Warsztaty teatralne

Transkrypt

Warsztaty teatralne
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ Szkolenie strażaków ochotników z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy"
zawarta w dniu ………………. roku w Radgoszczy
na szkolenie pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Radgoszczy, reprezentowaną przez:
Michała Wolak – Prezesa Zarządu i Andrzeja Fijał – Skarbnika
zwanej w treści umowy „Realizatorem Projektu”,
a
Panem/Panią …......……………………………………..………………....………....…………
Zamieszkałym/ą w ……....................…......…………………………….....……………....…...
Nr PESEL: ……....……... .….., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr: ………....…...
.
zwanym/ą w treści umowy „Uczestnikiem”.
§1
1. Umowę niniejszą zawarto w związku z realizacją projektu „szkolenie strażaków ochotników z zakresu
KPP współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w prowadzonym przez Realizatora Projektu
szkoleniu z zakresu KPP.
§2
1. Uczestnik w ramach projektu weźmie udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego, które
odbędzie się w dniach 23, 24, sierpnia i 6, 7, 13, 14, 20, 21 w siedzibie Realizatora Projektu Czas trwania
jednego cyklu szkolenia to 4 weekendy, które obejmują 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, po
których przeprowadzany jest egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną.
2. Termin przeprowadzenia szkolenia określony w przedmiotowej umowie może ulec zmianie, o czym
Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
§3
1. Realizator Projektu zobowiązuje się:
a) przeprowadzić cykl szkoleniowy zgodnie z programem szkolenia,
b) zapewnić zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe gwarantujące prawidłowy przebieg i
realizację
projektu,
c) po pozytywnym zakończeniu cyklu szkoleniowego oraz poszczególnych jego etapów wydać
Uczestnikom - Certyfikat potwierdzający udział w projekcie,
d) po zdaniu poszczególnych egzaminów w ramach szkolenia wydać Uczestnikom
Certyfikat/Zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień,
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do:
a) przeprowadzenia badania ankietowego, ewaluacyjnego,
b) odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych, jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania
Uczestników Projektu o wszelkich zaistniałych zmianach,
c) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestnika Projektu
do
celów
marketingowych (katalogi, foldery, filmy i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie
zostało wykonane w trakcie trwania Szkolenia. Uczestnik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o nie
wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku. O tym fakcie zobowiązany jest poinformować
pisemnie przed zawarciem umowy o uczestnictwo w Projekcie.
3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestnika, który
powinien posiadać ubezpieczenie indywidualne.
4. Realizator Projektu nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie, a także kosztów noclegów, ubezpieczenia
indywidualnego oraz innych indywidualnych kosztów, które wynikają z uczestnictwa Uczestnika w Projekcie.
§4
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się:
a) przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu dostępnym
w
Biurze Projektu oraz na stronie internetowej;
b) do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego własnoręcznie
wpisem na Listę Obecności;
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
zaliczać testy weryfikujące postępy w nauce w trakcie trwania szkolenia,
niezwłocznie poinformować Realizatora Projektu o zmianach istotnych danych osobowych,
wypełniania ankiet ewaluacyjnych i kwestionariuszy oceniających.
udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym PFIO
Uczestnik ma prawo zgłaszania uwag dotyczących Szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych
bezpośrednio nauczycielom, instruktorom, trenerom lub Realizatorowi Projektu.
§5
Uczestnik zobowiązuje się do regularnego udziału w szkoleniu, w wymiarze minimum 90% wszystkich
zajęć. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy.
Przekroczenie liczby 10% usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności bez podania
uzasadnienia, może spowodować skreślenie z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu z listy, w imieniu
Realizatora, podejmuje Koordynator Projektu biorąc pod uwagę okoliczności nieobecności.
Realizator projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika z listy w przypadku gdy Uczestnik narusza
prawo, postanowienia Regulaminu Projektu bądź umowy, zawiadamiając o tym uczestnika pisemnie
na podany przez niego adres do korespondencji, przy czym w przypadku zwrotu korespondencji
skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w
dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.
Uczestnik zobowiązuje się do stawienia się oraz zdania egzaminów w ramach przeprowadzanych
kursów. W przypadku nie zdania egzaminu w 1 terminie Uczestnik zobowiązuje się do stawienia się na
egzaminy poprawkowe w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie, za który ponosi koszty.
W przypadku skreślenia z listy uczestników Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty w wysokości
1647,57zł, która stanowi zwrot kosztów udziału w projekcie na jednego uczestnika.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 30.10.2014.
Wszelkie informacje i zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu Projektu oraz
Kodeksu Cywilnego.
W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą one rozwiązywane
polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo
właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
c)
d)
e)
f)
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.....................................
Uczestnik
.........................................
Realizator projektu
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Podobne dokumenty