Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka – R2 w

Transkrypt

Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka – R2 w
Program koła przedmiotowego w Gimnazjum
Informatyka – R2
w ramach projektu pn.
„Czym skorupka za młodu nasiąknie… rozwój kompetencji kluczowych
uczniów Zespołu Szkół
w Nowej Wsi Lęborskiej”
Renata Krzemińska
nauczyciel matematyki i informatyki
Wstęp.
Od jedenastu lat jestem nauczycielem matematyki i informatyki w Zespole Szkół
im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej. Znam środowisko uczniów, ich możliwości
i zdolności. Staram się dbać o wszechstronny rozwój ucznia, rozbudzać naturalną ciekawość
uczniów, rozwijać ich zainteresowania. Stosuję różnorodne metody nauczania. Najskuteczniejsze
są takie, które wymagają aktywnej postawy uczniów.
Uczniom bardzo bliska jest technologia komputerowa, fotografia, film. Jest to nieodłączna część
ich życia. Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom postanowiłam przygotować program koła
przedmiotowego z informatyki pt. „Multimedialne koło informatyczne”
Cel główny programu.
Głównym celem programu jest wzrost umiejętności kluczowych, rozwój zainteresowań
i zdolności uczniów, wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów i zwiększenie aktywności społecznej
uczniów.
Cele szczegółowe programu.
 rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
 wykorzystywanie multimedialnych nośników informacji
 rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy
wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych
 umiejętne korzystanie z zasobów internetowych
 rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną
 kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu poprzez: wyszukiwanie,
komunikowanie się, dzielenie się wiedzą.
 przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć technologii
informacyjnej: odróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazji, dobra od zła
 kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki
 wyczulenie na zasady Netykiety
2|S tr o n a
Treści programu.
Zgodne z aktualną podstawą programową dla III etapu edukacyjnego. Wymagania wyższe
zostały dostosowane do możliwości percepcyjnych i poziomu intelektualnego uczniów:
 Warsztaty fotograficzne w plenerze: „Szkoła i teren wokół niej”. Udzielanie praktycznych
informacji dotyczących techniki zdjęciowej.
 Sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera.
 Poznanie komputerowych programów do obróbki zdjęć.
 Przygotowanie zdjęć do publikacji (kadrowanie, wycinanie, efekty, ramki, zmniejszanie
rozmiaru)
 Zakładanie komputerowych albumów do zdjęć.
 Skanowanie i prezentowanie starych zdjęć w nowych układach.
 Zapoznanie się z programem do tworzenia filmów. Wstawianie do filmu zdjęć, przejść,
efektów specjalnych, muzyki. Zapisanie filmu w uniwersalnym formacie.
 Wykonywanie prac konkursowych: prezentacje multimedialne, grafiki, zdjęcia, filmy
 Przygotowanie do olimpiady informatycznej
 Tworzenie gazetki szkolnej (układanie tekstu w szpalty typu gazetowego, ozdabianie
grafiką, zdjęciami i itp.)
 Tworzenie prezentacji multimedialnych na zadany temat.
 Tworzenie stron WWW.
 Podstawy języka HTML.
 Kreator stron WWW i jego opcje.
 Wstawianie hiperłączy, odnośników, zakładek.
 Udostępnianie strony internetowej w sieci lokalnej lub internetowej na darmowych
dostępnych serwerach.
 Projektowanie materiałów pokazujących życie szkoły w programie Microsoft Publisher,
np. kalendarze, biuletyny, widokówki, itp.
 Tworzenie grafiki, animacji
 Programowanie w języku Logo
3|S tr o n a
Baza do realizacji programu:
 pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
 karty pracy uczniów, testy, plansze, tabele, wykresy, zestawy zadań
 podręczniki
 ciekawostki, krzyżówki
 e-learning
 płyty CD, DVD
 komputerowa sieć lokalna
 odpowiednie programy, m.in. pakiet biurowy Microsoft Office, Logomocja, Gimp, Windows
Movie Maker
 rzutnik multimedialny
 skaner
 drukarka
 aparat cyfrowy i analogowy
 kamera cyfrowa
Metody:
 Projekt edukacyjny
 Debata
 Wykład i omówienie zagadnienia realizowanego na zajęciach, połączone z pokazem przy
wykorzystaniu komputera
 Stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń (dostosowanie do możliwości poznawczych ucznia)
 Ćwiczenia wykonywane przez uczniów indywidualnie i grupowo
 Wspieranie uczniów w pracy na komputerze
Formy:
 Indywidualna kierowana przez nauczyciela
 Grupowa
 Zespołowa
4|S tr o n a
Ewaluacja programu
Na wstępie zostanie przeprowadzony test wejścia. W trakcie realizacji programu oceniana
będzie aktywność i zaangażowanie uczniów oraz wytwory ich pracy (prezentacje , grafiki,
animacje wystawy fotografii, strony internetowe, gazetki, broszury, kalendarze, wizytówki).
Na zakończenie uczniowie napiszą test sprawdzający ich wiedzę i umiejętności w zakresie
opracowanych zagadnień.
Zaproponowany program wraz z uwzględnionymi treściami nauczania, metodami, formami pracy
i środkami dydaktycznymi pozwolą z pewnością na wzrost umiejętności kluczowych w zakresie
informatyki i na rozwój zainteresowania technologią informacyjną.
Jednocześnie uczniowie będą mieli możliwość odnoszenia sukcesów na forum klasy, szkoły oraz
poza nią, co z pewnością przyczyni się do wzrostu ich samooceny i dobrych relacji
z rówieśnikami.
5|S tr o n a

Podobne dokumenty