Kurier 684 - Kurier Bytowski

Transkrypt

Kurier 684 - Kurier Bytowski
Mroźny oddech
Arktyki
Tak têgich mrozów w naszych stronach nie by³o od lat. Najzimniejszy
by³ wtorkowy poranek, choæ podczas
poprzednich nocy s³upek rtêci na bytowskich termometrach pokazywa³
zaledwie kilka stopni wiêcej. Oby³o
siê bez tragedii, ale za skutki ch³odów
przyjdzie nam s³ono zap³aciæ.
Pękające rury wodnych instalacji, trudności
z uruchomieniem aut, tłok na składach opału −
takie obrazki z ostatnich dni zawdzięczamy
goszczącemu u nas arktycznemu powietrzu.
Za jakiś czas o niskich temperaturach przy−
pomną nam także wysokie rachunki za ogrze−
wanie. Z danych Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej wynika, że średnia tempe−
ratura stycznia będzie w tym roku niższa od
0
ubiegłorocznej o ok. 8 C! Różnica temperatur
0
minimalnych jest jeszcze większa − ok. 13 C.
Wbrew zapowiedziom telewizyjnych meteoro−
logów najchłodniejsza była noc z poniedziałku
na wtorek, a nie z niedzieli na poniedziałek.
Rankiem 24.01. w Zapceniu odnotowano nieco
0
poniżej −24 C. Ale podobny chłód zanotowały
termometry również w innych miejscach Ziemi
Bytowskiej. Na szczęście, póki co, mróz nie ze−
brał u nas tragicznego żniwa.
W.R.
Więcej na str. 8−9
Ekipa remontowa Wodoci¹gów Miejskich naprawia zamarzniête rury na ul. Staffa. Takich awarii
by³o wiêcej.
AKTUALNOŚCI
K£OPOTY NA PLACU GARNCARSKIM W BYTOWIE
W kilku s³owach
Nie przetrwał
pierwszej zimy
Plac Garncarski siê sypie! Prace odebrane zaledwie pó³ roku temu i warte a¿
850 tys. z³ trzeba bêdzie poprawiæ. Dziœ nie wiadomo, kto za to zap³aci.
„W bólach i z poślizgiem, ale jest − odno−
wiony Plac Garncarski” − tak na początku
lipca pisaliśmy o zakończeniu budowy w
najstarszej części miasta. Zaledwie pół ro−
ku cieszyliśmy się z tego efektownego
miejsca. − Jestem załamany − nie kryje
dziś architekt miejski Leszek Neubauer.
Czym? Przechodząc obok zaśnieżonego
placu, w oczy nie rzuca się przecież nic
szczególnego! Trudno więc zrozumieć jego
niczne, na podstawie którego dokonano
rekonstrukcji. − Na razie nic nie można
powiedzieć, bo nie ma badań. Najprawdo−
podobniej tradycyjna technologia zapra−
wy nie zdała egzaminu i zbyt mocno chło−
nęła wilgoć. Trzeba się będzie zastanowić
nad innym rozwiązaniem, wykorzystu−
jącym współczesne technologie − przyznaje
Z. Daczkowski. Zanim jednak do tego do−
jdzie, trzeba ustalić, co i kto tak naprawdę
zawinił i kto poniesie koszty poprawek. −
Umówiłem się już z dr. Piwkiem, że przy−
jedzie do Bytowa. Musimy określić, co jest
przyczyną i oszacować straty. Może myś−
my popełnili błąd? − zastanawia się L.
Wyrwy w zaprawie spajaj¹cej oryginalny kamienny fundament i u¿ytej
jako fugi do ceglanych resztek starego
koœcio³a to najpewniej skutek zastosowania dawnej technologii. Dziœ trudno
powiedzieæ, czy Ÿle sporz¹dzono zaprawê, czy te¿ zwyczajnie nie nadaje
sie ona do œcian nie os³oniêtych ¿adnym okapem. Jednak popêkane
wspó³czesne ceg³y to zwyczajna fuszerka.
emocje. Każdy jednak kto bliżej przyjrzy
się, od razu zauważy sypiącą się zaprawę,
fugi, plustrujące i popękane cegły, a na−
wet w niektórych miejscach zawalone za−
bytkowe kamienie fundamentów dawne−
go kościoła. − Takie rzeczy się zdarzają, ale
nie po pierwszej zimie i nie na taką skalę −
mówi L. Neubauer. Ale to on wraz z dr.
Aleksandrem Piwkiem z Gdańska i kon−
serwatorem zabytków ze Słupska,
Zdzisławem Daczkowskim, mieli wpływ
na opracowanie historyczno−architekto−
Neubauer. Jeśli winny jest wykonawca,
poprawek będzie musiał dokonać w ra−
mach gwarancji. − Dziś nikogo nie można
osądzać. Trzeba wezwać wszystkie strony
i dokonać analizy − mówi Krzysztof Szy−
mański, kierownik wydziału inwestycji w
Urzędzie Miejskim. Oby powstała ona jak
najszybciej, bo w tym roku czekają nas ob−
chody 660−lecia Bytowa. Miejmy nadzieję,
że wszystko uda się naprawić, nim się roz−
poczną.
P.C.
3
Ú 219 tys. zł w ramach stypendiów so−
cjalnych wypłacił w drugiej połowie
ub.r. Urząd Miejski w Bytowie. Pomoc
w wysokości 60, 80 i 100 zł za wrzesień,
październik i listopad (w zależności od
dochodów) dostało w sumie 872 ucz−
niów szkół podstawowych, gimnazjal−
nych i ponadgimnazjalnych.
Ú 16.01. w Urzędzie Miejskim w Byto−
wie zawarto porozumienie w sprawie
sfinansowania w tym roku projektu
przebudowy ul. Sikorskiego, Kochanow−
skiego, Prostej i przedłużenia tej ostat−
niej do ul. Drzymały. Wicemarszałek
województwa pomorskiego Mieczysław
Struk, starosta Michał Świontek−Brze−
ziński i burmistrz Stanisław Marmo−
łowski zadeklarowali, że wyłożą po 100
tys. zł na dokumentację. Wicemarszałek
zapowiedział ponadto, że Urząd Mar−
szałkowski wystąpi o środki unijne na
inwestycję. Gmina i powiat będą musia−
ły wykupić grunty pod budowę.
Ú Powiat bytowski zakwalifikował się
do programu wyrównywania różnic
między regionami, pilotowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Naszym
przedsiębiorcom, instytucjom i osobom
fizycznym daje to możliwość starania
się o środki na wyposażenie nowych
miejsc pracy, likwidację barier w ośrod−
kach zdrowia i placówkach edukacyj−
nych, zakup samochodów do przewoże−
nia niepełnosprawnych i na sprzęt re−
habilitacyjny. Szczegółowych informa−
cji udziela starostwo (pokój nr 38, tel.
822−80−07). Znaleźć je można również
na stronie www.pfron.org.pl.
Ú 31.01. o godz. 9.30 rozpocznie się se−
sja Rady Gminy Lipnica. Główny punkt
obrad to przyjęcie budżetu na 2006 r.
Radni będą też głosować nad zmianami
w wieloletnim planie inwestycyjnym i
zadecydują o sprzedaży działek komu−
nalnych.
Ú 8 zł/ha pobierać będą w tym roku
nasze nadleśnictwa za nadzór nad lasa−
mi prywatnymi (w ub.r. płacono 7,6
zł/ha). W sumie w powiecie jest ich 11
tys. ha.
Ú 27.01. o godz. 10.00 do sali nr 1
Urzędu Miejskiego w Bytowie firma
„Arla Foods” zaprasza bytowskich ho−
dowców bydła mlecznego. Spotkanie
będzie poświęcone omówieniu proble−
mów z unijnymi kwotami produkcji
mlecznej.
Ú Dyżury radnych miejskich w lutym:
6.02. − Danuta Zabrocka, 13.02. − Kazi−
mierz Nowak, 20.02. − Jarosław Gawin,
27.02. − Stanisław Borzyszkowski. Rad−
ni będą pełnić dyżury w godz. 15.00 −
16.00 w pokoju nr 1 i pod nr. tel. 82−
2−20−11 lub 822−20−12.
AKTUALNOŚCI
Agresywni po alkoholu
W Barnowie (gm. Ko³czyg³owy) dwóch 17-latków pobi³o 45-letniego mê¿czyznê.
Obaj na rozprawê poczekaj¹ w areszcie.
14.01. o godz. 22.30 w Barnowie dwóch
nastolatków przewróciło przechodzące−
go mężczyznę na ziemię, a następnie za−
częło go kopać i okładać pięściami. Dzię−
ki zeznaniom pobitego udało się ustalić,
że sprawcami byli 17−latkowie z Borzy−
tuchomia i Kołczygłów. − W naszych rę−
kach byli już dzień po pobiciu. Na prze−
słuchaniu jeden zrzucał winę na drugie−
go. Podczas zajścia obaj byli pijani − mó−
wi komisarz Rafał Burnicki, oficer pra−
sowy Komendy Powiatowej Policji w
Bytowie. Jeden z nich już wcześniej
miał kłopoty z wymiarem sprawiedli−
wości.
Sprawcom grożą kary od 2 do 12 lat po−
zbawienia wolności. 17.01. zostali tym−
czasowo aresztowani na 3 miesiące. Do
czasu rozprawy będą w chojnickim are−
szcie.
W.R.
Ich tanie gadanie
KRONIKI
20.01. w przedszkolu w Trzebiatko−
wej skradziono torebkę, w której
znajdowało się 650 zł, telefon komór−
kowy i zeszyty szkolne.
22.01. w dyskotece w zamku w Byto−
wie z bluzy pozostawionej na krześle
przez jednego z klientów skradziono
telefon komórkowy. Właściciel wyce−
nił jego wartość na 300 zł.
23.01. mieszkaniec Bytowa zgłosił,
że od 4 lat znęca się nad nim psychi−
cznie jego syn.
24.01. z zaparkowanego na terenie
składu opałowego w Bytowie ciągnika
siodłowego skradziono 2 akumulato−
ry o wartości 700 zł.
Darmowe po³¹czenia alarmowe skusi³y dwójkê mieszkañców Tuchomia do pogawêdek z policjantami i stra¿akami. W ci¹gu niespe³na 3 miesiêcy dzwonili
kilkaset razy.
W ciągu jednej tylko nocy 20−letnia ko−
bieta potrafiła zadzwonić kilkadziesiąt
razy. − Milczała albo zadawała dyżur−
nym dziwne pytania, blokując telefon −
mówi komisarz Rafał Burnicki, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Bytowie. Kobieta zabawiała się dzwo−
niąc również do straży pożarnej. I to ją
zgubiło. − Jeden ze strażaków podstę−
pem wydobył od niej jej imię i miejsco−
wość, w której mieszka. Dzięki tym in−
formacjom szybko ją znaleźliśmy − mówi
R. Burnicki.
Gdy policjanci zapukali do drzwi mie−
szkanki Tuchomia, ta zaskoczona zaczę−
ła krzyczeć i wyzywać funkcjonariuszy.
Nie chciała się jednak rozstać ze swoim
telefonem. Podobne sceny odbyły się na
komendzie. − Dopiero po dłuższych na−
mowach udało się tej pani odebrać tele−
fon − mówi R. Burnicki. Podczas przesłu−
chania stwierdziła, że na dzwonienie na
numery alarmowe namówił ją kolega,
również mieszkaniec Tuchomia. Obu zo−
stanie postawiony zarzut złośliwego nie−
pokojenia.
W.R.
5
23.01. w Czarnej D¹brówce dostawczy Citroen jad¹cy od strony Rokit na ostrym zakrêcie wpad³ w poœlizg i zjecha³ z jezdni. Auto
przed spadniêciem z kilkumetrowej skarpy
uchroni³a metalowa barierka.
AKTUALNOŚCI
Mundur policyjny
zamiast wojskowego
Je¿eli nie chcesz iœæ do wojska, mo¿esz ods³u¿yæ powinnoœæ wobec pañstwa w policji. W tym roku Komenda Wojewódzka Policji w Gdañsku da tak¹
mo¿liwoœæ 200 m³odym ludziom.
O służbę zastępczą mogą ubiegać się
wszyscy, którzy nie ukończyli 23 roku ży−
cia, mają kategorię zdrowia A, są zamel−
dowani na terenie woj. pomorskiego,
ukończyli szkołę średnią lub zawodową i
nie byli karani. Nabory będą prowadzone
w dwóch terminach. Pierwsza setka zo−
stanie przyjęta 1.04., następna grupa
1.11. − Po odbyciu szkolenia zostaną
wcieleni do oddziału prewencji w Gdań−
sku. Na początku ich głównym zadaniem
będzie zabezpieczanie imprez masowych i
patrole na terenie Trójmiasta − mówi ko−
misarz Rafał Burnicki, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.
Po zakończeniu 12−miesięcznej służby M³odzi mê¿czyŸni, którzy nie chc¹ iœæ do wojzastępczej każdy z ochotników będzie ska, bêd¹ mogli odbyæ s³u¿bê zastêpcz¹ w
mógł się ubiegać o wstąpienie w szeregi policji, m.in. ochraniaj¹c imprezy masowe.
policji na stałe. Jak dowiedzieliśmy się w
spół Kadr i Szkoleń w Komendzie Powia−
KWP, będą przyjmowani na preferencyj−
towej Policji w Bytowie pod nr. tel.
nych warunkach.
822−84−94.
Szczegółowych informacji udziela Ze−
W.R.
6
AKTUALNOŚCI
SPRAWY MZBK CI¥G DALSZY
Czy wyrok sądu
zabierze licencję?
Wiele wskazuje, ¿e prezes spó³ki MZBK straci licencjê zarz¹dcy nieruchomoœci. Jeœli nawet tak siê stanie, jego firma najprawdopodobniej i tak nadal bêdzie zarz¹dzaæ gminnym mieniem i wspólnotami.
Przypomnijmy, że w marcu ub.r. bytow−
ski sąd uznał Henryka Gańskiego winnym
stawianych mu 5 zarzutów w związku z
zarządzaniem spółką komunalną. Po od−
wołaniu się skazanego Sąd Okręgowy w
Słupsku podtrzymał 2 z nich. Pier−
wszy dotyczył niedo−
pełnienia
obo−
wiązku w wyeg−
zekwowaniu zali−
czki z funduszu
socjalnego, drugi
złożenia nierzetel−
nego oświadczenia
w sprawie prze−
targu. H. Gański
dostał ostatecznie
wyrok pół roku
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3
lata. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej
radny Mieczysław Wnuk−Lipiński zwrócił
uwagę burmistrzowi, że powinien o wyro−
ku poinformować organ wydający licencję.
− Poprosiliśmy więc w ministerstwie trans−
portu i budownictwa
o opinię w tej
sprawie − wyjaśnia Bogdan Ryś, sekretarz
w Urzędzie Miejskim. 16.01. do Bytowa
przyszła wiadomość o skierowaniu przez
ministerstwo prośby do Sądu Okręgowego
DLA BYTOWSKIEGO SAMORZ¥DU
Jeden chodnik
− to zbyt trudne
Okazuje siê, ¿e kilka lat to za ma³o dla bytowskich samorz¹dowców, by wybudowaæ niewielki chodnik prowadz¹cy do szko³y.
Chodzi o dojście do Szkoły Podstawowej wnikiem wzdłuż jezdni, na której panuje
nr 2 w Bytowie od strony osiedla BSM. duży ruch. O sprawie pisaliśmy w listo−
Dzieci zmuszone są chodzić ulicą lub tra− padzie 2003 r. po interwencji jednego z
Jak d³ugo uczniowie SP 2 bêd¹ chodziæ po polu zamiast chodnikiem?
7
w Słupsku o przesłanie wyroku. Z pisma
może wynikać, że bytowiak straci upraw−
nienia. − Jestem przekonany, że tak się nie
stanie − mimo to mówi H. Gański. Co je−
dnak, jeśli będzie inaczej? Czy jego firma,
zarządzająca 217 komunalnymi mieszka−
niami, gminnymi lokalami użytkowymi,
jak np. świetlice wiejskie, i 58 wspólnota−
mi mieszkaniowymi, straci zlecenia?
Prawdopodobnie nie. − Z ustawy o gospo−
darce nieruchomościami wynika, że fir−
ma, która zarządza mieniem musi mieć
przynajmniej jednego pracownika z licen−
cją − uważa Stefan Sroka, kierownik wy−
działu mienia komunalnego w Urzędzie
Miejskim. Podobnie twierdzi kierownik
wydziału spraw obywatelskich Zenon
Smantek, kóremu podlegają mieszkania
socjalne. − Według mnie wystarczy, że kto−
kolwiek w firmie ma licencję − uważa. Tego
samego zdania jest H. Gański. − W takim
wypadku nic się nie stanie, bo mamy pra−
cownika z licencją. Prezes nie musi jej po−
siadać. Szokują mnie opinie, że jak stracę
licencję, to koniec, że firma, w której pracu−
je tyle osób, to Gański, który wszystkim
kieruje i rządzi. Jestem tylko jednym z 10
jej udziałowców − mówi. Nie kryje też obu−
rzenia z powodu działań, które mają po−
zbawić go licencji. − Niektórym nie podoba
się, że nasza spółka nie upadła, i co więcej −
dobrze sobie radzi. Dziś podpisujemy umo−
wy ze wspólnotami w Miastku − mówi.
P.C.
rodziców. Urzędnicy bytowskiego magi−
stratu odpowiedzieli nam wówczas, że
nie mogą się dogadać z osobą, do której
należy grunt obok drogi. Usłyszeliśmy,
że właścicielka żąda za niego zbyt wiele i
poza tym chce sprzedaży całej parceli, a
nie skrawka pod chodnik. Krzysztof Szy−
mański, kierownik wydziału inwestycji
w Urzędzie Miejskim, zapewnił mimo to,
że chodnik powstanie w 2004 r. po dru−
giej stronie drogi. Mamy 2006 r., a traktu
dla pieszych jak nie było, tak nie ma.
− Niech się nasze władze wezmą do ro−
boty. Jak 2 lata może nie wystarczyć na
taką inwestycję!? − dzwonił do nas nieda−
wno zdenerwowany czytelnik, ten sam
co przed ponad 2 laty. − Składamy wnio−
sek do firmy ubezpieczeniowej w ramach
programu, który finansuje inwestycje
mające wpływ na bezpieczeństwo pie−
szych − usprawiedliwia opóźnienie K.
Szymański. Przyznaje jednak, że cho−
dnik mógł powstać już dawno. − Nie jest
to duży temat, może rzeczywiście trzeba
było wcześniej go zrealizować − przyzna−
je. Urzędnik nie daje jednak gwarancji,
że w tym roku płytki do szkoły na pewno
zostaną ułożone.
P.C.
AKTUALNOŚCI
Zima w natarciu
Zamarzaj¹ce paliwo w samochodach, spóŸnienia autobusów, odwo³ane zajêcia w szko³ach to tylko niektóre skutki fali mrozów, jakie dotar³y do naszych stron w ostatnich dniach.
MRÓZ A CZTERY KÓ£KA
− Aby rano zapalić silnik, muszę przez
całą noc ładować akumulator − mówi
mieszkaniec ul. Kochanowskiego, zamy−
kając maskę swojego auta. To jeden z
wielu, których od kilku dni mróz karze za
brak garażu. Właśnie oni wyczyścili skle−
powe półki z akumulatorów i kabli do
rozruchu. Dobrze, jeżeli kończyło się tyl−
ko na tym. Mniej szczęścia mają ci, w au−
tach których zamarzło paliwo. − Więk−
szość kierowców, nie wiedząc, że paliwo
nie dochodzi do silnika, próbuje urucho−
mić samochód i w konsekwencji niszczy
rozrusznik − mówi Zdzisław Żądło, wła−
ściciel jednego z bytowskich zakładów
elektryki samochodowej. Mrozy nie
oszczędziły też kierowców autobusów.
23.01. godz. 6.00 w Bochowie (gm. Czar−
na Dąbrówka) podczas rozruchu zapalił
się silnik należącego do bytowskiego
PPKS−u Autosana. Przyczyną było naj−
prawdopodobniej zwarcie instalacji elek−
trycznej. − Przy ponad 20−stopniowym
mrozie po przejechaniu 10 km w pojaz−
dach zamarzają hydrauliczne układy
wspomagania. Głównie z
tego powodu część auto−
busów miała spóźnienie
od 10 do 40 minut − tłu−
maczy Roman Pruszak,
kierownik działu przewo−
zów
w
bytowskim
PPKS−ie. Dodaje, że kie−
rowcy starają się, aby
dzieci jak najkrócej mar−
zły na przystankach. − Na
szczęście do ferii zostały
tylko 3 dni. Myślę, że w
tym czasie nie dojdzie do
większych spóźnień − mó−
wi R. Pruszak.
Nie wszyscy podzielają
jego optymizm. − Trzeba
nie mieć serca, aby w tak
mroźny dzień zostawić
dzieci na przystanku −
mówi mieszkanka Grz−
miącej, która poskarżyła
się nam, że autobus ja−
dący z Bytowa do Słupska nie zatrzymał
się we wtorek 24.01. na przystanku, by
zabrać jej pociechy do szkoły w Niedarzy−
nie. − Nic mi o tym nie wiadomo, ale spra−
wę wyjaśnimy − zapewnia kierownik
działu przewozów.
Mróz dał się we znaki również „anio−
łom” czuwającym nad bezpieczeństwem
dzieci na przejściach dla pieszych. − Aby
się rozgrzać, robię sobie półgodzinne
przerwy w pobliskiej szkole − mówi Ste−
fan Jutrzenka, który od 7.00 do 15.00
dba o bezpieczeństwo pieszych przy pa−
sach na ul. Wojska Polskiego. − W czasie
mrozów jest mniej samochodów i mniej
pieszych, dlatego mam mało pracy − S.
Jutrzenka dostrzega jaśniejszą stronę
arktycznego ataku.
Nie narzekają taksówkarze. Teraz
wśród ich klientów przeważają ci, któ−
rym nie udało się uruchomić własnego
samochodu. Często są to rodzice, którzy
muszą jechać z dziećmi do lekarza albo
odwieźć je do szkoły. − Aby wytrzymać w
tym mrozie w czasie oczekiwania na
klientów, musimy co jakiś czas urucha−
miać silnik − przyznają jednak.
CIEP£O W DOMACH
Ręce zacierają również ciepłownicy. −
Tylko w ciągu ostatniego miesiąca zuży−
cie ciepła wzrosło o 50% − mówi Witold
Kościelski, dyrektor bytowskiego MPE−
C−u, gdzie na bieżąco śledzi się zmiany
temperatury na zewnątrz. Czujniki fir−
my zanotowały, że w pierwszej połowie
stycznia średnia temperatura wyniosła
o
o
−2 C, a dla ostatich dni wynosi już −9 C.
Mimo wzrostu zapotrzebowania na ciep−
ło, pracownicy MPEC−u uspokajają, że go
nie zabraknie. − Jesteśmy przygotowani
na tak niskie temperatury. Mamy jeszcze
rezerwy mocy. Jeżeli, jak do tej pory, obę−
dzie się bez awarii, nikt nie zamarznie −
uspokaja W. Kościelski. Zamarznąć nie
chcą również ci, którzy sami opalają swo−
je domy. Widać to w rozdzielni gazu, któ−
rej liczniki pokazują zużycie o ok. 30%
większe niż zazwyczaj o tej porze. Więk−
szy ruch panuje także na składach opało−
wych. W niektórych punktach sprzedaż
wzrosła nawet dwukrotnie. − Mimo tego,
że niektórzy klienci sami przyjeżdżają po
węgiel, to i tak mamy nawet kilkadziesiąt
kursów dziennie − opowiada pracownik
jednego ze składów.
RURY PÊKAJ¥, WODA NIE LECI
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej pracuje pe³n¹ par¹, co widaæ m.in. po
ob³okach wydobywaj¹cych siê z komina kot³owni rejonowej, znajduj¹cej siê przy ul. Przemys³owej. Dyrektor przedsiêbiorstwa zapewnia, ¿e ciep³a starczy dla wszystkich. Oby tylko
nie dosz³o do awarii.
8
Tęgi mróz do zakasania rękawów zmu−
sił też pracowników Wodociągów Miej−
skich. Codziennie przyjmują po kilka
zgłoszeń o awarii.
− Najczęściej właściciele domów wzywa−
ją nas do zamarzniętych rur przed liczni−
AKTUALNOŚCI
kami. Częstym ich powodem jest mróz,
który dostaje się do piwnic przez powybi−
jane szyby − mówi Władysław Matasek,
dyrektor Wodociągów Miejskich w By−
towie. Byliśmy świadkami także poważ−
niejszych awarii, jak te na ul. Leśnej i na
ul. Staffa, gdzie przez kilka godzin mie−
szkańcy musieli obyć się bez wody. Z ko−
lei na ul. Drzymały w jednej z kamienic
kilka mieszkań nie miało wody przez ca−
ły dzień, bo w jednym z nieogrzewanych
pomieszczeń pękła rura. Problemy mają
też administratorzy wodociągów wiej−
skich, gdzie trzeba ogrzewać zamarza−
jące zawory i pompy w hydroforni. Do ta−
kiej awarii doszło w Nożynie (gm. Czarna
Dąbrówka). Tam mieszkańcy nie mieli
wody przez kilka godzin. Jednak najgor−
sze jeszcze przed brygadami remontowy−
SZKO£Y OTWARTE
Na Ziemi Bytowskiej zajęcia odwołano
tylko w dwóch placówkach. W Bytowie
przez jeden dzień lekcji nie miały dzieci z
Ośrodka Szkolno−Wychowawczego. − Ka−
żdy z dyrektorów musi wystąpić do orga−
nu prowadzącego o zawieszenie zajęć w
przypadku, gdy nie uda się zapewnić w
o
klasach temperatury wyższej niż 18 C. W
naszych placówkach, poza tą jedną na
razie nie było takiego przypadku − mówi
Dariusz Glazik, naczelnik wydziału edu−
kacji publicznej. Zajęcia odwołano także
w Zespole Szkół w Nożynie.
Pan Mróz lubi zwracaæ na siebie uwagê wszêdzie i wszystkim.
LOS BEZDOMNEGO
Kłopoty z rozruchem auta, spóźnienia
autobusów czy przerwy w dostawie wody
są niczym w porównaniu z kłopotami, ja−
kie w czasie mroźnych
nocy czekają bezdom−
nych. Okazuje się, że nie
wszyscy chcą się schro−
nić w wagonach socjal−
nych przy ul. Przemysło−
wej. Na struchlałych z
zimna mężczyzn natknę−
liśmy się w jednym z
opuszczonych budynków
przemysłowych.
Wewnątrz, gdzie hula
wiatr i przez powybijane
okna nawiewa śnieg, w
ponad
20−stopniowym
mrozie mieszka dwóch
mężczyzn.
Jedynym
źródłem ciepła jest dla
nich stary rozpadający
się piec kaflowy. − Gdy
nas nie było, jakiś zbie−
racz złomu wymontował
drzwiczki, dlatego teraz
musimy zastawiać pale−
nisko deską − mówi star−
szy mężczyzna. W piecu
pali resztkami krzeseł i
futryn. Mężczyźni śpią
na rozłożonej na ziemi
starej kołdrze. Mimo
Sk³ady opa³owe prze¿ywaj¹ oblê¿enie. Niektóre notuj¹ nawet przenikliwego
zimna,
dwukrotnie wiêksze obroty, ni¿ w „normalnej” zimie.
nie chcą skorzystać z po−
mi. Teraz mróz, nawet jeżeli zelżeje, bę− mocy gminy. − Młodszemu mężczyźnie
dzie przenikał głębiej i głębiej.
proponowaliśmy miejsce w wagonach so−
Póki co, o szczęściu mogą mówić energe− cjalnych przy ul. Przemysłowej, ale sta−
tycy. Bytowiacy zużywają więcej prądu, nowczo odmówił. Natomiast starszy ma
a oni obywają się bez poważniejszych świadczenia przedemerytalne i to, że tam
awarii. − Jedyny przypadek zerwania mieszka, jest jego wyborem − wyjaśnia
przewodów z powodu mrozów wystąpił Beata Szyca, pracownik socjalny MOPS
między Brzeźnem Szlacheckim a Brzo− w Bytowie. Urzędniczka zapewnia, że
zowem. Zimno dało się we znaki głó− mężczyźni codziennie dostają gorące po−
wnie urządzeniom, które odpowiadają siłki.
za włączenie i wyłączenie ulicznego oś− Im, i nam wszystkim, wypada życzyć,
wietlenia − mówi Jan Ginter, kierownik by mrozy jak najszybciej opuściły nasze
bytowskiego rejonu dystrybucji.
strony.
W.R.
9
A w samochodowych warsztatach przyszed³
sezon na wymianê akumulatorów i rozruszników.
Wiêcej pracy maj¹ tak¿e brygady remontowe
firm wodoci¹gowych i ... taksówkarze.
AKTUALNOŚCI
ANKIETA PREFERENCJI GIMNAZJALISTÓW
Chciałbym uczyć się w...
75% uczniów ostatnich klas bytowskich gimnazjów chce kontynuowaæ naukê w liceach i technikach, by po jej zakoñczeniu zdawaæ maturê. Jednoczeœnie ponad 60% marzy, by uczyæ siê angielskiego.
Jak zapewnia Dariusz Glazik, naczelnik
wydziału edukacji publicznej bytowskie−
go starostwa, wszyscy absolwenci 18 gim−
nazjów, które znajdują się w naszym po−
wiecie, mogą liczyć na kontynuację nauki
w Miastku lub Bytowie. Nie wszyscy je−
dnak mają szansę na wymarzoną szkołę.
Np. do bytowskiego ogólniaka chciałoby
trafić 246 dzisiejszych gimnazjalistów,
ale już dziś wiadomo, że sztuka ta nie uda
się co czwartemu z nich. − Od kilku już lat
przyjmujemy 180 uczniów. Obecnie ci,
którzy nie dostaną się do naszej szkoły, li−
ceum mogą skończyć w dwóch innych pla−
cówkach w Bytowie − mówi Antoni Ka−
szczuk, dyrektor Zespołu Szkół Ogólno−
kształcących w Bytowie. Nie dla wszyst−
kich starczy miejsc również w ekonomie.
Za to w Zespole Szkół Ponadgimnazjal−
nych nie powinno być tłoku, również w
jego klasach licealnych. − W nowym roku
szkolnym planujemy otwarcie dwóch do−
datkowych profili ogólnokształcących −
zapewnia Romuald Wiczk, dyrektor ZSP.
Ankieta dała też pojęcie o preferencjach
językowych przyszłych uczniów szkół śre−
dnich. Zdecydowana większość chce uczyć
się języka angielskiego (63%). Dużo niż−
szym zainteresowaniem cieszy się fran−
cuski, rosyjski i niemiecki. Jednak ze
wzrostem popularności języka Szekspira
nie idzie liczba jego nauczycieli. − W naszej
szkole językiem wiodącym jest niemiecki.
W planach mamy zatrudnienie nauczycie−
li angielskiego, ale brakuje chętnych − mó−
wi R. Wiczk. Prawdopodobnie trudno bę−
dzie również uruchomić nauczanie ka−
szubskiego (ponad 15% deklaracji) i
ukraińskiego (8%). Przedmioty te bowiem
traktowane są jako zajęcia dodatkowe, a
więc i lekcje musiałyby odbywać się poza
„normalnym” planem. − W ub.r. próbowa−
liśmy uruchomić naukę kaszubskiego, ale
zainteresowanie było niewielkie i klasa nie
powstała − mówi Stanisław Kożyczkowski,
dyrektor ZSER.
A.W.
KOMENTARZ TYGODNIA
Wspierali najbogatsi Nie oddaj
procenta!
Tylko co 60 p³atnik w naszych stronach przekaza³ w ub.r. 1% podatku na organizacje po¿ytku publicznego. Gdyby odda³ ka¿dy, nic przecie¿ nie trac¹c,
zebra³oby siê w sumie niemal 100 tys. z³.
W tym roku już po raz drugi będziemy
mogli przekazać 1% należnego podatku
na którąś z tzw. organizacji pożytku pub−
licznego. W naszych stronach od 2004 r.
taki status uzyskało 6 stowarzyszeń i
fundacji. Teraz czekają na odrobinę do−
brej woli z naszej strony. − W każdym ze−
znaniu wyszczególniona jest rubryka, w
której wpisujemy kwotę stanowiącą 1%
podatku należnego. Nie wolno zapomnieć,
że przed złożeniem PIT−u musimy wpłacić
tę kwotę na konto danej organizacji. Trze−
ba też zachować potwierdzenie tej wpłaty
− przypomina Jacek Czapiewski, zastępca
naczelnika bytowskiego Urzędu Skarbo−
wego. Jednak nie obawiajmy się o stan
naszych portfeli, bo potem fiskus zwróci
nam wpłacone pieniądze.
W ubiegłorocznych PIT−ach dzięki ta−
kim wpłatom odliczono w sumie niemal
27 tys. zł. Gdybyśmy wówczas wszyscy
zdecydowali się na odliczenia, to kwota ta
sięgnęłaby 90 tys. zł. Wtedy datek dla or−
ganizacji złożył co 60 podatnik. − Na 24
tys. PIT−ów, 1% odliczyło 400 osób. Jed−
nak kwota sięgnęła niemal 27 tys. zł,
dzięki temu, że na odpisy zdecydowało się
kilka osób o bardzo wysokich dochodach −
mówi J. Czapiewski.
P.C.
Organizacje na Ziemi Bytowskiej, na rzecz których
możemy odpisywać 1% podatku dochodowego
Fundacja „Rademenes” działająca
przy bytowskim Domu Dziecka − PKO BP
SA o. Bytów, nr konta 11 1020 4708 0000
7902 0023 7578
Fundacja Rozwoju Lokalnego „Pa−
rasol” − BS Bytów, nr konta: 96 9321
0001 0005 9662 2000 0010
Chrześcijańska Fundacja „De'Ig−
nis” z Pomyska Wielkiego − Pekao S.A I
Oddział Bytów, nr konta: 51 1240 3783
1111 0010 0352 3433
Fundacja na Rzecz Rozwoju Społe−
czno−Kulturalnego i Promocji Ziemi
Słupskiej, Zaborów, Borów i Go−
chów „Naji Goche” − Bank Pocztowy
SA o. Szczecin POK/Słupsk, nr konta 76
1320 1830 3173 2756 2000 0001
Stowarzyszenie „Nazaret” im. św.
Filipa Neri − Pekao SA I Oddział Bytów,
nr konta: 60 1240 3783 1111 0000 4089
1488
Stowarzyszenie „Jesteśmy” − BS
Bytów, nr konta: 05 9321 0001 0005
3184 2000 0010
11
Co jest grane?! - pomyœla³em sobie,
ogl¹daj¹c dziœ rano wyniki internetowej ankiety, w której bytowiacy
deklaruj¹, co zrobi¹ z 1 % swoich
podatków. Im d³u¿ej patrzy³em, tym
bardziej siê irytowa³em.
Czy dacie wiarę, że niemal połowa z
nas, jak wynika z ankiety, zamierza owy
procent oddać do Warszawy! Może to oz−
naczać, że podarujemy komuś jakieś 50
tys. zł. Być może właśnie z tych naszych
złotówek jakiś znajomy ministra pojedzie
na nikomu niepotrzebną zagraniczną de−
legację, albo np. zakupią nowe marmury
do Sejmu. Rozumiecie więc, dlaczego tra−
fił mnie szlag. I myślę, że nie tylko mnie.
Co prawda da się wytłumaczyć stosunko−
wo niską kwotę jednoprocentowych odpi−
sów w ub.r. W końcu robiliśmy to po raz
pierwszy. Ale w tym? Usprawiedliwieni
są tylko najubożsi. Trudno od nich wyma−
gać, by wypisywali w banku blankiety
wpłaty na 1 zł. Ale pozostali? Przecież ty−
le ciekawych rzeczy może się u nas dziać
za ów 1%! Obozy, pomoc potrzebującym,
koncerty, turnieje, wystawy, wycieczki,
spotkania, warsztaty, itp. No, Bytowianki
i Bytowiacy, nie dajmy decydować innym
o naszych pieniądzach!
P.D.
AKTUALNOŚCI
ganizujemy w Gdańsku Brzeźnie kolonie
dla 60 dzieci wytypowanych przez Miej−
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. Co waż−
ne, płacimy tylko za pobyt i wyżywienie, a
kadra pracuje w ramach wolontariatu −
mówi T. Miąskowski.
Najwiêcej pieniêdzy z gminy Bytów za realizacjê zadañ z zakresu turystyki,
Sporo, bo po 6 tys. zł, przyznano stołów−
kultury, edukacji, pomocy spo³ecznej i bezpieczeñstwa otrzyma stowarzy- kom dla ubogich przy obu bytowskich pa−
szenie „Osiem”. Z ca³ej puli 95 tys. z³ dostanie jedn¹ trzeci¹. Zadowolone rafiach. − Mieliśmy w tym roku na zada−
mo¿e byæ te¿ stowarzyszenie „Nazaret”, którego a¿ 6 projektów uzyska³o nia pomocy społecznej o 3 tys. zł więcej i o
wsparcie gminy.
laktycznym dostawaliśmy 20 tys. zł. Już tyle wzrosła w sumie dotacja dla jadło−
Ten rok jest drugim, kiedy o sfinanso− w ub.r. obcięto to jednak o połowę − mówi dajni − mówi Zenon Smantek, kierownik
wanie zadań publicznych organizacje po− Tadeusz Miąskowski, prezes „Nazaretu”, wydziału spraw społecznych i obywatel−
zarządowe ubiegają się w konkursie. Na przypominając, że poprzednimi laty skich. Jak co roku, nie będzie to jednak
2006 r. w budżecie gminy zapisano nieco
jedyna pomoc. − Przy−
więcej środków niż przed rokiem. − Np.
znajemy co miesiąc 3
na edukację pula wzrosła o 3 tys. zł. Z 12
tys. zł na pracowni−
na 15 tys. zł zwiększyły się też środki na
ków interwencyjnych
kulturę − mówi Henryk Szymanowski,
przygotowujących po−
kierownik wydziału edukacji i promocji
siłki − dodaje urzędnik.
w Urzędzie Miejskim. Ale też wpłynęło
Ci, którzy nie złożyli
więcej wniosków. − Dlatego niemal nikt
projektów, a chcieliby
nie dostał na swój projekt tyle, o ile się
dofinansowanie
z
starał − mówi Lilianna Grosz, która była
miejskiej kasy, mogą
członkiem komisji konkursowej.
jeszcze liczyć, że coś z
Wśród zabiegających o środki z gminy
niej uszczkną. − Może−
(o dotacjach na sport czytaj na str. 34)
my finansować przed−
najwięcej projektów, które otrzyma dofi−
sięwzięcia w ramach
nansowanie, przedstawiło stowarzysze− Filipiada - sztandarowa impreza stowarzyszenia „Nazaret” zostanie współorganizacji − wy−
nie „Nazaret”, działające przy parafii św. wsparta z kasy miejskiej równie¿ w tym roku.
jaśnia H. Szymanow−
Filipa Neri. Dostanie ono aż 17 tys. zł, co
ski. W ciągu roku
stanowi niemal 18% całej puli. − Na same stowarzyszenie otrzymywało więcej pie− można więc również zabiegać o pie−
tylko kolonie dla dzieci z rodzin dysfun− niędzy. W tym roku na kolonie pójdzie w niądze, np. na nagrody w turniejach i
kcyjnych połączone z programem profi− sumie aż 13 tys. zł − Na początku lipca or− konkursach.
P.C.
GMINA BYTÓW DLA PODMIOTÓW SFERY ZADAÑ PUBLICZNYCH
Pieniądze rozdzielone
Podzia³ dotacji na projekty z zakresu turystyki,
kultury, edukacji, pomocy spo³ecznej i bezpieczeñstwa
Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdań−
sku, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bytowie: „Chcemy lepiej poznać naszą Oj−
czyznę − Kaszuby” − 600 zł, rehabilitacja psy−
choruchowa dzieci − 3000 zł
Koło powiatowe Polskiego Związku
Niewidomych: wyjazd turystyczny Toruń
− Warszawa − 800 zł, „Wigilia niewidomych”
− 300 zł, spotkanie z okazji Międzynarodo−
wego Dnia Białej Laski − 200 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospoli−
tej w Bytowie: Robinsonada − 200 zł,
„Harce Świętego Jerzego” − 100 zł, obóz let−
ni − 1500 zł, kurs zastępowych − 150 zł
Komenda Hufca ZHP w Bytowie: złaz
ekologiczny „Azymut 5005” − 200 zł, rajd
wiosenny „Rowerem na szlaku” − 200 zł,
XII Rajd Kaszubski po Ziemi Bytowskiej −
200 zł, zlot z okazji 60−lecia Komendy Huf−
ca − 800 zł, wiosenne biegi na orientację −
200 zł, obóz letni dla dzieci z ubogich ro−
dzin − 1100 zł
Bytowski oddział Zrzeszenia Ka−
szubsko−Pomorskiego: „Kaszubskie wę−
drówki” − 700 zł, XIV Przegląd Twórczości
Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży − 2200 zł,
Kaszubska sobota − 700 zł, minimonografia
bytowskiego oddziału − 800 zł
Bytowskie koło Związku Ukraińców
w Polsce: Bytowska Watra − 3500 zł
Polski Związek Emerytów, Renci−
stów i Inwalidów w Bytowie − wypoczy−
nek dla osób starszych i niepełnospra−
wnych − 1500 zł
Stowarzyszenie „Nazaret” im. św. Fi−
lipa Neri: kolonia dla dzieci z rodzin dys−
funkcyjnych − 3000 zł, świetlica edukacyj−
na „Źródełko” − 1000 zł, działania profilak−
tyczno−socjoterapeutyczne wśród dzieci i
młodzieży − 1000 zł, wypoczynek letni dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych połączony z
programem profilaktycznym − 10000 zł, Fi−
lipiada − 1500 zł, Blue Blues − muzyczna
promocja Bytowa − 500 zł
Stowarzyszenie „Bezpieczny By−
tów”: propagowanie zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym − 2700 zł
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Ko−
biet: klub wolontariusza − 1000 zł, kon−
kurs i wystawa prac artystycznych na
660−lecie Bytowa − 700 zł
Caritas przy parafii św. Katarzyny w
Bytowie: jadłodajnia dla bezdomnych,
bezrobotnych i ubogich − 6000 zł, Dzień Pa−
13
pieski − 300 zł
Caritas przy parafii św. Filipa Neri:
prowadzenie jadłodajni dla najuboższych
i bezdomnych − 6000 zł
Punkt konsultacyjno−informacyjny
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii: program profilaktyczny „Po−
myśl, zanim zaczniesz” − 1000 zł
Zarząd Kompleksu Zamkowego:
warsztaty malarskie − 1500 zł, IV Bałtyc−
ki Festiwal Nauki − „Spotkanie z fizyką” −
300 zł, Światowy Dzień Turystyki − 500 zł
Stowarzyszenie Miłośników Kultu−
ry Muzycznej: koncerty muzyki chóral−
nej − 1500 zł
Stowarzyszenie Kaszubsko−Pomor−
skie Bractwo Rycerzy Zamku Bytow−
skiego: turniej „Gryfa Pomorskiego” −
4000 zł, warsztaty taneczne − 500 zł
Parafia św. Katarzyny w Bytowie: wy−
poczynek dla dzieci w ferie zimowe − 1000 zł,
świetlica edukacyjna − 750 zł, świetlica śro−
dowiskowa „Żródełko” − 1000 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Umie−
rających i Uzależnionych „Osiem” w
Bytowie”: wspieranie integracji społecz−
nej m.in. osób wychodzących z nałogu po−
przez współfinansowanie i współorgani−
zację prac interwencyjnych − 30000 zł
AKTUALNOŚCI
FERIE NA ZIEMI BYTOWSKIEJ
Bytów - MOSiR
Codziennie gry i zabawy, s³odki poczê- Œrody - zajêcia plastyczne - szycie przytulanek, film dla dzieci
Codziennie zajêcia rozpoczynaæ siê stunek dla uczestników zajêæ
Czwartki - dyskoteki
bêd¹ o godz. 11.00
Tuchomie - GOK
Pi¹tek 10.02. - turniej tenisa sto³owego,
28.01. - akcja 3xS (sobota - sala - sport)
Zajêcia w godz. 9.00 - 13.00
nagrodzenie zwyciêzców
zajêcia sportowe (sala)
30.01. - zajêcia plastyczne
29.01. - I turniej tenisa sto³owego w raUgoszcz - WDK
31.01. - zajêcia taneczne
mach Grand Prix (sala)
1.02.
zajêcia
plastyczne
Codziennie
zajêcia w godz. 15.00 30.01. feryjny turniej szachowy dla dzieci
2.02.
godz.
13.00
kulig
z
ogniskiem
20.00
(sala olimpijczyka)
3.02. - turniej halowej pi³ki no¿nej (sala
Poniedzia³ki - zajêcia plastyczne, gry i za31.01. - 2.02. - turnieje trio-basket (sala)
w
szkole)
bawy
3.02. - „Po¿yteczne i bezpieczne” - gry i
4.02. godz. 18.00 - dyskoteka
Wtorki - zajêcia muzyczne, dyskoteka
zabawy dla dzieci z klas II-VI (sala)
5.02. - halowa liga pi³ki no¿nej (sala
Œrody - zajêcia kulinarne
4.02. - akcja 3xS - zajêcia sportowe
w szkole)
4.02. godz. 14.00 - kulig z ogniskiem dla
Czwartki - rozgrywki tenisa sto³owego,
7.02. - zajêcia taneczne
dzieci ze szkó³ podstawowych (teren MOwystawa prac wykonanych na zajêciach
8.02. godz. 13.00 - kulig z ogniskiem
SiR-u)
plastycznych
9.02. - zajêcia plastyczne
5.02 godz. 14.00 - kulig z ogniskiem dla
Pi¹tki - czytanie bajek, zajêcia ruchowe,
10.02. - turniej szachowy
gimnazjalistów (teren MOSiR-u)
Internet
11.02. godz. 18.00 - dyskoteka walentyn6.02. - 10.02. - turnieje pi³ki no¿nej (sala)
kowa
Czarna D¹brówka - GOK
11.02. - turniej tenisa sto³owego (sala)
12.02.
halowa
liga
pi³ki
no¿nej
(sala
Codziennie, oprócz sobót i niedziel, w
11.02. - biegi narciarskie dla dzieci i m³ow szkole)
godz. 13.00 - 18.00
dzie¿y (bie¿nia stadionu, w³asny sprzêt)
- zajêcia œwietlicowe i biblioteczne, wybory
12.02. - kulig rodzinny z ogniskiem (teren
Ko³czyg³owy - GOK
miss, tenis sto³owy
MOSiR-u)
Codziennie zajêcia w godz. 11.00-15.00
Codziennie w czasie ferii w godz. 10.00
Poniedzia³ki, œrody, pi¹tki w godz.
28.01. godz. 11.00 - kulig z ogniskiem
- 18.00 czynne bêdzie lodowisko z wy10.00 - 15.00 - pracownia komputerowa
30.01. - zajêcia w bibliotece, zabawy na lopo¿yczalni¹ ³y¿ew i sanek
(GOK)
dowisku (teren GOK)
31.01. - turniej darta, budowle œnie¿ne (te- Wtorek 7.02. - teatr kukie³kowy i warsztaty
Bytów - MDK
teatralne
Poniedzia³ki 10.00 - 14.00 - gry i zabawy, ren GOK)
Pi¹tek 10.02. - bal karnawa³owy, nocowa1.02. - kalambury (biblioteka), - godz.
szkó³ka fotografii, nauka rzeŸby
nie w GOK-u
Wtorki 10.00 - 15.00 - konkursy plastyczne, 15.00 dyskoteka (GOK)
Jasieñ - WDK
warsztaty wokalne, nauka tañca towarzys- 2.02. - kino dla dzieci, film dla m³odzie¿y
(GOK)
kiego
Codziennie zajêcia w godz. 11.00 3.02. - quiz dla dzieci (biblioteka), zabawy
Œrody 10.00 - 15.00 - konkursy plastyczne,
19.00
na lodowisku (teren GOK)
warsztaty teatralne, nauka œpiewu, szkó³ka
- spotkania z bajk¹, tenis sto³owy, zajêcia
4.02. - kino dla dzieci, film dla m³odzie¿y
fotografii
plastyczne, wyjazdy na basen, kulig z og(GOK)
Czwartki 10.00 - 15.00 - gry i zabawy, nau6.02. - konkurs plastyczny (biblioteka), za- niskiem
ka tañca towarzyskiego, warsztaty wokalne
bawy sportowe (GOK)
Kozy - œwietlica
Pi¹tki 10.00 - 15.00 - gry i zabawy, warszta- 7.02. - konkurs plastyczny (biblioteka),
Codziennie zajêcia w godz. 12.00 ty teatralne
mecz hokeja na lodowisku (teren GOK)
20.00
Soboty 10.00 - 13.00 - nauka œpiewu
8.02. - konkurs wiedzy o Harrym Potterze
- zajêcia komputerowe, si³ownia, tenis sto2.02. - 12.02. o godz. 11.00 - filmy dla
(biblioteka), zabawy na lodowisku (teren
³owy
dzieci
GOK)
Czwartki godz. 18.00 - dyskoteki
Sobota 11.02. godz. 18.00 - koncert ro9.02. godz. 16.00 - bal przebierañców, dyckowy
skoteka (GOK)
Lipnica - szko³a
Niedziela 12.02. godz. 16.00 - koncert - 10.02. godz. 13.00 - zakoñczenie ferii
Codziennie zajêcia w godz. 10.00 podsumowanie ferii
(GOK)
13.00
Borzytuchom - GOK
30.01. - konkurs plastyczny
31.01. - konkurs wiedzy literackiej
1.02. - konkursy, tworzenie komiksów
2.02. - czytanie bajek
3.02. - przygotowanie przedstawienia opartego na baœniach
6.02. - turniej warcabowy
7.02. - turniej komputerowej pi³ki no¿nej,
zajêcia taneczne
8.02. - turniej szachowy
9.02. - turniej z ogniskiem
10.02. - turniej komputerowej pi³ki no¿nej
Parchowo - GOK
- zajêcia sportowe, zajêcia komputerowe,
Codziennie, oprócz niedziel, zajêcia w Codziennie dostêpne dla wszystkich lodowisko na boisku szkolnym
godz. 10.00 - 20.00
- dostêp do komputerów, zajêcia plastyBorowy M³yn - szko³a
czne, 2 dyskoteki, zakoñczenie balem
Codziennie zajêcia w godz. 9.00 - 13.00
Studzienice - GOK
- 2.02., 9.02. - wyjazdy na basen
Codziennie zajêcia w godz. 11.00 - 18.00, - zajêcia sportowe na sali, zajêcia komputerowe, turniej pi³ki siatkowej
czwartki 16.00 - 21.00
Poniedzia³ki - zabawy teatralne, tenis sto- BrzeŸno Szlacheckie - szko³a
³owy, zajêcia wokalne i taneczne
Codziennie w godz. 16.00 - 18.00 - zajêWtorki - turniej tenisa sto³owego, zajêcia cia sportowe na sali - w godz. 10.00 plastyczne i teatralne
12.00 - zajêcia komputerowe
14
AKTUALNOŚCI
WYNIKI PRÓBNYCH MATUR
no zależeć, żeby zdać ją jak najlepiej. Nie−
stety, nie wskazują na to wyniki egzami−
nu próbnego − mówi Antoni Kaszczuk, dy−
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bytowie. O nonszalanckim podejściu
naszej młodzieży do czekającej ją w maju
prawdziwej matury świadczy także frek−
wencja na specjalnych zajęciach dodatko−
wych. − Na zajęcia dodatkowe z historii
chodziło 19 osób, maturę zdawały 24. Te,
które brały udział w spotkaniach z nau−
czycielem, zdały próbny egzamin − podsu−
mowuje Romuald Wiczk, dyrektor ZSP w
Bytowie.
Pomysł na poprawę słabych wyników z
języka polskiego ma Stanisław Kożycz−
kowski, dyrektor ZSER. − Polonistki z
naszej szkoły ułożyły dekalog maturzy−
sty. Rozwiesiliśmy go po szkole, pokaza−
liśmy rodzicom. Miejmy nadzieję, że tra−
fi to do uczniów i wezmą się do pracy −
mówi.
A co na to sami zainteresowani? Zapy−
tani odpowiadają w większości, że nie
przygotowywali się specjalnie do matury
próbnej, bo dotychczas ich myśli za−
przątały głównie studniówki.
Dyrektorzy mimo wszystko są dobrej
myśli. − Na szczęście wyniki matury prób−
nej nie przekładają się na majową. Nikt
nie powinien się tym jednak pocieszać,
wręcz przeciwnie. Czas się obudzić i po
studniówkach solidnie zabrać do pracy −
dodaje S. Kożyczkowski.
A.W.
niowie nie powinni mieć z kolei z I czę−
ścią sprawdzającą rozumienie tekstów
prof. Jana Miodka. Ale i tu niektórzy
maturzyści zawiedli.
Nauczyciel języka obcego: Zdać
próbny egzamin można posiadając jedy−
nie jako taką bierną znajomość języka
obcego. Jednak to na pewno nie wystar−
czy do zaliczenia prawdziwej matury.
Przypominam, że tam, obok części pi−
semnej, jest jeszcze ustna, a na niej bez
umiejętności wypowiadania się na suk−
ces nie ma co liczyć.
Nauczyciel matematyki: Część nau−
czycieli uważa, że zadania na maturze
próbnej z matematyki były trudne, ale
moim zdaniem powodu słabego wyniku
należy dopatrywać się zupełnie gdzie in−
dziej. Młodzież po prostu się nie przygo−
towała i do egzaminu podeszła prakty−
cznie z marszu. Być może dla niektórych
jest zbyt mało czasu na rozwiązanie tylu
zadań, ale jeżeli jest się dobrze przygoto−
wanym, to nie powinno być problemów z
zaliczeniem. Młodzież wie, jaka jest
przyczyna tak słabego wyniku, pozostaje
więc mieć nadzieję, że weźmie to sobie do
serca i naprawdę zacznie się uczyć.
Trzeba zakasać rękawy
Najwy¿szy czas siê obudziæ - apeluj¹ do m³odzie¿y nauczyciele bytowskich
szkó³ œrednich. Szko³y podsumowa³y wyniki próbnych matur - nie jest dobrze.
W ubiegłym tygo−
dniu poznaliśmy
wyniki matur ze
wszystkich bytow−
skich szkół śre−
dnich. W Zespole
Szkół Ponadgim−
nazjalnych, podob−
nie jak w Zespole
Szkół
Ekonomi−
czno−Rolniczych,
najgorzej wypadła
matura z języka
polskiego. Z kolei
uczniom ogólniaka
nie powiodło się na matematyce. Pozosta−
łe przedmioty i języki obce wypadły lepiej.
Nauczyciele twierdzą, że uczniowie w
większości nie potraktowali egzaminu
próbnego poważnie. − Matura to przecież
bilet na studia, dlatego młodzieży powin−
OPINIE NAUCZYCIELI O STOPNIU
TRUDNOŒCI MATURY PRÓBNEJ
Nauczyciel języka polskiego: Słabe
wyniki to przede wszystkim wina samej
młodzieży, która nie zna treści lektur i −
o zgrozo − nie rozumie tego, co czyta.
Najgorzej wypadła właśnie II część eg−
zaminu, która wymagała od ucznia na−
pisania pracy literackiej na podstawie
analizy podanego fragmentu i znajomo−
ści całego tekstu lektury. Swoją drogą
zaproponowane przez Okręgową Komi−
sję Egzaminacyjną tematy prac były
dość trudne. Większych problemów ucz−
15
AKTUALNOŚCI
Nowe komputery
za darmo do szkoły
W pracowni informatycznej ZSO wszystkie komputery wymieniono na nowe.
20 nowych komputerów otrzyma³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bytowie. W miniony czwartek otwarto
tam now¹ pracowniê multimedialn¹.
Sprzęt trafił do szkoły dzięki programowi
„Komputery dla szkół” finansowanemu ze
środków ministerstwa edukacji i Europej−
skiego Funduszu Społecznego. − Do−
kumenty składaliśmy rok temu. W
grudniu 2005 r. podpisaliśmy umowy,
a tydzień temu komputery znalazły
się w szkole − mówi Marcin Hesse, na−
uczyciel informatyki w ZSO.
Pracownia dysponuje też sprzę−
tem, który można wykorzystywać w
innych pomieszczeniach szkoły.
Wszyscy nauczyciele będą mogli na
lekcje zabrać rzutnik i laptopa.
Uczniowie cieszą się natomiast z
płaskich monitorów. − Tego typu
ekrany nie emitują dużej ilości pro−
mieniowania, dlatego przy pracy
mniej męczą się oczy − dodaje M.
Hesse.
A.W.
Inne oblicze zimy
Choæ ch³odna, zima w naszych stronach potrafi zachwyciæ. Mróz, w po³¹czeniu ze œniegiem i szadzi¹, stroi
okolicê, a je¿eli do tego na niebieskim
niebie œwieci s³oñce, nie pozostaje nic,
tylko wyjϾ na spacer.
Stara brzoza na Gochach (powy¿ej) i ig³y sosny przystrojone szadzi¹ (u do³u).
Dymy i lekka, senna mg³a tworz¹ w naszym mieœcie malowniczy, tajemniczy i nostalgiczny nastrój.
17
KULTURA
Wystawa
z końmi w tle
Jak pokazywaæ w Bytowie konie,
nawet malowane, nie mo¿na wybraæ
lepszego miejsca ni¿ restauracja
„U³an W”, przy której dzia³a minioœrodek jeŸdziecki.
„Koń i krajobraz polski” to tytuł wy−
stawy Gerarda Tredera, którą od nie−
dzieli obejrzeć będzie można w restau−
racji „Ułan W” przy ul. Tartacznej. Pra−
ce słupskiego artysty pokazywane są w
naszym mieście nie po raz pierwszy.
Wcześniej wystawa gościła m.in. dwu−
krotnie w klubie „Jaś Kowalski”.
Tematykę prac malarza stanowią nie
tylko wierzchowce, chociaż tych obe−
jrzeć będzie można najwięcej. Maluje
także kwiaty, martwą naturę, śród−
Gerard Treder wœród swoich prac w s³upskiej
pracowni.
ziemnomorskie pejzaże, które ogląda
podczas swoich podróży.
Dla osób, które były już wcześniej na
wernisażach artysty, nie będzie niespo−
dzianką specjalny poczęstunek. Dla wszy−
stkich gości przewidziana jest lampka sa−
morobnego „autorskiego” wina. Oprócz
malarstwa pasją byłego strażaka jest bo−
wiem także domowy wyrób tego napitku. −
Robiłem wina z różnych owoców, ale
ostatnio najchętniej z czarnej porzeczki i
takiego też będzie można spróbować w
niedzielę − zapowiada G. Treder.
Na wystawie w sumie znajdzie się ok.
70 prac. − Maluję obrazy większe oraz
miniatury. W „Ułanie W” pokażę też
kilka tryptyków − zapowiada G. Treder.
Niedzielny wernisaż w „Ułanie W” roz−
pocznie się o godz. 16.00. Autor zaprasza
wszystkich zainteresowanych. Prace będą
wisieć jeszcze przez trzy kolejne tygodnie.
Wszystkie są do kupienia.
A.W.
Pomogli Joasi
Prawie 4 tys. z³ zebrano na aukcji i loterii fantowej zorganizowanych w minion¹ niedzielê w Czarnej D¹brówce. Pomoc trafi do chorej na bia³aczkê
dziewczynki.
W czasie koncertu
charytatywnego
dla
Joasi Andrzejewskiej
22.01. w Czarnej Dąb−
rówce goście mogli po−
słuchać występów ze−
społów
działających
przy domu kultury w
Bytowie oraz miejsco−
wym GOK−u. Imprezę
i aukcje prowadzili
członkowie kabaretu
C.S.S. z Czarnej Dąb−
rówki. Organizatorzy
zgromadzili kilkadzie−
siąt przedmiotów, z
których każdy znalazł
nabywcę. Były bombki Najwy¿sz¹ kwotê na aukcji wylicytowano za obraz Jerzego Omelczuka. Nabywc¹ jest wójt Wojciech Gralak.
z podpisami znanych
na Ziemi Bytowskiej osób, książka Bar− można było z nim porozmawiać i obej−
bary Kosmowskiej z dedykacją autorki, rzeć prace znajdujące się jeszcze na koń−
prace przekazane przez Warsztat Tera− czącej się już wystawie w GOK−u.
pii Zajęciowej z Bytowa. Było też coś in− W trakcie imprezy prowadzono również
teresującego dla miłośników piłki noż− loterię. Wszystkie fanty przekazali naj−
nej − szalik Realu Madryt, proporczyk młodsi mieszkańcy gminy, w większości
Borussii Dortmund czy proporczyk i ko− były to maskotki i zabawki.
szulka z podpisami piłkarzy Bytovii. Je− − Sala była wypełniona po brzegi. Cie−
dnak najwyższą kwotę przyniósł obraz szy mnie, że tyle osób przyszło na nasz
Jerzego Omelczuka, który na licytację koncert i wykazało się hojnością − mówi
przekazał kilka swoich prac. Artysta Maja Pobłocka, dyrektorka GOK. Pie−
przyjechał w niedzielę do Czarnej Dąb− niądze już zostały przekazane rodzicom
rówki, więc po zakończeniu koncertu 10−letniej Joasi.
A.W.
Przeciągnięte popołudnie
Mia³o trwaæ dwie, góra trzy godziny, a przeci¹gnê³o siê do godz. 22.00. Na
kaszubskim spotkaniu w „Jasiu” nikomu nie by³o spieszno do domu.
Takie popołudnie
bytowski
oddział
Zrzeszenia Kaszubs−
ko−Pomorskiego or−
ganizował po raz
pierwszy. − Co roku
dla starszych człon−
ków sami przygoto−
wywaliśmy spotka−
nie przy kawie i ku−
chu na zamku. Tym
razem postanowiliś−
my urządzić je w ja−
kimś lokalu − mówi prezes bytowskiego
ZKP, Maria Prondzińska. Wybór padł na
„Jasia Kowalskiego”, gdzie Zrzeszenie
organizuje również kaszubskie bale i roz−
grywki ligi baśki. − Planowaliśmy, że
18
spotkanie
potrwa
2−3 godziny, ale
wszystkim tak bar−
dzo się podobało, że
nikt nie chciał opu−
szczać towarzystwa −
opowiada Ryszard
Sylka. I trudno się
dziwić. Najpierw bo−
wiem bytowski nad−
leśniczy Wacław Tu−
rzyński, prezentował
swoje zdjęcia przyro−
dnicze, a potem wszyscy śpiewali kolędy i
kaszubskie piosenki przy akompania−
mencie akordeonów Waldemara Kapi−
szki i jego syna. A co przy tym naopowia−
dano kawałów!
G.P.
KULTURA
KOLEJNY SUKCES MA£YCH ARTYSTÓW Z BYTOWSZCZYZNY
Seryjni zwycięzcy
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nagrody na Pomorskim Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych w Sierakowicach dla zespo³ów Ziemi Bytowskiej staj¹ siê tradycj¹.
Szãtopierze z Ga³¹Ÿni Wioldzi i Bëlë co z Zapcenia potwierdzili to w ostatni
weekend.
Weteranem przeglądu jest grupa z Ga−
łąźni Wielkiej, która w tym roku w Siera−
kowicach wystąpiła po raz piąty. − Mamy
już nagrody za teksty, rekwizyty, a w tym
konkurujemy nawet z młodzieżą ponad−
gimnazjalną, dlatego tak cieszą kolejne
sukcesy − relacjonuje z uśmiechem. Z kolei
teatr Bëlë co z Zapcenia w Sierakowicach
Z³ote diab³y i anio³y - takie nagrody zdoby³y
zespo³y z Ziemi Bytowskiej.
Szãtopierze swoje przedstawienie zagrali osiem razy. Konkursowe wysz³o im najlepiej. Opiekunka grupy z Ga³¹Ÿni Wielkiej odbiera z³otego diab³a z r¹k wójta Sierakowic, Tadeusza Kobieli.
roku za stroje. Do wygrania zostały jesz−
cze tylko dwie kategorie: muzyka i zgod−
ność z tradycją − tłumaczy opiekunka
Szãtopierzy, Małgorzata Leśniańska, i z
entuzjazmem opowiada o tym, co działo
się 20.01. w Sierakowicach. Jak co roku,
jej podopieczni byli najmłodszymi uczes−
tnikami przeglądu. − Publiczność bardzo
ciepło przyjęła nasz występ. W tej chwili
wystąpił po raz drugi i jak rok temu zdo−
był pierwszą nagrodę. − Wtedy złotego
diabełka otrzymaliśmy za teksty, w tym
za muzykę − mówi Irena Lew−Kiedrow−
ska, opiekunka grupy. To nie jedyne na−
grody zespołu. Wyróżnienia za kreowane
przez siebie postaci aniołów otrzymały
Agata Bukowska i Karolina Megier.
Dziewczyny dostały oczywiście statuetki
Grupa z Zapcenia ca³e przedstawienie zagra³a tylko dwa razy. Pierwszy raz w Tuchomiu, drugi w
Sierakowicach. Wystarczy³o, aby zwyciê¿yæ.
19
aniołów. − W szkole mamy specjalną półkę
na nagrody z przeglądów i po tegoro−
cznych sukcesach zaczęło brakować na
niej miejsca. Zebraliśmy już bowiem kilka
aniołów i pełną „rodzinę” diabełków −
śmieje się I. Lew−Kiedrowska.
Obie grupy konkurowały w Sierakowi−
cach z dwudziestoma innymi zespołami z
całego województwa. Mimo sukcesu od−
czuwają pewien niedosyt. Dlaczego? Do−
tychczas przegląd odbywał się w Domu
Strażaka, gdzie była scena i odpowiednie
nagłośnienie. W tym roku impreza prze−
niosła się do sali gimnastycznej, co zu−
pełnie odbiegało od warunków, w jakich
przygotowywały się zespoły i w jakich
najlepiej wypadały ich występy. − Na po−
czątku dzieci były przestraszone prze−
strzenią, na jakiej mają grać, ale szybko
się odnalazły i wyszło świetnie. Szkoda,
że brakowało nagłośnienia, bo teksty mie−
liśmy ciekawe. Maluchy nie mają przecież
zbyt donośnych głosów − opowiada M.
Leśniańska. Na to samo narzekała opie−
kunka dzieci z Zapcenia. − Jak nie słychać
tekstów, to przedstawienia tracą na uro−
ku. Dzieciom było przykro, że tyle pracy
poszło na marne − żali się I. Lew−Kiedrow−
ska. Za rok impreza ma wrócić do Domu
Strażaka i być może naszym młodym ar−
tystom znowu uda się zdobyć nagrody.
Podczas przeglądu zwycięzcy oprócz sta−
tuetek otrzymali nagrody pieniężne. − Je−
szcze nie wiemy, na co przeznaczymy wy−
graną − 500 zł. W sobotę mamy występ na
szkolnej choince. Tam wspólnie nad tym
się zastanowimy − mówi I. Lew−Kiedrow−
ska. Szãtopierze pieniądze wydadzą na
wycieczkę. − W sumie za tegoroczne wystę−
py mamy 700 zł (200 zł z przeglądu w Tu−
chomiu). Na pewno wybierzemy się w ja−
kieś ciekawe miejsce − zapowiada M. Leś−
niańska.
A.W.
ROZMAITOŚCI
CO S£YCHAÆ W WINONIE?
Polska królowa
poprowadzi
Ponad metr łososia
Jeden metr i jeden centymetr - tyle mierzy³ ³osoœ, którego w ubieg³ym tygodniu z³owi³ w S³upi Tadeusz Deja z Bytowa.
Mary Edel Bayer stanê³a na czele organizacji, która w amerykañskiej Winonie
zajmuje siê wspó³prac¹ z Bytowem.
Tegoroczny sezon na trocie i ło−
sosie, który rozpoczął się z 1.01.,
na pewno na długo utkwi w pa−
mięci bytowiaka. − Częściej tra−
fiają się takie trocie, ale po−
nadmetrowy łosoś to rzadkość.
Taki połów zdarza się raz na
kilka lat − cieszy się T. Deja, któ−
ry swą rekordową rybę wyciąg−
nął ze Słupi pod Słupskiem.
− Wcześniej zdarzały mi się
niezłe okazy, ale nigdy tak duże
− mówi bytowiak. Jego ryba wa−
żyła 7 kg, wyciągał ją ok. 20 mi−
nut. − To była ciężka walka − do−
daje. Tym samym A. Deja pobił
swój poprzedni rekord sprzed
dwóch lat. − Wówczas złowiłem
93−centymetrowego łososia, któ−
ry ważył 5,80 kg − opowiada.
Wyjaśnia przy okazji, że ten ga−
tunek ryby pojawił się w Słupi
dopiero kilka lat temu dzięki
sztucznym zarybieniom.
Mary Bayer, nazywana w Winonie polską
królową, zastąpiła na stanowisku szefa or−
ganizacji Tima Brezę, którego równo rok
temu gościliśmy w Bytowie. Wybory odbyły
się 18.01.
Pani Mary stoi na czele zrzeszającego kil−
kudziesięciu winończyków stowarzysze−
nia. Większość z nich ma kaszubskie ko−
rzenie. Obecnie nowy szef organizuje ok.
40−osobową grupę, która odwiedzi nasze
miasto w czasie lipcowych obchodów
660−lecia. Rodzina M. Bayer wywodzi się z
okolic Studzienic. Jej krewni mieszkają
G.P.
tam do dziś.
HOROSKOP
BARAN (21.03 − 21.04)
Nerwowa sytuacja w pracy będzie spo−
wodowana brakiem czasu na wywiązanie
się z zaległych zadań. Najlepiej zrobisz,
jeśli poświęcisz na to kilka wolnych wie−
czorów w domu. W sobotę spotkaj się z
dawno niewidzianymi przyjaciółmi.
BYK (22.04 − 21.05)
Wreszcie uda Ci się załatwić zaległe spra−
wy służbowe. Staraj się jednak nie spocząć
na laurach, ale nadal sumiennie wykony−
wać wszystkie obowiązki w pracy. Partner
potrzebuje więcej czułości z Twojej strony.
Zorganizuj romantyczny wieczór.
BLIŹNIĘTA (22.05 − 21.06)
Już na początku tygodnia w pracy cze−
kać będą na Ciebie nowe zlecenia. Jeśli je−
dnak stwierdzisz, że obowiązki Cię prze−
rastają, jak najszybciej powiedz o tym sze−
fowi. W czwartek otrzymasz ważny tele−
fon z południa kraju. Pilnuj dokumentów.
RAK (22.06 − 22.07)
Głową muru nie przebijesz. Jeśli najbliż−
si nie są w stanie zaakceptować Twoich po−
mysłów, nie staraj się ich wcielać w życie na
siłę. Koniec tygodnia spędź w gronie przyja−
ciół. Wspólne chwile wykorzystaj do wyjaś−
nienia wcześniejszych nieporozumień.
P.C.
Tadeusz Deja z Bytowa z³owi³ ponad 100-centymetrowego ³ososia
wa¿¹cego 7 kg.
LEW (23.07 − 22.08)
STRZELEC (23.11 − 21.12)
Początek tygodnia to bardzo dobry mo−
ment, aby podjąć ważne dla Ciebie decyz−
je. Nie ociągaj się z tym zbyt długo. Pa−
miętaj, że pomocą zawsze chętnie będzie
Ci służył zaufany Koziorożec. Awans lub
podwyżka są w zasięgu Twojej ręki.
Początek tygodnia będzie się wiązał z
korzystnymi zmianami w życiu osobis−
tym. Wykorzystaj ten czas na przeforso−
wanie swoich pomysłów. Weekendowy
spacer po lesie pozytywnie wpłynie na sa−
mopoczucie Twoje i bliskich.
PANNA (23.08 − 22.09)
KOZIOROŻEC (22.12 − 21.01)
Nie rób niczego na siłę. Przed podjęciem
jakiejkolwiek decyzji przypomnij sobie
cenne rady Lwa. Jeśli nie chcesz, żeby do−
padła Cię zimowa depresja, jak najszyb−
ciej spotkaj się z przyjaciółmi. Nastrój
skutecznie poprawi Ci również wizyta w
solarium lub u kosmetyczki.
Więcej uwagi powinieneś poświęcić part−
nerowi, który ma prawo czuć się ostatnio
bardzo zaniedbywany. Może warto pomyś−
leć o jakimś wspólnym urlopie? W pracy
szefowie docenią Twoje zaangażowanie.
Efektem będzie milsza niż zwykle atmo−
sfera i niewielka podwyżka.
WAGA (23.09 − 22.10)
WODNIK (22.01 − 20.02)
W ciągu najbliższych dni będziesz trys−
kał energią. Pozytywna aura, którą rozta−
czasz wokół, pozwoli Ci zjednać nawet
najbardziej zagorzałych przeciwników. W
wolnym czasie wybierz się z partnerem do
kina. Zrób kontrolne badania.
Początek tygodnia może być najlepszym
momentem na rzucenie nałogu, który wle−
cze się za Tobą od dawna. Może Ci w tym
pomóc osoba poznana podczas ostatniego
służbowego wyjazdu. Nie zapomnij o waż−
nej uroczystości rodzinnej.
SKORPION (23.10 − 22.11)
RYBY (21.02 − 20.03)
Napięta atmosfera w domu nie pozwala
Ci spokojnie wykonywać obowiązków w
pracy. Jak najszybciej powinieneś wyjaśnić
wszystkie nieporozumienia, bo Twoje noto−
wania u szefów spadają w zastraszającym
tempie. Jeśli nie radzisz sobie z problema−
mi, poproś o radę zaufanego Byka.
Jak najszybciej powinieneś zwierzyć się
komuś bliskiemu z dręczących Cię od
dawna problemów. Dzięki szczerej rozmo−
wie poczujesz, jak kamień spada Ci z ser−
ca, a kłopoty wydadzą się mniej straszne
niż do tej pory. Uważaj na zdrowie. Zacz−
nij w końcu nosić czapkę.
22
ROZMAITOŚCI
Le nie dôjta wiarë...
Integracja
w Parchowie
Jak jész rôz w jaczis telewizëji òbôcza jak gôdaj¹ ò swiatowim òceplenim to nôpjerwi
zasztëkam to falszëwi pud³o, a pózni wëslã jima rachunk za òpô³ jaczi prziñdze mie 17.01. w Gminnym Oœrodku Kultury
zebra³y siê przedszkolaki, dzieci z
p³acëc za latosy stëcznik.
Nie chcã wiele szkalowac, ale cós nie pasëje. Z ogô, a jész ekologia... - nie móg jem nalézc s³ów. klasy I szko³y podstawowej w ¯ukówjedni strónë pòmiarë, rachunczi, wëkresë, òsob- - Widzã, ¿e czëtani ucza³ëch pismionów wiele ku oraz podopieczni parchowskiego
lëwi komputerowi programë a simulacejë. Do te twòjemu dizmarowi nie pòmòg³o - rzek mie Ber- Domu Pomocy Spo³ecznej.
konferencejë, setczi artiklów w ucza³ich pismio- nad. - Jak pòmò¿emë w òcëplanim to ju nied³ugo
nach i ful ks¹¿ków. I co? Nick, a pò prôwdze zë- b¹dzemë mielë jak w Grecji i òb zëma ¿ódnëch
mno, baro, baro zëmno.
Wiéta, Bernad a jô, bò më
razã jesmë kupilë piãc lat
tému ògrzéwanié na òléj
òpô³owi, czëjemë sã òmanioni. Bò bë³o tak. Nôpierwi mòja bia³ka sã zmila i
zamiast telewizëjni kupia
czësto innô gazéta. Jô bé³
z³i, ale kuñc kuñców muszo³ jem przëczëtac, bò jak
ju dëtczi bë³ë wëdani, to
szkòda dac gazéce sã
zmarnowac. I tam, na jedni starnie stoja³o, ¿e lëdzë
za wiele pal¹ w piéckach i
tému na swiece je cëpli a
cëpli. Do te na drëd¿i dziéñ do jizbë wpôdô Bernad
i pleszczë, ¿e w telewizejBernad gôdô, ¿e n¹ drog¹ przësz³a w tim roku Pani Natura i przënim wzirniku òbôczi³ nios³a arkticzny lëft na Kaszëbë.
ucza³igò z d³ug¹ brod¹,
chtëren prawi³ ò òcëplenim klimatu, ¿e ju je i ¿e rachunków za ògrzewani. Rozmiejesz? Lepi
lodowce sã roztopi¹. - Bernadze, co te jes tak ro- p³acëc rôz, a nie ca³i ¿ëci- rzek. Ne jo, miô³ prôwzpôloni. ¯ebë të nie czëta³ le tich telewizejnëch dã, jak wiedno. Tak më dalë zrëchtowac té instalaszmat³awców, të bë ò tim òceplenim ju chudzi ceje. Tej przëszed pierwszi rok i më p³acelë, drëd¿i
wjedzô³ - jô mu przerwô³. - Co të taczi m¹dri, jak i té¿ p³acelé, pózni bé³ trzeci, czwôrti, piãti. Në lanigdë w przóde! Lepi s³ëchôj cô jem udbô³ - Ber- tos nawetka sama Natura ju nie chca s³ëchac plënad nie dô³ mnie sã d³u¿i pañszczëc i roz³o¿ë³ na szczeni badirów ò òcepleniém i wës³a na Kaszëbë
stole jaczis papióre. - To je projekt instalacëji arkticzni lëft. Terô jô czekaja za Bernadem, chtërògrzéwani na òléj òpa³ôwi - rzek. Mój s¹sôd tak en mô prziñdz z planama nowigò kot³a na dréwka,
klarowô³ dali: - Robimë te instalacejë u se. Pózni abò wãdziel. Mòja bia³ka, chtërna je domòwim miwpuszcziwómë z nich spalinë w lëft.. I to b¹dze nistra finansów, te¿ czeka, ale na kuñc mies¹ca na
nasz wk³ôd do òcépleni. On prawi³ a mie pësk za- rarchunk za òpô³.
J.N.
murowa³o. - Ale Bernadze, instalacëja je takô dr-
W tym tygodniu stra¿acy z Lipnicy i Borzyszków wylewali lodowisko przed lipnick¹ szko³¹. Na ferie jak znalaz³.
23
Noworoczne Integracyjne Spotkanie Arty−
styczne odbyło się w Parchowie po raz szó−
sty. − Dzięki niemu dzieci uczą się tolerancji
wobec ludzi niepełnosprawnych umysłowo −
mówi Jolanta Osińska, dyrektorka par−
chowskiego przedszkola. Wszyscy mają na
spotkaniu okazję zaprezentować program
artystyczny, co sprawia dużo radości wyko−
nawcom i oglądającym.
W.R.
SPROSTOWANIE
Tydzień temu w „Kurierze” podaliśmy, że
Zarząd Powiatu zgodził się, by uczniowie z
gminy Lipnica korzystali z bytowskiej Po−
radni Psychologiczno−Pedagogicznej. Tym−
czasem chodzi tylko o szkoły w samej Lip−
nicy i Zapceniu. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
Ponad 120 dzieci z Przedszkola nr 2 w Bytowie obejrza³o przedstawienie „Zaczarowany
œwiat zabawek” grupy teatralnej Septima,
dzia³aj¹cej przy Miejskim Domu Kultury. Niestety, mróz przeszkodzi³ w przyjœciu dzieci z
Przedszkola nr 3, które maj¹ do pokonania
d³u¿sz¹ drogê do centrum miasta.
SPORT
HALOWA AMATORSKA LIGA PI£KARSKA
GRUPA A
Pościg za zawodówką
W grupie zespo³ów walcz¹cych o prymat w lidze Polmor zwyciê¿y³ dot¹d niepokonan¹ dru¿ynê zawodówki. Za uczniami ZSP pod¹¿a 4-zespo³owa grupa poœcigowa.
Mecze pierwszej rundy finałowej
przyniosły wiele emocji, zwłaszcza
w grupie drużyn walczących o
miejsca na podium. Doszło w niej do konfron−
tacji na szczycie między kroczącym od zwy−
cięstwa do zwycięstwa ZSP i zawsze groźnym
Polmorem. Początek spotkania stał pod zna−
kiem korespondencyjnego pojedynku bram−
karzy, rutynowanego Zbigniewa Lewandow−
rowców. Przytomnie grający Stefan Kryzel
szybko doprowadził do wyrównania. Na
boisku zrobiło się niezwykle nerwowo i arbi−
trzy byli zmuszeni odsyłać na ławkę kar
zawodników obu ekip. Więcej zimnej krwi
zachowali piłkarze Polmoru, strzelając
jeszcze dwa gole. Przesądzające o zwy−
cięstwie bramki zdobyli Jacek Sieprawski i
ponownie S. Kryzel.
Cey-nowa - Samorz¹d 1:0, LO - ZSP 1:2, Cey-nowa - PPKS 6:1, LO - Samorz¹d 1:0, Polmor - ZSP
4:2, Emeryci - PPKS 1:1, Plandmark - Triada Pomorze Bytów - 3:1.
1. ZSP
2. Plandmark
3. Polmor
4. Cey-nowa
5. Emeryci
6. Triada Pomorze
7. LO Bytów
8. Samorz¹d
9. PPKS
5
5
5
6
5
4
6
5
5
12
10
10
10
9
6
4
3
1
11-7
15-8
15-8
16-14
9-4
9-6
8-19
6-8
5-20
4-0-1
3-1-1
3-1-1
3-1-2
2-3-0
2-0-2
1-1-4
1-0-4
0-1-4
GRUPA B
LOkomotiv - Wierna Ekipa œw. Filipa 1:4, Bagra - Victoria II 1:3, FCPK Bytovia - Prezesi 4:2, LOkomotiv
- Victoria II 0:3, Beniaminek- Malek Bytovia 3:0.
10. Beniaminek
11. FCPK Bytovia
12. Victoria II
13. Wierna Ekipa
14. Malek Bytovia
15. Prezesi
16. Bagra
17. LOkomotiv
4
4
5
4
4
4
4
5
12
9
9
6
6
6
3
0
13-2
20-4
12-7
8-12
9-10
13-10
12-13
1-30
4-0-0
3-0-1
3-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-3
0-0-5
NAJLEPSI STRZELCY
14 - Krzysztof Petryszyn (ZSP), 12 - Krzysztof
Mi¹skowski (Plandmark), 11 - Maciej Rybarczyk
(Samorz¹d), 10 - Tomasz Œwieczkowski (Bagra),
Wojciech Rychert (Prezesi), 9 - Daniel Sieprawski
(ZSP), Marian Cichosz (Cey-nowa), Wojciech
Kwasigroch (Malek Bytovia), Karol Miotk (Polmor), 8 - Bartosz Wiczkowski (LO Bytów).
W gronie zespo³ów walcz¹cych o miejsca 10-17 ciekawy mecz rozegrali pi³karze Beniaminka (w znacznikach) i juniorzy m³odsi Malek-Bytovii. Efektowne zwyciêstwo 3:0 odnieœli m³odzi mieszkañcy
Jeziorek.
skiego z Polmoru i nastoletniego Pawła Ole−
jnika. Obaj wykazując się odważnymi wyj−
ściami i pewnym chwytem, nie dali się zasko−
czyć, ani przy strzałach z dystansu, ani przy
uderzeniach z bliska. Dopiero po 5 minutach
gry Z. Lewandowski skapitulował po zaska−
kującym uderzeniu Krzysztofa Petryszyna
pod poprzeczkę i minutę później po strzale
Daniela Sieprawskiego kończącego z bliska
zespołową akcję. Gdy wydawało się, że zawo−
dówka zainkasuje kolejny komplet punktów,
po przerwie nastąpił żywiołowy zryw polmo−
Pechowo rundę finałową zaczął Samorząd,
przegrywając po 0:1 z Cey−nową i LO. Cieka−
wy był zwłaszcza pojedynek z licealistami, w
którym Maciej i Bartosz Wiczkowscy zagrali
przeciwko ojcu Januszowi. Po licznych in−
terwencjach tatę zmusił do kapitulacji Bar−
tek, najlepszy strzelec poprzedniej edycji li−
gi grający wtedy w barwach Samorządu.
Może pana Janusza zmyliło to, że choć syn
słynie z uderzenia z lewej nogi, strzelił z pra−
wej. Tym samym Samorząd stracił szansę
na obronę tytułu sprzed roku, a nawet na
miejsce na podium.
Powody do radości mieli gracze Cey−nowy,
którzy w swoim drugim spotkaniu wysoko
pokonali PPKS. Z kolei skazani z góry na po−
rażkę pekaesiacy cieszyli się z remisu z ruty−
nowanymi Emerytami.
W grupie drużyn walczących o miejsca
10−17 nie było niespodzianek, ale na uwagę
zasługują dwa zwycięstwa Victorii (3:1 z Ba−
grą i 3:0 z LOkomotivem) i... pierwsza bram−
ka LOkomotivu w tej fazie rywalizacji zdoby−
ta przez Jarosława Cichosza w przegranym
1:4 spotkaniu z Wierną Ekipą św. Filipa. W
tej ostatniej drużynie skutecznością błysnął
Dariusz Kozicki, strzelec wszystkich goli dla
Wiernej Ekipy.
Z uwagi na ferie oraz turniej samorzadow−
ców w Miastku 4.02. w rozgrywkach za−
rządzono 4−tygodniową przerwę.
K.B.
Wypożyczalnia w ferie do 18.00
Czytelniczka naszej gazety w niedzielê nie mog³a wypo¿yczyæ ³y¿ew na MOSiR-ze. Dyrektor zapowiada, ¿e w ferie bêdzie to mo¿liwe i to do godz. 18.00.
− Przeczytałam w ,,Kurierze” o lodowisku i
wypożyczalni łyżew na stadionie. W nie−
dzielę wybrałam się tam z rodziną. Lodo−
wisko owszem było, ale o wypożyczalni nikt
nie słyszał. W biurze nikogo nie było, a w
hotelu pytanie o wypożyczalnię wywołało
zdziwienie. Tego dnia naprawdę można by−
ło zarobić pieniądze, bo po obiekcie kręciło
się sporo ludzi − opowiada kobieta.
32
Dyrektor MOSiR−u, Andrzej Doleciński,
mówi, że nie ma tylu pracowników, by w
weekendy ktoś obsługiwał wypożyczalnię. −
Zapewniam jednak, że we wszystkie dni fe−
rii, gdy spodziewamy się większej liczby ko−
rzystających, w godz. 10.00 − 18.00 będzie
na obiekcie pracownik do dyspozycji osób
chcących wypożyczyć łyżwy − mówi.
R.N.
SPORT
46. HALOWY TURNIEJ TRAMPKARZY IM. STANIS£AWA FIGASA
SK£ADY ZESPO£ÓW U-2
Drużyny U−2 w finale
Galaktyczni: Kacper Karolczak, Robert Hendel,
Bartosz Jab³onowski, Aleksander Trapp, £ukasz
Styp-Rekowski, Micha³ Szmidke, Micha³ Godwin,
Eugeniusz Paw³owski, Micha³ Wicher, Adrian Sinkiewicz, Denis Jakuæ, Bartosz Cyrson i Sebastian
Medwid.
U-2 Galaktyczni i U-2 Gwiazdy wygra³y rywalizacjê w swoich grupach i awansowa³y do 4-zespo³owego fina³u imprezy.
20.01. w Koszalinie w kategorii
10−letnich i młodszych chłopców
pierwszy zaprezentował się U−2
Galaktyczni Bytów. Bytowiakom nie zasz−
kodziła poranna podróż i po godz. 8.00 na
początek po 1:0 pokonali miejscowe ekipy
Gwardii i Bałtyku Sano II, następnie wy−
grali 2:0 z Olimpią Bobolice i rozgromili 7:0
Żaków 94 Kołobrzeg. By awansować do fi−
nału, w ostatnim meczu z dobrze sobie zna−
ną Spartą Sycewice, musieli co najmniej
zremisować, rywalom zaś do grupowego
zwycięstwa potrzebna była wygrana. Po−
czątkowo napierali spartanie, ale potem do
ataku ruszyli bytowiacy. Wyrównany poje−
dynek nie przyniósł jednak goli i z wygra−
nia grupy mogli cieszyć się gracze U−2.
Powiodło się także Gwiazdom. Drugi by−
towski zespół zaczął od pokonania Bałtyku
II 2:0 i pogromu Szerszeni SP 1 Połczyn
Zdrój 8:0. W kolejnym pojedynku po zacię−
tej grze jedną bramką Gwiazdy zwyciężyły
Byki Słupsk, a następnie 3:1 wygrały z
Kotwicą Kołobrzeg, tym samym zapewnia−
jąc sobie pierwsze miejsce w grupie. W
ostatnim meczu bytowiacy ograli Bałtyk
KRÓTKO
rzno 44:33. Natomiast w niedzielę byto−
wianki w Lęborku pokonały Victorię Dębni−
ca Kaszubska 55:52 oraz przegrały z miej−
scową Jedynką 59:70. We wszystkich me−
czach najskuteczniejsza z naszych zawodni−
czek była Aleksandra Kożyczkowska, która
zdobyła łącznie 91 pkt. Bytowska Jedynka z
9 zwycięstwami i 4 porażkami zajmuje w ta−
beli 2 miejsce, ustępując jedynie lęborskiej
Jedynce. Drużynie M. Galikowskiego w fa−
zie zasadniczej został do rozegrania tylko je−
den mecz z Salosem Słupsk (w pierwszym
spotkaniu Jedynka wygrała 62:52). Koszy−
karki Jedynki Bytów zapewniły już sobie
prawo gry w turnieju finałowym z udziałem
4 najlepszych ekip.
• 21.01. lekkoatleci Taleksu Borzytuchom
wzięli udział w halowym mityngu w Gru−
dziądzu. Wyniki: kobiety − 1000 m − 1. Angeli−
ka Cichocka − 2,59.94 min (rekord życiowy),
Julia Serafinowska − 3,29.45 min (r.ż.); męż−
czyźni − 1000 m − Andrzej Skiba − 2,55.41 min
(r.ż.), Artur Jakubek − 3,02.89 min (r.ż.), Zbi−
gniew Kaszewski − 3,15.19 min, Marek Mań−
ski − 3,15.45 min (r.ż.).
• 21.01. w Słupskiej Amatorskiej Lidze
Siatkówki KS Kołczygłowy w meczu na
szczycie wygrał z Mecenasem Słupsk 2:1
(23−25, 25−18, 15−8) i po 7 kolejkach spotkań
jest jedyną drużyną bez porażki.
• Koszykarze TKKF−FCPK Bytów odnieś−
li 2 zwycięstwa w II lidze Słupskiej Amator−
skiej Ligi Siatkówki. W pierwszym meczu
podopieczni trenerki Marii Latusek poko−
nali Sepix Słupsk 64:39, a w drugim wygrali
z Niebieskimi Słupsk 78:51. Punkty dla
TKKF−FCPK zdobyli: Bartosz Hołowiej 20 i
31, Łukasz Kaszkowiak 13 i 10, Przemysław
Kowiel 16 i 12, Tomasz Niklas 2 i 2, Łukasz
Trzebiatowski 2 i 2, Artur Rychter 11 i 8,
Patryk Hinc 0 i 0, Bartosz Hinc 0 i 13. Byto−
wiacy po rundzie zasadniczej mają na kon−
cie 7 zwycięstw i jedną porażkę.
• W pierwszym rewanżowym meczu 13. Na−
uczycielskiego Turnieju Siatkówki im. Barba−
ry Pliszki w grupie A ZS Borzytuchom wygrał
z ZS Tuchomie/Kramarzyny 3:1.
• W rankingu UCI (Międzynarodowej
Unii Kolarskiej) kolarzy przełajowych wg
stanu na 16.01. bytowiak Marek Cichosz zaj−
muje 51 miejsce, a na 154 pozycji sklasyfiko−
wano drugiego zawodnika z Bytowa − An−
drzeja Kaisera. Pomiędzy nimi − na 73 i 110
miejscu − znaleźli się inni Polacy, Dariusz i
Mariusz Gilowie.
• Miniony weekend był bardzo pracowity
dla koszykarek Jedynki Bytów grających w
Wojewódzkiej Lidze Gimnazjalnej. Naj−
pierw podopieczne Marka Galikowskiego
rozegrały 2 mecze w Debrznie, zwyciężając
ze Startem Miastko 45:37 i Salosem Deb−
• 22.01. w 5 kolejce spotkań ligi tenisa sto−
łowego gminy Czarna Dąbrówka Oldboye
Unichowo zremisowali z WDK Jasień 2:2, a
LZS Aller Aqua Unichowo w takim samym
stosunku zakończył mecz z FC Kleszczy−
niec. Liderem po I rundzie spotkań są Old−
boye.
• 22.01. w Warszawie Paweł Pietrzak,
gimnazjalista Zespołu Szkół w Łubnie, z ko−
legami z Rumi i Sztumu reprezentując woj.
pomorskie zajęli 2 miejsce w krajowym fina−
le teleturnieju „Na zimowym olimpijskim
szlaku − od Chamonix do Turynu” (szczegóły
w „Kurierze” za tydzień).
• 23.01. w Lipnicy odbył się finał powiato−
wy minipiłki ręcznej dziewcząt z podstawó−
wek. Wyniki meczów: SP Tuchomie − SP 2
Bytów 10:9, SP Tuchomie − SP 1 Miastko
14:2, SP Tuchomie − SP Lipnica 7:7, SP 2 −
SP Lipnica 5:3, SP 2 − SP 1 12:0, SP Lipnica −
SP 1 11:0. Kolejność: 1. SP Tuchomie, 2. SP
2 Bytów, 3. SP Lipnica, 4. SP 1 Miastko. W
zwycięskim zespole z Tuchomia, którym
opiekują się Jerzy Szreder i Mariola Mod−
rzejewska, grały: Agnieszka Skweres, Ka−
mila Mydło, Dorota Juchniewicz, Justyna
Ringwelska, Angelika Pałubicka, Dorota
Kulas, Krystyna Gierszewska, Martyna
Mielnik, Dorota Wiśniewska, Anna Mydło i
Paulina Wnuk−Lipińska.
R.N.
33
Gwiazdy: Filip Treder, Maciej Chmielecki, Mateusz Cybula, Karol Greinke, Pawe³ Wartel, Artur
Wojach, Dominik Petryszyn, Dawid Garski, Krystian Dawidowski i Bart³omiej Chojnacki.
Sano III 1:0, kończąc zawody z kompletem
zwycięstw.
− Byliśmy w tym turnieju debiutantem i ob−
serwatorzy nie dawali nam większych szans.
Gdy zaczęliśmy zwyciężać, szybko okrzyknię−
to nas czarnym koniem zawodów − mówi tre−
ner obu drużyn U−2, Cezary Kołakowski.
Finałowe zawody z udziałem 4 zwycięz−
ców grup rozegrane zostaną w piątek
27.01.
B.M.
W nowej
formule
5 turniejów rundy zasadniczej i koñcz¹cy rozgrywki turniej play-off z
udzia³em 4 najlepszych ekip - to za³o¿enia tegorocznej edycji Bytowskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki.
Prowadzona od kilku lat w
Bytowie liga ostatnio przeży−
wała kryzys. Głównie dlatego,
że drużyny często przekładały mecze i nie
mniej często bez wyjaśnień nie stawiały
się na zawody, robiąc kłopot nie tylko ry−
walom, ale i organizatorom poszczegól−
nych turniejów. Doszło nawet do tego, że
w ub.r. nie rozegrano mającego kończyć
rozgrywki turnieju play−off.
W tym roku z dyscypliną ma być lepiej.
Na spotkaniu zainteresowanych ekip
23.01. przedstawiciele drużyn ustalili, że
nie jest istotne, by wszystkie zespoły ro−
zegrały jednakową liczbę meczów. Grać
będą (i zdobywać punkty) ci, co chcą. Dla−
tego w każdym z 5 turniejów, które za−
planowano w Borowym Młynie (już
29.01.), Kołczygłowach (5.03.), Borzytu−
chomiu (19.03.) i Bytowie (30.04. i 14.05.),
mogą zagrać wszystkie ekipy. Na razie
akces udziału w lidze zgłosiły: PTU By−
tów, UKS Jedynka Bytów, KS Kołczygło−
wy, UKS Gwiazda Borowy Młyn, Zawisza
Borzytuchom i ZSP Bytów. Do organiza−
torów poszczególnych zawodów należy
wybór systemu gry (np. pucharowy lub
każdy z każdym). Za I miejsce zespół ma
dostawać 20 pkt., za drugie − 18 pkt., za
trzecie − 16 pkt. itd.
W play−off 11.06. w sali bytowskiego
MOSiR−u zagrają 4 ekipy, które w 5 tur−
niejach zdobędą najwięcej punktów.
B.M.
SPORT
HALOWY TURNIEJ PI£KARSKI W TUCHOMIU
WYNIKI
Powtórka miastczan
Podobnie jak przed rokiem Start Miastko wygra³ styczniowy halowy turniej pi³karski w Tuchomiu. I tak samo jak wtedy w fina³owym meczu okaza³ siê lepszy od
Magica Niezabyszewo.
22.01. w sali sportowej tu−
chomskiej szkoły 9 zespo−
łów rywalizowało w 2 gru−
pach, grając systemem każdy z każ−
dym. Jako że mecze trwały tylko 10
minut, większość pojedynków była
bardzo zacięta, a losy pierwszego miej−
sca ważyły się do końca eliminacji.
W grupie A w ostatnim meczu mia−
stecki Start zremisował ze Stegną
Parchowo i tylko dzięki lepszemu bi−
lansowi bramek zajął pierwsze miej−
sce. Jeszcze ciekawsza rywalizacja
toczyła się w grupie B. Rewelacyjnie
grali juniorzy Lipniczanki Lipnica,
którzy po 3 seriach gier mieli 7 pkt. i
duże szanse na wygranie grupy. Je−
dnak ostatni mecz zaczęli koszmar−
nie. Już po 80 s Iskra Dretyń, która
grała drugi pojedynek z rzędu, pro−
wadziła 3:0. Lipniczanie uporządko−
wali szyki i wbili rywalom 2 gole. Mi−
mo że 1,5 minuty przed końcem Iskra
grała w osłabieniu (kara dla jednego
z piłkarzy), młodzi lipniczanie nie po− W fina³owym meczu Start pokona³ Magica 1:0. Przy pi³ce
najlepszy zawodnik turnieju Grzegorz Gierszewski.
trafili po raz trzeci pokonać golkipera
GRUPA A - Stegna Parchowo - Myœliwiec Tuchomie 2:0, Lipniczanka Seniorzy Lipnica - Start Miastko 1:3, Myœliwiec - Start 0:2, Lipniczanka Seniorzy - Stegna 0:1, Myœliwiec - Lipniczanka Seniorzy
3:1, Start - Stegna 2:2.
1. Start
3
7 7-3 2-1-0
2. Stegna
3
7 5-2 2-1-0
3. Myœliwiec
3
3 3-5 1-0-2
4. Lipniczanka Seniorzy 3
0 2-7 0-0-3
GRUPA B - Lipniczanka Juniorzy Lipnica - Magic
Niezabyszewo 2:2, Orkan Gostkowo - Iskra Dretyñ 1:2, Urania Udorpie - Lipniczanka Juniorzy 0:2,
Magic - Orkan 1:0, Orkan - Urania 2:2, Iskra - Magic 1:2, Lipniczanka Juniorzy - Orkan 2:1, Urania Iskra 0:0, Iskra - Lipniczanka Juniorzy 3:2, Magic Urania 0:0.
1. Magic
4
8 5-3 2-2-0
2. Iskra
4
7 6-5 2-1-1
3. Lipniczanka Juniorzy 4
7 8-6 2-1-1
4. Urania
4
3 2-4 0-3-1
5. Orkan
4
1 4-7 0-1-3
Mecz o 3 miejsce - Iskra - Stegna 1:0; mecz o 1
miejsce - Start - Magic 1:0.
Najlepszy zawodnik turnieju - Grzegorz Gierszewski; najlepszy bramkarz - Tomasz Korniak obaj Start.
rywali i w efekcie zakończyli eliminacje na
3 pozycji.
W pojedynku o 3 miejsce w turnieju pomię−
dzy zespołami, które w grupach zajęły dru−
gie lokaty, po wyrównanej grze Iskra o
bramkę okazała się lepsza od Stegny. Także
finałowy mecz zakończył się wynikiem 1:0, a
grający w okręgówce Start zwycięskiego go−
la zdobył już w 20 s spotkania po strzale pod
poprzeczkę prawie z połowy boiska.
B.M.
To już ostatni kupon
Przypominamy, że głosować można je−
dynie na kuponach wyciętych z „Kuriera”
i jedynie na osoby z listy kandydatów (pu−
blikujemy ją obok). Trzeba pamiętać, że
ważne będą tylko te kupony, które będą
wypełnione w całości, tzn. zawierać naz−
wiska 5 sportowców i 3 trenerów, oraz do−
starczone do biura MOSiR−u (Bytów, ul.
Mickiewicza 13) lub do naszej redakcji
(ul. Zielona 5) do 27.01. godz. 15.00 (w
przypadku korzystania z usług poczty de−
cyduje data stempla).
34
KANDYDACI NA SPORTOWCA ROKU
Roman Cech, Przemysław Cepak, Jarosław Cichosz,
Marek Cichosz, Tomasz Cierson, Łukasz Fusiek, Krysty−
na Gliszczyńska, Paweł Grzonka, Bartosz Hołowiej, Ma−
riusz Kalamaszek, Kamila Kłączyńska, Tomasz Marzec,
Dawid Misiura, Kinga Mudyn, Łukasz Mudyn, Wiesław
Nastały, Paweł Niklas, Michał Rolbiecki, Sabina Stenka,
Marcin Tetłak, Paweł Woźniak, Marzena Zynda.
KANDYDACI NA TRENERA ROKU
Krzysztof Babiński, Cezary Kołakowski, Dariusz Kutełło,
Maria Latusek, Maciej Mach, Tomasz Natkaniec, Marian
Sabisz, Waldemar Walkusz, Wojciech Wojgienica.
SPORT
GMINA BYTÓW NA SPORT
Dobrze, że więcej
Komisja konkursowa podzieli³a 200 tys. z³ na gminny sport. I choæ potrzeby stowarzyszeñ s¹ du¿o wiêksze, powszechne jest zadowolenie, ¿e w bud¿ecie wygospodarowano kwotê o 45 tys. wiêksz¹ od ubieg³orocznej.
Po raz pierwszy od wielu lat dotacje gminy
do organizacji pozarządowych zajmujących
się sportem i kulturą fizyczną tak wyraźnie
wzrosły. − I z tego na pewno można się cieszyć −
uważa Henryk Szymanowski, kierownik wy−
działu promocji i edukacji w Urzędzie Miej−
skim. Komisja konkursowa, w składzie której
oprócz urzędników znaleźli się przedstawicie−
le stowarzyszeń, zaproponowała podział kwo−
ty zapisanej w uchwale budżetowej. Bur−
mistrz propozycje komisji zaakceptował bez
zmian. Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej
zyskała Bytovia Bytów, której piłkarze od je−
sieni grają w IV lidze, a co za tym idzie wydat−
ki klubu znacznie się zwiększyły. Burmistrz
Stanisław Marmołowski spełnił więc publi−
cznie złożoną obietnicę, że w 2006 r. Bytovia z
budżetu gminy otrzyma dużo wyższe wspar−
cie (w 2005 r. było 34500 zł). Komisja podmio−
tom, które korzystały z dotacji w poprzednim
roku, a teraz też złożyły wnioski, zwiększyła
dofinansowanie. Pozytywnie odniosła się też
do organizacji nie korzystających dotąd z pie−
niędzy gminy na sport. Np. 5 tys. zł otrzyma
100 TYS. Z£ NA STADION
ULKS U−2 działający przy bytowskiej ,,dwój−
ce” na wydatki związane z prowadzeniem i
udziałem w zawodach mającej już niemałe
sukcesy szkółki piłkarskiej. Po 1 tys. zł dosta−
ną Polski Związek Niewidomych i Stowarzy−
szenie Kobiet na Rzecz Kobiet. − To na wy−
jazd 35 naszych członków do Chojnic na tur−
niej gry w kręgle − mówi Danuta Cyrson, prze−
wodnicząca Koła Powiatowego PZN w Byto−
wie, dodając, że to jedna z niewielu dyscyplin
sportu, w której osoby niewidome mogą brać
udział. Drugie stowarzyszenie natomiast pla−
nuje zorganizowanie w maju w bazie PPKS−u
w Bytowie samochodowego rajdu sprawno−
ściowego, oczywiście dla kobiet.
Teraz organizacje chcące skorzystać z
dofinansowania zweryfikują swoje projek−
ty i podpiszą z gminą umowy określające
sposób wykorzystania środków.
B.M.
W budżecie Bytowa na 2006 r. zapisano 100
tys. zł na inwestycje na MOSiR−ze. Dyrektor
Andrzej Doleciński ma nadzieję, że dzięki za−
pewnieniu tzw. wkładu własnego uda się po−
zyskać dodatkowe środki z zewnątrz (np. z
Urzędu Marszałkowskiego). W pierwszej ko−
lejności na stadionie zainstalowane zostaną
krzesełka po lewej stronie trybun patrząc od
wejścia. Pieniądze będą wydatkowane nie tyl−
ko na zakup i zainstalowanie siedzisk, ale i na
wykonanie konstrukcji nośnej i podestów. W
dalszych planach jest wykonanie zadaszenia
trybun z krzesełkami.
71 TYS. Z£ W URZÊDZIE
W Urzędzie Miejskim do rozdysponowania
zostanie 71 tys. zł. Mają one zostać wykorzy−
stane jako wkład własny do przedsięwzięć do−
finansowanych z zewnątrz związanych ze
sportem i kulturą fizyczną.
35
Marek Galikow−
ski, prezes UKS Je−
dynka Bytów: Jes−
tem zadowolony, że
po kilku latach skła−
dania wniosków, od
miasta otrzymaliśmy
wreszcie
znaczącą
kwotę [w ub.r. 1900 zł − przyp. red.]. A
przecież pod względem liczby biorących
udział w zajęciach sportowych jesteśmy
bodaj największym klubem w gminie.
Prowadzimy sekcję windsurfingu, siat−
kówki, tenisa stołowego i koszykówki, a
teraz zamierzam w Jedynce − co zapo−
wiadałem w ostatnich latach − szkolić
też lekkoatletów. Chcę zrezygnować z
pracy w Baszcie, bo tam dotacja, którą
dostawała sekcja LA, nie docierała do
szkolonej przeze mnie młodzieży.
Mieczysław Łoś,
sekretarz Zarządu
Uranii Udorpie: Mo−
że liczyłem na trochę
więcej, ale dobre i to.
To nas satysfakcjonu−
je. Resztę brakujących
pieniędzy, m.in. na no−
we stroje, postaramy
się pozyskać od sponsorów. Dobrze, że
kluby wiejskie otrzymały po równo.
Andrzej Chmie−
lecki, prezes Baszty
Bytów i członek ko−
misji konkursowej:
Myślę, że można być
zadowolonym z tego
co klub otrzymał.
Wraz ze środkami z
LZS−u pozwoli nam to na funkcjonowa−
nie na nie gorszym poziomie niż w ub.r.
Poradzimy sobie.
Dobrze, że w tym roku jest więcej pie−
niędzy na sport, aczkolwiek stowarzy−
szeń przybyło. Sądzę, że w miarę spra−
wiedliwie udało nam się je podzielić. Ko−
misja uznała, że najlepiej będzie, jak
kluby piłkarskie ze wsi dostaną taką sa−
mą wysokość dofinansowania. Zauwa−
żyliśmy też tych, którzy się pokazali, ro−
bili coś fajnego, np. U−2.
Rafał Gierszew−
ski, prezes Bytovii
Bytów:
Jesteśmy
usatysfakcjonowani
tym, że to co bur−
mistrz obiecał po na−
szym awansie, zosta−
ło spełnione. Choć
jak na klub IV−ligowy nie jest to wiele,
np. to tylko połowa tego co od swojego
miasta dostała grająca w okręgówce Po−
goń Lębork. Liczymy, że miasto nas jesz−
cze w tym roku wspomoże, m.in. przy or−
ganizacji turnieju z okazji 60−lecia po−
wstania klubu. Cieszymy się też, że pla−
nowane są inwestycje na stadionie.
zebra³ B.M.
SPORT
SPORTOWY TYDZIEÑ
• Niedziela 29.01. godz. 10.00 − w sali
MOSiR w Bytowie rozpocznie się I turniej
tenisa stołowego z cyklu Grand Prix.
Najpierw zagrają kobiety i juniorzy (ur. w
1989 r. i młodsi), a o godz. 13.00 do
rozgrywek przystąpią seniorzy.
• Niedziela 29.01. godz. 11.00 − w Boro−
wym Młynie rozpocznie się I turniej w
ramach Bytowskiej Amatorskiej Ligi Siat−
kówki.
• Niedziela 29.01. godz. 15.00 − w sali
sportowej szkoły w Parchowie rozpocznie się
halowy turniej piłki nożnej sołectw z terenu
gminy.
• Wtorek 31.01., środa 1.02., czwartek
2.02. godz. 11.00 − w sali sportowej bytow−
skiego MOSiR−u odbędą się feryjne turnieje
trio−basket dla chłopców: ur. w 1992−93 r.
(wtorek), ur. w 1990−91 r. (środa) i ur. w
1988−89 r. (czwartek).
• Piątek 3.02. godz. 11.00 − w sali MOSiR
w Bytowie w ramach programu „Poży−
tecznie i bezpiecznie” odbędą się gry i
zabawy dla dzieci z kl. II−VI.
TURNIEJ BADMINTONA ,,KURIER CUP”
Znów pan Marek
Zmieni³y siê zasady punktacji i lotki, ale nadal nie pokonany w kategorii open pozostaje Marek Gliniecki. W niedzielê wygra³ swój czwarty turniej z cyklu ,,Kurier Cup”.
21−22.01. w sali bytowskiej te o syntetycznych piórkach, zamiast natu−
,,dwójki” do gier przystąpiło 32 ralnych − wyjaśnia J. Saldat.
uczniów podstawówek i gimnaz−
Zawodnicy chwalili nowy system punkto−
wania. W sobotę najbar−
dziej emocjonujący był
pojedynek
finałowy
chłopców z kl. V−VI, w
którym Paweł Szyca wy−
grał z Hubertem Mel−
chertem 28:26. Następ−
nego dnia pod nieobec−
ność Mirosława Sob−
czyńskiego, który we
wcześniejszych turnie−
jach zajmował drugie
miejsce, pytanie brzmia−
ło: kto w finale zagra z
Markiem Glinieckim.
Jednym z kandydatów
był Przemysław Dobko,
jednak doznał kontuzji
łydki i musiał spasować
już w fazie grupowej.
Okazję
wykorzystał
Krzysztof Melchert, któ−
ry po wygraniu grupy w
półfinale pokonał Toma−
sza Piekarskiego. Fina−
łowy pojedynek toczony
do dwóch zwycięskich
setów był ozdobą zawo−
dów. Gdy się zakończył,
obserwatorzy nie szczę−
dzili braw. Wygrał M.
W pó³fina³owym pojedynku Krzysztof Melchert
(na pierwszym planie) pokona³ Tomasza
Piekarskiego 21-14.
jów oraz 12 dorosłych. Po raz pierwszy mie−
li okazję zagrać według nowego sposobu li−
SZKO£Y PODSTAWOWE
czenia punktów. − To zasady eksperymen− KL. I-IV
talne. W tym roku obowiązkowo według DZIEWCZÊTA: 1. Katarzyna Pêkala, 2. Klaudia Gañniego w kraju rozegranych zostanie 5 im− ska, 3. Joanna £aszcz.
prez, m.in. mistrzostwa Polski seniorów − CH£OPCY: 1. Filip Melchert, 2. Mateusz Ko¿ykowski,
mówi Jerzy Saldat, instruktor ULKS U−2 3. Adrian Sinkiewicz, 4. Aleksander Franciszkiewicz.
Lotka i od niedawna członek Zarządu Po− KL. V-VI
DZIEWCZÊTA: 1. Magdalena Tet³ak, 2. Natalia Hapke.
morskiego Związku Badmintona.
CH£OPCY: 1. Pawe³ Szyca, 2. Hubert Melchert, 3.
Teraz set nie toczy się do 15 pkt., ale do Mateusz Potarzycki, 4. Kamil Ryngwelski.
21, z tym że nie ma tzw. strat. Jeśli punkta−
GIMNAZJA
cja osiągnie wynik 20:20, to osoba, która DZIEWCZÊTA: 1. Paulina Szyca, 2. Kamila Stolzdobędzie 2−punktową przewagę, wygry− tman, 3. Marta Rzeszutek.
wa. Set jednak nie może trwać w nieskoń− CH£OPCY: 1. Wojciech Lella, 2. £ukasz Gliniecki, 3.
czoność, dlatego jeżeli badmintoniści osiąg− Patryk Mazur, 4. Marcin Ko¿ykowski.
ną stan 29:29, wygrywa ten, kto zdobędzie
KATEGORIA OPEN
MʯCZYNI: 1. Marek Gliniecki, 2. Krzysztof Meltrzydziesty punkt.
Innym novum są lotki. Dotychczas grało chert, 3. Waldemar Lella, 4. Tomasz Piekarski, 5. Dasię tymi o niebieskiej obwódce, teraz o zie− riusz Kute³³o, 6. Jan Sikorski, 7. Jerzy Saldat, 8. Przemys³aw Dobko.
lonej. − Różnią się one prędkością lotu. Zie−
lone są wolniejsze. W użytku są jeszcze czer− Gliniecki 2:0 (21−11, 21−16). − Jeszcze nie te−
wone − najszybsze, ale one służą tylko do raz − szepnął do siebie opuszczając boisko
treningu. Ze względu na koszty stosujemy K. Melchert.
B.M.
36

Podobne dokumenty