Teoria wiedzy (Theory of Knowledge)

Komentarze

Transkrypt

Teoria wiedzy (Theory of Knowledge)
Teoria wiedzy (Theory of Knowledge)
jest kursem, którego zaliczenie jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania
dyplomu Matury Międzynarodowej. Jest to przedmiot interdyscyplinarny,
mający na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia. Jest
przedmiotem nietypowym, gdyż nie przekazując określonej wiedzy, w sensie
tradycyjnych ‘podstaw programowych’ składa się głownie z pytań
kwestionujących również i to, co od wieków i tradycyjnie przyzwyczailiśmy się
uważać za oczywiste. Teoria wiedzy stanowi sedno edukacji IB Diploma
Programme dlatego umieszczenie go w programie nauczania klasy pre-IB
wydaje się nieodzowne.
Cele:
Teoria Wiedzy wyrabia w uczniach zdolność stawiania pytań, wyrabia postawę
krytyczną i refleksyjną wobec wszelkiej dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają
się z poszczególnymi obszarami wiedzy (areas of knowledge), takimi jak
matematyka, nauki ścisłe, sztuka, etyka, nauki społeczne i ze sposobami
zdobywania wiedzy (ways of knowing): języki, poznanie zmysłowe, umysł,
emocje, intuicja.
Przewidywane umiejętności ucznia :
Po kursie teorii wiedzy uczeń:
Wykazuje zdolność krytycznego rozumowania
Orientuje się w mocnych i słabych stronach sposobów zdobywania wiedzy
Widzi związki i zależności miedzy dziedzinami wiedzy i sposobami jej
zdobywania
Widzi związki miedzy własnymi doświadczeniami, a różnymi sposobami
zdobywania wiedzy
Rozumie, że osobiste poglądy, wierzenia i przeświadczenia mogą wpływać na
formułowanie wniosków
Zagadnienie przewidziane do realizacji w klasie pre-IB :
1. Problem wiedzy : „Skąd wiem?” Problems of knowledge: ‘How do I
know?’
2. Czym jest dla ciebie prawda? What is the truth to you?
3. Czego jesteśmy pewni w 100%? What are you 100% sure?
4. Zdrowy rozsądek. Common sense.
5. Niepewność wiedzy. The uncertainty of knowledge.
6. Wiedza „z drugiej ręki”. Second hand knowledge.
7. Sposoby zdobywania wiedzy : Języki. Ways of knowing: languages.
8. Sposoby zdobywania wiedzy: Poznanie zmysłowe. Ways of knowing :
perception
9. Sposoby zdobywania wiedzy : Rozum. Ways of knowing: reason
10.Sposoby zdobywania wiedzy : Uczucia. Ways of knowing: emotions.
11.Obszary wiedzy: Matematyka.
12.Obszary wiedzy: Nauki ścisłe. Areas of knowledge: The natural sciences.
13.Obszary wiedzy: Nauki społeczne .Areas of knowledge: The human
sciences.
14.Obszary wiedzy: Historia. Areas of knowledge: History.
15.Obszary wiedzy: Sztuka. Areas of knowledge: The arts
16.Obszary wiedzy:Etyka/Religia. Areas of knowledge: Ethics/Religion.
17. Podsumowanie: wiedza a prawda. Conclusion: truth and wisdom.
Na realizację każdego z zagadnień, będących kluczowymi dla przedmiotu
Teoria Wiedzy w klasie pre-IB przewiduje się jedną jednostkę lekcyjną.
(M.O.)

Podobne dokumenty