Zapytanie ofertowe nr PKL2/06/01/2012

Transkrypt

Zapytanie ofertowe nr PKL2/06/01/2012
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wrocław, dnia 06 lutego 2012 roku.
Zapytanie ofertowe nr PKL2/06/01/2012
W związku z realizacją projektu szkoleniowego POKL.08.01.01-02-088/11 pt. „Od podnoszenia
kwalifikacji zawodowych do zarządzania apteką” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dolnośląska Izba Aptekarska we
Wrocławiu zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleo na punkty
edukacyjne dla farmaceutów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ciągłych szkoleo farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
(Dz. U. 2003 Nr 132 poz. 1238 ze zm.).
Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje usługi w ramach kodu CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe.
Procedura zapytania ofertowego prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności
obowiązującej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej:
www.dia.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego i przesłane do trzech potencjalnych oferentów.
Zamawiający:
Dolnośląska Izba Aptekarska; ul. Matejki 6; 50-333 Wrocław
e-mail: [email protected]; telefon / faks: 071-321-18-77; NIP: 896-10-01-648
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleo na punkty „twarde” i
punkty „miękkie” z zakresu specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej, umiejętności kierowania małym
zespołem oraz zarządzania apteką w okresie od 25.02.2012 r. do 16.12.2012 r. z wyłączeniem okresu
od 30.06.2012 r. do 31.08.2012 r. w wymiarze 54 godzin szkoleniowych dla każdej z 8 grup
szkoleniowych. Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów, case study, wykładów.
Szczegółowy zakres tematyczny szkoleo stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
1. Jednostką szkolącą może byd wyłącznie jednostka posiadająca akredytację udzieloną przez
Ministra Zdrowia, określona w art. 89a ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r.- Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45 poz. 271, ze zm.), lub inne podmioty, które podpisały
stosowne umowy z akredytowanymi jednostkami szkolącymi.
2. W ramach projektu zostanie przeszkolonych maksymalnie 120 osób w 8 grupach szkoleniowych
po około 15 osób.
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Zakłada się zdobycie przez każdego indywidualnego uczestnika projektu 40 „twardych” i 14
„miękkich” punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25
czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleo farmaceutów zatrudnionych w aptekach i
hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. 2003 Nr 132 poz. 1238, ze zm.).
Częśd I zamówienia:
Przeprowadzenie szkoleo na punkty „twarde” z zakresu specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej w
okresie od 25.02.2012 r. do 16.12.2012 r. z wyłączeniem okresu od 30.06.2012 r. do 31.08.2012 r. w
wymiarze 40 godzin szkoleniowych dla każdej z 8 grup szkoleniowych, w tym:
1) 7 godzin kursu PODSTAWY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ, obejmującego m.in.: plan opieki
farmaceutycznej.
2) 7 godzin kursu EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM APTEKI, obejmującego m.in.:
zarządzanie kapitałem ludzkim; ocena, rozwój i motywowanie pracowników.
3) 14 godzin kursu KIEROWANIE MAŁYM ZESPOŁEM W CODZIENNEJ PRACY APTEKI,
obejmującego m.in.: zarządzanie ludźmi, budowanie zaufania, delegowanie zadao.
4) 4 godziny kursu PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA W APTECE, obejmującego m.in.:
wymagania klientów w/c apteki, standardy obsługi pacjenta.
5) 4 godziny kursu BUDOWA KONKURENCYJNEJ POZYCJI APTEKI NA RYNKU, obejmującego
m.in.: narzędzia i budowa planu komunikacji marketingowej apteki.
6) 4 godziny kursu KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGICZNYMI,
obejmującego m.in.: zasady komunikacji, komunikacja perswazyjna, aktywne słuchanie.
Częśd II zamówienia:
Przeprowadzenie szkoleo na punkty „miękkie” z zakresu specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej w
okresie od 25.02.2012 r. do 16.12.2012 r. z wyłączeniem okresu od 30.06.2012 r. do 31.08.2012 r. w
wymiarze 14 godzin szkoleniowych dla każdej z 8 grup szkoleniowych, w tym:
1) 2 godziny wykładu INDYWIDUALIZACJA FARMAKOTERAPII U OSÓB PROWADZĄCYCH
AKTYWNY TRYB ŻYCIA, obejmującego m.in.: typy farmakoterapii dotyczącej osób aktywnych.
2) 2 godziny wykładu FARMAKOTERAPIA CHORÓB JAMY USTNEJ, GARDŁA, KRTANI, NOSA I
UCHA, obejmującego m.in.: profilaktykę w/w chorób.
3) 2 godziny wykładu OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ, W TYM
EDUKACJA PACJENTÓW/-TEK Z CUKRZYCĄ W ZAKRESIE SAMODZIELNEJ KONTROLI STĘŻENIA
GLUKOZY WE KRWI ORAZ KORZYSTANIA Z URZĄDZEO DOZUJĄCYCH INSULINĘ, obejmującego
m.in.: problemy lekowe cukrzyków.
4) 2 godziny wykładu FARMAKOTERAPIA W CHOROBACH NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO,
obejmującego m.in.: zagadnienie profilaktyki w/w chorób.
5) 2 godziny wykładu POSTĘPY W FARMAKOTERAPII WYBRANYCH CHORÓB SKÓRY,
obejmującego m.in.: epidemiologię, etiopatogenezę .
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
6) 2 godziny wykładu PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, obejmującego
m.in.: rolę farmaceuty.
7) 2 godziny wykładu PROFILAKTYKA ORAZ LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI, obejmującego
m.in.: diagnostykę otyłości.
Szkolenia odbędą się w okresie od 25.02.2012 r. do 16.12.2012 r. z wyłączeniem okresu od
30.06.2012 r. do 31.08.2012 r. we Wrocławiu w wynajmowanych przez Zamawiającego salach.
Preferowanym terminem szkoleo są soboty i niedziele.
Jednostka szkoląca zobowiązana jest do:
1) prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami;
2) weryfikacji stanu wiedzy uczestników kursów przed i po odbytym szkoleniu tj.
przeprowadzenia pre- i posttestów, celem określenia stopnia podniesienia kwalifikacji
uczestników oraz przekazania pełnej dokumentacji w tym zakresie Zamawiającemu;
3) przygotowania autorskich materiałów szkoleniowych, opracowania dedykowanych narzędzi
szkoleniowych: skryptów z każdego szkolenia dla uczestników, sprawozdao szkoleniowych;
4) przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do jakichkolwiek dzieł
powstałych w trakcie realizacji umowy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego na
wszystkich istniejących polach eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku
zlecania przez jednostkę szkolącą podwykonawcy części zadao obejmujących m.in.
opracowanie materiałów szkoleniowych, jednostka szkoląca zobowiązuje się do zastrzeżenia
w umowie z podwykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworów przysługują
Zamawiającemu na wszystkich istniejących polach eksploatacji (art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Dz. Ust. 2006, Nr 90, poz. 631), bez dodatkowego
wynagrodzenia.
5) przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na 5 dni
roboczych przed terminem szkolenia;
6) przeprowadzenia badao ewaluacyjnych, przedstawienia zebranych ankiet ewaluacyjnych i
sporządzenie raportu ewaluacyjnego oraz przekazania pełnej dokumentacji w tym zakresie
Zamawiającemu;
7) wystawiania certyfikatów indywidualnym uczestnikom szkolenia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do ustalenia wzoru certyfikatu.
8) pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów wykładowców prowadzących szkolenia.
Terminy wykonania zamówienia zostaną uzgodnione bezpośrednio z jednostką szkolącą. Jednostka
szkoląca zobowiązuje się do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu szkoleo w
terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega
sobie możliwośd zmiany harmonogramu na 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Jednostka szkoląca i reprezentujący ją wykładowcy prowadzący szkolenia są zobowiązani do
przestrzegania harmonogramu szkoleo. W przypadku niemożliwości stawienia się wykładowcy na
szkoleniu z przyczyn losowych, wykładowca jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej
nieobecności, jednostka szkoląca zaś zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa na tym samym
poziomie i przez osobę o takich samych kwalifikacjach.
Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych na poszczególne części
zamówienia.
Termin złożenia oferty:
Termin złożenia oferty upływa 21 lutego 2012 roku, o godz. 15:00.
Miejsce złożenia oferty:
Siedziba Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej: Wrocław, ul. Matejki 6 lub można przesład na adres poczty
elektronicznej: [email protected] pod warunkiem, że forma papierowa wpłynie do 22 lutego 2012
roku do godz. 16:00.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny składanej oferty będzie w 100% cena szkolenia.
Cena brutto usługi - możliwośd otrzymania max 100 pkt.
Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów danej oferty = (cena najniższej oferty / cena w ofercie badanej) * 100 pkt.
Maksymalną ocenę 100 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą cena.
Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.
Ocena ofert ma charakter niejawny. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i
zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem
powyższych zasad.
Wykluczenia:
Zamawiający nie może udzielid zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wymagane dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2;
2) pisemne oświadczenie o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
którego wzór stanowi załącznik nr 3;
3) zaświadczenie o akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania jednostki szkolącej;
5) przedstawienie zespołu wykładowców wraz z udokumentowaniem kwalifikacji.
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
Szczegółowy zakres tematyczny szkoleo
CZĘŚD I ZAMÓWIENIA: SZKOLENIA NA PUNKTY „TWARDE”
1. PODSTAWY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ
a. Definicje, cele i uwarunkowania prawne opieki farmaceutycznej
b. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych:
i. definicje i klasyfikacja: niewłaściwy dobór leków, niewłaściwa dawka,
działania niepożądane, zjawisko niestosowania się do zaleceo
terapeutycznych,
ii. wykrywanie i rozpoznawanie problemów lekowych,
iii. rozwiązywanie problemów lekowych – możliwości w tym zakresie
farmaceutów w Polsce w świetle obowiązującego prawa.
c. Przygotowanie planu opieki farmaceutycznej:
i. ustalenie celów farmakoterapii możliwych do osiągnięcia przez pacjenta,
ii. przygotowanie indywidualnego planu opieki.
d. Dokumentowanie opieki farmaceutycznej
i. wywiad z pacjentem,
ii. zbieranie i przechowywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta w świetle
przepisów o ochronie danych osobowych,
iii. analizowanie zebranych informacji.
e. Prowadzenie edukacji pacjenta
i. wyszukiwanie informacji
ii. przygotowanie indywidualnej, przystosowanej do możliwości percepcyjnych
pacjenta informacji
f. Ocena skuteczności prowadzonych działao
i. Monitorowanie i ocena stanu zdrowia - pomiar wybranych parametrów
klinicznych
ii. Ocena i monitorowanie jakości życia pacjenta – wykorzystanie ankiet
iii. Ocena poziomu wiedzy pacjenta nt. swojej choroby.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
2. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM W APTECE
a. Wprowadzenie do zarządzania apteką i jej personelem:
i. właściciel jako menadżer
ii. podstawy kierowania personelem
iii. zarządzanie zmianą
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
iv. komunikacja interpersonalna
v. elementy prawa gospodarczego i prawa pracy
b. Działania informacyjno-promocyjne apteki:
i. promocja, reklama
ii. plan marketingowy
iii. komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna apteki (w tym: kontekst komunikacji,
narzędzia komunikacji i zarządzanie wizerunkiem)
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej przy wykorzystaniu aktywnych form, m.in.:
dwiczenia, case study i/lub dyskusje moderowane.
3. KIEROWANIE MAŁYM ZESPOŁEM W CODZIENNEJ PRACY APTEKI
a. Diagnoza postawy kierowniczej
i. Diagnoza własnej postawy kierowniczej
ii. Wpływ postawy kierownika na sposób funkcjonowania podwładnych
iii. Co różni kierowników?
b. Style kierowania
i. Rodzaje stylów kierowania
ii. Czynniki warunkujące skutecznośd stylu kierowania
iii. Ewolucyjny model kierowania
iv. Dojrzałośd podwładnych a styl kierowania
v. Dostosowanie stylu kierowania do poziomu dojrzałości podwładnych
vi. Stosowanie stylów kierowania – rozpoznawanie dojrzałości podwładnego i
dobór odpowiednich zachowao i komunikacji
c. Motywowanie pracowników
i. Główne potrzeby sterujące zachowaniem ludzi
ii. Czynniki zniechęcające i motywujące do pracy
iii. Rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
d. Stawianie celów
i. Podstawowe zasady formułowania celów
ii. Udział pracownika w formułowaniu celów
e. Delegowanie zadao
i. Korzyści wynikające z delegowania zadao
ii. Trudności kierowników w delegowaniu zadao
iii. Zasady delegowania zadao
f. Informacje zwrotne i plan rozwoju
i. Przekazanie przez uczestników informacji zwrotnych o wzajemnie
obserwowanych zachowaniach w roli kierownika w trakcie gier i dwiczeo
ii. Zaplanowanie przez uczestników obszarów i sposobów dalszego rozwoju
własnych umiejętności kierowniczych
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej przy wykorzystaniu aktywnych form, m.in.:
dwiczenia, case study, gra symulacyjna "WULKAN" i/lub dyskusje moderowane.
4. PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA W APTECE
a. Wymagania klientów w/c apteki.
b. Typologia klientów korzystających z usług farmaceutycznych.
c. Standardy obsługi pacjenta.
d. Zasady budowania relacji z pacjentami w aptece.
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej przy wykorzystaniu aktywnych form, m.in.:
dwiczenia, case study i/lub dyskusje moderowane.
5. BUDOWA KONKURENCYJNEJ POZYCJI APTEKI NA RYNKU
a. Podstawowe narzędzia w komunikacji marketingowej w aptece.
b. Dobór narzędzi.
c. Zbudowanie planu komunikacji marketingowej.
d. Projektowanie kampanii lokalnej.
e. Ocena efektywności doboru narzędzi promocyjnych.
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej przy wykorzystaniu aktywnych form, m.in.:
dwiczenia, case study i/lub dyskusje moderowane.
6. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGICZNYMI
a. Zasady skutecznej komunikacji.
b. Komunikacja perswazyjna.
c. Aktywne słuchanie.
d. Najważniejsze narzędzia w komunikowaniu z pacjentem-dopytywanie, klaryfikacja,
parafraza.
e. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała.
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej przy wykorzystaniu aktywnych form, m.in.:
dwiczenia, case study, gra symulacyjna "WULKAN" i/lub dyskusje moderowane.
CZĘŚD II ZAMÓWIENIA: SZKOLENIA NA PUNKTY „MIĘKKIE”
1. INDYWIDUALIZACJA FARMAKOTERAPII U OSÓB PROWADZĄCYCH AKTYWNY TRYB ŻYCIA
a. wpływ wysiłku fizycznego na działanie leków
b. umiejętnośd przewidywania wpływu wysiłku fizycznego na farmakokinetykę i
dawkowanie leków.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2. FARMAKOTERAPIA CHORÓB JAMY USTNEJ, GARDŁA, KRTANI, NOSA I UCHA.
a. Farmakoterapia chorób błony śluzowej jamy ustnej - zasady profilaktyki. Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej. - Wirusowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawki.
b. Farmakoterapia chorób gardła • Epidemiologia i etiopatogeneza stanów zapalnych
gardła i migdałków podniebiennych. • Farmakoterapia ostrego i przewlekłego
zapalenia gardła. • Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia migdałków
podniebiennych. • Powikłania zapalenia tkanki chłonnej i gardła.
c. Farmakoterapia chorób krtani. • Farmakoterapia ostrych i przewlekłych stanów
zapalnych krtani.
d. Farmakoterapia chorób nosa i zatok przynosowych. • Klasyfikacja, epidemiologia,
etiopatogeneza nieżytów nosa. - Infekcyjny nieżyt nosa. - Alergiczny nieżyt nosa. Nieżyt zanikowy nosa. - Nieżyt naczynioruchowy nosa • Farmakoterapia chorób
przedsionka nosa. - Wyprysk kontaktowy przedsionka nosa. - Czyrak przedsionka
nosa. • Farmakoterapia ostrych i przewlekłych zapaleo zatok przynosowych.
e. Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
f. Fitoterapia chorób błony śluzowej jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
3. OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ, W TYM EDUKACJA
PACJENTÓW/-TEK Z CUKRZYCĄ W ZAKRESIE SAMODZIELNEJ KONTROLI STĘŻENIA GLUKOZY
WE KRWI ORAZ KORZYSTANIA Z URZĄDZEO DOZUJĄCYCH INSULINĘ
a. Dokumentowanie opieki farmaceutycznej dla pacjenta z cukrzycą -wywiad - rodzaj i
zakres informacji zbieranych od pacjenta -edukacja - specyfika informacji
przygotowywanych -analiza zebranych informacji na przykładzie kart pacjenta
objętego opieką -zasady dokumentowania– rodzaj monitorowanych parametrów
klinicznych i nieklinicznych
b. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych związanych z cukrzycą najczęściej spotykane problemy lekowe związane z farmakoterapią cukrzycy normalizacja glikemii jako nadrzędny cel terapii – ocena skuteczności procesu
terapeutycznego przez farmaceutę
c. Plan opieki farmaceutycznej: -zróżnicowanie celów terapeutycznych w cukrzycy I i II
typu -podział odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach planu opieki
farmaceutycznej pomiędzy farmaceutę i pacjenta -wybór odpowiednich działao
podejmowanych w ramach opieki
d. Monitorowanie stanu zdrowia w cukrzycy
i. nowoczesne urządzenia pomiarowe i dozujące -kategorie instrumentów
dozujących insulinę -praktyczne informacje dotyczące właściwego
korzystania i konserwacji urządzeo pomiarowych i dozujących -indywidualny
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
dobór urządzenia dla pacjenta z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia
oraz trybu życia -postępowanie w przypadku uszkodzenia
ii. ocena skuteczności terapii w oparciu o parametry kliniczne i niekliniczne wybrane parametry badao laboratoryjnych istotnych w grupie pacjentów z
cukrzycą -analiza jakości życia
e. Edukacja pacjenta: -ogólne wiadomości o cukrzycy, metody leczenia, ostre i
przewlekłe powikłania cukrzycy, objawy hipoglikemii, postępowanie w przypadku
hipoglikemii, -samokontrola (obsługa glukometrów i penów, prowadzenie
dokumentacji pomiarów poziomu cukru we krwi - dzienniczek samokontroli, badanie
obecności cukru i acetonu w moczu, pomiar ciśnienia tętniczego) -użytkowania
insulin, obsługa wstrzykiwacza, miejsce i technika podania insuliny, -stylu życia: dieta,
wysiłek fizyczny.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
4. FARMAKOTERAPIA W CHOROBACH NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO
a. Anatomia i fizjologia nerek oraz układu moczowego. Ocena struktury i funkcji nerek.
b. Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej oraz gospodarki
wapniowo-fosforanowo-magnezowej
c. Kłębuszkowe zapalenie nerek, obraz chorobowy, etiopatogeneza, klasyfikacja i
postępowanie lecznicze
d. Ostra i przewlekła niewydolnośd nerek, patofizjologia, obraz kliniczny, postępowanie
diagnostyczne i lecznicze
e. Kamica nerkowa; patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie, przyczyny, doraźnie i
przewlekłe leczenie choroby samiczej
f. Zakażenia układu moczowego; występowanie, etiologia, farmakoterapia
g. Hemodializa i dializa otrzewnowa; wskazania i przeciwwskazania do dializoterapii,
cele i powikłania hemodializoterapii
h. Przeszczep nerki; leki immunosupresyjne, opieka nad pacjentem po przeszczepie
i. Farmakoterapia w niewydolności nerek, nefrotoksycznośd leków
j. Żywienie w niewydolności nerek
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
5. POSTĘPY W FARMAKOTERAPII WYBRANYCH CHORÓB SKÓRY
a. Budowa, fizjologia i funkcje skóry. Wchłanianie substancji leczniczych przez skórę.
Charakterystyka ogólna leków stosowanych w zewnętrznym leczeniu chorób skóry. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne i strategie
terapeutyczne leczenia łuszczycy. Terapia biologiczna w leczeniu łuszczycy. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne i postępowanie
lecznicze w trądziku pospolitym -Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka i
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
możliwości farmakoterapii opryszczki wargowej i półpaśca -Epidemiologia,
etiopatogeneza, czynniki ryzyka i farmakoterapia infekcji bakteryjnych oraz zakażeo
grzybiczych skóry i paznokci -Profilaktyka i leczenie łupieżu oraz chorób
pasożytniczych skóry owłosionej -Etiopatogeneza i leczenie skórnych zmian
polekowych. -Miejscowe zastosowanie takrolimusu w leczeniu chorób skóry. Ekstrakty i preparaty roślinne w dermatologii.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
6. PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
a. Podstawowe informacje z zakresu promocji zdrowia -Promocja zdrowia a profilaktyka
zdrowotna -Informacja na temat ogólnopolskich programów promocji zdrowia:
programy przesiewowe w chorobach nowotworowych, walka z AIDS
b. Rola farmaceuty w promocji zdrowia i profilaktyce zdrowotnej w aptece
ogólnodostępnej -Udzielanie pacjentom pomocy w rzucaniu palenia tytoniu;
mechanizm uzależnienia, preparaty zawierające nikotynę i zasady ich użycia w walce
z nałogiem palenia tytoniu
c. Rola farmaceuty w walce z uzależnieniami: Narkomania; rozpoznawanie uzależnienia,
walka z nałogiem i udział farmaceutów w prowadzonych na świecie programach
walki z narkomanią Problemy alkoholowe; doradztwo i pomoc w leczeniu
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
7. PROFILAKTYKA ORAZ LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI
a. Nadwaga i otyłośd jako problem zdrowotny i społeczny • Epidemiologia otyłości •
Etiopatogeneza otyłości o Przyczyny rozwoju nadwagi i otyłości o Rola czynników
genetycznych w patogenezie otyłości o Molekularne podstawy zaburzenia łaknienia i
sytości o Rola tkanki tłuszczowej w organizmie • Definicja nadwagi i otyłości o
Otyłośd pierwotna i wtórna
b. Diagnostyka otyłości • Kryteria rozpoznawania nadwagi i otyłości • BMI, WHR,
obwód talii • Ilościowy pomiar tkanki tłuszczowej
c. Nadwaga i otyłośd jako czynnik ryzyka wybranych chorób przewlekłych • Otyłośd a
zaburzenia gospodarki węglowodanowej • Otyłośd a choroby krążenia • Wpływ
otyłości na układ oddechowy • Otyłośd a nowotwory • Choroby narządu ruchu w
otyłości • Ginekologiczne aspekty otyłości o Korzyści zdrowotne redukcji masy ciała
d. Współczesne metody profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości • Zmiana stylu życia i
jej korzystny wpływ na profilaktykę nadwagi i otyłości o Wysiłek fizyczny o Dieta a
rozwój otyłości • Suplementy diety • Farmakoterapia nadwagi i otyłości • Dostępne
leki na receptę i OTC
e. Wpływ otyłości na działanie leków • Optymalizacja farmakoterapii w otyłości
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
f.
Profilaktyka i leczenie farmakologiczne zaburzeo lipidowych w otyłości • Zaburzenia
lipidowe w otyłości
g. Rola farmaceuty jako doradcy i opiekuna pacjenta z nadwagą i otyłością oraz
zaburzeniami lipidowymi • Rola programów edukacyjnych i profilaktycznych w
terapii otyłości.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przy wykorzystaniu autorskiego wykładu.
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
WYKONAWCA:
1. Nazwa:
2. Adres:
3. Telefon:
4. Faks:
5. NIP:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ZAMAWIAJĄCY:
Dolnośląska Izba Aptekarska; ul. Matejki 6; 50-333 Wrocław
Telefon / faks: 071-321-18-77; NIP: 896-10-01-648
PROJEKT:
Projekt szkoleniowy POKL.08.01.01-02-088/11 pt. „Od podnoszenia kwalifikacji zawodowych do
zarządzania apteką” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przeprowadzenie szkoleo na punkty „twarde” oraz na punkty „miękkie” w zakresie specjalistycznej
wiedzy farmaceutycznej, umiejętności kierowania małym zespołem oraz zarządzania apteką w
okresie od 25.02.2012 r. do 16.12.2012 r. z wyłączeniem okresu od 30.06.2012 r. do 31.08.2012 r. w
wymiarze 54 godzin szkoleniowych dla każdej z 8 grup szkoleniowych.
Opowiadając na zapytanie ofertowe, przestawiamy w załączeniu niniejszej oferty kosztorys
opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Wykonanie przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie szkoleo na punkty „twarde” i/lub1 „miękkie”
dla maksymalnie 120 osób w wymiarze …………………… godzin wyceniono na kwotę:
..............................................
zł
brutto,
słownie:
...................................
................................................................................................................ zgodnie z poniższą wyceną2:
1. CZĘŚD I ZAMÓWIENIA : szkolenia na punkty „twarde”:
1
2
Niewłaściwe skreślid
Wypełnid, które dotyczy
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba
Łączna
Cena
Cena wystawienia
godzin
Lp. Tematyka szkolenia
liczba przeprowadzenia certyfikatu dla 1
dla
godzin
1h szkolenia
osoby
grupy
1
2
3
4
5
6
PODSTAWY OPIEKI
FARMACEUTYCZNEJ
EFEKTYWNE
ZARZĄDZANIE
PERSONELEM
APTEKI
KIEROWANIE
MAŁYM ZESPOŁEM
W CODZIENNEJ
PRACY APTEKI
PROFESJONALNA
OBSŁUGA PACJENTA
W APTECE
BUDOWA
KONKURENCYJNEJ
POZYCJI APTEKI NA
RYNKU
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
Z ELEMENTAMI
PSYCHOLOGICZNYMI
7
56
7
56
14
112
4
32
4
32
4
32
Wartośd brutto
oferty
RAZEM WARTOŚD BRUTTO CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
2. CZĘŚD II ZAMÓWIENIA: szkolenia na punkty „miękkie”:
Lp.
Tematyka szkolenia
Liczba
godzin
dla
grupy
1
INDYWIDUALIZACJA
FARMAKOTERAPII U OSÓB
PROWADZĄCYCH
AKTYWNY TRYB ŻYCIA
2
Łączna
liczba
godzin
16
Cena
Cena
wystawienia Wartośd brutto
przeprowadzenia
certyfikatu dla
oferty
1h szkolenia
1 osoby
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Lp.
Tematyka szkolenia
Liczba
godzin
dla
grupy
2
FARMAKOTERAPIA
CHORÓB JAMY USTNEJ,
GARDŁA, KRTANI, NOSA I
UCHA
2
16
3
OPIEKA FARMACEUTYCZNA
DLA PACJENTÓW Z
CUKRZYCĄ
2
16
4
FARMAKOTERAPIA W
CHOROBACH NEREK I
UKŁADU MOCZOWEGO
2
16
5
POSTĘPY W
FARMAKOTERAPII
WYBRANYCH CHORÓB
SKÓRY
2
16
6
PROMOCJA ZDROWIA I
PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA
2
16
7
PROFILAKTYKA ORAZ
LECZENIE NADWAGI I
OTYŁOŚCI
2
16
Łączna
liczba
godzin
Cena
Cena
wystawienia Wartośd brutto
przeprowadzenia
certyfikatu dla
oferty
1h szkolenia
1 osoby
RAZEM WARTOŚD BRUTTO CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
.................................................................
(data i podpis przedstawiciela oferenta)
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAO OSOBOWYCH
LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, czyli Dolnośląską Izbą Aptekarską.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……….……………………………………………
(data i podpis upoważnionej osoby)
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel./fax (071) 321-18-77, 321-32-77
http://www.dia.com.pl; e-mail: [email protected]
KONTO BANKOWE: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław
33 1930 1073 2009 0900 4949 0001
NIP: 896-10-01-648

Podobne dokumenty