Ogólny współczynnik płodności - E-SGH

Transkrypt

Ogólny współczynnik płodności - E-SGH
Ćwiczenia 1 cz.1.
-Zmienne w demografii i budowa
współczynników
-Siatka Lexisa
-Współczynniki płodności
1. Zmienne typu:
-zasobów – np. liczba ludności, kobiet, nowożeńców,
gospodarstw domowych, pomiar w ustalonym momencie
czasu
-strumieni – zdarzenia zachodzące w tych zbiorowościach
(np. urodzenia, zgony), pomiar w ustalonym przedziale
czasu
2. Analiza demograficzna na podstawie wielkości:
- absolutnych – np. liczba ludności Polski
- względnych – np. ogólny współczynnik płodności
3. Metody analizy demograficznej:
• analiza poprzeczna (przekrojowa) - dotyczy zdarzeń,
które wystąpiły w danej populacji w pewnym
przedziale czasu
• analiza wzdłużna (kohortowa) - dotyczy zdarzeń,
które wystąpiły w jednej generacji (kohorcie) w ciągu
całego czasu istnienia tej generacji (możliwość
analizy natężenia i kalendarza, czyli rozkładu zdarzeń
w czasie)
• Populacja - cała ludność zamieszkująca
określoną jednostkę terytorialną
• Kohorta jest to zbiorowość osób, które
doświadczyły określonego zdarzenia w tym
samym czasie
• Populacja - cała ludność zamieszkująca
określoną jednostkę terytorialną
• Kohorta jest to zbiorowość osób, które
doświadczyły określonego zdarzenia w tym
samym czasie
• Kohorta hipotetyczna – wiele kohort
składających się na populację osób żyjących w
danym roku, który jest okresem obserwacji, np.
w tablicach trwania życia
Siatka Lexisa
Oś wieku
Zdarzenia
występujące w
tym samym
okresie wśród
osób w różnym
wieku
Oś czasu
Siatka Lexisa
Oś wieku
Zdarzenia
występujące w
różnych
okresach
wśród osób z
tej samej
kohorty
Oś czasu
Zbiorowości zdarzeń (w danym roku
kalendarzowym i w danym wieku osób)
Zbiorowość
zdarzeń II
rodzaju
C-P
Zbiorowość
zdarzeń III
rodzaju
A-P
Zbiorowość
zdarzeń I
rodzaju
C-A
C-A-P
Źródło: Caselli, G., J. Vallin, G. Wunsch, 2006, Demography. Analysis and Synthesis. Elsevier
Zbiorowości zdarzeń (w danym roku
kalendarzowym i w danym wieku osób)
Osoby żyjące w
pewnym momencie
=zbiorowość
żyjących II rodzaju
Linia wieku
C-P
Linia życia
A-P
Linia
obserwacji
C-A
C-A-P
Osoby, które
dożyły wieku x
ukończonych lat
= zbiorowość
żyjących I rodzaju
Źródło: Caselli, G., J. Vallin, G. Wunsch, 2006, Demography. Analysis and Synthesis. Elsevier
Siatka Lexisa
• Ogólny współczynnik płodności (Wpł) oblicza się według
wzoru:
Ut
W pl . 
C
K15 49
Wpł. – współczynnik płodności
Ut – liczba urodzeń żywych w okresie t
K15-49 – stan liczebny kobiet w wieku 15-49 lat w połowie
badanego okresu t lub średnia liczba kobiet w wieku 15-49
lat w okresie t
C – constans (100 lub 1000)
• Cząstkowe współczynniki płodności
wpl.( x )
Ux

C
Kx
Ogólny współczynnik dzietności (Total Fertility Rate TFR)
49
Wdz.   wpl.( x )
x 15
wpł.(x) – współczynnik płodności dla poszczególnych roczników
wieku rozrodczego kobiet, w przeliczeniu na jedną kobietę.
49
Wdz.  5  wpl.( x )
x 15
- współczynnik płodności dla poszczególnych pięcioletnich
grup wieku rozrodczego kobiet, w przeliczeniu na jedną
kobietę.