Huśtawka PL - Instrukcja montażu/ użytkowania Kod EAN

Transkrypt

Huśtawka PL - Instrukcja montażu/ użytkowania Kod EAN
Hu tawka
"LILI"
PL - Instrukcja monta u/ u ytkowania
Kod EAN 5908235352145
L 1800 x B 1600 x H 1600 mm
SOBEX Sp. z o.o.
ul. Pozna ska 62 Trzebicz
66-530 Drezdenko
www.sobex.com.pl
WA NE! Prosz pozostawi instrukcj w celu p niejszego wykorzystania. PRZECZYTAJ UWA NIE.
PL
Hu tawka "LILI"
Instrukcja u ytkowania
Rozstawienia hu tawki mo na dokona wy cznie na powierzchniach p askich takich jak np. trawnik lub piasek, co
najmniej 2m od innych obiekt w, takich jak np.: dom, gara , p ot, linka do zawieszania prania, zwisaj ce ga zie,
kable elektryczne, droga wjazdowa itp. Hu tawka nie mo e by ustawiona na betonie, asfalcie i innej twardej
powierzchni. Obszar strefy bezpiecze stwa powinien by pokryty piaskiem, drobnym wirem lub innymi materia ami
agodz cymi upadek (wysoko swobodnego upadku 100 cm).
HU TAWKA MUSI BY ZAMOCOWANA W SPOS B STABILNY!
Konstrukcja musi by sprawdzana pod wzgl dem mo liwych uszkodze lub murszenia i butwienia drewna. Zaleca si
malowanie drewna kolorowymi impregnatami minimum raz na 3 lata. W trudnych warunkach klimatycznych
malowanie nale y przeprowadza cz ciej. Raz w roku nale y przeprowadza inspekcj hu tawki, sprawdzaj c stan
jej podstawowych cz ci, stabilno ci oraz wytrzyma o ci po cze rubowych. a cuchy, ruby, czniki oraz inne
akcesoria musz by skontrolowane pod k tem ich zu ycia lub uszkodzenia i wymienione w razie potrzeby. W
przypadku stwierdzenia uszkodze niemo liwych do naprawienia, nale y tak hu tawk ca kowicie wycofa z
u ytkowania. Wszystkie cz ci metalowe musz by naoliwione. Dodatkowo nale y dokonywa kontroli hu tawki na
bie co przynajmniej raz na dwa tygodnie.
NIEPRZESTRZEGANIE WW. ZALECE STWARZA NIEBEZPIECZE STWO WYPADKU!
"Ostrze enie. Wy cznie do u ytku domowego. Do u ytku zewn trznego.Dopuszczalna ilo u ytkownik w - 2."
PL
min 350
min 350
1616
Hu tawka "LILI"
Instrukcja monta u - og lna
Informacje og lne:
1. Przed przyst pieniem do monta u, nale y przeczyta instrukcj w ca o ci oraz sprawdzi zawarto zestawu.
2. Monta u powinny dokonywa przynajmniej dwie osoby doros e.
3. Przed przyst pieniem do monta u nale y przygotowa pod o e w miejscu stawiania hu tawki.
4. Do monta u potrzebny jest klucz nasadowy i rubokr t.
5. Wszelkie cz sci zamienne s u producenta hu tawki.
W miejscach czenia ze sob drewna za pomoc wkr t w, nale y uprzednio wykona otw r o rednicy nieco
mniejszej od rednicy u ywanego wkr ta.
Czynno ta jest konieczna z uwagi na mo liwo p kania drewna podczas wkr cania wkr t w bez nawiercania.
Producent nie ponosi odpowidzialno ci za skutki niedostosowania si do informacji oraz zalece producenta
zawartych w niniejszej instrukcji.
ok. 1600
1700
Strona 2
PL
Instrukcja monta u: Hu tawka LILI
Element Ilo
1
4
2
1
3
2
4
2
5
2
1
6
7
1
8
1
9
2
10
2
A
2
B
6
C
33
D
2
E
4
F
2
G
8
H
2
I
2
Lista element w zestawu
Nazwa
Opis
70x70x1780
35x90x1800
35x90x1230
35x70x410
35x70x500
16x90x1800
420x1000
510x1000
35x70x480
35x70x240
8x110
4x30
4x70
10x120
10x120
100
60
S up stela a
Belka hu tawki
Poprzeczka dolna
Poprzeczka g rna
Zastrza usztywniaj cy
Deska g rna
Siedzisko awki
Oparcie awki
Pod okietnik
Podp rka pod okietnika
ruba z podk adk i nakr tk
Wkr t do drewna
Wkr t do drewna
Zawiesie z podk adk i nakr tk za lepiaj c
ruba z oczkiem z dwiema podk adkami i nakr tk
Karabi czyk du y
Karabi czyk ma y
a cuch d ugi
a cuch kr tki
Instrukcja monta u - opis czynno ci:
1. Po cz belk (2) ze s upami (1) za pomoc rub (A).
2. Po cz s upy (1) z poprzeczkami dolnymi (3) i g rnymi (4) za pomoc wkr t w (C).
3. Desk g rn (6) umie na belce (2) i zamontuj zawiesie (D) w przygotowanych otworach. Dodatkowo przymocuj desk g rn (6) do
belki (2) wkr tami (C).
4. Przymocuj zastrza y (5) do belki (2) i poprzeczek (4) wkr tami (C).
5. Zmontuj awk zgodnie z rysunkiem.
6. Zawie awk na stela u.
7. Sprawd po czenia rubowe i stabilno hu tawki.
UWAGA!!!
Prze wit pionowy pomi dzy siedziskiem a pod o em musi wynosi minimum 350mm, co gwarantuje
wymagane bezpiecze stwo u ytkownika.
1.
2.
2
A
4
2
A
C
4
1
C
3
3
1
1
1
Strona 3
PL
Instrukcja monta u: Hu tawka LILI
4.
3.
6
C
6
2
4
2
4
C
C
D
1
5
1
1
G
5.
F
I
G
H
H
I
8
G
E
C
G
9
E
B
C
9
B
10
G
B
G
7
E
10
Strona 4
E

Podobne dokumenty