Ulotka promocyjna Zakładu - Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

Komentarze

Transkrypt

Ulotka promocyjna Zakładu - Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
Oferowane specjalizacje:
Geografia turystyczna – studia w języku polskim,
Tourism – studia w języku angielskim.
Gwarantujemy najlepszą jakość kształcenia dzięki
wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej.
Nasi wykładowcy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną,
jak i praktyczną w zakresie nauczanych przedmiotów.
Przykładowa tematyka zajęć:
geografia regionalna wszystkich kontynentów,
geografia kultur i religii,
geografia turystyczna Polski, Europy i świata
marketing w turystyce,
obsługa ruchu turystycznego.
Z nami poznasz:
geografię i atrakcje turystyczne Polski,
Europy i świata,
ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku,
kultury i religie społeczeństw świata.
Z nami nauczysz się:
jak rozpoznawać cechy środowiska geograficznego i krajobrazu,
jak klasyfikować atrakcje turystyczne,
jak tworzyć program imprez turystycznych,
jak pilotować wycieczki krajowe i zagraniczne,
jak założyć i prowadzić biuro podróży,
jak obsługiwać klienta w biurze podróży i hotelu,
jak tworzyć i zarządzać produktami turystycznymi,
jak promować turystykę.
Po naszym kierunku znajdziesz pracę w:
biurach podróży,
centrach informacji turystycznej,
hotelach, pensjonatach i innych obiektach noclegowych w kraju i zagranicą,
zarządach parków narodowych, krajobrazowych i innych instytucjach zajmujących się
ochroną środowiska,
działach promocji turystyki w urzędach samorządowych,
Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izbie Turystyki i innych organizacjach.
Kierunki badań pracowników Zakładu:
studia nad wybranymi regionami Polski i świata,
geograficzne
uwarunkowania
rozwoju turystyki
na Dolnym Śląsku, w Polsce i Europie,
ocena możliwości wykorzystania krajobrazu,
aspekty kulturowe i polityczne w turystyce, rekreacji
oraz regionalizacji geograficznej,
opracowania programów rozwoju turystyki dla gmin,
powiatów, województw.
Zakład organizuje dwie cykliczne konferencje:
„Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej” –
najstarsza w Europie konferencja o tematyce turystycznej, organizowana od 1990 r.
„Studia krajobrazowe” - konferencja o charakterze interdyscyplinarnym mająca
na celu skonfrontowanie poglądów różnych środowisk naukowych.
Konferencja krajobrazowa
Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:
Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries, red. Wyrzykowski J.,
Widawski K., Wrocław 2012,
Widawski K., Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego
- ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Wrocław 2011,
dr J. Wójcik jest autorem popularnych podręczników szkolnych do geografii.
Wybrane doświadczenia i osiągnięcia:
Uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Udział w projektach unijnych dotyczących kształcenia młodzieży szkolnej
Liczne stypendia dla pracowników i doktorantów
Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i wymianach pracowników
oraz studentów.
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
pl. Uniwersytecki 1, pokój 312
50-137 Wrocław
tel. 71 37 52 933
www.zgrit.uni.wroc.pl

Podobne dokumenty