Wydanie specjalne - Systemy Alarmowe

Transkrypt

Wydanie specjalne - Systemy Alarmowe
2015
kwiecień
WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL
partnerzy wydania:
partnerzy wydania:
Dźwiękowe
Systemy
Ostrzegawcze
APS APROSYS
TOMMEX Żebrowscy Sp. J.
02-776 Warszawa, ul. Arkadowa 29
Tel. 22 853 58 02
www.tommex.pl [email protected]
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Spis treści
4
7
12
13
14
16
18
19
20
21
22
Co kryje się za EN 50155?
Jan T. Grusznic
Bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej
Andrzej Popielski
Dobre prognozy
Bezpieczniej i nowocześniej
System łączności alarmowej w pojazdach
Genesis Mobo
Bezpieczeństwo na kolei
Michał Borzucki – Robert Bosch
Dozór wizyjny w sektorze kolejowym
Samsung Techwin Europe
Axis obrazuje ciepło
Patrik Anderson – Axis Communications
Jeśli bezpieczeństwo w transporcie, to tylko VIVOTEK!
Suma
Digifort – integracja systemów monitoringu
Bartosz Sworek – MKJ
System monitoringu wizyjnego Geutebrück w Pradze
Waldemar Górski – Arpol
Bramki Gunnebo – idealne rozwiązania na lotniska
Anna Sadłowska – Gunnebo Polska
Wydawca:
Redakcja „Systemy Alarmowe”
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 65
tel.: 22 651 80 00 faks: 22 651 92 00
[email protected]
www.systemyalarmowe.com.pl
partnerzy wydania:
„Systemy Alarmowe” – dwumiesięcznik branży security o tematyce:
• Sygnalizacja włamania i napadu • Sygnalizacja pożarowa • Telewizja dozorowa CCTV • Kontrola dostępu • Biometria • Systemy Zintegrowane
• Automatyka Budynkowa
• Ochrona danych i informacji
3
4
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Co kryje się za
Jan T. Grusznic
EN 50155?
Na ogół nie interesujemy się normami
wyspecyfikowanymi w kartach katalogowych produktów. Przyjmujemy a priori,
że urządzenia będące w powszechnej dystrybucji spełniają minimum wymagane przez polskie prawo, a widoczna lista
cyfr w otrzymanej od producenta dokumentacji jest zapewne
tego potwierdzeniem. Niewiele osób z branży technicznych zabezpieczeń potrafi z pamięci podać numery norm dotyczących stopni
ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) lub stopni ochrony
przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi (kod IK).
Dlaczego zatem niemal każdy w branży kojarzy normę EN 50155
i potrafi odnieść ją do konkretnych zastosowań? Co powoduje, że liczba dostępnych na rynku certyfikowanych
zgodnie z normą EN 50155 produktów jest raczej
niszowa, a ich funkcjonalność ograniczona?
Transport zawsze był źródłem dużych emocji.
W branży technicznych systemów zabezpieczeń głównie za sprawą intratnych zamówień
publicznych organizowanych przez przewoźników albo producentów pojazdów wymagających, aby oferowane urządzenia posiadały
m.in. zgodność z normą EN 50155 (pełna nazwa polskiej normy: PN-EN 50155:2007 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne
stosowane w taborze)1). Sam opis zakresu normy wskazuje na właściwe jej zastosowanie do
urządzeń kontroli, regulacji, zabezpieczenia,
zasilania itp. instalowanych w pojazdach szynowych i związanych z akumulatorem pojazdu albo źródłem niskiego napięcia z lub bez
__________
1)
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50155-2007e.html, 5 kwietnia
2015.
partnerzy wydania:
bezpośredniego podłączenia do sieci trakcyjnej (transformator, potencjometr, zasilacze
pomocnicze)2). Nie ogranicza jednak jej stosowania wyłącznie w przywołanych aplikacjach.
Wymagania odpowiedniej certyfikacji zgodnie z omawianą normą są zawarte w wytycznych dotyczących urządzeń instalowanych
w pojazdach transportu lądowego, morskiego i lotniczego.
Skąd taka popularność tego dokumentu?
Być może powodem jest dość ogólne określanie go jako „normy transportowej”. Być
może to, że spełnienie wytycznych zawartych
w EN 50155 przez urządzenie oznacza na ogół
jego bardzo wysoki poziom bezawaryjności. Produkt zgodny z zaleceniami tej normy
__________
2)
EN 50155:2007 1. Scope.
i późniejsza weryfikacja poprawności działania podczas licznych testów mają na celu
zapewnienie ciągłości ich pracy przez 20 lat3)!
Dokument to de facto ogólne wskazania warunków pracy, projektowania, budowy i testowania urządzeń elektronicznych, jak również
podstawowych wymagań sprzętowych i programowych niezbędnych do niezawodnej
pracy sprzętu. Jego mocną stroną są powiązania z 34 dokumentami normatywnymi, które
znajdują się niemal w każdym punkcie.
Każda z przywoływanych norm szczegółowo
opisuje sposób testowania, np. odporności
na wibracje i wstrząsy (EN 61373 i powiązane
IEC 60028-2-6 oraz IEC 60028-2-27), zgodność elektromagnetyczną (EN 50121-3-2) lub
wytrzymałość na wysoką temperaturę w suchym środowisku (EN 60068-2-2). Zapewne
konstrukcja EN 50155 wynika z uwarunkowań
historycznych, gdy przez długie lata wiele
krajów przygotowało własne opracowania
związane z zastosowaniem urządzeń elektronicznych w pojazdach szynowych4). Taki stan
ograniczał konkurencję i cieszył lokalnych
producentów, ale hamował rozwój transportu transeuropejskiego. Konsekwentne prace
nad zharmonizowaniem wytycznych obowią__________
3)
EN 50155:2007 punkt 6.2 Useful lifetime.
4)
Np. Francja (NF-F 48 series, NF-F-01-510, NF-F67000),
Wielka Brytania (RIA12, RIA13, RIA18, RIA20, BR1900),
Niemcy (VDE 0435, IEC571, 19 Pfl), Włochy (ST306158,
ST304142).
5
Tabela 1.Temperatura otoczenia wg klas (źródło EN 50155:2007).
Średnia wilgotność w ciągu roku ≤ 75% (wyjątek dot. 30 kolejnych dni o wilgotności 95%)
Klasa
T1
T2
T3
TX
Kolumna 1
Kolumna 2
Kolumna 3
Kolumna 4
Temperatura
Przekroczenie
Temperatura
otoczenia na zeTemperatura
temperatury
powietrza otawnątrz pojazdu wewnątrz kabiny
wewnątrz kabiny czającego płytkę
(EN 50125-1 Tab. 2,
[°C]
przez 10 min [°C] drukowaną [°C]
kolumna 1) [°C]
-25 +40
-25 +55
+15
-25 +70
-40 +35
-40 +55
+15
-40 +70
-25 +45
-25 +70
+15
-25 +85
-40 +50
-40 +70
+15
-40 +85
Rys. 1. Przykład wpływu temperatury
otoczenia na poziom szumu w obrazie
11 lx 40°C
zujących na kontynencie zostały ukończone
w 1995 r., kiedy została wydana pierwsza wersja europejskiej normy EN 50155.
ekstremalne wymagania
środowiskowe Przede wszystkim
Warunki środowiskowe znacząco wpływają na czas eksploatacji każdego urządzenia
elektronicznego. Jednak intensywność i wielość testów, jakim poddaje się produkty, są
imponujące. Jest badana m.in. temperatura
pracy, która w rozwiązaniach mobilnych jest
nierzadko poddawana dość sporym wahaniom. W normie określono cztery klasy temperaturowe (tab. 1).
W każdej klasie przewidziano różne zakresy
temperatury otoczenia na zewnątrz pojazdu
(kolumna 1) i wewnątrz kabiny (kolumna 2),
w których urządzenie musi wykazać poprawną pracę. Dodatkowo jest również wymagane
prawidłowe działanie w warunkach chwilowego, ale znacznego przekroczenia temperatury, bo o +15°C (kolumna 3). Taka sytuacja
może pojawić się np. latem, gdy dochodzi do
rozgrzania powietrza wewnątrz kabiny pojazdu. Istotne jest prawidłowe uruchomienie
urządzenia i dalsza jego praca przez okres co
najmniej 10 min w takich warunkach.
Wysoka temperatura na przetworniku znacząco wpływa na pogorszenie jakości obrazu ze
względu na znaczący wzrost zaszumienia (por.
obrazy na rys. 1), co powoduje, że nie wszystkie
kamery zaliczają ten test. W żadnym wypadku
partnerzy wydania:
11 lx 60°C
zakres temperaturowy na płytce elektroniki,
określony w kolumnie 4 dla danej klasy, nie
może zostać przekroczony, co przekłada się
na właściwe zaprojektowanie m.in. odprowadzania ciepła z urządzenia. Urządzenie musi
zostać zaprojektowane w taki sposób, aby
spełnić wymagania także dużych zmian temperatury sięgających do 3°C/s, powstających
np. podczas przejazdów przez tunele lub szybkiego schładzania wnętrza kabiny, przy czym
maksymalna różnica nie będzie większa niż
40°C. Podczas szybkich zmian temperatury nie
powinny być widoczne żadne pęknięcia lub
deformacje obudowy.
Każde z urządzeń spełniających wymagania
EN 50155 powinno być odporne na wstrząsy
mechaniczne i wibracje. Produkty wraz z elementami montażowymi są poddawane testom drgań sinusoidalnych (10 ... 60 Hz oraz 60
... 500 Hz) zgodnie z normą IEC 60028-2-6. Przykład takich testów można obejrzeć na kanale
Vibration Research5) na portalu YouTube.
Przeprowadzone testy nie mogą wpływać
negatywnie na pracę urządzenia w trakcie
testu ani po jego zakończeniu. Weryfikują
one możliwość zastosowania jakichkolwiek
elementów przesuwnych lub których położenie może być mechanicznie zmieniane
(w kamerach np. filtr odcinający promieniowanie IR, lamelki przysłony), które mogłyby
__________
5)
https://www.youtube.com/watch?v=y9iu8anh3aU.
zostać trwale uszkodzone i wpłynąć na jakość obrazu.
Z kolei w rejestratorach danych wizyjnych
nie stosuje się aktywnych elementów chłodzenia, a dyski talerzowe wymienia się na
rozwiązania zapisu na pamięci półprzewodnikowej (np. dyski SSD). Specjalne złącza (np.
M12) zapewniają ciągłość pracy całego systemu podczas wibracji i wstrząsów.
W normie wskazano – jeśli użytkownik uzna
za zasadne – przeprowadzenie próbnych,
w pełni monitorowanych testów całości rozwiązania bezpośrednio w pojeździe. W takim
przypadku należy określić czas testu oraz parametry, które zostaną poddane obserwacji.
Testy, testy i jeszcze raz testy
Weryfikacja zgodności z poszczególnymi wymaganiami stawianymi przed produktem
stanowi niezmiernie ważny element każdego
dokumentu normatywnego. W przypadku tak
specyficznych oczekiwań, jakie stawia norma
„transportowa”, procedury weryfikacji muszą
być jasno określone. W tabeli 2 znajduje się
wykaz pozycji testowych zawartych w normie
EN 50155:2007. Dokument przewiduje wykonanie badań testów typu, rutynowych oraz
rozszerzonych. Przygotowując opis przetargowy, istotne jest, aby zawrzeć w nim konkretne
wymagania dotyczące spełnienia wybranych
testów z tab. 2, nie wszystkie są bowiem przez
normę wymagane standardowo. Użytkownik
może poprosić o weryfikację przeprowadzonych badań przez niezależne centrum badawcze. Ważne, aby takie wymagania były jasno
określone w dokumentacji projektowej.
Badania typu przeprowadza się na pojedynczym urządzeniu produkcyjnym w celu
sprawdzenia, czy produkt spełni określone
wymagania. Test może zostać pominięty,
jeżeli kompletne urządzenie lub jego część
jest niemal identyczna z urządzeniem testowanym wcześniej. W takim przypadku jest
przekazywany certyfikat z poprzednich testów. Uwaga: użytkownik może zwrócić się
do producenta, aby powtórzyć badania typu
w całości lub w części, jeśli:
• zmodyfikowano urządzenie lub jego część,
co wpływa na jego działanie lub sposób
działania,
6
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Tabela 2. Wykaz pozycji testowych przewidzianych w normie EN 50155:2007.
W tabeli wykazano pozycje obligatoryjne i opcjonalne, które mogą stanowić podstawę umowy
pomiędzy użytkownikiem a producentem. Średnia temperatura otoczenia dla tych testów
powinna wynosić 25°C ±10% (źródło: EN 50155:2007)
Test
Badanie typu
Badanie rutynowe
1
Kontrola wzrokowa
wymagane
wymagane
2
Test wydajności
wymagane
wymagane
3
Test chłodzenia
wymagane
opcjonalne
4
Suchy test ciepła
wymagane
opcjonalne
5
Test wilgotnego powietrza
cyklicznego
opcjonalne
opcjonalne
6
Zasilanie – przepięcia
opcjonalne
opcjonalne
7
Przepięcia, wyładowania
elektrostatyczne
wymagane
opcjonalne
8
Kompatybilność
elektromagnetyczna
wymagane
opcjonalne
9
Test izolacji
wymagane
wymagane
10
Test mgły solnej
opcjonalne
opcjonalne
11
Drgania, wstrząsy
i nierówności
wymagane
opcjonalne
12
Wodoszczelność
opcjonalne
opcjonalne
13
Badanie przesiewowe
wpływu czynników
zewnętrznych
opcjonalne
opcjonalne
14
Niska temperatura
przechowywania
opcjonalne
opcjonalne
• doszło do uszkodzenia urządzenia w trakcie
testów lub powstałe zmiany mogą wpłynąć
na jego działanie lub sposób działania,
• wznowiono produkcję po przerwie trwającej ponad pięć lat,
• zmieniono miejsce produkcji.
Badania rutynowe przeprowadza się w celu
weryfikacji, czy właściwość produktu odpowiada wartościom mierzonym w badaniu
typu. Próby wyrobu są wykonywane przez
producenta w odniesieniu do każdego urządzenia. W tym przypadku nie ma wskazania,
aby pomiary były wykonywane przez zewnętrzne certyfikowane laboratorium. Każdy z testów jest wykonywany przez producenta i może być (ale nie musi!) zlecony „na
zewnątrz”.
Testy rozszerzone wykonuje się po to, by
uzyskać dodatkowe informacje dotyczące
wykonania sprzętu elektronicznego wykraczające poza wymagania określone normą.
Są traktowane jako żądanie specjalne, stawiane przez użytkownika lub przez producenta i określone np. w umowie. Co ciekawe, norma wyraźnie wskazuje, że wyniki
takich badań nie mogą stanowić podstawy
do odmowy przyjęcia sprzętu lub nałożenia
jakichkolwiek kar z tytułu odchyłu pomiarów od przyjętych zakresów.
partnerzy wydania:
Podanie przez użytkownika zakresu przeprowadzenia wymaganych badań w ramach
normy EN 50155:2007 może mieć wpływ na
jakość wybranego (np. w trakcie postępowania przetargowego) produktu.
Analizując zapisy podane w tab.2, można
ulec złudzeniu, że skoro badania rutynowe
mają zweryfikować dane uzyskane w badaniu typu, to jaki jest sens wykonywania
pozostałych? Idąc po linii najmniejszego
oporu, aby mieć jako taką zgodność z EN
50155, należałoby w zasadzie przeprowadzić testy kontroli wzrokowej, testy wydajności i izolacji. Ten pierwszy polega na
oględzinach mających na celu stwierdzenie, czy sprzęt ma solidną konstrukcję i o ile
można to stwierdzić, spełnia określone wymagania. Typowo oględziny są wykonywane po przeprowadzeniu wielu badań typu
w celu sprawdzenia, czy i jakie ewentualne
uszkodzenia powstały w wyniku testów.
W najmniejszym zakresie można byłoby
ograniczyć się do oceny po badaniach temperaturowych i ewentualnie odporności na
drgania i wibracje.
Test wydajności jest przeprowadzany
w temperaturze otoczenia. Składa się on
z obszernej serii pomiarów charakterystyk
urządzenia w celu sprawdzenia zgodności
z wymogami funkcjonalnymi, łącznie ze
szczególnymi wymaganiami specyfikacji wyposażenia indywidualnego i wymaganiami
wobec standardu (np. odporność na udary
mechaniczne, wodoodporność, pyłoszczelność itp.). Test wydajności wykonywany dla
badań rutynowych powinien być taki sam
jak dla badań typu, wykluczając „przerwy
w zasilaniu”, oraz badanie zachowania produktu na wahania napięcia (oba testy wymagane w badaniu typu, chyba że uzgodniono
inaczej). W badaniu typu test przerwy w zasilaniu polega na wstrzymaniu podawania
zasilania przez maks. 100 ms (w zależności
od klasy urządzenia). Sprzęt powinien kontynuować pracę bez jakiejkolwiek interwencji
operatora czy konieczności ponownego uruchomienia. Badanie jest powtarzanie 10 razy
losowo, obejmując różne tryby pracy (załączanie, praca pod obciążeniem itp.).
Wymieniony w tab. 2 test izolacji ma zapewnić, że zamontowane elementy, ich połączenia, obudowy, wewnętrzne przewody i ścieżki
poprowadzone na płytkach drukowanych nie
znajdują się zbyt blisko metalowych elementów lub mocowań (np. śrub). W teście sprawdza się ponadto właściwe odstępy konstrukcyjne obwodów zgodnie z wymaganiami na
separację galwaniczną. Badanie jest wykonywane na zmontowanym urządzeniu. Składa się
z dwóch części: pomiaru izolacji przeprowadzanego przed i po wytrzymywanym napięciu
probierczym (500 VDC)6), i w jego trakcie.
Nie każde urządzenie jest w stanie przejść nawet podstawowe testy stawiane przez normę
EN 50155. Aby tak się stało, cały proces twórczy zgodny z ISO 9001 – od tworzenia pierwszych wirtualnych modeli, poprzez dobór
odpowiednich podzespołów i elementów, po
jakość wykonania – musi podążać za wskazaniami tego dokumentu.
Każdy produkt od początku musi być opracowywany pod kątem konkretnego zastosowania, by spełnić wyśrubowane wymagania
środowiskowe. Użytkownik musi natomiast
pamiętać, że powoływanie się na normę
EN50155 w odniesieniu do różnych produktów może oznaczać nieco inne parametry.
W instalacjach zewnętrznych lub na pokładach jednostek pływających dodatkowo
będą niezbędne testy mgły solnej polegające
na długotrwałym oddziaływaniu roztworu
chlorku potasu na obudowę urządzenia. Norma EN50155 nie zakłada standardowo przeprowadzania takich testów. 
__________
6)
Napięcie probiercze (napięcie próbne) − napięcie stosowane w laboratoriach do badania poszczególnych urządzeń
elektrycznych, układów izolacyjnych itp. Na przykład napięcie probiercze 500 V oznacza, że takie napięcie nie spowodowało przebicia izolacji urządzenia.
7
tekst i foto Andrzej Popielski
Bezpieczeństwo
Publiczny transport zbiorowy
jest powszechnie dostępnym,
regularnie powtarzalnym przewozem
osób po ustalonych trasach. Wykonywany
jest szynowo przez kolej, metro, tramwaje,
a w przypadku transportu kołowego –
przez autobusy i trolejbusy. Również
drogą wodną (statki pasażerskie) i powietrzną (samoloty pasażerskie).
w komunikacji zbiorowej
Bezpieczeństwo miejskiej komunikacji –
transportowej usługi masowej – ma duży
wpływ na ocenę całego stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców zurbanizowanego
terytorium. W ostatnich latach w tej dziedzinie sporo robi się na rzecz jego poprawy.
Wrocław, Łódź, Poznań, Lublin, Kielce, Olsztyn, Rzeszów, Piotrków, Kraków, Ciechanów,
Gdynia, Łomża, Gorzów... w wielu większych
i mniejszych miastach jeżdżą już np. autobusy
z kamerami i różnymi urządzeniami polepszającymi ochronę miejskich podróży.
W tym artykule – w zakresie tematycznym
zawężonym tylko do urządzeń technicznych
partnerzy wydania:
ochrony osób i mienia (głównie CCTV i ppoż.)
– przyjrzeliśmy się zabezpieczeniom w dwóch
głównych w Warszawie środkach transportu:
w autobusach i metrze.
Jak duży jest organizm transportowy warszawskiej komunikacji publicznej? Zarząd
Transportu Miejskiego obsługuje całą aglomerację. Poza tzw. miejską Warszawą (18
dzielnic) organizuje także na mocy porozumień z samorządem terytorialnym transport
zbiorowy na terenie 30 gmin podstołecznych.
Codziennie pasażerami jest około 3 mln osób.
Każdego dnia wyjeżdża na powtarzalne trasy
1300 autobusów, 400 tramwajów, ponad 30
pociągów metra (to jeszcze I linia, właśnie doszły następne z II linii) oraz 18 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). O bezpieczeństwo
pasażerów dbają ludzie i technika.
Rodzaje ryzyka w komunikacji
i urządzenia
Zagrożenia dla pasażerów są specyficzne.
Dotyczą często dużych grup ludzi stłoczonych
na niewielkich powierzchniach pojazdów, stacyjnych peronów czy dworców. Nie będziemy
się skupiać na bezpieczeństwie w podróży i takich sytuacjach jak wypadki, kolizje, wykolejenia, wypadnięcia z drogi... Pasażerom (a także
8
kierowcom, motorniczym, maszynistom oraz
postronnym uczestnikom ruchu drogowego) zagrażają zbyt szybka jazda, gwałtowne
hamowania czy zły stan infrastruktury i pojazdów. Dla poprawy bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji miejskiej stosuje się np.
elektroniczne ograniczniki prędkości.
Interesuje nas bardziej bezpieczeństwo osobiste pasażerów – zagrożenia życia, zdrowia
i mienia; zwykle penalizowane przez kodeks
karny lub wykroczeń. Najczęściej są to kradzieże kieszonkowe, napady rabunkowe,
bójki, pobicia, wandalizm (pseudokibiców,
chuliganów, często nietrzeźwych), możliwe są również przestępstwa terrorystyczne.
Z urządzeń technicznych wspomagających
profilaktykę i reakcje obronne ważne są: łączność alarmowa i monitoring wizyjny. Zdarzają
się też awarie techniczne, np. pożarowe –
w ostatnich latach były to pożary autobusów
i w metrze. Istotne są tu zabezpieczenia ppoż.
– sygnalizacyjne, gaśnicze i oddymiania.
Potrzeby tworzą popyt na stosowanie nowych
urządzeń, np. rozwiązań telewizyjnych. W wielu miastach w pojazdach są zainstalowane
kamery (często tzw. NN producentów), dużo
jest nadal kamer analogowych i z rejestracją
obrazów bywa różnie. Czołowi wytwórcy urządzeń telewizji dozorowej mają w ofercie kamery przeznaczone do użycia w autobusach,
pociągach, tramwajach i metrze. Cechami tych
wyspecjalizowanych urządzeń są odporność
na wibracje, wstrząsy i uderzenia, szczelność,
automatyczna detekcja sabotażu (zasłonięcia,
zamalowania). Rejestrowany obraz jest wysokiej jakości i rozdzielczości (HDTV). Poza jego
ewentualną (i raczej rzadką) transmisją do
centrum monitoringu można materiał wizyjny
z kamer pojazdowych zapisywać na wbudowanej w kamerę karcie pamięci oraz na pojemnych dyskach w rejestratorach.
Ważną funkcją kamery przeznaczonej do użycia w pojazdach jest jej szybkie dostosowanie
do zmiany poziomu oświetlenia obserwowanej sceny (np. pociąg metra w sekundę wyjeżdża na jasne perony z tunelu oświetlonego
światłem awaryjnym). Specjalny tryb pracy
takiej kamery pomaga też lepiej rozpoznawać w nocy barwy sygnalizatorów ulicznych
(zmniejsza problem tzw. złego balansu bieli). Obraz obiektów znajdujących się w ruchu
często jest obciążony zniekształceniami geometrycznymi – tę wadę zmniejsza skanowanie progresywne.
A jak jest w Warszawie? Zarząd Transportu
Miejskiego podchodzi do problemu bezpieczeństwa kompleksowo, zakładając, że jego
poprawa zależy od działań w sferach infrastruktury, technologii, procedur oraz edukacji
podróżnych i personelu. Nowy tabor tramwajowy, kolejowy, a także pociągów metra
jest jednoprzestrzenny (otwarty w środku,
bez podziału na wagony). Kierowcy, motorniczowie i maszyniści pracują w przedziałach
zabudowanych i oddzielonych od pasażerów.
partnerzy wydania:
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Jest lepsza widoczność wnętrz pasażerskich
z zewnątrz, bo usunięto reklamy z okien pojazdów, nowe składy Inspiro w metrze mają
przeszklone drzwi.
Od 2007 r. powszechny stał się monitoring
wizyjny, każdy nowy pojazd musi mieć kamery. Monitorowanych jest ok. 60% autobusów,
połowa tramwajów i pociągów metra oraz
wszystkie pociągi SKM. Razem to ponad 8300
kamer dozorowych. Według statystyk ratusza
są np. 1794 kamery w 201 wagonach tramwajów wieloczłonowych, 788 kamer w 31 składach SKM i 285 kamer monitorujących pierwszą linię metra.
Bezpieczne autobusy
Jak na polskie realia liczba ok. 5,5 tys. kamer
w warszawskich autobusach jest imponująca.
Miejskie Zakłady Autobusowe posiadają obecnie 1320 pojazdów, z nich 764 są wyposażone
w kamery (stan na początek marca br.). Jak
powiedział Jacek Lenartowicz, zastępca kierownika Wydziału Zarządzania Przewozami
MZA, liczby zmieniają się dynamicznie. Z każdą dostawą dochodzą nowe pojazdy z kamerami, wycofywane są wozy starsze. Zgodnie
z przewidywaniami spółki do 2024 r. systemy
rejestracji obrazu będą w 100% pojazdów.
sterowania, monitorowania i informowania. To
przewoźnik określa w specyfikacji przetargowej
swoje oczekiwania funkcjonalne, np. w przypadku urządzeń telewizyjnych co do jakości
obrazu (IP w jakości HDTV) oraz umiejscowienia
kamer w pojazdach i pól ich obserwacji. Producent autobusów, kompletując wyposażenie,
wybiera dostawcę i instalatora urządzeń.
Liczba kamer w warszawskim autobusie zmieniała się – od pierwotnie czterech w krótkim,
do dziesięciu w długim. Teraz w zasadzie standardowo instaluje się osiem kamer w pojazdach krótkich i dziesięć w długich. Na początku
był ogląd przestrzeni pasażerskiej i przodu. Potem doszła kamera tylna, ponieważ było dużo
zdarzeń, gdy wyprzedzający samochód zahaczał narożnik skręcającego autobusu i uciekał
– długi autobus ma 18 m i trudno było ustalić
numer rejestracyjny samochodu sprawcy. Są
więc kamery boczne na stronę prawą, obserwujące płaszczyzny otwierania drzwi autobusu oraz kamera z tyłu. Dwie są z przodu, jedna
obserwuje strefę przed autobusem, druga jest
skierowana na kierowcę. Kamery mają obiektywy szerokokątne, w każdym pojeździe z danej dostawy takie same.
Mobilny system rejestracji obrazu w autobusach składa się z kamer, rejestratora i panelu
Ze względu na stopniową wymianę taboru poziom nowoczesności jest różny. Zaczynano od
systemów z kamerami analogowymi, teraz są
już cyfrowe (sieciowe), kamery 2 Mpix, czasami 3 Mpix, które są ograniczane programowo
(software'owo) do 2 Mpix, w celu zmniejszenia
ilości danych (rejestracja obrazu 12 kl./s).
Producent autobusu dostarcza go do stołecznego przewoźnika z pełnym wyposażeniem,
m.in. w system rejestracji obrazu, urządzenia
łączności alarmowej, elektroniczne urządzenia
obsługi pasażera oraz dynamicznej informacji elektronicznej. Kierowca na swoim stanowisku pracy ma sporo narzędzi służących do
sterowania (nazywanego różnie – terminalem pojazdu, autokomputerem, platformą
systemów elektronicznych do ich integracji,
bo w autobusie jest ich kilka). Ekran dotykowy znajduje się np. nad kierowcą. Widzi on
na nim obrazy z kamer i może je przeglądać. Można je z systemu zgrywać na nośniki
zewnętrzne. Można też podejrzeć nagranie
w trasie, mając uprawnienia (tak jak instruktorzy z wydziału zarządzania przewozami przy
tzw. likwidacji zdarzeń).
Obrazy z kamer przechowuje się przez 30 dni,
potem są stopniowo nadpisywane. W szczególnych sytuacjach nagranie ze zdarzenia jest
9
obrazów w centrum oglądowym. Jest sugestia,
żeby zrealizować chwilowy podgląd obrazów
z wybranych kamer w dość ograniczonym zakresie, np. w momencie poważniejszych zagrożeń, np. z kamery nad kierowcą po alarmie
z czerwonego guzika. Są już testowe przymiarki, ale obraz byłby mocno okrojony o liczbę
klatek/s i rozdzielczość, ponieważ transmisja
musiałaby przejść przez GSM (przez kartę SIM),
i wiele tu zależy od możliwości i zasięgu danej
sieci w różnych miejscach.
udostępniane np. policji, prokuraturze, sądowi, ZTM-owi – a także na własne potrzeby, gdy
trzeba wyjaśnić sytuacje sporne. Obrazy są zapisywane na dyskach twardych 4 TB – to dużo
materiału, zważywszy na miesięczny czas archiwizacji, rozdzielczość i liczbę 12 kl./s. Z dyskami HDD różnie bywa; ich dobra praca zależy
m.in. od przeciwwstrząsowego wytłumienia
rejestratora, stosuje się też dyski o podwyższonej trwałości (tzw. przemysłowe). Lepiej byłoby używać do zapisu dysków SDD (odporne
na wibracje i wstrząsy), ale z przyczyn finansowych na razie nie wchodzi to w grę.
Praktyką jest, aby po wyłączeniu głównego
zasilania w autobusie system pracował na
akumulatorach jeszcze przez kilka godzin, np.
podczas postojów na pętlach i w oddziałach
(zajezdniach). Powody tego są m.in. techniczne, np. dłuższy start rejestratora. Przy częstych włączeniach i wyłączeniach zdarzały się
też uszkodzenia dysków – wiadomo że taki
styl pracy bardziej niszczy system niż nawet
długotrwała ciągła praca.
Ze zdziwieniem przeczytaliśmy w pewnym
czasopiśmie branżowym o ciągłym oglądzie
obrazów z pojazdów w centrach monitoringu. Chyba jeszcze nie w Polsce, a jeśli nawet,
to w niedużej skali i na niewielkim terytorium. Transmisja w Warszawie jest nie do
końca rozwiązanym problemem (przyczyny
finansowe i w mniejszym stopniu techniczne). Przykładowo, zgrywanie nagranych obrazów i ich podgląd wykonuje się testowo po
zjeździe autobusów do niektórych zajezdni
(zakładowe hot spoty; połączenia WLAN).
Przy niewielkich ilościach danych do zgrywania wystarczą pendrive’y.
Nie ma jeszcze transmisji na żywo z autobusów w trasach na mieście i ciągłej obserwacji
partnerzy wydania:
Łączność alarmowa w pojazdach
Łączność alarmowa jest najważniejszym
systemem bezpieczeństwa. W autobusach
warszawskich są to guziki: czerwony i zielony. Kiedyś te przyciski były fizyczne, później
wirtualne, obecnie znów są fizyczne. Zielony
sygnalizuje dyspozytorowi, że kierowca chce
rozmawiać w jakiejś sprawie, np. awarii technicznej. Czerwony guzik jest zarezerwowany
wyłącznie dla poważnych sytuacji. System
działa za pośrednictwem publicznego operatora GSM. Każdy autobus jest w pewnym
sensie dużym telefonem komórkowym, każdy ma modem GSM z kartą SIM, do tego jest
podpięty lokalizacyjny moduł GPS.
Po naciśnięciu zielonego guzika przeznaczonego do sygnalizowania spraw mniejszej wagi
komunikat wysyłany przez GPRS dociera przez
serwer MZA do dyspozytorni – u dyspozytora
pojawia się informacja, że kierowca chce z nim
rozmawiać. Na ekranie widać numer taborowy
autobusu podświetlony na zielono. Świeci się
do chwili, aż dyspozytor, który może wtedy
rozmawiać z inną osobą, naciśnie zielony klawisz. Wówczas aplikacja wybiera numer GSM
tego autobusu i dochodzi do rozmowy.
Czerwony guzik alarmowy działa trochę inaczej. Połączenie jest przekazywane na aparat
głośnomówiący w centrali ruchu. Dyspozytor (koordynator) słyszy w głośniku to, co się
dzieje w kabinie (podsłuch). Po ocenie sytuacji i lokalizacji pojazdu zostaje podjęta decyzja, czy wysłać mu pomoc. Gdy w tle jest cisza
w kabinie, dyspozytor naciska czerwony guzik i następuje dwukierunkowa komunikacja,
słyszą się nawzajem.
Ochrona ppoż. w autobusach
Kilkaset pojazdów wyposażono w systemy gaszenia komór silnika, w których są umieszczone
czujki. W momencie alarmu pożarowego system
aktywuje się, zalewa silnik pianą środka gaszącego, a u kierowcy czerwona lampka pokazuje, że
system gaszenia został użyty. Poza skutecznością – bo chodzi o zduszenie pożaru w zarodku
– istotny jest problem fałszywych alarmów, gdy
np. popsuł się czujnik albo kurz został uznany za
zadymienie. Trudno jest np. po takim nieautoryzowanym użyciu doczyścić silnik.
Metro Warszawskie
Przewozi codziennie ponad 550 tys. pasażerów na I linii. Jedyna na razie polska kolejka
podziemna ma na tej trasie ponad 23 km dłu-
gości i 21 stacji. Właśnie uruchomiono II linię,
a konkretnie jej centralny odcinek z siedmioma stacjami, który jeszcze będzie rozbudowany o trzy stacje z każdej strony. W pierwszych
10 dniach z drugiej linii korzystało średnio
106 tys. pasażerów dziennie.
Przed wydaniem zgody na użytkowanie przeprowadzono 4000 cząstkowych odbiorów
technicznych i testów, w tym urządzeń przeznaczonych do utrzymania bezpieczeństwa.
Składy Inspiro przed rutynową eksploatacją
musiały przejechać 5000 km. Kilka dni przed
startem nowej inwestycji symulowana akcja
straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej i personelu metra była
sprawdzianem przygotowania do sytuacji kryzysowej. Scenariusz był następujący: w pociągu przejeżdżającym pod Wisłą wybuchł pożar
– skład nie dojechał do stacji Stadion Narodowy i zatrzymał się w tunelu pod rzeką, przeprowadzono akcję ratunkową. Takie działania
są konieczne. Metro jest narażone na różne zagrożenia: pożarowe, z powodu awarii technicznych, kryminalne. W kilku krajach podziemne
kolejki były celem ataków terrorystycznych.
10
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
ne stacjami, też podziemnymi). Zagadnienia
techniczne metra dotyczą wielu specjalności:
sterowania ruchem pociągów, zaopatrzenia
w energię elektryczną i wodę, problematykę
sieci trakcyjnej i torów, szyny prądowej, oświetlenia, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony
przeciwpożarowej, wentylacji (w sytuacjach
awaryjnych pełni funkcję wentylacji pożarowej),
łączności telefonicznej i radiowej, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, nagłośnienia itd.
Warszawskie metro w trakcie 20-letniej eksploatacji było dość bezpieczne.
Metro jest rodzajem transportu miejskiego
najbardziej ze wszystkich nasyconym urządzeniami sterowania, automatyki i zwiększania
poziomu bezpieczeństwa. Co ciekawe, prawie
nikt nie zauważa, że infrastruktura budowlana metra jest właściwie najdłuższym tunelem
w Polsce (ok. kilometrowe odcinki przedzielo-
Zarządzanie w metrze
Metro posiada swój „mózg” – Centralną Dyspozytornię (CD), z której można monitorować
wszelkie sytuacje i zarządzać wszystkimi systemami. Po 12 latach funkcjonowania I linii metra
CD w 2007 r. przeniesiono – z powodu ciasnoty
i zwiększonego zakresu zadań – z podziemi
w centrum Warszawy (w pobliżu stacji Politechnika). Nowe centrum działa w Stacji Techniczno-Postojowej, na skraju Ursynowa, na
Kabatach, miejscu całego zaplecza technicznego Metra Warszawskiego, także kolejowego. Centralna Dyspozytornia pracuje non stop
– 24 godz./dobę/365 dni w roku, mimo że ruch
pasażerski jest prowadzony od 5.00 do 1.00.
Cztery nocne godziny są wykorzystywane na
prace konserwacyjno-utrzymaniowe wszystkich urządzeń technicznych w pociągach, tunelach, na stacjach i w zapleczach.
Dyspozytornię urządzono w pomieszczeniach na powierzchni, co poprawiło komfort
pracy. W sytuacjach nadzwyczajnych jest
miejscem pracy sztabu kryzysowego. Nie ma
ciasnoty. Jest nawet miejsce na stanowiska
obsługi kolejnych odcinków drugiej linii metra, a nawet jego trzeciej linii na Gocław.
W dużej przyciemnionej sali Centralnej Dyspozytorni poprzedzielanej szklanymi ścianami są stanowiska komputerowe oraz wizualizacji pracy systemów i urządzeń. Podstawowe
stanowisko ma dyspozytor ruchu, najważniejsza osoba zarządzająca ruchem pasażerskim.
Do tego stanowiska przychodzą wszystkie
sygnały i stąd wychodzą decyzje, przede
wszystkim dotyczące kierowania ruchem
pociągów (ponadto jest możliwe sterowanie
lokalne z posterunków na linii metra). Dyspozytor zarządza infrastrukturą sieci metra,
pilnuje komunikacji z pociągami i dyżurnymi
stacji, dba o harmonijną, płynną jazdę (przyspiesza ją lub spowalnia), aby nie powodować
„korkowania” systemu transportowego. Druga linia metra ma w CD własnego dyspozytora ruchu wraz z pomocnikiem, takich będzie
miała w przyszłości również trzecia.
W Centralnej Dyspozytorni są też stanowiska
tzw. dyspozytorów branżowych, wspomagających. Dyżurny automatyk zawiaduje radiołącznością i telefonią, automatyką ruchu,
telewizją przemysłową, dynamiczną informacją wizualną. Dyspozytor energetyczny odpowiada za zasilanie i oświetlenie. Dyspozytor
techniczny zarządza systemami: wodno-kanalizacyjnym, wentylacją, schodami ruchomymi i windami. Ponieważ doszły urządzenia
drugiej linii metra, stanowiska te zostały rozbudowane – podwojono ich obsadę.
Telewizja dozorowa
Jeszcze przed przeniesieniem Centralnej
Dyspozytorni na Kabaty w „Systemach Alarmowych” opublikowaliśmy obszerny reportaż o technicznych zabezpieczeniach metra.
Ówczesny system telewizyjny był jeszcze
analogowy, na stacjach zamiast monitorów
zdarzały się telewizory. W 2008 r. skończono
budowę I linii metra i wtedy już cały system
CCTV przeszedł przeobrażenie – na cyfrowy.
Na każdej stacji pierwszej linii metra jest od
8 do 30 kamer, mniej na tych starszych. Sygnał wizyjny z nich jest przekazywany do
kilku miejsc, m.in. dyżurny każdej stacji może
oglądać obraz na bieżąco z kamer na swoim
terenie. Dyspozytor ruchu w Centralnej Dyspozytorni ma zobrazowanie ze wszystkich
kamer z całej linii, wgląd ma policja metra. To
wszystko jest rejestrowane na rejestratorach
cyfrowych, dostęp do zapisu jest w CD i lokalnie na każdej stacji.
partnerzy wydania:
11
gnał np. z przycisku alarmowego z wnętrza
pasażerskiego, że coś się dzieje, to kamera
umożliwia podejrzenie sytuacji. Na I linii dyspozytor nie ma oglądu wnętrza wagonu, na
drugiej ma być przesył obrazu wideo z wykorzystaniem sieci WLAN z pojazdu do Centralnej Dyspozytorni.
Na drugiej linii metra system jest właściwie
taki sam, ale posiada zdecydowanie więcej
kamer – na każdej stacji II linii zainstalowano
po 90–100 kamer. Są to modele stacjonarne
i obrotowe do obserwacji w miejscach newralgicznych dla bezpieczeństwa: wejść peronów, w szczególności pasa bezpieczeństwa,
pomieszczeń technicznych i innych.
Pociąg Inspiro jest otwartym wagonem, można przejść wewnątrz bez przeszkód od końca
wagonu pod drzwi pomieszczenia maszynisty.
Każdy skład ma ok. 30 kamer sieciowych, we
wnętrzu pasażerskim i na przodzie pociągu.
W pociągu i na stacji znajdują się wideorejestratory. Dyski twarde mają pojemność wystarczającą, żeby nagrywać obraz przez 30 dni, potem
najstarsze obrazy są nadpisywane. Jeśli istnieje
potrzeba uzyskania obrazu z pociągu – głównie dla policji i administracji metra, np. przy
wyjaśnianiu sytuacji po skardze pasażera na
niewłaściwe zachowanie – nagranie jest zgrywane po zjechaniu składu do elektrowozowni.
Maszynista składu Inspiro ma telewizyjny bieżący podgląd sytuacji w pociągu, niezależnie
od tego obraz jest zapisywany i zgrywany
w zależności od potrzeby. Gdy otrzyma sy-
partnerzy wydania:
Ochrona ppoż. W metrze
Nieliczne epizody pożarowe wystąpiły dotychczas tylko z przyczyn technicznych.
Spektakularne były: pożar wagonu na I linii
po awarii odbieraka prądowego i niedawny
drugi – akumulatorów zasilania awaryjnego;
ten opóźnił termin otwarcia II linii.
Pamiętano o ochronie ppoż. przy konstrukcji
metra, układu funkcjonalnego stacji i wystroju, zapewnieniu energii elektrycznej i wody,
wentylacji, łączności, umieszczeniu znaków
informacyjnych itd. Wszystkie konstrukcje
budowlane i elementy wykończenia, np. izolacje (dźwiękochłonne i termiczne), a także
kable, są trudnopalne i pod wpływem ognia
nie tworzą dymów i substancji toksycznych.
Metro jako obiekt zajmuje bardzo rozległą
powierzchnię, ma wiele płaszczyzn i czasami
kilka pięter. W konstrukcji spójnego systemu
ochrony przed ogniem znajduje się wiele jego
elementów budowlanych, technicznych, a także działań proceduralnych wykonywanych wg
scenariuszy pożarowych. Celem podstawowym jest jak najwcześniejsze wykrycie pożaru
i jego lokalizacja oraz ograniczenie możliwości
jego rozwoju i zadymienia. Prawie do każdej
stacji jest przypisana wentylatornia. Z punktu widzenia jej działania pożarowego chodzi
o odpowiednie przekierowanie dymu lub ciągu powietrza – jeśli pożar jest w tunelu, dym
nie może wydostawać się na peron, tylko być
wyciągany wentylatorniami szlakowymi między jedną a drugą stacją. Jeśli jakieś zagrożenie pożarowe wystąpi na peronie, to ma nie
rozprzestrzeniać się, pozostać w ramach stacji.
Z punktu widzenia ochrony ludzi najważniejsze
jest stworzenie najlepszych warunków ewakuacji pasażerów. Tu dużą rolę odgrywa realizacja
scenariuszy pożarowych: wykonywania określonych czynności oraz wysterowania działania
urządzeń przypisanych do danych miejsc. Bardzo ważnym elementem jest dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).
Narzędziem wyłącznie do ochrony ppoż. jest
sygnalizacja pożarowa. W metrze są zainstalowane punktowe i optyczne czujki dymu,
a także liniowe czujki termiczne, co pozwala na dokładne określenie miejsca pożaru.
W wielu miejscach są zainstalowane Ręczne
Ostrzegacze Pożarowe (ROP). Ważną rolę na
II linii odgrywają też systemy BMS monitorujące pracę urządzeń na stacjach, w tym pracę „pożarówki”. W Centralnej Dyspozytorni
w Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach
i w zakładowej służbie ratowniczej są ich wizualizacje.
Sygnał alarmu pożarowego otrzymuje dyżurny danej stacji, Centralna Dyspozytornia
i służba ratownicza. Liczy się czas. Konieczne
jest szybkie potwierdzenie przez dyżurnego otrzymania alarmu oraz weryfikacja jego
prawdziwości. Następują czynności i wysterowania przewidziane scenariuszem pożarowym. W I stopniu alarmu pożarowego bramki
swobodnie wypuszczają ludzi ze stacji, ale są
zamknięte z drugiej strony – przestają wpuszczać wchodzących. Nadawany jest komunikat
DSO o zagrożeniu, jeszcze nieokreślonym.
W alarmie II stopnia są już komunikaty ewakuacyjne, sygnał alarmu jest przekazywany do
Państwowej Straży Pożarnej. Automatycznie
są przesterowywane m.in. ruchome schody,
otwierają się bramki, windy wyjeżdżają, jest
oświetlenie bezpieczeństwa, działa wentylacja napowietrzająca lub oddymiająca....
Wszystko to jest dość złożone i musi pracować precyzyjnie.
O nowinkach technicznych
Na koniec o innych ciekawostkach technicznych dotyczących metra, zauważonych przez
nas w prasie i internecie. Nowościami są automatyczny nawrót pociągów na stacjach
końcowych oraz nowy system łączności cyfrowej TETRA (trankingowy). Ma być możliwe zliczanie pasażerów za pomocą kamer
w łączniku pomiędzy liniami metra. Być może
jeszcze w tym roku na całym obszarze metra
będzie możliwy swobodny odbiór sieci komórkowych. Do tej pory tylko jeden operator
zapewniał łączność na trasie, rozmowy z telefonów komórkowych innych operatorów
zanikały po wjeździe do tuneli, co pasażerom
komfortu użytkowania metra nie polepszało.
To także ważna sprawa dla poprawy bezpieczeństwa.
Metro jest organizmem żywym, wchłaniającym nowe rozwiązania techniczne i wiele
rzeczy, równolegle z jego dalszą budową
i unowocześnianiem, będzie się w nim zmieniać. 
12
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Dobre
prognozy
W 2014 r. Solaris sprzedał w Polsce łącznie
26 autobusów elektrycznych. Największe zamówienia
złożyły Jaworzno (12 sztuk) i Warszawa (10). Tego typu pojazdy
spółka sprzedała także m.in. do Brunszwiku, Drezna, Düsseldorfu,
Hanoweru, Hamburga oraz Oberhausen w Niemczech. Chętni na
elektryczne solarisy są także w Czechach, Szwecji, Hiszpanii i Austrii.
Solaris, największy polski producent autobusów, wyprodukował i sprzedał w ub.r.
1380 pojazdów, z czego 1100 za granicę. Ten
rynek w Europie będzie rósł w tempie 3-5
proc. rocznie, a Solaris chce rosnąć powyżej
średniej. To dlatego firma za 40 mln zł rozbudowuje swoją fabrykę w Bolechowie k/Poznania – do już istniejącej hali produkcyjnej
zostanie dobudowana nowa o powierzchni
ponad 7,5 tys. m kw.
Widać już duże zainteresowanie z zagranicy. We Włoszech Solaris wygrał wart 22 mln
euro kontrakt na dostarczenie modeli Urbino do Mediolanu. W Hiszpanii polskie autobusy są obecne m.in. w Castellon, a także na
lotniskach w Lleidzie i Palma de Mallorca.
W ub.r. najwięcej autobusów Solaris sprzedał
do Niemiec (197 sztuk), Bułgarii (146), Czech
(128), Włoch (102) i Turcji (100 sztuk).
Jesteśmy już obecni w 29 krajach: od Dubaju
i Turcji po Szwecję. Intensywnie przyglądamy
się też wejściu na rynek brytyjski i widzimy
duże zainteresowanie naszymi produktami.
Oczywiście ze względu na ruch lewostronny
dostawa na Wyspy będzie wymagała zmian
partnerzy wydania:
projektowych w naszych autobusach, ale jesteśmy w stanie przeprowadzić ten proces – mówi
rzecznik prasowy firmy Mateusz Figaszewski.
Niezależnie od rynku, na który trafiają autobusy, ich wyposażenie jest do siebie zbliżone. Nie widać różnic pomiędzy taborem
zamawianym w Polsce i za granicą, a zdarza
się nawet, że pojazdy produkowane na rynek
krajowy są lepiej wyposażone. O ile jeszcze
kilkanaście lat temu można było zauważyć różnice, o tyle dzisiaj nie mają one związku z krajami, do których dostarczamy dany model –
podkreśla Figaszewski. – Wiele miast w Polsce
ma autobusy komunikacji miejskiej dużo lepiej
wyposażone, np. w linię detekcyjną w komorze silnika (zabezpieczenie ppoż.) czy systemy
śledzenia i lokalizacji poprzez GPS. Coraz więcej miast zamawia także tabor wyposażony
w Alcolock – detektor trzeźwości kierowcy
odcinający w razie potrzeby zapłon.
O wyborze rodzaju zabezpieczeń decydują zamawiający, czyli zakłady komunikacji
w poszczególnych miastach. To one w specyfikacjach istotnych warunków zamówień
wskazują wymagania, jakie powinny spełniać systemy. Na tej podstawie producenci
konfigurują pojazdy pod konkretne oczekiwania odbiorców.
Standardem jest już monitoring wizyjny
przestrzeni pasażerskiej i otoczenia zewnętrznego autobusu. W te systemy wyposażamy wszystkie nowe pojazdy – mówi Adam
Stawicki z MZA w Warszawie. W sumie dozorem wizyjnym jest objęta ponad połowa stołecznych autobusów. Podobnie jest w innych
miastach w Polsce. Coraz częściej miasta wymagają także wyposażenia pojazdów w system gaszenia komory silnikowej i agregatu
grzewczego – takie zabezpieczenia ma już
79% stołecznych autobusów.
Z kolei w Toruniu kamery zainstalowano
w 80 pojazdach: Ponadto mamy 39 autobusów z systemem gaszenia komory silnika – dodaje Piotr Reich z toruńskiego MZK. Wszystkie
pojazdy zgodnie z przepisami BHP są wyposażone w gaśnice, we wszystkich znajdują się
także radiotelefony, dzięki którym kierowca
może w przypadku zagrożenia skontaktować
się z dyspozytorem. (M.K.) 
Genesis Mobo
ul. Wróbla 51, 02-736 Warszawa
tel.: 22 378 11 45 / 22 425 44 34
faks: 22 203 54 08
[email protected]
www.genesismobo.com
System informujący o nagłych
wypadkach oraz zarządzający
ruchem pojazdów
System Łączności Alarmowej (SŁA) Genesis
Mobo został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podróżującym
i kierowcom. Ułatwia szybkie reagowanie
w sytuacji zagrożenia i sprawne powiadamianie służb bezpieczeństwa. Zapewnia
zaawansowaną dwukierunkową transmisję
głosową oraz przepływ danych pomiędzy
centrum nadzoru ruchu a pojazdem. Umożliwia lokalizację oraz dostęp do dowolnie
konfigurowalnych informacji o pojazdach
na mapie. Dane telemetryczne i GPS nadawane z pojazdu są także wykorzystywane
przez System Przyspieszeń i Opóźnień, który podaje aktualne informacje o punktualności pojazdów oraz przez aplikację LiveBus przeznaczoną dla pasażerów.
Monitorowanie położenia pojazdu
• przesył współrzędnych geograficznych z wykorzystaniem transmisji danych GPS/GPRS,
wizualizacja na mapie,
• monitorowanie wybranych parametrów samochodu (poprzez umieszczenie odpowiednich czujników), np. aktualnej prędkości czy
poziomu paliwa w zbiorniku,
• zasilanie awaryjne – w przypadku braku zasilania z pojazdu system jest podtrzymywany
z własnego źródła energii.
partnerzy wydania:
13
System łączności alarmowej
w pojazdach
Urządzenia systemu
łączności alarmowej
Urządzenia systemu są przystosowane do
działania w każdym typie pojazdu mechanicznego, kołowego lub szynowego. Mają świadectwo homologacji PIMOT E20.
Pulpit
Urządzenie jest wyposażone w dwa przyciski, które umożliwiają nawiązanie połączenia
przez kierowcę w trybie normalnym lub alarmowym. Dyspozytor otrzymuje informację
o typie połączenia. Zgłoszenia alarmowe są
obsługiwane w trybie priorytetowym.
Mapa
Stanowisko dyspozytora jest wyposażone
w mapę Polski w skali 1:50 000. Na mapie są widoczne pojazdy autobusowe, techniczne, a także otoczenie. Widok jest uaktualniany co kilka
sekund. W przypadku zgłoszenia przez kierowcę
alarmu przez System Łączności Alarmowej pojazd jest natychmiast lokalizowany i oznaczany
na mapie. Szybka i dokładna lokalizacja umożliwia niezwłoczne dotarcie na miejsce odpowiednich służb. Śledzenie pojazdu na mapie obrazuje,
czy kierowca porusza się zgodnie z wyznaczoną
trasą. Ikonki autobusów mają znaczniki określające, czy pojazd jest przyspieszony, czy opóźniony w stosunku do rozkładu jazdy.
System opiera się na bezpłatnych mapach
OpenStreetMap, nie jest zależny od komercyj-
nych rozwiązań. Wsparcie aplikacji dostarcza
okresowej aktualizacji, jest również możliwość
modyfikacji mapy – dodania dodatkowych elementów, np. przystanków czy zmiany ulicy.
Aplikacja dla dyspozytorów
Oferujemy indywidualnie dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa aplikację dla dyspozytorów nadzorujących ruch pojazdów. Aplikacja
zapewnia widok wszystkich pojazdów w czasie
rzeczywistym (podgląd stanu jazdy). Pozwala
na uzyskiwanie informacji o wskazanym pojeździe. Umożliwia wprowadzanie notatek o zdarzeniu. Podaje informacje o przyspieszeniach
i opóźnieniach pojazdów oraz wszelkie dane
identyfikacyjne.
Integracja
Wszystkie urządzania i aplikacje są naszej produkcji, dzięki czemu umożliwiamy personalizację rozwiązań, dobudowanie nowych modułów
lub integrację z innymi systemami.
Wszystkie systemy Genesis Mobo mogą pracować jako moduły niezależne.
Firma Genesis Mobo specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu nowoczesnych,
technologicznie zaawansowanych systemów.
Tworzy kompleksowe rozwiązania, które powstają dzięki współpracy specjalistów z różnych
dziedzin techniki i nauki. Osiągnięcia firmy są poparte licznymi nagrodami i referencjami. 
14
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Michał Borzucki
Robert Bosch Sp. z o.o. Security Systems
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
tel.: 22 715 41 00; faks: 22 715 41 05
www.boschsecurity.pl
Bezpieczeństwo
na kolei
Poziom zagrożeń w transporcie publicznym zwiększył się
ostatnio znacząco. Oprócz typowych zjawisk, takich jak kradzieże
kieszonkowe czy akty wandalizmu, pojawiły się znacznie groźniejsze.
Ataki terrorystyczne z początku XXI w. ujawniły podatność obiektów
kolejowych na ten rodzaj niebezpieczeństw. Wnioski wyciągnięte z tych
zdarzeń były jasne. W masowym transporcie osób, ze względu na jego
specyfikę, nie da się zapewnić 100% bezpieczeństwa, jego poprawa wymaga
działań w każdym elemencie systemu kolejowego*.
Coraz większą rolę zaczęły więc odgrywać systemy bezpieczeństwa oraz spójne
i efektywne zarządzanie nimi. Nowe technologie w branży security znacząco
poprawiły możliwości funkcjonalne, a tym samym zwiększyły efektywne
wsparcie bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej. W połączeniu
z automatyzacją i integracją systemów zarządzania otwiera to nowe
możliwości zastosowań na dworcach, bezobsługowych przejazdach
przez tory czy innych elementach infrastruktury.
Systemy CCTV
– inteligentna analityka kluczem
do zwiększenia efektywności
W rozległych systemach monitoringu wizyjnego standardem jest transmisja bazująca
na sieci komputerowej TCP/IP. Sieć zapewnia
systemom nadzoru nieograniczoną wręcz elastyczność przy korzystnej ekonomii wynikającej z powszechności rozwiązań IT. Najnowsze
osiągnięcia w technologii kamer, głównie związane z wprowadzeniem wyższych rozdzielczości jak HD i 4K, znacząco poprawiły także jakość
przechwytywanego obrazu. Wraz ze wzrostem
liczby instalowanych kamer rosną wymagania
stawiane operatorom systemów CCTV i często
inwestycja w sprzęt nie przekłada się na efektywność systemu nadzoru.
System Inteligentnej Analizy Obrazu (Intelligent Video Analysis – IVA) firmy Bosch wprowadza nowy poziom automatyzacji procesów
dozorowych dzięki zaawansowanej wideodetekcji i bieżącemu powiadamianiu operatora
o podejrzanych zdarzeniach. Precyzyjny, wydajny i wygodny mechanizm IVA wykonuje
wielopoziomową analizę liczby pikseli, tekstury i ruchu w obrazie. System śledzi trajektorię (prędkość i kierunek) wszystkich obiektów,
może wykryć obiekty ruchome, nieruchome
oraz opuszczające chroniony obszar. Opera__________
* Strategies for Aviation and Transportation Security – The
9-11 Commission Report.
partnerzy wydania:
tor jest automatycznie powiadamiany o wystąpieniu podejrzanego zdarzenia. Zwrócenie
uwagi użytkowników na konkretne zjawiska
umożliwia szybszą i bardziej skuteczną reakcję. Jednoczesne przefiltrowanie obrazów z wielu kamer i wskazywanie tylko tych
miejsc, gdzie wykryto podejrzane zachowania, daje operatorom możliwość skutecznego
działania.
Wskazując przykładowo typowe algorytmy
analityki obrazu przydatne w aplikacjach
w transporcie, należałoby wymienić:
• wejście w zabronioną strefę – operator CCTV
jest powiadamiany w momencie pojawienia
się ruchu w zastrzeżonej strefie,
• przekroczenie linii wirtualnej – system sygnalizuje przykładowo zbliżanie się osób do
krawędzi peronu, pozwalając na interwencję
obsługi,
• detekcja pozostawionego przedmiotu – automatyczna reakcja systemu na oddalenie się
osoby, np. od bagażu,
• przebywanie obiektów w określonej strefie
przez wskazany czas – operatorowi jest przekazywana informacja np. o postoju samochodu w strefie przejazdu kolejowego,
• zliczanie osób wchodzących lub przebywających w strefie.
Mechanizm inteligentnej analizy obrazu pozwala na adaptowanie się do zmiennych warunków oświetleniowych i atmosferycznych
w celu zapobiegania fałszywym alarmom.
Chociaż bieżące przekazywanie informacji o zdarzeniach alarmowych do operatora
w systemach CCTV jest bardzo ważne, to warto zwrócić uwagę również na kwestie analizy
materiału nagranego. Wiele zjawisk jest ujawnianych dopiero po fakcie, tym samym powiązanie materiału wideo ze zdarzeniem wymaga
przeglądania nagrań zapisanych w systemie.
Z założenia jest to proces długotrwały, szczególnie gdy ze zdarzeniem jest powiązanych
więcej kamer, a czas zdarzenia nie jest dokładnie znany. Także tutaj z pomocą przychodzą
funkcje inteligentnej analizy obrazu.
Mechanizm Forensic Search pozwala na wsteczną analizę nagrań pod kątem algorytmów IVA.
Przykładowo pozwala przefiltrować nagranie
pod kątem takich zdarzeń, jak: • pojawienia
się w scenie obiektów sklasyfikowanych jako
człowiek • określenia kierunku poruszania się
osoby • określenia koloru ubioru osoby.
Już w kilkadziesiąt sekund operator może znaleźć zdarzenia spełniające jego kryteria wyszukiwania, tym samym pozyskanie skutecznego
materiału dowodowego jest bezproblemowe
i skuteczne.
Nagłośnienie – przekazanie
informacji oraz szybka ewakuacja
w przypadku niebezpieczeństwa
System dźwiękowej informacji pasażerskiej
jest jednym z najważniejszych systemów w kolejnictwie. Od jego jakości zależy zrozumiałość
15
komunikatów na przystankach i dworcach
kolejowych. Na większych stacjach przenika
się on często z dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO), który współpracuje z systemami zabezpieczenia pożarowego, uczestnicząc
w ewakuacji pasażerów z dworca w przypadku
alarmu pożarowego.
System nagłośnienia składa się z kontrolerów
sieciowych, wzmacniaczy i głośników rozlokowanych na poszczególnych stacjach połączonych za pomocą systemu transmisji, np.
Cobranet. Zasadę działania systemu zilustrowano na rys. Istnieje możliwość nadawania komunikatów na poszczególne stacje centralnie
z pozycji centrum sterowania (LCS) oraz, w razie
potrzeby, lokalnie z pulpitów wywoławczych
na każdej stacji. System umożliwia nadawanie
automatycznych komunikatów głosowych
(informacji pasażerskiej) – zarówno wgranych
i zaprogramowanych lokalnie na przystankach,
jak i centralnych rozsyłanych do wszystkich lub
poszczególnych przystanków.
W zintegrowanym i nowoczesnym rozwiązaniu nagłośnienie integruje się z oprogramowaniem BIS, które może nadzorować wszystkie systemy bezpieczeństwa w obiektach
kolejowych.
W celu zapewnienia odpowiedniej zrozumiałości komunikatów w ramach projektu wykonawczego należy dokonać symulacji akustycznej poszczególnych stacji oraz dobrać liczbę
i rodzaj głośników.
Przy przekazywaniu komunikatów głosowych
bardzo istotnym parametrem jest zrozumiałość mowy, która powinna wynosić przynajmniej 0,5 STI (norma IEC 60268-16). Aby uzyskać oczekiwane wartości tego parametru,
konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego natężenia poziomu dźwięku. Wymagany
poziom dźwięku w danym pomieszczeniu powinien być wyższy o co najmniej 6 dB i maksymalnie 20 dB od poziomu hałasu tła. Przy
uruchomieniu systemu należy pamiętać, aby
przeprowadzić pomiar ciśnienia akustycznego
(SPL) oraz pomiar współczynnika zrozumiałości mowy (STI).
Systemy alarmu pożarowego
– najważniejsza szybka
detekcja zagrożeń
Każdy pożar – zarówno ten o przyczynach
technologicznych, jak i wywołany czynnikiem
zewnętrznym – stanowi ogromne zagrożenie
zdrowia i życia na terenie dworca kolejowego. Nie ulega wątpliwości, że szybka detekcja,
weryfikacja i zlokalizowanie ognia na terenie
obiektu jest zadaniem priorytetowym. Bosch
Security Systems oferuje szeroką gamę czujek pożarowych przystosowanych do pracy
w każdych warunkach i do detekcji wszystkich możliwych rodzajów pożarów. Ofertę
detektorów uzupełniają: system zasysania,
liniowe czujki dymu czy przewody sensoryczne. Od strony zarządzającej kluczowe funkcje
zapewnia centrala modułowa serii FPA-5000
umożliwiająca sieciowe łączenie wielu central
partnerzy wydania:
Przykładowy schemat
systemu nagłośnieniowego złożonego
z ośmiu takich samych stacji
w jeden system. Elastyczne moduły funkcyjne ułatwiają wymianę danych i sterowanie
elementami wykonawczymi, takimi jak klapy
dymowe czy system tryskaczy.
Kontrola dostępu
– trzymaj intruzów z daleka
Potencjalne ataki terrorystyczne, akty sabotażu czy wtargnięcie na teren to problemy spędzające sen z powiek menedżerom
bezpieczeństwa w obiektach infrastruktury
kolejowej. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie dostępu odpowiednim osobom
i służbom. Systemy kontroli dostępu są naturalnym środkiem stosowanym do zarządzania
dostępem do stref czy pomieszczeń. Jednak
typowe systemy kontroli dostępu mają ograniczenia ze względu na metody transmisji
informacji między elementami systemu, co
zmniejsza możliwości aplikacyjne w tak dużych obiektach.
Takich ograniczeń nie ma system kontroli dostępu Bosch. Komunikacja w systemie
odbywa się w sieci TCP/IP, a więc za pomocą
standardowej infrastruktury sieciowej można zabezpieczyć przejścia i drzwi na terenie
obiektu dowolnej wielkości. Kontrolery kontroli dostępu firmy Bosch współpracują z szeroką gamą czytników kart oraz z biometryką.
Platforma TCP/IP ułatwia wszelkie możliwe integracje – od integracji z CCTV, poprzez wizyjną
weryfikację zdarzeń, aż po pełne współdziała-
nie kontroli dostępu w systemie bezpieczeństwa
obiektowego (Security Management System).
Integracja systemów – sprawne
zarządzanie bezpieczeństwem
Liczba zdarzeń i operacji w ramach kilku systemów zabezpieczeń w dużym i skomplikowanym obiekcie z założenia jest ogromna. Analiza
i obróbka tych danych niezależnie pochłania
czas i pieniądze. Integracja znacząco podnosi
efektywność systemów zabezpieczających
obiekty infrastruktury kolejowej. Otwiera możliwości korelacji zdarzeń z różnych systemów,
dając tym samym operatorowi możliwie najpełniejszy obraz sytuacji. Jednocześnie możliwe scenariusze reakcji mogą być szybsze i bardziej skoordynowane.
Bosch ma w swojej ofercie wszechstronne
narzędzie do integracji systemów w postaci
oprogramowania Building Integration System.
BIS składa się z komponentów automatyzacji i integracji dających pełną kontrolę nad
wszystkimi systemami zabezpieczeń, pozwalając na spójną wizualizację i zarządzanie
w obiekcie. Podstawową platformą integracji
jest oczywiście sieć TCP/IP – tym samym integracja jest łatwa i korzystna pod względem
kosztów. Nie tylko systemy firmy Bosch mogą
być integrowane przez BIS. Dzięki standardom OPC można zarządzać dowolnymi systemami innych producentów nie tylko z zakresu
security. 
16
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Samsung Techwin Europe Ltd.
Biuro w Polsce
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. +48 22 20 50 777
Oferowane przez Samsung Techwin rozwiązania do dozoru wizyjnego dla sektora kolejowego zostały zatwierdzone przez Network
Rail i znajdują się w bazie danych PADS. Dla
operatorów kolejowych stanowią zaawansowane narzędzia, które pomogą w poprawie efektywności operacyjnej i zapewnieniu
zgodności z procedurami BHP. Dzięki nim
personel ochrony będzie mógł szybko i skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia.
Dozór wizyjny Do tych specyficznych zastosowań przeznaczone są modele sieciowe oraz wybrane analogowe:
• Oparte na otwartej platformie kamery
sieciowe WiseNetIII o wysokiej rozdzielczości umożliwiają użytkownikom swobodny
wybór idealnego rozwiązania do analizy obrazu i zarządzania strumieniami wizji (VMS),
które najlepiej spełni wymagania poszczególnych projektów.
• Kamery serii Beyond o rozdzielczość
1000 linii TV generują obrazy pozwalające
na identyfikację. Ich zastosowanie umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji istniejących systemów analogowych i nie wymaga
wymiany dotychczas używanego okablowania koncentrycznego.
Parkingi
Kamery PTZ o wysokiej rozdzielczości do wykrywania kradzieży z samochodów
i monitorowania aktywności w punktach pomocy.
Sieć
SNP-6320H PTZ
SNP-6200RH PTZ
SNO-6084R
Podłużna
Obszary dworców
Kamery o wysokiej rozdzielczości wyposażone we wbudowaną
funkcję analizy wideo umożliwiają zliczanie ludzi i tworzenie
map termicznych do monitorowania ruchu w obszarach kas
i obiektach handlowych.
Sieć
partnerzy wydania:
SNO-7084R
Podłużna
SNO-6084R
Podłużna
Certyfikaty
zgodności z normami
kolejowymi
SNP-6320H
PTZ
SNV-6084
Wandaloodporna
SNB-6004
Kompaktowa
SNF-7010V
Fisheye
Działanie we wszystkich
środowiskach kolejowych:
na dworcach, peronach,
przytorzach
i w pociągach
17
w sektorze kolejowym
Sprzęt w wagonach
Kamery zgodne z normą EN50155 działają
w trudnych warunkach i przy silnych wibracjach, które mogą występować podczas
jazdy pociągu.
Sieć
Zdalne monitorowanie
Pozwala na monitorowanie bezpieczeństwa pasażerów, zgodności
z przepisami BHP oraz odpowiedniej
liczby pracowników.
Sieć
SNV-6084
Wandaloodporna
SNV-6012M
Wandaloodporna
SNB-6004
Kompaktowa
SNF-7010VM
Fisheye
SNP-6200RH
PTZ
SNP-6320H
PTZ
Centrum kontroli
Monitorowanie
• Monitorowanie codziennych operacji
w celu jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów ludzkich, składów i zasobów kolejowych.
Bezpieczeństwo
• Zapewnianie bezpiecznego i chronionego
środowiska pasażerom i pracownikom.
• Koordynowanie działań prewencyjnych
podejmowanych w związku z dowolną
podejrzaną aktywnością.
• Zapewnienie pracownikom ochrony zaawansowanego narzędzia do skutecznej
analizy i reagowania na wszelkie incydenty lub nagłe sytuacje.
Przejazdy kolejowe, mosty, tunele
Monitorowanie terenów zewnętrznych nawet w trudnych warunkach środowiskowych, w tym podczas mgły i w całkowitej ciemności.
Sieć
SNP-6320H
PTZ
SNO-6084R
Podłużna
SNP-6200RH
PTZ
SNB-6004
Kompaktowa
Zajezdnie, bocznice, lokomotywownie
Zaawansowane funkcje do monitorowania i śledzenia ruchu
intruzów, wandali i złodziei metalu.
Sieć
partnerzy wydania:
SNP-6320H
PTZ
SNO-6084R
Podłużna
SNP-6200RH
PTZ
SNB-6084
Kompaktowa
18
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Patrik Anderson
dyr. Business Development Transportation, Axis Communications
Axis Communications Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 208 27 07
Aobrazuje
xis
ciepło
Gdy zapada zmierzch...
Jednym z problemów służb ochrony infrastruktury transportowej jest to, że wiele zdarzeń ma
miejsce pod osłoną nocy. Nawet cyfrowe kamery o najwyższej rozdzielczości z trudem radzą
sobie z dostarczaniem obrazów z mrocznych
zakątków szlaków transportowych. Oświetlenie każdej części dworca, lokomotywowni czy
stacji towarowej ze względu na koszt finansowy i ekologiczny jest nierealne.
Najczęściej do zakłóceń w świadczonych usługach transportowych dochodzi w miejscach
nieoświetlonych. Pomazane, zdewastowane
pociągi czy niesprawna sygnalizacja to przykłady efektów działań wandali. Zdarzenia takie
mogą narazić na rzeczywiste niebezpieczeństwo pasażerów i pracowników, choć już przebywanie w zniszczonym pociągu lub dworcu
wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa ich użytkowników.
Znaczne opóźnienia w komunikacji powodują
zbieracze złomu. W Wlk. Brytanii w 2010 r. pociągi miały łącznie przeszło 6 tys. godz. spóźnienia. Do zakłóceń w ruchu dochodzą koszty.
Network Rail wydał w ub. roku blisko 20 mln
funtów na wymianę kabli i kompensaty dla
przewoźników kolejowych. Działalność złomiarzy jest nie tylko źródłem opóźnień, może
być też przyczyną poważnych wypadków.
Ogromne niebezpieczeństwo dotyczy kolei
dużych prędkości, gdzie nawet błahe zdarzenie może mieć katastrofalne skutki, jeżeli ma
miejsce przy zawrotnej prędkości. Takie koleje
wymagają znacznie wyższego poziomu bezpieczeństwa w dzień i w nocy.
Jak działają kamery termowizyjne?
Jednym z najlepszych narzędzi do wykrywania
przytoczonych incydentów jest termowizja. Podobnie jak inne kamery, kamera termowizyjna
partnerzy wydania:
przechwytuje promieniowanie elektromagnetyczne, które zostaje przetworzone na obraz.
Pracuje jednak poza zakresem światła widzialnego i odwzorowuje obraz w całkowitej ciemności.
Jest to możliwe, ponieważ wszystkie przedmioty emitują pewną ilość promieniowania podczerwonego związanego z własną temperaturą,
niezależnie od temperatury otoczenia.
Kamery termowizyjne nie tylko sprawdzają się
w całkowitej ciemności, przekazują też użyteczne obrazy w ekstremalnych warunkach
atmosferycznych i środowiskowych, takich jak
pył, mgła, deszcz, śnieg i dym.
Co dzieje się
w miejscach nieoświetlonych?
Kamery termowizyjne Axis wykrywają osobę oddaloną nawet o kilometr, a dzięki pracy
w sieci IP obraz może być wyświetlany zdalnie
i w czasie rzeczywistym. Operator w pomieszczeniu dozorowym potrafi sprawnie ocenić
sytuację bez względu na porę dnia czy pogodę i podjąć decyzję o dalszym postępowaniu.
Kamery termowizyjne są wyposażone w aplikacje działające jak czujki ruchu czy druty
rozciągnięte nisko nad ziemią sygnalizujące
przekroczenie danego obszaru. Po wykryciu
zakłócenia kamera automatycznie przesyła
informację przez sieć IP, dzięki czemu operator
zostaje natychmiast powiadomiony o incydencie, może wyświetlić powiązany obraz na żywo
oraz podjąć właściwe działania.
Kamery termowizyjne doskonale sprawdzają
się w ciemnych tunelach, przy dozorze ogrodzeń, a także w obszarach opuszczonych nocą,
gdzie mogą pojawić się wandale. Są odporne
na sabotaż, co utrudnia zniszczenie czy zamalowanie obiektywu.
Niebezpieczeństwo w tego rodzaju okolicznościach nie wynika jedynie z zakłóceń w świadczonych usługach bądź ze zniszczeń wyma-
Sieci transportowe na całym
świecie pokrywają rozległe
obszary, co stanowi duże
wyzwanie, żeby zapewnić
nadzór i bezpieczeństwo.
Przykładowo, transport
w Londynie obejmuje obszar
ponad 1500 km2.
Miejska sieć metra w Nowym
Jorku to 1355 km tras, a Szwecja
posiada 13 tys. km dróg
publicznych.
gających kosztownych napraw. Przebywanie
w pobliżu czynnych torów kolejowych może
stanowić zagrożenie również dla wandali czy
złodziei.
Kamery termowizyjne są szczególnie użyteczne
na szlakach kolei wysokich prędkości. Widząc
potencjalne zagrożenia – zabłąkaną krowę na
torach, ludzi bądź pojazdy na przejazdach kolejowych – operatorzy powiadamiają centrum
bezpieczeństwa, a nawet maszynistę, zapobiegając katastrofie. W niektórych przypadkach
kamery są wyposażone w inteligentne funkcje
ułatwiające zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Wielu partnerów Axis oferuje oprogramowanie obejmujące np. wstępną listę działań, co pozwala automatycznie instruować pracowników
ochrony, co mają robić.
Przystępne ekonomicznie środki
dla zachowania
bezpieczeństwa szlaków
Termowizja oznacza skomplikowaną i drogą
technologię? Niekoniecznie. Jest coraz mniej
kosztowna, staje się też stałą częścią sieciowych systemów wizyjnych. Dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych odpowiedzialni za
transport oszczędzają na drogich środkach
bezpieczeństwa w rodzaju śmigłowców czy
patroli służb drogowych.
Współczesne kamery to urządzenia wysoko
zaawansowane, pracujące w dowolnych warunkach oświetleniowych, a przy tym bardzo
wytrzymałe. Sprostają wyzwaniom każdego
klimatu i będą działać w skrajnie rozległym zakresie temperatury. Technologia termowizyjna
Axis zapewnia personelowi zarządzającemu
transportem możliwość uniknięcia niebezpieczeństw i zakłóceń w świadczonych usługach,
a także przyczynia się do oszczędności przy
kosztownym przywracaniu porządku. 
19
SUMA Sp. z o.o. PPHU
ul. Panewnicka 109, 40-761 Katowice
tel.: 32 258-05-97; faks: 32 258-05-98
[email protected]
www.suma.com.pl
Jeśli bezpieczeństwo w transporcie,
to tylko VIVOTEK!
Bezpieczeństwo w pojazdach
Kamery monitorujące pojazdy użytku publicznego muszą wykazywać się dużą elastycznością i funkcjonalnością. Działać zarówno w dzień, jak i w nocy, wewnątrz i na
zewnątrz pojazdów, być odporne na kurz,
wodę, chuligańskie wybryki, działać bezawaryjnie 24 godziny na dobę. Do tego dochodzą
takie elementy, jak czysty obraz w kontrastowych scenach oraz szybka reakcja na próby
zasłonięcia obiektywu. Niewiele urządzeń
dostępnych na rynku spełnia te standardy, dlatego warto wybrać kamery VIVOTEK.
Modele MD8562D oraz MD8531H, a także
hemisferyczne fisheye FE8174V oraz FE8181V
– wszystkie spełniają wymagania normy
transportowej EN50155, zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość nagrań w pojazdach.
Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach
Do monitoringu skrzyżowań polecamy dwa
rodzaje kamer. Bullety zapewniające możliwość nagrywania 60 kl./s w rozdzielczości full
HD 1080p, pozwalające zarejestrować czysty
obraz z tablic rejestracyjnych samochodów
jadących z dużą prędkością – model IP8371E
oraz kamery z wbudowanym ekstenderem
partnerzy wydania:
PoE (IB8367R), zapewniające łatwą i tanią instalację często w trudnych warunkach drogowych.
Drugi rodzaj kamer to hemisferyczne fisheye
FE8181V. Kamery dają pełny obraz 360°, zamontowane na środku skrzyżowania pozwalają z łatwością określić sprawców kolizji, wymuszających pierwszeństwo, powodujących
wypadki. Doskonale też wspierają systemy
typu ITS, oferując podgląd całego skrzyżowania i natężenia ruchu na nim.
Bezpieczeństwo
na dworcach i lotniskach
By zapewnić bezpieczeństwo w miejscach,
gdzie podróżni oczekują na przejazd bądź
przelot, potrzebne jest niezawodne rozwiązanie, które pozwoli objąć rozległy teren hali
dworca czy lotniska, szybko dokonać zbliżenia, podążać za podejrzanym. VIVOTEK prezentuje swój najmocniejszy model – kamerę
szybkoobrotową SD8364E (full HD, 30x zoom)
oraz rozwiązanie łączące zalety kamer typu
fisheye oraz szybkoobrotowych – Panoramic
PTZ. Tego typu połączenie pozwala na pełną kontrolę i szybką reakcję w dużych przestrzeniach miejskich, jest niezawodne i nie-
zwykle funkcjonalne. Kamera typu fisheye
służy jako tzw. live map całego obiektu, a kamera szybkoobrotowa dzięki specjalnemu
algorytmowi potrafi precyzyjnie poruszać
się po tej mapie. 
20
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
D
igifort
integracja systemów monitoringu
Bartosz Sworek
MKJ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kielnieńska 187, 80-299 Gdańsk
tel. 58 770 19 00
faks 58 770 19 29
[email protected]
Telewizyjne systemy dozorowe zbudowane z wykorzystaniem technologii IP w ciągu zaledwie kilku lat zyskały dużą grupę zwolenników. Metodyka konstruowania urządzeń w ramach
elektronicznych systemów zabezpieczeń na coraz większą skalę jest skierowana ku wykorzystywaniu technologii informatycznych. Wpływa to bezpośrednio na dynamiczny rozwój ich efektywności,
stabilności działania, a także możliwości wykorzystania w różnych aspektach ochrony mienia, w tym
utrzymania należytego poziomu bezpieczeństwa w transporcie i przestrzeniach publicznych.
Australijska platforma integrująca systemy monitoringu Digifort jest narzędziem przeznaczonym
na ten segment rynku.
Oprogramowanie Digifort jest inteligentną
platformą dozoru wizyjnego wyposażoną
w wiele narzędzi umożliwiających efektywne wykorzystanie możliwości technicznych
systemów monitoringu budowanych od
podstaw oraz istniejących. Dzięki architekturze klient-serwer i zaimplementowanym
protokołom czołowych producentów kamer
i rejestratorów oprogramowanie umożliwia
zintegrowanie urządzeń precyzyjnie dobranych na potrzeby konkretnej instalacji, bez
koniecności wykorzystywania produktów
tylko jednej marki. Modułowa budowa platformy i cztery dostępne wersje: Explorer,
Standard, Professional oraz Enterprise zapewniają identyfikację tablic rejestracyjnych,
inteligentną analizę obrazu, integrację systemów alarmowego i kontroli dostępu, a także
dostosowanie wyglądu aplikacji klienckiej,
z rozbudowaną wizualizacją włącznie.
partnerzy wydania:
Rzetelna analiza zagrożeń w miejscach związanych z transportem publicznym skłania do
spojrzenia na system monitoringu już nie
tylko jako na źródło obrazu, ale również bazę
danych i informacji stanowiących podstawę
w podejmowaniu odpowiednich działań policyjnych służb prewencyjnych czy pracowników ochrony.
Wprowadzona pod koniec ub. roku najnowsza wersja platformy Digifort 7.0 ułatwia
użytkownikowi obsługę dużych systemów za
pomocą modułu analityki obrazu. Odpowiednio skonfigurowany system umożliwia zliczanie osób przebywających na obserwowanej
przestrzeni, informowanie o niedozwolonym
kierunku ruchu, zatrzymanie w wyznaczonej
strefie na czas dłuższy niż przewidują to przepisy, zapisywanie numerów tablic rejestracyjnych, wykrywanie pozostawionych obiektów lub zniknięcie obserwowanego obiektu
z pola widzenia kamery. Innowacyjną funkcją
oprogramowania jest możliwość przechwytywania obrazów twarzy i zapis zebranych
wizerunków w bazie danych systemu, a także
detekcja dymu. Ciekawym rozwiązaniem jest
również możliwość szybkiego podłączenia
do platformy kamer z urządzeń przenośnych,
co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracowników. Może też stanowić
dowód w sprawie przeciwko osobom, które
były powodem interwencji.
Oprogramowanie Digifort jest udoskonalane
wraz z rosnącymi potrzebami użytkowników.
Stanowi idealne rozwiązanie dla firm, którym
zależy na szybkim i efektywnym zarządzaniu bezpieczeństwem ludzi znajdujących się
w obiekcie. System o budowie modułowej
umożliwia dostosowanie funkcjonowania do
specyfiki budynku i ogranicza ryzyko niedostrzeżenia potencjalnych zagrożeń. 
21
Fot.: Aktron / Wikimedia Commons
Waldemar Górski
Arpol
ul. Kajki 1, 60-545 Poznań
tel.: 61 846 21 00
faks: 61 846 21 11
[email protected] www.arpol.pl
System monitoringu wizyjnego
Geutebrück w Pradze
Praga to stolica i zarazem największe miasto
Czech, najważniejszy ośrodek administracyjny,
handlowo-usługowy i przemysłowy. Za sprawą
licznych atrakcji oraz zabytkowej starówki wpisanej
na listę światowego dziedzictwa UNESCO należy do
najchętniej odwiedzanych miast w Europie. Zarówno
mieszkańcy, jak i liczni turyści mają prawo czuć
się tu bezpiecznie. Ochrona przed przestępczością
i aktami wandalizmu, zapewnienie płynności
w ruchu miejskim i zminimalizowanie ryzyka
wypadków, przy jednoczesnym poszanowaniu
prywatności obywateli, to najważniejsze zadania
stawiane miejskiemu systemowi dozoru wizyjnego.
Rada miejska w Pradze postawiła na sprawdzone
i niezawodne rozwiązanie firmy Geutebrück.
W systemie pracuje obecnie około 3000 kamer,
które monitorują kluczowe miejsca w mieście
– metro, przedszkola i szkoły, drogi i ulice, zabytkowe budynki, place i pomniki. Rejestrację obrazu oparto na platformie GeViScope.
W praskim systemie działa ponad 200 rejestratorów różnych serii: GeViStore, GeViScope,
re_porter. Ze względu na rozległość instalacji
i potrzebę wykorzystania istniejących zasobów, oprócz nowoczesnych kamer HD nadal
jest sporo kamer poprzednich generacji. Całodobowy dozór jest prowadzony w 15 centrach
monitorowania. Dostęp do obrazów z kamer
mają również służby porządkowe i ratownicze,
policja i straż pożarna. Imponująca jest liczba
jednocześnie możliwych połączeń ze stacjami
operatorów obsługiwanych przez każdy serwer – jest ich aż 60. Oznacza to, że w sytuacji
kryzysowej tylu użytkowników może jednocześnie obserwować obrazy ze wszystkich kamer obsługiwanych przez każdy serwer. Archiwizacja obrazów jest prowadzona przez okres
partnerzy wydania:
jednego miesiąca, przy prędkości odświeżania
obrazu co najmniej 12,5 kl./s. Łatwość obsługi,
skuteczność, niezawodność oraz wsparcie dla
wielu różnych scenariuszy pracy awaryjnej
to najważniejsze użytkowe cechy systemu.
Dzięki modułowej architekturze może być on
stale modernizowany i rozbudowywany, co
jest szczególne ważne w dużej i dynamicznej
metropolii. Każda kolejna generacja urządzeń
i oprogramowania jest kompatybilna z poprzednimi, a władze miejskie mają pewność,
że sprzęt firmy Geutebrück to efektywna inwestycja na długie lata.
Funkcja zaawansowanej detekcji ruchu (VMD)
w zastosowaniach zewnętrznych w połączeniu
ze scenami alarmowymi zwiększa efektywność
pracy operatorów systemu i pozwala skupić
ich uwagę na istotnych w danym momencie
elementach przestrzeni miejskiej. Możliwe
jest natychmiastowe, zautomatyzowane powiadomienie odpowiednich służb. Doskonałym przykładem jest słynny most Karola. Ten
charakterystyczny punkt Pragi, łączący brzegi
Wełtawy, cieszy się dużym zainteresowaniem
turystów. Wielu z nich ignorując zakazy i zasady bezpieczeństwa, przekracza balustradę, aby
np. sfotografować się na tle posągów na moście. To niebezpieczne dla ludzi i szkodliwe dla
zabytku. Dzięki funkcji VMD w kamerach każda
podobna sytuacja skutkuje pojawieniem się
w systemie alarmu i ostrzeżeniem najbliższej
jednostki policji. Nagrania wideo mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w postępowaniu sądowym.
Analiza obrazu pracuje niezawodnie niezależnie od warunków atmosferycznych i jest zdolna do rozróżniania ludzi od innych obiektów,
np. ptaków. Minimalizuje to liczbę fałszywych
alarmów generowanych przez system i nie roz-
prasza uwagi operatorów. VMD jest również
szeroko stosowana w ponad 300 kamerach
monitorujących długi na ponad 6 km tunel
Blanka. Wspomaga tam pracę operatorów, sygnalizując awaryjne sytuacje związane m.in.
z zatorami w ruchu czy pobytem pojazdów na
pasie awaryjnym. W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych kilkaset kamer przeznaczono
do nadzoru wszystkich miejskich przedszkoli.
Również wszystkie stacje metra (obecnie 57)
przez całą dobę są monitorowane przez odpowiednie służby.
Zarządzanie i użytkowanie tak dużego systemu stanowi nie lada wyzwanie. Wykorzystując
możliwość pełnej integracji i otwarty, dobrze
udokumentowany pakiet SDK, opracowano
specjalną nakładkę graficzną, która ułatwia
pracę operatorom systemu. Na planach miasta
są naniesione wszystkie elementy aktywne,
a ich stan działania jest zwizualizowany. Do
sterowania kamerami obrotowymi, których
w systemie jest ponad 1000, służy interfejs typu
„wskaż i obserwuj”. Użytkownik wybiera kamerę, wskaźnikiem zaznacza na mapie lokalizację,
którą chce obserwować, a kamera kieruje się
w wybrane miejsce. Dalsza dokładna kontrola
kamer obrotowych jest możliwa za pomocą
manipulatorów drążkowych.
System nadzoru wizyjnego firmy Geutebrück
umożliwia władzom i służbom porządkowym
Pragi utrzymanie bezpieczeństwa w mieście
oraz ochronę dziedzictwa architektonicznego
i kulturowego. Dzięki niemu funkcjonariusze
policji mogą interweniować szybciej w każdym wymagającym tego miejscu. Modułowa
architektura systemu, pozwalająca na bezproblemową rozbudowę, w połączeniu z jego skutecznością i niezawodnością, umożliwia stałe
rozszerzanie zasięgu jego działania. 
22
wydanie specjalne
bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeniach publicznych
Anna Sadłowska
Gunnebo Polska Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 20-22, 62-800 Kalisz
tel.: 62 76 85 570, faks: 62 76 85 571
e-mail: [email protected]
www.gunnebo.pl
W XXI wieku bezpieczeństwo w transporcie i przestrzeni
publicznej odgrywa ogromną rolę. Szczególnego znaczenia termin ten nabrał po atakach 11 września 2001.
Dotyczy to głównie takich miejsc, jak porty lotnicze,
dworce kolejowe czy autobusowe. Polska w mniejszym
stopniu jest narażona na ataki terrorystyczne, co nie
oznacza, że można pominąć temat właściwego zabezpieczenia wspomnianych obiektów. Miejsca dużych
zbiorowisk ludzi stanowiły i będą stanowić
wyzwanie dla zarządców tymi obiektami.
Szczególnej ochronie w zakresie bezpieczeństwa zostały poddane porty lotnicze.
Restrykcyjne procedury podczas odprawy
stosowane wobec pasażerów linii lotniczych
w większości pozwalają udaremnić wszelkiego rodzaju akty terrorystyczne. Udaje się
to dzięki zastosowaniu do ochrony lotniska
różnych urządzeń z zakresu kontroli dostępu,
takich jak bramki sensoryczne, tripody, bramki imigracyjne czy bramki jednokierunkowe.
partnerzy wydania:
Bramki Gunnebo
idealne rozwiązania na lotniska
Wieloletnie globalne doświadczenie Gunnebo w obrębie urządzeń z sektora transportu
publicznego umożliwiło opracowanie produktów idealnie sprawdzających się w transporcie masowym, gdzie przepustowość, bezpieczeństwo, niezawodność oraz solidność
mają ogromne znaczenie. Dopracowane pod
względem technologicznym bramki Gunnebo oraz ich wysoka wydajność pracy przyczynia się do zminimalizowania kosztów eksploatacji i serwisowania.
Na szczególną uwagę zasługują urządzenia
przeznaczone do stosowania na lotniskach.
Pozwalają w istotny sposób skrócić czas oczekiwania pasażerów oraz usprawnić ich przemieszczanie się w obrębie lotniska. Zautomatyzowany system wykrywania można skonfigurować
z zaawansowanymi urządzeniami identyfikacji
pasażerów poprzez zastosowanie czytników
dokumentów, czytników kodów kreskowych
czy skanerów biometrycznych.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się
bramki jednokierunkowe PasSec. Urządzenia
te są zainstalowane m.in. na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozwiązanie
to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa
oraz dużą przepustowość z obszaru zabezpieczonego do strefy publicznej lotniska.
Specjalistyczne urządzenia kontroli dostępu
na lotniskach w ofercie Gunnebo: • PassSec
• PreSec • ImmSec • BoardSec.
Korzyści z zastosowania bramek kontroli dostępu firmy Gunnebo:
• najwyższy poziom bezpieczeństwa,
• kontrola przepływu pasażerów,
• eliminowanie prób przejścia bez autoryzacji,
• integracja nowoczesnych technologii
w bramkach kontroli dostępu,
• możliwość wyodrębnienia obszaru publicznego lub sektora VIP. 
Pełna oferta produktów IP,
nieograniczone możliwości
Inteligentne rozwiązania wertykalne oparte na Otwartej
Platformie i rozdzielczości kamer do 5 megapikseli
Dzięki naszej pełnej ofercie kamer
IP ze swojego systemu monitoringu
możesz teraz uzyskać jeszcze więcej.
Nasza technologia Otwartej Platformy
powoduje, że kamery mogą się stać
wielofunkcyjnymi i inteligentnymi
rozwiązaniami wykorzystującymi
analizę obrazu. Dzięki otwartej
platformie i wydajnym produktom
masz teraz niemal nieograniczone
możliwości.
Czy chcesz się dowiedzieć o naszej ofercie
kamer IP i Otwartej Platformie?
www.samsung-cctv.pl
Kamery rozdzielczości do 12 Mpx.
Technologia 4K Ultra HD umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu szybko poruszających się obiektów.
Zapewnia szeroki kąt widzenia, jednocześnie zachowując wysoki poziom szczegółowości. Idealnie sprawdza się
w przestrzeniach publicznych, umożliwiając śledzenie pojedynczych osób bez utraty ogólnego widoku.
www.boschsecurity.pl
Uchwyć szczegóły
kamerą 4K Ultra HD

Podobne dokumenty