ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM

Transkrypt

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Cecylii Plater - Zyberkówny
w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20
tel. (022) 756-73-54, fax (022) 737-12-30
Nasza strona internetowa: http://www.zsrcku.com.pl, http://www.piaseczno.zsrcku.com.pl
e-mail: [email protected]
PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie ..................................................................................................................................
( nazwisko i imiona kandydata)
do .....................................................................................................................................................................
(nazwa, typ szkoły, zawód lub specjalność)
.........................................................................................................................................................................
DANE O UCZNIU
Data i miejsce urodzenia .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(data, miejscowość, województwo, gmina, powiat0
Adres zameldowania ucznia ...........................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy,)
Adres zamieszkania ucznia ............................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy)
Gmina.......................................Powiat..........................................Województwo...........................................
Imiona rodziców .............................................................................................................................................
PESEL ...................................................... Nazwisko rodowe matki .............................................................
Nazwisko i imiona opiekunów .......................................................................................................................
*Umiejętności jeździeckie(stopień zaawansowania).......................................................................................
..........................................................................................................................................................................
DANE O RODZICACH UCZNIA
Miejsce pracy i zawód ojca, tel. praca/dom ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Miejsce pracy i zawód matki, tel. praca/dom ..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
podpis rodziców
...................................................
podpis kandydata
*wypełniają kandydaci do Technikum Hodowli Koni
Dyrekcja Gimnazjum w .......................................................................................................... stwierdza, że
............................................................................................................................. jest uczennicą klasy III-ej
Przedmiot nauczania
Zachowanie
Oceny za I semestr kl. III
..................................
Religia
..................................
Język polski
..................................
Język angielski
..................................
Język ...................
..................................
Matematyka
..................................
Historia
...................................
Geografia
...................................
Biologia
...................................
Fizyka
...................................
Chemia
...................................
Informatyka
...................................
Plastyka – sztuka
...................................
Muzyka
...................................
Wychowanie fizyczne
...................................
Wiedza o społeczeństwie
...................................
..........................................
Osiągnięcia
.............................................
( wychowawca klasy)
( dyrektor szkoły )
DECYZJA ZESPOŁU KWALIFIKACYJNEGO
Uczeń / Uczennica ......................................................................................................................... został / a/
przyjęty /a/ do klasy I-ej .................................................................................................................................
( nazwa szkoły )
na podstawie : .................................................................................................................................................
Członkowie Zespołu
......................................
......................................
Przewodniczący Zespołu

Podobne dokumenty