Informator o zasobie AAN

Komentarze

Transkrypt

Informator o zasobie AAN
1
ARCHIWUM AKT NOWYCH
ARCHIWUM AKT NOWYCH
INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWALNYM
(stan na dzień 31 III 2005 r.)
opracował :
Edward Kołodziej
Warszawa 2005
2
SPIS TREŚCI
Wstęp…………………………………………………………………………………………. 3
Rzeczowy spis zespołów i zbiorów AAN………………………………………………….
12
Alfabetyczny spis zespołów i zbiorów AAN………………………………………………
18
Zespoły i zbiory – informacje o zawartości……………………………………………..
104
Indeks osób, nazw geograficznych, urzędów, instytucji, szkół, organizacji, agencji
prasowych i redakcji czasopism………………………………………………………….
602
Bibliografia……………………………………………………………………………………
680
Wykaz skrótów………………………………………………………………………………
694
3
Wstęp
1. Zarys dziejów i charakterystyka zasobu AAN
Powstałe w Warszawie, na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r.,
Archiwum Wojskowe, podległe Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, począt­
kowo przejęło tylko akta pozostałe po byłych zaborczych władzach wojskowych niemieckich i
austro-węgierskich, działających w latach 1915-1918 w okupowanym Królestwie Polskim. Akta te,
wraz z załącznikami w postaci dokumentów sięgających 1825 r. złożono w magazynach przy ulicy
Długiej. Ponadto przystąpiono do organizowania biblioteki naukowej, liczącej w końcu 1919 r.
kilkaset książek i broszur. W związku z tym, że Ministerstwo Spraw Wojskowych nie chciało się
zgodzić na przekazanie akt wojskowych oddziałów rosyjskich i polskich, i utworzyło wkrótce
potem własne Archiwum Wojskowe, archiwum podległe MWRiOP używało, jako pomocniczych,
nazw: „Archiwum Aktów Okupacyjnych Niemieckich i Austriackich” bądź „Archiwum Aktów
Pookupacyjnych”.
Już od połowy 1922 r. do Archiwum napływać zaczęły pierwsze zespoły akt polskich urzędów,
m.in. Krajowego Urzędu Odbudowy we Lwowie, Komisji Szacunkowej Głównej przy Głównym
Urzędzie Likwidacyjnym i Komisariatu Rewindykacyjnego w Wiesbaden. W roku 1925 zasób ak­
towy liczył ok. 100 tys. jednostek archiwalnych, co stanowiło ponad 2 tys. mb. i dzielił się na 14
grup tematycznych; nadal największą część zasobu tworzyły akta pookupacyjne. Pod koniec 1929 r.
znaczna część akt posiadała już różnego rodzaju ewidencję, pozwalającą na ogólną orientację w
zasobie1. W tym okresie Archiwum zgromadziło ok. 70 zespołów akt urzędów i instytucji okupacyj­
nych niemieckich i ok. 60 - austro-węgierskich a także szereg zespołów akt urzędów Polski niepod­
ległej, m.in. Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Aprowizacji.
Zarządzeniem MWRiOP z 1 lipca 1930 r. w miejsce Archiwum Wojskowego powołano do
życia Archiwum Akt Nowych o identycznych kompetencjach. W latach trzydziestych napłynęło do
AAN wiele akt powstałych w registraturach Polski niepodległej; przejęto ponadto 8 wagonów akt z
Wiednia – były to części zespołów centralnych urzędów austro-węgierskich dotyczące Galicji,
przekazane do Polski na mocy układu archiwalnego z 26 X 1932 r. W rezultacie, bezpośrednio
przed wybuchem II wojny światowej, zasób AAN wzrósł do ok. 8-10 tys. metrów. W tym okresie
AAN przeniosło swą główną siedzibę do budynku przy ulicy Górskiego 9 (potem adres ten
zmieniono na Szpitalną 8)2.Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Warszawy przez wojska nie­
mieckie do AAN, przeniesionego do gmachu Szkoły Głównej Handlowej przy ul. Rakowieckiej,
Niemcy przekazali registratury zlikwidowanych polskich urzędów centralnych oraz akta niektórych
urzędów lokalnych z terenu Warszawy i województwa warszawskiego – w ten sposób zasób AAN
wzrósł do ok. 34,8 km. Stosunkowo niewielka część akt została wywieziona do Rzeszy; w tej
grupie znalazły się m.in. akta uprzednio rewindykowane z Wiednia. Od początku 1944 r., wobec
przybliżania się frontu wschodniego, pracownicy AAN rozpoczęli ewakuację najcenniejszych akt
do fortu Sokolnickiego na Żoliborzu. Niestety, wobec braku funduszy na transport, do wybuchu Po­
wstania Warszawskiego udało się zabezpieczyć stosunkowo niewielką część zasobu. Już w miesiąc
po zakończeniu walk powstańczych 3 XI 1944 r. specjalne oddziały niemieckie podpaliły budynek
przy ulicy Rakowieckiej, w wyniku czego przechowywane tam archiwalia zostały w ok. 97% znisz­
czone3.
1 W. Wysocki, Archiwum Wojskowe 1919-1930. Dzieje i działalność, „Teki Archiwalne”. Seria nowa, .T. 2 (23), s.1522. Archiwum Akt Nowych 1919-1999, folder informacyjny opracowany przez E. Kołodzieja
2 Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Opracowanie zbiorowe pod redakcją
Mieczysława Motasa, Warszawa 1973, s.15,16
3 J. Stojanowski, Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Odbitka z wydawnictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych : Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. Tom II.
Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa 1956 s. 235-330; tegoż, Karta z dziejów Archiwum Akt Nowych w War­
4
Po zakończeniu wojny ocalałe akta znalazły się pod opieką Archiwum Głównego Akt Daw­
nych. Reaktywowanie AAN nastąpiło dopiero w roku 1948.W kilka lat potem ocalone przez
pracowników AAN z pożogi wojennej akta wojskowych władz austro-węgierskich i niemieckich z
Królestwa Polskiego przejęło AGAD, zaś akta pochodzące z terenu województwa warszawskiego
przekazano nowo powstałemu Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Warszawie. Począt­
kowo siedziba AAN mieściła się w forcie Sokolnickiego; warunki dla akt i dla personelu były
tam wyjątkowo niekorzystne. Wkrótce jednak AAN przeprowadziło się do budynku AGAD
przy ulicy Długiej 7, zaś na początku lat sześćdziesiątych uzyskało pomieszczenia w budynku
Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej przy Al. Niepodległości 162. Warto tu dodać, że zbudowany
w roku 1962 przy ul. Hankiewicza 1 budynek dla archiwów warszawskich został przejęty przez
Bibliotekę Narodową. Dopiero w roku 1990 AAN przeprowadziło się do tego jedynego, zaprojek­
towanego i zbudowanego przez państwo polskie specjalnie dla celów archiwalnych gmachu (ale
przejęło do własność 6 lat później)
Począwszy od lat 50 –tych zasób AAN zaczął szybko rosnąć; obok akt zespołów z lat II
Rzeczypospolitej (często zachowanych w stanie szczątkowym) do AAN przekazywano (też stosun­
kowo nieliczne) akta z okresu II wojny światowej i te powstające w coraz większych rozmiarach
po roku 1945. W rezultacie w końcu 1970 r. zasób aktowy AAN wzrósł do ponad 6,2 km; składały
się na to 493 zespoły i zbiory, liczące łącznie prawie 669 tys. j.a. W tym okresie do najcenniejszych
akt z okresu II RP należały, dość dobrze zachowane, zespoły akt Kancelarii Cywilnej Naczelnika
Państwa z lat 1918-1922, Prezydium Rady Ministrów (1917-1939), Ministerstwa Rolnictwa i
Reform Rolnych (1918-1939), Ministerstwa Skarbu (1918-1939), Ministerstwa Spraw We­
wnętrznych (1918-1939) i zniszczony w znacznym stopniu w czasie II wojny światowej zespół
akt Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Bardzo często wykorzystywany
był (i jest do dziś) zespół akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1918-1939, uzupełniany
przez kilkadziesiąt zespołów polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych z których naj­
lepiej zachowały się akta ambasad polskich w Berlinie, Waszyngtonie i Londynie, Poselstwa RP
w Meksyku oraz Konsulatu RP w Marsylii. Te cztery ostatnie zespoły zawierają także akta z lat II
wojny światowej. Wśród licznych spuścizn prywatnych największa i najbogatsza to Archiwum I.J.
Paderewskiego; znaleźć tu można ciekawe i obszerne przekazy źródłowe na temat życia kulturalne­
go i politycznego narodu polskiego w kraju i na emigracji w okresie od końca XIX w. do pierw­
szych miesięcy II wojny światowej. Z lat II wojny światowej zachowało się nieco akt wytworzo­
nych przez hitlerowską administrację działającą w Generalnym Gubernatorstwie (m.in. zespół
Rządu GG). Cenne dane zawierają akta polskich organizacji charytatywnych (m.in. Rady Głównej
Opiekuńczej w Krakowie) i spółdzielczych. AAN udało się także przejąć część akt Rządu RP w
Londynie a także akta organizacji polskich w różnych krajach, m.in. w ZSRR, Rumunii i na
Węgrzech. Największą, wciąż szybko powiększającą się grupę, stanowiły akta powstałe po roku
19454.
W latach następnych przekazywanie akt centralnych organów władzy i administracji
państwowej odbywało się w zmiennym rytmie; z reguły każda reorganizacja, bądź wstrząsy
społeczne i polityczne powodowały raptowne zwiększenie napływu materiałów archiwalnych do
AAN. Tak np. w wyniku realizacji uchwały Rady Ministrów z 30 XI 1981 r. o likwidacji zjedno­
czeń do AAN w ciągu niespełna roku trafiło kilkadziesiąt dużych zespołów akt o stosunkowo nie­
wielkiej historycznej wartości poznawczej. Po wprowadzeniu w grudniu 1981 r. stanu wojennego
rozpoczęto wielką akcję zawieszania i rozwiązywania organizacji i stowarzyszeń kierowanych
przez opozycję solidarnościową; w ten sposób do AAN trafiły m.in. duże zespoły akt Zarządu
Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przy
okazji zlikwidowano szereg prorządowych organizacji i mało efektywnych instytucji, a ich akta
odesłano do AAN, m.in. Stowarzyszenia Klubów Wiedzy Społeczno- Politycznej „Rzeczywistość”
szawie w okresie okupacji, w latach 1939-1944. Odbitka z czasopisma „Archeion” T XXX, Warszawa 1959
4 Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym...
5
i Instytutu Planowania.
W 1989 r. po wygraniu przez opozycję solidarnościową wyborów do Sejmu i Senatu, a na­
stępnie po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, nastąpił kolejny, znacznie jednak większy
napływ akt do AAN. Przekazane przez Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych duże partie
akt z okresu międzywojennego wzbogaciły m.in. zespoły akt MSW i Komendy Głównej Policji
Państwowej; przekazano też część zespołu Sztabu Głównego Wojska Polskiego z lat 1919-1939 i
akta attachés wojskowych z tegoż okresu (większość akt sztabu i attachés trafiła jednak do Cen­
tralnego Archiwum Wojskowego). Na początku 1990 r., wobec rozwiązania PZPR, AAN przejęło
wszystkie dostępne akta i zbiory KC PZPR, zarówno te znajdujące się w Centralnym Archiwum
KC PZPR, jak i materiały przechowywane w registraturach i pokojach poszczególnych wydziałów
Komitetu Centralnego. Zbiory zgromadzone przez CA KC PZPR, w większości uporządkowane,
składają się z niemal 500 zespołów (grup zespołów, zbiorów tematycznych itp.) o rozmiarach ok.
1,8 tys. mb. Największe rozmiary ma zespół akt KC PZPR z lat 1948-1990 liczący ponad 61 tys.
j.a. co stanowi ponad 1 tys. mb. Większa część zespołu jest już uporządkowana i udostępniana;
obecnej trwają intensywne prace nad porządkowaniem ostatnich grup materiałów archiwalnych.
Tematyka akt KC PZPR jest bardzo bogata i urozmaicona; nic też dziwnego, że zespół ten jest w
AAN najczęściej wykorzystywany przez badaczy. Interesujące materiały zawiera, zlikwidowany w
1990 r., Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie. Ten obszerny zespół
akt z lat 1945-1990 liczy ponad 160 mb i obrazuje dość dokładnie działalność cenzury PRL 5. Duże
zainteresowanie budzi też zespół akt Urzędu do Spraw Wyznań z lat 1950-1989, liczący 200 mb. W
ostatnich latach, dzięki nawiązaniu kontaktów ze środowiskami kombatantów i byłymi pracow­
nikami MSZ, AAN wzbogaciło się m.in. o cenne zbiory dokumentów dotyczących polskiej służby
dyplomatycznej i konsularnej, kampanii wrześniowej i oddziałów Armii Krajowej.
Według stanu na 31 XII 2004 r. AAN posiadało 2048 zespołów i zbiorów archiwalnych li­
czących ponad 1,45 mln j.a., co stanowiło prawie 19 tys. mb. W okresie od 1 I do 31 III 2005 r.
AAN przejęło dalsze 100 mb akt. Ewidencja zasobu składała się z 563 inwentarzy kartkowych,
404 inwentarzy książkowych (niektóre tych ostatnich są wydrukami z baz danych) oraz 991 spi­
sów zdawczo-odbiorczych i prowizorycznych spisów akt. Pozostałe 105 zespołów i zbiorów
(przeważnie niewielkich) nie posiadało ewidencji. Korzystać można było ponadto z 5 infor­
matorów tematycznych i przewodnika po zasobie AAN (opracowanego w 1973 r.) 6 ; część akt
byłego CA KC PZPR (do roku 1948) opisana została w przewodniku wydanym przez archiwistów
partyjnych w roku 19897.
W zasobie AAN największy procent stanowią akta administracji centralnej: ministerstw, cen­
tralnych zarządów i zjednoczeń; do tego dochodzi stosunkowo niewielka liczba gospodarczych
zrzeszeń i zarządów. Kolejne znaczące grupy tworzą akta osób prywatnych oraz partii i organiza­
cji politycznych . Ogromna większość akt pochodzi z okresu po II wojnie światowej. Obok
materiałów aktowych znaleźć tu też można 15 tys. map, 222 tys. fotografii i prawie 2 tys. nagrań8.
Podstawą kolekcji fotograficznej są zbiory CA KC PZPR , które trafiły do AAN wraz z aktami
władz naczelnych PZPR. Dotyczą one głównie dziejów polskiego i międzynarodowego ruchu
robotniczego, ale znaleźć tu można także fotografie obrazujące inne tematy np. kampanię
wrześniową, represje hitlerowskie w okupowanej Polsce, ruch oporu, Powstanie Warszawskie, wal­
ki Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, odbudowę kraju po wyzwoleniu itp.9 Jednak ogromna
większość fotografii jest zinwentaryzowana wraz z materiałami aktowymi i łącznie z nimi udostęp­
niana. W AAN znajduje się ponadto wiele map i planów; do najciekawszych należą mapy Polski:
5 E.Kołodziej, Zmiany w zasobie Archiwum Akt Nowych, „Dzieje Najnowsze” 1994, nr 3, s.89-97
6 Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Opracowanie zbiorowe pod redakcją
Mieczysława Motasa, Warszawa 1973
7 Centralne Archiwum KC PZPR. Przewodnik po zasobie akt do 1948 r. /Stan na 31 XII 1986 r/, Warszawa 1989
8 Sprawozdanie AAN za rok 2004, Maszynopis w AAN. Spis zespołów i zbiorów Archiwum Akt Nowych, stan na
31 marca 2003, Maszynopis w AAN.
9 W. Bieńkowska, Dokumentacja fotograficzno-ikonograficzna ze zbiorów CA KC PZPR, Maszynopis referatu w AAN
6
XIX-wieczny reprint XV- wiecznej mapy Wenceslao Godreccio, rękopiśmienna mapa autorstwa J.
Walcha i F. Huttera z roku 1807 podarowana I. Paderewskiemu, mapa z 1815 r. sporządzona w nie­
typowej na owe czasy skali 1: 2250 tys. i uzupełniona tabelami i danymi statystycznymi dotyczący­
mi Polski, autorstwa J. Flecka10. Ogromna większość map i planów zinwentaryzowana jest wraz z
aktami różnych zespołów.
AAN posiada także wiele mikrofilmów; znaleźć tu można m.in. mikrofilmy z akt niemiec­
kich z okresu II wojny światowej, wykonane w Aleksandrii w USA. Obecnie w Polsce znajduje się
ok. 24 tys. rolek mikrofilmów (tzw. mikrofilmów aleksandryjskich) sporządzonych z 37 zespołów(
zbiorów), z czego najwięcej ( ponad 7,6 tys. rolek) mikrofilmów posiada AAN. Do najciekaw­
szych należą zmikrofilmowane akta Naczelnego Dowódcy SS i Szefa Policji Niemieckiej (Reichs­
führer SS und Chef der Deutschen Polizei, sygn. T-175), Ministerstwa Rzeszy dla Okupowanych
Terenów Wschodnich (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, T-454), Komisarza Rzeszy
do spraw Umacniania Niemczyzny (Reichskommisar für die Festigung Deutschen Volksstums,
sygn. T-74), akta NSDAP i niemieckiego Instytutu Spraw Zagranicznych (Akten der NSDAP und
des Deutschen Auslandsinstituts, sygn. T-81) i wreszcie stosunkowo niewielki, ale cenny zbiór
mikrofilmów z akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy (Auswärtiges Amt, sygn. T-120)11.
Druga grupę stanowią mikrofilmy dotyczące spraw polskich, sporządzone najczęściej w wyniku
kwerend polskich archiwistów i historyków w zagranicznych archiwach, bądź uzyskane w drodze
wymiany. Tak np. w roku 1971 i 1977 AAN otrzymało 28 rolek mikrofilmów z francuskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych; zawierają one materiały dotyczące polskiej polityki za­
granicznej, informacje o Kongresie Pokojowym i działalności Rady Ambasadorów w okresie
międzywojennym (sygn. M 127-139, 370-384). Mikrofilmy z ZSRR, pozyskane przez Centralne
Archiwum KC PZPR i dotyczące przede wszystkim polskiego ruchu robotniczego i komunistycz­
nego, zostały po roku 1990 włączone do zbioru mikrofilmów AAN. Warto tu wspomnieć o pozy­
skanych w roku 1989 przez CA KC PZPR czterech rolkach mikrofilmów wykonanych z akt
Ministerstwa Obrony ZSRR, w których znajdują się meldunki wydziałów politycznych armii
frontów białoruskiego i ukraińskiego, dotyczące sytuacji w poszczególnych regionach Polski, w
tym w powstańczej Warszawie (sygn. 2800/1-4)12. Trzecią grupę tworzą mikrofilmy sporządzone z
akt polskiej proweniencji, przechowywanych w Hoover Institution Archives w Kalifornii. Są to
głównie akta Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz podległych mu ambasad i poselstw, głów­
nie z lat 1939-1945. AAN uzyskało ponadto mikrofilmy z zespołu akt Ministerstwa Informacji i
Dokumentacji Rządu RP na Uchodźstwie oraz II Korpusu Polskiego -tzw. materiały Władysława
Andersa (wszystkie te mikrofilmy, w większości prowizorycznie zinwentaryzowane, oznaczono
sygnaturami z poprzedzającą literą H). Ogółem mikrofilmy akt spoza państwowego zasobu
archiwalnego, przechowywane w AAN, liczą ponad 8,6 mln klatek. Część zasobu aktowego AAN
posiada tzw. mikrofilmy zabezpieczające, które są udostępniane w Pracowni Naukowej zamiast
oryginałów (ich rozmiary sięgają prawie 5,5 mln. metrów)13.
Wspomnieć wreszcie należy o bibliotece AAN (liczącej ponad 10 tys. woluminów), w której
m.in. znajduje się wiele cennych publikacji, niekiedy pochodzących z XIX w. a także rzadkich wy­
dawnictw, zebranych, bądź nawet opracowanych przez twórców zespołów i zbiorów archiwal­
nych znajdujących się w AAN.
2. Pracownicy AAN
Istotnym czynnikiem w rozwoju AAN był i jest fachowy personel. Od początku 1919 r.
prace organizacyjne prowadził Andrzej Wojtkowski, referent Wydziału Archiwów Państwowych
10 W. Wysocki, Kolekcja kartograficzna z XIX-XX w., Maszynopis referatu w AAN.
11 Wykaz mikrofilmów aleksandryjskich w zasobie Archiwum Akt Nowych, Warszawa 1995, maszynopis zszyty.
12 W. Lechnio, Mikrofilmy poloników w zasobie Archiwum Akt Nowych, „Teki Archiwalne. Seria nowa” t. 1(23) ,
Warszawa 1996,s. 170-174
13 AAN, Sprawozdanie roczne Archiwum Akt Nowych za rok 2003, Warszawa 2004, maszynopis w AAN
7
(kierowanego przez Józefa Paczkowskiego). Pod koniec 1919 r. kierownictwo Archiwum Woj­
skowego objął Juliusz Rencki, uprzednio zatrudniony na stanowisku asystenta w Archiwum Głów­
nym Akt Dawnych. Poza tym na pewien czas zatrudniono 11 pracowników kontraktowych i 6
robotników do transportowania i rozładowywania akt. Przy organizowaniu archiwum znaczna role
odegrali także „archiwiści objazdowi” Wydziału Archiwów Państwowych: Marian Abramowicz i
Stanisław Arnold. Po zakończeniu akcji gromadzenia akt pozostałych po okupantach w archiwum
zatrudnionych było już tylko 3 pracowników: J.Rencki – jako kierownik oraz starsza archiwistka
Elżbieta Zawitniewiczowa i urzędniczka kontraktowa Maria Tworkowska. W tym okresie w
archiwach państwowych wśród pracowników umysłowych wyróżniano dwie kategorie: „urzęd­
ników naukowych”, którzy pracowali 6 godzin dziennie w archiwum i byli zobowiązani do pracy
naukowej poza godzinami służbowymi oraz urzędników kontraktowych- zobowiązanych do pracy
8- godzinnej. Poza tym w archiwach zatrudniano personel pomocniczy, m.in. woźnych. W połowie
1922 r. dr Rencki przeszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości, a opiekę nad Archiwum Wojskowym
powierzono kierownikowi referatu w Wydziale Archiwów Państwowych Wincentemu Łopaci­
ńskiemu.
W dniu 28 października 1924 r. kierownictwo archiwum objął Józef Stojanowski (historyk,
absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu we Lwowie) pracujący jednocześnie jako refe­
rent w Wydziale Archiwów Państwowych. 1 lipca 1930 r. Stojanowski został mianowany dyrek­
torem Archiwum Akt Nowych. Ten zdolny archiwista i sprawny organizator pozostawał na tym sta­
nowisku do lipca 1944 r. Personel AAN nadal był stosunkowo nieliczny. W końcu lat trzydziestych
zatrudnionych tu było tylko 5 urzędników archiwalnych (w tym Antoni Walawender, adiunkt prze­
niesiony w 1936 r. z Archiwum Państwowego w Poznaniu). W tej sytuacji prace archiwalne kon­
centrowały się na sporządzaniu kwerend; w ograniczonym stopniu prowadzono porządkowanie
niektórych zespołów.
W czasie okupacji hitlerowskiej w AAN znaleźli zatrudnienie archiwiści z innych archiwów,
m.in. mediewista i p.o. kierownika Archiwum Oświecenia Publicznego Tadeusz Manteuffel-Szoege.
Manteuffel w czasie okupacji porządkował w AAN akta centralnych urzędów RP z lat 1918-1939,
ale faktycznie praca ta stanowiła przykrywkę dla jego działalności w Biurze Informacji i Propagan­
dy Komendy Głównej AK. Warto tu dodać, że Manteuffel był twórcą jednego z najlepszych w okre­
sie międzywojennym wykazu akt w Polsce (dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych), wprowadzo­
nego w życie w roku 1933. W oparciu o ten wykaz w trzydzieści lat później w AAN uporządkowa­
no akta centrali i placówek MSZ z lat 1918-1939.
Po Powstaniu Warszawskim Stojanowski brał czynny udział w ewakuacji ocalałych (w forcie
Sokolnickiego) zasobów archiwalnych i bibliotecznych z Warszawy do Częstochowy. Opiekował
się nimi aż do lipca 1945 r., kierując jednocześnie (od 16 IV 1945 r) Archiwum Państwowym w
Piotrkowie Trybunalskim. W sierpniu 1945 r. Stojanowski został powołany do pracy w Wydziale
Archiwów Państwowych. W okresie od listopada 1945 do października 1946, jako pełnomocnik
Ministra Oświaty do spraw archiwalnych na Dolnym Śląsku, pracował nad zabezpieczeniem i
gromadzeniem we Wrocławiu akt rozproszonych w czasie II wojny światowej na tym terenie. We
Wrocławiu zorganizował następnie Archiwum Państwowe, które od sierpnia 1946 r. przeszło pod
kierownictwo Michała Wąsowicza.Po powrocie do Warszawy Stojanowski w Wydziale Archiwów
Państwowych Ministerstwa Oświaty zajmował się sprawami rewindykacji akt. Kiedy w końcu
1948 r. zapadła decyzja o reaktywowaniu AAN, Stojanowski ponownie został jego dyrektorem, ale
stanowisko to opuścił już 31 I 1950 r. w związku z niespodziewanym przeniesieniem go w stan spo­
czynku. Nie zaprzestał jednak działalności; znalazł zatrudnienie jako kierownik Archiwum Główne­
go Urzędu Statystycznego, a w 1956 r. otrzymał tytuł docenta. Drugi raz przeszedł na emeryturę do­
piero w połowie 1958 r., gdy liczył 74 lata. Bibliografia prac Stojanowskiego obejmuje kilkanaście
pozycji, z czego znaczną część stanowią prace związane z działalnością w Archiwum Akt Nowych.
Najważniejsze z nich to studium poświęcone stratom zasobu AAN w czasie okupacji hitlerow­
8
skiej14.
Po zwolnieniu dyrektora kierownikiem AAN została Zofia Maria Rejman, która jeszcze w
latach 1942-1944 pracowała w AAN jako asystent archiwalny. Ciężko chora 31 VIII 1952 r. została
odwołana z funkcji kierownika AAN i przeniesiona do NDAP; zmarła w rok później. Do jej
osiągnięć należy m.in. sprawne zorganizowanie nadzoru archiwalnego nad archiwami zakładowymi
urzędów i instytucji w Warszawie i województwie warszawskim oraz powiatowych archiwów w
Mławie, Płocku i Siedlcach (potem przejętych przez Archiwum Miasta Warszawy i Województwa
Warszawskiego). Kolejnym dyrektorem AAN w latach 1951-1955 był Zygmunt Kolankowski,
archiwista, późniejszy profesor i organizator sieci archiwów Polskiej Akademii Nauk. Faktycznie
Kolankowski, za zgoda Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, już od grudnia 1953 r.
większość czasu spędzał w PAN, chociaż do swej śmierci (31 XII 1998 r.) ściśle współpracował z
państwową służba archiwalna i Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich; był też redaktorem „Tek
Archiwalnych”, wydawanych przez NDAP. W okresie pracy w AAN napisał kilka artykułów o za­
sobie Archiwum15. 1 X 1955 r. stanowisko dyrektora objęła Bronisława Skrzeszewska, uprzednio
dyrektor Departamentu Studiów Przygotowawczych w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, żona
byłego ministra oświaty oraz spraw zagranicznych Stanisława Skrzeszewskiego. Do największych
jej osiągnięć można zaliczyć przejęcie na początku lat sześćdziesiątych akt resortu MSZ z lat 19181945, co było rzadkością w polityce archiwalnej państw europejskich i jedynym takim przypadkiem
w odniesieniu do państw bloku radzieckiego. Co więcej, akta te, szybko opracowane, były udostęp­
niane bez ograniczeń nie tylko badaczom polskim, ale i historykom z innych „krajów socjalistycz­
nych”, którzy u siebie pozbawieni byli możliwości korzystania z akt resortów spraw zagranicznych.
Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych przybyła do AAN delegacja archiwistów ukraińskich
została zaskoczona lekturą raportów polskiej służby konsularnej w ZSRR na temat wielkiego głodu
na Ukrainie po okresie kolektywizacji; problem ten nie istniał w historiografii radzieckiej, a dostęp
do akt przechowywanych przez archiwa partyjne i służby bezpieczeństwa dla historyków nie był
możliwy.
Jak się wydaje przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ukształtował zasadniczy trzon
kadry AAN, która przez następne lata odgrywała znaczącą rolę w polskiej archiwistyce. Wiązać to
należy z aktywnością archiwistów, którzy rozpoczynali pracę na początku lat pięćdziesiątych (m.in.
Mieczysława Motasa, Bogdana Krolla, Olimpi Staroń) jak i (o kilka, kilkanaście lat młodszą) grupą
absolwentów wyższych uczelni, głównie historyków, którzy potrafili pogodzić swe zainteresowania
historyczne i archiwalne i w obu tych dziedzinach osiągnąć znaczące sukcesy. Wymienić tu można
m.in. Stanisława Kamińskiego, specjalizującego się w porządkowaniu akt z okresu przed 1945 r.,
Zofię Krupską i Marię Tarakanowską - autorytety w kwestiach porządkowania akt z okresu pierw­
szych lat Polski Ludowej16, Marię Lewandowską, która zajmowała się m.in. informacją naukową.
Wspomnieć też należy Andrzeja Pibera, archiwistę, który m.in. uporządkował ogromną spuściznę
Paderewskiego i jako jeden z pierwszych opracował zasady porządkowania polskich akt prywat­
nych17. Następnie A. Piber, wraz z Mścisławem Wróblewskim, uporządkował akta Ambasady RP w
Londynie i wydał drukiem inwentarz; był to pierwszy obszerny inwentarz akt resortu MSZ18.
W połowie lat sześćdziesiątych w AAN zatrudnieni zostali m.in. Danuta Filar (specjalizu­
jąca się w porządkowaniu akt z okresu przed 1945 r. oraz w nadzorze nad narastającym zasobem
archiwalnym) oraz Helena Kolarska, długoletnia kierowniczka oddziału nadzoru nad narastającym
14 J. Stojanowski, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie
rękopiśmiennych źródeł historycznych. T 2, Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa 1956, s. 235-356.
15 Por. Z. Kolankowski,, Wartość materiałów znajdujących się w Archiwum Akt Nowych dla zagadnień śląskich w:
Konferencja śląska Instytutu Historii PAN, Wrocław 28 VI-1 VIII 1953, T. 2, Wrocław 1954, s. 176-182.
16 Por. Z. Krupska, M. Tarakanowska, Problem kształtowania narastającego zasobu aktowego w Polsce Ludowej,
„Archeion” T. 56, Warszawa 1971, s. 51-69
17 A. Piber, Spuścizna archiwalna, jej istota, zawartość, układ, metody porządkowania. „Archeion” T. 42, s. 43-62
18 Inwentarz akt Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie[1916] 1919-1945. Opracowali Andrzej Piber i Mści­
sław Wróblewski, Warszawa 1974, ss.194
9
zasobem; nieco później do AAN trafiła Janina Borowska, energicznie kierująca do dziś Pracownią
Naukową i działem kwerend. Niżej podpisany rozpoczął pracę w AAN w roku 1964 i przeszedł
wszystkie szczeble „kariery archiwalnej”, jej ukoronowaniem był opublikowany drukiem w roku
2000 inwentarz akt MSZ z lat [1915-1917] 1918-1939 (najobszerniejszy z wydanych przez
państwową służbę archiwalna inwentarzy)19. Wyrazem uznania dla poziomu kwalifikacji pracow­
ników AAN były m.in. oferty pracy, składane często przez inne instytucje, np. Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych. Z AAN do NDAP przeszli m.in. Maria Tarakanowska, Maria Lewandow­
ska, Barbara Kubiczek, Andrzej Zagrodzki i Danuta Rocka. Niektórzy pracownicy AAN wybrali
karierę naukową,m.in. Andrzej Ajnenkiel (odszedł do Polskiej Akademii Nauk); stanowiska
kierowników archiwów zakładowych a potem dyrektorów pionów informacyjnych centralnych
urzędów osiągnęli Antoni Zieliński i Grzegorz Jakubowski.
Po odejściu B. Skrzeszewskiej, obowiązki dyrektora na okres 1968-1969 powierzono
Leokadii Gołębiowskiej, doświadczonej archiwistce, zatrudnionej w AAN jeszcze w latach oku­
pacji. Była ona autorytetem dla młodszych kolegów w dziedzinie porządkowania akt; opracowała
m.in. duży zbiór akt Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Piotrogrodzie z lat 1915-1918.
Kolejnym dyrektorem został w roku 1969 Mieczysław Motas. W tym okresie nastąpiło znaczne
zwiększenie zasobu aktowego AAN; położono też nacisk na sprawy szkolenia i dokształcania
archiwistów, a także sprawy wydawnicze. M. Motas doprowadził do opracowania i opublikowania
pierwszego przewodnika po zasobie AAN; ukazał się on w roku 1973, jako jeden z nielicznych
tego typu pomocy archiwalnych w państwowej służbie archiwalnej20. M. Motas skutecznie realizo­
wał idee szerokiego udziału AAN w życiu społeczeństwa; zachęcał archiwistów do publikowania
materiałów archiwalnych, organizowania wystaw i współpracy ze środkami masowego przekazu.
Sam zresztą dość dużo publikował, mi. in. wydał drukiem pierwszy inwentarz akt dotyczący za­
sobu AAN - Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa z lat 1918-192221. W 1979 r. M. Motas opu­
ścił AAN i został mianowany na stanowisko dyrektora AGAD.
Najdłuższy staż pracy w AAN miał Bogdan Kroll. W marcu 1978 r. został mianowany za­
stępcą dyrektora AAN, zaś w roku 1980 otrzymał awans na dyrektora archiwum; stanowisko to
piastował do roku 1994 (zmarł w październiku 1999 r.). B. Kroll opublikował szereg artykułów do­
tyczących najnowszych dziejów Polski oraz źródeł archiwalnych, m.in. na łamach „Tek Archiwal­
nych” (których przez pewien czas był redaktorem). Przede wszystkim był B. Kroll wybitnym
znawcą problematyki archiwalnej, a jego drukowane (bądź przedkładane w formie maszynopisów)
projekty instrukcji, artykuły i polemiki miały istotny wpływ na kształtowanie się polskiej archiwi­
styki22. Ich autor przez wiele lat uczestniczył w pracach różnego rodzaju gremiów kierowniczych i
komisji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych; był także wieloletnim członkiem
Rady Redakcyjnej i Redakcji „Archeionu”. Znaczny bezpośredni wpływ wywarł także B. Kroll na
kształtowanie się w Archiwum Akt Nowych i w innych archiwach fachowej kadry archiwistów,
chociaż cierpliwa dydaktyka nie była jego mocną stroną.
Od jesieni 1994 r., w wyniku konkursu zorganizowanego przez NDAP, stanowisko dyrektora
AAN objął Tadeusz Krawczak, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. T. Krawczak
sprawował swą funkcję do jesieni 2003 r.; po nim pracą AAN kieruje Jolanta Louchin.
Od początku lat dziewięćdziesiątych znacznie w wzrósł zasób AAN; obok akt „urzędo­
wych jawnych” pozyskiwano zawartość tajnych kancelarii (m.in. Urzędu Rady Ministrów) , co­
19 Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939. Opracował
Edward Kołodziej, Warszawa 2000, ss.482
20 Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Opracowanie zbiorowe pod redakcją
Mieczysława Motasa, Warszawa 1973, ss.522
21 Inwentarz akt Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa 1918-1922, Opracował Mieczysław Motas, Warszawa
1965, ss. 262.
22 Por. B. Kroll, Porządkowanie najnowszych materiałów archiwalnych. Rozważania i propozycje, „Archeion”, T. 77,
Warszawa 1984, s. 333-337; tegoż, Charakter i perspektywy tradycyjnego archiwalnego systemu wyszukiwania infor­
macji, „Archeion”, T. 65, Warszawa 1977, s.61-84
10
raz większym strumieniem napływać zaczęły materiały proweniencji prywatnej, akta organizacji i
działaczy opozycyjnych, spuścizny emigrantów politycznych, materiały organizacji i działaczy po­
lonijnych itp. Znacznie wzrosła też aktywność AAN w kontaktach ze środowiskami naukowymi i
kombatanckimi, szkołami i organizacjami (prelekcje,wystawy, wycieczki, publikacje, sesje na­
ukowe). W rezultacie AAN umocniło swa pozycję w społeczeństwie; wiadomo już powszechnie że
w AAN każdy obywatel liczyć może na pomoc w znalezieniu świadectwa pracy, opisu mienia po­
zostawionego za granica czy w zgromadzeniu odpowiednich źródeł do wystawy czy pracy na­
ukowej.
Wzrost zasobu aktowego i zadań AAN po roku 1948 wymagał znacznego zwiększenie licz­
by pracowników i odpowiedniego ich szkolenia. Pod tym względem sytuacja przez szereg lat powo­
jennych nie układała się korzystnie; płace w AAN należały do stosunkowo niskich, a wymagania
stawiane pracownikom były wysokie. W tej sytuacji przez wiele lat w AAN, podobnie jak i w in­
nych archiwach centralnych, miała miejsce ogromna fluktuacja pracowników; niekiedy przekracza­
jąca w skali roku 50% stanu załogi. Po roku 1990 płace w AAN wzrosły nieznacznie, ale narasta­
jące w kraju bezrobocie spowodowało i w AAN stabilizację załogi. Tak więc o ile w latach
sześćdziesiątych zatrudnienie w AAN nie przekraczało 45 , w połowie lat osiemdziesiątych - 50, to
obecnie wynosi ponad 90 osób. 30% personelu AAN posiada wyższe wykształcenie, z czego więk­
szość stanowią historycy; szereg pracowników AAN ukończyło studia podyplomowe z zakresu
archiwistyki, dwaj inni są uczestnikami seminarium doktorskiego z archiwistyki, kierowanego
przez Edwarda Kołodzieja. W AAN prowadzone są też kursy archiwalne, głównie dla pracow­
ników archiwów zakładowych, organizowane z ramienia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
przez ( nie żyjącego już) Waldemara Wysockiego.
Do znaczących osiągnięć AAN zaliczyć można m.in. dobrze zorganizowany nadzór nad 237
archiwami zakładowymi (głównie centralnych urzędów państwowych) co owocuje przejmowaniem
już uporządkowanych akt, sprawne prowadzenie kwerend dla obywateli i instytucji (ich liczba
sięgała niekiedy 10 tys. rocznie), szybka obsługa badaczy korzystających z zasobu AAN w Pracow­
ni Naukowej (w roku 2004 było ich 1153; wykorzystali oni ponad 42,3 tys.j. inw. ). AAN posiada
wiele dobrze opracowanych inwentarzy, z których 27 zostało opublikowanych drukiem i jest jed­
nym z nielicznych archiwów państwowych, które wydaje od 1996 r. własne czasopismo naukowe
„Teki Archiwalne. Seria Nowa” (red. naukowy E. Kołodziej). Dotąd ukazało się 8 numerów, w
których opublikowano wiele unikalnych materiałów źródłowych z zasobu AAN oraz artykułów o
zasobie i o metodach pracy w AAN i w innych archiwach. Do najbardziej czynnych autorów, publi­
kujących na łamach tego pisma należą: Włodzimierz Janowski, Adam Grzegorz Dąbrowski, Włady­
sław Horst i Józef Stępień. Ponadto pracownicy AAN, tylko w ostatnich kilku latach opracowali i
opublikowali (najczęściej w kooperacji z innymi autorami i instytucjami) wiele zwartych wydaw­
nictw o charakterze źródłowym 23.
3. Zasady budowy i sposób korzystania z „Informatora”
Szybko rosnący po roku 1990 zasób archiwów państwowych, w tym AAN, sprawił, że nie­
zbędne stało się opracowanie takiego wydawnictwa, które by w sposób syntetyczny i szybki infor­
mowały korzystających o interesujących ich materiałach archiwalnych. Do tego celu nie nadają się
przewodniki, z reguły obciążone drobiazgowymi informacjami o dziejach zespołów (zbiorów), po­
dające informacje o zasobie w sposób mało precyzyjny (zbiorcze notatki często nie uwzględniają
23 Por. m.in. Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998, Przedmowa Andrzej Siciński, wybór Andrzej
Siciński, Adam Grzegorz Dąbrowski, Jerzy Gmurek, Warszawa 1998; Zjazdy i konferencje konsulów polskch w
Niemczech.Protokóły i sprawozdania 1920-1939, Opracowali Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Lublin 1999;
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, Tom V, 1909-1941, Wybór i opracowanie: Adam Grzegorz Dąbrow­
ski, Marian Marek Drozdowski ( redaktor naukowy), Katarzyna Janczewska – Sołomko, Małgorzata Perkowska-Wa­
szek, Xymena Pilch, Warszawa 2001; W. Janowski, J. Louchin, Ignacy Jan Paderewski [ album], Warszawa 2002;
11
grup rzeczowych, bądź komórek organizacyjnych, a jeśli już to robią, to rzadko zamieszczają daty
i sygnatury jednostek inwentarzowych w nich zawartych). Nie bez znaczenia jest duża pracochłon­
ność przewodników, przeważnie przygotowywanych przez grono archiwistów, niekiedy pozba­
wionych koordynatora. Dlatego też w ostatnich latach archiwa państwowe opracowują przeważnie
informatory o zasobie, oparte z reguły na spisach zespołów, dające użytkownikowi szybkie, cho­
ciaż dość płytkie informacje. Oba te rodzaje pomocy informacyjnych mają więc swoje zalety i
wady. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że dla korzystającego bardzo myląca jest (stosowana zarówno
w przewodnikach, jak i w informatorach archiwalnych) zasada numerowania notatek o zespołach
(zbiorach) ułożonych według wyrozumowanego układu. Wprawdzie notatki informacyjne, nie­
kiedy zaopatrzone są dodatkowo w numery zespołów, ale te ostatnie nie stanowią głównego
elementu wyszukiwawczego. Zastosowano tu system opracowany przez bibliotekarzy, którzy tak
oznaczają zapisy poszczególnych pozycji w bibliografiach. Archiwa są w tej szczęśliwej sytuacji,
że każdy zespół, bądź zbiór, w momencie „wejścia” do zasobu danego archiwum otrzymuje stały
numer; nawet gdy dany zespół (zbiór) już nie istnieje, jego numeru nie wolno już nadawać innemu
zespołowi (zbiorowi) Korzystniej jest więc ułożyć notatki informacyjne w przewodnikach i infor­
matorach w kolejności nadanej zespołom w archiwum w momencie zarejestrowania, a zadania
wyszukiwawcze zrealizować dzięki rozbudowanym skorowidzom, odsyłającym do numerów ze­
społów. Tak właśnie uczyniono przy opracowywaniu niniejszego „Informatora”.
Każda notatka informacyjna w części pierwszej zawiera następujące elementy: numer i
tytuł zespołu (zbioru), daty krańcowe (najstarszego i najmłodszego dokumentu), informacje o roz­
miarach akt w metrach, rodzajach pomocy archiwalnych, liczbie zinwentaryzowanych i nie zin­
wentaryzowanych jednostek (teczek) i numerach jednostek zmikrofilmowanych. Druga część no­
tatki zawiera opis zawartości zespołu (zbioru) z dokładnością do grupy jednostek (przeważnie uży­
wa się tu nazw komórek organizacyjnych, bądź wyodrębniających się grup rzeczowych), uzupe­
łnione o daty krańcowe, sygnatury i często - informacje o rodzaju materiału. Wydawnictwo
zostało zaopatrzone w spisy zespołów i zbiorów - alfabetyczny i rzeczowy oraz wspólny indeks na­
zwisk, nazw geograficznych, urzędów, instytucji i organizacji. Użytkownicy przewodników i in­
formatorów często mylą się przy wypisywaniu sygnatur na zamówieniach. Korzystający z „In­
formatora AAN” mają do dyspozycji tylko dwa numery: zespołu (zbioru) i teczki (grupy teczek),
które powinny wystarczyć im do orientowania się w zasobie archiwum. Dla tych samych powo­
dów zrezygnowano z numerowania poszczególnych elementów notatek informacyjnych (np. dat
krańcowych, rodzajów pomocy archiwalnych i zawartości akt). Nie zamieszczano także informacji
o obcojęzycznych przekazach źródłowych, wychodząc z założenia, że dla korzystającego jest oczy­
wiste, iż urzędy, instytucje i organizacje polskie przy kontaktach ze swymi odpowiednikami za
granicą posługują się językami obcymi.
„Informator” może też niekiedy służyć bezpośrednio do zamawiania teczek w Pracowni
Naukowej AAN. Już w najbliższej przyszłości będzie można zamówić odpowiednią grupę teczek,
posługując się e-mailem. Tak np. badacz zainteresowany procesem organizowania polskiego
sądownictwa w Królestwie Polskim w roku 1917, na zamówieniu wypisze tylko numery (dla
każdego zespołu i każdej jednostki archiwalnej odrębnie) np.: 2/1/55-62, przy czym 2 to stały sym­
bol AAN, 1- zespół Tymczasowej Rady Stanu, 55-62 to sygnatury teczek z „Informatora”, za­
wierające odpowiednie materiały.
Autor chciałby w tym miejscu podziękować za współpracę przy opracowywaniu „Infor­
matora” , w tym bibliografii, mgr Adamowi Grzegorzowi Dąbrowskiemu.
12
Rzeczowy spis zespołów i zbiorów AAN
(liczby przy haśle oznaczają numer zespołu, bądź zbioru)
Aktotwórcy
Numery zespołów (zbiorów)
Administracja ogólna
Akta miast i administracja miejska
540, 1402.
Władze centralne, ministerstwa, komitety
8-17,19, 88 (poz. 91-97,130,131), 111, 131-137, 162, 168, 173,
185, 191, 192,195, 196, 199, 204, 262, 274, 283, 285, 286,
288, 290, 292-294, 312, 314-318, 322, 327, 329, 331, 334,
344-346, 351-355, 361, 366, 367, 386, 387, 397, 400-402, 430,
441, 520, 537, 547, 557-561, 575, 606, 610, 639, 640, 650,
652, 676, 677, 680, 723, 732, 733, 739, 746, 751, 756, 757,
768, 772, 773, 780, 782, 787, 791, 806, 813-816, 819, 824,
826, 827, 841, 856, 859, 862-864, 869, 871, 872, 885, 886,
910, 917, 998, 1016, 1021, 1048, 1053, 1091-1093, 10951100, 1102,1103, 1152,1153, 1162, 1168-1171, 1187, 1192,
1274, 1297, 1445, 1512, 1587, 1592, 1594, 1595, 1632, 1633,
1638, 1646, 1648- 1650, 1652, 1653, 1674, 1681, 1711, 1722,
1725, 1744, 1745, 1751, 1752, 1757, 1758, 1759, 1764, 1765,
1774, 1779, 1782, 1783, 1786, 1787, 1790, 1809, 1815, 1816,
1872, 1873, 1939, 1970, 1985, 1993, 1995, 1999, 2000, 2001,
2002, 2037, 2038, 2040-2042, 2126-2131,
Władze naczelne państwa
1-4, 359 , 1266,1322,1325, 1341, 1351,
Władze powiatowe, okręgowe
88 (poz.86), 689, 1403, 1968,
Władze wojewódzkie, prowincjonalne
119, 1180-1186, 1377-1381, 1383-1386,
Wybory, referenda, plebiscyty
620, 621,876, 1368, 1476, 1477,
Administracja specjalna
Bezpieczeństwo publiczne
20, 24, 349, 1388-1395, 1404, 1588, 2005- 2029, 2066, 2067,
Informacja i propaganda
113, 566, 958, 978,
Instytucje kontrolne
7, 170, 356, 1154, 1753, 1945, 1946,
Kultura, ochrona zabytków
175, 1626, 1749, 2003, 2105, 2106,
Ochrona przyrody, turystyka, sport
695, 1039, 1040, 1167,
Oświata
154, 326, 376, 377, 437,797,
13
Przemysł i handel
34, 201, 330, 343, 375, 388, 551, 603, 606, 609, 614, 617, 622630, 632-634, 653-655, 657, 658, 659, 667, 678, 686, 697,
699, 716,717, 719, 720, 726, 740, 795, 796, 798- 805, 817,
822, 854, 860, 868, 870, 879, 882, 884, 890, 893-900, 911916, 918-921, 923-927, 931, 939, 94 950, 952, 953, 955-957,
959-967, 969, 972-977, 979-994, 997, 1000, 1002- 1008,
1010-1027, 1029, 1030, 1033, 1041-1043, 1045-1047, 10491051, 1054, 1056, 1059-1061, 1063, 1064, 1066-1087, 1090,
1101, 1105- 1107, 1111, 1112, 1114, 1118, 1121-1123, 1125,
,
1126, 1138, 1148, 1149, 1600 1620, 1639-1643, 1657, 16601663, 1684, 1688, 1707-1710, 1746, 1754, 1760, 1780, 1781,
1784, 1785, 1793-1796, 1801, 1802, 1804, 1822-1827, 1888,
1889, 1902, 1906, 1923-1925, 1933, 1966, 1988, 2057-2062,
2101,
2196,
Rolnictwo i gospodarka gruntami
30, 31, 32, 117, 189, 211, 362, 379, 393, 432, 436, 615, 616,
618, 651, 664, 666, 700, 702, 755, 852, 866, 867, 928, 930,
971, 1009, 1028, 1031, 1032, 1044, 1089, 1743, 1919-1922,
2044-2050, 2075, 2078-2085,
Skarbowość
332, 363, 394, 395, 807, 1863,
Sprawy zagraniczne
39, 40, 42, 190, 360 (poz.27,28), 453-513, 515, 519, 553,554,
562- 565, 570, 592- 595, 598-602, 631, 635-637, 642, 729,
731, 758- 761, 776, 777, 779, 818, 820, 938, 1117, 1134,
1144, 1166, 1467, 1511, 1624,1775, 1776, 1833,
Transport, komunikacja, łączność
266, 272, 374, 607, 661, 662, 675, 681, 683, 704-713,715, 718,
721, 722, 738, 745, 878, 903, 904, 906, 907, 909, 929, 935,
970, 1034, 1035, 1036, 1052, 1055, 1057, 1058, 1062, 1088,
1108, 1109, 1115, 1141, 1142, 1145, 1150, 1151, 1157,1172,
1173, 1691, 1693, 1694-1698, 1700-1704, 1796, 1803, 1947,
2033, 2089, 2095, 2148
Urzędy pracy, zatrudnienie
22, 184, 1720, 2051-2056,
Wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna
72, 1191,
Zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia
35, 36, 37, 53, 112, 115, 120, 130, 148, 200, 287, 289, 291,
313, 319, 370, 392, 429, 522-531,619, 643, 781, 851, 936, 999,
1133, 1164,1451, 1635,1853-1858,
Zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność
Archiwa prywatne i spuścizny
125, 126, 1683, 1685-1687, 1689, 1692, 1937, 1938,
88 (poz.8-11, 34-36, 46-53, 73-79, 100-105,136-197), 90-95,
97-106, 114, 323, 341, 342, 360 (poz.13, 29,30-34), 364, 365,
368, 380, 390, 391, 396, 406, 407, 412, 413, 428, 449, 534,
543, 550, 573, 574, 612, 613, 640, 641, 671, 672, 673, 691,
696, 770, 771, 786, 790, 823, 1127, 1128, 1221-1229, 1233,
1236, 1244, 1304, 1310-1312, 1366, 1367, 1367,1370, 1372-
14
1374, 1376, 1396-1398, 405,1406, 1422, 1423, 1425-1427,
1459, 1468, 1469, 1471, 1473, 14791483, 1489,1490, 1506,
1507, 1514, 1518, 1526, 1528, 1529, 1531, 1532, 1535, 1536,
1538-1545, 1547-1557, 1561, 1562, 1565-1575, 1577, 1630,
1665, 1675, 1678, 1679,1715, 1716, 1723, 1726, 1730-1733,
1736, 1740-1742, 1748, 1750, 1756, 1761, 1766- 1768, 1770,
1771, 1773, 1777, 1778, 1805, 1806, 1811, 1812, 1829-1831,
1836, 1845, 1846, 1848, 1849, 1860, 1864-1867, 1869, 1870,
1875-1877, 1879, 1885, 1886, 1907, 1910, 1913, 1915, 1917,
1918, 1930, 1934, 1940, 1941, 1943, 1944, 1949, 1950, 19521954, 1957-1960,1967, 1971, 1973, 1976, 1979-1982, 1992,
2030, 2034, 2063, 2064, 2072, 2073, 2086, 2088, 2092, 20972100, 2103, 2112-2115, 2122, 2125, 2134, 2140, 2141, 2143,
2145, 2168-2170, 2179, 2183, 2186, 2187, 2189, 2190,
Instytucje finansowe
Banki
224, 225, 227, 228, 231-243, 450, 583-590, 604, 638, 645,
647, 663, 735, 742, 792, 877, 1871, 1983, 1984, 2138
Fundacje
87
Instytucje kredytu długoterminowego
229, 433, 1586,
Instytucje ubezpieczeniowe
255, 684, 1788,
Instytucje ubezpieczeń społecznych
414, 848,
Kasy pożyczkowe, zapomogowe
219, 302, 403, 404, 747,
Instytucje gospodarcze
Budownictwo
245, 714, 905,
Handel i usługi
256, 347, 371, 874, 875, 1037, 1038, 1936, 2166, 2167,
Przemysł drobny
335, 2004,
Przemysł papierniczy, poligraficzny
968, 1130,
Przemysł spożywczy
88 (poz.129), 253, 1781, 2091,
Przemysł wydobywczy
1235, 1908,
Rolnictwo i leśnictwo
47, 252, 535, 536, 853, 1882, 2166
Transport, komunikacja łączność
88 (poz.89, 98), 246-249, 258, 337, 941, 1143, 1861, 1862,
2177, 2178, 2193,
Instytucje kultury
Muzea, biura wystaw, galerie
109, 357, 778, 1699,
Prasa, radio, film, telewizja
88 (poz.22-30), 444, 596, 1176, 1237, 1268, 1418, 1424, 1486,
1519, 1537, 1583, 1789, 1891, 1892, 1895, 1897, 1899- 1901,
15
1904, 1905, 1909, 1926- 1929, 1963-1965,2117, 2118, 2119,
2154- 2157,
Teatry, opery, filharmonie, kina
1842, 1843,
Instytucje nauki i oświaty
Archiwa
1597, 1961,
Biblioteki
567
Instytuty badawcze i naukowe
83, 158, 220, 333, 426, 427, 440, 533, 539, 568, 577, 578, 580582, 648, 669, 682, 724, 749, 750, 752-754, 922, 934, 940,
1104, 1110, 1113, 1129, 1159, 1220, 1241, 1452, 1596, 1603,
1603, 1606, 1612, 1623, 1625, 1634, 1636, 1655, 1658, 1659,
1671, 1672, 1676, 1677, 1680, 1705, 1734, 1735, 1738, 1747,
1763, 1792, 1798, 1800, 1814, 1817-1821, 1828, 1837-1839,
1844, 1852, 1874, 1878, 1912, 1931, 1932, 1948, 1951, 1956,
1962, 1989, 1990, 2032, 2036, 2039, 2043, 2068, 2069, 2070,
2074, 2107-2111, 2116, 2139, 2144, 2151-2153, 2159-2164,
2171,2172, 2176,
Kursy i inne
576, 887, 1520, 1591, 1610, 1611,
Szkoły zawodowe
88 (poz.132,133), 1974,
Szkoły elementarne, podstawowe, powszechne
187,
Szkoły średnie
88 (poz.39-45), 142, 143, 145, 542,
Wyższe uczelnie
141, 150, 151, 541, 569,
Instytucje ochrony zdrowia i opieki
społecznej
88 (poz.12-14, 99), 1813, 2147, 2149
Instytucje wymiaru sprawiedliwości
Sądy, trybunały
88 ( poz.69-72a), 299, 932, 1463, 2121, 2142,
Prokuratury
842, 1453-1458, 1563, 2065,
Urzędy zastępstwa prawnego
23, 171, 679
Instytucje wyznaniowe
1911,
Partie polityczne i organizacje
afiliowane, ruchy społeczne
48, 49, 54, 57, 62, 70, 75, 88 (sygn.118-120, 135), 116, 183,
197, 445, 1124, 1194, 1197-1203, 1205, 1208-1214, 12161219, 1238, 1239, 1246-1248, 1250-1258, 1279-1289, 12911296, 1298-1301, 1314, 1317, 1319, 1321, 1323, 1327, 1328,
1330-1332, 1338, 1340, 1346-1348, 1352 -1357, 1359, 1360,
1362-1364, 1400, 1407, 1408, 1410, 1411, 1414, 1420, 14301434, 1436-1444, 1447, 1449, 1450, 1470, 1484, 1487, 1491,
16
1492, 1495-1497, 1500-1504, 1509, 1515-1517, 1524, 1530,
1546, 1579, 1587, 1590, 1717-1719, 1772, 1807, 1969, 1994,
2093, 2094, 2199, 2191, 2195,
Samorząd gospodarczy
Samorząd zawodowy
259, 591, 937,
58,
149, 163, 385, 405, 646, 1267, 1415,
Spółdzielczość
Administracja spółdzielczości
167, 205, 206,208- 210, 213, 215-218, 221, 301, 434, 552,
670, 687, 688, 698, 701, 748, 766, 889, 892, 1599, 1601, 1604,
1605, 1607, 1613-1619, 1621,1622, 1628, 1629, 1644, 1645,
1647, 1666, 1668-1670, 1712-1714, 1986, 1987,
Spółdzielnie
188, 207, 338, 1893, 1896, 1903,
Stowarzyszenia i związki
Dobroczynne i ochrony zdrowia
50, 51, 52, 60, 61, 67, 88 (poz.112-115), 138, 139, 140, 152,
153, 164, 284, 358, 443, 605, 674, 734, 783, 788, 1146, 1609,
1654,
Gospodarcze
88 (poz.122-125), 248, 254, 328, 518, 538, 545, 571,744, 865,
1265, 1724,
Hobbystyczne
186,
Kombatanckie
159, 339, 340, 384, 389, 415, 416, 418, 419, 425, 784, 847,
855, 1231, 1259, 1350, 1485, 1522, 1564, 1797, 1799, 1841,
1916, 1935, 1972, 1978, 2102, 2104, 2133, 2135-2137,
2158,2182, 2184, 2185,2197,
Kulturalne
55, 176- 180, 310, 438, 446, 685, 690, 858, 1365, 1498, 1499,
1608, 1627, 1881, 1977, 2035, 2071,
Młodzieżowe
76, 88 (poz.65, 126), 182, 1523,
Mniejszości narodowych (też emigrantów)
53 (poz.1-59), 59, 267, 451, 763, 1149, 1160, 1234, 1887,
2146
Naukowe i oświatowe
38, 81, 88 ( poz.7, 32, 33, 37, 38), 194, 452, 516, 694, 774,
1135, 1161, 1165, 1204, 1262, 263, 1309, 1585, 1598, 1942,
Samopomocowe
69, 160, 164, 1306, 1371,
Sportowe
88 (poz.108-110), 825, 828-840, 901, 1116, 1137, 1264, 1588,
1832,
Środowiskowe
63, 71, 73, 74, 88 (poz.6, 60-64, 66-68, 80-85, 87, 88, 111, 116,117,121, 127,
128, 134, 198), 108, 155, 166, 214, 264, 325, 360 ( poz.1-12), 411, 435, 549,
741, 785, 793, 810-812, 844-846, 857, 873, 880, 881, 883, 888, 933, 1131,
1136, 1139, 1188, 1193, 1240, 1249, 1260, 1261, 1290, 1302, 1305, 1428,
1435, 1446, 1478, 1505, 1513, 1664, 1682, 1721, 1737, 1835, 1847, 1996,
17
1997, 2150, 2173-2175, 2180, 2181,
Władze ustawodawcze (Sejm, Senat)
1, 88 (poz.90), 579, 737
Wojsko
Jednostki wojskowe
1342, 1429, 1527, 1755, 1769, 2090,
Sztaby, dowództwa terytorialne
1190
1190, 1315, 1316, 1320, 1324, 1326, 1329, 1337, 1339, 1343,
1465, 1880, 1883, 1884, 1998.
1190
Zbiory i kolekcje
45, 53,
56, 68, 89, 107, 122, 128, 129, 146, 157, 193, 198, 260, 271,
273, 295, 324, 372, 439, 442, 546, , 260, 271273, 295, 324,
372, 439, 442, 546, 555, 556, 572, 692, 6693, 692,271, 693,
743, 693, 743, 743743, 762, 995693, 743, 762, 995, 996,
1132, 1178,1179, 1189, 1195, 1196, 1207, 1207, 1215, 1230,
1232, 1242, 1243, 1245, 12691207, 1215, 1230, 1232, 1242,
1243, 1245, 1269-1273, 1275-1278, -12731275-1278, 1303,
1307, 1308, 1313, 1318,1278, 1303, 1307, 1308, 1313, 1318,
1333-1336, 1344, 1345, 1349, 1358, 1361, 1399, 1401, 1409,
1412, 1413, 14211349, 1358, 1361, 1399, 1401, 1409, 1412,
1413, 1421, 1460-1462, 1464, 1466, 1475, 1488, 1493, 1494,
1508, 15101462, 1464, 1466, 1475, 1488, 1493, 1494, 1508,
1510, 1521, 1525, 1533, 1534, 1559, 1581, 1582, 1584, 1631,
16511525, 1533, 1534, 1559, 1581, 1582, 1584, 1631, 1651,
1656, 1673, 1690, 1728, 1729, 1739, 1791, 1808, 1834,
18401673, 1690, 1728, 1729, 1739, 1791, 1808, 1834, 1840,
1850, 1859, 1914, 1955, 1975, 1991, 2031, 2087, 2096,
21921859, 1914, 1955, 1975, 1991, 2031, 2087, 2096, 2192,
2194.
Związki zawodowe
88 (poz. 1-5),244, 383, 544, 821, 843, 861, 1119, 1120, 1147,
1163,1206, 1416, 1417, 1419,1448,1474,1580,1667,1762,1810.
18
Alfabetyczny spis zespołów i zbiorów*
(liczby przy haśle oznaczają numer zespołu, bądź zbioru)
nazwa zespołu ( zbioru)
numer
Adiutantura Belwederu [w:]
106
Agence Economique et Financiére [Francuska Gospodarcza Agencja Telegraficzna] w Warszawie 249
Agencja Konsularna w Cluj
488
Agencja Polska (Centralna Agencja Polska) w Lozannie
38
Agencja Prasowa Interpress
1928
Agencja Robotnicza w Warszawie
1188
Agencja Telegraficzna Ekspress [w:]
88
Agrobank S.A. w upadłości w Warszawie
Agrobank S.A. w Warszawie
1984
1983
Agromet, Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Rolniczych w Warszawie
Ajewski Eugeniusz, akta
Akademia Nauk Społecznych w Warszawie [w:]
Akademicki Bank Spółdzielczy z o.o. w Warszawie
Akademicki Związek Walki Młodych Życie. Zarząd Główny w Warszawie
Akademickie Koło Włodzimierzan [w:]
Akcja Samoobrony Polskiej [w:]
Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie
957
2183
1597
243
1505
88
1579
238
Akta byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej, Korpusu Ochrony
Pogranicza i Straży Granicznej
Akta francuskie z wyspy Jersey
Akta gospodarcze Belwederu w Warszawie
1656
1189
107
Akta więzienne osób skazanych za działalność komunistyczną
1508
Alexandrowicz (Kostek) Konstanty, akta [w:]
Altman Henryk, akta
88
1539
Ambasada RP w Ankarze
499
Ambasada RP w Belgradzie
1166
Ambasada RP w Berlinie
474
Ambasada RP w Bukareszcie
487
Ambasada RP w Kujbyszewie
564
Ambasada RP w Londynie
503
Ambasada RP w Moskwie
510
Ambasada RP w Paryżu
463
Ambasada RP w Rzymie
505
19
* zespoły i zbiory „szczątkowe”, wchodzące w skład większych zespołów i zbiorów oznaczono literą [w:]
Ambasada RP w Waszyngtonie
490
Amerykańska Komisja Pomocy Polakom na Węgrzech - Polska Ymca [w:]
140
Amerykańska Komisja Pomocy Polakom w Bukareszcie [Rumunia]
139
Amerykańsko-Polska Izba Handlowa i Przemysłowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki
[American Polish Chamber of Commerce and Industry in the United States Inc.]
w Nowym Jorku
Amt des Distrikts Galizien [Urząd Okręgu Galicja (we Lwowie)]
591
689
Amt des Distrikts Krakau. Kontrol- und Durchlassungskommission [Urząd Okręgu Krakowskiego] 1335
Amt des Distrikts Lublin [Urząd Okręgu Lubelskiego] [w:]
1335
Amt des Distrikts Radom [Urząd Okręgu Radomskiego] [w:]
1335
Amt des Distrikts Warschau [Urząd Okręgu Warszawskiego] [w:]
1335
Andrzejewski Julian, akta
1730
Angielski Komitet Pomocy Polakom w Budapeszcie [w:]
140
Ankiety personalne aktorów, reżyserów, tancerzy i muzyków. [w:]
Antyk, Społeczny Komitet Antykomunistyczny
88
1346
Apothekerkammer in der Gesundheitskammer für das Generalgouvernement [Izba Aptekarska
w Izbie Zdrowia dla Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie]
405
Archiwum Akt Nowych w Warszawie
1961
Archiwum Fotograficzne Tułaczy, fundacja w Warszawie
2169
Archiwum Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie
1972
Archiwum Fundacji Sienkiewiczowskiej w Warszawie
1977
Archiwum Szkół Partyjnych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie
1597
Archiwum Szpitala Maltańskiego w Warszawie, akta Antoniego Chacińskiego
1813
Archiwum środowiska byłych żołnierzy 9 Kompanii Dywersyjnej Żniwiarz Armii Krajowej
1978
Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej
2102
Archiwum środowiska byłych żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
Obroża
1769
Archiwum Włodzimierza I. Lenina w Polsce
1233
Archiwum Wojskowe w Warszawie [w:]
1961
Archiwum Związku Harcerstwa Polskiego
76
Arged, Centrala Handlowa w Warszawie
1641
Armia Austriacka. Referat Grobownictwa Wojennego
1883
Armia Czerwona - zbiór akt
1278
Armia Krajowa
1326
Armia Krajowa – Dziennik Radiowy, materiały redakcyjne
129
Armia Ludowa
Armia Niemiecka [Wehrmacht] [w:]
1316
1335
Armia Polska w ZSRR 1942
2090
Armia Polska w ZSRR 1943-1945
1337
Art, Zakłady Artystyczne w Warszawie
2004
Art , Zarząd Zakładów Artystycznych w Warszawie
2003
20
Artos, Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych w Warszawie
357
Association Internationale des Travailleurs [Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników] [w:] 1534
Attaché Handlowy w Belgradzie
622
Attaché Handlowy w Sofii
Attaché Handlowy w Tel-Aviwie
882
629
Attaché Handlowy w Wiedniu
630
Attaché Wojskowy przy Ambasadzie RP w Moskwie
1624
Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych
1191
Autostrady Polskie S. A. [w:]
2033
Bacutil, Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe w Warszawie
1030
Bacutil, Zjednoczenie Przemysłu Paszowego w Warszawie
1033
Baczyński Tadeusz, akta
1958
Balicka-Oszczakiewicz Romana, akta
1875
Bank Agrobank S.A. w upadłości w Warszawie
1984
Bank Agrobank S.A. w Warszawie
Bank Akceptacyjny S.A. w Warszawie
1983
239
[Der] Bankdirigent der Emissionsbank in Polen [Komisarz Bankowy Banku Emisyjnego w Polsce
(w Krakowie)]
583
Bank Emisyjny w Polsce w likwidacji w Krakowie
604
Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Drohobycz [Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung
586
Drohobycz]
Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Główny w Krakowie [Emissionsbank in Polen.
Hauptniederlassung]
585
Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Kołomyja [Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung
Kolomea]
587
Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Lwów [Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung Lemberg] 588
Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Stanisławów [Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung
Stanislau]
589
Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Tarnopol [Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung
Tarnopol]
590
Bank Emisyjny w Polsce. Zarząd Główny w Krakowie [Emissionsbank in Polen. Geschäftsleitung] 584
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
235
Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Warszawie
225
Bank Handlowy w Warszawie SA
638
Bank Inwestycyjny. Centrala w Warszawie
742
Bank Komunalny Miasta Lwowa [Der Kommunalbank der Stadt Lemberg] [w:]
540
Bank Komunalny w Warszawie
645
Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie
450
Bank Polska Kasa Opieki. Oddział w Paryżu
Bank Polski SA w Warszawie
735
233
Bank Rolny. Centrala w Warszawie
Bank Rzemiosła i Handlu w Warszawie
647
231
Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów w Warszawie
242
21
Bank Spółdzielczy Farmaceutów z o.o. w Warszawie
Bank Spółdzielczy Rzemieślników Rzeczypospolitej Polskiej z o.o. w Warszawie
241
240
Bank Spółdzielczy Społem w Warszawie
663
Bank Towarzystw Spółdzielczych SA w Warszawie
224
Bank Zachodni SA w Warszawie
236
Bank Związku Spółek Zarobkowych [w:]
Baron Henryk, akta
Batalion Harcerski [w:]
Bataliony Chłopskie
88
1224
76
1324
Baumgarten Leon, akta
1528
[Der] Beauftragte des Generalgouverneurs für die Betretung der Ukrainischen Flüchtlinge in der
Slovakei [Pełnomocnik Generalnego Gubernatora do Opieki nad Uchodźcami
Ukraińskimi w Słowacji
Berman Jakub, akta
112
1422
Bertoni Karol, akta
1740
Beton -Stal, Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Warszawie
714
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny
w Warszawie
62
Białkiewiczowie Aleksandra i Mieczysław, akta
2143
Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hromada. Centralny Sekretariat w Wilnie
1300
Bialy Orzeł - Klub Polskich Sił Zbrojnych [w:]
1340
Biblioteka Okrężna Internowanych Polskich w Szwajcarii
567
Biprotosp, Biuro Projektów Typowych Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych [w:]
782
Bida Antoni, akta
1561
Biernacki Jerzy [w:]
1349
Bierut Bolesław, archiwum
1369
Billig Wilhelm, akta
1568
Biomed, Zjednoczenie Wytwórni Surowic i Szczepionek w Warszawie
1121
Biowet, Zarząd Przemysłu Bioweterynaryjnego w Warszawie
1114
Biuro Administracji Polaków w Marsylii [w:]
464
Biuro Amatorskiego Ruchu Artystycznego[1948-1969] 1970-1992
Biuro Amatorskiego Ruchu Artystycznego [w:] 1948-1951
1749
366
Biuro Amatorskiego Ruchu Artystycznego [w:] 1949-1950
1749
Biuro Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie
1873
Biuro Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki [w:]
317
Biuro do Spraw Gospodarki Metalami Nieżelaznymi w Warszawie
997
Biuro do Spraw Papieru przy Prezesie Rady Ministrów w Warszawie
998
Biuro Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego w Warszawie
620
Biuro Generalnego Komisarza Wyborczego w Warszawie
621
Biuro Głównego Pełnomocnika Akcji Siewnej [w:]
Biuro Głównej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej [w:]
196
196
Biuro Komisarza Generalnego udziału Polski w Wystawie Uniwersalnej EXPO'92 Sewilla
1699
22
Biuro Komisarza przy Wydziale Lustracyjnym [w:]
205
Biuro Komisarza Rządu dla Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej w Polsce z siedzibą w 201
Warszawie
Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie
1819
Biuro Kontroli przy Radzie Państwa w Warszawie
Biuro Koordynacji Ruchu Amatorskiego [1948-1969] 1970-1992
Biuro Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i Rady Głównej Społecznego Funduszu Odbudowy
Kraju i Stolicy w Warszawie
Biuro Obchodów Artystycznych [w:]
293
1749
392
Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami Bomis w Warszawie
1042
Biuro Obrotu Maszynami Zbędnymi w Warszawie
1041
Biuro Odbioru Transportów Morskich w Gdańsku
319
Biuro Odbudowy Domu przy ul. Kopernika 34 w Warszawie [w:]
189
Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie
291
Biuro Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego [Jedności Narodu] w Warszawie
183
Biuro Organizacji Dostaw w Warszawie
374
Biuro Organizacji Rachunkowości w Warszawie
394
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce
1635
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Inwestycji Surowcowych w ZSRR [z siedzibą]
w Warszawie
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia
Zdrowotnego w Warszawie
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Zagospodarowania Wisły w Warszawie
366
2057
1872
1743
Biuro Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem w Warszawie
154
Biuro Pełnomocnika Rządu PRL do Spraw Repatriacji Polaków z ZSRR w Moskwie
619
Biuro Planów Perspektywicznych Łączności w Warszawie
1677
Biuro Planów Regionalnych w Warszawie
333
Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie
515
Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie
579
Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie
Biuro Projektów CPN - Naftoprojekt w Warszawie
Biuro Projektów Elektryfikacji Kolei w Warszawie
Biuro Projektów Energetycznych Energoprojekt w Warszawie
Biuro Projektów Typowych Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych Biprotosp [w:]
Biuro Propagandy Konsumpcji Cukru [w:]
Biuro Przesiedlenia [w:]
749
533
753
2068
782
88
199
Biuro Radcy Handlowego w Bukareszcie
623
Biuro Radcy Handlowego w Helsinkach
624
Biuro Radcy Handlowego w Londynie
625
Biuro Radcy Handlowego w Moskwie
626
Biuro Radcy Handlowego w Pekinie
609
Biuro Radcy Handlowego w Rzymie
627
Biuro Radcy Handlowego w Sztokholmie
628
Biuro Rewindykacji w Warszawie
287
Biuro Rozliczeń Budownictwa Przemysłowego w Warszawie
1919
23
Biuro Sejmu RP w Warszawie
Biuro Sekcji Zagranicznych [w:]
5
1198
Biuro Senatu RP [w:]
88
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa w Warszawie. CRS Samopomoc Chłopska
539
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt w Warszawie
2069
Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych [w:]
196
Biuro Turystyki Młodzieżowej Juventur S.A. w Warszawie
1862
Biuro Turystyki Młodzieżowej ZSMP Juventur w Warszawie
1861
Biuro Upaństwowienia Przemysłu i Odszkodowań [w:]
870
Biuro d/s. Uruchomienia Produkcji Samochodów Licencyjnych [ w:]
1126
Biuro d/s. Uruchomienia Produkcji Samochodów Małolitrażowych [ w:]
1126
Biuro Uruchomień Pojazdów i Wyrobów Kooperacyjnych Przemysłu Motoryzacyjnego
w Warszawie
Biuro Weryfikacji, Rejestracji i Ewidencji Samochodów przy Ambasadzie RP w
Bukareszcie [w:]
1126
Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą [w:]
366
Biuro Wycinków Prasowych Glob w Warszawie
1890
Biuro Zakupów Wyrobów Cukierniczych [Einkaufsbüro der Zuckerfabriken im Distrikts
Warschau] [w:]
Biuro Zbytu Drewna w Warszawie
244
2082
Biuro Ziem Zachodnich [w:]
199
Blok Jedności Robotniczej-Centralny Komitet Wyborczy [w:]
1254
Blok Stronnictw Demokratycznych [w:]
1368
B'Nei B'Rith - Braterstwo, Stowarzyszenie Humanitarne w Warszawie
674
Bobiński Stanisław, akta
1397
Bobrowscy: Bronisław, Bronisława i Emil, akta [w:]
487
88
Bodalski Mieczysław, akta
1569
Boerner Ignacy, akta [w:]
88
Bogucki Andrzej, akta
Bogucki Antoni, akta [w:]
1953
88
Bomis, Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami w Warszawie
Bomis , Centrala Obrotu Maszynami i Surowcami w Warszawie
1042
1043
Borejsza Jerzy, akta
1372
Borkiewicz Anna i Adam, akta
1836
Borkowska - Afhami Anna, akta
Bortnowski Władysław, akta [w:]
1806
88
Boruta-Spiechowicz Mieczysław, akta
1773
Braterstwo - B'Nei B'Rith , Stowarzyszenie Humanitarne w Warszawie
674
Bromirska Jadwiga, akta
1879
Brun Julian, akta
Brzeski Komitet Antyfaszystowski
Buchenwald- obóz koncentracyjny [w:]
1312
1338
1333
24
Budomasz, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych Przemysłu
Maszynowego w Warszawie
Budowlani, Federacja Sportowa [w:]
Bułgarska Partia Komunistyczna [w:]
Bund, Ogólno-Żydowski Związek Robotniczy w Polsce
974
843
1358
1214
Bureau Central d'Administration des Polonais de Vichy [Centralne Biuro do Spraw Polaków w
Vichy]
Butlow Gustaw, akta
Canadian Pacific Railway - Department Colonization and Development [w:]
756
1490
88
Caritas, Zrzeszenie Katolików. Zarząd Główny w Warszawie
2173
Cekar, Centrum Komputeryzacji Rynku w Warszawie
1603
Centrala Akademickich Bratnich Pomocy na Uczelniach Warszawskich [w:]
1240
Centrala Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie
1683
Centrala Gospodarcza Spółdzielni Ogrodniczych w Warszawie
1044
Centrala Handlowa Arged w Warszawie
1641
Centrala Handlowa Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych Elmet w Warszawie
Centrala Handlowa Konsumy w Warszawie
Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego Chemia w Warszawie
1003
1708
919
Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego w Warszawie
921
Centrala Handlowa Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
1657
Centrala Handlowa Przemysłu Elektrotechnicznego w Warszawie
1006
Centrala Handlowa Przemysłu Metalowego w Warszawie
1005
Centrala Handlowo-Techniczna Rzemiosła Prywatnego, Przemysłu Metalowego i
Elektrotechnicznego w Warszawie
Centrala Handlowo-Techniczna Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Warszawie
632
1123
Centrala Handlu Artykułami Technicznymi Elmet w Warszawie
1004
Centrala Handlu Meblami w Warszawie
Centrala Imigracyjna. Komisja XVI we Lwowie. Pociąg Specjalny [Einwandererzentralstelle.
Kommission XVI in Lemberg. Sonderzug]
Centrala Jajczarsko-Drobiarska w Warszawie
924
999
Centrala Jubilerska Jubiler w Warszawie
1643
Centrala Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
1709
Centrala Mięsna w Warszawie
211
Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Warszawie
702
Centrala Obrotu Drewnem - Przedsiębiorstwo Handlowe - Jednoosobowa Spółka Skarbu
Państwa w Warszawie
Centrala Obrotu Drewnem - Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie
2084
Centrala Obrotu Maszynami i Surowcami Bomis w Warszawie
1043
Centrala Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie
666
Centrala Odpadków i Produktów Poubojowych w Warszawie
1031
Centrala Ogrodnicza w Warszawie
700
Centrala Ogrodnicza w Warszawie. Przedsiębiorstwo Państwowo –Spółdzielcze, [ w:]
1645
Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej Wytwórczości Drobnej Pantex w Warszawie
335
Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego w Warszawie
1639
930
2083
25
Centrala Produktów Naftowych w Warszawie
1784
Centrala Przedsiębiorstw Techniczno-Handlowych Eldom w Warszawie
1642
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego Cepelia [w:]
1629
Centrala Przemysłu Mięsnego
1795
Centrala Rolnicza Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie
552
Centrala Rolnicza Spółdzielni Samopomoc Chłopska . Zarząd Przedsiębiorstw Obrotu
Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie
Centrala Spożywcza w Warszawie
Centrala Spółdzielni Inwalidów w Warszawie
664
740
1712
Centrala Spółdzielni Inwalidów w Warszawie [w:]
1132
Centrala Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie
Centrala Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich w Warszawie
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich w Warszawie - grupa zespołów
208
698
1645
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych w Warszawie
889
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych w Warszawie [w:]
1645
Centrala Spółdzielni Pracy
1666
Centrala Spółdzielni Pracy w Warszawie
1616
Centrala Spółdzielni Rzemieślniczych w Warszawie
1619
Centrala Spółdzielni Spożywców Społem w Warszawie
Centrala Spółdzielni Transportu w Warszawie
701
1670
Centrala Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich w Warszawie
Centrala Spółdzielni Wytwórczych Solidarność w Warszawie
209
1617
Centrala Sprzętu Budownictwa w Warszawie
878
Centrala Sprzętu Pożarniczego, Ratunkowego i Ochronnego w Warszawie
2058
Centrala Techniczna w Warszawie
Centrala Turystyczna Orbis w Warszawie
1007
1037
Centrala Wyrobów Tytoniowych w Warszawie
Centrala Zakładu Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Warszawie
Centrala Zaopatrzenia Państwowego Przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon
w Warszawie
1660
923
2178
Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego [ w:]
910
Centrala Zaopatrzenia Rolnictwa w Warszawie
1112
Centrala Zaopatrzenia Weterynaryjnego i Zootechnicznego Centrowet w Warszawie
1111
Centrala Zbytu Drewna w Warszawie
Centrala Zbytu Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie
2085
1661
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych w Polsce
1417
Centralna Agencja Fotograficzna
1929
Centralna Agencja Polska w Lozannie
38
Centralna Kasa Kredytowo-Oszczędnościowa Zrzeszeń Urzędniczych. Spółdzielnia z o.o. w
Warszawie
Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie
302
219
Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie, Biuro
1873
Centralna Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Kadr Naukowych w Warszawie
1951
Centralna Komisja Kwalifikacyjna przy Prezesie Rady Ministrów
1681
26
Centralna Komisja Usprawnienia Administracji Państwowej przy Prezesie Rady Ministrów w
Warszawie
Centralna Komisja Wczasów Młodzieży Zorganizowanej [w:]
1594
1503
Centralna Komisja Związków Zawodowych [w:]
1415
Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Centralna Poradnia Świetlicowa i Wzorcownia Artystyczna
Centralna Rada Związków Zawodowych [w:]
Centralna Składnica Sanitarna w Warszawie
1749
1749
996
1684
Centralna Szkoła PPR w Łodzi
1520
Centralne Biuro do Spraw Polaków w Vichy [Bureau Central d'Administration des Polonais de
Vichy]
Centralne Biuro Komunistów Polskich w ZSRR. Przedstawicielstwo KC PPR w Moskwie
Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Spożywczych w Warszawie
Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 5 w Warszawie
756
1364
2151
1817
Centralne Biuro Konstrukcyjne Pras i Młotów w Warszawie
Centralne Biuro Obrotu Maszynami w Warszawie
1837
330
Centralne Biuro Obsługi Zagranicznej Orbis w Warszawie
371
Centralne Biuro Polskie Agitacji i Propagandy przy KC WKP(b) w Moskwie [w:]
1525
Centralne Biuro Polskie Oświaty przy Ludowym Komisariacie Oświaty w Moskwie [w:]
1525
Centralne Biuro Polskie Oświaty przy Ludowym Komisariacie Oświaty Ukraińskiej
SRR w Kijowie [w:]
1525
Centralne Biuro Projektowania Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Warszawie
1658
Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych w Warszawie
682
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Hydroprojekt [w:]
782
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie
266
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie
2043
Centralne Biuro Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawie
750
Centralne Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Kolejowego w Warszawie
754
Centralne Biuro Wyborcze (PPS) [w:]
1251
Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących Miast i Wsi - Wolność, Równość,
Niepodległość
Centralne Laboratorium Naukowo-Doświadczalne Przemysłu Ortopedycznego w Warszawie
Centralne Laboratorium Radiokomunikacji Państwowego Przedsiębiorstwa Poczta Polska,
Telegraf i Telefon w Warszawie
Centralne Towarzystwo Rolnicze - akta rejestracyjne [w:]
1327
2076
2177
35
Centralne Towarzystwo Rolnicze i inne organizacje rolnicze
Centralne Zarządy PGR - grupa zespołów
Centralne Zrzeszenie Robotniczych Organizacji Sportowych RP [w:]
47
379
1264
Centralny Akademicki Komitet Jedności Młodzieży w Warszawie
1504
Centralny Dom Twórczości Ludowej
Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku w Warszawie
1749
1832
Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej w Warszawie
2075
Centralny Instytut Kultury [w:]
366
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
1104
Centralny Instytut Rolniczy w Warszawie
Centralny Instytut Standaryzacji
426
1814
27
Centralny Komitet Akcji Górnego Śląska [Komitet 21]
1302
Centralny Komitet Jedności Młodzieży w Warszawie
1503
Centralny Komitet Ludowy
1321
Centralny Komitet Młodzieży [w:]
1254
Centralny Komitet Narodowy
Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego [w Piotrogrodzie]
54
51
Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Warszawie oraz komitety prowincjonalne] 50
Centralny Komitet Opieki Społecznej w Warszawie
164
Centralny Komitet Walki o Niepodległość Polski [w:]
1493
Centralny Komitet Wyborczy Bloku Jedności Robotniczo-Chłopskiej na Górnym Śląsku [w:]
Centralny Komitet Wyborczy Jedności Robotniczo-Chłopskiej [w:]
1291
1291
Centralny Komitet Wyborczy Związku Siły Chłopskiej [w:]
1299
Centralny Komitet Wykonawczy Grup KPRP w Rosji
1484
Centralny Komitet Wykonawczy Rad Delegatów Robotniczych Białorusi [w:]
1272
Centralny Komitet Wykonawczy Rad Delegatów Robotniczych, Włościańskich i
Armii Czerwonej [w:]
1271
Centralny Komitet Zbiórki Funduszu na Walkę ze Szpiegostwem [w:]
340
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Materiałowej w Warszawie
1705
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w
Budownictwie Elektromontaż w Warszawie
2164
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Polam w Warszawie
1932
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót Elektrycznych Elektromontaż w Warszawie 2163
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wzorców Materiałów Wzormat w Warszawie
1844
Centralny Ośrodek Badawczy Normalizacji w Warszawie
2171
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Warszawie
1591
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Warszawie
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa
576
1763
Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie
1820
Centralny Ośrodek Metodyczny Nauczycieli w Warszawie
1610
Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie
Centralny Ośrodek Opakowań w Warszawie
1749
2144
Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego.
Zarząd Główny w Warszawie
151
Centralny Ośrodek Planowania i Organizacji Zarządzania PPTT w Warszawie
1676
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie
2077
Centralny Polski Komitet Pomocy dla Uchodźców w Rumunii
1160
Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości w Warszawie
Centralny Urząd Geodezji i Kartografii [w:] 1926-1934
400
88
Centralny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie [1950-1951] 1954-1957
Centralny Urząd Geologii w Warszawie
1091
1092
Centralny Urząd Gospodarki Materiałowej w Warszawie
329
Centralny Urząd Gospodarki Torfowej w Warszawie
917
28
Centralny Urząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
782
Centralny Urząd Jakości i Miar
1722
Centralny Urząd Kinematografii [w:] 1951-1956
366
Centralny Urząd Kinematografii w Warszawie 1951 -1957
1093
Centralny Urząd Naftowy w Warszawie
1053
Centralny Urząd Planowania w Warszawie [1976-1988] 1989-1996
Centralny Urząd Planowania w Warszawie 1945-1949 [1950]
1779
192
Centralny Urząd Rolniczy w Krakowie [ Landwirtschaftliche Zentralstelle]
117
Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji w Warszawie
Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie
Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego [w:]
1016
520
996
Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa w Warszawie
Centralny Wydział Reemigracyjny [w:]
367
509
Centralny Wydział Zawodowy [w:]
1416
Centralny Zarząd Aptek w Warszawie
Centralny Zarząd Bibliotek [w:]
1685
366
Centralny Zarząd Biur Projektów Gospodarki Komunalnej w Warszawie
2046
Centralny Zarząd Budownictwa [w:]
1132
Centralny Zarząd Budownictwa Komunalnego w Warszawie
2044
Centralny Zarząd Budownictwa Lądowo-Inżynieryjnego w Warszawie
907
Centralny Zarząd Budownictwa Łączności w Warszawie
662
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego Południe w Warszawie
704
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego Północ w Warszawie
705
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego Śląsk w Warszawie
1055
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego Zachód w Warszawie
706
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego Południe w Warszawie
710
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego Północ w Warszawie
711
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego Śląsk w Warszawie
712
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego w Warszawie
709
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego Zachód w Warszawie
713
Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego w Katowicach
1052
Centralny Zarząd Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Warszawie
1904
Centralny Zarząd Budowy Maszyn Ciężkich w Gliwicach
1101
Centralny Zarząd Budowy Maszyn Górniczych w Warszawie
1056
Centralny Zarząd Budowy Maszyn w Warszawie
1011
Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli ZOR w Warszawie
Centralny Zarząd Budynków Mieszkalnych w Warszawie
272
2045
Centralny Zarząd Ceł w Warszawie
Centralny Zarząd Drogowy w Warszawie
807
1696
Centralny Zarząd Dróg Miejskich, Zieleni i Geodezji w Warszawie
2047
Centralny Zarząd Dróg Publicznych [w:] 1951-1957
652
Centralny Zarząd Dróg Publicznych w Warszawie [1950] 1951-1987
1057
29
Centralny Zarząd Eksploatacji Kruszywa w Warszawie
719
Centralny Zarząd Elektryfikacji Kolei w Warszawie
Centralny Zarząd Energetyki w Warszawie
1058
607
Centralny Zarząd Gospodarki Złomem w Warszawie
1060
Centralny Zarząd Handlu Artykułami Fotograficznymi i Precyzyjno-Optycznymi w Warszawie
1061
Centralny Zarząd Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego w Warszawie
803
Centralny Zarząd Handlu Artykułami Kolonialnymi i Delikatesowymi w Warszawie
802
Centralny Zarząd Handlu Artykułami Kosmetycznymi w Warszawie
799
Centralny Zarząd Handlu Opałem w Warszawie
795
Centralny Zarząd Handlu Owocami i Warzywami w Warszawie
800
Centralny Zarząd Handlu Owocami i Warzywami w Warszawie [w:]
Centralny Zarząd Hodowli Koni w Warszawie
1645
436
Centralny Zarząd Hurtu Spożywczego [w:]
996, 740
Centralny Zarząd Imprez Estradowych [w:]
366
Centralny Zarząd Instalacji Przemysłowych w Warszawie
1662
Centralny Zarząd Instytucji Muzycznych [w:]
366
Centralny Zarząd Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych [w:] 1952-1960
652
Centralny Zarząd Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych we Wrocławiu
1951, 1952, 1955, 1957
Centralny Zarząd Kolei Dojazdowych w Warszawie
1062
1695
Centralny Zarząd Kolejowych Zakładów Gastronomicznych w Warszawie
1694
Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych w Warszawie
715
Centralny Zarząd Konsumów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
1710
Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Nieżelaznych w Katowicach
1063
Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaznych w Częstochowie
1064
Centralny Zarząd Lasów Państwowych w Warszawie
432
Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
2089
Centralny Zarząd Miejskiego Handlu Mięsem w Warszawie
796
Centralny Zarząd Muzeów [w:]
366
Centralny Zarząd Obrotu Nasionami w Warszawie
868
Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi w Warszawie
Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi
1785
1794
Centralny Zarząd Odlewnictwa w Radomiu
1066
Centralny Zarząd Ogólnego Budownictwa Maszynowego w Warszawie
1067
Centralny Zarząd Państwowego Przemysłu Konserwowego
1793
Centralny Zarząd Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie
Centralny Zarząd Państwowej Komunikacji Śródlądowej [w:]
Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie
1704
652
362
Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych w Warszawie
616
Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych w Warszawie
681
Centralny Zarząd Poczt w Warszawie
1157
30
Centralny Zarząd Powszechnych Domów Towarowych w Warszawie
798
Centralny Zarząd Produkcji Elementów Budowlanych w Warszawie
991
Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej Łączności w Warszawie
916
Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej w Warszawie
990
Centralny Zarząd Produkcji Samochodów w Warszawie
1047
Centralny Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych w Warszawie
2049
Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych w Warszawie
2048
Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Montażowych i Produkcji Części
Zamiennych w Warszawie
Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Kolejowych w Warszawie
717
1035
Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych w Warszawie
1036
Centralny Zarząd Przemysłowych Surowców Wtórnych [w:]
Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Elektrotechnicznych w Warszawie
1132
634
Centralny Zarząd Przemysłu Barwników i Półproduktów w Gliwicach
899
Centralny Zarząd Przemysłu Bawełnianego w Łodzi
1068
Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej Południe w Katowicach
Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Warszawie
551
678
Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego w Gliwicach
900
Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego [w:]
Centralny Zarząd Przemysłu Chłodniczego w Warszawie
910
926
Centralny Zarząd Przemysłu Cukierniczego w Warszawie
1013
Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
942
Centralny Zarząd Przemysłu Drożdżowego w Warszawie
1026
Centralny Zarząd Przemysłu Drzewnego w Warszawie
1069
Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego w Warszawie
Centralny Zarząd Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie
915
965
Centralny Zarząd Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie
1070
Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego w Warszawie
1071
Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego w Katowicach
1107
Centralny Zarząd Przemysłu i Handlu Jubilerskiego w Warszawie
801
Centralny Zarząd Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego w Warszawie
927
Centralny Zarząd Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego w Warszawie
Centralny Zarząd Przemysłu Kablowego w Warszawie
1072
633
Centralny Zarząd Przemysłu Kawowego i Środków Odżywczych w Warszawie
1025
Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego w Zabrzu
1073
Centralny Zarząd Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Warszawie
1024
Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego w Warszawie
1074
Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego w Warszawie [w:]
1169
Centralny Zarząd Przemysłu Marynarki Handlowej w Gdyni
1075
Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Elektrycznych w Warszawie
1076
Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn i Urządzeń w Poznaniu
667
Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Rolniczych w Warszawie
1077
31
Centralny Zarząd Przemysłu Maszynowego i Mechanizacji w Warszawie
1023
Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Budowlanych Wapienno-Piaskowych w Warszawie
992
Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Górniczych w Gliwicach
898
Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
1050
Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Wiążących w Sosnowcu
890
Centralny Zarząd Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach
1078
Centralny Zarząd Przemysłu Metalowego w Warszawie
1105
Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego w Warszawie
1010
Centralny Zarząd Przemysłu Mineralnego w Warszawie
1079
Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie
699
Centralny Zarząd Przemysłu Młynarskiego w Warszawie
1014
Centralny Zarząd Przemysłu Naftowego w Krakowie
Centralny Zarząd Przemysłu Narzędzi i Przyrządów Mierniczych w Warszawie
1080
1081
Centralny Zarząd Przemysłu Odzieżowego w Łodzi
1106
Centralny Zarząd Przemysłu Okrętowego [w:]
1132
Centralny Zarząd Przemysłu Organicznego Erg w Warszawie
697
Centralny Zarząd Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warszawie
1017
Centralny Zarząd Przemysłu Papierniczego w Warszawie
1082
Centralny Zarząd Przemysłu Papierniczego [w:]
910
Centralny Zarząd Przemysłu Piekarniczego w Warszawie
804
Centralny Zarząd Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego w Warszawie
1018
Centralny Zarząd Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół w Warszawie
967
Centralny Zarząd Przemysłu Rybnego w Warszawie
1027
Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego w Łodzi
1083
Centralny Zarząd Przemysłu Spirytusowego w Warszawie
1015
Centralny Zarząd Przemysłu Spożywczego w Warszawie
343
Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Gospodarskiego w Warszawie
654
Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Medycznego [w:]
Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Motoryzacyjnego w Warszawie
Centralny Zarząd Przemysłu Stali Specjalnej w Katowicach
1132
655
1084
Centralny Zarząd Przemysłu Surowców Mineralnych w Warszawie
720
Centralny Zarząd Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu
2196
Centralny Zarząd Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu
1085
Centralny Zarząd Przemysłu Teletechnicznego w Warszawie
914
Centralny Zarząd Przemysłu Terenowego [w:]
Centralny Zarząd Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych [w:]
1132
1132
Centralny Zarząd Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie
980
Centralny Zarząd Przemysłu Torfowego w Warszawie
Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego w Warszawie
657
1000
Centralny Zarząd Przemysłu Wełnianego w Bielsku-Białej
1086
Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego w Katowicach
870
32
Centralny Zarząd Przemysłu Włókien Łykowych w Łodzi
1049
Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi
1054
Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Drzewnych w Warszawie
388
Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Metalowych w Warszawie
1087
Centralny Zarząd Przemysłu Zbożowego w Warszawie
1022
Centralny Zarząd Przemysłu Zielarskiego w Warszawie
1012
Centralny Zarząd Przemysłu Ziemniaczanego w Warszawie
1020
Centralny Zarząd Przetwórstwa Odpadów Zwierzęcych i Roślinnych w Warszawie
1019
Centralny Zarząd Przewozów w Warszawie
1693
Centralny Zarząd Radiofonizacji Kraju w Warszawie
745
Centralny Zarząd Remontów Maszyn i Urządzeń w Warszawie
716
Centralny Zarząd Robót Instalacji Budownictwa Miejskiego w Warszawie
707
Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych Budownictwa Miejskiego w Warszawie
1088
Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego w Warszawie
708
Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych w Warszawie
Centralny Zarząd Robót Specjalnych w Warszawie
906
909
Centralny Zarząd Selekcji Roślin w Warszawie
867
Centralny Zarząd Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych w Łodzi
1051
Centralny Zarząd Sprzętu Samochodowego [w:]1952, 1955
652
Centralny Zarząd Sprzętu Samochodowego w Warszawie [1947-1950], 1951- 1960
Centralny Zarząd Szkolenia Kadr Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie
Centralny Zarząd Szkolenia Kadr Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie [w:]
Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie
Centralny Zarząd Szkół Artystycznych [w:]
1172
437
1632
797
366
Centralny Zarząd Sztuk Plastycznych i Wystaw [w:]
366
Centralny Zarząd Teatrów [w:]
366
Centralny Zarząd Teatrów, Oper i Filharmonii [w:]
366
Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa w Łodzi
393
Centralny Zarząd Telefonii i Telegrafii w Warszawie
Centralny Zarząd Telekomunikacji w Warszawie
Centralny Zarząd Terenowego Przemysłu Spożywczego [w:]
1150
1151
1132
Centralny Zarząd Transportu Samochodowego Łączności w Warszawie
Centralny Zarząd Transportu w Warszawie
1142
721
Centralny Zarząd Tuczu Przemysłowego w Warszawie
1028
Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki Ruch w Warszawie
Centralny Zarząd Urządzeń Socjalno-Bytowych w Warszawie
Centralny Zarząd Usług Komunalnych w Warszawie
1823
1692
2050
Centralny Zarząd Uzdrowisk w Warszawie
1686
Centralny Zarząd Wagonów w Warszawie
1691
Centralny Zarząd Weterynarii w Warszawie
615
Centralny Zarząd Weterynarii w Warszawie [w:]
1632
Centralny Zarząd Więziennictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
1745
Centralny Zarząd Wojskowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Warszawie
718
33
Centralny Zarząd Wód Śródlądowych [w:]
782
Centralny Zarząd Wytwórni Materiałów Budowlanych w Warszawie
879
Centralny Zarząd Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Warszawie
Centralny Zarząd Zakładów Betoniarskich i Żelbetowych w Warszawie
1698
989
Centralny Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Warszawie
Centralny Zarząd Zakładów Prefabrykacji w Warszawie
1109
987
Centralny Zarząd Zakładów Zbożowych w Warszawie
1089
Centralny Zarząd Zaopatrzenia Kolejowego w Warszawie
1697
Centralny Zarząd Zaopatrzenia Łączności w Warszawie
1149
Centralny Zarząd Zaopatrzenia Materiałowo Technicznego w Warszawie
Centralny Zarząd Zaopatrzenia Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie
1148
1090
Centralny Zarząd Zaopatrzenia Rolnictwa w Warszawie
918
Centralny Zarząd Zaopatrzenia w Warszawie
2128
Centralny Zarząd Zbytu [w:]
1132
Centralny Zarząd Zbytu Przemysłu Maszynowego w Warszawie
920
Centralny Zarząd Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Warszawa w Warszawie
722
Centralny Związek Gazownictwa w Warszawie
Centralny Związek Górników w Polsce [w:]
1059
1415
Centralny Związek Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych w Warszawie
189
Centralny Związek Polaków we Francji [w:]
1493
Centralny Związek Robotników Przemysłu Budowlanego i Pokrewnych Zawodów w Polsce [w:] 88
Centralny Związek Robotników Przemysłu Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i
Pokrewnych Zawodów [w:]
Centralny Związek Robotników Przemysłu Chemicznego w RP [w:]
1415
Centralny Związek Robotników Przemysłu Skórzanego w Polsce [w:]
1415
Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie
Centralny Związek Spółdzielczości Pracy w Warszawie
Centralny Związek Spółdzielczości Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Cepelia w
Warszawie
Centralny Związek Spółdzielczy w Warszawie
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie
Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów w Warszawie
1644
1647
Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie
1607
Centralny Związek Spółdzielni Niewidomych w Warszawie
1601
Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie
1863
Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska w Warszawie
1986
Centralny Związek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie
1987
Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Kolejarzy [w:]
1265
Centralny Związek Spółdzielni Transportowo-Motoryzacyjnych w Warszawie
Centralny Związek Zawodowy Metalowców [w:]
1599
1417
Centralny Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP [w:]
1417
Centralny Związek Zawodowy Robotników Fabryk Chemicznych w Polsce [w:]
1417
Centralny Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Włókienniczego w RP [w:]
1417
Centralny Związek Zawodowy Szoferów [w:]
1417
1415
1629
210
1628
1713
34
Centrolew. Związek Obrony Praw i Wolności Ludu - zbiór akt
1546
Centrowet, Centrala Zaopatrzenia Weterynaryjnego i Zootechnicznego w Warszawie
1111
Centrum Animacji Kultury w Warszawie
2105
Centrum Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Przemysłu Budowlanego Etob Warszawie
1921
Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie
1606
Centrum Informatyki Energetyki i Energii Atomowej w Warszawie
Centrum Informatyki Energetyki w Warszawie
Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego Etob w Warszawie
1912
1839
1922
Centrum Komputeryzacji Rynku Cekar w Warszawie
1603
Cepelia, Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego [w:]
1629
Cepelia , Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego [w:]
1629
Cepelia , Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego [w:]
1629
Cepelia, Centralny Związek Spółdzielczości Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w
Warszawie
Cezal, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Lecznictwa w Warszawie
1629
1991
1002
Chaciński Antoni, akta (Archiwum Szpitala Maltańskiego w Warszawie)
1813
Chemak, Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych w Warszawie
962
Chemia, Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego w Warszawie
919
Chłopskie Stronnictwa Radykalne
1420
Chłopska Organizacja Wolności Racławice [w:]
1332
Chobot Emanuel, akta
1127
Chodorowski Kazimierz, akta
550
Choroszewski Wincenty i Władysław, akta
90
Chór polski w Australii Echo Ojczyzny [w:]
1959
Chrościcka-Opoczyńska Halina, akta
1982
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej - grupa zespołów
1419
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy
Ciborowski Janusz, akta
Ciołkosz Adam, akta
1807
1949
1459
Colditz – oficerski obóz jeniecki [w:]
Commission Centrale de la Main d'Oevre Immigrée du Parti Communiste [Komisja Centralna
Grup Robotników Imigrantów] [w:]
Confédération Général du Travail [Polskie Grupy Językowe Generalnej Konfederacji Pracy we
Francji]
Cooperation - Service de Presse [Agencja Prasowa w Paryżu]
1334
1487
1448
273
CPN - Naftoprojekt, Biuro Projektów w Warszawie
CRS Samopomoc Chłopska. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa w Warszawie
533
539
Csorba Tibor, akta
1950
Cukrownia Asziche [w:]
244
Cukrownia Cielce [w:]
244
Cukrownia Garbów [w:]
244
Cukrownia Lublin [w:]
244
Cukrownia Milejów [w:]
244
35
Cukrownia Nieledew [w:]
244
Cukrownia Opalenica [w:]
244
Cukrownia Przeworsk [w:]
Cukrownia Wieluń [w:]
244
244
Cukrownia Wożuczyn [w:]
244
Cukrownia Zakrzówek [w:]
244
Cukrownia Zbiersk [w:]
244
Cukunft, Socjalistyczna Organizacja Młodzieży
1347
Cytadela Warszawska. X Pawilon - zbiór akt
1215
Czarkowski Henryk, akta
2125
Czernicki Antoni, akta
1849
Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych (Profintern) - zbiór akt
1283
Czerwona Pomoc zachodniej Białorusi [w:]
1303
Czerwona Pomoc Zachodniej Ukrainy[w:]
1303
Czerwona Pomoc w Polsce - grupa zespołów
1303
Czerwony Krzyż, Towarzystwo (Warszawa) [w:]
1408
Czeszejko-Sochacki Jerzy, akta
1480
Dachau- obóz koncentracyjny [w:]
Daniszewski Tadeusz, akta
1333
1545
Daszyński Ignacy, akta
Delegacja Nasienna przy Radzie Naczelnej Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
1229
1118
Delegacja Polska do Polsko-Sowieckiej Komisji Mieszanej do Spraw Odszkodowań w
Warszawie
Delegacja Polska do Rokowań w Sprawach Likwidacyjnych Polsko - Czechosłowackich [w:]
1133
Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu
Delegacja Polska w Komisjach Mieszanych: Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie [w:]
40
446
Delegacja Polska w Międzynarodowym Komitecie Nieinterwencji w Hiszpanii w Londynie
562
Delegacja RP przy Lidze Narodów w Genewie
513
Delegacja RP w Kłajpedzie
631
Delegacja w Paryżu Biura do Spraw Bezpaństwowców [Délégation á Paris du Bureau chargé
des Intéréts des Apatrides]
Delegacje robotniczo-chłopskie z Polski do ZSRR - zbiór akt
757
1307
Delegat MPiOS przy Poselstwie RP w Bernie
818
Delegat Polski w Komisji Polubownej dla Spraw Obywatelstwa w Katowicach
777
Delegat Rządu RP do Spraw Rewindykacji Mienia Czeskiego w Warszawie
936
322
Delegat Tymczasowego Rządu RP na Węgry [w:]
Délégation á Paris du Bureau chargé des Intéréts des Apatrides [Delegacja w Paryżu Biura do
Spraw Bezpaństwowców]
Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Nowym Jorku
1857
Delegatura Polskiej Misji Repatriacyjnej w Budapeszcie
1857
Delegatura Rządu dla Spraw Repatriacji w Paryżu
Delegatura Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku
1858
313
757
759
Delegatura Rządu PRL przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy 148
36
Delegatura Rządu RP na Kraj
1325
Delta, Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego w Warszawie
Dembiński Henryk, akta
608
1481
Departament Gospodarstwa Społecznego [w:]
2
Departament Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie
1744
Der SS-und Polizeiführer. Der Kommandeur der Germanderie [Komendant Żandarmerii przy
Dowódcy SS i Policji] [w:]
119
Deutsche Auslands-Rundfunk-Gesellschaft, Interradio AG, Sonderdienst Seehaus [Niemieckie
Towarzystwo Radiowe dla Zagranicy, Interradio, Służba Specjalna Seehaus]
Deutsche Nachrichtenbüro G.m.b.H. Dienststelle beim Generalgouverneur [Niemieckie Biuro
Informacyjne SA z o.o. Agencja w GG]
Deutsche Umsiedlungs-Treuhand Gesellschaft m.b.H. Verbindungsstelle Lemberg [Niemieckie
Towarzystwo Przesiedleńczo-Powiernicze z o.o. Placówka Łącznikowa we Lwowie]
774
566
643
Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft m.b.H. [Niemieckie Towarzystwo
Przesiedleńczo-Powiernicze z o.o. Centrala w Berlinie]
Die Polnische Wehrmacht [Polskie Siły Zbrojne w Królestwie Polskim]
120
1465
Dienststab [Likwidatura] [w:]
540
Direction des Centres d'Accueil pour les Polonais [Dyrekcja Ośrodków Pobytu Polaków we
Francji]
Dirksen Herbert von, akta
1451
1915
Disterło Aleksander, materiały [w:]
130
Dłuski Ostap (Adolf Langer), akta
Dobiecki Artur, akta
1529
91
Dobrowolski Tadeusz, akta
1732
Dobrzański Józef, akta
771
Dobrzycki, Stanisław i Alicja, akta
1860
Dokumenty i materiały władz carskich dotyczące ruchu robotniczego w Królestwie Polskim
1195
Doleżal Franciszek, akta
413
Dom Chłopa, Stowarzyszenie w Warszawie
1136
Dom Polski w Nikolsku Ussuryjskim [w:]
198
Dom Polski, Stowarzyszenie w Stambule
Domszky Pál, akta
Dorsten – oficerski obóz jeniecki [w:]
451
1830
1334
Doswiadczenie i Przyszłość, Konwersatorium [w:]
1579
Dowódca SS i Policji Okręgu Krakowskiego [SS-und Polizeiführer des Distrikts Krakau] [w:]
1335
Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego [SS-und Polizeiführer des Distrikts Lublin] [w:]
1335
Dowódca SS i Policji Okręgu Radomskiego [SS-und Polizeiführer des Distrikts Radom] [w:]
1335
Dowódca SS i Policji Okręgu Warszawskiego [SS-und Polizeiführer des Distrikts Warschau] [w:] 1335
Dowódca SS i Policji w Białymstoku [SS-und Polizeiführer Białystok] [w:]
1335
Dowództwo Grupy Obrony Lwowa
1880
Dowództwo Wojsk Polskich w Lublinie [w:]
1266
Dössel- oficerski obóz jeniecki [w:]
1334
Drobner Bolesław, akta
1506
37
Drzewiecki Piotr, Ludwik i Wiesław, akta
92
Dudziński Antoni, akta
1876
Dunin-Wąsowicz Krzysztof, akta
1917
Duracz Teodor, archiwum
1244
Dworakowski Władysław, akta
1549
Dworski Stanisław, akta [w:]
1178
Dymitrowski Jakub, akta
1918
Dyrekcja Ceł w Warszawie
806
Dyrekcja Generalna Kolei Państwowych w Warszawie
Dyrekcja Ośrodków Pobytu Polaków we Francji [Direction des Centres d'Accueil pour les
Polonais]
Dyrekcja Policji w Katowicach
675
1451
1404
Dyrekcja Przedsiębiorstw Robót Telekomunikacyjnych w Warszawie
Dzianott Juliusz i Renata, akta
Dziennik Radiowy Armii Krajowej - materiały redakcyjne
661
1716
129
Dzienniki, kroniki, pamiętniki
1349
Dzierzbicki Stanisław, akta
93
Dzierżyński Feliks, akta
1221
Echo Ojczyzny- chór polski w Australii [w:]
1959
Einkaufsbüro der Zuckerfabriken im Distrikt Warschau [Biuro Zakupów Wyrobów
Cukierniczych] [w:]
244
Einwandererzentralstelle. Kommission XVI in Lemberg. Sonderzug [Centrala Imigracyjna.
Komisja XVI we Lwowie. Pociąg Specjalny]
999
Eldom, Centrala Przedsiębiorstw Techniczno-Handlowych w Warszawie
1642
Elektromontaż, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót Elektrycznych w Warszawie 2163
Elektromontaż, Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych
w Warszawie
2162
Elektromontaż, Zarząd Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych w Warszawie
2060
Elektromontaż , Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych w Warszawie
2061
Elektromontaż , Zrzeszenie w Warszawie
2062
Elkam, Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego w Warszawie
Elmet, Centrala Handlowa Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych w Warszawie
Elmet , Centrala Handlu Artykułami Technicznymi w Warszawie
976
1003
1004
Ema, Zjednoczenie Maszyn i Aparatów Elektronicznych w Warszawie
726
Emigracja rosyjska po 1917r. - zbiór akt
1460
Emissionsbank in Polen. Geschäftsleitung [Bank Emisyjny w Polsce. Zarząd Główny w Krakowie]584
Emissionsbank in Polen. Hauptniederlassung [Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Główny w
Krakowie]
Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung Drohobycz [Bank Emisyjny w Polsce. Oddział
Drohobycz]
Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung Kolomea [Bank Emisyjny w Polsce. Oddział
Kołomyja]
Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung Lemberg [Bank Emisyjny w Polsce. Oddział
Lwów]
Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung Stanislau [Bank Emisyjny w Polsce. Oddział
Stanisławów]
Emissionsbank in Polen. Zweigniederlassung Tarnopol [Bank Emisyjny w Polsce. Oddział
Tarnopol]
585
586
587
588
589
590
38
Energopol, Generalna Dyrekcja Budowy Rurociągów Energetycznych w Warszawie
929
Energoprojekt, Biuro Projektów Energetycznych w Warszawie
2068
Energoprojekt , Biuro Studiów i Projektów Energetycznych w Warszawie
2069
Energoprojekt , Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych w Warszawie
Engels Fryderyk, Karol Marks - zbiór akt
2070
1196
Episkopat Polski - zbiór akt
1911
Erg, Centralny Zarząd Przemysłu Organicznego w Warszawie
697
Erg , Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych w Warszawie
Etob, Centrum Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Przemysłu Budowlanego w Warszawie
893
1921
Etob , Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego w Warszawie
1922
Etoprojekt, Ośrodek Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zjednoczenia Biur
Projektów Budownictwa w Warszawie
Europejski Komitet Chłopski [w:]
Express, Agencja Telegraficzna [w:]
1920
1284
88
Fass-Hardegger Margit, akta
1535
Federacja Polskich Organizacji Studenckich. Zarząd Główny w Warszawie
846
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny - grupa zespołów
340
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny [w:]
1493
Federacja Robotników Polskich we Francji [w:]
1493
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Rada Główna
1718
Federacja Sportowa Budowlani [w:]
843
Fedorowicz Alina i Eugeniusz, akta
2113
Ferszt Leon, akta
Fiderkiewicz Alfred, akta
1376
1550
Fidutia. Spółka Powiernicza z o.o. w Warszawie
255
Fiedler Franciszek, akta
Filmowe Biuro Techniczne w Warszawie
Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techfilm w Warszawie
Filmowy Ośrodek Doświadczalno—Usługowy w Warszawie
1374
2154
2157
2156
Fołkscajtung, Redakcja czasopisma [w:]
1214
Frakcja Sejmowa [w:] 1923-1924
1291
Frakcja Sejmowa Posłów Komunistycznych [w:] 1921-1922
1291
Francuska Gospodarcza Agencja Telegraficzna w Warszawie
249
Francuska Partia Komunistyczna [w:]
1487
Frank Hans, akta
114
Fremdenverkehrverband GG [Związek Związek Opieki nad Cudzoziemcami w GG]
763
Front Młodych [w:]
75
Front Odrodzenia Polski
1430
Front Wyzwolenia Narodowego im. Sandino (Frente Sandinista de Liberación Nacional)
Fundacja Archiwum Fotograficzne Tułaczy w Warszawie
Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego w Warszawie 87
Fundusz Pracy [w:]
1834
2169
Fundusz Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w Warszawie
1970
Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie
22
2
39
Gajdziński Maksymilian i Maria, akta
770
Galbasz Bronisław, akta
1398
Gazeta Ludowa [w:]
1493
Gazeta Polska [Niepodległość], Redakcja i administracja pisma we Francji
1486
Gazeta Polska w Brazylii, akta Pawła Nikodema wydawcy i redaktora
534
Gdynia - Ameryka. Linie Żeglugowe S. A. Oddział w Bukareszcie
258
Gebert Bolesław, akta
1570
Generaldirektion der Monopole. Aussenstelle Lemberg [Generalna Dyrekcja Monopoli.
Ekspozytura we Lwowie] [w:]
119
Generalna Dyrekcja Biur Polskich we Francji w Vichy [Direction Générale des Offices Polonais
en France]
733
Generalna Dyrekcja Budowy Rurociągów Energetycznych Energopol w Warszawie
929
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie
2033
Generalna Dyrekcja Filmu Polskiego [w:]
366
Generalna Dyrekcja Monopoli. Ekspozytura we Lwowie [Generaldirektion der Monopole.
Aussenstelle Lemberg] [w:]
Generalna Dyrekcja Teatrów, Oper i Filharmonii [w:]
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych [w:]
119
366
1401
Generalny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Sopocie - Ministerstwo Żeglugi
547
Generalny Komisarz Głosowania Ludowego w Warszawie, Biuro
620
Generalny Komisarz Sekcji Polskiej na Powszechnej Wystawie Międzynarodowej w Brukseli w
1958r. Biuro Wykonawcze w Warszawie
326
Generalny Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Repatriacji w Warszawie
522
Gestapo. Staatliche Polizeistelle Kattowitz [Tajna Policja Państwowa. Oddział w Katowicach] [w:] 1335
Gestapo. Staatliche Polizeistelle Litzmannstadt [Tajna Policja Państwowa. Oddział w Łodzi] [w:] 1335
Gestapo. Staatliche Polizeistelle Oppeln [Tajna Policja Państwowa w Opolu] [w:]
1335
Gieysztor Aleksander, akta
2145
Gieysztor Michał, akta
364
Gimnazjum i Liceum im. Norwida w Villard de Lans [w:]
542
Glob, Biuro Wycinków Prasowych w Warszawie
1890
Gluck Leopold, akta
Głos Bundu, Redakcja czasopisma w Warszawie [w:]
1665
1214
Główna Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Warszawie
Główna Komisja Księży przy ZBOWiD w Warszawie i komisje okręgowe
316
425
Główna Komisja Kwalifikacyjna przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Główna Komisja Likwidacyjna Polskich Związków Sportowych w Warszawie
1680
827
Główna Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych w Warszawie
331
Główna Komisja Porozumiewawcza Organizacji Młodzieżowych [w:]
1503
Główna Komisja Sportowa Organizacji Młodzieżowych [w:]
1503
Główna Kwatera Harcerek [w:]
76
Główna Kwatera Harcerzy [w:]
76
Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt w Warszawie
Główny Delegat do Spraw Repatriacji Ludności Obcej [w:]
2070
200
Główny Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Warszawie
1753
40
Główny Inspektorat Ochrony Skarbowej w Warszawie
395
Główny Instytut Mechaniki. Instytut Motoryzacji w Warszawie
1818
Główny Instytut Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Warszawie
1659
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie
Główny Komitet Kultury Fizycznej w Warszawie
Główny Komitet Organizacyjny Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie
1648
813
328
Główny Komitet Turystyki w Warszawie
1985
Główny Komitet Wyborczy ZLCh Samopomoc [w:]
1299
Główny Likwidator byłych Stowarzyszeń w Warszawie: Związku Legionistów RP i Federacji
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny
Główny Likwidator Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa - Książka - Ruch w
Warszawie
Główny Pełnomocnik dla Przekazania i Przejęcia Majątku na Radzieckim i Polskim Odcinku
Wymienianych Terytoriów z siedzibą w Warszawie
Główny Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Warszawie
165
1906
618
363
Główny Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej SRR w
523
Wilnie
Główny Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR w
524
Łucku
Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Białoruskiej i Litewskiej
z Polski w Białymstoku
525
Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie 526
Główny Urząd Ceł w Warszawie
1816
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
1783
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie
1102
Główny Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie
815
Główny Urząd Likwidacyjny w Łodzi
289
Główny Urząd Likwidacyjny w Warszawie
35
Główny Urząd Miar w Warszawie
Główny Urząd Planowania Przestrzennego w Warszawie
Główny Urząd Pomiaru Kraju. Przedsiębiorstwo Miernicze w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
886
312
723
1103
Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łodzi
851
Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego w Warszawie
Gminna Rada Narodowa w Zaborowie [w:]
1998
1441
Golde Estera, Strożecki Jan, akta
Golski, Stowarzyszenie byłych Żołnierzy 3 Batalionu Pancernego Armii Krajowej
Gołubowska - Braniecka Tatiana, akta
Goniec Czedrwony, redakcja [w:]
1405
1797
2097
1297
Gorzkowski Kazimierz [w:]
1349
Gospoda Polska, Stowarzyszenie w Charbinie [w:]
Gospodarcze Zrzeszenia Samorządu Terytorialnego. Spółdzielnia z o.u. w Warszawie
Gotha - obóz koncentracyjny [w:]
198
167
1333
Gozdawa-Gołębiowski Jan, akta
2134
Górski Władysław, materiały [w:]
100
Grabianko Seweryn, akta [w:]
364
Grabski Władysław, akta
94
Gross Born – oficerski obóz jeniecki [w:]
1334
Gross Rosen – obóz koncentracyjny [w:]
1333
41
Groszkiewicz Jacek, akta
1547
Groupement d'Assistance aux Polonais en France [Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji] 734
Groupement de Defénse les Révolutionnaires Emprisonnés en Russie [Stowarzyszenie dla
Obrony Uwięzionych Rewolucjonistów w Rosji] [w:]
1534
Grundstücksgesellschaft für die Provinz Ostpreussen. Der Haupttreuhandstelle OST m.b.H. in
Ziechenau [Spółka Obrotu Gruntami dla Prus Wschodnich. Główny Urząd Powierniczy
Wschód sp. z o.o. w Ciechanowie]
781
Grunwald, Związek Młodzieży Polskiej we Francji
1449
Grupa akt ZBOWiD. Zarząd Główny w Warszawie
784
Grupa Członków PPS (Lewica)
1252
Grupa zespołów akt starostw powiatowych okręgu Galicja
693
Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu - grupa 292
zespołów
Gryf Pomorski, Tajna Organizacja Wojskowa na Pomorzu
1429
Gusen – obóz koncentracyjny [w:]
1333
Gwardia Ludowa
1315
Gwarectwo Hrabia Renard w Sosnowcu
1235
Gwiazda Jedności, Polskie Koło Teatralne [w:]
1493
Haecker Emil, akta
1396
Haller Józef, akta
Hauptverwaltung der Reichskreditkassen
341
433
Herbapol, Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego w Warszawie
1008
Höhere SS-und Polizeiführer im Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete
[Wyższy Dowódca SS i Policji Generalnego Gubernatorstwa dla Okupowanych
Obszarów Polskich] [w:]
Horwitz Maksymilian (Henryk Walecki), akta
Horyzonty, Wydawnictwo Harcerskie
1335
1406
1900
Hrabia Renard , Gwarectwo w Sosnowcu
1235
Hromada, Białoruska Włościańsko-Robotnicza, Centralny Sekretariat w Wilnie
1300
Hubalczycy, akta środowiska
1799
Hydrogeo, Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa Wodnego [w:]
782
Hydroprojekt , Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa [w:]
782
Hydrotrest, Panstwowe Przedsiębiorstwo Budowlane, Centrala w Warszawie
905
Iłłakowiczówna Kazimiera, akta
1777
Inspektorat Celny na Wolne Miasto Gdańsk [w:]
Inspektorat Gospodarki Materiałowej w Warszawie
10
1600
Inspektorat Kwarantanny Roślin w Warszawie
2123
Instal, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych w Warszawie
Instytucje Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie - zbiór akt
Instytucje wojskowe
1663
1266
543
Instytut Administracji i Zarządzania w Warszawie
1596
Instytut Badania nad Młodzieżą [w:]
Instytut Badania Najnowszej Historii Polski w Warszawie
1512
1452
Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu w Warszawie
1159
Instytut Badań Problemów Młodzieży w Warszawie - grupa zespołów
1612
42
Instytut Badawczy Budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
724
Instytut Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie
1110
Instytut Chemii Ogólnej w Warszawie
1735
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu w Warszawie
440
Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie
1956
Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Warszawie
1672
Instytut Energetyki w Warszawie
1878
Instytut Finansów w Warszawie
Instytut Gospodarki Narodowej
Instytut Gospodarki Wodnej [w:]
1828
1792
782
Instytut Gospodarstwa Narodowego w Warszawie
648
Instytut Historii Najnowszej w Warszawie
578
Instytut Hydrograficzny w Warszawie
1113
Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie
2032
Instytut Koniunktur Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie
940
Instytut Kształcenia Nauczycieli. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
1611
Instytut Kultury w Warszawie
2074
Instytut Kultury Białoruskiej, Wydział Polski [ w:]
1220
Instytut Lotnictwa w Warszawie
2036
Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie
2139
Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie
2153
Instytut Motoryzacji w Warszawie
1818
Instytut Najnowszej Historii im. Józefa Piłsudskiego, zbiór dokumentów
Instytut Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie
1634
1241
Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie oraz Szkoła Nauk Politycznych przy
Instytucie
83
Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie
934
Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego Orgbud
1798
Instytut Pedagogiki w Warszawie
Instytut Planowania w Warszawie
582
922
Instytut Polski w Budapeszcie [w:]
140
Instytut Pracy w Warszawie
2116
Instytut Prasy. Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik
1962
Instytut Programów Szkolnych w Warszawie
1625
Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła [w:]
1132
Instytut Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie
1129
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2039
Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych w Warszawie
Instytut Techniki Budowlanej. Instytut Badawczy Budownictwa w Warszawie
1874
724
Instytut Technologii Próżniowej w Warszawie
2107
Instytut Tworzyw Sztucznych w Warszawie
1734
43
Instytut Urbanistyki i Architektury w Warszawie
tominstrument, Międzynarodowe Zjednoczenie Gospodarcze Aparatury Jądrowej
w Warszawie
Interpress, Agencja Prasowa
580
2132
1928
Inzynieria, Zjednoczenie Budownictwa Inżynierii Miejskiej w Warszawie
Izba Aptekarska w Izbie Zdrowia dla Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie
[Apothekerkammer in der Gesundheitskammer für das Generalgouvernement]
Izba Handlowa Polsko-Bułgarska w Warszawie
1115
Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie
Izraelitische Allianz zu Wien [w:]
259
88
Izydorczyk Jan, akta
1551
Jabłonowski Roman, akta
1540
Jabłoński Tadeusz, akta
1944
Jacuński, Antoni i Julian, akta
1885
405
937
Jagniątkowscy, akta [w:]
88
Janik Krzysztof, akta [w:]
1994
Janikowski Mieczysław, akta
1679
Jasinski Eugeniusz, akta
1543
Jasiński Józef, akta
396
Jaszowska Emilia i Anna, materiały [w:]
Jaworowska Konstancja, akta
Jaworzniacy, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych. Zarząd Główny w Warszawie
Jaźwiński Jan, akta
100
1427
1935
1877
Jedność i Czyn [w:]
1441
Jedność Robotniczo-Chłopska [w:]
1291
Jellenta Stefan, akta
1771
Jenicz Andrzej, akta
1756
Jeniec, tygodnik polskiego obozu w Gardelegen
Jędrzejewiczowie- rodzina, akta
1840
2186
Jogiches Leon (Jan Tyszka), akta
1489
Jordan-Rozwadowski Wincenty, akta
1870
Jubiler, Centrala Jubilerska w Warszawie
1643
Junackie Hufce Pracy - grupa zespołów
22
Juventur Biuro Turystyki Młodzieżowej S.A. w Warszawie
1862
Juventur Biuro Turystyki Młodzieżowej ZSMP w Warszawie
1861
Kalinowska Danuta, akta
1973
Kampania wrześniowa 1939r. - zbiór akt
Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie
1318
3
Kancelaria Cywilna Prezydenta RP i Kancelaria Rady Państwa w Warszawie
859
Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie
4
Kancelaria Rady Państwa w Warszawie
294
Kancelaria Rady Państwa w Warszawie [w:]
Kancelaria Sejmu w Warszawie
996
737
Karaczewski Artur, akta
1531
Intera­
44
Karczewski Jan Karol Leon, zbiór
1723
Karman Rafał, akta [w:]
534
Karniol Maurycy, akta
1538
Karol Marks, Fryderyk Engels - zbiór akt
1196
Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania
Chrześcijańskiego w Warszawie [w:]
Kasa Przezorności Pomocy Pracowników Spółdzielni Rolniczych [w:]
73
47
Kasa Przezorności Pracowników CTR [w:]
47
Kasa Targowa. Spółka z o.o. w Warszawie
256
Kasprzak Marcin, akta
1227
Kauzik Stanisław, akta
95
Kąkol Kazimierz , akta [w:]
1587
Kessel Fritz, akta
696
Klasowy Związek Zawodowy Robotników Rolnych i Leśnych w Polsce [w:]
1417
Klub Demokratyczny w Warszawie [w:]
Klub Federalny Środkowo-Europejski [w:]
Klub Inteligencji Pracującej. Zarząd Główny w Warszawie
88
1340
166
Klub Młodych Artystów i Naukowców. Zarząd Główny w Warszawie
325
Klub Posłów Socjaldemokratycznych [w:]
1208
Klub Pracowników Centralnych Organizacji Spółdzielni Rolniczych w Warszawie [w:]
88
Klub Sportowy Słońce [w:]
1264
Klub Stowarzyszenia Polskiego im J. Dąbrowskiego [w:]
1441
Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki Ruch. Dyrekcja w Warszawie
1826
Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki. Dyrekcja w Warszawie
1825
Kluby Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność- Sprawiedliwość - Niepodległość [w:]
1579
Kłosiński Zygmunt, akta
2103
Knabe Henryk, akta
786
Knoff Wacław, akta
1875
Knoll Roman, akta
1741
Knoll-Kownacki Edmund, akta
380
Koc Adam płk, akta [w:]
88
Kolekcja akt różnej proweniencji
1631
Kolekcja dokumentacji konkursu Redakcji Kuriera Polskiego Tak zaczęła się Polska Ludowa
Kolekcja dokumentacji technicznej
572
439
Kolekcja dokumentów dotyczących ruchu robotniczego i jego działaczy zgromadzona przez
Centralną Komisję Kontroli Partyjnej PZPR w Warszawie
Kolekcja kartograficzna
1584
260
Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów dotyczących stosunków Polski z Łotwą, Litwą, Rosją 45
Radziecką, Gdańskiem, Ukrainą
Kolekcja paszportów zakładów przemysłowych
193
Kolonia Polska w Mandżurii
Koło Inżynierów Mierniczych w Warszawie przy Stowarzyszeniu Techników Polskich
Koło Polek – Australia [w:]
198
549
1959
45
Koło Polskie w Parlamencie Pruskim
1234
Koło Polskie w Petersburgu [w:]
53
Koło Przyjaciół Harcerzy przy Szkole Powszechnej im. Piotra Skargi w Milanówku
1996
Koło Uczniów Wł. Spasowskiego przy ZG ZNP w Warszawie
793
Kombatant, Redakcja czasopisma [w:]
Kombinat Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego Unitra-Telkom w Warszawie
Komisariat Policji Państwowej w Mysłowicach [w:]
1959
956
1394
Komenda Główna Federacji Polskich Związków Ojczyzny i Związku Rezerwistów [w:]
340
Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie
349
Komenda Główna Powszechnej Organizacji Służba Polsce w Warszawie
182
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
24
Komenda Główna ZHP we Francji [w:]
1493
Komenda Miejska Policji Państwowej w Katowicach [w:]
1394
Komenda Milicji Ludowej Miasta Lublina [w:]
Komenda Milicji Ludowej Powiatu Opatowskiego i Obwodu Ostrołęckiego [w:]
1266
1266
Komenda Naczelna ZHP [w:]
76
Komenda Obrońców Polski
1434
Komenda Policji Państwowej Miasta Lwowa
2025
Komenda Policji Państwowej na m. st. Warszawę [w:]
1402
Komenda Policji Państwowej na Miasto Łodź [w:]
1391
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Będzinie [w:]
1388
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Dobromilu
2022
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Jarosławiu
2023
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kaliszu [w:]
1391
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Katowicach [w:]
1394
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kępnie [w:]
1393
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kole [w:]
1391
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kole [w:]
1393
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Krotoszynie [w:]
1393
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Krzemieńcu
2011
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Łańcucie
2024
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Łucku
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Olkuszu [w:]
2010
1389
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opatowie [w:]
1388
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Piotrkowie Trybunalskim [w:]
1391
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Podhajcach
2008
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Pszczynie [w:]
1394
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Przemyślu
2026
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Przeworsku
2027
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Równem
2012
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Rzeszowie
2028
46
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sanoku
2029
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Święcianach
2016
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Świętochłowicach [w:]
1394
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tarnopolu
2007
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tłumaczu
2020
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Zdołbunowie
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Białymstoku
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Brześciu
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach
2013
1558
2018
1388
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Krakowie
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lublinie
1389
1390
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi
1391
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łucku
2009
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Nowogródku
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Poznaniu
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Stanisławowie
2017
1393
2019
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Tarnopolu
2005
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Toruniu
1392
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Warszawie
1395
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Wilnie
2015
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie
2021
Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Lubelski [Kommandeur
der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin] [w:]
1335
Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Radomski [Kommandeur
der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Radom] [w:]
1335
Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Warszawski
[Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Warschau] [w:]
1335
Komendant Żandarmerii Okręgu Lubelskiego [Kommandeur der Gendarmerie in Distrikt Lublin] [w:] 1335
Komendant Żandarmerii przy Dowódcy SS i Policji [Der SS-und Polizeiführer. Der Kommandeur
der Germanderie] [w:]
119
Komendy policji państwowej województwa śląskiego, zbiór akt
1394
Komisariat I Główny Policji Państwowej. Wydział Śledczy w Lublinie [w:]
Komisariat Ludowy Spraw Wewnętrznych Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Zarząd Województwa Białostockiego. Wydział w Łomży
Komisariat Ludowy w Lublinie
1390
2066
1461
Komisariat Policji Państwowej w Mysłowicach [w:]
1394
Komisariat Rządowy Dąbrowsko-Będziński
1403
Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę
1402
Komisarz Bankowy Banku Emisyjnego w Polsce (w Krakowie) [Der Bankdirigent der
Emissionsbank in Polen]
Komisarz do Spraw Mienia Nieprzyjacielskiego w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie
[Kommissar für die Behandlung Feindlichen Vermögens in Generalgouvernement]
Komisarz Generalny udziału Polski w Wystawie Uniwersalnej Expo'92 Sevilla, Biuro 1699
583
115
Komisarz Rządowy w Lublinie [w:]
1266
Komisarz Rządu dla Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej w Polsce z siedzibą w
Warszawie, Biuro
Komisarz Rządu do Spraw Organizacji Gospodarki Mięsnej w Warszawie
201
375
47
Komisarz Rządu do Spraw Wystaw i Targów w Warszawie
Komisarz Rządu do Spraw Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu z siedzibą w Warszawie
Komisarz Rządu Polskiego do Wytknięcia Granicy Polsko-Niemieckiej w Poznaniu. [Mapy]
Komisja Centralna Grup Robotników Imigrantów [Commission Centrale de la Main d'Oevre
Immigrée du Parti Communiste] [w:]
Komisja Aktywizacji Regionu Szczecińskiego [w:]
376
377
262
1487
196
Komisja Ankietowa [w:]
88
Komisja dla Gazociągów Dalekosiężnych [w:]
538
Komisja do Spraw Wyjątkowych Uposażeń przy MPiOS [w:]
402
Komisja Historyczna Tymczasowej Rady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
158
Komisja Historyczno-Archiwalna Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych [w:]
1215
Komisja Komitetu Organizacyjnego Działu Budownictwa Sanitarnego Wystawy Przyroda,
Zdrowie i Opieka Społeczna [w:]
Komisja Kwalifikacyjna Pracowników Nauki
Komisja Likwidacyjna Mienia Polskiego na Węgrzech [w:]
538
1948
1857
Komisja Likwidacyjna PUR [w:]
200
Komisja Międzyministerialna dla Spraw Przesiedlenia i Osiedlenia Ziem Odzyskanych [w:]
290
Komisja Międzyministerialna do Spraw Pamiątek Narodowych w Cytadeli Warszawskiej [w:]
1215
Komisja Międzyresortowa do Spraw Zatrudnienia Pracowników Nauki [w:]
317
Komisja Ochrony Mienia Państwowego i Komisja Badawcza [w:]
327
Komisja Ochrony Mienia Polskiego na Węgrzech [w:]
1857
Komisja Organizacyjna Zjazdu Rad [w:]
1296
Komisja Partyjno-Rządowa do Spraw Ograniczenia Wzrostu Zatrudnienia w m.st. Warszawie
606
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów w Warszawie
Komisja Planowania Spółdzielczości w Warszawie
816
359
Komisja Porozumiewawcza PPR - PPS [w:]
1470
Komisja Prasowo-Wydawnicza przy Przedstwicielstwie PKWN w Londynie [w:]
1340
Komisja Przewozowo-Ewakuacyjna. Oddział Moskiewski [w:]
53
Komisja Rehabilitacyjna przy Prezydium Rady Ministrów [w:]
1656
Komisja Rejestracji Faktów w Bukareszcie [w:]
1341
Komisja Rewindykacyjna przy GUL [w:]
35
Komisja Rozdziału Mieszkań [w:]
290
Komisja Rządząca we Lwowie
Komisja Rządząca we Lwowie - Wydział Skarbowy [w:]
Komisja Rzeczoznawców [w:]
1774
35
1333
Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych w Krakowie
48
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie
Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej [w:]
170
290
Komisja Wojskowa. Ministerstwo Spraw Wojskowych [w:]
Komisja Zjazdowa Organizacji Skautowych [w:]
2
75
Komisje szacunkowe (lokalne) [w:]
35
Komitet Akcji Bezrobotnych Górnego Śląska przy KPP
1371
Komitet Akcji Jednolitego Frontu Robotniczego w Krakowie
1256
Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Warszawie
560
48
Komitet Budowy Centralnego Domu Młodzieży [w:]
1503
Komitet Budowy Domu Kierowcy [w:]
901
Komitet Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej [w:]
784
Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów
1916
Komitet do Spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja w Warszawie
1519
Komitet do Spraw Radiofonii Polskie Radio w Warszawie
1095
Komitet do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski [Sekcja Naukowa]
71
Komitet do Spraw Turystyki w Warszawie
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury w Warszawie
841
2127
Komitet do Spraw Zagranicznych Ziem Odzyskanych w Warszawie
204
Komitet Drobnej Wytwórczości w Warszawie
650
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w Warszawie
191
Komitet Fundacji Naukowej im. płk. Józefa Becka [w:]
322
Komitet Inicjatywy Narodowej
1491
Komitet Kinematografii w Warszawie
2106
Komitet Koordynacji Prac Związanych z Przejęciem Ziem Śląska Cieszyńskiego [w:]
322
Komitet Likwidacyjny do Spraw b. Rosyjskich Osób Prawnych
Komitet Nagród Państwowych w Warszawie
37
1650
Komitet Narodowy Polski w Paryżu
39
Komitet Narodowy Wolne Niemcy [Nationalkommitee Freies Deutschland] [w:]
1336
Komitet Nauki i Techniki w Warszawie
787
Komitet Niesienia Pomocy Kulturalnej dla Śląska Opolskiego [w:]
88
Komitety Niesienia Pomocy Polskim Więźniom Politycznym [w:]
1303
Komitet Obchodu 300- lecia Prasy Polskiej [w:]
1131
Komitet Obrony Praw Żołnierza [w:]
1340
Komitet Obrony Więzionych za Przekonania [w:]
1579
Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech [w:]
140
Komitet Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim [w:]
1340
Komitet Odbudowy X Pawilonu Cytadeli [w:]
1215
Komitet Organizacyjny Frontu Patriotycznego we Francji
1496
Komitet Organizacyjny Wystawy Polskiej w Konstantynopolu
778
Komitet Organizacyjny Wystawy Przemysł Ziem Odzyskanych w Warszawie [w:]
195
Komitet Organizacyjny Zjazdu byłych Więźniów Ideowych z lat 1914-1921 w Warszawie
384
Komitet Organizacyjny Żydów Polskich przy ZPP [w:]
130
Komitet Pamięci Stefanii Sempołowskiej [w:]
Komitet Polski Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie [w:]
Komitet Pomocy Repatriantom Polskim (Węgry) [w:]
1304
53
1857
Komitet Pomocy Walczącej Młodzieży o Wolność i Demokrację [Komitet Pomocy
Demokratycznej Młodzieży Hiszpanii] [w:]
Komitet Porozumiewawczy Polskich Ugrupowań Politycznych we Francji
1503
Komitet Pracy i Płac w Warszawie
Komitet Przyjaciół z Polską Młodzieżą Demokratyczną [w:]
856
75
1887
49
Komitet Rosyjski w Polsce
59
Komitet Ruchu Wolne Niemcy - Zachód [Kommitee der Bewegung Freies Deutschlad für den
Westen] [w:]
Komitet Samoobrony Społecznej KOR [w:]
Komitet Słowiański w Polsce z siedzibą w Warszawie
Komitet Sojuszniczy do Spraw Zawieszenia Broni [w:]
1336
1579
858
360
Komitet Społecznego Poparcia Hanny Gronkiewicz –Waltz [w: ]
1807
Komitet Stowarzyszenia Polskiego na Wschodzie [Komitet Emigracji Polskiej na Wschodzie] w 1408
Konstantynopolu [w:]
Komitet Strajkowy [w:]
1267
Komitet Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Warszawie
575
Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą w Warszawie
175
Komitet Wyborczy – Zjednoczenie Polski [w:]
Komitet Wydawniczy Młodych Dzieł Romana Dmowskiego [w:]
Komitet Wykonawczy Rady Delegatów Robotniczych miasta Lublina[w:]
Komitet Wykonawczy Warszawskiej Rady Delegatów Robotniczych [w:]
1807
88
1296
1296
Komitet Wykonawczy Związku Internowanych Polaków w Rosji Sowieckiej
2146
Kommandeur der Gendarmerie in Distrikt Lublin [Komendant Żandarmerii Okręgu Lubelskiego] 1335
[w:]
Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin [Komendant Policji
1335
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Lubelski] [w:]
Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Radom [Komendant Policji
1335
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Radomski] [w:]
Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Warschau [Komendant Policji 1335
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Warszawski] [w:]
Kommissar für die Behandlung Feindlichen Vermögens in Generalgouvernement [Komisarz do 115
Spraw Mienia Nieprzyjacielskiego w Generalnym Gubernatorstwie]
Kommitee der Bewegung Freies Deutschlad für den Westen [Komitet Ruchu Wolne Niemcy 1336
Zachód] [w:]
Kompania Dozorowania im. gen. Sikorskiego [w:]
1332
Kompania polska Starego [Partyzantka polska w Jugosławii]
1342
[Der] Kommunalbank der Stadt Lemberg [Bank Komunalny Miasta Lwowa] [w:]
540
Komuna Paryska - zbiór akt
1413
Komunistyczna Frakcja Poselska
1291
Komunistyczna Frakcja Poselska do Sejmu Śląskiego [w:]
1291
Komunistyczna Międzynarodówka Młodzieży - zbiór akt
1282
Komunistyczna Partia Argentyny [w:]
1358
Komunistyczna Partia Austrii [w:]
1358
Komunistyczna Partia Brazylii [w:]
1358
Komunistyczna Partia Czechosłowacji[w:]
1358
Komunistyczna Partia Danii [w:]
1358
Komunistyczna Partia Finlandii [w:]
1358
Komunistyczna Partia Francji [w:]
1358
Komunistyczna Partia Grecji [w:]
1358
Komunistyczna Partia Hiszpanii [w:]
1358
Komunistyczna Partia Jugosławii [w:]
1358
50
Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii [w:]
1358
Komunistyczna Partia Włoch [w:]
1358
Komunistyczna Partia Polski
1287
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi
1292
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
1294
Komunistyczne partie obozu socjalistycznego i krajów kapitalistycznych - zbiór akt
Komunistyczny Związek Młodzieży Polski
1358
1288
Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Białorusi
1293
Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy
1295
Komuny więzienne [w:]
1303
Konfederacja Narodu i Konfederacja Zbrojna
1432
Konfederacja Polski Niepodległej, zbiór dokumentacji
1772
Konfederacja Polski Niepodległej [w:]
1579
Konfederacja Warszawska [w:]
1332
Konferencje partii socjalistycznych w Zimmerwaldzie i Kienthalu - zbiór akt
Kongres (I) Naukowy Polskiej Młodzieży Akademickiej [w:]
1409
81
Kongres Jedności Młodzieży Polskiej [w:]
1503
Kongresy Pokoju - zbiór akt
157
Konsulat Generalny RP w Berlinie
475
Konsulat Generalny RP w Charbinie
455
Konsulat Generalny RP w Charkowie
Konsulat Generalny RP w Chicago
565
492
Konsulat Generalny RP w Dublinie
776
Konsulat Generalny RP w Jerozolimie
729
Konsulat Generalny RP w Królewcu
477
Konsulat Generalny RP w Londynie
504
Konsulat Generalny RP w Monachium
480
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
493
Konsulat Generalny RP w Opolu
482
Konsulat Generalny RP w Ottawie
758
Konsulat Generalny RP w Paryżu
600
Konsulat Generalny RP w Stambule
500
Konsulat Generalny RP w Strasburgu
820
Konsulat Generalny RP w Wiedniu
Konsulat Generalny RP we Frankfurcie nad Menem
454
635
Konsulat Generalny RP we Wrocławiu
485
Konsulat Honorowy RP w Aarhus
598
Konsulat Honorowy RP w Algierze
553
Konsulat Honorowy RP w Bilbao
595
Konsulat Honorowy RP w Casablance
519
Konsulat Honorowy RP w Konstancy
489
51
Konsulat Honorowy RP w Monaco
472
Konsulat Honorowy RP w Monrowii
470
Konsulat Honorowy RP w Neapolu
507
Konsulat Honorowy RP w Nicei
508
Konsulat Honorowy RP w Salonikach
467
Konsulat Honorowy RP w Southampton
601
Konsulat Honorowy RP w Tananarivie
731
Konsulat Honorowy RP w Tunisie
554
Konsulat Honorowy RP w Zurychu
496
Konsulat Honorowy RP we Florencji
506
Konsulat RP w Bratysławie
457
Konsulat RP w Brukseli
637
Konsulat RP w Budapeszcie
502
Konsulat RP w Buffalo
491
Konsulat RP w Bukareszcie
642
Konsulat RP w Detroit
761
Konsulat RP w Düsseldorfie
636
Konsulat RP w Hamburgu
476
Konsulat RP w Kłajpedzie
471
Konsulat RP w Kwidzynie
478
Konsulat RP w Leningradzie
511
Konsulat RP w Lille
Konsulat RP w Lipsku
1117
479
Konsulat RP w Lyonie
779
Konsulat RP w Malmö
498
Konsulat RP w Marsylii
464
Konsulat RP w Mediolanie
1776
Konsulat RP w Montrealu
1134
Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie
459
Konsulat RP w Noworosyjsku
512
Konsulat RP w Olsztynie
481
Konsulat RP w Pile
483
Konsulat RP w Pittsburgu
494
Konsulat RP w Pradze
Konsulat RP w San Francisco
602
760
Konsulat RP w Szczecinie
484
Konsulat RP w Tuluzie
465
Konsulat RP w Użhorodzie
460
Konsulat RP w Winnipeg
599
Konsultacyjna Rada Gospodarcza
1652
52
Konsumy, Centrala Handlowa w Warszawie
Konsumy , Centrala Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
1708
1709
Konsumy , Centralny Zarząd Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
1710
Konsumy , Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe w Warszawie
Kontroler Ministerstwa Aprowizacji przy Polskich Rafineriach Nafty [w:]
1707
19
Konwent Organizacji Niepodległościowych
1433
Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość [w:]
1579
Koprowski Bolesław, akta
2086
Korespondencja dyrektora Wiktora Leśniewskiego [w:]
47
Korespondent PAT w Casablance
596
KOR, Komitet Samoobrony Społecznej [w:]
1579
Kormanowa Żanna, akta
1573
Korpus Ochrony Pogranicza, akta funkcjonariuszy [w:]
1656
Kośmider - Orzelski Edward, akta
2088
Kowalak Tadeusz, zbiór
2096
Kowalewski Stanisław i Leokadia, akta
573
Koźmiński Karol, akta
1811
Kożusznik Bogusław dr, zbiór [w:]
137
KPN - Konfederacja Polski Niepodległej, zbiór dokumentacji
1772
Krahelska Halina, akta
1471
Kraj, Wydawnictwo
1895
Krajowa Grupa Pracowników Polskiej Służby Zagranicznej z lat 1918-1945
Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa. Naczelna Dyrekcja w Warszawie
Krajowa Rada Ministrów w Warszawie
1664
1703
1512
Krajowa Rada Narodowa w Warszawie, Biuro Prezydialne
579
Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej w Warszawie
1622
Krajowa Reprezentacja Polityczna [w:]
1322
Krajowa Spółdzielnia Spożywców Kolejarzy [w:]
Krajowe Centrum Koordynacji Rozwoju Materiałów i Wyrobów dla Budownictwa w Warszawie
Krajowe Towarzystwo Melioracyjne S.A. w Warszawie
Krajowe Wydawnictwo Czasopism
383
2059
181
1904
Krajowy Komitet Demokratyzacji Wici
1502
Krajowy Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Warszawie
1609
Krajowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów w Warszawie
1171
Krajowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Warszawie
1170
Krajowy Komitet Wykonawczy Związku Internowanych Polaków w Rosji Sowieckiej
Krajowy Zarząd Parków Narodowych w Warszawie
2146
2165
Krajowy Związek Kas Chorych w Warszawie
2147
Krajowy Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Transportowo-Warsztatowych w Warszawie
1667
Krajowy Związek Spółdzielni Meblarskich w Warszawie
Krajowy Związek Spółdzielni Odzieżowych i Włókienniczych w Warszawie
1604
434
Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Farmaceutycznego i Chemicznego w Warszawie
766
Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego Cepelia [w:]
1629
53
Krajowy Związek Spółdzielni Transportowo-Motoryzacyjnych w Warszawie
Krajowy Związek Spółdzielni Transportu w Warszawie
1669
1668
Krakowska Komisja Wykonawcza Niezależnego Zrzeszenia Studentów
1835
Kraucki Czesław, akta [w:]
88
Krąg Krakowski Klub Dyskusyjny [w:]
1340
Kreishauptmannschaft Przemyśl [Starostwo Powiatowe w Przemyślu] [w:]
1335
Kroll Bogdan, akta
1943
Kroniki, dzienniki, pamiętniki
1349
Królewsko-Pruski Sąd Krajowy w Bytomiu
1463
Kruszewska Zofia, akta [w:]
88
Książka, Stowarzyszenie Spółdzielcze [w:]
1265
Kuciewicz Zbigniew, akta
2179
Kuczborscy, akta rodziny
1910
Kuć Józef, akta
1367
Kurnikowski Zdzisław, akta
1954
Kuroczko Eustachy, akta
1555
Kursy Medyczno-Przyrodnicze we Lwowie [w:]
541
Kursy Rolnicze we Lwowie [w:]
541
Kursy Techniczne we Lwowie [w:]
541
Kwaśniewski Aleksander, akta [w:]
1994
Lampe Alfred, akta
1366
Landau Ludwik [w:]
1349
Landwirtschaftliche Zentralstelle
117
Langer Adolf (Ostap Dłuski), akta
Lasota Eligiusz, akta
1529
1979
Legion Unii Narodów Słowiańskich [w:]
Leski Kazimierz, akta
1332
2187
Leszczyński Zbigniew, akta
Leśniewski Wiktor, korespondencja [w:]
Lewandowicz Leszek, akta
1715
47
1866
Lewica Akademicka
1363
Lewica Związkowa - grupa zespołów
1414
Lewica Związkowa - Krajowy Komitet
1414
Lewicki Roman, akta [w:]
1960
Lewiński Kazimierz, akta
323
Liceum Pedagogiczne w Wolborzu
1974
Liceum Polskie w Paryżu
542
Legia, Robotniczy Klub Sportowy w Krakowie [w:]
Liga Antybolszewicka, Towarzystwo [w:]
1264
88
Liga do Walki z Rasizmem [w:]
360
Liga Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie [w:]
57
Liga Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego. Koło w Białej [w:]
57
54
Liga Kobiet Polskich
57
Liga Kobiet Polskich. Koło w Samborze [w:]
57
Liga Morska. Zarząd Główny w Warszawie
518
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - koło przy MSZ [w:]
322
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Zarząd Główny w Warszawie
72
Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela
1306
Liga Popierania Turystyki, Stowarzyszenie - akta Komórki Likwidacyjnej w Warszawie
Liga Przyjaciół Żołnierza. Zarząd Główny w Warszawie
186
1682
Liga, Polski Akademicki Związek Zbliżenia Międzynarodowego [w:]
322
Liga Republikańska Rosji [w:]
1460
Likwidator Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów w Warszawie
Likwidatura do Spraw byłych Rosyjskich Kas Emerytalnych [w:]
1714
37
Likwidatura Mienia byłego Grodzieńskiego Towarzystwa Wodociągowego [w:]
37
Likwidatura Mienia byłego Rosyjskiego Banku dla Handlu Zagranicznego [w:]
37
Likwidatura Mienia byłego Sankt Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeń [w:]
37
Likwidatura Mienia byłych Rosyjskich Banków Ziemskich [w:]
37
Likwidatura Piotrogrodzkiego Banku Dyskontowo-Pożyczkowego [w:]
37
Likwidatura Towarzystwa Ubezpieczeń Rosja [w:]
37
Lindorf Zofia, akta
2034
Linie Stanów Zjednoczonych. Oddział w Warszawie
247
Lipkowski Jan i Józef, akta
574
Lipski Józef, akta [w:]
474
Lisicki Henryk, akta [w:]
88
Litewskie Biuro Komunistyczne w Mińsku [w:]
Loryś Jan, zbiór
1292
1914
Lot, Polskie Linie Lotnicze [w:] 1938-1939
88
Lot , Polskie Linie Lotnicze w Warszawie 1931-1939
941
Lötti Hartwig, akta
Loże masońskie w Polsce [w:]
97
88
Lubczewska Helena, akta [w:]
342
Lublin-zamek, więzienie [w;]
1333
Lübke Helena, materiały [w:]
100
Lud Polski, Stowarzeszenie, zbiór akt
1193
Ludkiewicz Zdzisław, materiały [w:]
47
Ludowa Straż Bezpieczeństwa [w:]
1324
Ludowy Związek Kobiet
1435
Luksemburg Róża, akta
1223
Łęczycki Franciszek, akta
1541
Łódzka Wojewódzka Komisja dla Badania Zbrodni Niemców w Polsce [w:]
1348
Łódzki Komitet Wyborczy Zjednoczenia Lewicowego [w:]
1202
Łódź – więzienie przy ul. Szterlinga [w:]
1333
55
Łubieński Ludwik, akta
1750
Łukaszewicz Zygmunt, akta
613
Madonny Polski Walczącej
1975
Magistrat Miasta Torunia [w:]
1383
Maliński Zygmunt, akta
2112
Marchlewska Zofia, akta
1574
Marchlewski Julian, akta
Marculewicz Janusz, archiwum
1222
1768
Marek Helena, akta
1518
Marks Karol, Fryderyk Engels - zbiór akt
1196
Maryszczuk Trofim, akta
1542
Materiały o procesie socjalistów w Krakowie [w:]
1194
Materiały procesu 29 proletariatczyków [w:]
1194
Materiały ulotne alianckie - zbiór akt
1345
Materiały ulotne radzieckie - zbiór akt
1344
Materiały Zdzisława Ludkiewicza [w:]
47
Matuszewski Adam, akta
1236
Matuszewski Wincenty, akta
1225
Matzingen – obóz dla internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii [w:]
1334
Mauthausen – oboz koncentracyjny [w:]
1333
Meprozet, Zjednoczenie Montażu i Kompletowania Urządzeń Inwentarskich
1804
Mera, Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej w Warszawie
977
Mera-Pnefal, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki Przemysłowej w Warszawie
2160
Mera-Pnefal, Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej –Zakład Doświadczalny w Warszawie 2159
Metrobudowa w Warszawie [w:]
843
Meysztowicz Aleksander, akta
Miączyński, akta rodziny
1128
673
Michułko Jan, akta
1864
Michułko Walenty, akta
1865
Miecz i Pług , Ruch ( organizacja), Zarząd Główny w Warszawie
1330
Miejscowe rady zawodowe [w:]
1416
Miejskie rady narodowe w Galicji - zbiór akt
1466
Mieszana Komisja Rozrachunkowa [w:]
37
Międzyministerialna Centralna Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy [w:]
402
Międzyministerialna Komisja Aktywizacji Eksportu Rolno-Spożywczego w Warszawie
355
Międzynarodowa Federacja Pracowników Przemysły Tekstylnego [w:]
1286
Międzynarodowa Federacja Transportowców [w:]
1286
Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych [Międzynarodówka Amsterdamska]
- zbiór akt
1286
Międzynarodowa Konferencja Młodzieży Pracującej w Warszawie [w:]
1503
Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom w Polsce
1421
Międzynarodowa Organizacja Pracy [w:]
1534
56
Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat w Warszawie
Międzynarodowa Solidarność Antyfaszystowska [Solidarité Internationale Antifasciste] [w:]
Międzynarodowa Wspólnota Pracy Partii Socjalistycznych - Międzynarodówka 2 1/2 - zbiór akt
Międzynarodowe Biuro Młodzieży Socjalistycznej w Wiedniu i Zurychu [w:]
1194
1534
1410
1407
Międzynarodowe Biuro Pracy - Oddział Korespondencyjny w Warszawie, Biuro Korespondencyjne 26
Międzynarodowe Biuro Rewolucyjnych Organizacji Młodzieży [w:]
1411
Międzynarodowe Biuro Socjalistyczne [w:]
Międzynarodowe organizacje, kongresy i konferencje - zbiór akt
1279
1534
Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników [Association Internationale des Travailleurs] [w:] 1534
Międzynarodowe Zjednoczenie Gospodarcze Aparatury Jądrowej Interatominstrument
w Warszawie
Międzynarodowy Trybunał Rozjemczy
2132
Międzynarodówka Chłopska (Międzynarodowa Rada)- zbiór akt
1284
Międzynarodówka, I [Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników] - zbiór akt
1285
Międzynarodówka, II [Międzynarodowe Zrzeszenie Partii i Organizacji Socjalistycznych Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza] - zbiór akt
Międzynarodówka, III [Międzynarodówka Komunistyczna]. Przedstawicielstwo KC KPP przy
Komitecie Wykonawczym] - zbiór akt
Międzynarodówka, IV. Międzynarodowy Sekretariat - zbiór akt
1279
1280
1411
Międzyorganizacyjna Komisja Wymiany Młodzieży z Zagranicą [w:]
1503
Międzyorganizacyjna Liga Obrony Interesów Młodzieży Akademickiej
1357
Międzyorganizacyjny Komitet Obchodu Światowego Tygodnia Młodzieży [w:]
Międzypartyjny Sekretariat dla Walki o Amnestię dla Więźniów Politycznych
Międzyresortowy Zespół ds. Targów i Wystaw Krajowych [w:[
1503
1305
1097
Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym [w:]
1651
317
Milewski Witold, akta członka Głównego Komitetu Pomocy dla Spisza, Orawy i Czadeckiego [w:] 88
Milicja Ludowa-Sztab Główny [w:]
1251
Miller Leszek, akta [w:]
1994
Minc Hilary, akta
1423
Ministerialna Komisja Opiniodawcza [w:]
322
Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej w Warszawie
2042
Ministerstwo Administracji Publicznej w Warszawie
199
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w Warszawie
2041
Ministerstwo Aprowizacji [w:] 1917-1918
Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie [1915-1916] 1917-1921 [1922-1924]
Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie 1944-1948 [1949-1950]
2
19
173
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy - akta procesu 88
Kazimierza Świtalskiego [w:]
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego [w:] 1945
1351
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 1944-1955
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie
[1951-1955] 1956-1959
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie,
1957-1985 [1986 ,1994]
Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli w Warszawie
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego w Warszawie
1744
441
2126
557
558
57
Ministerstwo Budownictwa w Warszawie 1949-1950
561
Ministerstwo Budownictwa w Warszawie 1954-1957
819
Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie
1790
Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej w Warszawie
1649
Ministerstwo Energetyki w Warszawie
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej w Warszawie
Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej w Warszawie
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie
Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w Warszawie
537
318
885
1752
1782
2040
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki [1945-1956] 1957-1976 {1977-1980]
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Warszawie [1947-1948] 1949-1950
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Warszawie [1948-1980] 1981-1987
Ministerstwo Górnictwa w Warszawie [1942-1949] 1950-1955
Ministerstwo Górnictwa w Warszawie [1968-1975] 1976-1981
Ministerstwo Górnictwa Węglowego w Warszawie [1950-1954] 1955-1957
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie. Zarząd Artykułów Konsumpcyjnych [w:]
Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej w Warszawie
Ministerstwo Handlu Zagranicznego w Warszawie
869
872
1765
871
1764
1096
1638
1097
1754
1653
351
Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Warszawie
Ministerstwo Hutnictwa w Warszawie [1947-1951] 1952-1957
Ministerstwo Hutnictwa w Warszawie 1976-1981
1757
862
1759
Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie [w:] 1940-1946 1341
Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie 1939-1946
135
Ministerstwo Informacji i Propagandy w Warszawie
168
Ministerstwo Kolei w Warszawie
Ministerstwo Komunikacji [w:] 1918
680
2
Ministerstwo Komunikacji w Warszawie 1922-1939
16
Ministerstwo Komunikacji w Warszawie 1945-1951 [1952-1954, 1959]
Ministerstwo Komunikacji w Warszawie [1947-1956] 1957-1987 [1988-1990]
Ministerstwo Komunikacji. Zarząd Biur Projektowych w Warszawie
315
1725
751
Ministerstwo Kontroli Państwowej w Warszawie
430
Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie
366
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie
Ministerstwo Leśnictwa w Warszawie
Ministerstwo Łączności w Warszawie [1949]1955-1987
Ministerstwo Łączności w Warszawie [1921-1988] 1989-2001
Ministerstwo Obrony Narodowej [w:] 1945
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie 1990, 1992
Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie
Ministerstwo Odbudowy w Warszawie
Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy [w:]
Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie
Ministerstwo Oświaty [w:] b.d.
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Ministerstwo Oświaty w Warszawie
Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie
Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie 1922-1939
Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie 1945-1955
1169
397
1098
2148
1351
1999
134
314
2
15
1351
1153
283
361
17
746
58
Ministerstwo Prac Kongresowych Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie [w:]1941-1945
1341
Ministerstwo Prac Kongresowych Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie 1940-1946
136
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie
131
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie
402
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Warszawie
1787
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego w Warszawie [1946-1948] 1949-1956
352
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego w Warszawie [1948, 1949] 1950-1981 [1983]
910
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego w Warszawie [1945-1948] 1949-1952 [1957, 1959]
353
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego w Warszawie [1949-1956] 1957-1976 [1977]
1711
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie
401
Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego w Warszawie
387
Ministerstwo Przemysłu i Handlu [w:] 1917-1918
2
Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie [1944-1946] 1947-1949 [1950]
195
Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie [1946 - 1991] 1991 - 1996 [1997]
1815
Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie 1918-1939
12
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego w Warszawie
354
Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych w Warszawie
863
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego w Warszawie [1964-1966] 1967-1981
1758
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego w Warszawie [1945, 1948-1951] 1952-1957 [1958-1977] 677
Ministerstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie
559
Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego w Warszawie
344
Ministerstwo Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie
676
Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Warszawie
386
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu w Warszawie
780
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego w Warszawie
1021
Ministerstwo Przemysłu w Warszawie
1786
Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie
132
Ministerstwo Robót Publicznych w Warszawie
1048
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych [w:]
2
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 1981-1986
2000
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 1993-1994
2002
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie 1918-1939
13
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie 1945-1951
162
Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie
1632
Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
2001
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w Warszawie
1995
Ministerstwo Rynku Wewnętrznego w Warszawie
1646
Ministerstwo Skarbu [w:] 1917-1918
2
Ministerstwo Skarbu Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie
327
Ministerstwo Skarbu w Warszawie 1918-1939
10
Ministerstwo Skarbu w Warszawie 1944-1950
1595
Ministerstwo Skupu w Warszawie
345
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [Rosji] [w:] 1898, 1900-1916
1195
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [w:] 1917-1918
2
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918-1939
9
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1955-1956
1745
Ministerstwo Spraw Wojskowych [w:] 1918-1939
1401
Ministerstwo Spraw Wojskowych w Warszawie [1916-1918] 1918-1922, 1924-1926, 1932-1939 1192
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rządu RP [emigracyjnego] w Angers i Londynie 1940-1944 768
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rządu RP [emigracyjnego] w Angers i Londynie [w:]1940-1945 1341
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie [1915-1917] 1918-1939
322
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie 1944-1947, 1955-1959
610
Ministerstwo Spraw Zewnętrznych [w:] 1917-1918
2
Ministerstwo Sprawiedliwości [Rosji] [w:]
1195
Ministerstwo Sprawiedliwości [w:] 1917-1918
2
Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie
133
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie 1919-1937
11
59
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie [1923-1938] 1945-1976
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego w Warszawie
Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności w Warszawie
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [w:] 1917-1918
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie 1917-1939
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Ministerstwo Ziem Odzyskanych w Warszawie
Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego w Warszawie
Ministerstwo Żeglugi w Warszawie [1925, 1929-1936, 1946-1955] 1960-1974
Ministerstwo Żeglugi w Warszawie [1945-1946] 1947-1957
Ministerstwo Żeglugi. Generalny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Sopocie
Minkowski Maksymilian, akta
Miotła, Środowisko b. żołnierzy Batalionu Armii Krajowej, akta
Misiaszek Stefan, akta
Misja Zakupów Inwestycyjnych w Londynie [w:]
Mizikowski Ignacy, akta
Mizikowski Jan, akta
Młody Orzeł - Polska Organizacja Patriotyczna [w:]
Młodzież Wszechpolska - Związek Akademicki - Koło w Lublinie [w:]
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Młot i Sierp Centralny Komitet Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich [w:]
Moczar Mieczysław, akta
Modzelewski Zygmunt, akta
Mont Henryk, zbiór akt
285
317
652
1993
2
14
1939
644
196
739
286
824
1633
547
1544
2197
1575
195
1957
1957
1332
88
1889
1475
1630
1373
1991
Moraczewski Jędrzej i Zofia, akta
98
Mościcki Ignacy, akta [w:]
88
Motas Elżbieta, Irena i Mieczysław, archiwum
2100
Mozołowski Stefan, akta
2168
Murnau – oficerski obóz jeniecki [w:]
1334
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Muzeum Polskie w Rapperswilu
109
86
Myśl Narodowa, czasopismo w Piotrogrodzie [w:]
53
Myśl Socjalistyczna - wydawnictwo [w:]
1202
Naczelna Dyrekcja Bibliotek [w:]
283
Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych [w:] 1930-1938
13
Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie [1920-1939] 1944, 1945
Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków [w:]
1167
366
Naczelna Dyrekcja Polskie Uzdrowiska w Warszawie
Naczelna i Okręgowe Izby Lekarskie - grupa zespołów
1687
385
Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie
149
Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie [w:]
76
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie
881
Naczelna Rada Odbudowy Warszawy w Warszawie, Biuro
392
Naczelna Rada Spółdzielcza w Warszawie
748
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego [w:]
1401
60
Naczelnictwo Harcerskich Drużyn Wielkopolskich [w:]
76
Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie [w:]
76
Naczelny Inspektorat Harcerski [w:]
76
Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci J. Piłsudskiego. Wydział Wykonawczy w Warszawie
108
Naczelny Likwidator i Komisarz Rządowy do Spraw Likwidacji Przedsiębiorstw Bankowych i
Instytucji Kredytu Długoterminowego w Warszawie
1586
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
2121
Naczelny Zarząd Kinematografii w Warszawie
1843
Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa przy Prezesie Rady Ministrów w Warszawie i miejscowe
nadzwyczajne komisje mieszkaniowe
Naftoprojekt, Biuro Projektów CPN w Warszawie
Nagórska Magdalena, archiwum
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 1919-1939
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie [1948] 1949-1952 [1953]
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 1957-1971, 1978-1987
Najwyższy Trybunał Narodowy [w:]
288
533
1767
7
356
1154
1348
Namiestnik Rzeszy Okręgu Warty w Poznaniu [Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland
Posen] [w:]
Komisariat Ludowy Spraw Wewnętrznych Białoruskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. Zarząd Województwa Białostockiego. Wydział w Łomży [Narodnyj
Komissariat Vnutrennych Del Beloruskoj Sovetskoj Socialističeskoj Respubliki.
Upravlenie Belostockoj Oblasti. Lomžinskoe Otdelenie]
Narodowa Organizacja Wojskowa [w:]
1335
Narodowe Siły Zbrojne
1329
Narodowo-Chrześcijański Związek Walki [w:]
1332
2066
1328
Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Obwód Generalnego Gubernatorstwa
w Krakowie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Arbeitsbereich
Generalgouvernement]
Narodowy Bank Polski w Warszawie
116
877
Narodowy Bank Polski w Warszawie. Biuro Komunalnych Kas Oszczędności
792
Narodowy Komitet Zakopiański [w:]
88
Narodowy Związek Patriotów Polskich [w:]
1579
Narodowy Związek Robotniczy w Królestwie Polskim
1217
Nasz Dom [w:]
88
Nationalkommitee Freies Deutschland [Komitet Narodowy Wolne Niemcy] [w:]
1336
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Arbeitsbereich Generalgouvernement
[Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Obwód Generalnego
Gubernatorstwa w Krakowie]
Neubrandenburg – oficerski obóz jeniecki [w:]
Niedolaż Jacek, akta
116
1334
1829
Niemczyk Wincenty, akta
1731
Niemiecka opozycja antyhitlerowska - zbiór akt
1336
Niemiecki Kongres Obrońców Pokoju [w:]
157
Niemieckie Biuro Informacyjne SA z o.o. Agencja w GG [Deutsche Nachrichtenbüro G.m.b.H.
Dienststelle beim Generalgouverneur [Niemieckie Biuro Informacyjne SA z o.o.
Agencja w GG]
566
61
Niemieckie Towarzystwo Przesiedleńczo-Powiernicze z o.o. Centrala w Berlinie [Deutsche
Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft m.b.H.]
Niemieckie Towarzystwo Przesiedleńczo-Powiernicze z o.o. Placówka Łącznikowa we Lwowie
[Deutsche Umsiedlungs-Treuhand Gesellschaft m.b.H. Verbindungsstelle Lemberg]
120
Niemieckie Towarzystwo Radiowe dla Zagranicy, Interradio, Służba Specjalna Seehaus
[Deutsche Auslands-Rundfunk-Gesellschaft, Interradio AG, Sonderdients Seehaus]
Niemieckie władze okupacyjne - zbiór akt
774
Nieniewski Adam, akta [w:]
643
1335
88
Niepodległość i Demokracja [w:]
1340
Niezależna Partia Chłopska
1298
Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce
1255
Niezależne Stowarzyszenie Studentów [w:]
1579
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność [w:]
1579
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność . Koło nr 2244 przy Biurze
Pełnomocnika Rządu ds Zagospodarowania Wisły w Warszawie
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność . Region Mazowsze. Komisja
Zakładowa przy Wydawnictwach Prasowych, Wydziałach Organizacyjnych i Administracji
Stowarzyszenia PAX
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność[w:]
Nikodem Paweł, akta wydawcy i redaktora Gazety Polskiej w Brazylii
Nikolski Lech, akta [w:]
Nowa Trybuna, redakcja [w:]
1120
1762
1579
534
1994
1198
Nowacki Józef, zbiór
1955
Nowak Roman, akta
Nowakowski Tadeusz, akta
1557
1761
Nowe Drogi, Redakcja
2119
Nowe Widnokręgi, Redakcja [w:]
1364
Nowe Życie, Spółdzielnia Wydawniczo-Księgarska [w:]
Nowicki Marian, akta
1265
1468
Nowodworski Franciszek, akta
99
Obozy koncentracyjne - zbiór akt
Obozy wojskowe - zbiór akt
1333
1334
Obóz Młodzieży, akta [w:]
145
Obóz Narodowo-Radykalny [w:]
1340
Obóz Narodowy [w:]
1332
Obóz Polski Walczącej [w:]
1332
Obóz pracy w Pilisvörösvar [w:]
140
Obóz Wielkiej Polski [w:]
88
Obóz Zjednoczenia Narodowego. Centrala w Warszawie
Obroża, archiwum środowiska byłych żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii
Krajowej
Obsługa Ratalnej Sprzedaży ORS Przedsiębiorstwo Państwowe. Centrala w Warszawie
70
1769
860
Obuchowicz Barbara, materiały [w:]
Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa [w:]
100
88
Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna
1720
Oddział AK Bronisława Skury ps. robotnik
1527
62
Oddział Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej Piap w Warszawie
2161
Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr Hubala [w:]
1332
Oficer do Zadań Specjalnych [w:]
290
Ognisko Polskie [w:]
1340
Ognisko, Stowarzyszenie, Biuro Główne w Warszawie
1598
Ogniwo, Spółdzielnia Wydawnicza
1893
Ogólnokrajowe Zjednoczenie Przemysłu Piekarniczego w Warszawie
805
Ogólnokrajowy Chłopski Komitet Kongresowy [w:]
1284
Ogólnokrajowy Komitet Walki Chłopskiej [w:]
1299
Ogólnokrajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Weteranów Pracy i Inwalidów
Weterani w Polsce. Zarząd Główny we Wrocławiu
1119
Ogólnopolski Komitet Współpracy Organizacji Młodzieżowych
346
Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych - grupa zespołów
81
Ogólno-Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce
1214
Ojczyzna - biuletyn informacyjny - Charbin [w:]
198
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w Warszawie [w:]
1333
Okręgowe komisje związków zawodowych [w:]
1415
Okręgowe komitety wyborcze (PPS) - wybory do kas chorych [w:]
1251
Okręgowe komitety wyborcze (PPS) - wybory do rad miejskich [w:]
1251
Okręgowe komitety wyborcze (PPS) - wybory do Sejmu i Senatu [w:]
1251
Okręgowe rady zawodowe [w:]
1416
Okręgowi pełnomocnicy rządu do spraw ewakuacji ludności polskiej z Białoruskiej SRR grupa zespołów
Olszamowska-Skowrońska Zofia, akta
531
2072
Omel, Zjednoczenie Przemysłu Sprzetu Optycznego i Medycznego w Warszawie
Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie, Stowarzyszenie. Zarząd Główny
w Warszawie [w Poznaniu]
Opieka Polska w Paryżu
946
Opozycja Robotnicza Polskiej Partii Socjalistycznej [w:]
1202
Opozycja Robotnicza PPS - Lewicy [w:]
1203
Oranienburg – obóz koncentracyjny [w:]
1333
Orbis, Centrala Turystyczna w Warszawie
1037
Orbis , Centralne Biuro Obsługi Zagranicznej w Warszawie
371
Orbis , Polskie Biuro Podróży - Biuro Repatriacyjno-Reemigracyjne w Warszawie
347
Orbis, Zarząd Polskiego Biura Podróży w Warszawie
358
67
1038
Orbis, Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej w Warszawie
1040
Orbis, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych w Warszawie
1039
Organika, Zjednoczenie Przemysłu Organicznego w Warszawie
975
Organizacja Młodych Patriotów przy ZPP [w:]
130
Organizacja Młodzieży Pracującej [w:]
75
Organizacja Młodzieży Socjalistycznej Życie
1356
Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 1926-1939
1261
63
Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 1944-1948
1478
Organizacja Patriotów Polskich we Francji [w:]
1493
Organizacja Pomocy Ojczyźnie we Francji
1444
Organizacja PPR przy ZG ZMW [w:]
1492
Organizacja Pracowników Parostatków [w:]
1199
Organizacja Robotników Cegielnianych [w:]
Organizacja Robotników Przemysłu Spożywczego [w:]
1199
1199
Organizacja Robotników Rolnych [w:]
1199
Organizacja Strażaków [w:]
1199
Organizacja Wewnętrzna [w:]
1328
Organizacje komunistyczne w latach 1940-1942 - zbiór akt
1475
Organizacje młodzieżowe - zbiór akt
75
Organizacje polskie w Rosji - zbiór zespołów
Organizacje pomocy Polakom i instytucje polskie na Węgrzech
53
140
Orgbud, Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego
1798
Ormed, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej w Warszawie
1671
ORS, Obsługa Ratalnej Sprzedaży, Przedsiębiorstwo Państwowe. Centrala w Warszawie
860
Oryng Wacław, akta [w:]
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki Przemysłowej Mera-Pnefal w Warszawie
88
2160
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego
1800
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przerobu Metali Szlachetnych w Warszawie
1636
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej w Warszawie
2108
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej w Warszawie
2111
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komunikacji Telpro w Warszawie
1655
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej Metali Plasomet w Warszawie
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszyn Spożywczych w Warszawie
1838
2152
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu w Warszawie
2110
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej Ormed w Warszawie
1671
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej w Warszawie
1931
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Telewizyjnej w Warszawie
2109
Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu [Polskich Kolei Państwowych] w Warszawie
2172
Ośrodek Informacji o Energii Jądrowej w Warszawie
1747
Ośrodek Informacyjny Generalnego Gubernatorstwa w Berlinie [Werbestelle des
Generalgouvernements]
Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny Pracy Kulturalno-Oświatowej
Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie
113
1749
1821
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie 334
Ośrodek Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zjednoczenia Biur Projektów
Budownictwa Etoprojekt w Warszawie
Oświata Rolnicza. Wytwórnia Rolniczych Pomocy Naukowych [w:]
Oświęcim – obóz koncentracyjny [w:]
1920
Ożog Stanisław, akta
1846
Paderewska Helena, materiały [w:]
100
47
1333
64
Paderewski Ignacy Jan, archiwum
100
Paged, Państwowa Agencja Drzewna w Warszawie 1945-1947
2078
Paged , Polska Agencja Drzewna w Warszawie 1947-1950
2079
Paged Państwowa Centrala Drzewna w Warszawie 1949-1951 [1952]
2080
Pamiętnik arystokraty niemieckiego [Persönliche Erinnerungen an die Kriegsjahre 1914-1915. II 88
Teil. Von Heinrich XXVIII.] [w:]
Pamiętniki, dzienniki, kroniki
1349
Pantex, Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej Wytwórczości Drobnej w Warszawie
335
Państwowa Agencja Drzewna Paged w Warszawie
2078
Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna. Zarząd Krajowy w Warszawie
1946
Państwowa Agencja Reklamowa w Warszawie
2167
Państwowa Centrala Drzewna Paged w Warszawie
2080
Państwowa Centrala Drzewna w Warszawie
2081
Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie
884
Państwowa Dyspozycja Mocy
1802
Państwowa Inspekcja Handlowa. Główny Inspektorat w Warszawie
2101
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin. Główny Inspektorat w Warszawie
2124
Państwowa Inspekcja Ochrony Wód [w:]
782
Państwowa Inspekcja Radiowa. Główny Inspektorat w Warszawie
1945
Państwowa Komisja Etatów w Warszawie
184
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w Warszawie
Państwowa Komisja Płac w Warszawie
274
1099
Państwowa Komisja Przywozu i Wywozu [w:]
88
Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie
876
Państwowa Komunikacja Samochodowa. Dyrekcja Naczelna w Warszawie
Państwowa Misja Południowo-Wschodniego Handlu. Centrala we Lwowie i oddziały
1701
34
Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych Artos w Warszawie
357
Państwowa Rada do Spraw Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie
2130
Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej w Warszawie
1751
Państwowa Rada Ochrony Przyrody w Warszawie
1168
Państwowa Rada Ochrony Przyrody [w:]
1169
Państwowa Szkoła Techniczna we Lwowie [w:]
88
Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny w Poznaniu
429
Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Beton -Stal w Warszawie
714
Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Hydrotest. Centrala w Warszawie
905
Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych Pis w Warszawie
874
Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu w Warszawie
1822
Państwowe Wyższe Kursy Zawodowe i Szkoły we Lwowie - grupa zespołów
Państwowe Zakłady Chowu Koni. Naczelna Dyrekcja w Warszawie
Państwowe Zakłady Hodowli Roślin. Centrala w Warszawie
Państwowe Zakłady Pomocy Szkolnych w Warszawie
Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermantacyjnego w Warszawie
541
536
535
968
1045
65
Państwowy Bank Rolny w Warszawie. Instytucja Centralna
Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Warszawie
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Centrala w Warszawie
Państwowy Instytut Robót Ręcznych w Bielsku
Państwowy Instytut Telekomunikacyjny w Warszawie
Państwowy Monopol Spirytusowy. Dyrekcja w Warszawie 1924-1939
Państwowy Monopol Spirytusowy 1945-1951
Państwowy Ośrodek Oświatowy Prac Programowych i Badań Pedagogicznych w Warszawie
Państwowy Urząd Emigracyjny w Warszawie
Państwowy Urząd Repatriacyjny. Oddział w Poznaniu [w:]
234
2131
568
427
581
1989
253
1781
577
1162
1333
Państwowy Urząd Repatriacyjny. Zarząd Centralny w Łodzi
200
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie
814
Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby
30
Państwowy Urząd Zbożowy w Warszawie
31
Państwowy Urząd Ziemniaczany. Centrala w Warszawie i oddziały
32
Państwowy Zakład Korespondencyjnego Kształcenia Rolniczego w Warszawie
850
PAP - Polska Agencja Prasowa
1789
Partia Robotnicza Solidarność (Warszawa) [w:]
1408
Partia Socjalistów- Rewolucjonistów [w:]
1460
Partie i organizacje polityczne krajów europejskich i zamorskich - zbiór akt
1281
Partyzantka polska w Jugosławii - kompania polska starego
1342
Partyzantka ukraińska. Okręgowy Komitet Gwardii Ludowej we Lwowie
1343
Pasternak Leon, akta
1526
PAT, Polska Agencja Telegraficzna w Warszawie
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Rada Krajowa w Warszawie
Pekaes, Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych w Warszawie
1176
1590
2193
Pełnomocnik do Spraw Gospodarki Torfem w Warszawie
651
Pełnomocnik Generalnego Gubernatora dla Opieki nad Uchodźcami Ukraińskimi w Słowacji (w 112
Bratysławie)
Pełnomocnik Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu
36
Pełnomocnik Ministra Przemysłu przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej [w:] 195
Pełnomocnik RP do Rokowań Polsko-Niemieckich [w:]
322
Pełnomocnik Rządu do Spraw Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce, Biuro
1635
Pełnomocnik Rządu do Spraw Przesiedlenia w Warszawie
370
Pełnomocnik Rządu do Spraw Rozwoju Energetyki Jądrowej [w:]
1765
Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego w
Warszawie, Biuro
Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej w Warszawie
1872
772
Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej. Ośrodek Informacji Naukowej, 1746
Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie
Pełnomocnik Rządu do spraw Zagospodarowania Wisły w Warszawie, Biuro
1743
Pełnomocnik Rządu do Walki z Analfabetyzmem w Warszawie, Biuro
154
Pełnomocnik Rządu PRL do Spraw Repatriacji Polaków z ZSRR w Moskwie, Biuro
619
Pełnomocnik Specjalny [Sonderbevolmächtiger] [w:]
584
66
PEN Club Polski [w:]
1340
Persönliche Erinnerungen an die Kriegsjahre 1914-1915 II Teil von Heinrich XXVIII. [Pamiętnik 88
arystokraty niemieckiego.] [w:]
Perspektywy, Redakcja
1905
Piap, Oddział Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej w Warszawie
2161
Piast, Związek Chłopów Polskich [w:]
1493
Piesiewicz Piotr Jakub, akta
1913
Pieśni i wiersze - zbiór akt
Pietroniec Rudolf, akta [w:]
1361
360
Pięćdziesięciu powieszonych - zbiór akt
1488
Piltz Erazm, akta
Piłsudski Bronisław, akta
Piłsudski Józef, akta [w:]
391
101
1634
Piłsudski Józef i Aleksandra, akta
106
Pionier - Organizacja Dziecięca przy KZMP
1289
Piotrowski Władysław [w:]
1349
Piotrowski Władysław, akta
2063
Pis, Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych w Warszawie
874
Plasomet, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej Metali w Warszawie
1838
Pławski Kazimierz, akta
2092
Płoński Komitet Rewolucyjny [w:]
Poczta Polska, Telegraf i Telefon, Centrala Zaopatrzenia Państwowego Przedsiębiorstwa
1475
w Warszawie
Poczta Polska, Telegraf i Telefon, Centralne Laboratorium Radiokomunukacji
2178
w Warszawie
2178
Poczta Polska, Telegraf i Telefon. Dyrekcja Generalna w Warszawie
2095
Pocztowa Kasa Oszczędności w Warszawie
228
Podpisy pod Apelem Sztokholskim [w:]
157
Polacy w Rewolucji Październikowej i wojnie domowej w Rosji - zbiór akt
Polam, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Warszawie
1525
1932
Polam POLAM, Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego i Elektroinstalacyjnego w Warszawie
972
Polcop, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego [w:]
552
Polesie, Samodzielna Grupa Operacyjna
1755
Polfa, Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie
963
Policja Państwowa, patrz: Komenda Główna Policji Państwowej
Policja Państwowa, akta funkcjonariuszy [w:]
1656
Policyjny Dom Zdrowia, Stowarzyszenie [w:]
88
Polish Relief and Supply Corporation Ltd
245
Politechnika Lwowska. Wydział Mechaniczny. Oddział Elektryczny we Lwowie
569
Polityczna Komisja Porozumiewawcza [w:]
1322
Polityczne ugrupowania w kraju w okresie okupacji - zbiór akt
1332
Polityka, Wydawnictwo
1892
Pollena, Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej w Warszawie
979
67
Polmos, Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego w Warszawie
2091
Polonia w Australii - zbiór akt
1859
Polonia, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną w Warszawie
1140
Polpress, Polska Agencja Prasowa
1926
Polscy Socjaliści. Komitet Centralny w Warszawie
1436
Polska Agencja Drzewna PAGED w Warszawie
2079
Polska Agencja Informacji Politycznych [w:]
1493
Polska Agencja Prasowa
1789
Polska Agencja Prasowa POLPRESS
1926
Polska Agencja Telegraficzna w Warszawie
Polska Armia Ludowa
1176
1320
Polska Centrala Zbożowa
1882
Polska Delegacja do Umów Granicznych Polsko - Czechosłowackich [w:]
322
Polska Delegacja Poleskiej Mieszanej Podkomisji Granicznej [w:]
322
Polska Federacja Sportu w Warszawie
825
Polska Grupa Postępowa w Mandżurii [w:]
198
Polska –Hiszpania, Towarzystwo
2181
Polska Komisja Historii Partii WKP(b) przy Komitecie Centralnym WKP(b) w Moskwie
1220
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Dyrekcja Naczelna w Warszawie
404
POLSKA LUDOWA - grupa krakowska [w:]
1475
Polska Macierz Szkolna. Biuro Zarządu Głównego w Warszawie
Polska Milicja Patriotyczna [w:]
74
1487,1494
Polska Misja Repatriacyjna na Belgię i Holandię
1856
Polska Misja Repatriacyjna na Strefę Amerykańską Niemiec
1853
Polska Misja Repatriacyjna na Strefę Brytyjską Niemiec
Polska Misja Repatriacyjna przy Kwaterze Głównej Zarządu Wojskowego w Hanowerze
1854
1855
Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie
Polska Misja Zakupów w Paryżu
190
603
Polska Misja Zakupu Demobilu Amerykańskiego w Paryżu [w:]
195
Polska Młodzież Akademicka - zjazdy [w:]
75
Polska Niepodległa
1437
Polska Organizacja Narodowa
49
Polska Organizacja Skautowa w Piotrkowie [w:]
76
Polska Organizacja Walki o Niepodległość [w:]
1493
Polska Partia Demokratyczna [w:]
1579
Polska Partia Pracy [w:]
1579
Polska Partia Socjaldemokratyczna [w:]
1579
Polska Partia Robotnicza. Komitet Centralny i obwody 1942-1945
1314
Polska Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie 1944-1948
1400
Polska Partia Robotnicza. Oddział we Francji
1470
Polska Partia Robotnicza w Szwajcarii
Polska Partia Socjalistyczna 1894-1906
1516
1200
68
Polska Partia Socjalistyczna 1919-1939
1251
Polska Partia Socjalistyczna [1890-1986] 1987-2000
1969
Polska Partia Socjalistyczna. Archiwum Londyńskie [1816-1891] 1892-1932 [1933-1939
1408
Polska Partia Socjalistyczna - Dawna Frakcja Rewolucyjna
1258
Polska Partia Socjalistyczna - Frakcja Rewolucyjna
1203
Polska Partia Socjalistyczna – Lewica 1906-1918
1202
Polska Partia Socjalistyczna – Lewica 1926-1931
1254
Polska Partia Socjalistyczna – Opozycja 1919-1920
1253
Polska Partia Socjalistyczna - Opozycja [w:] 1913-1914
1203
Polska Partia Socjalistyczna Proletariat
1201
Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego
1362
Polska Partia Socjalistyczna. Centralne Biuro Wyborcze [w:]
1251
Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie
1352
Polska Partia Socjalistyczna. Komitet Zagraniczny
1442
Polska Partia Socjalistyczna. Oddział Londyński
1443
Polska Partia Socjalistyczna. Sekcja we Francji
1447
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego [w:]
1208
1408
Polska Podziemna, zbiór odezw
Polska Pracy [w:]
1399
1493
Polska Rada Jedności Demokratycznej (Wielka Brytania)
1441
Polska Rada Narodowa w Charbinie [w:]
198
Polska Rada Polityczna Dalekiego Wschodu [w:]
198
Polska Sekcja Brygad Międzynarodowych [w:]
1441
Polska Spółka Akcyjna Dostaw i Odbudowy
245
Polska Spółka Drzewna Century. Anglo-Europejskie Towarzystwo Akcyjne. Zastępstwo na
Polskę
Polska Szkoła Podstawowa im. Bolesława Bieruta w Berlinie
252
Polska Szkoła Powszechna i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Mandżurii [w:]
198
Polska YMCA. Biuro Główne w Warszawie
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie. Akademia Nauk
Społecznych [w:]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie, Archiwum [w:]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie, Centralna Szkoła
im. J. Marchlewskiego w Łodzi (Warszawie) [w:]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie. Centralna Szkoła
Partyjna w Warszawie [w:]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie. Instytut Kształcenia
Kadr Naukowych-Instytut Nauk Społecznych w Warszawie [w:]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie. Szkoła Partyjna
„Dwulatka” w Warszawie [w:]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie, Wydział Historii
Partii [w:]
156
1354
187
1579
996
1597
1579
1579
1597
1215
69
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie. Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych I w Warszawie [w:]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie. Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych II w Warszawie [w:]
Polski Akademicki Związek Zbliżenia Międzynarodowego Liga [w:]
1579
322
Polski Bank Komunalny w Warszawie
232
Polski Biały Krzyż - Oddział Lubelski [w:]
88
1579
Polski Czerwony Front. Polski Związek Antyhitlerowski [w:]
1475
Polski Czerwony Krzyż - Delegatury Zagraniczne
788
Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny w Warszawie
284
Polski Front Narodowy we Francji
1495
Polski Instytut Rozrachunkowy w Warszawie
669
Polski Instytut Prasoznawczy [ w:]
1131
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie
1738
Polski Instytut Źródłowy w Lund [w:]
1333
Polski Klub Narodowy w Moskwie [w:]
53
Polski Komitet dla Zwalczania Raka – Koło Pań [w:]
88
Polski Komitet Doradczy Współpracy z Food and Agriculture Organization of United Nations w
Warszawie
295
Polski Komitet Festiwalowy Organizacji Młodzieżowych [w:]
1503
Polski Komitet Finansowy w Moskwie [w:]
53
Polski Komitet Narodowy na Syberię i Rosję [w:]
198
Polski Komitet Narodowy w Piotrogrodzie [w:]
53
Polski Komitet Normalizacji i Miar w Warszawie
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości w Warszawie
2037
2038
Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie
Polski Komitet Obywatelski Jedności Narodowej w Libanie [Bejrut]
639
197
Polski Komitet Obywatelski na Mandżurię w Charbinie [w:]
198
Polski Komitet Opiekuńczy w Mandżurii [w:]
198
Polski Komitet Organizacyjny V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów o Pokój i
Przyjaźń [w:]
Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Bernie [Szwajcaria]
324
138
Polski Komitet Pomocy Sanitarnej w Warszawie [następnie w Moskwie]
443
Polski Komitet Słowiański w Londynie [w:]
1441
Polski Komitet Solidarności z Ludem Hiszpanii
2180
Polski Komitet Solidarności z Narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w Warszawie
1627
Polski Komitet w Berlinie
372
Polski Komitet Wojenny na Syberię i Rosję [w:]
198
Polski Komitet Wykonawczy na Rusi w Kijowie [w:]
53
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie
185
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego we Francji
1445
Polski Komitet Zielarski w Warszawie
254
70
Polski Kongres Pokoju (I) [w:]
157
Polski Monopol Tytoniowy. Dyrekcja w Warszawie
817
Polski Obwodowy Dom Dziecka i Szkoła w Monetnej koło Swierdłowska
2149
Polski Ruch Ludowy [w:]
1340
Polski Ruch Ludowy we Francji [w:]
1493
Polski Rząd Emigracyjny [Rząd RP na Emigracji - Angers, Londyn]
1341
Polski Sztab Partyzancki w ZSRR
1339
Polski Uniwersytet Powszechny [w:]
1585
Polski Zakład Emerytalny [w:]
88
Polski Związek Atletyczny w Warszawie
840
Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
Zarząd Główny w Warszawie
415
Polski Związek Eksporterów Bekonu i Artykułów Zwierzęcych [w:]
47
Polski Związek Emerytów i Rencistów w Warszawie. Zarząd Główny
810
Polski Związek Gimnastyczny w Warszawie
839
Polski Związek Hokeja na Lodzie w Warszawie
838
Polski Związek Hokeja na Trawie w Warszawie
837
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Zarząd Główny w Warszawie
880
Polski Związek Kajakowy [w:]
88
Polski Związek Kombatantów. Koło w Warszawie
Polski Związek Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka w Warszawie
2104
836
Polski Związek Ludowy w Królestwie Polskim
1205
Polski Związek Łyżwiarski w Warszawie
835
Polski Związek Motocyklowy w Warszawie
1137
Polski Związek Motorowy. Zarząd Główny w Warszawie
901
Polski Związek Narciarski w Warszawie
Polski Związek Nauczycielski [w:]
834
73
Polski Związek Pływacki [w:] 1934-1935
88
Polski Związek Pływacki w Warszawie 1947-1952
833
Polski Związek Postępowy [w:]
1340
Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Zarząd Główny w Warszawie
811
Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie
832
Polski Związek Szachowy w Warszawie
831
Polski Związek Szermierczy [w:] 1937-1939
88
Polski Związek Szermierczy w Warszawie 1945-1952
830
Polski Związek Tenisowy w Warszawie
829
Polski Związek Wolności [w:]
1332
Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism w Warszawie
64
Polski Związek Wydawnictw Prasowych. Zarząd Główny w Warszawie
545
Polski Związek Żeglarski w Warszawie
828
Polskie Biuro Informacyjno-Prasowe w Piotrogrodzie
444
71
Polskie Archiwum Komunistyczne w Moskwie [w:]
1220
Polskie Biuro Podróży ORBIS. Biuro Repatriacyjno-Reemigracyjne w Warszawie
347
Polskie Forum Chrześcijańsko - Demokratyczne w Warszawie
2093
Polskie Gimnazjum i Liceum w Algierze
143
Polskie Gimnazjum i Liceum w Balatonboglar [Węgry]
145
Polskie Gimnazjum Społeczne w Kamieńcu Podolskim [w:]
88
Polskie grupy francs-tireurs et partisans [wolnych strzelców i partyzantów] [w:]
1494
Polskie Grupy Językowe Francuskiej Partii Komunistycznej - zbiór akt
1487
Polskie Grupy Językowe Generalnej Konfederacji Pracy we Francji [Confédération Général du
Travail]
Polskie Koło Teatralne Gwiazda Jedności [w:]
1448
Polskie Kursy Maturalne w Houilles [w:]
542
Polskie Linie Lotnicze LOT [w:] 1938-1939
88
Polskie Linie Lotnicze LOT w Warszawie 1931-1939
941
Polskie Organizacje w Charbinie (fotografie) [w:]
324
Polskie Porozumienie Niepodległościowe [w:]
Polskie Porozumienie Prasowe [w:]
1579
1493
Polskie Radio, Komitet d/s Radiofonii w Warszawie
1095
1493
Polskie Radio, Komitet d/s Radiofonii w Warszawie [w]
996
Polskie Sądy Morskie w Wielkiej Brytanii
299
Polskie Siły Zbrojne w Królestwie Polskim [Die Polnische Wehrmacht]
1465
Polskie Stowarzyszenie Penitencjarne. Zarząd Główny w Warszawie
1146
Polskie Stronnictwo Ludowe
1359
Polskie Stronnictwo Ludowe [w:]
1368
Polskie Stronnictwo Ludowe –Lewica Jedność Ludowa [w:]
1248
Polskie Stronnictwo Ludowe Piast
1246
Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim
1211
Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie
1247
Polskie Stronnictwo Narodowo-Państwowe [w:]
1493
Polskie szkoły powszechne, gimnazja i licea w Rumunii - grupa zespołów
142
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zarząd Główny w Warszawie
933
Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego Varimex
1936
Polskie Towarzystwo Leśne. Zarząd Główny
1721
Polskie Towarzystwo Maszyn Biurowych [w:]
1132
Polskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Kultury w Moskwie
Polskie Towarzystwo Oświatowe w Moskwie [w:]
446
53
Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie [w:]
53
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Maghrebu w Warszawie
310
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie [w:]
88
Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem Trzeźwość w Warszawie
785
Polskie ugrupowania społeczno-polityczne i zawodowe w Wielkiej Brytanii
1340
72
Polskie Zjednoczenie Katolickie we Francji
1497
Polskie Zjednoczenie Ludowe w Królestwie Polskim
1212
Polskie Zjednoczenie Państwa i Pracy [w:]
1493
Polskie związki socjalistyczne i rewolucyjne organizacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1918 1462
zbiór akt
Polskie Związki Zawodowe Praca [w:]
1419
Polsko-Amerykański Komitet do Walki z Hitleryzmem [w:]
360
Polsko-Czechosłowacka Komisja Mieszana do Wytyczenia Granicy Państwowej
767
Polsko-Czechosłowacka Komisja Naukowo-Techniczna [w:]
871
Polsko-Radziecka Komisja dla Badania Zbrodni Niemców w Polsce [w:]
1348
Polsport, Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Sportowego w Warszawie
Południe, Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego w Warszawie
949
704
Południe , Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego w Warszawie
710
Południe , Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Katowicach
551
Pomiechówek k. Modlina – obóz hitlerowski [w:]
Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej - zbiór akt
Ponar,Zjednoczenie Przemysłu Obrabiarkowego w Warszawie
1333
1521
948
Poniatowski Józef, akta
102
Poolsche Yzer Export Maatschappij N.V.-S'Gravenhage [Towarzystwo Polskiego Exportu
Żelaza S.A.- Haga]
Porozumienie Ugrupowań Politycznych [w:]
744
1493
Poselstwo RP w Atenach
466
Poselstwo RP w Belgradzie
469
Poselstwo RP w Bernie
495
Poselstwo RP w Brukseli
Poselstwo RP w Budapeszcie
570
501
Poselstwo RP w Charkowie
563
Poselstwo RP w Helsinkach
462
Poselstwo RP w Kopenhadze
461
Poselstwo RP w Kownie
1775
Poselstwo RP w Madrycie
1833
Poselstwo RP w Meksyku
593
Poselstwo RP w Oslo
486
Poselstwo RP w Ottawie
1144
Poselstwo RP w Pradze
456
Poselstwo RP w Santiago
594
Poselstwo RP w Sofii
938
Poselstwo RP w Sztokholmie
497
Poselstwo RP w Teheranie
592
Poselstwo RP w Tokio
468
Poselstwo RP w Wiedniu
453
Posterunek nr 2 Policji Państwowej w Czeremsze
2067
73
Posterunek Policji Państwowej w Germakówce
2006
Posterunek Policji Państwowej w Małyńsku
2014
Posterunek Policji Państwowej w Małyńsku [w:]
789
Potocka Zuzanna hr., akta żony ambasadora RP w Waszyngtonie [w:]
88
Potocki Franciszek, akta
407
Powstańcy Polscy - Centrala Krakowska. Oddział Schronu nr 363 [w:]
1332
Powszechna Agencja Handlowa. Zarząd w Warszawie
Powszechna Kasa Oszczędności. Centrala w Warszawie
Powszechna Organizacja Służba Polsce, Komenda Główna w Warszawie
Powszechna Organizacja Służba Polsce [w:]
Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie
1640
1871
182
996
2138
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
1788
Powszechny Związek Zawodowy Pracowników Handlowych i Biurowych w Polsce [w:]
1415
Poznań, Więzienie Fort VII [w:]
1333
Północ, Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego w Warszawie
705
Północ , Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego w Warszawie
711
Praca Polska, Zjednoczenie Zawodowe [w:]
1419
Praca, Polskie Związki Zawodowe [w:]
1419
Pracownie Sztuk Plastycznych. Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie
Prasa Demokratyczna – Nowa Epoka, Spółdzielnia Wydawnicza Stronnictwa
Demokratycznego w Warszawie
Prasa dla Wsi, Wydawnictwo
1706
1896
Prasa Krajowa, Wydawnictwo
1899
Prasa Młodzieżowa i Sportowa, Wydawnictwo
Prasa Prasa , Wydawnictwo
1901
1964
Prasa Sportowa , Wydawnictwo
1963
Prasa , Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza, Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki RUCH.
Dyrekcja w Warszawie
Prasa, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza, Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki.
Dyrekcja w Warszawie
Prasa , Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza, Zarząd Główny w Warszawie
Prasa -Książka-Ruch, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza, Zarząd Główny w
Warszawie
Prasowe Wydawnictwo Dokumentacyjne
1826
Predom. Zjednoczenie Przemysłu Zmechanizowanego Sprzętu Domowego w Warszawie
Prenzlau – oficerski obóz jeniecki [w:]
Prezydent Ministrów [w:]
1891
1825
1888
1827
1965
947
1334
2
Prezydium Naczelnej Rady dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej w Warszawie
826
Prezydium Policji w Poznaniu [w:]
1194
Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1917-1939
8
Prezydium Rady Ministrów w Warszawie [1944-1952] 1953-1992
290
Pro Patria - Towarzystwo Wydawnicze [w:]
1332
Proces brzeski - zbiór materiałów
Proces komunistów w Łucku - zbiór akt
Prokurator Okręgowy Sądu Wojskowego w Warszawie [w:]
68
1245
1194
74
Prokuratoria Generalna RP w Warszawie 1919-1939
23
Prokuratoria Generalna RP w Warszawie 1944-1951
679
Prokuratura Frontu (I) Białoruskiego [w:]
1348
Prokuratura Generalna PRL w Warszawie
842
Prokuratura przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach
1456
Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
1454
Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Wilnie [w:]
1178
Prokuratura Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Równem [w:]
1178
Prokuratura Sądu Okręgowego, Powiatowego i Grodzkiego we Lwowie [w:]
1178
Prokuratura Sądu Okręgowego w Białymstoku
1455
Prokuratura Sądu Okręgowego w Czortkowie [w:]
1178
Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach
Prokuratura Sądu Okręgowego w Suwałkach
2065
1457
Prokuratura Sądu Okręgowego w Toruniu
1453
Prokuratura Sądu Okręgowego w Warszawie
1458
Prokuratura Sądu Powiatowego w Podhajcach [w:]
1178
Prokuratury Sądów Okręgowych w Cieszynie, Częstochowie, Grudziądzu, Krakowie, Łomży,
Piotrkowie, Siedlcach
Proletariat, Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia w Warszawie
Proletariat , Polska Partia Socjalistyczna
1563
Proletariat , Socjalno-Rewolucyjna Partia (Warszawa, Łódź) [w:]
Prolondyńskie organizacje polskie we Francji - zbiór akt
1408
1493
Promer, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych w
Warszawie
Promieniści [w:]
1122
1475
Promień Prawdy. Audycje radiowe dla Polonii w USA
1537
Protection Polonaise a Paris [Opieka polska w Paryżu]
67
Próchnik Adam, akta
1228
1194
1201
Prystor Aleksander, akta [w:]
88
Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej –Zakład Doświadczalny Mera-Pnefal w Warszawie 2159
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe Konsumy w Warszawie
Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa Wodnego Hydrogeo [w:]
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Polcop [w:]
Przedsiębiorstwo Hydrologiczne Rolnictwa w Warszawie
Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych Sports Tourist w Warszawie
Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych Pekaes w Warszawie
1707
782
552
853
875
2193
Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Sztuk Plastycznych w Warszawie
Przedsiębiorstwo Państwowe Sztuka Polska. Dyrekcja Naczelna w Warszawie
1706
1626
Przedsiębiorstwo Państwowo - Spółdzielcze Spedytor w Warszawie
1702
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Polmos w Warszawie
2091
Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności w Warszawie
Przedsiębiorstwo Upłynniania Remanentów w Warszawie
Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych Reklama w Warszawie
Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej przy Naczelnym Zarządzie
Kinematografii [w:]
1143
332
2166
1843
75
Przedstawiciel Państwa Polskiego przy Komisji Mieszanej i Trybunale Rozjemczym dla
Górnego Śląska w Bytomiu
42
Przedstawicielstwo CKW PPS przy ZPP w Moskwie [Organizacyjny Komitet Koła
1511
Zagranicznego PPS w Moskwie]
Przedstawicielstwo Handlowe RP w Berlinie
939
Przedstawicielstwo Komitetu Centralnego KZMP w Komunistycznej Międzynarodówce
Młodzieży [w:]
1282
Przedstawicielstwo PKWN i Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii 1467
Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji
509
Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej w Berlinie
Przedświt, Redakcja czasopisma [w:]
473
1194,1408
Przegląd Spoleczny, Redakcja i administracja czasopisma w Krakowie
1237
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
1990
Przyjaciele Demokratycznej Polski [w:]
1340
Przyjaciele Związku Republik Radzieckich
1365
Przyjaźń, Stowarzyszenie Chrześcijańsko Polsko Robotnicze w Budapeszcie [w:]
692
Pusłowski Franciszek i Tamara, akta
1742
Rabska Zuzanna [w:]
1349
Racławice Chłopska Organizacja Wolności [w:]
1332
Rada do Spraw Ludzi Starszych, Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych przy Radzie Ministrów
1937
Rada do Spraw Rodziny przy Radzie Ministrów
1938
Rada Główna Opiekuńcza w Warszawie1915-1920 [1921Rada Główna Opiekuńcza, akta rejestracyjne [w:] 1916-1921
52
35
Rada Główna Opiekuńcza. Biuro Centrali w Krakowie 1940-1945
125
Rada Główna Opiekuńcza. Polski Komitet Opiekuńczy Lwów
126
Rada Jedności Narodowej
1322
Rada Komisarzy Ludowych Białorusi [w:]
1272
Rada Komisarzy Ludowych Radzieckiej Republiki Ukraińskiej [w:]
1273
Rada Komisarzy Ludowych Rosji Radzieckiej - zbiór akt
1275
Rada Ministrów [w:] 1918
2
Rada Narodowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych [w:]
196
Rada Narodowa Polaków we Francji
Rada Obrony Państwa w Warszawie
1450
1274
Rada Obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii [w:]
1340
Rada Państwa w Warszawie, Kancelaria
Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego w Rosji
Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego. Biuro Główne [w:]
294
445
196
Rada Spółdzielcza w Warszawie
Rada Spółdzielczości Produkcyjnej w Warszawie
213
1621
Rada Stanu [w:]
Rada Szkół Wyższych w Warszawie
2
1152
Rada Towarzystw Przyjaźni z Narodami przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu 1608
w Warszawie
76
Rada Zagranicznych Towarzystw Charytatywnych [w:]
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Stała Komisja Przemysłu Spożywczego [w:]
360
2000, 2001
Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny w Piotrogrodzie [w:]
53
Radio Wolna Europa - zbiór tekstów audycji z serwisu nasłuchu Polskiego Radia
1519
Radiostacja im. T. Kościuszki - zbiór tekstów audycji
1418
Radwański Tadeusz Antoni, akta
1469
Radwański Tadeusz, akta
1907
Rady Delegatów Robotniczych Rosji Radzieckiej - zbiór akt
1276
Rady Delegatów Robotniczych w Polsce
1296
Rady Narodowe w Królestwie Polskim
1219
Rady Związków Zawodowych [w:]
1415
Radykalna Partia Włościańska Ziem Białoruskich
1239
Radziecka Republika Białoruska - zbiór akt
1272
Radziecka Republika Ukraińska - zbiór akt
1273
Ranna Jutrzenka Stowarzyszenie Katolickich Robotników w Budapeszcie [w:]
692
Rassemblement Universel pour la Paix [w:]
1534
Ratyna Henryk, akta
1981
Redakcja Księgi Historii Artylerii I Polskiego Korpusu [w:]
88
Redakcja „Pism wybranych” Juliana Bruna [w:]
1312
Redakcje czasopism PPS [w:]
1251
Referendum Ludowe [w:]
360
Regierung des Generalgouvernements [Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie]
111
Reichskreditkasse Krakau [w:]
271
Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland Posen [Namiestnik Rzeszy Okręgu Warty w
Poznaniu] [w:]
Reichswehra - zbiór akt
1335
Rejonowi Pełnomocnicy Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej SRR grupa zespołów
Rejonowi Pełnomocnicy Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR grupa zespołów
Rejonowi Przedstawiciele Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Białoruskiej i Litewskiej z
Polski - grupa zespołów
Rejonowi Przedstawiciele Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski - grupa
Zespołów
Reklama, Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych w Warszawie
Repatriant, Redakcja tygodnika [w:]
528
1884
527
530
529
2166
522
Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Energetyki i Energii
1852
Atomowej w Warszawie
Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej w 2054
Warszawie
Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i
2053
Ochrony Środowiska w Warszawie
Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i 2055
Komunalnej w Warszawie
Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 2056
Warszawie
Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony
2052
77
Środowiska w Warszawie
Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych w Warszawie
Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Gospodarki Komunalnej w Warszawie
Rewolucja 1848r. - zbiór akt
2129
2051
1412
Rewolucyjne komitety w Rosji Radzieckiej - zbiór akt
1269
Robociarz, Redakcja [w:]
1254
Robotnicza Międzynarodówka Młodzieży [w:]
1407
Robotnicza Partia Polskich Socjalistów
1319
Robotnicza Partia Socjalistyczna w Polsce
1257
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa. Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki RUCH.
Dyrekcja w Warszawie
1826
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa . Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki. Dyrekcja
w Warszawie
1825
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa . Zarząd Główny w Warszawie
1888
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa -Książka-Ruch. Zarząd Główny w Warszawie
1827
Robotnicze organizacje sportowe
1264
Robotnicze organizacje spółdzielcze
1265
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny w Warszawie
783
Robotniczy Klub Sportowy Legia w Krakowie [w:]
1264
Robotniczy Komitet Wyborczy Socjalistów Polskich [w:]
Robotnik, Spółka Nakładowo- Wydawnicza [w:]
1203
1265
Rodziewicz Eugeniusz gen., akta [w:]
88
Rodzina Policyjna, Stowarzyszenie [w:]
88
Rokowania polsko-radzieckie - zbiór akt
1270
Rolke Brunon, akta
1532
Rosé Lucie, akta
823
Rosja, Towarzystwo Ubezpieczeń, Likwidatura [w:]
37
Rosyjski Komitet Ewakuacyjny [w:]
59
Rosyjski Komitet Polityczny w Polsce [w:]
59
Rosyjski Komitet Społeczny [w:]
59
Rote Hilfe (Czerwona Pomoc) [w:]
Rozenberg Henryk, akta [w:]
Równość, Redakcja czasopisma [w:]
1421
88
1194, 1408
Równość, Towarzystwo w Nowym Jorku [w:]
1408
Różne materiały z terenu Królestwa Polskiego - zbiór akt
1207
Ruch, Agencja Wydawnicza
Ruch Akademicki, Redakcja [w:]
1898
81
Ruch , Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki w Warszawie
Ruch , Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki. Dyrekcja w Warszawie
1823
1826
Ruch Miecz i Pług. Zarząd Główny w Warszawie
1330
Ruch Niepodległościowy Związku Młodzieży Polskiej ZET [w:]
Ruch oporu lewicy polskiej we Francji - zbiór akt
Ruch Reform Narodowo- Społecznych [w:]
88
1494
1579
78
Ruch , Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki w Warszawie
Rutkowski M., materiały [w:]
1824
612
Rybacka Rozalia, akta
1572
Rydygier Juliusz Aleksander, akta
1310
Rydz-Śmigły Edward, zbiór
Rymar Stanisław, akta
671
412
Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie [Regierung des Generalgouvernements]
111
Rząd Ludowy [w:]
1266
Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
1351
Rzeczywistość, Stowarzyszenie Klubów Wiedzy Społeczno-Polityczne, Zarząd Główny w Warszawie 1135
Rzemieślnicza Centrala Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie
1620
Rzymowski Włodzimierz, akta [w:]
360
Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie
1755
Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączynskiego Narodowych Sił Zbrojnych
2185
Samopomoc Chłopska, Centrala Rolnicza Spółdzielni w Warszawie
552
Samopomoc Chłopska , Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych w Warszawie
1986
Samopomoc Chłopska, Centralny Związek Spółdzielni w Warszawie
Samopomoc Chłopska , CRS. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa w Warszawie
1987
539
Samopomoc Chłopska , Redakcja czasopisma [w:]
1299
Samopomoc ZLCh, Główny Komitet Wyborczy [w:]
1299
Samopomoc Społeczna Kobiet. Zarząd Główny w Warszawie
Sanatorium Vita we Lwowie [w:]
69
88
Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Warszawie [w:]
1333
Sąd Grodzki w Bydgoszczy [w:]
1333
Sąd Grodzki w Krośnie [w:]
1348
Sąd Najwyższy w Warszawie
932
Sąd Okręgowy w Katowicach [w:]
1348
Sąd Okręgowy w Krakowie [w:]
1348
Sąd Okręgowy w Łomży
2142
Sąd Okręgowy w Toruniu [w:]
1333
Sądy i prokuratury województw wschodnich, zbiór akt
1178
Sądy okręgowe, zbiór akt
1243
Sądy wojskowe, zbiór akt
1510
Schwartz-Bostumitsch Gregor dr , akta [w:]
Schwarzbart Ignacy, akta
Schwering F., akta prywatne [w:]
88
543
271
Sejm RP (PRL) w Warszawie, Kancelaria
737
Sejm RP w Warszawie, Biuro
5
Sekcja Polska Federation International des Anciens Combattants [w:]
340
Sekcja Polska Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Węgrzech [w:]
140
Sekcja Rolna Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i
47
79
Handlu [w:]
Sekretariat Delegacji RP w Komisji Mieszanej do Spraw Repatriacji z Rosji w Moskwie.
Ekspozytura w Warszawie [w:]
Sekretariat Osobisty Ministra Spraw Wojskowych [w:]
Sekretariat Porozumiewawczy Polskich Organizacji Spółdzielczych [w:]
322
106
88
Sekuła Ireneusz, akta, [w:]
1994
Sel -Rob Jedność, Ukraińskie Chłopsko-Robotnicze Socjalistyczne Zjednoczenie
1301
Seminarium Duchowne w Saint Louis na wyspie Jersey [w:]
1189
Sempołowska Stefania, akta
1304
Senat RP, Biuro [w:]
Serednicki Stefan, akta
88
2064
Service du Contrôle Sociale des Etrangers [Wydział Kontroli Socjalnej Cudzoziemców w Vichy] 732
Seyfrid Edmund, akta
1992
Siekierska Jadwiga, akta
1565
Sikorska Helena i Olga, akta [w:]
342
Sikorski Władysław, akta
342
Skrzeszewka Bronisława [w:]
1556
Skrzeszewski Stanisław, akta
1556
Skura Bronisław ( dowódca), akta oddziału AK
Sleszyńska Ewa [w:]
1349
Sławek Walery, akta
365
Słońce, Klub Sportowy [w:]
1264
Służba Polsce, Powszechna Organizacja, Komenda Główna w Warszawie
182
Służba Polsce , Powszechna Organizacja [w:]
996
Smólski Karol, akta [w:]
Smyrska Teofilia, akta
88
1726
Sochacki Stanisław Andrzej, zbiór
692
Société Anonyme de Navigation Belge Americaine - Red Star Line
246
Société de l'Acide Nitrique a Fribourg
452
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
1198
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Naczelna w Warszawie
1994
Socjaldemokratyczna Partia Gruzji [w:]
1460
Socjaldemokratyczna Partia Rosji [w:]
Socjaldemokratyczne Związki Zawodowe w Królestwie Polskim
1460
1199
Socjalistyczna Międzynarodówka Młodzieży - zbiór akt
Socjalistyczna Organizacja Bojowa
1407
2188
Socjalistyczna Organizacja Młodzieży Cukunft
1347
Socjalistyczna Republika Rad Litwy i Białej Rusi - zbiór akt
1271
Socjaliści Galicyjscy (Lwów, Kraków) [w:]
1408
Socjaliści Polscy (Genewa, Paryż, Berlin) [w:]
1408
Socjaliści Polscy (Petersburg) [w:]
1408
Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (Warszawa, Łódź) [w:]
1408
80
Sokolicz-Merkel Antonina, akta
1473
Sokolnicki Michał, akta [w:]
88
Sokołow Florian, akta
103
Sokołowska Maria, akta
Sokół, Towarzystwo Gimnastyczne [w:]
1869
1493
Solidarité Internationale Antifasciste [Międzynarodowa Solidarność Antyfaszystowska] [w:]
1534
Solidarność, Partia Robotnicza (Warszawa) [w:]
1408
Solidarność , Niezależny Samorządny Związek Zawodowy [w:]
1579
Solidarność , Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Koło nr 2244 przy Biurze
Pełnomocnika Rządu ds Zagospodarowania Wisły w Warszawie
Solidarność , Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Region Mazowsze. Komisja
Zakładowa przy Wydawnictwach Prasowych, Wydziałach Organizacyjnych i Administracji
Stowarzyszenia PAX
Solidarność Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych [w:]
1120
1762
1579
Sosnkowski Kazimierz, akta
406
Specjalny Sąd Karny w Lublinie [w:]
1348
Spedytor, Przedsiębiorstwo Państwowo - Spółdzielcze w Warszawie
1702
Spefika, Wytwórnia Sprzętu Filmowego w Warszawie
2155
Spiechowicz Mieczysław Boruta, akta
1773
Społeczna Organizacja Gospodarcza Sog przy Zarządzie Głównym ZBOWiD. Dyrekcja w
Warszawie
Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet. Zarząd Główny w Warszawie
847
888
Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy w Warszawie, Biuro Rady Głównej
392
Społeczny Komitet Antykomunistyczny Antyk
1346
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny w Warszawie
1654
Społeczny Komitet Radiofonizacji. Zarząd Główny w Warszawie
1187
Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni RP w Warszawie
Społem Związek Spółdzielni RP w Warszawie [w:]
688
1265
Społem Związek Spółdzielni Spożywców PRL w Warszawie
892
Społem Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
205
Społem , Centrala Spółdzielni Spożywców w Warszawie
Sports-Tourist, Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych w Warszawie
701
875
Spólnota Pracy, Spółdzielcza Organizacja Zbytu w Warszawie
1618
Spółdzielcza Organizacja Zbytu Spólnota Pracy w Warszawie
1618
Spółdzielcze Zrzeszenie Sportowe Start w Warszawie
1588
Spółdzielczy Bank Pracowników Kolejowych [w:]
383
Spółdzielczy Bank Pracy - Centrala Finansowa Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych. Sp. z o.u.
w Warszawie
Spółdzielczy Instytut Naukowy w Warszawie
Spółdzielnia Administracyjno-Mieszkaniowa Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu w
Warszawie
Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego Samopomoc Chlopska w Warszawie
188
338
Spółdzielnia Gospodarcza OM TUR [w:]
1478
Spółdzielnia Ksiegarnia Wydawnicza [w:]
1265
227
220
81
Spółdzielnia Pracowników Ministerstwa [w:]
402
Spółdzielnia Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu [w:]
195
Spółdzielnia Pracy Dąbrowszczaków w Warszawie [ w:]
Spółdzielnia Przezorności Pracowników Spółdzielczych Społem w Warszawie
784
670
Spółdzielnia Spożywców Pracowników Ministerstwa Aprowizacji [w:]
173
Spółdzielnia Spożywców Pracowników MZO [w:]
196
Spółdzielnia Wydawnicza Ogniwo
1893
Spółdzielnia Wydawnicza Stronnictwa Demokratycznego Prasa Demokratyczna
- Nowa Epoka EPOKA w Warszawie
Spółdzielnia Wydawnicza WIEDZA
Spółdzielnia Wydawniczo-Księgarska Nowe Życie [w:]
1896
1903
1265
Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik. Instytut Prasy
1962
Spółka Anonimowa Żeglugi Belgijsko-Amerykańskiej. Linia Czerwona Gwiazda. Oddziały w
Polsce
Spółka Handlowa Cukrowni przy Związku Zawodowym Cukrowni [w:]
Spółka Nakładowo- Wydawnicza Robotnik [w:]
246
244
1265
Spółka Obrotu Gruntami dla Prus Wschodnich. Główny Urząd Powierniczy Wschód sp. z o.o.
781
w Ciechanowie [Grundstücksgesellschaft für die Provinz Ostpreussen. Der Haupttreuhandstelle
OST m.b.H. in Ziechenau]
Spółka Wydawnicza PAX. Wydział Ideologiczny
1130
Spychalski Marian, akta
1536
SS-und Polizeiführer Białystok [Dowódca SS i Policji w Białymstoku] [w:]
1335
SS-und Polizeiführer des Distrikts Krakau [Dowódca SS i Policji Okręgu Krakowskiego] [w:]
1335
SS-und Polizeiführer des Distrikts Lublin [Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego] [w:]
1335
SS-und Polizeiführer des Distrikts Radom [Dowódca SS i Policji Okręgu Radomskiego] [w:]
1335
SS-und Polizeiführer des Distrikts Warschau [Dowódca SS i Policji Okręgu Warszawskiego] [w:] 1335
Stacja Kontroli Policji Państwowej w Równem [w:]
789
[Der] Stadthauptmann in Lemberg [ Starostwo Miejskie we Lwowie]
540
Starostwa powiatowe okręgu Galicja, grupa zespołów
693
Starostwa powiatowe województw wschodnich, zbiór akt
1179
Starostwo Grodzkie Krakowskie [w:]
Starostwo Miejskie we Lwowie
1379
540
Starostwo Powiatowe Lubelskie [w:]
1266
Starostwo Powiatowe Łomżyńskie [w:]
1266
Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie Kujawskim [w:]
1386
Starostwo Powiatowe w Będzinie [w:]
1378
Starostwo Powiatowe w Częstochowie [w:]
1378
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Gostyniu [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie [w:]
1380
Starostwo Powiatowe w Jarocinie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Kaliszu [w:]
1381
82
Starostwo Powiatowe w Kartuzach [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Kępnie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Kielcach [w:]
1378
Starostwo Powiatowe w Koninie [w:]
1381
Starostwo Powiatowe w Koninie [w:]
1381
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Koźminie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [w:]
1380
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Lesznie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Lublinie [w:]
1266,1380
Starostwo Powiatowe w Łomży [w:]
1266
Starostwo Powiatowe w Łukowie [w:]
1380
Starostwo Powiatowe w Mogilnie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Obornikach [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Olkuszu [w:]
1378
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim [w:]
1381
Starostwo Powiatowe w Pleszewie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Płocku [w:]
1386
Starostwo Powiatowe w Poznaniu [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Przemyślu [Kreishauptmannschaft Przemyśl] [w:]
1335
Starostwo Powiatowe w Sępólnie [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Słupcy [w:]
1381
Starostwo Powiatowe w Stargardzie [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Śremie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Środzie [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Świeciu [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim [w:]
1381
Starostwo Powiatowe w Toruniu [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Tucholi [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu [w:]
1384
Starostwo Powiatowe w Wejherowie [w:]
1383
Starostwo Powiatowe w Wieluniu [w:]
1381
Starostwo Powiatowe w Wołożynie [w:]
Starostwo Powiatowe w Zamościu [w:]
88
1380
Starostwo Powiatowe we Włocławku [w:]
1386
Starostwo Powiatu Błońskiego w Grodzisku Mazowieckim [w:]
1386
Starostwo w Kamieńcu [w:]
Starowicz Stanisław, akta
88
1805
83
Start, Spółdzielcze Zrzeszenie Sportowe w Warszawie
1588
Sternet Franciszek, akta
Stolbud, Zjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej w Warszawie
1514
1138
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Nauk Politycznych w Warszawie
264
Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie [w:]
360
Stowarzyszenie Byłych Katorżan i Zesłańców Politycznych w ZSRR
1564
Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych PPS Dawnej Frakcji Rewolucyjnej
1259
Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych w Polsce
1231
Stowarzyszenie byłych Żołnierzy 3 Batalionu Pancernego Armii Krajowej Golski
1797
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii [w:]
1340
Stowarzyszenie Chrześcijańsko Polsko Robotnicze Przyjaźń w Budapeszcie [w:]
692
Stowarzyszenie dla Obrony Uwięzionych Rewolucjonistów w Rosji [Groupement de Defénse les 1534
Révolutionnaires Emprisonnés en Russie] [w:]
Stowarzyszenie Dom Chłopa w Warszawie
1136
Stowarzyszenie Dom Polski w Stambule
451
Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie
865
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie
Stowarzyszenie Gospoda Polska w Charbinie [w:]
1131
198
Stowarzyszenie Humanitarne Braterstwo - B'Nei B'Rith w Warszawie
674
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Zarząd Główny w Warszawie
873
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny w Warszawie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji [w:]
Stowarzyszenie Kilińszczaków [w:]
857
1493
1217
Stowarzyszenie Klubów Wiedzy Społeczno-Politycznej Rzeczywistość. Zarząd Główny w
Warszawie
Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Kawalerii i Artylerii Konnej
Stowarzyszenie Komunistów [w:]
1135
2137
1412
Stowarzyszenie Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej
1847
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ognisko Robotnicze. Zarząd Główny w Warszawie
Stowarzyszenie Liga Popierania Turystyki - akta Komórki Likwidacyjnej w Warszawie
Stowarzyszenie Lud Polski - zbiór akt
1263
186
1193
Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki - Sp. Akc. [w:]
88
Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie
194
Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego [w:]
73
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa. Zarząd Główny w
Warszawie
Stowarzyszenie Ognisko. Biuro Główne w Warszawie
Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie. Zarząd Główny w
Warszawie [w Poznaniu]
Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą [w:]
883
1598 Stowarzyszenie
358
22
Stowarzyszenie Polaków [w:] 1913-1916
692
Stowarzyszenie Polaków na Węgrzech [w:]1930
692
Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Prowincji [w:]
1340
Stowarzyszenie Policyjny Dom Zdrowia [w:]
Stowarzyszenie Pzyjaciele Polski we Francji [Les Amis de la Pologne]
88
1499
84
Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Radzieckiego [w:]
1475
Stowarzyszenie Przyjaźń Francusko-Polska we Francji [Amitié Franco-Polonaise]
1498
Stowarzyszenie Robotników Socjaldemokratów Królestwa i Litwy Zagranicą [w:]
1198
Stowarzyszenie Rodzina Policyjna [w:]
88
Stowarzyszenie Rodziny Urzędniczej [w:]
88
Stowarzyszenie Rolnicze Zakupu i Sprzedaży Koni w Warszawie [w:]
47
Stowarzyszenie Samopomocowe Polskiej Młodzieży Akademickiej Politechniki
Warszawskiej[w:]
1240
Stowarzyszenie Spółdzielcze Książka [w:]
1265
Stowarzyszenie Stenografów, Maszynistek i Sekretarek. Zarząd Główny w Warszawie
2150
Stowarzyszenie Techników Polskich [w:]
1340
Stowarzyszenie Wisła-Odra. Zarząd Główny w Warszawie
1724
Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich. Zarząd Główny w Warszawie i Zarząd Koła w Lublinie 1309
Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów PRL w Warszawie
1139
Stowarzyszenie Wynalazców Polskich. Zarząd Główny w Warszawie
435
Stowarzyszenie Związku Peowiaków [w:]
88
Strakacz Sylwin, materiały [w:]
100
Straż Graniczna, akta funkcjonariuszy [w:]
1656
Stronnictwo Chłopskie
1250
Stronnictwo Demokracji Polskiej w Warszawie
2094
Stronnictwo Demokratyczne
Stronnictwo Ludowe [1923], 1932-1939
Stronnictwo Ludowe 1941-1944
Stronnictwo Ludowe 1944-1946
1438
1248
1323
1360
Stronnictwo Ludowe w Galicji
Stronnictwo Narodowe 1918-1923, 1927-1939
1209
1238
Stronnictwo Narodowe 1941-1946
1328
Stronnictwo Niezawisłości Narodowej w Królestwie Polskim
1218
Stronnictwo Pracy
1439
Stronnictwo Pracy [w:]
Strożecki Jan, Golde Estera, akta
Straż Więzienna , akta funkcjonariuszy [w:]
Strumiłło Tadeusz prof. dr, akta [w:]
Strzębosz Tomasz, akta
1368
1405
1656
88
2189
Studium Prawa i Administracji w Craiova [Rumunia]
141
Suchodolski Witold, akta
449
Suski Maksymilian, zbiór
2087
Syndyk Masy Upadłościowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków w
Warszawie
Syndykat Krochmalniczy [w:]
1164
47
Szczeblewski Jan, akta
2122
Szczerkowski Antoni, akta
1479
Szcześniak Bolesław, akta i zbiór
1678
85
Szcześniewski Jerzy Henryk, archiwum
1766
Szczygielski Zbigniew, akta
1940
Szenwald-Łaszyński Aleksander Wacław, akta
612
Szeremeth Ida, akta
2073
Szewczyk Halina, akta
1812
Szkołą Partyjna KPZ(b) w Mińsku [w:]
1292
Szleyen Mieczysław, akta
1482
Szmajdziński Jerzy, akta [w:]
1994
Szpotański Tadeusz, akta [w:]
88
Sztab Główny [w:]
1401
Sztab Główny Milicji Ludowej [w:]
1251
Sztab Główny w Warszawie
1190
Sztandar Polski [w:]
1493
Sztekker Eryk, akta
1980
Sztuka Polska, Przedsiębiorstwo Państwowe, Dyrekcja Naczelna w Warszawie
1626
Szulc Jadwiga, akta
2114
Szwajcarsko-Polski Komitet Pomocy Oswobodzonej Polsce [w:]
1524
Szwalbe Stanisław, akta
1770
Szymański Marek, archiwum
1748
Śląsk, Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego w Warszawie
Śląsk , Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego w Warszawie
1055
712
Śliwiński Artur, akta
Śliwiński Hipolit, akta [w:]
368
88
Śliwiński Władysław, akta [w:]
88
Śląsko- Zagłębiowska Lewica Sportowa [w:]
1264
Śreniawa-Szypiowski Romuald, akta
Środowisko b. żołnierzy Batalionu Armii Krajowej Miotła, akta
2140
2197
Światowa Liga (Związek) Polaków Zagranicą [w:]
1340
Światowy Festiwal Młodzieży w Warszawie (V) - zbiór akt
1533
Światowy Kongres Intelektualistów [w:]
157
Światowy Kongres Pokoju (I) [w:]
157
Światowy Kongres Pokoju (II) [w:]
157
Światowy Związek Polaków z Zagranicy. Biuro w Warszawie
61
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło byłych żołnierzy Armii Krajowej. Oddział
Wschodnia Pensylwania
2182
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Warszawa
2133
Święcki Wincenty, akta
1959
Świt - Samodzielna Polska Partyzantka Robotniczo-Chłopska [w:]
1332
Świtalski Kazimierz, akta procesu [w:]
88
Tajna Policja Państwowa. Oddział w Katowicach [Gestapo. Staatliche Polizeistelle Kattowitz] [w:] 1335
Tajna Policja Państwowa. Oddział w Łodzi [Gestapo. Staatliche Polizeistelle Litzmannstadt] [w:] 1335
86
Tajna Policja Państwowa. Oddział w Opolu [Gestapo. Staatliche Polizeistelle Oppeln] [w:]
1335
Tak Zaczęła się Polska Ludowa, Kolekcja dokumentacji konkursu Redakcji Kuriera
Polskiego
TASS, zbiór komunikatów
572
1424
Tauche – obóz koncentracyjny [w:]
1333
Techfilm, Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Warszawie
2157
Techma, Zjednoczenie Modernizacji Przemysłu Maszynowego w Warszawie
973
Technolas, Towarzystwo Techniczno-Budowlane i Przemysłu Leśnego. Oddział w Brześciu
nad Bugiem
Telekomunikacja Polska S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Warszawie
Telkom, Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego w Warszawie
Telpro, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komunikacji w Warszawie
248
2176
955
1655
Tepicht Jerzy, akta
1562
Terenowe koła Młodzieży Wiejskiej WICI
1431
Ter-Zet, Zakłady Przemysłowo-Usługowe [w:]
571
The Century Polish Timber Company. The Anglo-European Company Ltd.
252
Thiel Stefan, akta
1553
Tokarzewski-Karaszewicz Michał gen., akta [w:]
88
Tomaszewski Jan, akta
2190
Tomicki Jan, akta
1952
Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej [w:]
1240
Towarzystwo Burs i Stypendiów RP. Zarząd Główny w Warszawie
155
Towarzystwo Burs i Stypendiów RP [w:]
Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Warszawa) [w:]
996
1408
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół [w:]
1493
Towarzystwo Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich. Zarząd Główny w Warszawie
153
Towarzystwo Kolonizacyjne w Warszawie [w:]
88
Towarzystwo Kooperatystów w Warszawie
Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego w Warszawie
214
229
Towarzystwo Kultury Moralnej w Warszawie
2035
Towarzystwo Kursów Naukowych [w:]
1579
Towarzystwo Kwasu Azotowego we Fryburgu
452
Towarzystwo Legii Honorowej - Sekcja Polska [w:]
88
Towarzystwo Liga Antybolszewicka [w:]
88
Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia w Warszawie
1140
Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych [w:]
88
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
73
Towarzystwo Naukowe Ekspertów Budownictwa w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie
411
Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie
152
Towarzystwo Ogródków Działkowych we Lwowie
1737
Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji [Groupement d'Assistance aux Polonais en France] 734
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości [w:]
88
87
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie
1881
Towarzystwo Polska –Hiszpania
2181
Towarzystwo Polskie w Bernie [w:]
88
Towarzystwo Polskie w Londynie [w:]
1441
Towarzystwo Polskiego Exportu Żelaza S.A.- Haga [Poolsche Yzer Export Maatschappij N.V.
S'Gravenhage]
Towarzystwo Popierania Budowy Szkół w Warszawie
Towarzystwo Popierania Pracy Społecznej [w:]
744
1161
88
Towarzystwo Przemysłowców Królestwa Polskiego [w:]
88
Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe Bacutil w Warszawie
1030
Towarzystwo Przygotowawczych Kursów Uniwersyteckich w Warszawie
516
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny w Warszawie
605
Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych. Zarząd Główny w Warszawie
741
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza w Wielkiej Brytanii [w:]
360
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej. Zarząd Główny w Warszawie
2071
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej. Zarząd Główny w Warszawie
180
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Zarząd Główny w Warszawie
177
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej. Zarząd Główny w Warszawie
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Rumuńskiej. Zarząd Główny w Warszawie
176
179
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Zarząd Główny w Warszawie
178
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich [w:]
88, 1183
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Rada Naczelna w Warszawie
571
Towarzystwo Równość w Nowym Jorku [w:]
1408
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie 438
Towarzystwo Straży Kresowej w Warszawie
55
Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie
1942
Towarzystwo Szkoły Ludowej [w:]
88
Towarzystwo Techniczno-Budowlane i Przemysłu Leśnego Technolas. Oddział w Brześciu
nad Bugiem
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warta w Warszawie
248
684
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Zarząd Główny w Warszawie
887
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 1923-1939
1262
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego [w:]1944, 1946
1493
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego we Francji
1585
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Zarząd Główny w Warszawie 1944-1950
150
Towarzystwo Wiedzy Prasowej w Warszawie
694
Towarzystwo Wydawnicze Praca w Krakowie
1204
Towarzystwo Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Rolnych [w:]
1165
47
Towarzystwo Zawodowego Kształcenia Kobiet [w:]
88
Transbud, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Transportowo - Sprzętowych Budownictwa
1803
Transzfellner Anna, akta
1976
88
Treszka Adam, akta
Treszka Jadwiga, akta
1967
1967
Trybuna Ludu, Redakcja 1949-1951, 1953-1956, 1959, 1968, 1970, 1972-1980
2118
Trybuna Ludu , Wydawnictwo Prasowe 1958
1897
Trybunał Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
848
Trzeźwość, Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem w Warszawie
785
Twarowscy, akta rodziny
2170
Twardowski Juliusz, akta
104
Tygodnik Perspektywy
Tygodnik polskiego obozu w Gardelegen Jeniec
1905
1840
Tygodnik Zjednoczenie, Redakcja pisma
1909
Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej
1809
Tymczasowa Komisja Wyszkolenia Wojskowego Młodzieży [w:]
76
Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna [w:]
1329
Tymczasowa Rada Konwentu [w:]
1579
Tymczasowa Rada Stanu w Warszawie
1
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
1297
Tymczasowy Komitet Opozycji Socjalistycznej w Polsce [w:]
1257
Tymczasowy Komitet Polski na Węgrzech [w:]
1857
Tymczasowy Polski Komitet na Mandżurię [w:]
198
Tymczasowy Sąd Wojskowy przy Okręgowym Sądzie Wojskowym w Warszawie [w:]
1194
Tyszka Jan (Leon Jogiches), akta
1489
Ugrupowania kontrrewolucyjne w Rosji Radzieckiej - zbiór akt
1277
Ukraińska Socjaldemokratyczna Partia
1370
Ukraińskie Chłopsko-Robotnicze Socjalistyczne Zjednoczenie Sel -Rob Jedność
1301
Unia - organizacja podziemna z siedzibą w Warszawie
1440
United States Lines Operation Ltd.
247
Unitra, Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego w Warszawie
911
Unitra -Dom, Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego w Warszawie
1029
Unitra -Elektron, Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych w
Warszawie
Unitra -Telkom, Kombinat Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego w Warszawie
Urbach, zbiór (wycinki prasowe) [w:]
945
956
271
Urch Reginald, akta
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją [w:]
1778
1587
88
Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie
864
Urząd Energii Atomowej w Warszawie
773
Urząd Gospodarki Morskiej w Warszawie
1674
Urząd Kinematografii w Warszawie
1842
Urząd Kontroli Celnej dla Okręgu Galicja we Lwowie [Zollfahndungstelle Lemberg für den
Distrikt Galizien] [w:]
119
89
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w Warszawie
2120
Urząd Okręgu Galicja (we Lwowie) [Amt des Distrikts Galizien]
689
Urząd Okręgu Krakowskiego. Komisja Kontroli i Kwalifikacji [Amt des Distrikts Krakau.
Kontrol- und Durchlassungskomission] [w:]
Urząd Okręgu Lubelskiego [Amt des Distrikts Lublin] [w:]
Urząd Okręgu Radomskiego [Amt des Distrikts Radom] [w:]
1335
1335
1335
Urząd Okręgu Warszawskiego [Amt des Distrikts Warschau] [w:]
1335
Urząd Patentowy PRL w Warszawie
791
Urząd Pełnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych [w:]
199
Urząd Policji Politycznej [w:]
1392
Urząd Rady Ministrów w Warszawie
290
Urząd Rady Ministrów w Warszawie [w:]
Urząd Rezerw Państwowych w Warszawie
996
1100
Urząd Spraw Cywilnych w Barcelonie [w:]
39
Urząd Spraw Cywilnych w Paryżu [w:]
39
Urząd Śledczy w Katowicach [w:]
1394
Urząd Wojewódzki Białostocki
1377
Urząd Wojewódzki Kielecki
1378
Urząd Wojewódzki Krakowski
1379
Urząd Wojewódzki Lubelski
1380
Urząd Wojewódzki Łódzki
1381
Urząd Wojewódzki Pomorski
1383
Urząd Wojewódzki Poznański
1384
Urząd Wojewódzki Śląski
1385
Urząd Wojewódzki w Brześciu nad Bugiem (Poleski)
1183
Urząd Wojewódzki w Łucku
1181
Urząd Wojewódzki w Nowogródku
1184
Urząd Wojewódzki w Stanisławowie
1186
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
1180
Urząd Wojewódzki w Wilnie
1182
Urząd Wojewódzki Warszawski
1386
Urząd Wojewódzki we Lwowie
1185
Urząd Zaopatrywania Pracowników Państwowych [w:]
88
Urząd Zastępstwa Prawnego w Warszawie
171
Urzędnik do Zadań Specjalnych przy Prezesie Rady Ministrów [w:]
290
Urzędy i instytucje Okręgu Galicja - grupa zespołów
119
Urzędy władz austriackich w Galicji - zbiór akt
1464
Varimex, Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego
1936
Vita, Sanatorium we Lwowie [w:]
88
Vitrocer, Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego w Warszawie
961
Wachowiak Stanisław i Wanda, akta
691
90
Wachowicz Henryk, akta
1571
Walecki Henryk (Maksymilian Horwitz), akta
Walka Klas - redakcja czasopisma (Paryż) [w:]
1406
1408
Warchałowski Kazimierz i Janina, akta
Warski Adolf, akta
Warszawa, Więzienie w Alei Szucha [w:]
428
1426
1333
Warszawski Sąd Okręgowy [w:]
1194
Warszawskie Biuro Korespondencyjne - zbiór akt
1242
Warszawskie Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego
752
Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w Warszawie
684
Wasek Apolinary, akta
2098
Wasiek Jan, akta
2030
Wasilewski Leon, akta
390
Wawelberg Wacław [w:]
1349
Wehrmacht [Armia Niemiecka] [w:]
Wende Jan Karol ,akta
1335
2141
Wendorff Stefan, akta
1831
Werbestelle des Generalgouvernements [Ośrodek Informacyjny Generalnego Gubernatorstwa w
Berlinie]
113
Wesołowski Bronisław, akta
1226
Weterani, Ogólnokrajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Weteranów Pracy i
Inwalidów w Polsce. Zarząd Główny we Wrocławiu
1119
Węgierska Partia Pracujących [w:]
1358
Węgrzyn Andrzej i Maria, akta
2099
Wiadomości Robotnicze, Redakcja w Katowicach
1268
Wiącek Antoni, akta
641
Wicekonsulat RP w Koszycach
458
Wici, Krajowy Komitet Demokratyzacji 1947
1502
Wici, Związek Młodzieży Wiejskiej 1945-1948
1500
Wici, Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej 1932-1937
1249
Wici, terenowe koła młodzieży wiejskiej 1944
1431
Wiedza, Spółdzielnia Wydawnicza
1903
Wielicki Jerzy, akta
1886
Wieniawa-Długoszowski Bolesław, akta
Wierbłowski Stefan, akta
Wiersze i pieśni - zbiór akt
Więzienie na Zamku w Lublinie [w:]
Więzienne akta osób skazanych za działalność komunistyczną
1736
1483
1361
1333
1508
Wileńska Koncentracja Demokratyczna [w:]
1332
Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi
60
Wilkońska Antonina z Paderewskich, materiały [w:]
100
Wisła i Odra, Stowarzyszenie, Zarząd Główny w Warszawie
1724
Witkowska Jadwiga, akta [w:]
358
Witt Kazimierz, akta
1577
91
Wittekówna Maria, archiwum
1867
Włodzimierz Ilicz Lenin w Polsce - zbiór akt
1232
Wojciechowski Franciszek, akta
2115
Wojciechowski Grzegorz, akta
1567
Wojenno- Rewolucyjny Komitet [w:]
1276
Wojna domowa w Hiszpanii - zbiór akt
Wojskowo-Rewolucyjna Organizacja Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji i
Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie [w:]
1308
1197
1348
Wojtyna Józef, akta
640
Wolas Stefan, akta
1548
Woldenberg – oficerski obóz jeniecki [w:]
1334
Wolikowski Romuald, akta
1675
Wolna Polska, Czasopismo [w:]
1493
Wolność - Socjalistyczno-Ludowa Partia Polski [w:]
1332
Wolność , Wojskowa Organizacja [w:]
1332
Wolność , Rowność, Niepodległość [w:]
1493
Wolność - Sprawiedliwość- Niepodległość.
Kluby Rzeczypospolitej
Samorządnej [w:]
1579
Wołyński Okręgowy Urząd Ziemski w Łucku
1968
Wójcik Karol, akta
Wschodniosłowiański Komitet w Wielkiej Brytanii [w:]
1311
1340
Wspólna Komisja Uczonych Partyjnych PRL i ZSRR do spraw Historii Stosunków między Obu
Krajami - grupa polska
1623
Wspólnota Energetyki i Węgla Brunatnego
1801
Wszechrosyjski Komitet Wykonawczy Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich [w:]
1276
Wybory do rad narodowych 1954r. - zbiór akt
1477
Wybory do Sejmu 1952r. - zbiór akt
1476
Wybory do Sejmu w 1947r. - zbiór akt
1368
Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty
Wydawnictwo Kraj
1900
1895
Wydawnictwo Polityka
1892
Wydawnictwo Prasa dla Wsi
1891
Wydawnictwo Prasa Krajowa
1899
Wydawnictwo Prasa Młodzieżowa
1964
Wydawnictwo Prasa Młodzieżowa i Sportowa
Wydawnictwo Prasa Sportowa
1901
1963
Wydawnictwo Prasowe Trybuna Ludu
1897
Wydawnictwo Współczesne
Wydział Centralny Opieki nad Polakami Jeńcami Cywilnymi w Piotrogrodzie [w:]
1902
53
Wydział Historii Partii KC PZPR [w:]
1215
Wydział Kontroli Socjalnej Cudzoziemców w Vichy [Service du Contrôle Sociale des Etrangers] 732
Wydział Narodowy Lubelski [w:]
88
92
Wydział Śledczy w Chorzowie [w:]
1394
Wyleżyńska Aurelia [w:]
1349
Wysocki Aleksander, akta ambasadora RP w Berlinie i Rzymie [w:]
88
Wytwórnia Sprzętu Filmowego Spefika w Warszawie
2155
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS I) [w:]
1597
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS II) [w:]
1597
Wyższa Szkoła Szkoła Muzyczna we Lwowie [w:]
541
Wyższy Dowódca SS i Policji Generalnego Gubernatorstwa dla Okupowanych Obszarów
Polskich [Höhere SS-und Polizeiführer im Generalgouvernement für die besetzten
polnischen Gebiete] [w:]
Wziętek Jan, akta
1335
1552
Wzormat, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wzorców Materiałów w Warszawie
1844
YMCA, Biuro Główne w Warszawie
Zachariasz Szymon, akta
156
1554
Zachodnia Agencja Prasowa
1927
Zachodnia Dywizja Strzelców [w:]
1525,1220
Zachód, Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego w Warszawie
706
Zachód , Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego w Warszawie
713
Zadarnowski Jan, akta
1934
Zakład Administracji Państwowej w Warszawie
1592
Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych Elektromontaż
w Warszawie
2162
Zakład Historii Stosunków Międzynarodowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
dotyczących lat 1792-1950, zbiór dokumentacji naukowo-wydawniczej
Zakład Osiedli Robotniczych. Zarząd Główny w Warszawie
555
683
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
414
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie [w:]
Zakłady Artystyczne ART w Warszawie
Zakłady Przemysłowo-Usługowe Ter-Zet [w:]
1656
2004
571
Zakłady Wydawnictw Spółdzielczych w Warszawie
Zalewski Antoni, akta
207
1733
Zaremba Zygmunt, akta
1930
Zarząd Artykułów Konsumpcyjnych w Warszawie
Zarząd Artykułów Sanitarnych w Warszawie
1754
1988
Zarząd Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Warszawie
Zarząd Cegielń Wapienno-Piaskowych w Warszawie
903
988
Zarząd Cukrowni Dystryktu Warszawskiego [w:]
244
Zarząd cukrowni zrzeszonych w koncern Broniewskiego [w:]
244
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich [w:]
88
Zarząd Cywilny Ziem Zachodnich, akta rejestracyjne [w:]
35
Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
Zarząd Fundacji Stypendialnej im. Józefa Piłsudskiego - Okręg Warszawski [w:]
755
88
Zarząd Główny Kas Kredytowych Rzeszy w Krakowie
433
Zarząd Główny Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych [w:]
1215
93
Zarząd Handlu Sprzętem Medycznym w Warszawie
1688
Zarząd Lotnictwa Cywilnego [w:]
652
Zarząd Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych obwodu stanisławowskiego Ukraińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Akta spraw dotyczacych Polaków. Zbiór kserokopii 2192.
Zarząd Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. Akta spraw dotyczących Polaków. Zbiór kserokopii
2194
Zarząd Miejski w Żyrardowie [w:]
1348
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zabytków [w:]
366
Zarząd Ochrony Przyrody [w:]
1169
Zarząd Państwowych Wyższych Kursów Zawodowych we Lwowie [w:]
541
Zarząd Polskiego Biura Podróży Orbis w Warszawie
1038
Zarząd Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych Elektromontaż w Warszawie
2060
Zarząd Przemysłu Bioweterynaryjnego Biowet w Warszawie
1114
Zarząd Przemysłu Chemicznego i Tworzyw Sztucznych [w:]
1132
Zarząd Drobnego Przemysłu Chemicznego [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Drożdżowego w Warszawie
1924
Zarząd Przemysłu Drzewnego i Szczotkarskiego [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Galanterii Maszynowej [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Kosmetycznego w Warszawie
983
Zarząd Przemysłu Maszynowego w Katowicach
653
Zarząd Przemysłu Galanterii Maszynowej [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Muzycznego [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Okuć i Wyrobów z Drutu Maszynowej [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Sportowego w Warszawie
950
Zarząd Przemysłu Sprzętu Gospodarskiego [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Sprzętu Motoryzacyjnego w Łodzi
658
Zarząd Przemysłu Sprzętu Okrętowego w Gdańsku
659
Zarząd Przemysłu Sprzętu Sportowego w Warszawie
952
Zarząd Przemysłu Szklarskiego [w:]
1132
Zarząd Przemysłu Szkolnego w Warszawie
969
Zarząd Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków w Warszawie
Zarząd Przemysłu Tworzyw Sztucznych w Gliwicach
Zarząd Przemysłu Wikliniarskiego [w:]
Zarząd Przemysłu Wyrobów Metalowych [w:]
Zarząd Przemysłu Zabawkarskiego [w:]
982
897
1132
1132
1132
Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych w Warszawie
1947
Zarząd Sprzętu Sportowego w Warszawie
953
Zarząd Szkół Artystycznych [w:]
366
Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych w Warszawie
20
Zarząd Zakładów Artystycznych Art w Warszawie
2003
Zarząd Zakładów Pasz w Warszawie
1032
Zarząd Zaopatrzenia w Sprzęt i Artykuły Techniczne [w:]
1132
Zarząd Żupy Solnej w Kosowie
1908
94
Zatorski Aleksander i Helena, akta
1566
Zawada Edward, akta
1971
Zawadzki Aleksander, akta
Zawodny Janusz, akta
1507
1848
Zbiór akt dotyczących spraw paszportowych i opieki nad Polakami w Rumunii
743
Zbiór akt komend policji państwowej województwa śląskiego
1394
Zbiór akt konspiracyjnych
1673
Zbiór akt organizacji kombatanckich i konspiracyjnych z lat 1921 - 1953 wyłączonych z akt
operacyjnych MBP
1808
Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego
1582
Zbiór akt osobowych lekarzy Niemców i Ukraińców
546
Zbiór akt polskich władz emigracyjnych w Londynie
137
Zbiór akt proweniencji zagranicznej
995
Zbiór akt różnej proweniencji z okresu po 1944r.
996
Zbiór akt sądów i prokuratur województw wschodnich
1178
Zbiór akt starostw powiatowych województw wschodnich
1179
Zbiór akt wyłączonych z PKPG i Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła
1132
Zbiór akt żołnierzy Batalionu Zośka
2158
Zbiór austriackich biuletynów o sprawach gospodarczych Polski
556
Zbiór dokumentacji Konfederacji Polski Niepodległej
1772
Zbiór dokumentacji naukowo-wydawniczej Zakładu Historii Stosunków Międzynarodowych
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dotyczących lat 1792-1950
555
Zbiór dokumentów i pamiątek osobistych po obywatelach polskich zmarłych na terenie Wielkiej
Brytanii
2031
Zbiór dokumentów Instytutu Najnowszej Historii im. Józefa Piłsudskiego
1634
Zbiór dokumentów luźnych
89
Zbiór dokumentów, prasy i druków zwartych opozycji politycznej
1579
Zbiór dra S. Uhmy do historii Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1939-1945
Zbiór druków i ulotek podziemnych i antyhitlerowskich
762
128
Zbiór druków niemieckich
122
Zbiór druków ulotnych
56
Zbiór fotografii XIX-XX w.
1739
Zbiór fotografii b. Centralnego Archiwum KC PZPR XIX-XX w.
1690
Zbiór komunikatów Agencji TASS
1424
Zbiór kserokopii dokumentów pochodzących z archiwów obcych
1850
Zbiór map geologicznych
1791
Zbiór map topograficznych
442
Zbiór materiałów audiowizualnych
1729
Zbiór materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich w Polsce
1348
Zbiór materiałów dźwiękowych
1728
Zbiór materiałów z lat i dotyczących II wojny światowej
271
95
Zbiór monografii i opracowań o partiach, organizacjach politycznych, zawodowych oraz
Młodzieżowych
Zbiór odezw akcji Polska Podziemna
Zbiór odezw organizacji żydowskich
1230
1399
1313
Zbiór plakatów, afiszy i druków ulotnych
324
Zbiór prasy konspiracyjnej i powstańczej
1583
Zbiór prasy z lat 1939-1946
146
Zbiór relacji dotyczących ruchu robotniczego
1581
Zbiór wspomnień na konkurs CRZZ związany z pracą w 40-leciu PRL
1580
Zbiór wycinków prasowych dotyczących zagadnień politycznych, społecznych i gospodarczych 1559
Zbiór zespołów szczątkowych 1836-1953, 1970-1973, 1978, 1991, 1992
Zbiór zespołów szczątkowych 1941-1951, 1989
Zbrojne Pogotowie Narodu
Związek Peowiaków Okręgu Stołecznego (Warszawskiego) 2191.
88
360
2195
Zdroje Polskie SA w Warszawie
695
Zelwod, Zjednoczenie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę w Warszawie
971
Zemak, Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich w Warszawie
959
ZET i Organizacja Młodzieży Narodowej [w:]
75
ZET, Ruch Niepodległościowy Związku Młodzieży Polskiej [w:]
88
Zgliński Tadeusz, akta [w:]
88
Zgrupowanie Piechoty Polskiej (19 i 27) przy I Armii Francuskiej [w:]
1494
Zieliński, akta rodziny
672
Zielony Sztandar, redakcja [w:]
1248
Zjednoczenie Biur Projektowych Budownictwa w Warszawie
Zjednoczenie Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria w Warszawie
Zjednoczenie Budownictwa Kopalń Rud w Warszawie
738
1115
614
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Warszawie
993
Zjednoczenie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Warszawie
Zjednoczenie Demokratyczne Polaków w Szwajcarii z siedzibą w Bernie
935
1124
Zjednoczenie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę Zelwod w Warszawie
971
Zjednoczenie Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
970
Zjednoczenie Energetyki w Warszawie
1760
Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej ORBIS w Warszawie
1040
Zjednoczenie Hodowli Drobiu w Poznaniu
928
Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
866
Zjednoczenie Informatyki w Warszawie
958
Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej Samopomoc
1299
Zjednoczenie Maszyn i Aparatów Elektrycznych Ema w Warszawie
726
Zjednoczenie Modernizacji Przemysłu Maszynowego Techma w Warszawie
973
Zjednoczenie Montażu i Kompletowania Urządzeń Inwentarskich Meprozet
804
96
Zjednoczenie Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Warszawie
1009
Zjednoczenie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie
854
Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie
1700
Zjednoczenie Polski – Komitet Wyborczy [w:]
1807
Zjednoczenie Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych we Lwowie [w:]
88
Zjednoczenie polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych [ w:]
996
Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast. Zarząd Główny w Warszawie
65
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych Instal w Warszawie
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych Promer w
Warszawie
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych Przemysłu Maszynowego
Budomasz w Warszawie
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Drogowych i Mostowych w Warszawie
1663
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych Elektromontaż w Warszawie
2061
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych w Warszawie
1034
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Transportowo - Sprzętowych Budownictwa Transbud
1803
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis w Warszawie
1039
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wydawniczych Naczelny Zarząd Wydawnictw w Warszawie
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal w Warszawie 1002
978
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę w Warszawie
Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej Mera w Warszawie
852
977
Zjednoczenie Przemysłu Betonów w Warszawie
986
Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich Zemak w Warszawie
959
Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych Chemak w Warszawie
962
Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej Pollena w Warszawie
979
Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej w Warszawie
984
Zjednoczenie Przemysłu Chłodniczego w Warszawie
925
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
943
Zjednoczenie Przemysłu Drożdżowego w Warszawie
1923
Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego Unitra w Warszawie
911
Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego Unitra – Dom w Warszawie
1029
Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego w Warszawie
912
Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego Polfa w Warszawie
963
Zjednoczenie Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego w Warszawie
931
Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Przewodów w Katowicach
1125
Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego Elkam w Warszawie
976
Zjednoczenie Przemysłu Kablowego w Warszawie
944
1122
974
1145
Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych w Warszawie 822
Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego Delta w Warszawie
Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych Bumar w Warszawie
608
686
Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Rolniczych Agromet w Warszawie
957
Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Miotających i Kruszących w Warszawie
896
97
Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie
Zjednoczenie Przemysłu Muzycznego w Warszawie
617
1933
Zjednoczenie Przemysłu Obrabiarkowego Ponar w Warszawie
948
Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych ERG w Warszawie
Zjednoczenie Przemysłu Organicznego Organika w Warszawie
893
975
Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warszawie
1046
Zjednoczenie Przemysłu Paszowego Bacutil w Warszawie
1033
Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych Unitra -Elektron w
Warszawie
945
Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół w Warszawie
966
Zjednoczenie Przemysłu Silikatowego w Warszawie
994
Zjednoczenie Przemysłu Spirytusowego w Warszawie
1780
Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego Omel w Warszawie
Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Sportowego Polsport w Warszawie
Zjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej Stolbud w Warszawie
946
949
1138
Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego Vitrocer w Warszawie
961
Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu
960
Zjednoczenie Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków w Warszawie
985
Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego Telkom w Warszawie
Zjednoczenie Przemysłu Teletechnicznego w Warszawie
955
913
Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Lakierów w Gliwicach
895
Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego w Warszawie
1001
Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego Herbapol w Warszawie
1008
Zjednoczenie Przemysłu Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom w Warszawie
Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego i Elektroinstalacyjnego Polam w Warszawie
947
972
Zjednoczenie Transportu Samochodowego Łączności w Warszawie
Zjednoczenie Upowszechniania Książki i Prasy Dom Książki - Ruch
1141
1966
Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki Ruch w Warszawie
Zjednoczenie Uzdrowiska Polskie w Warszawie
1824
1689
Zjednoczenie Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed w Warszawie
1121
Zjednoczenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Warszawie
1108
Zjednoczenie Zaplecza Technicznego Motoryzacji w Warszawie
1173
Zjednoczenie Zawodowe Polskie [w:]
1419
Zjednoczenie Zawodowe Praca Polska [w:]
Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych RP w Warszawie
Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych RP [w:]
1419
216
1265
Zjednoczona Polska [w:]
1441
Zjednoczone Zakłady Farmaceutyczne w Warszawie
964
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Kosmetycznego w Warszawie
981
Zjednoczone Zakłady Przemysłu Materiałów Wybuchowych w Katowicach
894
Zjednoczony Bank Ziemiański SA w Warszawie
237
Znak - Polska Organizacja Zbrojna [w:]
1332
Znak- Organ Zwiazku Oficerów Rezerwy [w:]
88
98
Zollfahndungstelle Lemberg für den Distrikt Galizien [Urząd Kontroli Celnej dla Okręgu Galicja
we Lwowie] [w:]
119
ZOR, Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli w Warszawie
272
Zośka, Batalion, zbiór akt żołnierzy
Zrzeszenie Elektromontaż w Warszawie
Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich [w:]
Zrzeszenie Katolików Caritas. Zarząd Główny w Warszawie
Zrzeszenie Nauczycieli Polaków [w:]
Zrzeszenie Organistów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie
2158
2062
538
2173
1340
2174
Zrzeszenie Polaków Repatriantów z Mandżurii [w:]
Zrzeszenie Pracowników Kultu Religijnego
198
2175
Zrzeszenie Pracowników Państwowego Banku Rolnego. Zarząd Główny w Warszawie
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Gorzelni Rolniczych w Warszawie
646
1925
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego
1796
Zrzeszenie Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie
206
Zrzeszenie Studentów Polaków w Wielkiej Brytanii [w:]
1340
Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna w Warszawie
845
Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej. Zarząd Główny w Warszawie
844
Związek Artystów Scen Polskich. Zarząd Główny w Warszawie
685
Związek Artystów Scen Polskich. Zarząd Główny w Warszawie
690
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Główny w Warszawie
Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację
Zarząd Główny w Warszawie
Związek Byłych Uczestników Walk o Wolność Hiszpanii w latach 1936-1939 [Związek
Dąbrowszczaków. Oddział we Francji.]
Związek Byłych Uczestników Walk o Wolność Hiszpanii w latach 1936-1939 [Związek
Dąbrowszczaków . Komisja Historyczna [w:]
Związek Chłopów Polskich PIAST [w:]
1841
416
1485
1308
1493
Związek Chłopski w Królestwie Polskim
1216
Związek Chłopski Żywią i Bronią [w:]
1323
Związek Członków Polskich Organizacji Walki o Niepodległość [w:]
1493
Związek Dąbrowszczaków we Francji [w:]
784
Związek Demokratyczny Polaków w Szwajcarii
1524
Związek Drużyn Strzeleckich [w:]
Związek Emerytów Państwowych RP. Zarząd Główny w Warszawie
Związek Emerytów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
75
808
809
Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim
538
Związek Gospodarczy Spółdzielni Rolniczo-Handlowych w Warszawie
221
Związek Harcerstwa Polskiego - władze naczelne [w:]
76
Związek Harcerstwa Polskiego, akta zarządów oddziałów, okręgów, komend chorągwi [w:]
76
Związek Harcerstwa Polskiego, archiwum
76
Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Praga - Nowa w Warszawie
1997
Związek Harcerstwa Polskiego. Komitet Naczelny [w:]
1340
Związek Harcerstwa Polskiego. Oddział we Francji
1523
Związek Hodowców Bydła Nizinnego [w:]
47
99
Związek Inspektorów Szkolnych [w:]
88
Związek Inteligencji Polskiej we Francji [w:]
1493
Związek Introligatorów [w:]
1199
Związek Inwalidów Pracy w Polsce. Zarząd Główny w Łodzi
812
Związek Inwalidów Wojennych RP. Okręg Francja
1522
Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Główny w Warszawie
159
Związek Izb i Organizacji Rolniczych [w:]
47
Związek Kobiet Polskich we Francji im. M. Konopnickiej
1446
Związek Kompozytorów Polskich [w:]
996
Związek Komunalnych Kas Oszczędnościowych RP w Warszawie
403
Związek Księgarzy Polskich. Zarząd Główny w Warszawie
163
Związek Legionistek Polskich. Zarząd Główny w Warszawie
389
Związek Legionistów Polskich. Komenda Naczelna [Zarząd Główny] w Warszawie
339
Związek Literatów Polskich [ w:]
996
Związek Młodej Polski [w:]
75
Związek Młodocianych Więźniów Politycznych Jaworzniacy. Zarząd Główny w Warszawie
1935
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA, Biuro Główne w Warszawie
Związek Młodzieży Demokratycznej. Główny Komitet Wykonawczy w Warszawie
156
1501
Związek Młodzieży Polskiej Grunwald we Francji
1449
Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [w:]
198
Związek Młodzieży Polskiej. Zarząd Główny w Warszawie
1530
Związek Młodzieży Socjalistycznej. [Komitet Centralny] Zarząd Główny w Warszawie
1589
Związek Młodzieży Szkolnej
1290
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici 1932-1937
Związek Młodzieży Wiejskiej WICI 1945-1948
1249
1500
Związek Naprawy Rzeczypospolitej [w:]
88
Związek Narodu Polskiego (Genewa, Lwów) [w:]
1408
Związek Nauczycielstwa Polskiego
1267
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
1260
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
1353
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Życie
1355
Związek Obrony Kresów Zachodnich [w:]
88
Związek Obrony Praw i Wolności Ludu Centrolew - zbiór akt
1546
Związek Ociemniałych Żołnierzy. Zarząd Główny w Warszawie
855
Związek Odrodzenia Narodowego [w:]
1332
Związek Oficerów Rezerwy RP - Okręg Warszawski [w:]
88
Związek Opieki nad Cudzoziemcami w GG [Fremdenverkehrverband GG]
763
Związek Orła Białego [w:]
1332
Związek Osadników i Robotników Polskich we Francji [w:] 1942, 1945-1946
1493
Związek Osadników i Robotników Rolnych we Francji 1946-1948
1513
100
Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych. Zarząd Główny w Warszawie
418
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów [w:]
1251
Związek Patriotów Polskich w Belgii
1517
Związek Patriotów Polskich w Palestynie [w:]
130
Związek Patriotów Polskich w Szwecji
1515
Związek Patriotów Polskich w ZSRR
Związek Polaków Byłych Uczestników Ruchu Oporu we Francji
130
1350
Związek Polaków w Niemczech [w:] 1923-1939
267
Związek Polaków w Niemczech. Zarząd Główny w Berlinie - grupa zespołów
1923-1939, 1945-1952
267
Związek Polaków Wojskowych w Mandżurii [w:]
198
Związek Polski Niepodległościowy w Tentsinie [w:]
196
Związek Polskich Artystów Plastyków w Warszawie
794
Związek Polskich Organizacji Rolniczych (oraz) Wydział Społeczno-Ekonomiczny CTR [w:]
47
Związek Polskich Związków Sportowych w Warszawie
1116
Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Rosji [w:]
53
Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej [w:]
75
Związek Polskiej Młodzieży Socjalistycznej
1509
Związek Postępu Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej [w:]
75
Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
63
Związek Powstańców Warszawskich. Zarząd Główny w Warszawie
2135
Związek Pracowników Komunalnych i Instytucji Użyteczności Publicznej w Polsce [w:]
1415
Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów RP [w:] 1920-1935
1415
Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów RP. Zarząd Główny w Warszawie
1919-1939
58
Związek Pracowników Prasy Podziemnej w Warszawie
1474
Związek Pracowników Urzędu Głównego Pełnomocnika w Wilnie [w:]
523
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet Polskich we Francji [w:]
1493
Związek Proletariatu Miast i Wsi [w:]
1291
Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce [z siedzibą] w Warszawie
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP w Warszawie
337
215
218
Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych Polskich we Francji [w:]
1493
Związek Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych [w:]
1264
Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [w:]
1265
Związek Robotników Dozorców Domowych, Służby Domowej i Pokrewnych Zawodów [w:]
1415
Związek Robotników Polskich we Francji [w:]
1493
Związek Robotników Przemysłu Metalowego w Polsce [w:]
1415
Związek Rolników w Polsce
1428
Związek Samopomocy Chłopskiej. Zarząd Główny w Warszawie
160
Związek Seniorów Organizacji Młodzieży Narodowej i Związku Polskiej Młodzieży
Demokratycznej [w:]
88
101
Związek Skautek Polskich [w:]
76
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Zarząd Główny w Warszawie
1717
Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej. Zarząd Główny
1719
Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP. Centrala w Warszawie [w Krakowie]
301
Związek Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych w Warszawie
1605
Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie
747
Związek Spółdzielni Pracy w Warszawie
1614
Związek Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych w Warszawie
1615
Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego Cepelia [w:]
Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP w Warszawie
Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie
1629
217
687
Związek Spółdzielni Wytwórczych i Pracy w Warszawie
1613
Związek Stowarzyszeń Zawodowych w Polsce - grupa zespołów
Związek Syndykalistów Polskich
1415
1331
Związek Towarzystw Kulturalno - Oświatowych im. J. Piłsudskiego [w:]
1493
Związek Uczestników Polskiego Ruchu Oporu [w:]
1493
Związek Uczestników Walk o Wolność Hiszpanii [w:]
784
Związek Urzędników Ministerstwa Aprowizacji w Warszawie
1163
Związek Walki Młodych 1943-1944
1317
Związek Walki Młodych. Zarząd Główny w Warszawie 1943-1948
1492
Związek Walki Wyzwoleńczej [w:]
1475
Związek Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905-1918. Zarząd Główny w Łodzi
419
Związek Wojskowych Polaków Garnizonu Toropieckiego [w:]
53
Związek Wolnych Patriotów Polskich [w:]
1493
Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich [w:]
1408
Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Zarząd Główny w Warszawie
902
Związek Zawodowy Brukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce [w:]
1415
Związek Zawodowy Cukrowni
244
Związek Zawodowy Drukarzy [w:]
1199
Związek Zawodowy Drukarzy i Pokrewnych Zawodów [w:]
1415
Związek Zawodowy Dziennikarzy Polskich [ w:]
1131
Związek Zawodowy Dziennikarzy RP. Zarząd Główny w Warszawie
544
Związek Zawodowy Energetyków. Zarząd Główny w Warszawie
1147
Związek Zawodowy Górników [w:]
614
Związek Zawodowy Kolejarzy [w:]
1199
Związek Zawodowy Kolporterów Gazet [w:]
1415
Związek Zawodowy Kucharzy, Kelnerów i Cukierników w Królestwie Polskim i na Litwie [w:] 1199
Związek Zawodowy Małorolnych RP [w:]
1415
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, Zjednoczenie Kolejowców Polskich [w:]
383
Związek Zawodowy Muzyków RP [w:]
88
Związek Zawodowy Piekarzy [w:]
1199
102
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki [w:]
787
Związek Zawodowy Pracowników Finansowych. Koła przy Kasie Targowej w Warszawie i
Toruniu [w:]
Związek Zawodowy Pracowników Fryzjerskich w RP [w:]
256
1415
Związek Zawodowy Pracowników Handlowych [w:]
1199
Związek Zawodowy Pracowników Handlu [w:]
552
Związek Zawodowy Pracowników i Pracownic Igły [w:]
1199
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP - zbiór akt 1921-1939
383
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP [w:] 1919-1938
1415
Związek Zawodowy Pracowników MZO [w:]
196
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych - koło przy Ministerstwie Aprowizacji [w:]
173
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych - koło przy Ministerstwie Odbudowy [w:]
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych przy ZC PUR [w:]
314
200
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Gastronomiczno - Hotelarskiego
1810
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego. Zarząd Główny w Warszawie
1868
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Główny w Warszawie
861
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych [w:]
Związek Zawodowy Przemysłu Budowlanego [w:]
552
1199
Związek Zawodowy Robotników Cukrowni [w:]
1415
Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Przemysłu Budowlanego, Ceramicznego i
Pokrewnych Zawodów w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie
Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Rolnych - koło przy ZC PNR [w:]
843
429
Związek Zawodowy Robotników i Robotnic Przemysłu Papierniczego [w:]
1415
Związek Zawodowy Robotników i Robotnic Przemysłu Tytoniowego w RP [w:]
1415
Związek Zawodowy Robotników i Robotnic Przemysłu Włókienniczego w Polsce [w:]
1415
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Drzewnego [w:]
1199
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Górniczego i Hutniczego [w:]
1199
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Mącznego [w:]
1199
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Metalowego [w:]
1199
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Odzieżowego w Polsce [w:]
1415
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Przewozowego [w:]
1199
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Skórzanego [w:]
1199
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Spożywczego w Polsce [w:]
1415
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Szklanego w Polsce [w:]
1415
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Włókienniczego [w:]
1199
Związek Zawodowy Robotników Rolnych RP [w:] 1919-1939
1415
Związek Zawodowy Robotników Rolnych Rzeczypospolitej [w:] 1930-1938
88
Związek Zawodowy Transportowców [w:] 1942-1945
1340
Związek Zawodowy Transportowców RP [w:] 1928-1938
1415
Związek Zawodowy Transportowców RP. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1950
821
Związek Ziem Południowo-Wschodnich [w:]
1340
Związek Ziem Północno-Wschodnich [w:]
1340
103
Związek Zjednoczenia i Niezawisłości Polski w Piotrogrodzie [w:]
Związek Zrzeszeń Pracowniczych [w:]
Związek Związków Właścicieli Przedsiębiorstw Autobusowych RP [w:]
53
1265
88
Związek Związków Zawodowych w Polsce - grupa zespołów
1416
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zarząd Główny w Warszawie
2136
Związek Żołnierzy Wolności [w:]
1332
Związki i organizacje studenckie
Związki zawodowe w Królestwie Polskim
1240
1206
Żeleński Władysław, akta
1941
Żeligowski Lucjan, akta
Żniwiarz, archiwum środowiska byłych żołnierzy 9 Kompanii Dywersyjnej Armii Krajowej
Żongołłowicz Witold Stanisław, akta
Żongołłowicz Witold Stanisław, teki [w:]
105
1978
1425
534
Żółtowski Jan, akta
1845
Życie Partii, Redakcja
2117
Życie , Akademicki Związek Walki Młodych, Zarząd Główny w Warszawie
1505
Życie , Organizacja Młodzieży Socjalistycznej
1356
Życie , Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
1355
Żydowska Partia Socjaldemokratyczna w Galicji
1210
Żydowska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Poalesyjon w Królestwie Polskim
1213
Żyła Karol, akta
Żywią i Bronią Związek Chłopski [w:]
790
132
104
Zespoły i zbiory – informacje o zawartości
1. Tymczasowa Rada Stanu w Warszawie 1916-1918
1,38 mb., inw. ks. 148 j., mf. nr 20004
TRS: posiedzenia plenarne oraz obrady Komisji Przejściowej i Wydziału Wykonaw­
czego- protokóły, uchwały, wnioski, zaproszenia, 1917,1918, sygn. 87-103a, 139, 140. TRS: or­
ganizacja i działalność – sprawozdania z działalności, manifesty, deklaracje, komunikaty, 19161918, sygn. 36-45, 132-135. Polskie oddziały wojskowe, jeńcy i internowani: referaty, memoriały,
instrukcje, rozporządzenia odezwy, 1917, sygn. 19-26, 46. Sprawy budżetowe TRS oraz Warszawy i
Łodzi: memoriały, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, księga główna, 1917, 1918,
sygn.27-35. Sytuacja wewnętrzna w Królestwie Polskim: represje polityczne, położenie ekonomicz­
ne i stan zdrowia ludności w kraju i robotników wywiezionych do Niemiec, organizowanie opieki
lekarskiej, projekt zorganizowania Głównego Urzędu Statystycznego: memoriały, korespondencja,
komunikaty, 1917, sygn. 47-54a,137. Organizowanie Departamentu Sprawiedliwości i sądów: regu­
laminy, zarządzenia, korespondencja, 1917, sygn. 55-62. Organizowanie szkolnictwa polskiego w
kraju i w Niemczech: memoriał, notatki, 1917, sygn. 63, 64, 138. Korespondencja wchodząca i wy­
chodząca, personel urzędniczy, spisy akt i książek, 1917, 1918, sygn. 65-86. dzienniki podawcze
1917, 1918, sygn. 105-110. Wydawnictwa i biuletyny, odezwy, gazety, 1917, 1918, sygn. 111-131,
141.
2. Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie 1917-1918
2,01 mb., inw. ks. 316 j ., bez ew. 2 j.
Gabinet Cywilny: organizacja, i tworzenie administracji, represje okupantów, internowanie
legionistów, sprawy Chełmszczyzny i Podlasia, oddziały polskie w Rosji, Polski Korpus Posi­
łkowy, reemigracja - korespondencja, memoriały, biuletyny, wycinki prasowe, zarządzenia,1917,
1918, sygn. 1-103. Premier i Rada Ministrów: organizacja Prezydium Rady Ministrów, no­
minacje, dymisje, projekty dekretów, korespondencja, notatki,1917,1918, sygn.104-121. Minister­
stwo Spraw Wewnętrznych: tworzenie administracji, milicji, opieki zdrowotnej i samorządu –
korespondencja, zarządzenia, notatki, 1917, 1918, sygn.122-141. Ministerstwo Sprawiedliwości:
dekrety, ułaskawienia, 1917, 1918, sygn. 142-157. Ministerstwo Skarbu: finanse państwowe,
emerytury, straty wojenne - korespondencja, memoriały, notatki, opracowania 1917,1918,
sygn.158-172. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: szkolnictwo, wy­
znania, sztuka - korespondencja, memoriały, notatki, zarządzenia,1917,1918,sygn.173-181.
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych: majątki i lasy państwowe, donacje, rekwizycje oku­
pantów - korespondencja, memoriały, zarządzenia, notatki 1917,1918, sygn.182-195. Departa­
ment Gospodarstwa Społecznego: rekwizycje okupantów – korespondencja, memoriały, notatki,
skargi,1917, 1918, sygn.196-197. Ministerstwo Przemysłu i Handlu: likwidacja przedsiębiorstw
cudzoziemskich, stan komunikacji – korespondencja, memoriały, notatki,1917,1918, sygn.198209. Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy: robotnicy polscy w Niemczech i w kraju,
105
inspekcja fabryczna – korespondencja, memoriały, zestawienia, notatki, opracowania, 1917,1918,
sygn. 210-223. Ministerstwo Aprowizacji: rekwizycje i stan aprowizacji kraju-korespondencja,
notatki, zestawienia, 1917,1918, sygn. 224, 225.Tymczasowa Rada Stanu: komisje, posiedzenia
plenarne – protokóły, wnioski, projekty rządowe, 1917,1918, sygn.236-240a. Ministerstwo Spraw
Zewnętrznych: jeńcy i internowani Polacy - korespondencja, przeglądy prasowe, 1917, 1918,
sygn.241-256. Komisja Wojskowa – Ministerstwo Spraw Wojskowych: wojsko polskie w kraju i
w Rosji, jeńcy wojenni - korespondencja, memoriały, notatki, zarządzenia,
zestawienia,1917,1918, sygn.257-275. Ministerstwo Komunikacji: stan komunikacji – korespon­
dencja, notatki, 1918, sygn.276-278. Referendarz Rady Regencyjnej: protokóły posiedzeń Rady,
projekty konstytucji, dekretów i statutów, informacje o działalności polskich przedstawicielstw
zagranicznych, sprawozdania, dowody kasowe,1917, 1918, sygn. 279 –318.
3. Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie 1918-1922
9,35 mb., inw. ks. , inw. kart. 398 j.
Inw. ks. Naczelnik Państwa: zamach na życie, adresy, życzenia,1918-1922, sygn. 1-11. Funk­
cje reprezentacyjne Naczelnika Państwa: mianowania urzędników i dyplomatów, listy uwierzytel­
niające, audiencje, wymiana życzeń, 1918-1922, sygn. 12-29, 60-125. Sejm Ustawodawczy, Senat,
Sejm Śląski: wybory, otwarcie izb – korespondencja, notatki, 1919-1922, sygn. 30-34. Dekrety Na­
czelnika Państwa: projekty, teksty ostateczne,1918-1922, sygn.35-41. Organizacja urzędów central­
nych i wyższych uczelni: korespondencja, zarządzenia,1918-1922, sygn. 42-45. Kancelaria Cywil­
na: organizacja, działalność – korespondencja, notatki,1918-1922, sygn. 46-59. Odznaczenia
obywateli polskich i obcych: korespondencja, notatki biograficzne, 1918-1922, sygn. 126-143.
Sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju, sprawy granic: uchwały, rezolucje, memoriały, kore­
spondencja, notatki, 1918-1922, sygn. 144-220, 298-300. Ułaskawienia, sprawy małżeństw: kore­
spondencja, 1918-1922, sygn.221-237. Petycje i skargi, 1918-1922, sygn.238-286, 293-297,301304. Sprawy kulturalne, oświatowe i wyznaniowe, 1919-1922, sygn.287-288,289-292.
Inw. kart. Działalność agitatorów komunistycznych, strajki kolejarzy i robotników rolnych: kore­
spondencja, memoriały, notatki, sprawozdania 1918-1922,sygn. 93/I t.1. Protokóły posiedzeń Rady
Ministrów, 1918-1922, sygn.93/II t.1-5. Kresowe Biuro Prasowe: raporty, komunikaty,1919-1921,
sygn.93/III, t.1-5.
4. Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie 1922-1939
2,81 mb., inw. ks. 722 j., ( w tym 574 fotografii)
Notyfikacje dyplomatów, wizyty, uroczystości: noty, zawiadomienia, notatki,1922-1939, sygn.114. Ustawy, dekrety i rozporządzenia podpisywane przez Prezydenta 1923-1939, sygn. 15,16. Wy­
bór Prezydenta, uroczystości, otwieranie i zamykanie sesji parlamentarnych, przyznawanie od­
znaczeń, wycieczki: noty, korespondencja, notatki,1922-1938, sygn.17-19,42-44, 123-126. Traktaty
z państwami obcymi: teksty, notatki, 1923-1934, sygn. 20. Nominacje urzędników i profesorów:
korespondencja, dyplomy, 1924-1936, sygn.21-28. Prawo łaski, sprawy małżeńskie i emerytalne:
korespondencja, notatki, 1924-1939, sygn. 29-39. Memoriały, podania, wydawnictwa, mapy,
fotografie, 1923-1938, sygn. 40 - 67, 114-122. Personel Kancelarii, utrzymanie i konserwacja lo­
kali, oraz zamków w Warszawie, Krakowie i Poznaniu: sprawozdania, korespondencja, zestawienia,
notatki 1920-1938, sygn.68-113, 127-148. Fotografie: wydarzenia i uroczystości w Polsce, życie i
działalność prezydenta Ignacego Mościckiego, 1922-1939, sygn. 149-722.
5. Biuro Sejmu RP w Warszawie 1919-1939
2,26 mb., inw. ks.152 j.
Sekretariat Marszałka Sejmu. Centralny Komitet Plebiscytowy: memoriały, sprawozdania,
rezolucje, 1919-1922, sygn. 1,2. Sprawy wojskowe: zajścia, akta pookupacyjne, wymiana zakład­
ników z Rosja Radziecką, sprawa Śląska Cieszyńskiego, projekt reformy walutowej - korespon­
106
dencja, raporty, memoriały,1919-1921, sygn. 3,4. Wybory sejmowe, współpraca Sejmu z rządem,
zamach stanu Józefa Piłsudskiego, ustąpienie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, roz­
porządzenia, interpelacje, korespondencja, 1922, 1923, 1926, 1929, sygn. 5,6. Sąd Marszałkowski
i Trybunał Stanu: sprawy posła Wojciecha Korfantego i ministra skarbu Gabriela Czechowicza,
akta śledcze, 1926-1929, sygn. 8-12.
Oddział Prac Plenarnych i Komisji Sejmu. Zgromadzenie Narodowe: wybór prezydenta,
protokóły, notatki, 1922, 1923, 1926,1933, sygn. 13-15. Posiedzenia plenarne Sejmu: sprawozda­
nia stenograficzne, 1923, sygn. 15a. Konwent Seniorów: protokóły posiedzeń, 1922, sygn. 16.
Nadzwyczajna Komisja Główna: protokóły posiedzeń, 1922, sygn.17. Komisja Wojskowa: or­
ganizacja wojska, działalność żandarmerii, oddziały polskie w Rosji i na Syberii, wojna polsko
– radziecka, nadużycia, protokóły posiedzeń, zarządzenia, memoriały, rozkazy, korespondencja,
instrukcje,1922-1935, sygn. 18-42. Komisja Budżetowa: protokóły z posiedzeń, wnioski, notatki,
1928-1937, sygn. 43-56. Komisja Sejmowa dla Badania Okrucieństw Ukraińskich: protokóły, ze­
znania, raporty, 1919,1920, sygn. 56a-64. Komisja do Walki z Drożyzną: protokóły posiedzeń,
1928, sygn. 65. Komisja Spraw Zagranicznych: protokóły posiedzeń, 1931, 1932, sygn. 66.
Komisja Prawnicza: materiały dotyczące ustawodawstwa, 1922, 1937, 1938, sygn. 67,68.
Komisja Demobilizacyjna: likwidacja demobilu wojskowego - korespondencja, regulamin, 1921,
sygn. 69. Przemówienia, wnioski nagłe, wyniki wyborów, skorowidze do „Dziennika Ustaw”,
biuletyn informacyjny, 1920-1937, sygn. 70-79.
Wydział Administracyjny. Zarządzenia władz centralnych – poufne i tajne, 1931-1939, sygn.
80. Zarządzenia Marszałka Sejmu, głównie w sprawach osobowych, 1928-1939, sygn. 81-84.
Klub Sprawozdawców Parlamentarnych: akta sporu dziennikarzy, 1927, sygn. 85. Pracownicy ad­
ministracyjni Biura Sejmu: akta osobowe, 1918-1939, sygn. 86-126. Odznaczenia, protesty wy­
borcze, działalność klubów poselskich i posłów: teksty, korespondencja, notatki, 1931-1939,
sygn. 127-132. Biblioteka i Archiwum Sejmowe: wydawnictwa, dzienniki urzędowe, zbiory
ustaw, informatory, zarządzenia, sprawozdania, wnioski, 1915-1937, sygn. 133-150.
7. Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 1919-1939
10,13 mb., inw. kart. 1900 J., sp. zd. odb. 179 j.
Inw. kart. Akta osobowe, spisy i przepisy dotyczące pracowników NIK w Warszawie i
okręgowych izb kontroli, 1919-1939, sygn. 1-1754.
Sp. zd. odb. Sprawozdania z przeprowadzanych kontroli, 1922-1938, sygn. II/1- II/78, III/1III/65. Sprawy emerytalne pracowników NIK, 1919-1938, sygn. II/79-II/122. Kontrola państwo­
wa: przepisy, rozporządzenia, okólniki, bez dat, sygn. III/66-III/69.
8. Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1917-1939
141, 51 mb., rozm. 34 996; inw. ks., inw. kart., spisy, skorowidze, 34979 j. mf. nr.25961-27490
Część I. Protokóły posiedzeń Rady Ministrów, Rady Obrony Państwa i Komitetu Politycznego
Ministrów, dotyczące sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Polski, 1917-1937, tomy 1109.
Część II. Akta z lat 1917-1918: organizacja i działalność Rady Regencyjnej, Rady Ministrów i
ministerstw, przejmowanie władzy z rąk okupantów, organizacje polityczne, sytuacje we­
wnętrzna, działalność organizacji politycznych i społecznych, sygn. 1-118.
Część III. Akta numeryczne: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski,1919-1923,
sygn.2/19 – 21144/23.
Część IV. Rektyfikaty: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, 1919-1931,
sygn.1/1-149/1.
Część V. Dzienniki podawcze ze skorowidzami, 1919-1931, tomy 1-104.
Część VI. Akta grupowe: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski 1932-1939, sygn.
grup 1-149.
107
Część VII. Akta tajne i „mob”: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, przy­
gotowania do wojny, 1920-1939, sygn. 1-88.
Część VIII. Karty kwalifikacyjne pracowników urzędów centralnych, 1918-1939, sygn. 1-371.
Część IX. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, 1920-1939: sytuacje wewnętrzna politycz­
na i gospodarcza, polityka zagraniczna Polski, sygn. 1-1434.
Część X. Księgi kapituł orderowych: rejestry osób odznaczonych orderami Orła Białego i Od­
rodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi, 1921-1937, sygn. 1-26.
Część XI. Najwyższa Komisja Dyscyplinarna: dzienniki korespondencyjne, rejestry, skorowi­
dze, 1922-1930, sygn. 1-7.
Część XII. Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy: dzienniki korespondencyjne, 1924-1926,
sygn. 1-4
Dopływ z VII 2004: akta Komisji Normalizacji Druków i Wydawnictw Państwowych przy
Prezesie Rady Ministrów, 0,30mb., 17 j.
9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918-1939
103,68 mb., inw. ks. 6209 j., bez ew. 155 j., mf. nr 20137-20183, 20195-20556,
23051-23099, 24000-24001, 24022-24037, 24046-24049, 25409-25919, 26914-26915, 2901729019, 30901-30903.
Część I. Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja administracji, policji i ochrony granic
- protokóły, sprawozdania, raporty, korespondencja, zarządzenia, notatki, wydawnictwa,19181936,sygn.1-790. Wydział Ogólny: sprawozdania redakcji dzienników urzędowych administracji
terenowej, okólniki w sprawach finansowych, 1929, 1933-1939, sygn.791-794. Sekretariat
Ministra: Sejm, Senat, działalność wydziałów MSW – korespondencja, sprawozdania,
notatki,1919,1927-1939,sygn.795-839. Wydział Społeczno-Polityczny: legalne związki i stowa­
rzyszenia, prasa komunistyczna: sprawozdania, przeglądy, korespondencja, notatki, 1919, 19211939, sygn.840-934. Wydział Narodowościowy: organizacje i prasa mniejszości narodowych, wy­
znania – przeglądy prasy, sprawozdania,1926-1939, sygn.935-1082, Wydział Bezpieczeństwa:
stan bezpieczeństwa, partie polityczne legalne i nielegalne, ochrona granic- sprawozdania, opra­
cowania, raporty, korespondencja, notatki, wydawnictwa, 1918-1939, sygn.1083-1342. Wydział
Administracji Samorządowej: zmiany ustroju samorządu, organizacja administracji, sytuacja na
Wołyniu
i
w
Warszawie
–
korespondencja,
sprawozdania,
zarządzenia,1919,1925,1926,sygn.1343-1352. Wydział Finansów Komunalnych: korespondencja,
1927, sygn.1353. Wydział Komunalnej Polityki Gospodarczej: zamówienia w Stoczni w Gdyni,
zapadliska w Inowrocławiu, 1928,1932,1933,1936, sygn.1354-1355. Wydział AdministracyjnoBudowlany: przebudowa gmachu w Nowym Tomyślu na szkołę,1936, sygn.1356. Wydział Spraw
Stanu Cywilnego i Ruchu Ludności: sprawy obywatelstwa, sprawy stanu cywilnego, ewidencja i
ruch ludności, migracje zagraniczne, statystyka wyznaniowa, ruch cudzoziemców w Polsce - ze­
stawienia, podania, ankiety, meldunki,1918-1939, sygn.1357-2307. Wydział Porządku Publiczne­
go: zgromadzenia, zezwolenia na broń, wyjazdy zagraniczne, ochrona granic – korespondencja,
zarządzenia, sprawozdania, notatki, 1925,1930-1939, sygn. 2308-2318. Wydział Administracyjny:
stowarzyszenia religijne, przedsiębiorstwa rozrywkowe – korespondencja, sprawozdania, za­
rządzenia, 1925, 19321939, sygn.2319-2326. Wydział Zabudowania Osiedli: budownictwo miesz­
kaniowe, ochrona podwarszawskich lasów, obrona przeciwlotnicza – korespondencja, za­
rządzenia, 1926,1937-1939, sygn.2327-2337. Referat Techniki Sanitarnej: zaopatrzenie ludności
w wodę – korespondencja, notatki, 1936-1939,sygn. 2338-2339. Referat Techniki Budowlanej:
budowa schronów przeciwlotniczych – korespondencja, 1931, 1937-1939, sygn.2340-2345. Wy­
dział Zarządu Gmachów i Placów Państwowych: przejmowanie gmachów, cmentarze wojennekorespondencja, sprawozdania, notatki,1933-1939, sygn.2346-2352. Dział Dokumentacji Tech­
nicznej: plany urbanistyczne, projekty budowli użyteczności publicznej, 1919-1939, sygn.23534235. Biuro Personalne: karty kwalifikacyjne, dyplomy odznaczeń pracowników, 1918-1939,
108
sygn. 4236-4346. Biuro Wojskowe: wykaz akt, 1933, 1939, sygn.4347-4349. Biuro Aprowizacyj­
ne: kontyngenty nałożone na rolników – korespondencja, 1920, sygn.4350.
Część II. Wydział Spraw Cywilnych i Ruchu Ludności: sprawy pozbawiania obywatelstwa i
paszportów 1920-1939, sygn. 1-1576. Akta osobowe pracowników MSW, sygn. 1577-1848.
Część III. Akta osobowe pracowników MSW 1918-1939, sygn. 1-971. Departament I Po­
lityczny: stan bezpieczeństwa, inwigilacja, działalność ugrupowań lewicowych,1918-1939,
sygn.972-1097. Biuro Wojskowe: instrukcje, 1936, 1938, 1939, sygn.1098-1106. Departament
Administracyjny: sprawy paszportowe, 1918-1939, sygn. 1107-1119.
10. Ministerstwo Skarbu w Warszawie 1918-1939
146,87 mb., inw. ks., spis , 7628 j., bez ew. 1 j., mf. nr 27569-27573
Inw. ks. Gabinet Ministra: podatki, działalność przedsiębiorstw, inwestycje, ustawy i roz­
porządzenia, 1920-1939, sygn. 1-63. Biuro Personalne: urzędnicy ministerstwa i urzędów pod­
ległych, 1918-1939, sygn.84-3442a. Departament Organizacyjno-Administracyjny: organizacja
ministerstwa i urzędów podległych,, inspekcje, odszkodowania, współpraca z bankami, 19211939, sygn.3443-3805. Departament Obrotu Pieniężnego: waluta, operacje finansowe, kredyty,
banki, spółki akcyjne, 1919-1939, sygn. 3806-5114. Departament Budżetu i Majątku Państwa:
dokumentacja finansowa, 1922-1939, sygn. 5115-5236. Departament Ceł: urzędy celne, rozra­
chunki z WM Gdańskiem, dewizy, 1928-1939, sygn.5237-5533. Departament Podatków i
Opłat: ściąganie podatków, odwołania, 1921-1939, sygn.5534-6827. Departament Akcyz i
Monopolów: kontrola, opłaty 1921-1939, sygn.6828-6907. Biuro Emerytur i Rent: wypłacanie
należności urzędnikom państwowym, 1921-1939, sygn.6908-7274. Inspektorat Celny na Wolne
Miasto Gdańsk: działalność, sytuacja w Gdańsku, 1922-1939, sygn.7275-7326. Varia: akta
różnych komórek ministerstwa, 1919-1939 , sygn.7327-7399.
Spis akt. Badania stosunków gospodarczych w ZSRR i cen rynkowych, 1933, 1934, sygn. 1/115
11. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie 1919-1937
0,50 mb., inw. ks. 29 j., bez ew. 21 j.
Departament Ustawodawczy: przepisy o statystyce pocztowej i postępowaniu karno-skar­
bowym,1919,1935, sygn. 1,2. Departament Administracyjny: liczba wyroków w Galicji w la­
tach 1914-1921, rejestry karne, dzienniki sądowe, 1919-1923, sygn.3-24. Kancelaria: dzienniki
korespondencyjne, 1921, sygn. 25,26. Biuro Personalne; okólniki, akta osobowe urzędników,
1921-1937, sygn.27-29.
12. Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie 1918-1939
2,93 mb., inw. ks. 192 j.
Gabinet Ministra: organizacja ministerstwa, przemysł, eksport, spółdzielnie polskie w
Niemczech, 1918-1939, sygn. 89-133. Departament Organizacyjny: organizacja ministerstwa,
stan gospodarki, 1928-1938, sygn. 140-150. Departament Górniczo-Hutniczy: stan przemysłu,
inwestycje, 1919, 1933,1934, sygn.151-157. Departament Przemysłowy: stosunki gospodarcze i
polityczne w Polsce i Europie, 1938, sygn.158-162. Departament Handlowy: import metali z
Niemiec, rynek wewnętrzny, 1923, 1939, sygn.88, 139. Biuro Wojskowe: obrona przeciwlot­
nicza zakładów przemysłowych, 1935, 1938, 1939, sygn.134-138, 163, 164. Wydział Rozra­
chunkowo-Likwidacyjny: banki, urzędy centralne, odbiorcy towarów, 1918-1921, sygn.1-87.
13. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie 1918-1939
42,70 mb., inw. ks. 6498 j., bez ew. 6 j.
Gabinet Ministra: organizacja ministerstwa, lasy państwowe,1919-1939, sygn.1-21,6208-6211.
Departament Personalno-Organizacyjny: akta osobowe, etaty, organizacja pracy biurowej, 1918-
109
1939, sygn.22-77, 6212-6218. Departament Ekonomiczny: eksport i obrót produktów rolniczych,
ceny ziemi, osadnictwo wojskowe, 1919-1939, sygn.78-91, 6219-6223. Departament Produkcji
Rolnej i Weterynarii: rybołówstwo, prace badawcze, 1929-1939, sygn. 92-233, 6224-6230. Departa­
ment Urządzeń Rolnych: wykonywanie reformy rolnej, melioracje, 1918-1939, sygn. 234-6197,
6231-6508. Departament Aprowizacyjny; przemysł spożywczy na Śląsku, odszkodowania, 1919,
1939, sygn.6198-6201, 6509, 6510. Biuro Wojskowe: przygotowania na wypadek wojny, akta tajne,
1932, 1936-1938, sygn. 6202-6204, 6511. Departament Obrotu i Przemysłu Rolnego; organizacja,
1939, sygn. 6205,6206. Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: zapotrzebowanie na drewno, kre­
dyty, 1930-1939, sygn.6207, 6512-6514.
14. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie 1917-1939
77,22 mb., inw. ks. 7021 j., bez ew.3 j , mf. nr 22977-23000, 24037 .
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse
ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-147, 7190-7191,7229-7236. Departament
Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 148-197,
7192-7202, 7237-7240. Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia we­
wnętrzne, 1930-1931,sygn. 198-201, 7241,7242. Departament Nauki: organizacja i administracja
szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów,
1927-1939,sygn.202-268, 7203-7212. Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem,
położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 269-1455, 7213. Biuro Personalne: wykazy i akta
osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1456-7071, 7228, 7243-7246.
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939,
sygn.7072-7075, 7247. Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja
z ZSRR, 1918-1939, sygn.7076-7189. Varia: akta różnych komórek, stowarzyszenia pracowników
MWRiOP, 1921-1939, sygn.7190-7227.
15. Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie 1918-1939
16,60 mb., inw. kart. 1621 j., bez ew. 35 j., mf. części akt.
Gabinet Ministra: organizacja, normatywy, sprawozdania, budżety, 1919-1939, sygn. 1-34.
Biuro Personalne: akta pracowników ministerstwa,1919-1934, 1936, sygn. 35-37. Departament
Pracy: ustawodawstwo, inspekcja i bezpieczeństwo pracy, bezrobocie, rejestracja personelu me­
dycznego,1918-1939, sygn.38-63. Departament Ubezpieczeń Społecznych: ubezpieczenia w
Polsce,1919, 1936, sygn. 64-65. Departament Zatrudnienia: ludność w Polsce i Brazylii, emigracja
zarobkowa, zatrudnienie kobiet, repatriacja z ZSRR, 1918-1939, sygn.66-109. Biuro Planowania
Robót Publicznych i Budownictwa Robotniczego: budowa różnych obiektów,1920-1939,sygn.110173. Departament Opieki Społecznej: zwalczanie nierządu, fundacje, 1920-1939, sygn.174-476.
Departament Służby Zdrowia: organizacja służby zdrowia, stan sanitarny kraju, cmentarze, 19191939, sygn.477-1650.
16. Ministerstwo Komunikacji w Warszawie 1922-1939
36,10 mb., inw. kart. 3576 j., sp. zd.odb. 27 j., bez ew. 112 j.
I. Gabinet Ministra: budowa linii kolejowych, dotacje, pracownicy, kolonie letnie, 1922-1939,
sygn. 3339-3372. Departament Ogólny : projekty dekretów, militaryzacja kolei, 1934-1939, sygn.
3373-3387. Departament Finansowy: przygotowania do wojny, prace różnych firm dla PKP, 19301939, sygn.3388-3400. Departament Handlowo- Taryfowy: przygotowania do wojny, 1934-1939,
sygn.3401-3411. Departament Utrzymania i Budowy Kolei: przygotowania do wojny,1930-1938,
sygn. 3412-3417. Departament Mechaniczny i Zasobów Kolejowych: dostawy sprzętu, przy­
gotowania do wojny w Polsce i Niemczech, 1922-1939, sygn.3418-3464. Departament Dróg Koło­
wych: budowa dróg i stacji benzynowych,1938, 1939, sygn.3465-3475. Departament Lotnictwa Cy­
wilnego: budowa lotnisk, personel i zaopatrzenie linii „LOT”, naruszanie przestrzeni powietrznej,
110
katastrofy,1930-1939, sygn. 3476-3516. Biuro Personalne; przygotowania do wojny, kartoteki
pracowników, 1932-1939, sygn. 3517-3570. Biuro Sanitarno-Kolejowe: przygotowania do wojny,
1926-1939, sygn. 3571-3583. Biuro Dróg Wodnych: organizacja, personel, żegluga śródlądowa w
okresie wojny, budowa zbiorników wodnych, 1931-1939 sygn. 3584-3604.
II. Biuro Wojskowe: ochrona szlaków komunikacyjnych, wywiad polski i obcy, budowa linii
kolejowych, dróg i mostów, szkolenie personelu, 1931-1939, sygn.1-3338.
17. Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie 1922-1939
0,09 mb., inw. ks.11 j., bez ew. 1 j.
Spisy wydawnictw bez debitu pocztowego,1922-1934, sygn. 1-2. Spis abonentów telefonicz­
nych, czasopismo „Pocztowe Przysposobienie Wojskowe”, 1935, 1939, sygn.3, 8. Instrukcje we­
wnętrzne, 1932, 1939, sygn.4-7. Akta personalne 1923, 1928-1939, sygn.9-11.
19. Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie [1915-1916] 1917-1921
[1922-1924]
62,81 mb., inw. kart 4301 j.
I. Ministerstwo Aprowizacji Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, Urząd Aprowizacyjny
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych: organizacja i działalność,1916-1918, sygn.1-70.
II. Ministerstwo w latach 1919-1921. Sekcja I Ogólna: Wydział Ogólny, Wydział Or­
ganizacyjno-Personalny, Wydział Prasowy, Kancelaria Ogólna, 1918-1919, sygn.71-87. Sekcja I
Administracyjna: Sekretariat Ministra, Wydział Ogólny, Wydział Organizacyjny, Wydział Prezy­
dialno-Organizacyjny, Referat Spraw Plebiscytowych, Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Wydział
Prawny, Wydział Inspekcyjno-Prawny, Referat Terenów Przyfrontowych i Etapowych, Wydział
Kontroli Aprowizacyjnej, Wydział Centrali Listów Przewozowych, Wydział Biblioteki i Wydaw­
nictw, Wydział Statystyczny, Kancelaria Ogólna, Segregatura Sekcji I, 1918-1921, sygn. 88-501.
Sekcja Rolna: Wydział Zbożowy, Wydział Ziemniaczany,1918, sygn. 502- 504. Sekcja II Rolna:
Sekretariat Ministra, Wydział Zbożowy, Wydział Ewidencji Obrotu Zbożem i Handlu Zagraniczne­
go, Wydział Ziemniaczany i Przemysłu Rolnego, Wydział Mięsny, Wydział Centrali Listów Prze­
wozowych, Wydział Transportowy, Wydział Żywnościowy Produkcji Zwierzęcej, Wydział Rolny,
Segregatura Sekcji 1918-1921, sygn.505-1072. Sekcja Zaopatrywania: Wydział Soli, Cukru, Nafty i
Różnych, Wydział Węglowy i Opałowych Przetworów, Wydział Skór, Mydła, Łoju i Włóknistych,
1918, sygn.1073-1080.Sekcja III Zaopatrywania: Wydział Rozdzielczy, Wydział Nadzoru, Wydział
Artykułów Monopolowych, Segregatura Sekcji III,1918-1920, sygn.1081-1355. Sekcja Przemysło­
wa: Szef Sekcji, Wydział Artykułów Monopolowych-Słodzących, Kopalnianych, Wydział Artyku­
łów Przemysłowych, Wydział Aprowizacji Specjalnych, Wydział Handlu Zagranicznego, Kancela­
ria, Segregatura Sekcji III, 1918-1921, Wydział Aprowizacji Kresów Wschodnich, 1918-1921,
sygn. 1356- 1804. Sekcja IV Polityki Aprowizacyjnej: Szef Sekcji, Wydział Polityki Aprowizacyj­
nej, Wydział Statystyczny, Wydział biblioteki i Wydawnictw, Kancelaria, Segregatura Sekcji IV,
Wydział Likwidacyjny, 1919, 1920,sygn.1805-1860. Sekcja V Likwidacyjna: Wydział Likwidacyj­
ny, likwidatorzy w powiatach, 1915-1921, sygn. 1861-2343. Departament I Administracyjny: Wy­
dział Prezydialny, Kancelaria Ogólna, Wydział Budżetowo- Rachunkowy, Wydział
Likwidacyjny,1917-1922, sygn. 2344-3715. Departament Aprowizacyjny: Wydział Rolny, Wydział
Artykułów Przemysłowych, Wydział Aprowizacji Specjalnych, Wydział Transportowy, Referat
Umów Handlowych, Komitet Likwidacyjny,1917-1922,sygn. 3716-4217. Kontroler Ministerstwa
Aprowizacji przy Polskich Rafineriach Nafty,1919-1921,sygn. 4218-4318.
20. Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych w Warszawie 1920-1921
0,70 mb., inw. ks. 76 j., mf. nr. 23036-23046
Departament Aprowizacyjny: organizacja, personel i działalność Zarządu, 1920,1921, sygn. 138. Wydziały: Rachuby i Deputatów - kontyngenty, aprowizacja powiatów, obrót towarowy, finan­
111
se, 1920, 1921, sygn.39-76.
22. Junackie Hufce Pracy – grupa zespołów [1933] 1936-1939
26,60 mb., inw. kart. 926 j., bez ew. 25 j.
Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą: szkolenie, instrukcje, finanse, sprawy
personalne,1933-1937, sygn. 1-24. Fundusz Pracy: liczebność junaków, administracja, 19341938,sygn.25-61. Junackie Hufce Pracy: szkolenia, organizacja, sprawy personalne, rozkazy, finan­
se,1936-1939, sygn.62-898.
23. Prokuratoria Generalna RP w Warszawie 1919-1939
22,00 mb., inw. kart. 2812 j., bez ew. 14 j.
Prezydium i Sekretariat Naczelny: stosunki z Niemcami, sytuacja w Gdańsku i na Śląsku,
przygotowania wojenne,1921-1939,sygn.1-60. Wydział Wojskowy: materiały i sprzęt wojskowy,
nadużycia, 1919-1938, sygn.61-104. Wydział Nieruchomości Ziemskich Państwowych i Spraw
Ustroju Rolnego: reforma rolna, osadnictwo, 1919-1938, sygn. 105-2802. Wydział Przemysłu,
Handlu i Lasów: projekty statutów związków przemysłowych, 1936, sygn. 2803. Wydział Spraw
Szkolnych, Wyznaniowych, Międzynarodowych i Nieruchomości Miejskich Państwowych: budowa
kolei, Zakłady Żyrardowskie, prawa wydawnicze, 1928, 1930, 1936, sygn.2804-2810. Komisja
Dyscyplinarna: sprawa przeciw radcy Prokuratorii w Wilnie, 1935, sygn. 2811, sygn.281.
24. Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie [1927] 1928-1939
0,70 mb., inw. ks.129 j.
Rozkazy organizacyjne,1927-1939, sygn. 1-14. Instrukcje, 1936-1939, sygn.15-28. Działal­
ność Straży Granicznej: odprawy, ochrona granic, komunizm, faszyzm, 1933-1939, sygn. 29-47.
Centralna Szkoła Straży Granicznej: referaty, skrypty, 1929-1939, sygn.48-72. Regulaminy, statuty
stowarzyszeń przy Komendzie Straży Granicznej, 1937, sygn. 73-79. Akta osobowe oficerów i
szeregowych Straży Granicznej ,1928-1939, (odrębne) sygn. 1 – 50.
26. Międzynarodowe Biuro Pracy - Oddział Korespondencyjny i Biuro Korespondencyjne
w Warszawie 1922-1939, 1945-1950
1,70 mb., inw. ks. 41 j.
.
Organizacja i działalność Biura i Oddziału, położenie pracowników najemnych w Polsce i w
innych krajach: korespondencja, raporty, komunikaty prasowe MBP w Genewie, 1922-1939, 19451950, sygn. 1-41.
30. Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby 1918-1921 [1926]
62,15 mb., inw. ks. 3275 j., bez ew. 6 j.
Dyrekcja Naczelna – Sekretariat,1919-1923, sygn. 1-136, 3271, 3275-3277. Wydział Per­
sonalny, 1919-1923, sygn. 137-316. Wydział Finansowy, 1919-1923, sygn. 317-691, 3273-3274.
Wydział Hurtowni, 1919-1922 sygn. 692-781. Wydział Transportowy, 1919-1922, sygn.782-1035.
Wydział Opałowy, 1919-1922, sygn. 1036-1073. Wydział Nafty, 1919-1922, sygn. 1074-1121. Wy­
dział Skór, 1918-1922, sygn. 1122-1190. Wydział Mydła, 1918-1939, sygn. 1191-1214. Wydział
Soli, 1919-1921, sygn. 1215-1218. Wydział i Komisja Włókiennicza, 1919-1923, sygn.1219-1649.
Wydział Kontroli i Statystyki, 1919-1923, sygn. 1650,1651. Wydział Techniczno-Gospodarczy,
1919-1923, sygn. 1652-1664. Wydział Żywnościowy, 1919-1924, sygn. 1665-1828, 3272. Wydział
Mięsny, 1919-1922, sygn. 1829-1948, 3278. Wydział Cukru, 1919-1922, sygn. 1949-1987. Wydział
Artykułów Sekwestrowanych, 1919-1922, sygn. 1988-2004. Filie krajowe, 1919-1923, sygn. 20053135. Filie zagraniczne, 1919-1923, sygn. 3136-3270, 3279, 3280.
31. Państwowy Urząd Zbożowy w Warszawie 1918-1924
112
24,70 mb., inw. ks. 2096 j., bez ew. 6 j.
Biuro Naczelnej Dyrekcji – Sekretariat: 1917-1923, sygn. 1-107. Wydział Personalny, 19181923, sygn. 108-737a. Wydział Kontroli, 1919-1924, sygn. 738-915. Wydział Techniczno-Budowla­
ny, 1919-1922, sygn. 916-938. Wydział Gospodarczy, 1919-1922, sygn. 939-1012. Wydział Spraw
Finansowych i Buchalterii, 1918-1924, sygn. 1013-1087. Wydział Ekspedycji , 1917-1923, sygn.
1088-1107. Wydział Skupu, 1919-1922, sygn. 1108-1200. Wydział Likwidacji, 1919-1923, sygn.
1201-1362. Wydział Ewidencji, 1917-1922, sygn. 1363-2065. Dopływy: akta organizacyjne, finan­
sowe, personalne i handlowe, 1917-1924 , sygn.2066-2127.
32. Państwowy Urząd Ziemniaczany. Centrala w Warszawie i oddziały 1918-1921 [1923]
3,60 mb., inw. ks. 169 j., mf. nr 28949
Dzienniki korespondencyjne, 1918-1923, sygn. 1-15. Okólniki i rozporządzenia, 1919-1921,
sygn.16-18. Akta likwidacyjne, 1921, sygn.19. Akta finansowe,1918-1923, sygn.20-52. Korespon­
dencja z Ministerstwem Aprowizacji i innymi urzędami, 1918-1922, sygn. 53-68.
Oddział Państwowego Urzędu Ziemniaczanego w Poznaniu. Dzienniki korespondencyjne,
1919-1921, sygn. 69-72. Regulaminy i zarządzenia, 1918-1921, sygn. 73-76. Akta finansowe, 19201921, sygn. 77-83. Zestawienia obrotów, 1919-1921, sygn. 84-90. Korespondencja z urzędami, ban­
kami i firmami, 1919-1923, sygn. 91-142.
Ekspozytura w Toruniu. Zarządzenia i rachunki, 1919, 1920, sygn. 143-147. Koresponden­
cja z urzędami i firmami 1920-1922, sygn. 148-176.
34. Państwowa Misja Południowo-Wschodniego Handlu. Centrala we Lwowie i oddziały 1919-1920
0,60 mb., inw. ks. 52 j., bez ew. 1 j., mf. nr 23003-23035.
Centrala we Lwowie: umowy handlowe, handel z Ukrainą, sprawy personalne, 1919, 1920,
sygn. 1-34. Ekspozytura w Warszawie: handel z Rosją Radziecką, 1919, 1920, sygn. 35-44. Skład­
nice – działalność w latach 1919-1920: Kamieniec, sygn. 45-47, Husiatyń, sygn.48-49, Podwoło­
czyska, sygn. 50-51, Szepetówka , sygn.52.
35. Główny Urząd Likwidacyjny w Warszawie [1914] 1919-1928
112,46 mb., inw. ks. 3393 j., bez ew. 6 j.
I. Akta centrali. Sekcja Ogólna, 1919-1926, sygn. sygn. 1-289, 1452-1456. Sekcja Rozra­
chunkowa,1915-1924, sygn. 290-581, 1457. Sekcja Inwentaryzacji i Likwidacji Majątku Państwo­
wego, 1914-1924, sygn. 582-623, Sekcja Odszkodowań, 1918-1928, sygn. 624-946, 1458-1460.
Komisja Szacunkowa Główna w Warszawie, 1919-1922, sygn. 947-1017. Komisja Szacunkowa
(dla miejscowości) w byłej Kongresówce,1916, 1918-1921, sygn. 1018-1153, 1461. Komisariat
GUL w Lublinie, 1918-1923, sygn. 1154-1169, 1462. Komisariat GUL we Lwowie,1918-1924,
sygn. 1170-1199. Wydział Skarbowy Komisji Rządzącej we Lwowie, 1918-1924, sygn. 1200-1230.
Komisariat GUL w Poznaniu, 1919, 1920, sygn. 1231, 1463. Akta rejestracyjne Centralnego Towa­
rzystwa Rolniczego,1915-1919, sygn. 1232-1240. Akta rejestracyjne Rady Głównej
Opiekuńczej,1916-1921, sygn. 1241-1246. Akta rejestracyjne Zarządu Cywilnego Ziem Wschod­
nich,1919, 1920, 1922, sygn. 1247-1354. Akta starostw – wykazy zarekwirowanych koni, 19141922, sygn. 1355-1451.
II. Komisja Rewindykacyjna przy Głównym Urzędzie Likwidacyjnym, Centrala w Warszawie,
1915-1926, sygn. 1-485. Komisariat Zagraniczny w Wiesbaden, 1916-1925, sygn. 486-1250.
III. Komisje szacunkowe w terenie, 1916-1925, sygn. 1-699.
36. Pełnomocnik Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu [1918] 1919-1921
2,50 mb., nw. kart. 195 j., bez ew. 11j.
Organizacja i działalność Pełnomocnika GUL,1918-1921, sygn. 1-13. Działalność między­
narodowych i polskich instytucji likwidacyjnych, 1918-1921, sygn. 14-39. Stosunki Polski z
113
państwami obcymi i ich sytuacja wewnętrzna, 1918-1921, sygn. 40-60. Majątek i renty polskich
wojskowych, 1918-1921, sygn. 61-79. Gospodarcze roszczenia polskie i austriackie, 1918-1921,
sygn. 80-117. Podział akt austro- węgierskich między państwa sukcesyjne, pretensje i renty urzęd­
ników,1918-1921, sygn. 118-175. Projekt kanału Odra- Dunaj, przestępstwa gospodarcze, 19181921, sygn. 176-195.
37. Komitet Likwidacyjny do Spraw byłych Rosyjskich Osób Prawnych [1921-1923] 1928-1939
1,70 mb., inw. kart. 79 j., bez ew. 19 j.,
Komitet Likwidacyjny: protokóły posiedzeń, finanse, sprawy personalne, 1928-1939, sygn. 145. Likwidatury mienia; rosyjskich banków ziemskich, 1928-1939,sygn. 46-71; Petersburskiego
Towarzystwa Ubezpieczeniowego,1928-1936, sygn. 72-78; Rosyjskiego Banku dla Handlu Ze­
wnętrznego, 1939, sygn. 79; Grodzieńskiego Towarzystwa Wodociągowego, 1939, sygn. 80; Towa­
rzystwa Ubezpieczeń „Rosja”,1939, sygn. 81; Piotrogrodzkiego Banku Dyskontowo-Pożycz­
kowego,1939,sygn.82; Komisji Likwidacyjnej byłych Rosyjskich Kas Emerytalnych,1936, sygn.83.
Mieszana Komisja Rozrachunkowa: protokóły posiedzeń, 1921-1923, sygn. 84-90.
38. Centralna Agencja Polska w Lozannie [1906] 1915-1919
56,91 mb., inw. ks. 512j., bez ew. 60j., mf. nr 22940-22955, 24020, 24021, 30930,30931
I. Akta. Zarząd-Dyrekcja: organizacja Agencji, traktaty pokojowe, oddziały wojskowe, 19151919, sygn.1-42. Referaty redakcyjne: sprawy polskie – historia, etnografia, przemysł, granice,
stosunki z Francją,1906-1919, sygn. 43-135. Referaty prasowe: sytuacja bieżąca w świetle prasy,
1916-1918, sygn. 136-190). Referaty administracyjne: organizacja agencji, finanse, archiwum, spra­
wy personalne, 1914-1919, sygn. 191-227. Organizacje polityczne, obchody, prasa obca, 19111919, sygn. 228-239.
II. Pudła wycinków prasowych. Oddziały polskie na frontach I wojny światowej,1916-1919,
sygn.1-11.Pomoc dla uchodźców wojennych i ludności w Polsce,1916-1919, sygn.12-14, 38-41.
Sytuacja w Austro-Węgrzech i Galicji, 1914- 1919, sygn. 15-37, 42-62. Sytuacja w Królestwie Pol­
skim,1914-1919, sygn. 63-99. Legiony Polskie,1918, sygn. 100. Sytuacja na Litwie, Białorusi i
Ukrainie, 1913-1919, sygn.100-112. Koncepcja Mitteleuropy, 1915-1918, sygn. 113. Wojna i
sytuacja poszczególnych państw, polityka Niemiec wobec Polski i Litwy oraz Austro –Węgier
wobec Polski, 1913-1918, sygn.114–134,137-167, 230-239, 240-245. Naczelny Komitet Narodowy,
1914-1918, sygn. 135,136). Starania o zawarcie pokoju w Europie 1915-1919, sygn. 168- 183. Po­
wstanie państwa polskiego, 1917-1919, sygn. 184-197. Rosja – sytuacja wewnętrzna, stanowisko
wobec Polski, 1913-1919, sygn.198-210. Reforma parlamentarna w Niemczech, Austriacka Rada
Państwa,1918, sygn. 210. Rewolucja w Rosji, 1917-1919, sygn.211-229. Żydzi, 1919, sygn. 246.
Wycinki prasowe z różnej prasy, 1914-1919, sygn.247-257. Wycinki Agencji Prasowej „Arges”,
1919, sygn. 258-261. Wycinki z polskiej prasy w Rosji, 1917-1919, sygn. 262. Wycinki z prasy
francuskiej i szwajcarskiej,1915-1917, sygn. 263-265.
39. Komitet Narodowy Polski w Paryżu 1917-1919 [1921]
22,76 mb., inw. ks. 2222 j., bez ew. 3 j. mf. nr 20726-22897
Komitet Narodowy Polski: protokóły posiedzeń,1917-1920, sygn. 1-15. Sekretariat General­
ny: organizacja KNP i Armii Polskiej we Francji, sprawy granic i komunistów, 1917-1920, sygn.16270, 2189-2204. Wydział Opieki Moralnej i Materialnej; opieka nad Polakami za granicą, 19181919, sygn. 271-276. Wydział Prasowy: sprawozdania, memoriały, prasa, 1917-1919, sygn. 277306. Wydział Propagandy i Wydawnictw: sprawozdania, sprawy granic, teksty przemówień, 19171919, sygn. 307-373. Wydział Wojskowy: organizacja Armii Polskiej we Francji, 1918-1919, sygn.
374-419. Polskie urzędy spraw cywilnych w Paryżu i Barcelonie: opieka nad Polakami, 19181919, sygn. 420-469. Wydział Skarbowy: sprawy finansowe,1917-1919, sygn. 470-549. Wydział
Ekonomiczny: sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce i innych państwach,1917-1919, sygn.
114
550-1709. Archiwum Wycinków Prasowych: wojna, sytuacja polityczna, starania o zawarcie po­
koju, 1917-1919, sygn. 1710-1796. Delegat KNP przy rządzie francuskim: Armia Polska we Fran­
cji, sprawy pokoju,1917 – 1919, sygn. 1797-1870, 2205. Misja KNP przy rządzie brytyjskim: Pol­
ska - sytuacja wewnętrzna i rola w polityce międzynarodowej, 1917-1919, sygn. 1871-2066, 2206.
Misja KNP przy rządzie włoskim: ochotnicy polscy z włoskich obozów jenieckich do Armii Pol­
skiej we Francji, Polska w polityce międzynarodowej,1917-1919, sygn. 2067-2119, 2207. Delegat
KNP w Bernie: Armia Polska we Francji, sytuacja w Polsce, sprawa zawarcia pokoju,1917-1919,
sygn. 2120-2169, 2208-2219. Delegat KNP w Bukareszcie: nawiązanie stosunków politycznych,
wojskowych i dyplomatycznych Polski z Rumunią,1919-1921, sygn. 2170-2171. Pomoce kancela­
ryjne,1918-1919, sygn. 2172-2188, 2220-2222.
40. Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu [1915] 1919-1920 [1921]
1,60 mb., inw. ks. 219 j., bez ew. 5j.
Organizacja, skład personalny i działalność Delegacji, 1919,1920, sygn. 1-10. Sprawa pol­
ska i sprawy państw obcych na Konferencji Pokojowej, stosunki międzynarodowe,1921,1920, sygn.
11-43. Sprawy gospodarczo-finansowe Delegacji,1915-1921, sygn. 44-64a. Materiały, memoranda,
wydawnictwa, referaty, opracowania obce i polskie, 1917-1920, sygn. 66-224.
42. Przedstawiciel Państwa Polskiego przy Komisji Mieszanej i Trybunale Rozjemczym dla
Górnego Śląska w Bytomiu 1922-1938
0,40 mb., inw. ks. 37j
Organizacja, personel i działalność biura Przedstawiciela, 1922-1938, sygn. 1-7. Górny Śląsk:
sprawy gospodarcze, opcyjne, mniejszościowe,1929-1938, sygn. 8-16. Roszczenia majątkowe,
obywatelstwo i opcja poszczególnych osób, 1922-1938, sygn. 17-37.
45. Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów dotyczących stosunków Polski z Łotwą, Litwą,
Rosją Radziecką, Gdańskiem, Ukrainą 1914-1928, 1932-1938
0,80 mb., inw. ks. 59 j., bez ew. 1 j., mf. nr 28897
Raporty, korespondencja i referaty dotyczące stosunków Polski z: Łotwą, 1918-1928, sygn. 1-5;
Litwą, 1914-1927, sygn. 6-13; Rosją Radziecką, 1917,1918,1920, sygn. 14-16; Wolnym Miastem
Gdańskiem, 1919,1920, sygn. 17-25; Ukrainą, 1917-1922, sygn. 26-59
47.Centralne Towarzystwo Rolnicze i inne organizacje rolnicze [1887, 1902] 1906-1939
27,74 mb., inw. kart. 1344 j., bez ew. 4 j.
-Sekcja Rolna Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu:
dzieje sekcji, stan rolnictwa, 1902, 1903,sygn. 1-2.
-Centralne Towarzystwo Rolnicze: działalność Rady Głównej, ekspozytur i biur,1887-1929,
sygn. 3-903.
-Związek Polskich Organizacji Rolniczych: działalność Wydziału Społeczno- Ekonomiczne­
go, 1906-1929, sygn. 904-981.
-Związek Izb i Organizacji Rolniczych: działalność, stan rolnictwa,1902-1938, sygn. 9821283.
-Materiały prof. Zdzisława Ludkiewicza; rolnictwo, głównie na Kresach Wschodnich,19181939, sygn. 1284-1293.
-Korespondencja Wiktora Leśniewskiego: sprawy rolnictwa, 1933-1938, sygn. 1294.
-Kasa Przezorności Pracowników CTR: działalność, pożyczki, 1916-1929, sygn. 12951311.
-Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników CTR: działalność sklepu,,1914-1918, sygn.
1312-1315.
115
-Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Rolnych: robotnicy sezonowi, pośrednic­
two pracy,,1909-1922, sygn.1316-1318.
-Kasa Przezorności i Pomocy Pracowników Spółdzielni Rolniczych: organizacja, 1933,
sygn. 1319.
-Syndykat Krochmalniczy: organizacja i działalność,1903-1910,sygn.1326-1332.
-Związek Hodowców Bydła Nizinnego: organizacja i działalność,1925-1935, sygn. 13331340.
-Stowarzyszenie Rolnicze Zakupu i Sprzedaży Koni w Warszawie: organizacja, dostawa
koni do Grecji, rewindykacja koni z Niemiec, 1920-1938, sygn. 1341,1342.
-Polski Związek Eksporterów Bekonu i Artykułów Zwierzęcych: organizacja i działalność,
1930-1939, sygn. 1343- 1347.
-Wytwórnia Rolniczych Pomocy Naukowych „Oświata Rolnicza”: organizacja, działalność,
plany szkół rolniczych,1922-1939, sygn. 1348-1352.
48. Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych w Krakowie 1912-1914
0,60 mb., inw. ks. 69 j., mf. nr 27469-27563
Sekretariat: zjazdy i konferencje – protokóły z obrad, 1912-1914, sygn. 1-12, 65-69. Kore­
spondencja z osobami i instytucjami, 1912-1914, sygn. 13-24. Korespondencja i materiały różnych
stronnictw 1912-1914, sygn. 25-39. Biuro Prasowe – wydawnictwa i druki, 1912-1914, sygn. 4045. Wycinki prasowe, 1913-1914, sygn. 46-57. Wydział Wojskowy: memoriały, rozkazy,1912-1914,
sygn. 58-60. Polski Skarb Wojskowy: rachunki,1913,1914, sygn. 61-64.
49. Polska Organizacja Narodowa 1914-1915 [1916]
0,40 mb., inw. ks.34 j., mf. nr 28898
Komisja Organizacyjna i Sekretariat: statut, protokóły posiedzeń, sprawozdania z terenu, ewi­
dencja działaczy, 1914-1916, sygn. 1-12. Komisariaty PON: stan organizacji w terenie, ochotnicy,
1914, sygn. 13-23. Wydział Prasowy: odezwy propagandowe,1914, sygn. 24,25. Wydział Skar­
bowy: kwity, rachunki, zestawienia, 1914, 1915, sygn. 26-34.
50. Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Warszawie oraz komitety prowincjonalne
1914-1915 [1921]
18,90 mb., inw. ks. 1641 j., bez ew. 75j.
Centralny Komitet Obywatelski. Wydział Ogólny: organizacja, opieka społeczna nad ludno­
ścią – statuty, instrukcje, protokóły posiedzeń, sprawozdania, zestawienia,1914-1917,sygn.1-567.
Wydział Finansowy: sprawozdania, bilanse, zestawienia, 1914, 1915, sygn. 568-641. Wydział
Komitetów Miejscowych, sprawozdania, zestawienia, 1914, 1915, sygn. 642-1072. Wydział Do­
broczynności: sprawozdania, zestawienia, instrukcje,, 1914-1919, sygn. 1073-1107. Wydział Pracy i
Robót Publicznych: instrukcje, sprawozdania, zestawienia, 1915-1917, sygn. 1108-1175. Wydział
Gospodarczy, sprawozdania, bilanse, 1915,1916, sygn. 1176-1196. Wydział Zdrowia Publicznego:
sprawozdania, protokóly,1914, 1915, sygn. 1197-1293. Kursy Przygotowawcze Wakacyjne:
programy, sprawozdania, 1915, sygn. 1294-1297. Koło Nauczycieli Ludowych: sprawozdania,
korespondencja, protokóły,1915, sygn. 1298-1305. Komisja Likwidacyjna CKO: bilanse, zesta­
wienia, protokóły, 1915-1921, sygn.1306-1348.
Komitety obywatelskie w terenie- sprawozdania, protokóły posiedzeń, protokóły zeznań i
oceny szkód, zestawienia, zaświadczenia:
Komitety obywatelskie guberni: warszawskiej, 1915, sygn. 1-44; kaliskiej, 1914, 1915,
sygn. 1-13; kieleckiej, 1915, sygn. 1-2; radomskiej, 1915, sygn. 1-3; suwalskiej, ok. 1915, sygn. 12.
Komitety obywatelskie powiatów: błońskiego,1915, sygn. 1-9; brzezińskiego, 1915, sygn. 1-5;
gostyńskiego, ok. 1915, sygn. 1-2; pow. Góra Kalwaria,1914,1915,sygn.1-2;grójeckiego,1914-
116
1916,sygn.,1-101; włodawskiego i nieszawskiego,1915, sygn. 1-7; łaskiego, ok. 1915, sygn. 1-2;
mińsko-mazowieckiego, 1914, 1915, sygn. 1-6; piotrkowskiego,1914, 1915, sygn. 1-15; pło­
ńskiego,1915,sygn. 1-4; pułtuskiego, 1915, 1916, sygn. 1-2; radzymińskiego,1914-1916,sygn. 1-5;
skierniewickiego,1915, sygn. 1; sochaczewskiego,1914, 1915, sygn. 1-2; warszawskiego 19141916, sygn. 1-45.
Komitety obywatelskie miejskie w: Grójcu 1914, 1915 sygn. 1-14; Łodzi 1914, sygn. 1; War­
szawie,1914-1917, sygn. 1-12; Kamieńczyku, pow. Ostrów Mazowiecka,1915, sygn. 1.
51. Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego [w Piotrogrodzie] 1915-1918
28,90 mb., inw. ks. 1902 j., bez ew. 3 j.
Zarząd Główny. Biuro Zarządu: protokóły posiedzeń i uchwały Zarządu, sprawozdania ze sta­
nu opieki nad polskimi uchodźcami wojennymi w Rosji, 1915-1918, sygn. 1-34. Wydział Ogólny:
stosunek władz rosyjskich do uchodźców polskich, tworzenie organizacji polskich, działalność od­
działów terenowych CKO – sprawozdania, protokóły, zestawienia,1915-1918, sygn. 35-120. Wy­
dział Budżetowy, bilanse, plany, sprawozdania,1915-1918, sygn. 121-198. Wydział Rachunkowości
i Kontroli: bilanse, sprawozdania, protokóły pokontrolne, 1915-1918, sygn. 199-272. Wydział
Pożyczkowy: sprawozdania, podania, zestawienia, 1915-1918, sygn. 273-283. Wydział Statystycz­
ny: zestawienia, sprawozdania,1915-1918, sygn. 284-511. Wydział Prawny - dowody tożsamości,
1915-1918, sygn. 512-526. Wydział Wojskowy: zarządzenia władz rosyjskich, odroczenia służby
wojskowej, 1915-1917, sygn.527-548. Wydział Obrony Prawnej Mienia Królestwa Polskiego: spra­
wozdania, protokóły, korespondencja, 1915-1918, sygn.549-567.Wydział Opieki na Dziećmi i
Oświaty: sprawozdania, protokóły,1915-1918,sygn.568-627. Sekretariat upełnomocnionych człon­
ków Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy, przebywających w Piotrogrodzie: likwidacja
spraw z okresu działalności w Warszawie, 1915-1918, sygn. 628-644.
Terenowe organizacje CKO: stan, pracownicy, opieka nad uchodźcami polskimi, stosu­
nek władz rosyjskich- sprawozdania, zestawienia, korespondencja, ankiety, bilanse:
Zachodnia Komisja Wykonawcza, 1915-1918, sygn. 645-910. Okręg w Orle, 1915-1918 ,
sygn. 911-956. Oddział w Briańsku, 1915,1916, sygn. 957,958. Rejon Środkowy, 1915-1918, sygn.
959-1463. Okręg Moskiewski, 1915-1918, sygn. 1464-1596. Okręg Riazański, 1915-1917, sygn.
1597-1680. Okręg Tulski, 1915-1918, sygn. 1681-1738. Okręg Włodzimierski, 1915-1917, sygn.
1739-1754. Rejon Południowy, 1916, 1917, sygn. 1755-1764. Rejon Północny i Wschodni,19151918, sygn. 1765-1841. Okręg Piotrogrodzki, 1915-1918, sygn. 1842-1902.
52. Rada Główna Opiekuńcza w Warszawie 1915-1920 [1921-1922]
21,00 mb., inw. ks. 1467j.
Sekretariat: działalność Krajowej Rady Opiekuńczej i Zarządu RGO: statuty, protokóły po­
siedzeń, sprawozdania, zestawienia,1915-1920, sygn. 1-58. Wydział Ogólny: korespondencja z
władzami niemieckimi i polskimi, sprawozdania, 1915-1920, sygn. 59-235. Wydział Prasowy:
wydawnictwa własne i obce, 1915-1920, sygn. 236-321. Wydział Prowincjonalny: oddziały
terenowe – sprawozdania,1915-1921, sygn. 322-818. Wydział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą:
sprawozdania,zestawienia, 1916-1920, sygn. 819-915. Wydział Dobroczynności: sprawozdania,
protokóły, zestawienia, bilanse, 1915-1921,sygn. 916-980. Wydział Finansowy: plany, bilanse,
sprawozdania, 1915-1921, sygn. 981-1135. Wydział Gospodarczy: sprawozdani, bilanse, 19151921, sygn. 1136-1205. Wydział Sanitarny: sprawozdania, korespondencja, 1916-1920, sygn.
1206-1211. Wydział Budowlany: sprawozdania, zestawienia,1915-1919,sygn. 1212-1238.
Komisja Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Centralna Komisja Ratowania Dzieci: sprawozdania, zesta­
wienia, korespondencja, 1916-1920, sygn. 1239-1283, 1298-1308. Wydział Rejestracji Strat
Wojennych: sprawozdania, zestawienia, 1916-1921, sygn. 1284-1294. Wydział Dostaw do Burs:
sprawozdania, zestawienia, 1916-1918, sygn. 1295-1297. (Wydział) Organizacji Zaopatrzenia
Ubogiej Ludności w Odzież: sprawozdania, korespondencja, 1916-1920, sygn. 1309-1336.
117
Rada Opieki nad Jeńcami: protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1916-1919, sygn. 1337,1338.
Wydział Opieki nad Uchodźcami 1917-1919: sprawozdania, protokóły, zestawienia, korespon­
dencja sygn. 1339-1399. Wydział Opieki nad Dziećmi Ewakuowanymi: sprawozdania, zesta­
wienia, korespondencja,1919, 1920, sygn. 1400,1401. Wydział Pośrednictwa Pracy: sprawozda­
nia, korespondencja, zestawienia, 1918, sygn. 1402-1413.
53. Organizacje polskie w Rosji – zbiór zespołów [1911-1914] 1915-1920
0,75 mb., inw. ks. 59 j., bez ew. 2 j.
Powstanie i działalność polskich organizacji - statuty, deklaracje, odezwy, sprawozdania,
zaświadczenia, korespondencja:
-Koło Polskie w Petersburgu,1911-1915,sygn.1.
-Komisja Przewozowo-Reewakuacyjna,1917, 1918, sygn. 2-8.
-Komitet Polski Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie,1914-1918, sygn. 9-18.
-„Myśl Narodowa” w Piotrogrodzie,1916, 1917, sygn. 19-21.
-Polski Komitet Finansowy w Moskwie,1918, sygn. 26.
-Polski Komitet Narodowy 1906-1920, sygn. 27-36.
-Polski Komitet Wykonawczy na Rusi, 1917, sygn. 37.
-Polskie Towarzystwo Oświatowe 1917-1919, sygn. 38-43.
-Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny, 1915-1919, sygn. 44-47.
-Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny 1915-1918, sygn. 48-54.
-Wydział Centralny Opieki nad Polakami Jeńcami Cywilnymi i Wojskowymi w
Piotrogrodzie,1917, sygn. 55, 56.
-Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Rosji ,1917, sygn. 57.
-Związek Wojskowych Polaków Garnizonu Toropieckiego, 1917, 1918, sygn. 58.
-Związek Zjednoczenia i Niezawisłości Polski, 1917, 1918, sygn. 59.
54. Centralny Komitet Narodowy 1915-1917 [1918]
0,07 mb., inw. ks. 12 j., mf. nr 28899
Organizacja i działalność CKN: statut, materiały ze zjazdów 1915-1917, sygn. 1-4. Wydaw­
nictwa własne, 1916, 1917, sygn. 5-7. Sytuacja w Królestwie Polskim i polityka władz oku­
pacyjnych: korespondencja, 1916-1918, sygn. 8-12.
55. Towarzystwo Straży Kresowej w Warszawie 1918-1927
7,60 mb., inw. ks. 657 j., bez ew. 1 j.
Zarząd Główny: działalność – statuty, protokóły, sprawozdania,1918, 1919, sygn. 1-7. Rada
Zarządzająca: organizacja i działalność centrali i kół terenowych: protokóły, sprawozdania, 19201922, sygn. 8-22. Komitet Wykonawczy: działalność TSK, sytuacja polityczna w Polsce i na Kre­
sach Wschodnich, sprawy narodowościowe: protokóły, sprawozdania, korespondencja,1919-1929
sygn. 23-118. Kancelaria Główna: korespondencja,1920, 1921, sygn. 119-121. Wydział Organiza­
cyjny; działalność centrali i ekspozytur, pomoc materialna dla ludności, osadnictwo rolne, po­
gotowie wojenne: sprawozdania, protokóły, korespondencja, 1918-1921, sygn. 122-383. Wydział
Prasowo-Wydawniczy: wydawnictwa własne, propaganda,1919-1921, sygn. 384-504. Kresowe
Biuro Prasowe: wycinki prasowe, przeglądy prasy obcej, dotyczące głównie Europy Wschodniej,
1919-1922, sygn. 505-558. Współpraca TSK z redakcjami pism interesującymi się sprawami
Europy Wschodniej, 1920-1927, sygn. 559-595. Wydział Gospodarczy, bilanse, sprawozdania 1920,
1921, sygn. 596-621. Biuro Werbunkowe: sprawozdania, korespondencja,1919,1920, sygn. 622626. Wydział Rolny: stan rolnictwa, parcelacja, robotnicy rolni: sprawozdania, memoriały, kore­
spondencja, protokóły,1920, 1921, sygn. 627-644. Wydział Zabytków: wystawy, rejestracja, 19181925, sygn. 645-656.
118
56. Zbiór druków ulotnych 1911-1939
1,00 mb., inw. ks. 294 j., bez ew. 101j.
Druki w układzie alfabetycznym według haseł tytułowych, wydane lub dotyczące m.in..: Stron­
nictwa Pracy (1937,sygn. 1), Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce (1914-1919,sygn.147), Pol­
skiej Partii Socjalistycznej (1915,1917,1918, sygn. 272), wyborów sejmowych: w Polsce i na
Wileńszczyźnie (1919 – 1922, 1928, sygn.188,199,228), Związku Ludowo-Narodowego (19211927, sygn.73),Pogotowia Patriotów Polskich (1922, sygn. 115), Chrześcijańsko- Narodowego
Stronnictwa Pracy (1922, sygn. 42), Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (1922, sygn.
127),Związku Legionistów Polskich (1923, 1924, sygn. 41), Federacji Polskich Obrońców Ojczy­
zny (bez daty, sygn. 42), Józefa Piłsudskiego (1928-1937, sygn. 232), Obozu Wielkiej Polski (1926,
1933, sygn. 3), Związku Naprawy Rzeczypospolitej (1926, 1927, sygn. 39), Obozu Narodowo-Ra­
dykalnego (1934-1938, sygn. 154), Falangi (1937,sygn.161), Republiki Ukraińskiej
(1919,sygn.242-247), Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (1932,1933, sygn.70).
57. Liga Kobiet Polskich 1915-1933
1,00 mb., inw. ks. 63 j., bez ew. 31 j., mf. nr 28900
Liga Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego: organizacja i działalność zarządu i kół: statut,
sprawozdania, korespondencja, 1915- 1920, sygn. 1-23, 33-60. Liga Kobiet Polskich: zjazd zjedno­
czeniowy, opieka nad dziećmi, udział w wyborach parlamentarnych, działalność koła w Samborze:
protokóły, sprawozdania, korespondencja, 1918-1933, sygn. 24-32, 61-63.
58. Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów RP. Zarząd Główny w Warszawie
1919-1939
4,20 mb., inw. ks.410 j. mf. nr 28901
Organizacja Związku: statuty, materiały ze zjazdów, okólniki, sprawozdania, 1925-1938,
sygn. sygn. 1-12. Finanse: działalność Komisji Rewizyjnej, bilanse, listy płac, 1919-1939 , sygn.
13-27. Ewidencja członków Związku, 1919-1939, sygn. 28-45. Wydawnictwa własne i obce, 19211938, sygn. 46-109. Nieruchomości Związku, 1927-1939, sygn. 110-125. Warunki pracy i płace
pracowników resortu: memoriały, uchwały, korespondencja, okólniki, 1922-1939, sygn. 126-142.
Dzienniki korespondencyjne, 1927-1937, sygn. 401-409. Korespondencja Zarządu Głównego z:
- Ministerstwem Poczt i Telegrafów i innymi urzędami i instytucjami,1921-1939, sygn. 143-172;
- zarządami okręgowymi ,1924-1939, sygn. 173-243;
- kołami miejscowymi ,1919-1939, sygn. 244-400.
59. Komitet Rosyjski w Polsce 1919-1939
0,80 mb., inw. ks.42 j., mf. nr 22898-22939
-Komitet Rosyjski w Polsce: organizacja, działalność, położenie emigrantów rosyjskich w
Polsce,1919-1927, sygn. 1-22, 26, 28.
- Rosyjski Komitet Społeczny: organizacja, przeglądy prasy radzieckiej i
rosyjskiej,1930-1939, sygn. 23-25, 29-33.
-Rosyjski Komitet Ewakuacyjny w Polsce: korespondencja, 1920, 1921, sygn. 36-38.
-Rosyjski Komitet Polityczny w Polsce: organizowanie oddziałów do walki z Rosją Ra­
dziecką, 1920, 1921,sygn. 39-40.
Rosyjska prasa emigracyjna, 1919-1939, sygn. 41-42.
60. Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi 1909-1940
0,45 mb., inw. ks. 42 j., bez ew. 3 j., mf. nr 28902
Organizacja i działalność Towarzystwa: okólniki, sprawozdania, zestawienia, koresponden­
cja, 1909, 1915-1940, sygn. 1-18. Nieruchomości i finanse,1923-1940, sygn. 19-24. Działalność
zakładów Towarzystwa,1920-1940, sygn. 25-34. Różna działalność opiekuńcza, 1925, 1927-
119
1937, sygn. 35-42.
61. Światowy Związek Polaków z Zagranicy. Biuro w Warszawie [1925-1933] 1934-1939
4,16 mb., inw. ks. 534 j., bez ew. 7 j.
Organizacja wewnętrzna i finanse „Światpolu”: statuty, protokóły, sprawozdania, budże­
ty,1925,1929-1939, sygn. 1-88. Organizacje polskie i Polacy za granicą: wykazy,
sprawozdania,1930-1939, sygn. 89-203. Młodzież polska za granicą: organizacje w poszczegól­
nych krajach, pomoc z Polski,1930-1939, sygn. 204-307. Szkolnictwo polskie za granicą, two­
rzenie szkół, pomoc z Polski: sprawozdania. zestawienia, korespondencja, 1930-1939, sygn.
308-353. Kursy i obozy letnie dla Polaków z zagranicy: sprawozdania, raporty, korespondencja,
zestawienia, 1934-1939 sygn. 354-412. Zjazdy, wystawy, igrzyska, zloty w Polsce: protokóły,
sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1927, 1933-1939, sygn. 413-490. Świetlice, chóry,
biblioteki, teatry, orkiestry polskie za granicą; dotacje i pomoc z Polski - sprawozdania,
protokóły, zestawienia, ankiety, 1933-1938, sygn. 491-506. Wydawnictwa własne Związku, pra­
sa polska za granicą, 1930-1939, sygn. 507-534.
62. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny
w Warszawie [1925-1927] 1928-1935 [1936-1937]
1,30 mb., inw. kart. 126 j., bez ew. 1 j.
Sekretariat Generalny. Organizacja i działalność BBWR: statut, sprawozdania, uchwały,
korespondencja,1927-1935,sygn. 1-17. Oceny działalności wybitnych działaczy państwowych i
politycznych, 1928 –1934, sygn.18-22. Prorządowe organizacje zawodowe i społeczne: kore­
spondencja, 1929-1934, sygn. 23-31. Wybory do Sejmu i Senatu: sprawozdania, zestawienia,
korespondencja, 1927-1935, sygn. 32-45. Wybory do rad miejskich: korespondencja, 1927,
1934 sygn. 46,47. Prośby o interwencje, wydawnictwa, 1926-1932, 1935, sygn. 48-51.
Klub Parlamentarny: organizacja i działalność: korespondencja, notatki, 1927,19301935, sygn. 52-60. Stanowisko BBWR wobec sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej
kraju: uchwały, korespondencja, 1928-1934, sygn. 61-68. Interwencje członków BBWR, 19291934, sygn. 69-70. Życiorysy kandydatów na posłów i senatorów oraz wybranych parlamenta­
rzystów,1935, sygn. 71,72. Prace nad zmianą konstytucji: korespondencja, notatki, 1928-1935,
sygn. 73-93. Sąd Klubu Parlamentarnego BBWR, Sąd Marszałkowski i sądy obywatelskie: roz­
patrywanie zarzutów przeciw posłom i senatorom,1925-1937, sygn. 123-129.
63. Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 1919-1939
19,80 mb., inw. kart. 1269 j., bez ew. 23 j .
Składki członkowskie, porady prawne, 1931-1934, sygn. 1-6. Wydatki i oddłużanie związ­
ków samorządowych,1924-1928,1937, sygn. 7, 8. Wydawnictwa własne, m.in.. tygodnik
„Samorząd” i kwartalnik „Samorząd Terytorialny”, 1936-1939, sygn. 9-23. Protokół po­
siedzenia Rady Związku Powiatów,1935, sygn. 24.
Działalność powiatowych związków samorządowych: sprawozdania, zestawienia, korespon­
dencja, protokóły - powiaty z województw:
- białostockiego, 1929-1939,sygn. 25-82;
- kieleckiego,1929-1939, sygn. 83-189;
- krakowskiego,1919-1939, sygn. 190-265;
- lubelskiego,1919-1939, sygn. 266-339;
- lwowskiego,1919-1939, sygn. 340-418;
- łódzkiego,1919-1925, 1929-1939, sygn. 419-502;
- nowogródzkiego, 1929-1939,sygn. 503-548;
- poleskiego, 1929-1939, sygn. 549-591;
- pomorskiego,1919-1939, sygn. 592-714;
120
-
poznańskiego,1919-1939, sygn. 715-877;
stanisławowskiego,1929-1939,sygn. 878-926;
śląskiego,1928-1939, sygn. 927-954;
tarnopolskiego,1929-1939, sygn.955-1007;
warszawskiego,1929-1939, sygn. 1008-1126,
wileńskiego,1929-1939, sygn. 1127-1185;
wołyńskiego.1929-1939, sygn. 1186-1269.
64. Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism w Warszawie 1928-1940
9,21 mb., inw. ks. 522 j., bez ew. 1 j.
Organizacja Związku: statut, sprawozdania, korespondencja, 1928-1940, sygn. 1-7.
Działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Związku: protokóły,sprawozdania,1928-1939,
sygn. 8-54, 98-110. Finanse i administracja: sprawozdania, bilanse, zestawienia, 1930-1939,
sygn. 55-82. Organ Związku „Prasa” 1928-1939, sygn.83-97. Korespondencja, głównie w spra­
wach wydawniczych 1929-1939, sygn. 111-219. Problemy i przepisy prasowe, 1928-1939,
sygn. 220-255. Prasa periodyczna i specjalistyczna 1929-1939, sygn. 256-261. Propaganda i
reklama w prasie, 1928-1939, sygn. 262-282. Kolportaż prasy i sprawy papieru gazetowego,
1928-1939 sygn. 283-313, 316-328. Agencje informacyjne, 1930-1939, sygn. 314-315. Dru­
karze i dziennikarze, 1928-1939, sygn. 329-341, 411-444. Wystawy prasowe, imprezy i akcje
propagandowe, 1929-1939, sygn. 342-348,445-465. Stosunki z zagranicą, 1928-1939, sygn.
349-410. Wydawnictwa, biuletyny i komunikaty 1929-1939, sygn. 466-496). Wycinki prasowe
1929-1939, sygn. 497-522.
65. Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast. Zarząd Główny w Warszawie 1928-1933
0,33 mb., inw. ks.33 j., mf. nr 28903
Organizacja i działalność Zjednoczenia: statut, sprawozdania, protokóły, 1928-1931, sygn. 15, 21-26. Korespondencja ogólna oraz z okręgami i kołami Zjednoczenia 1929-1932, sygn. 620. Działalność posłów i senatorów Zjednoczenia oraz komitetów wyborczych: korespondencja,
notatki, 1928-1933, sygn. 27-31. Rachunki, dziennik korespondencyjny, 1930-1933, sygn. 32,
33.
67. Opieka Polska w Paryżu (Protection Polonaise á Paris) 1928-1941 [1945]
0,25 mb., inw. ks.38 j., mf. nr 28904
Korespondencja z urzędami, organizacjami i poszczególnymi emigrantami, 1928-1940, sygn.
1-31. Rachunki i pokwitowania, 1930-1941, sygn. 32,33. Stowarzyszenie Przyjaciół Ligi Mor­
skiej i Kolonialnej w Paryżu: organizacja i działalność – korespondencja, notatki, 1935-1945,
sygn. 34-38.
68. Proces brzeski – zbiór materiałów 1929-1933
0,87 mb., inw. ks. 18 j., inw. kart. 18 j., bez ew. 5 j., mf. nr 28905
Inw. ks. Materiały z przesłuchań, doniesienia starostów w sprawie oskarżonych, 1929-1931,
sygn. 1,2. Przebieg procesu i wyrok 1931-1933, sygn. 3-15, 17-19.
Inw. kart. Akta procesu 1931-1933,sygn. 1-16. Korespondencja kancelarii adwokackiej L.
Berensona, 1930-1933, sygn. 17. Protesty przeciw procesowi: wycinki prasowe, 1930-1933,
sygn. 18.
69. Samopomoc Społeczna Kobiet. Zarząd Główny w Warszawie
1935-1939 [1940-1941]
2,00, inw. ks.125 j., mf. części zespołu nr 28906
Zjazdy, konferencje, posiedzenia plenarne władz statutowych: statut, protokóły,1935-
121
1939,sygn.1-10. Zarząd Główny – działalność organizacyjno-programowa: okólniki, sprawoz­
dania, „kronika codzienna”, księga kasowa, dzienniki podawcze,1935-1939, sygn. 11-16, 123125. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi: korespondencja,
sprawozdania, 1935-1939, sygn,17-37. Sekcja Propagandowo-Prasowa: protokóły, sprawozda­
nia, biuletyny, wydawnictwa, 1935-1939, sygn. 38-54. Sekcje: samokształcenia, samopomocy
rodzinnej, młodych, samopomocy gospodarczej, dochodów: statut, regulaminy, protokóły, spra­
wozdania, plany, korespondencja, 1935-1939, sygn. 55-77. Koła terenowe- organizacja i
działalność: protokóły, sprawozdania, korespondencja, 1935-1941, sygn. 78-122.
70. Obóz Zjednoczenia Narodowego. Centrala w Warszawie [1930-1932,1936]1937-1939
1,00 mb., inw. kart. 81 j., bez ew. 10 j.
Szef Obozu: powstanie i struktura organizacji: korespondencja, okólniki, notatki, 1937,1938,
sygn. 1-13. Szef Sztabu Obozu: normatywy 1937-1939, sygn.14-18. Oddział Spraw Młodzieży:
organizacja, program, 1937, sygn. 19, 20. Oddział Organizacyjno-Personalny: członkowie, no­
minacje, odznaczenia,1936-1939, sygn. 21-63. Oddział Polityczno-Społeczny: sytuacja po­
lityczna w Polsce, rola OZN, 1936, 1938, sygn. 64-67. Oddział Administracyjno-Finansowy:
bilanse, zestawienia, 1937-1939, sygn. 68-70. Oddział Propagandy: organizacja, działalność,
wydawanie prasy, kwestie Polonii: sprawozdania, korespondencja, notatki, 1930-1932, 19371939, sygn. 71-81.
71. Komitet do spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski
(Sekcja Naukowa) 1937-1939
0,15 mb., inw. ks. 24 j., mf. nr. 28907
Organizacja i działalność Komitetu: program, protokóły, korespondencja, 1937- 1939,
sygn. 1-10. Korespondencja ze współpracownikami w poszczególnych miastach, 1938, 1939,
sygn. 11-19.Opracowania historyczne dotyczące szlachty zagrodowej na terenach Kresów
Wschodnich, 1938, 1939, sygn. 20-24.
72. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Zarząd Główny w Warszawie 1927-1939
0.20 mb.,, inw. ks. 31 j.
Zarząd Główny: organizacja i działalność-statut, sprawozdania, protokóły,
korespondencja,1933-1939, sygn. 1-6. Komitet Organizacyjny I Polskiego Lotu Stratosferycz­
nego: sprawozdania, korespondencja,1937-1939, sygn. 7-20. Instrukcje, skrypty, wydawnictwa,
1927-1939, sygn. 21-31.
73. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych [1890] 1919-1939
15,31 mb., inw. ks. 568 j., bez ew. 2 j., mf. nr. 28908
Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego: korespondencja, protokóły, sprawozdania,
1906-1919, sygn. 1-37. „Przegląd Pedagogiczny” - redakcja: protokóły, notatki, rachunki, 18901902, sygn. 38. „Wychowanie” – redakcja: protokóły, notatki, rachunki, 1898-1919, sygn. 3942. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Nauczycielek i Nauczycieli Wyznania Chrześcijańskiego:
sprawozdania, 1904-1913, sygn. 43. Polski Związek Nauczycielski: zjazdy, protokóły Zarządu
Głównego, 1907-1917, sygn. 44-48.
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Komisja Organizacyjna Towarzy­
stwa, Zarząd Główny: protokóły, sprawozdania, bilanse, 1916-1939, sygn. 49-350. Zarząd
Okręgu Warszawskiego: protokóły, sprawozdania, rachunki, 1919-1939, sygn.351-434. Biuro
Pośrednictwa Pracy przy Zarządzie Okręgowym Warszawskim: podania, korespondencja, 19191939, sygn. 435-474. Koło Warszawskie Towarzystwa: protokóły posiedzeń, rachunki, 19191939, sygn. 475-555. Varia i druki, 1920-1939, sygn. 556-561.
122
74. Polska Macierz Szkolna. Biuro Zarządu Głównego w Warszawie
[1892- 1915] 1916-1939
1,50 mb., inw. ks.97 j., bez ew. 5 j.
Organizacja i działalność PMS: korespondencja, sprawozdania, notatki, 1916-1939, sygn.
1-4. Teki zapisów testamentowych na rzecz PMS i fundacji, 1892-1939, sygn. 5-93.
75. Organizacje młodzieżowe – zbiór akt 1899-1937
0,53 mb., inw. ks. 23 j., inw. kart. 18 j., bez ew. 3 j.
Inw. ks. Czasopisma, korespondencja, okólniki, odezwy, protokóły zebrań, materiały
szkoleniowe: „Zet” i Organizacji Młodzieży Narodowej, 1904- 1918, sygn. 1-6; Komisji Zjazdo­
wej Organizacji Skautowych, 1916, sygn. 7; niepodległościowych organizacji młodzieżowych,
1910-1920 , sygn. 8; I i II zjazdu Polskiej Młodzieży Akademickiej,1919-1921, sygn. 9,10; Związ­
ku Drużyn Strzeleckich, 1922, sygn. 11; Związku Młodej Polski ,1925, 1926, sygn. 12, 13; Związku
Polskiej Młodzieży Demokratycznej i Komitetu Przyjaciół ZPMD, 1929-1935, sygn. 14-20; Frontu
Młodych, 1935, 1936, sygn. 21; Organizacji Młodzieży Pracującej, 1934, 1935 sygn. 22; Związku
Postępu Narodowego Młodzieży Akademickiej i innych organizacji młodzieżowych, 1920-1937,
sygn. 23.
Inw. kart. Organizacje młodzieżowe – odezwy, rezolucje, memoriały, sprawozdania, okólniki,
1899-1918, sygn. 1-17. Działalność polskiej młodzieży na uczelniach niemieckich w latach 1854,
1878-1914: kserokopie dokumentów policyjnych z Archiwum w Monachium, sygn. 18.
76. Archiwum Związku Harcerstwa Polskiego 1913-1939
49,80 mb., inw. ks.2642 j., bez ew. 27 j., mf. nr 28910
Meldunki, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, instrukcje, rozkazy zaświadczenia,
opinie, ankiety, życiorysy, bilanse, pokwitowania, prasa i wydawnictwa organizacji harcerskich i
skautowych polskich i obcych, mapy, plany, fotografie organizacji skautowych i jednostek or­
ganizacyjnych ZHP:
Organizacje skautowe w latach 1913-1920. Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie, sygn.
1. Komenda Naczelna ZHP, sygn. 2-75. Związek Skautek Polskich, sygn. 76-78. Polska Organiza­
cja Skautowa w Piotrkowie, sygn. 79-125. Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie, sygn. 126-168. Na­
czelnictwo Harcerskich Drużyn Wielkopolskich, sygn. 169. Naczelny Inspektorat Harcerski, sygn.
170-243. Batalion Harcerski, sygn. 244-289. Tymczasowa Komisja Wyszkolenia Wojskowego Mło­
dzieży, sygn. 290-295.
Władze naczelne i Naczelnictwo ZHP w latach 1918-1939. Naczelna Rada Harcerska,
sygn.296-306; walne zjazdy, sygn.307-333; akta Przewodniczącego, sygn.334-352; Sekretariat
Generalny, sygn. 353-563; Dział Duszpasterstwa, 564; Komisja Odznaczeń, sygn. 565; Komisja
Główna Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, sygn. 566-570; Dział Zagraniczny, sygn. 571661; Dział Zarządów Oddziałów i Kół Przyjaciół Harcerstwa, sygn. 662-730; Dział Prasy i
Propagandy, sygn. 731-763; Dział Skarbowy, sygn. 764-844; Centralna Komisja Dostaw Harcer­
skich, sygn. 845-847; Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie”, sygn. 848-927; komisje i komite­
ty, sygn. 928-930; kursy, sygn. 931,932; Naczelny Sąd Harcerski, sygn. 933-941; harcerskie zloty
krajowe, sygn. 942- 1074; skautowe zloty międzynarodowe, sygn. 1075 –1157.
Główna Kwatera Harcerzy w latach 1918-1939: akta Naczelnika Harcerzy; sygn. 11581165; Sekretariat, sygn. 1166-1223; Wydział Organizacyjny, sygn. 1224-1470; Wydział Ogólny,
sygn. 1471-1492; Wydział Drużyn, sygn. 1493-1505; Wydział Starszo- Harcerski, sygn. 1510-1549;
Wydział Wykonawczy Starszego Harcerstwa, sygn.1550-1574; Wydział Kształcenia Starszyzny,
sygn. 1575-1579; Wydział Żeglarski, sygn. 1580-1590; Wydział Obozów i Turystyki, sygn. 15911662; Wydział Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, sygn. 1663-1763; Wydział
Mniejszości Narodowych, sygn. 1764-1767; Wydział Drużyn Polskich Zagranicą, sygn. 17681780;Wydział Zagraniczny, sygn. 1781-1852; Inspektor Kresowych Harcerzy, sygn. 1853-1857;
123
Referat Propagandy i Wydawnictw, sygn. 1858-1863; Wydział Osobowy, sygn. 1864-1884; Komisja
Dyscyplinarna, sygn. 1885-1887; Wydział Skarbowo-Gospodarczy, sygn.1888-1901; Wydział Za­
wodów, sygn. 1902-1904; Wydział Programowy; sygn. 1905-1908; Referat Pożarniczy, sygn. 19091916; Komisja Mundurów i Odznak, sygn.1917; Wydział Wschodni, sygn. 1918-1936; Komenda
Harcerskich Oddziałów Ochotniczych, sygn. 1937-1954.
Główna Komenda Harcerek w latach 1918-1939: akta Naczelniczki, sygn.1955; Sekreta­
riat, sygn. 1956-1965; Wydział Skarbowy, sygn. 1966-1970; Wydział Osobowy, sygn. 1971-1976;
Wydział Programowy, sygn. 1977-1979; Wydział Szkolenia Starszyzny, sygn. 1980; Harcerska
Szkoła Instruktorska „Bucze”, sygn. 1981-1991; Wydział Organizacyjny, sygn. 1992-2115; Referat
Gospodarczy- Komisja Mundurowa, sygn. 2116, 2117; Referat Obozów, sygn. 2118-2150; Referat
Prasy i Propagandy - materiały czasopisma „Skrzydła”, sygn.2151-2162; Wydział Wychowania
Fizycznego, sygn. 2163-2183; Wydział Przysposobienia do Obrony Kraju, sygn. 2184-2202; Wy­
dział Zuchów, sygn. 2203-2206; Wydział Starszych Harcerek, sygn. 2207-2227; Wydział Za­
graniczny, sygn. 2228-2248; Wydział Międzynarodowy, sygn. 2249-2275; Wydział Pogotowia Har­
cerek, sygn.2276-2284; Wydział Pośrednictwa Pracy, sygn. 2285.
Akta zarządów oddziałów, okręgów i komend chorągwi z lat 1920-1939: Oddział Warszaw­
ski, sygn. 2286-2293; Komenda Warszawskiej Chorągwi Harcerzy, sygn.2294-2436; Komenda
Warszawskiej Chorągwi Harcerek, sygn. 2437-2439; Komenda Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy,
sygn. 2440; Komenda Mazowieckiej Chorągwi Harcerek, sygn.2441-2444; Kresowa Chorągiew
Harcerzy, sygn.2445-2457; Zarząd Okręgu Lubelskiego ZHP, sygn. 2458-2479; Zarząd Okręgu
Wielkopolskiego, sygn.2480; Komenda Hufca Męskiego w Lesznie, sygn. 2481-2518; Komenda
Hufca Żeńskiego w Lesznie, sygn.2519-2536.
Wydawnictwa ZHP z lat 1914-1938: czasopisma, druki zwarte, sygn.2537-2625. Wydawnic­
twa obcych organizacji skautowych z lat 1918-1938, sygn. 2626-2641. Mapy i plany, bez dat, sygn.
2642, 2643.
81. Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych – grupa zespołów [1924] 1928-1934
1,30 mb., inw. ks. 67 j.
Korespondencja Związku ze środowiskami i uczelniami, 1925-1934, sygn. 1-17. Koła na­
ukowe: działalność, kontakty z zagranicą, 1925-1933, sygn. 18-30. I Kongres Naukowy Polskiej
Młodzieży Akademickiej, 1931, sygn. 31-34. Czasopismo Związku „Ruch Akademicki” ,1931,
1923, sygn. 35-38. Działalność środowiska akademickiego w Poznaniu i Krakowie, 1924-1932,
sygn.39-50. Likwidacja Związku, 1933, 1934, sygn. 51-53. Książki, czasopisma i druki, 1924-1933,
sygn. 54-67.
83. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie oraz Szkoła Nauk Politycznych
przy Instytucie 1931-1939
0,20 mb., inw. ks. 16 j., mf. nr 28913
Rzemiosło, chałupnictwo i wytwórczość ludowa na Wileńszczyźnie, 1934-1939, sygn.1-9.
Komisja Rewizyjna Instytutu, dokumenty słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych 1931-1939,
sygn. 10-16.
86. Muzeum Polskie w Rapperswilu 1914-1952
3,00 mb., inw. ks. 214 j.
Stosunki Muzeum z władzami polskimi: korespondencja, sprawozdania, 1936-1952, sygn. 120. Ekspozycje i eksponaty muzealne – dokumentacja, korespondencja 1936-1951, sygn. 21-50.
Stosunki Muzeum z bibliotekami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi: koresponden­
cja,1927, 1936-1951, sygn. 51-75, 128-139. Stosunki z władzami szwajcarskimi: korespondencja,
1944-1951, sygn. 76-87. Sprawy gospodarczo – finansowe, 1936-1951, sygn. 88-125.Sprawy per­
sonalne, 1938-1951, sygn. 126, 127. Varia, 1914-1919, 1941-1951, sygn. 140-159. Księgi finan­
124
sowe, 1937-1951, sygn. 160-186. Prasa i wycinki prasowe,1923-1951, sygn. 187-203. Dzienniki
korespondencyjne, 1937-1947, sygn. 204-210. Przedmioty muzealne, 1936 i bez dat, sygn. 211213.
87. Fundacja im. hr. Jakuba Potockiego w Warszawie [1723, 1824-1933]1934-1943
8,20 mb., inw. ks. 310 j., bez ew. 6 j., mf. nr 28914
Stan majątku Fundacji: protokóły, instrukcje, 1935-1939, sygn. 1-9. Zarząd Fundacji: powsta­
nie i działalność, kontakty z władzami polskimi, represje władz hitlerowskich, 1928-1943, sygn. 1097. Majątek i dobra Fundacji w Polsce i we Francji, 1845, 1914, 1922-1940, sygn. 96-297. Akta
osobiste i rodzinne J. Potockiego, 1723- 1934, sygn. 298-305. Akta Stanisława Starzewskiego,
dyrektora Fundacji, rękopisy dotyczące Madagaskaru, 1920-1936, sygn. 306-310.
88. Zbiór zespołów szczątkowych 1836-1953, 1970-1973, 1978, 1991-1992
3,80 mb., inw. ks. 181 j., bez ew. 86 j.
Związek Zawodowy Muzyków RP: działalność ,1924-1928, sygn. 1-5.
Zjednoczenie Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych we Lwowie; sprawozdanie z
działalności za lata 1923-1924, sygn. 6.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości: protokóły walnych zgromadzeń, 1938-1939,
sygn. 7.
Akta Zuzanny hr. Potockiej, żony ambasadora RP w Waszyngtonie: sprawy rodzinne, działalność
społeczna, 1927-1937, sygn. 8-11.
Sanatorium „Vita” we Lwowie: księgi wpisów chorych, 1930-1938, sygn.12-14.
„Znak”. Organ Związku Oficerów Rezerwy – sprawy finansowe, 1935-1937, sygn. 22-30.
Komitet Wydawniczy młodych dzieł Romana Dmowskiego: zbiórka środków, 1928, 1929,
sygn. 32, 33.
Akta gen. Eugeniusza Rodziewicza: służba wojskowa, rokowania z Ukrainą, 1917-1919,
sygn. 34-36.
Redakcja księgi historii artylerii I Korpusu Polskiego: korespondencja, dowody kasowe, 1918,
sygn. 37,38.
Polskie Gimnazjum Społeczne w Kamieńcu Podolskim; protokóły, księgi ocen, 1918-1920,
sygn.39-45.
Akta Henryka Lisickiego: studia, praca zawodowa, sprawy majątkowe,1836-1927, sygn. 46-53.
Akta Antoniego Boguckiego (wicemarszałka Senatu): działalność warszawskich stowarzyszeń
społecznych i Stowarzyszenia Polsko- Jugosłowiańskiego, 1931-1936, sygn. 54-59.
Towarzystwo Popierania Pracy Społecznej; odezwy władz zaborczych i ugrupowań polskich,
utworzenie Archiwum Społecznego, 1914-1917, sygn. 60-64.
Młodzież Wszechpolska. Związek Akademicki: sprawozdania z zebrań, 1930,1931, sygn. 65.
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich : biuletyny, programy wykładów, 1934, 1935,
sygn. 66-68.
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Sąd Wojewódzki dla mb. st. Warszawy: akta sprawy
przeciwko Kazimierzowi Świtalskiemu, notatki Świtalskiego z lat I i II wojny
światowej, 1914-1915, 1939-1953, sygn. 69-72 a.
Akta Tadeusza Zglińskiego: odpisy z prasy warszawskiej, stenogramy sejmowe, 1914-1949,
sygn. 73-79.
Klub Pracowników Centralnych Organizacji Spółdzielni Rolniczych w Warszawie:
sprawozdania z działalności, pokwitowania, 1933-1939, sygn., 80-85
Starostwo Powiatowe w Wołożynie: rozliczenia z pieniędzy pobranych we wrześniu 1939 r.,
1942, 1947, 1948, sygn. 86.
Towarzystwo Kolonizacyjne w Warszawie: Kolonia „Orzeł Biały” w Brazylii – album
z fotografiami, 1929, 1930, sygn. 87.
125
Klub Demokratyczny w Warszawie: protokóły zebrań, spisy członków, 1929, 1930, sygn. 88.
Canadian Pacific Railway. Department Colonization and Development (Kanadyjska Kolej
Pacyfiku. Departament Kolonizacji i Rozwoju); album ze zdjęciami polskich emigrantek
w Kanadzie, 1928, 1929, sygn. 89.
Biuro Senatu RP: protokóły posiedzeń Komisji Regulaminowej, 1922-1925, sygn. 90.
Urząd Zaopatrywania Pracowników Państwowych: organizacja, działalność, listy płac, 1917-1921,
sygn. 91-97.
Związek Związków Właścicieli Przedsiębiorstw Autobusowych RP: protokóły posiedzeń Zarządu,
1931-1934, sygn. 98.
Polski Biały Krzyż. Oddział Lubelski: korespondencja z kołami, 1927-1929, sygn. 99.
Akta Witolda Mileskiego (członka Głównego Komitetu Pomocy dla Spisza, Orawy i Czadeckiego);
działalność Komitetu – mapy, broszury, plakaty, wycinki prasowe, 1902-1939, sygn. 100-105.
Polski Związek Pływacki : sprawozdania, regulaminy, komunikaty, 1934, 1935, sygn. 108-110.
Wydział Narodowy Lubelski: komunikaty, 1916-1918, sygn. 111.
Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia”: sprawozdania, protokóły, opracowania, 1928-1936,
sygn. 112-115.
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”: statut, korespondencja,1934-1935, sygn. 116,117.
Towarzystwo „Liga Antybolszewicka”: ulotki, broszury, odezwy, 1919-1925, sygn. 118-120.
Narodowy Komitet Zakopiański: protokóły posiedzeń, 1916, sygn. 121.
Towarzystwo Przemysłowców Królestwa Polskiego: korespondencja z władzami
okupacyjnymi i Tymczasową Radą Stanu, 1916-1918, sygn. 122-125.
Akademickie Koło Włodzimierzan: statut, protokół, spisy i deklaracje członków, 1932, 1933,
sygn. 126.
Towarzystwo Zawodowego Kształcenia Kobiet; sprawy finansowe, 1918-1934, sygn. 127, 128.
Komisja Ankietowa: przemysł cukrowniczy, 1927, sygn. 129.
Biuro Propagandy Konsumpcji Cukru; sprawozdania, 1932, 1936, sygn. 130, 131.
Państwowa Szkoła Techniczna we Lwowie: wykazy pracowników, 1936-1939, sygn. 132, 133.
Stowarzyszenie „Rodzina Urzędnicza”: dom wypoczynkowy w Druskiennikach, 1933, 1934,
sygn. 134.
Polska Organizacja Wojskowa - „Komunikat Informacyjny” nr 1-154: Legiony, sytuacja polityczna
i gospodarcza ziem polskich, 1917, 1918, sygn. 135.
Pamiętnik wojenny arystokraty niemieckiego, 1914, 1915, sygn. 136.
Akta gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego: listy i depesze od organizacji i
stowarzyszeń, 1938, 1939, sygn. 137-139.
Akta gen. Władysława Bortnowskiego: korespondencja z rodziną, fotografie z I wojny
światowej, działalność w organizacji studenckiej.
Akta płk Adama Koca: wspomnienia z walk o niepodległość, listy do Remigiusza Kwiatkowskiego, 1920-1948, sygn. 144-148.
Akta Ignacego Boernera : wspomnienia z lat 1914-1920, listy do rodziny, fotografie 1896-1921,
sygn. 149-153.
Akta Michała Sokolnickiego : pamiętnik z lat 1898-1913, 1936, sygn. 154.
Akta Aleksandra Prystora: działalność polityczna i społeczna 1900-1937, sygn. 165-174.
Akta Ignacego Mościckiego: listy kardynała A. Hlonda i I. Daszyńskiego, dyplomy
orderów, referat o sprawach gospodarczych, 1930-1935, sygn. 175-178 a.
Akta Czesława Krauskiego: korespondencja rodzinna, dokumenty dotyczące firmy PLL
„Lot”, 1927-1940, sygn. 179-185.
Akta Konstantego Aleksandrowicza /Kostka/: działalność w okresie I wojny światowej
– notatki, wspomnienia, 1913-1918, 1933-1934, sygn. 186-190.
Akta Alfreda Wysockiego: działalność jako ambasadora RP w Rzymie i Berlinie – korespondencja, notatki ,1925-1938 , sygn.191-197.
126
Loże masońskie w Polsce : komunikaty, statut, opisy rytuałów, 1936, 1937, sygn. 198.
89. Zbiór dokumentów luźnych 1868-1992
3,80 mb., inw. ks. 199 j., bez ew.84 j.
Akta urzędów i instytucji: zwrot zabytków i archiwaliów z Rosji, spis ludności Polski, walka z
lichwą, 1918-1921, 1931, 1938, sygn. I/1-9. Akta partii politycznych, związków i stowarzyszeń:
statuty, sprawozdania, protokóły, odezwy, 1917-1945, sygn. II/1-46, III/1-4. Akta osób prywatnych,
m.in.. prof. Szymona Aszkenazego, dr Józefa Chałasińskiego, Hermana Diamanda, Aleksandra
Przesmyckiego, wojewody Władysława Jaroszewicza, konsula RP w Detroit Władysława Kozłow­
skiego, radcy Poselstwa RP w Brukseli Anatola Műhlsteina, radcy handlowego Ambasady RP w
Moskwie Antoniego Żmigrodzkiego, posła RP w Sofii Adama Tarnowskiego, 1968-1942, sygn.
IV/1-105. Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski: opracowania, memoriały, protokóły,
korespondencja, 1916-1945, sygn. V/1-29, VI/1-6.
90. Akta Wincentego i Władysława Choroszewskich [1857] 1870-1940
2,00 mb., inw. ks. 115 j., mf. nr 28915
Wincenty Choroszewski (inżynier górniczy, współautor prawa górniczego w Rosji), Władysław
Choroszewski (inżynier górniczy, dyrektor w MPiH): akta biograficzne, korespondencja prywatna,
zaświadczenia, sprawy finansowe, 1857-1940, sygn. 89-106: działalność w rosyjskich urzędach
górniczych, stan górnictwa w Rosji i Królestwie Polskim, 1870-1918, sygn. 1-15. Działalność Wła­
dysława Choroszewskiego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu i Dyrekcji Salin: sytuacja na Gór­
nym Śląsku, stan polskich kopalń i hut, organizacja władz górniczych, kapitały obce w polskim
przemyśle, działalność związków zawodowych, 1919-1940, sygn. 16-88.. Mapy i plany 1870-1918,
sygn. 107-115.
91. Akta Artura Dobieckiego 1916-1937
0,32 mb., inw. ks., 11 j., mf. nr 28916
A. Dobiecki (ziemianin, polityk, poseł i senator z ramienia BBWR): działalność w partiach po­
litycznych, głównie w Stronnictwie Polityki Realnej, Stronnictwie Pracy Konstytucyjnej, Stronnic­
twie Prawicy Narodowej i Chrześcijańsko- Narodowym Stronnictwie Rolniczym: programy, dekla­
racje, korespondencja, 1918-1933,sygn. 1-6. Sprawa Zakładów Żyrardowskich i udziału Dobiec­
kiego w „aferze żyrardowskiej”: korespondencja, 1932-1937, sygn.7. Korespondencja, głównie do­
tycząca spraw finansowych przedsiębiorstw, 1916-1936, sygn. 8-11.
92. Akta Piotra, Ludwika i Wiesława Drzewieckich 1905-1921
0, 15 mb., inw. ks., 21 j., mf. nr 28917
Piotr Drzewiecki (inżynier, prezydent Warszawy, działacz społeczny), Ludwik Drzewiecki (ku­
piec, działacz społeczny), Wiesław Drzewiecki (syn Ludwika, kierownik firmy przewozowej). Sta­
rania o utworzenie szkolnictwa polskiego: korespondencja, 1905, sygn. 1. Sprawa polska w opinii
polityków polskich i obcych: korespondencja, notatki, 1915-1917, sygn. 2-4. Sytuacja polityczna w
Królestwie Polskim: komunikaty 1916, sygn. 5. Polityka okupacyjnych władz niemieckich w
Królestwie Polskim: odezwy, proklamacje, notatki, 1915-1918, sygn. 6-9. Tworzenie szkolnictwa
wyższego: korespondencja, notatki, 1915, 1916, sygn. 10-13. Rada Miejska w Warszawie – or­
ganizacja i działalność 1916, sygn. 14-18.Odpisy dokumentów wojskowych Wiesława Drzewiec­
kiego, 1919-1921, sygn. 19-21.
93. Akta Stanisława Dzierzbickiego [ 1819-1879] 1883-1980
4,50 mb., inw. ks. 80 j., bez ew. 75 j., mf. nr 28918
Działalność S. Dzierzbickiego w Królestwie Polskim i w niepodległej Polsce jako: sędziego
gminnego,1883-1989, sygn. 1; członka: zarządów instytucji kredytowych 1886-1919, sygn. 2-13;
127
organizacji rolniczych,1891-1919, sygn. 14-35; towarzystw ubezpieczeniowych, 1899-1919, sygn.
36-48. Starania o wprowadzenie w Królestwie Polskim samorządów wiejskich i miejskich, 19051916, sygn. 49, 50. Organizacje polityczne, społeczne i oświatowe i udział w nich Dzierzbickiego:
programy, ulotki, korespondencja, 1888-1919,sygn. 51-62. Działalność władz i urzędów i udział w
nich Dzierzbickiego 1915-1919, sygn. 63-68. Działalność publicystyczna i naukowa, 1898-1915,
sygn. 69. Korespondencja prywatna i sprawy rodzinne 1875-1919, sygn. 70-76. Prasa, 1902-1919,
sygn. 77-79. Działalność Konstantego Dzierzbickiego /ojca/ jako sędziego pokoju, stypendium im.
Nowodworskiego 1819-1879, sygn. 80.
94. Akta Władysława Grabskiego 1869-1938 [1939-1940, 1958, 1960]
0, 27 mb., inw. ks. 18 j.
W. Grabski (ekonomista, polityk, minister skarbu, premier): wspomnienia, listy, bibliografia
prac, 1869-1975, 1910-1939, 1958, sygn. 1-4. Działalność jako posła w rosyjskiej Dumie, sytuacja
na Śląsku: teksty wystąpień, korespondencja, notatki, 1907-1912, sygn. 5,6. Działalność jako
ministra skarbu i premiera: korespondencja, notatki, 1919-1923, 1926, sygn. 7-9. Represje carskie
wobec brata Stanisława Wojciechowskiego, zamordowanie prezydenta Narutowicza, przewrót
Piłsudskiego: wspomnienia, relacje, opracowanie, 1893, 1919-1934, 1960, sygn. 10-13. Działalność
publicystyczna i naukowa: listy, notatki, 1928-1940, sygn. 14-16. Wycinki prasowe o działalności
W. Grabskiego, 1922-1924, 1926, sygn. 17,18.
95. Akta Stanisława Kauzika [1909] 1919-1939
7, 50 mb., inw. ks. 75 j., bez ew.163 j., mf. nr 27491, 27492, 28919, 30942-30978
S. Kauzik (ekonomista, polityk, działacz społeczny): działalność w Głównym Urzędzie Li­
kwidacyjnym, Ministerstwie Skarbu, Prezydium Rady Ministrów, Polskim Związku Wydawców
Dzienników i Czasopism, współpraca z Władysławem Grabskim: korespondencja, akty mianowania
i dymisji, memoriały, opracowania, notatki, 1919-1938, sygn. 1-40. Działalność naukowa: notatki,
opracowania, m.in.. na temat sytuacji finansowej Polski w latach I wojny światowej, 1909 –1939,
sygn. 41-68 a. Sprawy prywatne Kauzika, działalność i śmierć W. Grabskiego: korespondencja,
zaświadczenia, notatki, wycinki prasowe, 1933-1939, sygn. 69-74.
97. Akta Hartwiga Lötti [1847-1909] 1910-1939
0,51 mb., inw. ks. 31 j., bez ew. 1 j., mf. nr 28920
H. Rudolf Karol Lőtti von Kelenfold (inżynier w fabryce Poznańskiego w Łodzi): dokumen­
ty rodzinne, 1847-1938, sygn. 1-3. Działalność w zakładach Poznańskiego oraz członka rad nad­
zorczych łódzkich spółek akcyjnych: korespondencja, zaświadczenia, notatki, 1912-1937, sygn. 49. Sprawy obywatelstwa i majątkowe: korespondencja, zaświadczenia, notatki, 1925-1939, sygn.
10-17. Korespondencja z krewnymi i osobami obcymi, 1910-1939, sygn. 18-31.
98. Akta Jędrzeja i Zofii Moraczewskich 1858-1956
8,46 mb., inw. ks.77 j., inw. kart. 3668 j.,
Jędrzej Moraczewski, działacz PPSD i PPS, premier, poseł do Parlamentu w Wiedniu i na
Sejm RP; Zofia Moraczewska, żona Jędrzeja, działaczka organizacji kobiecych.
Inw. ks. Działalność ugrupowań aktywistycznych, Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej:
notatki, korespondencja,1912-1921, sygn. 1-9. Działalność Józefa Piłsudskiego: wspomnienia, me­
moriały, fotografie, wycinki prasowe, 1914-1935. Działalność społeczna i polityczna J. Moraczew­
skiego jako: aktywisty członka PPSD, inżyniera, legionisty, ministra Komunikacji, premiera,
ministra Robót Publicznych, posła na Sejm działacza PPS, twórcy Związku Związków Zawodo­
wych: korespondencja, notatki, programy, ulotki, 1899-1939, sygn. 15-40, 76. Działalność Zofii
Moraczewskiej jako aktywistki Ligi Kobiet, Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet i Samopomocy
Społecznej Kobiet: korespondencja, notatki,1919 - 1936, sygn. 41-67. Niemieckie obwieszczenia,
128
fotografie Warszawy, 1939-1942, sygn. 68-75.
Inw. kart. J. Moraczewski: dokumenty rodzinne, działalność w: organizacjach robotniczych
i socjalistycznych w Galicji, Parlamencie Austro-Węgierskim, Związku Strzeleckim, Legionach,
PPS-Dawnej Frakcji Rewolucyjnej i Robotniczym Instytucie Oświaty i Kultury 1896-1939, sygn.
71/I, t. 1-146. Działalność publicystyczna Moraczewskiego: artykuły, odczyty, przemówienia, refe­
raty, listy, 1914-1939, sygn. 71/ II, t. 1-280. Pamiętniki, dzienniki, notatki, artykuły i wspomnienia
J. Moraczewskiego i Z. Moraczewskiej, 1930-1945, sygn. 71/III, t. 1-9. Wycinki z prasy polskiej i
obcej, 1915-1939, sygn. 71/IV, t. 1-3000. Inwentarze wycinków prasowych, rękopisów i mate­
riałów oddanych w depozyt do CA KC PZPR, 1930, 1933, 1950, sygn. 71/V. Korespondencja Z.
Moraczewskiej z Wydziałem Historii Partii KC PZPR, spisy i notatki, 1949-1956, sygn. 71/VI.
99. Akta Franciszka Nowodworskiego 1914-1918
0,25 mb., inw. ks. 20 j., mf. nr 28922
Działalność F. Nowodworskiego (adwokata, działacza społecznego, posła do rosyjskiej
Dumy): w organizacjach polskich w Rosji i Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego
1915-1918, sygn. 10-15; jako radcy prawnego 1914-1917, sygn. 16-20. Polacy w Rosji: położenie i
wpływ rewolucji marcowej, projekty autonomii Królestwa Polskiego, tworzenie polskich od­
działów i działalność polskich organizacji 1914-1918, sygn. 1-9
100. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego 1861-1941
62, 47 mb. inw. ks. 4498 j., inw. kart.943 j., bez ew. 3 j., mf. nr 24002- 24019
Inw. ks. Materiały I. J. Paderewskiego (pianisty, polityka, premiera). Materiały biograficz­
ne: dokumenty osobiste i rodzinne: wspomnienia, dyplomy, albumy, korespondencja, fotografie,
wycinki prasowe, 1861-1941, sygn. 1-247. Działalność muzyczna: programy, recenzje, korespon­
dencja z agencjami koncertowymi i uczniami , 1879-1940, sygn. 248-586. Działalność polityczna i
społeczna Paderewskiego w latach 1890-1918: korespondencja z Romanem Dmowskim, ufundo­
wanie Pomnika Grunwaldzkiego, działalność ugrupowań politycznych na ziemiach polskich, Po­
lonia na świecie, pomoc dla ofiar I wojny światowej, sprawa polska, Komitet Narodowy Polski,
Armia Polska we Francji, oddziały polskie w Rosji, sygn. 587-680. Działalność polityczna
Paderewskiego w latach 1918-1921: powstanie niepodległej Polski, powstanie rządu Paderew­
skiego walka o granice, sytuacja wewnętrzna i stosunki Polski z zagranicą, system parlamentarny,
dostawy sprzętu i żywności z Zachodu, sygn. 681-1009. Działalność polityczna Paderewskiego w
latach 1921-1941:zamach stanu J. Piłsudskiego, sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Pol­
ski, utworzenie Frontu Morges, działalność Polonii amerykańskiej, klęska wrześniowa, powstanie
rządu Sikorskiego i Rady Narodowej, sytuacja w okupowanej Polsce, 1921-1941, sygn.1010-3176.
Sprawy finansowe Paderewskiego: majątek osobisty, wydatki, datki na cele narodowe, 1881-1940,
sygn.3177-3247. Korespondencja prywatna: prośby o datki, pomoc dla muzyków, 1876, 1885-1940,
sygn. 3428-3762. Materiały nadesłane, utwory literackie, prospekty, albumy, listy, 1817-1869,
1890-1940, sygn. 3763-3825.
Materiały członków rodziny: Heleny Paderewskiej: korespondencja z rodziną, pomoc dla
Polaków w kraju i na obczyźnie, 1856-1934, sygn. 3826-4024; Antoniny z Paderewskich Wil­
końskiej: dokumenty i korespondencja prywatna, 1900-1940, sygn. 4025-4033; Wacława Gór­
skiego: korespondencja prywatna, Paderewski w USA w latach I wojny, 1882- 1939, sygn.10344044; Barbary Obuchowicz, Emilii i Anny Jaszowskich, korespondencja prywatna, 1899-1902,
1909, 1928-1939, sygn. 4045-4051.
Materiały współpracowników: Sylwina i Anieli Strakaczów: działalność muzyczna
Paderewskiego oraz polityczna i publicystyczna Strakacza, sytuacja Polski i Polaków przed i po
wrześniu 1939 r. w kraju i na obczyźnie, 1922-1940, sygn. 4052-4399; Józefa K. Orłowskiego:
prowadzenie spraw Paderewskiego w USA, sytuacja Polonii w USA, 1902, 1916, 1918, 19211939, sygn. 4400-4464, Heleny Lűbke: korespondencja prywatna, rachunki, 1940, sygn. 4465-
129
4468.
Materiały osób obcych (dokumenty osobiste, korespondencja) 1898-1940, sygn. 4469-4498.
Inw. kart. Listy oraz kopie listów i dokumentów kierowanych do Paderewskiego,
1905,1926, 1939, 1970, 1971, sygn. 4499-4508. Fotografie Paderewskiego, jego rodziny, różnych
osobistości i obiektów, 1891-1940, sygn. 4509(1-8) – 4524 (1-74), 4525, 4526. Widokówki, pocz­
tówki, bilety wizytowe, plany i rysunki techniczne 1883-1940, sygn. 4527- 4533.
101. Akta Bronisława Piłsudskiego 1893-1919
0,40 mb., inw. ks. 134 j., bez ew. 7 j., mf. nr 23038, 28923
B. Piłsudski (zesłaniec, etnograf): korespondencja z różnymi osobami, m.in.. z T. Filipowi­
czem, I. Kosmowską, J. Piłsudskim, W. Sieroszewskim, notatki z okresu zesłania na Sachalin, w
tym dotyczące badań etnograficznych, 1893-1919, sygn. 1-118. Fotografie mieszkańców Sachalina,
internowanych w Szczypiornie legionistów i różnych obiektów, 1908, 1913, 1918, sygn. 119-134.
102. Akta Józefa Poniatowskiego 1918, 1931-1939
0,19 mb., inw. ks. 21 j., mf. nr 28924
J. Poniatowski (ekonomista, poseł na Sejm, działacz BBWR) - praca w Instytucie Badania
Koniunktur: materiały o zadłużeniu drobnych gospodarstw w Polsce, 1933-1937, sygn. 1-2.
Programy reform w rolnictwie, działalność organizacji rolniczych, głównie na Kresach Wschod­
nich, międzynarodowy kongres rolniczy w Pradze i konferencja importowa, 1932-1939, sygn. 3-13.
Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich: statut, regulaminy, informacje prasowe, 19341937, sygn. 14. Zrzeszenie Członków b. Polskiej Organizacji Wojskowej Wschód: materiały or­
ganizacyjne, 1918, 1933-1937, sygn. 15. Działalność Poniatowskiego jako posła na Sejm,
uczestnictwo w zjazdach naukowych i absolwentów SGGW: korespondencja, materiały informacyj­
ne, zaproszenia, 1925, 1932-1939, sygn. 16-21.
103. Akta Floriana Sokołowa 1900-1939
0,84 mb., inw. ks. 49 j.
F. Sokołow (adwokat, dziennikarz): akta dotyczące spraw osobistych i rodzinnych, 19001936, sygn. 1-8. Praktyka adwokacka i radcowska, m.in.. w Amerykańskim Zjednoczonym
Komitecie Rozdzielczym dla Żydów Ofiar Wojny w Warszawie,1918-1919, 1929, sygn.9-12.
Działalność w charakterze korespondenta i redaktora gazet: wycinki prasowe, biuletyny,
komunikaty, druki, korespondencja na temat sytuacji międzynarodowej i sprawy polskiej do 1918
r., polityki II Rzeczypospolitej, sytuacji mniejszości narodowych 1905-1939, sygn. 13-49.
104. Akta Juliusza Twardowskiego [1839] 1901-1945
2,71 mb., inw. ks., 139 j., bez ew. 1 j., mf. nr 28925
Juliusz Pius Twardowski (polityk, działacz gospodarczy): działalność na stanowisku ministra
do spraw Galicji w Wiedniu, Galicja przed i w czasie I wojny światowej,1900-1919, sygn. 1-31.
Stosunki polsko- ukraińskie, 1913-1918, sygn. 32-38. Sprawy polskie w czasie i bezpośrednio po I
wojnie światowej,1915-1925. Działalność Twardowskiego na stanowisku delegata Głównego
Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu, przewodniczącego delegacji polskiej do rokowań gospodar­
czych z Niemcami i delegata innych polskich ministerstw, 1919-1933, sygn. 46-72. Udział w ra­
dach nadzorczych towarzystw i instytucji kredytowych i gospodarczych, 1914-1940, sygn. 73-96.
Udział w wymianie kulturalnej polsko-austriackiej, działalność i poglądy polityczne Twardow­
skiego, 1902-1945, sygn.97-133.Sprawy rodzinne i osobiste (1839) 1901-1939, sygn. 134-139.
105. Akta Lucjana Żeligowskiego 1889-1939, 1944-1947
1,80 mb., inw. ks. 96 j., mf. nr 28926.
J. Żeligowski (generał, polityk): działalność wojskowa i polityczna w okresie wojny rosyjsko –
130
japońskiej, I wojny światowej, wojny polsko –radzieckiej, powstania Litwy Środkowej; organizacja
Ministerstw Spraw Wojskowych i stan armii, zamach stanu J. Piłsudskiego, organizacje kombatanc­
kie – wspomnienia, notatki, korespondencja, 1889-1937, sygn. 1-68. Działalność polityczna i
społeczna m. in. w Sejmie, w Wileńskiej Izbie Rolniczej i samorządzie, 1921-1939, sygn. 69-90.
Sprawy osobiste i majątkowe, 1903-1938, sygn. 91-95. Korespondencja, głównie w sprawach po­
litycznych, 1944-1947, sygn. 96.
106. Akta Józefa i Aleksandry Piłsudskich [1867] 1913-1939
5,15 mb., inw. ks.124 j., bez ew. 7 j. , mf. nr 20190-20194, 23101-23139
J. Piłsudski: działacz polityczny, marszałek Polski; Aleksandra – działaczka społeczna, żona.
I. Adiutantura Belwederu: sytuacja wewnętrzna polityczna i gospodarcza oraz polityka za­
graniczna Polski, walka o granice, działalność Sejmu, Senatu i partii politycznych, życzenia, prośby
i memoriały składane Piłsudskiemu, 1918-1935, sygn. 1-48.
II. Sekretariat Osobisty Ministra Spraw Wojskowych: życzenia, prośby i memoriały składane
Piłsudskiemu,1926-1935, sygn. 1-33.
III. Akta prywatne Aleksandry Piłsudskiej: opieka nad dziećmi i działaczami niepodległo­
ściowymi, prośby, gratulacje, 1936-1939, sygn. 1-33.
IV. Varia: Polska w okresie przed i w trakcie I wojny światowej, działalność niepodległo­
ściowa J. Piłsudskiego i jego współpracowników, legiony i wojsko, sprawy prywatne i rodzinne
Piłsudskiego, 1913-1939, sygn. 1-32.
107. Akta gospodarcze Belwederu w Warszawie 1919-1925
1, 15 mb., inw. ks. 11 j., bez ew. 2 j.
Księgi gospodarcze 1919-1921, sygn. 1-2. Dowody finansowe 1919-1925, sygn. 3-9. Dzien­
niki korespondencyjne 1919-1920, sygn. 10. Korespondencja, 1919- 1921, sygn. 11.
108. Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci J. Piłsudskiego. Wydział
Wykonawczy w Warszawie 1935-1939
1,60 mb., inw. ks.48 j., bez ew. 104 j., mf. nr 28927
Sekcja Organizacyjna : okólniki, sprawozdania 1935-1939, sygn. 1-13. Sekcja Plastyczna:
budowa pomników i krypty na Wawelu 1935-1939, sygn. 14-22. Sekcja Głazów Pamiątkowych:
fundowanie i budowa głazów 1935-1939, sygn. 23- Sekcja Kulturalno- Oświatowa: obiekty związa­
ne z Piłsudskim, budowa kopca, projekty tablic pamiątkowych, uroczystości w Wilnie 1935-1939,
sygn. 34-48.
109. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze - zespół i zbiór [1866-1934] 1935-1939
12,00 mb.,, inw. ks. 628 j.
Inw. ks. I. Zespół akt Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze: organizacja i działalność
Muzeum -protokóły, sprawozdania, księgi akcesyjne, korespondencja, notatki (1866- 1930) 19351939, sygn. 1-33.
II. Zbiór Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze: materiały przysyłane J. Piłsudskiemu;
Fotografie i albumy 1896-1939, sygn. 34-254.
Wspomnienia, opracowania, wydawnictwa, sprawozdania 1918-1935, sygn. 255-295.
Utwory muzyczne, sceniczne, wiersze 1920-1935, sygn. 296-437.
Adresy, dyplomy, laurki 1916-1935, sygn. 438-592.
Rysunki techniczne Belwederu, Łazienek Królewskich, pomieszczeń w twierdzy magdebur­
skiej i w budynku Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warszawie, przy Al. Ujazdow­
skich, 1916, 1927, 1936, 1937, sygn. 593-628.
111. Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie ( Regierung des Generalgouvernements)
131
1939-1945
33,73 mb., inw. kart.2363 j., bez ew. 12 j.,
mf. z IPN nr. 20001-20040 : protokóły posiedzeń Rządu GG
Staatssekretariat: organizacja rządu, ceny, planowanie, personel,1939-1945, sygn.1-410/6.
Fernschreibstelle: korespondencja dalekopisowa 1944, sygn.411-422. Hauptabteilung Innere Ver­
waltung: organizacja Sonderdienst i Baudienst, wyznania, mniejszości narodowe 1939-1944, sygn.
422/1-573. Hauptabteilung Finanzen: budżet, podatki 1939-1944, sygn.573/1-1280. Hauptabteilung
Gesundheitswesen: koszta lecznictwa, utrzymanie szpitali 1939-1944, sygn. 1281-1290. Hauptabte­
ilung Wirtschaft: nadzór bankowy, kredyty, finansowanie przemysłu, 1939-1945, sygn. 1290/11407/4. Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft: stan rolnictwa, normy żywnościowe 19391943, sygn.1408-1413/12. Hauptabteilung Forsten: administracja lasów, obsada etatów 1940-1944,
sygn. 1413/13-1413/17. Hauptabteilung Arbeit: organizacja rynku pracy 1939-1944, sygn. 14141414/8. Hauptabteilung Propaganda: wystawy, obchody, kampanie propagandowe 1939-1943, sygn.
1415-1441/1. Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht: szkolnictwo niemieckie i polskie, na­
uczyciele, programy nauczania, muzea 1939-1944. Hauptabteilung Bauwesen: roboty budowlane i
drogowe, uposażenia pracowników 1940,1941,sygn. 1503-1503/10. Hauptabteilung Eisenbahnen:
organizacja kolei,1943-1945, sygn. 1509/13. Hauptabteilung Post: usługi telegraficzne, banki, mapy
sieci drogowej 1941-1943, sygn. 1509/14, 1509/15. Technisches Zentralamt: sprawozdanie z
działalności, budownictwo wodne, sprawy personalne, 1944, sygn. 1504-1509/12. Hauptabteilung
Innere Verwaltung, Archivamt: organizacja i działalność archiwów państwowych 1940-1945, sygn.
1510-1534.
112. Pełnomocnik Generalnego Gubernatora dla Opieki nad Uchodźcami Ukraińskimi w Słowacji,
w Bratysławie (Der Beaufträgte des Generalgouverneurs fűr die Betreung der ukrainischen
Flűchtlinge in der Slovakei) 1944
0,09 mb., inw. ks. 6 j.
Uchodźcy ukraińscy: wykazy imienne i liczbowe, pomoc materialna, 1944, sygn. 1-6.
113. Ośrodek Informacyjny Generalnego Gubernatorstwa w Berlinie
(Werbestelle des Generalgouvernements ) 1940-1943
0,53 mb., inw. ks. 65 j., bez ew. 3 j.
Organizacja i działalność Ośrodka: propagowanie w Niemczech turystyki i uzdrowisk w GG,
1940-1943, sygn. 1-65.
114. Akta prywatne Hansa Franka 1933-1942
0,25 mb., inw. ks. 13 j.
Przemówienia generalnego gubernatora Franka 1935-1942, sygn. 1-7. Korespondencja i rachun­
ki
1933-1941, sygn. 8-13.
115. Komisarz do spraw Mienia Nieprzyjacielskiego w Generalnym Gubernatorstwie
(Kommissar fűr die Behandlung feindlichen Vermőgens im Generalgouvernement) 19401944
2,04 mb., inw. kart. 327 j.
Organizacja i działalność urzędu komisarza 1940-1944, sygn. 1-7. Arkusze zgłoszeń mienia na­
leżącego do obywateli i firm z państw nieprzyjacielskich 1940-1944, sygn. 8-327.
116. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Obwód Generalnego Gubernatorstwa
w Krakowie (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Arbeitbereich
Generalgouvernement) 1940-1944
132
1, 60 mb., inw. ks. 52 j., bez ew. 1 j.
NSDAP: działalność, organizacja, szkolenie, wydawnictwa,1940-1944, sygn. 1- 32, 34,
36-47, 50. Opieka nad członkami partii, magazyny, zatrudnienie 1941-1944, sygn. 2-28.
Kwestionariusze osobowe, przemówienia przywódców 1940-1944, sygn. 35, 48, 49. Prace for­
tyfikacyjne w GG 1941-1944, sygn. 51. Organizacja i działalność komórki NSDAP w dzielnicy
rządowej w Krakowie 1940-1942, sygn. 52.
117. Centralny Urząd Rolniczy w Krakowie (Landwirtschaftliche Zentralstelle) 1940-1944
3,78 mb., inw. ks. 523 j., bez ew. 11 j.
Dział Organizacyjno-Administracyjny: organizacja, działalność, obsada personalna,
aprowizacja w GG, akcje dywersyjne przeciw aparatowi urzędu 1940-1944, sygn. 1-384. Dział
Zaopatrzenia Rolnictwa: rozprowadzanie nawozów sztucznych, maszyn rolniczych i wyrobów żela­
znych 1940-1944, sygn. 385-401. Dział Finansów i Rachunkowości,1942-1944, 402-405. Dział
Roślin i Produktów Roślinnych: skup, magazyny 1940-1944, sygn. 406-411. Dział Zwierząt i
Produktów Zwierzęcych 1942-1944, sygn.412-418. Dział Żywności i Warzyw: import, eksport,
przetwórstwo: 419-422. Sekretariat członka zarządu dr Hőflinga: protokóły posiedzeń Zarządu i
Rady Administracyjnej, sprawozdania centrali i oddziałów terenowych, sprawy finansowe, per­
sonalne, statystyczne oraz działalność Urzędu w kwestiach rolnictwa i przetwórstwa 1940-1944,
sygn. 423-522. Akta osobowe pracowników 1941, sygn. 523,524 .
119. Urzędy i instytucje Okręgu Galicja – grupa zespołów [1940] 1941-1944
0,48 mb., inw. kart. 29 j.
-Komendant Żandarmerii przy Dowódcy SS i Policji we Lwowie: akta osobowe żandarmów
1940-1944, sygn. 1-10.
-Urząd Kontroli Celnej dla Okręgu Galicja we Lwowie: dochodzenia przeciw urzędnikom o
nadużycia celne ,1941-1943, sygn. 11,12.
-Generalna Dyrekcja Monopoli. Ekspozytura we Lwowie: produkcja i zbyt produktów naf­
towych, 1941-1944, sygn. 13,14.
-Urzędy i instytucje: drogowe w Samborze i Tarnopolu, gospodarki wodnej w Brzeżanach,
Czortkowie, Samborze, Stryju, Tarnopolu i Stanisławowie, szkoła kupiecka we Lwowie i podstawo­
wa w Czarnej Wodzie, Biblioteka Państwowa we Lwowie, 1941-1944, sygn. 15-29.
120. Niemieckie Towarzystwo Przesiedleńczo-Powiernicze z o. o. Centrala w Berlinie (Deutsche
Umsiedlungs- Treuhand – Gesellschaft m.b.H.) 1939-1945
86,21 mb., inw. ks. 11093 j. , bez ew. 2 j.
Akty prawne, zarządzenia organizacyjne, spisy majątków, wzory pism i wykazów,1939-1945,
sygn.1-28. Akta personalne i dokumentacja majątkowa Niemców przesiedlanych na ziemie polskie
1939-1945, sygn. 29-726. Kwestionariusze rozliczeniowe według powiatów 1939-1945, sygn. 727825. Akta personalno-majątkowe przesiedleńców 1939-1945, sygn. 826-11094.
122. Zbiór druków niemieckich 1939-1944
0,10 mb., inw. kart. 52 j., bez ew. 6 j.
Plakaty 1939-1944, sygn. 1-40. Broszury i ulotki 1941-1944, sygn. 41-51.
125. Rada Główna Opiekuńcza. Biuro Centrali w Krakowie 1940-1945
46, 31 mb., inw. kart. 2000 j., bez ew. 50 j.
Wydział Ogólny: protokóły posiedzeń i sprawozdania władz centralnych i terenowych RGO,
sprawy personalne, rozmowy z władzami niemieckimi, terror niemiecki, pomoc dla ludności pol­
skiej i żydowskiej oraz dla mieszkańców Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego, 1940-
133
1945, sygn. 1-308. Wydział Organizacyjno- Inspekcyjny: okólniki, budżety, sprawozdania i
protokóły terenowych komitetów opiekuńczych i lustratorów, 1940-1945, sygn. 309-802. Wydział
Finansowo-Gospodarczy: stan finansowy RGO i terenowych komitetów opiekuńczych, wymiana
pieniędzy repatriantów i uchodźców, 1940-1945, sygn. 803-1022. Wydział Pomocy Ludności: ewi­
dencja ludności, rozdawnictwo darów, zasiłki dla rodzin wywiezionych do Rzeszy, pomoc sanitarna
i materialna dla uchodźców, więźniów i dzieci 1940-1945, sygn. 1023-1788. Wydział Stowarzyszeń
i Fundacji: statuty i opisy mienia 1940-1944, sygn. 1789-1857. Wydział Przemysłu Domowego:
warsztaty RGO i kasy bezprocentowe,1940-1941, sygn. 1858-1919. Wydział Ofiarności: dary,
składki, imprezy charytatywne, preliminarze dochodów komitetów opiekuńczych, 1941-1944, sygn.
1920-1950. Wydział Kontroli: kontrola RGO i jej agend, 1951-1971, sygn. 1951-1971.
126. Rada Główna Opiekuńcza. Polski Komitet Opiekuńczy Lwów 1941-1944
2,70 mb., inw. kart. 133 j.
Dzienniki podawcze, prośby o pomoc, 1941-1944, sygn. 1-46. Wydział Administracji
Ogólnej: sprawy personalne i budżetowe 1941-1944, sygn. 47-73. Wydział Finansowo-Rachun­
kowy: zapomogi, listy płac, sprawozdania budżetowe 1941-1944, sygn. 75-79.Wydział Pomocy
Ludności: zestawienia, sprawozdania, podania 1941-1944, sygn. 80-125. Wydział Gospodarczy:
przydziały żywności, dożywianie dzieci 1942-1944, sygn. 126-128. Wydział Prawny: porady,
zaświadczenia, interwencje u władz niemieckich, 1941-1944, sygn. 129-133.
128. Zbiór druków i ulotek podziemnych i antyhitlerowskich 1939-1944
0, 11 mb. inw. kart. 106 j., bez ew. 5 j., mf. ulotek nr 26927
Broszury, 1940-1944, sygn. 1-26a. Ulotki, 1939-1944, sygn. 1-79.
129. „Dziennik Radiowy” Armii Krajowej – materiały redakcyjne 1940-1944
0,22 mb., inw. ks. 81 j.
Notatki z nasłuchów radiowych 1940-1944, sygn. 1-67. Wydawnictwa własne i obce
1943,1944, sygn. 68-77.
130. Związek Patriotów Polskich w ZSRR [1942] 1943-1946 [1947]
35,00 mb., inw. ks. 2265 j., inw. kart. 69 j., mf. 23152, 23187 ( inw. ks.), 1784 ( inw.
kart.)
Władze naczelne. Zarząd Główny – Plenum: statut, protokóły posiedzeń, I zjazd ZPP,
1943-1944, inw. ks. sygn. 1-4, inw. kart. sygn. 1-3. Prezydium Zarządu Głównego: protokóły po­
siedzeń, organizacja ZPP, opcja, przesiedlanie i repatriacja ludności polskiej w ZSRR, 19431946, inw. ks. sygn. 5-25, inw. kart. sygn. 9-12. (Wydział) Kancelaria Ogólna: druki, formularze,
zarządzenia personalne, umowy z ZSRR, 1944- 1946, inw. ks. sygn.26, 27, inw. kart. sygn. 14-20.
Wydział Administracyjny:druki i formularze, 1944, inw. ks., sygn. 28. Wydział Korespondencyj­
ny: korespondencja z władzami ZSRR i organizacjami terenowymi 1943-1947, inw. kart. sygn.
21-31. Wydział Organizacyjny: sprawozdania i protokóły oddziałów terenowych, stan organiza­
cyjny ZPP, zaświadczenia dla członków, 1943-1947, inw. ks. sygn. 29-188, inw. kart. sygn. 3335. Wydział Personalny: sprawy pracowników ZPP, 1943-1946, inw. ks. sygn. 189-347, inw. kart.
36-46. Wydział Finansowy: sprawy rozliczeń ZPP, delegacji Polskiej w Polsko –Radzieckiej
Komisji Mieszanej do spraw Repatriacji , redakcji „Wolnej Polski” i agencji „Polpress”, 19431946, inw. ks. sygn.348-598, inw. kart. sygn. 32. Wydział Wojskowy: zaopatrzenie Armii Polskiej
w ZSRR i oddziałów partyzanckich w Polsce, rekrutacja do wojska, wykazy poległych, pomoc
dla rodzin wojskowych i inwalidów, budżety i organizacja PKWN i jego przedstawicielstwa,
1943-1946, inw. ks. sygn. 599-706, inw. kart. sygn. 48. Wydział (Kultury) KulturalnoOświatowy: praca kulturalno –oświatowa wśród ludności polskiej i jej nastroje, szkolnictwo,
1943-1946, inw. ks. sygn. 707-752, inw. kart. sygn. 55. Wydział Opieki Społecznej: sprawozdania
134
zarządów terenowych ZPP i komisji opieki społecznej, 1943-1946, inw. ks. sygn. 753-846, inw.
kart. sygn. 47. Wydział Krajowy: polityka niemiecka w Polsce, ruch oporu, 1944, inw. kart.
sygn.49,50. Wydział Wydawniczy: personel, odznaczenia partyzantów, 1944, inw. kart. sygn. 51.
Wydział Informacji i Prasy: prasa o sprawach polskich, 1942-1944, inw. kart. sygn. 52,53. Wy­
dział Szkolny i Oświatowy: opieka nad dziećmi, 1943-1946, inw. kart. sygn.54. Wydział Poszu­
kiwania Rodzin: spisy poszukiwanych, 1944, 1945, sygn. 847, 848. Biuro Prawne: interwencje
na rzecz osób aresztowanych przez władze radzieckie, 1944, inw. ks., sygn. 849. Biuro Badań
Ekonomicznych (Gospodarczych): położenie ludności w GG , wytyczne do reformy rolnej, 1944,
inw. ks., sygn. 850, inw. kart. sygn.56, 57. Wydział Historyczny: biuletyny, wystawy, wspo­
mnienia oraz opinie o poszczególnych osobach, 1943-1946, inw. ks., sygn.851-873. Komisja Li­
kwidacyjna, 1944-1947, inw. kart. sygn. 59.
Organizacje terenowe ZPP w poszczególnych republikach, obwodach, rejonach i miejsco­
wościach: organizacja, działalność, położenie ludności, repatriacja – sprawozdania, okólniki,
protokóły, zestawienia, biuletyny, rezolucje, spisy, zaświadczenia, pokwitowania, 1942-1946,
sygn. 874-1976, inw. kart. sygn.60-63.
Albumy, fotografie, klisze fotograficzne, gazetki ścienne, czasopismo „Wolna Polska”: położe­
nie ludności, działalność ZPP, tworzenie i walki Armii Polskiej w ZSRR, sytuacja w Polsce, 19431946, inw. ks., sygn. 1977-2265.
Varia: odezwy wydane w ZSRR i Palestynie, informacje A. Disterło o Polakach w ZSRR, 19421944, inw. kart. sygn. 58,68
Organizacja Młodych Patriotów przy ZPP w ZSRR: statut, uchwała, 1944, 1946, inw. kart.
sygn. 64.
Komitet Organizacyjny Żydów Polskich przy ZPP: narada, działalność pisarzy żydowskich,
1944, 1945, inw. kart. sygn. 65-67.
Związek Patriotów Polskich w Palestynie: działalność, 1944-1946, inw. kart. sygn. 69.
131. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie 1939-1946
2,13 mb., inw. ks. 192 j., bez ew. 4 j.
Organizacja, działalność i sprawy budżetowe MPiOS, innych ministerstw oraz Najwyższej
Izby Kontroli 1939-1945, sygn. 1-19. PKWN i Konferencja w Jałcie: notatka, protest Polonii w
Argentynie 1945, sygn. 20,21. Polacy w ZSRR: liczebność, represje władz radzieckich, pomoc
materialna poprzez agendy MPiOS, wyjazdy do Iranu, Afryki, Indii i Meksyku; opieka nad inny­
mi skupiskami uchodźców wojennych 1939-1945, sygn. 22-146. Opieka nad Polakami - inwali­
dami wojennymi z oddziałów polskich na Zachodzie, rannymi jeńcami w obozach niemieckich,
działalność PCK 1941-1945, sygn. 147-155. Opieka nad Polakami w Niemczech, sprawy
repatriacji, emigracji i demobilizacji, współpraca z UNRRA i innymi organizacjami między­
narodowymi, 1944-1946, sygn. 156-173. Plany i przygotowania do powojennej odbudowy Polski
i pomocy dla jej ludności 1943-1945, sygn. 178-192.
132. Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi Rządu RP ( emigracyjnego) w Londynie
[ 1920] 1939-1945 [1946,1947]
31,50 mb., inw. ks. 1867 j, bez ew. 12 j.
Dział Ekonomiczny i Obrotu: sytuacja polityczna i gospodarcza Polski i innych krajów, po­
wojenne plany rozbrojenia Niemiec i odbudowy Polski, działalność UNRRA i innych organizacji
międzynarodowych,1939-1945, sygn. 1-192. Biuro Zaopatrzenia Kraju: powojenne plany od­
budowy polskiej gospodarki, zapotrzebowanie na towary konsumpcyjne i inwestycyjne, działal­
ność UNRRA i Międzysojuszniczego Biura Zaopatrzenia,1941-1945, sygn. 193-421. Dział Prze­
mysłowy: stan i przyszłość przemysłu w Polsce - opracowania, 1941-1945, sygn. 422-440. Dział
Komunikacji : stan i przyszłość kolei w Polsce – opracowania, 1944, 1945, sygn.441-443. Dział
Budownictwa i Robót Publicznych: stan i przyszłość budownictwa w Polsce, 1943, 1944, sygn.
135
444-450. Komisja Planu Gospodarczego: powojenne plany odbudowy polskich dróg, urządzeń
wodnych, portów lotniczych i morskich,1942-1945, sygn. 451-473. Dział Rolnictwa: rolnictwowspółpraca międzynarodowa w kwestiach powojennej odbudowy, sytuacja rolnictwa w Polsce w
czasie okupacji i po wojnie i plany jego rekonstrukcji i reform, kongresy międzynarodowe,
działalność UNRRA,1941-1945, sygn.474-649. Dział Morski: polska flota na Zachodzie; udział
w wojnie, położenie załóg, powojenne plany odbudowy i rozbudowy gospodarki morskiej, 19391946, sygn. 650-1111.
Biblioteka: czasopisma techniczne i ekonomiczne, 1920-1947, sygn. 1-188. Wycinki pra­
sowe: sprawy gospodarcze różnych krajów, głównie Niemiec,1941- 1944 , sygn. 1-413.
133. Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie)
1940-1945 [1946-1990]
1,51 mb., inw. ks. 93 j., bez ew. 4 j.
Dział Ogólny: statuty i sprawy finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości i innych
ministerstw, projekty reformy rolnej w Polsce, 1942-1945, sygn. 1-16. Dział Wymiaru Spra­
wiedliwości: materiały dla aplikantów, 1941-1943, sygn. 17. Dział Karno-Sądowy: sądy morskie.
Ministerialna Komisja Badawcza, 1940-1945, sygn. 18-27. Referat Opiniodawczy: sprawozdanie
z działalności,1940, sygn. 28. Komisja Prac Ustawodawczych: przygotowywanie ustawodawstwa
na okres powojenny – protokóły, teksty, opracowania 1942-1945, sygn. 29-93.
134. Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie
1940-1945 [1946-1948]
0,66 mb., inw. ks. 62 j.
Organizacja Ministerstwa, materiały dotyczące odbudowy: administracji, samorządu i stowarzy­
szeń, 1940-1944, sygn. 1-23; sądownictwa, 1942-1944, sygn. 24-31; ubezpieczeń 1944,1945, sygn.
32-37; służby zdrowia 1944, 1945, sygn. 38-48; gospodarki ,1944, 1945, sygn. 49-63.
135. Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie 1939-1946
1,40 mb., inw. ks. 87 j., bez ew. 2 j.
Działalność i sprawy finansowe Ministerstwa i innych urzędów centralnych RP w Londy­
nie, 1941-1946, sygn. 1-33. Wydawnictwa własne i obce, przeglądy prasowe 1939-1945, sygn. 3486. Dziennik podawczy 1944, 1945, sygn. 87. Biuletyny i przeglądy prasowe polskie i obce 19391945, sygn. 88-102. Polska : agresja i okupacja niemiecka i radziecka – opracowania, biuletyny, ar­
tykuły, przemówienia, deklaracje, 1939-1946, sygn. 103-106. Rząd RP na Emigracji we Francji: or­
ganizacja i działalność – komunikaty, odezwy, przemówienia, przegląd prasy francuskiej, 19391940, sygn. 107, 108.
136. Ministerstwo Prac Kongresowych Rządu RP ( emigracyjnego) w Londynie 1940-1946
5,22 mb., inw. ks. 316 j., bez ew. 7 j.
Dział Ogólny : finanse i sprawy gospodarcze Ministerstwa i jego agend, zbiórka funduszy
dla Polaków w ZSRR i Niemczech, 1940-1946, sygn. 1-49, 284-305. Działy: Polityczny, Ekono­
miczny i Prawny – cele wojny, granice, straty wojenne i odszkodowania: opracowania, referaty,
materiały Międzysojuszniczego Komitetu Rozbrojeniowego, biuletyny, przeglądy prasy, 19401946, sygn.50-203, 306-315, 317-320, 328. Dział Rewindykacji i Strat Kulturalnych: opracowania,
kartoteka strat i sprawców, wycinki prasowe, 1940-1946, sygn. 204-278. Dział Statystyczno- Kar­
tograficzny: handel zagraniczny w okresie międzywojennym i w 1944 r., przygotowywanie atlasu
statystycznego Polski, 1944, sygn. 279-283, 316. Stosunki Polski z ZSRR, Niemcami w trakcie i
po zakończeniu wojny, sprawy gospodarcze w powojennej Europie: opracowania, biuletyny,
protokóły, materiały Międzysojuszniczego Komitetu Rozbrojeniowego, 1941-1945, sygn. 317-328.
136
137. Zbiór akt polskich władz emigracyjnych w Londynie 1939-1946
1,17 mb., inw. kart. 85 j., bez ew. 30 j.
Rada Narodowa RP: projekty dekretów, budżety władz centralnych i wojska,, sprawozdania,
teksty przemówień, 1940-1944, sygn. 1-21. Działalność rządu RP i jego agend, materiały Między­
sojuszniczego Komitetu Rozejmowego, 1939-1946, sygn. 22-85.
138. Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Bernie (Szwajcaria) 1939-1944
0,49 mb., inw. ks. 26 j., bez ew. 3 j.
Organizacja i działalność Komitetu, położenie obywateli polskich, 1939-1943, sygn.1-9. Po ­
moc Poselstwa Szwajcarii w Bukareszcie dla obywateli polskich w Rumunii, 1943, 1944,sygn. 1023.
139. Amerykańska Komisja Pomocy Polakom w Bukareszcie (Rumunia) 1939-1945
1,80 mb., inw. ks. 55 j., bez ew. 3 j.
Organizacja i działalność Sekcji Kulturalno-Oświatowej 1940-1943, sygn. 1-12. Polskie
szkoły w Rumunii: organizacja, finanse 1939-1945, sygn. 13-29. Opieka nad polskimi studentami
na rumuńskich wyższych uczelniach 1942-1945, sygn. 30-48. Działalność wydawnicza uchodźców
polskich 1939-1942, sygn. 49-55.
140. Organizacje pomocy Polakom i instytucje polskie na Węgrzech 1938-1946
0,95 mb., inw. ks. 105 j., bez ew. 3 j.
- Amerykańska Komisja Pomocy Polakom na Węgrzech - Polska YMCA: akcja kulturalnooświatowa, sprawy finansowe, 1939-1944, sygn. 1-85.
- Komitet Obywatelski dla spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech: działalność,
położenie Polaków, 1940-1944, sygn. 1-3.
- Angielski Komitet Pomocy Polakom w Budapeszcie: akcja kulturalno – oświatowa, 1940, sygn. 1.
- Sekcja „P” Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Węgrzech: przejęcie działalno­
ści wszystkich zlikwidowanych organizacji pomocy Polakom, 1944,1945 , sygn. 1-10.
- Instytut Polski w Budapeszcie: organizacja, działalność, sprawy majątkowe, 1938-1945, sygn. 1-2.
- Obóz pracy (pobytu) Polaków w Pilisvorősvar: sprawy finansowo-gospodarcze, 1940-1945, sygn.
1-4
141. Studium Prawa i Administracji w Craiova (Rumunia) 1944-1945
0,04 mb., inw. ks. 29 j.
Utworzenie, organizacja, obsada pedagogiczna i słuchacze Studium, programy, egzaminy, spra­
wy finansowo-gospodarcze 1944, 1945, sygn. 1-29.
142. Polskie szkoły powszechne, gimnazja i licea w Rumunii – grupa zespołów 1939-1945
5,70 mb., inw. ks. 475 j., bez ew. 32 j.
Organizacja, personel nauczycielski, administracja i finanse - programy, egzaminy, świadec­
twa, dzienniki lekcyjne, skrypty, kroniki, fotografie z poszczególnych szkół:
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Baile Govora, 1940-1942,sygn. 1-6.
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Brâile, 1939, 1940, sygn. 1-13.
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Bukareszcie, 1939-1945,sygn. 1-52.
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Buzau, 1938-1940, sygn.
Liceum w Câlimâneşti, 1941, sygn. 1-3.
Szkoła Powszechna w Campulung- Muscel ,1942-1945, syn. 1-10.
Szkoła Powszechna w Caracal, 1939-1940, sygn. 1-7.
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Craiova, 1939-1945, sygn. 1-134.
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Dragosani, 1939-1942, sygn. 1-6.
137
Gimnazjum i Liceum w Ocuele Mari, 1941-1945, sygn. 1-21
Szkoła Powszechna w Opresoru, 1945, sygn. 1-2.
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Ploieşti, 1939, 1949, sygn. 1-20.
Szkoła Powszechna w Slatina, 1942-1945, sygn. 1-2.
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Târgovişte, 1939, 1940, sygn.1-2.
Gimnazjum w Targu-Liu, 1939, 1940, sygn. 1-12
Szkoła Powszechna, Gimnazjum i Liceum w Turnu-Severin, 1939-1945, sygn. 1-163.
143. Polskie Gimnazjum i Liceum w Algierze 1941-1945
0,11 mb., inw. ks. 9 j.
Katalogi, protokóły i kopie świadectw maturalnych, teksty prac uczniów, sprawozdania z
działalności Gimnazjum, 1941-1945, sygn. 1-9.
145. Polskie Gimnazjum i Liceum w Balatonboglar (Węgry) 1940-1944
0,41 mb., inw. ks. 29 j.
- Polskie Gimnazjum i Liceum: dzienniki lekcyjne, 1940-1944, sygn. 1-26.
- Obóz młodzieży w Balatonboglar: program wieczoru tańca i pieśni polskiej, książka kasowa, pokwi­
towania, 1944, sygn. 1-3.
146. Zbiór prasy z lat 1939-1946
2,67 mb., inw. kart. 46 j.
Zbiór w układzie alfabetycznym: Ameryka Echo (Toledo, Ohio, USA); Biuletyn Młodzieży
Polskiej i jej Przodowników (Lyon); Britische Pressekommentare (Berno- Zurich); Danziger Vor­
posten (Gdańsk); Deutsche Rundschau (Bydgoszcz); Deutsche Ukraine Zeitung (Lwów); Deutsche
Zeitung in Ostland (Ryga); Dzień Polski (Kowno); Dziennik Polski (Londyn); Dziennik Radomski
(Radom);
Dziennik Związkowy (Chicago); Gazeta Codzienna (Wilno); Gazeta Polska
(Jerozolima); Głos Polski (Paryż); Goniec Krakowski (Kraków); Der Kleine Bund (Berno); Kra­
kauer Zeitung (Kraków); Kurier Częstochowski (Częstochowa); Kurier Polski (Bukareszt); Kurier
Polski (Buenos Aires); Litzmann- städter Zeitung (Łódź); Minsker Zeitung (Mińsk); Nowoje Sło­
wo (Berlin); Nowaja Żiźń (Wilno); Nowy Kurier Warszawski (Warszawa); Nowy Świat (Nowy
Jork); Oberschlesische Zeitung (Katowice); Ostdeutscher Beobachter (Poznań); Orzeł Biały, Polak
w Iranie (Teheran); Polska Ludowa (Genewa- Bazylea); Polska Walcząca, Żołnierz Polski na Ob­
czyźnie (Holborn, Wielka Brytania); 7 Dni (Warszawa); Skrzydła, Wiadomości ze Świata
(Londyn); Sprawa (Londyn); Sprawa Polska (Szwajcaria); nad Bugiem (Chełm); Tygodnik Polski
(Nowy Jork); Ukrainskij Wisnik (Berlin); Warschauer Zeitung (Warszawa); W Drodze (Jerozolima);
Wiadomości Polskie (Londyn); Wiarus Polski (Lyon); Wieści Polskie (Budapeszt); Wilnauer
Zeitung (Wilno).
148. Delegatura Rządu PRL przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w
Legnicy [1945] 1946-1957
5,30 mb., inw. kart. 248 j., indeks rzeczowy
Hasła indeksu do teczek (prowadzonych w systemie numerycznym) z lat 1945-1957,
sygn.1-240: 1. Organizacja i działalność Delegatury. 2. Armia Radziecka (AR) w Polsce – sprawy
uregulowań prawnych i przedstawicielstw przy administracji polskiej. 3.Kwatery. 4. Remonty i
budownictwo. 5. Przemysł. 6. Rolnictwo i leśnictwo. 7.Obiekty terenowe AR. 8. Telekomunikacja.
9.Zaopatrzenie garnizonów. 10.Sprawy pracownicze i związkowe. 11.Komunikacja i transport.
12.Sprawy celne i graniczne. 13. Gospodarka komunalna i energetyka. 14. Sprawy karno-ad­
ministracyjne. 15.Renty i odszkodowania. 16.Sprawy alimentacyjne. 17.Łowiectwo. 18.Ochrona
zdrowia. 19. Kultura i nauka. 20. Repatriacja, poszukiwania osób. 21. Współpraca z organami
prokuratury AR. 22. AR a społeczeństwo miejscowe. 23. Kontakty jednostek AR i Wojska Pol­
138
skiego. 24. Informacje o służbie oficerów AR w Wojsku Polskim i obywateli polskich w oddziałach
AR i partyzantki radzieckiej. 25. Grobownictwo wojskowe.
Akta osobowe, listy płac Delegatury (kat. B-50) 1947-1955, sygn. 1-8.
149. Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie 1945-1952
5,05 mb., inw. kart. 209 j.
Organizacja i działalność Izby 1945-1951, sygn. 1-91. Sprawy administracyjne 1945-1952,
sygn. 92-101. Sprawy finansowe i podatkowe 1945-1951, sygn. 102-126. Zaopatrzenie aptek 19451951, sygn. 127-178. Farmaceutyczny Instytut Naukowo- Badawczy 1948-1951, sygn. 179-182.
Farmaceutyczny Instytut Wydawniczy 1945-1950, sygn. 183-189. Kurs na stopień pomocnika apte­
karskiego 1947-1952, sygn. 190-202. Sprawy personalne i ewidencji aptek (kat. B –50) 1945-1951,
sygn. 203-209.
150. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Zarząd Główny w Warszawie 1944-1950
8,75 mb., inw. kart. 560 j., bez ew. 67 j.
Inwentarz kartkowy sporządzony w AAN. Zarząd Główny, 1944-1947, sygn. 1. Prezydium
Zarządu Głównego, 1945-1948, sygn. 2,3. Sekretariat, 1945-1948, sygn. 4-10. Referat Organizacyj­
ny, 1944-1948, sygn. 11-62. Wydział Personalny, 1944-1948, sygn. 63-65. Referat Wczasów, 19451947, sygn. 66-70. Referat Zagraniczny, 1945-1949, sygn. 71-88. Komisja Nauczania, 1945-1948,
sygn. 89-101. Wydział Nauczania, 1945-1949, sygn. 101a-287. Poradnia Nauczania Początkowego,
1947, 1948, sygn. 288. Poradnia Samokształcenia, 1947, 1948, sygn. 289. Komisja ŚwietlicowoArtystyczna, 1945-1947, sygn.290-298. Wydział Świetlicowo- Artystyczny, 1945-1949, sygn. 299339. Poradnia Świetlicowa, 1947-1949, sygn.340-350. Komisja Wydawnicza, 1945, 1946, sygn.
351-354. Wydział Wydawniczy, 1945-1949, sygn.355-392. Komisja Odczytowo – Propagandowa,
1946, sygn. 393. Wydział Odczytowo-Propagandowy, 1945-1948, sygn. 394-435. Komisja
Biblioteczna, 1945-1949, sygn. 436- 439. Wydział Biblioteczny, 1945-1949, sygn. 440-463. Wy­
dział Finansowo –Gospodarczy, 1945-1949, sygn. 464-494.Inspektorat Finansowy, 1946-1948,
sygn. 495-497. Likwidator TUR, 1948-1950, sygn. 498-518. Koło Związku Zawodowego Pracow­
ników Instytucji Społecznych przy Zarządzie Głównym TUR, 1946-1949. Akta osobowe (kat. B –
50) 1945-1949, sygn. 1-16
Inwentarz kartkowy sporządzony w b. CA KC PZPR. Statut, zarządzenia, instrukcje i
regulaminy TUR, 1945-1948, sygn. 384/1- 384/4, 384/12. Funkcjonariusze i aktywiści TUR- spisy,
1946, 1948, sygn. 384/5-384/7. Sprawozdania zarządów wojewódzkich TUR w Katowicach i
Lublinie, 1946, sygn.384/8. Sprawy finansowe i organizacyjne, 1945, 1946, 1948, sygn. 384/9384/11. Szkoły i kursy: statut, regulaminy, korespondencja, 1945-1948, sygn. 384/13- 384/18.
Komisje: Wydawnicza i Biblioteczna, 1945, 1946, sygn. 384/19- 384/21. Międzynarodowa Federa­
cja Robotniczych Stowarzyszeń Oświatowych, 1945, sygn. 384/ 22.
151. Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych-Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego.
Zarząd Główny w Warszawie 1948-1950
2, 85 mb., inw. kart. 164 j., spis akt kat. B 50 - 128 j.
Wydział Ogólny: statut, protokóły posiedzeń, sprawozdania, korespondencja, 1948-1950,
sygn. 1-10. Wydział Szkolenia Kadr Oświatowych: kronika, programy, sprawozdania, materiały do­
tyczące Szkoły Pracy Społecznej w Łodzi, 1948-1950, sygn. 11-19. Wydział Poradnictwa
Oświatowego: organizacja i działalność wydziału i poradni, 1948-1950, sygn. 20-49. Wydział Na­
ukowo-Badawczy: organizacja i działalność, łączność miasta ze wsią, domy społeczne na wsi,
kursy, 1948-1950, sygn. 50- 58. Wydział Książki i Czytelnictwa: organizacja, akta kursu kore­
spondencyjnego bibliotekarstwa, 1950, sygn. 59-62. Wydział Kursów Kształcenia Korespondencyj­
nego: okólniki, zarządzenia, plany, skrypty do nauki, 1948-1950, sygn. 63-132; Wydział Bibliote­
ki Naukowej i Czytelni: wykazy udostępnionych książek, 1949, sygn. 133, 134; Wydział Wydaw­
139
niczy: wydawnictwa, 1948-1950, sygn. 135-151; Wydział Finansowo-Gospodarczy: preliminarze,
budżety, 1948-1950, sygn. 152-158; Wydział Personalny: wykazy pracowników, 1949, 1950,
sygn.159,160.
Koło Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych , 1946-1950, sygn. 161
Akta osobowe ( kat B-50) sygn. 1-128
152. Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Polsce. Zarząd Główny 1945-1952
0,70 mb., inw. ks. 62 j.
Walne zgromadzenia i posiedzenia władz Towarzystwa: protokóły, 1945-1951, sygn. 1-14.
Organizacja i działalność Zarządu Głównego, zarządów oddziałów, Sekcji Dystrybucyjnej i rejono­
wych sekcji inspektorów: sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe, 1946-1951, sygn. 1527,34-59. Ewidencja członków, 1946-1951, sygn. 28-33. Akta Likwidatora, 1948, 1951, sygn. 6062.
153. Towarzystwo Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich. Zarząd Główny w Warszawie
1911-1950
1, 10 mb., inw. ks. 87 j.
Statuty, protokóły, sprawozdania Towarzystwa i jego poprzedników, 1911-1946, sygn. 1-19.
Ewidencja członków, 1948, 1949, sygn. 20. Propaganda działalności: materiały informacyjne,
1946-1948, sygn. 21-23. Sprawy finansowe Towarzystwa i wychowanków, pomoc z kraju i z za­
granicy 1945-1949, sygn. 24-35.Majątki zarządzane przez Towarzystwo, 1941-1950, sygn. 36-49.
Przedszkola, bursy, obozy i kolonie letnie, 1946-1948, sygn. 50-54. Akta personalne wychowan­
ków, 1919-1950, sygn. 55-70. Likwidator Towarzystwa: sprawozdania, korespondencja, 1948-1950,
sygn. 71-74.
Akta Oddziału Towarzystwa w Krakowie 1945-1949, sygn. 75-86.
Akta osobowe pracowników Zarządu Głównego Towarzystwa ( kat. B –50), sygn. 87
154. Biuro Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem w Warszawie 1949-1952
4,00 mb., inw. ks. 225 j.
Organizacja i działalność biur pełnomocników w Warszawie, w województwach i po­
wiatach, 1949-1951, sygn. 1-14. Główna i wojewódzkie komisje społeczna do walki z analfa­
betyzmem: organizacja, działalność, członkowie, 1949-1951, sygn. 15-36. Komisje: Od­
znaczeniowa, Propagandy, Wydawnicza, 1949-1952, sygn. 37-51. Konferencje pełnomocników,
podinspektorów, wizytatorów i delegatów, 1950, 1951, sygn. 52, 53. Rejestracja analfabetów i
półanalfabetów, wyniki akcji nauczania, 1949-1952, sygn.54-202. Akcja propagandowa: wydawnic­
twa, imprezy, listy napisane przez byłych analfabetów, 1949-1951, sygn. 203-222.
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1949-1952, sygn. 223-225.
155. Towarzystwo Burs i Stypendiów RP. Zarząd Główny w Warszawie 1946-1952
21,00 mb., spisy zd. odb. 873 j., bez ew. 441 j.
Walne zjazdy Towarzystwa: protokóły, listy delegatów, materiały organizacyjne, 1947-1950,
sygn. 1-12. Rada Społeczna: protokóły posiedzeń, sprawozdania, wykazy członków Rady, 19461951, sygn. 13-27. Główna Komisja Rewizyjna: protokóły, 1947-1951, sygn. 28-30. Referat Plano­
wania, Sprawozdawczości i Statystyki: plany, sprawozdania, 1946-1951, sygn. 31-66. Referat Per­
sonalny: wykazy członków, 1946-1951, sygn. 67-81. Referat Prawny: statut, materiały dotyczące
budowy burs, 1946-1952, sygn. 82-104. Referat Kontroli i Lustracji: sprawozdania pokontrolne,
1947-1951, sygn.104a- 111. Referat Prasowo-Propagandowy: sprawozdania, artykuły, odezwy, wy­
cinki prasowe, biuletyny, referaty, 1946-1951, sygn. 112-128. Referat Ogólny: regulaminy, instruk­
cje, protokóły z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego i konferencji kierowników, sprawozdania
oddziałów terenowych, 1946-1952, sygn. 129-289. Likwidator: okólniki, plany i sprawozdania z
140
likwidacji Towarzystwa, 1947-1952, sygn. 290-343. Wydział Finansowo- Gospodarczy: instrukcje,
plany i sprawozdania finansowe, bilanse, 1946-1952, sygn.350-442. Wydział Inwestycyjno-Budow­
lany: instrukcje, sprawozdania, protokóły pokontrolne, dokumentacja projektowa, protokóły zdaw­
czo- odbiorcze, 1946-1952, sygn. 443-603. Wydział Burs i Stypendiów: instrukcje, regulaminy,
protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej, plany pracy, sprawozdania, protokóły zdawczo- odbior­
cze, 1945-1952, sygn. 604-708.
Referat do Spraw Tajnych i Poufnych: korespondencja 1949-1951, sygn. 1-5.
Akta kat. B z wydziałów: Organizacyjnego, 1946-1952, sygn. 1-44; Finansowo – Gospodar­
czego, 1946-1952, sygn. 45-84; Inwestycyjno-Budowlanego, 1947-1952, sygn. 85-129; Burs i
Stypendiów 1945-1951, sygn. 130-168. Materiały kat B – 50 wyłączone z makulatury , 19461951, sygn. 1-9
156. Polska YMCA. Biuro Główne w Warszawie [1923-1944] 1945-1949 [1950]
4, 20 mb., inw. kart. 135 j., spis akt kat B 50 – 2 j.
Dyrektor Generalny-Sekretariat: statut, sprawozdania, protokóły, korespondencja, 19201950, sygn. 1-62; Dział Zagraniczny: sprawozdania, korespondencja, 1945-1949, sygn. 63-71;
Dział Personalny, 1947-1950, sygn. 72, 73; Dział Pomocy Rzeczowej, 1945-1950, sygn. 74, 75.
Resort (Wydział) Programowy: programy, plany, sprawozdania, 1945-1951, sygn. 76-78, 122. Wy­
dział Chłopców, 1947-1949, sygn.79; Wydział Dorosłych, 1946-1949, sygn. 80; Wydział Wychowa­
nia Fizycznego, 1947-1950, sygn. 81-83; Wydział Kulturalno – Oświatowy: protokóły, zestawienia
i sprawozdania ognisk i ośrodków, 1945-1950, sygn. 87-121. Resort (Wydział) Finansowo- Ad­
ministracyjny: preliminarze, sprawozdania finansowe, 1945-1949, sygn. 123-126, 135. Delegat do
spraw Pomocy Rzeczowej, 1946, 1947, sygn. 134.
157. Kongresy pokoju – zbiór akt 1948-1950
5, 50 mb., inw. kart. 115 j., bez ew. 4 j. – do wybrakowania.
Sprawozdania, deklaracje, przemówienia, listy z podpisami, wycinki prasowe, plakaty:
-Światowego Kongresu Intelektualistów, 1948, sygn. 1-22;
-I Światowego Kongresu Pokoju 1949, sygn. 23-37;
-II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju, 1950, sygn. 38-89;
- I Polskiego Kongresu Pokoju, 1950, sygn. 90-96;
- Niemieckiego Kongresu Obrońców Pokoju, 1950, sygn. 97;
- Apelu Sztokholmskiego, 1950, sygn. 98-115.
158. Komisja Historyczna Tymczasowej Rady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
1946-1947
0,55 mb., inw. ks. 14 j.
Ubezpieczenia społeczne w latach II wojny światowej na terenach okupowanych przez
Niemców: odpowiedzi pracowników ubezpieczeń na ankietę i jej podsumowanie, 1946, 1947,
sygn. 1-14.
159. Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Główny w Warszawie [1944] 1945-1950
48,10 mb., inw. kart. 1009 j., spis akt kat B 50 – 2800 j.
Biuro Prezydialne: protokóły posiedzeń, sprawozdania, schematy organizacyjne, 1944-1950,
sygn.1-50. Dział Organizacyjny: schematy organizacyjne, protokóły, sprawozdania, koresponden­
cja, zestawienia, 1944-1950, sygn. 51-216. Wydział Produktywizacji i Pomocy: plany, sprawozda­
nia, wykazy, bilanse, 1946-1948, sygn. 217-518, Wydział Lecznictwa, 1947-1950,sygn. 519-522.
Dział Finansowo-Gospodarczy: plany, sprawozdania finansowe, bilanse , zestawienia, 1946-1950,
sygn. 523-662. Biuro (Wydział) Koncesyjne, 1945-1950, sygn. 663-674. Wydział Prawny: opinie
prawne, 1947-1950, sygn. 675-681. Wydział Rolny: liczba i stan gospodarstw przydzielonych inwa­
141
lidom wojennym – sprawozdania, korespondencja, zestawienia, 1945-1950, sygn. 683-711. Wydział
Przedsiębiorstw: plany, sprawozdania, 1945-1950, sygn. 712-798. Wydział Prasy i Propagandy: ar­
tykuły, wycinki prasowe, 1947-1950, sygn. 799-828. Biuro Kontroli: materiały pokontrolne,19461950, sygn.829-883, Wydział Personalny, 1946-1950, sygn.884-958. Wydział Inwestycji, 1950,
sygn. 959, 960. Wydział (Referat) Budowlany 1945-1950 , sygn. 682, 961-1007.
Koło PZPR przy Związku 1948-1950, sygn. 1008, 1009.
Akta osobowe z lat 1945-1950 pracowników (kat B-50): Zarządu Głównego, sygn. 1-393;
okręgów : Bydgoszcz, sygn. 394-508; Gdańsk, sygn. 509-525, Gdynia, sygn.526- 622; Katowice ,
sygn. 623-827; Kielce, sygn. 828-914; Kraków,sygn.915-1187; Lublin, 1188-1272; Łódź, sygn.
1273-1456; Olsztyn, sygn. 1457-1497; Poznań, sygn. 1498-1639; Rzeszów, sygn. 1640-1764;
Szczecin, sygn.1765-1855; Warszawa, sygn. 1856-2067; Wrocław, sygn. 2068-2800.
160. Związek Samopomocy Chłopskiej. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1956 [1957]
30, 80 mb., inw. kart. 1974 j., sp. zd. odb. 93 j.
Inw. kart. Biuro Prezydium: zarządzenia, protokóły, sprawozdania, 1945-1955, sygn. 17831795. Dział Organizacyjny: statuty, materiały ze zjazdów, protokóły posiedzeń Zarządu Głównego
oraz zarządów wojewódzkich i powiatowych, plany, sprawozdania,1944-1957, sygn. 35-908. Dział
Rolny: zjazdy, komisje, akcje siewne i żniwne, obowiązkowe dostawy, przemysł rolno-spożywczy protokóły, sprawozdania, referaty, zestawienia, okólniki, 1945-1957, sygn.909-1333. Dział Kultury:
czytelnictwo, świetlice, domy kultury: okólniki, sprawozdania, referaty, 1945-1957, sygn. 13341782. Dział Głównego Księgowego: instrukcje, plany, budżety, sprawozdania, 1945-1957, sygn.
1796-1831. Dział Spółdzielczo- Osadniczy: osadnictwo rolne, budownictwo wiejskie, spółdzielnie
– sprawozdania, protokóły, zestawienia,1945-1949, sygn. 1832-1944. Dział Wydawniczy: wydaw­
nictwa własne, plany, sprawozdania, 1947-1957, sygn. 1945-1974. Wydział Kadr: etaty, 1945-1956,
sygn. 1-34. Akta personalne pracowników (kat. B-50) 1945-1957, sygn. 1-436.
Sp. zd. odb. Organizacja i działalność związku: protokóły posiedzeń Zarządu Głównego, in­
strukcje, regulaminy, plany, umowy, sprawozdania, 1946-1958, sygn. 1/1-323, 2/1-9. Bilanse, preli­
minarze budżetowe, 1945-1957, sygn. 1/33-84.
162. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych 1945-1951
52 mb., inw. kart.3368 j., bez ew.4 j.
Gabinet Ministra - Sekretariat: stan rolnictwa, majątki Armii Radzieckiej, współpraca z innymi
urzędami i instytucjami, przemówienia i artykuły ministra J. Dąb-Kocioła,1945-1951, sygn. 1-25.
Wydział Prezydialny: protokóły z obrad ciał kolegialnych, sprawozdania wojewódzkich urzędów
ziemskich i grup operacyjnych, pobyt Armii Radzieckiej w Polsce, 1945-1951, sygn. 26-125. Wy­
dział Prasy i Informacji: konferencje, wywiady, biuletyny, wycinki prasowe, 1945-1951, sygn. 126154.Departament Ekonomiczny. Wydział Polityki Gospodarczej: straty wojenne, rewindykacje, po­
datki, ceny i płace w rolnictwie, 1945-1951,sygn. 155-198. Wydział Organizacyjny: organizacja
Ministerstwa i jednostek podległych, biurowość, zatrudnienie, 1945-1951, sygn. 199-266. Wydział
Prawny: projekty aktów normatywnych, opinie prawne 1945-1951, sygn. 263-467. Wydział Obrotu
Zewnętrznego i Współpracy Międzynarodowej: wymiana towarowa, dostawy UNRRA, organizacje
międzynarodowe, 1945-1951, sygn. 468-555. Wydział Obrotu Wewnętrznego i Zaopatrzenia:
świadczenia rzeczowe, rozliczenia z UNRRA, maszyny rolnicze, 1945-1951, sygn.556-569. Wy­
dział Przedsiębiorstw Rolniczych i Kontraktacji: gorzelnie, cukrownie, browary, drożdżownie,
1945-1951, sygn. sygn. 570-578. Departament Finansowy: plany, budżety ministerstwa i jednostek
podległych,1945-1951,sygn.579-628. Departament Kontroli: kontrola wewnętrzna i jednostek pod­
ległych, 1945-1951, sygn. 629-1006. Departament Planowania: plany i sprawozdania roczne i
wieloletnie własne i urzędów wojewódzkich 1945-1951,sygn.1007-1152. Departament Inwestycji:
plany roczne i wieloletnie, sprawozdania i protokóły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych
1945-1951, sygn. 1153-1188. Departament Produkcji Zwierzęcej: plany i sprawozdania, szkolenie
142
rolników, 1945-1951, sygn. 1189-1232. Departament Weterynarii: terenowa służba weterynaryjna,
straty wojenne, zjazdy i konferencje, 1945-1951,sygn. 1233-1267. Departament Wodno-Melioracyj­
ny: plany, konferencje, sprawozdania, akcje przeciwpowodziowe,1945-1951, sygn. 1268-1410.
Departament Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyjnych: stan i pomoc
dla ośrodków i spółdzielni 1945-1951, sygn. 1411-1424. Departament Przebudowy Ustroju Rolne­
go: straty wojenne, reforma rolna, dobra martwej ręki, scalanie i regulacje gruntów, akcja prze­
siedleńcza i parcelacyjna na Ziemiach Odzyskanych, 1945-1951, sygn. 1425- 2649. Departament
Szkolenia Kadr, 1950, 1951, sygn. 2652-2682. Departament Oświaty Rolniczej: szkoły rolnicze
1945-1947, sygn. 2836-2853. Departament Państwowych Gospodarstw i Zakładów Rolnych:
działalność, stan gospodarki i zatrudnienia w PGR i innych zakładach, 1947-1949. Departament
Produkcji Rolnej: stan rolnictwa i hodowli, przejmowanie majątków rolnych od Armii Radzieckiej,
zjazdy rolnicze, 1945-1950, sygn. 2886-3030. Departament Funduszu Ziemi: działalność Państwo­
wego Funduszu Ziemi 1945-1950, sygn. 3031-3144. Departament Nauki i Oświaty Rolniczej:
szkolnictwo rolnicze i ośrodki szkoleniowe, 1947-1950, sygn. 3145-3226. Biuro BudżetowoGospodarcze, 1950, 1951,sygn. 2683-2692. Biuro Postępu Technicznego, 1950, 1951, sygn. 26932697a. Biuro Budownictwa Wiejskiego, 1949, 1950, sygn.2698-2703. Biuro Organizacji Nauki Rol­
niczej: stan badań, plany, 1945-1951, sygn. 2761-2818. Samodzielny Wydział Powszechnej Or­
ganizacji „Służba Polsce” : działalność SP w rolnictwie, 1948-1951, sygn. 2819-2835. Biuro Per­
sonalne 1945-1951, sygn. 3227-3235. Główna Komisja Ziemska: orzeczenia Komisji i odwołania
od orzeczeń wojewódzkich komisji ziemskich, 1945-1950, sygn. 2704-2760. Komisarz do Prze­
prowadzenia Likwidacji Izb Rolniczych: działalność, sprawozdania izb rolniczych 1946-1948,
sygn. 3236-3257. Przedstawiciel MRiRR do spraw UNRRA i Importu na Porty Polskie: protokóły
z konferencji, sprawozdania z działalności, dostawy UNRRA 1946-1948, sygn. 3258-3300.
Akta kat. B – 50, 1945-1951, sygn. 3301-3339.
163. Związek Księgarzy Polskich [1924, 1925, 1931-1939] 1945-1950
1,20 mb., inw. kart. 69 j.
Organizacja Związku: statut, regulaminy, okólniki, instrukcje, 1945-1950, sygn. 1-5. Walne
Zgromadzenia, Plenum i Komitet Wykonawczy Zarządu Głównego: protokóły, 1945-1950, sygn. 610. Sąd Związkowy i Komisja Weryfikacyjna: kwestionariusze księgarzy działających w latach II
wojny światowej,1945-1950, sygn.13-22.Sprawy finansowe i majątkowe Związku 1945-1951,
sygn. 47-55, 69. Sieć księgarska, plany, umowa zbiorowa, 1945-1950, sygn.11, 12,21-46. Wydaw­
nictwa: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Przegląd Księgarski”, 1945-1950, sygn. 63-66. Organiza­
cja i działalność kół terenowych, 1945-1950, sygn.56-62. Sprawy personalne pracowników Związ­
ku, trzyletni kurs księgarski, 1948-1951, sygn. 67, 68.
Koło Warszawskie: księga protokółów walnych zebrań, 1924, 1925, 1931-1939, sygn. 61.
164. Centralny Komitet Opieki Społecznej w Warszawie 1944-1949 [1950]
9,87 mb., inw. kart. 275 j, spis akt kat B 50 – 130 j.
Organizacja i zarządzenia CKOS: 1944-1949, sygn. 1-11, 188, 189, 201-216, 242, 243. Spra­
wozdawczość, 1944-1949, sygn. 18-95, 191-193, 197-200, 217-232. Sprawy socjalne, 1945-1949,
sygn. 1945-1949, sygn. 96-115, 141-143, 190. Działalność charytatywna 1945-1949, sygn. 116-140,
196, 244-247. Działalność gospodarcza, 1945-1949, sygn. 144-184. Działalność propagandowowydawnicza, 1945-1949, sygn. 185, 186, 233-235. Sprawy finansowe, 1945-1949, sygn.236-241.
Współpraca zagraniczna, 1946-1949, sygn. 12-17. Sprawy personalne, 1945-1948, sygn. 194, 195.
Główna Komisja Likwidacyjna, 1949, 1950, sygn. 248-274. Koło Związku Zawodowego Pracow­
ników Instytucji Społecznych w CKOS ,1947-1949, sygn. 275.
Akta kat B-50, 1945-1950, sygn. 1-130.
165. Główny Likwidator byłych stowarzyszeń w Warszawie: 1.Związek Legionistów RP,
143
2. Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 1947-1953
0, 27 mb., inw. kart. 33 j.
Główny Likwidator: utworzenie, organizacja i działalność biura, 1947-1952, sygn. 1-2. Zwi­
ązek Legionistów RP i Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny: działalność w okresie
międzywojennym, informacje o posiadanym mieniu i jego przekazywaniu na rzecz Skarbu Państwa
i innych organizacji społecznych, 1947- 1953, sygn. 4-30. Dziennik korespondencyjny, księga
kasowa i listy płac Głównego Likwidatora, 1947-1951, sygn. 31-33.
166. Klub Inteligencji Pracującej. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1951
0,17 mb., inw. ks. 18 j.
Powstanie, organizacja i likwidacja Klubu, 1946-1951, sygn. 1-3. Organa statutowe, 19451949, sygn. 4-8. Członkowie, 1945-1949, sygn. 9. Oddziały terenowe, 1946-1948, sygn. 10. Lokale
i finanse, 1945-1949, sygn. 11-18.
167. Gospodarcze Zrzeszenie Samorządu Terytorialnego. Spółdzielnia z odpowiedzialnością
udziałami w Warszawie 1924-1954
1,35 mb., inw. kart. 125 j.
Organizacja i zakres działania Zrzeszenia: statuty, regulaminy, instrukcje, 1924- 1952, sygn. 113. Władze statutowe: protokóły, uchwały, 1925-1935, 1945-1952, sygn. 14-28. Działalność
Zrzeszenia: narady, plany, bilanse i sprawozdania centrali, oddziałów i fabryk, akcja deratyzacji,
1945-1950, sygn. 29-94. Centralna Składnica Sanitarna: działalność, rozliczenia, likwidacja, 19451950, sygn. 95-97. Spółdzielcza Książnica Samorządów: protokóły, bilanse, 1948, 1949, sygn. 98.
Sprawy ubezpieczenia mienia Zrzeszenia i zakupu kamieniołomów, 1947-1928-1939, 1947-1949,
sygn. 99, 100. Likwidacja Zrzeszenia: protokóły posiedzeń władz statutowych, sprawozdania,
bilanse, kontrole, przekazanie majątku i archiwaliów 1950-1954, sygn. 101-115.
Listy płac ( kat. B- 50) 1948-1950, sygn. 1-10.
168. Ministerstwo Informacji i Propagandy w Warszawie 1945-1947
9,70 mb., inw. ks. 1014 j., mf. nr 26881-26896, 26933-26940, 27909-28797, 28978-29005
Gabinet Ministra: odszkodowania wojenne, działalność Ministerstwa i urzędów podległych,
sytuacja polityczna w kraju, referendum, przygotowania do wyborów sejmowych, 1945-1947, sygn.
1-616, 958-992. Gabinet Wiceministra: sprawy pracownicze, 1946, 1947, sygn. 617. Biuro Popula­
ryzacji Planu Odbudowy Gospodarczej: powołanie, działalność, 1946, 1947, sygn. 618-624. Depar­
tament Społeczno-Wychowawczy: propagandowe grupy operacyjne, świetlice, szkolenia, 19451947, sygn. 625-661. Departament Prasy: biuletyny, przeglądy i wycinki prasowe, nakłady prasy,
1945-1947, sygn. 662-770a, 993-997. Departament Propagandy: Wydział Akcji Masowych - Krajo­
wy Zjazd Propagandy, repatriacja i przesiedlenia, świadczenia rzeczowe, propaganda wyborcza,
1945-1947, sygn. 771-807, 998; Wydział Publikacji - wybory do Sejmu, legalna i nielegalna opozy­
cja, filmy i kina objazdowe, 1945-1947, sygn. 808-868, 999; Wydział Organizacji i Stowarzyszeń
Społecznych: działalność organizacji i stowarzyszeń, 1945, 1946, sygn. 869-875. Departament Ad­
ministracyjno- Finansowy: sprawozdania, plany, bilanse, 1945-1947, sygn. 876-894. Biuro Przed­
siębiorstw: organizacja i działalność Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej, Filmu Polskiego i
Biura Podróży „Orbis” 1945-1947, sygn. 895-909. Biuro Personalne 1945-1947, sygn. 910-920.
Biuro Polityczne: sytuacja w kraju, partie i stronnictwa polityczne, Ukraińcy, stosunki Polski z
Czechosłowacją, 1945-1947, sygn. 921-942, 1000-1014. Biuro Zagraniczne: propaganda za­
graniczna, kontakty z Polonią 1945-1947, sygn. 943-955. Centralne Biuro Gospodarki Papierem,
1946, sygn. 956, 957.
170. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie
1945-1955 [1956-1962]
144
73,00 mb., inw. kart. 5400 j., skorowidz akt personalnych
Protokóły posiedzeń: Komisji, Biura Wykonawczego i odpraw przewodniczących delegatur
terenowych, zarządzenia, sprawozdania z działalności Komisji, 1945-1955, sygn. 1-223a. Akta
spraw karnych, 1945-1962, sygn. 224-1680a. Wnioski, postanowienia i orzeczenia w sprawach kar­
nych, 1945-1955, sygn. 1681-3248. Akta personalne pracowników Komisji (kat. B-50) 1945-1955,
sygn. 2060-2141.
171. Urząd Zastępstwa Prawnego w Warszawie [1949] 1951-1954
4,00 mb., inw. ks. 207 j.
Organizacja i działalność urzędu: sprawozdania, preliminarze budżetowe, okólniki, 1951-1954,
sygn. 1-11. Opinie prawne, 1949-1954, sygn. 12-16. Akta procesowe dotyczące spraw spad­
kowych (m.in.. spadku po I. Paderewskim), płatności dzierżawnych, odszkodowań, rent i strat Skar­
bu Państwa, 1951-1954, sygn. 17-207.
173. Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie 1944-1948 [1949, 1950]
18, 05 mb., inw. ks. 745 j., spis akt kat B 50- 2677
Gabinet Ministra: organizacja Ministerstwa i instytucji podległych, upaństwowienie przed­
siębiorstw przemysłu spożywczego, 1945-1948, sygn. 1-135, 743-745. Podsekretarz Stanu: umowy
i zlecenia dla spółdzielni „Społem” 1945, sygn. 136. Departament Ogólny: aprowizacja, zakupy
żywności w kraju i za granicą, zjazdy i konferencje naczelników wojewódzkich wydziałów aprowi­
zacji, 1946-1948, sygn. 137-168. Departament Ekonomiczny: sytuacja żywnościowa w Polsce, za­
trudnienie w przemyśle spożywczym, 1945-1948, sygn.169-223. Departament Artykułów Spożyw­
czych: dostawy mięsa i produktów zbożowych, 1945-1948, sygn. 224-230. Departament Artykułów
Przemysłowych i Polityki Rozdzielnictwa: zaopatrzenie kartkowe, 1945-1948, sygn. 231-235.
Departament Rozrachunkowy: import zbóż, 1945-1948, sygn. 236-243. Departament Inspekcji:
kontrola aprowizacji w województwach, 1945-1948,sygn. 244-261. Departament Przemysłu
Spożywczego: działalność Departamentu i wydziałów aprowizacji w województwach, 1945, 1946,
sygn. 262-372. Biuro Podsekretarza Stanu dla Spraw Przemysłu Spożywczego: stan przemysłu
spożywczego, 1945-1947, sygn. 145-147. Biuro Ekonomiczne Przemysłu Spożywczego: działalno­
ść przedsiębiorstw, straty wojenne, 1945-1948, sygn. 442-501. Departament Gospodarki Terenowej:
przejmowanie majątków od Armii Radzieckiej, pomoc dla rolnictwa, 1945, 1946, sygn. 502-512.
Departamenty: Świadczeń Rzeczowych i Ziemiopłodów: obowiązkowe dostawy, 1945-1947, sygn.
513-555. Departament Handlu: zrzeszenia kupiecki, remanenty poniemieckie, 1945-1947, sygn.
555-587. Przedstawiciel do Spraw UNRRA: dostawy towarów do Polski, 1945-1948, sygn. 588603. Nadzwyczajna Komisja do Spraw Aprowizacyjnych: zaopatrzenie w artykuły reglamentowane,
1945-1948, sygn. 604-613. Komisja do Spraw Wydajności i Organizacji Pracy w Państwowym
Przemyśle Spożywczym, 1946, 1947, sygn. 614. Komisariat Rządu do Spraw Wystaw i Targów,
1947, sygn. 615. Generalny Komisarz Oszczędnościowy Aprowizacji: akcja oszczędnościowa,
1946-1948, sygn. 616-626. Likwidatura Agend Ministerstwa Aprowizacji: rozliczenia finansowe,
1946 – 1950, sygn. 627-741.
Upaństwowienie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego –kwestionariusze (kat. BE -50),
1946-1947, sygn. 1-102. Akta personalne pracowników ministerstwa i instytucji podległych ( kat. B
–50), 1945-1949, sygn. 1-1607. Koło Związku Zawodowego Pracowników Państwowych przy
Ministerstwie Aprowizacji, 1945-1947, sygn.741. Spółdzielnia Spożywców Pracowników Minister­
stwa Aprowizacji 1947, sygn.742
175. Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą [1947] 1950-1956 [1957]
4, 25 mb., inw. ks. 279 j.
Wydział Planowania i Sprawozdawczości: projekty struktury organizacyjnej, sprawozdania,
plany, umowy o współpracy z zagranicą, biogramy twórców, 1947-1957, sygn. 1-105. Wydział
145
Współpracy Kulturalnej z ZSRR: współpraca z ZSRR, Jugosławią, Albanią, Chinami, Koreą, Mon­
golią i Wietnamem, 1950-1956, sygn. 106-137. Wydział Współpracy Kulturalnej z Krajami
Demokracji Ludowej: współpraca z Bułgarią, Czechosłowacją, NRD, Rumunią i Węgrami, 19501956, sygn. 138-166. Wydział Współpracy Kulturalnej z Krajami Innymi: współpraca z krajami
kapitalistycznymi i rozwijającymi się, 1950-1956, sygn. 167-231. Wydział Budżetowo-Rachun­
kowy, 1951-1954, sygn. 232, 233. Referat Wystaw: wystawy zagraniczne w Polsce i polskie za
granicą, 1949-1956, sygn. 234-274.
176. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej. Zarząd Główny w Warszawie
1946-1951 [1952]
0, 25 mb., inw. ks. 25 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa: protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1946-1952, sygn. 13. Współpraca kulturalna polsko-jugosłowiańska, 1946-1948, sygn. 4-6. Współdziałanie Towarzy­
stwa z urzędami i organizacjami w Polsce, 1946-1948, sygn. 7,8. Sprawy finansowe, 1946-1949,
sygn. 9. Oddziały wojewódzkie, powiatowe i koła Towarzystwa: organizacja, działalność, człon­
kowie, 1946-1950, sygn. 10-20. Sytuacja w Jugosławii, 1947-1949, sygn. 21-24. Akta osobowe
pracowników Towarzystwa, 1946-1951, sygn. 25.
177. Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Czechosłowackiej. Zarząd Główny w Warszawie 1946-1951
1,14 mb., inw. ks. 70 j,. bez ew. 3 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa: statuty, protokóły, sprawozdania, plany, 1946-1951,
sygn. 1-8. Współpraca z organizacjami, urzędami i osobami prywatnymi w Polsce i Czechosłowa­
cji, 1946-1951, sygn. 9-14. Sprawy finansowe, 1946-1951, sygn. 15-19. Oddziały wojewódzkie, po­
wiatowe i koła Towarzystwa: organizacja i działalność, 1946-1951, sygn. 20-47. Materiały
propagandowo-informacyjne o Czechosłowacji, 1946-1950, sygn. 48-55.Wycinki z prasy polskiej o
Czechosłowacji, 1946-1949, sygn. 56-61. Deklaracje członkowskie, 1946-1951, sygn. 62-69. Listy
płac (kat. B-50) 1947-1950, sygn. 70.
178. Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Zarząd Główny w Warszawie 1947-1951
0,90 mb., inw. ks. 14 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa, 1948-1951, sygn. 1. Współpraca z organizacjami,
urzędami i osobami prywatnymi w Polsce i na Węgrzech, 1947-1951, sygn. 4-9.Sprawy finansowe,
1948-1951, sygn. 10, 11. Informacje o Węgrzech, 1950, sygn. 12-14. Dziennik korespondencyjny,
1947-1951, sygn. 15. Akta osobowe pracowników ( B-50 ) 1950, 1951, sygn. 16.
179. Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Rumuńskiej. Zarząd Główny w Warszawie 1949-1951
0, 01 mb., inw. kart. 1 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa: korespondencja, ulotki, 1949-1951, sygn. 1
180. Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Bułgarskiej. Zarząd Główny w Warszawie 1946-1951
0, 45 m,. inw. ks. 27 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa, 1946-1949, sygn. 1, 2. Współpraca z urzędami, or­
ganizacjami i osobami prywatnymi w Polsce i Bułgarii, 1946-1949, sygn. 3-7. Sprawy finansowe,
1946-1951, sygn. 8, 9. Działalność zarządów wojewódzkich, 1946-1950, sygn. 10-18. Wycinki z
prasy polskiej o Bułgarii, 1946-1950, sygn. 19-25. Album ze zdjęciami Armii Bułgarskiej, bez dat,
sygn. 26. Listy płac pracowników ( kat. B –50) 1946-1950, sygn. 27.
181. Krajowe Towarzystwo Melioracyjne S. A. w Warszawie [ 1903-1919] 1920-1951
0, 50 mb., inw. kart. 377 j. ( w tym 359 j. map i planów, 18 j. akt)
Mapy i plany: drenowanych gruntów, 1903-1938, sygn. 1-206; rzek i kanałów, 1923-1938, sygn.
146
207-221; gospodarstw rybackich, 1920-1938, sygn. 222-232. Dokumentacja techniczna melioracji
1911-1950, sygn. 233-257. Władze statutowe Towarzystwa: protokóły posiedzeń, 1940-1951, sygn.
258-262. Organizacja i działalność Towarzystwa: plany, sprawozdania, korespondencja, 1920-1951,
sygn. 263-273. Likwidacja Towarzystwa, 1948-1951, sygn. 274. Nieruchomość Towarzystwa ( kat.
B-99) 1948-1950, sygn. 275.
182. Komenda Główna Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Warszawie
1948-1955 [1956]
63, 15 mb., inw. kart. 1751 j., skorowidz do akt osobowych 8718 j., bez ew. 114 j.
Sekretariat Komendanta Głównego: rozkazy, zarządzenia, współpraca z innymi organizacjami,
1948-1955, sygn. 1-157a.
Sztab. Oddział Organizacyjny: normatywy, protokóły posiedzeń kolegium, schematy organizacji
i dyslokacji brygad, plany i sprawozdania, 1948-1955, sygn. 158-463b. Oddział Operacyjny: in­
strukcje, stan i działalność brygad, inspekcje, 1949-1951, sygn. 464-492a. Oddział Poboru i Zatrud­
nienia, 1948-1951, sygn. 493-578a. Oddział Wyszkolenia Liniowego, 1948-1955, sygn. 579-615.
Samodzielny Wydział Łączności, 1948, 1949, sygn. 615a. Oddział Wyszkolenia Marynarskiego,
1948-1950, sygn.615b. Samodzielny Wydział Przysposobienia Wojskowego – Motorowego 19481951, sygn. 615c; Samodzielny Wydział Lotniczy, 1948, 1949, sygn. 624-644.
Zarząd Polityczno- Wychowawczy. Oddział Organizacyjny: koleżeńskie sądy junackie, dyslo­
kacja i skład socjalny brygad, działalność komend wojewódzkich, werbunek młodzieży, praca kul­
turalno-oświatowa i sport, 1948-1955, sygn. 644a-774. Oddział Propagandowy: zloty, festyny, za­
wody sportowe, 1948-1955, sygn. 775-856. Oddział Szkolenia, 1948-1955, sygn. 857-917. Oddział
Propagandy i Szkolenia, 1950-1955, sygn. 917a-917c. Oddział Brygad: organizacja i ocena pracy
brygad, 1954, 1955, sygn. 917d-917f. Redakcja Prasy (własnej): czasopisma, materiały redakcyjne,
1948-1955, sygn. 918-956a. Inspektorat ds. Młodzieży Żeńskiej, 1948-1951, sygn. 957-958a. Od­
dział Personalny, 1948-1956, sygn. 959-998a. Główny Inspektorat Kontroli ( Szefostwo Nadzoru i
Kontroli) 1948-1955, sygn. 999-1459a.
Główne Kwatermistrzostwo. Oddział Organizacji i Planowania, 1948-1955, sygn. 1459b1672b. Oddział Finansowy, 1948-1955, sygn. 1526-1551. Szefostwo Służby Zdrowia, 1948-1955,
sygn. 1552-1672b. Szefostwo Służby Technicznej, 1948-1951, sygn. 1673-1681. Komenda Główna
PO „Służba Polsce” w Likwidacji, 1955,1956, sygn. 1682-1689.
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1948-1955, sygn. 1-8718.
183. Biuro Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego [Jedności Narodu]w Warszawie
1952-1983
23,00 mb., spis zd. odb.1022, bez ew. 19 j.
Centralne władze statutowe: protokóły posiedzeń, 1952-1983, sygn. 1-7, 105-109, 184-193,
341-360, 362, 364, 366, 367, 369, 371, 373-375, 377-380, 382, 384, 385. Organizacja i działalność
Biura: instrukcje, zarządzenia, korespondencja, sprawy finansowe, skargi i zażalenia, 1952-1983,
sygn. 8-13,86-104, 110, 112,175-183, 194-198, 309-313, 336-340, 682-702,851-868. Kontakty za­
graniczne, 1961-1982, sygn. 327-335, 822-850. Narady sekretarzy wojewódzkich komitetów FJN,
1971-1973, 1975-1977, 1979-1982, sygn. 361, 363, 365, 368, 370, 372, 376, 381, 383. Komitety
wojewódzkie: protokóły, sprawozdania, 1952-1983, sygn. 14-83, 113-174, 199-308, 386-681.
Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich, 1952-1957, sygn. 84, 85. Komitety wiej­
skie,1961-1964, 1966-1972, sygn. 314-317, 737-743. Komisja Ośrodka Wiedzy Obywatelskiej,
1965, sygn. 324. Komisja Czynów Społecznych, 1961-1983, sygn. 325, 929-946. Komisja
Propagandy, 1961-1983, sygn. 326, 911-928. Komisja d/s Dzieci i Młodzieży, 1964-1981, sygn.
320, 321, 715-718. Komisja d/s. Samorządu Mieszkańców Miast, 1973-1983, sygn. 744-797.
Komisja d/s. Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej, 1974-1081, sygn. 804-806. Zespół
d/s. Społecznych Komisji Pojednawczych, 1964-1983, sygn. 322, 323, 719-738. Komisja d/s. Indy­
147
widualnej Profilaktyki Społecznej, 1978-1981, sygn. 812-814. Komisja d/s. Zadrzewienia Kraju i
Ochrony Środowiska, 1959-1983, sygn. 887, 893-910. Polski Komitet Obchodów Międzynarodo­
wego Roku Dziecka, 1978-1980, sygn. 897-810. Polski Komitet Międzynarodowego Roku Inwali­
dów i Osób Niepełnosprawnych, 1981, 1982, sygn. 817-820. Społeczny Komitet Odnowy Zabyt­
ków Krakowa, 1978-1983, sygn. 811. Społeczny Komitet Zagospodarowania Pola Bitwy i Tras
Grunwaldzkich, 1980, sygn. 815. Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Generała Władysława
Sikorskiego, 1981, sygn. 816. Komisja Obchodów „Tygodnia Bałtyku”, 1968-1975, sygn. 821.
Komitet Przygotowania oraz Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, 1958-1966, sygn. 869-877.
Komitet Przygotowawczy oraz Obchodów 500. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika, 1967-1974,
sygn. 878-885. Komitet Obchodów 200. Rocznicy Utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 19681973, sygn. 886. Komisja Obchodów 550. Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, 1958-1962, sygn.
888-892. Krajowa Rada Kobiet Polskich przy Ogólnopolskim Komitecie FJN, 1966-1983, sygn.
952-1023. Wybory do Sejmu i rad narodowych, 1961, 1965, 1969, 1972, 1973, 1976, 1978, 1980,
sygn. 318, 319, 798-803. Biuletyn Informacyjny „Postawy”, 1959-1982, sygn. 703-711, 947-951,
712- 714.
184. Państwowa Komisja Etatów w Warszawie 1950-1956
4, 75 mb., inw. kart. 165 j., spis akt personalnych 260 j.
Gabinet Prezesa: normatywy, materiały z kolegium PKE, biuletyny prasowe, 1951-1956,
sygn. 1-13. Departament Organizacji: organizacja i działalność PKE, opinie o projektach aktów
prawnych, kartoteki jednostek administracji państwowej, 1950-1956, sygn. 14-129,163-165. Depar­
tament Administracji Terenowej : organizacja i normowanie etatów w prezydiach rad narodowych,
1952-1956, sygn. 130-143. Departament Resortów Administracyjnych: plany, sprawozdania, zesta­
wienia etatów w ministerstwach i centralnych urzędach, 1952-1954, sygn. 144, 145. Departament
Przemysłu: stan organizacji i etatów w jednostkach podległych ministerstwom Energetyki i Hutnic­
twa, 1953-1956, sygn. 146, 147. Departament Budownictwa, Komunikacji i Łączności: stan or­
ganizacji i etatów w jednostkach podległych ministerstwom: Budownictwa Miast i Osiedli, poczt i
Telegrafów oraz Żeglugi, 1952-1954, sygn. 148-150. Departament Rolnictwa, Handlu i Przemysłu
Spożywczego : stan organizacji i etatów w jednostkach podległych ministerstwom: Handlu We­
wnętrznego, Skupu, Rolnictwa i PGR, 1952-1954, sygn. 151-156. Departament Zdrowia: organiza­
cja służby zdrowia i zatrudnienie lekarzy, 1952-1954, sygn. 157-160. Departament Wojskowy: wy­
cinki prasowe, 1955, 1956, sygn. 161. Samodzielny Wydział Kadr: sprawozdania, 1953-1955,
sygn. 162.
Akta osobowe pracowników ( kat. B –50) 1950-1956, sygn. 1-260
185. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie 1944 [1945-1953]
7, 20 mb., inwentarz kart. 375 j., bez ew. 93 j. mf. nr 24051-24353
Prezydium PKWN: organizacja i działalność Prezydium i resortów, stosunki polsko- radziec­
kie, repatriacja, 1944, sygn. I/1-112. Biuro Ekonomiczne: aprowizacja ludności 1944, sygn. II/1-11.
Pełnomocnicy PKWN: zarządzenia, 1944, sygn. III/1-5, 233/1. Resort Rolnictwa i reform Rolnych:
reforma rolna, plony, warunki pracy, 1944, sygn. V/1-31, 233/6. Resort Administracji Publicznej:
rady narodowe, bezpieczeństwo publiczne, 1944, 1945, sygn. VII/1-30, 233/10. Resort Gospodarki
Narodowej i Finansów: przejmowanie przemysłu, działalność urzędów terenowych, instrukcje,
1944, sygn. VIII/1-26, 233/7. Resort Sprawiedliwości: organizowanie sądownictwa, 1944, 1945,
sygn. IX/1-34. Resort Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia: ustawodawstwo pracy, opieka społeczna,
1944, 1945, sygn. XI/1-15. Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu: odbudowa zniszczeń wojennych,
1944, 1945, sygn. XII/1-19. Resort Odszkodowań Wojennych: szacunek szkód, 1944, sygn. XIII/12. Resort Oświaty: szkolnictwo, 1944, 1945, 1948, sygn. XIV/1-30, 233/9. Resort Kultury i Sztuki:
teatry, Muzeum na Majdanku, 1944, 1945, 1953, sygn. XV/1-9. Resort Informacji i Propagandy:
audycje radiowe, akcje propagandowe, 1944, 1945, sygn. XVI/ 1-26, 233/8. Resort Spraw Za­
148
granicznych: stosunki z zagranicą, 1944, sygn.233/2. Resort Obrony Narodowej: wykazy oficerów,
sprawozdania, rozkazy, materiały szkoleniowe, ulotki, 1944, sygn. 233/ 3,4. Resort Bezpieczeństwa
Publicznego: zarządzenia, instrukcje, 1944, sygn. 233/5. Materiały różne: rezolucje wieców i ze­
brań, w tym członków AK z poparciem dla PKWN, manifesty, dekrety, odezwy, plakaty, protokół nr
1 z posiedzenia Delegatury KRN dla Terenów Okupowanych w Moskwie, 1944, sygn. 233/11-15.
186. Stowarzyszenie „Liga Popierania Turystyki”- akta Komórki Likwidacyjnej w Warszawie
[1935-1939] 1947-1956
0,35 mb., spis 21 j.
Organizacja i działalność Stowarzyszenia: korespondencja, notatki, 1947-1956, sygn.1,10.
Nieruchomości w Augustowie, Gdyni, Kazimierzu Dolnym, Krynicy, Siankach, Warszawie, Wiśle i
Zakopanem, 1947-1956, sygn. 2-9. Sprawy finansowe i kancelaryjne: bilanse, preliminarze budże­
towe dowody kasowe, dzienniki korespondencyjne, 1947-1956 i bez dat, sygn. 11-21.
187. Polska Szkoła Podstawowa im. Bolesława Bieruta w Berlinie 1946-1950
0, 40 mb., inw. ks. 41 j.
Dzienniki lekcyjne, 1948, 1949, sygn. 1-16. Zestawienia ocen, 1948-1950, sygn. 17, 18. Spisy
dzieci, 1948-1950, sygn. 19. Albumy i fotografie, głównie z życia szkoły, 1948-1950, sygn. 20-41.
188. Spółdzielnia Administracyjno- Mieszkaniowa Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu
w Warszawie 1946-1952
0, 45 mb., inw. kart. 18 j.
Organizacja i działalność Spółdzielni: statut, regulaminy, protokóły zebrań, 1945-1949, sygn.
1-4. Sprawy finansowe, 1947-1951, sygn. 5-11. Dokumentacja budowy domów, 1946-1952, sygn.
12, 13. Likwidacja Spółdzielni, 1949-1952, sygn. 14-16. Akta osobowe pracowników i listy płac
( kat. B –50) 1949-1951, sygn. 17, 18.
189. Centralny Związek Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych w Warszawie 1945-1952
2, 40 mb., inw. ks. 95 j., spis akt osobowych 13 j.
Władze statutowe: protokóły z obrad, 1945-1950, sygn. 1-21. Organizacja i działalność Za­
rządu Głównego, zarządów okręgowych i stowarzyszeń: sprawozdania, uchwały, regulaminy, in­
strukcje, czasopisma, 1945-1951, sygn. 22-42, 91, 92. Likwidacja Związku: sprawozdania i
protokóły, 1946-1951, sygn. 43-54. Kontraktacja roślin przemysłowych, 1946-1950, sygn. 55-58.
Sprawy finansowe, 1945-1952, sygn. 59-90. Akta Biura Odbudowy Domu przy ul. Kopernika 34,
1946-1950, sygn. 93-95.
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1946-1950, sygn. 1-13.
190. Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie
[1931, 1937-1944] 1945 – 1958
21, 03 mb., inw. kart. 345 j., sp. zd. odb. 2017j.
Inw. kart. Wydział Konsularny, Dział Oświaty, Okręg III Szkolny w Niemczech. Organizacja i
działalność Okręgu -korespondencja z władzami polskimi i obcymi, 1947, 1948, sygn. 11, 14-170;
nauczyciele -kartoteka, wykazy, korespondencja, 1947, 1948, sygn. 18-21; sprawy finansowe -spra­
wozdania i księgi kasowe, 1947-1949, sygn. 22-26; Komisja Weryfikacyjna -korespondencja, notat­
ki, 1947, sygn. 12, 13.) Wydział Konsularny, akta kat. B-50: spisy transportów i listy imienne osób
repatriowanych do Polski 1946-1950, sygn. 1-6, 29-32, 47-75, 109-110a; zaświadczenia dla Pola­
ków repatriowanych z Niemiec 1948-1950, sygn. 6-28, 33-42; karty reemigracyjne 1948, 1949,
sygn. 43, 75-78; zestawienia statystyczne repatriantów 1946-1949, sygn. 44-47; formularze rejestra­
cyjne osób i ich mienia, 1945-1949, sygn. 79-108; poszukiwania dzieci polskich na terenie Nie­
149
miec, 1946-1948, sygn. 111, 112; repatriacja dzieci niemieckich z Polski do Niemiec, bez dat, sygn.
113-115.
Spisy zd. odb.: restytucja polskiego mienia należącego do przedsiębiorstw państwowych i pry­
watnych- zestawienia, 1938-1962, sygn. 1/1-1/1960. Paszporty konsularne dla osób powara­
cajacych do kraju jako repatrianci, 1946-1947, sygn. 408/20284-21411, 825d/88-100.
Spis zd. odb. ( bez numeru) I Podokręg Szkolnictwa Polskiego w Niemczech: organizacja i
działalność - korespondencja, sprawozdanie, księgi ocen, pokwitowania, 1946, 1947, sygn. 1-16.
191. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w Warszawie 1945-1950
10,00 mb., inw. ks.283 j., bez ew. 11 j.
Biuro KERM: ustalanie zasad polityki gospodarczej i jej realizacja - protokóły posiedzeń,
wnioski, uchwały, zarządzenia, referaty, opinie, korespondencja, wycinki prasowe, komunikaty,
1945-1950, sygn. 1-135. Podkomitet Cen: regulaminy, protokóły, 1946, 1947, sygn. 136-137c. Pod­
komitet Międzynarodowych Spraw Gospodarczych: regulaminy, protokóły, 1945-1949, sygn. 138.
Mieszana Komisja Płac, Podkomitet Płac, Podkomitet Zatrudnienia i Płac: płace, premie, współpra­
ca z ministerstwami i związkami zawodowymi, 1945-1949, sygn. 139-190. Podkomitet Aprowiza­
cyjny: zaopatrzenie ludności w żywność, 1947, 1948, sygn. 191. Podkomitet Inwestycyjny: kredyty
inwestycyjne, 1948, 1949, sygn. 192-209. Komisja Motoryzacyjna i podkomisje: protokóły, regula­
miny, zarządzenia, 1946-1949, sygn. 210-222. Pomoce kancelaryjne, 1945-1949, sygn. 223-274.
192. Centralny Urząd Planowania w Warszawie 1945-1949 [1950]
73, 25 mb., inw. kart. ze skorowidzem 5263 j., bez ew. 15 j.
Przepisy i zarządzenia własne i nadesłane, 1945-1949, sygn. 1-164. Sprawozdania, statystyki,
materiały pokontrolne i plany działalności, 1945-1949, sygn. 165- 912. Sprawy wewnętrzne CUP:
zarządzenia i przepisy, organizacja pracy, finanse, kadry, wydawnictwa obce i własne, 1945-1950,
sygn. 913-1397. Organizacja gospodarki narodowej: założenia, polityka inwestycyjna, rynki
(zaopatrzenia, produkcji, zbytu, pracy, pieniężno- kredytowy, usług), stosunki gospodarcze z za­
granicą, 1945-1949, sygn. 1380-1976. Planowanie: inwestycji, zaopatrzenia, produkcji, zbytu,
finansowania, zatrudnienia, komunikacji, metodologia i technika planowania, 1945-1950, sygn.
1977-2557. Plany zbiorcze krótko i długoterminowe,1945-1949, sygn. 2558-3077. Dochód narodo­
wy, 1945-1949, sygn. 3086-3135. Badanie rynków krajowych i zagranicznych, opinie i wnioski,
1945-1949, sygn. 3086-3135. Komisje, konferencje, organizacje krajowe i międzynarodowe –
udział CUP, 1945-1950, sygn. 3136-4157. Biura regionalne – organizacja, 1947-1949, sygn. 41584202. Ziemie Odzyskane: administracja, zagospodarowanie, przemysł i handel, osadnictwo i rolnic­
two, komunikacja, kultura i nauka, mienie poniemieckie, świadczenia rzeczowe, 1945-1949, sygn.
4203-4241. Przygotowania do podpisania traktatu pokojowego z Niemcami i Austrią, odszkodowa­
nia wojenne, plany, dokumentacja techniczna budynków, 1946-1949, sygn. 4242-4364
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1945-1949, sygn. 1-528.
193. Kolekcja paszportów zakładów przemysłowych 1950-1964
22,00 mb., prow. inw. kart, spisy zd. odb., 500 j., bez ew. 351 j.
Prow. inw. kart. Dokumentacja (paszporty) zakładów produkcyjnych: sprawozdania, opisy,
plany, rysunki techniczne; układ w/g gałęzi gospodarki i zakładów.
- Różne zakłady przemysłowe, 1952-1956, sygn. 8492-8516.
- Przemysł ciężki (górnictwo, hutnictwo) 1951-1956, sygn. 8517.
Przemysł maszynowy i motoryzacyjny,
1952-1956, sygn. 9207a-k, 9208-9639,
10219,14731-14746, 14901-14937.
- Przemysł stoczniowy 1952-1956, sygn. 9640-9695.
- Przemysł taboru kolejowego 1952-1956, sygn. 9696-9713.
- Przemysł teletechniczny 1945, 1947, 1948, sygn. 9714-9733.
150
-
Przemysł chemiczny 1945-1956, sygn. 9734-10218..
Przemysł artykułów technicznych 1951-1956, sygn. 10220, 14799-14833. 14856-1487814900, 15576-15581, 15582-15595.
- Przemysł poligraficzny 1951-1956, sygn. 10841-11023.
- Przemysł lekki 1951-1956, sygn. 10257-10840, 11024 –11848.
Przemysł materiałów budowlanych i budownictwo 1951-1956, sygn. 11849-12279,1228512548, 15165-15178. .
- Przemysł szklarski 1951-1954, sygn. 12549-12683.
Przemysł drzewny i papierniczy 1951-1956, sygn. 12684-12817, 12818-13384,1472414730.
- Przemysł chłodniczy 1951-1956, sygn. 13385-13417.
- Przemysł spożywczy 1952-1956,sygn. 13418-13882,14398-14705,14747-147831483414855
- Przemysł utylizacyjny 1952-1956, sygn. 14706-14723.
- Przemysł terenowy 1952-1956, sygn. 14938-15164.
- Przedsiębiorstwa budownictwa maszyn górniczych 1952-1956, sygn. 15179-15203.
- Przedsiębiorstwa budownictwa urządzeń gazowniczych 1952, 1954-1956, sygn. 152041,15205.
- Przedsiębiorstwa budownictwa węglowego 1951-1956, sygn. 15206-15254.
- Przedsiębiorstwa budownictwa zakładów chemicznych 1952-1955, sygn. 15255-15281.
- Przedsiębiorstwa remontowo-montażowe przemysłu kwasu siarkowego 1952-1955, sygn.
15282-15285.
- Przedsiębiorstwa remontowo-montażowe przemysłu papierniczego 1951, 1953-1956, sygn.
15286-15292.
- Przedsiębiorstwa technicznej obsługi rolnictwa 1953-1956, sygn. 15293-15321. Przed­
siębiorstwa komunikacji kolejowej 1952-1956, sygn. 15322-15463. Przedsiębiorstwa
komunikacji lotniczej 1952-1956, sygn. 15487-15508. Przedsiębiorstwa komunikacji samo­
chodowej 1952-1956, sygn. 15465-15573. Mennica Państwowa 1953, 1954, sygn. 1559615597.
- Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych 1951, 1953-1955, sygn. 15598-15600.
Spisy akt tajnych. Zakłady technicznej obsługi rolnictwa, bez dat, sygn. 1-10; rafinerie ropy naf­
towej 1952-1954, sygn. 1-10.
194. Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1951
0,85 mb., inw. ks. 64 j.
Władze statutowe: materiały ze zjazdów delegatów, protokóły z posiedzeń, uchwały, 19451947, sygn. 1-5. Organizacja i działalność Stowarzyszenia, sprawy finansowe i wydawnicze: plany,
sprawozdania, instrukcje, regulaminy, memoriały, budżety, materiały propagandowe, 1946-1951,
sygn. 6-12, 30. Oddziały terenowe: działalność – korespondencja, sprawozdania, 1947-1951, sygn.
13-27. Członkowie i korespondenci, 1947-2951, sygn. 28, 29. Likwidacja Stowarzyszenia: instruk­
cje, okólniki, korespondencja, 1951,sygn. 31.
Akta własne oddziałów terenowych, 1947-1951, sygn. 32-61
Akta osobowe pracowników Zarządu Głównego ( kat. B-50) 1947- 1951, sygn. 1-3.
195. Ministerstwo Przemysłu i Handlu [1944-1946] 1947-1949 [1950]
93,23 mb., inw. kart., sp. zd. odb. 8376 j.
Inw. kart. Gabinet Ministra Hilarego Minca - protokóły posiedzeń, uchwały, instrukcje, plany,
sprawozdania i notatki: ze stanu poszczególnych gałęzi przemysłu, rolnictwa i aprowizacji, z
rokowań handlowych z zagranicą, stanu reparacji i rewindykacji, 1945-1949, sygn. 1-111. Pod­
sekretarz Stanu do spraw Handlu Zagranicznego, Biuro UNRRA, Demobilów i Reliefu: spra­
151
wozdania, protokóły, raporty, zestawienia, schematy organizacyjne, okólniki, 1947-1949, sygn.
3823-3888a. Sekretariaty podsekretarzy stanu Henryka Golańskiego i Bolesława Rumińskiego:
działalność centralnych zarządów, przejmowanie i przekazywanie zakładów – statuty, schematy
organizacyjne, regulaminy, plany, sprawozdania, rozdzielniki, zestawienia, memoriały, opracowa­
nia, wycinki prasowe, 1945-1949, sygn. 3889-4004 Sekretariat podsekretarza Eugeniusza Szyra:
repatrianci z Francji, handel zagraniczny, rolnictwo, stan przemysłu, rewindykacje i reparacje, pła­
ce, kredyty, dostawy z UNRRA, Delegatura przy Dowództwie Armii radzieckiej w Polsce – za­
rządzenia, materiały pokontrolne, protokóły posiedzeń, sprawozdania, zestawienia, 1945-1949,
sygn. 216-312. Pełnomocnik Ministra Przemysłu przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii
Czerwonej: wykazy obiektów przekazywanych władzom polskim, 1945, 1946, sygn. 4362.
Departament Ogólny: protokóły posiedzeń, sprawozdania, schematy organizacyjne, statuty,
uchwały, zarządzenia, opinie prawne, bilanse, zestawienia, ankiety, biuletyny:
- Sekretariat Dyrektora, 1946-1949 , sygn. 314-326,
- Wydział Organizacyjny, 1945-1948, sygn. 327-408,
- Inspektorat Biurowości, 1947, 1947, sygn. 409-416,
- Wydział Administracyjny, 1946-1948, sygn. 417-491,
- Wydział Budżetowy, 1946-1948, sygn. 492-534,
- Wydział Gospodarczy, 1945-1949, sygn. 535-539,
- Wydział Prasy i Informacji (Informacji i Propagandy) 1945-1948, sygn.540-585,
- Wydział Organizacji Urzędów, 1947-1949, sygn. 586-609,
- Wydział Organizacji Przedsiębiorstw, 1946-1949, sygn. 610-713,
- Biuro Prawne, 1945-1949, sygn. 714-933.
Departament Ekonomiczno- Socjalny: zarządzenia , okólniki, instrukcje, zestawienia, układy
zbiorowe, plany, sprawozdania, preliminarze budżetowe, normy, świadczenia pracownicze:
- Sekretariat Dyrektora, 1945-1949, sygn. 934-940,
- Wydział Zatrudnienia, 1945-1949, sygn. 941-942,
- Wydział Socjalny, 1945-1949, sygn. 943-1008,
- Wydział Organizacji Pracy i Płacy, 1945-1949, sygn. 1009-1056,
- Wydział Przemysłu Ziem Odzyskanych, 1945, 1946, sygn. 1057-1074,
- Wydział Aktywizacji: Fundusz Inwestycyjno- Obrotowy Ziem Odzyskanych, Akcja Spe­
cjalna Upłynnienia Remanentów, 1945-1948, sygn. 1075-1135,
- Główny Inspektor Ochrony Pracy, 1946-1947, sygn. 1136,
- Wydział Planowania, 1945, 1946, sygn. 1137-1142,
- Wydział Finansowania, 1946, 1947, sygn. 1143-1146,
- Wydział Cen i kosztów, 1945, 1946, sygn. 1147,
- Wydział Obrotu Towarowego, 1946, 1947, sygn. 1148-1169,
- Wydział Aprowizacji i Premii, 1945, 1946, sygn. 1170-1174,
- Wydział Ogólny, 1945, 1946, sygn. 1175,
- Wydział Statystyczny, 1945-1949, sygn. 1176-1241,
Departament Finansowy: zarządzenia, instrukcje, okólniki, plany, sprawozdania, protokóły po­
siedzeń, zestawienia, preliminarze, bilanse, cenniki:
- Sekretariat Dyrektora, 1945-1949, sygn. 1242-1251,
- Wydział Planów Finansowo-Przemysłowych, 1947, 1948, sygn. 1252-1262,
- Wydział Finansowania Inwestycji, 1945-1949, sygn. 1263-1279,
- Wydział Finansowania Produkcji i Obrotów, 1948, 1949, sygn. 1280-1284,
- Wydział Kosztów Własnych i Cen,1945-1949, sygn. 1285-1343,
- Wydział Podatków i Obciążeń Publicznych, 1947, 1948, sygn. 1344-1349,
- Wydział Dewizowy, 1946-1949, sygn. 1350-1352,
- Wydział Rozrachunku Obrotów Zagranicznych, 1947-1949, sygn. 1353-1359,
- Wydział Planów Finansowych Handlu i Organizacji Usługowych, 1948, 1949, sygn. 1360-
152
1373,
Wydział Planów Finansowych Przemysłu Miejscowego i Spółdzielczego, 1947-1949, sygn.
1374-1385,
- Wydział Bilansowy, 1948, 1949, sygn. 1386-1392, 1706, 1707,
- Wydział Organizacji Księgowości, 1947-1949, sygn. 1393, 1394,
- Wydział Budżetowy, 1945, 1946, sygn. 1395-1404,
- Wydział Kredytów, 1945, 1946, sygn. 1405-1407,
- Wydział Sprawozdawczości i Kontroli Finansowej, 1945, 1946, sygn. 1408-1418,
- Wydział Kredytów Inwestycyjnych, 1946-1948, sygn. 1435-1440.
Departament Kontroli: instrukcje, protokóły posiedzeń, zestawienia, sprawozdania i protokóły
pokontrolne, analizy:
- Sekretariat Dyrektora, 1945-1949, sygn. 1441-1443,
- Wydział Organizacji Kontroli, 1945-1949, sygn.1441-1545, 1723-1724,
- Wydział Prawny, 1946-1948, sygn. 1542, 1543,
- Wydział Kontroli Urzędów i Instytucji, 1945-1949, sygn. 1544-1551,
- Wydział Kontroli Przemysłu, 1945-1948, sygn. 1552-1666,
- Wydział Wydział Kontroli Handlu Wewnętrznego, 1945-1948, sygn. 1667-1689,
- Wydział Wydział Kontroli Handlu Zagranicznego, 1946-1948, sygn. 1690-1694,
- Specjalny Oddział Kontroli: kontrola sektora prywatnego, 1945-1949, sygn. 1695-1705,
- Komisja Międzyministerialna do spraw polsko szwedzkiej wytwórni łożysk kulkowych,
1945-1946, sygn. 1708.
- Oddziały kontroli w Jeleniej Górze, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 1945, 1946, sygn. 17091768.
Departament Planowania: okólniki, instrukcje, plany, sprawozdania, rozdzielniki:
- Sekretariat Dyrektora, 1946-1948, sygn. 1769-1779,
- Wydział Planowania Produkcji, 1946-1949, sygn. 1780-1821,
- Wydział Planowania Zaopatrzenia, 1946-1948, sygn. 1822-2165,
- Wydział Rozdzielnictwa Produkcji, 1947,1948, sygn. 2166-2290,
- Wydział Importu i Eksportu, 1946-1949, sygn. 2291-2337,
- Wydział Planowania Długofalowego, 1946-1949, sygn. 2378-2396,
- Wydział Statystyczny, 1948, 1949, sygn. 2397-2402,
- Wydział Transportu i Spedycji, 1946-1949, sygn. 2403-2437,
- Wydział Upłynniania Urządzeń i Remanentów Przemysłowych, 1947-1949, sygn.24382440,
- Wydział Planowania Zbytu, 1945-1947, sygn. 2441-2461,
- Wydział (Departament) Inwestycji, 1946-1949, sygn. 2463-2613, 3007-3145
- Wydział Gospodarki Maszynami, 1947, 1948, sygn. 2614-2631,
- Komisje: dla gospodarki materiałowej, gospodarki lekami, kopalni i wyrobów ogniotrwa­
łych , 1948, 1949, sygn. 2694-2703.,
Departament Techniczny: instrukcje, plany, sprawozdania, protokóły posiedzeń, opinie, anali­
zy:
- Sekretariat Dyrektora, 1945-1948, sygn. 2704-2707,
- Wydział Badań i Norm Technicznych, 1946-1949, sygn. 2708-2762,
- Wydział Wytwórczości, 1946-1949, sygn. 2763-2787,
- Wydział Budownictwa Przemysłowego, 1946-1948, sygn. 2788-2798,
- Wydział Urzędowego Nadzoru Technicznego, 1949, sygn. 2799,
- Wydział Inspekcji Technicznej, 1946-1948, sygn. 2800-2812,
- Wydział Współpracy Technicznej z Zagranicą, 1947-1949, sygn. 2813-2821,
- Wydział Organizacji i Normowania Produkcji, 1945-1949, sygn. 2822- 2825,
- Komisje: do spraw towarów przemysłowych dla wsi, inwestycji i importu, 1946-1947,
-
153
sygn. 2826-2830.
Departament Przemysłu Miejscowego: statuty, okólniki, plany, sprawozdania, analizy,
protokóły posiedzeń, bilanse, wycinki prasowe, opracowania, biuletyny:
- Sekretariat, 1945-1948, sygn. 2831-2837,
- Wydział Państwowego Miejscowego, 1945-1948, sygn. 2838-2843,
- Wydział Przemysłu Prywatnego, 1945-1949, sygn. 2844-2877,
- Wydział Rzemiosł, 1945-1949, sygn. 2878-2906,
- Wydział Przemysłu Spółdzielczego i Ludowego, 1945-1949, sygn. 2907-2921,
- Wydział Planowania, 1946-1949, sygn. 2922-2931,
- Wydział Importu i eksportu, 1947-1949, sygn. 2932-2935,
- Wydział Ekonomiczno-Finansowy, 1946-1949, sygn. 2936-2938,
- Naczelny inspektor Kontroli, 1945-1948, sygn. 2939,
- Samodzielny Referat Węglowy, 18\948, 1949, sygn. 2940, 2941.
Generalny Komisarz Oszczędnościowy: instrukcje, sprawozdania, 1946-1948, sygn. 29422957.
Biuro Współpracy Przemysłowej: statuty, regulaminy, umowy, protokóły posiedzeń, sprawoz­
dania, analizy,1947-1949, sygn.2958-3006.
Departament Inwestycji: zarządzenia, plany, sprawozdania, zestawienia, referaty:
- Sekretariat Dyrektora, 1948, 1949, sygn. 3007-3009,
- Wydział Studiów i Programów, 1948, 1949, sygn. 3010-3014,
- Wydział Planowania Inwestycji, 1948, 1949, sygn. 3015-3068,
- Wydział Sprawozdawczości i Statystyki, 1948, 1949, sygn. 3069-3083,
- Wydział Realizacji Finansowej Planu Inwestycyjnego, 1948, 1949, sygn. 3085-3089,
- Wydział Projektów, 1948, 1949, sygn. 3090,
- Wydział Norm i Przepisów, 1948, 1949, sygn. 3091, 3092,
- Wydział Zaopatrzenia, 1948, 1949, sygn. 3093-3102,
- Wydział Planowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego, 1948, 1949, sygn. 3103-3105,
- Wydział Modernizacji i Mechanizacji, 1948, 1949, sygn. 3106,
- Wydział Planowania Maszyn i Urządzeń, 1948, 1949, sygn. 3107-3145.
Departament Kadr i Szkolnictwa Zawodowego: kadry, repatrianci z Francji, strajki, zatrud­
nianie Niemców, szkoły zawodowe -instrukcje, okólniki, protokóły, sprawozdania, zesta­
wienia, okólniki, plany i sprawozdania, programy, protokóły posiedzeń, preliminarze,
bilanse,1945-1949, sygn. 112-215, 3146-3252.
Departament Planowania i Polityki Handlowej: zarządzenia, okólniki, plany, sprawozdania,
protokóły posiedzeń:
- Sekretariat Dyrektora, 1948, 1949, sygn. 3253-3260,
- Wydział Zrzeszeń Gospodarczych, 1947, 1948, sygn. 3261, 3262,
- Wydział Sprawozdawczości, 1947, 1948, sygn. 3263-3277.
Departament Obrotu Towarowego: statuty, okólniki, regulaminy, plany, sprawozdania umowy,
protokóły:
- Sekretariat, 1946, sygn. 4117,
- Wydział Importu i Eksportu, 1946, 1947, sygn. 4118-4195,
- Wydział Organizacji Zbytu, 1946, 1947, sygn. 4196-4198.
Departament Obrotu Przemysłowego: okólniki, zestawienia, plany, preliminarze, sprawozdania,
1947,1948, sygn. 3278-3298. Departament Obrotu Produktami Zwierzęcymi: okólniki, notatki,
1947, sygn. 3299. Departament Obrotu Ziemiopłodami: sprawozdania, instrukcje, wykazy,
1947, 1948, sygn. 3300-3305. Departament Obrotu Artykułami Rolnymi: instrukcje, protokóły
posiedzeń, sprawozdania, 1948, sygn. 3306-3320. Biuro Cen: instrukcje, sprawozdania, 1947,
1948, sygn. 3321-3323. Komisariat Rządu ds. Wystaw i Targów: zarządzenia, opracowania, pla­
ny, sprawozdania,1946-1949, sygn. 3324-3329. Podsekretarz Stanu: zarządzenia, plany, spra­
154
wozdania, zestawienia, opracowania, 1947-1949, sygn. 3330-3340.
Departament Planu i Koordynacji Handlu Zagranicznego: okólniki, instrukcje, plany, sprawoz­
dania, protokóły posiedzeń, zestawienia:
- Sekretariat Dyrektora, 1947-1949, sygn. 3341-3371,
- Wydział Koordynacji, 1947-1949, sygn. 3372-3377,
- Wydział Ekonomiczny, 1947-1949, sygn. 3378-3427,
- Wydział Organizacji Handlu Zagranicznego, 1948, sygn. 3428-3430,
- Wydział Reglamentacji, 1947, 1948, sygn. 3431,
- Wydział Planu Handlu Zagranicznego, 1948, 1949, sygn. 3432-3456,
- Wydział Statystyki, Handlu Zagranicznego, 1947-1949, sygn. 3457-3473.
Departament Traktatów: zarządzenia, umowy, protokóły posiedzeń, sprawozdania:
- Wydział Ogólny, 1947-1949, sygn. 3474-3480,
- Wydział Umów i Dokumentacji, 1947-1949, sygn. 3481-3508,
- Wydział Zachodni, 1947-1949, sygn. 3509-3528,
- Wydział Anglosaski, 1947, sygn. 3529,
- Wydział Czechosłowacki, 1947-1949, sygn. 3530,
- Wydział Radziecki, 1947-1949, sygn. 3531-3546,
- Wydział Naddunajski, 1947-1949, sygn. 3547-3552, sygn.
- Wydział Komunikacyjny, 1946-1948, sygn. 3553-3578,
- Wydział Skandynawski, 1947-1949, sygn. 3579-3586,
- Wydział Ameryki Łacińskiej, 1947-1949, sygn. 3587-3598,
- Wydział Niemiecki, 1947-1949, sygn. 3599-3607.
Departament Importu: zarządzenia , instrukcje, protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania:
- Wydział Ogólny, 1947-1949, sygn. 3608-3656,
- Wydział Górniczo-Hutniczy, 1947, 1948, sygn. 3657-3666,
- Wydział Elektryczno-Energetyczny, 1947, sygn. 3667-3669,
- Wydział Maszynowy, 1947, 1948, sygn. 3670-3674,
- Wydział Zakupów Towarów Różnych, 1947, 1948, sygn. 3675,
- Wydział Zakupów Towarów Chemicznych, 1947-1949, sygn. 3676, 3677,
- Wydział Włókienniczy, 1947, 1948, sygn. 3678-3698,
- Wydział Skórzano- Futrzarski, 1947, 1948, sygn. 3699-3704,
- Wydział Rolniczo -Drzewny , 1947, 1948, sygn. 3705-3711,
- Wydział Inwestycyjny, 1948, 1949, sygn. 3712-3726,
- Wydział Kontroli Obrotu, 1947-1949, sygn. 3727-3737,
- Wydział Reparacji, 1946-1948, sygn. 3738-3750.
Departament Eksportu: plany, sprawozdania, protokóły posiedzeń, zestawienia, analizy, ra­
porty z rokowań:
- Sekretariat Dyrektora, 1947-1949, sygn. 3751-3761,
- Wydział Ogólny,1947-1949, sygn. 3762-3768,
- Wydział Węglowy, 1947-1949, sygn. 3769-3770,
- Wydział Hutniczo-Metalowy, 1947-1949, sygn. 3771-3788,
- Wydział Chemiczno-Farmaceutyczny, 1947-1949, sygn. 3789-3801,
- Wydział Rolniczo-Spożywczy, 1947, 1948, sygn. 3802-3806,
- Wydział Przemysłu Mineralnego, 1948, sygn. 3807, 3808,
- Wydział Drzewny, 1948, sygn. 3809,
- Wydział Artykułów Różnych, 1947-1949, sygn. 3810-3815,
- Wydział popierania Eksportu, 1947-1949, sygn. 3816-3822.
Departament Energetyczny: stan zakładów energetycznych, okólniki, plan, sprawozdanie, an­
kiety, 1945, 1946, sygn. 4005-4012. Departament Górniczo-Hutniczy: plany, sprawozdania, ze­
stawienia, 1945, sygn. 4013-4015. Departament Budownictwa i Sprzętu: wczasy pracow­
155
nicze, przejęcie kopalni gipsu, 1945, sygn. 4016. Departament Morski: organizacja i obsada
grup operacyjnych, kapitanatów, straży i szkół zawodowych – okólniki, sprawozdania, 1945,
sygn. 4017, 4018. Departament Aprowizacji: organizacja, 1945, sygn. 4019.
Departament Przemysłu Chemicznego: plany pracy, 1945, sygn. 4020. Departament
Zaopatrzenia: schematy organizacyjne, plany, sprawozdania, regulaminy, spisy zdawczo-od­
biorcze, zestawienia:
- Wydział Surowców, 1945, 1946, sygn. 4021-4032,
- Wydział Materiałów Technicznych, 1945, 1946, sygn. 4033-4052,
- Wydział Narzędzi i Maszyn, 1945, 1946, sygn. 4053-4063,
- Wydział Paliw i Smarów, 1945, 1946, sygn. 4064-4079,
- Wydział Premii Towarowych, 1945, 1946, sygn. 4080-4083,
- Wydział Zbytu, 1945, 1946, sygn. 4084-4089,
- Wydział Aktywizacji, 1945, 1946, sygn. 4090, 4091,
- Wydział Finansowy, 1945, sygn. 4092, 4093,
- Wydział Transportowy, 1945, 1946, sygn. 4094-4103,
- Wydział Ogólny, 1945, 1946, sygn. 4104-4107,
- Biuro Zaopatrzenia Wojska Polskiego: zamówienia dla WP i Armii Radzieckiej - zesta­
wienia, sprawozdania, protokóły z kontroli i rewindykacji, zatargi z Armią Radziecką,
1945, 1946, sygn. 4108-4116.
Delegatury Ministerstwa: instrukcje, sprawozdania, protokóły, preliminarze, zestawienia:
- Delegat na Województwo Poznańskie 1945, sygn. 4199,
- Delegatura na m. Łódź i Województwo Łódzkie, 1945, sygn. 4200-4202,
- Delegatura na Okręg Dolnego Śląska w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Wałbrzychu 19451947, sygn. 4203-4306,
- Oddział Delegatury na Ziemię Lubuską w Zielonej Górze, 1945-1947, sygn. 4307-4315,
- Delegatura na Śląsk Opolski w Gliwicach, 1945-1948, sygn. 4316-4334,
- Delegatura na Pomorze Zachodnie w Szczecinie, 1945-1948, sygn. 4335-4349,
- Delegatura na Okręg Mazurski w Olsztynie, 1945-1947, sygn. 4350-4361,
- Delegatura ds. Handlu Zagranicznego w Katowicach 1945-1949, sygn. 4361a-4361f,
- Polska Misja Zakupu Demobilu Amerykańskiego w Paryżu 1946-1950,
sygn. 4361g-4361m, - Misja Zakupów Inwestycyjnych w Londynie 1946-1950, sygn. 4361n-4361r.
Komitet Organizacyjny Wystawy „Przemysł Ziem Odzyskanych” w Warszawie: regulamin,
schemat, protokóły, kosztorysy, informatory, biuletyny, fotografie, afisze, 1947, sygn. 43634376.
Spółdzielnia Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu: biuletyn, bilans, 1947, sygn.
4377. Varia i dopływy: normatywy, plany, sprawozdania, upaństwowienie przedsiębiorstw,
współpraca z zagranicą, 1945-1949, sygn. 4378-4566,.
Akta kat. B-50: premie dla pracowników finansowo-księgowych, 1945-1949, sygn. odrębne:
1-3784.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra: instrukcje, protokóły posiedzeń, 1947-1949, sygn. 1/1-4.
Departament Planu i Koordynacji:
- Wydział Organizacji Handlu Zagranicznego: centrale handlu zagranicznego – schematy
organizacyjne, plany, sprawozdania, protokóły, preliminarze, 1946-1949, sygn. 2/1-37
- Wydział Planu: plany, biuletyn, 1947, 1948, sygn. 2/38,39,
- Wydział Statystyki: obroty handlowe Polski, 1947, 1948, sygn. 2/40,41.
- Departament Kadr: sprawozdania, protokóły z narad, 1947, 1948, sygn. 3/1-3.
196. Ministerstwo Ziem Odzyskanych w Warszawie (1940-1944) 1945-1949
42,70 mb., inw. ks., 2620 j., (spis akt osobowych -199 j. w zespole Ministerstwa Administracji
156
Publicznej)
Gabinet Ministra: Departament Ogólny (organizacja MZO, partie polityczne i związki zawodo­
we, ludność autochtoniczna, 1944-1949, sygn. 43-84a); Biuro Personalne (wykazy etatów Minister­
stwa, urzędów wojewódzkich i rad narodowych,1945-1949, sygn. 1-42b); Wydział Budżetowy
(preliminarze, bilanse, 1945-1948, sygn. 85-104). Departament Administracji Publicznej: Wydział
Organizacyjny (administracja na Ziemiach Odzyskanych, biurowość, granica z Niemcami) 19451949, sygn. 105-276; Wydział Administracyjny ( głosowanie ludowe w 1946 r., wybory do Sejmu
Ustawodawczego, obywatelstwo polskie, walka z alkoholizmem) 1945-1949, sygn. 277-365; Wy­
dział Samorządowy (migracje ludności, komisje osiedleńcze, rady narodowe i samorząd terytorial­
ny) 1945-1949, sygn. 366-485; Wydział Społeczno – Polityczny i Biuro Głównego delegata ds.
Repatriacji Niemców (granice zachodnie, repatriacja Niemców, wyznania religijne) 1945-1949,
sygn. 486-645; Samodzielny Referat Pożarnictwa 1946-1948, sygn. 646-648. Departament
Osiedleńczy: Wydział Ogólny (osadnictwo miejskie, wiejskie i wojskowe, akcja siewna) 19451949, sygn. 648a-798; Wydział Osadnictwa Nierolniczego (osadnictwo wojskowe, polityka czyn­
szowa, komisje weryfikacyjno-mieszkaniowe, mienie nierolnicze),1945-1949, sygn.799-869;
Delegat Akcji Uwłaszczenia Nierolniczego (przydział nieruchomości, kredyty) 1944-1949, sygn.
870-888; Wydział Osadnictwa Rolniczego (osadnictwo indywidualne i pracowniczo-parcelacyjne,
struktura gospodarstw rolnych) 1945-1948, sygn. 889-931a; Delegat Akcji Uwłaszczeniowej Rol­
niczej (powiatowe komisje osadnictwa rolniczego, uwłaszczenia, kredyty) 1947-1949, sygn. 932942. Wydział Opieki nad Osadnikami (stan materialny osadników, akcja kredytowa, odszkodowania
wojenne, pomoc na przednówku, dostawy UNRRA) 1945-1948, sygn. 943-975. Departament Li­
kwidacyjny: przekazywanie ruchomości poniemieckich 1945-1948, sygn. 976-988. Departament In­
spekcji: kontrole urzędów administracji terenowej 1945-1949, sygn. 989-1375. Departament
Ekonomiczno-Socjalny: (Wydział Ogólny) – organizacja departamentu 1946-1949, sygn. 13761546; Wydział Polityki Zagospodarowania (odbudowa i zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, że­
gluga rzeczna i morska, odbudowa portów, spółdzielnie osadniczo- parcelacyjne) 1945-1949,
sygn.1380-1419; Wydział Realizacji Planu Inwestycyjnego (plan, inwestycje przemysłowe, kredyty,
produkcja zwierzęca) 1946-1949, sygn. 1420-1445; Wydział Socjalny (subwencje i zasiłki, opieka
społeczna i medyczna, nauka, kultura i sztuka) 1946-1949, sygn. 1446-1497; Wydział Prawny ( opi­
nie o projektach dekretów) 1946-1948, sygn. 1498, 1499;Wydział Statystyki (statystyki ludności,
rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, aprowizacji ) 1946-1949, sygn. 1500-1543. Departament Aprowi­
zacji i Handlu: Wydział Ogólny (organizacja i personel departamentu, Komisja Funduszu Aprowi­
zacyjnego, towary poniemieckie, świadczenia rzeczowe) 1945-1947, sygn. 1547-1588; Wydział
Rozdzielnictwa (wywóz ziemiopłodów, aprowizacja wysiedlanych Niemców, ogródki działkowe)
1945-1947; Wydział Kartkowy (karty zaopatrzenia) 1946-1948, sygn. 1597,1598;Wydział Handlu
(wojewódzkie komisje notowania cen, ceny wolnorynkowe, hurtowe i detaliczne) 1945-1947,
sygn. 1599-1637;Wydział Miejscowego Przemysłu Spożywczego (upaństwowienie przed­
siębiorstw) 1945-1947, sygn. 1638-1644. Biuro Studiów Osadniczo - Przesiedleńczych i Rada Na­
rodowa dla zagadnień Ziem Odzyskanych: organizacja i działalność 1945-1948, sygn. 1653-1720.
Biuro Głównego Pełnomocnika Akcji Siewnej: akcja siewna 1945-1949, sygn.1721-1805. Rada
Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo- Parcelacyjnego. Biuro Główne: organizacja i działalność cen­
trali i rad terenowych 1945-1949, sygn. 1806-1975. Biuro Głównej Komisji KlasyfikacyjnoSzacunkowej; organizacja i działalność Głównej Komisji i komisji wojewódzkich, przekazywanie
mienia nierolniczego 1946-1949, sygn. 1976-2062. Komisja Aktywizacji Regionu Szczecińskiego:
organizacja i działania Komisji i urzędu Pełnomocnika do Rozbudowy i zagospodarowania Portu
Szczecińskiego 1947-1949, sygn. 2063-2090.
Spółdzielnia Spożywców Pracowników MZO, 1946, sygn. 2091.
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych -koło przy MZO 1946, 1947, sygn.
2092.
Akta kategorii B ( osobowe, dzienniki podawcze i skorowidze) – 199 j. a.
157
197. Polski Komitet Obywatelski Jedności Narodowej w Libanie (Bejrut) 1946
0,04 mb., inw. ks. 5 j.
Organizacja i działalność Komitetu: protokóły, sprawozdanie, korespondencja, 1945, sygn.1.
Biuro Poszukiwania Rodzin, 1946, sygn.2. Akcja repatriacyjna 1946, sygn.3. Sprawy
finansowe,1946, sygn. 4. Komitet Pomocy Warszawie, 1946, sygn. 5.
198. Kolonia polska w Mandżurii [1914] 1917-1949 [1951]
1,13 mb., inw. kart. 68 j.
Organizacje polskie w Mandżurii: statuty, sprawozdania, korespondencja, prasa i wycinki pra­
sowe, rezolucje i memoriały, fotografie 1917-1949 , sygn. 1-33. Polska Szkoła Powszechna i Gim­
nazjum im. H. Sienkiewicza w Charbinie: księgi ocen, świadectwa, korespondencja 1921-1949,
sygn. 34-65. Dzieje kolonii polskiej w Mandżurii: opracowanie, ok. 1951 , sygn. 66.
199. Ministerstwo Administracji Publicznej w Warszawie [ 1937-1944] 1945- 1950 [1951-1952]
47,16 mb., inw. kart., spisy zd. odb. 4885 j.
Gabinet Ministra: Wydział Prezydialny -normatywy własne, 1945-1950,sygn. 1-42; Wydział
Sprawozdawczy: działalność MAP, urzędów wojewódzkich i powiatowych, zjazdy i konferencje,
organizacje gospodarcze, młodzieżowe i kulturalno-oświatowe, 1945-1950, sygn. 43-250. Departa­
ment Ogólny: Wydział Organizacyjny (organizacja: MAP, urzędów I i II instancji) 1944-1950, sygn.
251-406; Wydział Budżetowy, 1945-1950, sygn. 407-481; Samodzielny Referat Podziału Terytorial­
nego (podział administracyjny państwa, ustalanie nazw miejscowości) 1944-1953, sygn. 496-588;
Samodzielny Referat Ochrony Przeciwpowodziowej, 1946-1948, sygn. 589; Komisarz Oszczędno­
ściowy, 1949, 1950, sygn. 590-600. Departament Polityczny: Wydział Społeczno-Polityczny
(repatriacja i osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych, amnestia) 1944-1950, sygn. 601-716; Wydział
Stowarzyszeń (partie i stowarzyszenia polityczne) 1945-1950, sygn. 717-752; Wydział Narodowo­
ściowy (Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi, Cyganie, repolonizacja ludności autochtonicznej) 19451950, sygn. 753-797; Wydział Pożarnictwa, 1945-1949, sygn. 798-812. Departament Administra­
cyjno-Prawny: Wydział Prawny (wywłaszczanie, nabywanie nieruchomości) 1945-1950, sygn.
813-827; Wydział Administracyjny (szkody wojenne, położenie ludności) 1945-1950, sygn. 828869; Wydział Porządku Publicznego (stan bezpieczeństwa, walka z alkoholizmem i prostytucją)
1945-1950, sygn.870-902; Wydział Spraw Stanu Cywilnego i Ruchu Ludności (ruch ludności)
1945-1950, sygn. 903-929. Departament Wyznaniowy: sprawy organizacyjne, 1945-1949,
sygn.930-959, Kościół Rzymsko-Katolicki, 1945-1950, sygn.960-1040; inne wyznania chrześci­
jańskie, polityka państwa wobec spraw wyznaniowych, 1944-1950,sygn. 1041-1094; wyznania nie­
chrześcijańskie, 1945-1950, sygn.1095-1107; sprawy wyznaniowe za granicą, 1946-1950,
sygn.1108-1118. Departament Osiedleńczy: Wydział Ogólny (sprawy organizacyjne) 1949,1950,
sygn.1119-1140; Wydział Planowania Osiedleńczego (na Ziemiach Odzyskanych) 1945-1950, sygn.
1140a-1157; Wydział Osadnictwa Nierolniczego, 1948-1950, sygn.1158-1169;Wydział Rozdy­
sponowania Mienia Nierolniczego, 1948-1950, sygn.1170-1185; Wydział Osadnictwa Rolnego,
1949, 1959, sygn. 1185a-1196. Departament Samorządu: Wydział Organizacji Samorządu (działal­
ność, władze I i II instancji) 1945-1950, sygn. 1197-1416, 2494-3045; Wydział Finansów Komunal­
nych (podatki i opłaty komunalne, świadczenia w naturze) 1945-1950, sygn.1417-1643, 2494-3045;
Wydział Administracyjno-Społeczny (oświata, kultura, szpitale, zasiłki) 1945-1950,sygn.16441801; Wydział Gospodarki i Przedsiębiorstw Samorządowych (przejmowanie przedsiębiorstw i in­
stytucji samorządowych przez państwo) 1945, 1949, sygn. 1802-1875; Wydział Planowania (plan
inwestycyjny) 1947, sygn. 1876-1879; Wydział Inspekcji (kontrola związków samorządowych)
1945-1947, sygn. 1880-1900. Departament Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych (Techniki i
Urządzeń Komunalnych): gospodarka komunalna,1949,1950, sygn.1901-1917. Departament
Gospodarki Mieszkaniowej: samorządowe przedsiębiorstwa budowlane, 1949,1950, sygn.1918-
158
1927. Departament Ekonomiczny (działalność gospodarcza związków samorządowych, odszkodo­
wania wojenne) 1948-1950, sygn. 1928-1963. Departament Ewidencji Ludności: sprawy organiza­
cyjne i pracownicze, 1945, sygn. 1964. Biuro Personalne,1945-1950, sygn.1965-1990. Biuro In­
spekcji: inspekcje urzędów administracji rządowej i samorządowej: 1945-1950, sygn.1991-2385.
Biuro Ziem Zachodnich: podział terytorialny, organizowanie administracji, osadnictwo,
przemysł,1945, sygn.2387-2414. Biuro Inwestycji, 1950, sygn. 2386. Urząd Pełnomocnika General­
nego dla Ziem Odzyskanych: granica zachodnia, sytuacja polityczna, gospodarcza i demograficzna
1945, 1946, sygn. 2415-2482. Biuro Przesiedlenia: Centralny Komitet Przesiedleńczy oraz prze­
siedleńcze komitety wojewódzkie i powiatowe, 1945, sygn., 2483-2491.
Varia: straty i szkody wojenne Polski: referaty, opracowania, 1948, 1949, sygn. 3046, 3047.
Komitet Redakcyjny Wydawnictwa „Przepisy z zakresu prawa administracyjnego”, 19451953, sygn. 2492, 2493.
Akta MAP i Ministerstwa Ziem Odzyskanych - osobowe i dokumentacja kursów (kat B-50)
1945-1950, sygn. 1-1708.
200. Państwowy Urząd Repatriacyjny. Zarząd Centralny w Łodzi 1944-1951[1952]
479, 99 mb. 5086 j, inw. ks. 2740 j., spis akt kat B-50 – 674 j. , sp. zd. odb. 1672 j.
Biuro Dyrektora (kancelaria tajna):przesiedlenia - Niemców, Ukraińców (akcja Wisła), miesz­
kańców stref przygranicznych, 1945-1940, sygn. I/1-I/15. Wydział Ogólny: Oddział (Wydział)
Prezydialny (akty normatywne, działalność Zarządu Centralnego i oddziałów wojewódzkich, wy­
dawnictwa własne i obce, prasa polska i zagraniczna o repatriacji) 1945-1948, sygn. II/1-II/151,
III/1-III/40; Oddział Organizacyjny (organizacja i personel PUR, kontrola oddziałów powiatowych)
1945-1951, sygn. IV/1- IV/58; Oddział Archiwum (Działalność polskich pełnomocników do spraw
repatriacji z terenów przyznanych ZSRR – opisy mienia, karty ewakuacyjne, spisy osób, organiza­
cja archiwów zakładowych PUR) 1944-1951, sygn. V/1-V/59. Wydział Personalny, 1944-1951,
sygn. VI/1-VI/19. Wydział Finansowo- Budżetowy: finanse PUR i polskich placówek repatriacyj­
nych za granicą, 1944-1951, sygn. VII/1-VII/54. Wydział Etapowy: opieka nad repatriantami pol­
skimi i niemieckimi, 1945-1951, sygn. VIII/1-VIII/42. Wydział Transportowy: organizowanie trans­
portu repatriantów i przesiedleńców, 1944-1951, sygn. IX/1-IX/111. Wydział Zdrowia: opieka
lekarska i sanitarna nad repatriantami i przesiedleńcami, 1945-1951, sygn. X/1-X/72. Wydział
Osadnictwa (Przesiedleńczy): osadnictwo rolnicze, miejskie i wojskowe, polska ludność auto­
chtoniczna, warunki życia osadników, 1944-1950, sygn. XI/1-XI/272. Wydział Statystyki i Ewiden­
cji: repatrianci i przesiedleńcy - Polacy, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini; liczebność, możli­
wość kontynuowania akcji – statystyki, 1944-1950, sygn. XII/1-XII/187. Wydział Kontroli: kontro­
lowanie placówek terenowych PUR, nadużycia, 1945-1950, sygn. XIII/1-XIII/258. Wydział
Prawny: akty normatywne, działalność działów prawnych oddziałów wojewódzkich PUR, 19441950, sygn. XIV/1-XIV/92. Wydział Likwidacyjny: likwidacja oddziałów PUR na terenie Polski,
1945-1951, sygn. XV/1-XV/711. Ankiety repatriacyjne, 1945-1951, sygn. 1/1-782. Ewidencja
transportów kolejowych ( i listy imienne) 1945-1949, sygn. 2/1-76. Ewidencja transportów mor­
skich (i listy imienne) 1945-1949, sygn. 3/1-163. Ankiety i listy repatriantów z ZSRR, 19451948, sygn. 825d/1-88, 101-109.
Koło Związku Zawodowego Pracowników Państwowych przy Zarządzie Centralnym PUR,
1948-1951, sygn. XVI/1-XVI/5.
Główny Delegat do Spraw Repatriacji Ludności Obcej: repatriacja z Polski, głównie Niemców,
1946-1951, sygn. 1-446.
Komisja Likwidacyjna PUR, 1950, 1951, sygn. 1-30.
201. Biuro Komisarza Rządu ds. Produktywizacji Ludności Żydowskiej w Polsce z siedzibą
w Warszawie [1944] 1946, 1947
159
0,85 m, inw. kart. 68 j.
Organizacja i działalność Biura i komisariatów wojewódzkich, 1946, 1947, sygn. 1-13. 17-21,
22, 23. Organy kolegialne: protokóły posiedzeń, 1946, 1947, sygn. 14-16. Wydawnictwa, 1946,
1947, sygn. 24-27. Pracownicy: zadania, sytuacja materialna, 1946, 1947, sygn. 28, 29. Finanse,
1946, 1947, sygn. 30-43. Ludność żydowska w Polsce: liczebność, sytuacja materialna,1946, 1947,
sygn. 44-52. Dzienniki podawcze i skorowidze, 1946, 1947, sygn. 53-56.
Akta osobowe pracowników ( kat B-50) 1946, 1947, sygn. 1-12
204. Komitet do Spraw Zagranicznych Ziem Odzyskanych w Warszawie 1946-1948 [1949]
0,85 mb., inw. ks. 126 j.
Organizacja i działalność Komitetu, współpraca z instytucjami, pracownikami nauki i redak­
cjami wydawnictw przy opracowywaniu materiałów na konferencję pokojową, prowadzenie akcji
propagandowej za granicą, 1946-1948, sygn. 1-14. Sprawy finansowe, 1946-1948, sygn. 15-19.
Opracowania i statystyki dotyczące głównie Ziem Odzyskanych, 1945-1949, sygn. 20-125. Akta
osobowe pracowników ( kat B-50) 1946-1948, sygn. 126.
205. „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
1919-1945
15,02 m, inw. kart. 1412 j., bez ew. 2 j.
Rada Nadzorcza: protokóły posiedzeń, 1923-1943, sygn. 1-3. Zarząd Główny; protokóły po­
siedzeń, sprawozdania, okólniki, 1924-1944, sygn. 4-68. Biuro Zarządu Głównego: Wydział
Gospodarczy (Dział Handlowy - plany, sprawozdania, zestawienia, 1923-1937, sygn.69-71; Dział
Produkcji- plany, sprawozdania, 1926-1943, sygn. 72-95). Wydział Lustracyjny i Społeczno- Wy­
chowawczy (Sekretariat, zarządzenia, okólniki, protokóły posiedzeń, 1919-1945, sygn. 96-296;
Referat Statystyczny – zestawienia, analizy, 1929-1944, sygn. 297-365; Referat Spółdzielni Ekste­
rytorialnych – protokóły, zestawienia, 1922- 1945, sygn. 366-402; Referat Spółdzielni Spożywców,
protokóły, sprawozdania, zestawienia,1922-1945, sygn. 403-1163; (Instruktorzy) Wytwórczości
1940-1944, sygn. 1164,1165; Referat Spółdzielni Papierniczo- Księgarskich 1940-1944, sygn.
1166-1171; Referat Spółdzielni Pracy i Wytwórczych 1934-1945, sygn. 1172-1211; Instruktoriat
Organizacyjny 1940-1944, sygn. 1212-1247; Referat Szkolny 1931-1944, sygn. 1248-1274; Sekcja
Kobieca 1939-1944, sygn. 1275-1285; Spółdzielcze Kursy Korespondencyjne, 1931-1944, sygn.
1286-1314. Biuro Komisarza przy Wydziale Lustracyjnym 1939-1944: zarządzenia, okólniki, in­
strukcje, sygn. 1315-1405.
206. Zrzeszenie Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie 1945-1950
0,45 m, inw. kart. 42j.
Organizacja i działalność Zrzeszenia: statut, protokóły Walnego Zgromadzenia i Rady Nad­
zorczej, rejestr członków, normatywy, 1945-1950, sygn. 1-6. Inspekcje oddziałów, wymiana towa­
rowa, 1946, sygn. 7-10. Likwidacja Zrzeszenia, 1950, sygn. 11. Bilanse centrali i oddziałów, 19461949, sygn. 12-42.
207. Zakłady Wydawnictw Spółdzielczych w Warszawie [1945-1947] 1948-1951
0,40 m, inw, ks. 50 j.
Organizacja i działalność Zakładów: statut, regulamin, zarządzenia, protokół, plany pracy,
1947-1950, sygn. 1-4, 15. Walne Zgromadzenia, Rada Nadzorcza, Zarząd, Dyrekcja: protokóły,
1948-1950, sygn. 5-14. Sprawy finansowe, 1948-1950, sygn. 16-27. Zakłady Graficzne we Wrocła­
wiu : budżety, sprawozdania, wykazy,1946-1948, sygn. 28-34. Przejęcie administracji wydawnictw
i drukarni przez Zakłady Wydawnictw Spółdzielczych, 1948, 1949, sygn. 35-39. Zatrudnienie,
współzawodnictwo pracy, szkolenia 1947-1951, sygn. 40-46. Druki i księgi handlowe, 1948, sygn.
47. Biuletyny własne i Centralnego Związku Spółdzielczego, 1948, 1950, sygn. 48-50.
160
208. Centrala Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie [1922-1947]1948-1950
1,93 mb., inw. kart. 202 j., bez ew.14 j.
Organizacja i działalność Centrali: sprawozdania, normatywy, statystyki, bilanse, planowanie i
kredyty, 1947-1950, sygn. 1-46. Komisja Lokalowo- Mieszkaniowa Centralnego Związku
Spółdzielczego, 1948, sygn. 44a, 44b. Poniemieckie nieruchomości spółdzielcze 1947-1950, sygn.
47-50. Główna Komisja Spółdzielczości Mieszkaniowej w Polsce, 1946, 1947, sygn. 51. Działalno­
ść spółdzielni mieszkaniowych w poszczególnych województwach, 1922-1950, sygn. 52-198. Sta­
tut Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP, 1950, sygn. 199.
209. Centrala Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich w Warszawie
[1926-1947] 1948-1950 [1951]
3, 58 mb., inw. kart. 391 j.
Organizacja Centrali i spółdzielczości wydawniczej i księgarskiej: regulamin, sprawozdanie,
normatywy, preliminarze, bilanse , plan akt, plany inwestycyjne, zbiorowy układ pracy, 1948- 1951,
sygn. 1-17. Spółdzielnie wydawnicze, księgarskie, oświatowe i nauczycielskie: statuty, protokóły z
posiedzeń władz statutowych i kontroli, korespondencja 1926-1950, sygn. 18-378. Spółdzielnie
przekazane i zlikwidowane, 1943, 1945-1950, sygn. 379-388. Nieruchomości spółdzielni: opisy i
rysunki techniczne, kosztorysy, 1947, 1948, sygn. 389, 390.
Listy płac pracowników ( kat. B –50) 1948, sygn. 391.
210. Centralny Związek Spółdzielczy w Warszawie [1942-1947] 1948-1956
9,50 m, spisy zd. odb. 401 j., inw. kart. 1 j., bez ew. 118 j. kat A, 928 j. kat. B.
Sp. zd. odb. Biuro Spółdzielni Mieszkaniowych. Organizacja spółdzielni: ankiety, protokóły
posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej, kartoteka, 1952-1956, sygn. 1/1-1/6. Konferencje delegatów:
protokóły, referaty, uchwały, wykazy delegatów, 1951, 1956, sygn. 1/7-1/11. Powstanie i działalno­
ść Centralnego Związku Spółdzielczego: uchwały, protokóły posiedzeń Prezydium, 1952-1956,
sygn. 1/12-1/15.
Delegatury i inspektoraty rewizyjne w terenie: Białystok (protokóły z kontroli, bilanse
1948-1950, sygn. 1-37); Bydgoszcz (protokóły z kontroli 1946-1950, sygn. 37a-37c); Gdynia
(protokóły z kontroli, sprawozdania z konferencji 1947-1950, sygn. 38-59); Kraków ( dziennik po­
dawczy, plany domu wczasowego, protokóły Rady Zakładowej 1945, 1948, 1949, sygn. 60); Lublin
(protokóły z kontroli, dziennik korespondencyjny 1942-1950, sygn. 68-75); Łódź ( protokóły z
kontroli, dziennik korespondencyjny 1948-1950, sygn. 76-84); Olsztyn ( deklaracje członkowskie
1946-1950, sygn. 85, 86); Poznań ( protokóły z kontroli, zalecenia pokontrolne, sprawozdania
finansowe 1949, 1950, sygn. 87-91); Radom ( protokóły z kontroli, bilanse, plany pracy, instrukcje
1947-1950, sygn. 92-102); Rzeszów (sprawozdania z kontroli, konferencje, lokale, szkoły i kursy
spółdzielcze 1947-1950, sygn. 103-122); Wrocław (sprawozdania z kontroli, okólniki, ankieta, akta
spółdzielni księgarskiej 1945-1950, sygn. 123-158).
Inw. kartk. Plan gospodarczy na rok 1950: urządzenia socjalne. opieka społeczna 1949, sygn. 1.
211. Centrala Mięsna w Warszawie 1945-1952
3,34 m, spis akt, inwentarz kartkowy 189 j., bez ew. 165 j.
Spis akt. Okręgowe spółdzielnie skupu i zbytu zwierząt: organizacja i działalność,1945-1951,
sygn. 1-170, 185. Organizacja spółdzielni i Centrali Mięsnej: protokóły z zebrań, ankiety, okólniki,
sprawozdania z kontroli, 1948-1951, sygn. 171-175, 180, 182,184. Sprawy finansowe: preliminarze
finansowe, bilanse, 1949-1951, sygn. 176, 177, 181, 183. Dzienniki korespondencyjne, 1949, 1950,
sygn. 178, 179.
Inw. kart. Organizacja, działalność i plany Centrali, 1949-1952, sygn. 1,3,4. Układ zbiorowy
pracy, 1949, sygn. 2.
161
213. Rada Spółdzielcza w Warszawie [1918-1920] 1921-1939
99,10 m, inw. kart. 23348 j., bez ew.558 j.
Biuro Rady Spółdzielczej: ustawodawstwo spółdzielcze, statystyki spółdzielczości, organiza­
cja i działalność Rady, 1918-1948, sygn. 1-101. Działalność związków rewizyjnych, 1918-1947,
sygn. 102-348. Spółdzielnie w Polsce: statuty, regulaminy, bilanse, protokóły walnych zebrań i kon­
troli, sprawozdania, decyzje sądowe, korespondencja (układ alfabetyczny wg miejscowości) 19181948, sygn. 349-23248. Akta osobowe pracowników, 1921-1939, sygn. 23285-23358.
214. Towarzystwo Kooperatystów w Warszawie 1909-1915, 1921-1938
0,25 m, inw. ks. 26 j. , bez ew. 1 j.
Władze statutowe: statut, protokóły, sprawozdania, 1909-1938, sygn. 1-9. Wydział Prasowy:
biuletyn radiowy, wydawnictwa, referaty, 1924-1934, sygn. 10-16. Sprawy finansowe: dziennik
główna, dowody kasowe, 1911-1935, sygn. 17-26.
215. Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych [1915, 1916] 1917-1936 [1937-1937]
3, 20 m, inw. ks. 227 j.
Władze statutowe: Komisja Organizacyjna, Walne Zgromadzenia, Rada Związku, Zarząd Głów­
ny : statut, protokóły, sprawozdania,1915-1939, sygn. 1-22. Dział Administracyjno- Finansowy,
1918-1936, sygn. 23-70. Referat Prawno-Podatkowy, 1921-1934, sygn. 71-74. Wydział Kas Stef­
czyka, 1926-1934, sygn. 75-82. Wydział Spółdzielni Rolniczo-Handlowych, 1917-1936, sygn. 8396. Wydział Spółdzielni Mleczarsko- Jajczarskich, 1922-1935, sygn. 97-114. Wydział Spółdzielni
Różnych, 1919-1934, sygn. 115-123. Dział Wydawniczy i Spółdzielczo Wykonawczy: artykuły,
referaty, preliminarze, 1919-1935, sygn. 124-134. Lustracje spółdzielni: konferencje, dzienniki
zajęć, zestawienia, 1917-1933, sygn. 135-144. Współpraca centrali z zarządami okręgowymi, głów­
nie w Kielcach, 1918-1934, sygn. 145-169. Dziennik główna, księgi wierzycieli i dłużników, 19191936, sygn. 170-227.
216. Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych RP w Warszawie 1924-1935
1,40 m , inw. ks. 101 j.
Władze statutowe: protokóły posiedzeń, 1924-1935, sygn. 1-7.Organizacja i działalność Zjed­
noczenia: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1924-1934, sygn. 8-37. Kontakty i współpra­
ca Zjednoczenia z władzami państwowymi i z zagranicą, 1924-1934, sygn. 38-53. Wydawnictwa
własne i obce informacyjne i propagandowe, 1924-1935, sygn. 54-75. Kurs lustratorów, 1931,
sygn.76. Sprawy finansowe, 1926-1935, sygn. 82-100. Akta osobowe pracowników,1924-1934,
sygn. 77-81. Dziennik korespondencyjny, 1928, sygn. 101.
217. Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP w Warszawie
[1927-1933] 1934-1944
18, 00 m , inw. ks. 2064 j.,
Komitet Organizacyjny, Walny Zjazd Delegatów, Rada Główna: statuty, regulaminy, protokóły
i stenogramy posiedzeń, uchwały, sprawozdania, 1934-1939 sygn. 1-19. Prezes Związku: Rada
Spółdzielcza, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Komisja Rewizyjna, okręgowe związki spółdziel­
cze: statuty, protokóły posiedzeń, bilanse, 1934-1939, sygn. 20-32. Zarząd Główny, Naczelny
Dyrektor: statuty, protokóły posiedzeń, sprawozdania, regulaminy, umowy, biuletyny, 1934-1944,
sygn. 33-55. Referat Prasowy: wycinki prasowe, 1927, 1934-1939, sygn. 56-75. Dział Czasopism:
czasopisma (głównie spółdzielcze i rolnicze), artykuły, korespondencja, 1935-1944, sygn.76116a. Referat Wychowania i Kształcenia Spółdzielczego: regulaminy, plany, sprawozdania, teksty
wykładów, spisy uczestników, 1934-1945, sygn.117-205. Wydział Ogólny: sprawozdania, bilanse i
162
zestawienia spółdzielni, 1934-1945, sygn. 206-1376. Wydział Spółdzielni Kredytowych: okólniki,
protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1935-1939, sygn. 1377-1404. Wydział Spółdzielni Mleczar­
skich i Jajczarskich: statuty, sprawozdania , korespondencja, 1935-1944, sygn. 1406-1437. Wydział
Spółdzielni Rolniczo –Handlowych i Różnych: statuty, sprawozdania, zestawienia, referaty, 19351941, sygn. 1438-1457. Wydział Spółdzielni Różnych, Referat Techniczny: korespondencja, doku­
mentacja obiektów gospodarskich, 1940-1943, sygn. 1458-1463.
Akta personalne pracowników z lat 1917-1945, sygn. 1-595
218. Związek Rewizyjny Spółdzielni RP w Warszawie [1942] 1944-1949
20,60 m , inw. kart. 2994j., bez ew.115 j.
Rada Główna , Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń, sprawozdania wykazy członków 19441948, sygn. 1-7. Zarząd Główny - Prezydium: protokóły posiedzeń, działalność koła PPS 19441949, sygn. 8-16. Sekretariat Generalny: plany, sprawozdania, wydawnictwa własne, sprawozdania
z kontroli rad okręgowych i oddziałowych oraz central spółdzielczych, 1944-1948, sygn. 17-272.
Biuro Studiów i Planowania: Dział Badawczy (plany, sprawozdania, protokóły, opracowania, 19441948, sygn. 273-542); Dział Statystyczny (materiały organizacyjne, programowe i statystyczne
spółdzielczości 1944-1948, sygn. 543-837); Dział Personalny (1944-1948, sygn. 838-855). Wy­
dział Ogólny: plany, sprawozdania centrali i okręgów 1944-1948, sygn. 856-1044. Wydział
Społeczno-Wychowawczy : protokóły, referaty, sprawozdania z terenu, wydawnictwa własne 19441948, sygn. 1045-1582. Wydział Spółdzielni Handlowych 1944-1949, sygn. 1583-1716. Wydział
Spółdzielni Przetwórczych 1947, 1948, sygn. 1717, 1718. Wydział Spółdzielni Pomocniczo-Rol­
nych 1945-1948, sygn. 1719-1774. Wydział Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych 19451948, sygn. 1775-1783. Wydział Spółdzielni Pracy i Różnych 1942-1949: spółdzielnie w okręgu
rzeszowskim i śląskim, protokóły posiedzeń Głównej Komisji Spółdzielczości Mieszkaniowej,
sygn. 1784-1796.
Akta osobowe pracowników 1942-1949, (odrębne) sygn. 1-1195.
219. Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie 1919-1946
1, 80 m , inw. ks. 46 j., bez ew.437 j.
Organizacja i działalność Kasy: instrukcje, sprawozdania, biuletyny statystyczne centrali i od­
działów, 1933,1939, 1941-1945 , sygn. 1-4. Bilanse i inwentarze finansowe, 1935-1946, sygn. 5-26.
Kredyty bankowe: korespondencja, 1924-1946, sygn. 27-46.
220. Spółdzielczy Instytut Naukowy w Warszawie 1919-1941, 1945-1950
1,50 m, inw. kart. 79 j.
Władze statutowe i członkowie, 1919-1940, 1948, 1949 sygn. 1-5, 35-37. Organizacja i
działalność Instytutu: prace naukowe i publicystyczne, wydawnictwa, oświata, 1919-1939,19451949, sygn. 6-9,11-33, 38-43, 47-49, 50-78. Działalność Instytutu podczas II wojny światowej,
1940, 1941, sygn. 34. Sprawy finansowe, 1925-1939,1946-1950, sygn. 10,44-46. Pomoce ewiden­
cyjne, 1946-1948, sygn. 79.
221. Związek Gospodarczy Spółdzielni Rolniczo-Handlowych w Warszawie 1935-1943
0,30 m, inw. ks. 28 j.
Statut, okólniki, kartoteka spółdzielni, 1938, sygn. 1-3. Kontakty handlowe z zagranicą, obrót
zbożem, 1938, 1939, 1943, sygn. 4-14. Sprawy finansowe, 1935-1941, sygn. 15-28.
224. Bank Towarzystw Spółdzielczych S.A. w Warszawie 1945-1949
1,05 m , inw. kart. 74 j., bez ew.19 j.
Statuty i organizacja Banku, 1909-1949, sygn. 1-6. Działalność Banku: weksle, fundacje,
stypendia, rachunki bieżące, bilanse, wierzytelności, zadłużenia, 1927-1939, 1944-1949, sygn. 7-31,
163
36-70. Obliczanie strat z II wojny światowej, 1945-1949, sygn. 32-35. Likwidacja Banku, 19461949, 1951, sygn. 71-74.
225. Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Warszawie 1945-1949
4, 83 m , inw. kart. 566 j.
Organizacja i zakres działania Banku, 1945-1949, sygn. 1-40. Bilanse centrali i placówek tere­
nowych, 1946-1949, sygn. 41-326. Obliczanie bilansów Banku Spółdzielczego „Społem”, Central­
nej Kasy Spółek Rolniczych, innych banków spółdzielczych i kas Stefczyka z okresu do 1945 r.,
1946-1949, sygn. 327-331. Lustracje oddziałów Banku i spółdzielni kredytowanych przez Bank,
1946-1949,sygn. 332-366. Działalność kredytowa, przekazywanie rachunków BGS innym ban­
kom, 1946- 1949, sygn. 367-554. Wydawnictwa własne, 1948, 1949, sygn. 555-558. Nieruchomości
Banku, 1945-1949, sygn. 559-564.
227. Spółdzielczy Bank Pracy – Centrala Finansowa Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych Sp. z
odpowiedzialnością udziałami w Warszawie [1937] 1938-1950 [1954]
1,25 m , inw. ks. 86 j., bez ew.15 j.
Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna, Zarząd: protokóły posiedzeń,
statuty, regulaminy, 1939-1950, sygn. 1-4. Działalność Banku: sprawozdania, okólniki, bilanse,
pożyczki, dziennik główna, 1937- 1954, sygn. 5-77. Pracownicy Banku – sprawy osobowe, 19461949, sygn. 78.
Akta Oddziału w Łodzi: organizacja, finanse, 1944-1944, sygn. 79-86.
228. Pocztowa Kasa Oszczędności w Warszawie 1919-1953
5, 13 m , inw. kart. 309 j., bez ew. 12 j.
Zarząd, Rada Zawiadowcza: protokóły posiedzeń, sprawozdania, preliminarze, bilanse, 19191948, sygn. 1-81. Działalność kredytowa, obrót czekowy i oszczędnościowy, 1923-1949, sygn. 82156. Lokale bankowe, 1936-1938, sygn. 301. Biuro Likwidacyjne Banku, 1937-1953, sygn. 302353.
Akta pracowników 1922-1950, (odrębne) sygn. 157-300.
229. Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego w Warszawie 1921-1950
3,00 m , inw. kart. 212 j., bez ew. 1 j.
Władze statutowe: statut, instrukcje, protokóły, sprawozdania, 1921-1948, sygn. 1-20. Pracow­
nicy: uposażenia, ubezpieczenia, 1921-1948, sygn. 21-25. Sprawy podatkowo – księgowe, 19241948, sygn. 26-68. Dziennik podawczy, 1943,1944, sygn. 69. Działalność kredytowa Towarzystwa:
listy zastawne, normy szacunkowe i taksacyjne, współpraca z bankami, ubezpieczenia, 1921-1948,
sygn.70-90. Pożyczkobiorcy: zaciąganie pożyczek, zabezpieczenie i spłaty, 1922-1949, sygn. 91198, 210-212. Nieruchomości Towarzystwa, 1927-1949, sygn. 199-209.
231. Bank Rzemiosła i Handlu w Warszawie 1949-1951
5,00 m , inw. ks. 240 j.
Władze statutowe: statut, zarządzenia, regulaminy, protokóły posiedzeń, 1949-1951, sygn. 131. Sprawozdawczość i planowanie, 1949-1951, sygn. 32-60. Działalność kredytowa, 1947-1951,
sygn. 61-90. Działalność prawno- windykacyjna, 1949-1951, sygn. 91-101. Działalność operacyjna,
1949-1951, sygn. 102-147. Przejmowanie i przekazywanie przez Bank agend likwidacyjnych,
1946-1951, sygn. 148-227. Nieruchomości przejęte przez Bank: szkice, plany opisy, 1949, 1950,
sygn. 228-240.
232 Polski Bank Komunalny w Warszawie 1919-1949
1,35 m, inw. kart. 106 j.
164
Władze statutowe: statut, protokóły posiedzeń, normatywy własne i obce, 1919-1949, sygn. 111, 52-54. Organizacja i działalność Banku: sprawozdania, bilanse, preliminarze, 1919-1949, sygn.
12-23, 55,56,67-70,79-101. Działalność kredytowa,1921-1948, sygn.24, 25,76, 78. Pożyczki obli­
gacyjne, 1938, 1939, sygn. 26-50. Sprawy personalne, 1930, 1936, sygn.51. Inwentarze i księgi
kasowe, 1939-1947, sygn.57-63, 71-75. Przejęcie agend Komunalnej Kasy Oszczędności, 1948,
1949, sygn. 102. Kontrola samorządów, 1946-1949, sygn. 103. Odbudowa gmachu Banku, 19451949, sygn. 104, 105. Likwidacja Banku, 1949-1951, sygn. 106.
233. Bank Polski S. A. w Warszawie 1924-1952
15,40 m , inw. kart. 1162 j., bez ew. 9 j.
Akcjonariusze Banku: protokóły posiedzeń, sprawozdania, zestawienia, rejestry akcji, 19241939, 1945 - 1950, sygn. 1-19, 195, 197, 450, sygn. 964-970, 1000-1091. Rada Banku: protokóły
posiedzeń, 1924-1937, 1939, 1941 sygn. 20-33, 246-249. Dyrekcja Banku i Zarząd Majątku Opusz­
czonego: protokóły posiedzeń, uchwały, referaty, zestawienia, 1926-1951, sygn. 34-57, 250-267,
274, 790-798, 783-787. Kredyty i pożyczki: protokóły Komisji Kredytowej, sprawozdania, zesta­
wienia, 1924-1940, 1945- 1951, sygn. 60-68, 138, 139,167, 196, 237, 990-999,1103-1113. Działal­
ność władz statutowych: statuty, protokóły Komisji Specjalnej, zarządzenia, instrukcje, okólniki,
1929-1939, 1941, 1945 -1951, sygn. 78-135, 686-689, 805-810. Wydział Administracji : wzory for­
mularzy bez dat, sygn. 136-141. Komisja Walutowo- Emisyjna: protokóły posiedzeń, 1924-1939,
sygn. 68-72. Komisja Bilansowo-Budżetowa: protokóły posiedzeń, 1924-1937,sygn. 73-77.
Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń, sprawozdania,1924-1937, 1940-1945 sygn. 58, 59, 268273. Skarbiec: zestawienia, protokóły kontroli 1938-1951, sygn. 275-281, 423, 426, 432-449, 799804.Finanse i Księgowość : preliminarze, sprawozdania, bilanse, księgi kontroli, zestawienia, 19231951, sygn. 142-157,166, 172, 186-193, 340-421, 811, 1092-1102. Współpraca ze Skarbem
Państwa i różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, druk banknotów, depozyty złożone w
innych bankach, 1923- 1927, 1934-1951, sygn. 194, 199-211, 310-336, 424, 425, 427-431, 451455, 505-584, 593-600, 607-611, 660-675, 679, 697-709, 877-945, 971-984, 946-964, 985-987,
1110-1131, 1140-1145. Bank Polski w okupowanej Polsce: przejęcie mienia Banku przez Bank
Emisyjny w Polsce, zarządzenia władz niemieckich, obieg pieniędzy w kraju (sprawozdania, zesta­
wienia, bilanse, księga główna) 1939-1945, sygn. 737-777. Sprawy prawno-sądowe: roszczenia i
należności Banku, 1938-1948, 1949, sygn. 337-339, 585-592, 601-606, 678-685, 872-875. Ewaku­
acja mienia Banku i straty wojenne: sprawozdania, protokóły, instrukcje, 1939-1940, 1946, 19471950, sygn. 282-309, 1132-1136. Wydawnictwa własne, 1927-1934, 1937-1939, sygn. 212-225.
Sprawy personelu Banku, 1939-1949: zestawienia, korespondencja, sygn. 702-736, 1160-1162.
Fundusz Emerytalny i Zwrotny Pracowników: protokóły posiedzeń Zarządu, zestawienia, sprawoz­
dania, 1934-1949, sygn. 226-236, 612-659,1137-1139. Nieruchomości Banku,1924-1952, sygn.
238-242, 788, 789, 1146-1159. Okręgi i oddziały Banku w kraju i za granicą: sprawozdania, bilan­
se, spisy, 1929, 1932, 1938 -1947, sygn. 243-245, 456-504, 690-696, 876.
234. Państwowy Bank Rolny w Warszawie. Instytucja Centralna 1919-1950 [1951-1953]
14, 50 m , inw. kart. 1089 j., sp. zd. odb. 3 j., bez ew. 7 j.
Inw. kart. Sekretariat Generalny: normatywy, protokóły z posiedzeń Zarządu i konferencji,
sprawozdania z działalności, biuletyny, opracowania, 1923-1953, sygn. 1-103, 951-1006. Wydział
Organizacyjny: okólniki, zarządzenia, 1949, sygn. 104, 1007. Wydział Personalny: regulaminy i
bilanse Funduszu Leczniczego i Funduszu Emerytalnego, zarządzenia, 1933-1949, sygn. 105-122,
1009. Wydział Planowania: zarządzenia, 1949, sygn. 1008. Wydział Budowy i Administracji Nieru­
chomości: okólniki, 1949, sygn. 123, Wydział Finansowy: budżet, obrót środkami płatniczymi,
współpraca z bankami zagranicznymi, instrukcje, zestawienia, 1928-1950, sygn.124-159, 1010,
1037-1040. Wydział Inwestycyjny: normatywy, zestawienia, 1949, 1950, sygn. 160-163. Wydział
Melioracyjny: akta kredytowe, opracowanie, wykaz, 1927-1939, sygn. 164-236. Wydział Kredytu
165
Długoterminowego: normatywy, papiery wartościowe, zestawienia, 1925-1949, sygn. 237-286. Wy­
dział Kredytowy: normatywy, sprawozdania, zestawienia opracowania, 1936-1949, sygn. 287-357,
1011-1013, 1041. Wydział Kredytów Przedsiębiorstw: okólniki, zarządzenia, 1949, sygn. 358,
1014. Wydział Kredytów Spółdzielczych: okólniki, zarządzenia, 1949, sygn. 359, 1015. Wydział
Kredytów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Drobnego Rolnictwa: normatywy, 1949, sygn.
360, 361. Wydział Funduszów Administrowanych: zasady kredytowania, Fundusz Obrotowy
Reformy Rolnej, Państwowy Fundusz Ziemi, bilanse, lustracje, windykacja należności, 1925-1950,
sygn. 362-383, 1016, 1017. Wydział Likwidacyjny Banków byłego Zaboru Rosyjskiego: instrukcje,
1928, sygn. 384. Centralna Księgowość: normatywy, bilanse, lokaty Skarbu Państwa, 1926-1950,
sygn. 425-698, 1018-1020, 1042-1044. Wydział Agrarny: parcelacja i dzierżawa majątków
przejętych przez Bank 1932-1945, sygn. 699-888, 1021. Wydział Instrukcyjno-Rewizyjny
Gminnych Kas Spółdzielczych: normatywy, plany, sprawozdania, 1949, sygn. 889-893, 1045.
Główny Inspektorat: inspekcje oddziałów terenowych, 1948, sygn. 894.Komisarz Oszczędno­
ściowy: instrukcje, biuletyn, 1949, sygn. 895,896. Wydział Likwidacji Aktywów i Pasywów Wła­
snych: przejęcie PBR przez Bank Rolny, sprawozdania, 1950, sygn. 897-918,1022, 1046. Wydział
Likwidacji Zleconych : likwidacje – Banku Akceptacyjnego S.A., Banku Gospodarstwa Spółdziel­
czego, Banku Spółdzielczego Farmaceutów, spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych i
komunalnych kas oszczędności, 1949-1952, sygn. 919-945, 1023-1036, 1047-1088. Komisja do
spraw Państwowego Banku Rolnego: pomoc dla pracowników i ich rodzin, 1940-1945, sygn. 946950. Akta osobowe pracowników (odrębne) sygn. 1-8.
Sp. zd. odb.Wydział Funduszu Administracyjnego: materiały dotyczące dostaw UNRRA dla
polskiego rolnictwa, 1946-1953, sygn. 3/1-3.
235. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1924-1971
67,00 m , inw. kart. 4304 j.
Rada Nadzorcza: protokóły posiedzeń, 1924-1939, sygn. 1-32. Zarząd: protokóły posiedzeń,
1936-1949, sygn. 33-39. Dyrekcja Banku: zarządzenia , okólniki, sprawozdania, korespondencja,
1924-1949, sygn. 40-68. Komisja Rewizyjna: protokóły, 1926-1949, sygn. 69-78. Departament
Ogólny: sprawozdania, korespondencja, 1924-1950, sygn. 79-372. Departament Bankowy, 19241951, sygn. 373-587. Departament Kredytu Krótkoterminowego, 1924-1961, sygn.588-731. Depar­
tament Zagraniczny, 1924-1951, sygn. 732-752. Departament Konsorcjonalno-Przemysłowy, 19241966, sygn. 753-1112. Departament Kredytów Długoterminowych, 1924-1971, sygn. 1113-2290.
Departament Budowlany, 1924-1971, sygn. 2291-4278. Departament Likwidacyjny, 1948-1971,
sygn. 4279-4302.
Samopomoc Koleżeńska, 1943, sygn. 4303. Fundusz Emerytalny, bez dat, sygn. 4304.
236. Bank Zachodni S.A. w Warszawie 1932-1953
0,33 m , inw. ks. 20 j., bez ew.1 j.
Organizacja i działalność Banku: sprawozdania roczne, bilanse, korespondencja 1932-1951,
sygn. 1-9, 11-19. Umowy z Niemiecką Koleją Wschodnią 1942, sygn. 10. Likwidacja Banku 19501953, sygn. 20
237. Zjednoczony Bank Ziemiański S. A. w Warszawie [1922-1929] 1930-1950 [1951-1952]
2,40 m , inw. ks. 484 j.
Księgowość Banku: bilanse, sprawozdania, zestawienia, korespondencja 1930-1943, 1949. Tecz­
ki dłużników 1930-1952, sygn. 13-478. Rejestry pożyczkobiorców, prowizje, sumy przechodnie
1922-1942, sygn. 479-484.
238. Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie 1926-1939
0,41 m , inw. kart. 10 j., bez ew. 1 j.
166
Listy zastawne 1926-1934, sygn. 1-4. Listy hipoteczne 1927-1939, sygn. 5-10.
239. Bank Akceptacyjny S. A. w Warszawie 1933-1948
13,70 m , inw. kart. 1060 j.
Organizacja i władze Banku : protokóły z posiedzeń, sprawozdania, zarządzenia, okólniki, wy­
cinki prasowe 1933-1946, sygn. 1-49. Finansowa działalność własna Banku 1945-1948, sygn. 5087. Druki i opłaty stemplowe 1933-1938, 1945, sygn. 97- 99. Działalność emisyjna Banku 1936,
1936, 1942, sygn. 100-103. Dotacje Skarbu Państwa i pomoc Banku dla akcji oddłużania rolnictwa
1933-1944, sygn. 104-130. Dokumentacja udzielanych kredytów 1933-1942, sygn. 131-1048. Sub­
sydiowanie przez Bank organizacji społecznych 1934-1939, sygn. 1049-1052. Pracownicy : przepi­
sy służbowe 1933-1943, 1947. Straty wojenne Banku 1946, 1947, sygn. 1058, 1059. Likwidacja
Banku 1947, sygn. 1060.
240. Bank Spółdzielczy Rzemieślników Rzeczypospolitej Polskiej z o. o. w Warszawie 1945, 1946
0,03 m , inw. ks. 3 j.
Statut, bez daty, sygn. 1. Bilanse i inwentarze rachunków 1945, 1946, sygn. 2. Dziennik główna
1945, 1946, sygn. 3.
241. Bank Spółdzielczy Farmaceutów z o. o. w Warszawie 1935, 1939-1950
1,24 m , inw. ks. 55 j.
Organizacja i działalność Banku Spółdzielczego Farmaceutów (Banku Spółdzielczego Apte­
karzy): statuty, regulaminy, protokóły, sprawozdania, bilanse, zestawienia 1941-1950, sygn. 1-26.
Kredytowanie Banku przez Bank Związku Spółek Zarobkowych, wypowiedzenie udziałów 1946,
1948-1950, sygn. 27,43. Działalność kredytowa Banku: wnioski, promesy, korespondencja 1935,
1939-1950, sygn.28-42. Księgi główne 1942-1950, sygn. 44-52. Likwidacja Banku: protokóły prze­
kazania rachunków Państwowemu Bankowi Rolnemu i Bankowi Rzemiosła i Handlu 1950, sygn.
53-55.
242. Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów o. u. w Warszawie 1945-1950
0,65 m , inw. ks. 47 j.
Walne Zgromadzenia, Zarząd: protokóły z obrad 1945-1950, sygn. 1-7. Rejestry członków i
udziałowców 1948, 1949, sygn. 8-15. Działalność Banku: sprawozdania, preliminarze budżetowe i
bilanse, sprawozdania kasowe oddziałów 1946-1950, sygn. 16-32. Kredytowanie żydowskich
spółdzielni pracy i pożyczki indywidualne 1946-1950, sygn. 36-44,46. Wojewódzki Komitet Żydów
w Lublinie: sprawozdanie 1947, sygn. 45.
Listy płac pracowników oddziałów ( kat. B-50) 1949, 1950, sygn. 47.
243. Akademicki Bank Spółdzielczy z o. o. w Warszawie 1947-1950
0,07 m , inw. ks. 7 j.
Walne Zgromadzenia, Zarząd : protokóły obrad 1947-1949, sygn. 1,2. Rejestr członków 19471949, sygn. 3. Działalność Banku: księgi kosztów handlowych, dziennik główna , bilans na 1 VI
1950 r., 1947-1950, sygn. 4-7.
244. Związek Zawodowy Cukrowni - grupa zespołów [1906] 1918-1942
12,60 m , inw. kart. 1235 j., bez ew. 1 j.
Związek Zawodowy Cukrowni w latach 1906-1942. Komisja Ogólna : powstanie i or­
ganizacja Związku, normatywy, sprawozdania, sygn. 1-146. Komisja Finansowo-Handlowa:
kapitały, inwestycje, sygn. 147-255. Komisja Plantacyjna: produkcja buraków cukrowych, sygn.
256-288. Komisja Pracy: wynagrodzenia pracowników , sygn. 289-300. Komisja Obrotu
Cukrem: produkcja i zbyt melasy, sygn. 301-379.
167
Spółka Handlowa Cukrowni: powstanie, organizacja, działalność 1920-1942, sygn. 380503.
Akta cukrowni (układ alfabetyczny według miejscowości): organizacja, stan finansowy,
zatrudnienie, płace 1908-1940, sygn.504-1225.
Zarząd Cukrowni Dystryktu Warszawskiego: organizacja, finanse, zarządzenia, 19391942, sygn. 1172-1225. Biuro Zakupów Cukrowni Dystryktu Warszawskiego: korespondencja
handlowa, sygn. 1226.
Varia: korespondencja, fragmenty pism 1927-1937, 1944, sygn. 1227, 1228.
245. Polska Spółka Akcyjna Dostaw i Odbudowy /Polish Relief and Supply Corporation Ltd/
1919-1922
1,40 m , inw. ks. 214 j., mf. nr 28954
Odział warszawski (centrala spółki): sprawozdania, protokóły, korespondencja finansowa 19191922, sygn. 1,2.Oddziały zagraniczne w Paryżu i Antwerpii: memoranda, sprawozdania, umowy,
korespondencja 1919-1921, sygn. 3-11. Współpraca Spółki z urzędami polskimi w kwestiach zaku­
pów, transportu i finansowania: korespondencja 1919-1922, sygn. 12-21.Dokumentacja transportów
morskich i pociągu sanitarnego 1919-1921, sygn. 22-48. Sprawy finansowe i ubezpieczeniowe:
bilanse, rachunki, protokóły 1919-1922, sygn. 49-64.
Akta oddziałów zagranicznych (zakup i transport towarów, sprawy personelu i finansowania) :
Oddział w Paryżu 1919-1921, sygn. 65-68; Biuro w Koblencji 1919-1921, sygn. 69-77; Oddział w
Antwerpii 1919-1921, sygn. 78-213.
246. Spółka Anonimowa Żeglugi Belgijsko- Amerykańskiej. Linia Czerwona Gwiazda. Oddziały
w Polsce /Société Anonyme de Navigation Belge Americaine – Red Star Line/ 1920-1935
[1939]
0,60 m , inw. ks. 30 j.
Towarzystwo „Red Star Line” w Polsce: organizacja, przewóz emigrantów –korespondencja, listy
pasażerów, sprawozdania, materiały informacyjne i propagandowe, biura w:
- Warszawie, 1920-1935, sygn. 1-14.
- Gdańsku (towarzystw „Red Star Line” i „White Star Line”): 1926-1933, sygn. 15-19.T
- Grodnie,1922-1931, sygn. 20.
- Biuro Podróży „Red Star Line” Augusta Roeisa w Warszawie, 1931-1938, sygn. 21-25.
Syndykat Emigracyjny w Warszawie: organizacja, współpraca z liniami żeglugowymi, opieka
państwa – sprawozdania, biuletyny, korespondencja 1926-1939, sygn. 26-30.
247. Linie Stanów Zjednoczonych. Oddział w Warszawie / United States Lines Operation Ltd./
1920-1941
4,20 m , inw. ks. 281 j., bez ew. 1 j. mf. nr 28955
Organizacja i działalność Biura United States Lines w Warszawie 1920-1940, sygn. 1-5. Przewóz
pasażerów, głównie emigrantów i reemigrantów polskich: korespondencja, listy pasażerów,
komunikaty, rozkłady rejsów 1920-1941, sygn.116-232. Sprawy finansowe Biura 1920-1941, sygn.
43-115. Współpraca linii okrętowych, m.in.. na forum Konferencji Atlantyckiej: komunikaty z ob­
rad Konferencji Atlantyckiej, prospekty, korespondencja 1921-1940, sygn. 233-273. Biuletyny,
głównie Warszawskiej Informacji Prasowej i Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie, druki 19271939, sygn. 274-280.
Akta osobowe pracowników 1924-1940, (odrębne) sygn. 6-42.
248. Towarzystwo Techniczno-Budowlane i Przemysłu Leśnego „Technolas”. Oddział w Brześciu
nad Bugiem 1922-1927
0,55 m , inw. ks. 19 j., bez ew. 1 j., mf. nr 28956
168
Remonty obiektów wojskowych 1922-1926, sygn. 1-10. Budowa domów dla urzędników w
Drohiczynie, Kowlu, Równem, Pińsku i Stolinie 1924-1927, sygn. 11-17. Sprawy administracyjne i
personalne 1923, 1924, sygn. 18, 19.
249. Francuska Gospodarcza Agencja Telegraficzna w Warszawie / Agence Economique at
Financiere/ 1922-1937
0,60 m , inw. ks. 58 j., bez ew. 1 j., mf. nr 28957.
Wycinki z biuletynu Agencji (układ rzeczowy) 1922-1937, sygn. 1-54. Organizacja i działalność
Agencji: korespondencja 1923-1936, sygn. 55-58.
252. Polska Spółka Drzewna „Century” / The „Century” Polish Timber Company/
i Anglo-Europejskie Towarzystwo Akcyjne. Zastępstwo na Polskę. /The Anglo- European
Company/ 1924-1931, 1935
0, 50 m , inw. ks. 23 j., bez ew. 13 j., mf. nr 28958
Polska Spółka Drzewna „Century”: organizacja, działalność, personel, sprawy finansowe 19241931, 1935, sygn. 1-14.
Anglo-Europejskie Towarzystwo Akcyjne. Zastępstwo na Polskę: organizacja, personel,
sprzedaż drewna, sprawy finansowe 1927-1931, sygn. 15-23.
253. Państwowy Monopol Spirytusowy. Dyrekcja w Warszawie [1896-1923] 1924-1939
77,80 m , inw. ks., spis zd. odb. 3663j., bez ew. 40j.
Biuro Ogólne: organizacja i działalność PMS, kontrole Najwyższej Izby Kontroli, sprawy
personelu, ruch służbowy, nieruchomości 1924-1939, sygn. 1-201; Referat Robotniczy: przedstawi­
cielstwa robotnicze, zatargi zbiorowe i indywidualne, urządzenia socjalne 1924-1939, sygn. 202440. Biuro Prawne: opinie prawne, rozporządzenia i ustawy dotyczące PMS, materiały prasowe
1924-1939, sygn. 441-453, 1/1-2. Biuro Ekonomiczne: stan gospodarczy i finansowy PMS, ustawo­
dawstwo antyalkoholowe – bilanse, sprawozdania, opracowanie 1928-1939, sygn. 454-525, 5/1-5/8.
Dział ( Biuro) Finansowy: przepisy, instrukcje, statystyki produkcji, sprzedaży i konsumpcji al­
koholu 1924-1939, sygn. 526-587, 2/1-2/11. Dział sprzedaży: punkty sprzedaży, eksport, dostawy
surowców i materiałów 1926-1939, sygn. 582-711. Dział Zakupów: aparat zakupu 1924-1939,
sygn. 712-724. Dział (Biuro) Produkcji: organizacja, instrukcje technologiczne 1931-1939, sygn.
725-734, 6/1. Biuro Administracyjne: okólniki 1935-1939, sygn. 3/1. Dział Statystyczny: stan
gorzelnictwa, produkcja PMS- biuletyny statystyczne, opracowanie 1931-1938, sygn. 4/1-4/19.
Wydział Kadr: akta osobowe pracowników 1896-1939 (odrębne sygn.) 1-103, 12/1- 12/2834 .
254. Polski Komitet Zielarski 1930-1941
0,25 m , inw. ks. 12 j.
Organizacja i działalność Komitetu 1930-1935, 1938, 1939, sygn. 1-6. Import i eksport produk­
tów zielarskich 1933-1937, sygn. 7. Kursy, szkoły, wydawnictwa własne 1933-1938, sygn. 8-11.
Sprawy finansowe Komitetu 1937-1941, sygn. 12.
255. „Fidutia” Spółka Powiernicza z o. o. w Warszawie 1933-1939
2, 70 m , inw. ks. 1254 j., mf. nr 28959
Organizacja Spółki 1933-1939, sygn. 1257. Sprawy finansowe 1933-1939, sygn. 1256. Kore­
spondencja z adwokatami 1933-1939, sygn. 1253-1255. Sprawy spadkowe (układ alfabetyczny)
1933-1939, sygn. 1-1252.
256. Kasa Targowa . Spółka z o. o. w Warszawie 1934-1953
8, 26 m , inw. ks. 696 j., bez ew. 11 j., mf. nr 28960
Akta z lat 1934-1944. Sekretariat: protokóły posiedzeń władz statutowych , korespondencja
169
1934-1944, sygn. 1-26. Wydział Komisowy: zlecenia do Komisji Sprzedaży 1939-1941, sygn. 27.
Wydział Kredytowy 1934-1939, sygn. 28-34. Wydział Kasowy 1935, sygn. 35. Wydział Księgowo­
ści 1937, 1939, 1942-1944, sygn. 36, 37. Organizacje urzędnicze: statuty 1937, 1938, sygn. 38, 39.
Akta z lat 1945-1953. Centrala (Zarząd): wznowienie działalności Kasy 1945,1946, sygn. 40.
Biuro Spraw Personalnych 1945-1953, sygn. 41-45. Biuro sekretariatu: sprawozdania, protokóły
posiedzeń władz statutowych, korespondencja 1945-1953. Dział Prawny: arbitraże 1948-1953,
sygn. 85-87. Wydział Administracyjno-Finansowy 1945-1952, sygn. 88-90. Wydział Rozrachun­
kowo- Kredytowy 1946-1953, sygn. 91-99. Wydział Planowania i Organizacji 1947-1953, sygn.
100-104. Wydział Księgowości 1945-1953, sygn. 105-160.Wydział Instrukcyjno- Rewizyjny: zjazd
kierowników agentur 1945-1953, sygn. 150-160. Agentury wojewódzkie i rejonowe ( układ alfa­
betyczny) 1945-1950, sygn. 161-338. Notatki i referaty o działalności kasy 1945-1952.
Akta osobowe pracowników 1934-1953, (odrębne)sygn. 1-349.
Koło związku zawodowego: protokóły zebrań, dziennik główna 1947-1952, sygn. 342-348.
258. Gdynia -Ameryka. Linie Żeglugowe S. A. Oddział w Bukareszcie 1934-1939
2,10 m , 194 j. bez ew.
Organizowanie rejsów do Palestyny: sprawozdania, zestawienia, okólniki, rozkłady rejsów,
bilanse, pokwitowania, 1934-1939.
259. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1939-1944] 1945-1951
29,30 m , inw. kart. 1657 j.
Wydział Ogólny: organizacja i działalność Izby i jednostek terenowych, lustracje prywatnych
zakładów przemysłowych, współpraca z przedsiębiorstwami państwowymi, eksport i import,
szkolenie, wydawnictwa własne 1944-1950, sygn. 1-300. Wydział Personalny 1945-1950, sygn.
301-318. Wydział Planowania i Statystyki: handel prywatny i rzemiosło 1939-1945, sygn. 319-388.
Wydział Prawny: normatywy, upaństwowienie przemysłu, amnestia gospodarcza 1945-1950, sygn.
389-565. Wydział Przemysłowy: stan prywatnego przemysłu 1939-1950, sygn. 566-845.Wydział
Handlu Wewnętrznego: stan rynku 1945-1950, sygn. 846-1027. Wydział Handlu Zagranicznego:
eksport i import – organizacja, statystyki 1945-1950, sygn. 1028- 1127. Wydział Szkolenia Zawo­
dowego 1945-1950, sygn. 1128-1145. Wydział Komunikacyjno-Turystyczny: motoryzacja, usługi
transportowe, wczasy i turystyka 1945-1950, sygn. 1146-1196. Wydział Koordynacji: finansowanie
sektora prywatnego, rewindykacja mienia przemysłowego 1945-1950, sygn. 1197-1505. Referat
Socjalny: zatrudnienie, wynagrodzenia, poradnictwo zawodowe 1945-1950, sygn. 1506-1592. Wy­
dział Administracyjno-Finansowy : sprawy finansowe i likwidacji Izby 1945-1950, sygn. 15931612.
Akta osobowe pracowników i listy płac ( kat. B-50) 1945-1950, sygn. 1613-1660.
260. Kolekcja kartograficzna XIX- XX w.
Inw. kart. 1139 j., skorowidz , bez ew. 53 j.
1. Plany miast z XIX - XX w., 88 j.
2. Plany sytuacyjne z XIX - XX w., 23 j.
3. Plany urbanistyczne z XIX - XX w., 22 j.
4. Mapy administracyjne z XIX - XX w., 183 j.
5. Mapy osadnicze 1950, 1953, 3 j.
6. Mapy fizyczne, polityczno- fizyczne i ścienne z XIX - XX w., 31 j.
7. Mapy polityczne z XIX - XX w. ,50 j.
8. Mapy gospodarcze z XIX - XX w., 63 j.
9. Mapy komunikacyjne z XIX - XX w., 53 j.
10. Mapy kolejowe z XIX - XX w., 21 j.
11. Mapy geologiczne 1930, 2 j.
170
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Mapy hydrograficzne i hydrogeologiczne z XIX - XX w. , 38 j.
Mapy pogodowe i ekologiczne z XIX - XX w., 30 j.
Mapy melioracji gruntów z XIX - XX w. ., 15 j.
Mapy katastralne z XIX - XX w., 20 j.
Mapy rolne i glebowe z XIX - XX w., 15 j.
Mapy leśne z XIX - XX w., 86 j.
Mapy społeczne 1933, 1940, 2 j.
Mapy demograficzne z XX w., 6 j.
Mapy etnograficzne z XX w., 3 j.
Mapy wojskowe i wojenne z XIX - XX w., 104 j.
Mapy turystyczne z XIX - XX w., 19 j.
Mapy topograficzne z XIX - XX w., 48 j.
Mapy przeglądowe z XIX - XX w., 2 j.
Atlasy z XIX - XX w., 3 j.
262. Komisarz Rządu Polskiego do Wytknięcia Granicy Polsko- Niemieckiej w Poznaniu (mapy)
1919-1923
Inw. kart. 186 j., skorowidze.
Mapy terenów na granicy północnej i zachodniej 1919-1923, sygn. 1-186.
264. Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Nauk Politycznych w Warszawie 1957-1961
0,65 m , inw. ks. 34 j., bez ew. 15 j.
Zjazd absolwentów, powstanie Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia 1957-1959, sygn. 1-5.
Władze statutowe, organizacje, kontrole zewnętrzne 1959, 1960 , sygn. 6-13. Ewidencja członków
i pomoc dla nich 1959-1961, sygn. 14-21. Współpraca z różnymi instytucjami, życzenia i gratula­
cje 1959-1961, sygn.22-29. Sprawy finansowe, personalne i administracyjne 1959-1961, sygn.
3032. Likwidacja Stowarzyszenia 1961, sygn. 33. Dziennik korespondencyjny 1959-1961, sygn. 34.
266. Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie
1946, 1950-1964
10,80 m , spisy zd. odb. 946 j., bez ew. 23 j.
Biuro Projektów Elektryfikacji Kolei: dokumentacja techniczna rozdzielni, podstacji, sieci
kablowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych 1950-1954, sygn. 1/1-1/772.
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego 1953-1956, 1958-1964: doku­
mentacja techniczna montażu i przebudowy kabli (sygn. 2/1-2/38), projekty techniczno- montażo­
we podstacji trakcyjnych w Gdańsku ( sygn. 3/1-3/3), w Warszawie ( sygn. 3/4-3/46), w Katowi­
cach ( sygn. 3/36-3/46).
267. Związek Polaków w Niemczech. Zarząd Główny w Berlinie– grupa zespołów
1923-1939, 1945-1952
0,93 m , inw. kart. 79 j.
1. Związek Polaków w Niemczech z lat 1923-1939: spisy i kartoteka członków, adresy mężów
zaufania, sygn. 1-14.
2. Związek Polaków w Niemczech z lat 1945-1952. Organizacja, stan prawny, zakres działalno­
ść Związku 1948-1952, sygn. 15-19. Ewidencja Polaków i wydawanie zaświadczeń 1945-1950,
sygn. 20-33. Propagowanie Związku, jubileusz 25 – lecia istnienia 1948-1950, sygn. 34-38. Two­
rzenie szkolnictwa polskiego, współpraca z innymi organizacjami 1947-1950, sygn. 39-41, 49.
Członkowie : sprawy indywidualne, składki i daniny, spisy1947-1949, sygn. 42-48, 78, 79. Akta
oddziałów okręgowych Związku w: Berlinie, Lipsku, Magdeburgu i Rostocku.
171
271. Zbiór materiałów z lat i dotyczących II wojny światowej 1926-1946
2,78 m , inw. kart. 69 j., bez ew. 57 j.
1. Materiały polskie: informacje i opracowania o charakterze politycznym, przekłady na język pol­
ski fragmentów prac dotyczących wojny, wycinki prasowe ( zbiór Urbacha), wiersze, przepowied­
nie, spis Polaków w Szwecji 1939-1945, sygn. 1-16.
2. Materiały niemieckie i inne: fragmenty akt urzędów administracji, policji, wojska oraz przed­
siębiorstw, głównie z obszaru Generalnego Gubernatorstwa (sprawy administracyjno-gospodarcze,
sanitarne, wywłaszczeń), Niemcy z rzeszy zatrudnieni w okupowanej Polsce, w tym członkowie
S.A., spisy Polaków w ZSRR i Austrii, niemieckie kasy kredytowe w Krakowie 1926-1946, sygn.
17-68.
272. Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR” w Warszawie
[1950] 1951-1956 [1957-1963]
13, 50 m, inw. kart. 864 j., bez ew. 5 j.
Organizacja i zakres działalności Centralnego Zarządu 1956, 1957, sygn. 1-6. Plany i sprawozda­
nia 1950-1957, sygn.7-19, 854-865. Rozbudowa miast: założenia projektowe, m.in.. Warszawy, No­
wej Huty i Tych 1951-1956, 1958, sygn. 20-27. Budownictwo osiedlowe: przewodniki, plany
sytuacyjne, projekty, dokumentacja techniczna 1951-1954, sygn. 28-547. Pojedyncze obiekty uży­
teczności publicznej i przemysłowe: dokumentacja techniczna 1950-1956, sygn. 604-729. Budowle
typowe : pojedyncze obiekty, sekcje, urządzenia techniczne i budowlane – dokumentacja techniczna
1950-1957, sygn. 730-852. Projekty nagrodzone 1952, sygn. 853.
273. „Cooperation”. Agencja Prasowa w Paryżu („Cooperation” Service de Presse Cooperation”)
1930-1940
11,30 m , inw. kart. 2124 j.( w tym zewidencjonowane wtórniki – 720 j.), bez ew. 5 j.
Organizacja agencji: instrukcje, umowy, zestawienia, rachunki, korespondencja, 1930-1940,
sygn. 1-25. Działalność agencji w różnych krajach - współpraca z rządami, politykami, redakcjami i
dziennikarzami, korespondencja, wykazy, 1931-1940, sygn. 26-49. Codzienne biuletyny infor­
macyjne o wydarzeniach w różnych krajach , 1938-1940, sygn. 50-80. Materiały redakcyjne, ar­
tykuły, opracowania, raporty o działalności Ligi Narodów, 1931-1940, sygn. 81-93. Współpraca z
autorami artykułów: korespondencja, 1932-1940, sygn. 94-248. Zakup i druk artykułów w czasopi­
smach i dziennikach: korespondencja, 1931-1940, sygn. 249-521. Wycinki prasowe, 1930-1940,
sygn. 522-556. Artykuły i opracowania różnych autorów, m.in. Leona Bluma, Edwarda Benesza,
Winstona Churchilla, Haile Selassie, Edouarda Herriota, Emila Ludwiga, Thomasa Manna, Włady­
sława Sikorskiego, Gotfrieda Reinholda Trevirianusa, Konrada Wrzosa i Paula von Zeelanda,
1931-1940, sygn. 557-1404.
274. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w Warszawie [1946-1948] 1949-1956
411,00 m , inw. kart. 16047 j.
Gabinet Przewodniczącego: konferencje, komisje, zarządzenia własne, administracja państwowa,
nacjonalizacja przemysłu, współpraca międzynarodowa 1949-1956, sygn. 1-555. Zakład Badań
Ekonomicznych: opracowania i analizy 1949-1956, sygn. 556-570. Departament Planów Wielolet­
nich: zarządzenia, plany 1956, sygn. 571-611. Departament Koordynacji Planów Gospodarczych:
plany i sprawozdania 612-1452. Departament Współpracy Gospodarczej: zarządzenia, plany i spra­
wozdania 1949-1956, sygn. 1452-1689. Departament Techniki: zarządzenia, plany i sprawozdania
dotyczące rozwoju techniki i badań naukowych 1949-1956, sygn. 1690-1872. Departament In­
westycji: zarządzenia, plany i sprawozdania, nieruchomości 1949-1956, sygn. 1873-2957. Departa­
ment Importu Inwestycyjnego: zarządzenia, plany,1949-1956, sygn. 2958-2995. Departament Za­
trudnienia: zarządzenia, plany, bilanse siły roboczej 1949-1956, sygn. 2996-3373. Departament
Kosztów i Polityki Cen: zarządzenia, plany, sprawozdania, katalogi cen 1949-1953, 1955, sygn.
172
3374-3448. Departament Planowania Finansowego: zarządzenia, plany, bilanse dochodów i wydat­
ków ludności 1949-1956, sygn. 3449-3550. Departament Przemysłu: zarządzenia, plany i sprawoz­
dania z produkcji 1949-1951, sygn. 3551-3615. Departament Przemysłu Ciężkiego: zarządzenia,
plany 1949-1953, sygn. 3616-3647. Departament Górnictwa: zarządzenia, plany, bilanse węgla i rud
1949-1956, sygn. 3648-3737. Departament Hutnictwa: protokóły konferencji, plany i sprawozdania
1950-1956, sygn. 3738-3775. Departament Energetyki: zarządzenia, plany i sprawozdania 19491956, sygn. 3776-3792. Departament Przemysłu Maszynowego: zarządzenia, protokóły z konferen­
cji, plany i sprawozdania 1950-1956, sygn. 3793-3864. Departament Przemysłu Chemicznego: za­
rządzenia, protokóły z konferencji, plany i sprawozdania 1951-1956, sygn. 3865-3923. Departa­
ment Przemysłu Lekkiego: zarządzenia, plany i sprawozdania 1949-1956, sygn. 3924-3991. Depar­
tament Przemysłu Materiałów Budowlanych, Drzewnego i Papierniczego: zarządzenia, protokóły z
konferencji, plany i sprawozdania 1949-1956, sygn. 4073-4173. Departament Drobnej Wytwórczo­
ści: zarządzenia, protokóły z konferencji i kontroli, plany i sprawozdania 1949-1956, sygn. 41744428. Departament Rolnictwa i Leśnictwa: zarządzenia, protokóły z konferencji, plany, sprawozda­
nia, zestawienia użytków rolnych i leśnych 1949-1956, sygn. 4429-4747. Departament Budownic­
twa: zarządzenia, plany i sprawozdania, straty wojenne sygn. 4748-5301. Departament Handlu: za­
rządzenia, protokóły z konferencji i posiedzeń, plany 1949-1953, sygn. 5302-5335. Departament
Handlu Wewnętrznego: protokóły z konferencji, plany i sprawozdania, bilanse dochodów i wydat­
ków ludności, zestawienia kosztów i cen 1949-1956, sygn. 5336-5525. Departament Handlu Za­
granicznego: zarządzenia, protokóły z konferencji, plany i sprawozdania, bilanse obrotów płat­
niczych, umowy handlowe 1949-1955, sygn. 5526-5665. Departament Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej: zarządzenia, protokóły z konferencji, plany i sprawozdania 1950-1956, sygn. 56665706. Departament Urządzeń Kulturalnych i Socjalnych; zarządzenia, plany i sprawozdania, w tym
szkolnictwa wyższego i oświaty 1949-1956, sygn. 5707-6296. Departament Gospodarki Wodnej:
zarządzenia, bilanse wody, plany rybołówstwa morskiego 1949-1956, sygn. 6297-6345. Departa­
ment Planów Terenowych i Lokalizacji: zarządzenia, protokóły z konferencji, plany rozwoju
gospodarczego województw i zagospodarowania przestrzennego miast i regionów 1949-1956, sygn.
6346-6883. Departamenty Bilansów: Materiałowych, Stali i Wyrobów Metalowych, Metali Nieżela­
znych, Materiałów Budowlanych, Drewna i Papieru, Paliw i Artykułów Chemicznych, Artykułów
Przemysłowych, Artykułów Rolno-Spożywczych, Maszyn - zarządzenia, protokóły z konferencji,
bilanse, zestawienia 1949-1956, sygn. 6884-7729. Departament Kadr: zarządzenia, inspekcje biur
regionalnych PKPG 1949-1954, sygn. 7730-7748. Departament Prawny: zarządzenia, protokóły z
konferencji, upaństwowienie przedsiębiorstw-dokumentacja prawna 1946-1956,sygn. 7749-7948.
Departament Administracyjno-Budżetowy: plany i sprawozdania PKPG i jednostek podległych
1949-1956, sygn. 7949-8310. Zespół Wojskowy: zarządzenia, protokóły z posiedzeń, plany i spra­
wozdania dotyczące produkcji i zaopatrzenia wojska, służby bezpieczeństwa i oddziałów Armii Ra­
dzieckiej w Polsce 1949-1956, sygn. 8311-8375.
Pełnomocnik Przewodniczącego PKPG ds. Gospodarki Wodą Pitną i Przemysłową: bilanse
wody, plany 1951-1956,sygn.8376-8386. Państwowa Komisja Gospodarki Materiałowej: kontrola
przedsiębiorstw państwowych – protokóły 1952-1956, sygn. 8387-8438. Inspektorat ds. Wykorzy­
stania Zdolności Produkcyjnych: protokóły z kontroli przedsiębiorstw przemysłowych 1954-1956,
sygn. 8439-8442. Biuro Pełnomocnika Przewodniczącego PKPG ds. Krajowej Wystawy Wynalaz­
czości i Postępu Technicznego: scenariusze, eksponaty, sprawozdania 1954, sygn. 8443-8482. Zwi­
ązki zawodowe wśród pracowników PKPG 1950-1952, sygn. 8483-8491. Komórka Paszportyzacji:
paszporty (dokumenty) techniczno-ekonomiczne poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych
1949-1956, sygn. 8492-15600. Zasób kartograficzny i dokumentacja techniczna 1949-1956 i bez
dat, sygn. 15601-16055.
283. Ministerstwo Oświaty w Warszawie [1944] 1945-1966
148,65 m , inw. kart. 8513 j., bez ew. 1 j.
173
Gabinet Ministra: organizacja i działalność szkolnictwa, w tym wyższych uczelni oraz in­
stytutów i archiwów państwowych, straty wojenne, polskie szkoły za granicą, dokształcanie na­
uczycieli, stypendia i wyjazdy zagraniczne, budżety, kontrole - protokóły posiedzeń kolegium, ku­
ratorów i komisji, schematy organizacyjne, zarządzenia, projekty reform, statuty, plany, sprawozda­
nia, protokóły pokontrolne,1945-1966,sygn.1-1247. Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego:
nauczania, przedszkola, szkoły państwowe, prywatne, społeczne i z niepolskim językiem wykłado­
wym, szkoły polskie za granicą, wyższe szkoły pedagogiczne, bursy, internaty, kursy wakacyjne –
protokóły posiedzeń naczelników wydziałów i konferencji, zarządzenia, plany, sprawozdania,
programy nauczania, rysunki i wspomnienia dzieci z lat II wojny światowej,1944-1966,sygn.
1248-1879. Departament Szkolnictwa Zawodowego: szkoły zasadnicze i technika- organizacja,
przejmowanie z innych ministerstw, warsztaty szkolne – protokóły z konferencji, zarządzenia, pla­
ny, sprawozdania, protokóły pokontrolne, analizy,1944-1966, sygn.1880-2447. Departament Kszta­
łcenia Nauczycieli: rekrutacja kandydatów do średnich i wyższych szkół pedagogicznych,
programy, seminaria metodyczne, wizytacje, tworzenie liceów kulturalno -oświatowych i
bibliotecznych - protokóły posiedzeń, zarządzenia, plany, analizy, sprawozdania, 1946-1966, sygn.
2448-2799. Departament Nauki i Szkół Wyższych: Rada Naukowa, tworzenie i rozbudowa
wyższych uczelni, rekrutacja studentów, organizacje studenckie, programy studiów, tworzenie in­
stytutów, biblioteki naukowe, muzea, wydawnictwa, towarzystwa naukowe, stypendia i wymiana
naukowa z zagranica, dyplomy ukończenia studiów – protokóły posiedzeń i konferencji krajowych
i międzynarodowych, plany, sprawozdania, analizy, schematy organizacyjne, statuty, memoriały,
protokóły pokontrolne,1944-1950, sygn. 2800-3244. Departament Szkolnictwa dla Pracujących i
Oświaty Dorosłych: szkoły i kursy dla pracujących, uniwersytety ludowe, powszechne i robot­
nicze, placówki kulturalno-oświatowe, kształcenie nauczycieli, stypendia, wizytacje-protokóły po­
siedzeń, schematy organizacyjne, plany, sprawozdania, protokóły pokontrolne, 1944-1966, sygn.
3245-3572. Departament Opieki nad Dzieckiem i Wychowania Pozaszkolnego: poszukiwania i
repatriacja dzieci z zagranicy, rodziny zastępcze, adopcje, domy dziecka, zakłady specjalne, kolo­
nie letnie, wychowawcy i nauczyciele – protokóły posiedzeń, materiały z konferencji krajowych i
międzynarodowych, plany, analizy, sprawozdania,1944-1966,sygn. 3573-4075. Departament Wy­
chowania Fizycznego, Turystyki i Higieny Szkolnej: programy wychowania fizycznego, baza spor­
towa, szkolenie nauczycieli i instruktorów, obozy sportowe „Służby Polsce”, odznaki sportowe,
opieka higieniczna w szkołach i internatach, zakłady wychowawczo- opiekuńcze – protokóły po­
siedzeń, plany, sprawozdania, analizy, zarządzenia, programy, 1947-1966, sygn. 4076-4162. Głów­
ny Inspektor Higieny Szkolnej i Bezpieczeństwa Pracy: zarządzenia, plany, sprawozdania,
protokóły, 1956-1960, sygn. 4163-4176. Główny Inspektor Zatrudnienia Absolwentów Szkół
Wyższych: okólniki, zarządzenia, wykazy, 1957-1959, sygn. 4177-4184. Departament Reformy
Szkolnictwa i Wychowania: protokóły z konferencji i narad, programy, memoriały, zarządzenia,
protokóły pokontrolne, wydawnictwa, 1944-1950,sygn. 4185-4309. Departament Programów, Pod­
ręczników i Pomocy Naukowych: straty wojenne oświaty polskiej, rewindykacja księgozbiorów,
sieć bibliotek - programy, instrukcje, zestawienia, podręczniki – egzemplarze, wykazy, opinie,
1945-1966, sygn. 4310-7253. Departament Kadr: nauczyciele, pracownicy naukowi i administracyj­
ni - stanowiska, obsada, płace - zestawienia, zarządzenia, akta osobowe, 1944-1966, sygn. 72547308. Departament Ogólny: straty wojenne, organizacja placówek oświatowych, naukowych i kan­
celarii, finanse, kontrole – protokóły posiedzeń naczelników wydziałów, zarządzenia, bilanse, pla­
ny, sprawozdania, protokóły pokontrolne, 1945-1952, sygn. 7390-7436. Departament Planowania i
Finansowania: szkolnictwo polskie jawne i tajne w latach 1939-1945- ankiety, zestawienia strat;
zestawienia, plany i sprawozdania szkół i wyższych uczelni, 1945-1966, sygn. 7437-8211. Inspek­
torzy Resortowi: kontrole – protokóły z konferencji inspektorów i z kontroli, 1945-1965, sygn.
8212-8303. Departament Inwestycji: plany, sprawozdania, zarządzenia, analizy, protokóły po­
siedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych,1949-1966, sygn. 8304-8445. Departament Woj­
skowy: sprawozdania, wnioski, 1952-1964, sygn. 8446 - 8448. Wydział Archiwów Państwowych:
174
organizacja i działalność archiwów państwowych, straty wojenne, rewindykacje akt, akta pod­
worskie i prywatne, inwestycje i kontrole - protokóły posiedzeń, zarządzenia plany, sprawozdania,
projekty ustaw i zarządzeń, 1945-1950, sygn. 8449-8505.
284. Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1959
3,50 m , inw. kart. 304 j.
Sekcja Prezydialna: deklaracja ideowo-programowa, statut, protokóły posiedzeń i składy osobowe
władz PCK 1947-1956, sygn. 1-10. Dział Organizacyjno-Szkoleniowy: organizacja, szkolenie dru­
żyn i posterunków 1946-1956, sygn. 11-39. Dział Oświaty Sanitarnej 1948-1953: szkolenie, prelek­
cje, wydawanie biuletynu 1948-1953, sygn. 40-43. Dział Szkolenia Pielęgniarek 1950-1956, sygn.
44, 45. Dział Kadr: etaty w centrali i w zarządach terenowych 1947-1954, sygn. 46, 47. Dział Ad­
ministracyjno-Gospodarczy 1950-1956, sygn. 48. Dział Informacji i Poszukiwań: repatriacja,
rewindykacja, poszukiwania osób 1946-1956, sygn. 49-54. Samodzielna Sekcja Kontrolno-Rewi­
zyjna 1951-1953, sygn. 55. Dział Budżetowo-Finansowy 1946-1950, sygn. 56-58. Samodzielna
Sekcja Zagraniczna: delegatury zagraniczne PCK – organizacja, działalność, repatriacja Polaków
1945-1959, sygn. 59-304.
285. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie [1923-1938] 1945-1976
125,37 m , inw. kart. roboczy 9809 j., bez ew. 762 j.
Materiały występujące w zespole: protokóły posiedzeń, plany, zarządzenia, projekty przepisów i
kodeksów, instrukcje, preliminarze, bilanse, materiały z kontroli i interwencji, schematy organiza­
cyjne, zestawienia, opinie, podania, skargi, dzienniki urzędowe, korespondencja, wycinki prasowe.
Gabinet Ministra. Sekretariat Ministra: 1947-1963, sygn. 1-190; Sekretariat Wiceministra,
1949-1968, sygn. 191-447; Wydział Prezydialny, 1946-1966, sygn. 448-933; Wydział Obrotu
Prawnego z Zagranicą, 1944-1967, sygn. 934-960; Referat Prasowy, 1945-1964, sygn. 961-1185;
Kancelaria Tajna, 1945-1960, sygn. 1186-1204; Wydział Ułaskawień, 1934- 1943, 1948-1953,
sygn. 1205-1316; Referat Skarg i Zażaleń, 1951-1963, sygn. 1317-1331; Referat Biblioteki, 19461956, sygn. 1332-1339; Inspekcja Resortowa, 1950-1966, sygn. 1340-1358. Departament Nadzoru
Sądowego: Wydział Postępowania Sądowego, 1945-1961, sygn. 1359-1412; Wydział Nadzoru Tere­
nowego, 1944-1966, sygn. 1413-1443; Wydział Orzecznictwa Karnego, 1938-1965, sygn. 14441459; Wydział Orzecznictwa Cywilnego, 1951-1964, sygn. 1460-1464; Referat Ubezpieczeń
Społecznych, 1954, sygn. 1465; Sekretariat, 1946-1966, sygn. 1466-1511.
Departament Nadzoru Prokuratorskiego: Sekretariat, 1944-1950, sygn. 1512-1547; Wydział
Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1548-1560; Wydział Terenowo- Wizytacyjny, 1947-1950,
sygn. 1561-1623; Wydział Postępowania Szczegółowego, 1940-1950, sygn. 11624-1657; Wydział
Postępowania Przygotowawczego w Sprawach Szczególnej Wagi, 1945-1950, sygn. 1658-1661;
Wydział Nadzoru nad Przestępstwami Gospodarczymi, 1946-1950, sygn.1662-1675; Wydział Nad­
zoru nad Postępowaniem Odwoławczo-Rewizyjnym, 1949, sygn. 1676, 1677; Referat Spraw Dora­
źnych, 1946-1950, sygn. 1678-1729.
Departament Ustawodawczy: Wydział Prawa Karnego, 1946-1969, sygn. 1730-2178; Wy­
dział Prawa Cywilnego, 1945-1962, sygn. 2179-2681; Wydział Badania Praktyki Sądowej, 19501963, sygn. 2682-2732; Wydział Współpracy Międzynarodowej, 1945-1950, sygn. 2733-2914; Wy­
dział Prawa Państwowego i Administracyjnego, 1945-1968, sygn. 2915-3921; Redakcja „Dziennika
Ustaw RP”, 1944-1950, sygn. 3922-5382; Referat Popularyzacji Prawa, 1946-1960, sygn.53835386; Komisja Kodyfikacyjna, 1951-1962, sygn. 5387-5449; Komisja Konsultacyjno-Naukowa,
1944-1951, sygn. 5450-5481; Sekretariat, 1940-1967, sygn. 5482-5640.
Departament Kadr: Wydział Osobowy Sędziów i Notariuszy, 1945-1951, sygn. 5641-5731;
Wydział Osobowy Pracowników Administracji, 1945- 1950, sygn. sygn. 5732-5788; Sekretariat,
1944-1954, sygn. 5789-5838. Samodzielny Wydział Adwokatury, 1944-1950, sygn. 5839-5868.
Samodzielny Wydział Kontroli,1947-1967,sygn.5869-6305. Departament Nieletnich: Wydział
175
Sądownictwa, 1952-1962, sygn. 6306-6327; Wydział Zakładów i Schronisk, 1953-1963, sygn.
6228-6347.
Departament Szkolenia Zawodów Prawniczych: Wydział Szkolenia Specjalnego, 19461964, sygn. 6348-6366; Wydział Szkolenia Wyższego i Średniego, 1945-1960, sygn. 6367-6381;
Wydział Szkół Prawniczych, 1949-1953, sygn. 6382-6398;Wydział Szkolenia Politycznego i Zawo­
dowego, 1946-1957, sygn. 6399-6536; Sekretariat, 1946-1953, sygn. 6537-6726.
Departament Organizacyjno-Administracyjny: Wydział Organizacji, 1945-1966, sygn. 6727
–6938; Wydział Administracyjny, 1945-1955, sygn. 6939-7280; Wydział Sprawozdawczości i Sta­
tystyki, 1944-1948, sygn. 7281-9043; Wydział Notariatu, 1947-1956, sygn.9044-9076; Referat
Rejestrów Skazanych, 1946-1958, sygn. 9077-9093; Sekretariat, 1945-1958, sygn. 9094-9219.
Departament Organizacji i Statystyki Sądowej; Wydział Organizacji, 1952-1964, sygn. 9220-9334;
Wydział Zatrudnienia, 1954-1962, sygn. 9335-9427.
Departament Budżetowo-Gospodarczy; Wydział Budżetowo-Rachunkowy, 1950-1968, sygn.
9449-9569; Wydział Gospodarczy, 1945-1963, sygn. 9570-9633; Wydział Inwestycji i Remontów,
1947-1952, sygn. 9634-9650; Wydział Zaopatrzenia, 1945, 1946, sygn. 9651, 9652; Referat Socjal­
ny,1945-1954, sygn. 9653-9657; Referat Ochrony Gmachu, 1944-1953, sygn. 9658-9671; Kancela­
ria Główna, 1944-1955, sygn. 9672-9686; Sekretariat, 1948-1973, sygn. 9687-9746. Biuro Studiów,
1945-1949, sygn. 9747-9752.
Centralny Zarząd Więziennictwa: Wydział Ogólno-Organizacyjny, 1956-1965, sygn. 97539761; Wydział Kadr i Szkolenia Funkcjonariuszy Służby Więziennej, 1957-1965, sygn. 97629766;Wydział Finansowy 1957-1959, 1964, sygn. 9767;Wydział Inwestycji i Remontów, 1957,
sygn. 9768; Wydział Ochrony, 1957-1963, sygn. 9769-9772; Wydział Zatrudnienia Więźniów, 1960,
1961, sygn. 9773, 9774; Wydział Penitencjarny, 1958-1963, sygn. 9775-9779; Wydział Rozmiesz­
czenia i Ewidencji, 1957-1964, sygn.9780-9785; Wydział Służby Zdrowia,1956-1963, sygn. 9786,
9787. Redakcja „Przeglądu Więziennictwa”, 1960, sygn. 9788.
Instytut Ekspertyz Sądowych, 1945-1956, sygn. 9789, 9790. Główna Komisja Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1946-1956, sygn. 9791-9795. Wyższa Szkoła Prawnicza im. Teo­
dora Duracza w Warszawie, 1950-1954, sygn. 9796-9798. Trybunał Ubezpieczeń Społecznych,
1963, sygn. 9799. Wydawnictwo Prawnicze, 1952-1955, sygn. 9800-9802. Związek Zawodowy
Pracowników Państwowych i Społecznych, koło przy Ministerstwie Sprawiedliwości 1947-1960,
sygn. 9803-9809.
286. Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego w Warszawie [1942-1944] 1945-1947
4,80 m , inw. ks. 456 j., spisy zd. odb. 44, bez ew. 24 j.
Gabinet Ministra: organizacja Ministerstwa, zarządzenia własne i obce, zawieranie umów 19451947, sygn. 1-22, 1/1-4. Departament Ogólny: organizacja Ministerstwa, opracowywanie przepisów
1946, sygn. 23-28, 1/27. Departament Importu i Eksportu; sprawozdania, zestawienia 1945-1947,
sygn. 29-88, 4/1. Departament Polityki Handlowej i Traktatów; umowy, rozliczenia 1944-1947,
sygn. 89-174, 2/1-21, 3/1-25. Departament Ekonomiczny: rozliczenia, komunikacja 1945-1947,
sygn. 175-293. Departament Morski: porty, żegluga, stocznie, statki, rybołówstwo, rewindykacje
1942-1947, sygn. 294-362, 1/28-53. Departament Rybołówstwa Morskiego: stan rybołówstwa 1946
sygn., 1/54,55. Biuro Personalne 1945-1947, sygn. 363-368. Biuro ds. UNRRA: umowy, dostawy
towarów, repatriacja do Polski 1943-1947, sygn. 369-446. Biuro Planowania: plany, upaństwo­
wienie portów 1946, 1947, sygn. 1/15. Departament Finansowo-Księgowy 1945-1947, sygn. 1/1620. Biuro Kontroli 1945, 1946, sygn. 1/21-26.
Generalny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego: rewindykacje, budowa i nabywanie statków i
kutrów, połowy dalekomorskie, osadnictwo na Wybrzeżu 1945-1947, sygn.1/5-14
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1945-1947, sygn. 1-19
287. Biuro Rewindykacji w Warszawie [1944] 1945-1951
176
45,77 m , inw. kart. 8487 j., bez ew. 167 j.
Organizacja i działalność Biura: zarządzenia, okólniki, sprawozdania, zgłaszanie i poszukiwania
wywiezionego mienia i jego transportowanie do Polski, dostawy reparacyjne, zgłoszenia restytucyj­
ne państw obcych, demontaż zakładów niemieckich, 1944-1951, sygn.16-204. Pomoc dla Polski ze
strony UNRRA i UNICEF: korespondencja, sprawozdania, 1947-1950, sygn. 205-211. Delegatura
na Austrię: korespondencja, 1945-1950, sygn. 212-224.
Delegatury i misje Biura rewindykacji: sprawozdania, zestawienia , korespondencja:
-Delegatura w Pradze, 1945-1953, sygn. 225.
-Polska Misja Restytucyjna w Amerykańskiej Strefie Okupacyjnej w Niemczech
1945-1949, sygn. 226-237.
-Polska Misja Restytucyjna w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej w Niemczech
1945-1950, sygn.238-263.
-Polska Misja Restytucyjna we Francuskiej Strefie Okupacyjnej w Niemczech
1945-1950, sygn. 264-271.
-Polska Misja Restytucyjna w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej w Niemczech
1945-1951, sygn. 272-291.
-Rewindykacja mienia przez misje zagraniczne: teczki dotyczące poszczególnych zakładów prze­
mysłowych 1945-1951, sygn. 1-8179 ( kat. B-50)
Akta osobowe pracowników i listy płac ( kat. B-50) 1945-1947, sygn. 1-9.
288. Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa przy Prezesie Rady Ministrów w Warszawie
i miejscowe nadzwyczajne komisje mieszkaniowe 1946,1947
1,40 m , inw. kart. 70 j.
Prezydium, Prezes i komisje mieszkaniowe miejscowe: protokóły z posiedzeń 1946,1947, sygn.
1-6. Organizacja, obsada personalna i działalność Nadzwyczajnej Komisji i komisji miejscowych
1946, 1947, sygn. 7-59. Sprawy finansowe 1946, 1947, sygn. 60-71. Likwidacja komisji 1946,
1947, sygn. 21-26.
289. Główny Urząd Likwidacyjny w Łodzi 1946-1948
5,70 m , inw. kart. 152 j., spis akt kat B-50 295 j., bez ew.5 j.
Biuro Ogólne: zarządzenia, instrukcje, pracownicy, budżety 1946-1948, sygn. 1-26. Biuro Nad­
zorcze: instrukcje, protokóły z konferencji i kontroli 1946-1948, sygn. 27-55. Biuro EwidencyjnoSzacunkowe: instrukcje, protokóły i sprawozdania z działalności terenowych wydziałów ewidencyj­
no-szacunkowych i kontroli 1946-1948, sygn. 56-92. Biuro Powiernicze: protokóły zdawczo-od­
biorcze, sprawozdania dotyczące mienia skonfiskowanego przez Komisję Specjalną, zestawienia
1946-1948, sygn. 93-133. Biuro Prawne : zarządzenia, protokóły z konferencji, opinie prawne o
majątkach obywateli polskich i obcych 1946-1948, sygn. 134-151. Centralny Wydział Egzekucyjny
1948, sygn. 152.
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1946-1948, sygn. 1-295.
290. Urząd Rady Ministrów w Warszawie [1944-1952] 1953-1992
164,90 mb., 9936 j., sp. zd. odb.,
Gabinet Prezesa Urzędu Rady Ministrów: władze centralne, zmiany rządu, nauka, kultura,
oświata, przedstawicielstwa RP, Sejm, wyznania, odbudowa kraju i Warszawy, pomoc społeczna,
ordery i odznaczenia,1945-1953,1955, sygn.1/1-1/199.
Gabinety prezesów Rady Ministrów:
- Józefa Cyrankiewicza: ministerstwa – organizacja i działalność, sądownictwo, szkolnictwo,
teatry, działalność Kościoła Katolickiego, sygn. 1.2/1-15.
Piotra Jaroszewicza: polityka zagraniczna, inwestycje, ustawy i dekrety, 1953-1970,19711980, sygn. 1.3/1-33.
177
-
Wojciecha Jaruzelskiego: sytuacja wewnętrzna, sądownictwo, Kościół Katolicki, budżet
państwa, działalność NIK, przemyśl, zatrudnienie, związki zawodowe, skargi, 1981-1985,
sygn. 1.4/1-62.
- Zbigniewa Messnera: bezpieczeństwo państwa, wojsko, organizacje polityczne, Kościół
Katolicki, administracja, handel zagraniczny, przemysł, inwestycje, nauka, oświata, kultura,
rolnictwo, reforma gospodarcza, zatrudnienie i place, związki zawodowe, lotnictwo, kontro­
le NIK, 1985-1988, sygn. 1.5/1-88.
Sekretariaty wiceprezesów:
- Władysława Gomułki: wyciągi z protokołów posiedzeń PRM, stosunki z Armią Czerwoną,
aresztowania, Ziemie Odzyskane, więźniowie hitlerowskich obozów, Polacy- autochtoni,
sprawy narodowościowe, zbrojne podziemie, aprowizacja, szkolnictwo i oświata, opieka
społeczna, 1945-1948, sygn. 2/1-2/54.
- Hilarego Chełchowskiego: rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo, ochrona środowiska, 1950,
1951, sygn. 4/1-4/35
- Stefana Jędrychowskiego: interwencje osobiste, korespondencja, 1952-1955, sygn. 3/1-3/11.
- Zenona Nowaka: Ziemie Odzyskane, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna, 1956-1970,
sygn. 2.2/1-184.
Piotra Jaroszewicza: działalność ministerstw, przemysł, plany gospodarcze, normy, płace,
1960-1967, sygn. 2.8/1-44
- Zbigniewa Tomala: gospodarka komunalna, budownictwo, współpraca z krajami demokracji
ludowej, głównie z Bułgarią, 1968-1975, sygn. 2.3/1-11
- Józefa Tejchmy: komisje sejmowe, oświata, kultura, zabytki, sprawy wyznaniowe, 1970-1978,
sygn. 2.7/1-17
- Jana Mitręgi: łączność, komunikacja, żegluga, górnictwo i energetyka, 56-1970, budownictwo,
współpraca z NRD i Węgrami, 1971-1973, sygn. 2.7/1-15.
- Kazimierza Secomskiego: budownictwo, energetyka, ropociągi, opieka zdrowotna, wypoczy­
nek, komunikacja, gospodarka wodna i ochrona środowiska, 1976-1980, sygn. 2.9/1-64.
- Janusza Obodowskiego: gospodarka wodna i ochrona środowiska, pożyczka narodowa,
działalność ministerstw i sztabu antykryzysowego, 1981-1982, sygn. 2.5/1-16
- Edwarda Kowalczyka: spółdzielczość, ochrona środowiska, współpraca z krajami demokracji
ludowej, 1982-1984, sygn. 2.4/1-15.
- Zenona Komendera: współpraca z krajami demokracji ludowej, budownictwo i gospodarka
komunalna, służba zdrowia, zatrudnienie i place, handel i usługi, 1982-1985, sygn. 2.6/1-12.
Szef Urzędu Rady Ministrów Janusz Wieczorek: przydziały samochodów, sprawy wyznaniowe,
1977-1980, sygn. 3.1/1-5
Rada Ekonomiczna: statuty, programy, stenogramy i protokóły posiedzeń, opracowania, spra­
wozdania, analizy, 1956-1991, sygn. 22/1-301.
Biuro Prezydialne: repatriacja, rewindykacja, zbrodnie hitlerowskie, sprawy narodowościowe,
bezpieczeństwo publiczne, przemysł, rolnictwo, komunikacja, aprowizacja, dostawy UNRRA, Kra­
jowa Rada Narodowa, skład rządu, stosunki polityczne i gospodarcze z zagranica, partie polityczne,
przedstawicielstwa zagraniczne RP, głosowanie ludowe i wybory sejmowe, ministerstwa, samorząd,
sprawy wyznaniowe, Kościół Katolicki, oświata, kultura, prasa, stosunki z Armią Czerwoną,19441953, 1957, sygn. 5/1-5/1096. Rada Ministrów, Prezydium Rządu: protokóły posiedzeń, uchwały,
1945-1952, 1969-1979, sygn. 5/1097-1434, 5.3/1-97, 5.4/1-212. Referat Skarg i Zażaleń: sprawoz­
dania, 1950-1952, 1969-1979, sygn. 5/1437-1470. Biuro Prawne (Prac Ustawodawczych): dekrety,
rozporządzenia, sprawozdania, preliminarze, plany, akty prawne ogłoszone w „Dzienniku Ustaw” i
„Monitorze Polskim”,1945-1972, sygn.6/1-6/648. Biuro Budżetowo-Gospodarcze: preliminarze,
plany, sprawozdania, 1945-1951, 1953, sygn. 7/1-7/16. Biuro Planowania i Finansów: plany, preli­
minarze, sprawozdania, uchwały, 1951-1956, sygn. 8/1-8/11. Biuro Kultury i Oświaty: nauka,
oświata, kultura, stypendia, muzea, biblioteki, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, 1946-1957,
178
sygn. 9/1-9/131. Biuro Prasy i Informacji: plan wydawniczy, 1950, sygn. 10/1. Biuro Centralnej
Komisji Wydawniczej: plany, zarządzenia, sprawozdania, 1949-1951, sygn. 11/1-11/11. Biuro
Usprawnienia Administracji: organizacja urzędów centralnych, zarządzenia, kontrole 1945, 1946,
sygn. 12/1-12/27. Biuro Działu Budownictwa: budowa obiektów użyteczności publicznej, 19521956, sygn. 25.1/1-16. Biuro Funduszu i Wymiany Młodzieży: Państwowy Fundusz Młodzieżowy –
protokóły posiedzeń, stypendia, dotacje, 1978-1990, sygn. 35/1-29. Biuro do spraw Współpracy ze
Związkami Zawodowymi: sytuacja w kraju, strajki i wystąpienia, powstanie NSZZ „Solidarność” i
OPZZ, konferencje i obrady Komitetu Rady Ministrów ds. Związków Zawodowych i Komisji ds.
Zarządu Majątkami Związków Zawodowych, 1980-1985, sygn. 34/1-106. Biuro Skarg i Zażaleń:
1952-1960, sygn. 13,1-13/58; Biuro Skarg i Listów 1960-1970: skargi, analizy, sygn. 14/1-14/9.
Biuro Kontroli i Nadzoru (Biuro Nadzoru): kontrole urzędów i organizacji, 1949-1952, sygn. 15/115/133. Biuro Organizacji i Spraw Osobowych: organizacja władz i urzędów, kontrole, zarządzenia,
1945-1950, sygn. 16/1-16/260. Biuro Organizacji (Organizacyjne): plany, sprawozdania, renty spe­
cjalne,1945-1979,sygn. 17/1-17/7, 3.2/1-219. Biuro Społeczno- Administracyjne: administracja lo­
kalna, zbrojne podziemie, repatriacja obcych obywateli z Polski, parcelacja, zmiana imion i na­
zwisk, ruch ludności 1949-1951, sygn. 18/1-18/57. Biuro Wojskowe; odszkodowania, 1954-1957,
sygn. 19/1-19/3.
Państwowa Komisja Lokalowa: lokale dla urzędów i pracowników, 1946-1955, sygn. 20/120/28. Komisja Rozdziału Mieszkań: lokale dla pracowników instytucji i urzędów, 1947-1952,
sygn. 21/1-21/55. Likwidatura Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowych: rozliczenia, 1949-1954,
sygn. 22/1-22/20. Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej: projekty, protokóły posiedzeń,
1949-1956, sygn. 23/1-23/15. Centralna Komisja do Walki ze Spekulacją: normatywy, protokóły
posiedzeń, sprawozdania, 1981-1988, sygn. 32/1-193. Oficer do Zadań Specjalnych: przeniesienie
urzędów centralnych do Warszawy, 1945, sygn. 34/1. Urzędnik do Zadań Specjalnych: repatriacja
obywateli polskich z ZSRR, aresztowania, 1946-1948, sygn. 25/1-25/20. Ośrodek Szkoleniowy
Urzędu Rady Ministrów: organizowanie kursów i szkoleń 1953-1972, sygn. 26/1-26/123. Akta in­
nych jednostek organizacyjnych URM: inwestycje, rolnictwo, samorządy terytorialne, współpraca z
ZSRR i FAO, nauka, wczasy pracownicze, 1948-1950,1953-1956, sygn. 27/1-27/17, 50/1,2.
Kancelaria Tajna: sytuacja polityczna i ekonomiczna w Polsce, inwestycje ( w tym dla woj­
ska) umowy gospodarcze z zagranicą, handel zagraniczny (w tym zakup i sprzedaż broni),
bilanse i zadłużenie państwa, pomoc Polski dla krajów rozwijających się oraz dla Korei
Północnej, Wietnamu i oddziałów partyzanckich w Afryce, stosunki z ZSRR i krajami
demokracji ludowej, działalność i inwestycje RWPG, działalnośc opozycji w Polsce – steno­
gramy, protokóły, uchwały i zarządzenia Rady Ministrow, Prezydium Rzadu , wyciągi z
protokółów posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR, plany, bilanse, sprawozdania i informacje
urzedów centralnych:
- rok 1951, sygn. 42/1-360, 159/1-385; rok 1952, sygn. 77/1-72, 78/1-263; rok 1953, sygn. 80/1128, 81/1-244; rok 1954, sygn. 95/1-190, 96/1-115; rok 1955, sygn. 83/1-119, 85/1-215; rok 1956,
sygn. 86/1-53, 87/1-127; rok. 1957, sygn. 89/1-27, 90/1-76; rok 1958, sygn. 58/1-72; 59/1-33; rok
1959, sygn. 56/1-73, 60/1-28; rok 1960, sygn. 55/1-88, 61/1-36; rok 1961, sygn. 54/1-73, 62/1-38;
rok 1962, sygn. 52/1-52, 63/1-28; rok 1963, sygn. 51/1-66, 64/1-40; rok 1964, sygn. 50/1-46, 66/135; rok 1965, sygn. 49/1-42, 67/1-31; rok 1966, sygn. 48/1-48, 69/1-38; rok 1967, sygn. 47/1-49,
70/1-27; rok 1968, sygn. 43/1-49, 71/1-35; rok 1969, sygn. 44/1-38, 72/1-21; rok 1970, sygn.
73/1-43, 91/1-32; rok 1971, sygn. 74/1-64, 92/1-35; rok 1972, sygn. 75/1-24, 162/1-115; rok
1973, sygn. 160/1-93; rok 1974, sygn. 150/1-69, 155/1-91; rok 1975/1976, sygn. 145/1-32; rok
1977/1978, sygn. 144/1-47; rok 1978/1979, sygn. 142/1-44,143/1-41, rok 1980, sygn. 167/1-39;
rok 1981, sygn. 169/ 1-201; rok 1982, sygn. 214/1-312; lata 1956-1969 ( sprawy różne) URM,
sygn. 168/1-14
179
Akta osobowe pracowników Zarządu Miejskiego w Krakowie, sygn. 1-12
291. Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1944-1949
5, 20 m , inw. kart. 268 j., bez ew. 14 j.
Organizacja i działalność Biura: zarządzenia, okólniki, korespondencja, 1945-1947, sygn. 1-4.
Rewindykacje i odszkodowania wojenne: okólniki, zestawienia, sprawozdania 1945-1947, sygn.
206-242. Straty i szkody wojenne innych państw i problemy odszkodowań wojennych: korespon­
dencja, zestawienia, 1944-1947, sygn. 243-267. Dzienniki korespondencyjne, 1945, 1946, sygn.
268
Straty wojenne Polski w II wojnie światowej: zestawienia, sprawozdania, korespondencja:
- administracja centralna i terenowa, 1945-1947, sygn.146-184;
- biologiczne (ludność), 1945-1947, sygn. 47-65;
- budynki, 1945-1947, sygn. 141-145;
- handel, 1945-1947, sygn. 130;
- indywidualne obywateli polskich, 1945-1947, sygn.186-205;
- komunikacja i łączność, 1945-1947, sygn.131-140;
- przemysł i rzemiosło, 1945-1947, sygn. 66-124;
- rolnictwo i leśnictwo, 1945-1947, sygn.125-129;
- związki zawodowe, 1946-1947, sygn. 185;
- inne i zbiorcze,1945-1947, sygn. 5-46;
292. Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu
– grupa zespołów 1945 [1946,1947]
11,65 m , inw. ks. i spis akt kat B-50 –1319 j., bez ew. 32 j.
Akta kierownictwa grup w Warszawie. Organizacja i działalność Biura: normatywy, organizacja
pracy, sprawy personalne i finansowe 1945, sygn. 1, 3-5, 10-25, 28-33, 37. Stan przemysłu, Zjazd
Przemysłowy we Wrocławiu: opracowania, referaty, materiały do biuletynu,1945, sygn. 6-9, 34-36.
Organizacja i działalność grup operacyjnych: informacje o przedsiębiorstwach, korespondencja
1945, sygn. 38-136.
Akta grup operacyjnych (sprawozdania z działalności, raporty sytuacyjne, protokóły zdawczoodbiorcze przekazywanych obiektów) 1945, grupy operacyjna na : Bielsko ( sygn. 137-146),
Cieszyn (sygn. 147-150), Elbląg (sygn. 151-156), Kielce (sygn.157-160), Kraków (sygn.161-164),
Łódź (sygn. 165-167), Morze Bałtyckie (Morska, sygn. 168-170), Pomorze Gdańskie (sygn. 171179), Pomorze Zachodnie (sygn.180-201), Poznań (sygn.202-206), Prusy Wschodnie (sygn.207239), Radom (sygn. 240), Rzeszów (1944, 1945, sygn. 241, 242), grupa dla spółdzielni przemysło­
wych (sygn.243, 244); 1945, 1946, Grupa Operacyjna na Śląsk Dolny: akta centrali (sygn. 245307) i pełnomocników powiatowych (sygn. 308-545); 1945, 1946; Grupa Operacyjna na Śląsk
Opolski 1945, akta centrali ( sygn. 546-583) i pełnomocników powiatowych (sygn. 584-656);
Grupa Operacyjna na Warszawę, 1945, (sygn. 657-661); Grupa Operacyjna na Zagłębie Dąbrow­
skie 1945 (sygn. 662-666).
Komisja Likwidacyjna Grup Operacyjnych 1945-1947, sygn. 667-697. Pomoce kancelaryjne
1945, sygn. 698-712.
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1945,1946, sygn. 1-601.
293. Biuro Kontroli przy Radzie Państwa w Warszawie [1944-1946] 1947-1949 [1950]
5,40 m , inw. kart. 349 j., bez ew. 170 j.
Sekretariat Dyrektora: sprawozdania, protokóły posiedzeń, uchwały, projekty, referaty, wy­
kazy, zażalenia, 1945-1949, sygn. 1-17. Departament I: organizacja i działalność Biura Kontroli –
zarządzenia, plany, sprawozdania, 1944-1949, sygn. 18-67. Departament II: kontrole, m.in.. Resortu
Bezpieczeństwa i wojska, 1944-1948, sygn. 68 – 86. Departament III: kontrole organów administra­
180
cji I i II instancji oraz samorządów, 1944-1950, sygn. 87-199. Departament IV: kontrole Prezydium
Rady Ministrów i ministerstw, 1946-1949, sygn. 200-245. Departament V: kontrole Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 1945-1949, sygn. 246-264.
Departament VI: kontrole ministerstw - Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Rolnictwa oraz związ­
ków i spółdzielni rolniczych, 1944-1950, sygn. 265-300. Departament VII: kontrole Wydziału
Technicznego Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP, Ministerstwa Komunikacji i Ministerstwa Od­
budowy, 1946-1948, sygn. 300-327. Departament VIII: kontrole Ministerstwa Skarbu, Biura Rozra­
chunków Międzynarodowych, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i okręgowych
urzędów likwidacyjnych, 1945-1950, sygn. 328-344. Biuro Ekonomiczno- Badawcze: plany, spra­
wozdania, 1945-1950, sygn. 345 – 349.
294. Kancelaria Rady Państwa w Warszawie [1945-1952] 1953-1961
34, 91 m , spisy zd. odb. 1447 j.
Gabinet Przewodniczącego: nominacje, umowy międzynarodowe, przemówienia, skargi i
prośby 1953-1961, sygn. 18/1-18/0, 45/1-45/42. Sekretariat Zastępcy Przewodniczącego: skargi i
prośby, protokóły z posiedzeń, przemówienia 1952-1961, sygn. 19/1-19/3, 20/1, 20/2, 21/1,42/142/4, 43/1, 44/1,44/2. Gabinet marszałka Sejmu Jana Dembowskiego: prośby i interwencje 19521956, sygn. 22/1, 22/2. Sekretariat Sekretarza Rady Państwa i Szefa Kancelarii Rady Państwa: za­
rządzenia wewnętrzne, protokóły z posiedzeń, skargi i prośby, sprawy wyznaniowe 1953-1960,
sygn. 23/1-23/3, 41/1-41/4.Sekretariat zastępcy szefa Kancelarii Rady Państwa: skargi i prośby,
sprawy Powstania Wielkopolskiego 1956, 1957, sygn. 24/1, 24/2. Biuro Prawne: nadawanie i po­
zbawianie obywatelstwa polskiego, sprawy ułaskawień osób skazanych przez sądy powszechne i
wojskowe, skargi i zażalenia, protokóły z posiedzeń 1953-1961, sygn. 25/1-25/8, 26/1-26/75, 28/128/59, 29/1-29/48, 34/1-34/119, 36/1-36/47, 37/1-37/42, 38/1-38/62, 39/1-39/82, 40/1-40/67, 46/146/17. Biuro Gospodarczo-Administracyjne (Budżetowo-Administracyjne) bilanse, preliminarze
budżetowe 1952-1961, sygn. 27/1-27/6, 33/1-33/4, 47/1-47/9. Wydział Kadr: akta posłów, plan eta­
tów, statystyka pracowników 1952-1956, sygn. 30/1-30/4, 32/1-32/6. Biuro Sejmu: sprawozdanie z
działalności, komisje sejmowe, protokóły z posiedzeń 1952-1956, sygn. 31/1-31/29.Towarzystwo
Rozwoju Ziem Zachodnich informacje o działalności 1957-1961, sygn. 48/1-48/7.
295. Polski Komitet Doradczy Współpracy z Food and Agriculture Organization of United
Nations w Warszawie [1945] 1946-1949
1,50 m, inw. ks. 144 j.
Powstanie, struktura i działalność FAO: szkolenia, opracowywanie zagadnień z dziedziny
wyżywienia, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, 1946-1949 sygn. 1-12,44-55, 58-123, 137-141.
Misja FAO w Polsce, 1946-1948, sygn. 39-43. Powstanie, struktura i działalność Polskiego Komite­
tu Doradczego: sprawozdania, informacje o sytuacji żywnościowej Polski, referaty wygłoszone
podczas „dni informacyjnych”, opracowania i wydawnictwa własne 1946-1949, sygn. 13-29,56, 57,
124, 125-136.
299. Polskie sądy morskie w Wielkiej Brytanii 1941-1945
1,53 m , inw. kart., 618 j.
Rejestry i pomoce kancelaryjne 1941-1945, sygn. 1-19. Akta spraw przeciw marynarzom polskim
służącym na polskich statkach w Wielkiej Brytanii 1941-1945, sygn. 20-617.
301. Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP. Centrala w Warszawie (Krakowie)
1934-1941
0,25 mb., inw. ks. 23 j.
Organizacja i działalność Związku: sprawozdania, zestawienia, okólniki 1934-1941, sygn. 1-13.
Stan spółdzielni i ich likwidacja w okresie okupacji hitlerowskiej 1940, 1941, sygn. 14-16. Kontrole
181
poszczególnych spółdzielni : sprawozdania, korespondencja 1937-1941, sygn. 17-23.
302. Centralna Kasa Kredytowo-Oszczędnościowa Zrzeszeń Urzędniczych. Spółdzielnia z o.o.
w Warszawie 1930-1935
0,13 mb., inw. ks. 7 j.
Władze statutowe i członkowie Kasy 1930-1934, sygn. 1-4. Organizacja Kasy 1928-1934, sygn. 5.
Dotacje i subwencje 1931-1933, sygn. 6. Dziennik główna 1930-1934, sygn. 7.
310. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Maghrebu w Warszawie 1958-1962
0,21mb., inw. ks. w bazie danych „iza” 8 j., spis akt kat B-50 1j.,
do wybrakowania 12 j.
Statut, rejestracja, członkowie Towarzystwa 1958-1962,1959, sygn. 1, 3,4. Protokóły po­
siedzeń Zarządu i działalność Towarzystwa 1958-1962, sygn. 2, 5, 6. Sprawozdania budżetowe
1960, 1961, sygn. 7,8. Umowy z pracownikami (akta kat. B-50), sygn. 1/1.
312. Główny Urząd Planowania Przestrzennego w Warszawie [1927,1935-1943] 1945-1949
5,90 mb., inw. kart. 1350 j., skorowidze map
Organizacja i działalność GUPP: sprawozdania, bilanse, protokóły, zestawienia, opracowania na­
ukowe, korespondencja 1945-1949, sygn. 1-59. Opracowania naukowe własne dotyczące: planowa­
nia krajowego (1945-1949, sygn. 60-308); planowania regionalnego ( 1945-1949, sygn. 309-494);
planowania miejscowego ( 1945-1949, sygn.495-564). Opracowania obce z okresu międzywojenne­
go 1927, 1937-1939, sygn. 565-571.Opracowania z okresu okupacji i emigracji 1944, 1945, sygn.
572-579. Opracowania niemieckie (tłumaczone) dotyczące ziem polskich 1936, 1938-1942, sygn.
580-590. Opracowania obce dotyczące planowania przestrzennego w Polsce, bez dat, sygn. 591,
592. Opracowania dotyczące planowania przestrzennego za granicą 1945-1949, sygn. 593-686.
Mapy własne GUPP dotyczące: planowania krajowego (1945-1949, sygn. 687-929); planowania
regionalnego (1945-1949, sygn. 930-1317); planowania miejscowego (1945-1949, sygn. 13181326); mapy Europy (1945, 1947, 1948, sygn. 1327-1334). Mapy obce: z okresu międzywojennego
(1935, sygn. 1335); z okresu okupacji i emigracji (1943, 1944, sygn. 1336-1341). Wykresy 1947,
sygn. 1342-1345. Podział administracyjny kraju: plan, sprawozdanie, biuletyn 1946-1949, sygn.
1346-1350. Kartoteki, t. 1-4 .
313. Delegatura Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku 1945-1948
2,20 mb., inw. kart. 145 j.
Delegat Rządu: odbudowa i zagospodarowywanie Wybrzeża, współpraca z władzami i wojskami
polskimi i radzieckimi, 1945, sygn. 1-12. Zastępca Delegata Rządu: miasta Wybrzeża, 1945-1947,
sygn. 13-16. Szef Zagadnień Przemysłowo-Gospodarczych: odbudowa, żegluga morska, przemysł,
rybołówstwo, 1945-1948, sygn. 17-40. Szef Zagadnień Finansowych: inwestycje, 1945-1948, sygn.
41-53. Szef Zagadnień Prawno-Socjalnych: stan bezpieczeństwa pracy, 1945-1947, sygn. 54-58.
Szef Zagadnień Portów Handlowych: stocznie, żegluga, obroty i usługi w portach, 1945-1947,
sygn. 59-68. Szef Zagadnień Komunikacyjnych: transport, energetyka, drogi lądowe i wodne, 19451947, sygn. 69-74. Szef Zagadnień Kontroli: kontrole instytucji w terenie 1946-1948, sygn. 75-88.
Szef Zagadnień Materiałów i Wyposażenia Technicznego: przemysł, miasta, odwodnienie Żuław,
1945-1947, sygn. 89-111. Korespondencja i wycinki prasowe dotyczące pracy: Szefa Zagadnień
Wybrzeża Zachodniego (1946-1948, sygn. 112), Szefa Zagadnień Wybrzeża Centralnego (1946,
182
1947, sygn. 113), Szefa Zagadnień Wybrzeża Wschodniego (1946, 1947, sygn. 114). Wydział Ogól­
ny: sprawy personalne, 1945-1948, sygn. 115-140.
314. Ministerstwo Odbudowy w Warszawie 1945-1949 [1950]
18,38 inw. kart. 1344 j., bez ew. 32 j.
Gabinet Ministra. Wydział Organizacyjny: organizacja ministerstwa i jednostek podległych,
struktura zawodowa ludności miast Ziem Odzyskanych - schematy organizacyjne, protokóły, zesta­
wienia, 1945-1949, sygn. 1-51. Wydział Prawny: normatywy własne, wzory druków, opiniowanie
obcych aktów normatywnych, 1945-1949, sygn. 52-86. Wydział Prezydialny: zjazdy i konferencje
własne i obce, współpraca z innymi resortami – protokóły, zarządzenia, korespondencja,1945-1949,
sygn.87-153. Wydział Ekonomiczno- Sprawozdawczy: sytuacja mieszkańców Ziem Odzyskanych,
kadra budowlanych sprawozdania, plany, 1945-1949, sygn. 154-408. Samodzielny Referat Pra­
sowy: dzienniki urzędowe i biuletyny prasowe ministerstwa, 1947-1949, sygn. 409-415. Komisja
Wydawnicza: programy, protokóły posiedzeń, 1947,1948, sygn. 416-418. Departament Ogólny:
normatywy, potrzeby lokalowe ministerstwa- korespondencja, 1946-1949, sygn. 419-423. Departa­
ment Polityki Budowlanej. Wydział Planowania Inwestycji: normatywy, inwestycje, plan 6-letni,
1945-1949, sygn. 424-445, 1346. Wydział Polityki Budowlanej: budownictwo mieszkaniowe, budo­
wa baraków i mieszkań zastępczych, 1945-1949, sygn. 446-464. Wydział Planowania Produkcji i
Zatrudnienia: wykonawstwo budowlane, szkolenie kadr budowlanych,1945-1948,sygn.465477.Pracownie projektów architektonicznych: odbudowa i adaptacja budynków, 1947-1949, sygn.
478-492. Komisja Standardów Budowlanych: normy, protokóły,1945-1948, sygn. 493-499. Depar­
tament Budownictwa. Wydział Realizacji Planów Inwestycyjnych: normy, sprawozdania, zesta­
wienia, 1945-1949, sygn. 500-616. Wydział Zleceń i Kalkulacji :ceny materiałów i robocizny, wa­
runki pracy i płace, 1945-1949, sygn. 617-637. Wydział Techniki Budowlanej i Wykonawstwa:
protokóły z konferencje przedstawicieli wojewódzkich wydziałów odbudowy i architektów po­
wiatowych, projekty modernizacji budownictwa,1945-1948, sygn. 638-670. Wydział Rozdziału
Materiałów Budowlanych: protokóły, zestawienia, 1945-1949, sygn. 671-682); Wydział Przed­
siębiorstw Budowlanych: schematy organizacyjne, protokóły, 1945-1949, sygn. 683-691. Wydział
Nadzoru Budowlanego: materiały pokontrolne dotyczące inwestycji wojewódzkich wydziałów od­
budowy, 1945-1948, sygn. 692-705. Departament Przemysłu Budowlanego: koordynacja budownic­
twa, produkcja i zbyt materiałów budowlanych - protokóły, sprawozdania,1946-1949, sygn. 706721. Departament Administracji Budowlanej: ewidencja i dokumentacja nieruchomości, 1945-1949,
sygn. 722-914. Departament Kadr, 1945-1949, sygn. 915-948. Departament Finansowy: bilanse ,
sprawozdania finansowe, 1946-1949, sygn. 949-991.
Biuro Zakładów i Urządzeń Użyteczności Publicznej: Samodzielny Referat Zakładów Wodoci­
ągowych i Kanalizacji (1945-1949, sygn. 992-1039); Samodzielny Referat Zakładów TechnicznoSanitarnych i Usuwania Śmieci (1946-1949, sygn. 1040-1047); Samodzielny Referat Zakładów
Użyteczności Publicznej 1946-1949, sygn. 1048-1140). Biuro Inspekcji i Kontroli 1946-1949, sygn.
1141-1246. Komisarz Odbudowy m. st. Warszawy: komisje kredytów społecznych, projekty od­
budowy obiektów, budowy metra i Pomnika Powstańca 1947,1948, sygn.1247-1276. Naczelny
Komisarz Odbudowy Wsi 1946-1949, sygn. 1277-1324. Komisarz dla spraw Przemysłu Budowla­
nego 1946, 1947, sygn. 1325-1340. Komisarz dla spraw Sprzętu Budowlanego 1946-1948, sygn.
1341-1344.
Koło Związku Zawodowego Pracowników Państwowych przy Ministerstwie Odbudowy 1949,
sygn. 1345.
315. Ministerstwo Komunikacji w Warszawie 1945-1951 [1952-1954, 1959]
183
29,30 mb., 1331 j., prow. inw. kart.
Gabinet Ministra: konferencje i umowy międzynarodowe, rewindykacje taboru i mienia,
protokóły posiedzeń kolegium,1945-1950, sygn. 1-80. Departament Ogólny: organizacja minister­
stwa, straty wojenne, rewindykacje, upaństwowienie przedsiębiorstw i mienia, współpraca między­
narodowa, 1945-1948, sygn. 81-408. Departament (Biuro) Planowania: plany, opracowania, 19451951, sygn. 409-434. Departament Kadr (Biuro Personalne), Departament Zatrudnienia i Płac: pla­
ny, sprawozdania, 1945-1951, sygn. 435-448. Departament Kontroli (Główna Inspekcja
Komunikacji): protokóły pokontrolne, 1945-1950, sygn. 449-454, 477. Departament Inwestycji
(Techniki): sprawozdania, protokóły, opracowania, 1949-1951, sygn. 455-471. Departament Budo­
wy i Utrzymywania Kolei: opracowania, 1945-1948, sygn. 474-476. Departament Samochodowy:
plany, sprawozdania, 1948-1950, sygn. 478-484. Departamenty: Handlowo Taryfowy, Finansowy,
Ekonomiczno-Finansowy, Ekonomiczny- umowy, rozporządzenia, plany, sprawozdania, taryfy,
1945-1951, sygn. 485-574. Departamenty: Mechaniczny, Elektryczny – przekazywanie parowozów
przez ZSRR, elektryfikacja kolei, 1945-1951, sygn. 575-600. Biuro Aprowizacji i Zaopatrzenia,
1945-1949, sygn. 601-603. Biuro Wojskowe, 1947, sygn. 604. Departament Dróg Kołowych (Pu­
blicznych): straty wojenne, plany, sprawozdania, 1945-1950, sygn. 608-688. Departament Lotnic­
twa Cywilnego: sprzęt, lotniska, wypadki lotnicze, współpraca międzynarodowa, 1945-1950, sygn.
689-743. Biuro Turystyki: sprawozdania, protokóły, opracowania, 1949-1951,sygn.744-769. Depar­
tament Ruchu Kolejowego: umowy międzynarodowe, przewozy repatriantów i przesiedleńców,
1945-1949, sygn. 770-797. Samodzielny Wydział Kolei Dojazdowych: zarządzenia, sprawozdania,
protokóły, 1945-1949, sygn. 798-805. Departament Zasobów Kolejowych: sprawozdania,
protokóły, 1945-1951, sygn. 806-816. Departament Dróg Wodnych: plany, sprawozdania, sygn.
817-835. Departament Prawno-Organizacyjny: organizacja ministerstwa, straty wojenne, upaństwo­
wienie mienia i przedsiębiorstw, 1948-1951, sygn. 836-1162. Państwowa Rada Komunikacyjna:
protokóły posiedzeń, opracowania, 1947-1949, sygn. 1163-1219.
316. Główna Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Warszawie
1942-1949 [1950-1953]
19,45 mb., inw. ks. 124 j., spis akt kat B-50 1731 j., bez ew. 445 j.
Główna Komisja i wojewódzkie komisje: organizacja, skład, działalność (zarządzenia, instrukcje,
spisy delegatów, sprawozdania, preliminarze budżetowe) 1946-1950, sygn. 1-45. Nacjonalizacja
przemysłu, młynów, tartaków oraz rejestracja udziałów i wierzytelności zagranicznych, w tym nie­
mieckich 1946-1952, sygn. 46-115, 119-124. Przebieg nacjonalizacji w Czechosłowacji, Francji i
Rumunii 1945-1947, sygn. 116-118.
Akta kat. B-50: teczki przedsiębiorstw (1946-1952, sygn. 1-1641); kwestionariusze przed­
siębiorstw ( 1946, 1947, sygn. 1-26); akta personalne pracowników ( 1946, 1949, sygn. 1-53).
317. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie [1946-1949] 1950-1967
104,50 mb., inw. kart. 7763 j.
Gabinet Ministra: normatywy, narady, stan szkolnictwa wyższego, organizacje studenckie,
współpraca z zagranicą, kontrole 1947-1967, sygn. 1-556. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego: or­
ganizacja, działalność 1947-1966, sygn. 557-860. Pełnomocnik Ministra Szkół Wyższych i Nauki
do spraw Kongresu Nauki Polskiej 1949-1951, sygn. 861-887. Egzekutywa Komitetów Obchodu
Roku Kopernikowskiego i Roku Odrodzenia 1953, 1954, sygn. 888-906. Resortowa Komisja do
spraw Usprawnienia Administracji 1953-1958, sygn. 907. Departament Planowania i Organizacji:
organizacja szkół wyższych i Muzeum Ziemi, plany i sprawozdania, biblioteki, domy akademickie,
wydawnictwa, stypendia, współpraca zagraniczna i krajowa 1950-1967, sygn. 908-1131. Departa­
184
ment Nauki: organizacja Polskiej Akademii Nauk, resortowych instytutów naukowo- badawczych,
bibliotek, muzeów, nagrody naukowe 1950-1952, 1954 sygn. 1132-1149. Departament Spraw Mło­
dzieży: studia przygotowawcze na wyższe uczelnie, studium wojskowe, organizacje polityczne i
społeczna na wyższych uczelniach 1947, 1950-1957, 1959, 1961, 1965 sygn. 1150-1276. Departa­
ment Studiów Przygotowawczych: organizacja i funkcjonowanie studiów 1948, 1950-1957, sygn.
1277-1402. Departament Funkcjonowania Szkoły i Metod Nauczania : rektorzy i kadra dydaktycz­
na, organizacja toku studiów, opieka nad studentami, współpraca międzynarodowa, ochrona mienia,
nadużycia 1946, 1950-1954, sygn. 1403-1587. Departament Studiów Ekonomicznych: organizacja
wyższych szkół ekonomicznych, współpraca z zagranicą 1950-1960, sygn. 1588-1638. Departa­
ment Studiów Uniwersyteckich: organizacja studiów po wojnie, odbudowa Uniwersytetu Warszaw­
skiego, obchody rocznicowe, zjazd młodych historyków, współpraca krajowa i zagraniczna 19501962, sygn. 1639-1809. Departament Studiów Uniwersyteckich i Ekonomicznych: organizacja
szkół wyższych, tok studiów, uroczystości jubileuszowe uczelni, współpraca z zagranicą 1950,
1951, 1956, 1959-1966, sygn.1810-1995. Departament Studiów Technicznych: organizacja
wyższych szkół technicznych i bibliotek, tok studiów 1950-1966, sygn. 1996-2088. Departament
Studiów Rolnych i Leśnych: konferencje rektorów i dziekanów, sesje naukowe, narady resortowych
komisji programowych, tok studiów, współpraca z zagranicą 1950-1966, sygn. 2089-2384. Departa­
ment Finansów i Administracji 1950-1966, sygn. 2385-2542. Departament Inwestycji i Remontów
1950-1957, 1959-1966, sygn. 2543-2595. Samodzielny Wydział Kadr: etaty, kadra naukowa
wyższych uczelni 1950-1955, sygn. 2596-2641. Zarząd Gospodarczy 1953-1961, sygn. 2642-2658.
Biuro Kontroli 1950-1953, sygn. 2659-2685. Departament Kształcenia i Doskonalenia Kadr:
szkolenie młodej kadry naukowo- dydaktycznej, współpraca z ZSRR 1950-1955, sygn. 2686-2702.
Biuro Współpracy z Zagranicą: przebieg i koszta współpracy z zagranicą 1957-1968, sygn. 27032755. Komisja dla Opracowania Statutu Ministerstwa 1955, 1956, sygn. 2756. Komisja Międzyre­
sortowa do spraw Zatrudnienia Pracowników Nauki 1960-1964, sygn. 2757-2759. Międzyuczel­
niany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym: zgłoszenia kandydatów na studia wyższe 1962,
sygn. 2760. Biuro Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki : organizacja i
działalność Komisji, nadawanie stopni i tytułów naukowych 1950-1967, sygn. 2761-7669.
318. Ministerstwo Finansów w Warszawie [1945-1949] 1950-1975
24,75 mb., spisy zd. odb., prow. spisy,1551 j.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra: sytuacja gospodarcza i finansowa kraju, stosunki z zagranicą –
protokóły posiedzeń kolegium, sprawozdania , instrukcje, 1952-1975, sygn. 1/1-12, 3/1-33. Gabinet
Wiceministra: umowy gospodarcze z zagranicą, stan przemysłu, działalność Ministerstwa Ziem Od­
zyskanych; sprawozdania, teksty umów, plany, 1945- 1962, 1971, sygn. 2/1-33. Dyrektor General­
ny: plany, sprawozdania, bilans, 1950-1959, sygn. 4/1-15. Departament Budżetu Państwa: plany,
sprawozdania, 1950-1970, sygn. 5/1-59. Departament Ekonomiczny: sytuacja ekonomiczna kraju,
budowa ropociągu z ZSRR do Polski i NRD, 1957-1974, sygn. 6/1-5. Departament Zagraniczny:
plany, zestawienia, umowy, sprawozdania, 1949-1975, sygn. 21/1-677. Departament Podatków
Miejskich: plany, sprawozdania, 1950-1954, sygn. 7/1-5. Departament Podatków Wiejskich: bilans,
plan, instrukcje, 1951-1955, sygn. 8/1-4. Departament Inwestycji Budownictwa: plany, sprawozda­
nia, 1949-1953, sygn. 9/1-8. Departament Finansów Przemysłu Ciężkiego: plany, 1950-1952, sygn.
10/1-3. Departament Finansów Przemysłu Lekkiego: plany, 1952, sygn. 11/1. Departament
Komunikacji: port w Szczecinie, 1951, sygn. 12/1,2. Departament Finansów Rolnictwa i Leśnictwa:
sprawozdania, 1952, sygn. 13/1. Departament Handlu: bilans, 1952, sygn. 14/1. Departament
Oszczędności i Pożyczek: instrukcje, zestawienia, 1951-1954, sygn. 15/1-7. Departament (Biuro)
Organizacyjno- Administracyjny: zarządzenia, wykazy, 1952-1959, sygn. 16/16, 17/1-2. Zarząd Po­
datków i Opłat: zarządzenia, zestawienia, 1950-1974, sygn. 18/1-17. Zarząd Przedsiębiorstw
185
Ministerstwa Finansów: budowa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych: plany,
fotografie, 1954-1956, sygn. 19/1-9. Zakład Naukowo-Badawczy Finansów: opracowanie, 1960,
sygn. 20/1.
Sp. zd. odb. wpisane do ks. nabytków pod nr 924. Bilanse zbiorcze urzędów, instytucji i
przedsiębiorstw, 1951-1953, sygn. 1-299, 1-55, 1-4.
Sp. zd. odb. akt wyłączonych z Ministerstwa Skarbu. Organizacja Ministerstwa Finansów,
działalność Mennicy Państwowej i innych instytucji i urzędów: zarządzenia, sprawozdania,
protokóły, wykazy, 1948-1952, sygn. 1/1-39. Kancelaria tajna: umowy i rozliczenia z zagranicą,
dostawy UNRRA, straty wojenne i odszkodowania, działalność Ministerstwa Finansów, likwidacja
Ministerstwa Aprowizacji, rozliczenie akcji repatriacyjnej z ZSRR – sprawozdania, umowy,
protokóły, zestawienia, zarządzenia, 1946-1951, sygn. 23/1-142. Straty wojenne i odszkodowania,
monopol solny i zapałczany, budżet państwa, ubezpieczenia, roszczenia obywateli szwajcarskich –
protokóły, sprawozdania, zestawienia, 1946-1951, sygn. 24/1-45. Bilanse instytucji i przed­
siębiorstw państwowych, 1949-1951, sygn. 25/1-240.
319. Biuro Odbioru Transportów Morskich w Gdańsku [1945] 1946-1949
1,10 mb., inw. kart. 53 j., sp. zd. odb.6 j.
Inw. kart. Wydział Prawny: dostawy UNRRA, organizacja kancelarii i archiwum, Straż
Morska- instrukcje, raporty, 1945-1949, sygn. 1-19. Wydział Planowania: przedstawicielstwo mor­
skie i dostawy UNRRA – protokóły, sprawozdania, wykazy, 1945-1948, sygn. 20-24. Wydział
Gospodarczy: dostawy towarów z demobilu z USA i Wielkiej Brytanii, transporty towarów z
ZSRR, UNRRA i UNICEF – sprawozdania, zestawienia, protokóły, 1945-1949, oraz z 1945-1949,
sygn. 25-53. Sp. zd. odb. Akta pracowników ( kat. B-50), 1945-1948, sygn. 1-6.
322. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie [1915-1917] 1918-1939
186,75 mb., inw. drukowany 13874 j., bez ew. 1 j.
Gabinet Ministra: sytuacja międzynarodowa, stosunki RP z zagranicą -raporty polityczne pla­
cówek polskich i Oficera Łącznikowego Naczelnego Dowództwa WP przy MSZ, przegląd infor­
macyjny „Polska a Zagranica”, materiały do wydawnictwa „Świat wobec zgonu Józefa Piłsud­
skiego” 1919-1939, sygn. 1-242b. Protokół Dyplomatyczny: akredytacja i obsada obcych przedsta­
wicielstw w Polsce, ceremoniał, wizyty, obchody, wymiana orderów 1919-1939, sygn. 243-955.
Biuro Personalne: teczki osobowe nauczycieli polskich delegowanych do pracy wśród Polonii oraz
urzędników MSZ 1919-1939, 956-1478.
Departament Polityczno-Ekonomiczny - Sekretariat:
sytuacja polityczna za granicą i stosunki RP z poszczególnymi państwami 1919-1930, sygn. 14791494. Wydział Organizacji Międzynarodowych: Referat Ligi Narodów (Liga Narodów, afiliowane i
niezależne organizacje i komitety międzynarodowe, umowa w Locarno, sprawa cieśnin, pacyfizm i
mniejszości narodowe 1922-1939, sygn. 1495-2216); Referat Spraw Mniejszości (mniejszości w
Polsce, Instytut Badań Narodowościowych w Warszawie, spory polsko- niemieckie na Górnym
Śląsku 1920-1939, sygn. 2217-2354); Referat Morski (sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna
Gdańska, polska polityka morska, międzynarodowa żegluga rzeczna i morska, porty 1921-1939,
sygn. 2355-2784); Referat Wyznań (kościoły w Polsce i w innych krajach, polityka Watykanu,
działalność polskich księży wśród Polonii i na terenach misyjnych 1919-1939, sygn. 2785-2924);
Referat kongresowy (międzynarodowe: biura, instytuty, kongresy i zjazdy 1931-1939, sygn. 29253093); Referat Spraw Komunikacyjnych i granicznych (rokowania i umowy komunikacyjne i
graniczne z udziałem Polski, stan polskiej i obcej żeglugi, lotnictwa i kolei 1922-1939, sygn. 30943224). Wydział Prawny: Referat Traktatowy (umowy, konwencje i traktaty zawarte przez Polskę
1919-1939, sygn. 12742a-13514). Wydział Zachodni : stosunki polityczne i ekonomiczne w kresie
186
bezpośrednio po I wojnie światowej, porozumienia międzynarodowe, mniejszości, sytuacja we­
wnętrzna i polityka zagraniczna głównie Związku Płd. Afryki, Argentyny, Australii i Nowej Zelan­
dii, Austrii, Belgii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanady, Kuby, Liberii, Luksem­
burga, Malty, Meksyku, Niemiec, Rodezji Północnej, USA, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii
1918-1939, sygn. 3225-5193. Wydział Wschodni: sprawa Galicji Wschodniej, mniejszości narodo­
we, komuniści i uchodźcy rosyjscy w Polsce i poza jej granicami, sytuacja wewnętrzna i polityka
zagraniczna Abisynii, Afganistanu, Albanii, Bułgarii, Chin, Czechosłowacji, Danii, Egiptu, Estonii,
Finlandii, Grecji, Hedżasu, Indii, Iraku, Iranu, Japonii, Jemenu, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Mandżu­
kuo, Norwegii, Palestyny, Rumunii, Syjamu, Słowacji, Syrii, Szwecji, Turcji, Węgier i ZSRR
1916-1939, sygn.5194-6860a. Wydział Prasowy: raporty, przeglądy i wycinki prasowe z prasy za­
granicznej, polska propaganda prasowa za granicą – instrukcje, biuletyny 1915-1939, sygn. 68619412a. Radca Ekonomiczny: sytuacja ekonomiczna poszczególnych państw i możliwości eksporty
towarów polskich – raporty 1921-1939, sygn. 9413-9526. Departament Konsularny: Wydział Po­
lityki Emigracyjnej (polska polityka migracyjna, przebieg migracji i stan osadnictwa polskiego,
stosunki organizacji polonijnych z Polską 1918-1939, sygn.9227-10014); Wydział Opieki Społecz­
nej (pomoc dla obywateli polskich, umowy międzypaństwowe w sprawach ubezpieczeń, rent, zasi­
łków, pomocy i opieki prawnej, interwencje polskich urzędników konsularnych i dyplomatów
1918-1939, sygn. 12466-12650). Departament Administracyjny: sprawy personalne, administracyj­
ne i budżetowe1919-1939, sygn. 12466-12650.
Międzyministerialna Komisja Opiniodawcza: ocena ekonomiczna polskich placówek 19261929, sygn. 12651-12667. Delegacja Polska w Poleskiej Mieszanej Podkomisji Granicznej : deli­
mitacja granicy polsko-radzieckiej 1922, sygn. 12668-12671. Delegacja Polska na Konferencję
Rozbrojeniową w Moskwie, 1922, sygn. 12671a. Delegacja RP w Komisji Mieszanej do spraw
Repatriacji z Rosji w Moskwie, 1920-1924, sygn. 12672-12675. Delegacja do Rokowań w Spra­
wach Likwidacyjnych Polsko- Czechosłowackich 1925-1928,sygn. 12676. Delegacja Polska dla
Umów Granicznych Polsko-Czechosłowackich 1938, sygn. 12677. Komitet Koordynacji Prac Zwi­
ązanych z przejęciem Odzyskanych Ziem na Zaolziu 1938, 1939, sygn. 12678-12684. Pełnomocnik
RP do Rokowań Polsko- Niemieckich: sprawy optantów 1923, sygn. 12685. Polski Akademicki
Związek Zbliżenia Międzynarodowego „Liga” : wymiana wycieczek i praktyk zawodowych z za­
granicą 1933-1937, sygn. 12686-12720. Koło Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej przy
MSZ 1933-1939, sygn. 12721. Komitet Fundacji Naukowej im. płk Józefa Becka 1937-1939, sygn.
12722-12724.
323. Akta Kazimierza Lewińskiego 1909-1947
1,33 mb., inw. kart. 73 j.
Korespondencja i dziennik czynności K. Lewińskiego (działacza gospodarczego)19291947, sygn. 1,2. Organizacje rolnicze, samorządowe i społeczne w województwie poleskim: działal­
ność, zjazdy, finanse,1926-1937, sygn. 3-46. Opatowsko-Sandomierska Rolna Spółka Akcyjna:
bilanse 1936-1940, sygn. 47-51. Prasa: polska lokalna i ogólnokrajowa oraz niemiecka, opracowa­
nia, spis pisarzy i przysłów 1928-1943, sygn. 52-73.
324. Zbiór plakatów, afiszy i druków ulotnych XX - XXI w.
98 j. prow. inw. ks. ( zbiór w opracowaniu)
Plakaty polityczne, satyryczne, edukacyjno- informacyjne i okolicznościowe, głównie z lat
dziewięćdziesiątych XX w.
187
325. Klub Młodych Artystów i Naukowców. Zarząd Główny w Warszawie 1947-1950
0,05 mb., spis akt, 5 j.
Statut klubu,1947, poz. 1. Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna: protokóły, spra­
wozdania, kalendarz imprez, 1947-1950, poz.2. Sekcja Teatralna: sprawozdanie za lata 1947-1949,
poz. 3. Plakaty i fotografie z wystaw, 1947-1949, poz. 4,5.
326. Generalny Komisarz Sekcji Polskiej na Powszechnej Wystawie Międzynarodowej
w Brukseli w 1958r. Biuro Wykonawcze w Warszawie 1956-1957
0,60 mb., inw. kart.48 j.
Biuro Wykonawcze: organizacja i działalność 1956, 1957, sygn. 1-3. Organizacja i przebieg
prac przygotowawczych do udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie w Brukseli w roku 1958,
1956, 1957, sygn. 4-48.
327. Ministerstwo Skarbu Rządu RP [Emigracyjnego] w Londynie 1939-1945
0,45 mb., inw. ks. 20 j., bez ew. 3 j.
Dokumentacja wpłat i wypłat ze Skarbu Państwa z czerwca 1945 r., sygn. 1-19. Komisja
Ochrony Mienia Państwowego i Komisja Badawcza: szacunek mienia polskiego przywiezionego
przez wycofujące się do Rumunii i na Węgry oddziały polskie 1939, 1940, sygn. 20.
328. Główny Komitet Organizacyjny Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie
1957-1959
2,00 mb., inw. kart. 62 j., bez ew. 36 j.
Główny Komitet i jednostki terenowe: protokóły posiedzeń 1956-1959, sygn. 1-20. Główny
Komitet, jednostki terenowe i związki branżowe: organizacja, działalność, współpraca z PZPR i
ZSL, sprawy oświaty rolniczej, finansów i płac pracowniczych 1956-1959, sygn. 21-57. Przy­
gotowania do I Walnego Zjazdu Delegatów: materiały informacyjne, 1959, sygn. 58-60. Działalno­
ść Mariana Gotowca i Zygmunta Garsteckiego - członków Zarządu Głównego Komitetu Organiza­
cyjnego: korespondencja urzędowa i prywatna 1957-1959, sygn. 61, 62.
329. Centralny Urząd Gospodarki Materiałowej w Warszawie 1952-1955
1,25 mb., inw. kart. 94 j.
Gabinet Prezesa: organizacja, działalność i likwidacja Centralnego Urzędu (nor­
matywy, protokóły, stenogramy, sprawozdania, plany) 1952-1954, sygn. 1-35. Departament Ekono­
miki Zaopatrzenia: sprawozdania, protokóły 1952, 1953, sygn. 36-39. Samodzielny Wydział Budże­
towo-Gospodarczy: budżet, bilans 1952,1953, sygn. 46-48.Samodzielny Wydział Personalny: wy­
kazy pracowników 1952, 1953, sygn. 49. Zarząd d/s. Paliw: protokóły, opracowania, sprawozdania,
plany 1952, 1953, sygn. 50,51. Zarząd d/s. Stali: protokóły, zarządzenia, sprawozdania, plany 19521954, sygn. 52-64. Zarząd ds. Metali Nieżelaznych : protokóły, zarządzenia , plany, sprawozdania
1952, 1953, sygn. 65-71. Zarząd ds. Kabli i Przewodów: protokóły, opracowania, plany 1952-1954,
sygn. 72-75. Zarząd ds. Drewna i Materiałów Budowlanych :zarządzenia, protokóły, sprawozdania,
plany 1952-1954, sygn. 76-88. Zarząd ds. Narzędzi i Artykułów Technicznych : protokóły 1953,
1954, sygn. 89, 90. Zarząd ds. Papieru: zarządzenia, protokóły, plany, sprawozdania 1953, 1954,
sygn. 91-94.
188
330. Centralne Biuro Obrotu Maszynami w Warszawie 1947-1959
12,20 mb., spis zd. odb. dla akt tajnych 86 j., bez ew. 597 j.
Bilanse materiałowe 1950-1955, sygn. 4/1-74. Plany produkcji 1949, 1951-1956, sygn. 4/75--86
331. Główna Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych w Warszawie [1945-1951] 1952-1956
35,10 mb., inw. kart. 2378 j., bez ew. 102 j.
Organizacja i działalność Komisji: protokóły, sprawozdania, plany 1949-1956, sygn. 1-154.
Normatywy techniczne projektowania,1950-1956,sygn. 155-254. Założenia projektowe i dokumen­
tacja techniczna: zakładów przemysłowych i usługowych (1945-1956, sygn. 255-1653); budownic­
twa osiedlowego i użyteczności publicznej ( 1947-1952, sygn. 1654-2049); budownictwa lądowoinżynieryjnego (1949-1957, sygn. 2050-2230); budownictwa wodnego i melioracji (1949-1956,
sygn. 2231-2269); projekty typowe (1949-1956, sygn. 2270-2378).
332. Przedsiębiorstwo Upłynniania Remanentów w Warszawie 1947-1954
1,02 mb., spis zd. odb. 113 j., prow. inw. kart. 2 j., bez ew. 10 j.
Spis zd. odb. Centrala Przedsiębiorstwa w Warszawie: organizacja i działalność 1950-1953,
sygn. 1-7. Bilanse zamknięcia ekspozytur 1950-1954, sygn. 8-25. Ekspozytura w Warszawie 1952,
sygn. 26-31. Ekspozytura we Wrocławiu 1948-1952, sygn. 32-52. Ekspozytura w Szczecinie 19471953, sygn. 53-69. Ekspozytura w Gdańsku 1951, 1952, sygn. 70-72. Ekspozytura w Łodzi 1951,
1952, sygn. 73-76.
Prow. inw. kart. Projekty zarządzeń 1952, sygn. 1. Kontrole zakładów 1952, sygn. 2.
333. Biuro Planów Regionalnych w Warszawie 1954-1956
0,96 mb., bez ew. 27j.
334. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w War­
szawie [1952] 1953-1956
1,60 mb., inw. ks.155 j.
Organizacja i działalność Ośrodka 1952-1956, sygn. 1-8. Sprawy finansowe 1953-1956, sygn. 914. Skrypty dla uczestników kursów 1952-1954, sygn. 15-34. Organizacja, programy i przebieg po­
szczególnych kursów 1952-1955, sygn. 35-155.
335. Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej Wytwórczości Drobnej „Pantex” w Warszawie
1949-1951
0,25 mb., inw. ks. 30 j.
Centrala w Warszawie i delegatura w Poznaniu : organizacja, działalność i likwidacja ( nor­
matywy, protokóły, sprawozdania) 1949-1951, sygn. 1-15. Organizowanie eksportu towarów drob­
nej wytwórczości 1949, 1950, sygn. 16-25. Zatrudnienie, warunki pracy i płacy 1950, sygn. 26, 27.
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1949, sygn. 28.
337. Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce [z siedzibą] w Warszawie
1928, 1937-1940,
0,91mb., inw. kart.55 j.
1945-1949
189
Organizacja i władze statutowe Związku: statut, normatywy, protokół, sprawozdania, bilans
1928, 1937-1939, 1945-1949, sygn. 1-22. Współpraca Związku z instytucjami krajowymi i za­
granicznymi 1947-1949, sygn. 23-25. Działalność przedsiębiorstw komunikacyjnych; regulaminy,
protokóły, sprawozdania, ankiety, rysunki techniczne, plany 1938, 1940, 1945-1949, sygn. 26-53.
Egzemplarze biuletynu „Sprawy Komunikacji Lokalnej” 1947, 1948, sygn. 54. Akta osobowe
pracowników i listy płac ( kat. B-50) 1947, 1949, sygn. 55
338. Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego „Samopomoc Chłopska” w Warszawie 1946-1963
21,50 mb., spis zd. odb. 1580 j., bez ew. 5 j.
Sekretariat: dzienniki korespondencyjne 1947-1950, sygn. 1/1-5. Dział Ogólno-Organizacyj­
ny: zarządzenia, protokóły, sprawozdania 1946-1951, sygn. 1/6-18. Dział Prawny: umowy,
protokóły, sprawy sądowe 1947-1953, sygn. 1/19-38. Komisarz Oszczędnościowy: protokóły, spra­
wozdania 1949, sygn. 1/39. Biuro Kontroli: sprawozdania z inspekcji 1947-1951, sygn. 1/40-41.
Wydział Płacy i Pracy: sprawozdania, zarządzenia, umowy 1949, 1950, sygn. 1/42-44. Wydział
Techniczny: Dział Budowy 1946-1952, sygn. 1/45-126; Betoniarnie 1947, 1948, sygn. 1/127-130;
Dział Drzewny 1946-1951, sygn. 1/131-138; Dział Ceramiki 1947-1949, sygn. 1/139; Dział Me­
lioracyjny 1948-1950, sygn. 1/140-146; Dział Elektro-Instalacyjny 1948-1950, sygn. 1/142-146;
Dział Zaopatrzenia 1948, 1949, sygn. 1/147; Dział Transportowy 1949-1951, sygn. 1/148-153.Wy­
dział Handlowy 1946-1948, sygn. 1/154-159. Wydział Planowania i Sprawozdawczości 1947-1951,
sygn. 1/160-224. Wydział Finansowy 1947-1952, sygn. 1/225-298. Likwidator : sprawozdania,
protokóły, zarządzenia1950-1963, sygn. 1/299-353.
339. Związek Legionistów Polskich. Komenda Naczelna (Zarząd Główny) w Warszawie
1922-1939
7,80 mb., inw. ks. 497 j., bez ew. 3 j.; mf. nr 28928, 30933-30941
Zjazdy delegatów i członków Związku: przygotowania, przebieg i wyniki 1924-1939, sygn. 146. Sekretariat Generalny: skład i działalność władz Związku, kontakty z innymi organizacjami, w
tym z Obozem Zjednoczenia Narodowego 1922-1939, sygn. 47-115. Wydział Kół Pułkowych; or­
ganizacja, działalność, skład władz 1923-1939, sygn. 116-137. Wydział Ogólno-Organizacyjny: or­
ganizacja i działalność Związku, ewidencja członków 1923-1939, sygn. 138-332. Wydział Społecz­
ny (Polityczny): udział w wyborach i uroczystościach, organizowanie pomocy zimowej i opieka
nad szkołami 1936-1939, sygn. 333-345. Wydział Finansowy (Komisja Gospodarcza): finanse, nie­
ruchomości, zbiórki na pomniki 1929-1939, sygn. 346-370. Wydział Opieki ( Bratnia Pomoc): po­
moc materialna dla członków związku 1929-1939, sygn. 371-466. Wydział KulturalnoOświatowy: praca kulturalno- oświatowa 1929-1936, sygn. 467, 468.
340. Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny – grupa zespołów [1922] 1928-1939
3,18 mb., inw. ks. 424 j., bez ew. 4 j.; mf. nr 28929
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Walne zjazdy delegatów: przygotowania,
wyniki, sygn. 1-11. Zarząd Główny: Sekretariat (skład federacji, statut i działalność 1922-1939,
sygn. 12-230); Wydział Oszczędnościowo- Ubezpieczeniowy (sprawy ubezpieczeń i oszczędności,
1929-1939, sygn. 231-250); Wydział Organizacyjny (przysposobienie wojskowe, przygotowania
na wypadek wojny 1932-1939, sygn. 251-256); Komisja Finansowa (Skarbnik Generalny) – spra­
wy finansowe 1928-1939, sygn. 257-294. Bratnia Pomoc (pomoc materialna dla członków 19291933, sygn. 295-320); Sekcja Kulturalno-Społeczna (działalność kulturalna i zapomogowa wśród
członków 1935-1939, sygn. 321-330); Komisja Rewizyjna ( sprawozdania, zestawienia 1931-1939,
190
sygn. 331).
Sekcja Polska FIDAC (Federation Internationales des Anciens Combattants): informacje o
kongresach i sprawach rozbrojenia 1929-1939, sygn. 332-384.
Centralny Komitet Zbiórki Funduszu na Walkę ze Szpiegostwem : powstanie i organizacja
zbiórek 1929-1939, sygn. 385-407.
Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i Związku Rezerwistów:
powstanie i wspólne prowadzenie działalności , m.in.. szkoleń 1935-1939, sygn. 408-421.
341. Akta Józefa Hallera [1882-1914] 1915-1939 [1940]
0,98 mb., inw. ks. 105 j., mf. nr 27783-27887
Materiały biograficzne J. Hallera ( generała, polityka) 1915-1939, sygn. 1-3. Działalność po­
lityczna 1927-1934. Korespondencja od różnych osób w sprawach prywatnych, społecznych i po­
litycznych 1920, 1921, 1927-1935, sygn. 6-97. Sprawy majątkowe Hallera 1915-1935, sygn. 98, 99.
Członkowie rodziny: korespondencja, dokumenty 1882-1916, 1925-1939, sygn. 100-103. Akta
osób obcych 1938, sygn. 104, 105.
342. Akta Władysława Sikorskiego 1894-1940
1,71 mb., inw. druk. 203 j., bez ew. 2 j., mikr . nr 27565-27568, 27583-27782
Materiały biograficzne Sikorskiego (generała, polityka, premiera) - dokumenty osobiste, li­
sty żony i córki, opracowanie i notatki biograficzne 1894-1940, sygn. 1-4. Materiały dotyczące
studiów i pracy zawodowej 1894-1914, sygn. 5-11. Materiały dotyczące działalności w organiza­
cjach niepodległościowych i władzach państwowych 1910-1925, 1931, 1939, 1940, sygn.12-22.
Korespondencja z osobami z kraju i z zagranicy 1923-1939, sygn.23-180. Materiały nadesłane (m
in. informacje o tajnym porozumieniu włosko-niemieckim, dokumenty założycielskie Związku Od­
rodzenia Rzeczypospolitej) 1928, 1935, sygn.181-184. Działalność publicystyczna Sikorskiego:
notatki, teksty książek i artykułów 1928-1939, sygn. 185-194. Korespondencja różna 1925-1939,
sygn. 195-197. Sprawy majątkowe 1923-1939, sygn. 198.
Akta Heleny i Zofii Sikorskich (korespondencja, rachunki) 1920-1924, sygn.200. Akta Olgi
Zubczewskiej (teściowej W. Sikorskiego) – sprawy finansowe 1927-1933, sygn.201. Koresponden­
cja osób obcych, m.in.. płk S. Rostworowskiego z opisem działań na froncie wschodnim z VIIVIII 1920 r., sygn. 202, 203.
343. Centralny Zarząd Przemysłu Spożywczego w Warszawie 1945-1950
3,28 mb., inw. ks. 389 j., bez ew. 4 j.
Dyrekcja Ekonomiczna: Dział Planowania (plany i sprawozdania 1946 – 1949, sygn. 1-32);
Samodzielna Sekcja Prasowa ( wycinki prasowe 1947-1949, sygn. 33-41);Dział Socjalny 19451949, sygn. 42-71; Samodzielny Oddział Organizacyjny (organizacja pracy 1945-1950, sygn. 72124); Sekcja Prawna (upaństwowienie zakładów przemysłu spożywczego 1945-1949, sygn. 125144); Komisarz Oszczędnościowy (akcja oszczędnościowa 1946-1949, sygn. 145-155). Dyrekcja
Techniczna: Dział produkcji (organizacja pracy w przemyśle spożywczym 1945-1950, sygn. 156179); Dział Techniki Ruchu (organizacja pracy, wydajność w przemyśle spożywczym 1946-1949,
sygn. 180-187): Samodzielna Sekcja BHP 1946-1949, sygn. 188; Samodzielny Oddział Inwestycji
1946-1949, sygn. 189-193; Samodzielny Oddział Inspekcji Produkcji i Badań Laboratoryjnych
1946-1949, sygn. 194-205.
Dyrekcja Finansowo-Administracyjna: bilanse Centralnego Zarządu i
191
zjednoczeń branżowych 1945-1950, sygn. 206-310. Dyrekcja Handlowa : Dział Zaopatrzenia
(1946-1949, sygn. 311-327); Dział Obrotu Towarowego 1946-1949, sygn. 328-355); Samodzielny
Oddział Obrotu Zagranicznego (eksport, straty wojenne 1946-1949, sygn. 356-369; Samodzielna
Sekcja Węglowa 1947-1949, sygn. 370-372. Dział Personalny 1949-1950, sygn. 373-389.
344. Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego w Warszawie 1951-1956
5,30 mb., inw. kart. 284 j., bez ew. 35 j.
Gabinet Ministra: kolegium, komisje międzyresortowe, konferencje i narady, organizacja
przedsiębiorstw, współpraca krajowa i zagraniczna, zarządzanie przemysłem 1952-1956, sygn. 1124. Departament Planowania: plany i ich analizy 1952-1955, sygn. 125-203. Departament Kadr
1955, sygn. 204, 205. Departament Organizacji, Zatrudnienia i Płac: zarządzenia, protokóły, tabele
norm, zestawienia 1952-1955, sygn. 206-218. Centralna Księgowość 1952-1955, sygn. 219-223.
Departament Finansowy 1955, sygn. 224. Departament Techniki: komisje, konferencje, plany, nor­
matywy,1953-1955, sygn. 225-241. Departament Inwestycji: komisje, plany 1952-1956, sygn. 242248. Departament Skupu i Zaopatrzenia: organizacja, planowanie, kontrole 1953-1955, sygn. 249251. Departament Zbytu : eksport 1955, sygn. 252. Główny Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
1954, 1955, sygn. 253-255. Zarząd Administracyjno-Gospodarczy 1952-1955, sygn. sygn. 256, 257.
Główny Inspektor Higieny i Jakości Mleka i Mięsa: konferencje, inspekcje, normy, tucz przemysło­
wy 1951-1955, sygn. 258-269. Zarząd Transportu 1954-1956, sygn. 270-278. Zarząd Remontów i
Modernizacji 1979-282.
345. Ministerstwo Skupu w Warszawie 1953-1957
8,50 mb., inw. ks. 359 j.
Gabinet Ministra: organizacja resortu, plany, sprawozdania , zarządzenia 1953-1957, sygn. 1125. Departament Planowania 1953-1956, sygn. 126-214. Departament Skupu Produkcji Roślinnej
1953, 1954, sygn. 215-245. Departament Skupu Produkcji Zwierzęcej 1953-1956, sygn. 246-263.
Departament Kontraktacji Produkcji Roślinnej 1953-1957, sygn. 264-267. Departament Organizacji
i zatrudnienia 1953-1955, sygn. 268-292. Departament Finansowo-Księgowy 1953-1957, sygn.
293-319. Departament Administracyjno-Gospodarczy 1953-1956, sygn. 320, 321. Departament
Zaopatrzenia i Transportu 1954-1956, sygn. 322-333. Departament Inwestycji 1953-1956, sygn.
334-349. Departament Produkcji i techniki 1953-1956, sygn. 350-359. Samodzielny Wydział Cen i
Koniunktur 1953, 1954, sygn. 358. Zarząd Szkolenia Zawodowego, bez daty, sygn. 359.
346. Ogólnopolski Komitet Współpracy Organizacji Młodzieżowych 1957-1973
8,00 mb., spisy zd. odb. 212 j, bez ew. 3 j.
Sztab Zlotu Młodzieży Polskiej na XX-lecie PRL: korespondencja, protokóły, zestawienia,
okólniki, biuletyny, legitymacje, plakaty, notatki, 1964, sygn. 1/1-36, 8/III-5. Komisja Historyczna:
protokóły posiedzeń, wspomnienia, relacje, referaty, sprawozdania, korespondencja, akta osobowe,
1958-1973, sygn. 8/I,1-7, 8/II,1-35,39,40, 8/IV,1-5. Komitet Współpracy: protokóły posiedzeń,
materiały ze zlotów młodzieży we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, Zlotu Grunwaldzkiego i z
okazji 1000-lecia państwa polskiego oraz ze spotkań młodzieży z Polski, Czechosłowacji i NRD,
1960-1973, sygn. 8/III,3-21,102, 8/IV,21-32. Wydział Zagraniczny: współpraca ze Światową Fe­
deracją Młodzieży Demokratycznej i młodzieżą zagranicą- protokóły posiedzeń, informacje, oceny,
sprawozdania, korespondencja, 1957-1973, sygn. 8/III,6-18.
347. Polskie Biuro Podróży ORBIS. Biuro Repatriacyjno-Reemigracyjne w Warszawie [1950] 1951
192
0,49 mb., inw ks. 45 j.
Organizacja i działalność Biura 1950-1951, sygn. 1-14. Dyrekcje okręgowe i punkty specjal­
ne,1951, sygn. 15-22. Akcja repatriacyjna i reemigracyjna: przygotowania i przebieg 1951, sygn.
23-45.
349. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie 1918-1939
20,86 mb., inw. ks.345 j., prow. inw. ks. 1758 j., prow. inw. kart. 3 j., bez ew.
19 j., mf. dla akt objętych prow. inw. kart. nr 1802
Inw. ks. Wydział I – Organizacyjno- Szkoleniowy: rozkazy 1919-1939, sygn. 1-51. Wydział IIGospodarczy: sprzęt wojskowy, diety 1931-1938, sygn. 52-56. Wydział III – Personalny ruch słu­
żbowy 1924-1939, sygn. 57-86. Wydział IV- Centrala Służby Śledczej: Referat -Kryminalny (ści­
ganie przestępców 1927-1939, sygn. 87-114); Referat II –Rozpoznawczy (rejestracja przestępców
1922-1939, sygn. 115-126); Referat III- Rejestracyjno- Pościgowy („Gazeta Śledcza”, listy gończe,
fotografie 1919-1939, sygn. 127-145, 315-347); Referat IV- Techniki Śledczej (laboratorium śled­
cze 1938, 1939, sygn. 146); Referat V – Policji kobiecej (młodociani, prostytutki, handlarze żywym
towarem 1931-1939, sygn. 147-156); referat VI – Spraw Specjalnych (komuniści, nacjonaliści ukra­
ińscy, szpiedzy, emigranci polscy, opozycja legalna 1920-1939, sygn. 157-268); Referat VIII –Psów
Służbowych 1937-1939, sygn. 269-271; Referat VIII-Ogólny: organizacja, kancelaria, skorowidze
1929, 1936-1939. Wydział V – Dowodzenia Ogólnego: Referat I –Taktyczny (kompanie rezerwy
policyjnej, szkolenie policjantów 1937-1939, sygn. 303-313); Referat II – Specjalny (zarządzenia w
obliczu wojny polsko-niemieckiej 1939, sygn.314).
Prow. inw. ks. Inspekcja: raporty, zarządzenia 1920-1939, sygn. 1-20, 1517,1518. Wydział I – Or­
ganizacyjno- Szkoleniowy: Referat Organizacyjny (organizacja i dyslokacja policji, instrukcje
1932-1939, sygn. 21-43, 1519-1535); Referat II – Wyszkolenia (wykazy, instrukcje, programy
1926-1939, sygn. 44-75, 1536-1544); referat III- Wychowania Fizycznego (zawody sportowe 19361939, sygn. 76-80, 1545); Referat IV-Ogólny ( Milicja Ludowa, rozkazy, instrukcje, masoni, ewi­
dencja 1918-1939, sygn. 81-156, 1546-1552); Referat V – Kancelaria (dzienniki korespondencyjne,
skorowidze 1920-1939, sygn. 157-170. Wydział II – Gospodarczy: referat I –Budżetowy (pożyczki
narodowe, zapomogi, nagrody 1928, 1931-1939, sygn. 171-198, 1553-1568); Referat II – Zakupów
i zaopatrzenia Intendenckiego 1925-1939, sygn. 199-207, 1569-1574); Referat III – Zaopatrzenia
Technicznego 1924-1929, 1933-1939, sygn. 208-215, 1575-1585); Referat IV –Gospodarczy 1925,
1930-1939, sygn. 216-230, 1587-1599); Referat V – Ogólny ( zwalczanie dywersji, organizacja, za­
rządzenia 231-242, 1600-1605). Wydział III- Personalny; Referat I –Oficerski ( wykazy imienne,
akta osobowe 1918-1939, sygn. 243-319, 1606, 1607); Referat II –szeregowych (wykazy imienne,
ruch służbowy 1918-1939, sygn. 320-450, 1608,1609); Referat III – Urzędniczy (wykazy imienne,
ruch służbowy 1925-1939, sygn. 451-575, 1610, 1611); Referat IV –Dyscyplinarny (dochodzenia
dyscyplinarne 1919-1939, sygn. 580-885, 1612, 1613); Referat V –Emerytalny (zarządzenia,
emerytury 1919-1939, sygn. 886-918). Wydział IV – Centrala Służby Śledczej: Referat I Kryminal­
ny (przestępczość- wykazy i sprawozdania, fałszerstwa pieniędzy, współpraca międzynarodowa
1920-1939, sygn. 1109-1229); Referat II – Rozpoznawczy (wykazy, karty daktyloskopijne i infor­
macyjne, fotografie 1923-1939, sygn. 1231-1261); Referat III- Rejestracyjno-Pościgowy (listy
gończe, skorowidze 1919-1939, sygn. 1262-1277); Referat IV – Techniki Śledczej ( ekspertyzy
1932-1939, sygn. 1278-1283); Referat V –Policji Kobiecej ( policjantki, podejrzani, kursy 19351939, sygn. 1284-1286a); Referat VI-Spraw Specjalnych (komuniści, szpiedzy, masoni, inwigilacje,
aresztowania, represje, strajki 1921-1939, sygn. 1287- 1376, 1615-1619b); Referat VII- Psów Słu­
żbowych (kursy, instrukcje 1919-1939, sygn. 1377-1412); Referat VIII – Ogólny (personel, instruk­
cje 1923-1939, sygn. 1414-1455). Wydział V- Dowodzenia Ogólnego : Referat I –Taktyczny (po­
licyjne kompanie rezerwy 1935-1939, sygn. 1456-1479);Referat II – Specjalny (staże zagraniczne,
193
raporty sytuacyjne 1924-1926, 1935-1939, sygn. 1480-1486, 1620-1623); Referat III – Ogólny
( personel, szkolenie, wojna polsko-niemiecka 1938, 1939, sygn. 1487-1497); Kancelaria ( dzien­
niki korespondencyjne, skorowidze 1932-1939, sygn. 1498-1513); Samodzielny Referat Wojskowy
(dziennik korespondencyjny, zarządzenia 1938, sygn. 1514-1516). Varia: instrukcje, personel, po­
licyjne kompanie rezerwy, Szkoła Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich 19191939, sygn. 1624-1778.
Prow. inw. kart. Stan bezpieczeństwa w państwie: ruch wywrotowy, przewrót majowy, korporacje
akademickie, demonstracje 1919, 1925, 1926, 1939 sygn. 278/I, t. 1. Sytuacja wewnętrzna: raporty
sytuacyjne 1919, 1920, sygn. 278/II, t. 1,2.
351. Ministerstwo Handlu Zagranicznego w Warszawie 1945-1975
158,29 mb., spisy zd. odb., prow. inw. kart. 5636 j., bez ew. 386 j.
Sp.zd.odb. Gabinet Ministra: Międzyresortowa Komisja ds. Handlu Zagranicznego, umowy
handlowe, działalność Ministerstwa, kontakty z zagranicą 1949-1953, 1955-1973, sygn. 2/1-29,
3/1-60, 80/1-68, 81/1. Wydział Prezydialny: protokóły posiedzeń kolegium zarządzenia uchwały,
sprawozdania 1949-1973, sygn. 1/1-134. Departament Kontroli: kontrole, konferencje 1948-1952,
1956-1974, sygn. 4/1-1286, 5/1-5. Departament (Wydział) Organizacyjny: zarządzenia, schematy
organizacyjne, prywatne firmy agencyjne 1945-1960, sygn. 6/1-7, 7/1-56, 8/1-19, 11/1-25. Departa­
ment Organizacji i Zatrudnienia: 1947-1957, sygn. 9/1-18, 10/1-58. Departament Prawno-Organiza­
cyjny: ochrona patentowa, komisje resortowe 1950-1974, sygn. 12/1-21, 13/1-25, 14/1-43. Departa­
ment Planowania (i Koordynacji, Ekonomiki i Planowania ) 1946-1973, sygn. 15/1-15, 16/1-9,
17/1-11, 18/1-93/ 19/1-25/ 20/1-63, 21/1-382/1-87. Departament (Biuro) Kadr (i Szkolenia)19471981, sygn. 22/1-4, 23/1-33, 25/1-14, 26/1-14. Departament Współpracy Gospodarczej: Komisja
Planu Perspektywicznego, program integracji państw socjalistycznych, rokowania handlowe, nara­
dy dyrektorów 1958-1971, sygn. 27/1-31. Departament Traktatów I : współpraca Polski z państwa­
mi rozwijającymi się, ZSRR, Albanią Jugosławią, Niemcami, delegacje rządowe i komisje
mieszane 1947-1972, sygn. 28/1-12, 29/1-78, 30/1-11, 31/1-91, 32/1-60, 33/1-25. Departament
Traktatów II: współpraca Polski z państwami Europy Zachodniej, Południowej i Północnej, umowy,
protokóły handlowe, obrót towarowy 1949-1972, sygn. 34/1-43, 35/1-69, 36/1-19, 37/1-45, 38/1-11.
Departament Traktatów III: współpraca Polski z państwami Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Afryki
i Ameryki umowy, obroty handlowe 1947-1972, sygn. 39/1-19a, 40/1-104, 41/1-59, 42/1-90. Depar­
tament Polityki Handlowej: umowy z państwami socjalistycznymi, prognozy rozwoju handlu 19671973, sygn. 43/1-7. Departament Polityki Handlowej II: umowy wieloletnie, rokowania wielostron­
ne, komisje mieszane 1967-1974, sygn. 44/1-18. Departament polityki Handlowej III: protokóły
handlowe, liberalizacja eksportu, spółki handlowe mieszane 1962-1974, sygn. 45/1-17.Departament
Polityki Handlowej IV: współpraca Polski z państwami Ameryki Łacińskiej i Afryki 1966-1974,
sygn. 46/1-8. Departament Importu (Inwestycyjnego): rokowania, umowy, import towarów i obiek­
tów przemysłowych, rewindykacje 1948-1956, sygn. 47/1-15, 48/1-17, 49/1-57, 50/1-29, 51/1-41,
52/1-31, 53/1-81, 54/1-11. Departament Administracyjny 1948-1974, sygn. 68/1-39, 69/1-65, 70/1548. Komisja Opiniowania Projektów (transakcji): protokóły posiedzeń, 1952-1956, 1962-1969,
sygn. 71/1-19. Ośrodek Zmechanizowania Obrachunku 1958-1971, sygn. 72/1-28. Pełnomocnik
Ministra d/s Gospodarki Formularzami w resorcie 1962-1972, sygn. 73/1-6. Zakład Badań
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego: zarządzenia, sprawozdania 1963-1971, sygn. 75/1-92.
Delegat Rządu PRL ds. Rewindykacji Mienia Czechosłowacji 1946-1953, sygn. 76/1-7. Biuro
Rewindykacji: rewindykacja mienia polskiego 1946-1957, sygn. 77/1-383, 86/1-10. Centralny In­
spektorat Standaryzacji: protokóły, sprawozdania, instrukcje 1950-1954, sygn. 78/1-21. Departa­
ment Ceł: współpraca z Wojskami Ochrony Pogranicza, administracja celna 1945-1952, sygn.
79/1-79, 87/1-110. Departament Finansów 1949-1961, sygn. 83/1-43. Departament Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą: Komisja Rolnicza, Komisja Hutnicza –protokóły z posiedzeń 1955,
194
1956 sygn. 84/1-7. Departament Maszyn i Urządzeń (Obrotu Maszynowego i Kooperacji): import i
eksport maszyn i kompletnych obiektów, zakup licencji 1951-1974, sygn. 58/1-48, 59/1-35, 60/1104, 61/1-45, 62/1-17. Departament Obrotu Towarowego: rokowania handlowe, konferencje, kon­
trole 1962-1973, sygn. 63/1-22, 64/1-39, 65/1-25. Departament Rozliczeń i Finansów 1948-1956,
sygn. 66/1-57. Departament Traktatów i Eksportu: umowy handlowe, plany, sprawozdania 19491954, 1957-1959, sygn. 85/1-10.
Prow. inw. kart. Wydział Organizacyjny: normatywy, plany importu i eksportu, umowy między­
narodowe 1950, 1953-1956, sygn. 1-140.
352. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego w Warszawie [1946-1948] 1949-1956
3,93 mb., prow. inw. kart. 84j., bez ew. 154 j.
Organizacja i działalność Ministerstwa: zarządzenia, protokóły posiedzeń kolegium, schematy
organizacyjne, cenniki 1950, 1951, 1953-1956, sygn. 1-4, 81-84. Plany produkcyjne i inwestycyjne
1950-1956, sygn. 5-29, 30-35, 40-80. Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw 1954, sygn. 36-39.
353. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego w Warszawie [1945-1948] 1949-1952 [1957, 1959]
8,36 mb., spisy zd. odb. 252 j, bez ew. 62 j.)
Gabinet Ministra: protokóły posiedzeń, zarządzenia 1948-1952, sygn. 1/1-24, 7/1, 10/1-5.
Departament Organizacji: protokóły, sprawozdania, okólniki 1950-1952, sygn. 2/1-6. Departament
Planowania: plany, sprawozdania 1949-1952, sygn. 3/1-14. Departament Finansowy 1949-1952,
sygn. 4/1-85, 8/1. Departament Księgowości 1950-1952, sygn. 5/1-7. Departament Szkolnictwa Za­
wodowego: plany, programu, sprawozdania, 1950-1952, sygn. 6/1-57. Departament Kontroli: spra­
wozdania pokontrolne 1948-1950, sygn. 9/1-15.
Dopływ wewnętrzny z Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Zarządzenia Ministra
1949-1952, sygn. 1,3. Komisja Stopów Łożyskowych 1950, sygn. 2. Organizacja i działalność jed­
nostek podległych 1951, sygn. 4. Plany: opracowanie i realizacja 1949-1952, 1957, sygn. 5-30, 3234. Bilanse towarowe i cenniki 1951, sygn. 31, 35-37.
354. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego w Warszawie [1945-1948] 1949-1981
72,09 mb., sp. zd. odb. 2333 j.
Gabinet Ministra: organizacja i zarządzanie resortem, upaństwowienie, stan i ochrona przed­
siębiorstw, strajki 1948-1981, sygn. 1/1-106, 2/1-534, 4/1-9, 5/1-6, 6/1-575, 31/1-8, 35/1-3, 36/1-6.
Departament (Inspektorat) Kontroli: protokóły pokontrolne, 1949, 1950, 1952, 1959-1978, sygn.
24/1-3, 25/1-82, 26/1-161, 27/1-50. Departament Ekonomiki, Finansów i Kontroli: sprawozdania,
protokóły, bilanse,1955-1963, 1971-1981, sygn. 3/1-35, 10/1-19, 11/1-19. Departament Ekonomicz­
ny (Ekonomiki i Organizacji): sprawozdania, protokóły, bilanse 1952-1973, 1970-1978 sygn. 8/135, 9/1-21, 37/1-17, 40/1-2. Departament Organizacyjny: statuty, zarządzenia, schematy organiza­
cyjne, sprawozdania 1951-1957, sygn. 7/1-32, 35/4,5. Departament Planowania 1952-1964, 1966,
1972, 1975, 1976 sygn. 12/1-38, 39/1. Departament Inwestycji (Techniki i Inwestycji) 1950-1955,
1959-1971, 1974,1980, sygn. 13/1-20 14/1-14, 32/1-8, 35/ 6-9. Departament Rozwoju Przemysłu
1970-1975, sygn. 15/1-19, 38/1. Departament Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych (Biuro Kadr)19531957, 1962-1979, sygn. 16/1-3, 17/1-2, 29/1-19. Departament Zaopatrzenia (i Zbytu) 1951, 19541969, 1975-1977. 1980, sygn. 18/1-28, 19/1-4, 42/1-12. Departament Przemysłu Miejscowego: akta
przedsiębiorstw upaństwowionych, protokóły zjazdów izb przemysłowo-handlowych 1945-1948,
sygn. 33/1-58. Departament Obrotu Towarowego 1969-1971, sygn. 20/1-6. Departament Współpra­
cy Gospodarczej z Zagranicą (Zbytu i Współpracy z Zagranicą); Stała Komisja Przemysłu Lek­
195
kiego, kooperacja z przedsiębiorstwami zagranicznymi, umowy 1960-1981, sygn. 21/1-33, 22/1-74,
41/1, 23/1-9, 43/1-11. Departament Finansowo-Księgowy 1952-1978, sygn. 28/1-70, 34/1-11.
Departament Budżetowo-Administracyjny 1978-1981, sygn. 30/1-3.
355. Międzyministerialna Komisja Aktywizacji Eksportu Rolno-Spożywczego w Warszawie
1947-1950
2,38 mb., spis zd. odb. 20 j., bez ew. 73 j.
Inspektorat Standaryzacji: protokóły posiedzeń Komisji, sprawozdania, plany eksportu, okól­
niki 1948-1950, sygn. 1-20.
356. Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie [1948] 1949-1952 [1953]
28,45 mb., inw. ks. 3146 j., bez ew. 156 j.
Departament Prezydialny: Wydział Ogólny -normatywy, kontrola systemu pieniężnego 19491952, sygn. 1-42; Wydział Kontroli Wewnętrznej - kontrola Banku Inwestycyjnego 1948-1950,
sygn. 43; Wydział Prawny - normatywy dotyczące postępowania karnego przeciw pracownikom
państwowym 1949-1953, sygn. 44-47.
Departament II - plany i sprawozdania własne i delegatur 1949-1952, sygn. 48-55; Wydział 1
-akta kontroli Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP, Prezydium Rady Ministrów, Komitetu Ekono­
micznego Ministrów 1949-1952, sygn. 56-90; Wydział 2 -akta kontroli Państwowej Komisji Plano­
wania Gospodarczego i Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 1949-1952, sygn. 91-120);
Wydział 3 -akta kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, Powszechnej Organizacji „Służba Pol­
sce”, Urzędu Kultury Fizycznej, Rady do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej 1948-1953, sygn.
121-145; Wydział 4. - akta kontroli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1948-1950, sygn.
147-153.
Departament III – plany i sprawozdania Departamentu i delegatur, uwagi o zamknięciu ra­
chunków państwa za lata 1947-1949, 1947-1949, sygn. 154-162; Wydział 1. - akta kontroli Kance­
larii Sejmu, Kancelarii Rady Państwa, Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem
Gospodarczym 1949-1953, sygn. 163-196; Wydział 2. - akta kontroli Ministerstwa Spraw Za­
granicznych 1948-1952, sygn. 197-207); Wydział 3. - akta kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości
1949-1952 , sygn. 208-261; Wydział 4. - akta kontroli Ministerstwa Administracji Publicznej 19481953, sygn. 262-292; Wydział 5. - akta kontroli wewnętrznej, społecznej i nad samorządami 19481953, sygn. 293-463.
Departament IV – plany i sprawozdania Departamentu i delegatur 1948-1953,sygn. 464-468;
Wydział 1. - akta kontroli Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych 1949-1953, sygn. 469-779);
Wydział 2. - akta kontroli Ministerstwa Leśnictwa 1949-1953, sygn. 780-950). Departament V plany i sprawozdania Departamentu i delegatur 1949-1952,sygn. 951-959; Wydział 1. - akta kontro­
li Ministerstwa Oświaty 1949-1952, sygn. 960-1085; Wydział 2. - akta kontroli Ministerstwa Kul­
tury i Sztuki 1949-1953, sygn. 1086-1199; Wydział 3.- akta kontroli Ministerstwa Zdrowia 19491953, sygn. 1200-1299; Wydział 4. - akta kontroli Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 19491953, sygn.1300-1355; Wydział 5.- akta kontroli organizacji społecznych, dotowanych przez
państwo 1949-1953, sygn. 1365-1389.
Departament VI –plany pracy, sprawozdania z działalności departamentu i raporty z przebiegu
kontroli 1949-1952, sygn. 1390-1400; Wydział 12. -akta kontroli Ministerstwa Komunikacji 19481953, sygn. 1401-1487; Wydział 2.- akta kontroli Ministerstwa Poczt i Telegrafów 1949-1953,
sygn. 1488-1549; Wydział 3. - akta kontroli Ministerstwa Żeglugi 1949-1953, sygn. 1550-1604;
Wydział 4.- akta kontroli Ministerstwa Budownictwa 1949-1953, sygn. 1605-1727.
Departament VII – plany i sprawozdania Departamentu, plan kontroli NIK na rok 1952, 1949-
196
1952, sygn. 1728-1742; Wydział 1. - akta kontroli Ministerstwa Górnictwa i Energetyki 1949-1953,
sygn. 1743-1837; Wydział 2. -akta kontroli Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego 1949-1953,
sygn.1838-2022; Wydział 3.- akta kontroli Ministerstwa Przemysłu Lekkiego 1949-1953, sygn.
2023-2325; Wydział 4. - akta kontroli Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego 1949-1953,
sygn. 2326-2428.
Departament V - plany i sprawozdania Departamentu i delegatur 1949-1953,sygn. 2429-2453);
Wydział 1.-akta kontroli Ministerstwa Handlu Wewnętrznego 1949-1953, sygn. 2454-2838; Wy­
dział 2.-akta kontroli Ministerstwa Handlu Zagranicznego 1949-1953, sygn. 2839-2893).
Departament IX - plany i sprawozdania Departamentu i delegatur, plan kontroli NIK na rok
1952, 1949-1953, sygn. 2894-2908; Wydział 1. -akta kontroli Ministerstwa Skarbu 1949-1953,
sygn. 2909-2998; Wydział 2. -akta kontroli banków 1949-1953, sygn. 2999-3042.
Biuro Studiów, Planowania i Sprawozdawczości: Wydział Planowania i Sprawozdawczości
1949-1952, sygn. 3043-3094; Wydział Organizacyjny 1951, 1952, sygn. 3095-3113; Wydział
Ekonomiczny 1951, 1952, sygn. 3114-3116. Biuro Finansowo-Gospodarcze : Wydział Administra­
cyjno-Gospodarczy 1950-1952, sygn. 3121-3124. Biuro Ekonomiczno –Podawcze 1949, sygn.
3125. Varia : sprawozdania 1950, sygn. 3126-3128.
357. Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych ARTOS w Warszawie 1950-1955
2,95 mb., inw . kart. 149 j.
Dział Organizacji: struktura i działalność centrali i oddziałów terenowych, zatrudnienie, płace,
kontrole 1950-1954, sygn. 1-42. Dział Estradowy: działalność ekip artystycznych, współpraca z li­
teratami, kartoteka imprez, opinie prasy, kontrole 1950-1954, sygn. 43-76. Dział Muzyczny:
Komisja Kwalifikacyjna, kolegium muzyczne, audycje szkolne, koncerty 1950-1954, sygn. 77-105.
Dział Handlowo-Eksploatacyjny: narady wytwórcze, imprezy okolicznościowe, współpraca z
ZAIKS, oddziały terenowe, opinie prasy, kontrole wewnętrzne 1950-1954, sygn. 106-127. Dział
Planowania 1952-1955, sygn. 133-146. Dział Kadr 1952, 1952, sygn. 147-149.
358. Stowarzyszenie „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie”. Zarząd Główny w Warszawie
(w Poznaniu) [1923-1926] 1927-1939
1,56 mb., inw. ks. 125 j.
Organizacja i działalność Stowarzyszenia: statut, sprawozdania, korespondencja 1926-1939,
sygn. 1-41. Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy, Światowy Związek Polaków z Zagranicy:
powstanie, działalność, zjazdy 1929-1938, sygn. 42-45. Polacy w poszczególnych krajach: położe­
nie i działalność ich organizacji - wycinki prasowe, 1923-1938, sygn. 46-124).
Akta Jadwigi Witkowskiej: działalność w Stowarzyszeniu -zaproszenia i zawiadomienia 19331935, sygn. 125).
359. Komisja Planowania Spółdzielczości w Warszawie 1945-1947
0,12 mb., 6 j. inw. ks., baza danych „iza”
Posiedzenia plenarne komisji: protokóły, 1945, sygn. 1,2. Organizacja i działalność komisji:
uchwały, regulaminy, plany, sprawozdania, wykazy, 1945-1947, sygn. 3,4. Działalność związków
spółdzielczych wchodzących w skład komisji: statut, uchwały, regulaminy, projekt dekretu, referaty,
1945, sygn. 5,6.
360. Zbiór zespołów szczątkowych 1941-1951, 1989
197
0,53 mb., spis 33j., bez ew. 1 j.
-Liga do Walki z Rasizmem. Zarząd Główny i zarządy okręgowe w Bydgoszczy i Ostrowiu
Wielkopolskim: statut, protokóły posiedzeń, księgi kasowe, spisy członków, 1947-1951, sygn. 1-12.
-Akta Włodzimierza Rzymowskiego (członka Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym): korespondencja , sprawozdania, legitymacje, artykuły,
1941-1951, sygn. 13.
-
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza w Wielkiej Brytanii: statut, protokóły posiedzeń, sprawoz­
dania, 1945, 1946, sygn. 23-25.
-
Rada Zagranicznych Towarzystw Charytatywnych: sprawozdanie drukowane, 1946, sygn. 26.
-
Komitet Sojuszniczy ds. Zawieszenia Broni (Comité Interallie pour l`etude de l`Armistice) –
stenogramy z posiedzeń, 1942, 1943, sygn. 27.
-
Polsko-Amerykański Komitet do Walki z Hitleryzmem: adres dla prezydenta Roosevelta,
1941, sygn. 28.
-
Korespondencja (zastrzeżona) prof. dr K. Pospieszalskiego z dr R. Breyer`em, 1989, sygn. 29.
-
Akta Rudolfa Pietrońca (działacza społecznego, dyrektora uzdrowiska) 1945-1948, sygn. 3034.
-
Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie 1948, 1949, bez ewi­
dencji.
361. Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie
[1949-1950] 1951-1956 [1957-1960]
61,65 mb., sp. zd. odb., spisy, prow. inw. kart.2048 j.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra (sekretariaty ministra i podsekretarzy stanu, Wydział Prezydial­
ny) –protokóły z posiedzeń kolegium, uchwały, zarządzenia, plany, referaty, 1950-1955, sygn.1/110, 1/936-1058, 1062a, 3/1-10, sp. zd. odb. nr 1a. Departament Planowania: plany,
sprawozdania,1949-1957, sygn. 1/11-88, 1061-1104, 3/14-17. Departament Organizacji: organizacja
ministerstwa, przejmowanie i użytkowanie gruntów, zespoły PGR – protokóły z posiedzeń
kolegium, zarządzenia, sprawozdania, 1950-1956, sygn. 1/301-506, 3/11-13, 4/1-10, 5/1-42. Depar­
tament Produkcji Zwierzęcej: zarządzenia, plany, sprawozdania, zestawienia, protokóły, 1951-1957,
sygn. 1/596-628, 3/20. Departament Produkcji Roślinnej: sprawozdania z produkcji, 1951-1953,
sygn. 1/629-640. Departament Produkcji Nasiennej: instrukcje, zarządzenia, sprawozdania, 19491960, sygn.1/1116-1134. Departament Budownictwa: plany, sprawozdania, zarządzenia,
protokóły,1951-1956, sygn. 1/1105-1115, 3/57-60. Departament Kontroli: zarządzenia, protokóły
pokontrolne, 1950-1953, sygn. 2/1-114. Departament Finansowo-Księgowy: zarządzenia, bilanse,
analizy, 1950-1955, sygn. 3/21-40. Departament Zaopatrzenia i Zbytu: zarządzenia, sprawozdania z
dostaw obowiązkowych, 1950-1953, sygn. 3/41-55. Departament Kadr: analizy, bez daty, sygn.
3/56. Zarząd Techniki i Upowszechniania Wiedzy Rolniczej: projekty racjonalizatorskie, sprawoz­
dania, ankiety, fotografie, 1950-1958, sygn. 1/714-800. Główny Inspektor Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy: instrukcje, sprawozdania, 1951-1954, sygn.1/800a-813,3/61-64.Zarząd Przemysłu
Rolnego: zarządzenia, sprawozdania, plany, 1951-1957, sygn. 1/814-907.
Prow. inw. kart. Organizacja i działalność ministerstwa, stan zatrudnienia, plany, sprawozdania,
1952-1956, sygn. 1-34. Czechosłowacja: organizacja przemysłu rolnego, wyjazdy służbowe
pracowników ministerstwa, 1956, sygn. 35.
362. Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie 1949-1951
198
5,74 mb., inw. kart. 309 j., bez ew. 1 j.
Sekretariat Generalny 1949-1951: protokóły, sprawozdania, zarządzenia, sygn. 1-12. Dział
Personalny 1949-1951, sygn. 13-33. Dział Planowania: plany, sprawozdania, 1949-1951, sygn. 3491, 294-299. Dział Organizacji: protokóły, sprawozdania, zestawienia, schematy, 1949-1951, sygn.
92-122. Dział Księgowości 1949-1951, sygn.123-142. Dział zatrudnienia i płac 1951, sygn. 143.
Dział Szkolenia Zawodowego 1950, 1951, sygn. 144-147. Główny Inspektorat Kontroli 1949-1951,
sygn.148-185.Dział Planowania Inwestycji,1949-1951, sygn.186-214. Dział Produkcji
Roślinnej1949-1951, sygn.215-222. Dział Produkcji Zwierzęcej1949-1951, sygn.223-229. Dział
Rybactwa 1950, sygn. 230-232.Dział Produkcji Przemysłowej 1949-1951, sygn.233-235. Dział
Finansowy 1950, 1951, sygn. 236, 237. Dział Socjalny 1949, 1950 sygn. 238-253. Dział Obrotu
Towarowego1949-1951, sygn.254-263. Dział zaopatrzenia technicznego 1951, sygn. 264. Dział Ad­
ministracyjno-Gospodarczy, 1949-1951, sygn. 265, 266. Komisarz Oszczędnościowy 1949, 1950,
sygn. 267-273. Główna Komisja Przejmowania Majątków na rzecz PGR 1945-1951, sygn. 274283. Naczelna Dyrekcja Finansowo- Administracyjna 1950, sygn. 284. Dyrekcja Ekonomiczno-Sta­
tystyczna 1950, sygn. 285, 286. Dyrekcja Zaopatrzenia i Zbytu 1949, 1950, sygn. 287. Dyrekcja
Budowlano- Techniczna 1949, 1950, sygn. 288. Dyrekcja Produkcji 1949, 1950, sygn. 289. Dyrek­
cja Hodowli Koni 1949, 1950, sygn. 290. Dyrekcja Mechanizacji 1949, 1950, sygn. 291. Dyrekcja
Weterynarii 1949, sygn. 292. Dyrekcja Melioracji 1949, sygn. 293.
Akta osobowe pracowników ( kat. B 50) 1949-1951, sygn. 1-7
363. Główny Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Warszawie 1947-1950
6,41 mb., inw. kart. 90 j., spisy 1795 j., bez ew. 3 j.
Wydział Ogólny: zarządzenia, instrukcje 1947-1949, sygn. 1-3. Wydział Podatku Gruntowego
1947-1949, sygn. 4-49. Wydział Ekonomiczny 1947-1949, sygn. 50-76. Wydział Inspekcji 19471949, sygn. 77-82. Wydział Statystyki 1949, 1950, sygn. 83-85. Samodzielny Referat Prawno-Ad­
ministracyjny 1947-1950, sygn. 86-90.
Akta kat B-50: spisy, 1795 j.
364. Akta Michała Gieysztora 1896-1954,
0,65 mb., inw. ks. 61 j.
Materiały biograficzne Gieysztora (działacza emigracyjnego): dokumenty osobiste, pamiętniki
1896-1954, sygn. 1-7. Emigracja i kolonizacja , głownie polska w Peru 1907, 1927-1932, sygn. 852. Wydawnictwa polskie i obce, głównie na tematy emigracyjne 1927-1935, sygn. 53-60.
Akta Seweryna Grabianki: obrady I Dumy Państwowej w 1906 r. i Zgromadzenia Konstytucyj­
nego w styczniu 1918 r., 1906, 1918, 1927 i bez dat, sygn. 61
365. Akta Walerego Sławka 1901-1939
0,24 mb., inw. ks. 19 j., inw. kart. 2 j.
Inw,. ks. Materiały biograficzne W. Sławka (działacza politycznego i państwowego) 1932, 1939,
sygn. 1-7. Materiały dotyczące działalności politycznej 1901-1919, 1922, 1933-1935, sygn. 8-11.
Korespondencja prywatna 1933, sygn. 12. Uroczystości pogrzebowe 1939, sygn. 13-19.
Inw. kart. Życie i działalność Sławka: pamiętnik, relacja siostry, listy, teksty wykładów 19031939, sygn. 1,2.
199
366. Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie 1945-1976
75,78 mb., 7767 j. prow. inw kart, spisy zd. odb.
I. Prow. inw. kart. Departament Teatru: teatry, szkoły, imprezy, 1945-1948, sygn. 1-164. Depar­
tament Muzyki: organizacja, szkoły, 1945-1948. Departament Plastyki: szkoły, związki zawodowe,
1945-1948, sygn. 315-427. Departament Twórczości Artystycznej: wydawnictwa, literatura, pla­
styka, 1945-1951, sygn. 463-2364. Generalna Dyrekcja Teatrów, Oper i Filharmonii: organizacja,
występy, sygn. 2365-2920. Centralny Zarząd Teatrów: działalność, finanse, programy, 1951, 1952,
1954-1960, sygn. 2921-3186. Centralny Zarząd Instytucji Muzycznych: działalność, finanse,
programy, 1955-1959, sygn. 3187-3322.
II.
Prow. inw. kart. – dopływy (sygn.= tytuł grupy akt i numer teczki).
-Ministerstwo Kultury i Sztuki: zarządzenia , plany, sprawozdania, 1949-1956, sygn. 1-76.
-Gabinet Ministra: protokóły z posiedzeń, 1945-1968, sygn. 1-149.
-Departament Imprez Artystycznych i Obchodów: plany, sprawozdania, 1950-1951, sygn. 1-79.
-Departament Przedsiębiorstw Artystycznych i Rozrywkowych: programy, afisze, sprawozdania,
1948-1951, sygn. 1-41.
-Biuro Obchodów Artystycznych: sprawozdania, 1949-1953, sygn. 1-26.
-Departament Polityki Kulturalnej (Twórczości Literackiej, Muzycznej, Kontroli Repertuaru
Widowiskowego, Twórczości i Oceny Dzieł Plastycznych): wiersze, plany, scenariusze, sprawoz­
dania, 1951-1953, sygn. 1-63.
-Centralny Zarząd Imprez Estradowych: plany, sprawozdania, 1954-1957, sygn. 1-39.
-Centralny Zarząd Sztuk Plastycznych i Wystaw: plany, sprawozdania, 1951-1960, sygn. 1-39.
- Generalna Dyrekcja Filmu Polskiego: bilanse, zarządzenia, protokóły, sprawozdania, 1945-1952,
sygn. 1-193.
-Centralny Urząd Kinematografii: protokóły, zarządzenia, analizy, bilanse, 1952-1957, sygn. 1232.
-Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą: sprawozdania, programy, recenzje, korespondencja,
1945-1950, sygn. 1-301.
-Departament Teatru, Muzyki i Estrady - opery, operetki, teatry muzyczne, 1945-1976, (odrębne
sygn. dla każdej placówki) - Bydgoszcz: Studio Operowe, sygn. 1-7, Teatr Muzyczny Opery i
Operetki, sygn. 8-61; Bytom: Opera Śląska, sygn. 1-128; Gdańsk: Teatr Muzyczny, sygn. 1-19,
Studio Operowe i Filharmonia Bałtycka, sygn. 1-94; Gdynia: Teatr Muzyczny, sygn. 20-83; Gliwi­
ce: Państwowa Operetka, sygn. 1-74; Kraków: Krakowskie Towarzystwo Operowe, sygn. 1-3, 10,
Teatr Muzyczny, sygn. 4-76; Lublin: Teatr Muzyczny, sygn. 1-16, Państwowa Operetka, sygn. 1772; Łódź: Teatr Komedii Muzycznej Lutnia, sygn. 1-15, Teatr Muzyczny, sygn. 6-8, 14-21, 50-85,
Teatr Mały, sygn. 9-12, Państwowa Operetka, sygn. 22-49, Opera Łódzka, sygn. 1-30; Poznań:
Państwowa Operetka, sygn. 1-20, Teatr Muzyczny, sygn. 31-38, Teatr Wielki, sygn. 1-30,
Państwowa Operetka, sygn. 31-160; Słupsk: Teatr Muzyczny, sygn. 1-13; Szczecin: Operetka
Szczecińska, sygn. 1,4-36, Amatorska Operetka, sygn. 2,3, Państwowy Teatr Muzyczny, sygn. 3767; Warszawa: Scena Muzyczno-Operowa, sygn. 1-8, Państwowa Opera i Filharmonia, sygn. 967, Teatr Wielki, sygn. 68-151, Państwowa Opera - Scena Objazdowa, sygn. 1-26, Państwowa
Operetka, sygn. 2-8, 11-17, 19 – 45, Teatr Muzyczny, sygn. 9,10; Wrocław: Państwowa Opera
Dolnośląska, sygn. 1-117, Dolnośląska Operetka, sygn. 1-48.
-
Zarząd Szkół Artystycznych: szkoły muzyczne, plastyczne, teatralne, baletowe, filmowe,
1947-1968, sygn. 1-271.
200
-
Centralny Zarząd Szkół Artystycznych: szkoły muzyczne, teatralne, baletowe, plastyczne, kul­
turalno-oświatowe i bibliotekarskie, 1947-1959, sygn.1-333.
-
Departament Szkolnictwa Artystycznego: szkoły teatralne, baletowe, plastyczne i muzyczne,
1945-1954, 1957, 1959, sygn. 1-136.
-
Biuro Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1948- 1951, sygn. 1-35.
-
Centralny Instytut Kultury: wydawnictwa, upowszechnianie kultury, wczasy, rozrywki, 19451949, sygn. 1-51.
-
Centralny Zarząd Bibliotek: organizacja i nadzór nad bibliotekami, 1947-1956, sygn. 1-215.
-
Centralny Zarząd Muzeów: działalność muzeów, projekty, 1945-1959, 1961, sygn. 1-83
III.
Sp. zd. odb. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków – Biuro Rewindykacji i Odszkodowań:
opracowania, sprawozdania, kwestionariusze, 1945-1957, sygn. 3871-194.
-
Wydział Muzeów i Konserwacji Zabytków: zniszczenia wojenne, 1945, 1946, sygn. 2/1-13.
-
Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków: plany, sprawozdania, projekty techniczne,
1945-1951, sygn. 3/1-148.
-
Departament Ochrony i Konserwacji Zabytków: sprawozdania, plany, protokóły, 1945-1952,
sygn. 4/1-25.
-
Centralny Zarząd Muzeów: sprawozdania, instrukcje, protokóły, 1950-1954, sygn. 5/1-97.
-
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zabytków: sprawozdania, protokóły, rysunki techniczne,
1951-1954, sygn. 6/1-138.
-
Generalna Dyrekcja Filmu Polskiego: sprawozdania, zarządzenia, 1950, 1951, sygn. 1/1-3.
IV. Akta tajne: repatriacja, organizacja i działalność władz polskich, muzea, dzieła sztuki, im­
prezy kulturalne, 1947-1958, paczki 1-8.
367. Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa w Warszawie
[1949-1950] 1951- 1956 [1957]
7,20 mb., inw. kart. 416 j.
Gabinet Prezesa: organizacja wewnętrzna Urzędu, organy kolegialne, jednostki podległe i nad­
zorowane, cenzura, zarządzenia 1951-1956, sygn. 1-95. Departament Planowania 1949-1956, sygn.
96-236. Departament Programowy 1953, 1954, sygn. 237-239. Departament Organizacji i Zatrud­
nienia 1949-1951, sygn. 240-244. Departament Kadr i Szkolenia 1951-1955, sygn. 245-259.
Departament Finansowo-Księgowy 1950-1957, sygn. 260-347. Departament AdministracyjnoGospodarczy 1949-1955, sygn. 348-350. Samodzielny Wydział Przekładów 1952-1954, sygn. 351354. Samodzielny Wydział Czytelnictwa i Propagandy 1953, sygn. 355-358. Samodzielny Wydział
Obrotu Księgarskiego 1950-1954, sygn. 359-375. Biuro Rady Czytelnictwa i Książki 1950-1956,
sygn. 376-384. Zarząd Zaopatrzenia Materiałowo- Technicznego 1952-1956, sygn. 385-391.Cen­
tralny Zarząd Wydawnictw 1953-1957, sygn. 395-405. Samodzielny Wydział Terenowej Obrony
Przeciwlotniczej 1951-1957, sygn. 406-416.
368. Akta Artura Śliwińskiego 1915-1920 [1936-1939]
0,30 mb., inw. ks. 30 j.
Działalność A. Śliwińskiego (działacza społecznego i politycznego, premiera) oraz partii po­
litycznych, organizacji społecznych, instytucji i urzędów: programy, opracowania, memoriały, wy­
dawnictwa 1915-1918, 1936-1939, sygn. 1-8. Korespondencja Śliwińskiego, m.in.. z Ignacym
Daszyńskim, Bolesławem Wieniawą- Długoszowskim, Walerym Sławkiem i Michałem Sokolnic­
201
kim,1915-1920, sygn. 9-29. Fragment spisu akt, 1939, sygn. 30.
370. Pełnomocnik Rządu do Spraw Przesiedlenia w Warszawie 1951
0,10 mb., inw. ks. 15j.
Ustanowienie i likwidacja Urzędu Pełnomocnika do spraw przesiedlenia ludności z terenów
nadgranicznych wymienianych przez Polskę i ZSRR: normatywy, korespondencja, 1951, sygn.
1,10. Organizacja, personel i finanse Biura Pełnomocnika 1951, sygn.2-8. Inspekcje w terenie 1951,
sygn. 9. Delegatury Pełnomocnika w Bełzie i Ustrzykach Dolnych: organizacja, akcja prze­
siedleńcza, zagospodarowywanie terenów 1951, sygn. 11-15.
371. Centralne Biuro Obsługi Zagranicznej „Orbis” w Warszawie 1952-1953
0,38 mb., inw. ks. 35 j.
Organizacja i zakres działalności Oddziału Repatriacyjnego Centralnego Biura 1952, 1953, sygn.
1-4. Organizacja i działalność punktów repatriacyjnych 1952, 1953, sygn. 5-16. Wykazy reemigran­
tów i repatriantów 1952, 1953, sygn. 17-23. Opieka nad reemigrantami i repatriantami 1952, 1953,
sygn. 24-34.
372. Polski Komitet w Berlinie 1945-1948
0,30 mb., inw. ks., 28 j.
Biuletyny i zezwolenia na odbywanie zebrań Komitetu 1946, 1947, sygn. 1,2. Współpraca
Komitetu z Polskim Związkiem Zachodnim i polskimi organizacjami w Niemczech 1946-1948,
sygn. 3, 28. Składki i datki na cele społeczne 1947, sygn. 4-6. Pomoc dla Polaków wracających do
kraju: zaświadczenia, kwestionariusze, korespondencja 1945-1947, sygn. 7-27.
374. Biuro Organizacji Dostaw w Warszawie 1945-1948
6,40 mb., inw. kart.,694 j., bez ew. 28 j.
Sekretariat Dyrekcji: organizacja i działalność Biura, narady 1945-1947, sygn. 1-53. Dział Ad­
ministracyjno-Finansowy: budżety, bilanse 1945-1948, sygn. 54-77. Dział Organizacji Dostaw:
działalność Biura Kontroli Dostaw 1945-1947, sygn. 78-125. Dział Ekonomiki Transportu: trans­
port i spedycja 1945-1948, sygn. 126-160. Wydział Akcji Specjalnych: dostawy węgla i koksu, kon­
trole społeczne 1945-1948, sygn. 161-337. Komisja Likwidacyjna 1948, sygn. 338-345.
Delegatury: organizacja, sprawozdania z działalności: Gdańsk 1945-1948, sygn. 346-371; Jelenia
Góra 1945-1947, sygn. 372-384; Katowice 1945-1948, sygn. 385-454; Kraków 1945-1948,
sygn.455-482; Lublin1946-1948, sygn.483-501; Łódź 1945-1948, sygn. 502-529; Olsztyn 19461948, sygn. 530-551; Poznań 1945-1948, sygn. 552-589; Szczecin 1945-1948, sygn.590-621; War­
szawa-Białystok 1946, 1947, sygn. 622-628; Wrocław 1945-1948, sygn.629-646; Berlin 1945-1948,
sygn.647-658; Kostrzyn 1947, 1948, sygn. 659-662; Teplice 1948, sygn. 663.
Listy płac pracowników ( kat. B-50) 1945-1948, 31 j.
375. Komisarz Rządu do Spraw Organizacji Gospodarki Mięsnej w Warszawie 1947-1949 [1950]
0,54 mb., inw. ks. 108 j.
Powołanie, zakres kompetencji i likwidacja urzędu komisarza 1947-1950, sygn.1-4, 8,9.
Działalność komisarza i komisji doradczych 1947-1949, sygn. 3-7. Pomoce kancelaryjne 19471949, sygn. 10-17. Akta osobowe pracowników (kat. B-50) 1947-1949, 91j.
202
376. Komisarz Rządu do Spraw Wystaw i Targów w Warszawie 1946-1952
0,90 mb., inw. kart. 47 j.
Organizacja i działalność Biura Komisarza: 1946-1952, sygn. 1-9. Organizowanie wystaw w
Polsce 1945-1952, sygn. 10-21. Udział w międzynarodowych wystawach w Moskwie i Paryżu, I
Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie 1946-1952, sygn. 22-45. Przekazanie akt
Komisarza do Ministerstwa Handlu Zagranicznego: spisy zd. odb. 1950, sygn. 46.
Akta kat B-50: ewidencja osób pracujących na I Polskiej Wystawie Przemysłu Lekkiego w
Moskwie 1949, sygn. 47.
377. Komisarz Rządu do Spraw Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu z siedzibą
w Warszawie [1945] 1947-1952
2,00 mb., inw. kart. 106 j.
Powołanie Komisarza, organizacja wystawy : zarządzenia, scenariusze, plany, sprawozdania
1945-1952, sygn. 1-60. Akcja propagandowa, zwiedzanie wystawy 1948-1950, sygn. 61-72. Likwi­
dacja wystawy 1948-1952, sygn. 73-86. Sprawozdania finansowe 1949, sygn. 87, 88. Akta kat B50, 18 j.
379. Centralne Zarządy PGR - grupa zespołów 1954-1956
10,70 mb., sp. zd. odb. 517 j.
Centralne zarządy w: Bydgoszczy (woj. bydgoskie i gdańskie, sygn. 1-74); Katowicach
( woj. katowickie, opolskie, wrocławskie , sygn. 1-96); Koszalinie ( woj. koszalińskie , sygn. 1-23);
Olsztynie ( woj. olsztyńskie i białostockie, sygn. 1-86); Poznaniu ( woj. poznańskie i zielonogór­
skie, sygn. 1-66); Szczecinie ( woj. szczecińskie, sygn. 1-62); Warszawie (woj. warszawskie, kielec­
kie, lubelskie, łódzkie i rzeszowskie, sygn. 1-103) –organizacja, zarządzenia, przejmowanie i prze­
kazywanie obiektów, plany, inwestycje, remonty, sprawozdania z działalności 1954-1956;
380. Akta Edmunda Knolla-Kownackiego [1837] 1918-1935
0,30 mb., inw. ks. 19 j., mf. nr 28930
Materiały biograficzne E. Knolla-Kownackiego (generała, działacza politycznego): dokumenty
osobiste, korespondencja 1837, 1921-1934, sygn. 1. Działalność wojskowa i polityczna jako: do­
wódcy 13. Dywizji Piechoty w Równem, prezesa Wołyńskiego Okręgu Związku Legionistów Pol­
skich, przewodniczącego Koła 1. Pułku Artylerii Legionów 1925-1935, sygn. 2-12. Koresponden­
cja prywatna 1921-1933, sygn. 13. Akta majątków ziemskich w Łasinie i Dźwierzynie 1921-1933,
sygn. 14-18. Akta rodziny : żony, córki i teścia W. Chramca 1918-1934, sygn. 19.
383. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP - zbiór akt 1921-1939
0,09 mb., inw. ks., 18 j., bez ew. 1 j.
Ogólnokrajowe sekcje związkowe: organizacja i działalność 1931, 1927, 1933, sygn. 1-6.
Rezolucje pracowników kolejowych 1937, 1938, sygn. 7. Biuletyny i wydawnictwa związkowe
1927, 1928, 1932-1934, 1936, sygn. 8-13. Legitymacje związkowe 1921-1939, sygn. 14. Kolejowa
spółdzielnia i bank 1925, 1926, 1934-1937, 1939, sygn. 15,16. Inne związki kolejarzy 1919, 19301939, sygn. 17, 18.
384. Komitet Organizacyjny Zjazdu byłych Więźniów Ideowych z lat 1914-1921 w Warszawie
1927-1931
203
0,55 mb., inw. ks.126 j.
Komitety organizacyjne i zjazdy byłych więźniów ideowych 1927-1929, sygn. 1-4. Związek
byłych Więźniów Politycznych Okręgu Województwa Śląskiego 1927, 1928, sygn. 5. Rejestracja
więźniów ideowych, sprawy wydania wspomnień 1927-1930, sygn. 6-8. Rejestrowanie notatek,
zaświadczeń i korespondencji 1927,1928, sygn. 9-11. Legioniści polscy i Polacy w Rosji i na Ukra­
inie: fotografie, notatki 1927-1929, sygn. 12-18. Więźniowie ideowi: wspomnienia, notatki,
fotografie – teczki w układzie alfabetycznym 1927-1931, sygn. 19-126.
385. Naczelna i okręgowe izby lekarskie - grupa zespołów [1892] 1909-1953
5,35 mb., sp. zd. odb. 321j.
Izby lekarskie: organizacja, działalność, likwidacja – statuty, regulaminy, protokóły, sprawoz­
dania,, wykazy lekarzy, preliminarze i bilanse, księgi składek, i członków , 1909-1953, sygn. 1-253.
Akta osobowe techników i laborantów dentystycznych, 1927-1946, sygn. 52/1-23.
386. Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Warszawie
[1939, 1945-1948] 1949-1956
27,51mb., inw. kart. 1871j., spis 2 j., bez ew. 2 j.
Gabinet Ministra: organizacja resortu i jednostek podległych, posiedzenia kolegium, sprawozda­
nia, zarządzenia 1946-1956, sygn. 1-121. Departament Planowania: plany, sprawozdania,
1947,1949-1956, sygn. 122-342. Departament Organizacji: protokóły, sprawozdania, zarządzenia
1939, 1946-1953, sygn. 343-563. Departament Techniki 1947-1956, sygn. 564-599. Departament
Mechaniczno-Energetyczny 1949-1956, sygn. 600-611. Departament Inwestycji 1949-1956, sygn.
612-779. Departament Finansowy 1945-1956, sygn. 780-1143. Centralna Księgowość 1948-1956,
sygn. 1144-1368. Departament Zatrudnienia i Płac 1949-1955, sygn. 1369-1398. Departament Kon­
traktacji 1949-1955, sygn. 1399-1452. Departament Zbytu 1947-1956, sygn. 1453-1606. Główny
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 1950-1954, 1956, sygn. 1607-1616. Inspektorzy resortowi:
kontrola jednostek podległych 1945-1954, sygn. 1617-1665. Centralny Zarząd Zaopatrzenia Mate­
riałowo-Technicznego 1949-1955, sygn. 1666-1824. Zarząd Szkolenia Zawodowego 1950-1955,
sygn. 1825-1841. Zarząd Transportu 1954-1956, sygn. 1842-1847. Zarząd AdministracyjnoGospodarczy 1949-1952, 1955, 1956, sygn. 1848-1860.
387. Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego w Warszawie [1946-1949] 1952-1956
8,10 mb., inw. kart. 264 j., bez ew. 168 j.
Gabinet Ministra: kolegium ministerstwa, organizacja i działalność resortu 1953-1956, sygn.
1-20. Departament Planowania: plany, sprawozdania, 1953-1956, sygn. 21-48, 29-265. Departament
Kadr 1953-1956, sygn. 49, 50. Departament Zatrudnienia i Płac 1953-1956, sygn. 51-53. Departa­
ment Finansowy 1953-1956, sygn. 54-67. Departament Techniki 1953-1956, sygn. 68-94. Departa­
ment Mechaniczno –Energetyczny 1954-1956, sygn. 95-99. Departament Inwestycji 1953-1956,
sygn. 100-104.Wydział Organizacyjny: zarządzenia Ministra, organizacja centralnych zarządów i
przedsiębiorstw 1953-1956, sygn. 105-146. Wydział Transportu 1953-1956, sygn. 147-153. Główny
Inspektor BHP 1954, sygn. 154. Główny Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 1955, 1956, sygn.
155. Inspektorzy resortowi: kontrola jednostek podległych 1953-1955, sygn. 156-190. Zarząd Ad­
ministracyjno- Gospodarczy 1953-1956, sygn. 191. Centralny Zarząd Zbytu i Gospodarki
Opakowaniami Drzewnymi 1953-1956, sygn. 192, 193. Zarząd Szkolenia Zawodowego 19521956, sygn. 194-204. Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego 1952-1955, sygn. 205-216. Centralny Za­
204
rząd Zaopatrzenia Materiałowo- Technicznego,1953-1956, sygn. 217-222. Departament Produkcji
1953, 1954, sygn. 223, 224. Departament Zbytu 1954, 1955, sygn. 225. Wydział Kontroli Technicz­
nej 1953, 1954, sygn. 226-228.
388. Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Drzewnych w Warszawie 1947-1960
4,50 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 178 j., bez ew. 28 j.
Sp. zd. odb. Wydział Planowania: plany, sprawozdania, 1949-1960, sygn. 1/1-18. Wydział Za­
trudnienia i Płac (Socjalny) 1947-1960, sygn. 2/19-91. Radca Prawny: opinie , zarządzenia, 19481958, sygn. 2/92-101. Wydział Racjonalizacji 1953-1956, sygn. 3/102-142. Wydział Zaopatrzenia
1955-1960, sygn. 4/143-149. Wydział Technologiczny 1955-1960, sygn. 5/150-157. Dział Finan­
sowo-Księgowy,1950-1958, sygn. 6/158-175. Dział Inwestycyjny, bez dat, sygn.7/176,177.
Prow. inw. kart. Projekt planu, bez dat, sygn. 1.
389. Związek Legionistek Polskich. Zarząd Główny w Warszawie 1929-1939
0,60 mb., inw. ks. 61j.
Statuty i regulaminy Związku 1929, 1933-1937, sygn. 1. Zjazdy delegatów: protokóły, uchwa­
ły , spisy, 1929-1938, sygn. 2-7. Organizacja i działalność Zarządu Głównego i zarządów od­
działów: protokóły, sprawozdania, korespondencja, fotografie, artykuły 1929-1939, sygn. 8-10, 1244. Komisje rewizyjne 1930-1932, sygn. 11. Ewidencja członkiń 1929-1939, sygn. 45-47. Kontak­
ty Związku z innymi organizacjami: korespondencja, 1927, 1930-1939, sygn. 48-61.
390. Akta Leona Wasilewskiego 1890-1936 [1937]
0,90 mb., inw. ks. 83 j.
Materiały biograficzne L. Wasilewskiego (działacza politycznego, ministra): dokumenty,
pamiętnik, korespondencja 1890-1937, sygn. 1-9. Działalność w PPS 1896, 1905-1937, sygn. 1019. Działalność w czasie I wojny światowej, udział w Naczelnym Komitecie Narodowym w Kra­
kowie 1914-1919, sygn. 20-31. Problematyka narodowościowa w Europie środkowej i Wschodniej
1907, 1908, 1918-1929, sygn. 32-40. Stosunki Polski z państwami bałtyckimi 1906, 1909, 19191921, sygn. 41-44. Sprawa granic Polski 1919-1927, 1929, sygn. 45-56. Konflikty Polaków z
Czechami i nacjonalistami rosyjskimi 1895, 1905-1908, 1914-1922, sygn. 57-59. Stosunki polskoradzieckie 1912, 1914, 1918-1935, sygn. 60-64. Sytuacja Polski 1918-1934, sygn. 65-69. Stosunki
narodowościowe wśród Słowian – prace badawcze Wasilewskiego 1894-1936, sygn. 70-77. Zagad­
nienia etnograficzne i etyczne, literatura: wycinki prasowe 1894-1935, sygn. 78-83.
391. Akta Erazma Piltza 1897, 1912-1929 [1937]
1,30 mb., inw. ks. 260j., bez ew. 10 j.
E. Piltz (działacz polityczny, publicysta): materiały biograficzne- dziennik, życiorys, zaświad­
czenia, korespondencja z żoną, 1897, 1915, 1916, 1919, sygn. 1. Polska Agencja Prasowa, Central­
na Agencja Polska w Lozannie: organizacja, działalność, wydanie „Małej encyklopedii, polskiej”,
korespondencja, wycinki prasowe, rachunki, korekty, 1915-1917, sygn. 2-5. Rosja carska i „biała”
wobec kwestii polskiej: sprawozdania, deklaracje, korespondencja, wycinki prasowe, 1914-1917,
1919-1921, sygn. 6,7. Sytuacja polityczna i gospodarcza ziem polskich: deklaracje, memoriały,
sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe, 1915-1918, sygn. 8-12. Komitet Narodowy Polski
w Paryżu i formowanie Armii Polskiej we Francji: memoriały, sprawozdania, korespondencja, wy­
205
cinki prasowe, 1916-1918, sygn. 13-15. Konferencja Pokojowa w Paryżu wobec granic Polski:
opracowania, memoriały, sprawozdania , wycinki prasowe, 1918, 1919, 1925, sygn. 16-21. Polska
niepodległa: sytuacja wewnętrzna i stosunki polityczne z Litwą, Białorusią, Ukrainą, ZSRR,
Czechosłowacją i Węgrami- instrukcje, raporty, noty, memoriały, wycinki prasowe, 1915-1929,
sygn. 23-36. Opracowania historyczne, głównie na temat Polski i Rosji, 1917, 1918 i bez daty,
sygn. 38,39. Notatki i korespondencja, m. in. z Romanem Dmowskim, Ignacym Paderewskim i
Władysławem Sikorskim , 1897, 1912-1929, 1937, sygn. 40-260.
392. Biuro Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i Rady Głównej Społecznego Funduszu
Odbudowy Kraju i Stolicy w Warszawie 1946-1966
12,45 mb., inw. kart.1105 j., bez ew. 74 j.
Naczelna Rada Odbudowy Warszawy: sprawozdania, stenogramy i protokóły posiedzeń,
regulaminy, rezolucje, wykazy, referaty, analizy, preliminarze, 1946-1951, sygn.1-24. Dział Or­
ganizacyjny: statut, regulaminy, stenogramy i protokóły posiedzeń, sprawozdania, analizy, referaty,
projekty, fotografie, rysunki, albumy, 1948-1966, sygn. 25-122. Dział Inwestycyjny: plany, projek­
ty, szkice, ekspertyzy, kosztorysy, protokóły, fotografie, 1946-1966, sygn. 123-359. Dział
Programowo-Propagandowy: protokóły, uchwały, sprawozdania, opracowania, instrukcje, odezwy,
biuletyny, szkice, plakaty, scenariusze, kalendarze, przeźrocza, fotografie, wycinki prasowe, 19461966, sygn. 360-455. Dział Finansowo-Księgowy: preliminarze, sprawozdania, bilanse, protokóły,
zestawienia, analizy, 1946-1966, sygn. 456-500. Dział Kontroli, Główna Komisja Rewizyjna: regu­
laminy, rezolucje, sprawozdania, protokóły i stenogramy posiedzeń, wnioski, 1946-1966, sygn.
501-522. Dział Kadr: protokóły, zarządzenia, siatki płac, 1946-1966, sygn. 523-528. Komisja Pojaz­
dowa: protokóły i stenogramy posiedzeń, zarządzenia, zestawienia, bilanse, 1946-1966, sygn. 529555.
Akta osobowe pracowników (kat. B-50): Rady Głównej SFOS (sygn. I/1-136), redakcji tygo­
dnika „Stolica” ( sygn. II/1-21), komitetów wojewódzkich ( sygn. III/1-393).
393. Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa w Łodzi 1945-1957
16,50 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 639 j.
Sp. zd. odb. Dział Organizacyjny: instrukcje, zarządzenia, schematy organizacyjne, protokóły
1945-1958, sygn. 1/I,1-91; 2/I,1-11; 2/XI,1-3. Dział Ogólny: zjazdy i konferencje, sprawozdania z
działalności, okólniki, biuletyny 1947-1949, 1951, sygn. 1/XVI,1-7. Dział Szkoleniowy 1946-1950,
sygn. 1/II, 1-22;2/VIII, 1-3. Wydział Planowania 1946-1958, sygn. 1/III, 1-67. Dział Inwestycji
1946-1958, sygn. 1/IV,1-45. Wydział Socjalny 1949, 1951, 1956, sygn. 1/XIII,1-18. Dział Pracy i
Płacy 1948, 1950-1957, sygn.1/V,1-16. Dział Głównego Mechanika 1950, 1951, 1956, sygn.
1/VI,1-2; 2/VI,1-2. Dział Usług 1949, 1950, sygn. 1/VII, 1-4; 2/X,1-2. Dział Produkcji 1954, 1956,
1957, sygn. 2/III,1-2. Dział Techniczny 1949, 1950, 1952-1954, sygn. 2/V,1-5. Dział Finansowy
1947-1954, 1956, sygn. 1/VIII,1-59; 2/VII,1-7. Główny Inspektorat Kontroli 1947-1952, sygn.
1/IX,1-97. Dział Zaopatrzenia 1952, sygn. 1/X,1-3. Wydział Kontroli Technicznej 1949-1954, sygn.
1/XI,1-4; 2/IV,1-12. Wydział Racjonalizacji i Współzawodnictwa 1947, 1949-1955, sygn. 1/XII,1-8.
Wydział (Dział) Prawny: dokumentacja wywłaszczeń, plany i szkice 1948-1958, sygn. 1/XIV,1-4;
2/IX,1-2.Wydział Administracyjny 1948, sygn. 1/XV,1.
Sp. zd. odb. akt tajnych. Dział Organizacyjny: protokóły zjazdów i narad, wykazy podległych
przedsiębiorstw, schematy organizacyjne, plany 1949-1954, sygn. 1-44.
Prow. inw. kart.; plany: produkcyjne, inwestycyjne, techniczne, finansowo-gospodarcze 1950,
1951, 1954, sygn. 1-6.
206
394. Biuro Organizacji Rachunkowości w Warszawie 1948-1952
1,40 mb., sp. zd. odb.45, bez ew. 42j.
Organizacja i działalność Biura: zarządzenia, protokóły, plany, sprawozdania, projekty in­
westycyjne, budżety 1948-1952, sygn. 1-13.
Akta osobowe pracowników ( kat B-50) 1948-1952, sygn. 1-32.
395. Główny Inspektorat Ochrony Skarbowej w Warszawie 1945-1951
5,08, inw. kart. , spis akt 307 j.
Normatywy, 1945-1951, sygn. 1-12. Organizacja i likwidacja jednostek ochrony skarbowej:
korespondencja, zarządzenia, 1946-1948, 1951, sygn. 13-18. Działalność Głównego Inspektoratu i
inspektoratów okręgowych: sprawozdania, protokóły, preliminarze, 1945-1951, sygn. 19-79. Kon­
trole okręgowych inspektoratów; protokóły pokontrolne, korespondencja, 1946-1951, sygn. 80-96.
Ochrona mienia opuszczonego i poniemieckiego, zwalczanie przestępczości skarbowej, lichwy i
spekulacji: zarządzenia, sprawozdania, korespondencja, 1946-1949, sygn. 97-123. Ceny towarów,
kursy walut i złota, 1946-1949, sygn. 124-135.
Akta osobowe pracowników ( B-50), 1945-1951, sygn. 1-177.
396. Akta Józefa Jasińskiego 1924-1963
0,50 mb., inw. ks. 65 j.
Materiały biograficzne J. Jasińskiego (działacza spółdzielczego): autobiografia,
kwestionariusze, wspomnienia, zaświadczenia, 1948-1963, sygn. 59-63. Działalność naukowa i po­
pularyzatorska dotycząca spółdzielczości: opracowania, teksty wykładów, artykuły, recenzje, notat­
ki, 1924-1962, sygn. 1-43. Związek Spółdzielni Spożywców „Społem”: sprawozdania, okólniki, in­
strukcje, referaty, notatki, 1926, 1936, 1944-1946, 1952-1958, sygn. 44-58. Korespondencja Jasi­
ńskiego, m.in.. z Bolesławem Bierutem i Marianem Rapackim, 1940-1961, sygn. 64, 65.
397. Ministerstwo Leśnictwa w Warszawie 1945-1956
44,18 mb., inw. kart., 1682 j, sp. zd. odb. 426 j.
Inw. kart. Gabinet Ministra: organizacja, działalność urzędu, gospodarka leśna – statut,
protokóły, sprawozdania, zarządzenia, okólniki, 1945-1956, sygn. 1-127. Departament Planowania:
powierzchnia lasów, użytkowanie gruntów, straty wojenne, plany odbudowy i produkcji - sprawoz­
dania, wykazy, korespondencja, rejestry,1945-1955, sygn. 128-731. Departament Organizacyjno Prawny: konferencje, organizacja, zmiany terytorialne, przejmowanie majątków – protokóły, za­
rządzenia, dekrety, 1945-1951, sygn. 760-912. Departament Kadr: zatrudnienia, awanse, szkolenia
– zarządzenia, sprawozdania, 1946-1952, sygn. 732-759, 913-1000. Departament Finansowo-Ksi­
ęgowy: kontrole, działalność – zarządzenia, protokóły, rachunki, 1945-1952, sygn. 1001-1073.
Departament Budżetowo-Gospodarczy: organizacja wewnętrzna Ministerstwa, kontrole – sprawoz­
dania, 1946-1956, sygn. 1074-1082. Departament Kontroli: protokóły, sprawozdania, 1946-1954,
sygn. 1083-1436. Departament Wojskowy: przekazywanie gruntów innym resortom, m.in..
Ministerstwu Obrony Narodowej, obroty drewnem, m.in.. z ZSRR – sprawozdania, umowy, kore­
spondencja, 1949-1955, sygn. 1437-1482. Departament Techniki: zarządzenia, plany, 1945-1950,
sygn. 1483, 1484. Departament Użytkowania i Zbytu Drewna: instrukcje, protokóły, sprawozdania,
1946-1949, sygn. 1485-1491. Departament Zaopatrzenia: gospodarowanie drewnem – zarządzenia,
207
opracowania, 1945-1956, sygn. 1492-1500. Departament Lasów Nadzorowanych: zagospodarowa­
nie i użytkowanie lasów – plany, rejestry, tabele, uchwały, 1946-1955, sygn. 1501-1641. Naczelny
Konserwator Przyrody: rezerwaty przyrody - sprawozdania, 1945-1956, sygn. 1642-1654. Zarząd
Szkolenia Zawodowego: programy, sprawozdania, 1946, 1952-1954, sygn. 1655-1683.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra: nadzór nad Centralnym Zarządem Lasów Państwowych, prze­
kazywanie gruntów – zarządzenia, uchwały, dziennik urzędowy, 1948-1955, sygn. 1/1-35. Wy­
dział Prawny: nacjonalizacja przemysłu, przekazywanie nieruchomości innym resortom uchwały, akta normatywne, protokóły, 1945-1956, sygn. 1/36-59, 1/60-205, 1/206-215. Departa­
ment Kontroli: sprawozdania, 1950-1953, sygn. 2/1-43. Wydział Kadr: zasady pracy i płacy,
1948-1956, sygn. 3/1-6. Wydział Organizacji: przejmowanie nieruchomości – protokóły, decyzje,
1950-1955, sygn. 3/7-123. Wydział Socjalny: plany, budżet, sprawozdania, 1949-1955, sygn.
3/124-133. Księgowość: plany gospodarcze, budżet, sprawozdania, 1951-1954, sygn. 5/1-6. Biuro
Wojskowe: uchwały, okólniki, 1946-1949, sygn. 6/1-11. Zasady BHP, inwentaryzacja środków
trwałych, 1953-1956, sygn. 4/1-13, 7/1-2..
400. Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości w Warszawie [1948-1949] 1950-1951
1,95 mb., inw. ks. 114j. sp. zd. odb. 5 j., spis akt dopł. wewn.11j.
Inw. ks. Gabinet Prezesa: organizacja centralnego urzędu i jednostek podległych
1950, 1951, sygn. 1-24. Biuro Planowania : plany, sprawozdania 1951, sygn. 25, 26. Biuro In­
westycji: plany inwestycyjne 1950, sygn. 27,28. Departament Przemysłu Miejscowego: plany, spra­
wozdania, zatrudnienie 1950, 1951, sygn. 24-31. Departament Finansowy: preliminarze budżetowe
1950,1951, sygn. 32,33. Departament Spółdzielczości Pracy: plany, sprawozdania, protokóły 1950,
1951, sygn. 34,35. Departament Kadr i Zatrudnienia: plany, sprawozdania 1950, 1951, sygn. 36-38.
Biuro Kontroli: protokóły 1950, 1951, sygn.39. Biuro Budżetowo-Gospodarcze: plany roczne 1950,
1951, sygn. 40-114.
Sp. zd. odb.: wyniki produkcji, stan zatrudnienia 1950, 1951, sygn. 1/1-5.
Spis akt dopływu wewnętrznego: przejęcie firm i zakładów: protokóły zdawczo- odbiorcze,
dokumentacja urządzeń 1948-1951, sygn. 1-8; organizacja centralnego urzędu: zarządzenia, instruk­
cje, schematy organizacyjne, sprawozdania 1951, sygn. 9-11.
401. Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie 1951-1958
23,30 mb., inw. kart. 1024j., bez ew. 13 j.
Gabinet Ministra: organizacja ministerstwa i jednostek podległych, komisje, konferencje, na­
rady, normatywy,1951-1958,sygn. 1-317. Departament Organizacji: organizacja ministerstwa, prze­
kazywanie i przejmowanie przedsiębiorstw, kontakty zagraniczne 1951-1958, sygn. 318-581.
Departament Planowania: plany, sprawozdania 1951-1956, sygn. 582-737. Departament Ekono­
miczny: sprawozdania, umowy zbiorowe, płace1956-1958, sygn. 738-749. Departament Kadr:
analizy 1953, sygn. 750. Departament Techniki: Rada Naukowo- Techniczna, opracowania, plany
1952-1958, sygn. 751-767. Departament Inwestycji: Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych,
plany, sprawozdania 1952-1956, sygn. 768-879. Departament Techniki i Inwestycji: zmiany w pla­
nach inwestycyjnych 1957, sygn. 880. Departament Produkcji (Państwowego) Przemysłu Tereno­
wego ( i Materiałów Budowlanych): produkcja artykułów masowego spożycia, działalność cegielni,
analizy, plany, aktywizacja województw zachodnich 1954-1957, sygn. 881-901. Departament
Produkcji Spółdzielczej : organizacja i działalność departamentu 1951-1954, sygn. 902. Departa­
ment Finansowy (Finansowo-Księgowy): plany, bilanse, analizy 1951,1953-1958, sygn. 903-960.
Departament Zatrudnienia i Płac: biuletyn sprawozdawczy, plany 1952-1958, sygn. 961-984. Cen­
tralna Księgowość: konferencje, narady, bilanse 1951-1956, sygn. 985-1005. Zarząd Administracyj­
208
no-Gospodarczy 1951-1956, sygn. 1006-1018. Departament Zaopatrzenia i Zbytu 1955,1956,sygn.
1019-1024.
402. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie 1945-1960 [1961-1966]
15,17mb., inw. kart. 930j.. bez ew. 54 j.
Gabinet Ministra: organizacja Ministerstwa, posiedzenia kolegium, planowanie, sprawozdaw­
czość, współpraca z zagranicą w zakresie ubezpieczeń społecznych i repatriacji 1945-1960, sygn. 1133. Departament Kadr: Centrum Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej, akcja socjalna, etaty
1947, 1950-1952, sygn. 134-137. Biuro Kontroli: plany, sprawozdania, kontrole 1949-1953, sygn.
138-186. Departament Ubezpieczeń Społecznych: ubezpieczenia w okresie wojny i po jej za­
kończeniu, spółki brackie i ubezpieczalnie, współpraca z Międzynarodową Organizacją Pracy 19451955, sygn. 187-230. Zarząd Rent: renty dla inwalidów wojennych 1955-1957, sygn. 231,232.
Departament Opieki Społecznej: akcje pomocy społecznej, zakłady opiekuńcze, fundacje, Rada Za­
granicznych Towarzystw Charytatywnych w Polsce, rewindykacja dzieci polskich z Niemiec, po­
moc dla uchodźców i repatriantów 1945-1951, 1959, sygn. 233-394. Główny Urząd Inwalidzki:
szkolenie i zatrudnianie inwalidów 1945-1949, sygn. 395-409. Departament Spraw Inwalidzkich (i
Pomocy Społecznej): zaopatrzenie inwalidzkie, zakłady szkoleniowe, wytwarzanie protez, pomoc z
zagranicy, kontrole 1947-1954, sygn. 410-460. Departament Zaopatrzeń Specjalnych: dodatki do
rent inwalidzkich, komórki do zaopatrzeń specjalnych przy prezydiach rad narodowych, Komisja
do Spraw Wyjątkowych Uposażeń przy MPiOS, kontrole 1948, 1952-1954, sygn. 461,462, 865.
Departament (Zarząd) Produktywizacji Inwalidów: zakłady szkolenia inwalidów, kontrole 19531955, sygn. 463, 464. Zarząd Pomocy Społecznej: domy opieki i zakłady specjalne, kontrole 19551957, sygn. 465-468. Biuro Akcji Specjalnej w Zgorzelcu: współpraca z zagranicą w zakresie ubez­
pieczeń społecznych 1953-1960, sygn. 469. Biuro Rent Zagranicznych, korespondencja, sprawoz­
dania, umowy, 1953-1960, sygn. 470-487. Departament Płac (Państwowa Komisja Płac): płace i
normy żywnościowe w Polsce i zagranicą, układy zbiorowe, sprawozdania, plany 1946-1949, 19551958, sygn. 488-517. Departament Planowania i Budżetu: preliminarze, sprawozdania, kontrole
1945-1960, sygn. 518-553. Departament Zatrudnienia: poradnictwo zawodowe, aktywizacja kobiet,
zatrudnienie repatriantów i reemigrantów, rynek pracy 1946-1953, sygn. 554-581. Departament
Pracy (Rezerw Pracy): plany zatrudnienia i budownictwa mieszkaniowego, ochrona pracy, normy
płacowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, związki zawodowe 1945-1954, sygn.
584-845. Międzyministerialna Centralna Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: organizacja i
działalność, zakładowe komisje BHP 1945-1950, sygn. 846-864. Projekty planów rocznych i
wieloletnich, pomoc społeczna 1948-1956, 1961, sygn. 867-926.
Spółdzielnia Pracowników Ministerstwa: protokóły posiedzeń zarządu 1948, sygn. 866. Akta
osobowe pracowników Ministerstwa ( kat. B-50), sygn. 1-6.
403. Związek Komunalnych Kas Oszczędnościowych RP w Warszawie 1945-1948
0,37 mb., inw. ks.26 j.
Organizacja i działalność Związku: statut, normatywy, protokóły posiedzeń Zarządu, sprawozda­
nia 1946-1948, sygn. 1-11, 22. Sprawy finansów i działalności kredytowej: regulaminy, opracowa­
nia 1945-1948, sygn.13-19. Etaty i kursy dokształcające 1947,1948, sygn. 12, 20. Związkowy Dom
Wypoczynkowy 1946-1948, sygn. 21. Czasopismo „KKO” 1948, nr 1-10, sygn. 23. Listy płac
pracowników oddziałów w Katowicach, Krakowie i Poznaniu 1947, 1948, sygn. 24-26.
404. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Dyrekcja Naczelna w Warszawie 1918-1924
0,16 mb., inw. ks.10 j.
209
Organizacja Kasy: ustawa, dekrety, 1921, sygn. 1. Działalność Kasy: protokóły z posiedzeń
Dyrekcji Naczelnej, sprawozdania, 1918-1924, sygn. 1-7. Zarządzenia służbowe i emerytalne dla
pracowników, 1922, sygn. 10.
405. Izba Aptekarska w Izbie Zdrowia dla Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie
(Apothekerkammer in der Gesundheitskammer für das Generalgouvernement) 1940-1945
4,25 mb., inw. ks.166
Dział Aptek: lokale i ich wyposażenie, przydział leków, kary i aresztowania aptekarzy, 19401945, sygn. 1-43. Dział Personalny Aptekarzy: ewidencja, życiorysy, zatrudnienie i szkolenie,
1940-1945, sygn. 44-167.
406. Akta Kazimierza Sosnkowskiego 1917-1939
0,20 mb., inw. ks.26 j.
Działalność polityczna i wojskowa Sosnkowskiego (polityka, generała): „mobilizacja pracy”,
ludność wiejska na Kresach Wschodnich, zjazd legionistów w Krakowie, pomoc wojska dla pol­
skiego lotu do stratosfery, dzielnica im J. Piłsudskiego w Warszawie -korespondencja, memoriały,
notatki, 1938, 1939, sygn. 1-10. Kontakty Sosnkowskiego z władzami: francuskimi, watykańskimi,
węgierskimi, angielskimi i niemieckimi, stosunki Polski z Iranem- korespondencja, memoriały, ra­
porty, notatki, 1928-1939, sygn. 11-19. Korespondencja prywatna, życzenia podkomendnych,
prośby różnych osób o poparcie i interwencję, 1917-1939, sygn. 20-26.
407. Akta Franciszka Potockiego 1928-1938
0,14mb., inw. ks. 14 j.
F. Potocki (działacz społeczny i polityczny, dyrektor w Ministerstwie Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego): MWRiOP - organizacja, projekty ustaw i rozporządzeń, 1930-1935,
sygn. 1-4. Stan spraw wyznaniowych w Polsce: związki wyznaniowe, prawo małżeńskie, akta sta­
nu cywilnego, konkordat, cerkiew prawosławna, sprawy uboju rytualnego 1928-1938, sygn. 5-13.
Fotografie, 1932-1935, sygn. 14.
411. Towarzystwo Naukowe Ekspertów Budownictwa w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie
1958-1964
76,67 mb., sp. zd. odb. 8678 j.
Prace naukowe, ekspertyzy, roszczenia, 1958-1964 – podział według lat i województw, paczki
nr. 1-271
412. Akta Stanisława Rymara 1886-1965
0,34 mb., inw. ks. 43
Dokumenty osobiste i rodzinne S. Rymara (polityka, publicysty): świadectwa szkolne, zaświad­
czenia, 1886-1923, sygn. 1,2. Wspomnienia dotyczące lat 1886-1965: działalność w organizacjach
narodowo-demokratycznych, praca redaktorska i naukowa , bez dat, sygn. 3-10. Działalność w or­
ganizacjach oświatowych, redakcjach i w Sejmie w latach 1913-1939, sygn. 11-24. Działalność w
latach okupacji hitlerowskiej w Radzie Głównej Opiekuńczej 1939-1945, sygn. 25. Działalność po
roku 1945: próby reaktywowania Stronnictwa Narodowego, praca publicystyczna i naukowa 1945-
210
1964, sygn. 26-35. Prace publikowane i nie publikowane 1909-1961, sygn. 36-43.
413. Akta Franciszka Doleżala 1899-1939
0,50 mb., inw. ks.42
Akta osobiste F. Doleżala (polityka, działacza gospodarczego), sygn. 1-6. Działalność w
Ministerstwie Przemysłu i Handlu 1931-1938, sygn. 7-9. Zagadnienia elektryfikacji Polski 19221939, sygn. 10-13. „Skarboferm”: bilanse 1938, 1939, sygn. 14. Traktaty handlowe z zagranicą
1924-1938, sygn. 15-33. Działalność w Lidze Narodów 1929-1939, sygn. 34-37. Działalność w
Wydziale Morskim Ligi Morskiej i Kolonialnej 1935-1939, sygn. 38, 39. Opracowania: historia
parlamentaryzmu, refleksje filozoficzne 1899-1901 i bez dat, sygn. 41, 42. Wycinki prasowe,
głównie na temat gospodarki i polityki 1910, 1920-1926, 1933, 1934, 1938, sygn. 40.
414. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie 1935-1962, 1972-1996
31,70., inw. kart. 27 j., sp. zd. odb., spis akt 710 j., bez ew. 228 j.
Inw. kart. Naczelny Dyrektor ZUS: zarządzenia, okólniki 1935-1939, 1945-1948, sygn. 1-9.
Budżety i sprawozdania finansowe 1936, 1938, 1939, 1941-1948, sygn. 10-22. Plany i sprawozda­
nia 1946-1954, sygn. 23-27.
Sp. zd. odb. Sekretariat Prezesa, Wydział Organizacyjny: protokóły z posiedzeń, zarządzenia,
układy zbiorowe, sprawozdania, akta osób powracających do Polski, 1936-1952, sygn. 3/1-115.
Dział Finansowy: zarządzenia, instrukcje, 1949, 1950, sygn. 4/1,2. Wydział Składek: okólniki, za­
rządzenia, protokóły pokontrolne, 1946-1961, sygn. 4/3-21, 9/1-8. Wydział Statystyki: zestawienia
lecznictwa i ubezpieczeń, 1945-1952, sygn. 4/22-29. Wydział Księgowości: umowy, bilanse, 19351960, sygn. 1/1-169, 7/1-107. Wydział Planowania i Budżetu: preliminarze finansowe sprawozda­
nia, układy zbiorowe, biuletyny,1946-1960, sygn.2/6-89, 8/1-53, 10/1-17. Dział Zasiłków, Wydział
Normatywny: okólniki, komentarze, 1959, 1960, sygn. 11/1-7. Dział Rent, Wydział ds. Przyznawa­
nia Rent: protokóły z inspekcji oddziałów ZUS, 1953-1962,sygn. 12/1-28. Dział AdministracyjnoGospodarczy: sprawy nieruchomości ZUS i jego poprzedników – protokóły, zestawienia, sprawoz­
dania, 1944-1960, sygn. 5/1-55. Rada Naukowo-Lekarska: protokóły z posiedzeń, opinie, opraco­
wania, czasopisma, 1947-1950, sygn. 6/1-41.
Spis akt. Ubezpieczenia społeczne przed 1945 r., straty wojenne: sprawozdania, okólniki, za­
rządzenia, zestawienia, listy hipoteczne, bilanse,1935-1947, sygn. 1/1-28.
mb.
j.
ołu
415. Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Zarząd Główny w Warszawie [1940-1945] 1946-1949 [1950-1952]
5,70 mb., inw. kart. 252 j.
Zjazdy walne: protokóły, uchwały, 1946, 1949, sygn. 1-3. Rada Naczelna: protokóły po­
siedzeń, 1946-1949, sygn. 4. Zarząd Główny: zarządzenia , instrukcje, sprawozdania,19451949,sygn. 5-7, 9-15. Główny Sąd Koleżeński 1947-1949: protokóły posiedzeń, sygn. 8. Planowa­
nie, sprawozdawczość, kontrole i likwidacja Związku, 1946-1952, sygn. 16-24. Sprawy personalne
i socjalno-bytowe członków, 1945-1952, sygn. 25-34. Działalność polityczno-propagandowa,
gospodarcza i współpraca z różnymi instytucjami: korespondencja, memoriały, 1945-1952, sygn.
35-44. Kontakty zagraniczne: korespondencja, 1945-1951, sygn. 62-68. Materiały do historii Zwi­
ązku, 1940-1947,sygn.45-47. Organizacja i działalność poszczególnych okręgów związkowych:
plany, sprawozdania, wspomnienia, korespondencja,1940-1951, sygn. 69-250.
211
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1946-1952, sygn. 1,2.
416. Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację.
Zarząd Główny w Warszawie [1939-1944] 1945-1949
6,50 mb., inw. kart. 367 j., bez ew. 2 j.
Zjazdy walne: protokóły, referaty, sprawozdania 1945-1949, sygn. 1-11. Zarząd Główny, Prezy­
dium, Główna Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń 1945-1949, sygn. 12-18. Komisja Wery­
fikacyjna Zarządu Głównego: protokóły, korespondencja 1945-1951, sygn. 182-245. Komisja Od­
znaczeniowa Zarządu Głównego: wnioski, protokóły, 1944-1950, sygn. 246-361. Organizacja i
działalność Związku: zarządzenia, plany, sprawozdania, budżety 1946-1949, sygn. 19-32. Działal­
ność: propagandowa, kulturalno –oświatowa, socjalna, współpraca z różnymi organizacjami i in­
stytucjami 1939-1951, sygn. 33-63. Konkursy, projekty budowy 1945-1948, sygn. 64-66. Zarządy
wojewódzkie: organizacja, działalność, likwidacja 1945-1951, sygn. 67-181.
418. Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych. Zarząd Główny w Warszawie
1946-1948
0,30 mb., inw. kart. 30 j., bez ew. 1 j.
Organizacja i działalność Związku: statut, regulamin, protokóły i sprawozdania z walnych zjaz­
dów, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, narad i zebrań pełnomocników okręgowych i powiatowych,
sprawozdania z działalności 1946-1948, sygn. 1-8. Zjednoczenie Związku Osadników Wojskowych
ze Związkiem Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację 1948, sygn. 9. Osadnic­
two wojskowe: instrukcje, zarządzenia, raporty 1946-1948, sygn. 10-13. Centralne Zawody
Strzeleckie o mistrzostwo Wojska Polskiego 1947, sygn. 14. Nadużycia finansowe: protokóły prze­
słuchań 1947, 1948, sygn. 15. Zarządy okręgowe: organizacja i działalność – materiały zjazdowe,
protokóły, sprawozdania 1946-1948, sygn. sygn. 16-21. Dwutygodnik „Osadnik na Ziemiach Odzy­
skanych” 1947, 1948, sygn. 22. Akta członkowskie: deklaracje, życiorysy, opinie 1946-1948, sygn.
23,24.
Akta personalne pracowników ( kat. B-50) 1946-1948, sygn. 1-6.
419. Związek Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905-1918. Zarząd Główny w Łodzi 1945-1949
0,10 mb., inw. kart. 12 j.
Powstanie i organizacja Związku: protokóły ze zjazdów, statut, protokół Komisji Rewizyjnej
1945,1946,1949, sygn. 1-3. Zarządy oddziałów: organizacja i działalność – protokóły z zebrań, an­
kiety, wykazy 1946, 1948, 1949, sygn. 4,5. Pomoc socjalna dla członków i podopiecznych 19451949, sygn. 6,7. Akta członkowskie: deklaracje, kwestionariusze, życiorysy, zaświadczenia ,
fotografie 1946, 1947, 1949, sygn. 8-12.
425. Główna Komisja Księży przy ZBOWiD w Warszawie i komisje okręgowe 1950-1955
5,00 mb., inw. kart. 297 j.
Główna Komisja Księży: organizacja i działalność Komisji, współpraca z innymi organiza­
cjami, stosunki między państwem a kościołem, ruch katolicki, sprawy socjalne i finansowe,
Komisja Likwidacyjna – regulamin, okólniki, sprawozdania, wykazy 1950-1955, sygn. 1-47.
Okręgowe komisje księży: zjazdy, posiedzenia władz statutowych, plany i sprawozdania,
wykazy księży i akta członkowskie 1950-1955, sygn. 48-297.
212
426. Centralny Instytut Rolniczy w Warszawie [1949-1950] 1951-1955
2,80 mb., inw. ks., 112 j.
Komisje organizacyjne Centralnego Instytutu Rolniczego Ministerstwa Rolnictwa, 1949, 1950,
sygn. 1. Dział Planowania i Koordynacji: Zespół Koordynacji, Zespół Ogólny (koordynacja badań,
kontrola, 1950-1954, sygn. 1-18); Zespół Agrotechniczny (produkcja roślinna, 1954, 1955, sygn.
19, 20); Zespół Zootechniczny (organizacja badań, 1950-1953, sygn. 21-25); Zespół Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa (mechanizacja i normalizacja, 1951-1953, sygn.26-31); Zespół Organizacji
i Analizy Gospodarstw (kontrola, zatrudnienie, gospodarka w zakładach doświadczalnych, 19511955, sygn. 32-57); Zespół Melioracji ( melioracja i meteorologia rolnicza, 1951-1953, sygn. 5863); Zespół Statystyki i Sprawozdawczości Naukowej (działalność instruktorów rolniczych,
współpraca polsko-czechosłowacka, 1950-1955, sygn. 64-105); Zespół Badań Terenowych 19501953, sygn. 106, 107. Dział Propagandy Nauki Rolniczej,1953-1955, sygn. 108-112.
427. Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Centrala w Warszawie
[1937,1947] 1948-1951 [1952]
4,05 mb., inw. ks. 644 j.
Biuro Zakładów Doświadczalnych: doświadczenia zootechniczne, 1949,1950, sygn. 1-8. Wy­
dział Personalny, 1948-1950, sygn. 9. Wydział Ogólny: organizacja i działalność Instytutu,
doświadczenia, współpraca, likwidacja,1937, 1948-1951, sygn. 10-21. Wydział Administracji
Majątków: organizacja, działalność i kontrola zakładów doświadczalnych, 1945-1952, sygn. 22158. Wydział Finansowo-Rachunkowy: plany finansowe, dostawy UNRRA, 1947-1952, sygn. 159600. Wydział Kontroli Wewnętrznej: protokóły, 1948-1950, sygn. 601-618. Wydział Planowania i
Inwestycji: plany, sprawozdania, 1948, 1950, 1951, sygn. 619-623. Likwidatura: organizacja,
działalność i likwidacja Instytutu 1950-1952, sygn. 624-644.
428. Akta Kazimierza i Janiny Warchałowskich [1787,1809-1871] 1872-1947
3,50 mb., inw. ks. 281j.
Kazimierz Warchałowski (działacz emigracyjny w Brazylii, Janina –żona): materiały
biograficzne i majątkowe, 1809-1947, sygn. 1-15. Działalność Warchałowskiego w Brazylii do
1920 r.: Polacy w Brazylii, organizacje polonijne, Polski Komitet Centralny i jego działalność nie­
podległościowa, 1787-1938, sygn. 16-57. Działalność emigracyjna i gospodarcza Warchałowskiego
w latach 1920-1938 w Polsce i w Ameryce Południowej jako delegata rządu polskiego, organizo­
wanie polskiego osadnictwa w Peru i polonijnych przedsiębiorstw,1889, 1890, 1914-1939, sygn.
58-144. Działalność publicystyczna: nowele, reportaże, artykuły, 1903-1946, sygn. 145-166. Mate­
riały dotyczące sytuacji wewnętrznej w Polsce: wycinki prasowe, 1916-1947, sygn. 167-186. Kore­
spondencja z członkami rodziny i osobami obcymi, 1871-1947, sygn. 187-200. Akta członków
rodziny Warchałowskich, 1844-1946, sygn. 201-209. Wydawnictwa, kalendarze, czasopisma, 1865282, sygn. 210-282.
429. Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny w Poznaniu
[1923-1945] 1946-1949 [1950-1952]
29,20 mb., inw. kart., spisy 2653 j.
Dział Ogólno-Organizacyjny: Wydział Organizacyjny (organizacja Zarządu Centralnego,
zjazdy i konferencje 1946-1949, sygn. 1-82); Wydział Gospodarczy (stan ekonomiczny Państwo­
wych Nieruchomości Ziemskich 1946-1949, sygn. 83-109); Wydział Prawny (stan bhp w mająt­
213
kach, układy zbiorowe, współzawodnictwo pracy, nadużycia 1946-1949, sygn. 110-185); Referat
Społeczny (warunki pracy i mieszkaniowe w majątkach, akcja socjalna 1946-1949, sygn. 186-214).
Dział Rolny: Wydział Administracyjny (stan majątków, zatrudnienie robotników, preliminarze
gospodarcze, zaopatrzenie 1946-1949, sygn. 215-524, 2533-2568); Wydział Produkcji Roślinnej
(siewy i żniwa 1946-1949, sygn. 525-594); Wydział Produkcji Zwierzęcej (hodowla i stan zdrowot­
ności zwierząt 1946-1949, sygn. 595-636); Wydział Rybacki (gospodarka rybna w majątkach 19461949, sygn. 637-681); Wydział Sprawozdań i Opracowań (plany, sprawozdania 1946-1949, sygn.
682-712); Wydział Mechanizacji (mechanizacja prac rolnych, stan maszyn, elektryfikacja 19461949, sygn. 713-777). Dział Przemysłu Rolnego: Wydział polityki Przetwórczej (upaństwowienie
zakładów przemysłu rolnego i ich rentowność 1946-1949, sygn. 778-808); Wydział Produkcji i Ad­
ministracji (produkcja i zbyt, zaopatrzenie zakładów, płace, 1946-1949, sygn. 809-879). Dział
Zaopatrzenia i Zbytu: Wydział Ziemiopłodów (produkcja i dostawy 1946-1949, sygn. 880-892);
Wydział Surowców Rolniczo-Przemysłowych i Żywca (odstawianie żywca, rozdział inwentarza
żywego i płodów rolnych z UNRRA 1946-1949, sygn. 893-922); Wydział Środków Produkcji Rol­
nej (normatywy, plany 1946-1949, sygn. 923-966); Wydział Transportowy (stan maszyn rolniczych
i ciągników 1946-1949, sygn. 967-989). Dział Finansowy: Wydział Budżetowy 1946-1949, sygn.
990-1156; Wydział Finansowo-Kredytowy 1946-1949, sygn. 1157-1183; Wydział Księgowości
1948, sygn. 1184, 1185; Referat Inspekcji: 1946-1949, sygn. 1186-1214; Komisja do spraw Ra­
chunkowości Rolnej i Statystyki 1946, sygn. 1265. Dział Badań i Planowania: Wydział Kalkulacyj­
no-Sprawozdawczy (normatywy, sprawozdania 1946-1949, sygn. 1266-1412); Wydział Ekonomicz­
ny (plany, osadnictwo spółdzielczo- parcelacyjne, obrót towarowy 1946-1949, sygn. 1413-1591);
Wydział Statystyczny (stan posiadania i zagospodarowania gruntów, hodowla, zatrudnienie 19461949, sygn. 1592-1852). Wydział Prasowy ( wycinki prasowe, biuletyny własne, kronika, 19461949, sygn. 1853-1876). Dział Techniczno- Regulacyjny: Wydział Agrarno-Regulacyjny (stan po­
siadania majątków Państwowych Nieruchomości Ziemskich, Wojska Polskiego i Armii Czerwonej,
1946-1949, sygn. 1877-2114); Kierownictwo Prac Wodno-Melioracyjnych (melioracje, gospodar­
stwa rybackie 1946-1949, sygn. 2115-2124); Kierownictwo Prac Budowlanych ( inwestycje budow­
lane, wodociągi i elektryfikacja majątków 1946-1949, sygn. 2125-2140). Dział Personalny 19461949, sygn. 2141-2166. Inspektorat Główny: kontrole, nadużycia 1946-1949, sygn. 2167-2419. Za­
kłady Doświadczalno-Szkoleniowe 1946-1949, sygn. 2420-2452.
Zarząd Centralny w Likwidacji: Dział Administracyjno-Prawny ( likwidacja PNZ i przekazywa­
nie nieruchomości na rzecz państwowych gospodarstw rolnych 1949, 1950, sygn. 2453-2519.
Dział Księgowości Centralnej 1949, 1950, sygn. 2491-2503. Dział Księgowości Terenowej 1949,
1950, sygn. 2504, 2505. Nadzór Personalny 1949, 1950, sygn. 2506-2510. Dział rewizyjny 1949,
1950, sygn. 2511-2517. Komisja Główna do przejmowania majątków na rzecz PGR 1949, sygn.
2518, 2519.
Koło Związku Zawodowego Robotników i Pracowników Rolnych przy Zarządzie Centralnym :
zarząd, komisje, spółdzielnia, sklep, kasa samopomocy 1947-1950, sygn. 2520-2532.
Spisy. Akta osobowe pracowników (kat. B-50) 1946-1952, sygn. 1-24. Listy płac pracowników
(kat. B-50) sygn. 1-9. Likwidatura spraw byłego Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich
1949 –1952: likwidacja PNZ, sygn.1-50.
430. Ministerstwo Kontroli Państwowej w Warszawie 1951-1957 [1958]
132,05 mb., sp. zd. odb., spis akt tajnych, prow. inw. kart.12746j., bez ew. 3 j.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra: statut, etaty, okólniki, protokóły z posiedzeń kolegium, sprawoz­
dania, raporty, notatki, 1953-1957, sygn. 1/1-118. Departament Organizacyjno-Instrukcyjny:
protokóły, opracowania, plany kontroli, opinie o aktach normatywnych, 1954-1957, sygn. 3/1-13.
Departament Budżetowo- Gospodarczy: plany, preliminarze i sprawozdania finansowe, statystyki,
214
1952-1957, sygn. 4/1-19. Zespoły kontroli państwowej - kontrolowanie urzędów, przedsiębiorstw i
organizacji – protokóły, sprawozdania, plany pracy, uchwały, zarządzenia, korespondencja, notatki,
1953-1957 :
-
Budownictwo, sygn. 14/1-1082.
-
Górnictwo i energetyka, sygn. 6/1-177.
-
Komunikacja, sygn. 15/1-651.
-
Leśnictwo i przemysł drzewny, sygn. 13/1-448.
-
Liga Przyjaciół Żołnierza, PO „Służba Polsce”, Ludowe Zespoły Sportowe, sygn. 18/1-17.
-
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sądownictwo i rady narodowe, sygn. 19/1-479.
-
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i urzędy (działy) handlu zagranicznego, sygn. 22/1-52.
-
Przemysł chemiczny, sygn. 8/1-462.
-
Przemysł ciężki, sygn. 7/1-1253.
-
Przemysł drobny i spółdzielczość pracy, sygn. 10/1-612.
-
Przemysł lekki, sygn. 9/1-788.
-
Przemysł spożywczy, sygn. 12/1-984.
-
Rolnictwo i spółdzielczość wiejska, sygn. 11/1-612.
-
Urząd Rady Ministrów i Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, sygn. 5/1-76.
-
Urzędy (działy) finansowe, sygn. 20/1-567.
-
Urzędy (działy) obrotu towarowego, sygn. 21/1-500.
-
Urzędy i placówki gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sygn. 26/1-404.
-
Urzędy i placówki kulturalne i wydawnicze, sygn. 24/1-400.
-
Urzędy i placówki opieki zdrowotnej i społecznej, sygn. 25/1-322.
-
Urzędy i placówki oświatowe, sygn. 23/1-490.
-
Żegluga, sygn. 16/1-277.
Spis akt tajnych. Akta tajne dotyczące kontroli państwowej w różnych urzędach, przedsiębior­
stwach i organizacjach: protokóły, sprawozdania, zarządzenia, dzienniki urzędowe, korespondencja,
notatki, 1953-1957, sygn. 1-721.
Inw. kart. Uwagi ministerstwa do sprawozdania o wykonaniu budżetu państwa za rok 1951, sygn.
1.
432. Centralny Zarząd Lasów Państwowych w Warszawie 1950-1954
0,38 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 16 j.
Sp. zd. odb. Plany, protokóły przekazania gruntów pod inwestycje innych resortów 19501954, sygn. 1-6, 8-12. Plan 6-letni rozwoju leśnictwa 1951, sygn. 7.
Prow. inw. kart. Plany produkcji i ich wykonywanie 1950-1954, sygn. 1-3. Wytyczne do planu,
zatrudnienie i płace w leśnictwie 1954, sygn. 4.
215
433. Zarząd Główny Kas Kredytowych Rzeszy ( Hauptverwaltung der Reichskreditkassen)
w Krakowie 1939-1940
0,48 mb., inw. ks.17 j.
Organizacja kas: zarządzenia i komunikaty 1939, sygn. 1. Działalność bankowa: sprawy wa­
lutowe i wekslowe 1939, 1940, sygn. 2-17.
434. Krajowy Związek Spółdzielni Odzieżowych i Włókienniczych w Warszawie 1944-1968
43,48 mb., sp. zd. odb. 1856 j.
Dział Prezydialny: zjazdy delegatów, zarząd, komisje- statut, protokóły i stenogramy z obrad,
uchwały, instrukcje, sprawozdania, 1954-1968, paczki 1-49, poz. 1/1-202, paczki 227, 228 poz. 112, paczka 269, poz. 1/1-16. Dział Rewizji: akta pokontrolne, 1946-1965, paczki 41-68, poz. 2/1177, paczki 308-311, poz. 11/1-19. Dział Samorządu i Organizacji: organizacja i działalność
spółdzielni – sprawozdania, preliminarze, korespondencja, 1946-1966, paczki 69-88, poz. 3/1-111,
paczki 229, 230, poz. 2/1-8, paczki 276-287, poz. 5/1-61. Dział Księgowości i Finansów: preli­
minarze i sprawozdania finansowe, 1955-1957, paczki 231-235, poz. 4/1-21, paczki 301-307,
poz.8/1-48. Dział Ekonomiczny: zarządzenia, sprawozdania, plany, 1954-1967, paczki 127-206,
poz. 2/1-17, 6/1-53. Dział Zaopatrzenia: plany, sprawozdania, instrukcje, 1955-1963, paczki 235 –
241, poz. 5/1-49, paczki 242-244, poz. 6/1-13, paczka 275, poz. 3/1-4, paczki 207-210, poz. 6/1-21.
Dział Zbytu i Eksportu: plany, sprawozdania, analizy, 1944-1967, paczki 211-217, poz. 7/1-40,
paczka 254, poz. 2/1-6, paczki 313,314, poz. 10/1-1k. Dział Techniczno- Inwestycyjny: plany,
protokóły, sprawozdania, 1955-1962, paczki 218-226, poz. 8/1-94, paczka 271, poz. 2/1-17. Dział
Produkcji: plany, protokóły, 1954-1968, paczki 263-268, poz. 9/1-40, paczka 300, poz. 7/1-7.
435. Stowarzyszenie Wynalazców Polskich. Zarząd Główny w Warszawie 1956-1969
6,00 mb., sp. zd. odb. 677 j.
Zarząd Główny: organizacja i działalność Stowarzyszenia- instrukcje, regulaminy, protokóły
posiedzeń władz statutowych, bilanse 1956-1960, sygn. 1-27. Prace naukowe: projekty, dokumenta­
cja 1958-1960, sygn. 28-123. Biblioteka: protokóły, bilanse 1957-1959, sygn. 124-126.. Zakład
Usług Produkcyjnych (i Doświadczalnictwa): regulaminy, uchwały, umowy, bilanse 1958-1960,
sygn. 127-181. Zakład Dokumentacji: bilanse z oddziałów terenowych, sprawy sądowe, protokóły z
zebrań 1957-1960, sygn. 182-224.
Sp. zd odb. pt. Sprawy sądowe: akta spraw o uznanie wierzytelności, sprawozdanie z działalno­
ści syndyka, bilanse 1959-1961, sygn. 1-271.
Akta pracowników ( kat B-50) 1958-1960 , sygn. 1-23. Listy płac ( kat B-50) z oddziałów 19571965, sygn. 1-59, 1-4.
Akta księgowe kat. B-5, 1965-1969, sygn. 1-17.
436. Centralny Zarząd Hodowli Koni w Warszawie [1945-1950] 1951-1958 [1959-1961]
7,60 mb., inw. ks. 373 j.
Organizacja i działalność centralnego zarządu: protokóły posiedzeń, schematy, instrukcje,
korespondencja, 1951-1958, sygn. 1-27. Plany, sprawozdania, bilanse, 1951-1958, sygn. 28-140.
Skargi i zażalenia,1955-1958, sygn. 141-144. Kontrole stadnin i gospodarstw, 1951-1956, sygn.
145-148. Zatrudnienie: umowy zbiorowe, etaty, współzawodnictwo pracy, 1954-1957, sygn. 149154. Dokumentacja techniczna obiektów i stadnin, 1945-1961, sygn. 155-336. Administrowanie
216
nieruchomościami: protokóły przyjęcia i przekazania, zarządzenia, 1951-1958, sygn. 337-347. Ho­
dowla koni: sprawozdania, wykazy, protokóły, okólniki, plany, korespondencja, 1946-1959, sygn.
348-373.
437. Centralny Zarząd Szkolenia Kadr Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie
[1945-1950] 1951-1957
1,30 mb., sp. zd. odb.93 j.
Dział Organizacji: statuty, zarządzenia, instrukcje, programy, referaty, plany pracy, sprawozda­
nia, protokóły z narad 1952-1954, sygn. 1-13, 41, 42, 47, 63, 64. Dział Kadr 1950-1955, sygn. 14,
15, 43-46, 58-62, 65. Szkoły rolnicze: plany zajęć i naboru, wizytacje, kursy wakacyjne, reorganiza­
cja i likwidacja 1952-1957, sygn. 16-35, 51-56. Konferencje nauczycieli w okresie lata: protokóły,
oceny, wykazy 1952-1954, sygn. 36-40. Finanse i księgowość: plany, protokóły, sprawozdania
finansowe 1948-1955, sygn. 48-50, 57, 66-93.
438. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce. Zarząd Główny
w Warszawie [1954] 1956-1961
1,20 mb., inw. kart. 140 j.
Komitet Organizacyjny,1956, 1957, sygn. 1-3. Zarząd i organy kolegialne, 1954-1961, sygn.
4-12. Mniejszości narodowe w Polsce, 1957, 1959, 1960, sygn. 13-16. Organizacja i działalność Za­
rządu Głównego i kół terenowych, 1958-1961, sygn. 17-22. Sprawy: kulturalno-oświatowe,
współpracy krajowej i zagranicznej, 1957-1961, sygn. 26-41. Finanse i kontrole, 1957-1961, sygn.
23-25, 42, 43. Rada Gospodarcza, 1958-1961, sygn. 44-88. Akta osobowe działaczy Towarzystwa,
1958-1961, sygn. 89-136. Akta pracowników ( kat. B-50) 1958-1961, sygn. 1-4.
439. Kolekcja dokumentacji technicznej 1917-1946
Inw. kart., 102 pozycje (108 j.)
Projekty typowe domków letniskowych, szpitali i więziennych drzwi wewnętrznych, 1921,
1922, 1943, sygn. 1-21. Dokumentacja zabytków, w tym Pałacu pod Blachą w Warszawie, projektu
budynków użyteczności publicznej, 1924, 1925, 1933, 1934, 1938, 1939, 1945, 1946, sygn. 22-60.
Dokumentacja szpitali w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rypinie i Włocławku, 1917, 1920, 1925,
1927, sygn. 61-86. Projekty budynków dla szkół i wyższych uczelni w Warszawie i Zamościu,
1927, 1932, sygn. 87-91. Dokumentacja różnych obiektów, m.in.. koszar w Bydgoszczy,
elektrociepłowni w Moskwie i obszarów leśnych, 1921, 1925-1928, 1938, sygn. 92-102.
440. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu w Warszawie 1949-1969
38,52 mb., sp. zd. odb. 3971j.
(Dyrekcja) Sekretariat Instytutu: regulaminy, instrukcje, sprawozdania z działalności, protokóły
posiedzeń kolegium, komisji i narad, plany, tematyka prac badawczych, umowy z zagranicą, opra­
cowania, korespondencja, 1948-1968, sygn. 1/1-13, 2/1-693, 2a/1-27, 3/1-215, 20/1-16, 30/1-9
31/1-28, 32/1-3, 33/1-7. Zakład Organizacji Produkcji: analizy, opracowania, instrukcje,1953, 19551968, sygn. 4/1-28. Zakład Przemysłu Włókienniczego w Łodzi : analizy, plany, normy, 1951-1968,
sygn. 5/1-140. Zakład Gospodarki Materiałowej: protokóły z posiedzeń Kolegium i Rady Na­
ukowej, plany, sprawozdania, opracowania,1961-1967, sygn. 6/1-30, 21/1-6. Zakład Organizacji
217
Przemysłu,1961-1968, sygn. 22/1-2. Ośrodek Informacji Naukowej: bibliografie, referaty, opraco­
wania, protokóły z posiedzeń kolegium, 1961-1968, sygn. 7/1-10, 15/1-33. Dział Finansowy, 19501968, sygn. 8/1-58, 17/1-131, 26/1-34, 29/1-10. Dział Administracyjno-Gospodarczy, 1948-1969,
sygn. 9/1-6, 14/1-98. Dział Wydawniczy: protokóły posiedzeń Rady Naukowej, opracowania, wy­
kazy wydawnictw, biuletyny, 1952,1960-1968, sygn. 10/1-10,25/1-4. Dział Kadr: zarządzenia, okól­
niki, zaświadczenia, akta osobowe pracowników, 1958-1968, sygn. 11/1-8, 16/1-18, 19/1-1085,
28/1-5.
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych: Rada Zakładowa i Pracownicza
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, 1949-1968, sygn. 12/1-3, 18/1-12, 24/1-5. Ośrodek MetodycznoKonsultacyjny: zarządzenia, sprawozdania z działalności, 1966,1967, sygn. 13/1-2, 23/1-3.
441. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie
[1951-1955] 1956-1959
6,10 mb., sp. zd. odb. 272 j.
Przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu: wykazy, projekty, plany, 1951-1956, sygn. 1/1-246.
Plany i projekty budowy i rozbudowy obiektów, 1952- 1956, sygn. 1/247-272.
442. Zbiór map topograficznych XIX-XX w.
19904 j. a., inw. kart.
-Mapy w skali 1: 500 000 – Polska, Europa środkowa, Niemcy, 1937-1953, sygn. I/1-24, II/1-12,
III/1-13, IV/1-7,
-Mapy w skali 1:300 000 – Polska, Europa Wschodnia i środkowa, Rosja, 1876-1884, 18941953, sygn. V/1-15, VI/1-5, VII/1-3, VIII/1, IX/1-37, X/1-8, XI/1-7, XII/1-10, XIII/1-18,
XIV/1-6, XV/1-49, XVI/1-39, XVII/1-5, XVIII/1, XIX/1, XX/1-4, XXI/1-2.
-Mapy w skali 1:200 000 – Polska, Czechosłowacja, Europa środkowa, Francja, 1880, 18951917, 1942-1953, sygn. XXII/1-29, XXIII/1-4, XXIV/1-4, XXV/1-3, XXVI/1.
-Mapy w skali 1:126 000 – Rosja, 1866-1914, sygn. XXVII/1-21, XXVIII/1.
-Mapy w skali 1:125 000 – Polska, 1929-1936, sygn. XXIX/1-36.
-Mapy w skali 1:100 000 – Polska, Niemcy, Rosja, Belgia, 1873- 1984, sygn. XXX/1-379,
XXXI/1-242, XXXII/1-56, XXXIII/1-8, XXXIV/1-264, XXXV/1-44, XXXVI/1-56,
XXXVII/1-6, XXXVIII/1-25, XXXIX/1-103, XL/1-19, XLI/1-21, XLII/1-6, XLIII/1-2,
XLIV/1-300, XLV/1-3, XLVI/1-2, XLVII/1-143, XLVIII/1-15, XLIX/1-2, L/1-8, LI/1-5.
LII/1-91, LIII/1-51, LIV/1-41, LV/1-77, LVI/1-9, LVII/1-4, LCIII/1-3, LIX/1-292, LX/1,
LXI/1, LXII/1.
-Mapy w skali 1:84 000 – Polska, Rosja, 1883-1889 i bez daty, sygn. LXIII/1-2, LXIV/1-15,
LXV/1-5.
-Mapy w skali 1: 80 000 – Francja, 1918, 1941, sygn. LXVI/1-4, LXCII/1.
-Mapy w skali 1: 75 000- Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Czechosłowacja, Polska, 1897,
1909-1932, 1934, sygn. LXVIII/1-94, LXIX/1-5, LXX/1, LXXI/1, LXXII/1, LXXIII/1,
LXXIV/1, LXXC/1, LXXVI/1.
-Mapy w skali 1:50 000 – Polska, Niemcy, Rosja, 1896, 1932 – 1945,1951-1986, 1995, sygn.
LXXVII/1-2, LXXVIII/1-2, LXXIX/1, LXXX/1, LXXXI/1-16, LXXXII/1-2, LXXXIII/1,
LXXXIV/1-20, LXXXV/1-50, LXXXVI/1-1103.
218
-Mapy w skali 1:25 000 – Polska, Niemcy, Słowacja, ZSRR, 1874- 1939, 1940,1946- 1948,
1959-1990, sygn. LXXXVII/1-298, LXXXVIII/1-41, LXXXIX/1-18, XC/1-49, XCI/1-46,
XCII/1-18, XCIII/1-7, XCIV/1-246, XCV/1-15, XCVI/1-6, XCVII/11, XCVIII/1-2, XCIX/1,
C/1-15, CI/1-16, CII/1-2, CIII/1-34, CIV/1-97, CV/1-702, CVI/1-152, CVII/1-63, CVIII/1-44,
CIX/1-339, CX/1-755, CXI/1-543, CXII/1-3, CXIII/1, CXIV/1, CXV/1-4, CXVI/1-22,
CXVII/1-25, CXVIII/1-21, CXIX/1-252.
-Mapy w skali 1:10 000 – Polska, 1950-1953, sygn. CXX/1-883.
-Mapy w skali 1: 5000, 1:4000, 1:3000, 1:2000 – Polska, Niemcy , 1872-1875, 19001954,1964, sygn. CXXI/1-43, CXXII/1-90, CXXIII/1-7, CXXIV/1-2, CXXV/1-16,
CXXVI/1-27.
Skorowidze do map topograficznych, 1900-1954, sygn. CXXVII/1-49.
443. Polski Komitet Pomocy Sanitarnej w Warszawie (następnie w Moskwie) 1914-1918
0,45 mb., inw. ks. 40 j.
Powstanie Komitetu w Warszawie: program, regulaminy, opieka nad rannymi żołnierzami,
urządzanie szpitali i punktów sanitarno-żywnościowych, ewakuacja rannych, 1914, 1915, sygn. 116. Działalność Komitetu na terenie Rosji: program, regulaminy, protokóły posiedzeń, 1915-1917,
sygn. 17, 18. Opieka sanitarna nad ewakuowanymi do Rosji Polakami: korespondencja M. B.
Lutosławskiego- pełnomocnika Komitetu i CKO, 1915-1917, sygn. 19-24. Pomoc Rosyjskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzyża i Wszechrosyjskiego Związku Ziemstw dla Komitetu: korespon­
dencja, 1916,1917, sygn. 25,26. Działalność terenowych placówek Komitetu: opieka sanitarna,
prowadzenie szpitali, przytułku i sanatorium dla dzieci, 1915-1918, sygn. 27-36. Zbiór roz­
porządzeń przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Organizacji Społecznych w Moskwie i in­
strukcje Centralnego Komitetu Pożyczkowego, 1916, 1917, sygn. 37, 38. Dzienniki koresponden­
cyjne, 1915-1917, sygn. 39, 40.
444. Polskie Biuro Informacyjno-Prasowe w Piotrogrodzie 1915-1916
0,30 mb., inw. ks.34 j.
Powstanie i zadania Biura: odezwa, spis redakcji pism rosyjskich, 1915, sygn. 1,2. Biuletyny
prasowe własne z informacjami z prasy polskiej i obcej na temat sprawy polskiej, sytuacji we­
wnętrznej w Rosji i w innych krajach oraz przebiegu wojny, 1915, 1916, sygn. 3-25. Wycinki pra­
sowe, gazety polskie i obce, raport rosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji Śledczej o zbrodniach nie­
mieckich na jeńcach wojennych, wydawnictwo dokumentów o pomocy materialnej dla miesz­
kańców terytoriów okupowanych przez państwa centralne, 1915, 1916, sygn. 26-34.
445. Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego w Rosji [1914-1916] 1917-1919 [1920]
0,55 mb., inw. ks. 37 j.
Wydział Prezydialny: polskie organizacje polityczne w Rosji, skład władz Rady i jej działalno­
ść w Moskwie i Kijowie, działalność Erazma Piltza w Lozannie,1915-1918, sygn. 1-8. Wydział
Spraw Zewnętrznych: działalność Komitetu Narodowego Polskiego i tworzenie oddziałów polskich
w Rosji i Francji, stan sprawy polskiej, reprezentowanie Polski na Konferencji Sojuszniczej w
Paryżu, 1917, 1918, sygn. 9-11. Wydział Spraw Wewnętrznych: kontakty Rady z rządem Rosji i ob­
cymi przedstawicielstwami, tworzenie polskich oddziałów w Rosji, 1917, 1918, sygn. 12-14. Wy­
dział Wojskowy: Komisja Likwidacyjna do Spraw Królestwa Polskiego, polskie organizacje i od­
działy wojskowe w Rosji, represje władz bolszewickich,1917-1920, sygn. 15-21. Wydział Finan­
sowo-Gospodarczy: składki na cele wojskowe, 1917, 1918, sygn. 22,23. Biuro Prasowe: działalno­
219
ść, biuletyny i gazety polskie i obce, 1916-1918, sygn. 24-35. Kancelaria: plan akt, dziennik podaw­
czy, 1917, sygn. 36, 37.
446. Polskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Kultury w Moskwie
1915-1919 [1923-1926]
0,20 mb., inw. ks.18 j, bez ew. 1 j.
Organizacja Towarzystwa: władze, delegaci objazdowi, instrukcje,1916-1919, sygn. 1-5. Za­
bezpieczanie zabytków: inwentaryzacja, fundusze, 1915-1919, sygn. 6-14. Zbieranie datków
pieniężnych na ratowanie zabytków, 1916-1918, sygn. 15,16. Wycinki z prasy na temat zabytków
polskich w Rosji, 1918, sygn. 17.
Delegacja Polska w Komisjach Mieszanych - Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie:
działalność, 1923-1926, sygn. 18.
449. Akta Witolda Suchodolskiego 1945-1962
0,30 mb., 50 j. bez ew.
W. Suchodolski (dyrektor Wydziału Archiwów Państwowych w Ministerstwie Oświaty, na­
stępnie naczelny dyrektor archiwów państwowych): organizacja i działalność archiwów państwo­
wych, ochrona zbiorów bibliotecznych i muzealnych- uchwały, korespondencja, bibliografia,
umowy autorskie, akta personalne, korespondencja, 1945-1962.
450. Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie 1930-1951
1,63 mb., sp. zd. odb.49 j., bez ew. 2 j.
Bilanse, księga główna, rachunki i weksle klientów Banku, 1930-1956, sygn. 1/1-49.
451. Stowarzyszenie „Dom Polski” w Stambule 1925-1940
0,15 mb., inw. ks.16 j.
Organizacja i władze Stowarzyszenia: protokóły posiedzeń, okólniki, 1927-1940, sygn. 1-4.
Członkowie: spisy, 1925-1939, sygn. 5-7. Działalność Stowarzyszenia: imprezy kulturalnooświatowe, kursy, stypendia, katalogi książek, sprawy budżetowe, 1926-1939, sygn. 8-16.
452. Towarzystwo Kwasu Azotowego we Fryburgu (Sociėté de l´Acide Nitrique á Fribourg)
1902-1929
0,17 mb., inw. ks.11 j.
Statuty Towarzystwa, 1902, 1913, sygn. 1. Walne zebrania akcjonariuszy, 1903-1913,1929,
sygn. 2,3. Korespondencja z firmami i osobistościami, 1908-1914, sygn. 4,5. Patenty prof. Ignacego
Mościckiego,1906-1913, sygn. 6-8. Księgi finansowe, 1912-1929, sygn. 9-11.
453. Poselstwo RP w Wiedniu 1918-1938
8,00 mb., inw. ks.533 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna: Austrii, Czechosłowacji, Francji, Hiszpanii, Ho­
landii, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch i ZSRR, Anschluss Austrii, 1921-1923, 19311936, 1938, sygn. 1-80. Stosunki Polski z zagranicą, głównie z państwami europejskimi, 1919-
220
1927, 1929, 1931-1938, sygn. 81-127. Organizacje i instytucje międzynarodowe, współpraca na­
ukowa, katedry slawistyki, 1921, 1924,1928-1938, sygn. 128-147. Sprawy międzynarodowe: trak­
taty w St. Germain i w Rydze, pakt czterech mocarstw, Mała Ententa, międzynarodowe aspekty
działalności mniejszości narodowych i organizacji kombatanckich, 1918-1926, 1928, 1933-1936,
1938, sygn. 147a-230. Polacy za granicą, polityka emigracyjna polska i obca, 1921-1925, 19331936, sygn. 231-245. Prasa i propaganda polska za granicą, 1919,1921-1928,1930-1938, sygn. 245276. Komunikacja lądowa, wodna i powietrzna w Polsce i Europie, 1919-1926, 1929, 1931, 19341938, sygn. 277-295. Obsada polskich placówek zagranicznych, 1919-1938, sygn. 296-380. Sprawy
konsularne: taryfy konsularne, wydobywanie dokumentów, wymiana rejestrów karnych, spadki i
zapisy, sprawy obywatelstwa, paszportów i wiz, wydalenia obywateli polskich i obcych, 19191938, sygn. 381-417. Sprawy wojskowe: ewidencja wojskowa obywateli polskich, zakupy i
transport uzbrojenia, informacje o oddziałach wojskowych w Niemczech, Austrii i ZSRR, 19191926, sygn. 418-460. Inwigilacja i aresztowania różnych osób, w tym działających ze szkodą dla
Polski, 1919-1937, sygn. 461-470. Różne oferty, głownie handlowe, 1921-1937, sygn. 471-490.
Opieka nad obywatelami polskimi: repatriacja, ubezpieczenia, renty, zapomogi, groby wojenne,
depozyty, 1921-1937, sygn. 491-520. Mniejszości w Polsce i poza jej granicami: Niemcy, Żydzi
i Ukraińcy, 1921-1937, sygn. 521-525. Kwestia rewizji granic, przesłanie wydawnictwa o Śląsku,
1937, 1938, sygn. 526, 527. Porty w Gdańsku i Gdyni, 1936, sygn. 528.
454. Konsulat Generalny RP w Wiedniu [1924-1926] 1928-1939
1,00 mb., inw. ks. 93 j.
Austria: sytuacja wewnętrzna, działalność emigracji ukraińskiej i słowackiej, Niemcy
wobec Czechosłowacji i Węgier, sytuacja na Ukrainie Zakarpackiej, 1938, 1939, sygn. 1-8. Stosun­
ki Polski z Niemcami i Austrią, 1930-1939, sygn. 8a-11. Austria: kler austriacki wobec okupacji
niemieckiej, 1938, 1939, sygn. 12,13. Polacy w Niemczech i Austrii: położenie, aresztowania, 1938,
1939, sygn. 14-24. Prasa i propaganda polska, austriacka, węgierska i niemiecka, 1938, 1939, sygn.
25-34. Komunikacja: Biuro „Orbisu” w Wiedniu, projekt Kanału Odra-Dunaj, tranzyt przez Polskę,
1938, 1939, sygn. 35-39. Sprawy organizacyjne Konsulatu, 1932-1939, sygn. 40-61. Sprawy kon­
sularne i wywiadowcze: opieka nad obywatelami polskimi w Austrii i w Niemczech, inwigilacje,
m.in.. komunistów i nacjonalistów ukraińskich,1936-1939, sygn. 62-88. Sytuacja wewnętrzna w
Polsce: walka z przemytnictwem, wysiedlanie optantów niemieckich z Poznańskiego i Pomorza,
1936-1939, sygn. 89, 90.
455. Konsulat Generalny RP w Charbinie 1919-1941
0,50 mb., inw. ks. 43 j.
Opieka nad obywatelami polskimi na Syberii i w Mandżurii, 1919-1930, sygn. 1,5-7, 23-28.
Sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce: sprawozdania Ministerstwa Przemysłu i Handlu, refe­
rat, informacje i komunikaty dla prasy, 1924-1933, sygn. 2-4, 8-11, 29, 30-42. Kwestia rewizji
granicy polsko-niemieckiej: korespondencja, 1930, sygn. 43.
456. Poselstwo RP w Pradze 1922-1939
0,77 mb., inw. druk. 135 j., bez ew. 2 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Czechosłowacji, Austrii, Niemiec, Węgier, Włoch i
ZSRR, 1923-1939, sygn. 1-69. Stosunki Polski z Czechosłowacją, Bułgarią, Jugosławią, Litwą,
Niemcami, Włochami i ZSRR, 1930-1939, sygn. 70-82. Rozgraniczenie diecezji wrocławskiej,
1935, sygn. 83. Katedra czeska na Uniwersytecie Warszawskim 1930, 83,84. Aspekty między­
221
narodowe konfliktów narodowościowych i wyznaniowych w Czechosłowacji. Mała Ententa, or­
ganizacje kombatanckie, 1930-1935, sygn. 86-91. Polacy w Czechosłowacji, 1930-1936, sygn. 92101. Prasa i propaganda polska i czechosłowacka, 1924-1937, sygn. 102-119. Tranzyt przez Polskę,
żegluga na Dunaju 1930-1933, sygn. 120,121. Informacje o posłach w Pradze: ZSRR - A.
Owsiejence i Polski- Erazmie Piltzu, 1922-1937, sygn. 122-125. Informacje o osobach zatrzy­
manych na granicy, komunistach i nacjonalistach ukraińskich, strajkach chłopskich w Polsce,19301937, sygn. 126-133. MSZ wobec konferencji mniejszości narodowych, 1931, sygn. 134.
457. Konsulat RP w Bratysławie [1922] 1925-1936
0,16 mb., inw. ks.12 j., bez ew. 1 j.
Czechosłowacja: sytuacja wewnętrzna, położenie mniejszości (bez polskiej) Kongres Rusinów
w USA, 1922-1925, 1932,1933, sygn. 1-10. Zmiany w korpusie konsularnym w Bratysławie, 19231925, 1932, sygn. 11,12.
458. Wicekonsulat RP w Koszycach 1922-1931
0,95 mb., inw. ks.93 j.
Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie Zakarpackiej i Słowacji, przemysł zbrojeniowy w Czecho­
słowacji, 1922-1931,sygn. 1-12, 87. Stosunki Polski z Czechosłowacją, Niemcami i Rumunią,
sytuacja na Śląsku Zaolziańskim, Spiszu i Orawie, 1923-1925, 1929-1931, sygn. 13-19. Watykan a
Czechosłowacja,1923-1925, sygn. 20. Kongres studentów słowiańskich w Pradze,1925, sygn. 21.
Czechosłowacja: więźniowie polityczni, 1922, sygn. 22; wyznania i mniejszości narodowe, 19231931, sygn. 23-24. Polacy w Czechosłowacji, 1922, 1923, 1928-1931, sygn. 25-29. Prasa i
propaganda polska i czechosłowacka, 1922-1931, sygn. 30-36. Komunikacja na Ukrainie Zakarpac­
kiej, tranzyt polsko-czechosłowacki, 1922-1924, sygn. 37-39. Sprawy organizacyjne Wicekonsula­
tu, urzędnicy, wizy i paszporty, 1922-1930, sygn. 40-58. Opieka nad obywatelami polskimi, ruch
graniczny, 1922-1928,1930,1931, sygn. 59-76. Wywiad polski i czechosłowacki, inwigilacja, 19221926, sygn. 77-86. Mniejszości narodowe w Polsce, 1922-1926, sygn. 88-93.
459. Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie 1923-1939
1,11 mb., inw. ks.100 j.
Sytuacja wewnętrzna w Czechosłowacji, 1934-1936, sygn. 1-3. Katedry polskie i slawistyki
na uczelniach wyższych w Czechosłowacji, 1933, 1936, sygn. 4. Polacy w Czechosłowacji, 19231926, 1929, 1933-1936, sygn. 8-43. Prasa i propaganda polska: raporty, komunikaty, 1932-1936,
sygn. 44-64. Żegluga rzeczna w Czechosłowacji, 1925, 1933, sygn. 65. Ministerstwo Spraw Za­
granicznych: okólniki w sprawach personalnych i wizowych, 1923-1936, sygn. 66-78. Sprawy
konsularne i wywiadowcze: opieka nad polskimi robotnikami, ustalanie obywatelstwa polskiego,
informacje o wywiadzie czechosłowackim i mniejszościach narodowych w Polsce, 1925, 19311936, sygn. 83-95.
460. Konsulat RP w Użhorodzie [1922] 1928-1938
1,45 mb., inw. ks. 151 j.
Czechosłowacja: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 1922-1932, 1935-1938, sygn. 119. Stosunki Polski z Czechosłowacją, 1928-1932, 1937, 1938, sygn. 20-26. Wyższe uczelnie w
Polsce: katedry niemieckie, stypendia, 1929, 1938, sygn. 27, 28. Stosunki wyznaniowe na Ukrainie
Zakarpackiej, mniejszości narodowe w Czechosłowacji, 1925-1932, 1936, sygn. 29-31. Polacy w
222
Czechosłowacji, 1928-1933, 1938, sygn. 32-39. Prasa i propaganda polska i czechosłowacka, 19281932,1937, 1938, sygn. 40-59. Komunikacja w Czechosłowacji i w innych krajach, 1928, 1929,
1932, 1938 sygn. 60-64. Sprawy organizacyjne i personalne Konsulatu, 1922-1938, sygn. 65-113.
Sprawy obywatelstwa, wiz i paszportów, 1928-1931, 1936, 1937, sygn. 114-145. Mniejszości na­
rodowe w Polsce, zjazd mniejszości rosyjskiej w Rydze, 1929, 1936-1938, sygn. 146-151.
461. Poselstwo RP w Kopenhadze 1921-1940
0,19 mb., inw. ks. 24 j., bez ew.2 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Norwegii i Włoch, 1921, sygn. 1. Handel Polski z
Norwegią i Danią, polska propaganda, 1921-1939, sygn. 2-6. Polacy w Danii, 1932, 1933, sygn. 7,
8. Prasa duńska o Polsce, 1927-1939, sygn. 9-15. Budżet poselstwa, Klub Urzędników Polskiej Słu­
żby Zagranicznej 1931-1935, sygn. 17-19. Sprawy konsularne, bez daty, sygn. 20. Wolne Miasto
Gdańsk: przewodnik po porcie, referat o roli strategicznej Gdańska, bez daty, sygn. 21-23.
462. Poselstwo RP w Helsinkach 1919-1941
0,25 mb., inw. ks. 56 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Finlandii i innych państw, 1919-1941, sygn. 1-17.
Stosunki handlowe Polski z Finlandią, umowy handlowe Finlandii z zagranicą, gospodarka fińska
wobec wojny, 1929-1941, sygn. 18-24. Liga Narodów, porozumienia międzynarodowe: Finlandia
a Liga Narodów, pakt o nieagresji ZSRR-Francja, konwencje o zapobieganiu wojnie, starania Polski
o wejście do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, 1931-1940, sygn. 25-28.
Kościół Katolicki w Estonii, 1934, sygn. 29. Raporty z prasy fińskiej i niemieckiej, materiały o
sytuacji okupowanej Polski, 1939-1941, sygn. 30-33. Organizacja polskich konsulatów honorowych
w Finlandii, likwidacja i ewakuacja Poselstwa, 1929-1941, sygn. 34-37. Opieka nad obywatelami
polskimi w Finlandii, 1919-1940, sygn. 38-56.
463. Ambasada RP w Paryżu [1917] 1919-1945
4,85 mb., inw. ks. 373 j., bez ew. 35 j. , mf. nr B 8953-8966
Część I . Akta z lat 1917-1939. Sytuacja wewnętrzna, polityka zagraniczna i sprawy ekonomicz­
ne Francji i innych państw, 1919-1939, sygn. 1-98, 230. Stosunki polityczne Polski z zagranicą,
głównie z Czechosłowacją, Francją, Litwą, Niemcami, ZSRR; sprawy Górnego Śląska, Prus
Wschodnich i Galicji Wschodniej, 1919-1938, sygn. 99-171, 263-267, 270. Stosunki ekonomiczne
Polski z zagranicą, głównie z Niemcami i Francją, odszkodowania wojenne, 1919-1937, sygn. 172179. Umowy, głównie polityczne i handlowe, Polski z innymi państwami, udział Polski w konwen­
cjach międzynarodowych, 1920-1925, 1939, sygn. 180-184, 258-262. Watykan: stosunki z Polską i
innymi państwami, 1920-1935, sygn. 185, 186. Liga Narodów i organizacje międzynarodowe:
działalność i udział Polski, 1920-1924, 1933-1935, sygn. 187-195b, 220, 221. Konferencje i
kongresy międzynarodowe, m.in.. Konferencja w Genui, 1919-1923, sygn. 196-203. Traktaty: Wer­
salski i w Saint Germains – kwestie odszkodowań, mandaty, rewizje, 1919-1924, 1935, sygn. 204215. Sprawy cieśnin, Kłajpedy i Paneuropy, 1920-1923, sygn. 215-219. Mała Ententa a Polska,
1919-1919-1922, sygn. 223. Pakt czterech mocarstw, 1933, sygn. 222. Sprawy wyznaniowe w Pol­
sce, ZSRR, Niemczech i Czechosłowacji, 1922, 1923, 1933, 1934, sygn. 224-229. Emigranci polscy
w Niemczech i we Francji, 1919-1936, 1938, sygn. 231,232. Repatriacja Polaków z Rosji i
Dalekiego Wschodu oraz jeńców polskich z Francji i Niemiec, 1919-1922, sygn. 233-237. Raporty i
przeglądy z prasy francuskiej, niemieckiej, angielskiej i włoskiej, 1919-1924, 1933-1939, sygn.
238-256a. Protokół dyplomatyczny, organizacja i działalność polskich placówek we Francji, zjazdy
223
konsulów polskich, 1919-1924, 1934-1938, sygn. 268-286. Sytuacja wewnętrzna w Polsce:
biuletyny, sprawozdania, 1920-1927, 1933-1939, sygn. 286-295. Mniejszości narodowe w Polsce,
1920-1924, 1932-1934, 1937, sygn. 296-305.
Część II. Akta z lat 1939-1945. Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna mocarstw zachod­
nich, polityka Rządu RP na Uchodźstwie, 1939-1945, sygn. 306-414. Sprawy oświatowe i naukowe
Polaków za granica, głównie we Francji, 1944-1945, sygn. 314, 316-319. Pomoc dla uczestników
Powstania Warszawskiego i emigrantów polskich we Francji i Belgii, 1944, 1945, sygn. 315, 320322. Polska akcja prasowa i propagandowa na Zachodzie, 1940, 1944, 1945, sygn. 323-328.
Protokół dyplomatyczny, polskie placówki we Francji, 1944, 1945, sygn. 345-357. Przesłanie złota
polskiego z Dakaru, 1944, sygn. 358.
464. Konsulat RP w Marsylii 1919-1945
14,11 mb., inw. kart.,1005 j.
Francja: polityka zagraniczna, sytuacja wewnętrzna w metropolii i koloniach, 1920-1940, sygn.
1-38. Stosunki Polski z Francją, USA i ZSRR, sytuacja na Śląsku Cieszyńskim, plebiscyt na Gór­
nym Śląsku, 1919- 1941, sygn. 39-286. Kongresy i zjazdy międzynarodowe, 1919-1941, sygn. 287309. Prześladowania Żydów w Niemczech, 1933-1936, sygn. 310. Polacy we Francji 1920-1942,
sygn. 311-446. Prasa, propaganda, stowarzyszenia polskie i francuskie, 1919-1941, sygn. 447-582.
Żegluga, koleje i lotnictwo w różnych krajach, 1919-1942, sygn. 583-601. Francja: wizyty pol­
skich osobistości, organizacja polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, 1919-1944,
sygn. 602-765. Sprawy konsularne: opieka nad emigrantami i uchodźcami polskimi, zjazdy konsu­
larne, inwigilacja, 1919-1945, sygn. 766-936. Sytuacja w Polsce: składy polskich rządów, budowa
Gdyni, mniejszość niemiecka i żydowska, 1920-1941, sygn. 937-954. Opieka nad Polakami we
Francji: powstanie i działalność Biura Administracji Polaków w Marsylii, reaktywowanie Konsula­
tu RP w Marsylii,1941-1945, sygn. 955-1003.
465. Konsulat RP w Tuluzie 1930-1945
4,20 mb., inw. ks.1487 j.
Polacy w obozie dla internowanych w Vernet d´Ariege, 1940-1942, sygn. 1. Akta petentów,
głównie Polaków, w sprawach paszportowych, stanu cywilnego, zasiłków, rent, sporów z pracodaw­
cami, 1930-1945, sygn. 2-1487.
466. Poselstwo RP w Atenach 1919-1939
8,00 mb., inw. ks. 548 j.
Grecja i inne państwa bałkańskie: sytuacja wewnętrzna, ruch komunistyczny, polityka za­
graniczna, 1920-1934, sygn. 1-88. Stosunki Polski z Grecją, Egiptem, Łotwą, Rumunią, Turcją i
ZSRR, 1920-1935, sygn. 89-161. Liga Narodów, konferencje międzynarodowe, Trybunał Spra­
wiedliwości Międzynarodowej w Hadze,1920-1935, sygn. 162-189. Kontakty między uczonymi
polskimi i greckimi, 1921-1934, sygn. 190-197. Grecja i inne państwa bałkańskie: stosunek do pak­
tów międzynarodowych, wyznania, mniejszości narodowe, 1919-1935, sygn. 198-220. Polacy w
Grecji, Czechosłowacji i ZSRR, 1920-1934, sygn. 221-233. Współpraca polsko-grecka w sprawach
prasy i propagandy, 1920-1935, sygn. 234-307. Współpraca polsko-grecka w sprawach
komunikacji, tranzyt przez Bałkany, 1920-1934, sygn. 308-321. Sytuacja w Polsce, działalność in­
formacyjna Poselstwa, 1919-1936, sygn. 322-450. Opieka nad obywatelami polskimi i greckimi,
1920-1934, sygn. 451-539. Polska: organizacja władz i urzędów, sytuacja i działalność Ukraińców i
Niemców, sytuacja w Gdańsku, 1920-1934, sygn. 540-548.
224
467. Konsulat Honorowy RP w Salonikach 1927-1941
1,00 mb., inw. ks.120 j.
Grecja, ZSRR: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, komuniści w Macedonii, 19281938, sygn. 1-11. Stosunki polityczne i ekonomiczne Polski z Grecją i innymi państwami, 19271939, sygn. 12-24. Materiały o udziale Polaków w walce o niepodległość Grecji, starania o udo­
stępnienie naukowcom polskim zbiorów klasztoru na górze Athos, 1928-1938, sygn. 25-30. Konfe­
rencje państw bałkańskich, wizyty kombatantów w Salonikach, 1929-1939, sygn. 31,32. Polacy za
granicą, w tym w Grecji i Bułgarii, 1928-1940, sygn. 33-39. Prasa i propaganda polska i grecka,
1927-1939, sygn. 40-57. Łączność kolejowa i lotnicza Polski z Grecją, 1928-1938, sygn. 58-63.
Obchody i uroczystości polskie i greckie, sprawy organizacyjne Konsulatu, 1927-1941, sygn. 6479. Sprawy konsularne: informacje handlowe, sprawy obywatelstwa, paszportów i inwigilacji,
1927-1941, sygn. 80-118. Żydzi w Polsce i Grecji, 1927-1939, sygn. 119, 120.
468. Poselstwo RP w Tokio 1921,1925-1928
0,04 mb., inw. ks. 2 j.
Sytuacja w Galicji Wschodniej, działalność: rad ukraińskich, komitetów karpatoruskich, od­
działów czeskich na Syberii, 1921, sygn. 1. Sytuacja w Chinach, Korei, Japonii i na rosyjskim
Dalekim Wschodzie, działalność Poselstwa RP w Tokio 1925-1928, sygn. 2.
469. Poselstwo RP w Belgradzie 1919-1932,1941
2,33 mb., inw. ks.157j., bez ew. 4 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Jugosławii i innych państw 1919-1932, sygn. 174. Stosunki Polski z Jugosławią, 1922-1932, sygn. 75-82. Organizacje i instytucje między­
narodowe: Jugosławia a Liga Narodów, Polska a Komitet Studiów Unii Europejskiej, Mieszany
Trybunał Arbitrażowy Węgiersko-Czechosłowacki, Konferencja Bałkańska, 1930-1932, sygn. 8390. Jugosławia: prawo do reparacji, mniejszości narodowe, wyznania, stosunek do Konferencji
Paneuropejskiej i Małej Ententy, 1928-1932, sygn. 91-109. Polacy w Czechosłowacji 1931, 1932,
sygn. 110, 111. Raporty z prasy jugosłowiańskiej i włoskiej, współpraca Polski i Jugosławii w
dziedzinie propagandy, wycieczek, wystaw i obchodów uroczystości, 1919-1932, sygn. 112-139.
Budowa mostu na Dunaju, 1930-1932, sygn. 140, 141. Konferencja posłów polskich w krajach
Europy środkowej, wymiana odznaczeń polskich i jugosłowiańskich, 1929-1932, sygn. 142-147.
Sprawy konsularne: werbunek wojskowy niemiecki, jeńcy polscy z armii austriacko-węgierskiej,
1919-1932, sygn. 148-154. Polska: działalność Ukraińców i Niemców, polskie okręty w Gdańsku,
1930-1932, sygn. 155-157.
470. Konsulat Honorowy RP w Monrowii 1929-1939
0,09 mb., inw. ks. 8 j.
Liberia: ustawodawstwo, budżet, handel zagraniczny i lecznictwo, 1929-1939, sygn. 1-4.
Liga Morska i Kolonialna w Liberii, 1936-1939, sygn. 5. Walka ze środkami odurzającymi w Li­
berii, 1938, sygn. 6. Sprawy organizacyjne Konsulatu, 1938, 1939, sygn. 7. Zestawienie orzeczeń
Sądu Najwyższego Liberii, 1933-1935, sygn. 8.
471. Konsulat RP w Kłajpedzie 1939
0,07 mb., inw. ks. 22 j.
225
Stosunki polityczne i ekonomiczne Litwy z Niemcami, Litwini w Kraju Kłajpedzkim i w
Niemczech, 1939, sygn. 1-4. Polska wobec ekspansji Niemiec i wydalania stamtąd Żydów, stosunki
firm polskich i kłajpedzkich, 1939, sygn. 5-8. Emigracja: polscy robotnicy sezonowi w Niemczech,
polskie stowarzyszenia gospodarcze na Litwie 1939, sygn. 9, 10. Raporty prasowe Konsulatu o
sytuacji w Kłajpedzie i stosunkach litewsko-niemieckich,1939, sygn. 11. Status Konsulatu wobec
aneksji Kłajpedy przez Niemcy, sprawy organizacyjnej finansowe Konsulatu i Ambasady RP w
Berlinie, 1939, sygn. 12-19. Pozbawienie obywatelstwa polskiego Żydów przebywających w
Niemczech, 1939, sygn. 20, Strefa wolnocłowa i obywatele polscy w Kłajpedzie, 1939, sygn. 21,22.
472. Konsulat Honorowy RP w Monaco 1926-1942
1,62 n., inw. ks.120 j.
Monaco: struktura władz, obce przedstawicielstwa, sytuacja gospodarcza różnych państw,
1925,1937, sygn. 1-4. Sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych państwach: komunikaty
Państwowego Instytutu Gospodarczego, 1928-1930, sygn. 5-29. Stosunki polityczne polsko- wło­
skie, 1940, sygn. 30. Rokowania Polski i Monaco w sprawie konwencji o ekstradycji, 1934-1936,
sygn. 33. Organizowanie dywizji polskiej we Francji, 1939, sygn. 32. Towarzystwo Prawa Między­
narodowego, profesorowie polscy w okupowanej Polsce i na emigracji, kongresy naukowe, 19271942, sygn. 34-38. Polacy w Monaco i we Francji 1927-1942, sygn. 39-45. Prasa i propaganda pol­
ska w Monaco i we Francji, 1927-1942, sygn. 31, 46-59. Działalność PLL „Lot”, komunikacja we
Francji 1929-1935, sygn. 60, 60a, 61. Wizyta Ministra J. Becka w Monaco i we Włoszech, kondo­
lencje, ordery, uroczystości, zmiana zasad działalności polskich placówek zagranicznych po wy­
buchu II wojny światowej, 1927-1942, sygn. 62-76. Sprawy konsularne; pomoc dla uchodźców
wojennych z Polski, inwigilacja osób podejrzanych, listy Stefanii Sempołowskiej i Rose Bailly,
1926-1942, sygn. 77-114. Mniejszość niemiecka w Polsce, 1939, sygn. 115. Porty w Gdyni i w
Gdańsku, 1928,1940, sygn. 116,117.
473. Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej w Berlinie 1916-1919
0,60 mb., inw. ks. 28 j.
Organizacja i kompetencje Przedstawicielstwa, opieka nad Polakami w Niemczech, 19171919, sygn. 1-6. Sytuacja ziem polskich: Legiony i Polnische Wehrmacht, Traktat Brzeski, two­
rzenie polskich urzędów w kraju i przedstawicielstw za granicą, 1916-1918, sygn. 7-20. Opieka
konsularna nad polskimi uchodźcami i jeńcami, 1918, sygn. 21-23. Polska Agencja Prasowa: prze­
glądy z prasy polskiej i obcej 1917, 1918, sygn. 24-28.
474. Ambasada RP w Berlinie [1919] 1920-1939
70,79 mb., inw. druk. 3988 j., bez ew. 14 j.
Niemcy: stosunki polityczne z poszczególnymi państwami (z wyjątkiem Polski) i Ligą Na­
rodów, 1920-1939, sygn. 1--267. Niemcy: sytuacja wewnętrzna, partie i organizacje polityczne,
emigracja polityczna, mniejszości narodowe, ruch komunistyczny, kultura i oświata, propaganda na
rzecz zwrotu kolonii, 1919-1939, sygn.268-441. Niemcy: stosunki ekonomiczne z zagranicą, prze­
mysł, rolnictwo, rynek pracy, bezrobocie, reakcja na wywłaszczanie majątków niemieckich w Pol­
sce, 1920-1939, sygn. 442-727. Polska: stosunki polityczne z zagranicą z wyjątkiem Niemiec, kon­
flikty z Czechosłowacją I Litwą,1920-1939, sygn. 728-746. Polska: stosunki polityczne z Niem­
cami, kwestie Prus Wschodnich i Górnego Śląska, niemiecka propaganda antypolska, interwencje
placówek polskich w obronie obywateli polskich, głównie Żydów, 1919-1939, sygn.747-806. 808931. Polska: Stosunki polityczne z ZSRR, głównie wojna 1920 r., 1920-1928, sygn. 807. Polska:
226
stosunki ekonomiczne z zagranicą, z wyjątkiem Niemiec 1920-1932,, sygn. 936-969, 975, 1040.
Polska: stosunki ekonomiczne z Niemcami, 1919-1939, sygn. 932-933, 939-966, 969- 1076. Polska:
sytuacja ekonomiczna, 1930-1937, sygn. 1086-1099. Rokowania i umowy Polski z zagranicą w
kwestiach politycznych, gospodarczych, społecznych, migracyjnych, granicznych, komunikacyj­
nych, 1919-1939, sygn. 1100-1276, 1285-1288. Umowy zawarte bez udziału Polski, 1922-1933,
sygn. 1277-1284. Watykan: stosunki z Polską i innymi państwami 1923-1938, sygn. 1289-1300.
Liga Narodów i organizacje afiliowane, kongresy międzynarodowe, pakty gwarancyjne, Liga Na­
rodów wobec agresji Włoch na Abisynię i Japonii na Chiny, 1921-1939 sygn. 1301-1417. Między­
narodowe stosunki naukowe, 1922-1939, sygn. 1418-1476. Traktaty: wersalski i ryski oraz ich wy­
konywanie, 1920-1934, sygn. 1478-1499. Zagłębie Saary, 1921-1935,sygn. 1500-1504. Nadrenia,
1927-1928, sygn.1505. Locarno, 1925-1926, sygn. 1506. Palestyna, 1937, sygn. 1507. Kłajpeda,
1921-1932, sygn. 1508-1517. Projekty porozumień państw europejskich, Mała Ententa, 19201936, sygn. 1518-1521, 1549-1554. Międzynarodowe organizacje pacyfistyczne i kombatanckie,
1922-1936, sygn. 1522-1530. Polacy skazani w Niemczech i na Litwie za szpiegostwo na rzecz
Polski, Niemcy skazani w Polsce za szpiegostwo na rzecz Niemiec, Stała Komisja do Walki o
Amnestię dla Więźniów Politycznych w Niemczech, 1920-1939, sygn. 1531-1548. Stosunki wy­
znaniowe, głównie w Niemczech, Polsce i ZSRR, 1921-1939, sygn. 1555-1578. Aspekty między­
narodowe w kwestiach położenia Polaków w Niemczech, Czechosłowacji, na Litwie, we Francji i
w Belgii oraz mniejszości niemieckiej w Polsce i innych państwach 1919-1939, sygn.1579-2236.
Prasa i propaganda polska i niemiecka 1920-1939, sygn. 2237-2660. Komunikacja polska i między­
narodowa, 1920-1939, sygn. 2661-2762. Zajścia na granicy polsko-niemieckiej, 1919-1939, sygn.
2763-2802. Minister Spraw Zagranicznych: podróże, deklaracje, wywiady 1920-1939, sygn. 28032808. Sekretariat Ministra: biuletyny i protokóły na tematy sytuacji międzynarodowej, 1920-1923,
1930, 1931, 1937, 1938, sygn. 2809-2814. Protokół dyplomatyczny: ceremoniał, uroczystości pol­
skie i niemieckie, notyfikacje, wizyty, życzenia, ordery i odznaczenia, 1920-1939, sygn.2815-2867.
Organizacja i funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych polskich i ob­
cych, 1919-1939, sygn. 2868-2947. Organizacja MSZ i placówek polskich w Niemczech, sprawy
budżetowe, gospodarcze i personalne, 1919-1939, sygn. 2948-3247. Sprawy konsularne: instrukcje,
raporty administracyjne, zjazdy konsulów, kontrole konsulatów i ich stosunki z władzami niemiec­
kimi, przekazywanie dokumentów i wyroków sądowych i postanowień administracyjnych, ekstra­
dycje, wymiana rejestrów karnych, pomoc prawna dla obywateli polskich, sprawy obywatelstwa i
opcji, paszporty i wizy, ewidencja wojskowa, 1919-1939,sygn. 3248-3655. Wywiad polski i nie­
miecki, inwigilacja, m.in.. komunistów i nacjonalistów ukraińskich w Polsce, aresztowania przez
władze polskie i niemieckie,1919- 1939, sygn. 3656- 3699. Polska: sytuacja wewnętrzna, zamach
majowy,1920-1938, sygn. 3700-3706. Sprawy portowe w Niemczech i Polsce, 1922-1939, sygn.
3707-3721. Informacje handlowe i finansowe, 1920-1939. Ubezpieczenia społeczne i renty,
repatriacja, opieka lekarska, składki i dary głównie dla obywateli polskich, 1920-1939, sygn. 37533804. Poszukiwanie osób, ekshumacje, depozyty, udzielanie informacji,1920-1939, sygn.38053840. Polska: organizacja i działalność władz naczelnych i instytucji centralnych, 1920-1938, sygn.
3841-3868. Mniejszości w Polsce i w innych państwach: niemiecka, białoruska, ukraińska i żydow­
ska, 1920-1939, sygn. 3869 – 3935. Propaganda rewizjonistyczna Niemiec i jej zwalczanie przez
stronę polską, 1925-1938, sygn.3936-3946. Wolne Miasto Gdańsk: port i stocznia, działalność
władz gdańskich i niemieckich, położenie ludności polskiej, 1921-1937, sygn.3947-3961. Akta am­
basadora RP w Berlinie Józefa Lipskiego: stosunki polsko-niemieckie, dokumenty osobiste, 19271938, sygn. 3962-3988.
475. Konsulat Generalny RP w Berlinie 1918-1939
2,97 mb., inw. druk. 284 j., bez ew. 32 j.
Niemcy: sytuacja wewnętrzna polityczna i ekonomiczna, kontakty z Litwą i ZSRR,
emigracja polskich górników z Zagłębia Ruhry do Francji i Belgii, liczebność Polaków, 1919-1938,
227
sygn. 1-14, 273,278. Stosunki polityczne i ekonomiczne polsko- niemieckie, 1919-1939, sygn. 1532, 274, 281-283. Emigranci rosyjscy w Polsce, 1922, sygn. 33. Handel żywym towarem i jego
zwalczanie, 1931-1937, sygn. 34,35. Spory między Polską a Niemcami w sprawach majątkowych,
1924-1932, sygn. 36, 37. Kongresy międzynarodowe: instrukcje, 1937, sygn. 38. Współpraca na­
ukowa, stypendia, wymiana młodzieży głównie między Polską a Niemcami, 1919-1939, sygn.3746. Traktaty: wersalski i ryski – wykonywanie, 1924-1930, sygn. 47-49,61. Organizacje pacy­
fistyczne, 1927, 1931, sygn. 50,51. Obywatele polscy oskarżeni i uwięzieni w Niemczech pod za­
rzutem szpiegostwa na rzecz Polski, 1923-1938, sygn. 52-57. Sprawy wyznaniowe w Niemczech,
1929-1931, sygn. 58-60. Polacy w Niemczech, 1919-1934, sygn. 62-85. Prasa i propaganda polska i
niemiecka, 1919-1939, sygn. 86-156. Komunikacja kolejowa, rzeczna i lotnicza, przepustki granicz­
ne, 1923-1936, sygn. 157-164. Biuletyny MSZ o sytuacji międzynarodowej, 1922, 1923,sygn.
165,165. Listy polecające, zaświadczenia, kondolencje, życzenia, odznaczenia, 1922, 1926,19311938, sygn. 167-175. Konsulaty polskie w Niemczech i niemieckie w Polsce, organizacja, finanse i
personel Konsulatu Generalnego RP w Berlinie, 1920-1939, sygn. 176-198, 212-220,280. Za­
rządzenia konsularne, sprawozdania z działalności konsulatów, zjazdy konsulatów polskich w
Niemczech, 1919-1932, sygn. 199-210. Zjazd konsulów polskich w ZSRR, 1928, sygn. 211. Opieka
konsularna nad obywatelami polskimi w Niemczech, zapomogi, paszporty, wizy, 1919-1935, sygn.
221-241. Ewidencja wojskowa, ochotnicy do armii polskiej i chińskiej, 1922,1932,1933, sygn. 242244. Wywiad polski i niemiecki, 1919-1934, sygn. 245-249. Informacje dotyczące komunistów, na­
cjonalistów ukraińskich, syjonistów oraz innych podejrzanych osób w Niemczech,1919-1936, sygn.
250-258. Aresztowania obywateli niemieckich przez władze polskie i obywateli polskich przez wła­
dze niemieckie, 1928-1937, sygn. 259, 260. Informacje handlowe, patenty i wynalazki, 1926-1935,
sygn. 261-264. Repatriacja jeńców wojennych i osób internowanych przez władze niemieckie, ra­
dzieckie i polskie, 1919-1921, sygn. 265. Depozyty, pożyczki, zapomogi, dary dla obywateli pol­
skich, 1919-1937, sygn. 266-268, 272. Sprawy lecznictwa i cmentarzy wojennych, 1926-1933,
sygn. 269-271. Sprawy pieniędzy i papierów wartościowych, 1923-1937, sygn. 275-277, 279.
476. Konsulat RP w Hamburgu 1922-1939
0,28 mb., inw. druk. 49 j.
Sytuacja polityczna i gospodarcza okręgu Hamburg, kongres organizacji „Kraft durch Freude”,
1938, 1939, sygn. 1,2. Stosunki polsko-niemieckie polityczne i ekonomiczne, emigracja i
reemigracja obywateli polskich i niemieckich 1938, 1939, sygn. 3-5,7. Obywatele polscy skazani w
Niemczech- opieka konsulatu, 1937-1939, sygn. 6. Polacy w Niemczech: położenie, kontakty z
Polską, 1938, 1939, sygn. 7-10, 11- 18. Problem emigracji Żydów, 1938, sygn. 11. Prasa i
propaganda polska i niemiecka, 1937-1939, sygn. 19-24. Warunki tranzytu materiałów wojskowych
przez Polskę, 1939, sygn. 25. Prasa szwedzka o polskiej polityce zagranicznej 1938, sygn. 26. Spra­
wy organizacyjne i finansowe Konsulatu, 1938, 1939, sygn. 27-37. Sprawy konsularne: zjazd kon­
sulów, opieka prawna, ustalanie obywatelstwa, paszporty, wizy, wydalanie z Niemiec, inwigilacja,
aresztowania, datki i depozyty, 1927-1939, sygn. 38-47. Obywatele niemieccy w Polsce, 1938,
sygn. 48.
477. Konsulat Generalny RP w Królewcu 1924-1939
0,35 ., inw. druk. 44 j., mf. nr B 3576-3620
Stosunki polsko-niemieckie i propaganda polska, 1939, sygn. 1. Polscy robotnicy i studenci
w Niemczech, 1927-1939, sygn. 2-5. Zarządzenia administracyjne MSZ, księga dziennik-główna
Konsulatu, 1936-1939, sygn. 6-10, 44. Sprawy konsularne i wywiadowcze: ustalanie obywatel­
stwa, optanci i bezpaństwowcy, paszporty, wizy, przekraczanie granic, aresztowania, inwigilacja,
rejestracja wojskowa, 1924-1939, sygn. 11-28, 31-40. Obywatele polscy w armii republikańskiej w
228
Hiszpanii i w organizacjach paramilitarnych oraz Wehrmachcie w Niemczech, 1938, sygn. 29, 30.
Mniejszość niemiecka w Polsce, sytuacja w Gdańsku 1936-1939, sygn. 40-43.
478. Konsulat RP w Kwidzynie 1919-1939
2,20 mb., inw. druk.187 j., mf. nr B 3621-3807
Niemcy - Prusy Wschodnie i Pomorze Szczecińskie: sytuacja polityczna i gospodarcza 19221938, sygn. 1-8a. Polska : stosunki polityczne i ekonomiczne z Niemcami, umowa graniczna z
Czechosłowacją, propaganda polska w kwestiach litewskich, 1921-1938, sygn. 9-18. Badania:
historii i gospodarki Prus Wschodnich oraz Powstania Wielkopolskiego, 1930-1932, sygn. 19, 19a.
Działalność kleru w Prusach Wschodnich i szykany władz niemieckich, 1933-1938, sygn. 20. Pola­
cy w Prusach Wschodnich: plebiscyt, szkolnictwo, organizacje, majątki rolne, robotnicy sezonowi,
1919-1939, sygn. 21-61a. Prasa i propaganda polska i niemiecka, 1922-1939, sygn. 62-87. Granica
polsko-niemiecka: przeloty samolotów, dostęp do Wisły, zajścia graniczne, tranzyt i mały ruch
graniczny 1922-1939, sygn. 88-100. Obchody i uroczystości polskie i niemieckie, ordery i od­
znaczenia, sprawy organizacyjne, finansowe i personalne Konsulatu 1920-1939, sygn. 101-121. In­
strukcje i zjazdy konsularne, stosunek władz niemieckich do konsulatu, 1927-1939, sygn. 122124, 131-133. Sprawy konsularne i wywiadowcze: obywatelstwo, paszporty, wizy i przepustki, wy­
dalanie z Niemiec, rejestracja wojskowa, wywiad polski, inwigilacja, dary i składki, groby wojenne,
1920-1938, sygn. 125-130, 134-159a. Mniejszość niemiecka i ukraińska w Polsce, niemiecka
propaganda rewizjonistyczna i kontrakcja polska, 1922-1939, sygn. 160-167.
479. Konsulat RP w Lipsku 1924-1938
0,20 mb. inw. druk. 28 j., bez ew. 2 j.
Niemcy: sytuacja wewnętrzna, działalność partii i organizacji politycznych, 1924, 1932-1937,
sygn. 1,2. Stosunki polsko-niemieckie, 1929-1936, sygn. 3-5. Polacy w Saksonii i Turyngii, rozpra­
wa sądowa w Lipsku przeciw byłym powstańcom śląskim, 1924, 19271938, sygn. 6-8. Sprawy
personalne Konsulatu, 1924, 1938-1938, sygn.9-14. Dotacje dla emigrantów polskich na cele kul­
turalno-oświatowe,1930-1938, sygn. 15-17. Sprawy konsularne: interwencje w sprawie prześlado­
wania Żydów – obywateli polskich, pożyczki i zapomogi, aresztowania i zajścia graniczne, 19241939, sygn. 18-26. Nastroje rewizjonistyczne w Niemczech, 1938, sygn. 27.
480. Konsulat Generalny RP w Monachium 1920-1939
0,90 mb., inw. druk. 148 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Austrii, Czechosłowacji, Litwy, Niemiec, Węgier,
Włoch i ZSRR, 1920-1937, sygn. 1-21,25-28, 36, 51. Ruch komunistyczny, głownie we Francji i w
Niemczech, 1923-2925, 1936, sygn. 23,24. Sprawa Ukrainy Zakarpackiej, 1938, sygn. 22. Polska:
stosunki polityczne i ekonomiczne z Niemcami i polityczne z ZSRR, 1920-1929, sygn. 29-35, 37,
43,144, 145. Niemcy a Liga Narodów, konferencja lotnicza z udziałem Niemiec 1926, 1927, 1937,
sygn. 38-40. Konferencja pacyfistów polskich i niemieckich 1926, sygn. 41. Niemcy: stosunek do
konferencji w Locarno i planu Dawesa 1925-1927, sygn. 44,45. Więźniowie polscy w Niemczech,
1935-1938, sygn. 46. Sprawy wyznaniowe w Niemczech i w ZSRR, 1922-1925, 1934-1936, sygn.
47-50. Polacy w Niemczech, Czechosłowacji i na Litwie, 1922-1938, sygn. 52-66. Prasa i
propaganda polska i niemiecka, 1921-1938, sygn. 42,67-80. Komunikacja: ustawodawstwo lot­
nicze, przeloty samolotów nad Polską, budowa kanału Ren-Men-Dunaj, rozebranie mostu na Wiśle
pod Opaleniem 1924, 1927, 1928, sygn. 91-95. Biuletyny MSZ na temat sytuacji międzynarodowej,
1920-1929, sygn. 96-100. Protokół dyplomatyczny: informacje o dyplomatach i konsulach, wizyty,
zarządzenia polskie i niemieckie 1920-1938, sygn.101-106, 147. Sprawy organizacyjne, personalne
229
i finansowe Konsulatu, 1921-1939, sygn. 197, 108. Sprawy konsularne: zjazdy konsulów, opieka
prawna, obywatelstwo, paszporty, wizy, ewidencja wojskowa, inwigilacja uchodźców rosyjskich i
komunistów, renty, zapomogi, groby wojenne, depozyty, informacje handlowe, 1920-1938, sygn.
109-141. Mniejszość niemiecka i żydowska w Polsce, 1924-1927, sygn. 142,143.
481. Konsulat RP w Olsztynie 1929-1932
0,04 mb., inw. druk. 3 j., mf. nr B 3573-3575.
Niemcy, Prusy Wschodnie: sytuacja wewnętrzna, polityka zagraniczna – raporty z prasy nie­
mieckiej, 1929-1932, sygn. 1-3.
482. Konsulat Generalny RP w Opolu 1920-1939
3,51 mb., inw. druk. 290 j., bez ew. 1 j., mf. nr B 402-691.
Niemcy: polityka zagraniczna, sytuacja wewnętrzna polityczna i ekonomiczna na Śląsku,
1922-1939, sygn. 1-25. Stosunki polityczne i ekonomiczne między Polską a niemiecką częścią
Śląska, plebiscyt, prasa niemiecka o rozwoju gospodarczym polskiego Górnego Śląska, 1920-1939,
sygn. 26-36. Organizacje pacyfistyczne polskie i obce, 1927-1930, sygn. 37, 38. Mniejszość polska
w Niemczech i mniejszość niemiecka w Polsce, niemiecka propaganda rewizjonistyczna na Śląsku,
1920-1939, sygn. 39-167, 270-272,275-286. Prasa i propaganda polska i niemiecka 1922-1939,
sygn. 168-208, 287. Komunikacja i turystyka między Polską a Niemcami, 1924-1929, 1939, sygn.
209-211. Konsulat Niemiec w Katowicach, 1925-1933, sygn. 212-214. Konsulat Generalny RP w
Opolu: sprawy organizacyjne, personalne i finansowe, 1923-1939, sygn. 215-240. Zjazdy konsulów
polskich w Niemczech, 1921-1938, sygn. 241, 242. Sprawy konsularne: stosunki z władzami miej­
scowymi, interwencje w obronie Polaków, opieka prawna, obywatelstwo, paszporty, wizy, aresz­
towania i wydalanie z Niemiec, renty, datki, groby wojenne, rejestracja wojskowa, inwigilacja,
1921-1939, sygn. 243-269. Mniejszości narodowe w Polsce, w tym żydowska i ukraińska, 19301933, sygn. 270, 273, 274. Gdańsk: Senat, rokowania polsko-niemieckie, 1934-1939, sygn.
288,289.
483. Konsulat RP w Pile 1923-1938
0,04 mb., inw. druk. 8 j.
Delegaci Polski i WM Gdańska na konferencjach międzynarodowych, 1937,sygn. 1. Organiza­
cja Konsulatu, 1933-1938, sygn. 2,3. Polacy w Niemczech, zarządzenia wizowe, 1923-1938, sygn.
4-7. Obywatele gdańscy w armii niemieckiej, 1937, sygn. 8.
484. Konsulat RP w Szczecinie [1921] 1922-1939
2,25 mb., inw. druk. 275 j., mf. nr B. 4040-4313
Niemcy, Pomorze Szczecińskie: sytuacja wewnętrzna polityczna i ekonomiczna, 1926-1939,
sygn. 1-32. Stosunki ekonomiczne polsko-niemieckie, niemiecka propaganda rewizjonistyczna,
1924-1939, sygn. 33-43,46,48. Katedra slawistyki w Greifswaldzie, wykopaliska na Wolinie, 19331936, sygn. 44, 45. Polacy w Szczecinie, polscy robotnicy rolni na Pomorzu Szczecińskim, 19221939, sygn. 47, 49-91. Prasa i propaganda polska i niemiecka, 1928-1938, sygn. 92-125.
Komunikacja w Niemczech, tranzyt przez Polskę, ruch graniczny 1930-1939, sygn. 126-140. Kon­
sul brytyjski w Szczecinie, ordery i odznaczenia polskie dla Polaków, 1933-1937, sygn. 141, 142.
Sprawy organizacyjne, personalne i finansowe Konsulatu,1921-1939, sygn. 143-187. Instrukcje i
zjazdy konsularne, stosunki z władzami miejscowymi, 1927-1938, sygn. 188-194,197-199. Sprawy
230
konsularne: interwencje, pomoc prawna, paszporty, wizy, obywatelstwo, ewidencja wojskowa, in­
wigilacja, aresztowania,1924-1939, sygn. 200-235, 240-244, 274,275. Przydzielenie wywiadowców
polskich do Konsulatu, sytuacja wojskowa i działalność niemieckich organizacji paramilitarnych
na Pomorzu Szczecińskim,1927-1934, sygn. 236-239. Port szczeciński- sytuacja ekonomiczna i ob­
roty, 1929-1939, sygn. 245-256. Informacje handlowe, pożyczki i zapomogi, sprawy weterynaryjne,
1925-1937, sygn. 258-261. Rybołówstwo, 1930, sygn. 262-263. Wymiana inżynierów i techników
między Niemcami a ZSRR, 1931, sygn. 264. Archiwalia i książki przechowywane w Szczecinie,
1931, sygn. 265. Propagowanie polskiej gospodarki w Niemczech, 1936, sygn. 266. Polska: mniej­
szość niemiecka, ukraińska i żydowska, 1927, 1932-1939, sygn.267-273.
485. Konsulat Generalny RP we Wrocławiu 1921-1939
0,16 mb., inw. druk.20 j.
Akta osobowe pracowników Konsulatu, 1921-1939, sygn. 1-20.
486. Poselstwo RP w Oslo 1920-1940
0,30 mb., inw. kart. 38 j.
Norwegia: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 1937-1939, sygn. 1,2. Stosunki pol­
sko-norweskie, 1931-1936, sygn. 3-5. Sprawy międzynarodowe: sankcje gospodarcze wobec
Włoch, konwencja o emigracji, Kongres Historyków w Warszawie, 1932-1935, sygn. 6-8. Prasa i
propaganda polska i norweska, 1920-1939, sygn. 9-19. Komunikacja polska i szwedzka, 19331938, sygn. 20,21. Dyplomaci ZSRR w Norwegii, organizacja Poselstwa i konsulatów honorowych
w Norwegii, 1929-1940, sygn. 22-30. Sprawy konsularne: kwestie obywatelstwa, zapomogi dla
uchodźców wojennych z Polski, 1933-1939, sygn. 31-38.
487. Ambasada RP w Bukareszcie 1919-1940 [1941]
5,62 mb., inw. druk. 614 j.
Sytuacja wewnętrzna polityczna i ekonomiczna oraz polityka zagraniczna Austrii, Czechosło­
wacji, Grecji, Rumunii, Węgier, Włoch, Turcji i ZSRR, 1919-1939, sygn. 1-73. Polska: stosunki po­
lityczne i ekonomiczne z Litwą, Niemcami, Rumunią, Turcją i ZSRR, 1919-1939, sygn. 74-277.
Konferencje, konwencje i traktaty międzynarodowe, 1924-1932, sygn. 278, 279, 281-285, 302, 303.
Współpraca naukowa i kulturalna Polski i Rumunii, 1925-1937, sygn. 286-300. Sytuacja na Ba­
łkanach a Polska: konferencje rolne i ekonomiczne, blok rolny, Mała Ententa, 1920-1938, sygn.
304-310. Prawosławie w Rumunii i w Polsce, 1923, 1930, sygn. 311. Mniejszości narodowe w Ru­
munii, 1920-1939, sygn. 301-313. Polacy w Rumunii, 1919-1938, sygn. 314-336. Prasa i propagan­
da rumuńska i polska, 1920-1939, sygn. 337-411. Komunikacja międzynarodowa i polsko –ru­
muńska, tranzyt, 1919-1939, sygn. 280, 412-468. Rumunia: wizyta ministra A. Zaleskiego, or­
ganizacja i działalność placówek polskich, 1919-1939, sygn. 469-528. Zjazdy konsulów polskich w
Rumunii, we Włoszech, USA i ZSRR, 1923-1935, sygn. 529-533. Sprawy konsularne i wywiadow­
cze: paszporty, wizy, inwigilacja uchodźców rosyjskich i komunistów, udzielanie informacji,
1919-1939, sygn. 529-600. Polska: sytuacja polityczna, działalność mniejszości niemieckiej, ukra­
ińskiej i żydowskiej, 1920-1939, sygn.312, 601-606. Sprawy WM Gdańska i portów w Gdańsku i
w Gdyni, 1931-1938, sygn. 607-609. Biuro Weryfikacji, Rejestracji i Ewidencji Samochodów przy
Ambasadzie RP w Bukareszcie: organizacja, rejestrowanie pojazdów ewakuowanych z Polski,
1940, 1941, sygn. 610.
488. Agencja Konsularna w Cluj 1936-1939
231
0,30 mb., inw. ks.15 j.
Rumunia: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 1936-1939, sygn. 1-4. Mniejszości w
Rumunii z wyjątkiem polskiej, 1938, 1939, sygn. 5. Polacy w Rumunii, 1938, 1939, sygn. 6,7.
Przeglądy prasy rumuńskiej, obchody uroczystości polskich, 1936-1939, sygn. 8-12. Koleje i lotnic­
two polskie i rumuńskie, 1936-1939, sygn. 13, 14. Odznaczenia polskie dla obywateli rumuńskich,
1937-1939, sygn. 15.
489. Konsulat Honorowy RP w Konstancy 1935-1940
0,18 mb., inw. kart. 21 j.
Sprawy konsularne: żegluga, informacje handlowe, dokumenty stanu cywilnego, przesyłanie
wyroków sądowych, opieka społeczna nad emigrantami polskimi w Rumunii,1935-1940, sygn. 121.
490. Ambasada RP w Waszyngtonie [1918] 1919-1945
49,34 mb., inw. książkowy 3200 j., baza danych „acces”
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna USA, Filipin, Iraku, Jugosławii i Kanady, amery­
kańskie pożyczki i długi wojenne, 1919-1945, sygn. 1-207, 2646-2655. Polska: stosunki polityczne
i gospodarcze z USA i innymi państwami alianckimi, zakupy i pożyczki polskie w USA, umowy
polsko-amerykańskie 1919-1945,sygn. 208-736, 2656-2684. Watykan: stosunki z Polską i innymi
państwami,1921-1939,sygn.737-739, 2685. Organizacje i instytucje międzynarodowe i społeczne:
Liga Narodów, konferencje, instytuty i biura, 1919-1945, sygn. 740-795, 799-800, 2686-2693. Pakt
czterech mocarstw, 1933, sygn. 876. Międzynarodowa współpraca naukowa i kulturalna, głównie
między USA i Polonią amerykańską a Polską, działalność Fundacji Kościuszkowskiej i Polskiego
Instytutu Naukowego w Ameryce, 1921-1945, sygn. 796, 801-863, 2694-2717. Traktaty zawarte w
Wersalu, Rydze, Trianon i w Locarno i ich wykonywanie,1920-1937, sygn. 864-870. Działalność
organizacji pacyfistycznych, komunistycznych i robotniczych na świecie, 1921-1938, sygn. 871875. Sytuacja kościołów w Polsce i w innych państwach, 1922-1934, sygn. 877-889. Mniejszości
narodowe i polityka narodowościowa w Polsce i w innych państwach, 1926-1936, sygn. 890-894.
Polityka imigracyjna USA, Polacy w USA i w innych krajach Ameryki, 1918-1945, sygn. 8951124, 2729-2755. Prasa i propaganda polska i obca, głównie w USA 1919-1945, sygn. 1125-1666,
2756-2909. Żegluga morska i lotnictwo polskie i obce, statki polskie w USA, 1918-1945, sygn.
1667-1728, 2910-2924. Rząd RP w kraju i w Londynie, placówki polskie w USA: działalność, or­
ganizacja, finansowanie, wizyty polskich polityków w USA, 1919-1945, sygn. 1729-2094, 25642645, 2925-3068, 3187-3203. Sytuacja w okupowanej Polsce i w innych krajach europejskich,
projekty powojennej odbudowy, 1940-1945, sygn. 2718-2728. Sprawy konsularne: działalność kon­
sulatów polskich w USA i Kanadzie, pomoc dla uchodźców wojennych z Polski, organizowanie za­
kupów i pożyczek dla kraju, 1919-1945, sygn. 2095-2563, 3069-3186.
491. Konsulat RP w Buffalo 1920-1932
1,02 mb., inw. kart.204 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, Kanady, Łotwy, Niemiec, USA i ZSRR, 19201931, sygn. 1-29. Polska: stosunki polityczne i gospodarcze z Czechosłowacją, Litwą, USA i
ZSRR, 1920-1931, sygn. 30-53. Liga Narodów: walka z handel żywym towarem, stosunek do WM
Gdańska, projekt utworzenia Światowego Towarzystwa Rolniczego, 1922-1929, sygn. 54-56. Pola­
cy w USA i na Kubie, Ukraińcy i Żydzi w USA, 1920-1930, sygn. 57-78. Prasa i propaganda pol­
ska w USA, 1920-1932, sygn. 78a-100. Żegluga i lotnictwo polskie i amerykańskie, tranzyt przez
232
Polskę i inne kraje, 1920-1930, sygn. 100a-107. Organizacja placówek polskich w Czechosłowacji,
Grecji, Norwegii, na Węgrzech i w ZSRR, 1920-1932, sygn. 108-147. Sprawy konsularne: or­
ganizacja i działalność konsulatów polskich w USA, pomoc dla Polaków, inwigilacja osób podej­
rzanych, 1920-1931, sygn. 148-186. Polska: organizacja i działalność władz i urzędów centralnych,
plebiscyt na Górnym Śląsku, sytuacja w Gdańsku, działalność Ukraińców, Żydów i Białorusinów w
Polsce i USA, 1920-1930, sygn. 187-197.
492. Konsulat Generalny RP w Chicago 1930-1945
1,48 mb., inw. kart. 127 j.
Proklamacja prezydenta Roosevelta, 1941, sygn. 1. Handel USA z Czechosłowacją 1937, sygn.
2. Stosunki ekonomiczne Polski z USA, 1931-1941, sygn. 3-26. Muzeum Kościuszki w Solurze,
1935-1937, sygn. 27. Synod prawosławny w Moskwie, 1945, sygn. 28. Polacy w USA, 1932-1945,
sygn. 29-35. Prasa i propaganda polska w USA, 1937-1945, sygn. 36-58. Żegluga w USA, lotnic­
two polskie i amerykańskie, 1933-1939, sygn. 59, 60. Sprawy organizacyjne i finansowe Konsulatu,
1930-1945, sygn. 61-75. Sprawy konsularne: opieka nad obywatelami polskimi, informacje handlo­
we, pożyczki, wizy i paszporty, 1933-1945, sygn. 76-122. Polska: Bank Polski, przesyłanie
pieniędzy i wydawnictw, 1931-1939, sygn. 123-127.
493. Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku 1919-1945
10,51mb.,inw. kart. 510 j, bez ew. 1 j.
Sytuacja wewnętrzna polityczna i gospodarcza w USA, Czechosłowacji, Danii, Ekwadorze,
Japonii, Kanadzie, Niemczech, San Domingo i Szwecji, 1921-1939, sygn. 1-30. Polska: stosunki
polityczne i ekonomiczne z USA, Czechosłowacją, Grecją, Jugosławią, Kanadą, Litwą, Niemcami,
Rumunią, Wielką Brytanią i ZSRR, 1919-1945, sygn. 31-100, 112, 113, 254, 285. Liga Narodów:
zbrojenia, rozbrojenie, gwarancje bezpieczeństwa, spór między Polską a WM Gdańskiem, 19311938, sygn. 101-104. Międzynarodowe Biuro Pracy, kongresy międzynarodowe, 1934, 1939,
1941,sygn. 105, 106. Współpraca naukowa Polski i USA, 1938-1943, sygn. 107-107. Traktat Ry­
ski – interpretacja, 1929-1932, sygn. 110. Organizacje pacyfistyczne, 1935, sygn. 111. Kościoły w
Polsce i za granicą, 1936-1945, sygn. 114-120. Mniejszości za granicą, 1931-1943, sygn. 121126. Polityka emigracyjna Polski i innych państw, Polacy w USA i w innych krajach, 1928-1944,
sygn. 127-180, 239,240. Organizacja i działalność polskich służb prasowych i propagandowych:
przeglądy i raporty prasowe, pisma, dziennikarze polscy i obcy, uroczystości polskie i obce, 19331945, sygn. 181-236. Komunikacja morska, kolejowa i lotnicza polska i amerykańska, turystyka w
Kanadzie, 1919-1944, sygn. 237, 241-253, 415-420. Organizacja i działalność polskich placówek
w USA i Kanadzie, wizyty osobistości polskich w USA 1919-1945, sygn. 254-333. Działalność
konsulatów polskich, głównie w USA i Kanadzie: raporty, sprawozdania i referaty ze zjazdów
konsularnych, 1926-1945, sygn. 334-344. Pomoc prawna dla obywateli polskich, dary i składki dla
polskich uchodźców wojennych, 1920-1945, sygn. 345-396, 424-470. Ewidencjonowanie: rezerwi­
stów, dezerterów i osób wrogo nastawione do Polski, 1920-1941, sygn. 397-413. Informacje han­
dlowe, 1937-1939, sygn. 420-423. Polska: sytuacja wewnętrzna, mniejszości narodowe, działalno­
ść władz i urzędów w kraju i na emigracji, 1932-1945, sygn. 414, 471-510.
494. Konsulat RP w Pittsburghu 1936-1942
0,13 mb., inw. ks.10 j.
USA: stan rynku pracy, 1934-1942, sygn.1. Polska: umowy zagraniczne zawarte po 1 września
1939 r., sygn. 2. Przeglądy z prasy polskiej i obcej wychodzącej w USA, 1936-1940, sygn. 3-10.
233
495. Poselstwo RP w Bernie 1919-1945
8,90 mb., inw. ks. 564 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna państw europejskich i Japonii 1920, 1939-1945,
sygn. 1-21. Polska: stosunki polityczne i ekonomiczne z poszczególnymi państwami, m.in.. z Niem­
cami, 1919-1945, sygn. 22-79. Watykan: stosunki z zagranica, w tym z Polską, 1942-1944, sygn.
80-82. Liga Narodów i inne organizacje międzynarodowe: skład, działalność, udział Polski, po­
moc dla uchodźców wojennych z Polski, Żydów z Niemiec i jeńców wojennych,1939-1945,
sygn.83-118. Trybunały, instytuty, biura i kongresy międzynarodowe, 1939-1945, sygn. 119-134.
Międzynarodowe stosunki naukowe: katedry i instytuty polskie za granica, stypendia dla polskich
studentów w Szwajcarii, zbiory naukowe, 1939-1945, sygn. 135-152, 164. Palestyna: sytuacja we­
wnętrzna, kongres syjonistów w Genewie, 1939, sygn. 153. Przygotowania do przyszłej konferen­
cji pokojowej, 1942-1945, sygn. 154, 155. Położenie kościołów w Polsce i innych krajach, 19381945, sygn. 156-160. Polityka emigracyjna Szwajcarii i USA, dążenia Polski do zdobycia kolo­
nii, 1938, 1939, sygn. 162, 163. Emigracja z Polski i Polonia, działalność organizacji polonijnych i
Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1939-1945, sygn. 165-176. i Prasa i propaganda pol­
ska i szwajcarska 1919-1922, 1938-1945, sygn. 177-255. Żegluga na Renie, polski tabor kolejowy
w Szwajcarii i Holandii po 1939 r., 1939-1941, sygn. 256-258. Sprawy organizacyjne, personalne i
finansowe polskich placówek w Szwajcarii i w innych krajach europejskich, depesze szyfrowe do i
z Poselstwa, 1919-1945, sygn. 259-362. Sprawy konsularne: opieka nad żołnierzami 2 Dywizji
Strzelców Pieszych internowanymi w Szwajcarii, pomoc dla uchodźców wojennych w Szwajcarii i
w innych krajach, działalność PCK, 1918-1920, 1938-1945, sygn. 363-546. Polska: sytuacja w kra­
ju, położenie mniejszości żydowskiej i ukraińskiej, działalność Rządu RP w Londynie i PKWN,
1933, 1934, 1939-1945, sygn. 547- 564.
496. Konsulat Honorowy RP w Zurychu [1918] 1919-1945
1,53 mb., inw. kart.146 j., bez ew. 9 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Szwajcarii, Niemiec, Turcji i ZSRR, 1922-1943,
sygn. 1-9. Polska: stosunki polityczne i ekonomiczne ze Szwajcarią, antypolska propaganda nie­
miecka, 1920-1945, sygn. 10-27. Konferencje i zjazdy międzynarodowe w Zurychu, 1923-1945,
sygn. 28-34, sygn. 28-34. Polacy w Szwajcarii, 1922-1945, sygn. 35-39. Prasa i propaganda polska
i szwajcarska, 1924-1945, sygn. 40-58. Lotnictwo polskie i szwajcarskie, 1922-1939, sygn. 59-62.
Sprawy organizacyjne i finansowe Konsulatu, informacje o śmierci J. Piłsudskiego i W. Sikor­
skiego 1918-1945, sygn. 63-89. Sprawy konsularne: zjazdy konsulów, opieka nad obywatelami pol­
skimi, inwigilacja komunistów 1919-1945, sygn. 90-126. Polska: zakupy broni w Szwajcarii,
sytuacja w kraju 1921-1944, sygn. 127-133.
497. Poselstwo RP w Sztokholmie [1914] 1919-1945
1,01 mb., inw. kart.108 j., bez ew. 19 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Szwecji, Danii, Estonii, Łotwy i Niemiec 19181945, sygn. 1-11. Polska: stosunki polityczne i ekonomiczne ze Szwecją 1918-1945, sygn. 12-31.
Watykan: stosunki z Polska, położenie Kościoła Rzymsko-Katolickiego w okupowanej Polsce,
1940, sygn. 32. Międzynarodowe Biuro Pracy: skład, udział Polski, 1937, 1940, sygn. 33. Stosun­
ki naukowe polsko- szwedzkie: katedry polskie, stypendia dla polskich studentów w Szwecji,
1937-1944, sygn. 34-38. Kościoły protestanckie w Szwecji i Polsce 1944, sygn. 39. Polacy w
Szwecji, 1918-1945, sygn. 40-65. Lotnictwo, żegluga polska i szwedzka, 1939-1945, sygn. 66-71.
234
Dyplomaci obcy w Szwecji, sprawy organizacyjne, personalne i finansowe Poselstwa 1914-1945,
sygn. 72-89. Sprawy konsularne: opieka nad obywatelami polskimi, pomoc prawna, paszporty,
1918-1945, sygn. 90-106. Polska: dekrety Prezydenta, 1939-1940, sygn. 107. Stosunki Polski z
WM Gdańskiem, 1931-1939, sygn. 108.
498. Konsulat RP w Malmö 1920-1930
0,40 mb., inw. ks. 23 j.
Stosunki ekonomiczne polsko-szwedzkie, 1921-1930, sygn. 1-4. Praktyki dla studentów pol­
skich w Szwecji, 1922-1930, sygn. 5. Polacy w Szwecji, 1920-1928, sygn. 6. Prasa i propaganda
polska w Szwecji, 1921-1930, sygn. 7. Sprawy organizacyjne Konsulatu, 1920-1930, sygn. 8. Spra­
wy konsularne: zjazd konsulów w Kopenhadze, paszporty, obywatelstwo, 1920-1930, sygn. 9-23.
499. Ambasada RP w Ankarze [1919] 1924-1945
1,30 mb., inw. ks. 114 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Iraku, Niemiec, Turcji i ZSRR, 19211945,sygn.1-11. Polska: stosunki polityczne i ekonomiczne z Turcją, Afganistanem, Belgią, Francją,
Niemcami, Rumunią Watykanem i ZSRR, 1920-1928, sygn. 12-29. Liga Narodów: arbitraż, roz­
brojenie, zwalczanie handlu kobietami i dziećmi, 1926-1932, sygn. 30,31.Konferencje między­
narodowe w Moskwie, Kairze i Teheranie 1943, sygn. 33-34. Reparacje po I wojnie światowej,
1925-1927, sygn. 35. Wytyczne działania UNRRA, 1943, sygn. 36. Zasady karania przestępców
wojennych, 1943, sygn. 37. Cerkiew prawosławna- projekt zwołania konferencji międzynarodo­
wej, 1926, sygn. 38. Ukraińcy w Polsce, działalność Instytutu Badań Narodowościowych, 19301931, sygn. 39. Turcja: polityka emigracyjna, położenie uchodźców z Armenii, starania o przejazd
Żydów z Polski, 1927, 1944, sygn. 41,42. Prasa i propaganda polska i turecka, stowarzyszenia
międzynarodowe 1924-1945, sygn. 44-63. Polskie koleje i lotnictwo 1926-1929, sygn. 64,65. Pol­
skie i obce placówki w Turcji, działalność polskiego MSZ 1924-1945, sygn. 66-84. Sprawy konsu­
larne: opieka nad obywatelami polskimi, paszporty, wizy, dary i składki 1919-1945, sygn. 85-114.
500. Konsulat Generalny RP w Stambule [1924] 1929-1945
0,60mb., inw. kart. 59 j.
Turcja: stosunki ekonomiczne z zagranicą, stan górnictwa, 1925,1929-1945, sygn. 1-5. Polska:
wymiana handlowa i umowa konsularna z Turcją, 1925, 1929-1944, sygn. 6-11. Organizacje i in­
stytucje międzynarodowe, 1945, sygn. 12. Roszczenia terytorialne Polski wobec Niemiec, 1944,
sygn. 13. Emigranci i uchodźcy polscy w Turcji, 1931-1945, sygn. 14-22. Prasa i propaganda pol­
ska i turecka, 1924, 1933-1940, sygn. 23-26. Linia żeglugowa Konstanca-Haifa, 1932-1937, sygn.
27. Sprawy organizacyjne, personalne i finansowe placówek polskich w Turcji i Grecji, 1924, 19311945, sygn. 28-38. Sprawy konsularne: opieka nad obywatelami polskimi, rejestracja wojskowa,
paszporty i wizy, 1927, 1928, 1930-1945, sygn. 39-59.
501. Poselstwo RP w Budapeszcie 1925-1938
2,06 m, inw. ks. 270 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Węgier, Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Ru­
munii, Włoch i ZSRR, 1925-1937, sygn. 1-36. Polska: stosunki polityczne i ekonomiczne z
Węgrami, Czechosłowacją, Jugosławią i Rumunią, 1925-1938, sygn. 37-43. Watykan: stosunki z
Czechosłowacją, Rumunią i Węgrami, 1925, 1935, sygn. 44. Liga Narodów: pakty gwarancyjne,
zatargi i spory między państwami, komisje i konferencje międzynarodowe, 1925-1936, sygn. 4555. Współpraca naukowa i kulturalna polsko-węgierska, 1933-1938, sygn. 56-64. Traktaty zawarte
235
po I wojnie światowej i ich interpretacja, 1925, 1934-1936, sygn. 65-67. Projekty porozumień
regionalnych, Mała Ententa, 1930-1937, sygn. 68-74. Kościoły w różnych państwach, 1932-1937,
sygn. 75-78. Mniejszości narodowe w różnych państwach, 1933-1936, sygn. 79-81. Polacy za
granicą: instrukcje i okólniki MSZ, 1930-1937, sygn. 82-84. Prasa i propaganda polska i obca,
1925-1937, sygn. 85-116. Komunikacja polska i obca, 1925, 1931-1937, sygn. 117-131. Protokół
dyplomatyczny: ceremoniał, obchody uroczystości polskich i węgierskich, wizyty, kondolencje, or­
dery, 1925, 1931-1937, sygn. 134-150. Organizacja urzędów dyplomatycznych i konsularnych,
1925-1937, sygn. 150a-202. Sprawy konsularne: instrukcje, taryfy, pomoc prawna dla obywateli
polskich, obywatelstwo, paszporty, wizy, 1925-1938, sygn. 203-229. Inwigilacja różnych osób,
1925-1937, sygn.230-233. Tranzyt węgierski, 1934-1937, sygn. 234. Informacje handlowe, oferty,
renty, groby wojenne, depozyty, 1933-1937, sygn. 235-251. Polska: władze i urzędy, kwestie
Śląska i Gdyni 1933- 1937, sygn. 252-260, 263-265. Mniejszości narodowe w Polsce, 1935-1937,
sygn. 261,262. WM Gdańsk 1935-1937, sygn. 266-269.
502. Konsulat RP w Budapeszcie [1929] 1930-1936
0,10 mb., inw. ks. 23 j.
Węgry: partie polityczne, ruch komunistyczny, 1930-1936, sygn. 1-3. Polska: stosunki ekono­
miczne z zagranicą, stan rolnictwa, propaganda, 1930-1932, sygn. 4-6. Węgry a inne państwa nad­
dunajskie, 1932, sygn. 7. Polacy w Budapeszcie, 1932, sygn. 8. Prasa i propaganda polska i
węgierska, 1930-1932, sygn. 9-13. Sprawy organizacyjne, personalne i finansowe Konsulatu, 19291932, sygn. 14-16. Sprawy konsularne: wizy Polski, inwigilacja komunistów i Ukraińców infor­
macje o Polsce, 1930-1932, sygn. 17-23.
503. Ambasada RP w Londynie [1917] 1919-1945
27,65 mb., inw. ks., część druk., 1889 j., bez ew. 41j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna: Wielkiej Brytanii, Bułgarii Francji, Kanady,
Niemiec i Włoch, 1919-1945, sygn. 1-304, 888, 1477-1484. Polska : stosunki polityczne i ekono­
miczne z zagranicą, walka o Górny Śląsk i Galicję Wschodnią, 1916-1945, sygn.305-664, 14851529. Watykan: stosunki z zagranicą, 1920-1937, sygn. 665-668. Liga Narodów: organizacja,
działalność, pakty gwarancyjne, rokowania o zbrojeniach i rozbrojeniu, 1920-1944, sygn. 669739, 1531, 1532, 1536-1538, 1581. Działalność międzynarodowych biur, komisji, trybunałów i
banków, 1920-1945, sygn. 740-743b, 1583-1585. Kongresy, konferencje i zjazdy międzynarodo­
we, 1920-1944, sygn. 744-786, 1587. Międzynarodowe stosunki naukowe: katedry i instytuty pol­
skie i obce, wymiana studentów, zbiory naukowe, 1919-1945, sygn. 787-831, 874, 1588-1595.
Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej i ich wykonywanie, 1919-1938, sygn. 832859. Sytuacja międzynarodowa: kwestie Kłajpedy, konferencji w Locarno, Zagłębia Saary i Nad­
renii, Palestyny, 1919-1938, sygn. 860-864. Działalność pacyfistów, organizacji kombatanckich i
stowarzyszeń przyjaciół Ligi Narodów, 1924-1940, sygn. 865- 872. Więźniowie polityczni w Pol­
sce i w Niemczech,1924-1927, sygn. 873. Pakt Czterech Mocarstw, pakt bałkański, Mała Enten­
ta, 1923-1937, sygn. 875-877. Kościoły w poszczególnych krajach, 1919-1939, 1945, sygn. 878887, 1622, 1623. Polityka emigracyjna polska i obca, 1919-1939, sygn. 889-907. Polacy za
granicą: emigranci, uchodźcy wojenni, jeńcy, renty, groby wojenne, Międzynarodowy Komitet dla
Uchodźców, 1918-1945, sygn.665-831, 908-923, 1400-1415, 1530-1595, 1624-1637. Prasa i
propaganda polska i obca: organizacja służby prasowej, raporty i przeglądy prasowe, agencje,
biuletyny i pisma, dziennikarze, materiały informacyjne i propagandowe, 1919-1945, sygn. 9241037, 1638-1699. Propaganda: kulturalno- oświatowa, naukowa i sportowa polska i obca, 19191939, sygn. 1038-1067. Odczyty, obchody, targi i wystawy polskie i obce, 1919-1939, sygn. 10681085. Wydawnictwa polskie i obce, 1919-1939, sygn. 1086-1114. Podróże i wycieczki z Polski i
do Polski, 1923-1939, sygn. 1115-1124. Stowarzyszenia polskie, obce i międzynarodowe, 19191938, sygn. 1125-1133. Komunikacja w Polsce i za granicą, 1919-1940, sygn. 1134-1163, 1700-
236
1708. Ministrowie spraw zagranicznych RP –działalność, 1919-1939, sygn. 1164-1166. „Przegląd
Informacyjny Polska a Zagranica”, „Biuletyn Gospodarczy Polska a Zagranica” 1921, 1929-1939,
sygn. 1167-1181. Protokół dyplomatyczny i sprawy organizacyjne, administracyjne i personalne
polskich urzędów dyplomatycznych i konsularnych: informacje o dyplomatach, ceremoniał, no­
tyfikacje, wizyty, ordery, uroczystości i obchody, 1919-1945, sygn. 1182-1313, 1709-1781. Spra­
wy konsularne: instrukcje, zjazdy konsulów, opieka nad obywatelami polskimi, sprawy obywa­
telstwa, paszportów, wydalenia obywateli polskich i obcych, 1919-1945, sygn. 1322-1358, 17821853, 1858. Sprawy wojskowe: attaché wojskowy i morski w Londynie, współpraca oddziałów
polskich z wojskowymi władzami brytyjskimi, 1919-1945, sygn. 1359-1366a. Wywiad obcy, inwi­
gilacja osób i organizacji, 1919-1938, sygn. 1367-1379. Polska: działalność władz i urzędów w
kraju i na emigracji, sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 1918-1945, sygn. 1380-1392,
1416-1430, 1854, 1855. Informacje i reklamacje handlowe, 1919-1939, sygn. 1396-1399. Mniej­
szości narodowe w Polsce, 1920-1945, sygn. 1431-1444, 1856, 1857. Polacy na niemieckiej części
Górnego Śląska i na Śląsku Opolskim, 1919-1935, sygn. 1445-1448. Kresy Zachodnie i Wschod­
nie, 1920-1939, sygn. 1449-1452. WM Gdańsk: sytuacja wewnętrzna, konflikty z Polską, ucho­
dźcy wojenni z Gdańska, 1919-1944, sygn. 1453-1476. II wojna światowa: Międzyalianckie
Komitety Ministrów Spraw Zagranicznych i Rozejmowy, rejestracja zbrodni hitlerowskich, kon­
ferencje aliantów, powstanie UNRRA, 1939-1945, sygn. 1533-1535, 1598-1621.
504. Konsulat Generalny RP w Londynie [1918] 1919-1941
1,36 mb., inw. kart.114j., bez ew. 1 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i ZSRR, 1919- 1938,
sygn. 1-22. Polska: stosunki polityczne i ekonomiczne głównie z Niemcami, ZSRR, Wielką Bry­
tanią i Chinami, 1919-1938, sygn. 23-46. Organizacje, instytucje i kongresy międzynarodowe,
1922-1941, sygn.47-52. Informacje naukowe, 1933-1941, sygn. 53. Reparacje niemieckie, 19201927, sygn.54-55. Emigracja z Polski, głównie do USA, Kanady, Palestyny i Wielkiej Brytanii,
1919-1938, sygn.56-62. Prasa i propaganda brytyjska i polska, 1919-1938, sygn. 63-70. Porty w
Londynie i Capetown, 1936-1938,sygn. 71-74. Konsulaty polskie i obce w Wielkiej Brytanii i Ho­
landii: organizacja, sprawy personalne i finansowe, 1918-1939, sygn.75-93. Sprawy konsularne
obywateli polskich i obcych, 1918-1936, sygn. 94-109. Port w Gdyni, Państwowy Instytut Eks­
portowy, 1920-1940, sygn. 110-114.
505. Ambasada RP w Rzymie 1923-1939
0,40 mb., inw. kart. 85 j., bez ew. 2 j.
Włochy: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 1923-1939, sygn. 1-21. Polska:
stosunki polityczne z Włochami, Czechosłowacją, Francją, Litwą i Wielką Brytanią, 1924-1939,
sygn. 23-32. Liga Narodów a Włochy, pakty gwarancyjne, pakt czterech mocarstw, 1925, 1933,
1935, 1938, sygn. 33-35, 43. Traktat Wersalski, Konferencja w Locarno, Kłajpeda,1924, 1925,
sygn. 38-41. Stały Trybunał Spraw Międzynarodowych w Hadze: sprawa Górnego Śląska, 1925,
sygn. 36. Młodzież z Polski na studiach we Włoszech, 1938, sygn. 37. Włochy: organizacje
kombatanckie, działalność kleru, 1924,1934, sygn.42-45. Mniejszości narodowe na Litwie i we
Włoszech, 1925, sygn. 45. Prasa i propaganda włoska i polska 1924, 1925, 1938, sygn. 46-53.
Kompanie okrętowe, lotnictwo polskie i niemieckie, 1924-1938, sygn. 22, 54-59. Wizyty po­
lityków obcych w Polsce, sprawy organizacyjne Ambasady, 1925, 1934-1938, sygn. 60-65. Sprawy
konsularne obywateli polskich i obcych, inwigilacja osób podejrzanych, 1924-1938, sygn. 66-79.
Mniejszości narodowe w Polsce, 1925-1938, sygn. 80-82. Wolne Miasto Gdańsk, 1924, 1925,
1938, sygn. 83,84.
237
506. Konsulat Honorowy RP we Florencji 1918-1939
1,25 mb., inw. ks. 142 j.
Obywatele polscy we Włoszech, w tym artyści i pisarze: paszporty, wizy, pomoc prawna,
1922-1939, sygn. 1-13. Włochy: organizacje polityczne, 1921-1937, sygn. 14. Polska: sytuacja na
Śląsku, stosunki ekonomiczne z Włochami i Francją, przemówienia i podróże polskich ministrów
spraw zagranicznych, 1920-1939, sygn. 15-29, 62,63. Międzynarodowe Biuro Pracy, 1920, sygn.
30. Współpraca naukowa polsko- włoska, 1920-1939, sygn.31-37. Francuskie oddziały kolonialne
w Nadrenii,1921, sygn. 38. Polityka emigracyjna Włoch, Polacy we Włoszech 1920-1939, sygn.3943. Prasa i propaganda polska i włoska 1921-1939, sygn.44-57. Polskie linie żeglugi morskiej i po­
wietrznej, 1920-1937, sygn.58-61. Sieć polskich konsulatów we Włoszech, 1919-1939, sygn.64-91.
Sprawy konsularne obywateli polskich i obcych 1918-1939 , sygn. 92-137. Polska: Kresy Wschod­
nie, opieka nad obywatelami WM Gdańska, 1921- 1939, sygn.139-142.
507. Konsulat Honorowy RP w Neapolu 1932-1940
0,30 mb., inw. kart. 21 j.
Handel polsko-włoski, 1932-1940, sygn. 1,2. Studenci polscy we Włoszech, 1933-1939,
sygn. 3. Wymiana kulturalna oraz prasa i propaganda polska i włoska, 1932-1939, sygn.4-6. Spra­
wy organizacyjne Konsulatu, 1933-1939, sygn. 7-9. Sprawy konsularne obywateli polskich i ob­
cych, 1933-1940, sygn. 10-21.
508. Konsulat Honorowy RP w Nicei [1919] 1924-1945
4,00mb., inw. kart., 291 j.
Francja: Rząd Petaina, Włosi w Alpach Morskich, 1925-1945, sygn. 1-5. Polska: stosunki
polityczne z Francją, Niemcami i ZSRR, 1920-1940, sygn.6-20. Kongresy międzynarodowe, 19251935, sygn. 21,22. Stosunki kulturalne polsko – francuskie 1925-1940, sygn. 23-29. Organizacje
pacyfistyczne, 1931-1932, sygn. 30. Kler polski, 1926, 31. Migracje na świecie, Polacy we Francji,
1919-1945, sygn. 32-53. Prasa i propaganda polska i francuska 1923-1945, sygn.54-75. Polska że­
gluga i lotnictwo 1924-1940, sygn. 76-80. Sprawy organizacyjne Konsulatu i Biura Polskiego w
Nicei 1921-1945, sygn. 81-119. Opieka nad polskimi emigrantami i uchodźcami wojennymi we
Francji 1919-1945, sygn. 120-287. Port w Gdyni, 1928, 1940, sygn. 228, 289, 291. Żydzi w Polsce
1931-1933, sygn. 290.
509. Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji [1916] 1918
[1919]
1,71 mb., inw. ks.,155 j., bez ew. 1 j.
Komisja Likwidacyjna do spraw Królestwa Polskiego: organizacja i działalność,
1916-1919, sygn. 1-16. Wydział Ogólny, Biuro Prasowe: sytuacja wewnętrzna Polski, 1917-1919,
sygn. 17-72. Wydział Ekonomiczno-Finansowy: Komisja Finansowa- posiedzenia, reewakuacja in­
stytucji polskich z Rosji, 1917, 1918, sygn. 73-81. Wydział Prawny: reewakuacja Polaków z Rosji,
1917-1919, sygn. 82-100. Wydział Rozrachunkowy: emerytury, sprawy kościelne, tabor
kolejowy,1917, 1918, sygn. 101-136. Centralny Urząd Reemigracyjny: organizowanie powrotu Po­
laków do kraju, 1917-1919, sygn. 137-152.
510. Ambasada RP w Moskwie 1921-1939
1,93 mb., inw. kart., 112 j., bez ew. 79 j.
ZSRR: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, Międzynarodówka Komunistyczna,
238
stosunki ekonomiczne z Polską, 1921-1937, sygn. 1-52. Polska: stosunki polityczne z zagranicą,
głównie z ZSRR, 1922-1939, sygn. 53-61, 106. Organizacje i instytucje międzynarodowe, 19221930, sygn. 62-65. Traktat Ryski – wykonywanie, 1921-1928, sygn. 66-69. Sytuacja kościołów w
ZSRR i w innych krajach, 1922-1929, sygn. 70-72. Polacy w ZSRR: położenie, pomoc konsulatów
polskich, 1927-1939, sygn. 73, 74, 95-99. Prasa i propaganda polska i radziecka, 1927-1930, sygn.
75-82. ZSRR: korpus dyplomatyczny, organizacja Ambasady i Konsulatu RP w Leningradzie 19211939, sygn. 83-94. Wizy polskie dla obywateli obcych, 1935, 1936, sygn. 101, 102. ZSRR:
działalność w Polsce organizacji szpiegowskiej „Zakordot” oraz szpiegów w innych krajach,
1921-1928, sygn.103-105. Mniejszość ukraińska w Polsce i w innych krajach 1922-1931, sygn.
107-110.
511. Konsulat RP w Leningradzie 1932-1939
1,61 mb., inw. ks.,1137j., bez ew. 1 j.
Targi Poznańskie, 1936, sygn. 1. Fotografie z pogrzebu J. Piłsudskiego, 1935, sygn. 2. Doku­
menty i zaświadczenia dla obywateli polskich,1932-1939, sygn. 3-1136.
512. Konsulat RP w Noworosyjsku 1918-1919
0,10 mb., inw. kart. 6 j.
Organizacje polskie w Rosji, 1918,1919, sygn.1. Gazeta kontrrewolucyjna „Telegramma” ,
1919, sygn. 2. Zorganizowanie Biura Pełnomocnika Konsulatu RP w Noworosyjsku na obwód
Soczi, 1918, 1919, sygn. 3. Pomoc konsularna dla Polaków w Rosji, 1918,1919, sygn. 4-6.
513. Delegacja RP przy Lidze Narodów w Genewie 1920-1940
6,00 mb., inw. kart. 302 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna poszczególnych państw, 1920-1935, sygn.1-35.
Polska: stosunki polityczne i gospodarcze z Czechosłowacją, Japonią i Włocham,1920-1933, sygn.
36-45. Liga Narodów: organizacja i działalność,1920-1940,sygn.46-120. Międzynarodowe gwaran­
cje bezpieczeństwa, 1923-1934, sygn. 121-220. Zatargi i spory między państwami –członkami Ligi
Narodów, 1925-1935, sygn. 221-254. Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, 19221931, sygn. 255, 256.Traktat Wersalski- interpretacja, Pakt Czterech Mocarstw: projekt zawarcia,
1931-1933, sygn. 257, 258. Ruch ukraiński, 1920-1935, sygn. 263-266. Mniejszość niemiecka w
Polsce, 1927, 1929, sygn. 267. Konwencja Genewska w sprawie Górnego Śląska i jej wykonywa­
nie, 1921-1935, sygn. 268-281. WM Gdańsk: stan prawny, polityka, 1920-1932, sygn. 282-300.
515. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie
[1915]1918-1919 [1920]
1,20 mb., inw. ks. 302 j., bez ew. 1j.
Organizacja i działalność Biura, kontakty z KNP, MPiOS i Sztabem Generalnym WP, 1918,
1919, sygn. 1-10. Kongres Pokojowy w Paryżu, 1919, sygn. 11-13. Sytuacja gospodarcza ziem pol­
skich przed i w czasie I wojny światowej, nadużycia władz okupacyjnych, 1915-1919, sygn. 1444. Polska: dzieje, życie gospodarcze i społeczne – referaty i memoriały, 1917-1920, sygn. 45-303.
516.Towarzystwo Przygotowawczych Kursów Uniwersyteckich w Warszawie 1946-1952
0,70 mb., inw. ks.,43 j.
239
Zebrania i konferencje władz statutowych, 1946-1951, sygn.1-3. Normatywy i kore­
spondencja 1946-1952 ,sygn. 4-8. Kursy i studia przygotowawcze – plany, programy i sprawozda­
nia 1946-1951, sygn. 9-29. Plany i sprawozdania finansowe 1946-1951, sygn. 30-40. Likwidacja
Towarzystwa – bilanse zamknięcia 1951,1952, sygn. 41-43.
518. Liga Morska. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1953 [1954]
4,20 mb., inw. kart. 201 j.
Dział Organizacyjny 1945-1953, sygn. 1-68. Dział Wyszkolenia 1945-1953, sygn.69-107.
Dział Propagandy 1945-1951, sygn. 108-123. Biuro Kontroli i Inspekcji 1949-1951, sygn. 124-130.
Dział Kadr 1945-1953, sygn. 131-148. Dział Administracyjny 1947-1953, sygn.149-167. Dział
Finansowy 1945-1954, sygn. 168-194. Komisja Doradcza 1946, sygn. 195. Komitet Budowy Domu
Ligi Morskiej 1946-1949, sygn. 196. Główny Komitet Wykonawczy „Święta Morza” 1946, 1947,
sygn.197.
Podstawowa Organizacja Partyjna (PZPR) 1949-1953, sygn. 198, 199. Rada Miejscowa
Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych 1950-1953, sygn. 200, 201
519. Konsulat Honorowy RP w Casablance [1926] 1931-1945
1,79 mb., inw. kart. 240 j.
Maroko: system celny i graniczny, zakaz werbowania ochotników do oddziałów biorących
udział w hiszpańskiej wojnie domowej, 1932, 1937, sygn. 1-3. Stosunki polityczne polsko – fran­
cuskie oraz ekonomiczne polsko-marokańskie, 1926-1939, sygn. 4-29. Międzynarodowe stosunki
naukowe, 1936-1938, sygn. 30. Polacy w Maroku: żołnierze Legii Cudzoziemskiej, emigranci za­
robkowi, uchodźcy wojenni, 1931-1945, sygn. 31-44, 93-238. Prasa i propaganda polska i obca,
polskie znaczki pocztowe w Wielkiej Brytanii, 1932-1945, sygn. 45-64, 239. Organizacja pla­
cówek polskich w Marsylii i Casablance 1931-1945, sygn. 73-92. Prowadzenie spraw WM Gda­
ńska przez Polskę, 1933-1939, sygn. 239, 240.
520. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie 1949-1956 [1957]
56,00 mb.,2455 j., spisy zd. odb., prow. inw. kart.
Sp. zd. odb. Gabinet Prezesa, 1947-1956, sygn. 1/1-55, 70/1-9. Wydział Prezydialny, 19511956, sygn. 2/1-15. Wydział Prawny, 1949,1951-1956, sygn. 3/1,2, 4/1-15, 71/1-3, 72/1, 5/1-99.
Wydział Kontroli 1948-1953, sygn. 1/5-99. Departament I Planowania , Statystyki i Inwestycji,
1949-1956, sygn. 6/1-5,74/1-8, 75/1,7/1-185, 7a/1, 8/1-4, 0/1,2. Departament II (zasadnicze szkoły
zawodowe, szkoły przysposobienia zawodowego, metodyka) 1945-1956, sygn. 14/1-8, 77/1, 15/110, 16/1,2, 17/1-22, 18/1-40, 19/1-31, 20/1-4, 78/1. Departament III (technika zawodowe, technika
przemysłowe, szkoły górnicze, budowlane, transportu, przemysłu ciężkiego, przemysłu lekkiego,
szkoły ekonomiczne, metodyka szkół dziennych i zaocznych)1949-1956, sygn. 21/1-28, 22/1,
23/1-16, 24/1-6, 25/1-3, 26/1-3, 27/1-3, 28/1, 29/1-5, 30/1, 31/1-13, 32/1-6, 33/1-7, 34/1-4, 35/1-21,
36/14. Departament IV- Organizacyjno-Prawny, 1946-1956,sygn. 37/1-127, 38/1-18, 79/1-5, 80/1.
Departament V- Administracyjno-Budżetowy, 1948-1957, sygn. 39/1-3, 40/1-4, 41/1-12, 42/1-17,
43/1, 73/1-3,73a/1. Departament VI (X) Organizacji, Zatrudnienia i Płac, 1949-1957, sygn. 44/1-2,
45/1-3, 46/1-4, 47/1-11/ 48/1, 67/1, 81/1-3, 82/1. Departament VII –Biuro do Spraw Młodzieży
(hufce „Służby Polsce”, sprawy kulturalno-oświatowe, wychowanie fizyczne, internaty i stypendia)
1949-1957, sygn. 49/1,2, 50/1-5, 51/1, 52/1, 53/1-7, 54/1,2, 55/1-19. Departament VII - Biuro
Programowo-Metodyczne (metodyka , pomoce naukowe) 1949-1957, sygn. 56/1,2, 57/1-66, 58/1205, 59/1-26, 60/1, 61/1, 62/1-29, 83/1-5, 84/1-3, 85/1, 86/1,2, 87/1-4. Departament IX Kształcenia
240
i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych, 1950-1956, sygn. 63/1,2, 64/1-12, 65/1, 66/1,2. Centralny
Zarząd Warsztatów Szkolnych 1951-1956, sygn. 68/1-13. Główny Inspektor Higieny Szkolnej i
Bezpieczeństwa Pracy, 1956, 1957, sygn. 69/1-5. Akta tajne , poufne i odtajnione 1948- 1957, sygn.
88/122, 89/1.
Prow. inw. kart. Organizacja i działalność szkolnictwa zawodowego: zarządzenia, plany, in­
westycje, programy, uczniowie 1949-1956, sygn. 1-38.
522. Generalny Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Repatriacji w Warszawie
1944-1947 [1948-1950]
36,14 mb., inw. kart.- 560 j., bez ew. 693 ( kat B)
Urząd ds. Repatriacji z ZSRR: organizacja urzędu, umowy z republikami radziec­
kimi, przebieg repatriacji i osadnictwa w Polsce – sprawozdania, raporty, zestawienia, 1944-1948,
sygn. 1-108. Urząd ds. Repatriacji Polaków z Zachodu: współpraca z polskimi misjami repatriacyj­
nymi, delegaturami Polskiego Czerwonego Krzyża, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Minister­
stwa Komunikacji i UNRRA, repatriacja Polaków z krajów europejskich (Austrii, Belgii, Czecho­
słowacji, Danii, Francji, Jugosławii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji) i po­
zaeuropejskich ( Afryki, Bliskiego Wschodu, Chin, Indii, Kanady, Stanów Zjednoczonych) poszu­
kiwanie rodzin - instrukcje, okólniki, sprawozdania, wnioski, podania, 1945- 1950, sygn. 109- 511.
Druki, czasopisma polskie i obce, wycinki prasowe, 1945-1947, sygn. 512-542
Redakcja tygodnika „Repatriant” : finanse, prenumerata, podania w sprawie poszukiwania
rodzin, egzemplarze z lat 1945, 1946, 1948, 1949, sygn. 1-14.
523. Główny Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej SRR
w Wilnie 1944-1947
3,10 mb., inw. ks. 224 j., bez ew. 1 j.
Sekretariat Osobisty Pełnomocnika: Polacy na Litwie – położenie, przygotowania i przebieg
repatriacji, ewakuacja dóbr kulturalnych i mienia prywatnego, 1944-1947, sygn. 1-52. Kancelaria
Ogólna: poszukiwania Polaków na terenie Litwy, skargi na nadużycia, utrudnienia i zakazy władz
radzieckich 1944-1947, sygn. 53-97. Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 1945,1946, sygn. 98100. Wydział Prawno-Organizacyjny: przebieg repatriacji, zaświadczenia, interwencje 1945,1946,
sygn. 101-106. Wydział Szacunku, Rozrachunku i Statystyki: szacowanie mienia pozostawionego
przez ludność polską na Litwie 1944-1947, sygn. 107-170. Wydział Kultury: ewakuacja dóbr kul­
tury z Litwy 1945-1947, sygn. 171-191. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: pomoc dla osób
repatriowanych przed i w trakcie transportu do Polski 1945-1947, sygn. 192-211. Wydział Trans­
portowy 1945, 1946, sygn. 212. Wydział Inspekcji 1945, 1946, sygn. 213-220. Związek Pracow­
ników Urzędu Głównego Pełnomocnika w Wilnie 1946, 1947, sygn. 221-224.
524. Główny Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR
w Łucku 1944-1946
1,75 mb., inw. ks.100 j.
Zgłoszenia ludności polskiej z Ukraińskiej SRR do repatriacji do Polski: dekadowe zesta­
wienia statystyczne i spisy imienne z poszczególnych rejonów, 1944-1946, sygn. 50-70, 78-82. Or­
ganizacja transportów do Polski, szacunki pozostawionego mienia i jego zwrot, 1944-1946, sygn.
1,18-20, 28-48, 71-75. Wnioski i podania Polaków w sprawie repatriacji do Polski, 1944-1946,
sygn. 76,77. Repatriacja dzieci, starców, rodzin wojskowych i duchowieństwa 1945, 1946, sygn.
241
15-17. Aresztowania Polaków przez władze radzieckie 1944, 1945, sygn. 23-26.
525. Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Białoruskiej i Litewskiej
z Polski w Białymstoku 1944-1947 [1948]
0,70 mb., inw. ks.33 j.
Układ o repatriacji Białorusinów i Litwinów z Polski 1944, sygn. 1. Białorusini ewakuowani z
Polski: wykazy, zestawienia 1944-1946, sygn. 2-21. Podania o repatriację 1945, sygn. 22-24. Prze­
bieg repatriacji 1945-1947, sygn. 25-28. Zestawienia i opisy mienia repatriantów 1944-1948, sygn.
29-33.
526. Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lubli­
nie 1944-1946 [1947-1951]
20,85 mb., inw. ks., sp. zd. odb. 342 j., bez ew. 445 j.
Organizacja biur głównego i rejonowych przedstawicieli do spraw ewakuacji: normatywy,
wykazy, ulotki, obwieszczenia, mapy 1944, 1945, sygn. 1-3,178-180. Przebieg repatriacji ludności
ukraińskiej: sprawozdania, wykazy, zestawienia, protokóły z konferencji i lustracji, korespondencja
1944-1947, sygn. 4-57, 160-177. Wykazy dowodów osobistych odebranych repatriantom 1945,
1946, sygn. 58-89. Mienie pozostawione i wywiezione przez ludność ukraińską: zestawienia, wy­
kazy, opisy 1944-1947, sygn. 90-159. Likwidacja biur głównego i rejonowych pełnomocników
1945-1951, sygn. 181-186.
Akta osobowe pracowników ( kat. B-50) 1944-1947, sygn. 1-153
527. Rejonowi Pełnomocnicy Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR
– grupa zespołów 1944-1946
6,00 mb., inw. ks. 291 j.
Repatriacja ludności polskiej z Ukraińskiej SRR: spisy i zestawienia osób repatriowanych i po­
zostających na miejscu, opisy mienia pozostawionego i ewakuowanego, protokóły, zaświadczenia,
pokwitowania; działalność:
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR
w Brodach, 1944,1945, sygn. 1-11.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Chodorowie, 1944-1946, sygn. 1-18.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Czerniowcach,1945, 1946, sygn. 1-14.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Czortkowie, 1945, 1946, sygn. 1-24.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Drohobyczu,1945, 1946, sygn. 1-10.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Dubnie,1944, 1945, sygn. 1-9.
Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Kamionce Bugskiej,1944, 1945, sygn. 1-12.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Kowlu, 1944, 1945, sygn. 1-16.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Krzemieńcu, 1944, 1945, sygn. 1-14.
242
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR we Lwowie,1945-1946, sygn. 1-7, 9-51;Zarząd Obwodowy ZPP we Lwowie: działalność i li­
kwidacja 1945, 1946, sygn. 8.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Łucku, 1945,1946, sygn. 1-9.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Rawie Ruskiej,1944-1946, sygn.1-11.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Równem,1944-1946, sygn.1-5,10.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Samborze,1944-1946, sygn.1-14.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Stanisławowie,1945,1946, sygn.1-9.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Stryju,1944-1946, sygn. 1-14.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Tarnopolu,1945,1946, sygn.1-27.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukra­
ińskiej SRR w Włodzimierzu Wołyńskim,1945,1946, sygn. 1-7.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej
SRR w Złoczowie,1944-1946, sygn.1-13.
528. Rejonowi Pełnomocnicy Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej SRR
– grupa zespołów 1944-1946
3,60 mb., inw. ks. 234 j.
Repatriacja ludności polskiej z Litewskiej SRR: spisy i zestawienia osób repatriowanych i po­
zostających na miejscu, opisy mienia pozostawionego i ewakuowanego, protokóły, zaświadczenia,
pokwitowania; działalność:
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej
SRR w Druskiennikach, 1945,1946,sygn.1-12.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litewskiej
SRR w Duksztach, 1945,1946, sygn. 1-6.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Ignalinie, 1945,1946, sygn.1-7.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Jaszunach,1945,1946, sygn.1-18.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Kiejdanach,1945,1946, sygn.1-10.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Kownie,1945,1946, sygn.1-14.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Landwarowie, 1944-1946, sygn.1-8.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Niemenczynie,1945,1946, sygn.1-16.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
243
skiej SRR w Nowej Wilejce, spisy 1945,1946, sygn.1-15.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Nowo Święcianach, 1945,1946, sygn.1-14.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Olkiennikach, 1945,1946, sygn. 1-10.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Oranach, 1945,1946, sygn.1-13.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Podbrodziu, 1945,1946, sygn.1-9.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Poniewieżu, 1945,1946, sygn.1-6.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Rudziszkach,1945,1946, sygn.1-4.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Rzeszy, 1945,1946, sygn.1-5.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Szumsku, 1945,1946, sygn.1-5.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Święcianach, 1945,1946, sygn.1-7.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Trokach,1945,1946, sygn. 1-26.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Wilnie,1945,1946, sygn. 1-22.
- Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Litew­
skiej SRR w Wiłkomierzu, spisy 1945,1946,sygn. 1-8.
529. Rejonowi Przedstawiciele Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski –
grupa zespołów 1944-1946
6,65 mb., inw. ks. 223 j.
Ewakuacja ludności ukraińskiej z Polski, rejestracja mienia pozostawionego i wywiezionego,
działalność:
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Biłgoraju 1944-1946, sygn. 1-9;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Chełmie, 1944, 1945, sygn. 1-4;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Gorlicach, 1944-1946, sygn.1-8;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Hrubieszowie 1944-1946, sygn.18;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Jarosławiu, 1944-1946, sygn.1-45;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Krasnymstawie1944-1946,
sygn.1-4;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Krośnie,1945,1946, sygn.1-11;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Lesku,1944-1946, sygn.1-12;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Lubaczowie, 1944-1946, sygn.120;
244
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Nowym Sączu 1945,1946,
sygn.1-21;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Przemyślu, 1944-1946, sygn. 1-7;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Sanoku 1945,1946, sygn.1-16;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Tomaszowie Lubelskim, 19441946, sygn.1-39;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji we Włodawie, 1944-1946, sygn.115;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Zamościu 1944-1946, sygn.1-7.
530. Rejonowi Przedstawiciele Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Białoruskiej i Litewskiej
z Polski - grupa zespołów 1944-1946
0,30 mb., inw. ks.30 j., bez ew. 2 j.
Repatriacja ludności białoruskiej i litewskiej z Polski: statystyka, działalność:
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Białej Podlaskiej, 1944-1946,
sygn. 1-6;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Białymstoku, 1946, sygn. 1;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Bielsku podlaskim 1944-1946,
sygn. 1-8;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Ciechanowcu, 1944, 1945, sygn.
1;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Siemiatyczach, 1945,1946, sygn.
1;
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Sokółce 1945, 1946, sygn. 1-6.
- Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Waliłach, 1944-1946, sygn. 1-7.
531. Okręgowi Pełnomocnicy Rządu do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej z Białoruskiej SRR
- grupa zespołów 1944-1947
0,60 mb., inw. ks.157j.
Repatriacja ludności polskiej z Białoruskiej SRR: spisy i zestawienia osób repatriowanych,
opisy mienia pozostawionego i ewakuowanego, zaświadczenia, pokwitowania, działalność:
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Berezie Kartuskiej, 1945, 1946,
sygn.1-3;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Brześciu nad Bugiem, 1945, 1946,
sygn. 1,2;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Głębokiem 1945, 1946, sygn. 119;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Grodnie, 1944-1946, sygn. 1-39;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Mołodecznie, 1945, 1946, sygn. 121;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Nowogródku z siedzibą w
Baranowiczach ,1945-1947, sygn. 1-24;
245
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Pińsku, 1945, 1946, sygn. 1-11;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Prużanie, 1945, 1946, sygn. 1-9;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Słonimie, 1945, 1946, sygn. 1-23;
- Okręgowego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Wołkowysku, 1944-1946, sygn. 16.
533. Biuro Projektów CPN „ Naftoprojekt” w Warszawie
1947-1949, 1958-1961, 1963-1965,1967, 1968
18,00 mb., sp. zd. odb. 1106 j, bez ew. 7 j.
Dokumentacja techniczna rurociągu Rostock- Schwedt, bez dat, sygn. 2/1-149. Dokumentacja
techniczna rurociągów Schwedt-Leuna i Schwedt-Seefeld, bez dat, sygn. 1/1-933. Oceny projektów
1958-1961, sygn. 1/74/1-14. Projekty, normy, wytyczne 1947-1949, 1956, 1961, 1963-1968, sygn.
1/74/15-34.
534. Akta Pawła Nikodema (wydawcy i redaktora „Gazety Polskiej w Brazylii”) 1888-1968
6,50 mb., inw. ks. 305 j.
Materiały biograficzne Nikodema: działalność w Brazylii i w Polsce, 1918-1965, sygn. 1,3.
Materiały (głównie prasa, wydawnictwa i wycinki prasowe) dotyczące emigracji polskiej w Ame­
ryce i Europie: Argentyna 1910-1935, 1938,1942,1947-1963, sygn. 4-18; Brazylia 1888-1966, sygn.
19-27, 28-39,41, 60,62-69,72-77, 79, 80, 82, 83,87-96,70,78, 101-110, 111-137,153, 168, 138, 139152, 154-164, 165, 169-177, 178, 181-196, 199,206-209, 288, 291; Kanada 1936, sygn. 42; Para­
gwaj 1937, sygn. 43; Rosja 1903-1909, sygn.180; USA 1936-1940,1946, 1956 sygn. 44-56; Uru­
gwaj 1929, sygn. 57; Wielka Brytania 1944, sygn. 58.
535. Państwowe Zakłady Hodowli Roślin. Centrala w Warszawie 1945-1949 [1950-1951]
2,50 mb., inw. kart.144 j.
Wydział Hodowlano-Nasienny 1946-1949, sygn. 1-20. Wydział Administracji Majątków 19451949, sygn. 21-67. Wydział Handlowy 1946-1949, sygn. 68-76. Wydział Finansowy 1947, 1948,
sygn. 77-83. Wydział Personalny 1948, 1949, sygn. 84,85. Wydział Kontroli 1946-1949, sygn. 86109. Wydział Ogólny 1946-1949, sygn. 110-128. Zakłady w likwidacji1946-1951, sygn. 129-144.
536. Państwowe Zakłady Chowu Koni. Naczelna Dyrekcja w Warszawie
[1945-1946] 1947-1950 [1951]
0,60 mb., inw. ks.60 j.
Organizacja, zakres działania i likwidacja Zakładów: dekret, statut, schematy organizacyjne,
normatywy 1946-1950, sygn. 1-8. Zjazdy, narady, odprawy 1947-1949 , sygn. 9-11. Sprawozdania z
działalności, współpraca z wydawnictwami 1947-1949, sygn. 12-15. Kontrole 1947, 1948, sygn.
16-19. Zatrudnienie i szkolenie 1947-1949, sygn. 20-23. Inwestycje i finanse 1947-1951, sygn. 2437,60. Majątki własne 1945-1949, sygn. 38-42. Konie – straty, rewindykacja, zakup 1945-1949.
Produkcja zwierzęca i roślinna 1948, 1949, sygn. 54-59.
246
537. Ministerstwo Energetyki w Warszawie [1949-1950] 1952-1957
13,95 m, 765j.; inw. kart. 618 j.
Gabinet Ministra: protokóły posiedzeń, plany, sprawozdanie, zarządzenia, okólniki, 19521956, sygn. 1-87. Departament Planowania: plany, sprawozdania, analizy, 1952-1957, sygn.88117. Departament Inwestycji: plany, sprawozdania, protokóły, 1952-1955, sygn.118-231. Departa­
ment Organizacji, Zatrudnienia i Płac: schematy organizacyjne, plany, sprawozdania 1952-1953,
sygn.232-285. Departament Kadr, 1954, sygn. 286. Centralna Księgowość: preliminarze, bilanse,
sprawozdania finansowe, 1950,1952-1957,sygn.287-365. Departament Finansowy: preliminarze,
bilanse,
analizy ekonomiczne, 1952-1957,sygn.366-383. Wydział Transportu, 1949-1953
,sygn.384-391. Główna Inspekcja Eksploatacji, 1952-1956, sygn.392-442, Główny Inspektor do
spraw BHP, 1950-1956, sygn.443-451. Główny Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej,19521955, sygn. 452-465. Zarząd Administracyjno-Gospodarczy, 1952-1956, sygn.466-473. Państwo­
wa Inspekcja Energetyczna 1954-1956, sygn. 474-476.Zarząd Techniki, 1951-1956, sygn.477511. Zarząd Energetyki 1953, sygn.512. Zarząd Łączności, 1954, 1956, sygn. 513,514. Zarząd
Szkolenia Zawodowego, 1952-1957, sygn. 515-541. Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego, 19491957, sygn.542-590. Departament Magazynów i Urządzeń, 1952, sygn. 591.Centralny Zarząd
Zaopatrzenia Materiałowo Technicznego, 1949-1956, sygn. 592-615. Zarząd Przedsiębiorstw
Budowy Elektrowni, bez dat, ok.1954, sygn. 616
538. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim 1930-1941
0,12 mb., inw. ks.16j.
Zjazdy Związku Gospodarczego,1938, 1939, sygn. 1,2. Zarząd, Prezydium Zarządu i
Komisja Rewizyjna, 1934-1941, sygn. 3-6. Organizacja i działalność Związku Gospodarczego,
1935-1938, sygn. 7,8. Zjazdy regionalne i komisje międzyorganizacyjne powoływane przez Zwi­
ązek Gospodarczy oraz Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich, 1930-1939, sygn. 916.
539. CRS „Samopomoc Chłopska”. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa w Warszawie
1960-1967
1,45 mb., sp. zd. odb. 159 j.
Budynki: piekarni, zajezdni, zbiornic, punktów skupu, magazynów oraz zabudowania gospodar­
skie (projekty, kosztorysy) 1960-1967, sygn. 1/1-140, 2/1-32, 3/1-6, 4/1-6, 5/1-6, 6/1-4, 7/1-4, 8/14, 9/1-10, 10/1-9, 11/1-3, 12/1-5, 13/1-3, 14/1-3, 15/2, 16/1-2, 17/1-9, 18/1-3, 19/1,2. Pałac w Ra­
dziejowicach: projekt i kosztorys remontu, 1960, sygn. 20/1-6. Pałac w Opinogórze: projekt i kosz­
torys remontu 1960, sygn. 21/1.
540. Starostwo Miejskie we Lwowie (der Stadthauptmann in Lemberg) 1941-1945
9,00 mb., inw. kart. 923 j.
Wydział Prezydialny: organizacja, zarządzenia 1941-1944, sygn. 1-8. Dyrekcja Policji: wy­
dawanie dowodów tożsamości 1942-1944, sygn. 9. Decernat Zarządu Ogólnego: nieruchomości,
akta stanu cywilnego, sprawy personalne 1941-1945, sygn. 10-311. Decernat Zdrowia: personel,
biuletyn informacyjny 1943, 1944, sygn. 312-320. Decernat Budownictwa: finansowanie robót,
pracownicy 1941-1944, sygn. 321-333. Decernat Gospodarki: Bank Rolny, przydziały odzieży, stan
gospodarki miejskiej 1941-1944, sygn. 334-379. Decernat Finansowy: finanse miasta, nierucho­
247
mości 1941-1944, sygn. 380-557. Miejski Urząd Szkolny: działalność szkół, pracownicy, 19411944, sygn. 558-887. Urząd Kultury: teatry lwowskie 1942-1944, sygn. 888-906. Urząd Opieki
Społecznej: zakłady opieki nad głuchoniemymi 1942, sygn. 907. Dzienniki podawcze 1941-1944,
sygn. 908.
Bank Komunalny Miasta Lwowa: organizacja, personel, działalność 1941, 1942, sygn. 909-911.
Likwidatura: ewakuacja władz, rozliczenia finansowe 1944, 1945, sygn. 912-923.
541. Państwowe Wyższe Kursy Zawodowe i Szkoły we Lwowie - grupa zespołów 1941-1944
1,00 mb., inw. kart.108 j., bez ew. 6 j.
Zarząd Państwowych Kursów Zawodowych we Lwowie: organizacja,1942, 1943, sygn. 1.
Kursy Rolnicze: organizacja, personel,1942, 1943, sygn. 2,3. Kursy Techniczne: akta osobowe
pracowników, legitymacje słuchaczy, 1941-1944, sygn. 4-105. Kursy Medyczno-Przyrodnicze: or­
ganizacja, 1943,1944, sygn. 106. Wyższa Szkoła Muzyczna we Lwowie: organizacja, 1941, 1942,
sygn. 107.
542. Liceum Polskie w Paryżu [1850-1916,1933-1939] 1940-1963 [1964-1967]
10,53 mb., inw. kart. 512 j., bez ew. 1 j.
Szkoły polskie we Francji - dzieje i tradycje: opracowania, referaty, wydawnictwa, podręcz­
niki szkolne,1850-1916, 1896,1945-1964, sygn. 1-14, 62-81. Gimnazjum i Liceum im. C.K. Norwi­
da w Villared-de Lans: organizacja i działalność 1940-1946, sygn. 82-126. Polskie Kursy Maturalne
w Houilles: organizacja i działalność 1945, 1946, sygn. 127-137.
Liceum Polskie w Paryżu: zarządzenia, sprawozdania, korespondencja 1946-1963,
sygn. 15-61; rekrutacja uczniów 1947-1962, sygn. 138-143; Rada Pedagogiczna i Zespół Me­
todyczny 1950-1963, sygn. 144-158; proces nauczania 1946-1967, sygn. 159-341; protokóły egza­
minów i świadectwa 1938, 1945-1963, sygn. 342-404; zajęcia pozalekcyjne i biblioteka szkolna
1949-1962, sygn. 405-414; nauczyciele i wychowawcy- akta personalne 1942-1966, sygn. 415-423;
uczniowie- księgi adresowe i akta personalne 1933-1965, sygn. 424-463; warunki socjalno-bytowe
uczniów 1948-1963, sygn. 464-496; sprawy finansowo-księgowe Liceum 1949-1965, sygn. 497512.
543. Akta Ignacego Schwarzbarta [1937] 1939-1940
0,07 ., inw. ks.13 j.
I. Schwarzbart (adwokat, poseł do Sejmu, działacz polityczny). Pomoc udzielana przez
Schwarzbarta na rzecz Żydów – emigrantów i uchodźców wojennych z Polski, 1937, 1939, 1940,
sygn. 1-9. Redagowanie we Francji gazety żydowskiej „Przyszłość”, 1940, sygn. 10-12. Działalno­
ść w Radzie Narodowej RP we Francji, 1939, 1940, sygn. 13.
544. Związek Zawodowy Dziennikarzy RP. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1951
2,00 mb., inw. kart.136 j.
Zjazdy, Prezydium, Naczelny Sąd Dziennikarski: protokóły, sprawozdania, 1945-1951, sygn.
1-28. Zarządy oddziałów Związku: protokóły posiedzeń, 1947-1951, sygn. 29-40. Komisje związ­
kowe: protokóły, sprawozdania, 1946-1951, sygn. 41-76.Sekcja Pomocy dla Wdów i Sierot, 1946,
1949, sygn. 77. Kluby związkowe, 1946-1951, sygn. 78-88. Sprawy członków Związku, 19461951, sygn. 89-111. Organizacja Związku, rejestracja statutu, 1946,1948, 1951, sygn. 112. Wydaw­
248
nictwa własne i obce, 1947,1949,1950, 1951, sygn. 113-115, 138, 139. Współpraca z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi, 1946-1948, 1951, sygn.121-124. Kontrole oddziałów, 1950, sygn. 124.
Kursy dziennikarskie, 1948, 1949, sygn. 125-130. Akcja „Ruch korespondentów robotniczych i
chłopskich”, 1950, 1951, sygn. 131-137.
545. Polski Związek Wydawnictw Prasowych. Zarząd Główny w Warszawie 1947-1958
0,45 mb., inw. ks., 32 j., sp. zd. odb. 7j.
Inw. kart. Organizacja, członkowie i kompetencje Związku: statut, regulamin, okólniki, wy­
kazy członków i wydawnictw 1947-1950, sygn. 1,2. Walne Zgromadzenia, Zarząd, Prezydium,
Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń 1947-1950, sygn. 3-7. Plany i sprawozdania 1948-1950,
sygn. 8-11. Działalność wydawnicza, konkursy prasowe 1947-1950, sygn. 15-22. Dziennikarze: za­
trudnianie, uposażenia , podatki 1946-1950, sygn. 23, 24. Sekcja Szkoleniowa: protokóły, sprawoz­
dania, programy, spisy słuchaczy 1949, 1950, sygn. 25-32.
Sp. zd. odb. Organizacja i kompetencje Związku: statuty, protokóły, okólniki, uchwały,
umowy 1947, 1949, 1950, 1957, sygn. 1/4 -7. Reorganizacja Związku: protokół, listy delegatów
1957,1958, sygn. 1/3. Zarząd Związku: protokóły posiedzeń 1949, 1957, sygn. 1/1.Sekcja Płac:
protokóły 1947, sygn. 1/2.
546. Zbiór akt osobowych lekarzy Niemców i Ukraińców 1926-1950
2,90 mb., inw. ks.1261 j.
Akta osobowe z: Naczelnej Izby Lekarskiej 1948-1950, sygn. 1,2; Izby Lekarskiej w Poznaniu
1934-1950, sygn. 3-21; Izby Lekarskiej w Sopocie 1939-1950, sygn. 22-45; Izby Lekarskiej w
Katowicach 1946-1950, sygn. 46-48; Izby Lekarskiej we Wrocławiu 1940, 1945-1949, sygn. 49-70;
Izby Zdrowia w Krakowie 1940-1949, sygn. 867-878; Izby Zdrowia w Lublinie 1940, sygn. 879;
Izby Zdrowia w (Dystrykcie) Galicja 1940-1944, sygn. 982-1257; Izby Zdrowia w Warszawie19261950, sygn. 880-981. Rejestr lekarzy ze Śląska 1926-1948, sygn. 71-757. Rejestr lekarzy z Łodzi
1933-1945, sygn. 758-866.
547. Ministerstwo Żeglugi. Generalny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Sopocie
[1945] 1946-1948
0,96 mb., inw. ks. 88 j.
Wydział Organizacyjny: schematy organizacyjne, dekrety, zarządzenia, opracowania, artykuły,
1945-1947, sygn. 1-7. Wydział Ekonomiczno-Prawny: zjazdy, komisje, inwestycje, stowarzyszenia
i związki zawodowe rybaków, budowa i przydziały kutrów, osadnictwo rybaków, 1945-1947, sygn.
8-32. Wydział Eksploatacji: konferencje międzynarodowe, ustawodawstwo rybackie, morskie
urzędy rybackie, odbudowa portów, osadnictwo rybackie, nacjonalizacja przemysłu, tabor pływa­
jący, połowy i ochrona ryb, plan inwestycyjny, 1945-1947, sygn. 33-66. Wydział Techniczny i
Zaopatrzenia: stocznie rybackie, budowa kutrów, dostawy UNRRA, plany importu i eksportu, 1946,
1947, sygn. 67-72. Wydział Personalny, 1947, sygn. 73-75. Wydział Finansowy: preliminarze,
bilanse, 1945-1947, sygn.76-79. Ekspozytura w Warszawie: przedsiębiorstwa połowów dalekomor­
skich, zatrudnianie i wysiedlanie Niemców, osadnictwo rybackie, opłaty za dostawy UNRRA, plan
inwestycyjny, 1946, 1947, sygn. 80-88.
549. Koło Inżynierów Mierniczych w Warszawie przy Stowarzyszeniu Techników Polskich
1918-1939
249
0,18 ., inw. ks.27 j.
Organizacja i działalność Koła, 1918-1921, 1923-1930, sygn. 1-5. Sprawy miernictwa pol­
skiego, 1919-1929, 1937-1939, sygn. 6-14. Współpraca Koła z urzędami ziemskimi i stowarzy­
szeniami pokrewnym, 1919, 1925-1928, 1939 sygn. 15-23. Dokumentacja finansowa, 1918-1924,
1926-1928, sygn. 24-26. Dziennik korespondencyjny, 1918-1925, sygn. 27.
550. Akta Kazimierza Chodorowskiego 1910-1939, 1949
0,10 mb., inw. ks.12 j.
Życiorys K. Chodorowskiego - ekonomisty i bankowca z załącznikami (m.in. dwa listy arcy­
biskupa Teodorowicza z 1928 r.) 1915-1939, 1949, sygn. 1,2. Rozprawa przeciwko Chodorow­
skiemu, 1915-1924, 1932, 1934, sygn. 3-7. Prace o tematyce ekonomiczno-finansowej, 1921, 1928,
1929, sygn. 8,9. Wycinki prasowe 1915, 1918, 1919, 1921,1924, sygn. 10-12.
551. Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Południe” w Katowicach
[1946-1952] 1953-1957
9,00 mb., sp. zd. odb. 241 j.
Dział Kadr, 1954, sygn. 1. Dział Paszportyzacji: dokumentacja maszyn i budynków fabrycz­
nych, 1950, 1956, sygn. 2-10. Dział Zażaleń, 1955-1957, sygn.11,12. Dział Organizacji, 1946-1957,
sygn. 13-30. Dział Zatrudnienia i Płac, 1946-1948, 1950-1957, sygn. 31-81. Dział Planowania,
1950-1957, sygn. 82-115. Dział Produkcji, 1953-1956, sygn. 116-120. Dział Inwestycji, 19521957, sygn. 121-132. Dział Zaopatrzenia,1952-1957, sygn. 133-155. Dział Mechaniczno-Energe­
tyczny, 1951-1957, sygn. 156-165. Dział Analiz, 1952-1957, sygn. 166-178. Dział Kosztorysów,
1951-1957, sygn. 179-181. Dział Projektów, 1950-1956, sygn. 182-202. Dział AdministracyjnoGospodarczy, 1952-1957, sygn. 203-206.
552. Centrala Rolnicza Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” w Warszawie 1948-1975
187,50, sp. zd. odb., prow. inw. kart. 5738 j., bez ew. 6 j.
Biuro Prezydialne, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna, Zarząd Główny, kongresy, narady,
komisje: programy, protokóły posiedzeń, sprawozdania, uchwały, 1948-1975, sygn. 1/1-400, 8/1181, 88/1-3, 90/1-3. Organizacja i działalność wydziałów: statuty, schematy, sprawozdania, 19481962, sygn. 1/411-431. Kontrole prowadzone przez NIK i organy wewnętrzne: 1951-1975, sygn.
1/432-448. Rada Programowa, działalność społeczno –wychowawcza, wyjazdy zagraniczne, wyda­
wanie pisma „Rolnik”, konkursy, wystawy, 1951-1974, sygn. 1/450-475. Sekretariat: konferencje,
ewidencja i działalność spółdzielni w terenie – protokóły, sprawozdania, 1949-1959, sygn. 2/1-22.
Dział Prawny: narady, sprawozdania, opinie, 1954-1972, sygn. 3/1-14. Dział Kontroli We­
wnętrznej: sprawozdania, analizy, 1948-1951, sygn. 4/1-10. Dział Skarg i Zażaleń, 1950-1953,sygn.
5/1,2. Wydział Współpracy z Zagranicą: sprawozdania z wyjazdów, 1957-1975, sygn. 6/1-6. Zespół
Prasowy, Zakład Wydawnictw: wydawnictwa, korespondencja, 1957-1962, sygn. 7/1-4, 101/1-140.
Biuro Organizacji (Samorządu i Organizacji): schematy organizacyjne, regulaminy, protokóły, spra­
wozdania, postanowienia sądowe, 1948-1975, sygn. 9/1-59,10/ 1-9, 11/1-591, 43/1-24, 44/1-21.
Wydział (Biuro) Ekonomiczny: schematy, plany, sprawozdania, 1948-1970, sygn. 14/1-38, 15/1150. Wydział (Dział) Finansowy, Biuro Głównego Księgowego: plany, sprawozdania, bilanse,
1948-1975, sygn. 16/1-563, 17/1-29, 18/1-30, 19/1-28, 46/1-8, 47/1-19. Wydział Lustracji, Wydział
Rewizyjno-Instrukcyjny, Dyrekcja (Biuro) Rewizji i Samorządu: sprawozdania, protokóły, 19481975, sygn. 20/1-1115, 21/1-132, 22/1-45, 23/1-41, 24/1-15. Główny Komisarz Oszczędnościowy:
protokóły, plany, sprawozdania, 1949-1950, sygn. 25/1-5. Pełnomocnik ds. Gospodarki Węglem,
250
1953-1960, sygn. 86/1-3. Główny Komitet Współzawodnictwa Pracy, 1948-1952, sygn. 84/1-7.
Wydział Kadr i Szkolenia, Biuro Zatrudnienia i Plac, Zarząd Kadr i Szkolenia, Ośrodek Szkolenia
Kadr: sprawozdania, programy,1949-1975, sygn. 26/1-7, 27/1, 28/1-3, 29/1-16, 30/1-3, 31/1-84,
32/1-12, 33/1-158, 34/1-59, 35/1-75, 36/1-6, 37/1-7, 37A/1-1-9, 38/1-66, 39/1-32, 40/1-28, 41/1-27,
42/1, 87/1-11. Biuro Administracyjno-Gospodarcze: akcja socjalna, administrowanie majątkami,
1948-1975, sygn. 45/1-34, 108/1-4. Wydział (Dyrekcja, Zarząd, Biuro) Produkcji, Kontraktacji,
Przetwórstwa, Skupu Produktów Rolnych i Zwierzęcych, Torfu, Zaopatrzenia Technicznego,
Budownictwa, Żywienia Zbiorowego, Usług: sprawozdania, instrukcje, plany, zestawienia,
mapy,1948-1975, sygn. 49/1-85, 50/1-20, 51/1-73, 52/1-148, 53/1-25, 54/1-35, 55/1-30, 56/1-27,
57/1-10, 58/1-2, 59/1-5,60/1-9, 61/1-37, 62/1-1,2, 63/1-1-4, 64/1-16, 65/1-16, 66/1-2, 67/1-4, 68/14, 69/1-15, 70/1-3, 71/1-14, 72/1-15, 73/1-6, 74/1-103, 79/1-11, 85/1-6, 89/1-16, 91/1-8. Dyrekcja
(Biuro, Zarządy, Zakłady) Obrotu (Handlu) artykułami rolnymi i przemysłowymi: sprawozdania,
plany, 1951-1975, sygn. 75/1-75, 76/1-100, 77/1-4, 78/1-14, 92/1-8, 93/1-10, 94/1-31, 95/1-4, 96/12, 97/1-9, 98/1-55, 99/1-32,100/1-4. Wydział Inwestycji (i Remontów): plany, sprawozdania, 19481975, sygn. 81/1-6, 82/1-36. Wydział Ośrodków Maszynowych; plany, sprawozdania, 1948-1951,
sygn. 83/1-16.
„Polcop”. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego: protokóły posiedzeń, sprawozdania,
instrukcje, zestawienia, 1957-1976, sygn. 102/1-24, 103/1-6. Związek Zawodowy Pracowników
Spółdzielczych, Związek Zawodowy Pracowników Handlu: sprawozdania, protokóły, bilanse,
1948-1976. sygn. 104/1-8, 105/1-5, 106/1-7. Komitet Organizacyjny Budowy Domu Emeryta przy
CRS Samopomoc Chłopska: sprawozdania, wykazy, artykuły, 1958-1965, sygn. 107/1-6.
553. Konsulat Honorowy RP w Algierze 1923-1945
0,88 mb., inw. kart. 61 j.
Algier: stosunki ekonomiczne z Polską, 1928-1940, sygn. 1-3. Polacy w Algierze, Maroku i
Tunisie: emigranci zarobkowi, żołnierze w Legii Cudzoziemskiej, uchodźcy wojenni, 1928-1945,
sygn. 4-15,17,18,32-33, 44-47, 51-58, 60,61. Prasa i propaganda, głównie polska i francuska,
1932-1935, 1937, 1940, 1942, 1943, sygn. 30,31. Statki polskie na redzie w portach algierskich,
leczenie rannych marynarzy w szpitalach algierskich,1940-1944, sygn. 31,58. Biskup Józef Gawli­
na - projekt przyjazdu do Tunisu, położenie polskich księży na Korsyce 1944, sygn. 16. Informacje
i zarządzenia MSZ o sprawach protokółu dyplomatycznego, organizacji i personelu polskich pla­
cówek, poczta kurierska 1923-1945, sygn. 32-43.
554. Konsulat Honorowy RP w Tunisie [1931] 1932-1945
0,30mb., niw. kart. 30 j.
Stosunki ekonomiczne polsko-tunezyjskie, umowy konsularne i wojskowe Polski z Francją i
Wielką Brytanią, 1932-1940, 1944, sygn. 1,2. Algier, Francja, Tunis: liczebność, położenie i pomoc
dla obywateli polskich, w tym osób przebywających w obozach i w więzieniach na terenie Francji i
jeńców z armii niemieckiej w Tunisie, 1939-1945, sygn. 3,4, 21, 23-30. Tunis: udział kolonii pol­
skiej w obchodach polskich świąt narodowych, raporty prasowe, 1939-1945, sygn. 5-8,22. Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1933-1938, sygn. 9. Organizacja MSZ i placówek polskich
w Tunisie i Algierze, 1931-1945, sygn. 10-20.
555. Zbiór dokumentacji naukowo-wydawniczej Zakładu Historii Stosunków Międzynarodowych
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dotyczących lat [1914] 1949-1963
2,40 mb., inw. kart.175 j.
251
Polska: stosunki z zagranicą i sytuacja wewnętrzna (opracowania i dokumentacja dotyczące
lat 1792-1914, 1917-1939), 1949-1963, sygn. 1-8, 19-22. Chronologia stosunków międzynarodo­
wych Polski (w latach 1918-1945) , 1955-1963, sygn. 9-18. Sprawa polska na Konferencji Pokojo­
wej w Paryżu w 1919 r., 1949-1963, sygn. 23-63. Polska: stosunki z zagranicą, odrodzenie i
uznanie państwa polskiego, polityka zagraniczna, inwestycje zagraniczne w kraju w okresie
międzywojennym (1918-1945) 1949-1963, sygn. 64-79. Sprawa polska w latach 1939-1945, (19491963) sygn. 80-109. Stosunki Polski z WM Gdańskiem, 1937-1939, (1956) sygn. 110,111. Polska:
stosunki z Austrią, Czechosłowacją, Francją, Niemcami, USA, Watykanem, Węgrami, Wielką Bry­
tanią i ZSRR w latach 1914-1946 (1949-1963) sygn.112-174. Zagadnienie wolnego terytorium
Triestu, 1949, sygn. 175.
556. Zbiór austriackich biuletynów o sprawach gospodarczych Polski 1923-1936
0,70 mb., inw. kart.15 j.
Polska: sytuacja gospodarcza: biuletyny w języku niemieckim, 1923-1936, sygn. 1-15.
557. Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli w Warszawie [1946-1949] 1950-1956
14,00 mb., inw. kart. 772 j., bez ew. 24 j.
Gabinet Ministra: protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, zarządzenia, instrukcje, 19511956, sygn. 1-294. Departament Kontroli: materiały pokontrolne, 1946-1952, sygn. 295-494.
Departament Planowania: plany, sprawozdania, 1951-1956, sygn. 495-556. Departament Produkcji
Podstawowej: instrukcje, plany, sprawozdania, 1953-1956, sygn. 557-563. Departament Kadr,19511953,1955,1956, sygn. 564-568. Departament Finansowy (Budżetowy, Księgowości)1950-1956,
sygn. 569-619. Departament Głównego Mechanika i Energetyka, 1951, 1953-1955, sygn. 670-674.
Departament Produkcji Pomocniczej, 1952-1956, sygn. 675-682. Departament Projektowania,
1950, 1951, sygn. 683-689. Departament Inwestycji, 1950-1956, sygn. 690-725. Departament Urba­
nistyki, 1951, 1952, sygn. 726, 727. Departament Nadzoru Budowlanego, 1950-1953, 1955, 1956,
sygn. 728-744. Departament Zatrudnienia i Płac, 1951-1956, sygn. 745- 762. Departament
Szkolenia Zawodowego, 1951, sygn. 763. Departament Wojskowy,1951, 1956, sygn. 764-769.
Główny Inspektor Upowszechniania Nowych Metod Pracy, bez dat, sygn. 770. Główny Inspektor
BHP, bez dat, sygn. 771. Departament Administracyjno-Gospodarczy, 1954, sygn. 772.
558. Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego w Warszawie 1951-1956
7,50 mb., inw. kart. kart 492 j., bez ew. 7 j.
Gabinet Ministra: organy kolegialne, konferencje, organizacja resortu, budownictwo specjalne,
inspekcje, planowanie, współpraca z zagranicą, zarządzenia, 1951-1956, sygn. 1-143. Departament
Planowania: plany, instrukcje, 1951-1956, sygn. 169-178. Departament Organizacji: organizacja
resortu, normatywy własne, 1951-1955, sygn. 179-183. Departament Produkcji: normatywy, plany,
sprawozdania, 1952-1956, sygn. 184, 185. Departament Głównego Mechanika: normatywy, organy
kolegialne, plany, sprawozdania,1951-1956, sygn. 186-193. Departament Inwestycji: normatywy,
plany, sprawozdania, 1951-1956, sygn. 194-200. Departament Zatrudnienia i Płac (Kadr, Socjalny)
1951-1956, sygn. 144-168, 201-240. Departament Kosztorysów i Cen 1951-1956, sygn. 241-246.
Departament Finansowy (Księgowości) 1951-1956,sygn. 247-287. Departament Wojskowy:
budownictwo specjalne, planowanie, kadry, 1951-1954, 1956, sygn. 288-296. Główny inspektor
BHP, 1952, 1954-1956, sygn. 297. Zarząd Techniki: normatywy, organy kolegialne, normy, plano­
wanie, modernizacja produkcji, inwestycje, wypadki przy pracy, współpraca z zagranicą, 1951-
252
1956, sygn. 298-414. Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej: plany, sprawozdania, 1953, 1955,
sygn. 415, 416. Centralny Zarząd Transportu: plany, sprawozdania 1955, sygn.417. Centralny Za­
rząd Szkolenia Zawodowego: normatywy, szkolenie, 1951-1957, sygn. 421-446. Zarząd
Zaopatrzenia Robotniczego: normatywy, plany, sprawozdania, zażalenia, 1952-1956, sygn. 447456. Zarząd Administracyjno-Gospodarczy,1951-1956, sygn. 457. Departament Produkcji Mate­
riałów Budowlanych: normatywy, plany, sprawozdania, cennik, 1951-1953, sygn. 458-461. Depar­
tament Kontroli: normatywy, sprawozdania,1951-1953, sygn. 462-492.
559. Ministerstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie 1952-1957
3,85 mb., inw. kart. 191 j.
Gabinet Ministra: kolegium, normatywy, opracowania, skargi 1952-1957, sygn. 1-22.
Departament Planowania: plany, sprawozdania, 1952-1956, sygn. 23-52. Departament Organizacji:
statuty, regulaminy, schematy organizacyjne 1952-1957, sygn. 53-74. Departament Zatrudnienia i
Płac 1952-1957, sygn. 75-89. Departament Księgowości 1952-1957, sygn. 90-155. Zarząd Ad­
ministracyjno- Gospodarczy: instrukcja kancelaryjna, wykaz akt 1956, sygn. 156. Departament
Techniki: plany, wynalazczość, wzornictwo 1952-1957, sygn. 157-167. Departament MechanicznoEnergetyczny 1954, sygn. 168. Departament Górniczo-Geologiczny: zarządzenia, plany geologicz­
ne, bilanse materiałów budowlanych 1953-1955, sygn. 169-172. Departament Inwestycji: za­
rządzenia, inwestycje 1953-1957, sygn.173-180. Departament Wojskowy: zarządzenia, jednostki
podległe, kadry, instrukcja kancelaryjna dla kancelarii wojskowych w resorcie 1953-1955, sygn.
181-186. Samodzielny Wydział Terenowej Obrony Przeciwlotniczej: zarządzenia 1953-1955, sygn.
187. Zarząd Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego: plany 1956, sygn. 188-192.
560. Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Warszawie 1953 - 1965
8,20 mb., sp. zd. odb. 663 j.
Gabinet Przewodniczącego: statuty, regulaminy, instrukcje, schematy organizacyjne, protokóły
posiedzeń, plany, programy, sprawozdania, 1953-1963, sygn.1/1-134. Biuro Finansowo-Gospodar­
cze: plany, bilanse, sprawozdania finansowe, 1956-1963, sygn. 2/1-93, 4/1. Departament Kadr,
Szkolenia i Służb Terenowych: plany, analizy, protokóły, mapy, 1958-1963, sygn. 3/1-26. Departa­
ment Organizacji : Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego oraz Budownic­
twa Przemysłowego, plany, protokóły z kontroli, zalecenia,1962, 1963, sygn. 5/1-4. Departament
Typizacji, Normalizacji i Normatywów: wytyczne do projektowania, plany, projekty, 1953-1964,
sygn. 6/1-279. Departament Nadzoru Budowlanego: plany, sprawozdania, projekty, zarządzenia,
opisy techniczne, 1959-1965, sygn. 7/1-47, 10/1-13. Departament Miast i Osiedli: wykazy miast i
osiedli, 1956, 1961, 1963, sygn. 8/1-28. Departament Planowania i zabudowy wsi: plany, sprawoz­
dania, referaty, 1954-1963, sygn. 9/1-11. Kancelaria tajna: protokóły, instrukcje, projekty, 19541960, sygn. 11/91, 93, 94, 114-118, 125-127, 136-139.
561. Ministerstwo Budownictwa w Warszawie 1949-1950
11,35 mb., inw. kart.731 j., bez ew. 19 j.
Gabinet Ministra: organizacja resortu, kolegium, normatywy 1949, 1950, sygn. 1-88. Biuro
Kontroli: normatywy, protokóły 1949, 1950, sygn. 89-178. Biuro Kadr 1949, 1950, sygn.179-189.
Biuro Administracji Budowlanej: plany, normatywy 1949, 1950, sygn. 190. Biuro BudżetowoGospodarcze 1949-1950, sygn. 191,192. Biuro Budownictwa Wiejskiego 1949, 1950, sygn. 193200. Biuro Inwestycji 1949-1950, sygn. 201,202. Departament Planowania Miast i Osiedli: nor­
matywy, plany 1949, 1950, sygn. 203-213. Departament Projektowania; dokumentacja techniczna
1949, 1950, sygn. 214-641. Departament Planowania: plany, sprawozdania, 1949, 1950, sygn. 642-
253
679. Departament Techniczny: plany techniczne , technologie 1949, 1950, sygn. 680-691. Departa­
ment Zaopatrzenia 1949, 1950, sygn. 692-698. Departament Zatrudnienia i Płac 1949, 1950, sygn.
699-712. Departament Finansowy 1949, 1950, sygn. 713-729. Departament Ogólny: organizacja
resortu, normatywy 1949,1950, sygn.730.
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych, Koło przy Ministerstwie Budownictwa 1949,
1950, sygn. 731.
562. Delegacja Polska w Międzynarodowym Komitecie Nieinterwencji w Hiszpanii w Londynie
1936-1939
0,80 mb., inw. ks.15 j.
Komitet Nieinterwencji: protokóły posiedzeń, korespondencja w kwestiach zakazu eksportu i
tranzytu materiałów wojennych do Hiszpanii, 1936-1939, sygn. 1. Wydawnictwa Komitetu, 19361939, sygn. 2-15.
563. Poselstwo RP w Charkowie 1921-1924
0,37 mb., inw. kart.49 j., bez ew. 2 j.
ZSRR: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 1922, 1923, sygn. 1-12. Polska: stosunki
polityczne i ekonomiczne z Austrią, Czechosłowacją , Łotwą i ZSRR, 1922, 1923, sygn. 13-17. Or­
ganizacje i instytucje międzynarodowe, 1923, sygn. 18. Kościół prawosławny w ZSRR i w Polsce,
1922, 1923, sygn. 19, 20. Polacy w ZSRR, 1921-1923, sygn. 21-26. Przeglądy prasy polskiej i ob­
cej, 1921-1923, sygn. 27-30. Komunikacja w Polsce i ZSRR, zajścia graniczne, 1922, 1923, sygn.
31-34. Sprawy organizacyjne i finansowe Poselstwa,1922, 1923, sygn. 35-38. Sprawy konsularne:
obywatelstwo, paszporty, wizy, 1922, 1923, sygn. 39-48. Ukraińcy w Polsce, 1922, sygn. 49.
564. Ambasada RP w Kujbyszewie 1941-1943
0,33 mb., inw. kart.12 j.
Opieka nad ludnością polską deportowaną do ZSRR, 1942, 1943, sygn. 1-10. Sprawy or­
ganizacyjne, finansowe i personalne Ambasady, 1941-1943,sygn. 11,12.
565. Konsulat Generalny RP w Charkowie 1922, 1924, 1926, 1927
0,15 mb., inw. kart.7 j., bez ew. 7 j.
Ukraińcy w ZSRR, wydobycie węgla na Ukrainie, 1927, sygn. 1,2. Prasa i propaganda polska
i radziecka, 1927, sygn. 3,4. Skład Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej ds. Konfliktów Granicz­
nych 1927, sygn. 5. Informacje o komunistach, 1927, sygn. 6. Ukraińcy w Czechosłowacji i USA,
1927, sygn. 7.
566. Niemieckie Biuro Informacyjne SA z o.o. Agencja w GG (Deutsche Nachrichtenbüro
G.m.b.H. Dienststelle beim Generalgouverneur ) 1940-1943
0,70 mb., inw. kart.9 j.
Artykuły, komunikaty i materiały dotyczące GG przewidziane do publikacji, 1940-1942, sygn.
1-4. Zbieranie dokumentacji na temat sytuacji w GG i przebiegu działań wojennych, 1940-1942,
sygn. 5-7. Bilanse i komunikaty handlowe, 1941-1943, sygn. 8,9.
254
567. Biblioteka Okrężna Internowanych Polskich w Szwajcarii 1940-1942
0,21 mb., inw. ks.10 j., bez ew. 8 j.
Utworzenie i działalność Biblioteki, 1940-1942, sygn. 1-7. Korespondencja Zarządu
Biblioteki z internowanymi Polakami i władzami szwajcarskimi, 1940-1942, sygn. 8,9. Materiały
pomocnicze, brudnopisy, 1940-1942, sygn. 10.
568. Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1926-1953
27,85 mb., sp. zd. odb., spis akt, 4457 j.
Sp. zd. odb. Zarząd: protokóły posiedzeń, sprawozdania, zarządzenia, 1947, 1948, sygn.
147/7, 67, 70. Dział Racjonalizacji i Produkcji: spółdzielcze ośrodki maszynowe, stan i liczba
maszyn rolniczych, spisy, sprawozdania, opracowania, 1941, 1946-1949, sygn. 14/1-266. Wydział
Ekonomiki Rolnej: materiały do badań rachunkowości rolnej - ankiety, zestawienia, 1926-1949,
sygn. 13/1-4062.
Spis akt. Dopływ z Ministerstwa Rolnictwa: Organizacja i działalność Instytutu: zarządzenia,
protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1947, 1948, sygn. 1-3.
569. Politechnika Lwowska. Wydział Mechaniczny. Oddział Elektryczny we Lwowie
1932-1939 [1944]
0,50 mb., inw. ks. 8 j.
Politechnika Lwowska, Wydział Mechaniczny, Oddział Elektryczny: protokóły egzaminów,
dyplomy i akta osobowe absolwentów, 1932-1939, sygn. 1-7. Instytut Politechniczny, Wydział Me­
chaniczny oraz Kursy Techniczne we Lwowie: protokóły egzaminów i dyplomy absolwentów,
1941-1944, sygn. 8
570. Poselstwo RP w Brukseli 1924, 1929-1940, 1944, 1945
0,26mb., inw. kart.29 j, bez ew. 5 j.
Belgia: stosunki polityczne i gospodarcze z Polską, pobyt obywateli polskich, raporty, kore­
spondencja, 1929, 1930, 1937-1940, sygn. 1-5, 7, 8, 9, 14, 15, 29, sygn. Polska akcja propagando­
wo-prasowa w Belgii, raporty, korespondencja, 1939, 1940, sygn. 13. Starania o rewindykacje złota
polskiego zdeponowanego w Rumunii, korespondencja, 1940, sygn. 6. Rząd RP w Angers: powsta­
nie, działalność, pomoc dla obywateli polskich, 1939, 1940, sygn. 16-19, 22, 23, 27. Sprawy or­
ganizacyjne i budżetowe Poselstwa: protokóły, korespondencja, 1930, 1938-1940, sygn. 20, 21.
Rekrutacja obywateli polskich z Belgii i Luksemburga do Armii Polskiej we Francji, raporty, kore­
spondencja, 1939, 1940, sygn. 24-26.
Akta bez ewidencji: sytuacja polityczna w Europie, losy przedsiębiorstw belgijskich w Polsce,
opieka nad Polakami za granicą - raporty, korespondencja, 1939, 1940, 1944, 1945.
571. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Rada Naczelna w Warszawie 1957-1972
27,95 mb., inw. kart.1852 j.
Komisja Organizacyjna: zjazdy walne i wojewódzkie, Rada Naczelna, rady okręgowe, zarządy
wojewódzkie komisje i zespoły problemowe, współpraca z instytucjami i urzędami, kontrole,
protokóły, sprawozdania, uchwały, materiały pokontrolne,1957-1972, sygn. 1-383, 1748, 1749.
255
Komisja Propagandowo-Wydawnicza: posiedzenia, narady, imprezy, sprawozdania, opracowania,
1957-1972, sygn. 384-742a. Komisja Ekonomiczna: posiedzenia kolegium, Komisja Rady Na­
ukowej i komisje okręgowe, protokóły posiedzeń, opracowania, 1957-1968, sygn. 743-919a.
Komisja Społeczno-Kulturalna: posiedzenia, organizacja, narodowości na Ziemiach Zachodnich,
imprezy, opracowania, informatory, 1957-1966, sygn. 920-1069. Komisja Odznaczeniowa,
1960,1962, 1963, 1966, 1970 sygn. 1070-1117.Komisja Zagospodarowania Odry: sprawozdania,
referaty, uchwały, 1957-1971, sygn.1118-1133a. Centralna Komisja Rewizyjna, 1958-1970, sygn.
1134-1145. Komitety Redakcyjne: „Rocznika Ziem Zachodnich”, „Biuletynu Organizacyjnego”
„Biuletynu Komisji Polonii”, „Biuletynu Rady Naukowej”, „Biuletynu Informacyjnego Komisji Za­
gospodarowania Odry”, „Zeszytów Ekonomicznych”: wydawnictwa, referaty, artykuły, 1957-1970,
sygn. 1146-1165, 1653-1747, 1750-1753. Zespół Prasowy: działalność, nadużycia, 1958, 1961,
1959-1970, sygn.1166-1180. Komisja Poloni Zagranicznej: posiedzenia Prezydium, konferencje,
współpraca z Polonią i organizacjami polonijnymi, artykuły, fotografie, 1957-1970, sygn. 11811290. Komisja Morska (Zespół ds. Morskich): posiedzenia Prezydium, zjazdy marynistów, dni
morza, olimpiady morskie,1962-1969, sygn. 1291-1319, 1650, 1651. Komisja Akademicka:
protokóły, sprawozdania, afisze, fotografie, 1958-1971, sygn. 1320-1332. Komisja ds. Organizacji
Społecznych: posiedzenia, zjazdy, porozumienia z organizacjami, 1958-1966, sygn. 1333-1346.
Komisja Kulturalno-Oświatowa: sprawozdania, rezolucje, 1964-1969, sygn. 1347-1353. Dział Ksi­
ęgowości,1957-1970, sygn. 1354-1512. Rada Naukowa: konferencje, posiedzenia, protokóły, refe­
raty, opracowania, 1957-1970, sygn. 1513-1675. Główny Sąd Koleżeński, 1961, 1963, 1967-1969,
sygn. 1616-1618. Zakłady Usługowe „Ter-Zet”: organizacja, działalność, likwidacja, 1958-1967,
sygn. 1625-1649. Zespół Zagospodarowania Doliny Dolnej Wisły: wnioski, 1961, sygn. 1652.
Komisja Likwidacyjna TRZZ: normatywy, plany, analizy, sprawozdania, 1970-1972, sygn. 17541784. Współpraca ze Związkiem Zawodowym Pracowników Państwowych i Społecznych, POP
PZPR i zarządem Koła TRZZ: opinie, notatki, 1958-1968, sygn. 1785-1789.
572. Kolekcja dokumentacji konkursu Redakcji Kuriera Polskiego „Tak zaczęła się Polska
Ludowa” [1857, 1908, 1915, 1916, 1922-1967] 1969-1970 [1974, 1977]
0,25 mb., inw. ks., baza danych „iza”, 96 j.
Materiały nadesłane przez znanych z nazwiska czytelników, lub odnoszące się do konkretnej
osoby: życie i działalność Polaków, głównie w latach II wojny światowej i bezpośrednio po niej wspomnienia, dokumenty, wydawnictwa, karty ewakuacyjne, zaświadczenia, legitymacje, obwiesz­
czenia, fotografie, widokówki, księga
zarządzeń wewnętrznych Zarządu Miejskiego w
Biskupcu,1857, 1916, 1922-1926, 1928, 1929, 1931, 1933-1935, 1937-1942, 1944-1956, 1969,
1970, 1974, 1977, sygn. 1-88. Materiały nadesłane przez nieznanych z nazwiska czytelników i nie
odnoszące się do konkretnej osoby: reforma rolna, dostawy obowiązkowe, rzemiosło, Zrzeszenie
Drogistów Polskich, mapa Ziem Odzyskanych, 1908, 1915, 1926-1928, 1945-1947, 1967, 1969,
1970, sygn. 89-96.
573. Akta Stanisława i Leokadii Kowalewskich 1928-1972
1,00 mb., inw. ks. 26 j.
(Kowalewscy - działacze polonijni w Argentynie). Argentyna: położenie i stan organizacyjny
Polonii, działalność S. Kowalewskiego, pomoc dla ofiar wojny w Polsce, Związek Towarzystw i
Organizacji „Dom Polski”, Komitet Jedności Słowiańskiej - wspomnienia Kowalewskiego, statuty,
sprawozdania, kalendarze, opracowania, prasa, fotografie, 1939-1950, sygn. 1-7, 9-17, 19-23. Bra­
zylia: „Gazeta Polska w Brazylii”, „Biuletyn”- sprawy wydawnicze, 1961, sygn. 12. Ameryka Połu­
dniowa: liczebność Polonii i organizacje polonijne: opracowania, spisy, deklaracje, 1942, 1954,
256
1960, 1961, sygn. 8. Udział S. Kowalewskiego w pracach Towarzystwa Łączności z Polonią Za­
graniczną w Warszawie: korespondencja, gazety i wycinki prasowe, przemówienia, 1955-1961,
sygn. 18.
574. Akta Jana i Józefa Lipkowskich 1898-1946
0,27 mb., inw. ks. 31 j.
( Lipkowscy – inżynierowie, działacze społeczni na Ukrainie, we Francji i w Polsce). Akta
Józefa Lipkowskiego. Pamiętniki: działalność polityczna, gospodarcza, literacka i naukowa w
Rosji, Polsce i we Francji, 1939-1944, sygn. 1. Działalność we Francji na rzecz sprawy polskiej i w
charakterze szefa Polskiej Misji Wojskowej Zakupów: korespondencja, wydawnictwa, 1913-1922,
sygn. 2-23. Wynalazki i patenty własne, m.in.. dotyczące hamulców kolejowych, 1910-1946, sygn.
24. Rodzina Lipkowskich: szkic genealogiczny, 1939, sygn. 25. Skorowidze i spisy akt, bez dat,
sygn. 26.
Akta Jana Lipkowskiego. Działalność polityczna i społeczna na Wołyniu, 1919, 1928,
sygn. 27, 28. Jan Lipkowski i rodzina Gałęzowskich: fotografie 1920, sygn. 29, 30. Papiery war­
tościowe, 1898-1939, sygn. 31.
575. Komitet Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Warszawie 1958-1970
39,15 mb., spisy zd. odb. 1868 j., bez ew. 691j.
Współpraca gospodarcza poszczególnymi państwami i organizacjami, sprawozdania,
protokóły, wnioski, referaty, ankiety, korespondencja:
-
Bułgaria:1963-1967, sygn. 10/1-3,
-
Czechosłowacja: 1957-1970, sygn. 6/1-8,
-
Jugosławia: 1957-1968, sygn. 20/21-29,
-
Niemiecka Republika Demokratyczna: 1958-1968, sygn. 20/1-13,
-
Rumunia: 196—1966, sygn. 20/14-20,
-
Węgry: 1955-1967, sygn. 7/1-16, 9/1-43,
-
ZSRR: 1961-1970, sygn. 8/1-24, 12/1-8, 17/114, 19/1-10,
-
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej: 1960-1966, sygn. 20/52-55,
-
państwa kapitalistyczne rozwijające się: 1960-1965, sygn. 15/1-55,
-
państwa kapitalistyczne rozwinięte: 1958-1968, sygn. 4/1-8, 16/1-41, 18/1-52,
-
Europejska Komisja Gospodarcza: 1958-1969, sygn. 20/33-39,
-
Afrykańska Komisja Gospodarcza i inne organizacje międzynarodowe: 1959-1970, sygn.
20/45-51,56-70.
Wydawnictwa własne Komitetu i obce: 1958-1970, sygn. 21/1,2, 22/1-9, 23/1-37.
576. Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Warszawie [1949-1950]1951-1958
2,70 mb., inw. kart. 97 j.
Organizacja i działalność Centralnego Ośrodka, 1951-1958, sygn. 1-16. Organizacja i działal­
ność ośrodków wojewódzkich i powiatowych, 1952-1958, sygn. 17-38. Konferencje personelu
ośrodków i nauczycieli, 1949-1958, sygn. 39-49. Dokształcanie nauczycieli i pracowników
oświatowych, 1950-1958, sygn. 50-89. Wizytacje jednostek podległych, 1954-1958, sygn. 90-99.
257
577. Państwowy Ośrodek Oświatowy Prac Programowych i Badań Pedagogicznych w Warszawie
1945-1956
0,80 mb., sp. zd. odb. 19 j.
Pomoce naukowe do nauczania, m.in.. biologii, fizyki, geografii, historii, języka polskiego,
1945-1953, sygn.1-19.
578. Instytut Historii Najnowszej w Warszawie 1944-1950
0,40 mb. inw. kart. 59 j.
Organizacja Instytutu: dekrety, schemat organizacyjny, protokóły, regulamin, wykresy, wycinki
prasowe, 1944-1950, sygn. 1-8. Sprawy finansowe: protokóły, korespondencja, wykazy, rachunki,
1945-1950,sygn. 9-12. Działalność: sprawozdania, zeznania, streszczenia książek, projekty, wydaw­
nictwa, bibliografie, zestawienia, 1945-1950, sygn. 13-59.
579. Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie 1943-1947 [1948]
17,00 mb., inw. kart. 606 j., bez ew. 331 j.
Wydział Prac Parlamentarnych, 1944-1947, sygn. 1-84. Wydział Prawny, 1944-1946, sygn. 85303. Wydział Personalny, 1944-1948, sygn. 304-374. Wydział Ogólny, 1945, 1946, sygn. 375-389.
Biuro Prasowe, 1946, sygn. 390. Biuro Odznaczeń, 1945, 1946, sygn. 391-394. Biuro Studiów,
1945-1947, sygn. 395-420. Wydział Organizacyjny, 1944-1947, sygn. 421-766. Redakcja „Rady
Narodowej”, 1944, 1946, sygn. 767, 768. Biblioteka, 1945-1947, sygn. 769. Kancelaria Główna,
1945-1947, sygn. 770, 771. Wydział Gospodarczy (Intendentura) 1945-1947, sygn. 772-781, 784.
Wydział Techniczny, 1945, 1946, sygn. 782, 783. Wydział Finansowo-Budżetowy, 1945, 1946,
sygn. 785-794. Sekretariat Prezydenta, 1947, sygn. 795-822. Wydział Prezydialny, 1944, 1945,
1947, sygn. 823-825. Sekretariat W. Barcikowskiego, 1943-1946, sygn. 826-862. Sekretariat Wice­
prezydenta, 1946, sygn. 863. Sekretariat Dyrektora Biura, 1946, sygn. 864, 865. Druki propagando­
we, 1946, sygn. 866-868. Adresy kierowane do B. Bieruta, 1945, 1946, sygn. 869-872. Akta kat B50, 1944-1946, sygn. 873, 874.
Akta opracowane w b. CA KC PZPR. Prezydium KRN – konspiracyjnej 1943-1944, sygn.
I/1, II/1-12,20, 21. Wojewódzkie rady narodowe – konspiracyjne, 1943-1944, sygn. II/13-19. Biuro
Prezydialne, 1944-1947, sygn. III/1-41. Biuro Kontroli, 1945, sygn. III/42. Komisje, Konwent
Seniorów, 1945, 1946, sygn. III/43-54. Wojewódzkie rady narodowe, 1944-1948, sygn. III/55-70.
Układy Polski z ZSRR: fotokopie, 1945, sygn. III/71.
580. Instytut Urbanistyki i Architektury w Warszawie
[1854, 1900,1906, 1924-1927,1929-1934,1946-1947] 1948-1971
0,60 mb. prow. inw. kart. 409 j.
Organizacja i działalność Instytutu: sprawozdania, protokóły, korespondencja 1951-1970, sygn.
386-409. Dokumentacja techniczna: ratuszy (1854,1925, 1930, 1945-1947-1960, sygn. 1-17, 19-34,
46-55, 60-62, 64-79, 88-90, 98-110, 113,114); zamków, pałaców i dworów (1924, 1927, 1929,
1930, 1933, 1948-1950, sygn. 35-39, 43-45, 56-59, 63, 80-87, 95-97, 117, 120); innych obiektów
(1927, 1929-1931, 1933, 1934, 1948-1951, sygn. 18, 111, 112, 115, 119, 121-126, 128.) Opracowa­
nia studialne: ogólne (1947-1960, 1971, sygn. 132-143, 145, 151, 165-167,179-183, 186, 188-191,
193-199, 226-235, 244-247, 251, 258, 327, 333, 339-385); z zakresu zagospodarowania przestrzen­
nego i regulacji miast i wsi (1900, 1906, 1946, 1947, 1950-1962, sygn. 144, 145-150, 152-164, 168,
258
169, 178, 184, 185, 187, 192, 200-224, 236-243, 248-250, 252-257, 259-326, 328-332, 334-338,
342-376).
581. Państwowy Instytut Robót Ręcznych w Bielsku 1945-1951[1987- 2003]
1,95 mb., inw. ks.11 j., sp. zd. odb.558 j., bez ew. 1 j.
Organizacja i działalność Instytutu: statut, schemat organizacyjny, zarządzenia, protokóły z po­
siedzeń władz i Komisji Programowej, 1945-1951, sygn. 1-6. Inspekcje Najwyższej Izby Kontroli,
1949, 1950, sygn. 7. Prowadzenie Państwowych Wyższych Kursów Nauczycielskich, szkół specjal­
nej i ćwiczeń oraz kursów dodatkowych: programy, sprawozdania, regulaminy, zarządzenia, 19451949, sygn. 8-10. Prace dyplomowe słuchaczy, 1950, sygn. 11.
Akta kat B-50, 1945-1951, sygn. 1-558
582. Instytut Pedagogiki w Warszawie 1948-1957
2,90 mb., sp. zd. odb. 55 j, bez ew. 1 j.
Pomoce naukowe do nauczania: astronomii, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka
polskiego, języka rosyjskiego i innych przedmiotów, 1948-1957, sygn. 1/1-55.
583. Komisarz Bankowy Banku Emisyjnego w Polsce (w Krakowie)
(Der Bankdirigent der Emissionsbank in Polen) 1939-1944
0,20 mb., inw. kart.6 j, bez ew. 1 j.
Okólniki i zarządzenia Rządu GG, 1942-1944, sygn. 1. Sprawy personelu urzędu komisarza,
1941-1945, sygn. 2. Instytut Rozrachunkowy- działalność, konta żyrowe – sprawozdania, 19391941, 1944, sygn. 3-5. Ewakuacja Banku Emisyjnego w Polsce, 1944, sygn. 6.
584. Bank Emisyjny w Polsce. Zarząd Główny w Krakowie
(Emissionsbank in Polen. Geschäftsleitung) 1939-1945
9,50 mb., inw. ks. 495 j.
Organizacja i działalność Banku Emisyjnego w Polsce, 1939-1944, sygn. 1-42. Organizacja i
działalność Zarządu Głównego, 1939-1945, sygn. 43-160. Oddziały Banku Emisyjnego: organiza­
cja, obroty, 1940-1945, sygn. 161-464. Księgi finansowe, 1940-1945, sygn. 465-475. Pełnomocnik
Specjalny, 1944, 1945, sygn. 476-494.
585. Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Główny w Krakowie
(Emissionsbank in Polen. Hauptniederlassung) 1939-1945
6,60 mb., inw. kart. 224 j., bez ew. 2 j.
Bilanse i sprawozdania banków i przedsiębiorstw, 1940-1944, sygn. 1, 2,140-143. Obrót
pieniężny, dewizowy, czekowy i wekslowy, 1939-1945, sygn.17-30, 144-177. Sprawozdania z
czynności bankowych, stanu kas i sald, konta żyrowe, 1939-1945, sygn. 31-40. Wymiana bankno­
tów Banku Polskiego, 1940, 1941, sygn. 191-194. Koszty administracyjne, transporty pieniędzy,
1940, 1941, 1943, 1944 sygn. 16, 52-57. Zastawy na pożyczki, 1939, 1942-1945, sygn. 178-190.
Emisja listów skarbowych, 1940-1944, sygn. 195-198. Akta personalne pracowników, 1939-1944,
sygn. 3-15. Księgowość: księga główna, księgi kasowe, 1940-1945, sygn. 199-222.
259
586. Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Drohobycz (Emissionsbank
in Polen. Zweigniederlassung Drohobycz) 1941-1945
0,23 mb., inw kart. 10 j.
Akta personalne, listy płac, 1944, sygn. 1,2. Depozyty, 1941-1944, sygn. 3. Konta żyrowe i
czeki, 1943-1945, sygn. 4-9. Zakup dewiz, 1942-1944, sygn. 10.
587. Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Kołomyja (Emissionsbank
in Polen. Zweigniederlassung Kolomea) 1943-1944
0,03 mb., inw. kart.3 j.
Organizacja, działalność i personel: sprawozdania, listy płac, 1943, 1944, sygn. 1-3.
588. Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Lwów (Emissionsbank
in Polen. Zweigniederlassung Lemberg) 1941-1944
0,60 mb., inw. kart.32 j.
Zarządzenia i komunikaty, 1941, 1944, sygn. 1,2. Stan finansowy banku, koszty administracyj­
ne, obrót pieniężny, depozyty, 1941-1944, sygn. 3-8,16, 17. Konta żyrowe, 1941-1944, sygn. 9-15.
Obrót czekowy, stan finansowy instytucji i klientów indywidualnych, 1941-1944, sygn. 18,19. Skup
dewiz i kontrola stanu gotówki, 1941-1944, sygn. 20-33.
589. Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Stanisławów (Emissionsbank
in Polen. Zweigniederlassung Stanislau) 1942-1944
0,02 mb., inw. kart. 2 j.
Wnioski inkasowe, niezgodności kasowe, 1942-1944, sygn. 1,2.
590. Bank Emisyjny w Polsce. Oddział Tarnopol (Emissionsbank
in Polen. Zweigniederlassung Tarnopol) 1941-1945
0,27 mb., inw. kart. 22 j.
Sprawy finansowe Oddziału, instytucji i osób prywatnych, 1941-1944, sygn. 3-5, 16. Personel:
akta personalne, listy płac, 1941-1945, sygn. 1,2,6,7. Obieg polskich pieniędzy, fałszerstwa bankno­
tów, transport pieniędzy, 1941-1944, sygn. 8,11, 12. Wymiana banknotów, przekazy zagraniczne,
1941-1944, sygn. 9, 19.Obrót żyrowy, inkaso dokumentów, notowania giełdowe, zakup dewiz,
1942-1944, sygn. 13-15, 17, 18, 20, 21. Kontrola i ewakuacja Oddziału, 1942-1944, sygn. 10,22.
591. Amerykańsko-Polska Izba Handlowa i Przemysłowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej (American Polish Chamber of Commerce and Industry in the United States Inc)
w Nowym Jorku 1923-1939
0,70 mb., inw. kart. 90 j.
Organizacja i działalność Izby, 1923-1939, sygn. 1-18. Polsko amerykańskie stosunki
gospodarcze, 1923-1939, sygn. 19-51. Możliwości zwiększenia obrotów handlowych, 1924-1939,
260
sygn. 52-67. Kontakty Izby z instytucjami amerykańskimi, 1930-1939, sygn. 68-78. Propaganda
spraw polskich, kontakty z Polonią amerykańską, 1925-1939, sygn. 79-89.
592. Poselstwo RP w Teheranie 1934-1945
2,11 mb., inw. kart. 137 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Iranu, Iraku i Turcji, 1931, 1937-1945, sygn. 1-13.
Polska: stosunki polityczne i ekonomiczne z Afganistanem, Bułgarią, Czechosłowacją, Danią, Fran­
cją, Irakiem, Japonią, Turcją, USA, Wielką Brytanią, Włochami i ZSRR, 1937-1945, sygn. 1432,111. Liga Narodów, Międzynarodowe Biuro Pracy, Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
w Hadze, 1937-1940, sygn. 33,34. Polacy w Iranie: liczebność, pomoc materialna, sprawy obywa­
telstwa i rejestracji wojskowej, inwigilacja, wyjazdy do innych krajów, 1934-1945, sygn. 35-65, 97108, 112,-131. Prasa i propaganda polska i irańska, 1939-1945, sygn. 66-71, 132, 133. Koleje w Ira­
nie i Iraku, tranzyt 1938, 1939, 1943, sygn. 72, 74. Sprawy finansowe i personalne Ambasady RP w
Kujbyszewie i Poselstwa RP w Teheranie, 1936-1945, sygn. 75-108, 135-137. Mniejszości w Pol­
sce, sprawy paszportów gdańskich, 1937-1941, sygn. 109, 110.
593. Poselstwo RP w Meksyku [1923-1926, 1928, 1929] 1930-1945 [1946-1953]
4,30 mb., inw. ks. 206 j., bez ew. 1 j.
Meksyk i inne kraje Ameryki Łacińskiej: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 19301932, 1937-1945, sygn. 1-13. Stosunki Polski z zagranicą, w tym z Meksykiem, 1932-1945, sygn.
14-35, 48, 49, 97-114, 192, 193. Kongresy i konferencje międzynarodowe, stosunki naukowe,
1933-1945, sygn. 36-47. Czechosłowacja: informacje o mniejszościach narodowych, 1938, sygn.
50. Mniejszości w Polsce i ich emigracja do Ameryki Łacińskiej: Ukraińcy, Żydzi i Niemcy, 19311945, sygn. 201-203. Emigracja z Polski i Polonia w Ameryce Łacińskiej, obóz w Santa Rosa w
Meksyku, rejestracja wojskowa i pomoc dla obywateli polskich, 1925-1945, sygn. 51-69, 157-188,
191, 194-197. Prasa i propaganda, głównie polska w Ameryce Łacińskiej, 1931-1945, sygn. 70-95.
Statki polskie i obce w portach meksykańskich, 1935, 1938, 1940-1943, sygn. 96. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych i polskie placówki zagraniczne: zarządzenia, okólniki, raporty, budżety,
fotografie, dzienniki urzędowe korespondencja, umowy, nominacje, 1929-1945, sygn. 115-156,
204, 205. Rząd RP w Angers, następnie w Londynie: sprawozdania, raporty, materiały informacyj­
ne, 1932, 1939-1942, sygn. 199, 200.
594. Poselstwo RP w Santiago 1941-1945
0,03 mb., inw. ks.1 j.
Firmy chilijskie, w tym współpracujące z Niemcami, korespondencja, wycinek prasowy, 19411945, sygn. 1.
595. Konsulat Honorowy RP w Bilbao 1932, 1935-1945
0,30 mb., inw. kart. 48 j.
Hiszpania: sytuacja wewnętrzna, ewakuacja obywateli hiszpańskich, 1937-1939, sygn. 1. Pol­
ska: stosunki polityczne i ekonomiczne z Hiszpanią, 1932, 1937-1939, 1945, sygn. 2-5. Między­
narodowy Czerwony Krzyż- pomoc dla ludności, 1937, sygn. 6. Polacy w Hiszpanii – położenie,
ewakuacja, pomoc materialna, 1936,1937,1940-1945, sygn. 7-10. Prasa i propaganda polska i obca,
1937-1939, 1941-1945, sygn. 11-20. Żegluga morska: trudności, blokada portów, 1937-1941, sygn.
261
21,22. Hiszpania: wizyty osobistości polskich, obchody polskich i hiszpańskich świąt narodowych,
1935, 1937-1945, sygn. 23-37. Sprawy konsularne: polityka wizowa Hiszpanii, Francji i Polski, po­
moc Konsulatu dla obywateli polskich 1936-1945, sygn. 38-48.
596. Korespondent PAT w Casablance 1936-1938
0,05 mb., inw. kart., 3 j.
Maroko hiszpańskie, Hiszpania: wybuch powstania antyrepublikańskiego, działalność kore­
spondenta Polskiej Agencji Telegraficznej, instrukcje, korespondencja, komunikaty, pokwitowania,
wycinki prasowe, komunikaty dla prasy, 1936-1938, sygn. 1-3.
598. Konsulat Honorowy RP w Aarhus 1938-1940
0,02 mb. inw. kart. 2 j.
Działalność Komitetu Głównego Pomocy Rodakom w Kopenhadze, paszport dla Maksa We­
gnera, korespondencja, formularze,1938-1940, sygn. 1,2.
599. Konsulat RP w Winnipeg 1934-1945
0,07 mb., inw. kart. 4 j., bez ew. 2 j.
Polityka emigracyjna polska i kanadyjska, organizacje polonijne w Kanadzie, 1934-1943,
sygn. 1-3. Konsulaty RP w Winnipeg i w Regina: kompetencje, obsada, organizacja i działalność–
raporty, instrukcje i zarządzenia Poselstwa RP w Ottawie i MSZ, 1942-1945, sygn. 4.
600. Konsulat Generalny RP w Paryżu [1918] 1919-1940
0,08 mb., inw. kart. 7 j., bez ew. 2 j.
Organizacja i personel Konsulatu: korespondencja, zaświadczenia, 1919, 1928-1932, 1939,
1940, sygn. 1-3. Wystawianie paszportów i świadectw narodowości, ustalanie obywatelstwa, pobór
do wojska, pomoc dla obywateli polskich, korespondencja, raport, instrukcja, 1918, 1919, 1933,
1939, 1940, sygn. 4-7.
601. Konsulat Honorowy RP w Southampton 1934-1945
0,13 mb., inw. kart.15 j.
Opieka społeczna i pomoc prawna dla obywateli polskich w Wielkiej Brytanii, sprawy woj­
skowe, 1942-1944, sygn. 1,2, 11-15. Prasa i propaganda polska i obca, wydawnictwa, stowarzy­
szenia polsko-cudzoziemskie, 1935-1945, sygn. 3-7. Organizacja i sprawy finansowe Konsulatu,
wydawnictwa MSZ, przemówienie ministra J. Becka 1934-1944, sygn. 8-10.
602. Konsulat RP w Pradze 1922-1939
0,04mb., inw ks. 5 j.
Działalność mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji,1934, sygn. 1. Sprawy gospodarcze
konsulatu, 1939, sygn. 2. Sprawy obywatelstwa i paszportów, 1922-1934, sygn. 3-5.
603. Polska Misja Zakupów w Paryżu 1919
262
0,22 mb., inw. kart. 15 j.
Organizacja, personel i działalność: Polskiej Misji Zakupów w Paryżu, 1919, sygn. 1-9; Pol­
skiej Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu, 1919, sygn. 10; Polskiej Agencji Handlowo-Finansowej
w Londynie, 1919, sygn. 11. Poczta kurierska Poselstwa RP w Paryżu, 1919, sygn. 12. Stowarzy­
szenie Techników Polaków w Paryżu, Liga Pracy, 1919, sygn. 13,14. Projekt międzynarodowej
konwencji o ochronie wynalazków i patentów, 1919, sygn. 15.
604. Bank Emisyjny w Polsce w Likwidacji w Krakowie [1941-1944] 1945-1950
1,00 mb., inw. kart. 35 j.
Bank Emisyjny w Polsce: organizacja i działalność do dnia 18 stycznia 1945 r. – sprawozda­
nie Feliksa Młynarskiego, bez daty, sygn. 1. Załączniki do bilansów na 18 stycznia 1945 r. i 1 lipca
1949 r., sygn. 2. Konta bankowe, walory, pożyczki zastawne, obrót żyrowy, 1941-1945, 1949, sygn.
3-22. Korespondencja z klientami, Ministerstwem Skarbu i Narodowym Bankiem Polskim, 19441950, sygn. 23-30. Załączniki do księgi kasowej, 1945-1949, sygn. 31-33. Wykazy pracowników,
1945, sygn. 34. Dziennik podawczy, 1945, sygn. 35.
605. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1953
1,25 mb., inw. kart. 52 j.
Zakłady opieki całkowitej - domy dziecka, bursy, internaty, prewentoria: sprawozdania,19491952, sygn. 1-7. Przedszkola: stan organizacyjny, zestawienia, wycinki prasowe 1949-1953, sygn.
8-40. Świetlice: sprawozdania 1953, sygn. 41. Akcje masowe- imprezy kulturalno-oświatowe,
akademie, poranki filmowe, widowiska teatralne, koncerty, zabawy: sprawozdania 1949-1953,
sygn. 42-51.
Akta kat B-50, 1949-1953, sygn. 1.
606. Komisja Partyjno-Rządowa do Spraw Ograniczenia Wzrostu Zatrudnienia w m.st. Warszawie
1965-1971
0,36 mb., inw. ks.17j., baza danych „Iza”
Organizacja i działalność Komisji: sprawozdanie 1971, sygn. 1; biuletyny 1965-1971, sygn. 2-17.
607. Centralny Zarząd Energetyki w Warszawie [1945-1947] 1948-1952 [1953-1955]
15,20 mb., sp. zd. odb. 356 j., prow. inw. kart. 182 j., bez ew. 169 j.
Sp. zd. odb. Sekretariat Naczelnego Dyrektora: protokóły posiedzeń, zarządzenia, schematy or­
ganizacyjne, plany pracy, sprawozdania, 1945-1953, sygn. 1-65. Dyrekcja Ekonomiczna: schematy
organizacyjne, protokóły posiedzeń, sprawozdania , umowy, analizy, biuletyny, 1946-1951, sygn.
66-133. Dyrekcja Administracyjna (Finansowo-Administracyjna): okólniki, preliminarze,,
biuletyny, korespondencja z okręgami, 1945-1951, sygn. 134-163, 280-284, 301-310, 318. Dyrekcja
Eksploatacji: protokóły, sprawozdania, opracowania, umowy, bilanse, 1946-1953, sygn. 164-186.
Dyrekcja Techniczna: protokóły posiedzeń, plany, 1946-1952, sygn. 218-1952, sygn. 218-237.
Dyrekcja Inwestycji: akty przejęcia zakładów energetycznych, plany, protokóły, sprawozdania,
1947-1952, sygn. 257-279. Dyrekcja Socjalna: organizacja pracy, akcja socjalna, normowanie,
szkolenie, 1948-1950, sygn. 288-299. Dział Księgowości: bilanse, sprawozdania, 1945-1951, sygn.
187-217. Dział Planowania: plany, wykazy, analizy, 1945-1952, sygn. 238-256. Komisja Racjonali­
zacji: programy, protokóły, sprawozdania, 1949, 1950, sygn. 285-287. Naczelny Inspektor Kontroli:
263
protokóły, sprawozdania, 1948-1951,sygn. 311-313. Komisja BHP, Wydział Ochrony Przed­
siębiorstw,1945-1948, sygn. 314-316. Samodzielny Wydział Transportowy: sprawozdania,1952,
sygn. 317. Komisarz Oszczędnościowy: instrukcje, sprawozdania, 1948, sygn. 319-321. Samodziel­
ny Inspektorat Rolny: użytki rolne – sprawozdania, 1946-1951, sygn. 322-324. Biuro Współpracy
Przemysłowej przy Centralnym Zarządzie Energetyki: protokóły, referaty, umowy, 1945-1955,
sygn. 325-354.
Koło Związku Zawodowego przy Centralnym Zarządzie: protokóły, sprawozdania, 1948-1951,
sygn. 355, 356.
Prow. inw. kart. Organizacja i działalność Centralnego Zarządu i jednostek podległych, stan
i działalność zakładów energetycznych: protokóły posiedzeń, zarządzenia, sprawozdania, schematy
organizacyjne, plany, zestawienia, referaty, opracowania, 1946-1952, sygn. 1-41, 86-89, 100102,105, 118-120, 123-127, 130, 145-182. Państwowa Rada Energetyczna: protokóły posiedzeń,
statut, regulamin, zarządzenia, 1946-1952, sygn. 42-45. Przejmowanie przez Centralny Zarząd za­
kładów i urządzeń energetycznych: protokóły, dokumentacja, 1947-1952, sygn. 46-70. Elektrownie
i sieci wysokiego napięcia: mapy, sprawozdania, projekty, opracowania, normy, inspekcje, 19471951, sygn. 71-77, 90, 104, 131-142, 144. Współpraca z zagranicą, udział w konferencjach między­
narodowych: protokóły, sprawozdania, opracowania, 1946-1951, sygn. 78, 79, 103, 128, 129, 143.
Prasa o energetyce: wycinki prasowe, 1946-1949, sygn. 80-88. Szkolnictwo zawodowe i szkolenie
pracowników: plany, zestawienia, protokóły, 1949-1951, sygn. 91-99. Ochrona przeciwpożarowa,
wypadki przy pracy, płace i współzawodnictwo pracy: sprawozdania, korespondencja, 1949-1951,
sygn. 106-117, 121,122.
608. Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego „Delta” w Warszawie
1946-1949,1957,1958, 1960 –1979
116,84 mb., sp. zd. odb., spisy akt, 9493j.
Dyrektor: protokóły posiedzeń, programy, zarządzenia, 1962-1970, paczki nr 1-6. Wydział Or­
ganizacji i Zarządzania: zarządzenia, okólniki, 1964-1972, paczka 2, poz. 7-15. Wydział Kadr:
skargi, 1969-1970, paczka 3. Wydział Księgowości: bilanse, sprawozdania, 1946, 1947, 1960-1973,
paczka 4. Wydział Finansowy: plany, sprawozdania, 1960-1968, paczka 9, poz. 36-42. Wydział
Rewizji: protokóły z kontroli, 1963-1968, paczki 6-8, 10,11, poz. 43-106. Wydział Sterowania
Produkcją Silnikową: umowy, protokóły, projekt, 1947, 1948, 1957, 1958, paczka 12, poz. 107,
108. Rekonstrukcja zakładów przemysłu lptniczego i silnikowego: programy, plany, analizy spra­
wozdania, albumy, 1966-1979, sugn. 2/1-94. Akta tajne i poufne: plany, projekty, analizy, normy,
sprawozdania, zestawienia, 1960- 1969, układ teczek chronologiczny.
609. Biuro Radcy Handlowego w Pekinie 1951-1960
0,45 mb., spis 23 j.
Sytuacja wewnętrzna w Chinach 1951-1952, sygn. 510/1-7,10. Kontakty polsko - chińskie w
sprawach gospodarczych, handlowych i finansowych 1952, 1953, sygn. 510/8,9. Wystawa w Szan­
ghaju 1952, sygn. 631. Polsko- Chińska Komisja Współpracy: protokóły z sesji, uchwały 19541960, sygn. 656/1-12.
610. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie 1944-1977,
60,80 mb., sp. zd. odb., spisy akt 740 j.
264
Departament Konsularny: paszporty konsularne osób powracajacych do krajur jako
repatrianci, 1946-1947, spis nr. 408. Repatriacja Polaków z zagranicy, głównie z ZSRR: sprawoz­
dania, uchwała, umowy, biuletyny, 1944-1947, 1955-1959, sygn. 1-9. Akta Kat B-50. Polacy w
ZSRR: więzieni, poszukiwani, pozostający w ZSRR, repatriowani do Polski – spisy, wykazy, 1955,
1956, 1959, sygn. 1-26.
612. Akta Aleksandra Wacława Szenwalda-Łaszyńskiego 1908-1950
0,10 mb., inw. ks. 8 j.
Materiały osobiste A.W. Szenwalda Łaszyńskiego (adwokata i radcy prawnego) oraz jego rodzi­
ny: życiorysy, legitymacje, zaświadczenia, fotografie, 1908-1950, sygn. 1,2,8. Finanse Agencji
Ministerstwa Skarbu w Londynie oraz państwa polskiego, stosunki ekonomiczne Polski z Wielką
Brytanią: korespondencja, memoriały, notatki 1920-1927, sygn. 3-7.
613. Akta Zygmunta Łukaszewicza 1928, 1942-1972
0,20 mb., inw. ks.7 j.
Z. Łukaszewicz (działacz polonijny w Argentynie): materiały biograficzne, 1928, 1945-1972,
sygn. 1. Działalność polskiej emigracji: fotografie, 1943, 1947, sygn. 2. Roczniki prasy „Polska
Wyzwolona” 1942-1950, sygn. 3-7.
614. Zjednoczenie Budownictwa Kopalń Rud w Warszawie 1954-1971
29,80 mb., sp. zd. odb. 1578 j., bez ew. 35 j.
Sekretariat Naczelnego Dyrektora: zarządzenia, protokóły posiedzeń, uchwały, plany, analizy,
opracowania, analizy, 1954-1971, sygn. 11/1-103, 45/1-80. Wydział Górniczy: zarządzenia, spra­
wozdania, projekty techniczne, protokóły z posiedzeń, protokóły odbioru obiektów, opracowania,
1954-1970, sygn.13/1-50. Wydział Inwestycji: protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania,19571971, sygn. 6/1-77,38/1-15. Wydział Energo-Mechaniczny: zarządzenia, protokóły posiedzeń, pla­
ny, sprawozdania, analizy, dokumentacja techniczna, 1955-1971, sygn. 1/1-47, 43/1-2. Wydział
Ekonomiczny: zarządzenia, plany, opracowania, analizy,1965-1971, sygn. 15/1-272. Wydział Or­
ganizacji Pracy i Normowania: statut, normatywy, protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1959-1971,
sygn. 8/1-56, 39/1-14. Wydział Administracyjno-Socjalny: plany, analizy, zobowiązania, 19611970, sygn. 21/1-25, 49/1-3. Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej: normatywy, inwen­
taryzacja, plany, sprawozdania, zestawienia, 1964-1971, sygn. 27/1-75, 41/1-11. Wydział Postępu
Technicznego: plany, sprawozdania, opracowania, 1964-1971,sygn. 29/1-73. Wydział Planowania:
plany, sprawozdania, 1957-1970, sygn. 31/1-33, 48/1-36. Wydział Budowlany ( Naczelny Inżynier
Budowlano- Montażowy): plany, zarządzenia, sprawozdania, rozliczenia, 1957-1970, sygn. 23/133, 34/1-1-9. Wydział Transportu: sprawozdania, schematy organizacyjne, plany, 1957-1971, sygn.
4/1-27, 42/1. Dział Księgowo-Finansowy: plany, analizy, bilanse, 1956-1969, sygn. 35/1-330.
Pracownia Projektowania Szybów i zaplecza : plany, bilanse, dokumentacja , kosztorysy, 19521968, sygn. 53/1-190.
Związek Zawodowy Górników: Rada Zakładowa, Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa - dokumen­
tacja finansowa, 1952-1968, sygn. 44/1-2.
615. Centralny Zarząd Weterynarii w Warszawie 1945-1949
0,05 mb., sp. zd. odb.16 j.
265
Organizacja i kompetencje Centralnego Zarządu: normatywy, kontrole 1946, 1947, 1952-1958,
sygn. 3,9,10,15. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi 1945,1948-1954, 1959,
sygn. 2, 5, 7,11-14. Sprawy personalne, powoływanie lekarzy do wojska 1945, 1946, sygn.
8,16.Przeglądy koni, zwalczanie chorób zwierząt 1949, 1952, sygn. 1,4.
616. Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych w Warszawie 1950-1959
1,07mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 42 j., bez ew. 6 j.
Sp. zd. odb. Organizacja i kompetencje Centralnego Zarządu: normatywy 1950-1952, sygn. 18. Działalność i propaganda: konferencje, narady, plany, kontrole, bilanse1950- 1955, sygn. 10-33,
42. Układ zbiorowy, wypadki przy pracy 1951, 1953-1957, sygn. 9, 40, 41. Komisje wynalazczości
pracowniczej 1953-1956, sygn. 34-39. Prow. inw. kart. Plany Centralnego Zarządu i gminnych
ośrodków maszynowych 1951, 1952, sygn. 1,2
617. Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie 1952-1979
5,00 mb., sp. zd. odb., 353 j.
Organizacja i działalność Zjednoczenia i zakładów podległych: plany, sprawozdania, analizy,
paszporty (dokumentacja) zakładów produkcyjnych, 1952-1979, sygn. (spisy) 5-25, paszporty
(tomy) 1-144.
618. Główny Pełnomocnik dla Przekazania i Przejęcia Majątku na Radzieckim i Polskim Odcinku
Wymienianych Terytoriów z siedzibą w Warszawie 1951
0,07 mb., sp. zd. odb. 4 j.
Organizacja i działalność biura Pełnomocnika: opisy wymienianych terenów i pozostawionego
mienia, finansowanie personelu – protokóły, zestawienia, pokwitowania, notatki, 1951, sygn. 1-4.
619. Biuro Pełnomocnika Rządu PRL do Spraw Repatriacji Polaków z ZSRR w Moskwie
[1955] 1956-1959
2,00 mb., inw. ks., baza danych „iza”, indeks osobowy, 50 j.
Warunki repatriacji; biuletyn, 1957, sygn. 1. Organizowanie i przebieg repatriacji: wykazy,
kartoteki osobowe, akta repatriantów, 1956-1959, sygn. 2-50.
620. Biuro Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego w Warszawie 1946
1,30 mb., inw. ks. 47 j.
Organizacja głosowania: zarządzenia, instrukcje, ustawy, komunikaty 1946, sygn. 1. Or­
ganizacja i działalność komisji okręgowych i obwodowych: protokóły, korespondencja 1946, sygn.
4-47. Przebieg i wyniki głosowania: sprawozdanie Generalnego Komisarza 1946, sygn. 2. Naduży­
cia w czasie głosowania: protesty PSL 1946, sygn. 3.
621. Biuro Generalnego Komisarza Wyborczego w Warszawie 1946-1947
3,20 mb., inw. kart.173 j.
Organizacja wyborów: zarządzenia, instrukcje, protokóły, sprawozdania, rozliczenia, protest
266
PSL 1946-1947, sygn. 1,2, 4-9. Biuro Generalnego Komisarza: organizacja, personel i działalność
1946, 1947, sygn. 3. Przygotowania do wyborów, wyniki wyborów i ich kwestionowanie przez PSL
w poszczególnych okręgach 1946, 1947, sygn. 10-166. Skorowidze okręgów wyborczych i list kan­
dydatów na posłów 1947, sygn. 167-170. Dzienniki korespondencyjne 1947, sygn. 171-173.
622. Attaché Handlowy w Belgradzie 1945-1951
0,06 mb., bez ewidencji, 2 j.
623. Biuro Radcy Handlowego w Bukareszcie 1945-1951
2,30 mb., spis roboczy, 54 j, prow. inw. kart. 6 j., bez ew. 46 j.
Inw. kart. Rumunia: powstanie Polsko –Rumuńskiej Izby Handlowej, wymiana gospodarcza
polsko- rumuńska - kontrakty, umowy, wykazy, statut, korespondencja, notatki, 1945-1946, sygn.
1,3-6. Rumunia- stosunki gospodarcze z innymi państwami: umowy, 1945, 1946, sygn. 2.
Spis. Organizacja i działalność Biura, wymiana gospodarcza polsko- rumuńska, zestawienia,
korespondencja, sprawozdania, umowy, listy przewozowe, 1946-1949, sygn. 1-17.
624. Biuro Radcy Handlowego w Helsinkach 1945-1951
1,50 mb. spis roboczy, 75 j.
Organizacja i działalność Biura, obroty handlowe polsko-fińskie: korespondencja, sprawozda­
nia, rozliczenia, opracowanie, 1945-1951, sygn.(paczki) nr. 1-13.
625. Biuro Radcy Handlowego w Londynie 1945-1951
1,04 mb., 80 j. , bez ew.
626. Biuro Radcy Handlowego w Moskwie 1946-1950
4,50 mb., inw. kart. 209j., bez ew. 14 j.
Organizacja i działalność Biura: normatywy, finanse, kancelaria, personel 1947-1949, sygn. 111,13, 32. Polska: stosunki ekonomiczne z ZSRR –stan gospodarki polskiej i radzieckiej, in­
westycje, rokowania, transport, rozliczenia finansowe, targi 1946-1950, sygn. 14-31, 33186,189,190. Repatriacja obywateli polskich z ZSRR 1947, sygn. 187, 188. Współpraca gospodar­
cza, naukowo techniczna i kulturalna instytucji polskich i radzieckich 1947-1949, sygn. 191-209.
627. Biuro Radcy Handlowego w Rzymie 1945-1951
2,60 mb., spis roboczy, 93 j.
Organizacja i działalność Biura, obroty handlowe polsko-włoskie: umowy, kontrakty, oferty,
sprawozdania, biuletyny, 1945-1951, sygn. ( paczki) nr. 1-35,
628. Biuro Radcy Handlowego w Sztokholmie 1945-1951
4,30 mb., spis roboczy, 69 j.
Organizacja i działalność Biura, obroty handlowe polsko-szwedzkie, korespondencja,
biuletyny, 1945-1951, sygn. ( paczki) nr. 1-28.
267
629. Attaché Handlowy w Tel-Aviwie 1945-1951
0,04 mb., 3j., bez ew.
Umowy handlowe, rozliczenia finansowe, preliminarze budżetowe, okólniki, wykazy, no­
minacje, korespondencja, 1945-1951.
630. Attaché Handlowy w Wiedniu 1945-1951
0,30 mb., 7 j. , bez ew.
631. Delegacja RP w Kłajpedzie 1922-1923
0,13 mb., inw. kart.16 j.
Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Litwy i Niemiec, ruch komunistyczny w Niem­
czech 1922, 1923, sygn. 1-6. Polska: stosunki z ZSRR- raporty, biuletyn 1922,1923, sygn. 7, 9.
Kłajpeda: sytuacja polityczna, gospodarcza i komunikacja 1922, 1923, sygn. 8, 10-12. Paszporty i
podróże służbowe pracowników MSZ 1923, sygn. 13,14. Wywiad polski, niemiecki i litewski na
Litwie 1922, 1923, sygn. 15,16.
632. Centrala Handlowo-Techniczna Rzemiosła Prywatnego, Przemysłu Metalowego
i Elektrotechnicznego w Warszawie 1947-1973
6,40 mb., sp. zd. odb. dla akt kat. A- 141 j, kat. B. 499 j.
Organizacja, władze statutowe i działalność Centrali: Zgromadzenia Wspólników, Rady
Nadzorczej i Zarządu – protokóły posiedzeń, normatywy, sprawozdania, bilanse 1947-1973, sygn.
1/1-139. Akta osobowe pracowników, kat B-50, 1949-1966, sygn. 2/1-234. Listy płac , kat. B-50,
1956-1973, sygn. 3/1-42. Akta kat B: wierzytelności, dowody finansowe i inwentaryzacyjne 1965 –
1973, sygn. 3/343-378
633. Centralny Zarząd Przemysłu Kablowego w Warszawie 1951-1958
2,94 mb., inw. kart. 212 j.
Centralny Zarząd: organizacja, współpraca z zagranicą, kontrola - schemat organizacyjny,
sprawozdania, protokóły 1951-1958, sygn.1,105-125. Plany i sprawozdania własne i jednostek
podległych 1951-1958, sygn. 2-104. Bilanse własne i jednostek podległych 1951-1958, sygn. 126201, 207-212. Rozbudowa zakładów produkcyjnych, produkcja, kontrole techniczne 1955-1958,
sygn. 202-206.
634. Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Elektrotechnicznych w Warszawie 1949, 1954-1958
1,60 mb., sp. zd, odb. 15 j., bez ew. 114 j.
Wydział Planowania i Statystyki: plany, sprawozdania, zestawienia 1949, 1954, 1957, 1958,
sygn. 4-15. Główny Księgowy- bilanse 1955, 1957, 1958, sygn. 1-3.
635. Konsulat Generalny RP we Frankfurcie nad Menem [1925] 1928-1939
0,04 mb., inw. druk. 9 j.
268
Opieka konsularna nad obywatelami polskimi 1925, 1928-1939, sygn. 1-9.
636. Konsulat RP w Düsseldorfie 1921-1939
0,05 mb., inw. druk. 5 j.
Opieka konsularna nad obywatelami polskimi 1921-1939, sygn. 1-5.
637. Konsulat RP w Brukseli 1929-1938
0,04 mb., inw. kart. 7 j.
Robotnicy polscy w Belgii 1929, sygn. 1. Opieka konsularna nad obywatelami polskimi 19291938, sygn. 2-7.
638. Bank Handlowy w Warszawie S.A. [1869] 1870-1948
5,26 mb., sp. zd. odb. 428 j., bez ew. 5 j.
Statuty 1899, 1910, 1927, 1931, sygn. 339, 362. Zebrania akcjonariuszy: protokóły posiedzeń
1871-1930, sygn. 1-72. Komitet Nadzorczy: protokóły posiedzeń 1927-1931, sygn. 124-128. Rada
Banku Wydział Wykonawczy: protokóły posiedzeń 1920-1938, sygn. 129-141. Komitet Finansowy:
protokóły posiedzeń 1878-1914, sygn. 141a-160. Organizacja i działalność Banku Handlowegocentrali i oddziałów: sprawozdania, protokóły, umowy, instrukcje, regulaminy, bilanse 1869-1946,
sygn. 161-249, 261, 283, 296, 311, 313-322, 328, 332-338, 340, 342-344, 346-349, 351-361, 364379.
639. Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie 1947-1972
228,27 mb., 14104 j., sp. zd. odb.
Gabinet Prezesa: statut, zarządzenia, instrukcje, sprawozdania z kontroli, uchwały, 1952-1958,
sygn. 1/1-15. Wydział Prezydialny: protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, 1948- 1972, sygn.
2/1-22. Departament Ekonomiczno-Prawny (Ekonomiczno-Organizacyjny): schematy organizacyj­
ne, protokóły posiedzeń, statuty, materiały Rady Normalizacyjnej, sprawozdania, biuletyny, ob­
wieszczenia, wydawnictwa, plany, analizy, 1948-1972, sygn. 3/1-146, 4/1-23. Departament
Współpracy Międzynarodowej: statut, protokóły posiedzeń, sprawozdania komisji RWPG, plany,
1947-1949, 1957-1968, sygn. 5/1-162. Departament ( Dział) Planowania: plany, sprawozdania,
1950-1956, sygn. 6/1-17. departament Techniczny: plan, 1965, sygn. 32/1. Biuro AdministracyjnoBudżetowe: plany, sprawozdania, bilanse, spisy akt Archiwum Zakładowego, 1947-1972, sygn.
33/1-61. Biuro Wojskowe: Rada Techniczna d/s Normalizacji w Przemyśle Obronnym: protokóły
posiedzeń, 1959-1971, sygn. 8/1-2. Polski Komitet ds. Europejskiego Kodeksu Żywnościowego:
powołanie, działalność – protokóły posiedzeń, sprawozdania, wykazy członków i sekcji, 19571964, sygn. 34/1-5. Wydział Nauczania i Podstaw Normalizacji: kursy – programy, sprawozdania,
1960-1965, sygn. 36/1,2. Zespół Kontroli Stosowania Norm: protokóły posiedzeń,1959-1971, sygn.
9/1-75. Zespół Technologiczny: plany, analizy, 1959-1961, sygn. 10/1-22. Zespół Przemysłu Lek­
kiego: regulamin, zarządzenia, plany, sprawozdania, 1958-1965, sygn. 37/1-5. komisja Racjonaliza­
cji Druków: protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, 1955-1964, sygn. 44/1-32. Zakłady:
Studiów, Elektrotechniki, Chemii, Energetyki i Komunikacji, Mechaniki Ogólnej i Transportu We­
wnętrznego, Hutnictwa – regulaminy, zarządzenia, protokóły posiedzeń, referaty, 1950-1966, sygn.
38/1, 39/1-19, 40/1-6, 41/1-3, 42/1, 43/1. Wydział Rejestru Norm - opisy norm w poszczególnych
grupach:
Norma A – żywność, 1947-1972, sygn. 11/1-733,
269
Norma B – budownictwo, 1947-1972, sygn. 12/1-1128,
Norma C- chemia, 1946-1972,
Norma D- drewno, 1948-1972, sygn. 14/1-300,
Norma E – elektryczność, 1948-1972, sygn., 15/1-709,
Norma F – meble, 1950-1972, sygn. 16/1-101,
Norma G – górnictwo, 1948-1972, sygn. 17/1-469,
Norma H – hutnictwo, 1947-1972, sygn. 18/1-1551,
Norma I – narzędzia rzemieślnicze, 1950-1957, sygn. 19/1-8.
Norma J – technika jądrowa, 1959-1971, sygn. 20/1-26,
Norma K –tabor kolejowy, 1951-1972, sygn. 21/113,
Norma L – lotnictwo, 1948-1960, sygn. 22/1-155,
Norma M – maszyny i narzędzia, 1951-1972, sygn. 23/1-2514,
Norma N – opisy bibliograficzne, mikrofilmy, rysunki techniczne, geodezja, kartografia,
przyrządy optyczne, narzędzia rzemieślnicze, aparaty fotograficzne, przybory szkolne,
1946-1972, sygn. 24/1-379,
Norma O – odzież i obuwie, 1945-1972, sygn. 25/1-153,
Norma P – włókiennictwo i papier, 1950-1972, sygn. 26/1-1217,
Norma R – rolnictwo, 1949-1971, sygn. 27/1-634,
Norma S – silniki i drogi, 1947-1972, sygn. 28/1-255,
Norma T – teletechnika , 1950-1971, sygn. 29/1-346,
Norma W – urządzenia okrętowe, 1946-1972, sygn. 30/1-257,
Norma z – medycyna, 1948-1972, sygn. 31/1083,
Katalogi polskich norm, 1953-1959, sygn. 35/1-7.
640. Akta Józefa Wojtyny 1932-1957, 1972
0,70 mb., inw. ks. 64 j.
Działalność J. Wojtyny (specjalisty z zakresu gospodarki mięsnej): stan gospodarki mięsnej w
kraju, 1935-1942, 1945-1957, 1972 sygn. 1-41. Urządzenia rynkowe, 1932-1942, 1945-1949, sygn.
42-52. Organizacja obrotu mięsem 1937, 1939, 1946-1948, sygn. 53-58. Instytucje prawno – pu­
bliczne, 1933-1939, 1947-1957, sygn. 59-64.
641. Akta Antoniego Wiącka 1924-1969
0,80 mb., inw. ks. 41 j.
Antoni Janusz Wiącek (nauczyciel, działacz polonijny we Francji): działalność zawodowa,
społeczna i polityczna – życiorys, indeks z uczelni, korespondencja, 1936, 1962, 1967, 1970,
sygn. 1-3, 27,41. Francja: oświata i szkolnictwo polskie, działalność Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Polskiego Uniwersytetu Robotniczego – protokóły posiedzeń, sprawozdania, okólniki,
czasopisma, wydawnictwa, 1924-1935, sygn. 4-15, 17, 23-25, 32-40. Kursy i konkursy organizo­
wane w Polsce dla nauczycieli z zagranicy: sprawozdania, programy, prace konkursowe, kronika,
1933-1936, sygn. 16, 18-22.
270
642. Konsulat RP w Bukareszcie 1920-1931
0,10 mb., inw. kart.13 j.
Rumunia: sytuacja ekonomiczna 1921-1924, sygn. 1-3. Sprawy personalne Konsulatu 1931,
sygn. 4. Sprawy konsularne, opieka nad obywatelami polskimi 1920-1928, sygn. 5-13.
643. Niemieckie Towarzystwo Przesiedleńczo-Powiernicze z o.o. Placówka Łącznikowa we
Lwowie (Deutsche Umsiedlungs- Treuhand Gesellschaft m.b.H. Verbindungsstelle Lemberg)
1941-1944
1,28 mb., inw. kart.36 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa i Placówki Łącznikowej: okólniki, instrukcje, kore­
spondencja 1941-1944, sygn. 1-7. Przesiedleńcy: mienie, rozliczenia, zatrudnienie, zezwolenie na
pobyt w GG 1941-1944, sygn. 8-29, 36. Administracja nieruchomości 1942-1944, sygn. 13-16.
Akta osobowe przesiedleńców 1941-1944, sygn. 30-36.
644. Ministerstwo Zdrowia w Warszawie 1944-1956
25,64 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 758 j., bez ew. 59 j.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra. Wydział Prezydialny: protokóły posiedzeń kolegium i konfe­
rencji, sprawozdania, 1946 - 1960, księga nabytków, nr. 1624 (poz.33,34), sygn. 1/1-51. Wydział
Prawny: statuty, schematy organizacyjne, protokóły z posiedzeń i konferencji, plany, sprawozdania,
zarządzenia, 1944-1960, księga nabytków, nr. 1624 (poz.1-32), sygn. 2/1-25. Wydział Organizacyj­
ny: rewindykacja polskiego mienia - wykazy, korespondencja, 1946, 1949, księga nabytków, nr.
1624 (poz.35,36). Wydział Zagraniczny: pomoc zagraniczna, udział w międzynarodowych or­
ganizacjach i fundacjach – sprawozdania, zarządzenia, konwencje,1946, 1947, 1956-1960, sygn.
4/1-9. księga nabytków, nr. 1624 (poz. 37-45). Wydział (Biuro) Kontroli (Zespół Inspektorów
Resortowych): plany, protokóły, sprawozdania, 1948, 1949, 1950-1958, księga nabytków, nr. 1624
(poz. 47-59), sygn. 18/1-31, 3/1-17. Rada Naukowa: protokóły posiedzeń, plany, opracowania,
sprawozdania akademii medycznych, 1949-1957, sygn. 5/1-54.
Departament Kadr: protokóły posiedzeń, spisy, 1945-1960, księga nabytków, nr. 1624 (poz. 60),
sygn.17/1-8. Departament (Profilaktyki i) Lecznictwa (Medycyny Społecznej)): statuty, za­
rządzenia, sprawozdania, protokóły z posiedzeń, protokóły i dokumentacja przekazywanych nieru­
chomości, 1945-1958, księga nabytków, nr. 1624 (poz. 61-100), sygn. 27/1,2, 28/1,2, 32/1-4. Depar­
tament Statystyki Medycznej: straty wojenne, stan szpitali – sprawozdania, 1945-1949, 1958, ksi­
ęga nabytków, nr. 1624 (poz. 132-141), sygn. 35/1-7. Departament Planowania (Planowania i
Budżetu, Planowania i Finansów): plany, bilanse, sprawozdania, 1946-1959, księga nabytków, nr.
1624 (poz. 101-105), sygn. 7/1-3, 8/1-3, 9/1-8, 10/1, 11/1-24, 13/1-8, 14/1,2. Departament Przed­
siębiorstw: zaopatrzenie lecznictwa, przejmowanie obiektów - protokóły, bilanse, dokumentacja
obiektów, 1947-1950, księga nabytków, nr. 1624 (poz. 107-115), sygn. 33/1-5, 34/1-7. Departament
Matki i Dziecka: przejmowanie obiektów, poradnie, zjazdy i konferencje – protokóły, statuty, refe­
raty, zarządzenia, 1947-1954, księga nabytków, nr. 1624 ( poz. 116-131), sygn. 30/1,2, 31/1-3.
Departament Zaopatrzenia (i Farmacji , Biuro Koordynacji ds. Gospodarki Lekami i Sprzętem):
rejestracja lekarstw, uprawnienia dla aptek, 1945-1948, 1951, księga nabytków, nr. 1624 (poz. 143,
144), sygn. 19/1-21, 20/1-3. Departament Ogólny – Wydział Gospodarczy: dokumentacja technicz­
na budynków, 1945, 1950, sygn. 6/1-3. Departament Inwestycji: plany, sprawozdania, dokumenta­
cja techniczna, 1948-1960, sygn. 15/1-34, 16/1-9. Departament Szkolnictwa (Wyższego) i Nauki,
Zarząd Wyższych (Średnich) Szkól Medycznych: protokóły posiedzeń, sprawozdania, programy,
wizytacje, 1950-1960, sygn. 221/1-18, 25/1-30, 26/1-18. Departament Sanitarno-Epidemiologiczny:
271
zezwolenia na produkcję lekarstw i środków odkażających, wyposażenie aptek, 1947-1959, sygn.
22/1-4, 23/1-9.
Dopływ wewnętrzny z PKPG: plany, sprawozdania, 1951-1956, sygn. 1-48.
645. Bank Komunalny w Warszawie 1945, 1949-1952
6,50 mb., inw. kart.231j.
Organizacja i działalność Banku: protokóły władz statutowych, sprawozdania 1949-1952,
sygn. 1-26. Działalność kredytowa 1949-1952, sygn. 27-37. Sprawy Komunalnej Kasy Oszczędno­
ści i Banku Rzemiosła i Handlu 1949-1952, sygn.38-58. Budżety, bilanse, normatywy księgowe i
księgi kasowe 1948-1952, sygn. 59-104. Plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania 1950,
1951, sygn. 105-114. Kontrole instytucji finansowanych 1949-1951, sygn. 115-147. Ewidencja
wpłat na inwestycje 1949-1952, sygn. 148-211. Likwidacja Banku: sprawozdania, protokóły zdaw­
czo-odbiorcze 1951, 1952, sygn. 212-231.
646. Zrzeszenie Pracowników Państwowego Banku Rolnego. Zarząd Główny w Warszawie
1933, 1939-1940 [1942]
0,02 mb., inw. ks.3 j.
Statut i regulaminy z lat 1929-1933, sygn. 1. Organizacja i działalność: sprawozdania, regula­
miny, bilans 1933, 1939, 1940, 1942, sygn. 2,3.
647. Bank Rolny. Centrala w Warszawie [1945-1949] 1950-1975
59,50 mb., sp. zd. odb. , prow. inw. kart., 3096 j.
Sp. zd. odb. Sekretariat Główny: statuty, zarządzenia, schematy organizacyjne, protokóły po­
siedzeń dyrekcji Banku, 1961-1975, sygn. 1/1-108. Wydział Ogólny (Organizacyjny): statuty, regu­
laminy, protokóły posiedzeń, referaty, biuletyny własne, nominacje, skargi, 1948-1975, sygn. 1-123,
2/1-27. Wydział Organizacyjno-Administracyjny: plany, sprawozdania, zestawienia, 1952-1971,
sygn. 3/1-73. Wydział (Biuro) Kadr i Szkolenia Zawodowego ( i Zatrudnienia): sprawozdania,
bilanse, analizy, programy, 1951-1974, sygn. 124-126, 6/1-28. Departament Ekonomiczny: spra­
wozdania z działalności Banku za lata 1945-1953, 1962-1974, sygn. 5/1-14.Departament Operacyj­
no- Rachunkowy: bilanse, sprawozdania, 1953-1974, sygn. 4/1-276. Departament Oszczędności i
Kredytów Ludności: plany, 1950-1975, sygn. 7/1-3. Departament Rolnictwa Indywidualnego i Ze­
społowego: plany, sprawozdania, analizy, 1955-1975,sygn. 8/1-171. Biuro Głównego Rewidenta:
plany, sprawozdania, protokóły, analizy, 1952-1975, sygn. 160-273, 9/1-352. Dostawy UNRRA,
akcje siewna i nawozowa: sprawozdania finansowe, bilanse, 1952-1953, sygn. 10/1-10.
Inw. kart. Wydział Finansowania i Kontroli Inwestycji: protokóły, notatki, 1949-1952, sygn.
127-130. Wydział Finansowania i Kontroli Spółdzielni Produkcyjnych i Drobnego Rolnictwa:
protokóły, plany, sprawozdania, wykazy, 1950-1955, sygn. 131-139. Wydział Instrukcyjno-Rewi­
zyjny Gminnych Kas Spółdzielczych: protokóły, plany, sprawozdania, wykazy, 1950,1951, sygn.
140-159. Wydział Centralnej Księgowości: plany, bilanse, sprawozdania, zestawienia, 1949-1956,
sygn. 274-993. Likwidator Państwowego Banku Rolnego: zarządzenia, okólniki, protokóły, spra­
wozdania, księga rozliczeń, 1948-1957, sygn. 994-1063. Bilanse netto oddziałów Banku,
1950,1951, sygn. 210, 12-29, 31-40, 42-52, 54-64, 66-76, 78-91, 93-117, 119-134, 136-147, 149173, 176 - 184, 186-199, 201-220, 222-236.
648. Instytut Gospodarstwa Narodowego w Warszawie 1946-1947
272
0,05 mb., sp. zd. odb. 5 j.
Materiały statystyczne 1946, 1947, sygn. 1-5.
650. Komitet Drobnej Wytwórczości w Warszawie [1946-1953]1954-1973
94,22 mb., sp. zd. odb., spis, 6503 j.
Gabinet Przewodniczącego. Wydział Prezydialny: statut, protokóły posiedzeń, sprawozda­
nia, wydawnictwa własne, 1958-1971, sygn. 1/1-187, 3/1-194, 161/1, 174/1-12. Sekretariat:
protokóły posiedzeń, opracowania, analizy, 1957-1964, sygn. 22/1-28.Wydział Ogólny (Organizacji
i Zarządzania): organizacja Komitetu i przedsiębiorstw, komisje resortowe i problemowe –
protokóły posiedzeń, zarządzenia, plany, sprawozdania, 1951-1972, sygn. 2/1-50, 21/1, 26/1-44,
30/1-26, 31/1-1-10, 32/1-19, 33/1-1-8, 34/1-3, 35/1. 138/1, 167/1-51. Wydział Inspektorów (Zespół
Kontrolno- Instruktażowy): sprawozdania, protokóły, skargi, 1958-1972, sygn. 6/1-2, 17/1-56. Wy­
dział Kadr i Szkolenia: statuty, zarządzenia, protokóły posiedzeń, sprawozdania, programy, 19591971, sygn. 9/1-36, 128/1,2. Wydział Prawny: zarządzenia, 1956-1958, sygn. 27/1-3. Wydział Ad­
ministracyjno-Przemysłowy: skargi i zażalenia, 1966-1971, sygn. 127/1-21., Wydział Administra­
cyjno-Gospodarczy: inwentaryzacja, spisy akt, 1958-1973, sygn. 13/1,2, 129/1-1-5, 160/1. Resor­
towa Komisja Mieszkaniowa: zarządzenia, protokóły, 1962-1969, sygn. 20/1. Komisja Normaliza­
cyjna: protokóły posiedzeń, 1965-1969, sygn. 111/1,2. zespól Rzeczoznawców do Oceny Projektów
Inwestycyjnych: protokóły posiedzeń, 1965-1971, sygn. 109/1-10, 110/1. Zespół Przemysłu Tor­
fowego: sprawozdania, zarządzenia, plany, projekty, dokumentacja, 1959-1969, sygn. 131/1-29,
132/1-4.
Departament Organizacyjno - Administracyjny: upaństwowienie i koncesjonowanie przed­
siębiorstw, likwidacja centralnych zarządów – rozporządzenia, protokóły, korespondencja, 19561967, sygn. 162/1-14, 166/1-5124a. Departament Ekonomiczny, Komisja Ekonomiczna: protokóły
posiedzeń,, plany , bilanse, sprawozdania, normy, skargi, 1956-1972, sygn. 36/1-7, 37/1-8, 39/1-2,
40/1, 41/1-3, 42/1-2, 43/1-5, 44/1-33, 45/1,2, 46/1,2, 47/1-14, 56/1-10, 57/1-5, 57a/1-4, 58/1-3,
59/1-2, 60/1-38, 130/1-7, 164/1-2. Departament Planowania i Analiz Gospodarczych: plany, analizy,
opracowania, sprawozdania, 1965-1972, sygn. 62/1,2, 63/1, 64/1-15, 65/1-8, 78/1-6, 79/1-6, 80/1,
81/1, 172/1-22. Departament (Zespół Koordynacji) Zaopatrzenia i Zbytu: plany, sprawozdania, za­
rządzenia, analizy, protokóły, 1958-1971, sygn. 83/1-16, 84/1-3, 85/1-7, 86/1,2, 87/1, 88/1-14, 89/15, 90/1-20, 91/1-6, 92/1, 93/1,2, 94/1, 95/1-3, 96/1, 97/1, 168/1-27, 173/1-8a. Departament Postępu
Technicznego [Departament (Programowania) Organizacji Produkcji i (Rozwoju) Techniki]:
protokóły z posiedzeń i kontroli, plany, analizy, opracowania, zestawienia, 1958-1972, sygn. 112/1,
112a/1-3, 113/1, 114/1-4, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1-8, 122/1-3, 123/1-26, 124/1, 125/1,2,
165/1,2, 169/1-58. Departament Rzemiosła i Administracji Przemysłowej : plany, protokół, 1968,
1969, sygn. 126/1,2.
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych: Kasa Zapomogowo-Pożycz­
kowa- sprawozdania, bilanse, 1966-1972, sygn. 133/1; Rada Zakładowa: protokóły posiedzeń, spra­
wozdania, 1962-1972, sygn. 170/1-25.
Akta wyłączone z Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła: organizacja i działalność
Komitetu i podległych przedsiębiorstw – sprawozdania, bilanse, zarządzenia, biuletyny, 1954-1962,
sygn. 1-16.
651. Pełnomocnik do Spraw Gospodarki Torfem w Warszawie 1947-1949
0,10 mb., sp. zd. odb. 7 j.
Organizacja urzędu i zarządzanie torfowiskami 1948-1949, sygn. 1/1-2. Działalność urzędu:
273
protokóły, sprawozdania, budżety, plany inwestycyjne 1947-1949, sygn. 1/3-5. Plan inwestycyjny
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, sprawozdania różne 1947, 1948, sygn. 1/6,7.
652. Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego w Warszawie 1951-1957
14,50 mb., inw. kart. 602 j., spis akt 14 j., bez ew. 235 j.
Gabinet Ministra: odbudowa i budowa – dróg, mostów, linii kolejowych, lotnisk, stan trans­
portu, nabywanie i przekazywanie nieruchomości, 1951-1957, sygn. 1-131. Departament Planowa­
nia,1951-1957, sygn. 132-168. Departament Organizacji, Zatrudnienia i Płac: organizacja Minister­
stwa i jednostek podległych, kontrole 1951-1957, sygn. 169-243. Departament Finansów 19511957, sygn. 244-366. Departament Inwestycji: budowa dróg, mostów i lotnisk, technika drogowa,
zasoby kamienia budowlanego,1951-1957, sygn. 267-297. Departament Techniki: zasoby kamienia
budowlanego, wypadki drogowe i lotnicze, zakup węgierskich autokarów, 1951-1957, sygn. 298313. Departament Produkcji: remonty kapitalne 1951-1957, sygn. 314-317. Departament Budże­
towo-Gospodarczy 1951-1957, sygn. 318-326. Departament Kontroli 1951-1957, sygn. 327-334.
Departament Szkolnictwa Zawodowego, 1951, sygn. 335. Departament Zaopatrzenia MateriałowoTechnicznego, 1951-1957, sygn. 336-378. Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego, 1953-1957, sygn.
379-386.
Centralny
Zarząd
Państwowej
Komunikacji
Samochodowej:
plany
gospodarcze,1952,1953, sygn. 387, 388. Zarząd Lotnictwa Cywilnego: prawo lotnicze, inwestycje,
zaopatrzenie, lotniska, licencje dla pilotów, wypadki lotnicze, 1951-1957, sygn. 389-412. Centralny
Zarząd Dróg Publicznych: organizacja, zarządzenia, zasoby kamienia drogowego, zatrudnienie, pła­
ce,1951-1955, sygn. 413-595. Centralny Zarząd Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych: plany
produkcyjne, 1952, 1954, 1956-1960, sygn. 596-598. Centralny Zarząd Sprzętu Samochodowego:
organizacja , działalność, produkcja części zamiennych do samochodów, 1952, 1955, sygn. 599602.
Spis akt. Statut, okólniki, zarządzenia, 1951-1957, sygn. 603-616.
653. Zarząd Przemysłu Maszynowego w Katowicach 1945-1954
0,48 mb., inw. kart.41 j.
Organizacja zarządu i podległych jednostek,1945-1954, sygn. 1-6. Upaństwowienie fabryk,
1945-1952, sygn. 7-11. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1951-1953, sygn. 12-14. Cen­
tralna Komisja Wynalazczości, 1951-1953, sygn. 15-17. Zatrudnienie: stan, wypadki przy pracy,
1952-1954, sygn. 18-20. Inwestycje i remonty 1950-1954, sygn. 21-23. Sprawy finansowe, 19511954, sygn. 24-30. Produkcja: projekty i plany zbiorcze, sprawozdania z wykonania planów
produkcji i ocena podległych przedsiębiorstw, 1951-1954, sygn. 31-41.
654. Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Gospodarskiego w Warszawie 1950-1959
0,13mb., sp. zd. odb.13 j.
Przekazywanie zakładów produkcyjnych, 1950-1958, sygn. 1-4. Inwestycje, bilanse, plany ,19521958, sygn.6-12. Kontrole zewnętrzne, 1954-1956, sygn. 13. Likwidacja zakładów, 1958, 1959,
sygn. 14.
655. Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Motoryzacyjnego w Warszawie 1948-1953, 1955-1958
( por nr.652)
0,41 mb., sp. zd. odb., spisy 26 j.
274
Sp. zd. odb. Organizacja i działalność zarządu: konferencje, zarządzenia, plany, bilanse, anali­
zy,1956-1958, sygn. 1,5-14. Fabryki w Częstochowie, Łodzi i Warszawie: organizacja, produkcja,
1948-1958, sygn. 2-4.
Dopływ z Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła: plan inwestycyjny na rok 1957, sygn. 1.
Dopływ z PKPG. Plany inwestycyjne, kooperacyjne, produkcyjne i zaopatrzeniowe, harmono­
gramy, 1949-1955, sygn. 1,3-11. Sprawy pracownicze, 1949, sygn. 2.
657. Centralny Zarząd Przemysłu Torfowego w Warszawie [1940] 1951-1959, 1963
2,49 mb., sp. zd. odb., 86 j., spisy 49 j.
Sp. zd. odb. Organizacja i działalność Centralnego Zarządu - schematy organizacyjne, za­
rządzenia, sprawozdania, protokóły, bilanse, dokumentacja: złóż torfu i węgla brunatnego, maszyn
i urządzeń, 1952-1959, sygn. 1/1-67.
Akta wyłączone z Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Organizacja i działalność Cen­
tralnego Zarządu: protokóły, zarządzenia, programy prac geologiczno- geodezyjnych, plany, anali­
zy, sprawozdania finansowe, 1952-1957, sygn. 1-43.
Akta wyłączone z PKPG: plany, 1950-1956, sygn. 1-6.
658. Zarząd Przemysłu Sprzętu Motoryzacyjnego w Łodzi 1952-1954
0,05 mb., sp. zd. odb. 4 j.
Zarządzenia, 1953,1954, sygn. 1/1. Plany rozwoju techniki, 1952-1954, sygn. 1/2,3. Bilans
zbiorczy, 1954, sygn. 1/4.
659. Zarząd Przemysłu Sprzętu Okrętowego w Gdańsku 1951-1956
0,32 mb., sp. zd. odb. 25 j.
Organizacja podległych zakładów, 1951-1954, sygn. 1-6. Plany, bilanse, sprawozdania, analizy
1952-1956, sygn. 7-25.
661. Dyrekcja Przedsiębiorstw Robót Telekomunikacyjnych w Warszawie 1948, 1950-1953 [1954]
0,58 mb., inw. ks. 42 j., spis dla akt B-50.
Organizacja i kompetencje Dyrekcji: zarządzenia, normatywy, schematy organizacyjne, regula­
min, materiały z kontroli,1950-1952, sygn. 1-9. Komisja Racjonalizacji i Usprawnień, narady wy­
twórcze: protokóły posiedzeń, 1950-1952, sygn. 10-12, 34. Plany, analizy, bilanse, sprawozdania,
1950-1954, sygn. 13-33. Zatrudnienie: opracowania, 1951, sygn. 35, 36. Opracowania techniczne z
dziedziny telekomunikacji, 1948, 1952, sygn. 37, 38.
Akta personalne ( kat. B-50) 1950, 1951, sygn. 1-4.
662. Centralny Zarząd Budownictwa Łączności w Warszawie 1950-1966
4,75 mb., sp. zd. odb. , 163 j. prow. inw. kart. 2 j.
Sp. zd. odb. Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia, regulaminy, sprawozdania, referat,
1963-1966, sygn. 4/1-7. Wydział Planowania: plany, sprawozdania, analizy, 1953-1966, sygn. 5/143. Wydział Finansowo-Księgowy: bilanse, sprawozdania, 1953-1964, sygn. 6/1-38. Wydział Tech­
275
niki: zarządzenia, plany, normy, cenniki, sprawozdania, opracowania, 1953-1963, sygn. 7/1-41.
Wydział Inwestycji: plany, sprawozdania, opracowania, 1954-1963, sygn. 8/1-10. Wydział Produk­
cji : plany, zarządzenia, opracowania, protokóły, 1953-1963, sygn. 9/1-20. Wydział Zaopatrzenia:
plany, instrukcje, indeks materiałowy, 1952-1956, sygn. 10/1-3. Wydział AdministracyjnoGospodarczy: druki, instrukcja kancelaryjna, dokumentacja lokali, 1953-1960, sygn. 10a/1.
Prow. inw. kart. Plany produkcji i kosztów, 1954-1956, sygn. 1,2.
663. Bank Spółdzielczy „Społem” w Warszawie 1944-1946
0,55 mb., inw. ks. 65 j.
Organizacja i zakres działalności Banku: statut, protokóły, bilanse, ewakuacja mienia z War­
szawy, 1944-1946, sygn. 1-53. Działalność kredytowa Banku, 1944-1946, sygn. 54-57. Działalność
operacyjna placówek terenowych, 1944-1946, sygn. 58-61. Projekt wydawania „Biuletynu Infor­
macyjnego”, 1945, sygn. 62. Dziennik-główna, 1944-1946, sygn. 63-65.
664. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Zarząd Przedsiębiorstw
Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie 1957-1965
0,95 mb., sp. zd. odb. 63 j.
Wydział Planowania i Organizacji: plany, sprawozdania, zarządzenia, 1957-1965, sygn. 1-8.
Wydział Finansów i Księgowości, 1957-1964, sygn. 9-47. Wydział Obrotu: sprawozdania, zesta­
wienia, 1957-1965, sygn. 48-62. Zespół ds. Pracowniczych, 1962-1964, sygn. 63.
666. Centrala Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie 1950-1954
0,43 mb., sp. zd. odb. , prow. inw. kart. 30 j., bez ew. 27 j.
Sp. zd. odb. Wydział Finansów i Księgowości, 1950-1954, sygn. 1/1-22. Wydział Obrotu:
sprawozdania, zestawienia, 1950-1954, sygn. 13/1,2.
Prow. inw. kart. Plany i projekty finansowo-gospodarcze, 1950-1952, 1954, sygn. 1-6.
667. Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn i Urządzeń w Poznaniu 1952-1959
0,20 mb., sp. zd. odb. , spis 15 j.
Sp. zd. odb. Likwidacja Centralnego Zarządu, 1955, 1957-1959, sygn. 1.
Spis. Zakłady podległe Centralnemu Zarządowi: produkcja, stan finansów i zatrudnienia,19521958, sygn. 1-3,5-15. Projekt planu na rok 1958, sygn. 4.
669. Polski Instytut Rozrachunkowy w Warszawie 1935-1945
6,52 mb., inw. kart. 256 j., spis zd. odb. 2 j.
Inw. kart. Rozrachunki Polski w latach 1937-1944 (księgi wpłat, instrukcje, porozumienia,
umowy) z: Austrią, sygn. 1,2; Bułgarią, sygn. 3-25; Czechosłowacją, sygn. 26-51; Egiptem, sygn.
52-59; Francją, sygn. 60-62; Grecją, sygn. 63-77; Jugosławią: sygn. 78-99; Litwą, sygn. 100; Niem­
cami, sygn. 101-117; Palestyną, sygn. 118-155; Rumunią, sygn. 156-168; Słowacją, sygn. 169-170;
Turcją, sygn. 171-186; Węgrami, sygn. 187-206; Włochami, sygn. 207-233; Związkiem Radziec­
kim, sygn. 234, 235; innymi krajami, sygn. 236. Rozrachunki PIR dotyczące obrotu towarowego:
zestawienia, sprawozdania, 1937-1939, sygn. 237-244. Organizacja PIR: instrukcje, bilanse, sygn.
276
245-256.
Sp. zd. odb. Obroty handlowe z Bułgarią: korespondencja, zestawienia, 1939, 1940, sygn. 1/1,2.
670. Spółdzielnia Przezorności Pracowników Spółdzielczych „Społem” w Warszawie 1942-1945
0,37 m,. inw. kart.14 j.
Władze naczelne Spółdzielni: statuty, regulaminy, protokóły posiedzeń, 1932-1944, sygn. 1-5.
Wpłaty, wypłaty składek i należności dla członków: księgi finansowe, 1935-1945, sygn. 6-14.
671. Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego 1917-1939
2,64 mb., inw. ks.172 j.
Materiały biograficzne Rydza-Śmigłego (działacza politycznego, marszałka), 1937, 1938,
sygn. 1-3. Materiały przesyłane Rydzowi-Śmigłemu: memoriały, opracowania, wspomnienia,
1932-1939, sygn. 4-41. Skargi, prośby, informacje o organizacjach i petentach 1936-1939, sygn. 4250. Utwory muzyczne i wiersze, 1936-1939, sygn. 51-66. Fotografie i albumy: Rydza-Śmigłego
(1930-1939, sygn. 67-77); jednostek wojskowych (1920-1938, sygn. 78-86); organizacji paramili­
tarnych i kombatanckich (1936-1939, sygn. 87-100); szkół i organizacji młodzieżowych (19351939, sygn. 101-112); miast i obiektów (1936-1939, sygn. 113-119); inne fotografie i rysunki
(1937-1939, sygn. 120-123). Adresy, dyplomy, laurki od: organizacji, głównie paramilitarnych i
kombatanckich (1936-1939, sygn. 124-149); rad miejskich i gminnych (1921, 1936-1939, sygn.
150-163); szkół powszechnych, gimnazjów i wyższych uczelni (1936-1939, sygn. 164-167); innych
organizacji, instytucji i osób prywatnych ( 1930-1939, sygn. 168-171).
672. Akta rodziny Zielińskich 1878-1921
0,41 mb., inw. ks. 38 j.
Rodziny Zielińskich i Klottów (potomkowie zubożałej szlachty z Królestwa Polskiego i Kresów
Wschodnich): listy w sprawach rodzinnych 1877-1921, sygn. 1-36. Dokumenty rodzinne,18961917, sygn. 37, 38.
673. Akta rodziny Miączyńskich 1882-1920
0,25 mb., inw. ks.21 j.
Rodzina Miączyńskich (podupadli właściciele ziemscy): listy od i do członków rodziny
Miączyńskich i Wężyków, 1882-1920, sygn. 1-20. Dokumenty rodzinne Miączyńskich i Węży­
ków, 1887-1919, sygn. 21.
674. Stowarzyszenie Humanitarne „ Braterstwo – B’nei B’rith” w Warszawie 1926-1938 [1939]
0,24 mb., inw. ks.19 j.
Statut Stowarzyszenia (organizacji masońskiej), bez daty, sygn. 1. Protokóły zebrań zarządu
i członków 1928-1938, sygn. 2-4. Sprawozdania z działalności i stanu finansów, akta finansowe
1926-1938, sygn. 5-9. Organizacja i działalność Stowarzyszenia: korespondencja, referaty, notatki
1926-1939, sygn. 10-19.
675. Dyrekcja Generalna Kolei Państwowych w Warszawie 1945-1956, 1980-1990
2,60 mb., sp. zd. odb., spis akt, 135 j.
277
Sp. zd. odb. Gabinet Naczelnego Dyrektora: organizacja kolei, zarządzenia 1949, sygn. 20/1-3.
Departament Finansowy (Biuro Finansowe) 1947-1950, sygn.5/41,42. 29/1. Biuro Organizacji
1947-1951, sygn. sygn. 7/1,2, 8/3-6, 9/7-10, 10/11-16. Biuro Prawne 1949-1951, sygn. 1/1-16,
25/13-16, 26/17,18, 27/19-21, 28/22-24. Biuro Planowania 1950, 1951, sygn. 2/17-24. Biuro In­
westycji 1950, 1951, sygn. 3/25-31, 4/32-36. Biuro Kontroli 1949, 1950, sygn. 11/17,18, 12/19-22.
Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1950, sygn. 19/46,47. Służba Kolei Dojazdowych 1949950, sygn. 21/4-8. Służba Handlowa ( Handlowo-Taryfowa) 1946-1951, sygn. 5/44,45,14/27-31,
15/32-35, 16/36-40, 17,41,42, 18/43-45, 22/9,10, 23/1.Służba Zaopatrzenia Materiałowego 1945,
1950, 1951, sygn. 13/23-26, 24/12. Służba Drogowa1950, sygn. 5/37-40. Służba Mechaniczna
1950, sygn. 5/43. Służba Ruchu 1950, 1951, sygn. 5/46-53. Służba Elektrotechniczna 1950, sygn.
6/54-57.
Spis akt. Organizacja Dyrekcji: projekty 1950, sygn. 1. Dyrekcje okręgowe PKP: zjazdy kierow­
ników, rewindykacja taboru, warsztaty drogowe 1949-1951, sygn. 2-4. Państwowe (Przedsiębior­
stwo) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego: organizacja i działalność 1951-1956, 1980-1990,
sygn. 5,6.
676. Ministerstwo Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie 1955-1956
0,12 mb., sp. zd. odb.1 j. , prow. inw. kart. 6j.
Organizacja i działalność Ministerstwa: protokóły posiedzeń komisji, uchwały, plany, instruk­
cje, bilanse,1955, 1956, sp. zd. odb. sygn. 1/1, prow. inw. kart. sygn. 1-6.
677. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego w Warszawie (por. Min. Przem. Maszynowego
1967-1981, nr. 1758) [1945, 1948-1951] 1952-1957 [1958-1977]
8,40 mb., sp. zd. odb. , prow. inw. kart. 392 j.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra: upaństwowienie firm prywatnych, posiedzenia kolegium, kon­
trole – zarządzenia, protokóły z posiedzeń i kontroli, protokóły zdawczo-odbiorcze, 1945-1964,
sygn. 1/1-47, 2/1-1,2, 3/1-13, 12/2,3, 13/1-5, 17/1.Samodzielny Wydział Organizacyjno-Ad­
ministracyjny: statuty, schematy organizacyjne, 1948-1957, sygn. 4/1-11, 12/1. Departament Finan­
sowo-Księgowy: bilanse, analizy, 1951-1958, sygn. 5/1-34, 8/1, 14/1. Departament Inwestycji: pla­
ny, 1952-1956, sygn. 6/1-17. Departament Zatrudnienia i Płac: sprawozdanie, 1953, sygn. 7/1. Za­
rząd Techniki: plany, zakres czynności, 1956, 1957, sygn. 9/1. Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego:
plany, 1952- 1955, sygn. 10/1-3. Centralny Zarząd Szkół Zawodowych: przekazywanie szkół
prowadzonych przez Ministerstwo: sprawozdanie, preliminarze, spisy zdawczo-odbiorcze, 19511954, sygn. 11/1-33. Centralny Zarząd Zbytu: zarządzenia, instrukcje, plany, sprawozdania, bilan­
se, protokóły pokontrolne, 1952-1956, sygn. 15/1-97.
Akta wyłączone z Ministerstwa Drobnego i Rzemiosła: Centralny Zarząd Zbytu, Centralny Za­
rząd Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych – schematy organizacyjne, zarządzenia, 1952,
1953, sygn. 1,2.
Akta wyłączone z PKPG: plany, bilanse, zarządzenia, cenniki, 1952-1956, sygn. 1-120.
678. Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Warszawie 1946-1958
33,40 mb., sp. zd. odb.1479 j., bez ew. 15 j.
Sekretariat Dyrektora 1952-1957, sygn. 2/1-9. Wydział Organizacyjno-Prawny 1946-1958,
sygn. 3/1-137. Wydział Rewizji (Główny Inspektorat Kontroli)1946-1959, sygn. 1/1-306, 4/1-122.
Wydział Ogólny 1946-1958, sygn. 5/1-26. Wydział Księgowości 1949-1959, sygn. 6/1-261. Wy­
278
dział Technologiczno- Produkcyjny 1947-1958, sygn. 7/1-33. Wydział Badań Geologicznych 19491958, sygn. 8/1-367. Wydział Głównego Mechanika 1949-1959, sygn. 9/1-194. Branżowy Ośrodek
Normowania Pracy 1949-1958, sygn. 10/1-39.
679. Prokuratoria Generalna RP w Warszawie 1944-1951
11,00 mb., inw. ks. 712 j.
Organizacja i działalność Prokuratorii: okólniki, sprawozdania, bilanse, zestawienia, 19441951, sygn. 1-28. Opiniowanie projektów dekretów i ustaw, interpretacje przepisów, porady
prawne,1945-1951, sygn. 29-65. Działalność procesowa: ustalanie praw własności, konfiskaty, od­
szkodowania, długi, odtwarzanie akt stanu cywilnego, 1945-1951, sygn. 66-270. Akta personalne
pracowników (kat. B-50) 1945-1951, sygn. 1-443.
680. Ministerstwo Kolei w Warszawie [1945-1950] 1951-1957
11,70 mb., inw. kart. 540 j.
Gabinet Ministra: schematy organizacyjne, zarządzenia, protokóły posiedzeń kolegium, plany,
sprawozdania,1945-1957, sygn. 1-175. Departament Zagraniczny; rokowania, umowy, rozliczenia,
1946-1957, sygn. 176-212. Departament Planowania: plany, sprawozdania, analizy, 1951-1956,
sygn. 213-244. Departament Organizacji, Zatrudnienia i Płac (Departament Zatrudnienia i Płac,
Biuro Socjalne): zarządzenia, zestawienia, sprawozdania, 1951-1955, sygn. 245-256, 364-366, 368.
Departament Organizacji: schematy organizacyjne, protokóły, 1950-1957, sygn. 257-346. Departa­
ment Szkolenia Zawodowego: plany, sprawozdania, zestawienia, 1952-1955, sygn. 347-363.Depar­
tament Zdrowia 1954, 1955, sygn. 367. Departament Finansowy (Księgowości) 1951-1956, sygn.
369-377. Departament Zaopatrzenia 1951, 1953, sygn. 378-380. Departament Inwestycji 1952,
1953, 1955, sygn. 381-388. Departament Techniki 1956, sygn. 389. Departament BudżetowoGospodarczy 1950-1956, sygn. 390-413. Departament Ruchu (Główny Inspektor Bezpieczeństwa
Ruchu) 1950-1953, 1956, sygn. 422-429, 454-458. Departament Handlowo-Taryfowy 1951-1956,
sygn. 430-442. Departament Mechaniczny 1949-1954, sygn. 443-446. Departament Drogowy 1954,
sygn. 447. Departament Kolei Dojazdowych 1951-1953, sygn. 448-452. Biuro Turystyki 19501952, 1954, sygn. 414-421. Komenda Główna Służby Ochrony Kolei 1955, 1956, sygn. 453. Biuro
Zarządu ds. Umów Międzynarodowych Krajów Socjalistycznych 1951, 1955, 1956, sygn. 459-465.
Polsko –Czechosłowacka Komisja Komunikacyjna 1951, sygn. 455-468.
Polsko-Węgierska Podkomisja Komunikacyjna 1950, 1951, sygn. 469-472.
681. Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych w Warszawie 1946-1951
2,26 mb., sp. zd. odb. 198 j.
Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: zarządzenia, instrukcje, protokóły posiedzeń
kolegium, sprawozdania z kontroli, 1946-1951, sygn. 1/1-152, 2/1-24,
682. Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych w Warszawie 1947-1951
0,33 mb., sp. zd. odb. 33 j., bez ew. 6 j.
Organizacja i działalność Biura: protokóły, sprawozdania, instrukcje, zarządzenia, schemat or­
ganizacyjny 1948-1950, sygn. 14-27,29-33. Kontrole 1949-1951, sygn. 1-13. Dział Studiów:
biuletyn 1949, sygn. 28.
279
683. Zakład Osiedli Robotniczych. Zarząd Główny w Warszawie 1948-1950
0,60 mb., sp. zd. odb. 54 j.
Organizacja i działalność Zakładu: zarządzenia, sprawozdania z działalności, plany finansowe i
inwestycyjne, bilanse, kontrole 1948-1950, sygn. 1/1-54.
684. „Warta”. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie 1912-1959
12,50 mb., sp. zd. odb.1224 j.
Wydział Organizacyjny: protokóły, sprawozdania 1947-1957, sygn. 17/1-73. Wydział Plano­
wania 1947-1957, sygn. 13/1-64. Biuro Ubezpieczeń: analizy, zestawienia 1946-1959, sygn. 14/1-9.
Biuro Reasekuracji: umowy, protokóły z narad 1946-1956, 1958, sygn. 15/1-15. Wydział Ad­
ministracyjno-Gospodarczy: sprawozdania 1947, sygn. 19/1-2. Księgowość: bilanse, budżety 19461959, sygn. 16/1-65.
685. Związek Artystów Scen Polskich. Zarząd Główny w Warszawie [1944] 1945-1950
1,10 mb., inw. kart. 82 j.
Władze naczelne Związku: walne zjazdy, konferencje, Naczelna Rada Artystyczna, Komisja
Likwidacyjna 1945-1950, sygn. 1-10. Sekcja Baletowa, Komisja Organizacyjna Sekcji Administra­
cyjnej: powstanie i działalność, 1944-1949, sygn. 11-15. Sprawy finansowe Zarządu Głównego
1945-1949, sygn. 75-82. Oddziały terenowe 1945-1949, sygn. 16, 17. Teatry w Polsce: organizacja i
działalność 1945-1949, sygn. 18-60. Współpraca Związku z organami władzy i administracji
państwowej 1945-1950, sygn. 61-69. Szkolnictwo teatralne w Polsce 1946-1949, sygn. 70-74.
686. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych „Bumar” w Warszawie 1953-1981
63,36 mb., sp. zd. odb. 2634 j., bez ew. 20 j.
Dyrektor Naczelny: instrukcje, sprawozdania, plany, umowy,1972-1981, sygn. 49/1-60. Dyrek­
tor Produkcji: zarządzenia, protokóły, instrukcje,1973-1981, sygn. 55/1-36. Dyrektor Ekonomiczny:
programy, 1975-1978, sygn. 59/1-4. Główny Dyspozytor: plany, 1971-1978, sygn. 61/1-6, Wydział
Organizacyjny (Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych): statuty, zarządzenia, sprawozdania, analizy,
biuletyny, 1958-1981, sygn. 1/1-183, 2/1-39. Wydział Planowania, Koordynacji (i Prognozowania
Eksportu, Nadzoru i Koordynacji): zarządzenia, plany, sprawozdania, analizy, bilanse, 1958-1982,
sygn. 10/1-184, 51/1-20, 16/1-43.. Wydział Współpracy z Zagranicą, Komisja ds. Importowych: za­
rządzenia, programy, sprawozdania, umowy, konflikt z NSZZ „Solidarność”, 1974-1981, sygn.
53/1-18, 12/1-3. Wydział Rozwoju i Inwestycji: zarządzenia, plany, sprawozdania, 1964-1981,
sygn. 39/1-114. Wydział Kooperacji i Importu Kooperacyjnego: zarządzenia, plany, sprawozdania,
umowy, protokóły, 1968-1982, sygn. 57/1-57. Wydział Finansów (Księgowości): statut, za­
rządzenia, protokóły, plany, sprawozdania, opracowania, bilanse, 1962-1981, sygn. 4/1-13, 37/1-46,
63/1-8, 65/1-4, 67/1-10. Wydział Ekonomiczny (Rachunkowości i Informacji Ekonomicznej):za­
rządzenia, plany, sprawozdania, analizy, opracowania, 1965-1981, sygn. 6/1-144, 25/1-130. Wy­
dział Zaopatrzenia Materiałowo- Technicznego1967-1980, sygn. 33/1-18. Wydział Produkcji i
Zaopatrzenia Metalurgiczno-Hutniczego:, 1973-1979, sygn. 35/1-15. Wydział Mechaniczno-Ener­
getyczny: 1963-1981, sygn. 29/1-125. Wydział Inspekcji ( Rewizji Gospodarczej): 1953-1981,
sygn. 14/1-31, 27/1-224. Wydział Zatrudnienia i Płac (Szkolenia i Doskonalenia Kadr, Spraw
Osobowych, Zespół ds. Socjalnych i Analiz Społecznych): 1957-1981, sygn. 8/1-23, 18/1-32, 23/1118, 31/1-104. Wydział Wojskowy: zarządzenia, lany, analizy, sprawozdania, 1969-1982,
sygn.47/1-23.
280
687. Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie [1945] 1948-1957
21,80 mb., inw. kart. 351 j., bez ew. 646 j.
Rada Nadzorcza: protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1948-1957, sygn. 1-14. Zarząd:
protokóły posiedzeń, zarządzenia, plany, sprawozdania, 1948-1955, sygn. 15-29. Biuro Prezydialne:
protokóły posiedzeń, sprawozdania, zarządzenia, 1945-1957, sygn. 30-90. Biuro Organizacyjne:
schematy organizacyjne, protokóły, plany, sprawozdania, 1948-1956, sygn. 91-132. Biuro Społecz­
no –Samorządowe: plany, sprawozdania, protokóły, statuty, korespondencja, 1949-1955, sygn. 133218. Biuro Zatrudnienia i Szkolenia; zarządzenia, okólniki, sprawozdania , zestawienia, 1947-1955,
sygn. 219-240. Biuro Rewizji: protokóły powizytacyjne, sprawozdania, 1948-1955, sygn. 241-275.
Biuro Finansowo-Księgowe: preliminarze, bilanse, zestawienia, 1947-1955, sygn. 276-315. Biuro
Handlu: protokóły, zestawienia, 1947-1954, sygn. 316-332. Biuro Produkcji 1945-1950, sygn. 333338. Biuro Przemysłu Gastronomicznego 1950, 1951, sygn. 339. Biuro Inwestycji i Remontów
1948-1956, sygn. 340-347. Biuro Likwidacji Placówek Centrali Spółdzielni Spożywców „Społem”:
bilanse, sprawozdania, zarządzenia, 1949-1951, sygn. 348-351.
688. „Społem” Związek Gospodarczy Spółdzielni RP w Warszawie [1929] 1944-1948 [1951]
15,87 mb. inw. kart., sp. zd. odb.1423 j.
Inw. kart. Rada Nadzorcza; protokóły posiedzeń, 1944-1948, sygn. 1-9. Zarząd: protokóły po­
siedzeń, zarządzenia, okólniki, 1944-1948, sygn. 10-21. Komisja Wiejska: protokóły posiedzeń,
sprawozdania, 1946-1948, sygn. 22-26. Biuro Prezydialne: statuty, protokóły posiedzeń, plany,
sprawozdania, bilanse, analizy,1944-1948, sygn. 27-153. Biuro Samorządu Spółdzielczego: kore­
spondencja,1947, 1948, sygn. 154-156. Dział Organizacyjny: schematy organizacyjne, plany, spra­
wozdania, korespondencja, 1929-1948, sygn. 157-215. Dział Instrukcyjno-Kontrolny: materiały
pokontrolne, 1945-1948, sygn. 216-219.Dział Personalny: sprawozdania , okólniki, zestawienia,
opinie,1936-1948, sygn. 220-285. Główny Dział Finansowo-Rachunkowy: preliminarze, bilanse,
sprawozdania, 1945-1948, sygn. 286-314. Główny Dział Transportowy,1945-1948, sygn. 315-375.
Biuro Prawne; przepisy i opinie prawne,1945-1947, sygn. 376-380. Dział Ubezpieczeń: korespon­
dencja, 1946-1948, sygn. 381, 382. Dział Wydawnictw; umowy, korespondencja, 1945-1948,
sygn.383-392. Wydział Zbożowo-Młynarski: plany, sprawozdania, zestawienia, 1945-1948, sygn.
393-427. Wydział Produkcji; korespondencja, plany, 1945-1948, sygn. 428-432. Wydział Rolniczy i
Przemysłowo-Rolny: zarządzenia, okólniki, plany, sprawozdania, protokóły, 1945-1948,sygn. 433510. Wydział Handlu Zagranicznego; korespondencja, zestawienia, 1945-1948, sygn. 511-518.
Spółdzielcza Komisja Zagraniczna: protokóły, sprawozdania, umowy, 1945-1948, sygn. 519-551.
Komisja Likwidacyjna; zarządzenia, sprawozdania, bilanse, 1947-1951, sygn. 552-619.
Sp. zd. odb. Organizacja i działalność centrali „Społem” i terenowych spółdzielni spożyw­
ców: statuty, sprawozdania, protokóły posiedzeń, plany, bilanse, postanowienia sądowe, protokóły
pokontrolne, 1945-1948, sygn. 1/1, 112/1-11, 5/1-473, paczki 1,2
689. Urząd Okręgu Galicja we Lwowie (Amt des Distrikts Galizien) 1941-1945
6,20 mb., inw. kart.671 j., bez ew. 37 j.
Personalamt: okólniki, akta osobowe urzędników, 1941-1944, sygn. 1a-1g. Archivamt: dzien­
niki podawcze, 1942, sygn. 2-4a. Abteilung Innere Verwaltung: spis telefonów urzędu, 1943, sygn.
4a. Unterabteilung Veterinärwesen: sprawy weterynaryjne - sprawozdania z działalności referatu i
lekarzy, akta osobowe i protokóły z posiedzeń weterynarzy, 1941-1944, sygn. 5-53. Unterabteilung
Bevőlkerung und Fűsorge: opieka nad niemieckim szkolnictwem, uchodźcami i przesiedleńcami,
wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego – okólniki, zestawienia, dziennik podawczy, księga
281
kasowa, 1941-1944, sygn. 54-59f. Abteilung Finanzen: koszta podróży służbowych, podatek ob­
rotowy – okólniki, 1942, 1943, sygn. 60. Abteilung Wirtschaft : organizacja i działalność wy­
działu, ewakuacja personelu – okólniki, sygn. 61-64. Unterabteilung Treuhandverwaltung: działal­
ność powierników zarządzających przedsiębiorstwami – akty mianowania, sprawozdania z
działalności i kontroli, umowy, zestawienia, dowody kasowe, 1941-1944, sygn. 65-237. Land­
samt: pracownicy Urzędu Ziemskiego: akta osobowe, 1941-1944, sygn. 237a,b. Abteilung Wissen­
schaft und Unterricht: stan szkolnictwa polskiego, ukraińskiego i niemieckiego, akta osobowe
nauczycieli, programy, księgi egzaminów szkól powszechnych, preliminarze, karty wynagrodzeń
nauczycieli, 1941-1944, sygn. 237c-647. Abteilung Bauwesen: kary finansowe za przetrzymywanie
wagonów z materiałami budowlanymi – korespondencja, sygn. 647a.
690. Związek Artystów Scen Polskich. Zarząd Główny w Warszawie 1908-1940
1,30 mb., inw. ks.46 j.
Zarząd Główny. Zjazdy i zebrania związkowe: protokóły, sprawozdania 1923-1937, sygn. 1-9.
Organizacja i działalność Związku: składy instancji związkowych, zapomogi, pośrednictwo pracy,
współpraca z dyrekcjami teatrów 1919-1940, sygn. 10-24. Księgi finansowe 1908-1938, sygn. 2545. Oddział Związku przy Teatrze Żołnierskim w Wilnie: książka protokołów zarządu 1921, sygn.
46.
691. Akta Stanisława i Wandy Wachowiaków 1907-1983
4,40 mb., inw. kart. 350 j.
(Stanisław Wachowiak - działacz polityczny i gospodarczy w Niemczech, Polsce i Brazylii,
Wanda – żona) Sprawy osobiste Wachowiaków: dokumenty, zaświadczenia, korespondencja, 19441980, sygn. 1-47. Działalność polityczna i społeczna Wachowiaka: korespondencja, notatki, 19221968, sygn. 48-61. Publicystyka Wachowiaka, 1907-1971, sygn. 62-78. Korespondencja z różnymi
instytucjami i osobami 1936-1983, sygn. 79-293. Zbiór prasy i wydawnictw 1922-1981, sygn.
294-341. Dzieje spuścizny Wachowiaków, 1947-1981, sygn. 342-350.
692. Zbiór Stanisława Andrzeja Sochackiego 1872-1973
0,90 mb., inw. ks. 46 j.
Akta prywatne S. A. Sochackiego (działacza politycznego, dyrektora ośrodka polskiego w
Budapeszcie) 1957-1962, sygn. 1,2. Ośrodek informacji i Kultury Polskiej w Budapeszcie: kore­
spondencja, sprawozdania, zestawienia, 1933-1967, sygn. 3-5. Imprezy polsko-węgierskie: kore­
spondencja, notatki, 1929-1973, sygn. 6-9. Stosunki polityczne i kulturalne polsko-węgierskie;
korespondencja, artykuły, opracowania. 1872-1965, sygn. 10-29. Muzyka i kompozytorzy: kore­
spondencja, artykuły, 1886-1968, sygn. 30-37. Stowarzyszenia polskie w Budapeszcie: księgi
protokółów zarządów, 1908-1943, sygn. 38-46.
693. Grupa zespołów akt starostw powiatowych okręgu Galicja 1943-1944
0,04 mb., inw. ks. 3 j.
Organizacja i działalność starostw – korespondencja, okólniki, notatki:
Starostwo Powiatowe we Lwowie 1942-1944, sygn. 1-3.
Starostwo Powiatowe w Czortkowie 1943, 1944, sygn. 1,2.
Starostwo Powiatowe w Stanisławowie 1944, sygn. 1.
282
Starostwo Powiatowe w Brzeżanach 1941-1943, sygn. 1,2
694. Towarzystwo Wiedzy Prasowej w Warszawie [1936] 1938-1939
0,10 mb., inw. ks. 9 j.
Utworzenie, organizacja i skład Towarzystwa, 1936, 1938, 1939, sygn. 1-4. Kurs dla współpra­
cowników administracji czasopism, 1938, 1939, sygn. 5-9.
695. Zdroje Polskie SA w Warszawie 1923-1936
0,13 mb., inw. ks.8 j.
Zarząd: protokóły posiedzeń 1923-1933, sygn. 1. Księgi finansowe 1928-1936, sygn. 2-8.
696. Akta Fritza Kessela 1907-1945
0,40 mb., inw. ks.26 j.
(F. Kessel - pastor, działacz polityczny). Materiały biograficzne F. Kessela i jego rodziny:
świadectwa, korespondencja, fotografie 1907-1944, sygn. 1-4. Działalność duszpasterska i politycz­
na F. Kessela na Śląsku, w Berlinie i Królewcu, sprawy połączenia kościołów i penetracji w nich
hitlerowców 1913-1945, sygn. 5-22. Sprawy sądowe Kessela - majątkowe i mieszkaniowe 19271944, sygn. 23-26.
697. Centralny Zarząd Przemysłu Organicznego „Erg” w Warszawie 1945-1956
22,50 mb., sp. zd. odb.1249 j.
Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: schematy organizacyjne, sprawozdania, plany,
bilanse, protokóły zdawczo-odbiorcze zakładów, protokóły pokontrolne, 1945-1956, sygn. tjn. 12/11212
698. Centrala Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich w Warszawie [1946, 1947] 1948-1950
1,75 mb., inw. ks. 63 j., bez ew. 50 j.
Organizacja Centrali: statut, zarządzenia, schemat organizacyjny, zarządzenia, instrukcje
1948-1950, sygn. 1-5. Plany inwestycyjno-gospodarcze 1947-1950, sygn. 6-37. Działalność
gospodarcza i stan finansowy Centrali i oddziałow1946-1952, sygn. 38-48,54-63. Kontrola od­
działów 1949-1951, sygn. 49-51. Współzawodnictwo pracy 1949, sygn. 52. Budowa zakładów
1948, 1949, sygn. 53.
,
699. Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie 1950-1958
31,74 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 1028 j.
Sp.zd. odb. Wydział Organizacyjny: zarządzenia, sprawozdania, protokóły, biuletyny,
1951-1957, sygn. 8/1-26. Wydział Planowania (Inwestycji): zarządzenia, plany, sprawozdania,
analizy, bilanse, 1950-1958, sygn. 16/1-14, 17/1-85,32/1-34, 33/1-7, 34/6-15. Wydział Finansowy:
plany, bilanse, zestawienia, instrukcje, 1950-1957, sygn. 2/1-44, 4/1-31, 30/1-32, 31/1-16. Wydział
Księgowych –Rewidentów: protokóły, sprawozdania, plany, 1950-1958, sygn. 1/1-92, 18/25. Wy­
dział Organizacji i Techniki Skupu: zarządzenia, instrukcje, sprawozdania, 1951-1956, sygn. 9/115, 28/1-4. Wydział Produkcji: instrukcje, sprawozdania, protokóły, opracowania, katalogi, opisy
283
technologii, 1951-1957, sygn. 5/1-2114, 19/1-4. Wydział Głównego Mechanika: zarządzenia, in­
strukcje, normy, plany, protokóły, zestawienia, 1951-1957, sygn. 6/1-16, 21/1-6.Wydzial Trans­
portu: zarządzenia, instrukcje, plany, sprawozdania,, 1951-1957, sygn. 7/1-15, 25/1. Wydział
Zaopatrzenia Materiałowego: plany, zarządzenia, instrukcje, zestawienia, sprawozdania, 1953-1957,
sygn. 10/1-9, 24/1-3. Wydział Techniki i Racjonalizacji: zarządzenia, instrukcje, plany, sprawozda­
nia, biuletyny, 1951-1957, sygn. 12/1-37, 22/110. Wydział Zatrudnienia i Płac (Szkolenia): plany,
sprawozdania, zarządzenia, plany, zestawienia, analizy, 1951-1957, sygn. 11/1-23, 13/1-50, 23/1-4.
Wydział Kontroli Technicznej: zarządzenia, instrukcje, analizy, sprawozdania, 1951-1958, sygn.
14/1-14, 20/1-4. Wydział Dokumentacji: protokóły, dokumentacja techniczna, analizy, kosztorysy,
1950-1957, sygn. 15/1-33.
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych: Rada Zakładowa, Kasa
Zapomogowo- Pożyczkowa- sprawozdania , protokóły, bilanse, 1951-1958, sygn. 35/1-14, 36/1-15.
Prow. inw. kart. Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: plany, sprawozdania, zesta­
wienia, bilanse, referaty, 1951-1957, sygn. 1-18.
700. Centrala Ogrodnicza w Warszawie 1945-1952
0,63 mb., sp. zd. odb. 22 j.
Przejmowanie zakładów ogrodniczych : protokóły, umowy 1945-1949, sygn. 2/1-7. Organizacja i
działalność Centrali: zarządzenia , okólniki, plany finansowe 1949-1952, sygn. 1/1-11.
701. Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie [1925-19371945-1947] 1948-1949
3, 25 mb., sp. zd. odb. 202 j., bez ew. 13 j.
Sekretariat Zarządu: sprawozdania, protokóły, 1949 , sygn. 1-3. Wydział (Biuro) Prezydialny:
organizacja i działalność centrali : protokóły, sprawozdania, zarządzenia, 1948-1950, sygn. 7-9, 1449b. Wydział Ogólny: protokóły, sprawozdania, korespondencja, 1948, 1949, sygn. 10,11. Wydział
Kadr, 1948, 1949, sygn. 4-6. Wydział Rewizyjno-Inspekcyjny: protokóły z lustracji i kontroli 1948,
1949, sygn. 12,13. Biuro Ekonomiczne: sprawozdania, protokóły, referaty, 1948-1951, sygn. 5087a. Biuro Społeczno-Samorządowe: sprawozdania, zestawienia, 1925-1937, 1945-1949, sygn. 89195 a. Dziennik główna 1949, sygn. 1.
702. Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Warszawie 1951-1965
4,60 ., sp. zd. odb. 180 j.
Sekretariat Dyrekcji Naczelnej 1952-1964, sygn. 21/1-7.Wydział Organizacyjno- Prawny
1951-1964, sygn. 39/1-11.Wydział (Dział) Planowania i Ekonomii 1949-1964, sygn. 27/1-6, 36/1-7.
Wydział Inwestycji i Remontów (Sekcja Inwestycji) 1951-1961, sygn. 2/1-5, 5/1-10. Wydział
(Dział) Inwestycji i Zaopatrzenia 1958-1965, sygn. 4/1-12,35/1-5. Wydział Produkcji Rolnej 19521959, sygn. 6/1-7. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1951-1954, sygn. 7/1-3. Dział KsięgowoFinansowy, 1951-1964, sygn. 10/1-3, 16/1-31, 20/1-67, 37/1-15. Dział Ekonomiczno-Organizacyj­
ny 1953-1969, sygn. 23/1-18. Wydział (Dział) Hodowli i Plantacji 1956-1964, sygn. 24/1-8, 26/1-6.
Wydział (Dział) Obrotu Towarowego 1950-1965, sygn. 30/1, 32/1,2,40/1-6.
704. Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego „ Południe” w Warszawie 1952-1957
0,18 mb., sp. zd. odb. 20 j.
Zarządzenia wewnętrzne 1955, sygn.1. Plany finansowe, techniczne, produkcyjne i ekono­
284
miczne 1952-1956, sygn. 2-12. Bilanse 1952-1957, sygn. 13-19. Analiza działalności gospodarczej
1957, sygn. 20.
705. Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego „Północ” w Warszawie 1951-1956 [1957]
0,86 mb., inw. kart., prow. inw. kart. 67 j.
Inw. kart. Organizacja Zarządu: schematy, zarządzenia 1951-1956, sygn. 1-10. Plany, sprawoz­
dania i analizy 1951-1956, sygn. 11-29. Bilanse 1953-1957, sygn. 30-53. Przekazywanie obiektów
1956, sygn. 54.
Prow. inw. kart. Sprawozdania i bilanse 1954, sygn. 1,2. Analizy 1953-1957, sygn. 3-11.
706. Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego „Zachód” w Warszawie 1951-1956
0,88 mb., inw. ks. 49 j.
Organizacja Centralnego Zarządu i podległych zjednoczeń: schematy organizacyjne, za­
rządzenia, plany etatów 1951-1955, sygn. 1-7. Przekazywanie majątku między przedsiębiorstwami:
zarządzenia, protokóły, wykazy 1955, sygn. 8-12. Plany, analizy i bilanse własne i zjednoczeń
1953-1956, sygn. 13-36, 49. Kontrole w zjednoczeniach, 1953-1955, sygn. 37-47. Skargi i wnioski
1951, 1952, sygn. 48.
707. Centralny Zarząd Robót Instalacji Budownictwa Miejskiego w Warszawie 1951-1956
0,25 mb. sp. zd. odb. 21 j.
Organizacja Centralnego Zarządu: instrukcje, okólniki, zarządzenia wewnętrzne 1951-1956,
sygn. 1-6. Działalność: protokóły, sprawozdania, preliminarze budżetowe 1952-1955, sygn. 7-21.
708. Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego w Warszawie 1952-1956
0,60 mb., sp. zd. odb.43 j.
Organizacja Centralnego Zarządu: zarządzenia wewnętrzne, okólniki, instrukcja kancelaryjna,
1953-1956, sygn. 5-7. Działalność: protokóły, plany ekonomiczne i finansowe, bilanse i analizy,
preliminarz budżetowy 1953-1957, sygn. 8-37. Opisy projektów techniczno-roboczych 1954, 1956,
sygn. 38-43.
709. Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego w Warszawie 1949-1951
0,41 m,. sp. zd. odb., prow. inw. kart. 20 j.
Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: sprawozdania, protokóły, instrukcje, okólniki,
plany, wydawnictwa, biuletyny 1949-1951, sp. zd. odb.,sygn.1/1-16; prow. inw. kart., 1-4.
710. Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego „Południe” w Warszawie 1950-1955
0,38 mb., inw. ks. 43 j.
Organizacja Centralnego Zarządu i jednostek podległych: schematy organizacyjne, zakresy
czynności, zarządzenia, zestawienia, 1951, 1952, sygn. 1,2. Centralna Komisja Wynalazczości:
protokóły posiedzeń, 1953, 1954, sygn. 3. Plany, analizy i bilanse Centralnego Zarządu i jednostek
podległych, 1951-1955, sygn. 4-33. Przekazywanie zakładów, 1954-1956, sygn. 34-43.
285
711. Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego „ Północ” w Warszawie 1952-1956
0,83 mb., inw. kart.47 j., bez ew. 1 j.
Organizacja i działalność Centralnego Zarządu i jednostek podległych: zarządzenia, schematy
organizacyjne, zakresy czynności, zestawienia etatów, sprawozdanie, 1952-1956, sygn. 1-5, 47. Pla­
ny i bilanse własne i jednostek podległych, 1953-1955, sygn. 6-46.
712. Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego „Śląsk” w Warszawie 1951-1956
0,58 mb., inw. ks.51 j.
Organizacja Centralnego Zarządu: schematy organizacyjne, zarządzenia, okólniki, protokóły,
1951-1955, sygn. 1-4. Działalność: plany, sprawozdania, analizy,1951, 1954, 1955, sygn. 27-42.
Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych: protokóły posiedzeń, orzeczenia, 1951-1955, sygn. 5-8.
Zaplecze techniczne podległych jednostek: ewidencja, plany, 1953, sygn. 43-50. Nabywanie i
dzierżawienie nieruchomości: wykazy, korespondencja, 1951, sygn. 41.
713. Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego „Zachód” w Warszawie 1950-1955
1,10 mb., inw. ks.70 j.
Organizacja Centralnego Zarządu i jednostek podległych: schematy organizacyjne, za­
rządzenia, zakresy czynności, zestawienia, protokóły, 1951-1956, sygn. 1-11. Plany własne i jedno­
stek podległych, 1951-1956, sygn. 12-35. Analizy działalności, bilanse własne i jednostek pod­
ległych, 1952-1955, sygn. 36-67. Wycinki prasowe dotyczące działalności jednostek podległych,
1954-1956, sygn. 68, 69. Nieruchomości dzierżawione lub zajmowane przez jednostki podległe,
1951, sygn. 70.
714. Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane „Beton –Stal” w Warszawie 1947-1951
3,00 mb., sp. zd. odb.92 j.
Organizacja i działalność przedsiębiorstwa: zarządzenia, preliminarze, bilanse, 1947-1949,
sygn. 1-5. Przejmowanie własności przez przedsiębiorstwo, 1948-1951, sygn. 6-10. Dokumentacja
techniczna, 1948-1950, sygn. 11-91.
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych: zarządzenia, 1949, sygn. 92.
715. Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych w Warszawie 1951-1954
0,75 mb., sp. zd. odb. 61 j.
Plany produkcyjno-finansowe,1951, 1953, 1954, sygn. 1-17. Bilanse i analizy ekonomiczne,
1948-1954, sygn. 18-61.
716. Centralny Zarząd Remontów Maszyn i Urządzeń w Warszawie 1953-1959
0,39 mb., sp. zd. odb., 28 j.
Komisja Doradcza: protokóły posiedzeń, 1953,1954, sygn.1. Plany techniczne i finansowe,
1955, 1956, sygn. 2-28. Bilans i preliminarz budżetowy, 1959, sygn. 27, 28.
717. Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Montażowych i Produkcji Części
Zamiennych w Warszawie 1953, 1956-1958
0,09 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 16 j.
286
Sp. zd. odb. Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: statut, schemat organizacyjny,
plany, analizy, 1956-1958, sygn. 1/1-15.
Prow. inw. kart. Plan produkcji na rok 1953, sygn. 1.
718. Centralny Zarząd Wojskowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Warszawie 1948-1956
0,24 mb., sp. zd. odb. 30 j.
Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: zarządzenia, okólniki, plany, sprawozdania,
protokóły, kosztorysy, zestawienia, 1948-1956, sygn. 1/1-30.
719. Centralny Zarząd Eksploatacji Kruszywa w Warszawie 1950-1959
3,50 mb., sp. zd. odb. 225 j.
Wydział Organizacyjny: zarządzenia, instrukcje, protokóły, plany, sprawozdania, dokumenta­
cja techniczna, 1950-1959, sygn. 2/1-48. Wydział Planowania: plany, bilanse, protokóły, sprawoz­
dania, analizy, katalog norm, 1951-1959, sygn. 1/1-154.
720. Centralny Zarząd Przemysłu Surowców Mineralnych w Warszawie 1947-1957
1,05 mb., sp. zd. odb. 70 j.
Preliminarze i bilanse, 1947, 1953-1955, sygn. 1/1-31, 3/1. Plany produkcji, protokóły z narad,
1950-1957, sygn. 2/1-56.
721. Centralny Zarząd Transportu w Warszawie 1951-1956
1,74 mb., sp. zd. odb., spis 94 j.
Sp. zd. odb. Zarządzenia, regulaminy, projekty, 1952-1958, sygn. 1/1-61.
Spis. Zarządzenia, protokóły, analizy finansowe, 1951-1956, sygn. 1/1-30.
722. Centralny Zarząd Żeglugi Śródlądowej i Stoczni „Warszawa” w Warszawie 1951-1956
0,26 mb., sp. zd. odb. 5 j., prow. inw. kart. 3 j. ,bez ew. 12 j.
Sp. zd. odb. bilanse, 1952, 1953, sygn. 1/1-5.
Prow. inw. kart. Plany, 1951, sygn. 1-3.
723. Główny Urząd Pomiaru Kraju. Przedsiębiorstwo Miernicze w Warszawie
[1932-1943] 1945-1953
4,16 mb., sp. zd. odb. , prow. inw. kart. 227 j.
Gabinet Prezesa: zarządzenia, instrukcje, sprawozdania, plany, protokóły, 1945-1952,sygn.
1/1,2, 2/1-5. Państwowa Rada Miernicza: instrukcje, protokóły, 1948-1950, sygn. 3/1,2. Wydział
Osobowy: podział akt, instrukcje o ewidencji, 1945-1949, sygn. 7/1,2. Biuro Planowania i Or­
ganizacji: zarządzenia, regulaminy, sprawozdania, protokóły, plany, analizy, programy szkolenia,
1948-1952, sygn. 4/1-10. Biuro Ogólne: zarządzenia, protokóły, sprawozdania, schematy, regula­
miny, materiały dotyczące rewindykacji, 1945-1953, sygn. 5/1-17. Biuro Finansowo-Gospodarcze:
sprawozdania, preliminarze,1949-1952, sygn. 6/1,2. Biuro Administracji Miernictwa: statut, za­
rządzenia, schematy organizacyjne, wzory pieczęci, protokóły, plany, fotografie, wykazy, dzienniki
287
urzędowe, 1932, 1945-1952, sygn. 8/1-98. Biuro Katastru Gruntowego: patenty, ankiety, za­
rządzenia, protokóły, stenogramy, rejestry, analizy, dzienniki urzędowe, 1941, 1945-1955, sygn.
9/1-44. Biuro Kartograficzne: zarządzenia, sprawozdania, wykazy, znaki tymczasowe, 1948-1951,
sygn. 10/1-4. Biuro Fotogrametryczne: zarządzenia, korespondencja, informacje o obserwatorium
geofizycznym, 1945-1951, sygn. 10/1,2. Biuro Techniczne: instrukcje, sprawozdania, protokóły, za­
rządzenia, projekty, 1946-1952, sygn. 12/1-15. Biuro Inwestycji i Zaopatrzenia: protokóły, plany,
projekty techniczne, umowy, rachunki, 1948-1952, sygn. 13/1-4. Inspektorat Kontroli: zarządzenia,
protokóły, sprawozdania, wnioski, 1946-1953, sygn. 14/1-15.
Prow. inw. kart. Sprawozdania , plany, 1946-1950, sygn. 1-4. Dopływ wewnętrzny z PKPG:
plan 6-letni, 1949, sygn. 1.
724. Instytut Badawczy Budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1945-1988.
28,88 m, 1472j, sp. zd. odb., prow. inw. kart.
Sp. zd. odb. Dział Organizacyjno-Prawny: statut, protokóły, zarządzenia, 1945-1985, sygn.
2/1-13. Rada Naukowa – protokóły, statut, regulamin, sprawozdania, plany, uchwały, listy specjali­
stów, 1945-1985, sygn. 1/1-35. Dział Planowania – plany, zestawienia, analizy, 1948-1980, sygn.
3/1-20. Dział Petentów: projekty, rysunki, opinie, 1949-1960, sygn. 4/1-9. Dział Współpracy z Za­
granicą: protokóły, programy, wykazy, referaty, 1957-1979, sygn. 5/1-102. Dział Dydaktyczno-Wy­
dawniczy (Naukowy) – protokóły, instrukcje, plany, analizy, sprawozdania, tablice, wykresy, prace
naukowo-badawcze, 1945-1975, sygn. 6/1-8, 7/1-33, 9/1-45. Ośrodek Informacji Naukowo-Tech­
nicznej, Ekonomii i Szkolenia: zgłoszenia, sprawozdania, regulamin, referaty, 1947-1972, sygn.
8/1-14, 31/1-41. Dział Księgowości: bilanse, plany, sprawozdania, 1946-1975, sygn. 10/1-19. Dział
Kontroli: sprawozdania, 1964-1974, sygn. 11/1-36. Główne Laboratorium Kontrolne: protokóły,
sprawozdania, wyniki badań, 1947-1958, sygn. 24/1-4. Zakłady Naukowo-Badawcze (Akustyki,
Technologii Żużla, Lekkich Przegród, Fizyki Cieplnej, Mechaniki Gruntów i Fundamentowania
Konstrukcji Żelbetonowych, Drewna Budowlanego, Izolacji i Tworzyw Sztucznych, Badań Che­
micznych, Konstrukcji Przestrzennych, Spawanych, Metalowych, Technologii Betonu, Ochrony
Budowli, Badań Wytrzymałościowych, Technik Wykończeniowych, Murów i Zapraw, Budownic­
twa Wiejskiego, Ekspertyz, Perspektywicznych Problemów Budownictwa, Stacji Badawczych, Sta­
cji Budowlanych, Geotechniki, Budownictwa Masowego: opracowania, protokóły, sprawozdania,
opinie, wyniki, wytyczne, 1946-1975, sygn. 15/1-18, 17/1-11, 19/1-34, 21/1-19, 22/1-81, 23/1-53,
25/1-23, 29/1-38, 36/1-11, 37/1-4, 38/1-6, 39/1-12, 40/1-5, 41/1-13, 42/1-35, 43/1-12, 44/1-26,
45/1-27, 46/1-37, 14/1-71, 13/1-81, 16/1-27, 27/1-8, 26/1-3, 35/1-9. Dział Racjonalizacji, Organiza­
cji, Mechanizacji Robót Budowlanych i Drogowych (Normalizacji): bilanse, sprawozdania, projek­
ty, 1947-1963, 18/1-4, 28/1-2, 12/1-47. Zakład Budownictwa Doświadczalnego (Ośrodek Doświad­
czalny): sprawozdania, protokóły, rysunki, 1946-1962, sygn. 20/1-73, 36/1-16. Zakład Ekonomiki:
opracowania, analizy, wytyczne, instrukcje, 1952- 1974, sygn. 33/1-31.
Prow. inw. kart. Instytut Badawczy Budownictwa: protokóły, instrukcje, 1949, sygn. 14. Instytut
Techniki Budowlanej: plany, sprawozdania, sygn. 1-18.
726. Zjednoczenie Maszyn i Aparatów Elektrycznych „Ema” w Warszawie 1947-1982
42,15 mb., sp. zd. odb. 1597 j.
Wydział Organizacji i Zarządzania: zarządzenia, protokóły, 1965-1981, sygn. 46/1-26, 51/1-90.
Wydział Planowania Gospodarczego: plany, analizy, sprawozdania, 1948-1960, 1970-1981, sygn.
28/01-06, 28,/1-7, 56/1-4. Wydział Współpracy z Zagranicą (Eksportu i Importu): sprawozdania z
wyjazdów służbowych, 1965-1979, sygn. 8/1-15, 9/1-30, 54/1-45. Wydział Rachunkowości ( i
Sprawozdawczości): bilanse,1953-1955, 1957, 1958,1960-1981, sygn. 1/1-213, 42/1-91. Wydział
Rozwoju Maszyn: plany, licencje, 1962-1973, 1975-1978, sygn. 12/1-18. Wydział Rewizji
288
Gospodarczej: protokóły z kontroli, 1960-1969, 1971-1980, sygn. 2/1-63, 60/1-13. Wydział Ksi­
ęgowości Centrali, 1957-1982, sygn. 40/1-5. Wydział zatrudnienia i Płac, 1974-1981, sygn. 44/1-11.
Wydział Prognozowania i Koordynacji: analizy, plany, sprawozdania, 1962-1985, sygn. 62/1-34,
64/1-7. Wydział Administracji i Transportu: sprawozdania, 1972-1981, sygn. 52/1-52/8, 58/1-9.
729. Konsulat Generalny RP w Jerozolimie 1926-1946
0,14 mb., inw. kart. 27 j.
Konflikt zbrojny między Arabią Saudyjską a Jemenem: korespondencja, 1934, sygn. 1. Sprawy
celne: listy przewozowe, korespondencja, 1941-1945, sygn. 2. Organizacja i działalność Konsulatu:
instrukcje, raporty, okólniki, broszury, dzienniki urzędowe, wykazy teczek, 1933-1947, sygn.4-14.
Organizacje obywateli polskich: statut, sprawozdanie, zaproszenia, życzenia, 1945, 1946 sygn. 3.
Sprawy konsularne, pomoc prawna : instrukcje, kwestionariusze, paszporty, dokumenty stanu cy­
wilnego, spisy, preliminarze, 1926-1946, sygn. 15-27.
731. Konsulat Honorowy RP w Tananarivie 1933-1947
0,26 mb., inw. kart. 28 j.
Liberia: stosunki polityczne i gospodarcze z Polską – raporty, instrukcje, biuletyny, wycinki
prasowe, 1933-1945, sygn. 1-4. Sprawy konsularne i możliwości osadnictwa polskiego w Afryce –
instrukcje, raporty, artykuły, biuletyny, komunikaty, 1934-1945, sygn. 5-9, 22-28.
732. Wydział Kontroli Socjalnej Cudzoziemców w Vichy (Service du Contrôle Sociale des
Etrangers) 1940-1944
1,11mb., inw. ks.38 j.
Nadzór i kontrola nad cudzoziemcami: sprawozdania, zarządzenia, 1941-1944, sygn. 1-11.
Schroniska polskie: organizacja i działalność – sprawozdania, protokóły, spisy, korespondencja,
1940-1944, sygn. 12-38.
733. Generalna Dyrekcja Biur Polskich we Francji w Vichy (Direction Générale des Offices
Polonais en France)1940-1941
0,11 mb., inw. ks. 9 j.
Organizacja i działalność Dyrekcji Biur Polskich we Francji i placówek terenowych: sprawozda­
nia, raporty, zestawienia, korespondencja, 1940,1941, sygn. 1-6. Obywatele polscy: sprawy woj­
skowe, wyjazdy z Francji, pobyt w strefie nie okupowanej: korespondencja, raporty, notatki
1940,1941, sygn. 7-9.
734. Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji (Groupement d'Assistance aux Polonais
en France) 1942-1945
0,09 mb., inw. ks. 9 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa: sprawozdania, 1942, 1943, sygn. 1,2. Kontrole:
protokóły i sprawozdania, 1942-1944, sygn. 3-7. Likwidacja Towarzystwa: sprawozdania,
protokóły, korespondencja, zestawienia, 1943-1945, sygn. 8,9.
289
735. Bank Polska Kasa Opieki. Oddział w Paryżu 1940-1944,1958-1960, 1970-1975
0,09 mb., 16 j. , bez ew.
Bilanse, sprawozdania, protokóły, wycinki prasowe, 1940-1975.
737. Kancelaria Sejmu w Warszawie 1947-1972
56,70 mb., sp. zd. odb. 845 j.
Sejm Ustawodawczy 1947-1952. Posiedzenia plenarne i komisji: protokóły, stenogramy
sygn. 138, poz. 167-172,138/5 poz. 1-30; 138/6, poz. 31-59. Ustawy, sygn. 138/1, poz. 60-120.
Dekrety, sygn. 138/2, poz. 121-125. Wnioski, sygn. 138/4, poz.132-135. Interpelacje, sygn. 138,
poz.167-172. Zamknięcie rachunków państwowych, sygn. 138, poz.126-131. Dyskusja nad projek­
tem konstytucji z 1952 r.: listy, sygn. 138, poz. 142-166. Gabinety marszałka, wicemarszałków i
Kancelaria Sejmu: organizacja i działalność, sygn. 138, poz. 173-178. Biuro Prawne: Polska Grupa
Unii Międzyparlamentarnej, sygn. 138, poz. 179-185. Biuro Personalno-Organizacyjne: narady,
konferencje, spisy i akta posłów, sygn. 138, poz. 186-225. Biuro Administracyjne: narady, konfe­
rencje, instrukcje, regulaminy, sygn. 138, poz. 226. Wydział Finansowo-Budżetowy: budżety, spra­
wozdania finansowe, sygn. 138, poz. 227. Redakcja wydawnictwa „Ustawodawstwo Polskie” 19481953, sygn. 138, poz. 228,229. Pieczęcie sejmowe, bez dat, sygn. 138, poz. 1-3 (3 sztuki).
Sejm I kadencji 1952-1956. Posiedzenia plenarne i komisji: protokóły, stenogramy,
sygn.247/1, poz.12-39; 247,poz. 48-58. Ustawy, sygn. 247/2, poz. 12-29. Dekrety, sygn. 247/4, poz.
40-43. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa 1951-1954, sygn. 247, poz. 44-47.
Sejm II kadencji 1957-1961. Posiedzenia plenarne i komisji: protokóły, stenogramy,
sygn.259/1, poz. 1-17;259/2, poz. 2-17; 268/1-268/26, poz. 44-126; 268, poz. 129-188. Ustawy,
sygn. 259/2, poz. 18-35. Dekrety 259/3, poz. 36. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa i na­
rodowych planów gospodarczych, uchwały dotyczące planów, sygn. 259/4, 259/5, poz. 37-43. Inter­
pelacje 268, poz. 127,128.
Sejm III kadencji 1961-1965. Posiedzenia plenarne i komisji: protokóły, sygn.343/4,
poz.500-513; 343/6-343/24, poz. 515-596. Narodowy plan gospodarczy i budżet, sygn. 343/2,
343/3, poz. 491-499. Ustawy 343/1, poz. 476-490. Sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, sygn.
343/25, poz. 597-614. Interpelacje, sygn. 343/26.
Sejm IV kadencji 1965-1969. Posiedzenia: Prezydium Sejmu, plenarne i komisji:
protokóły, sygn.447/1, poz. 615; 447/2, poz. 616-627; 447/7-447/25, poz.645-730. Ustawy , sygn.
447/3, poz. 628-634. Narodowy plan gospodarczy i budżet, sygn. 447/4, 447/5, poz. 635-643. Inter­
pelacje 447/6, poz.644. Sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, sygn. 447/26, poz. 731-742.
Sejm V kadencji 1969-1972. Posiedzenia: Prezydium Sejmu, plenarne i komisji: protokóły,
sygn.613/1, poz. 1-4; 613/2, poz. 5,6; 613/8-613/29, poz. 17-92. Ustawy, sygn. 613/3, 613/4, poz.711. Narodowy plan gospodarczy i budżet, sygn. 613/5, 613/6, poz. 12-15. Interpelacje sygn. 613/7,
poz. 16.
Akta wyłączone z Biura Prezydialnego KRN. Gabinet wicemarszałka Sejmu W. Barcikow­
skiego: korespondencja, opracowanie, sygn. 6,7. Sejm: skład, przebieg sesji w kwietniu 1956 r.,
1947, 1948, 1956, sygn. 3,5. Zbrodnie wojenne na ziemiach polskich: korespondencja Polskiej
Misji Wojskowej W Berlinie, 1947, 1948, sygn. 2. Działalność: Ministerstwa Ziem Odzyskanych,
spółdzielczości oraz Koła Związku Zawodowego Pracowników Państwowych w Sejmie 1947-1952,
sygn. 1,4,8. Dopływ: działalność Delegatury Rządu dla spraw Wybrzeża, Ligi Morskiej i Pol­
skiego Związku Zachodniego, 1946-1949, sygn. prow. 1,2.
738. Zjednoczenie Biur Projektowych Budownictwa w Warszawie
1951-1956, 1960, 1963-1967, 1970, 1972
290
0,55 mb., sp. zd. odb. 33 j.,
Budowa zapory i elektrowni wodnej w Solinie: zarządzenia, protokóły posiedzeń, sprawozda­
nia, dokumentacja techniczno- organizacyjna, protokóły powizytacyjne, 1960, 1963-1967, sygn. 133.
739. Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej w Warszawie [1918-1939, 1950-1956] 1957-1960
16,75 mb., spis, sp. zd. odb. 1080 j.
Spis. Gabinet Ministra: protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, zarządzenia, 1950, 19541960, 1968, sygn. 1-25. Biuro Wodno-Prawne: zarządzenia, protokóły, przepisy prawne, notatki,
1953-1955, 1957-1960, sygn. 26-76. Departament Gospodarki Wodnej: protokóły, zarządzenia,
1954-1957, sygn. 77-79. Departament Planowania: plany, analizy, 1956, 1958, sygn. 80, 81. Depar­
tament Koordynacji i Planowania Gospodarki Wodnej: protokóły, plany, zarządzenia, analizy, 19571960, sygn. 82-105. Departament Finansowo-Księgowy: preliminarze, bilanse, 1958-1960, sygn.
106, 107. Departament Inwestycji, 1952-1957, sygn. 108-132. Departament Techniki ,1955-1960,
sygn. 133-179. Główny Geolog: zarządzenia, protokóły, opracowania, 1955-1960, sygn. 180-190.
Państwowy Instytut Ochrony Wód: zarządzenia, plany, protokóły, 1947, 1957-1960, sygn. 191-199.
Główny Komitet Przeciwpowodziowy: zarządzenia, sprawozdania,1946-1957, sygn. 200-201. Cen­
tralny Zarząd Dróg Wodnych Śródlądowych: zarządzenia , plany, sprawozdania, 1918-1960, sygn.
222-250.
Sp. zd. odb. Gabinet Ministra (Wydział Prezydialny): protokóły posiedzeń, plany, sprawoz­
dania, zarządzenia 1957-1960, sygn. 1/1-42; Wydział Organizacyjny: zarządzenia, 1957-1959,
sygn. 2/1-5; Wydział Prawny: przepisy i opinie prawne, 1957-1960, sygn. 3/1-28). Rada NaukowoEkonomiczna przy Ministrze Żeglugi: protokóły posiedzeń, 1957-1960, sygn. 11/1-11. Departa­
ment Ekonomiczny, Wydział Statystyki: analizy, zestawienia,1957-1960, sygn. 4/1-38. Departament
Zatrudnienia, Płac i Spraw Socjalno-Bytowych: zarządzenie, protokóły, zestawienia, 1957-1960,
sygn. 5/1-32. Departament Prawno-Organizacyjny (Wydział Organizacyjny, 1957-1960, sygn. 6/130; Wydział Prawa Morskiego, 1957-1960, sygn. 6/31-36; Wydział Administracji Morskiej, 1957,
1959, sygn. 6/37; Wydział Administracji Wybrzeża, 1958-1960, sygn. 6/38-45): zarządzenia, okól­
niki, plany, sprawozdania, protokóły posiedzeń, korespondencja. Departament Finansowo-Ksi­
ęgowy: preliminarze, bilanse, analizy, 1957-1960, sygn. 7/1-170. Departament Kadr i Szkolenia Za­
wodowego (Wydział Szkół) 1958-1961, sygn. 8/1-9; Wydział Pedagogiczny, 1958, 1959, sygn.
10/1-6; Wydział Kadr Terenowych, 1957-1960, sygn. 9/1-24). Departament Techniki, 1954, 19581960, sygn. 12/1-8; Wydział Planowania Inwestycji, 1957-1960, sygn. 12/9-14. Wydział Realizacji
Inwestycji, 1953, 1955, 1958-1960, sygn. 13/1-8; Wydział Floty, 1957-1960, sygn. 13/9-24; Wy­
dział Ogólnotechniczny, 1953-1960, sygn. 14/1-35; Komisja Opiniowania Projektów Inwestycyj­
nych, 1959, sygn. 15/1; Wydział Dokumentacji, 1949-1961, sygn. 15/2-62). Departament Polityki
Ekonomicznej i Planowania, 1956,1957, sygn. 16/1-6. Departament Żeglugi Morskiej: Wydział Pla­
nów Ekonomiki Pracy i Organizacji, 1959, sygn. 17/1,2; Wydział Polityki Żeglugowej, 1957-1960,
sygn. 17/3-13; Wydział Żeglugi Liniowej, 1957-1960, sygn. 18/1-4; Wydział Przedsiębiorstw, 19541960, sygn. 18/5-16. Departament Portów, 1958,1960, sygn. 19/1,2, 24/1. Departament Gospodarki
Rybnej: Wydział Planowania i Statystyki 1957, 1958, 1960, sygn. 20/1-3. Zakład Zaopatrzenia
Techniczno-Materiałowego (Wydział Ekonomiki Zaopatrzenia) 1959, sygn. 21/1.
Akta tajne. Inwestycje dla Marynarki Wojennej, zakupy statków, linie żeglugowe, przekazywa­
nie nieruchomości Ministerstwu Obrony Narodowej, budowa okrętów wojennych, tranzyt, stan por­
tów: protokóły, sprawozdania, plany, korespondencja, instrukcje 1951-1966 , sygn. 36-128.
740. Centrala Spożywcza w Warszawie 1948-1976
291
54,35 mb., sp. zd. odb., 2501 j., bez ew. 3 j.
Wydział Organizacji: zarządzenia, protokóły posiedzeń, sprawozdania, materiały ze zjazdów,
protokóły zdawczo-odbiorcze 1950-1975, sygn. 116A/1-23. Wydział Kontroli (Naczelny Inspek­
torat Kontroli): protokóły, zarządzenia, 1950-1975, sygn. 1A/ 1-19, 3A/1-120, 121A/1-29, 123A/148. Wydział Księgowości (Główny Księgowy), Wydział Finansowy: sprawozdania, bilanse,19521972, sygn., 5A/1-316, 17A/1-3, 33A/1, 47A/1-6, 71A/1-1, 100A/1-147, 139a/1-19. Wydział Koor­
dynacji Branżowej i Analizy Ekonomicznej, analizy, 1952-1975, sygn. 6A/1-175, 43A/1-24, 64A/132, 96A/1-16, 107A/1-7. Wydział (Badania) Jakości Towarów: sprawozdania, analizy, 1961-1975,
sygn. 20A/1-15, 55A/1-4,92A/1, 145A/1-22. Wydziały: Przetworów Owocowo-Warzywnych,
Towarów Cukierniczych i Różnych, Towarów Importowanych: protokóły, sprawozdania, 19581975, sygn. 15A/1, 24A/1-20, 45A/1-15, 84A/1-5, 86A/1-3, 94A/1-9, 109A/1-7, 127A/1-7, 135A/110. Wydział Organizacji i Techniki Obrotu Towarowego (Handlu, Przerobu Handlowego): instruk­
cje, plany, sprawozdania, bilanse,1961-1975, sygn. 30A/1-4, 39A/1-4, 54A/1-4, 78A/1-5, 79A/1-51,
132A/1-3, 136A/1-3,141A/1-14, 145A/1-3. Wydział Planowania: plany, sprawozdania, 1948-1975,
sygn. 2A/1-21, 25A/1-33, 41A/1-104, 73A/1-17, 98A/1-1-95,Wydział Zaopatrzenia Materiałowego
i Administracji, Wydział BHP: plany, sprawozdania, 1961-1975, sygn. 26A/1-15, 58A/1, 62A/1-3,
88A/1-4, 106A/1-2, 111A/1-7,125A/1-13, 143A/1-4, 148A/1-46. Wydział Instruktażu Rachunkowo­
ści: powództwa sądowe, 1949-1965, sygn. 52 A/1-30. Wydziały: Postępu Technicznego, Inwestycji
- plany, protokóły, sprawozdania, 1952-1975, sygn. 37A/1-18, 59A/1-9,113A/1-5. Wydział Spraw
Pracowniczych: plany, sprawozdania, 1969-1976, sygn. 102A/1-30, 137A/1-30. Stanowisko ds.
Wojskowych: plany, 1967, 1970, sygn. 147A/1,2.
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych: Rada Zakładowa- protokóły
posiedzeń, sprawozdania, 1958-1962, sygn. 14A/1.
Centralny Zarząd Hurtu Spożywczego: protokóły posiedzeń kolegium, zarządzenia, plany,
sprawozdania, 1951-1970, sygn. 8A/1-54, 12A/1-60, 13A/1-44, 14A/1-17, 18A/1-28, 28A/1-3,
90A/1-14.
741. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych. Zarząd Główny w Warszawie
1946-1950
0,15 mb., sp. zd. odb. 6 j.
Organizacja i działalność Towarzystwa: statuty, regulaminy, sprawozdania, preliminarze
budżetowe 1946-1950, sygn. 1,3,5,6. Stypendia, wczasy i kursy szybowcowe dla studentów 1947,
1950, sygn. 2,4.
742. Bank Inwestycyjny. Centrala w Warszawie 1949-1969 [1970]
12,10 mb., inw. ks. 289 j, baza danych „acces”
Organizacja, kompetencje i działalność Banku: protokóły z posiedzeń kolegium, plany, spra­
wozdania, analizy, 1950-1970, sygn. 1-112. Skargi i wnioski, 1965, 1966, sygn. 113. Współpraca z
bankami i innymi instytucjami 1959-1969, sygn. 121,122. Wydawnictwa i informacje, 1964-1969,
sygn. 114-120. Biurowość i sprawozdawczość operacyjno-rachunkowa, 1949-1970, sygn. 123-127,
255-289. Etaty i kadra kierownicza, szkolenie kadr, 1962-1969, sygn. 248-252. Kontrole i rewizje,
1949-1969, sygn. 128-247. Kredytowanie i kontrola przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjne­
go, 1966, sygn. 253, 254.
743. Zbiór akt dotyczących spraw paszportowych i opieki nad Polakami w Rumunii 1940-1945
0,70 mb., inw. kart. 252 j.
Sprawy depozytów, obywatelstwa, odpraw: podania, korespondencja, 1941-1942, sygn. 1-5.
292
Sprawy paszportowe: kwestionariusze paszportowe, paszporty, podania, korespondencja, 1916,
1918, 1935, 1937, 1939-1945. Nazwiska na litery: - C: sygn. 6-74, 216-217, 223-228, 246-247; - D:
sygn. 75-135, 218-219, 229-235, 248-249; -E: sygn. 136-151, 220, 236-238, 250; -F: sygn. 152214, 221-222, 239-245, 251-252.
744. Towarzystwo Polskiego Exportu Żelaza S.A.- Haga (Poolsche Yzer Export Maatschappij
N.V.-S'Gravenhage) [1927] 1936-1952
18,30 mb., inw. ks. 704 j.
Akta z lat 1936-1944. Władze spółki: sprawozdania, projekt, korespondencja, pokwitowa­
nia, sygn. 1-42. Wydział Operacyjny: handel nowym żelazem – księgi zleceń i transportów, oferty,
zlecenia, akcje,, zestawienia, fotografie, korespondencja, sygn. 43-373. Handel złomem: zesta­
wienia, protokóły, sprawozdania, korespondencja, sygn. 374-546. Księgowość: księgi handlowe,
dzienniki finansowe, rachunki, korespondencja, sygn. 547-640.
Akta z lat 1945-1952. Organizacja i działalność spółki: sprawozdania, korespondencja, rachun­
ki, prospekty, druki reklamowe, sygn. 641-704.
745. Centralny Zarząd Radiofonizacji Kraju w Warszawie 1951-1956
6,00 mb., prow. inw. kart. 181 j., bez ew. 91 j.
Dyrektor Naczelny: zarządzenia, protokóły, plany, sprawozdania, 1951-1953, sygn. 1-11.
Dział Planowania: plany, sprawozdania, 1951-1955, sygn. 12-50. Dział Finansowo- Księgowy: pla­
ny, sprawozdania, analizy, 1952-1954, sygn. 51-98. Dział Personalny (Organizacji, Zatrudnienia i
Płac, Szkolenia Zawodowego): instrukcje, protokóły, zestawienia, 1951-1953, sygn. 99-124. Dział
Kontroli Wewnętrznej: protokół, 1953, sygn. 125. Naczelny Inżynier: instrukcje, protokóły,1951,
1952, sygn. 126, 127. Działy: Eksploatacji Radiofonii Przewodowej, Usług –protokóły, instrukcje,
1952-1954, sygn. 128-131, 168, 169. Działy: Opracowań Technicznych (Techniki), Inwestycji: pla­
ny, protokóły, sprawozdania, opracowania,1951-1956, sygn. 132-166, 179, 180. Dział BudżetowoGospodarczy (Zaopatrzenia): okólniki, protokóły, plany, 1951-1953, sygn. 170-178, 181.
746. Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie 1945-1955
7,90 mb., inw. kart. 375 j, bez ew. 20 j.
Gabinet Ministra: schematy organizacyjne, protokóły, zarządzenia, instrukcje, wykazy akt,
referaty, 1945-1955, sygn. 1-101. Departament Ogólny: statuty, protokóły posiedzeń, instrukcje,
regulaminy, plany, sprawozdania, 1945-1950, sygn. 102-149. Departament Planowania: plany, spra­
wozdania, normatywy, 1950-1955, sygn. 150-155. Departament Organizacji, Zatrudnienia i Płac:
zarządzenia, instrukcje, sprawozdania, 1950-1955, sygn. 156-164. Departament Kadr, 1950-1955,
sygn. 165-169. Departament Finansowy, 1950-1955, sygn. 170-206. Departament AdministracyjnoGospodarczy, 1945-1955, sygn. 207-264. Departament Techniki: usprawnienia, wynalazki,
telefoniczne urządzenia stacyjne,1950-1955, sygn. 265-276. Departament Inwestycyjny: plany
finansowania inwestycji, 1950-1955, sygn. 277-315. Departament Telekomunikacyjny: straty
wojenne, Państwowa Rada Telekomunikacji, konferencje międzynarodowe, urządzenia ra­
diokomunikacyjne, 1945-1955, sygn. 316-346. Departament Pocztowy: Komisja Techniczna Tran­
zytu, Komisja Znaczkowa, Kongres Międzynarodowego Związku Pocztowego w Brukseli, kontro­
la NIK, 1945-1955, sygn. 347-367. Biuro Wojskowe: plan inwestycyjny Ministerstwa, 1950, sygn.
368. Samodzielny Wydział Kontroli Wewnętrznej: kontrole, nadużycia, 1945-1950, sygn. 369-375.
293
747. Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie 1957-1959
0,09 mb., sp. zd. odb. 2 j.
Organizacja i działalność Związku: statuty, regulaminy, plany, sprawozdania, protokóły, 19571959, sygn. 1,2.
748. Naczelna Rada Spółdzielcza w Warszawie 1958-1959
0,01mb., sp. zd. odb. 1 j.
Organizacja i działalność Rady:regulaminy, uchwały, protokóły, sprawozdania,1958, 1959, sygn. 1.
749. Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie 1952-1953, 1958-1964, 1966
0,95 mb., sp. zd. odb. 76 j.
Organizacja i kompetencje Biura: odpisy z rejestru handlowego, regulaminy, schemat or­
ganizacyjny, zarządzenia, 1952, 1953, 1958 -1964,1966, sygn.27-30, 45-47, 62,63. Działalność
Biura: protokóły posiedzeń, uchwały, plany, analizy gospodarcze, sprawozdania, bilanse, 19581966, sygn. 1-22, 31-44, 48-61, 64-67.
750. Centralne Biuro Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawie 1950-1956
0,40 mb., sp. zd. odb. 37 j.
Organizacja i kompetencje Biura: odpis z rejestru handlowego, zarządzenia, schematy or­
ganizacyjne, spisy akt,1950-1956, sygn.1,17-26, 33-37. Działalność Biura: lustracje, bilanse, płace,
sprawozdania 1951-1956, sygn. 2-16, 27-32.
751. Ministerstwo Komunikacji. Zarząd Biur Projektowych w Warszawie 1955-1962
1,30 mb., sp. zd. odb. 86 j.
Organizacja i kompetencje Zarządu: zarządzenia, okólniki, regulaminy, schematy organizacyj­
ne, 1955-1962, sygn. 1,55-59, 65-67, 70-84. Działalność Zarządu i biur projektowych: protokóły,
plany, analizy, bilanse, sprawozdania, rejestry,1956-1961, sygn. 2,3-54, 60-64,68,69. Zmiany or­
ganizacyjne i likwidacja Zarządu, 1956-1962, sygn. 70-84.
752. Warszawskie Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego 1955-1964
1,20 mb., sp. zd. odb. 71 j.
Organizacja i kompetencje Biura: zarządzenia, okólniki, regulaminy, 1955-1961, sygn. 1-6,
51,52. Działalność Biura: protokóły, sprawozdania, plany, bilanse, analizy, 1955-1964, sygn. 7-50,
53-71.
753. Biuro Projektów Elektryfikacji Kolei w Warszawie 1955-1964
2,90 mb., sp. zd. odb.147 j.
Organizacja i kompetencje Biura: zarządzenia, okólniki, regulaminy, 1957-1962, sygn. 7981,84,87. Działalność Biura: protokóły, sprawozdania, plany, bilanse, analizy, 1955-1964, sygn.178,83, 85, 86, 88-147.
294
754. Centralne Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Kolejowego w Warszawie
1959, 1961-1964
0,80 mb., sp. zd. odb. 67 j.
Organizacja i kompetencje Biura: odpis rejestru, zarządzenia, okólniki, wykaz
formularzy,1961-1964, sygn. 57-67. Działalność Biura: protokóły, sprawozdania, plany, bilanse,
analizy, 1959-1964, sygn. 1-56.
755. Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 1951-1954, 1956-1960
4,75 mb., sp. zd. odb. 238 j.
Wydział Organizacyjno-Prawny, 1951-1950, sygn. 56-70. (Wydział) Planowania i Ekono­
miki, 1958-1960, sygn. 6-42. Wydział Finansowo-Księgowy ,1957-1960, sygn. 50-55. Wydział
Techniczny, 1956-1959, sygn. 71-75. Wydział Normowo-Kosztorysowy, 1958-1960, sygn. 76-78.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 1956-1960, sygn. 79-89. Wydział Zatrudnienia i Płac,
1960, sygn. 90-94. Wydział Zaopatrzenia, 1956, 1957,1959, 1960, sygn. 1-5. Inspektorat BHP,
1958-1960, sygn. 43-49.
756. Centralne Biuro do Spraw Polaków w Vichy (Bureau Central d'Administration des Polonais
de Vichy) 1942-1944
0,24mb., inw. ks.15 j.
Sprawy budżetowe Centralnego Biura i biur lokalnych, 1942-1944, sygn. 1-6. Wystawianie do­
kumentów i ich legalizacja, 1942, 1943, sygn. 7-12. Opieka prawna nad Polakami, 1942-1944,
sygn. 13,14. Sprawy stanu cywilnego, 1942-1944, sygn. 15.
757. Delegacja w Paryżu Biura do Spraw Bezpaństwowców (Délégation á Paris du Bureau chargé
des Intéréts des Apatrides) 1942-1943
0,18 mb., inw. ks.24 j.
Polacy ze strefy okupowanej Francji - załatwianie przy pomocy Delegacji świadectw, głów­
nie: tożsamości, narodowości, zdolności do zawarcia małżeństwa, 1942, 1943, sygn. 1-24.
758. Konsulat Generalny RP w Ottawie 1940
0,03 mb., 2 j. prow. inw. kart. 1j., bez ew. 1 j.
Wjazd i pobyt obywateli polskich w Kanadzie: spisy, korespondencja, 1940, sygn. 1.
759. Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Nowym Jorku 1942-1945
0,02 mb., inw. ks. 1 j., baza danych „access”
Organizacja i działalność Delegatury, pomoc dla polskich uchodźców wojennych w różnych
krajach: korespondencja, notatki 1942-1945, sygn. 1.
760. Konsulat RP w San Francisco 1942-1945
0,02 mb., inw. ks., 1 j., baza danych „access”
295
USA: sprawy spadkowe obywateli polskich – korespondencja 1942-1945, sygn. 1.
761. Konsulat RP w Detroit 1926
0,05 mb., inw. ks., baza danych „iza”, 1j.
Album z fotografiami dla arcybiskupa Jana Cieplaka: stan posiadania polskich parafii w USA
– plebanie, szkoły, domy zakonne, klasztory, kaplice, parafianie, 1926, sygn. 1.
762. Zbiór dra S. Uhmy do historii Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1939-1945
[1938] 1939-1945 [1946-1950]
0,80 mb., inw. kart. 68 j.
PCK: dzieje, organizacja i działalność - artykuły, notatki, korespondencja, 1939-1950, sygn. 115, 65-68. Zarządy okręgowe PCK –działalność, głównie w latach wojny, 1938-1948, sygn. 16-30.
Służba sanitarna PCK, przygotowania do obrony przeciwlotniczej, 1941, 1947, 1948, sygn. 31,32.
Stosunek władz niemieckich w GG do PCK – korespondencja, notatki, 1941, 1945-1948, sygn.
33,34, 64. Sytuacja ludności cywilnej w okupowanej Polsce, pomoc PCK, ewakuacja szpitali war­
szawskich: raporty, korespondencja, wykazy Polaków aresztowanych, wysiedlonych, zamordowa­
nych i wywiezionych do obozów, 1940-1948, sygn. 35-42. Sprawy jeńców wojennych, 1939-1948,
sygn.43-53. Współpraca PCK w okresie okupacji z organizacjami krajowymi i międzynarodowy­
mi, 1939-1948, sygn. 54-63.
763.Związek Opieki nad Cudzoziemcami w GG (Fremdenverkehrverband GG)
1941-1943
0,02 mb., inw. ks. 5 j.
Organizacja i działalność związku: instrukcje, podania, korespondencja, 1941-1943, sygn. 1-4.
Przyjazdy i wyjazdy z Generalnego Gubernatorstwa, zmiany miejsc pobytu: podania, zezwolenia,
instrukcje, 1941-1943, sygn. 5.
766. Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Farmaceutycznego i Chemicznego w Warszawie
1945-1976
17,10 mb., sp. zd. odb. 573 j.
Wydział Samorządu, Organizacji i Szkolenia, 1945-1976, sygn.1/ 1-152. Wydział Organizacji
i Produkcji, 1959-1976, sygn. 4/1-130. Wydział Rewizji, 1946-1972, sygn. 2/1-99. Wydział Ekono­
miczny, 1957-1977, sygn. 3/1-58, 21/1-7. Wydział ds. Jakości Produkcji i Normalizacji 1955-1975,
sygn. 5/1-192. Wydział Techniki i Inwestycji, 1959-1975, sygn. 11/1-20. Wydział (Dział) Ksi­
ęgowości, 1959-1977, sygn. 6/1-33, 20/1-28. Stanowisko Pracy ds. BHP i Obrony Przeciwpoża­
rowej, 1971-1977, sygn. 10/1.
767. Polsko-Czechosłowacka Komisja Mieszana do Wytyczenia Granicy Państwowej 1952-1957
Inw. kart. 621 j.
Mapy i szkice styku granic, 1956, sygn. 1,2. dane geodezyjne, 1956, sygn. 3. Mapy
topograficzne 1952, sygn. 4-13.
Mapy odcinków:
296
-
odcinek I Kamienna Luka – Leluchów, 1952- 1956, sygn. 14-131,
odcinek II Leluchów – Chochołów, 1952-1956, sygn. 132-220,
odcinek III Podczerwone – ujście Olzy, 1954, sygn. 221-299,
odcinek IV ujście Olzy – Złoty Stok, 1955, sygn. 300-416,
odcinek V Złoty Stok – Lubawka, 1956, sygn. 417-527,
odcinek VI Lubawka – Hrádek nad Nisou, 1957, sygn. 528-621
768. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Angers, Londyn) 1940-1944
0,14mb., 58 j. bez ew.
770. Akta Maksymiliana i Marii Gajdzińskich 1862-1938
0,07 mb., 2 j. bez ew.
Maksymilian Gajdziński (urzędnik w konsulatach RP w Bytomiu i Mińsku, konsul w Antwer­
pii), Maria Gajdzińska (urzędniczka konsularna, żona Maksymiliana): materiały osobiste –
zaświadczenia, umowy, korespondencja, fotografie.
771. Akta Józefa Dobrzańskiego 1919-1942
0,02 mb.,1 j., bez ew.
772. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej w Warszawie 1956-1973
53,50 mb.,sp. zd. odb. 3185 j., bez ew. 259 j.
Gabinet Pełnomocnika: Komitet i Państwowa Rada ds. Pokojowego Wykorzystania Energii
Jądrowej, Instytut Badań Jądrowych, Komisja Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Biuro Studiów i
Projektów Techniki Jądrowej, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, komitety specjali­
styczne, kolegium Pełnomocnika, współpraca z RWPG– protokóły, stenogramy, sprawozdania,
opracowania, wnioski o nagrody, 1955-1972, sygn. 1/1-829, 16/1-55, 73, 24/1-70, 26/1-43, 28/1-50
(liczby porządkowe 1-1047). Zespół Planowania i Inwestycji: plany, projekty, protokóły pokontrol­
ne, 1956-1973, sygn. 12/1-293 (liczby porządkowe 1048-1427). Zespół Budżetowo-Administracyj­
ny: bilanse, analizy, 1959-1972, sygn. 31/1-12, 38/1-6, (liczby porządkowe 1428-1430). Zespół
Aparatury i Zastosowania Izotopów: protokóły, sprawozdania, plany, opracowania, 1957-1974,
sygn. 5/1-339, 20/1-18 (liczby porządkowe 1444-1695). Zespół Ochrony Przed Promieniowaniem:
instrukcje, protokóły, sprawozdania, 1956-1968, sygn. 7/1-33 (liczby porządkowe 2142-2174a). Ze­
spół Współpracy Międzynarodowej: współpraca z ZSRR, RWPG i Międzynarodową Agencją Ener­
gii Atomowej, plany, sprawozdania, umowy, protokóły posiedzeń, opracowania, 1956-1973, sygn.
9/1-474, 10/1-320, 36/1-215 (liczby porządkowe 2175-3152). Komórka ds. Osobowych: 19601967, sygn. 15/1-3 (liczby porządkowe 3153-3155). Organizacja i działalność Pełnomocnika,
współpraca z zagranicą, starania o stypendia: protokóły posiedzeń, bilanse, plany, sprawozdania,
normy, 1959-1972, sygn. 2a, 3a, 26a, 48a-c, 180a, 201a, 638a, 680a, 788a, 789a-h, 796a,b, 797a,b,
798a,b, 802a,b, 804a,b, 884a, 1166a, 1172a,b, 1181a,b, 1182a, 1183a, 1184a, 1184a, 1192a, 1201a,
1216a, 1217a, 1243a, 1246a, 1281a, 1282a,b,c, 1283a-d, 1284a, 1285a, 1286a-c, 1288a, 1290a,b,
1309a-e, 1310a,b, 1318a-c, 1326a, 1331a-e, 1333a, 1335a, 1339a, 1340a-c, 1341a-c, 1343a,b,
1344a, 1345a, 1346a, 1365a-d, 1366a-c, 1369a-c, 1370a,b, 1373a-d, 1374a-d, 1374a,b, 1376a-g,
1380a-f, 1381a, 1382a-e, 1384a-e, 1385a, 1364a, 1415a, 1416a-e, 1417a-c, 1420a-g, 1428a-m,
1429a,b, 1430a,b, 1432a-j, 1434a, 1435a, 1437a-ł, 1438a,b, 1439a, 1441a-k, 1442a,b, 1456a,
1464a,b, 1467a, 1471a, 1480a, 1488a,b, 1491a, 1492a-f, 1500a, 1520a, 1521a-c, 1523a, 1538a,b,
297
1542a,b, 1573a-f, 1574a,b, 1630a, 1641a, 1644a-j, 1703a, 1707a, 1709a,b, 1710a, 1721a, 1727a,
1750a, 1755a, 1769a, 1804a, 1815a,b, 1866a,b, 1874a-d, 1883a, 1886a,b, 1890a,b, 1925a, 1954a,
1979a, 2059a-c, 2110-2112, 2174a, 2198a, 2217a-c, 2218a-c, 2119a-c, 2120a-c, 2121a-e, 2223a,
2224a-g, 2225a-d, 2226a-e, 2229a, 2233a,b, 2334a, 2335a,b, 2238a, 2256a-d, 2297a, 2302a, 2306a,
2307a-f, 2353a, 2374a, 2592a-i.
773. Urząd Energii Atomowej w Warszawie 1973-1976
8,10 mb., sp. zd. odb.281 j., bez ew. 154 j.
Gabinet Ministra: protokóły i stenogramy kolegium, sprawozdania, analizy, umowy, opracowania,
1969-1975, sygn. 1-137. Departament Planowania i Inwestycji: plany, bilanse, preliminarze, 19731975, sygn. 138-145. Departament Współpracy z Zagranicą: sprawozdania, instrukcje, protokóły z
posiedzeń, referaty, plany, normy, 1969-1975, sygn. 146-281.
774. Niemieckie Towarzystwo Radiowe dla Zagranicy, Interradio, Służba Specjalna Seehaus
(Deutsche Auslands-Rundfunk- Gesellschaft, Interradio AG, Sonderdients Seehaus 1941-1944
3,10 mb., sp. zd. odb. 154 j., bez ew. 1 j.
Sprawozdania z nasłuchu radiowego z zagranicy, 1941-1944, sygn. 1-154.
776. Konsulat Generalny RP w Dublinie 1929-1930
0,01., inw ks. , 1 j., baza danych „access”
Irlandia: sprawa udziału w Lidze Narodów, analizy prasy irlandzkiej, obywatele polscy,
propagowanie spraw polskich, personel Konsulatu – raporty, korespondencja, 1929-1931, sygn. 1.
777. Delegat Polski w Komisji Polubownej dla Spraw Obywatelstwa w Katowicach 1931-1937
0,20 mb., inw. ks.17 j.
Sprawy ustalania obywatelstwa 1931-1937, sygn. 2-17. Indeks spraw 1933, sygn. 1.
778. Komitet Organizacyjny Wystawy Polskiej w Konstantynopolu 1924
0,02 mb.,2 j., bez ew.
779. Konsulat RP w Lyonie 1920-1945
0,65 mb., inw. ks. 83 j.
Akta personalne nauczycielki, 1930-1945, sygn. 1. Sprawy konsularne: akta petentów, głównie
Polaków zamieszkałych we Francji, 1920-1945, sygn. 2-83.
780. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu w Warszawie [1948-1956] 1957-1981
29,26 m, sp. zd. odb. 1087 j.
Gabinet Ministra.Wydział Prezydialny: protokóły posiedzeń kolegium, plany, sprawozda­
nia, 1957-1981, sygn. 1/1-305. Wydział Prawny: upaństwowienie zakładów przemysłowych – za­
rządzenia, sprawozdania, protokóły, 1957-1978, sygn. 2/1-73. Wydział Inspekcji Resortowej, Skarg
i Wniosków: protokóły, sprawozdania, korespondencja, 1960-1980, sygn. 3/1-4, 4/1-9, 5/1-28, 6/1-
298
6, 7/1-56. Departament Planowania: plany, sprawozdania, 1957-1979, sygn. 8/1-19, 9/1-20, 10/1-8,
11/1-2. Departament Techniki (Techniczny): protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, 1958-1976,
sygn. 12/1-15, 13/1-2, 14/1-79, 15/1, 16/1-2, 17/1-19, 18/1, 19/1-5. Departament Finansowo-Ksi­
ęgowy: plany, bilanse, sprawozdania, protokóły z posiedzeń i kontroli, 1958-1980, sygn. 20/1, 21/18, 22/1,2, 23/1-8, 24/1-47, 25/1, 26/1-10, 27/1-8, 28/1-21. Departament Inwestycji: plany, sprawoz­
dania, protokóły posiedzeń, 1957-1968, sygn. 29/1-25, 30/1-20, 31/1, 32/1-3. Departament Or­
ganizacji, Zatrudnienia i Płac: statuty, regulaminy, protokóły posiedzeń, 1958-1975, sygn. 33/1-42,
34/1-6, 35/1-4. Departament Studiów i Rozwoju: analizy, sprawozdania, 1969-1974, sygn. 43/1,
44/1-2, 45/1-3. Departament Skupu i Kontraktacji: protokóły, zestawienia, sprawozdania, 19571980, sygn. 36/1-62, 37/1-22. Departament Zaopatrzenia i Zbytu: analiza, 1959, sygn. 38/1. Biuro
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: protokóły posiedzeń, sprawozdania z wyjazdów, 19591968, sygn. 42/1-96. Biuro Administracyjno -Gospodarcze (Budżetowo-Gospodarcze), Ośrodek
szkoleniowy w Kaliszu: protokóły, bilanse,1957-1981, sygn. 46/1,2, 38/1, 39/1, 40/1-19, 41/1-5.
Akta tajne. Organizacja i działalność Ministerstwa: licencje, przestępstwa gospodarcze,
współpraca z zagranicą, zarządzenia, plany, protokóły, 1962-1981, sygn. 1-42.
781. Spółka Obrotu Gruntami dla Prus Wschodnich. Główny Urząd Powierniczy Wschód sp. z o.o.
w Ciechanowie ( Grundstűcksgesellschaft
fűr die Provinz Ostpreussen . Der
Haupttreuhandstelle Ost mbH. in Ziechenau) 1939-1942
6,60 mb., inw. ks., 1356 j., baza danych „iza”
Generalia: organizacja, statystyka, druki, formularze, bilanse, 1939-1945, dział 1/1-4. Finanse:
raporty, rachunki, zestawienia, kartoteki, dowody księgowe, 1939-1944, dział 2/1-5. Akta osobowe,
1940-1944, dział 3. Dokumentacja mieszkańców: wykazy, ankiety, protokóły zasiedlenia, rachunki,
dział 4. Nieruchomości miejskie (układ wg miejscowości), 1940-1944, dział 5/1-28. Nieruchomości
wiejskie (układ wg miejscowości), 1940-1944, dział 6/1-64. Administrowanie nieruchomościami:
wykazy, zestawienia, korespondencja, 1940-1944, dział 7/1-3. Gospodarka gruntami: ewidencja,
szkic, 1940-1943, dział 8.
782. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 1957-1972
22,20 mb., sp. zd. odb.1144 j.
Gabinet Prezesa: protokóły, sprawozdania, 1957,1960-1969, sygn. 1/1-51. Biuro WodnoPrawne: zarządzenia, 1961, 1962, sygn. 1/52-54. Departament Organizacyjno-Prawny: Wydział
Prezydialny - protokóły, plany, 1963-1972, sygn. 1/65-78: Wydział Organizacji –sprawozdania,
1960-1972, sygn. 1/79-88; Wydział Administracji Terenowej -konferencje, kontrole, 1960-1971,
sygn. 1/89-113); Wydział Prawny –zarządzenia, 1961,1962,1965-1971, sygn. 1/114-138; Wydział
Orzecznictwa -opinie, decyzje, 1963-1965, 1967-1969, sygn. 1/139-143); Sekretariat - zarządzenia,
sprawozdania, 1958, 1962-1964, 1967, 1968, sygn. 1/144-151; Wydział Planowania –plany, 1961,
1963-1969, sygn. 1/152-157); Wydział Uzgodnień i Dokumentacji -sprawozdania, dokumentacja
[1921-1956] 1957-1967, sygn. 1/158-177); Wydział Współpracy z Zagranicą -sprawozdania [19481956] 1957-1967, sygn. 1/178-258; Wydział Zasobów i Rozrządu Wód -1969, sygn. 1/259; Biuro
Katastru Wodnego -1965, sygn. 1/260; Zespół Rzeczoznawców Gospodarki Wodnej -analizy,
projekty 1957, 1958, 1960-1970, sygn. 1/261-325. Departament Techniki: Sekretariat-plany, spra­
wozdania, 1959-1971, sygn. 1/326-332, 1/394-410; Wydział Rozwoju Nauki i Techniki -plany,
analizy 1960-1962, sygn. 1/333-345; Wydział Normalizacji i Typizacji –plany, 1958-1971, sygn.
1/346-393; Departament Inwestycji: Wydział Planowania Inwestycji -analizy, plany, sprawozdania,
1960-1971, sygn. 1/411-449; Wydział Dokumentacji -analizy 1961-1965, 1967, 1968, sygn. 1/450458; Główny Geolog -mapy, instrukcje, 1960-1962, 1964, sygn. 1/459-470. Departament Ekono­
299
miczno –Finansowy: bilanse, analizy kosztów, 1960-1971, sygn. 1/471-540. Biuro Kadr i Szkolenia
Zawodowego, 1960-1972, sygn. 1/606-664.
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa „Hydroprojekt”: plany, projekty,1963-1967,
sygn. 1/541-560. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa Wodnego „Hydrogeo”:
plany,1963-1967, sygn. 1/561-580. Biuro Projektów Typowych Oczyszczalni Ścieków Przemysło­
wych Gliwice „Biprotosp”: plany, projekty, 1964, 1965, sygn. 1/581-586. Centralny Zarząd Wód
Śródlądowych plany roczne, projekty, 1960-1968, sygn. 1/587-605. Państwowa Inspekcja Ochrony
Wód: plany, sprawozdania, protokóły, 1958-1972, sygn. 1/606-976. Instytut Gospodarki Wodnej:
plany, 1963, 1964, sygn. 1/976-985.
783. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1949
0,67 mb., inw. ks.25 j.
Organizacja Towarzystwa, sytuacja dzieci do 3 lat, powstanie gimnazjum w Więcborku,
1945-1948, sygn. 1. Dział Domów Dziecka: dzieci polskie w ZSRR, dzieci żydowskie w domach
dziecka, organizacja i działalność domów dziecka, 1945-1949, sygn. 2-10. Dział Przedszkoli: or­
ganizacja, działalność, wizytacje,1946-1949, sygn. 11-24. Dział Świetlic: normatywy, wykazy, spra­
wozdania świetlic, 1946, 1948, 1949, sygn. 25.
784. Grupa akt ZBOWiD. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1959
6,42 mb., inw. ks. 32 j., inw. kart. 74 j.
Inw. ks. Związek Uczestników Walk o Wolność Hiszpanii, Główna Komisja Likwidacyjna: or­
ganizacja, skład władz, działalność, komisje likwidacyjne oddziałów terenowych, ewidencja
uczestników walk, weryfikacja stopni wojskowych, odznaczenia, 1946-1959, sygn. 1-20.
Uczestnicy walk w Hiszpanii: kwestionariusze- wyciągi z akt członkowskich 1947-1952, sygn. 2131. Główna Komisja Likwidacyjna Komitetu byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej:
protokóły posiedzeń, księga główna 1949, sygn. 32.
Inw. kart. ZBOWiD- zjazdy: statuty, porządki obrad, przemówienia, stenogramy z obrad, spisy
delegatów, 1945-1949, sygn.260/I, t.1-3. Zarząd Główny: weryfikacja stopni wojskowych,
uczczenie pamięci gen. Świerczewskiego, pomoc dla ofiar terroru w Grecji, akcja protestacyjna
przeciw terrorowi w Hiszpanii, pomoc dla członków stowarzyszenia w kraju i za granicą- sprawoz­
dania, bilanse, ankiety, życiorysy, akta osobowe, korespondencja, zestawienia, 1946-1950,
sygn.260/II, t.1-46. Główna Komisja Rewizyjna: sprawozdania i protokóły kontroli, 1946-1950,
sygn.260/III, t.1. Główny Sąd Koleżeński: protokóły posiedzeń, sprawozdania, wykazy członków
usuniętych ze związku, 1946-1950, sygn.260/IV, t.1. Oddziały wojewódzkie: protokóły z posiedzeń,
wykazy członków, sprawozdania z działalności, korespondencja, 1946-1950, sygn.260/IV, t.1-13.
Związek Dąbrowszczaków we Francji: pomoc dla członków związku i ich rodzin – sprawozdania,
ankiety, życiorysy, legitymacje, korespondencja,1946-1950, sygn.260/V, t.14-15. Spółdzielnia Pracy
”Dąbrowszczaków” w Warszawie: wykaz członków, korespondencja w sprawie zorganizowania i
uruchomienia zakładów produkcyjnych, 1946-1950, sygn.260/VI. Główna Komisja Likwidacyjna:
protokóły z posiedzeń, okólniki, spisy zdawczo-odbiorcze materiałów i akt personalnych, 1950,
sygn.260/VII, t.1-3. Księga ewidencyjna – dane o Dąbrowszczakach zebrane na krajowym zjeździe
Dąbrowszczaków w X 1956r. sygn.260/VIII, t.1.
785. Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem „Trzeźwość” w Warszawie 1920-1947
0,10 mb., sp. zd. odb. 6 j.
300
Organizacja i działalność Towarzystwa: statut, normatywy, protokóły, memoriały, sprawozda­
nia, 1920-1925, sygn. 1, Czasopismo „Walka z alkoholizmem”, zmiany ustawy przeciwalkoholo­
wej, 1931, sygn. 2. XXI Międzynarodowy Kongres Przeciwalkoholowy w Warszawie, 1928-1937,
sygn. 3,4. Państwowa Rada do Walki z Alkoholizmem: organizacja i działalność 1946, 1947, sygn.
5,6.
786. Akta Henryka Knabe 1941-1968
0,50 mb., inw. ks. 28 j., baza danych „iza”.
H. Knabe (inżynier, pracownik naukowy na Politechnice Warszawskiej): prace własne i materiały
obce- recenzje programów i podręczników, programy nauczania, regulamin, 1966-1968, sygn., 121. Praca w fabryce zapałek w Błoniu i Komisji Ankietowej Centralnego Urzędu Planowania:
protokóły posiedzeń, protokóły zdawczo-odbiorcze, wnioski, referaty, zestawienia , fotografie,
1941-1948, sygn. 22-27. Plany Szczecina i Poznania, 1945, 1946, sygn. 28.
787. Komitet Nauki i Techniki w Warszawie 1963-1972
68,50 mb., sp. zd. odb. 3714 j.
Gabinet Przewodniczącego. Wydział Prezydialny: statut, schematy organizacyjne, protokóły
posiedzeń kolegium i komisji, 1963-1971, sygn. 70/1-57. Wydział Prawny: statut, regulaminy, akty
prawne, 1960-1972, sygn. 1/1-149, 4/1-146, 7/1-17, 24/1-91, 49/1-4, 71/1-14. Wydział Organizacyj­
ny (Zespół Organizacji i Planowania): protokóły kolegium, regulaminy, plany, sprawozdania, 19611970,sygn.3/1-28,4/1-16. Sekretariat Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego: protokóły z po­
siedzeń, sprawozdania, opracowania, plany, 1963-1970, sygn.5/1-191, 8/1-41, 10/1-112, 16/1-32,
22/1-8, 25/1-25, 72/1-17. Departament (Zespół) Współpracy z Zagranicą: plany, sprawozdania,
analizy, protokóły, 1961-1972, sygn. 6/1-5,12/1-263, 13/1-58, 38/1-36, 44/1-67, 56/1-117, 68/1-27,
69/1-24. Departament Kształcenia i Doskonalenia Kadr (Biuro, Wydział Spraw Osobowych): spra­
wozdania, spisy, plany, ankiety, wnioski o nadanie stopni naukowych analizy, 1964-1974, sygn.
3/1-6, 5/1-12, 26/1-170, 46/1-4, 50/1-5, 73/1. Departament Ogólnych Problemów Techniki (Zespół
Techniki, Zespół Zastosowań i Eksploatacji)): zarządzenia, plany, sprawozdania, umowy, opraco­
wania, 1962-1970, sygn. 7/1-29, 8/1-17231/1-5. Wydział Wynalazczości: protokóły posiedzeń, pla­
ny, sprawozdania, 1963-1970, sygn. 17/1-99. Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicz­
nej i Ekonomicznej (Stanowisko ds. Informacji): plany, sprawozdania, protokóły, 1967-1971, sygn.
19/1-24. Departament Bazy Naukowo-Badawczej i Rozwojowej: protokóły, plany, sprawozdania,
opracowania, 1962-1971, sygn. 9/1-24, 33/1-79. Departament Ekonomiczny: plany, sprawozdania,
opracowania, 1964-1971, sygn. 35/1-150. Wydział Finansowo-Księgowy: bilanse, budżety, 19651969, sygn. 3/1-16 Departament Koordynacji Planów Rozwoju Nauki i Techniki: plany, wnioski,
nagrody, 1966-1972, sygn. 67/1-6, 68/1-25. Zespoły problemowe: protokóły posiedzeń, sprawozda­
nia, opracowania, 1960-1972, sygn. 21/1-17, 23/1-28, 28/1-64, 30/1-3, 32/1-12, 40/1-264, 41/1-30,
42/1-19, 43/1-1-5, 57/1-6, 58/1-26, 59/1-38, 60/1-27, 61/1-14, 62/1-20, 63/1-42, 64/1-22, 65/1-4,
66/1-21, 67/1-6, 68/1-55. Krajowe Biuro Informatyki: plany, sprawozdania, materiały z konkursu na
najlepsze prace z zakresu informatyki, 1971-1974, sygn. 1/1-4, 2/1-44, 4/1-8..
Związek Zawodowy Pracowników Energetyki- Rada Zakładowa: protokóły, sprawozdania,
1965-1974, sygn. 1/1-6.
788. Polski Czerwony Krzyż - delegatury zagraniczne 1945-1951
2,50 mb., inw. kart. 147 j.
- Delegatura PCK na Austrię: poszukiwania i repatriacja Polaków, rewindykacja polskiego
mienia, pomoc rzeczowa dla osób deportowanych 1946-1950, sygn. 1-40.
301
- Delegatura PCK na Brazylię: pomoc dla obywateli polskich i ich repatriacja 1948, 1949, sygn.
1.
- Delegatura Główna PCK na Niemcy: poszukiwania i repatriacja Polaków, rewindykacja pol­
skiego mienia, pomoc rzeczowa dla osób deportowanych, współpraca z organizacjami między­
narodowymi, personel 1946-1951, sygn. 1-41.
- Delegatura PCK na strefę amerykańską w Niemczech: poszukiwania i repatriacja Polaków,
rewindykacja polskiego mienia, pomoc rzeczowa dla osób deportowanych, 1946-1948, sygn. 1-45.
- Delegatura PCK na strefę brytyjską w Niemczech: poszukiwania i repatriacja Polaków, rewin­
dykacja polskiego mienia, pomoc rzeczowa dla osób deportowanych, 1946, 1947, sygn. 1.
- Delegatura PCK w Wielkiej Brytanii: Poszukiwania, pomoc rzeczowa i repatriacja Polaków,
współpraca z innymi delegaturami i polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi 19451949, sygn. 1-16.
790. Akta Karola Żyły 1927-1978
0,40 mb., inw. ks.18 j.
K. Żyła (urzędnik skarbowy): materiały biograficzne – autobiografia, notatki ze studiów,
nekrolog, 1921, 1922, 1975, 1978, sygn. 1,2. Praca w Banku Gospodarstwa Krajowego: bilanse, ze­
stawienia, sprawozdania, opracowania, notatki, 1922-1939, sygn. 3-6. Praca w Ministerstwie Skar­
bu: instrukcje, statuty, projekty, protokóły, opracowania, wycinki prasowe, 1929-1969, sygn. 7-14.
Działalność społeczna: statut, program, sprawozdania, komunikaty. 1928-1976, sygn. 15-18.
791. Urząd Patentowy PRL w Warszawie 1945-1987
232,72 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 29031 j.
Sp. zd. odb. Wynalazki, wzory zdobnicze, wzory użytkowe (układ wg grup tematycznych i
numerów) 1945-1987. Prow. inw. kart. Urząd Patentowy: sprawozdanie z działalności, bilans,
1951, 1952, 1955, sygn. 1,2.
792. Narodowy Bank Polski w Warszawie. Biuro Komunalnych Kas Oszczędnościowych
1948-1950
0, 42 mb., inw. ks. 34 j., sp. zd. odb. 2 j.
Inw. ks. Organizacja i kompetencje Biura i jego delegatur: schematy organizacyjne, normatywy,
1948-1950, sygn. 1-5. Działalność Biura: posiedzenia, konferencje z Zarządem Narodowego Banku
Polskiego, sprawozdania, bilanse i rozliczenia 1948-1950, sygn. 6-22. Stan organizacyjny i finan­
sowy komunalnych kas oszczędności i ich likwidacja: instrukcje, protokóły, wykazy 1948-1950,
sygn. 23-34.
Sp. zd. odb. Protokóły posiedzeń, spisy, okolniki, sprawozdania, 1947-1949, sygn. 1/1,2.
793. Koło uczniów Wł. Spasowskiego przy ZG ZNP w Warszawie 1959-1979
0,33 mb., sp. zd. odb. 15 j.
Organizacja i działalność Koła: plany, protokóły, sprawozdania, biuletyny, fotografie
1959-1979, sygn. 1-11 ( w tym sygn. z dodatkowymi oznaczeniami).
302
794. Związek Polskich Artystów Plastyków w Warszawie 1949-1983
62,00 mb., sp. zd. odb. 2339 j., bez ew. 60 j.
Dział Prezydialny: zjazdy, działalność Zarządu Głównego, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
komisji i władz oddziałów terenowych, szkolnictwo plastyczne – protokóły posiedzeń, sprawozda­
nia, projekty ustaw, zarządzenia, 1952-1983, sygn. 1/2-204, 39/1-263. Główny Sąd Koleżeński:
protokóły posiedzeń, sprawozdania,1954-1983, sygn. 35/1-15. Główna Komisja Rewizyjna: regula­
miny, sprawozdania, protokóły posiedzeń, 1957-1983, sygn. 38/1-78. Dział Rad Artystycznych: sta­
tut, regulaminy, protokóły posiedzeń, sprawozdania, ewidencja członków , memoriały, 1959-1983,
sygn. 3/1-168, 31/1-80. Dział Zagraniczny: wystawy, stypendia, konkursy, 1963- 1982, sygn. 5/1213, 32/1-175. Dział Propagandowo –Wydawniczy (Wydawniczy): plany, opracowania, biuletyny,
biografie, 1964-1981, sygn. 7/1-3, 40/1-107. Dział Administracyjno-Techniczny: sprawozdania, in­
terwencje, jubileusze, 1954-1983, sygn. 8/1-13, 30/1-18. Dział Finansów: preliminarze, bilanse,
protokóły pokontrolne, 1949-1973, sygn. 10/1-33, 12/1-77. Sekcje artystyczne: konserwacji,
architektury wnętrz, malarska, wzornictwa przemysłowego, scenografii, grafiki, rzeźby: protokóły
posiedzeń, sprawozdania, plany, dokumentacja wystaw, materiały zjazdowe, regulaminy, opracowa­
nia, 1954-1983, sygn. 11/1-39, 13/1-81, 14/1-135, 15/1-87, 16/1-35, 21/1-144, 22/1-19, 23/1-55.
Komisje: cennikowa, d/s pracowni plastycznych, zaopatrzenia, wychowania plastycznego, rzeczo­
znawców -protokóły posiedzeń, projekty przepisów, wykazy, 1972-1981, sygn. 25/1-4, 26/1-4,
27/1-8, 28/1-8, 29/1-11. Sekcja Ewidencji: protokóły posiedzeń, sprawozdania, wykazy, 19591983, sygn. 36/1-7.Rada Klubów Absolwentów: protokóły posiedzeń, zestawienia, 1972- 1980,
sygn. 37/1-19.
795. Centralny Zarząd Handlu Opałem w Warszawie 1952-1959
0,85 mb., sp. zd. odb. 63 j.
Organizacja Centralnego Zarządu: normatywy 1952-1957, sygn. 1/1-4. Działalność: protokóły
z narad i posiedzeń komisji, bilanse, plany inwestycyjne, sprawozdanie z wyjazdu służbowego do
Czechosłowacji 1952-1959, sygn. 1/5-23. Kontrola jednostek podległych: protokóły 1954-1959,
sygn. 1/24-51.
796. Centralny Zarząd Miejskiego Handlu Mięsem w Warszawie 1952-1956
1,10 mb., prow. inw. ks. 49 j.
Organizacja i kompetencje Centralnego Zarządu: normatywy, regulaminy, protokóły, 19521955, sygn. 1-8. Działalność: plany, analizy, sprawozdania, bilanse, zestawienia 1951-1956, sygn.
9-49.
797. Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie 1951-1957
2,28 mb., sp. zd. odb., spisy, prow. inw. kart.122 j.
Sp. zd. odb. Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: zarządzenia, protokóły: po­
siedzeń,
kontroli i zdawczo- odbiorcze, programy, 1952-1956, sygn. 1/1-59.
Prow. inw. kart. Szkolnictwo zawodowe, plany, 1953, 1954, sygn. 1-6.
Spis akt. Akta wyłączone z Ministerstwa Kolei. Program technikum ekonomicznego,
1956,
sygn. 1
303
Spis akt. Akta wyłączone z Ministerstwa Drobnego i Rzemiosła. Organizacja i działalność Cen ­
tralnego Zarządu, przekazywanie szkół resortowych do Ministerstwa Oświaty: sprawozdania,
protokóły zdawczo-odbiorcze, bilanse, wykazy, 1952-1957, sygn. 1-57.
798. Centralny Zarząd Powszechnych Domów Towarowych w Warszawie 1948-1957
1,04 mb., prow. inw. ks.35 j.
Organizacja i kompetencje Centralnego Zarządu: zarządzenia, okólniki 1948-1953, 1956, sygn.
1-8, 29, 36. Działalność : sprawozdania, plany, bilanse 1951-1956, sygn. 9-28, 37. Kontrole pla­
cówek podległych 1952-1956, sygn. 30-35.
799. Centralny Zarząd Handlu Artykułami Kosmetycznymi w Warszawie 1956-1957
0,10 mb., sp. zd. odb. 6 j.
Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: normatywy, biuletyny informacyjne 1956,
1957, sygn. 1-6.
800. Centralny Zarząd Handlu Owocami i Warzywami w Warszawie 1953-1957
0,09 mb., sp. zd. odb. 2 j.
Sprawozdania z kontroli jednostek podległych, 1953-1957, sygn. 1/1,2
801. Centralny Zarząd Przemysłu i Handlu Jubilerskiego w Warszawie 1952-1961
0,18 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart.9 j.
Sp. zd. odb. Plany techniczne i finansowe, bilanse 1952-1961, sygn. 1/1-9.
Prow. inw. kart. Program produkcji, wskaźniki planu 1954, 1955, sygn. 1,2.
802. Centralny Zarząd Handlu Artykułami Kolonialnymi i Delikatesowymi w Warszawie
1952-1956
0,41 mb., sp. zd. odb. 22 j.
Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych: instrukcje, normatywy, protokóły posiedzeń 19521956, sygn. 1-4. Plany, sprawozdania, opracowania, 1952-1956, sygn. 5-22.
803. Centralny Zarząd Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego w Warszawie 1954-1956
0,75 mb., sp. zd. odb. 9 j.
Kontrole jednostek podległych: protokóły, zarządzenia 1954-1956, sygn. 1-9.
804. Centralny Zarząd Przemysłu Piekarniczego w Warszawie 1950-1957
1,15 mb., prow. inw. ks. 49 j.
Organy kolegialne: protokóły posiedzeń,1952-1956, sygn. 1-11. Organizacja i kompetencje
Centralnego Zarządu: normatywy, schematy organizacyjne 1950-1956,sygn. 12-24. Planowanie i
sprawozdawczość, 1953-1957, sygn. 25-38. Kontrole jednostek podległych, 1954-1956, sygn. 40-
304
43. Kadry, 1952-1956, sygn. 44-48. Transport, 1952-1956, sygn. 49, 50. Kontakty z prasą, 1956,
sygn. 39.
805. Ogólnokrajowe Zjednoczenie Przemysłu Piekarniczego w Warszawie 1961-1976
5,26 mb., sp. zd. odb. 261 j.
Akta przejęte w 1980 r. Komisja Ogólnobranżowa: protokóły posiedzeń, 1970, sygn.
1/1. Plany, sprawozdania, analizy 1961-1965, 1970, sygn. 1/1-7. Produkcja piekarnicza: opracowa­
nia 1961, 1965, 1971, sygn. 1/8-10.
Akta przejęte w 1982 r. Wydział Organizacji, 1962-1969, sygn. 142-158. Wydział Planowania i
Ekonomiki Produkcji, 1961-1969, sygn. 111-119. Wydział Ekonomiki, 1966, 1967, 1969-1971,
sygn. 73-110. Wydział Współpracy i Handlu, 1966-1969, sygn. 120-141. Wydział Księgowości,
1962-1975, sygn. 1-72.
806. Dyrekcja Ceł w Warszawie 1923-1936
0,10 mb., sp. zd. odb. 5j.
Organizacja i działalność Dyrekcji: normatywy, protokóły, sprawozdania 1923-1936, sygn. 1-5.
807. Centralny Zarząd Ceł w Warszawie [1946-1951] 1952-1962
3,22 mb., sp. zd. odb. 228 j, bez ew. 10 j.
Sekretariat Dyrektora: zarządzenia, okólniki, protokóły posiedzeń, sprawozdania, 19461960, sygn. 2/1-40, 4/1-9. Wydział Obrotu Towarowego Planowego: plany, sprawozdania, zesta­
wienia, 1946-1956, sygn. 2/41-120. Wydział Budżetowy: preliminarze, bilanse, 1952-1962, sygn.
2/121-123, 7/1-4. Wydział Inspekcji: materiały pokontrolne, 1951-1955, sygn. 2/124-142. Wydział
Prawny: przepisy i opinie prawne, 1952-1961, sygn. 2/143-177, 6/1-3. Wydział Kadr: okólniki,
sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1959-1962, sygn. 3/1-7. Wydział Taryfowy: taryfy,
1959, 1960, sygn. 5/1.
808. Związek Emerytów Państwowych RP. Zarząd Główny w Warszawie [1936-1939] 1945-1947
0,50 mb., sp. zd. odb.30 j.
Statut , bez daty, sygn. 2. Organizacja i działalność Związku: protokóły posiedzeń, interwen­
cje, opinie prawne, 1945-157, sygn. 1,3,4-12. Rejestr członków, 1945-1947, sygn. 13. Oddziały
terenowe: sprawozdania, protokóły, korespondencja, 1945-1955, sygn. 14-26. Materiały wydaw­
nicze dotyczące Związku, 1936-1939, 1947-1952, sygn. 27-30.
809. Związek Emerytów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie 1946-1957
0,25 mb., sp. zd. odb. 13j.
Walne zgromadzenia, zarząd: protokóły, bilans, 1948-1957, sygn. 2/1-5. Organizacja i działal­
ność Związku: statuty, instrukcje, spisy członków i pracowników, bilanse, preliminarze, 1946-1955,
sygn. 2/6-7. Działalność gospodarcza: administrowanie majątkami rolnymi, współpraca z innymi
związkami: okólniki, instrukcje, protokóły, 1947-1956, sygn. 2/8,9. Oddziały terenowe: protokóły,
sprawozdania, układ zbiorowy, 1948-1957, sygn. 2/10-13.
810. Polski Związek Emerytów i Rencistów w Warszawie. Zarząd Główny 1956-1959
305
0,14mb., sp. zd. odb. 10 j.
Organizacja i działalność Związku: statut, instrukcje, księga protokółów, regulamin, preli­
minarz, bilanse, korespondencja, 1956-1959, sygn. 3/1-10.
811. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Zarząd Główny w Warszawie 1957-1960
0,14mb., sp. zd. odb. 9 j.
Organizacja i działalność Związku: statut, protokóły posiedzeń, deklaracje, uchwały, bilanse,
komunikaty, 1957-1960, sygn. 4/1-9.
812. Związek Inwalidów Pracy w Polsce. Zarząd Główny w Łodzi 1949-1961
1,45 mb., inw. kart. 86 j.
Zarząd Główny: statut, zarządzenia, protokóły ze zjazdów, konferencji i posiedzeń władz sta­
tutowych, 1949-1961, sygn. 1-20. Organizacja i działalność oddziałów terenowych: protokóły po­
siedzeń ciał statutowych i zjazdów, sprawozdania, plany, bilanse, 1949-1961, sygn. 21-86.
813. Główny Komitet Kultury Fizycznej w Warszawie
[1933-1937, 1945-1949] 1950-1960 [1961-1968]
38,90 mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart., 2331 j.
Sp. zd. odb. Gabinet Przewodniczącego: statuty, zarządzenia, protokóły posiedzeń, materiały
ze zjazdów, plany, sprawozdania, 1949- 1959, sygn. 130/95-124,132/1-210, 133/88-93, 139/1,
149/41-49, 160/1-5, 163/127, 173/159, 180/126. Gabinet Wiceprzewodniczącego: programy, mel­
dunki, 1954-1957, sygn. 162/1-9. Departament Organizacyjny (Ogólno- Organizacyjny): protokóły
posiedzeń, zarządzenia, uchwały, sprawozdania, 1948-1960, sygn. 118/1-27, 120/4-10, 14, 17-23,
27-29, 34, 172/1-5. Departament Sportu (Wyszkolenia Sportowego): obozy, zawody, sprawozdania,
zestawienia, 1947-1960, sygn. 49/1, 54/1-2, 4, 81/1, 110/2-4,136/1-8, 158/1-18. Centralny Zarząd
Szkolenia Kadr, Samodzielny Wydział Kadr: zarządzenia, plany, sprawozdania, 1947-1951, sygn.
52/1-9, 111/31, 114/3,4. Departament (Zagospodarowania) Ruchu Turystycznego: plany finansowe i
techniczne schronisk , zestawienia, mapy, rysunki, plany, 1950-1962, sygn. 167/1-2, 186/1-16,
187/1-64, 188/1-41. Departament Wychowania Fizycznego: protokóły, sprawozdania, 1949-1957,
sygn. 150/1-7. Departament Urządzeń Sportowych: plany, projekty, okólniki, 1950-1956, sygn.
58/1-8, 85/1-12, 141/13-24, 144/35-37. Departament Finansowo-Gospodarczy: preliminarze, bilan­
se, zestawienia, 1945-1956, sygn. 27/1-10, 79/2-6, 97/1, 129/1-62, 135/1-35, 151/1-16, 309/1.
Główny Inspektorat Kontroli: protokóły i sprawozdania pokontrolne, 1950, 1951, sygn. 84/1-10.
Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Transportu, 1949-1954, sygn. 322/1. Polski Komitet Or­
ganizacyjny II Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży: statut, regulaminy, sprawozda­
nia, 1955, sygn. 90/1-10, 104/3-7.
Dopływy. Organizacja i działalność GKKF: zarządzenia, biuletyny, sprawozdania, 1951-1960,
sygn. DOP 1992/1-43.
Prow. inw. kart. Plany GKKF i szkół wyższych, 1950-1956, sygn. 1-10.
814. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie
1946-1948
1,90 mb., inw. kart. 91 j., bez ew. 8 j.
306
Organizacja urzędu, działalność, obsada stanowisk: dekrety, zarządzenia, rozkazy, 19461948, sygn. 1-15, 44-68. Finanse: preliminarze budżetowe, zestawienia, 1946-1948, sygn. 16-22.
Wojewódzkie i powiatowe urzędy: działalność, organizacja, obsada stanowisk- sprawozdania,
1946-1948, sygn. 23-43. Szkolenia: organizacja, wykaz ośrodków - zarządzenia, sprawozdania,
1946-1948, sygn. 69-78. Przysposobienie Rolniczo-Wojskowe i Wojskowo-Motoryzacyjne: za­
rządzenia, programy, 1946-1948, sygn. 79-84. Sprawy wojskowe: meldunki, korespondencja, 19461947, sygn. 85-89. Działalność kulturalno-oświatowa, sprawozdania, 1946-1947, sygn. 90-91.
815. Główny Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie [1945-1947]1948-1949 [1950]
2,25 mb., inw. kart. 78 j.
Wydział Organizacji i Planowania: schematy organizacyjne, statuty, zarządzenia, plany,
sprawozdania, 1945-1950, sygn. 10-40. Wydział Kontroli: sprawozdania i protokóły pokontrolne,
1949, sygn. 1-3. Wydział Kadr, 1948, 1949, sygn. 4-9. Wydział Finansowy: plany, sprawozdania
finansowe, 1948-1950, sygn. 49-56. Wydział Propagandy i Wydawnictw: opracowania, artykuły,
biuletyny,1948-1950, sygn. 57-60. Wydział Wychowania Fizycznego: wychowanie fizyczne w
szkołach, zawody i imprezy – sprawozdania, protokóły, referaty, 1948, 1949, sygn. 61-65. Wydział
Zagraniczny: imprezy międzynarodowe – programy, regulaminy, umowy, sprawozdania, 19481950, sygn. 66-74. Wydział Związków Sportowych: konferencja związkowa - protokół, sprawozda­
nie, 1949, sygn. 75. Wydział Zaopatrzenia, 1947-1950, sygn. 76, 77. Komisja Likwidacyjna:
protokóły, bilanse, sprawozdania, 1949, 1950, sygn. 78.
816. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów w Warszawie [1951-1956]1957-1988
171,40 mb., sp. zd. odb. 6725 j.
Gabinet Przewodniczącego: protokóły posiedzeń, referaty, przemówienia, schematy organizacyj­
ne, 1957-1988, sygn. 1/1-479. (Biuro) Wydział Prawny: projekty aktów normatywnych 1957-1988,
sygn. 3/1-570, 40/1-25, 41/1-46, 51/1-53, 68/1-58, 91/1-87, 120/1-88, 134/1-64, 161/1-69, 180/180, 186/1-79, 213/1-77, 235/1-80, 257/1-52. Zespół Planów Perspektywicznych: plany, protokóły
posiedzeń, programy, sprawozdania 1957-1987, sygn. 4/1-410. Sekretariat Prezydium: protokóły
posiedzeń 1957-1969, sygn. 5/1-87, 10/1-119, 44/1-138, 46/1-176, 54/1-117, 75/1-137, 92/1-98,
121/1-122, 140/1-108, 160/1-100, 190/1-86, 207/1-93, 228/1-17. Zespół Koordynacji Planów : me­
todyka planowania, analizy, plany, sprawozdania, bilanse 1957-1988, sygn. 6/1-823. Zespół Analiz
Gospodarczych: sprawozdania, analizy, okresowe oceny sytuacji gospodarczej 1956-1988, sygn.
9/1-129. Zespół Ekspertów dla Oceny Projektów Inwestycyjnych ( Biuro Ekspertyz Projektów In­
westycyjnych) : analizy projektów, opinie i decyzje 1954-1980, sygn. 16/1-370,17/1-32. Zespół In­
westycji (i Budownictwa): sprawozdania, plany, zestawienia, analizy, wywłaszczanie terenów pod
inwestycje 1957-1988, sygn. 15/1-123, 18/1-177, 19/1-29.
Akta tajne. Protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, bilanse, opracowania, analizy, biuletyny;
zespoły ekspertów do spraw:
-Efektywności Gospodarki Paliwowo-Surowcowej, 1988, sygn. T 36/1,2,
-Gospodarki Materiałowej, 1984-1987, sygn. T 32/1-12,
-Handlu Zagranicznego, 1957-1971, sygn. T 33/1-41,
-Hutnictwa i Przemysłu Mineralnego, 1985, 1986, sygn. T 37/1,2
-Infrastruktury Gospodarczej, 1988, sygn. T 31/1,
307
-Inwestycji, 1960-1987, sygn. T 29/1-11 , T 30/1-20,
-Komunikacji , 1962-1977, sygn. T 42/110.
-Paliw i Energetyki, 1957-1987, sygn. T 35/1-12,
-Przemysłu Chemicznego, 1970, 1986, sygn. T 39/1-7,
-Przemysłu Lekkiego, 1971, sygn. T 40/1,2,
-Przemysłu Maszynowego, 1958-1984, sygn. T 38/1-5,
-Rolnictwa, 1958, sygn. T 41/1,
-Współpracy Gospodarczej [z RWPG], 1963-1988, sygn. T 34/1-258,
Zarząd Administracyjno-Budżetowy: protokóły zdawczo odbiorcze akt, 1957-1989, sygn. T 43/1-9.
817. Polski Monopol Tytoniowy. Dyrekcja w Warszawie 1918-1955
45,64mb., prow. inw. kart. 172 j. , bez ew. 5808 j.
Organizacja i działalność PMT w latach 1924-1939: statut, okólniki, schematy organizacyjne,
instrukcje, sprawozdania, plany, umowy, sygn. 1-11, 18, 19, 43-58. Sprawy osobowe pracowników,
1930-1939, sygn. 12-17. Fabryki, magazyny i inne nieruchomości PMT: plany, rysunki, 1922-1942,
sygn. 20-42, 60, 61. Organizacja i działalność PMT w latach 1945-1955: okólniki, instrukcje, spra­
wozdania, plany, biuletyny, układy zbiorowe, sygn. 62-125. Fabryki, magazyny i inne nierucho­
mości PMT, przejmowanie mienia poniemieckiego i obiektów z Państwowego Funduszu Ziemi:
wykazy, księgi amortyzacji i inwentarzowe, plany, rysunki, 1945-1955, sygn. 126-172. Spółdziel­
nia Oszczędnościowo-Kredytowa Pracowników PMT: regulaminy, sprawozdania, 1941-1942, sygn.
59.
818. Delegat MPiOS przy Poselstwie RP w Bernie 1943-1945
0,15 mb. 8 j., bez ew.
819. Ministerstwo Budownictwa w Warszawie 1954-1957
0,74 mb., 42 j. sp. zd. odb.,
Organizacja i działalność Ministerstwa: zarządzenia, okólniki, protokóły posiedzeń, sprawoz­
dania, uchwały, 1954-1957,sygn. 1-42.
820. Konsulat RP w Strasburgu 1929-1932
0,01 mb., inw ks. 2 j., baza danych „iza”
Organizacje polskie we Francji: działalność – raporty, korespondencja, 1929-1932, sygn. 1.
Ukraińcy i komuniści we Francji: działalność – raporty, korespondencja, 1931, 1932, sygn. 2.
821. Związek Zawodowy Transportowców RP. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1950
0,08 mb., 3j., bez ew.
Statuty, zarządzenia, sprawozdania, okólniki, ankiety, biuletyny, 1945-1950.
308
822. Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych
w Warszawie 1953-1981
121,05 mb. sp. zd. odb. 5293 j.
Wydział Organizacji: protokóły z posiedzeń kolegium , uchwały, zarządzenia, biuletyny, reje­
stry, sprawozdania pokontrolne, zakładowe koło Naczelnej Organizacji Technicznej, 19601977,1987, sygn. 19/1-216. Wydział Gospodarki Kopalnianej i Ochrony Środowiska: zarządzenia,
protokóły, plany, analizy, bilanse, dokumentacja geologiczna,1950-1977, sygn. 1/1-653, 3/1-480,
4/1-18, 27/11-250. Dział Finansowy: kosztorysy, analizy ekonomiczno-techniczne, plany finan­
sowe,1959-1971, sygn. 5/1-328. Dział (Wydział) Księgowości: bilanse, plany i sprawozdania finan­
sowe, 1959-1979, sygn. 6/1-452, 28/1-80, 35/1-11. Dział Planowania i Statystyki: instrukcje, spra­
wozdania, protokóły posiedzeń, zestawienia, plany, 1959-1978, sygn. 9/1-476, 33/1-125. Dział
Rewizji: zarządzenia, protokóły pokontrolne, ankiety, plany, 1959-1967, sygn. 11/1-71. Dział
Ekonomiczny: analizy, plany, sprawozdania, protokóły z posiedzeń,opracowania,1960-1981, sygn.
12/1-276. Wydział Technologii (Nowej Techniki): plany, sprawozdania, bilanse, analizy, opracowa­
nia, zestawienia, 1957-1978,sygn. 13/1-665, 17/1-107. Wydział Głównego Mechanika: zarządzenia,
protokóły, plany, sprawozdania, opisy i rysunki techniczne, 1955, 1958-1960, 1962-1972, sygn.
14/1-114. Wydział Produkcji: plany, sprawozdania, protokóły z narad i kontroli, analizy, zesta­
wienia, 1959-1977, 1980, sygn. 15/1-371. Wydział Zaopatrzenia: plany, sprawozdania, 1965-1973,
sygn. 18/1-140. Biuro Koordynacji Dostaw: plany, analizy, protokóły, 1959-1966, sygn. 20/1-20.
Branżowy Ośrodek Normowania Pracy: instrukcje, normy, analizy, sprawozdania, 1961-1971, sygn.
21/1-146. Wydział Pracy i Płac (Kadry): układy zbiorowe, plany, sprawozdania, regulaminy, anali­
zy,1959-1972,1975-1981, sygn. 22/1-39, 25/1-125. Wydział Realizacji Inwestycji: plany, sprawoz­
dania, analizy inwestycji, 1958-1967, 1970, 1971, sygn. 24/1-79. Wydział BHP: karty wypadków
przy pracy, protokóły, plany,1967-1981, sygn. 26/1-77. Wydział Transportu, 1961, 1965, 1966,
1969-1974, 1976, sygn. 34/1-14.
Rada Zakładowa: protokóły z posiedzeń Rady i konferencji samorządów robotniczych, spra­
wozdania, plany,1963- 1971, sygn. 29/1-8.
823. Akta Lucie Rosé 1941-1943
0,12 mb.,25 j., bez ew.
Lucia Rosé – pracownica Direction des Centres d'Accueil pour les Polonais (Dyrekcji
Ośrodków Pobytu Polaków we Francji)
824. Ministerstwo Żeglugi w Warszawie [1925, 1929-1936, 1946-1955] 1960-1974
73,97 mb., sp. zd. odb. 2870 j.
Gabinet Ministra: protokóły posiedzeń kolegium, zarządzenia, sprawozdania, materiały pokon­
trolne, skargi i zażalenia,1960-1973, sygn. 1/1-217, 2/1-45, 3/1-74. Departament Ekonomiczny: za­
rządzenia, biuletyny statystyczne, 1960-1969, sygn. 4/1-5. Departament Zatrudnienia i Płac: sche­
maty organizacyjne, zarządzenia, plany, sprawozdania, analizy, 1960-1972, sygn. 5/1-157, 6/1-31.
Prawno-Administracyjny (Prawny): żegluga morska i śródlądowa, międzynarodowe organizacje
ds. bezpieczeństwa żeglugi, prawo morskie, administracja wybrzeża morskiego – protokóły po­
siedzeń, narad i z sesji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMCO) i Komisji Transportowej
RWPG, teksty konwencji i zarządzeń, referaty, plany, sprawozdania, materiały pokontrolne, 19601974, sygn. 7/1-11, 8/1-8, 9/1-10, 10/1-47, 11/1-21, 12/1-6, 13/1-6, 14/1-53, 55/1-53, 56/1-61.
Departament Kadr i Spraw Socjalnych: ustawy, instrukcje, plany, sprawozdania, projekty budowy
szkól, skargi, 1960-1973, sygn. 15/1-6, 16/1-32, 17/1-72, 18/1-8, 19/1-4. Departament Finansowo –
Księgowy: protokóły posiedzeń, plany, bilanse, sprawozdania finansowe, protokóły z kontroli,
1960-1974, sygn. 20/1-221. Departament Inwestycyjno-Techniczny: budowa i zakup statków,
309
budowa i remonty portów – plany, sprawozdania, analizy, opisy i dokumentacja inwestycji,
protokóły posiedzeń, opracowania, opinie i ekspertyzy, 1960-1974, sygn. 21/1-191, 22/1-16, 23/146, 24/1-18, 25/1-15, 26/1-80, 27/1-204, 54/1-21, 57/1-75. Departament Ekonomiczny i Współpra­
cy Gospodarczej z Zagranicą: protokóły z posiedzeń IMCO i Komisji Transportowej RWPG, za­
rządzenia, plany, sprawozdania, 1959-1973, sygn. 28/1-24, 29/1-194, 51/1-32. Departament Tech­
niki (Inwestycji) i Eksportu: budowa i remonty portów polskich, budowa i eksploatacja statków
w Polsce, zakupy statków za granicą – protokóły posiedzeń analizy, sprawozdania, referaty, opra­
cowania, ekspertyzy, 1956-1972, sygn. 58/1-5, 59/1-31 Departament Polityki Morskiej i Współpra­
cy z Zagranicą: protokóły z posiedzeń IMCO, instrukcje, biuletyny, 1967-1972, sygn. 52/1-40.
Departament Zagraniczny: protokóły z posiedzeń IMCO i RWPG, 1971-1974, sygn. 53/1-45.
Departament Ekonomiki i Planowania: plany, analizy, protokóły posiedzeń, taryfy, 1965-1972,
sygn. 30/1-27, 31/1-11. Departament Polityki Gospodarczej: protokóły posiedzeń, programy, opra­
cowania, 1970-1973, sygn. 32/1-11. Departament Prawny: zarządzenia, sprawozdania, 1972-1974,
sygn. 33/1-5. Departament Żeglugi Morskiej: działalność Polskich Linii Oceanicznych, Polskiej Że­
glugi Morskiej, polskich przedstawicielstw, spółek z mieszanym kapitałem, tranzyt morski , likwi­
dacja Gdynia Ameryka Linie – statuty, protokóły posiedzeń komisji, w tym Komisji Trans­
portowej RWPG, sprawozdania, zarządzenia , analizy, instrukcje, zestawienia, bilanse, 1951-1966,
sygn. 34/1-29, 35/1-61, 36/17, 37/1-47, 38/1-24. Departament Polityki Morskiej i Współpracy z Za­
granicą: spółki z kapitałem polskim, przedstawicielstwa polskie za granicą, umowy między­
narodowe w sprawie żeglugi i tranzytu, eksploatacja polskich statków: protokóły z posiedzeń, w
tym Komisji Transportowej RWPG, plany, sprawozdania, zarządzenia, 1955-1972, sygn. 39/1-6,
40/1-88, 41/1-93, 42/1-125, 44/1-33. Departament Portów: plany, sprawozdania, 1961-1965, sygn.
45/1-3. Biuro Gospodarcze: plany, 1970, 1971, sygn. 46/1,2. Departament zaopatrzenia i Zbytu:
plany, sprawozdania, zestawienia, 1960-1971, sygn. 47/1-6, 48/1-32. Departament Wojskowy: pla­
ny, preliminarze, zestawienia, 1964-1967, sygn. 49/1-12. Archiwum: spisy zdawczo-odbiorcze akt,
1949-1971, sygn. 50/1-7.
825. Polska Federacja Sportu w Warszawie 1973-1978
26,70 mb., sp. zd. odb. 785 j.
Rada Federacji: stenogramy z posiedzeń, 1973-1978, sygn. 1/1-7. Prezes Federacji: statuty,
schematy organizacyjne, sprawozdania, protokóły z posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1973-1978, sygn. 2/1-19. Wiceprezes ds. Sportu: protokóły z posiedzeń Komisji Sportowej, spisy
sportowców kandydujących na olimpiadę, 1977, 1978, sygn. 3/1-2. Zespół Kontaktów Zagranicz­
nych: protokóły, sprawozdania, wnioski, 1974-1978, sygn. 4/1-211. Zespół MedycznoProgramowy: opracowania, materiały redakcji czasopisma „Sport wyczynowy”, 1974-1978, sygn.
5/1-81. Zespół Organizacji Szkolenia: programy, wykazy, preliminarze budżetowe, 1973-1976,
sygn. 6/1-119. Zespół Ekonomiczno-Finansowy: preliminarze, bilanse, 1973-1977, sygn. 7/1-66.
Dział Kontroli: protokóły i sprawozdania pokontrolne, 1973-1977, sygn. 13/1-84. Akta podległych
związków sportowych: preliminarze, bilanse, protokóły komisji rewizyjnych, sprawozdania z im­
prez sportowych za granicą, 1973-1978 (odrębne sygnatury dla każdego związku).
826. Prezydium Naczelnej Rady dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej w Warszawie
1948-1951
0,27 mb., sp. zd. odb. 12 j.
Protokóły posiedzeń, okólniki, sprawozdania, preliminarze , 1948-1951, sygn. 24/1-12
827. Główna Komisja Likwidacyjna Polskich Związków Sportowych w Warszawie 1949-1954
0,50 mb., sp. zd. odb. 41 j.
Bilanse, protokóły, 1949-1954, sygn. 17/1-17, 20, 21, 25-29, 30-33.
310
828. Polski Związek Żeglarski w Warszawie 1945-1951
0,84 mb., sp. zd. odb., 38 j.
Protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, wycinki prasowe, 1945-1954, sygn. 15/1-31,
128/1
829. Polski Związek Tenisowy w Warszawie 1948-1951
0,17 mb., sp. zd. odb., 4 j.
Protokóły posiedzeń, bilanse, dziennik główna, korespondencja, 1948-1951, sygn. 5/1-3
830. Polski Związek Szermierczy w Warszawie 1945-1952
0,73 mb., sp.zd. odb., 21 j.
Zarządzenia, okólniki, sprawozdania, biuletyny, 1945-1952, sygn. 10/1-21
831. Polski Związek Szachowy w Warszawie 1946-1952
0,83 mb., sp. zd. odb. 19 j.
Protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, ankiety działaczy i trenerów, zarządzenia,
okólniki, dziennik główna, 1946-1952, sygn. 20/1-19
832. Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie 1950-1952
0,04mb., sp. zd. odb., 2 j.
Statut, protokóły posiedzeń, sprawozdanie, , bilanse, 1950-1952, sygn. 9/1, 37/1.
833. Polski Związek Pływacki w Warszawie 1947-1952
0,04 mb., sp. zd. odb., 2 j.
Księga bilansów i inwentarza, materiały Komisji Likwidacyjnej, 1947-1952, sygn. 8/1,2
834. Polski Związek Narciarski w Warszawie 1949-1951, 1957,1958
0,11 mb., sp. zd. odb. 8 j.
Protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1949-1951, 1957, 1958, sygn. 19/1-5, 10/1.
835. Polski Związek Łyżwiarski w Warszawie 1949-1952
0,06 mb., sp. zd. odb., 3 j.
Dziennik główna, preliminarz, bilanse, 1949-1952, sygn. 18/1-3
836. Polski Związek Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka w Warszawie 1945-1951
0,70 mb., sp. zd. odb. 34 j.
Statuty, protokóły posiedzeń, uchwały, sprawozdania, instrukcje, plany, dziennik główna,
1945-1951, sygn. 13/1-31, 106/1-3
837. Polski Związek Hokeja na Trawie w Warszawie 1949-1951
0,03 mb., sp. zd. odb., 5 j.
Protokóły posiedzeń, bilanse, księga inwentarzowa, 1949-1951, sygn. 1/1-5.
838. Polski Związek Hokeja na Lodzie w Warszawie 1947-1952
0,05 mb., sp. zd. odb.,5 j.
Protokóły posiedzeń, instrukcje, sprawozdania, preliminarze, bilanse, dziennik główna,
1947-1952, sygn. 2/1-4, 30/1
839. Polski Związek Gimnastyczny w Warszawie 1949
0,01 mb., sp. zd. odb., 2 j.
311
Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna: statut, sprawozdanie z 28 kongresu,
preliminarz budżetowy związku, 1949, sygn. 6/1, 126/1
840. Polski Związek Atletyczny w Warszawie 1946-1952
0,16 mb., sp. zd. odb., 7 j.
Protokóły i sprawozdania z posiedzeń władz statutowych i zawodów międzynarodowych,
preliminarze , dziennik główna, księgi i spisy inwentarza, 1946-1952, sygn. 21/1-4, 33/1-3
841. Komitet do Spraw Turystyki w Warszawie [1946-1951] 1952-1960 [1961]
15,40mb., sp. zd. odb., prow. inw. kart. 1017 j.
Sp. zd. odb. Wydział Prezydialny: stenogramy posiedzeń kolegium i konferencji, zarządzenia,
regulaminy, plany, materiały pokontrolne, uchwały, opracowania, przeglądy prasy, wykaz akt,
1953-1960, sygn. 6/1-8, 7/1-1, 10/1-14, 18/1,2, 253/1-73, 290/1,2, 326/1, 351/1-3. Sekretariat:
protokóły posiedzeń, zarządzenia, plany, projekt statutu, 1946-1959, sygn. 291/1-10, 289/1-6. Wy­
dział Ekonomiczno Finansowy (Finansowy): protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, bilanse,
analizy, zestawienia, 1947-1960, sygn. 5/1,2, 15/1-4, 21/1, 26/1, 201/1, 212/1-10, 236/1-34, 256/114, 257/1-13, 348/1-11. Komisja (Wydział) Propagandy (i Wydawnictw): stenogramy i protokóły
posiedzeń, opinie o filmach krajoznawczych, sprawozdania z wystawy światowej w Brukseli i
Międzynarodowych Targów w Poznaniu, uchwały, plany i sprawozdania z działalności, biuletyny,
plakaty, wydawnictwa, referaty, umowy autorskie, referaty, 1951-1960, sygn. 2/1-5, 3/1, 4/1,2,
12/1,2, 13/1-2, 22/1, 202/1-11, 255/1-7, 327/1,2, 329/1-4, 330/1-5, 343/1,2. Departament Za­
gospodarowania Turystycznego, Wydział Inwestycji: statuty, zarządzenia, protokóły, plany, spra­
wozdania, bilanse, projekty i dokumentacja obiektów, 1945-1961, sygn. 9/1-22, 196/1,2, 203/1-9,
237/1,2, 241/17-39, 263/1-3, 264/1-14, 270/1-9, 271/1-12, 273/1, 295/1-9, 296/1-13, 300/1,2, 303/1,
332/14, 334/1, 336/1, 340/1-8, 342/1-3, 347/1-48, 353/1-117, 424/1. Departament (Komisja) Ruchu
Turystycznego: protokóły posiedzeń, plany, sprawozdania, instrukcje, zestawienia, materiały z kon­
ferencji turystycznej ONZ, 1955-1963, sygn. 23/1, 225/1,2, 185/1-3, 189/1, 283/1-5, 297/1-4.
Komisja Naukowo-Programowa: statuty, regulaminy, opracowania, protokóły posiedzeń, sprawoz­
dania, analizy, materiały pokontrolne, 1946-1959, sygn. 14/1-3, 293/1-46. Komisja (Oceny)
Sprzętu Turystycznego: regulamin, protokóły, oceny, sprawozdania, 19523-1957, sygn. 288/1-5,
337/1. Wydział Koordynacji (i Programowania): plany, programy, opracowania, sprawozdania, do­
kumentacja oznakowania tras turystycznych, 1946, 1950-1961, sygn. 243/1-5, 411/1-29,
488/1.Departament Organizacyjno-Prawny: instrukcje, okólniki, 1950-1954, sygn. 258/1,2. Komisja
Transportu, Dział Eksploatacji: protokóły posiedzeń, uchwały, sprawozdania,1955-1960, sygn.
11/1, 13/1, 287/1-3, 335/1. Samodzielny Wydział Kontroli: protokóły i sprawozdania pokontrolne ,
1953, sygn. 19/1. Komitet Organizacyjny Zjednoczenia Polskiego Towarzystwa Turystycznego i
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: instrukcja w sprawie inwentaryzacji mienia, 1950, sygn.
336/1. Rada Zakładowa i Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa: protokóły posiedzeń, sprawozdania ,
bilanse, 1952-1960, sygn. 8/1-7, 260/1, 261/1.
Prow. inw. kart. Plany i analizy, 1953, 1955, sygn. 1-4.
842. Prokuratura Generalna PRL w Warszawie [1937-1939,1943-1950] 1950-1990
210,43 mb., inw. kart., sp. zd. odb. 7923 j.
Inw. kart. Biuro Prezydialne (wydziały: Ogólny, Organizacyjny, Skarg i Wniosków, Zespół
Radców Prawnych, Kancelaria Główna, Kancelaria Tajna, Biblioteka Centralna, Centralna Skład­
nica Akt): statut, schematy organizacyjne, zarządzenia, dekrety, wykazy, repertoria, plany, spra­
wozdania, opinie prawne, biuletyny,1948-1967, sygn. 1192-1638. Departament Nadzoru Ogólne­
go: sprawozdania, plany, instrukcje, repertoria, skorowidze, zestawienia, 1945-1957, sygn. 1-41.
Departament Śledczy: repertoria, protokóły, regulaminy, plany, raporty, referaty,1936-1939, 19461961, sygn. 42-209. Departament Sądowy: repertoria, protokóły, skorowidze, wyroki, zesta­
312
wienia, stenogramy, referaty, akta podręczne, 1939, 1945-1958, sygn. 210-748. Departament Spe­
cjalny (wydziały: Penitencjarny, Nadzoru nad Śledztwami Prowadzonymi przez Organa Bez­
pieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, Samodzielny Wydział Kolejowy): repertoria, dzienniki, akta
spraw, zestawienia, protokóły, wyroki, sprawozdania, opinie, 1945-1964, sygn. 697-931. Depar­
tament Kadr i Szkolenia: repertoria, sprawozdania, ankiety, wykazy, 1950-1959, sygn. 932-980.
Departament Finansowo- Gospodarczy: zestawienia, plany,1957, sygn. 981. Biuro Ułaskawień:
repertoria, podania, decyzje, protokóły, wycinki prasowe, 1946-1959, sygn. 982-1191.
Sp. zd. odb. Biuro Prezydialne: statut, protokóły z posiedzeń kolegium, sprawozdania po­
kontrolne, akta dotyczące przesłuchań, 1946-1967, sygn. 4/1-701. Sekretariat (Gabinet) Prokura­
tora Generalnego: ustawy, protokóły posiedzeń kolegium, plany, sprawozdania dotyczące m.in.
sytuacji politycznej w Polsce, współpracy z zagranicą, zwalczania przestępstw kryminalnych i
politycznych, 1948-1990, sygn. 1/1-55, 3/1-711, 34/1-140. Sekretariat Zastępcy Prokuratora
Generalnego: protokóły posiedzeń, sprawozdania, opracowania, 1957- 1972, sygn. 2/1-33. Depar­
tament Organizacyjny (Organizacyjno-Wizytacyjny): protokóły posiedzeń kolegium, sprawozda­
nia, opracowania, protokóły pokontrolne, zestawienia, spisy akt, 1971-1990, sygn. 5/1-261, 6/1521, 7/1-321, 35/1-2. . Departament Śledczy: akta śledztw, m.in. przeciw Erichowi Kochowi i
Marianowi Spychalskiemu, 1946-1958, sygn. 11/1-45. Departament Postępowania Karnego: za­
rządzenia, opracowania, akta dotyczące NSZZ „Solidarności”, strajków, działaczy opozycji i kry­
minalistów, 1973-1989, sygn. 16/1-1121, 38/1-149, 41/1-13. Departament Kontroli Przestrzegania
Prawa i Spraw Cywilnych i Profilaktyki (Nadzoru Ogólnego, Nadzoru nad Śledztwem i Docho­
dzeniem, Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, Nadzoru nad Wykonaniem Kary):
śledztwa i procesy zbrodniarzy wojennych, przestępcy polityczni i kryminalni, sprawy cywilne,
repatrianci z ZSRR, ułaskawienia, działalność prokuratur wojewódzkich, współpraca z zagranica zarządzenia, protokóły pokontrolne, sprawozdania z czynności śledczych, akta spraw, repertoria,
1946-1990, sygn. 8/1-79, 9/1-86, 10/1-3, 12/1-29, 14/1-317, 15/1-290, 23/1-1-339, 24/1-145,
37/1-82. Departament Specjalny: dochodzenia przeciw zbrodniarzom wojennym, m.in. Erichowi
Kochowi i Albertowi Försterowi, i opozycji politycznej – akta spraw, zestawienia, repertoria,
1946-1959, sygn.21/1-189. Departament Sądowy i Ułaskawień (Postępowania Karnego i Uła­
skawień, Biuro Ułaskawień): uchwały, zarządzenia, sprawozdania, akta i repertoria dotyczące
rewizji nadzwyczajnych i ułaskawień, 1946-1989, sygn. 18/1-25, 19/1-210, 20/1-138, 22/1166,23/1-339, 24/1-145, 39/1-31. Departament Sądowy: dochodzenia przeciw zbrodniarzom
wojennym, osobom podejrzanym o przestępstwa polityczne i kryminalne - akta spraw,
repertoria,1948-1972, sygn.17/1-844. Departament Profilaktyki (Profilaktyki oraz Współdziałania
z Organami Państwowymi i Społecznymi): programy, sprawozdania, protokóły, 1977-1986, sygn.
26/1-177, 27/1-34. Samodzielny Wydział ds. Funkcjonariuszy: akta spraw o przekroczenia przepi­
sów w czasie śledztwa, m.in. przeciw Różańskiemu, 1946-1964, sygn. 13/1-31. Biuro Studiów i
Problematyki Przestępczości: zestawienia, repertoria, 1962-1971, sygn. 25/1-4. Departament
(Biuro) Kadr i Szkolenia (Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych), 1955-1989, sygn. 26/1-177, 28/112, 29/1-17, 30/1-80, 31/1-46, 40/1-5. Departament Budżetowo-Administracyjny: bilanse, zbiory
przepisów, 1973-1990, sygn. 32/1-5, 36/1-24.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR: uchwały, protokóły posiedzeń, sprawozdania, 19541980, sygn. 33/1-17.
843. Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Przemysłu Budowlanego, Ceramicznego
i Pokrewnych Zawodów w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie 1945-1953
5,30 mb., sp. zd. odb.325 j.
Sekretariat Przewodniczącego: protokóły posiedzeń, umowy, sprawozdania, 1945-1954, sygn.
1-35. Wydział Organizacyjno-Terenowy: schematy organizacyjne, sprawozdania, 1945-1954, sygn.
35-138. Wydział Eksportu Budownictwa i Łączności Międzynarodowej: protokóły posiedzeń, spra­
wozdania, umowy, zestawienia, 1948-1952, sygn. 35-138. Wydział Socjalny, 1948-1952, sygn. 143-
313
145. Główna Komisja Rewizyjna: protokóły, 1948-1953, sygn. 146-172. Wydział SpołecznoEkonomiczny: protokóły, umowy, materiały pokontrolne, 1946-1952, sygn. 173-282. Wydział Kul­
turalno-Oświatowy, 1950-1951, sygn. 283, 284. Federacja Sportowa „Budowlani”, 1949-1952,
sygn. 285-293. Wydział Szkoleniowy, 1949-1953, sygn. 294-310. Wydział Prasowy, 1949-1954,
sygn. 311-319. Ośrodek Szkoleniowy Chylice 1950-1952, sygn. 320, 321. „Metrobudowa”, 1952,
sygn. 322-324.
844. Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej. Zarząd Główny w Warszawie 1948-1950
4,50 mb., inwentarz kartkowy, spis zd. odb.42 j. , bez ew.104 j.
Inw. kart. Zarząd Główny - Plenum: protokóły posiedzeń, 1948-1950, sygn. 1. Zarząd Głów­
ny - Prezydium: protokóły posiedzeń, uchwały, plany pracy, 1948-1950, sygn. 2-9. Zarząd GłównySekretariat: protokóły posiedzeń, plan pracy, 1950, sygn. 10. Zarząd Główny – wydziały: działalno­
ść Zarządu Głównego i zarządów okręgowych: sprawozdania, plany, protokóły pokontrolne,19481950, sygn. 11-38. Komisja Organizacyjna Międzynarodowego Tygodnia Studenta: instrukcje,
1949, sygn. 39.
845. Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna w Warszawie 1950-1973
11,90 mb., sp. zd. odb. 357 j.
Komitet Wykonawczy: zarządzenia, okólniki, protokóły posiedzeń, sprawozdania, 19581973,sygn. 1/1-18. Komisja Organizacyjna: statuty, protokóły, plany, sprawozdania, zestawienia,
1950-1973, sygn. 2/1-97. Komisja Nauki: protokóły, 1950, 1960-1972, sygn. 4/1-9. Komisja
Propagandy i Informacji: protokóły, okólniki, sprawozdania 1960-1972, sygn. 3/1-29. Komisja Kul­
tury: protokóły, sprawozdania, plany, 1953-1971, sygn. 6/1-36. Komisja Zagraniczna: protokóły,
sprawozdania, 1951-1954, 1957, 1959-1972, sygn. 7/1-14. Komisja Ekonomiczna: protokóły, anali­
zy, 1950-1952, 1954-1971, sygn. 8/1-14. Komisja Turystyki i Sportu: protokóły, okólniki, 1952,
1955, 1956, 1963, 1969, 1972, sygn. 9/1-6. Komisja Historyczna: protokóły, materiały dotyczące
organizacji studenckich , bez dat, sygn. 5/1-34, 11/1-23. Dział Finansowo-Księgowy: preliminarze,
bilanse,1950, 1958-1973, sygn. 10/1-77.
846. Federacja Polskich Organizacji Studenckich. Zarząd Główny w Warszawie
[1947] 1948-1950
0,23 mb., sp. zd. odb.15 j.
Statuty,1948, 1949, sygn. 1/1. Akcja przygotowawcza do utworzenia Stowarzyszenia Studen­
tów Polskich: protokóły, korespondencja, 1949, 1950, sygn. 1/2-6. Przystąpienie „Bratniej Pomocy”
i studenckich kół naukowych do Federacji: protokóły, korespondencja, 1947-1950, sygn. 1/7,8. Sys­
tem stypendialny: korespondencja, 1948-1950, sygn. 1/9-11. Działalność zagraniczna: sprawozda­
nia, 1947-1949, sygn. 1/12, 13. Działalność w zakresie kultury i wypoczynku, 1948: koresponden­
cja, sygn. 1/14, 15.
847. Społeczna Organizacja Gospodarcza (SOG- przy Zarządzie Głównym ZBOWiD. Dyrekcja w
Warszawie 1957-1965
5,70 mb., sp. zd. odb.,357 j.
Rada Naczelna: protokóły posiedzeń, plany , sprawozdania ,uchwały, 1960-1965, sygn. 1/18. Dział Organizacyjny: protokóły, plany, sprawozdania, 1957-1962, sygn. 1/9-48. Dział Planowa­
nia: plany, sprawozdania, analizy, 1958-1963, sygn. 1/49-124. Dział Finansowo-Księgowy: bilanse,
preliminarze, sprawozdania, 1958-1964, sygn. 1/125-274. Dział Kontroli: zarządzenia , protokóły
pokontrolne, 1958-1964, sygn. 1/275-357.
848. Trybunał Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie 1946-1977
10,17 mb., inw. kart. , sp. zd. odb.514 j.
314
Inw. kart. Organizacja i działalność Trybunału: zarządzenia, komunikaty, plany, sprawozdania,
protokóły, referaty, zestawienia, 1946-1969, sygn. 1-72, 105-155. Kadry: zarządzenia, sprawozda­
nia, protokóły, 1958-1970, sygn. 73-104. Kontrole: protokóły, sprawozdania, zalecenia, analizy,
1947-1969, sygn. 156-171. Zbiórka złomu: komunikaty, zestawienia, 1952, sygn. 172.
Sp.zd. odb. Sądy okręgowe ubezpieczeń społecznych: organizacja i działalność – zarządzenia,
protokóły z narad i posiedzeń, sprawozdania, wycinki prasowe, skargi, 1970-1975, sygn. 1/224236. Dzienniki podawcze, 1946-1975, sygn. 1/1-26. Repertoria sądowe, 1947-1977, sygn. 2/1-188.
850. Państwowy Zakład Korespondencyjnego Kształcenia Rolniczego w Warszawie 1949, 1950
0,11 mb., 10 j., bez ew.
Dział Szkoleniowy: protokóły, sprawozdania, programy, listy wykładowców i uczestników
kursów, 1945-1950.
851. Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łodzi 1945-1946
1,27 mb., inw. kart. 72 j., prow. inw. kart. 1 j.
Wydział Ogólny: oddziały wojewódzkie, zarządzenia, statut, obsada, 1945, 1946, sygn. 1-22.
Wydział Finansowy: sprawozdania, preliminarze, 1945, 1946, sygn. 23-42. Wydział Inspekcyjny:
sprawozdania,1945, 1946, sygn. 43-60. Wydział Nieruchomości: protokóły zajmowanych mająt­
ków, zestawienia,1945, 1946, sygn. 61,62. Wydział Ekonomiczny: sprawozdania, protokóły zdaw­
czo-odbiorcze obiektów przemysłowych, 1945, 1946, sygn. 63-71. Wydział Prawny: opinie prawne
w sprawie majątków opuszczonych i porzuconych, 1945, 1946, sygn. 72.
852. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę [1954-1960] 1961-1969
3, 75 mb., sp. zd. odb. 375 j.
Wydział Prawno-Organizacyjny: zjazdy, konferencje, komisje, kontrole - zarządzenia,
plany, schematy, protokóły posiedzeń, sprawozdania, analizy, 1956-1969, sygn. 1/1-9, 2/1-120,
156-173a, 179. Wydział Planowania, Ekonomiki i Inwestycji: zarządzenia, projekty, sprawozda­
nia, analizy, normy, 1958-1969, sygn. 1/55-128, 2/121-155. Wydział Techniczno-Produkcyjny,
Konserwacji i Remontów, Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej: zarządzenia, plany, umowy,
rachunki,1961-1968, sygn. 1/10-54, 2/174-178, 184-189. Wydział Finansowo-Księgowy: plany,
1961-1967, sygn. 2/184-189.
853. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Rolnictwa w Warszawie [1956, 1957] 1958-1961
1,87 mb., sp. zd. odb. 93 j.
Wydział Organizacyjny: zarządzenia, okólniki, protokóły z posiedzeń i kontroli, 1956-1961,
sygn. 1-14. Wydział Planowania: zarządzenia, plany, analizy, sprawozdania, biuletyny, 1956-1961,
sygn. 15-50. Wydział Produkcji: plany, sprawozdania, protokóły, referaty, instrukcje, 1956-1961,
sygn. 51-92. Wydział Inwestycji: sprawozdania, 1956-1960, sygn. 93.
854. Zjednoczenie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie 1954-1973
3,35 mb., sp. zd. odb. 174.
Wydział Finansów i Księgowości: bilanse, sprawozdania, 1965-1973, sygn. 4/1-77. Wydział
Transportu i Zaopatrzenia: plany, sprawozdania, druki, 1965-1973, sygn. 11/1-12. Wydział Obrotu
Krajowego: programy, umowy, protokóły, sprawozdania, 1954-1973, sygn. 15/1-30. Wydział Ob­
rotu Zagranicznego: zarządzenia, rozdzielniki, protokóły, umowy, sprawozdania, cenniki,19641973, sygn. 18/1-33. Wydział Planowania i Ekonomiki: plany, protokóły, analizy, 1965-1973, sygn.
20/1-22.
855. Związek Ociemniałych Żołnierzy. Zarząd Główny w Warszawie
[1933-1939] 1946-1950, 1956-1980
315
1,60 mb., inw. kart. 68 j.
Zjazdy, Plenum i Prezydium Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd
Koleżeński: protokóły, sprawozdania, uchwały,1957-1977, sygn. 14-33. Zarząd Główny: organiza­
cja, działalność: protokóły, sprawozdania, zestawienia, wydawnictwa, dziennik korespondencyjny,
1933-1939, 1957- 1980, sygn. 46-49,61-68. Organizacja i działalność zarządów okręgowych i
przedsiębiorstw podległych: sprawozdania, protokóły, zestawienia, bilanse, 1957-1973, sygn. 3445, 50-60.
856. Komitet Pracy i Płac w Warszawie [1959] 1960- 1972 [1973, 1974]
16,99 j., sp. zd. odb. 1037 j.
Gabinet Przewodniczącego, Wydział Organizacyjny: statut, regulaminy, protokóły posiedzeń,
rozporządzenia, sprawozdania, plany, zestawienia, 1960-1971, sygn. 1/1-131. Wydział Prawny: akty
prawne, opinie, uchwały, 1960-1972, sygn. 2/1-155. Wydział Międzynarodowy: plany, sprawozda­
nia, ankiety, protokóły, zarządzenia, umowy, 1960-1967, sygn. 3/1-91. Wydział Praktyk Zawodo­
wych Cudzoziemców: programy, notatki, informacje, 1961-1974, sygn. 4/1-100. Departament Za­
trudnienia. Wydział Pośrednictwa i Werbunku: plany, sprawozdania, zarządzenia, protokóły, zesta­
wienia, 1960-1967, sygn. 6/1-108, 11/1-1-9. Wydział Zatrudnienia Młodzieży i Kadr Kwalifikowa­
nych: zarządzenia, wykazy, sprawozdania, protokóły, 1959-1969, sygn.7/1-46. Wydział Aktywizacji
Zawodowej: plany, sprawozdania, zarządzenia, protokóły, 1960-1969, sygn. 8/1-31. Departament
Organizacji i Normowania Pracy: zarządzenia, taryfikatory, opracowania, 1963-1972, sygn. 10/121. Departament Ustawodawstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: informacje o współpracy z
Międzynarodową Organizacją Pracy, sprawozdania, instrukcje, zarządzenia, analizy, ustawy, 196101972, sygn.12/1-63. Samodzielny Wydział Budżetowo-Gospodarczy: projekty, sprawozdania,
protokóły, zarządzenia, spisy zdawczo- odbiorcze, 1960-1974, sygn. 19/1-30.
Sprawozdania, protokóły, zarządzenia, zestawienia, tabele, opracowania zespołów do spraw:
Inspekcji, 1964-1971, sygn. 20/1-148.
Płac w Przemyśle Budowlanym, Rolnictwie i Leśnictwie, 1960-1968, sygn. 16/1-7,
Płac w Przemyśle Ciężkim, 1960-1967, sygn. 14/1-9,
Płac w Administracji Szkolnej, Nauce, Służbie Zdrowia, Kulturze i Sztuce, 1961-1966,
sygn. 18/1-6.
Płac w Handlu, Transporcie i Łączności,1962-1972, sygn. 17/1-12,
Płac w Przemyśle Lekkim, 1960-1967, sygn. 15/1-33.
Zbiorczych Analiz Ekonomicznych, 1961-1972, sygn. 13/1-20,
857. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny
w Warszawie [1929-1939] 1946-1978
31,00 mb., sp. zd. odb. 2262 j.
Dział Organizacyjny: zjazdy, walne zebrania, komisje, ciała statutowe -statuty, protokóły i
stenogramy z obrad,, schematy organizacyjne, plany, bilanse, sprawozdania, ankiety, biuletyny,
1946-1969, sygn. 27/1-359, 27/27-364-373, 38/1-194, 40/1-4, 41/1-4, 42/1-11, 43/1-4, 44/1-9,
45/1-1,2, 46/1-1-7, 47/1-3, 48/1-14, 49/1-12, 50/1-6, 51/1-9, 52/1-9, 53/1-13. 54/1-10, 55/1-1-14,
56/1-6, 57/1-11, 58/1-12, 59/1-16, 60/1-16, 61/1-7, 62/1-4, 63/1-5, 64/1-3, 80/1-12. Dział Tech­
niki: organizacja i działalność Stowarzyszenia - statuty, regulaminy, sprawozdania i protokóły z
zebrań i zjazdów, opracowania, ankiety, orzeczenia, 1929-1939, 1946-1978, sygn. 1/1-282, 2/112, 3/1-11, 4/1-25, 5/1-52, 6/1-22, 7/1-37. Dział Zagraniczny (Wydział Współpracy z Zagranicą):
konferencje, referaty, protokóły posiedzeń, sprawozdania , plany, 1956-1976, sygn. 29/1-37, 65/17. Dział Szkolenia: protokóły, sprawozdania, plany,skrypty,1950- 1969, sygn. 30/1-130. Dział
Finansowy: protokóły, plany, sprawozdania, bilanse, 1948-1965, sygn. 31/1-44, 78/1-56. Komitet
Nagród: regulamin, uchwały, protokóły posiedzeń, sprawozdania, wnioski, spis, 1958-1975,sygn.
28/1-28, 70/1-9. Główna Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1961-1975,
316
sygn. 67/1-7. Główny Sąd Koleżeński: regulamin, protokóły posiedzeń, 1961-1975, sygn. 68/1-2.
Komisje : Bytowa, ds. Jakości, Normalizacji, ds. Urządzeń i Sprzętu, Koordynacji Pracy Sekcji –
protokóły posiedzeń, referaty, 1967-1972, sygn. 69/1,70/1-9, 71/1-3, 72/1, 73/1, 74/1-3.
858. Komitet Słowiański w Polsce z siedzibą w Warszawie 1945-1954
2,50 mb., inw. kart. 135 j., bez ew. 8 j.
Władze i członkowie Komitetu: zjazdy, posiedzenia, konferencje – statuty, protokóły, sprawoz­
dania, ankiety, życiorysy, 1945-1954, sygn. 1-16. Planowanie i sprawozdawczość: plany, sprawoz­
dania, spisy, 1946-1954, sygn. 17-26. Kadry: sprawozdania, protokóły, spisy, 1947-1953, sygn. 27,
28. Administracja: sprawozdania, protokóły, 1947-1953, sygn. 29-31. Finanse: preliminarze, bilan­
se, sprawozdania,, księgi i dzienniki główne, 1946-1954, sygn. 32-39. Współpraca z zagranicą:
protokóły, sprawozdania, referaty, scenariusze wystaw, biuletyny, broszury, 1946-1954, sygn. 4074. Działalność Komitetu w kraju: obchody i uroczystości, kongresy, konferencje, akcja wydaw­
nicza – statut, plany, sprawozdania, protokóły, zestawienia, umowy, broszury, bilanse, 1946-1954,
sygn. 75-135.
859. Kancelaria Cywilna Prezydenta RP i Kancelaria Rady Państwa 1947-1952
30,00 mb., sp. zd. odb. 946 j.
Gabinet Prezydenta: skargi i prośby o pomoc materialną i ułaskawienia, odbudowa Warszawy,
wystąpienia Prezydenta, działalność NIK – zarządzenia, instrukcje, opracowania, stenogramy, spra­
wozdania, protokóły, memoriały, wywiady, życzenia, 1947-1952, sygn. 105-117, 129-160, 247-251,
830-857. Gabinet Szefa Kancelarii Cywilnej i Kancelarii Rady Państwa: schemat organizacyjny,
materiały dotyczące odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, sprawozdania, zarządzenia, in­
strukcje, 1947-1952, sygn. 118-125. Gabinet Zastępcy Szefa Kancelarii Cywilnej: zamek w
Wiśle,1947, sygn. 258. Sekretariat Zastępcy Szefa Kancelarii Rady Państwa:korespondencja,1951,
1952, sygn. 128. Sekretariat członka Rady Państwa marszałka Michała Żymierskiego: koresponden­
cja, 1949-1952, sygn. 127. Biuro Studiów: opracowania, plany, sprawozdania, protokóły,19471949, sygn. 33-40. Biuro Gospodarcze (Wydział Gospodarczo-Administracyjny, Wydział Technicz­
ny): sprawozdania, protokóły, projekty, plany, preliminarze, akta rezydencji Prezydenta 1947-1953,
sygn. 81-104. Wydział Personalny: sprawozdania, dekrety, 1947-1952, sygn. 1-32. Wydział Od­
znaczeń: protokóły, okólniki, sprawozdania, wykazy, 1947-1951, sygn.43-56. Biuro Prawne: spra­
wozdania, protokóły, zarządzenia, pełnomocnictwa, ratyfikacje, ułaskawienia, zezwolenia, sprawy
obywatelstwa,1957-1952, sygn. 254, 598-829. Biuro Organizacji: statuty, protokóły, sprawozdania,
instrukcje, analizy, preliminarze, 1947-1952, sygn. 252, 259-297. Biuro Planowania: plany, spra­
wozdania, wykazy, bilanse, 1947-1952, sygn. 227-245. Biuro Finansów Samorządowych: instruk­
cje, preliminarze, sprawozdania, zestawienia, 1947-1950, sygn. 161-207. Główna Komisja Kwali­
fikacyjna: sprawozdania, protokóły, interwencje, wykazy,1947-1952,sygn. 41, 42, 57-80. Wydział
Samorządowego Funduszu Wyrównawczego: zarządzenia, sprawozdania, bilanse, protokóły, 19471952, sygn. 208-226. Kancelaria Tajna: korespondencja, repertorium, 1947-1952, sygn. 246, 255257.
860. Obsługa Ratalnej Sprzedaży „ORS” Przedsiębiorstwo Państwowe. Centrala w Warszawie
1958-1969
12,00 m, sp. zd. odb. 396 j.
Dział Ekonomiczno-Organizacyjny: statut, zarządzenia, plany, analizy, zestawienia, sprawoz­
dania, opracowania, programy szkolenia, 1958-1969, sygn. 1/1-99. Dział Inwestycji: plany, spra­
wozdania, zestawienia, 1962-1969, sygn. 1/100-120. Dział Finansowy: plany, bilanse, sprawozda­
nia, 1958-1969, sygn. 1/121-154. Dział Inkasa Utargów Sklepowych: zarządzenia, plany, sprawoz­
dania,1963-1968, sygn. 1/155-169. Dział Windykacji: plany, sprawozdania, protokóły, zestawienia,
1960-1969, sygn. 1/170-191. Dział Rewizji: protokóły pokontrolne, sprawozdania, zestawienia,
317
1959-1968, sygn. Dz. R/1-197.
Dopływy z Państwowej Kasy Oszczędności: instrukcje, komunikaty, regulaminy, 1959-1963,
sygn. 2/1-5.
861. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Główny w Warszawie
[1931] 1944, 1946-1966
8,10 mb., sp. zd. odb. 337 j.
Wydział Prezydialny: statuty, protokóły i stenogramy ze zjazdów i posiedzeń, sprawozdania,
biuletyny, plany, referaty, 1944-1966, sygn. 2/126, 31-63, 81-88, 90-102, 105-118, 120. Wydział Or­
ganizacyjny: instrukcje, sprawozdania, protokóły, stenogramy, plany, analizy, uchwały, biuletyny,
wykazy, 1946-1966, sygn. 3/1-12,14-16, 19-21, 24, 26-41, 79, 81-94, 114-123, 126-136, 139,140,
142, 143. Wydział Ekonomiczno-Prawny: statuty, regulaminy, plany, sprawozdania, protokóły, an­
kiety, stenogramy, analizy, wycinki prasowe, 1947-1966, sygn. 4/1-5, 9-11, 17, 18, 20, 21, 27a,28,
30, 33, 40, 44-46, 48-50,56, 57, 59-62,65,66,69,70, 72-74, 76, 78, 88, 89, 93, 94, 103-105, 113-115,
119, 121, 122, 128, 131, 132, 134, 137, 138, 142, 145, 147-150, 152, 153, 158-167, 169-171. Wy­
dział Kulturalno-Oświatowy: protokóły, sprawozdania, materiały informacyjne z festiwali, konkur­
sów i wystaw, 1949-1966, sygn. 5/1-5, 17, 18-21, 27-30, 38-42, 49-53, 60-64, 79. Główna Komisja
Historyczna: zalecenia, sprawozdania, opracowania, 1949-1966, sygn. 6/1, 5, 12, 32. Wydział
Socjalno- Inwestycyjny: wytyczne, analizy, protokóły, sprawozdania, 1953-1964, sygn. 10/1-3.
Główna Komisja Rewizyjna: plany, sprawozdania, 1952-1966, sygn. 8/1-7.
862. Ministerstwo Hutnictwa w Warszawie [1946-1951] 1952-1957
9,67 mb., sp. zd. odb. 368 j.
Gabinet Ministra. Wydział Prezydialny: protokóły z posiedzeń i konferencji, 19521957,sygn.2/1-4.Wydział Organizacyjny: statut, zarządzenia, schematy organizacyjne, protokóły,
zestawienia, sprawozdania, plany, analizy, opracowania, 1952-1957, sygn. 1/1-60. Wydział Prawny:
upaństwowienie i przekazywanie nieruchomości – zarządzenia, protokóły, orzeczenia, wnioski,
1946-1956,sygn. 3/1-89. Inspekcja resortowa: protokóły, sprawozdania, zarządzenia, 1952-1956,
sygn. 4/1-10. Departament Planowania: plany, sprawozdania, analizy, 1951-1956, sygn. 5/1-16.
Departament Inwestycji: projekty, plany, sprawozdania, protokóły, 1950-1957, sygn. 6/1-93. Depar­
tament Finansowy: sprawozdania, bilanse, 1953-1954,sygn.7/1-7. Departament Księgowości (Cen­
tralna Księgowość) 1952-1956, sygn. 1992/1/1,2, 1992/12/1-3.
863. Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych w Warszawie 1976-1981
0,85 mb., sp. zd. odb. 58 j.
Gabinet Ministra: zarządzenia, spisy zdawczo-odbiorcze, korespondencja, 1976-1978, sygn.
1/1-3, 2/1-31. Departament Inwestycji: plany, protokóły posiedzeń, zestawienia, 1976-1981, sygn.
1/4-6, 3/1-10. Departament Planowania i Rozwoju: opracowania, 1980, sygn. 4/1.
864. Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie 1951-1973
5,10 mb., sp. zd. odb. 442 j.
Sekretariat Naczelnego Dyrektora: protokóły posiedzeń, sprawozdania, zarządzenia, umowy,
referaty, 1951-1973, sygn. 1/1-30. Wydział Ogólny: zarządzenia, okólniki, protokóły, wykazy, skar­
gi, 1953-1972, sygn. 1/302-307, 323-335. Wydział Kadr, Wydział Szkolenia: plany, sprawozdania,
programy, 1951-1971, sygn. 1/308-322,336. Wydział Planowania i Administracji Gospodarczej:
plany, sprawozdania, analizy, 1951-1971, sygn. 1/337, 356. Wydział Administracyjno-Budżetowy:
plany, sprawozdania, 1953-1956, sygn. 1/357-360. Wydział Finansowo-Księgowy: plany, sprawoz­
dania , bilanse, analizy, 1951-1973, sygn. 1/361-422. Komisje, zespoły i inspektoraty do kontroli
zbiorników, kotłów, butli acetylenowych, materiałów spawalniczych, dźwigów, naczyń
ciśnieniowych: zarządzenia, instrukcje, protokóły, sprawozdania, opinie, wnioski 1951-1973, sygn.
318
1/31-301. Zakładowy Ośrodek Informacji Technicznej: analizy, biuletyny, opracowania, 19581973, sygn. 1/423-442.
865. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie 1913-1950
0,10 mb., sp. zd. odb. 16 j.
Statut, 1921, 1922, sygn. 1/1. członkowie i władze stowarzyszenia, 1914, 1922, sygn. 1/2,3.
Organizacja i działalność stowarzyszenia: sprawozdania, 1913, 1924, 1926-1930, 1937, 1947,
1948, 1950, sygn. 1/4-16.
866. Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Warszawie [1956] 1958-1971
8,21 mb., sp. zd. odb. 513 j.
Wydział Koordynacji: plan, opracowania, analizy, referaty, 1965-1970, sygn. 7/1-5. Wydział
Planowania: plany, sprawozdania, analizy, bilanse, 1958-1971, sygn. 5/1-135. Wydział Rewizji:
protokóły, sprawozdania, zarządzenia, 1956-1970, sygn. 3/1-265. Wydział Księgowości: bilanse,
1958-1970, sygn. 4/1-21. Wydział Inwestycji: plany, projekty, sprawozdania, referaty, protokóły,
1961-1970, sygn. 6/1-74. Wydział Ziemniaka: normy, plany, programy, 1960-1968, sygn. 8/1-4.
867. Centralny Zarząd Selekcji Roślin w Warszawie 1951-1955
0,20 mb., sp. zd. odb.10 j.
Organizacja i działalność Centralnego Zarządu: plany, sprawozdania, protokóły pokontrolne,
bilanse, okólniki, 1951-1955, sygn. 1/1-10.
868. Centralny Zarząd Obrotu Nasionami w Warszawie 1954-1958
0,61 mb., sp. zd. odb. 56 j., prow. spis. 1 j.
Sp. zd. odb. Plany, sprawozdania z działalności przedsiębiorstw, skupu i sprzedaży, bilanse,
1954-1958, sygn. 2/1-56.
Prow. spis. Kontraktacja ziemniaków - sadzeniaków: sprawozdania, opracowania, 1955, 1956,
sygn. 1.
869. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki [1945-1956] 1957-1976 [1977-1980]
46,62 mb., sp. zd. odb. 2928 j.
Gabinet Ministra: zarządzenia, uchwały, protokóły z konferencji, plany pracy, skargi, zaża­
lenia,1957-1975, sygn. 12/1-4, 30/1-3,103/1-9, 140/1-40. Gabinet Ministra – Inspekcja Resortowa:
materiały poko