Kurs fryzjerski 2

Transkrypt

Kurs fryzjerski 2
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Lista osób zakwalifikowanych na kurs fryzjerski 2
w roku szkolnym 2013/2014
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nazwisko
Deda
Jodłowska
Kotowicz
Kowynia
Kuchta
Nowak
Pilch
Siuta
Szczerba
Szeredy
Turska
Warcholik
Zawisza
Imię
Ewelina
Monika
Angelika
Joanna, Anna
Natalia, Weronika
Aneta, Angelika
Ewa
Sylwia, Janina
Urszula, Wioletta
Marzena, Agnieszka
Justyna
Ewelina
Ewelina
Klasa
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
II cT
Pr o je kt ws pó ł f in a n so wa n y z e śr o d kó w U ni i E uro pe js ki ej w r a m ac h E uro pe js kieg o F un d u s zu S po łec zneg o
Lider projektu:
Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected],
www.zawodowamalopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Gorlicki
tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71
e-mail: [email protected]
www.powiatgorlicki.pl

Podobne dokumenty