Oferta Handlowa BRILIQUE - AstraZeneca UK Limited Strona główna

Komentarze

Transkrypt

Oferta Handlowa BRILIQUE - AstraZeneca UK Limited Strona główna
AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street
Londyn W2 6BD
Wielka Brytania
01.04.2016 r.
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI
OFERTY SPECJALNEJ „BRILIQUE 90”
Szanowni Państwo,
W celu zapewnienia większej dostępności dla pacjentów leku przeciwpłytkowego rekomendowanego
przez międzynarodowe wytyczne naukowe, AstraZeneca UK Limited („AstraZeneca”) pragnie
przedstawić Państwu ofertę uczestnictwa w programie poszerzenia dostępności ekonomicznej dla
pacjentów leku
BRILIQUE 90 MG X 56 TBL („Brilique”)
na zasadach określonych poniżej („Oferta”).
1. Oferta jest kierowana do aptek – kontrahentów AstraZeneca („Klientów”) dokonujących
zakupów Brilique od AstraZeneca (za pośrednictwem Niezależnych Agentów AstraZeneca tj.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. oraz Neuca S.A.). W przypadku Klientów posiadających
więcej niż jedną aptekę (w tym funkcjonujących w ramach tzw. „sieci aptek” lub grup
zakupowych), jako Klienta należy rozumieć każdą indywidualną aptekę przystępującą do
realizacji Oferty.
2. Oferta polega na udzieleniu Klientowi rabatu retrospektywnego w wysokości 54% ceny zakupu
przez Klienta Brilique przy zachowaniu poniższych warunków:
(1) realizacji dla pacjenta wystawionej zgodnie z prawem recepty na Brilique po cenie
maksymalnej 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) brutto za 1 opakowanie Brilique
przy czym Klient zachowuje prawo do swobodnego ustalenia ceny odsprzedaży poniżej
ceny maksymalnej;
(2) wyrażenia zgody na przekazywanie AstraZeneca wybranych danych dotyczących
sprzedaży Brilique za pośrednictwem firmy FarmaProm Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: „FarmaProm”) w celu weryfikacji
spełnienia warunków niniejszej Oferty (przekazania rabatu pacjentom) i w związku z tym
zawarcia umowy z FarmaProm na wykorzystanie systemu przekazującego te dane oraz
zainstalowania tego systemu w sposób efektywny u Klienta;
(3) wyrażenie zgody na poddanie się przez Klienta audytowi przeprowadzanemu przez
wskazanego przez AstraZeneca niezależnego audytora w przypadku wątpliwości odnośnie
spełnienia przez Klienta warunków Oferty, przy czym audyt prowadzony byłby wyłącznie w
zakresie dotyczącym danych dotyczących sprzedaży Brilique;
(4) dołożenia starań w celu utrzymania stanu magazynowego w ilości 3 opakowań Brilique w
czasie realizacji Oferty.
3. Rabat, o którym mowa w pkt 2, będzie rozliczany następczo po potwierdzeniu wypełnienia
warunków, o których mowa w pkt 2, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w
terminie do 10 (dziesięciu) pierwszych dni roboczych kolejnego miesiąca (niebędących dniami
ustawowo wolnymi od pracy) w formie korekty do faktury. Korekty będą wystawiane do faktur
wystawionych przez AstraZeneca w kolejności dat zakupu (data wystawienia faktury),
począwszy od najstarszych. Termin płatności rabatu za zakupione opakowania Brilique
podlegające Ofercie wynosi 60 (sześćdziesięciu) dni.
4. Oferta obejmuje także opakowania Brilique nabyte od AstraZeneca (tj. za pośrednictwem
Niezależnych Agentów) i znajdujące się na stanie u Klienta w dniu rozpoczęcia obowiązywania
Oferty i które zostaną odsprzedane po dniu potwierdzenia przez FarmaProm skutecznego
zainstalowania systemu u Klienta.
5. Oferta jest ważna od 1 kwietnia 2016 r. roku do odwołania.
6. Opakowania Brilique zakupione przed datą zakończenia Oferty (odstąpienia od Oferty,
wyłączenia z Oferty) będą rozliczone zgodnie z jej warunkami.
7. Oferta będzie realizowana przez Niezależnych Agentów AstraZeneca na identycznych
zasadach dla wszystkich Klientów, którzy zaakceptowali warunki Oferty i przystąpili do realizacji
Oferty.
8. Klient przyjmuje do wiadomości, że skuteczne zainstalowanie systemu, o którym mowa w pkt
2(2) Oferty (potwierdzenie przez FarmaProm skutecznego zainstalowania systemu) jest
jednoznaczne z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków Oferty i przystąpieniem przez
Klienta do realizacji Oferty.
9. Zlecenia instalacji systemu będą przekazywane zgodnie z kolejnością ich wpływu w
poniedziałek każdego tygodnia następującego po tygodniu, w którego dniach niebędących
ustawowo dniami wolnymi od pracy Klient przekazał informację o chęci uczestnictwa w Ofercie
na adres podany w pkt 12. AstraZeneca nie odpowiada za terminowość realizacji zleceń
instalacji systemu przez FarmaProm.
10. AstraZeneca zastrzega sobie prawo wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Ofercie w przypadku
braku realizacji sprzedaży co najmniej jednego opakowania Brilique przez Klienta zgodnie z
warunkami Oferty w okresie każdych 6 (sześciu) miesięcy trwania Oferty począwszy od dnia
przystąpienia do Oferty.
11. AstraZeneca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Oferty wobec Klienta ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy audyt, o którym mowa w pkt 2(3) wykaże nieprawidłowości
w realizacji Oferty lub w zakresie przestrzegania przepisów prawa.
12. W przypadku chęci skorzystania z Oferty Klient, który nie posiada zainstalowanego systemu, o
którym mowa w pkt 2(2) Oferty, powinien przesłać wiadomość o treści:
„Wyrażam chęć skorzystania z Oferty Specjalnej „Brilique 90 i w związku z tym proszę o
zlecenie instalacji systemu FarmaProm w aptece:
- Nazwa Apteki,
- ulica,
- kod pocztowy, miejscowość,
- NIP
- Osoba uprawniona do zawierania umów w imieniu apteki: (imię i nazwisko)
- telefon kontaktowy do osoby upoważnionej
na adres: [email protected]
13.



W razie pytań prosimy o kontakt z jedną z poniżej wskazanych osób:
Elżbietą Krupińską-Ptaszek (email: [email protected])
Moniką Wieczorek (email: [email protected])
Dominikiem Michalskim (email: [email protected])
14. Niniejsza Oferta jest dostępna na stronie
http://www.astrazenecauk.pl/oferty_handlowe.html
15. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta w związku z wolą skorzystania z Oferty, będą
przetwarzane przez AstraZeneca w celu realizacji Oferty, a w przypadku braku akceptacji przez
Klienta warunków Oferty, zostaną niezwłocznie usunięte.
AstraZeneca UK Limited