Zał. nr 6 do Ogłoszenia - PGNiG

Komentarze

Transkrypt

Zał. nr 6 do Ogłoszenia - PGNiG
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przetwarzanie i interpretacja danych
sejsmicznych 3D Hopowo – Borcz”, znak sprawy: ZP/PGNIG/2014/0021/GE/DRG
Załącznik nr 6
Wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
My, niżej podpisani
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
Lp.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe (rodzaj
i nr uprawnień)
Wykształcenie i
doświadczenie
Podstawa do
dysponowania
osobą
1.
2.
3.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu, wiedzy, potencjale technicznym lub osobach
innych podmiotów, jest on zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem złożone w oryginale pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga: z dokumentu musi wynikać jednoznacznie jaki zakres udostępnianego potencjału będzie w
dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
……………………………., dnia …………..20… r.
.............................................................
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Podobne dokumenty