Usługi Informatyczne KOM-PRO Ul. Bukowa 7 86

Transkrypt

Usługi Informatyczne KOM-PRO Ul. Bukowa 7 86
Usługi Informatyczne KOM-PRO
Ul. Bukowa 7
86-050 Solec Kujawski
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gajowa 76 lok. 1
85-087 Bydgoszcz
WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE NALEŻY ODESŁAĆ FAKSEM (52 322 22 34 wew. 26) LUB MAILEM
([email protected])
Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu
Informacje o szkoleniu
Tytuł szkolenia
Termin I miejsce szkolenia
Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane uczestników szkolenia:
1. Imię i nazwisko
2. Imię i nazwisko
3. Imię i nazwisko
4. Imię i nazwisko
5. Imię i nazwisko
Dane instytucji zgłaszającej/dane do faktury
Nazwa firmy/instytucji
Adres siedziby
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
NIP
Warunek zgłoszenia
1. Przesłanie kary zgłoszenia
2. Ustalenie terminu i miejsca szkolenia
3. Ustalenie ceny za szkolenie między stronami
…...............................................................................................................
Data/Czytelny podpis osoby zgłaszającej/pieczęć firmowa

Podobne dokumenty