BUENOS DIAS CUBA! 16 dni

Transkrypt

BUENOS DIAS CUBA! 16 dni
BUENOS DIAS CUBA!
16 dni
CENIE
NY W
L
A
K
O
OT L
PRZEL
od
6073
PLN
cena po
rabacie promocyjnym
MAGICZNA HAWANA I HEMINGWAY • KOLONIALNE MIASTO - TRYNIDAD • PRAWDZIWE CYGARA I RUM
SANTIAGO DE CUBA I FORTECA SAN PEDRO • DALEKI WSCHÓD - BARACOA • WYPOCZYNEK W VARADERO ALL INCLUSIVE!
Program
Dzieƒ 1
Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow Tours
na 2 godz. przed wylotem samolotu. Przelot do
Hawany (via jeden z portów europejskich). Aktualne rozk∏ady prosimy sprawdzaç na:
www.rainbowtours/rozklady
Przylot do Hawany, odprawa paszportowa, spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzieƒ 2
Po Êniadaniu zwiedzanie stolicy Kuby - Hawany,
w programie mi´dzy innymi: strzegàcy portu
fort Morro, Plac Katedralny, spacer po starówce
– tu znajdziemy miejsca zwiàzane z Ernestem
Hemingwayem (hotel Ambos Mundos i bar Bodequita del Medio), plac targowy i barokowa katedra. Nast´pnie zwiedzanie Muzeum Rumu Havana Club. Opcjonalnie lunch za dop∏atà. Po po∏udniu zwiedzanie nowej Hawany: Kapitol i Opera. Nast´pnie przejazd przez dzielnice Miramar
i Cubanacan (przed rewolucjà dzielnice bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla ch´tnych rewia
„Tropicana” – dodatkowa op∏ata oko∏o 80 EUR.
Nocleg w hotelu.
Dzieƒ 3
Po Êniadaniu ciàg dalszy zwiedzania Hawany:
Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji, cmentarz
Kolumba. Po po∏udniu czas na samodzielne eksplorowanie miasta. Wieczorem kolacja i nocleg.
Dzieƒ 4
Po Êniadaniu wyjazd z Hawany. Przejazd przez
Pinar del Rio, miasto plantatorów tytoniu, do
Valle de Vinales – Parku Narodowego z gigan-
60
tycznymi wapiennymi ostaƒcami Mogotes.
W programie zwiedzanie fabryki cygar i fabryki
rumu. Lunch za dodatkowà op∏atà. Nast´pnie
zwiedzanie Indiaƒskiej Groty (odkrytej w 1951 r)
oraz naskalnych malowide∏ – podró˝ ∏odzià.
Powrót do hotelu w Hawanie – w drodze powrotnej zwiedzanie Farmy Orchidei. Powrót
na kolacj´ i nocleg do Hawany.
Dzieƒ 5
Po Êniadaniu wyjazd do Playa Giron i Guama. Opcjonalne zwiedzanie farmy krokodyli i lunch. Nast´pnie przejazd do Cienfuegos - miasta cz´sto
nazywanego kubaƒskà „Per∏à Po∏udnia,” które
dzi´ki swojej Êwietnie zachowanej kolonialnej architekturze stanowi jednà z najpi´kniejszych
atrakcji turystycznych wyspy. Zobaczymy historyczne centrum Pueblo Nuevo, Parque Jose Marti, katedr´, Palacio de Valle oraz Paseo del Prado
– najd∏u˝szy deptak na Kubie. Nocleg w hotelu
w okolicach Cienfuegos (serwis all inclusive!).
Dzieƒ 6
Po Êniadaniu wyjazd na zwiedzanie najbardziej
typowego i najlepiej zachowanego kolonialnego
miasta Kuby – Trynidadu (miasto wpisane na list´ UNESCO): brukowane uliczki miasta, Plaza
Mayor, klasztor franciszkanów, pa∏ace „baronów cukrowych” – obecnie budynki u˝ytecznoÊci publicznej, Canchanchara – tawerna s∏ynna
z lokalnego trunku – mieszanki miodu, cytryny
i rumu! Lunch za dop∏atà. Nast´pnie czas wolny
w mieÊcie lub powrót do hotelu na pla˝owanie.
Nocleg w okolicach Trynidadu (all inclusive).
Dzieƒ 7
Po Êniadaniu przejazd do Camaguey. Po drodze
odwiedzimy Santi Spiritus i punkt widokowy
AMERYKA ÂRODKOWA I KARAIBY
Valle de los Ingenios (dolina cukrowni) – plantacje trzciny cukrowej, wioski zamieszka∏e
przez potomków niewolników i pa∏ace baronów
cukrowych. Opcjonalnie lunch. Nast´pnie zwiedzanie miasta Camaguey - mi´dzy innymi g∏ówny plac San Juan de Dios, domy kupieckie, dom
Ignacio Agramonte (bohater narodowy), koÊció∏
Nuestra Senora. Nocleg w hotelu w okolicach
Camaguey – kolacja za dodatkowà op∏atà.
Dzieƒ 8
Po Êniadaniu wyjazd do Holguin. Podczas przejazdu opcjonalnie lunch. Po przyjeêdzie do Holguin zwiedzanie miasta: Plaza Mayor, katedra
San Isidoro, Muzeum Historyczne, Wzgórze
Krzy˝a. Wieczorem kolacja w hotelu i nocleg.
Dzieƒ 9
Po Êniadaniu wyjazd do Baracoa – przyjazd po
po∏udniu, czas wolny na spacer po mieÊcie lub
dla ch´tnych lunch (za dodatkowà op∏atà). Zakwaterowanie w hotelu w Baracoa, kolacja
i nocleg.
Dzieƒ 10
Dzieƒ wolny w Baracoa na pla˝owanie. Kolacja
i nocleg w hotelu w Baracoa.
Dzieƒ 11
Po Êniadaniu wyjazd z Baracoa do Santiago de
Cuba, przejazd wzd∏u˝ strefy zmilitaryzowanej
Guantanamo. Nocleg i kolacja w hotelu w Santiago de Cuba.
Dzieƒ 12
Po Êniadaniu zaczniemy zwiedzanie Santiago
de Cuba, zobaczymy sanktuarium maryjne - Virgen de la Cardid del Cobre – patronki Kuby, fortec´ San Pedro de la Roca, dom Diego Velasqueza (najbardziej zas∏u˝onego kolonizatora Ku-
by), katedra, calle Pedro Pico – schody ∏àczàce
dolne i górne miasto, cmentarz Santa Efigenia
(z grobami zas∏u˝onych mieszkaƒców, m.in. Jose Marti, rodzina Bacardi) i s∏ynne koszary
Moncada – miejsce nieudanego ataku rewolucjonistów pod wodzà m∏odego Fidela Castro.
Podczas zwiedzania opcjonalnie lunch (za dodatkowa op∏atà). Wieczorem powrót do hotelu
na kolacj´ oraz nocleg.
Dzieƒ 13
Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Transfer
na lotnisko w Santiago de Cuba. Po przylocie do
Hawany transfer autokarowy do wybranego hotelu w Varadero. Zakwaterowanie i czas na wypoczynek.
Przelot z Santiago de Cuba do Hawany obs∏ugiwany jest przez kubaƒskie linie lotnicze Cubana
de Aviacion, cz´sto w kooperacji z innymi liniami lotniczymi. Cubana de Aviacion przeloty wewn´trzne realizuje najcz´Êciej ma∏ymi samolotami pasa˝erskimi typu: YAK-42 lub AN-24.
Dzieƒ 14
Pobyt w Varadero – czas na odpoczynek i pla˝owanie. Podczas wypoczynku proponujemy wycieczki fakultatywne jak rejsy na pobliskie wyspy koralowe, nurkowanie na przepi´knej rafie
itd. (od 60 EUR)
Dzieƒ 15
Po Êniadaniu wykwaterowanie z pokoju. Transfer na lotnisko w Hawanie. Wylot do Polski (via
jeden z portów europejskich).
Dzieƒ 16
Przylot do Warszawy.
Y
SZAW
Z WAR
Y
T
O
WYL
TERMINY I CENY
Wycieczka objazdowa i pobyt w hotelu
(za os. w pok. 2 os. w z∏ z VAT)
SYMBOL
TERMIN
Sunbeach
***
Palma
Real
****
Barcelo
Marina Palace
*****
Iberostar
Laguna Azul
*****
KBL/11/07
07.11 - 22.11
7650
7699
7970
8099
KBL/11/18
18.11 - 03.12
7550
7599
7870
7970
KBL/11/27
27.11 - 12.12
7330
7399
7650
7750
KBL/12/04
04.12 - 19.12
7230
7299
7550
7650
KBL/12/30
30.12 - 14.01
8499
8570
8999
9070
KBL/01/07
07.01 - 22.01
7699
7750
8170
8199
KBL/01/14
14.01 - 29.01
7870
7950
8399
8430
KBL/01/21
21.01 - 05.02
7870
7950
8399
8430
KBL/01/28
28.01 - 12.02
7870
7950
8399
8430
KBL/02/04
04.02 - 19.02
7870
7950
8399
8430
KBL/02/11
11.02 - 26.02
7870
7950
8399
8430
KBL/02/17
17.02 - 03.03
7770
7830
8270
8299
KBL/02/25
25.02 - 11.03
7670
7699
8150
8199
KBL/03/03
03.03 - 18.03
7799
7850
8299
8330
KBL/03/10
10.03 - 25.03
7950
7999
8430
8499
KBL/03/17
17.03 - 01.04
7550
7599
8050
8099
KBL/03/24
24.03 - 08.04
7450
7499
7930
7999
KBL/04/01
01.04–16.04 7850
7950
8350
8650
Dop∏ata do pokoju 1 os 599
670
690
1350
Zni˝ka dla 3 os. na dostawce
150
150
150
150
Karta Turysty (obowiàzkowo)
120
Op∏aty lotniskowe (obowiàzkowo)
450
Dop∏ata za gwarancj´ zwrotu kosztów przy rezygnacji 3% ceny
Hotele
CZ¢Âå OBJAZDOWA
(12 rozpocz´tych dób hotelowych)
Hotele lokalnej kategorii ***. Pokoje 2 osobowe
z ∏azienkà i WC, skromne, ale czyste i dobrze
utrzymane. W hotelu bar, restauracja, niekiedy
basen. Razem 11 noclegów. Wy˝ywienie: Êniadania i obiadokolacje w Hawanie (4), Santiago
(2), Baracoa (2) i Holguin (1); Êniadanie w Camaguey (1), all inclusive w Cienfuegos i Trynidadzie (2).
CZ¢Âå POBYTOWA
(2 rozpocz´te doby hotelowe – Varadero)
Do wyboru:
Bellevue Sun Beach *** All Inclusive, Bellevue
Palma Real **** All Inclusive, Barcelo Marina
Palace ***** All Inclusive, Iberostar Laguna
Azul ***** All Inclusive. Opisy dost´pne w sekcji “Varadero – hotele”.
Âwiadczenia
Cena obejmuje: przelot do Hawany (z przesiadkà w jednym z portów europejskich), prze-
lot wewn´trzny Santiago de Cuba – Hawana,
program turystyczny jw. w tym przejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem, zakwaterowanie w hotelach (14 rozpocz´tych dób hotelowych), wy˝ywienie jak w opisie zakwaterowania, transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
ubezpieczenie TU Europa (w wersji standard:
CP, NNW, KL i baga˝) oraz opiek´ miejscowego
przewodnika i polskiego pilota na Kubie, obs∏ug´ przedstawiciela Rainbow Tours podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: op∏at lotniskowych, Karty Turysty, biletów wst´pu (oko∏o
125 EUR), napiwków w cz´Êci objazdowej
(ok. 50 EUR), op∏at lotniskowych, op∏aty wylotowej z Kuby ok. 25 EUR/os p∏atnej na miejscu,
wycieczek fakultatywnych i innych wydatków
osobistych.
E
CLUSIV
ALL IN DERO
A
W VAR
AMERYKA ÂRODKOWA I KARAIBY
61