Porównanie wariantów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Transkrypt

Porównanie wariantów grupowego ubezpieczenia pracowniczego
PZU Życie S.A.
I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku
komunikacyjnego w pracy
Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy
Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku
komunikacyjnego
Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku
Zgon ubezpieczonego spowodowany zawałem serca
lub krwotokiem śródmózgowym
Zgon ubezpieczonego - przyczyna naturalna
Osierocenie dziecka – do 25 roku życia
II. Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych
Zgon współmałżonka wskutek nieszczęśliwego
wypadku
Zgon współmałżonka - naturalny
Zgon dziecka – do 25 roku życia
Zgon rodziców ubezpieczonego oraz rodziców
współmałżonka
III. Urodzenie
Urodzenie dziecka
Urodzenie martwego dziecka
IV. Świadczenia zdrowotne
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem: 1 % trwałego uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym:
1 % trwałego uszczerbku
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka
ubezpieczonego
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego
Ubezpieczenie dla pracowników Politechniki Śląskiej.
Aktualne
świadczenia
Nowe
świadczenia
w PLN
wariant I
Aktualne
świadczenia
Nowe
świadczenia
w PLN
wariant II
Aktualne
świadczenia
Nowe
świadczenia
w PLN
wariant III
125 000
204 000
112 500
208 800
112 500
200 000
125 000
162 000
112 500
154 800
112 500
150 000
75 000
100 000
67 500
95 400
67 500
80 000
20 000
24 000
18 000
24 000
18 000
20 000
2 100
2 200
1 800
2 100
100 000
100 000
50 000
3 600
10 000
2 700
-
162 000
120 000
60 000
4 200
12 000
3 000
-
90 000
90 000
45 000
3 600
9 000
2 700
154 800
100 800
50 400
4 200
12 000
2 700
-
90 000
90 000
45 000
3 600
9 000
2 700
150 000
100 000
50 000
3 600
10 000
2 700
1 350
2 700
1 600
3 200
400
450
360
510
360
500
400
450
360
480
360
400
3 000 (13)
3 500 (31)
2 700 (13)
4 000 (31)
2 700 (13)
4 000 (31)
2 000 /
1 200 /
400
(50%) 2 500
(30%) 1 500
(10%) 500
2 000 /
1 200 /
400
(50%) 2 000
(30%) 1 200
(10%) 400
2 000 /
1 200 /
400
(50%) 2 000
(30%) 1 200
(10%) 400
3 500 (31)
4 000 (31)
4 000 (31)
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym
150
240
135
200
135
200
(za pierwsze 14 dni pobytu )
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
150
240
135
200
135
200
spowodowanego wypadkiem przy pracy
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem
75
210
67,5
200
67,5
200
śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pobytu )
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
125
210
112,5
150
112,5
150
(za pierwsze 14 dni pobytu )
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego chorobą trwający nieprzerwanie
50
60
45
50
45
50
minimum 4 dni
jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT
500
600
450
500
450
500
świadczenie za dzień rekonwalescencji
25
30
22,5
25
22,5
25
( za 1 dzień zwolnienia )
Karta apteczna (po uzyskanym świadczeniu szpitalnym)
250
200
200
Leczenie specjalistyczne: chemioterapia lub
radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie
5 000
5 000
5 000
kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie
rozrusznika serca, ablacja
Opieka medyczna Intro
TAK
TAK
TAK
Opieka medyczna STANDARD- informacje (verte)
TAK
TAK
TAK
Składka miesięczna za cały pakiet:
51,40 zł
65,40 zł
59,50 zł
73,50 zł
63,00 zł
77,00 zł
UWAGA ! NIEPRZYSTĄPIENIE DO NOWYCH WARIANTÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z DOTYCHCZASOWEGO UBEZPIECZENIA.
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek Ciężkiej Choroby Pracownika i Małżonka Pracownika.
Przedmiotem
ubezpieczenia
jest
wystąpienie
u
ubezpieczonego
stanów
chorobowych
określonych
w ogólnych warunkach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby. Odpowiedzialność PZU Życie SA
rozpoczyna zgodnie z O.W.U., a w razie wystąpienia jednego ze stanów chorobowych wypłacane jest 100 % sumy
ubezpieczenia dodatkowego.
- anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by pass, choroba CreutzfeldaJakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV (dwie jednostki chorobowe), zawał
serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby,
utrata kończyny w skutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, bakteryjne
zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie
rozsiane.
Ubezpieczenie na wypadek Operacji Chirurgicznych.
Odpowiedzialność
PZU
ŻYCIE
SA
za
538
zabiegów
i
operacji
chirurgicznych.
Wykaz
zabiegów
z podziałem na kategorie medyczne znajduje się w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia. PZU Życie SA wypłaca
świadczenia w przypadku wystąpienia: - operacji klasy I – 50% sumy ubezpieczenia; operacje klasy II – 30% sumy ubezpieczenia;
operacje klasy III – 10% sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie na wypadek Leczenia Szpitalnego i Leczenia Szpitalnego PLUS
Minimalny pobyt w szpitalu musi trwać powyżej 3 dni, w wyniku NNW 1 dzień. Maksymalny okres, za który PZU Życie SA
wypłaca świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu wynosi 90 dni. Odpowiedzialność PZU Życie S.A obejmuje pobyt w szpitalu w
krajach Unii Europejskiej oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu.
Ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego obejmuje:
1) ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca,
2) chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową,
3) kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepiane chorym, którzy mają
poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia, 4) radioterapia – leczenie
choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego,
5) rozrusznik serca – (stymulator serca, kardiostymulator) urządzenie elektroniczne służące do pobudzania rytmu serca,
wszczepiane do ciała chorego, 6) terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia
przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Opieka Medyczna Standard
Opieka Medyczna to gwarancja bezpłatnego skorzystania z porad lekarzy: rodzinnego, internisty, pediatry w maksymalnie 2 dni
robocze oraz lekarzy 16 innych specjalizacji. (ginekologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka, kardiologia, pulmonologia,
dermatologia, otolaryngologia, neurologia, urologia, reumatologia, alergologia, gastrologia, diabetologia, nefrologia
i endokrynologia) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności
posiadania skierowania od lekarza POZ. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu, ubezpieczeni mają możliwość wykonania od
kilkudziesięciu do ponad 200 podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim terminie. Pracownicy objęci
grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym Opieka Medyczna nie muszą tracić czasu w kolejkach, umawiają się telefonicznie na
dogodne terminy wizyt, mają poczucie bezpieczeństwa, zagwarantowane kompleksowym zakresem świadczeń medycznych, a w
nagłych sytuacjach mogą skorzystać z wizyt domowych. Możliwość korzystania z ponad 1400 placówek medycznych w całej
Polsce.
Dla zainteresowanych pracowników jest możliwość indywidualnego dopasowania wybranego wariantu ubezpieczenia
zdrowotnego za dodatkową składką - Komfort: 15,50 zł; Komfort Plus 35,70zł; Optimum 61,10zł. Pracownik może
doubezpieczyć w swojej deklaracji małżonka, partnera życiowego lub dziecko w takim samym zakresie. Współubezpieczeni nie
muszą być ubezpieczeni w polisach podstawowych. Ubezpieczony małżonek lub dziecko posiada wariant opieki medycznej ze
składką niższą o 25gr.
Dodatkowe informacje: do nowego ubezpieczenia może przystąpić osoba pozostająca w stosunku prawnym
z ubezpieczającym, która ukończyła 16 rok życia i nie ukończyła 80 roku życia.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić również pełnoletnie dzieci pracownika jak również małżonek - osoba pozostająca
z ubezpieczonym w związku małżeńskim. W odniesieniu do ubezpieczonego podstawowego za małżonka uważa się również
partnera życiowego.
Karencje: dla osób w umowie ubezpieczenia w stosunku do pracownika, małżonka, dzieci nie ma zastosowanie karencja
w grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus oraz w tych ubezpieczeniach dodatkowych. Karencja ma zastosowanie
w stosunku do partnera życiowego w grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus oraz w tych ubezpieczeniach
dodatkowych, w których zgodnie z ogólnymi warunkami karencja ma zastosowanie.
W ramach oferowanych wariantów ubezpieczony korzysta z programu Klub PZU Pomoc.
Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy
grupowej. Każdy Klubowicz otrzymuje bezpłatną kartę oraz dodatkowe bonifikaty. Szczegóły na stronie www.pzu.pl
Pozostałe Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na stronach intranetu Politechniki Śląskiej.

Podobne dokumenty