I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej dla dzieci

Transkrypt

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej dla dzieci
I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Anglojęzycznej dla dzieci.
Zdrochec 2016
Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zdrochcu.
Cele konkursu:
1. popularyzacja literatury państw anglojęzycznych
2. dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka
angielskiego
3. uwrażliwienie uczniów na poezję
4. doskonalenie umiejętności recytatorskich
5. stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności
językowych i artystycznych
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
 etap I odbywa się w macierzystych szkołach
 etap II odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zdrochcu w
dniu 30.05.2016r.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II - IV szkoły podstawowej.
2. Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają w klasach informacje o
konkursie, zapisują chętnych do udziału w konkursie. Regulamin
konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej
www.zdrochec.pl .
3. Każda szkoła zgłasza maksymalnie dwóch uczestników.
4. Karty zgłoszeń wraz z dołączonym tekstem utworu należy przesłać na
adres: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zdrochcu 33-273
Marcinkowice, Zdrochec3 (z dopiskiem: konkurs), doręczyć osobiście do
sekretariatu szkoły lub przesłać na adres mailowy: [email protected]
5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2016r.
6. Co najmniej miesiąc przed terminem konkursu uczniowie otrzymują od
nauczycieli wiersze. Uczniowie mają też możliwość samodzielnego
wyboru utworu po akceptacji nauczycieli języka angielskiego.
7. Każdy uczeń przygotowuje prezentację jednego nauczonego na pamięć
wiersza w języku angielskim.
8. Uczestnicy konkursu pojedynczo wchodzą na salę i przed komisją (3
nauczycieli) recytują wybrany przez siebie utwór.
9. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków
artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.
10. Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestnika
konkursu.
11. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
12.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 maja 2016r. po wysłuchaniu
recytacji wszystkich kandydatów.
Kryteria oceny i nagrody:
1. Oceny recytacji dokona trzyosobowe jury, które będzie brało pod uwagę:
 stopień opanowania tekstu
 interpretacja oraz wrażenie artystyczne
 poprawność wymowy
 pomysł na prezentację
2. Jury wyłoni trzy pierwsze miejsca, na które czekają atrakcyjne nagrody,
natomiast każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
Ustalenia ogólne:
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.
2. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z konkursem prosimy
o kontakt osobisty bądź telefoniczny z nauczycielami języków obcych:
14 627 79 98.
3. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie
konkursów:
 Katarzyna Grześkiewicz
 Agnieszka Pilch
Karta zgłoszenia
do I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Anglojęzycznej dla dzieci.
organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Zdrochcu
email: [email protected]
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Adres poczty
elektronicznej
Telefon
kontaktowy
Klasa
I
II
III
IV
Imię i nazwisko ucznia
Autor i tytuł utworu
Imię i nazwisko
nauczyciela - opiekuna

Podobne dokumenty