II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ palucha koœlawego

Transkrypt

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ palucha koœlawego
II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ
1. Aparat korekcyjny palucha koœlawego, orteza
palucha koœlawego
Stosowany jako zaopatrzenie nocne, koryguje koœlawe
ustawienie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji
w obrêbie stawu œródstopno- paliczkowego palucha,
wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu halluksów.
(9130.01),(9150.01)
2. Aparat na opadaj¹c¹ stopê, orteza na opadaj¹c¹
stopê
Przeciwdzia³a opadaniu stopy, zalecany i stosowany
w niedow³adach i pora¿eniach koñczyny dolnej, mo¿liwoœæ
skrócenia do dowolnego obuwia.
(9130.05), (9150.06)
3. Podci¹g gumowy
Stosowany u osób z pora¿eniem lub niedow³adem miêœni
w obrêbie goleni i stopy.
(9130.06), ( 9150.07)
4. Orteza stopowo- goleniowa
Lekka, sztywna wytrzyma³a konstrukcja, stosowana
w ochronie i stabilizacji stawów skokowych po przebytych
urazach, naderwaniu œciêgna Achillesa, unieruchomieniu
stawów skokowych po skrêceniach, zwichniêciach, stanach
pooperacyjnych.
(9150.08)
www.k-ort.com
II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ
5. Tutor unieruchamiaj¹cy stopê i staw skokowy,
orteza unieruchamiaj¹c¹ stopê i staw skokowy
Tutor stosowany w czynnoœciowych leczeniach urazów stawu
skokowego, stabilizacji pooperacyjnej, ochronie stawów
skokowych przy wykonywaniu czynnoœci sportowych
i innych czynnoœci zawodowych.
(9130.11), (9150.13)
6. Aparat szynowo- opaskowy na ca³¹ koñczynê
doln¹
Aparat do ró¿nego zastosowania funkcjonalnego:
stabilizuj¹ce, unieruchamiaj¹ce, odci¹¿aj¹ce, korekcyjne.
Stosowany w leczeniu zachowawczym ró¿nych dysfunkcji
koñczyn dolnych.
(9130.13), (9150.15)
7. Aparat na goleñ i udo, orteza na goleñ i udo
Aparat z przegubowymi œrubami bocznymi, wykonany
ze skóry lub z tworzywa sztucznego. Stosowany w leczeniu
gruŸlicy stawy kolanowego, w niestabilnoœci wi¹zade³
pobocznych kolana, po zabiegach operacyjnych w obrêbie
stawu kolanowego.
( 9130.14), (9150.19)
8. Aparat jednoszynowy, orteza jednoszynowa
Stabilizuje staw kolanowy z mo¿liwoœci¹ regulacji k¹ta
zgiêcia i wyprostu, stosowany przy pooperacyjnym
doleczaniu, niedow³adach wiotkich koñczyny dolnej
oraz niestabilnoœci stawu.
(9130.17), (9150.25)
www.k-ort.com
II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ
9. Aparat zapobiegaj¹cy przeprostowi kolana,
orteza zapobiegaj¹ca przeprostowi kolana
Aparat przeznaczony do zabezpieczenia kolana
przed przeprostem.
(9130.16), (9150.24)
10. Orteza stawu kolanowego z szynami
Stosowana w profilaktyce przeci¹¿eñ, doleczaniu urazów
stawu kolanowego, uszkodzeniu wi¹zade³ stawu kolanowego,
dysfunkcji rzepki, rehabilitacji czynnoœciowej.
(9150.17)
11. Aparat DAFO, ³uska na ca³¹ koñczynê doln¹
Stosowany w dysfunkcji koñczyny dolnej po uszkodzeniach
neuronu centralnego lub obwodowego - umo¿liwiaj¹cy
chodzenie.
(9130.15), (9150.20)
12. Poduszka Frejki
Poduszka do leczenia dysplazji stawów biodrowych
u niemowl¹t.
(9150.33)
www.k-ort.com
II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ
13. Aparat tulejkowy na ca³¹ koñczynê doln¹
Aparat stosowany jest w z³amaniach patologicznych
(pozapalne, nowotworowe), w znacznych os³abieniach
koœci, po zabiegach operacyjnych, w niestabilnoœci
wiêzad³owej lub po operacjach plastycznych stawu
kolanowego.
(9130.18), (9150.26)
14. Tutor na ca³¹ koñczynê doln¹
Aparat unieruchamiaj¹cy koñczynê doln¹, stosowany
w schorzeniach powoduj¹cych bóle i przykurcze kolana
oraz znacznej niestabilnoœci wi¹zade³ kolana.
(9130.19), (9150.27)
15. Aparat odci¹¿aj¹cy ca³¹ koñczynê doln¹
typu Thomasa
Aparat stosowany w chorobie Perthesa, po martwicach
aseptycznych stawu biodrowego i koœci koñczyny dolnej.
( 9130.20), (9150.29)
16. Szyna Saint Germain
Stosowana w celu utrzymania stopy w poprawnym
ustawieniu lub w hiperkorekcji przy leczeniu stóp
koñsko-szpotawych, wrodzonych b¹dŸ pora¿onych.
(9150.31)
www.k-ort.com
II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ
17. Szyna Denis-Brown
Przeznaczeniem szyny jest funkcjonalne leczenie
u niemowl¹t stóp koñsko-szpotawych, wrodzonych
i przywiedzionych. Stosowana jest równie¿ w dolegliwoœciachwrodzonego zwichniêcia i dysplazji stawów
biodrowych u dzieci jako œrodka utrzymuj¹cego koñczyny
w odwiedzeniu w stawach biodrowych.
(9150.32)
www.k-ort.com

Podobne dokumenty

Zobacz nasz katalog w wersji elektronicznej (6 MB, plik pdf)

Zobacz nasz katalog w wersji elektronicznej (6 MB, plik pdf) Zalecenia: stany po z³amaniach œródstawowych ³okcia, pourazowe uszkodzenie stawu nadgarstkowego i ³okciowego ³¹cznie, ostre stany zapalne stawów nadgarstkowego i ³okciowego ³¹cznie, wielood³amowe z...

Bardziej szczegółowo