Wprowadzenie do filozofii - Wydział Wychowania Fizycznego i

Transkrypt

Wprowadzenie do filozofii - Wydział Wychowania Fizycznego i
Politechnika Opolska
Wydział
Załącznik nr 1
do Księgi Jakości Kształcenia
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Wychowanie fizyczne
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne
Semestr studiów
I
Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do filozofii
Subject Title
Całk.
1
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
T
Introduction to Philosophy
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6
Prakt.
WFL014
Nazwy
Historia, Wiedza o społeczeństwie
przedmiotów
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych
1.
w systemie nauk.
Wiedza
Posiada
wiedzę w zakresie periodyzacji dziejów.
2.
Umiejętności
Dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także
ciągłość procesów historycznych.
1. Analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście
epoki i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia
społecznego.
Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów
2.
innych autorów oraz formułowania wniosków.
Ma świadomość znaczenia nauk humanistycznych dla utrzymania
i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach.
Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i
2.
różnych jego form.
1.
Kompetencje
społeczne
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii. Ukazanie głównych
kierunków filozoficznych i ich historycznego rozwoju. Prezentacja poglądów najważniejszych myślicieli.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
30
|
|
|
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
dr Tomasz Bohdan
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sposób realizacji
Tematyka zajęć
Pojęcie przedmiot i zakres filozofii.
Główne dyscypliny filozoficzne.
Zasadnicze kierunki filozofii starożytnej.
Grecka kultura agonistyczna. Związek filozofii z kulturą fizyczną.
Geneza filozofii chrześcijańskiej.
Warunki powstania filozofii średniowiecznej.
Filozofia ery nowożytnej.
Liczba godzin
1
1
3
1
1
1
3
1
8.
9.
10.
Konkurencyjność różnych systemów filozofii współczesnej.
Ciało - jego recepcja i ocena wartości w różnych epokach.
Zajęcia zaliczeniowe.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
15
L. godz. kontaktowych w sem.
2
1
1
15
Zaliczenie w formie testu.
K_W08 - Zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury
1. fizycznej, w tym etyczne i estetyczne aspekty wychowania
fizycznego i sportu.
K_W19 - Definiuje pojęcia z zakresu kultury fizycznej. Zna
2. zasadnicze koncepcje rozwoju teorii wychowania fizycznego
i sportu. Rozumie ideologię olimpizmu.
K_U17 - Potrafi zastosować określone metody i techniki
nawiązywania i podtrzymywania kontaktu interpersonalnego.
Rozwija umiejętności językowe w zakresie przekazu
1.
informacji z obszaru kultury fizycznej w edukacji szkolnej
oraz potrafi je zastosować do poziomu dojrzałości i zdolności
percepcji słuchaczy.
1.
K_K01 - Rozumie potrzebę zawodowego doskonalenia się i
uczestniczenia w zajęciach oświatowych
Kompetencje
społeczne
Metody dydaktyczne:
Wykład. Prezentacja multimedialna. Konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie w formie testu (uzyskanie co najmniej 50% punktów).
Literatura podstawowa:
[1] Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1985 - i inne wydania), Wprowadzenie do filozofii. Warszawa.
[2] Legowicz J., (1983 - i inne wydania). Zarys historii filozofii. Warszawa.
[3] Miś A., (2006), Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa.
[4] Tatarkiewicz W., (1983- i inne wydania), Historia filozofii. T. I-III. Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
[1] Greetham B., (2006), Philosophy.
2
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
3

Podobne dokumenty