do cen nale˝y doliczyç VAT 22%

Komentarze

Transkrypt

do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Gastropolis Polska sp. z o.o., ul. Ratajczaka 35, 61-816 Poznaƒ
tel. 061 85 13 170, fax 061 85 16 968; [email protected]
Szanowni Paƒstwo,
Oddajemy w Paƒstwa r´ce nowy katalog gastro Hendi na rok 2008.
Znajdziecie w nim Paƒstwo ponad 1600 produktów niezb´dnych do
wyposa˝enia wszelkiego typu punktów gastronomicznych.
Katalog powsta∏ na podstawie wieloletnich doÊwiadczeƒ ca∏ej Grupy
Hendi w produkcji i dystrybucji profesjonalnego sprz´tu gastronomicznego.
W Grupie Hendi w ostatnich latach nastàpi∏o wiele zmian. 8 lat temu
Grupa Hendi otworzy∏a swój odzia∏ w Austrii, który jest odpowiedzialny
za sprzeda˝ w Europie Po∏udniowej. W zesz∏ym roku koledzy z Austrii
otworzyli nowe, du˝e centrum logistyczne w celu usprawnienia
procesów logistycznych. W 2005 powsta∏ odzia∏ w Polsce,
odpowiedzialny za sprzeda˝ w Europie Wschodniej i Rosji. Grupa Hendi
od ponad 10 lat posiada w∏asnà fabryk´ sprz´tów gastronomicznych,
a od 4 lat dysponujemy w∏asnà fabrykà pasty do podgrzewaczy.
Wszystkie produkty umieszczone w katalogu znajdziecie Paƒstwo
tak˝e na naszej stronie internetowej www.hendipolska.pl. Dzi´ki tej
stronie mo˝ecie Paƒstwo uzyskiwaç wszystkie potrzebne, aktualne
informacje dotyczàce poszczególnych produktów. Nale˝à do nich
informacje na temat danych technicznych produktów, ich wymiarów,
warunków dostawy, warunków gwarancji, instrukcji obs∏ugi i inne.
Mo˝ecie Paƒstwo równie˝ pobraç z naszej strony internetowej
zdj´cia produktów o wysokiej rozdzielczoÊci.
Na naszej stronie internetowej umieÊciliÊmy dane teleadresowe
naszych dystrybutorów. Dzi´ki temu klienci detaliczni mogà szybko
i wygodnie uzyskaç informacje na temat sieci dystrybucji produktów
firmy Hendi w ich okolicy.
Wprawdzie katalog i strona internetowa sà wa˝nym narz´dziem
w procesie sprzeda˝y, ale naszym zdaniem najwa˝niejsze jest dostarczanie
na rynek wysokiej jakoÊci produktów po odpowiedniej cenie, zapewnienie
sprawdzonej sieci us∏ug serwisowych i w koƒcu ws∏uchiwanie si´
w zg∏aszane przez Paƒstwa potrzeby.
Wszyscy pracownicy firmy Hendi dok∏adajà staraƒ, aby codziennie
s∏u˝yç Paƒstwu pomocà i radà.
W myÊl tych zasad ˝yczymy Paƒstwu wielu sukcesów!
Maksymilian Kultys
Prezes Zarzàdu
I
Grupa Hendi
Hendi Polska
Hendi Holandia
Hendi Austria
II
III
Nasze magazyny wyposa˝one sà w rega∏y wysokiego sk∏adowania.
Dzi´ki temu mo˝emy efektywnie obs∏ugiwaç naszych klientów.
W naszym showroomie mo˝na zapoznaç si´ ze wszystkimi
oferowanymi przez nas produktami.
IV
Specjalnie dla klientów posiadajàcych salony sprzeda˝y
wi´kszoÊç z naszych produktów pakujemy w opakowania
z blistrem lub w kolorowe kartony, zwi´kszajàce sprzeda˝.
Wiele produktów mo˝emy zapakowaç równie˝ w specjalne
opakowania z logo naszych dystrybutorów.
Wszystkie nasze produkty posiadajà kody kreskowe, u∏atwiajàce
póêniejszà sprzeda˝ i optymalne gospodarowanie zapasami
magazynowymi.
V
Spis treÊci
– profesjonalne podgrzewacze na past´ – Eco Line . . . . . . . 55
– akcesoria do podgrzewaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
– pasty do podgrzewaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
– paliwo do podgrzewaczy z knotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Index produktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII
– profesjonalne kocio∏ki elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1. Naczynia kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
– profesjonalne podgrzewacze elektryczne . . . . . . . . . . . 61-62
– szybkowar Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
– profesjonalne dyspensery do soków i muesli . . . . . . . . . . . 63
– garnki Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
– dyspensery do zimnych sosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
– garnki Profi Line z pokrywami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
– pojemniki na sztuçce Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-66
– garnki aluminiowe Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
– pojemniki na sztuçce Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
– patelnie aluminiowe Profi Line z pow∏okà teflonowà „Platinum“ 6
– przybory do serwowania Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . 67-68
– patelnie aluminiowe Profi Line z pow∏okà teflonowà „SilverStone“ 6
– przybory do serwowania Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
– patelnie z odlewu aluminium Profi Line powlekane tytanem . 7
– ∏y˝ki do sa∏atek, chochle z tworzywa . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
– patelnie ze stali Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
– patelnie ze stali z ràczkami Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6. Porcelana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-75
– wyroby ˝eliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
– porcelana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-72
– brytfanny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
– porcelana Andaluzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-75
– miski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
– naczynia kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. Tace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-89
– tace antypoÊlizgowe – mahoƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2. Przybory kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-29
– tace antypoÊlizgowe – teak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
– chochle monoblok Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
– tace antypoÊlizgowe – orzech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
– ∏y˝ki cedzakowe Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
– tace kelnerskie – antypoÊlizgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
– przybory monoblok Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
– tace kauczukowane – antypoÊlizgowe . . . . . . . . . . . . . . . . 78
– przybory monoblok Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
– taca poliestrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
– sita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18
– tace g∏adkie – mahoƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
– rózgi i cedzaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
– taca kelnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
– szczypce, szpatu∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
– tace polipropylenowe – Fast Food . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
– akcesoria kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-25
– tace do serwowania – stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-81
– podÊwietlana tablica menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
– tace bankietowe, witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-88
– wagi gastronomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
– tace ekspozycyjne do lad ch∏odniczych . . . . . . . . . . . . . . . 89
– termometry HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
– deski do krojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
8. Artyku∏y sto∏owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-107
– lampki Romantica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3. No˝e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-43
– koszyki z polirattanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
– no˝e kute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31
– koszyki drewniane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
– no˝e kute-japoƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
– koszyki z rattanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
– no˝e stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35
– koszyki z polirattanu – wzmocnione . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
– no˝e standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-36
– koszyki ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
– no˝e HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-39
– patery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
– zestaw no˝y HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
– termos bankietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
– no˝yki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41
– Êwieczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
– no˝e dekoracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
– akcesoria sto∏owe ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-99
– no˝e specjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
– akcesoria do owoców morza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
– dzbanki ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4. Pojemniki GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-53
– termosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
– pojemniki GN Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-46
– przyprawniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-106
– pojemniki GN Eco Line – perforowane . . . . . . . . . . . . . . . 47
– popielnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
– pojemniki GN Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49
– pojemniki GN Profi Line z uchwytami . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9. Cukiernictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-116
– pojemniki GN z poliw´glanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-52
– syfony do bitej Êmietany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
– pojemniki GN – porcelanowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
– naboje do bitej Êmietany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
– pojemniki GN HACCP do przechowywania produktów
– cz´Êci zamienne do syfonów Profi Line . . . . . . . . . . . . . . 109
spo˝ywczych z polietylenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
– formy silikonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
– ga∏kownice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
VI
5. Artyku∏y bufetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54-70
– kuweta do lodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
– profesjonalne podgrzewacze na past´ – Profi Line . . . . 54-56
– worki do szprycowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
– koƒcówki do worków – tylki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
– kuchnia gazowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
– formy do wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
– kuchnie gazowe i elektryczne – Linia 700 . . . . . . . . 158-159
– akcesoria piekarniczo-cukiernicze . . . . . . . . . . . . . . 114-115
– frytownice Fry System – o du˝ej wydajnoÊci . . . . . . . . . . . 160
– wa∏ki do ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
– frytownice Master Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
– palnik do Creme Brulee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
– frytownice Master Cook do d∏ugich potraw . . . . . . . . . . . 162
– frytownice Master Cook z kranem . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
10. Bary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117-125
– bemary Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
– akcesoria barmaƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117-120
– bemary Thermosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
– dozowniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
– podgrzewacze do parówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
– otwieracze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
– kuchenki elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
– elektryczna profesjonalna wyciskarka do cytrusów . . . . . . 123
– p∏yty gilowe Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
– blendery elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
– grille kontaktowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
– kostkarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
– salamandry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
– dzbanki do napojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
– opiekacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
– syfon do wody sodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
– tostery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
– szafki do podgrzewania talerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
11. Pizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126-135
– kuchenki mikrofalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
– piece do pizzy Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-127
– piecyk parowy – steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
– piece do pizzy Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-129
– kuchenki indukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
– miesiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
– tace grzewcze i patelnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
– elektryczna wa∏kownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
– perkolatory do kawy Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
– sto∏y ch∏odnicze i nadstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
– warnik do wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
– torby termoizolacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
– zaparzacze przelewowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
– blachy do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
– filtry do zaparzaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
– siatki do pizzy – beznitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
– taborety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
– akcesoria do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134-135
– grille gazowe Fiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
– patelnie gazowe Bake Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
12. Kebab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-137
– grille gazowe Grill Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
– opiekacze do kebaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
– grille elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
– akcesoria do kebaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
– lampa grzewcza na tarasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
– akcesoria do grilli gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
13. Obróbka mechaniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-145
– szatkownica elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
16. Higiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184-190
– wilk do mi´sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
– zmywarki profesjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
– krajalnice Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
– wyposa˝enie do zmywarek gastronomicznych . . . . . . . . . 185
– krajalnice Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
– kosze do zmywarek gastronomicznych . . . . . . . . . . . . . . 186
– obieraczki do ziemniaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
– chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
– miksery r´czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-144
– tabliczki informacyjne ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
– kloce masarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
– akcesoria hotelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
– lampa owadobójcza z lepem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
14. Transport i magazynowanie . . . . . . . . . . . . . . 146-153
– termos na ˝ywnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
– termos na p∏yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
– pojemnik termoizolacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
– pojemniki do transportu ˝ywnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
– termosy stalowe do transportu ˝ywnoÊci dla wojska,
szpitali i szkó∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
17. Piece konwekcyjno parowe . . . . . . . . . . . . . . . 191-201
– gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane
manualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191-192
– gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane
cyfrowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193-194
– piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane
– wózki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
manualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195-196
– rega∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
– piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo 196-197
– stó∏ cateringowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
– konwekcyjne piece piekarniczo-cukiernicze z nawil˝aniem 198
– wózek do talerzy Plate Mate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
– komory rozrostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
– pakowarka pró˝niowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
– podstawy pod piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
– szafy ch∏odnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
– akcesoria do pieców konwekcyjnych . . . . . . . . . . . . 200-201
– szafy mroênicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
18. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
15. Obróbka termiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-183
– linia kuchenna 650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-157
19. Gdzie kupiç produkty Hendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
VII
Index produktów
A
Adaptor do podgrzewaczy GN 1/1 na pojemniki na zup´ . . . . . 57
Akcesoria barmaƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 118, 119, 120
Akcesoria do grilli gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Akcesoria do kebaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Akcesoria do owoców morza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Akcesoria do pieców konwekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . 200-201
Akcesoria do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134-135
Akcesoria do podgrzewaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Akcesoria hotelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Akcesoria kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23, 24, 25
Akcesoria piekarniczo-cukiernicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 115
Akcesoria sto∏owe ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-99
Artyku∏y bufetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54-70
Artyku∏y sto∏owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-107
B
Bemar Snack Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Bemary Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Bemary Thermosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Blachy do bagietek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Blachy do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Blachy wypiekowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Blender elektryczny Eco Line Hamilton Beach . . . . . . . . . . . . . . 123
Blender elektryczny Profi Line Hendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Brytfanna ˝eliwna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brytfanny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bulionówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
C
Cedzak do pojemników GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Cedzak siatkowy – wzmocniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cedzak z uchwytami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cedzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16
Chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Chochla do serwowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chochla do sosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Chochla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 67, 69, 70
Chochle monoblok Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Chwytak do blach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Cukiernica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Czajnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cz´Êci zamienne do syfonów Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
D
Deska drewniana dwustronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Deski do krojenia HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 29
Deski drewniane HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dozownik p∏ynu myjàcego z zestawem monta˝owym . . . . . . . . 185
Dozowniki barmaƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Dyspenser do cukru pudru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Dyspenser do miodu z przyciskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Dyspenser do parmezanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Dyspensery barmaƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Dyspensery do soków i muesli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Dyspensery do zimnych sosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dystrybutor do piwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Dzbanek do herbaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Dzbanek do kawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Dzbanek do mleka i wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Dzbanek do spieniania mleka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
VIII
Dzbanek do Êmietanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Dzbanek z akrylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dzbanek z poliw´glanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dzbanek ze szk∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Dzbanki do napojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dzbanki ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Dzwonek recepcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
E
Ekspozytor na herbat´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Elektryczna profesjonalna wyciskarka do cytrusów . . . . . . . . . .123
Elektryczna wa∏kownica do ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Element neutralny Snack Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
F
Filtry do zaparzaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Forma do pasztetów z pokrywà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Forma ˝eliwna do ryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Forma ˝eliwna do zapiekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Formy do wycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Formy silikonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Frytownica Snack Line – 10 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Frytownice Fry System – o du˝ej wydajnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . 160
Frytownice Master Cook do d∏ugich potraw . . . . . . . . . . . . . . . 162
Frytownice Master Cook z kranem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Frytownice Master Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
G
Ga∏kownice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Garnek do pierpierogów, ry˝u, makaronu z perforowanym wk∏adem . 5
Garnek do szparagów z koszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Garnki aluminiowe Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Garnki Profi Line z pokrywami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Garnki Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane
cyfrowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 194
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane
manualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191, 192
G´siarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Grill kontaktowy Panini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Grill kontaktowy-góra i dó∏ ryflowane – pojedynczy . . . . . . . . . 167
Grill kontaktowy-góra i dó∏ ryflowane – pojedynczy . . . . . . . . . 167
grill kontaktowy-góra ryflowana i dó∏ g∏adki – podwójny . . . . . 167
grill kontaktowy-góra ryflowana i dó∏ g∏adki – pojedynczy . . . . 167
Grill kontaktowy-prawa strona ryflowana lewa g∏adka – podwójny . 167
Grille elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Grille gazowe Fiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Grille gazowe Grill Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Grza∏ka do podgrzewaczy – 550 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
H
Higiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184-190
J
Jajecznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
K
Kamieƒ lawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Kebab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 137
Klipsy do obrusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kloce masarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Kocio∏ki elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Komory rozrostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Konwekcyjne piece piekarniczo-cukiernicze z nawil˝aniem . . . . 198
Koƒcówki do worków – tylki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Korkociàg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Kostkarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kosze do zmywarek gastronomicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Koszyki drewniane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Koszyki z polirattanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Koszyki z polirattanu – wzmocnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Koszyki z rattanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Koszyki ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Krajalnica do jajek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Krajalnice Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Krajalnice Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Kratka barmaƒska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Krem do butów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Kruszarka do lodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kuchenka elektryczna Snack Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Kuchenka gazowa Snack Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Kuchenki elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Kuchenki indukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Kuchenki mikrofalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kuchnia gazowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Kuchnie gazowe i elektryczne – Linia 700 . . . . . . . . . . . . 158, 159
Kuweta do lodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
L
Lampa grzewcza na tarasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Lampa owadobójcza z lepem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Lampki Romantica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Lejek z ràczkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Linia kuchenna 650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154, 155, 156, 157
Listwa do bonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Listwa ∏àcznikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Listwa magnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33
Listwa wykoƒczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Listwy wspornikowe do pojemników GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
¸
¸opaty do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
¸y˝eczka do przekàsek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
¸y˝ka do potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
¸y˝ka do serwowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16, 67
¸y˝ka do spagetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 70
¸y˝ki cedzakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 68, 69
¸y˝ki do sa∏atek, chochle z tworzywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
¸y˝ki do sa∏atek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 70
M
Mandolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Maselniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Maszyna do czyszczenia butów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Maszyna do polerowania butów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Maszynka do zmi´kczania mi´sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38
Mata barmaƒska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Mata silikonowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Miarka barmaƒska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Miarka z polietylenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Miesiarki spiralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Mikser r´czny Bamix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Miksery r´czne Hendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Misa do szampana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 118
Miseczka do deseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Miseczka z ràczkami na warzywa/surówk´ . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Miska do miksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Miska do sa∏atek z podwójnà Êciankà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Miska do sa∏atek z tworzywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Miska kuchenna z rantem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Miski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
M∏ynki do pieprzu i soli – zestaw 2 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Multipatelnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Musztardówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
N
Naboje do bitej Êmietany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Naboje do wody sodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Naczynia kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Naczynia kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Nadstawa ch∏odnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Nak∏adki do wyciskarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
No˝e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-43
No˝e dekoracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
No˝e HACCP do nabia∏u i delikatesów, bia∏e . . . . . . . . . . . . . . 39
No˝e HACCP do drobiu, ˝ó∏te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
No˝e HACCP do gotowanych mi´s bràzowe . . . . . . . . . . . . . . . 39
No˝e HACCP do mi´s, czerwone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
No˝e HACCP do ryb, niebieskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
No˝e HACCP do warzyw, zielone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
No˝e HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-39
No˝e kute – japoƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
No˝e kute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31
No˝e specjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
No˝e stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35
No˝e standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-36
No˝yce do drobiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
No˝yce kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
No˝yk do pomidorów – 11 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
No˝yki uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
No˝yki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41
Nó˝ dekoracyjny do cytrusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ dekoracyjny do kulek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ dekoracyjny do mas∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ dekoracyjny owalny karbowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ dekoracyjny V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ dekoracyjny – kana∏owy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ do chleba/ciast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 39
Nó˝ do chleba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32
Nó˝ do ciasta – skrobka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Nó˝ do ciasta z zàbkowanym ostrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nó˝ do cienkiego obierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ do jarzyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 34, 36
Nó˝ do kebaba/szynki pieczonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37, 39
Nó˝ do obierania . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32, 34, 36, 40, 41, 42
Nó˝ do obierania cytrusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ do obierania z ruchomym ostrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ do obierania z wygi´tym ostrzem – 7,5 cm . . . . . . . . . . . . . 34
Nó˝ do obierania z wygi´tym ostrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 40
Nó˝ do oddzielania koÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33
Nó˝ do ostryg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 100
Nó˝ do sera z dwiema ràczkami 30 cm – bia∏y . . . . . . . . . . . . . 39
Nó˝ do steków – 11 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nó˝ do wilka 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Nó˝ elektryczny do kebaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Nó˝ Julienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nó˝ kucharski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32, 34, 35
Nó˝ kuty do szynki i ∏ososia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33
Nó˝ mi´sa z zàbkowanym ostrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nó˝ mi´sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32, 34, 35
Nó˝ rzeêniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nó˝ szefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nó˝ zapasowy do no˝a elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
IX
O
Obieraczka do ziemniaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Obierak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Obróbka termiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-183
Ociekacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Oliwiarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opiekacze do kebaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Opiekacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Ostrza∏ka do no˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ostrza∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39
Otwieracz do konserw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Otwieracze barmaƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
P
Pakowarka pró˝niowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Paliwo do podgrzewaczy z knotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Palnik do Creme Brulee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Pasta do podgrzewaczy Blaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pasty do podgrzewaczy Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Patelnia do grillowania – ryflowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Patelnia do naleÊników – p∏ytka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Patelnia do omletów i jajecznicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Patelnia g∏´boka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Patelnia ma∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Patelnia nieprzywierajàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Patelnia owalna do ryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Patelnia uniwersalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Patelnia Wok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 173
Patelnia ˝eliwna – uniwersalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Patelnia ˝eliwna do grillowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Patelnia ˝eliwna do steków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Patelnie aluminiowe Profi Line z pow∏okà teflonowà „Platinum“ . . .6
Patelnie aluminiowe Profi Line z pow∏okà teflonowà „SilverStone“ . 6
Patelnie gazowe Bake Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Patelnie indukcyjne z odlewu aluminium powlekane tytanem . . . . 7
Patelnie z odlewu aluminium Profi Line powlekane tytanem . . . . . 7
Patelnie ze stali Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Patelnie ze stali z ràczkami Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Patery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Perkolatory do kawy Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
P´dzelek cukierniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Piece do pizzy Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-129
Piece do pizzy Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-127
Piece gastronomiczne konwekcyjno parowe – sterowane
cyfrowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 194
Piece gastronomiczne konwekcyjno parowe – sterowane
manualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191, 192
Piece konwekcyjne piekarniczo-cukiernicze z nawil˝aniem . . . . 198
Piece konwekcyjno parowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191-201
Piece piekarnicze konwekcyjno parowe – sterowane cyfrowo . 196, 197
Piece piekarnicze konwekcyjno parowe – sterowane
manualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195, 196
Piecyk do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Piecyk parowy – steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo . . .197
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie . 195-196
Pieprzniczka kuchenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Pieprzniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
PierÊcieƒ kucharski-cukierniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pinceta do usuwania oÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pisaki do tablicy menu – 3 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-135
X
P∏yn do dezynfekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
P∏yn do mycia w zmywarkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
P∏yn do nab∏yszczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
P∏yn do odkamieniania zmywarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
P∏yn do pieców, grilli i piekarników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
P∏yta gillowa Tepanyaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
P∏yta goràca ceramiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
P∏yta goràca Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
P∏yta goràca Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
P∏yta grilowa Snack Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
P∏yta grzewcza do dzbanków 445 907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
P∏yty gillowe Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Podgrzewacz do frytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Podgrzewacz do zup na past´ – 11 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Podgrzewacz elektryczny Eco Line okràg∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Podgrzewacz elektryczny Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Podgrzewacz elektryczny Silver Line 1/1 okràg∏y . . . . . . . . . . . . 62
Podgrzewacz elektryczny Silver Line GN 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . 62
Podgrzewacz na past´ Eco Line – okràg∏y 4 l . . . . . . . . . . . . . . 55
Podgrzewacz na past´ GN 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Podgrzewacz na past´ GN 1/1 model Eco Line . . . . . . . . . . . . . 55
Podgrzewacz na past´ GN 1/1 Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Podgrzewacz na past´ GN 1/2 Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Podgrzewacz na past´ – owalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Podgrzewacz na Êwieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Podgrzewacz Rolltop GN 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Podgrzewacze do parówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Podstawa pod piec – du˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podstawa pod piec – ma∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podstawa pod piec – Êrednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podstawa do pieców do pizzy Eco Line . . . . . . . . . . . . . . 128, 129
Podstawa do pieców do pizzy Profi Line . . . . . . . . . . . . . . 126, 127
Podstawa pod kostkark´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Podstawa stalowa pod zmywark´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Podstawa ze stali nierdzewnej pod kloce masarskie . . . . . . . . . 145
Podstawka pod przybory bufetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Podstawy pod piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
PodÊwietlana tablica menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pojemnik barmaƒski na dodatki do drinków – 5 cz´Êci . . . . . . . 119
Pojemnik do lodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Pojemnik GN nieprzywierajàcy quantum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pojemnik na mi´so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Pojemnik na past´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pojemnik na wyka∏aczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Pojemnik termoizolacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Pojemniki do transportu ˝ywnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Pojemniki GN – porcelanowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pojemniki GN „konwektomat“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 200
Pojemniki GN Eco Line – perforowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pojemniki GN Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 45, 46
Pojemniki GN HACCP do przechowywania produktów
spo˝ywczych z polietylenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pojemniki GN Profi Line z uchwytami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pojemniki GN Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 49
Pojemniki GN z poliw´glanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 52
Pojemniki na sztuçce Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 66
Pojemniki na sztuçce Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pokrywa do brytfanny stalowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pokrywa do wazy na zup´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Pokrywa do wiadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pokrywa GN 1/1 do tacy 424 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Pokrywa GN 1/1 do tacy 424 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Pokrywa okràg∏a do tacy 427 807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Pokrywa Roll-top – GN 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Pokrywa uchylna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Pokrywa z tworzywa do tac 410 i 412 107 . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Pokrywki do garnków Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pokrywki do GN Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pokrywki do GN Eco Line z wyci´ciem na chochl´ . . . . . . . . . . . 46
Pokrywki do GN Profi Line z wyci´ciem na uchwyt . . . . . . . . . . . 50
Pokrywki do GN Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pokrywki do GN z poliw´glanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pokrywki do GN z uszczelkà silikonowà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pompa cateringowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Pompka do pasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pompka do sosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Popielnica do ogródków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Popielnica z przyciskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Popielnica z rynnà na popió∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Popielnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Porcelana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 73, 74, 75
Porcjoner ceramiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Porcjoner z aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Potykacz informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Pó∏misek – 4 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Pó∏misek fala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pó∏misek japoƒski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pó∏misek owalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Pó∏misek prostokàtny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Pó∏miski do mi´s i w´dlin – owalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Eco Line . . . . . . . . . . . . 55
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Profi Line . . . . . . . . 54, 56
Prysznic myjàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Przybory do serwowania Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Przybory do serwowania Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-68
Przybory kuchenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-29
Przybory monoblok Eco Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przybory monoblok Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Przyprawniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 104, 105, 106
Pucharek do lodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
R
Rade∏ko do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Rami´ ubijajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Rega∏ magazynowy ze stali nierdzewnej – czteropó∏kowy . . . . . 150
Rega∏ na wino ze stali nierdzewnej – pi´ç pó∏ek . . . . . . . . . . . . 150
Rega∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
R´kawice piekarnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Rondel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4, 5
Rózga, osiem wrzecion z uchwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rózga, siedem wrzecion z uchwytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ruszt na kamieƒ lawowy 630 x 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Ruszt stalowy GN 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 200
S
Salamandry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Salaterka prostokàtna – 6 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Salaterka – 6 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Salaterka ∏ódka – 6 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Salaterka muszla – 6 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Salaterka okràg∏a – 6 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Serwetnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Shaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Siatki do pizzy – beznitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Sita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18
Sitko do herbaty i zió∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sitko do wilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Sito chiƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sito do frytownic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sito do przecierania warzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sito do t∏uszczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sito g´ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sito z dwoma ràczkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Skrobak do ryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Skrobka do ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Solniczka kuchenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Solniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Sosjerka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Stojak do taboretów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Stojak do wiadra do szampana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Stojak na szampana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Stojak na szeÊç desek chromowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Stojak na tarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Stojak na torebk´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Stojak z klipsem – zestaw 2 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stojaki do dozowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Stó∏ cateringowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Stó∏ ch∏odniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Strug do trufli i grzybów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Suszarka do ràk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Syfon do wody sodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Syfony do bitej Êmietany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Szafka 1-drzwiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Szafka 2-drzwiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Szafka z szufladami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Szafki do podgrzewania talerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Szafy ch∏odnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Szafy mroênicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Szatkownica elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Szatkownica r´czna – mandolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Szczotka do czyszczenia pieca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Szczotki do szklanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Szczypce cukiernicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Szczypce do cukru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Szczypce do grilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Szczypce do lodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 118
Szczypce do Êlimaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Szczypce do spaghetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Szczypce uniwersalne silikonowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Szczypce uniwersalne z ogranicznikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Szczypce z poliw´glanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Szpatu∏a do ciasta i pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Szpatu∏a do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Szpatu∏a do steków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Szpila do szasz∏yków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Szpila do szasz∏yków zaokràglona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Szufelka aluminiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Szufelka do kebaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Szufelka z tworzywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Szufla do frytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Szybkowar Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Â
Âmietniczka sto∏owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Âwieczki ∏adowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Âwieczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Âwietlówka do lampy owadobójczej – 2 szt. . . . . . . . . . . . . . . 190
XI
T
Tabliczka informacyjna stojàca – rezerwacja . . . . . . . . . . . . . . 188
Tabliczka informacyjna stojàca – zakaz palenia . . . . . . . . . . . . 188
Tabliczki informacyjne – samoprzylepne . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Taboret elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Taboret gazowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Taca ch∏odzona – okràg∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Taca ch∏odzona GN 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Taca ch∏odzona z pokrywà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Taca do sushi – zestaw 3 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Taca japoƒska – zestaw 2 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Taca kelnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Taca pi´trowalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Taca poliestrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Taca stalowa z pokrywà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87
Taca z ràczkami – prostokàtna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Tace antypoÊlizgowe – mahoƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tace antypoÊlizgowe – orzech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tace antypoÊlizgowe – teak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tace bankietowe z uchwytami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tace bankietowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 88
Tace do serwowania – ozdobne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tace do serwowania – stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 81
Tace ekspozycyjne do lad ch∏odniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Tace g∏adkie – mahoƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Tace grzewcze i patelnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tace kauczukowane – antypoÊlizgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tace kelnerskie – antypoÊlizgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Tace polipropylenowe – Fast Food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tace z rantem dekoracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Tacka na rachunek z klipsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Talerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Talerz do Êlimaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Talerz dzielony – 3 cz´Êciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Talerz dzielony – 4 cz´Êciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Talerz fala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Talerz japoƒski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tarcza do frytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tarcza do kostek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tarcza do placków ziemniaczanych V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tarcza do plastrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tarcza do sera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tarcza do s∏upków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tarcza do wiórków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tarka 4-stronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tasak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 33, 35
TaÊma klejàca do lampy owadobójczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Termometr cyfrowy bezdotykowy – HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Termometr cyfrowy z sondà – HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Termos bankietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Termos do herbaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Termos do kawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Termos do wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Termos na p∏yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Termos na ˝ywnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Termos stalowy do transportu ˝ywnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Termos stalowy malowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Termos z pompkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Timer kuchenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
XII
Torby typu Lunchbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Torby termoizolacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Torby do pizzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Tostery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
U
Ubijak do puree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
W
Waga gastronomiczna z szalkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wagi gastronomiczne cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wa∏ek do ciasta nieprzywierajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Wa∏ek do ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Wa∏ek drewniany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Wa∏ek Êlimakowy 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Wanna cedzakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Warnik do wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Waza na zup´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Wiadra do szampana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Wiadro ze stali nierdzewnej 12 l z pierÊcieniem . . . . . . . . . . . . . 13
Widelczyk do Êlimaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Widelec do homarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Widelec do mi´s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16, 31, 34, 67
Widelec do sa∏atek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wilk do mi´sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Witryna Roll-top ch∏odzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Witrynka podwójna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Witrynka pojedyncza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Wk∏ad do adaptora na zup´ do podgrzewaczy 4,2 l z pokrywà . 57
Wk∏ad do gotowania makaronu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wk∏ad do gotowania pierogów, ry˝u, makaronu . . . . . . . . . . . . . 5
Wk∏ad do lampek Romantica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Wk∏ad na sztuçce stalowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wk∏ad na sztuçce z tworzywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wk∏ady z gazem do palnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Wok indukcyjny Profi Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Worki do pakowarki pró˝niowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Worki do szprycowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Wózek 15-pó∏kowy do transportu GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Wózek 2-pó∏kowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Wózek 3-pó∏kowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Wózek do talerzy Plate Mate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Wyciskacz do cytryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wyciskacz do czosnku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wyciskacz do puree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wyciskarka do cytrusów – manualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Wyciskarka do cytrusów – elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Wydrà˝acz do jab∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wyposa˝enie do zmywarek gastronomicznych . . . . . . . . . . . . . 185
Wyroby ˝eliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Z
Zaparzacze przelewowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Zestaw do przypraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 104, 105
Zestaw no˝y HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zestaw podk∏adek do krojenia HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zlewozmywak Snack Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Zmi´kczacz do wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Zmywarki profesjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Znacznik rozstawny jednostronny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Szybkowar Profi Line
mechanizm zwalniajàcy
pokrywy
pokr´t∏o zaworu regulacyjnego 3 poziomy
0 – gotowanie bez ciÊnienia
I – niskie ciÊnienie 0,5 bar
II – wysokie ciÊnienie 0,8 bar
Szybkowar Profi Line
Nowoczesne urzàdzenie wykonane z najwy˝szej jakoÊci materiałów, łatwe i bezpieczne w u˝yciu. Korpus wykonany ze stali
nierdzewnej 18/10 zakoƒczony specjalnie wywini´tym rantem, na którym zapinajà si´ uchwyty ciÊnieniowej przykrywy. Indukcyjne
dno zapewnia optymalny rozkład ciepła. Pokrywa wykonana ze stali pokryta osłonà z tworzywa sztucznego. Nowoczesny
mechanizm blokujàcy, ułatwia korzystanie z szybkowaru. Dwa zawory bezpieczeƒstwa: ochrona przed nadmiernym wzrostem
ciÊnienia oraz przypadkowym otwarciem w trakcie u˝ytkowania. Dzi´ki naszemu szybkowarowi znacznie skraca si´ czas
przygotowania potraw, a gotowana ˝ywnoÊç traci mniej wartoÊci od˝ywczych ni˝ gotowana w tradycyjny sposób. Zawór
ciÊnieniowy pozwala na nastawienie jednego z dwóch poziomów gotowania: I – niskie ciÊnienie 0,5 bar (do warzyw), II – wysokie
ciÊnienie 0,8 bar (do mi´sa, zup, ry˝u i ziemniaków)
pokrywa ciÊnieniowa
wziernik do zaworu
bezpieczeƒstwa
uchwyt pokrywy ciÊnieniowej
artyku∏
zielony groszek
kapusta przepo∏owiona
marchew ci´ta
ziemniaki pokrojone
drób, cz´Êci
wieprzowina
ry˝ bia∏y
ciÊnienie
I
I
II
II
II
II
II
czas gotowania
2 minuty
6 minut
2 minuty
6 minut
8 – 15 minut
7 – 10 minut
3 minuty
Mo˝liwoÊç u˝ytkowania na wszystkich typach kuchni.
dno o konstrukcji warstwowej:
stal-aluminium-stal
Kod
999 000
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
∅ 320 x 385 (h)
23
cena
1599,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
1
Garnki Profi Line
Garnki Profi Line
garnek
zimny
kuchenka elektryczna
kuchenka gazowa
ceramiczna p∏yta
kuchenka indukcyjna
garnek
goràcy
stal
aluminium
stal
W procesie produkcji w wyniku nowej technologii IMPACT
roz˝arzone dno pod wp∏ywem wysokiego ciÊnienia
mechanicznego zostaje po∏àczone z korpusem garnka, co
sprawia ˝e:
– dno nie odkszta∏ca si´ i idealnie przylega do powierzchni
kuchenki
– wykluczone jest p´kanie dna
– ciep∏o jest dobrze przewodzone
– wysoka temperatura jest równomiernie rozprowadzana.
W∏aÊciwoÊci:
– wyjàtkowo masywna, najwy˝szej jakoÊci stal chromowo-niklowa 18/10
– powierzchnia zewn´trzna w ca∏oÊci satynowana
– masywne, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni
garnka uchwyty, które nie nagrzewajà si´
– bezpieczne wyparzanie w zmywarkach
– odpornoÊç na dzia∏anie kwasów
– konstrukcja dna typu „sandwich“ (stal-aluminium-stal)
przyspiesza czas gotowania
– mo˝liwoÊç u˝ytkowania we wszystkich typach kuchni,
tak˝e indukcyjnych do ∅ 45.
Garnek wysoki – bez pokrywki
Kod
832 011
832 219
832 417
832 516
832 615
832 714
832 813
832 912
833 018
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
280
320
360
400
450
500
160
200
195
230
275
360
400
450
500
3
6,3
8,8
14,2
22,1
36,6
50
70
100
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
280
320
360
400
450
500
110
130
150
170
190
220
250
280
300
2
4
7
11
15
23
32
43
58
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
280
320
360
400
75
90
100
120
150
170
190
1,5
3
5
7,5
12
17,3
25
cena
69,00 PLN
107,00 PLN
135,00 PLN
184,00 PLN
289,00 PLN
409,00 PLN
499,00 PLN
699,00 PLN
899,00 PLN
Garnek Êredni – bez pokrywki
Kod
831 014
831 212
831 410
831 519
831 618
831 717
831 816
831 915
831 960
cena
62,00 PLN
85,00 PLN
113,00 PLN
159,00 PLN
219,00 PLN
299,00 PLN
359,00 PLN
549,00 PLN
769,00 PLN
Garnek niski – bez pokrywki
Kod
830 017
830 215
830 413
830 512
830 611
830 710
830 819
2
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena
56,00 PLN
74,00 PLN
99,00 PLN
139,00 PLN
199,00 PLN
255,00 PLN
319,00 PLN
Garnki Profi Line
Kod
830 055
830 253
830 451
830 550
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
280
70
90
100
120
1,5
3
5
7,5
Garnki Profi Line
Rondel – bez pokrywki
cena
54,00 PLN
74,00 PLN
99,00 PLN
129,00 PLN
Patelnia – bez pokrywki
Kod
835 333
835 432
835 531
835 630
835 739
835 838
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
240
280
320
350
400
45
45
60
60
80
80
1,5
2
3,6
4,8
10
12
cena
69,00 PLN
94,00 PLN
105,00 PLN
129,00 PLN
169,00 PLN
199,00 PLN
Patelnia nieprzywierajàca – bez pokrywki
Kod
835 401
835 500
835 609
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
240
280
320
50
60
60
2
3,6
4,8
cena
99,00 PLN
129,00 PLN
169,00 PLN
UWAGA: stawianie pustej patelni na rozgrzanej kuchni powoduje
uszkodzenie powierzchni nieprzywierajàcej i utrat´ gwarancji.
Wk∏ad do gotowania makaronu
Kod
833 506
wymiary (mm)
cena
180 x 230 (h)
109,00 PLN
Garnek do szparagów z koszem
– garnek polerowany wykonany ze stali nierdzewnej
– z dnem typu sandwich
– przezroczysta pokrywa odporna na zadrapania i uderzenia z otworem
zapobiegajàcym skraplaniu sie wody
– odpowiedni do wszystkich typów kuchni, równie˝ indukcyjnych
Kod
607 008
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
210
4,2
cena
79,00 PLN
Pokrywka
Kod
830 093
830 291
830 499
830 598
830 697
830 796
830 895
830 994
831 090
wymiary (mm)
160
200
240
280
320
360
400
450
500
cena
22,00 PLN
29,00 PLN
35,00 PLN
40,00 PLN
49,00 PLN
54,00 PLN
64,00 PLN
74,00 PLN
94,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
3
Garnki Profi Line z pokrywami
Garnki Profi Line z pokrywami
Garnki Profi Line z pokrywami
–
–
–
–
wykonane ze stali nierdzewnej – gruboÊç Êcianki do 1,2 mm
wielopunktowe, nienagrzewajàce si´ uchwyty ze stali
bezpieczne wyparzanie w zmywarkach gastronomicznych
konstrukcja dna typu sandwich „stal-aluminium-stal“ przyspiesza gotowanie
i oszcz´dza energi´
– mo˝liwoÊç u˝ytkowania we wszystkich typach kuchni, równie˝ indukcyjnych
– gruboÊç dna do 7 mm
kuchenka elektryczna
kuchenka gazowa
ceramiczna p∏yta
kuchenka indukcyjna
Garnek wysoki – z pokrywkà
Kod
837 108
837 207
837 306
837 405
837 603
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
280
320
140
160
200
220
250
2,8
5
9
13,5
20
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
280
320
95
115
135
155
190
1,7
3,5
5,5
9
15
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
280
320
75
95
115
120
150
1,5
3
5
7,4
12
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
160
200
240
75
95
115
1,5
3
5
cena
66,00 PLN
93,00 PLN
128,00 PLN
168,00 PLN
258,00 PLN
Garnek Êredni – z pokrywkà
Kod
836 101
836 200
836 309
836 408
836 507
cena
58,00 PLN
84,00 PLN
118,00 PLN
154,00 PLN
224,00 PLN
Garnek niski – z pokrywkà
Kod
836 002
836 019
836 026
836 033
836 040
cena
56,00 PLN
78,00 PLN
108,00 PLN
138,00 PLN
212,00 PLN
Rondel – bez pokrywki
Kod
838 105
838 204
838 303
cena
40,00 PLN
55,00 PLN
75,00 PLN
Patelnia – bez pokrywki
Kod
838 501
838 600
838 617
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
240
280
320
45
50
55
cena
60,00 PLN
70,00 PLN
90,00 PLN
Patelnia Wok – bez pokrywki
Kod
839 003
4
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Êrednica (mm)
360
cena
190,00 PLN
Garnki aluminiowe Profi Line
Kod
611 708
612 101
612 309
612 408
612 507
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
325
365
400
460
520
285
325
360
415
445
23
33,5
45
64,5
88
Garnki aluminiowe Profi Line
Garnek wysoki – z pokrywkà
cena
219,00 PLN
259,00 PLN
319,00 PLN
369,00 PLN
499,00 PLN
Garnek do pierogów, ry˝u, makaronu z perforowanym
wk∏adem – z pokrywkà
Kod
Êrednica (mm)
pojemnoÊç (l)
320
360
400
13
18
26
613 603
613 702
613 801
cena
379,00 PLN
429,00 PLN
589,00 PLN
Wk∏ad do gotowania pierogów, ry˝u, makaronu – perforowany
Kod
619 100
619 209
619 308
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pasuje do garnka
320
360
400
270
290
330
611 708
612 101
612 309
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
220
110
3
cena
159,00 PLN
179,00 PLN
279,00 PLN
Rondel – bez pokrywki
Kod
613 306
cena
79,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
5
Patelnie aluminiowe Profi Line z pow∏okà teflonowà „Platinum“
Pa t e l n i a a l u m i n i o w a
Patelnia aluminowa Profi Line z pow∏okà teflonowà „Platinum“
–
–
–
–
najbardziej wytrzyma∏a na zarysowania pow∏oka
gruboÊç patelni od 4 – 5 mm w zale˝noÊci od wielkoÊci
epoksydowane stalowe ràczki o wytrzyma∏oÊci termicznej do 150 0C
aluminiowy korpus zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzanie
ciep∏a
– oszcz´dnoÊç energii nawet do 30%
– nie u˝ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach
– sk∏ada si´ z trzech warstw teflonu
Kod
627 600
627 617
627 624
627 631
627 648
627 655
Teflon® kryjàcy
Dodatkowo wzmocniona
warstwa Êrodkowa
Teflon® podk∏adowy
z minera∏ami
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
200
240
280
320
360
400
37
45
50
55
55
65
cena
35,00 PLN
43,00 PLN
54,00 PLN
76,00 PLN
92,00 PLN
109,00 PLN
UWAGA: dost´pne od 02.2008.
Pa t e l n i a a l u m i n i o w a
Patelnie aluminiowe Profi Line z pow∏okà teflonowà „SilverStone“
6
Patelnia aluminowa Profi Line z pow∏okà teflonowà „SilverStone“
–
–
–
–
–
epoksydowane stalowe ràczki o wytrzyma∏oÊci termicznej do 150 0C
korpus z aluminium
4 warstwowe pokrycie teflonem
30% oszcz´dnoÊci energii
nie u˝ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach
Kod
628 102
628 300
628 508
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
280
320
360
45
50
55
cena
74,00 PLN
94,00 PLN
124,00 PLN
Patelnie z odlewu aluminium Profi Line powlekane tytanem
Patelnia
Kod
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
240
280
320
360
400
55
55
55
55
55
629 109
629 208
629 307
629 352
629 390
cena
99,00 PLN
109,00 PLN
119,00 PLN
169,00 PLN
199,00 PLN
Patelnia do grillowania – ryflowana
Kod
629 802
wymiary (mm)
wysokoÊç (mm)
280 x 280
55
cena
129,00 PLN
Patelnia g∏´boka
Kod
629 505
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
280
85
cena
109,00 PLN
Patelnia owalna do ryb
Kod
629 604
wymiary (mm)
wysokoÊç (mm)
400 x 275
35
cena
Pa t e l n i e z o d l e w u a l u m i n i u m P r o f i L i n e p o w l e k a n e t y t a n e m
Profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu aluminium, powlekane pow∏okà tytanowà. Idealne do wszystkich typów
kuchenek z wyjàtkiem kuchenek indukcyjnych. Dzi´ki zastosowaniu odlewu aluminium, patelnie bardzo szybko si´ rozgrzewajà
– mo˝na w ten sposób zaoszcz´dziç do 30% energii. Dzi´ki pow∏oce tytanowej na patelniach HENDI mo˝na sma˝yç bez
t∏uszczu. Tytan jest du˝o odporniejszy ni˝ teflon. Ràczka patelni jest wykonana z nienagrzewajàcej si´ stali 18/10.
129,00 PLN
Patelnie indukcyjne z odlewu aluminium Profi Line powlekane tytanem
Patelnia
Kod
629 154
629 253
629 345
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
240
280
320
55
55
55
cena
109,00 PLN
129,00 PLN
149,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
7
Pa t e l n i e z e s t a l i Pr o f i L i n e
Patelnie ze stali Profi Line
Prezentujemy tradycyjne patelnie ze stali walcowanej – ulubione patelnie mistrzów kuchni. Prostota, jakoÊç, solidnoÊç, wszechstronnoÊç
zastosowaƒ to cechy, którymi patelnie walcowane cieszà si´ od pokoleƒ. Nadajà si´ do wszystkich typów kuchni, tak˝e indukcyjnych.
Patelnia uniwersalna
Kod
628 591
628 607
628 706
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
200
250
300
45
50
50
cena
35,00 PLN
45,00 PLN
55,00 PLN
Patelnia uniwersalna z dodatkowà ràczkà
Kod
628 713
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
350
47
cena
60,00 PLN
Patelnia do naleÊników – p∏ytka
Kod
628 805
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
230
25
cena
40,00 PLN
Patelnia do omletów i jajecznicy
Kod
628 904
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
200
38
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
140
35
cena
35,00 PLN
Patelnia ma∏a
Kod
628 850
cena
30,00 PLN
Patelnie ze stali z ràczkami Profi Line
Patelnia ze stali z ràczkami Profi Line
– wykonane ze stali walcowanej
– dwa uchwyty
– nadajà sie do kuchni gazowych
Kod
pasujà do grilli
gazowych Fiesta
8
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
622 100
622 308
622 407
622 605
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
340
460
600
800
40
40
40
50
cena
29,00 PLN
39,00 PLN
99,00 PLN
229,00 PLN
Wyroby ˝eliwne
UWAGA: nie przechowywaç ˝ywnoÊci.
Patelnia ˝eliwna do steków
– ràczka wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
112 410
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
250
34
Wyroby ˝eliwne
W trakcie produkcji poddawane sà procesowi oksydowania co zapobiega korozji. Równomiernie rozprowadzajà ciep∏o
i bardzo d∏ugo utrzymujà wysokà temperatur´, co czyni je doskona∏ymi do d∏ugiego przygotowywania potraw na wolnym
ogniu. Ci´˝ar naczyƒ zapewnia stabilnoÊç, a grube dno odpornoÊç na odkszta∏cenia powierzchni. Idealne do wszystkich typów
kuchni, tak˝e indukcyjnych. Mogà byç u˝ywane w piecach i piekarnikach. Po umyciu i wysuszeniu nale˝y natrzeç olejem roÊlinnym.
cena
119,00 PLN
Patelnia ˝eliwna do grillowania
– ràczka wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
120 310
120 710
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
250
280
27
28
cena
129,00 PLN
149,00 PLN
Patelnia ˝eliwna uniwersalna
– ràczka wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
120 110
120 210
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
250
280
43
48
cena
119,00 PLN
139,00 PLN
Taca ˝eliwna do grillowania
– ràczka wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
150 200
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
470 x 230
10
cena
179,00 PLN
Patelnia ˝eliwna uniwersalna
– ràczka wykonana z ˝eliwa
Kod
152 600
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
260
44
cena
79,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
9
Wyroby ˝eliwne
Wyroby ˝eliwne
Patelnia ˝eliwna do grillowania
– ràczka wykonana z ˝eliwa
Kod
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
230 x 230
25
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
320 x 230 x 108 (h)
6
152 300
cena
68,00 PLN
G´siarka
Kod
140 600
cena
349,00 PLN
Brytfanna ˝eliwna
Kod
200 100
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
400 x 220
45
cena
139,00 PLN
Forma ˝eliwna do zapiekania – owalna
Kod
200 500
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
340 x 210
43
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
400 x 240
38
cena
119,00 PLN
Forma do ryb
Kod
201 000
10
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena
129,00 PLN
Brytfanny
Brytfanny
Brytfanna stalowa
– wykonana z wysokiej jakoÊci stali nierdzewnej
Kod
840 153
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
350 x 450 x 80 (h)
11
cena
139,00 PLN
Brytfanna stalowa – nieprzywierajàca
– wykonana z wysokiej jakoÊci stali nierdzewnej
– wewn´trzna pow∏oka nieprzywierajàca
Kod
840 108
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
350 x 450 x 80 (h)
11
cena
239,00 PLN
Pokrywa do brytfanny stalowej
– wykonana z wysokiej jakoÊci stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
108 008
cena
350 x 450
69,00 PLN
Brytfanna ˝eliwna z pokrywà
– wykonana z czarnego ˝eliwa
– pokrywa wykonana z emaliowanej stali
Kod
626 801
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
∅ 360 x 150 (h)
10
cena
399,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
11
Miski
Miski
Miska kuchenna z rantem
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
530 108
530 207
530 306
530 405
530 504
530 603
530 702
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
pojemnoÊç (l)
65
80
80
95
100
120
120
165
200
220
235
275
320
350
0,5
1,25
1,5
2,25
3,3
5
6,5
cena
12,00 PLN
14,00 PLN
16,00 PLN
18,00 PLN
24,00 PLN
30,00 PLN
40,00 PLN
Miska do miksowania – z zaokràglonym dnem
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
517 109
517 208
517 307
517 406
517 604
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
pojemnoÊç (l)
70
90
100
105
115
175
215
237
265
305
0,9
1,75
2,5
3,25
4,75
cena
12,00 PLN
16,00 PLN
18,00 PLN
24,00 PLN
30,00 PLN
Miska do sa∏atek z podwójnà Êciankà
– wykonana ze stali nierdzewnej
– satynowana
Kod
wymiary (mm)
Êrednica (mm)
75
90
110
160
200
240
422 502
422 601
422 700
cena
40,00 PLN
50,00 PLN
60,00 PLN
Miska do sa∏atek z podwójnà Êciankà
– wykonana ze stali nierdzewnej
– satynowana
Kod
wymiary (mm)
Êrednica (mm)
90
340
422 809
cena
80,00 PLN
Miska do sa∏atek z tworzywa
– kolor b∏´kitny, przezroczysta
Kod
566 909
566 916
566 923
12
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
pojemnoÊç (l)
100
125
145
320
400
470
4
8
14
cena
25,00 PLN
45,00 PLN
65,00 PLN
Naczynia kuchenne
Naczynia kuchenne
Czajnik z pokrywkà
– wykonany z aluminium
– uchwyt z twardego tworzywa
UWAGA: nie wyparzaç w zmywarkach!
Kod
624 104
624 203
624 302
Êrednica (mm)
pojemnoÊç (l)
200
240
260
3
5
7
cena
48,00 PLN
72,00 PLN
92,00 PLN
Wiadro z pierÊcieniem ze stali nierdzewnej – 12 l z podzia∏kà
– wykonane ze stali nierdzewnej
– podzia∏ka wewnàtrz wiadra
Kod
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
516 706
300 x 290 (h)
12
cena
229,00 PLN
Pokrywa do wiadra
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
516 713
300
cena
60,00 PLN
Forma do pasztetów z pokrywà
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
518 106
518 205
518 304
518 403
wymiary (mm)
180 x 80 x 70 (h)
230 x 80 x 70 (h)
280 x 80 x 70 (h)
380 x 80 x 70 (h)
cena
50,00 PLN
60,00 PLN
70,00 PLN
80,00 PLN
Oliwiarka z pokrywkà
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
462 904
∅ 70 x 115 (h)
16,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
13
Chochle monoblok Profi Line
Chochle monoblok Profi Line
Chochle - monoblok – pozbawione spawów i zagi´ç, dzi´ki czemu spe∏niajà normy higieny HACCP.
GruboÊç uchwytu 2 mm.
Chochla monoblok Profi Line
Kod
543 108
543 306
543 504
543 603
543 702
543 801
Êrednica
(mm)
d∏ugoÊç
(mm)
pojemnoÊç
(l)
szerokoÊç
ràczki (mm)
65
80
100
120
140
160
350
370
440
530
550
570
0,07
0,12
0,25
0,5
0,75
1
16
16
16
20
20
25
cena
11,00 PLN
16,00 PLN
20,00 PLN
25,00 PLN
35,00 PLN
50,00 PLN
¸y˝ki cedzakowe Profi Line
¸y˝ki cedzakowe Profi Line
14
Cedzaki - monoblok – pozbawione spawów i zagi´ç, dzi´ki czemu spe∏niajà normy higieny HACCP.
GruboÊç uchwytu 2 mm.
¸y˝ka cedzakowa Profi Line
Kod
544 105
544 204
544 303
541 401
541 500
Êrednica
(mm)
d∏ugoÊç
(mm)
szerokoÊç
ràczki (mm)
80
100
120
140
160
360
420
450
490
530
16
16
16
25
25
bardzo gruba
solidna ràczka
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena
13,00 PLN
15,00 PLN
20,00 PLN
45,00 PLN
54,00 PLN
Przybory monoblok Profi Line
Przybory monoblok Profi Line
Szpatu∏a
– wykonana ze stali nierdzewnej
– bardzo solidna konstrukcja
– wykonana z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
542 200
wymiary (mm)
100 x 110 x 510 (h)
cena
32,00 PLN
¸y˝ka do serwowania
– wykonana ze stali nierdzewnej
– bardzo solidna konstrukcja
– wykonana z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
542 507
wymiary (mm)
100 x 65 x 480 (h)
cena
32,00 PLN
Chochla do serwowania
– wykonana ze stali nierdzewnej
– bardzo solidna konstrukcja
– wykonana z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
542 606
wymiary (mm)
100 x 65 x 430 (h)
cena
32,00 PLN
Widelec do mi´s
– wykonany ze stali nierdzewnej
– bardzo solidna konstrukcja
– wykonany z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
542 705
wymiar (mm)
350 (h)
cena
32,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
15
Przybory monoblok Eco Line
Przybory monoblok Eco Line
Chochla
– wykonana ze stali nierdzewnej
– wykonana z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
60
90
100
280
340
350
527 108
527 207
527 306
cena
12,00 PLN
14,00 PLN
16,00 PLN
Cedzak
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wykonany z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
110
130
370
385
528 105
528 204
cena
12,00 PLN
12,00 PLN
Szpatu∏a
– wykonana ze stali nierdzewnej
– wykonana z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
526 101
d∏ugoÊç (mm)
370
cena
12,00 PLN
Widelec do mi´s
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wykonany z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
526 200
d∏ugoÊç (mm)
360
cena
12,00 PLN
¸y˝ka do serwowania
– wykonana ze stali nierdzewnej
– wykonana z jednego kawa∏ka stali – monoblok
Kod
526 309
16
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
d∏ugoÊç (mm)
345
cena
12,00 PLN
Sita
Sita
Sito z ràczkami Eco Line
– ocynkowane
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
120
140
160
180
200
230
250
280
300
320
340
360
400
435
635 001
635 100
635 155
635 209
635 308
635 407
635 605
cena
8,00 PLN
10,00 PLN
12,00 PLN
14,00 PLN
16,00 PLN
18,00 PLN
20,00 PLN
Sito z ràczkami Profi Line
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
160
180
200
220
240
260
320
340
360
390
415
440
637 104
637 203
637 302
637 401
637 500
637 609
cena
24,00 PLN
28,00 PLN
32,00 PLN
34,00 PLN
36,00 PLN
38,00 PLN
Sito g´ste
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
100
150
180
200
220
240
220
330
365
400
420
475
638 309
638 507
638 606
638 705
638 804
638 903
cena
20,00 PLN
26,00 PLN
32,00 PLN
45,00 PLN
55,00 PLN
65,00 PLN
Sito do frytownic
– wykonane ze stali nierdzewnej
– uchwyt z twardego tworzywa
– g∏´boki nabierak
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
220
240
260
600
600
600
640 906
640 913
640 920
cena
75,00 PLN
80,00 PLN
85,00 PLN
Szufla do frytek
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
642 504
wymiary (mm)
160 x 200
cena
57,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
17
Sita
Sita
Sito do t∏uszczu z ràczkà
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
typ sita
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
646 205
646 304
zwyk∏e
g´ste
120
150
355
440
cena
30,00 PLN
40,00 PLN
Cedzak siatkowy – wzmocniony
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ekstra wzmocniona ràczka
Kod
640 401
640 500
640 609
640 708
640 807
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
160
180
200
220
240
450
470
510
540
550
cena
42,00 PLN
48,00 PLN
58,00 PLN
62,00 PLN
68,00 PLN
Sito chiƒskie
– wykonane ze stali nierdzewnej
– dodatkowa ràczka
Kod
547 304
547 502
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
185
235
350
395
cena
45,00 PLN
58,00 PLN
Sitko do herbaty i zió∏
– wykonane ze stali nierdzewnej
– dodatkowa ràczka
Kod
638 101
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
75
175
cena
10,00 PLN
Sitko do herbaty i zió∏ – zamykane
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
570 807
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
40
140
cena
8,00 PLN
Sito do przecierania warzyw
idealne do przygotowywania zup – kremów
– 2 no˝e w zestawie
– wykonane ze stali nierdzewnej
– 2 dodatkowe ràczki
Kod
515 501
18
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Êrednica (mm)
200
cena
240,00 PLN
Rózgi i cedzaki
Kod
d∏ugoÊç (mm)
532 003
532 102
532 201
532 300
Rózgi i cedzaki
Rózga – 7 wrzecion z uchwytem
– mi´kkie wrzeciona
cena
200
250
300
350
10,00 PLN
11,00 PLN
12,00 PLN
13,00 PLN
Rózga – 8 wrzecion z uchwytem
– twarde wrzeciona
Kod
d∏ugoÊç (mm)
510 001
510 209
510 407
511 602
cena
250
350
450
550
16,00 PLN
20,00 PLN
24,00 PLN
34,00 PLN
Wanna cedzakowa
– wykonana z aluminium
– 2 uchwyty
UWAGA: nie wyparzaç w zmywarkach!
Kod
632 109
632 208
632 406
gruboÊç 1 mm
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
190
210
240
310
380
410
cena
99,00 PLN
149,00 PLN
199,00 PLN
wzmocnione ràczki
Cedzak
– wykonany ze stali nierdzewnej
– 2 uchwyty
Kod
535 103
535 202
535 301
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
125
135
160
240
280
340
cena
26,00 PLN
32,00 PLN
36,00 PLN
Lejek z ràczkà
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
518 700
Êrednica (mm)
120
cena
28,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
19
Szczypce, szpatu∏y
Szczypce, szpatu∏y
Szczypce do grilla
– wykonane ze stali chromowej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
171 004
171 103
240
290
cena
10,00 PLN
12,00 PLN
Szczypce uniwersalne
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka powlekana tworzywem
Kod
d∏ugoÊç (mm)
171 752
171 851
240
300
cena
14,00 PLN
16,00 PLN
Szczypce uniwersalne
– wykonane ze stali nierdzewnej
– solidna konstrukcja
– wyposa˝ona w blokad´
solidna
konstrukcja
Kod
171 707
171 806
171 905
wymiary (mm)
250
300
400
cena
12,00 PLN
14,00 PLN
16,00 PLN
Szczypce uniwersalne – 280 mm
– wykonane z aluminium
– 2-cz´Êciowe z klamrà
Kod
524 008
d∏ugoÊç (mm)
280
cena
36,00 PLN
Szczypce uniwersalne – silikonowane
– wykonane ze stali chromowej
– posiadajà odporne na ciep∏o kleszcze pokryte silikonem
– wyposa˝one w blokad´
Kod
171 301
171 318
171 325
idealne
do patelni
teflonowych
(nie rysujà powierzchni)
20
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
d∏ugoÊç (mm)
240
300
400
cena
20,00 PLN
24,00 PLN
28,00 PLN
Szczypce, szpatu∏y
Szczypce, szpatu∏y
Szczypce cukiernicze – 220 mm
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
171 608
cena
220
20,00 PLN
Szczypce do spaghetti – 200 mm
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
523 209
cena
200
9,00 PLN
Szczypce do cukru – 160 mm
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
523 605
cena
160
8,00 PLN
Szczypce do lodu – 180 mm
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
523 506
cena
180
8,00 PLN
Szczypce uniwersalne z poliw´glanu
– odporne do temperatury 220 0C
Kod
657 607
657 621
657 706
657 720
kolor
d∏ugoÊç (mm)
czarny
przeêroczysty
czarny
przeêroczysty
230
230
300
300
cena
5,00 PLN
5,00 PLN
7,00 PLN
7,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
21
Akcesoria kuchenne
Akcesoria kuchenne
Wyciskacz do puree
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
515 105
wymiary (mm)
300 x 110
cena
179,00 PLN
Wyciskacz do czosnku
– wykonany z aluminium
UWAGA: nie wyparzaç w zmywarkach!
Kod
570 708
wymiary (mm)
175 x 30
cena
24,00 PLN
Krajalnica do jajek – owalna
– wykonana z aluminum
UWAGA: nie wyparzaç w zmywarkach!
Kod
570 005
wymiary (mm)
120 x 115
cena
28,00 PLN
Krajalnica do jajek – prostokàtna
– wykonana z aluminum
UWAGA: nie wyparzaç w zmywarkach!
Kod
570 104
wymiary (mm)
130 x 85
cena
38,00 PLN
Wyciskacz do cytryn
– wykonany ze stali nierdzewnej
– nie reaguje z sokiem z cytryny
Kod
592 007
22
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
80 x 70
cena
3,00 PLN
Akcesoria kuchenne
Akcesoria kuchenne
Otwieracz do konserw
– wykonany ze stali nierdzewnej
– otwiera puszki do 400 mm wys.
– posiada mocowanie do blatu
– nó˝ z kó∏kiem w komplecie
Kod
d∏ugoÊç (mm)
690 000
cena
550
175,00 PLN
Ubijak do ziemniaków
– wykonany ze stali nierdzewnej
– solidna konstrukcja
Kod
wymiary (mm)
cena
693 001
693 100
693 209
130 x 355 (h)
180 x 600 (h)
180 x 770 (h)
60,00 PLN
65,00 PLN
75,00 PLN
Szpatu∏a do steków
– uchwyt drewniany
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
855 508
855 607
wymiary (mm)
d∏ugoÊç (mm)
120 x 75
150 x 110
280
305
cena
12,00 PLN
16,00 PLN
Pinceta do usuwania oÊci
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
680 001
d∏ugoÊç (mm)
300
cena
12,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
23
Akcesoria kuchenne
Akcesoria kuchenne
Szczotka stalowa do grilla
– 3 rz´dy stalowych drutów
– uchwyt drewniany
Kod
d∏ugoÊç (mm)
525 500
290
cena
6,00 PLN
PierÊcieƒ kucharsko-cukierniczy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– idealny do kszta∏towania ciast i potraw
Kod
wymiary (mm)
cena
512 104
∅ 70, 60 (h)
24,00 PLN
512 302
∅ 90, 60 (h)
26,00 PLN
Listwa do bonowania
– wykonana z satynowanego aluminium
Kod
d∏ugoÊç (mm)
513 705
600
cena
39,00 PLN
Stojak z klipsem – 2 szt.
– wykonany ze stali nierdzewnej
– zestaw 2 sztuk
Kod
wymiary (mm)
cena
595 305
∅ 40 x 204 (h)
30,00 PLN
Timer kuchenny
– odmierza czas do 60 minut
Kod
cena
582 008
38,00 PLN
Tacka na rachunek z klipsem – 3 szt.
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
595 206
24
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
152 x 110
cena
46,00 PLN
Akcesoria kuchenne
Akcesoria kuchenne
Tarka 4-stronna
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
443 002
wymiary (mm)
cena
90 x 65 x 200 (h)
18,00 PLN
Mandolina – r´czna szatkownica do warzyw
– wykonana ze stali nierdzewnej
– w zestawie 3 no˝e
– wyposa˝ona w wózek do przytrzymywania produktów
w czasie krojenia
– antypoÊlizgowa nó˝ka
Kod
NOWA BEZPIECZNA KONSTRUKCJA
wymiary (mm)
222 652
cena
115 x 400
wózek
do przytrzymywania
135,00 PLN
UWAGA: urzàdzenie bardzo ostre.
PodÊwietlana tablica menu
Kod
871 508
wymiary (mm)
gruboÊç (mm)
486 x 366
26
366
– oÊwietlenie przy zastosowaniu technologii LED
– zawiera 3 fluorescencyjne pisaki: czerwony, bia∏y i niebieski
– nale˝y u˝ywaç tylko za∏àczonych pisaków!
– w zestawie transformator oraz uchwyt na baterie
– zawiera uchwyt do powieszenia na Êcianie oraz Êruby
cena
256,00 PLN
Pisaki do tablicy menu – zestaw 3 szt.
486
– suchoÊcieralne
– 3 kolory
Kod
871 515
kolory
czerwony, bia∏y, niebieski
Po d Ê w i e t l a n a t a b l i c a
PodÊwietlona tablica menu
cena
12,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
25
Wagi gastronomiczne
Wa g i g a s t r o n o m i c z n e
Waga gastronomiczna cyfrowa do 100 kg
– pomiar wagi do 100 kg
– dok∏adnoÊç do 50 g (odczyt w kg lub funtach)
– precyzyjny pomiar dzi´ki zaawansowanej technologii
– platforma ze stali nierdzewnej z funkcjà tarowania
– operowanie poprzez oddzielny wyÊwietlacz cyfrowy z 3 przyciskami
– mo˝liwoÊç zamocowania wyÊwietlacza na Êcianie
– wyÊwietlacz LCD oszcz´dny w zu˝yciu energii ze wskaênikiem baterii
– baterie (9 V oraz 9 V DC 100 mA) nie sà za∏àczone
Kod
580 301
wymiary (mm)
cena
278 x 291 x 34 (h)
360,00 PLN
Waga gastronomiczna cyfrowa do 5 kg
– pomiar wagi do 5 kg
– dok∏adnoÊç do 1 g
– wykonana z tworzywa
– szalka wykonana ze stali nierdzewnej
– elektroniczny wyÊwietlacz
– na baterie (9 V oraz 9 V DC 100 mA) nie sà za∏àczone
Kod
580 004
wymiary (mm)
cena
170 x 215 x 55 (h)
136,00 PLN
Waga gastronomiczna z szalkà
– wykonana ze stali nierdzewnej
– w zestawie szalka o Ø 200 mm
Kod
980 033
980 057
26
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
zakres
gradient
210 x 140 x 255 (h)
210 x 140 x 255 (h)
2 kg
4 kg
10 g
20 g
cena
136,00 PLN
136,00 PLN
Termometry HACCP
Te r m o m e t r y H A C C P
Termometr cyfrowy FOOD PRO bezdotykowy – HACCP
– zakres temperatur przy pomiarze bezdotykowym -30/+205 0C
– wyÊwietlacz cyfrowy
– bateria w zestawie
Kod
271 452
wymiary (mm)
zakres temp. 0C
150 x 30 x 50 (h)
-20/+205
cena
385,00 PLN
UWAGA: skalibrowany, posiada odpowiedni certyfikat.
Termometr cyfrowy FOOD PRO PLUS bezdotykowy
+ sonda – HACCP
– zakres temperatur przy pomiarze bezdotykowym -35/+275 0C
– zakres temperatur przy pomiarze sondà -40/+200 0C
– bateria w zestawie
Kod
271 469
wymiary (mm)
zakres temp. 0C
150 x 30 x 50 (h)
-40/+275
cena
760,00 PLN
UWAGA: skalibrowany, posiada odpowiedni certyfikat.
Termometr cyfrowy z sondà – HACCP
– pami´ç
– etui z klipsem
Kod
271 209
wymiary (mm)
zakres temp. 0C
170
-10/+200
cena
45,00 PLN
Termometr cyfrowy z sondà – HACCP
– zakres temperatur -50/+150 0C
– d∏ugoÊç sondy 120 mm
Kod
271 308
d∏ugoÊç sondy (mm)
zakres temp. 0C
120
-50/+150
cena
110,00 PLN
Termometr cyfrowy z sondà – HACCP
Kod
271 407
wymiary (mm)
zakres temp. 0C
85 x 195 x 45 (h)
-50/+300
cena
185,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
27
Deski do krojenia
Deski do krojenia
Deska do krojenia HACCP – GN 1/1
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
– antypoÊlizgowa powierzchnia
– bardzo twardy polietylen HDPE 500
– antypoÊlizgowe nó˝ki
– zaokràglone bezpieczne kraw´dzie
– zgodna z normami HACCP
Kod
826 003
826 010
826 027
826 034
826 058
826 041
wymiary (mm)
kolor
przeznaczenie
530x325x20 (h)
530x325x20 (h)
530x325x20 (h)
530x325x20 (h)
530x325x20 (h)
530x325x20 (h)
bia∏y
czerwony
niebieski
zielony
˝ó∏ty
bràzowy
nabia∏, delikatesy
surowe mi´so
ryby
warzywa
drób surowy
mi´so gotow., w´dliny
cena
64,00 PLN
64,00 PLN
64,00 PLN
64,00 PLN
64,00 PLN
64,00 PLN
Deska do krojenia HACCP – GN 1/2
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
– antypoÊlizgowa powierzchnia
– bardzo twardy polietylen HDPE 500
– antypoÊlizgowe nó˝ki
– zaokràglone bezpieczne kraw´dzie
– zgodna z normami HACCP
Kod
826 102
826 119
826 126
826 133
826 157
826 140
wymiary (mm)
kolor
przeznaczenie
265x325x20 (h)
265x325x20 (h)
265x325x20 (h)
265x325x20 (h)
265x325x20 (h)
265x325x20 (h)
bia∏y
czerwony
niebieski
zielony
˝ó∏ty
bràzowy
nabia∏, delikatesy
surowe mi´so
ryby
warzywa
drób surowy
mi´so gotow., w´dliny
cena
34,00 PLN
34,00 PLN
34,00 PLN
34,00 PLN
34,00 PLN
34,00 PLN
Stojak na deski
– chromowany
– na 6 desek
Kod
826 201
28
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
315 x 265 x 275 (h)
cena
59,00 PLN
Deski do krojenia
Deski do krojenia
Zestaw 6 podk∏adek do krojenia HACCP
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
– wykonane z polipropylenu
– zgodne z normami HACCP
– idealne do cateringu i ma∏ych punktów gastronomicznych
Kod
826 300
wymiary (mm)
380 x 305 x 1,4 (h)
cena
32,00 PLN
Deska drewniana HACCP
UWAGA: nie mo˝na wyparzaç! Myç wodà z p∏ynem.
– zgodna z normami HACCP
– idealna do rozbijania mi´sa
– wykonana z klejonego drewna
– posiada uchwyty
Kod
506 905
wymiary (mm)
530 x 325 x 45 (h) – GN 1/1
cena
85,00 PLN
Deska drewniana HACCP
UWAGA: nie mo˝na wyparzaç! Myç wodà z p∏ynem.
– zgodna z normami HACCP
– idealna do rozbijania mi´sa
– wykonana z klejonego drewna
– posiada uchwyty
Kod
506 912
wymiary (mm)
265 x 325 x 45 (h) – GN 1/2
cena
45,00 PLN
Deska drewniana dwustronna – do chleba + tradycyjna
UWAGA: nie mo˝na wyparzaç! Myç wodà z p∏ynem.
– 1 strona g∏adka – tradycyjna,
2 strona ryflowana – do krojenia chleba
Kod
505 403
wymiary (mm)
530 x 325 x 20 (h)
cena
69,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
29
No˝e kute
No˝e kute
No˝e HENDI wykonane sà z jednego kawa∏ka bardzo twardej, najlepszej, kutej stali. Najwy˝sza jakoÊç wykonania sprawia,
˝e no˝e Hendi sà bardzo trwa∏e i wyjàtkowo odporne na korozj´, a ostrze zachowuje d∏ugo ˝ywotnoÊç. Kute no˝e HENDI
mo˝na wyparzaç w zmywarkach gastronomicznych. Unikalna konstrukcja r´kojeÊci uniemo˝liwia gromadzenie si´ resztek
w miejscach ∏àczenia z ostrzem. Ka˝dy nó˝ jest w osobnym estetycznym opakowaniu z blistrem.
Nó˝ kucharski – 200 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 319
200
cena
36,00 PLN
Nó˝ kucharski – 150 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 357
150
cena
34,00 PLN
Nó˝ do jarzyn – 125 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 388
125
cena
15,00 PLN
Nó˝ do obierania – 90 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 395
90
cena
14,00 PLN
Nó˝ do mi´sa – 200 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 340
200
cena
26,00 PLN
Nó˝ do chleba – 230 mm
Kod
781 333
30
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
d∏ugoÊç (mm)
230
cena
28,00 PLN
No˝e kute
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 371
No˝e kute
Nó˝ do oddzielania koÊci – 150 mm
cena
150
23,00 PLN
Nó˝ do szynki i ∏ososia – 215 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 326
cena
215
39,00 PLN
Tasak – 180 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 302
cena
180
64,00 PLN
Widelec do mi´s – 175 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 364
cena
175
27,00 PLN
No˝yce do drobiu – 250 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 401
cena
250
42,00 PLN
Ostrza∏ka – 230 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 418
cena
230
13,00 PLN
Listwa magnetyczna z haczykami
Kod
820 209
820 308
820 407
d∏ugoÊç (mm)
iloÊç haczyków
300
450
600
3
6
6
cena
14,00 PLN
20,00 PLN
26,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
31
No˝e kute – japoƒskie
No˝e kute – japoƒskie
Nó˝ szefa – 200 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 113
200
cena
29,00 PLN
Nó˝ kucharski – 250 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 090
250
cena
36,00 PLN
Nó˝ kucharski – 200 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 014
200
cena
32,00 PLN
Nó˝ kucharski – 150 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 038
150
cena
28,00 PLN
Nó˝ do jarzyn – 125 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 052
125
cena
16,00 PLN
Nó˝ do obierania – 90 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 069
90
cena
15,00 PLN
Nó˝ do mi´sa – 190 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 106
190
cena
32,00 PLN
Nó˝ do chleba – 200 mm
Kod
844 076
32
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
d∏ugoÊç (mm)
200
cena
28,00 PLN
No˝e kute – japoƒskie
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 045
No˝e kute – japoƒskie
Nó˝ do oddzielania koÊci – 150 mm
cena
150
24,00 PLN
Nó˝ do szynki i ∏ososia – 240 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 021
cena
240
26,00 PLN
Tasak – 200 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 007
cena
200
40,00 PLN
No˝ rzeêniczy – 200 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
844 083
cena
200
28,00 PLN
Ostrza∏ka – 230 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 418
cena
230
13,00 PLN
Listwa magnetyczna z haczykami
Kod
820 209
820 308
820 407
d∏ugoÊç (mm)
iloÊç haczyków
300
450
600
3
6
6
cena
14,00 PLN
20,00 PLN
26,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
33
No˝e stalowe
No˝e stalowe
Nó˝ kucharski
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
wymiary (mm)
781 517
781 531
200
145
cena
44,00 PLN
38,00 PLN
Nó˝ do oddzielania koÊci
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
781 555
wymiary (mm)
140
cena
28,00 PLN
Nó˝ do mi´s
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
781 524
wymiary (mm)
200
cena
34,00 PLN
Nó˝ do jarzyn
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
781 562
wymiary (mm)
115
cena
20,00 PLN
Nó˝ do steków
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
781 579
wymiary (mm)
110
cena
20,00 PLN
Nó˝ do obierania
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
781 586
wymiary (mm)
75
cena
18,00 PLN
Nó˝ do obierania z wygi´tym ostrzem
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
781 593
wymiary (mm)
75
cena
18,00 PLN
Widelec do mi´s
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
781 548
34
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
200
cena
38,00 PLN
No˝e stalowe
No˝e stalowe
Ostrza∏ka
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
wymiary (mm)
781 609
230
cena
44,00 PLN
Tasak
– wykonany ze stali chromowo molibdenowej
Kod
wymiary (mm)
781 500
165
cena
56,00 PLN
No˝e Standard
No˝e Standard
No˝e Standard:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ uniwersalny – 90 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 201
90
cena
10,00 PLN
Nó˝ uniwersalny – 100 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 102
100
cena
8,00 PLN
Nó˝ uniwersalny – 130 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 300
130
cena
10,00 PLN
Nó˝ do mi´sa – 150 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 409
150
cena
12,00 PLN
Nó˝ kucharski – 180 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 607
180
cena
16,00 PLN
Nó˝ kucharski – 240 mm
Kod
842 706
d∏ugoÊç (mm)
240
cena
18,00 PLN
Nó˝ do kebaba/szynki – 250 mm
Kod
842 805
d∏ugoÊç (mm)
250
cena
20,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
35
No˝e Standard
No˝e Standard
Nó˝ do kebaba/szynki – 350 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 904
cena
350
26,00 PLN
Nó˝ do chleba/ciast – 250 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
843 000
cena
250
14,00 PLN
Nó˝ do chleba/ciast – 300 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
843 109
cena
300
16,00 PLN
Ostrza∏ka – 230 mm
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 418
cena
230
13,00 PLN
No˝e HACCP
No˝e HACCP
No˝e HACCP:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ HACCP – do warzyw, zielony
Kod
842 218
Kod
842 119
Kod
842 317
Kod
842 614
Kod
842 720
Kod
843 215
36
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
typ
d∏ugoÊç (mm)
do obierania
90
typ
d∏ugoÊç (mm)
do jarzyn
100
typ
d∏ugoÊç (mm)
uniwersalny
130
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
180
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
240
typ
d∏ugoÊç (mm)
ostrza∏ka
230
cena
9,00 PLN
cena
9,00 PLN
cena
12,00 PLN
cena
15,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
20,00 PLN
No˝e HACCP
No˝e HACCP
No˝e HACCP:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ HACCP – do mi´s, czerwony
Kod
842 423
Kod
842 621
Kod
842 713
Kod
842 522
Kod
842 829
Kod
842 928
Kod
843 222
typ
d∏ugoÊç (mm)
do mi´sa
150
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
180
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
240
typ
d∏ugoÊç (mm)
do filetowania
150
typ
d∏ugoÊç (mm)
do kebaba, shoarmy, szynki pieczonej
250
typ
d∏ugoÊç (mm)
do kebaba, shoarmy, szynki pieczonej
350
typ
d∏ugoÊç (mm)
ostrza∏ka
230
cena
12,00 PLN
cena
15,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
12,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
23,00 PLN
cena
20,00 PLN
Maszynka do zmi´kczania mi´sa
Nowoczesna i najskuteczniejsza technologia uszlachetniania, rozmi´kczania
oraz polepszania jakoÊci i smaku mi´sa bez u˝ycia chemikaliów.
Maszynka ∏àczy sobie metod´ g∏´bokiego nacinania w∏ókien mi´snych
przy jednoczesnym, delikatnym jego rozbijaniu.
Ostrza maszynki wykonane ze stali nierdzewnej wysuwajà si´ przy
uderzeniu w p∏at mi´sa, nacinajàc je na ca∏ej gruboÊci.
Dzi´ki naszej maszynce czas marynowania skracamy do jednej czwartej
czasu potrzebnego przy tradycyjnej obróbce mi´sa. Czas gotowania,
sma˝enia, grillowania zmi´kczonego mi´sa skraca si´ prawie o 50%, a mi´so
o wiele mniej si´ kurczy!
Dodatkowo, jeÊli kawa∏ek mi´sa na poczàtku posypiemy przyprawami, to
dzi´ki ostrzom maszynki zostanà one wprowadzone w g∏àb mi´sa, co
sprawi, ˝e stanie si´ ono soczyste i aromatyczne. Podczas pieczenia zaÊ
dzi´ki naci´ciom sos, którym polewamy mi´so b´dzie sp∏ywa∏ g∏´boko
do Êrodka pieczeni.
Kod
999 642
wymiary (mm)
iloÊç ostrzy
150 x 40 x 105 (h)
51
cena
128,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
37
No˝e HACCP
No˝e HACCP
No˝e HACCP:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ HACCP – do drobiu, ˝ó∏ty
Kod
842 638
Kod
842 737
Kod
842 539
Kod
843 239
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
180
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
240
typ
d∏ugoÊç (mm)
do filetowania
150
typ
d∏ugoÊç (mm)
ostrza∏ka
230
cena
15,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
12,00 PLN
cena
20,00 PLN
Maszynka do zmi´kczania drobiu
Nowoczesna i najskuteczniejsza technologia uszlachetniania, rozmi´kczania
oraz polepszania jakoÊci i smaku mi´sa bez u˝ycia chemikaliów.
Maszynka ∏àczy w sobie metod´ g∏´bokiego nacinania w∏ókien mi´snych
przy jednoczesnym, delikatnym jego rozbijaniu.
Ostrza maszynki wykonane ze stali nierdzewnej wysuwajà si´ przy
uderzeniu w p∏at mi´sa, nacinajàc je na ca∏ej gruboÊci.
Dzi´ki naszej maszynce czas marynowania skracamy do jednej czwartej
czasu potrzebnego przy tradycyjnej obróbce mi´sa. Czas gotowania,
sma˝enia, grillowania zmi´kczonego mi´sa skraca si´ prawie o 50%, a mi´so
o wiele mniej si´ kurczy!
Dodatkowo, jeÊli kawa∏ek mi´sa na poczàtku posypiemy przyprawami, to
dzi´ki ostrzom maszynki zostanà one wprowadzone w g∏àb mi´sa, co
sprawi, ˝e stanie si´ ono soczyste i aromatyczne. Podczas pieczenia zaÊ
dzi´ki naci´ciom sos, którym polewamy mi´so b´dzie sp∏ywa∏ g∏´boko
do Êrodka pieczeni.
Kod
999 643
wymiary (mm)
iloÊç ostrzy
150 x 40 x 105 (h)
51
cena
128,00 PLN
No˝e HACCP:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ HACCP – do ryb, niebieski
Kod
842 645
Kod
842 744
Kod
842 546
Kod
843 246
38
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
180
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
240
typ
d∏ugoÊç (mm)
do filetowania
150
typ
d∏ugoÊç (mm)
ostrza∏ka
230
cena
15,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
12,00 PLN
cena
20,00 PLN
No˝e HACCP
No˝e HACCP
No˝e HACCP:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ HACCP – do nabia∏u i delikatesów, bia∏y
Kod
842 256
Kod
842 355
Kod
842 553
Kod
842 652
Kod
842 751
Kod
843 055
Kod
843 154
Kod
842 993
Kod
843 253
typ
d∏ugoÊç (mm)
uniwersalny
90
typ
d∏ugoÊç (mm)
uniwersalny
130
typ
d∏ugoÊç (mm)
do filetowania
150
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
180
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
240
typ
d∏ugoÊç (mm)
do chleba / ciast
250
typ
d∏ugoÊç (mm)
do chleba / ciast
300
typ
d∏ugoÊç (mm)
nó˝ do sera
300
typ
d∏ugoÊç (mm)
ostrza∏ka
230
cena
12,00 PLN
cena
10,00 PLN
cena
12,00 PLN
cena
15,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
20,00 PLN
cena
180,00 PLN
cena
20,00 PLN
No˝e HACCP:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ HACCP – do gotowanych mi´s, bràzowy
Kod
842 669
Kod
842 799
Kod
842 966
Kod
842 260
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
180
typ
d∏ugoÊç (mm)
kucharski
240
typ
d∏ugoÊç (mm)
do kebaba, shoarmy, szynki pieczonej
350
typ
d∏ugoÊç (mm)
ostrza∏ka
230
cena
15,00 PLN
cena
18,00 PLN
cena
26,00 PLN
cena
20,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
39
Zestawy no˝y HACCP
Zestawy no˝y HACCP
Zestaw no˝yków HACCP 90 mm
– 6 sztuk
– wykonane ze stali walcowanej
– ràczka z tworzywa
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 010
cena
90
38,00 PLN
Zestaw no˝yków HACCP 75 mm
– 6 sztuk
– wykonane ze stali walcowanej
– ràczka z tworzywa
Kod
d∏ugoÊç (mm)
842 003
cena
75
36,00 PLN
No˝yki
No˝yki
No˝yk uniwersalny
– wykonany ze stali nierdzewnej
– drewniana ràczka
Kod
841 006
841 013
841 020
typ
d∏. ostrza/no˝a (mm)
do warzyw
do obierania
do obierania (z wygi´tym ostrzem)
78/180
82/190
60/165
cena
12,00 PLN
12,00 PLN
12,00 PLN
No˝yk uniwersalny
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Kod
841 105
841 112
841 129
typ
d∏. ostrza/no˝a (mm)
do warzyw
do obierania
do obierania (z wygi´tym ostrzem)
75/180
87/190
60/165
cena
8,00 PLN
8,00 PLN
8,00 PLN
No˝yk do pomidorów
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
– zàbkowane ostrze
Kod
841 136
40
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
typ
d∏. ostrza/no˝a (mm)
do pomidorów
110/210
cena
8,00 PLN
No˝yki
No˝yki
No˝yce kuchenne – uniwersalne
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka powlekana tworzywem
Kod
d∏ugoÊç (mm)
781 425
cena
210
12,00 PLN
Obierak
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
d∏. ostrza (mm)
d∏. no˝a (mm)
50
110
841 204
cena
10,00 PLN
Obierak
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
d∏. ostrza (mm)
d∏. no˝a (mm)
50
155
841 211
cena
8,00 PLN
Nó˝ do ostryg
– wykonany ze stali chromowej
Kod
781 906
d∏ugoÊç (mm)
190
cena
16,00 PLN
Ostrza∏ka do no˝y
– zabezpieczenie palców
Kod
820 605
d∏ugoÊç (mm)
140
cena
80,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
41
No˝e dekoracyjne
No˝e dekoracyjne
No˝e dekoracyjne:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Nó˝ do obierania cytrusów
Kod
d∏ugoÊç (mm)
845 001
cena
165
16,00 PLN
Nó˝ dekoracyjny do cytrusów
Kod
d∏ugoÊç (mm)
845 002
cena
140
18,00 PLN
Wydrà˝acz do jab∏ek
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
∅ 16
175
845 003
cena
12,00 PLN
Nó˝ do obierania z ruchomym ostrzem
Kod
d∏ugoÊç (mm)
845 005
cena
175
15,00 PLN
Nó˝ dekoracyjny do kulek
Kod
Êrednica (mm)
d∏ugoÊç (mm)
∅ 22/25
165
845 006
cena
30,00 PLN
Nó˝ dekoracyjny owalny-karbowany
Kod
845 007
d∏ugoÊç (mm)
160
cena
19,00 PLN
Nó˝ dekoracyjny do mas∏a
Kod
845 008
d∏ugoÊç (mm)
185
cena
18,00 PLN
Nó˝ dekoracyjny – kana∏owy
Kod
845 009
d∏ugoÊç (mm)
145
cena
20,00 PLN
Nó˝ dekoracyjny V
Kod
845 010
d∏ugoÊç (mm)
205
cena
18,00 PLN
Nó˝ do cienkiego obierania
– podwójne ostrze
Kod
845 018
42
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
d∏ugoÊç (mm)
160
cena
10,00 PLN
No˝e dekoracyjne
Kod
845 012
iloÊç elementów
7
cena
164,00 PLN
Zestaw no˝y dekoracyjnych do wycinania – 8 elementów
– przezroczyste etui
Kod
845 013
iloÊç elementów
8
No˝e dekoracyjne
Zestaw no˝y dekoracyjnych – 7 elementów
ostrza∏ka
ceramiczna
cena
186,00 PLN
No˝e specjalistyczne
No˝e specjalistyczne
Skrobak do ryb
– ràczka wykonana z tworzywa
– poczwórne wyjmowane ostrze – u∏atwia czyszczenie
Kod
845 014
wymiary (mm)
50 x 225
cena
80,00 PLN
Tarka do imbiru i skórki cytrusów
– podstawa i ràczka wykonana z tworzywa
– 2 nó˝ki
Kod
845 015
wymiary (mm)
80 x 250
cena
80,00 PLN
Strug do trufli i grzybów z suwakiem
Kod
845 016
wymiary (mm)
65 x 250
cena
120,00 PLN
Nó˝ Julienne
– z zestawem 3 ostrzy
– do wykrawania plastrów i pasków
Kod
845 017
wymiary (mm)
65 x 180
cena
90,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
43
Po j e m n i k i G N E c o L i n e
Pojemniki GN Eco Line
Pojemniki GN Eco Line wkonane sà ze stali nierdzewnej. Wysoka, profesjonalna jakoÊç. Idealny standard GN. Solidna
konstrukcja. ¸agodne kraw´dzie pozwalajàce utrzymaç czystoÊç. Wzmocnione rogi. Mogà byç stosowane w piecach konwekcyjnych,
wyparzarkach, mroêniach itp.
GN 1/1 – 530x325 mm
Kod
806 159
806 142
806 135
806 128
806 111
806 104
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
40
20
28
21
14
9
5
2,5
cena
85,00 PLN
67,00 PLN
48,00 PLN
38,00 PLN
34,00 PLN
32,00 PLN
GN 2/3 – 354x325 mm
Kod
806 258
806 241
806 234
806 227
806 210
806 203
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
40
20
18
13
9
5,5
3
1,5
cena
80,00 PLN
58,00 PLN
40,00 PLN
31,00 PLN
30,00 PLN
29,00 PLN
GN 1/2 – 325x265 mm
Kod
806 357
806 340
806 333
806 326
806 319
806 302
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
40
20
12,5
9,5
6,5
4
2
1
cena
56,00 PLN
42,00 PLN
27,00 PLN
21,00 PLN
19,00 PLN
18,00 PLN
GN 1/3 – 325x176 mm
Kod
806 456
806 449
806 432
806 425
806 418
806 401
44
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
40
20
7,8
5,7
4
2,5
1,5
0,6
cena
41,00 PLN
32,00 PLN
24,00 PLN
17,00 PLN
16,00 PLN
15,00 PLN
Pojemniki GN Eco Line
Kod
806 555
806 548
806 531
806 524
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
5,5
4
2,8
1,8
Po j e m n i k i G N E c o L i n e
GN 1/4 – 265x162 mm
cena
38,00 PLN
27,00 PLN
20,00 PLN
15,00 PLN
GN 1/6 – 176x162 mm
Kod
806 654
806 647
806 630
806 623
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
3,4
2,4
1,6
1
cena
29,00 PLN
24,00 PLN
14,00 PLN
12,00 PLN
GN 1/9 – 176x108 mm
Kod
806 739
806 722
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
100
65
1
0,6
cena
13,00 PLN
8,00 PLN
Ruszt stalowy
Kod
801 134
801 901
801 135
wymiary (mm)
GN 2/1 – 530 x 650
GN 1/1 – 530 x 325
GN 2/3 – 354 x 325
cena
135,00 PLN
69,00 PLN
58,00 PLN
Listwa wspornikowa
Kod
808 153
808 108
nazwa
listwa 1/1
listwa 1/2
cena
18,00 PLN
12,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
45
Pojemniki GN Eco Line
Po j e m n i k i G N E c o L i n e
Pokrywka do GN
Kod
806 814
806 821
806 838
806 845
806 852
806 869
806 876
wymiary (mm)
GN 1/1 – 530 x 325
GN 2/3 – 354 x 325
GN 1/2 – 265 x 325
GN 1/3 – 325 x 176
GN 1/4 – 265 x 162
GN 1/6 – 176 x 162
GN 1/9 – 176 x 108
cena
28,00 PLN
25,00 PLN
16,00 PLN
13,00 PLN
12,00 PLN
8,00 PLN
7,00 PLN
Pokrywka do GN z wyci´ciem na chochl´
Kod
806 913
806 920
806 937
806 944
806 951
806 968
806 975
wymiary (mm)
GN 1/1 – 530 x 325
GN 2/3 – 354 x 325
GN 1/2 – 265 x 325
GN 1/3 – 325 x 176
GN 1/4 – 265 x 162
GN 1/6 – 176 x 162
GN 1/9 – 176 x 108
cena
32,00 PLN
29,00 PLN
19,00 PLN
15,00 PLN
13,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
Pokrywka do GN z uszczelkà silikonowà – szczelna
Kod
804 001
804 018
804 025
804 032
804 049
804 056
wymiary (mm)
GN 1/1 – 530 x 325
GN 2/3 – 354 x 325
GN 1/2 – 265 x 325
GN 1/3 – 325 x 176
GN 1/4 – 265 x 162
GN 1/6 – 176 x 162
cena
138,00 PLN
108,00 PLN
94,00 PLN
84,00 PLN
74,00 PLN
68,00 PLN
Cedzak do pojemników GN
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
– przeznaczony do odsàczania zawartoÊci pojemników
Kod
803 905
46
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
290 x 230
cena
199,00 PLN
Pojemniki GN Eco Line – perforowane
GN 1/1 – 530x325 mm
Kod
807 132
807 125
807 118
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
100
65
40
14
9
5
cena
68,00 PLN
58,00 PLN
54,00 PLN
GN 2/3 – 354x325 mm
Kod
807 224
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
65
5,5
cena
48,00 PLN
Po j e m n i k i G N E c o L i n e – p e r f o r o w a n e
Pojemniki GN o zwi´kszonej wytrzyma∏oÊci ze stali nierdzewnej. Najwy˝sza profesjonalna jakoÊç. Idealny standard GN.
Bardzo solidna konstrukcja. ¸agodne kraw´dzie pozwalajàce utrzymaç czystoÊç. Mogà byç stosowane w piecach konwekcyjnych,
wyparzarkach, mroêniach itp. Wzmocnione naro˝niki.
GN 1/2 – 325x265 mm
Kod
807 330
807 323
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
100
65
6,5
4
cena
48,00 PLN
38,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
47
Po j e m n i k i G N Pr o f i L i n e
Pojemniki GN Profi Line
Pojemniki GN Profi Line wykonane sà ze stali CNS 18/10 o gruboÊci 0,8 mm. Najwy˝sza profesjonalna jakoÊç. Idealny
standard GN. Bardzo solidna konstrukcja. ¸agodne kraw´dzie pozwalajàce utrzymaç czystoÊç. Wzmocnione naro˝niki. Mogà
byç stosowane w piecach konwekcyjnych, wyparzarkach, mroêniach – w temp. od -22 0C do 300 0C.
GN 1/1 – 530x325 mm
Kod
801 208
801 215
801 222
801 239
801 246
801 247
g∏´bokoÊç (mm)
200
150
100
65
40
20
cena
136,00 PLN
94,00 PLN
74,00 PLN
58,00 PLN
56,00 PLN
39,00 PLN
GN 2/3 – 354x325 mm
Kod
801 307
801 314
801 321
801 338
801 345
801 346
g∏´bokoÊç (mm)
200
150
100
65
40
20
cena
108,00 PLN
86,00 PLN
58,00 PLN
48,00 PLN
40,00 PLN
30,00 PLN
GN 2/4 – 530x162 mm
Kod
802 415
802 410
802 406
802 404
802 402
g∏´bokoÊç (mm)
150
100
65
40
20
cena
68,00 PLN
58,00 PLN
38,00 PLN
36,00 PLN
32,00 PLN
GN 1/2 – 325x265 mm
Kod
801 406
801 413
801 420
801 437
801 444
801 445
48
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
g∏´bokoÊç (mm)
200
150
100
65
40
20
cena
88,00 PLN
62,00 PLN
54,00 PLN
40,00 PLN
34,00 PLN
32,00 PLN
Pojemniki GN Profi Line
Kod
g∏´bokoÊç (mm)
801 505
801 512
801 529
801 536
801 537
801 538
Po j e m n i k i G N Pr o f i L i n e
GN 1/3 – 325x176 mm
cena
200
150
100
65
40
20
74,00 PLN
66,00 PLN
38,00 PLN
32,00 PLN
26,00 PLN
22,00 PLN
GN 1/4 – 265x162 mm
Kod
g∏´bokoÊç (mm)
801 604
801 611
801 628
801 635
801 637
cena
200
150
100
65
20
68,00 PLN
56,00 PLN
34,00 PLN
26,00 PLN
20,00 PLN
GN 1/6 – 176x162 mm
Kod
g∏´bokoÊç (mm)
801 703
801 710
801 727
801 734
cena
200
150
100
65
56,00 PLN
48,00 PLN
34,00 PLN
20,00 PLN
GN 1/9 – 176x108 mm
Kod
g∏´bokoÊç (mm)
801 826
801 833
cena
100
65
34,00 PLN
18,00 PLN
Pojemnik GN „Konwektomat“ (do 800 0C)
Kod
rozmiar
g∏´bokoÊç (mm)
411 120
411 140
411 160
412 320
412 340
412 360
GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1
GN 2/3
GN 2/3
GN 2/3
20
40
60
20
40
60
cena
90,00 PLN
100,00 PLN
110,00 PLN
80,00 PLN
90,00 PLN
100,00 PLN
Pojemnik nieprzywierajàcy Quantum
– wykonany ze stali nierdzewnej z nieprzywierajàcà pow∏okà Quantum
Kod
rozmiar
g∏´bokoÊç (mm)
115 019
GN 1/1
20
cena
140,00 PLN
Pokrywka do GN
Kod
rozmiar
cena
804 100
804 117
804 124
804 172
804 131
804 148
804 155
804 162
GN 1/1
GN 2/3
GN 1/2
GN 2/4
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 1/9
48,00 PLN
34,00 PLN
32,00 PLN
30,00 PLN
24,00 PLN
20,00 PLN
18,00 PLN
16,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
49
Po j e m n i k i G N Pr o f i L i n e z u c h w y t a m i
Pojemniki GN Profi Line z uchwytami
Najwy˝sza profesjonalna jakoÊç. Idealny standard GN. Stal 18/10. Bardzo solidna konstrukcja. ¸agodne kraw´dzie pozwalajàce
utrzymaç czystoÊç. Mogà byç stosowane w piecach konwekcyjnych, wyparzarkach, mroêniach itp.
GN 1/1 – 530 x 325 mm
Kod
711 200
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊci (l)
200
26
cena
180,00 PLN
GN 2/3 – 354 x 325 mm
Kod
723 200
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊci (l)
200
16
cena
160,00 PLN
GN 1/2 – 325 x 265 mm
Kod
712 200
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊci (l)
200
11
cena
140,00 PLN
GN 1/3 – 325 x 176 mm
Kod
713 200
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊci (l)
200
7
cena
100,00 PLN
GN 1/4 – 265 x 162 mm
Kod
714 200
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊci (l)
200
4,8
cena
90,00 PLN
GN 1/6 – 176 x 162 mm
Kod
716 200
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊci (l)
200
2,8
cena
85,00 PLN
Pokrywka do GN z wyci´ciem na uchwyty
50
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Kod
rozmiar
cena
805 236
805 237
805 238
805 235
805 234
805 233
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 2/3
GN 1/4
GN 1/6
60,00 PLN
45,00 PLN
40,00 PLN
50,00 PLN
35,00 PLN
30,00 PLN
Pojemniki GN z poliw´glanu
Po j e m n i k i G N z p o l i w ´ g l a n u
Wysokiej jakoÊci profesjonalne pojemniki GN wykonane z przezroczystego poliw´glanu.
GN 1/1 – 530 x 325 mm, zakres temp. -40 0C – 99 0C
Kod
861 202
861 219
861 226
861 233
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
28
21
14
9
cena
62,00 PLN
52,00 PLN
42,00 PLN
34,00 PLN
GN 1/2 – 325 x 265 mm, zakres temp. -40 0C – 99 0C
Kod
861 400
861 417
861 424
861 431
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
65
12,5
9,5
6,5
4
cena
38,00 PLN
30,00 PLN
26,00 PLN
20,00 PLN
GN 1/3 – 325 x 176 mm, zakres temp. -40 0C – 99 0C
Kod
861 516
861 523
861 530
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
150
100
65
5,7
4
2,5
cena
24,00 PLN
20,00 PLN
16,00 PLN
GN 1/4 – 265 x 162 mm, zakres temp. -40 0C – 99 0C
Kod
861 615
861 622
861 639
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
150
100
65
4
2,8
1,8
cena
20,00 PLN
16,00 PLN
14,00 PLN
GN 1/6 – 176 x 162 mm, zakres temp. -40 0C – 99 0C
Kod
861 714
861 721
861 738
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
150
100
65
2,4
1,6
1
cena
16,00 PLN
14,00 PLN
12,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
51
Pojemniki GN z poliw´glanu
Po j e m n i k i G N
Pokrywka do GN – zakres temp. -40 0C – 99 0C
Kod
864 104
864 128
864 135
864 142
864 159
wymiary (mm)
rozmiar
cena
530 x 325
265 x 325
325 x 126
265 x 162
176 x 162
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
26,00 PLN
16,00 PLN
12,00 PLN
9,00 PLN
8,00 PLN
Ociekacz
Kod
868 522
868 546
868 553
wymiary (mm)
rozmiar
cena
530 x 325
265 x 325
325 x 176
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
28,00 PLN
14,00 PLN
12,00 PLN
Po j e m n i k i G N – p o r c e l a n o w e
Pojemniki GN – porcelanowe
Pojemnik GN – bia∏a porcelana, wysoka jakoÊç hotelowa
Kod
783 009
wymiary (mm)
530 x 325 x 65 (h) – GN 1/1
cena
88,00 PLN
Pojemnik GN – bia∏a porcelana, wysoka jakoÊç hotelowa
Kod
783 016
wymiary (mm)
236 x 325 x 65 (h) – GN 1/2
cena
46,00 PLN
Pojemnik GN – bia∏a porcelana, wysoka jakoÊç hotelowa
Kod
783 023
wymiary (mm)
176 x 325 x 65 (h) – GN 1/3
cena
34,00 PLN
Pojemnik GN – bia∏a porcelana, wysoka jakoÊç hotelowa
Kod
783 030
783 047
52
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
530 x 325 x 20 (h) – GN 1/1
265 x 325 x 20 (h) – GN 1/2
cena
78,00 PLN
42,00 PLN
Pojemniki GN HACCP do przechowywania produktów spo˝ywczych z polietylenu
GN 1/1 – 530 x 325 mm – z pokrywkà
Kod
870 570
870 549
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
28
21
cena
98,00 PLN
92,00 PLN
GN 1/2 – 325 x 265 mm – z pokrywkà
Kod
870 464
870 433
870 402
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
200
150
100
12,5
9,5
6,5
cena
68,00 PLN
62,00 PLN
54,00 PLN
GN 1/3 – 325 x 176 mm – z pokrywkà
Kod
870 365
870 334
870 303
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
150
100
65
5,7
4
2,5
cena
38,00 PLN
34,00 PLN
28,00 PLN
GN 1/4 – 265 x 162 mm – z pokrywkà
Kod
870 266
870 235
870 204
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
150
100
65
4
2,8
1,8
cena
28,00 PLN
24,00 PLN
22,00 PLN
GN 1/6 – 176 x 162 mm – z pokrywkà
Kod
870 167
870 136
870 105
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
150
100
65
2,4
1,6
1
cena
22,00 PLN
21,00 PLN
18,00 PLN
GN 1/9 – 176 x 108 mm – z pokrywkà
Kod
870 068
870 037
870 006
g∏´bokoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
150
100
65
1,5
1
0,6
cena
18,00 PLN
16,00 PLN
15,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Po j e m n i k i G N H A C C P d o p r z e c h o w y w a n i a p r o d u k t ó w s p o ˝ y w c z y c h z p o l i e t y l e n u
Pojemniki GN HACCP pomogà przestrzegaç zasad HACCP w ka˝dym punkcie gastronomicznym. Idealnie nadajà si´ do
przechowywania ˝ywnoÊci, a dzi´ki specjalnym kolorowym klipsom, eliminuje si´ ryzyko pomy∏ki magazynowania ró˝nych
produktów w tych samych pojemnikach. Pojemniki HACCP wykonano z nieprzezroczystego polipropylenu. Nie wch∏aniajà
zapachów i smaków. Mogà byç przechowywane od -40 0C do + 95 0C. Pojemniki mo˝na myç w zmywarkach oraz pi´trowaç.
Ka˝dy pojemnik posiada w zestawie: 4 x 2 klipsy (zielony, ˝ó∏ty, niebieski, czerwony) – do pokrywy i do pojemnika.
Kolor klipsa: zielony – warzywa, ˝ó∏ty – drób, niebieski – ryby, czerwony – mi´so.
Ka˝dy pojemnik ma naklejonà tabel´ do monitorowania procesu magazynowania, którà mo˝na ka˝dorazowo wype∏niaç
zmywalnymi flamastrami. Napisy mo˝na zmywaç wy∏àcznie w zmywarce lub spirytusem 96% (je˝eli po wyciàgni´ciu ze zmywarki
napisy pozosta∏y).
53
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Profi Line
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Profi Line
Wysokiej jakoÊci profesjonalne podgrzewacze do daƒ – idealne do bufetów oraz cateringu.
Podgrzewacz na past´ – GN 1/1
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– polerowana pokrywa
– solidna konstrukcja
– w zestawie 2 pojemniki na past´
– w zestawie pojemnik GN 1/1 – 65 mm
– przygotowane prowadnice do zainstalowania grza∏ki 809 709
– odpowiedni do pojemnika GN 1/1 – 100 mm
Kod
470 008
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
590 x 340 x 355 (h)
9
cena
289,00 PLN
Podgrzewacz na past´ Rolltop – GN 1/1
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– polerowana pokrywa
– solidna konstrukcja
– w zestawie 2 pojemniki na past´
– w zestawie pojemnik GN 1/1 – 65 mm
– przygotowane prowadnice do zainstalowania grza∏ki 809 709
Kod
470 206
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
590 x 340 x 400 (h)
9
cena
398,00 PLN
Grza∏ka do podgrzewaczy – 550 W
– odpowiednia do podgrzewaczy GN 1/1
– montowana na zewnàtrz podgrzewaczy do specjalnych prowadnic
– pasuje do podgrzewaczy 470 008 i 470 206
– moc 550 W, 230 V
Kod
809 709
wy∏àcznik
54
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
200 x 320
cena
164,00 PLN
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Eco Line
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Eco Line
Wysokiej jakoÊci profesjonalne podgrzewacze do daƒ – idealne do bufetów oraz cateringu.
Podgrzewacz na past´ – model Eco Line – GN 1/1
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– polerowana pokrywa
– w zestawie 2 pojemniki na past´
– w zestawie pojemnik GN 1/1 – 65 mm
Kod
475 904
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
605 x 360 x 310 (h)
9
cena
159,00 PLN
Podgrzewacz na past´ – model Eco Line – GN 1/2
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– polerowana pokrywa
– w zestawie 1 pojemnik na past´
– w zestawie pojemnik GN 1/2 – 65 mm
Kod
475 201
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
385 x 295 x 310 (h)
4,5
cena
129,00 PLN
Podgrzewacz na past´ – model Eco Line – okràg∏y
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– polerowana pokrywa
– w zestawie 1 pojemnik na past´
– w zestawie pojemnik na wod´ 4 l
Kod
470 619
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 390 x 270 (h)
4
cena
116,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
55
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Profi Line
Profesjonalne podgrzewacze na past´ – Profi Line
Wysokiej jakoÊci profesjonalne podgrzewacze do daƒ – idealne do bufetów oraz cateringu.
Podgrzewacz na past´ – GN 1/1
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– polerowana pokrywa
– w zestawie 2 pojemniki na past´
– w zestawie pojemnik GN 1/1 – 65 mm
Kod
471 005
pojemnoÊç (l)
9
cena
139,00 PLN
Podgrzewacz na past´ – owalny
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– polerowana pokrywa
– w zestawie 1 pojemnik na past´
– w zestawie pojemnik stalowy
Kod
470 701
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
545 x 305 x 300 (h)
5,5
cena
179,00 PLN
Podgrzewacz do zup na past´ okràg∏y
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– w zestawie jeden pojemnik stalowy z pokrywà
– pokrywka z wyci´ciem na chochle
– idealny do zup
– w zestawie 1 pojemnik na past´
Kod
472 507
56
wymiary (mm)
585 x 385 x 315 (h)
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 370 x 345 (h)
11
cena
149,00 PLN
Akcesoria do podgrzewaczy
Akcesoria do podgrzewaczy
Adaptor do pojemników do zup
– pasuje do ró˝nych typów podgrzewaczy GN 1/1
– adaptuje podgrzewacze na dwa pojemniki do zup
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
Kod
470 930
wymiary (mm)
530 x 325
cena
52,00 PLN
Wk∏ad do adaptora 470 930 do zup
– wykonany w ca∏oÊci ze stali chromowej
– z pokrywà
– pojemnoÊç 4,2 l
Kod
470 909
wymiary (mm)
Ø 220 x 190 (h)
cena
58,00 PLN
Podstawka pod przybory bufetowe
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
722 107
Ø 120 x 240
24,00 PLN
Pojemnik na past´
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
470 503
wymiary (mm)
Ø 90 x 60
cena
10,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
57
Pasty do podgrzewaczy
Pa s t y d o p o d g r z e w a c z y
Wysokiej jakoÊci pasty do podgrzewaczy:
– do 4 godzin palenia
– czysty etanol
– bezzapachowa
– nietoksyczna
– nie osmala naczyƒ
– ekologiczna
– wysoka temperatura spalania
Pasta do podgrzewaczy HORECA – puszka 200 g – etanol
Kod
194 355
iloÊç w kartonie
cena/szt.
72
2,79 PLN
Pasta do podgrzewaczy BLAZE – puszka 200 g – etanol
Kod
193 310
iloÊç w kartonie
cena/szt.
72
2,69 PLN
Pasta do podgrzewaczy butelka 1 litr – etanol
Kod
190 500
iloÊç w kartonie
12
cena/szt.
11,00 PLN
Pasta do podgrzewaczy wiadro 4 kg – etanol
Kod
190 401
iloÊç w kartonie
4
cena/szt.
48,00 PLN
Pompka do pasty
– idealna do wiadra 4 kg
Kod
195 604
58
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena/szt.
36,00 PLN
Paliwo do podgrzewaczy z knotem
Paliwo do podgrzewaczy z knotem – puszka 180 g
JAKOÂå PŁOMIENIA
– specjalny knot zapewnia odpowiednià temperatur´ i płomieƒ palenia
– regulowana wysokoÊç knota
– temperatura palenia – ponad 90 0C
– jednakowo wysoka temperatura i wysokoÊç płomienia w trakcie
całego procesu spalania
ziny
d
o
g
4
PLN
BEZPIECZE¡STWO
– paliwo spala si´ w 100%
– nie emituje toksyn oraz zapachów
– zawiera glikol dwuetylenu
– nie nagrzewajàca si´ puszka
Kod
193 754
8
za 3,4
wydajnoÊç (h)
iloÊç w kartonie
cena/szt.
4
72
3,48 PLN
Pa l i w o d o p o d g r z e w a c z y z k n o t e m
Specjalna zakr´tka umo˝liwia:
– wielokrotne u˝ycie tej samej puszki
– magazynowanie
– przenoszenie
Specjalna zakr´tka umo˝liwia:
– wielokrotne u˝ycie tej samej puszki
– magazynowanie
– przenoszenie
Paliwo do podgrzewaczy z knotem – puszka 250 g
JAKOÂå PŁOMIENIA
– specjalny knot zapewnia odpowiednià temperatur´ i płomieƒ palenia
– regulowana wysokoÊç knota
– temperatura palenia – ponad 90 0C
– jednakowo wysoka temperatura i wysokoÊç płomienia w trakcie
całego procesu spalania
si´
alàce
p
j
e
˝
e
u
Najd∏ o w Polsc
paliw
BEZPIECZE¡STWO
– paliwo spala si´ w 100%
– nie emituje toksyn oraz zapachów
– zawiera glikol dwuetylenu
– nie nagrzewajàca si´ puszka
Kod
193 709
!!!
n
i
z
d
6 go
LN
9P
za 3,8
wydajnoÊç (h)
iloÊç w kartonie
cena/szt.
6
72
3,89 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
59
Profesjonalne kocio∏ki elektryczne
Profesjonalne kocio∏ki elektryczne
Kocio∏ek do zup HENDI Eco Line
– wk∏ad wykonany ze stali nierdzewnej
– obudowa wykonana z wysoko udarowego tworzywa
– pokrywa wykonana z przezroczystego poliw´glanu
– grza∏ka z termostatem
– regulacja temperatury do 85 0C
– w zestawie magnetyczne zawieszki
– moc 400 W, 230 V
Kod
860 007
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 360 x 360 (h)
10
cena
229,00 PLN
Kocio∏ek do zup Standard
– pokrywa i pojemnik na wod´ wykonany ze stali nierdzewnej
– obudowa wykonana ze stali
– grza∏ka z termostatem
– regulacja mocy
– w zestawie magnetyczne zawieszki
– moc 435 W, 230 V
Kod
860 083
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 340 x 360 (h)
10
cena
239,00 PLN
Kocio∏ek do zup HENDI Profi Line
– pokrywa i pojemnik na wod´ wykonany ze stali nierdzewnej
– obudowa wykonana z polerowanej stali chromowej
– grza∏ka z termostatem
– regulacja mocy
– w zestawie magnetyczne zawieszki
– moc 435 W, 230 V
Kod
860 304
60
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 340 x 360 (h)
10
cena
399,00 PLN
Profesjonalne podgrzewacze elektryczne
Profesjonalne podgrzewacze elektryczne
Podgrzewacz elektryczny Eco Line
– wk∏ad i pokrywa wykonana ze stali chromowej
– wanna wodna wykonana z wysokiej jakoÊci polipropylenu
odpornego na wysokà temperatur´
– p∏ynna regulacja temperatury do 95 0C
– wy∏àcznik, lampka kontrolna
– zawiera pojemnik GN 1/1 – 65 mm
– moc 500 W, 230 V
Kod
204 603
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
630 x 355 x 270 (h)
9
cena
358,00 PLN
Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 Profi Line
– wykonany ze stali chromowej
– wanna wodna wykonana z wysokiej jakoÊci polipropylenu
odpornego na wysokà temperatur´
– p∏ynna regulacja temperatury do 95 0C
– wy∏àcznik, lampka kontrolna
– zawiera pojemnik GN 1/1 – 100 mm
– moc 500 W, 230 V
Kod
204 702
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
630 x 355 x 270 (h)
9
cena
398,00 PLN
Podgrzewacz elektryczny Eco Line – okràg∏y
– wanna wodna wykonana z wysokiej jakoÊci polipropylenu
odpornego na wysokà temperatur´
– pokrywa wykonana ze szk∏a
– p∏ynna regulacja temperatury do 95 °C
– w zestawie pojemnik ze stali nierdzewnej Ø 360 x 65 mm
– wy∏àcznik, lampka kontrolna
– moc 500 W, 230 V
Kod
204 832
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 405 x 248 (h)
6,8
cena
259,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
61
Profesjonalne podgrzewacze elektryczne
Profesjonalne podgrzewacze elektryczne
Podgrzewacz elektryczny Silver Line GN 1/1
– w ca∏oÊci wykonany z polerowanej stali nierdzewnej
– termostat od 65 do 95 0C
– grza∏ka z termostatem
– lampka kontrolna, wy∏àcznik
– zawiera pojemnik GN 1/1 – 100 mm
– moc 1000 W, 230 V
Kod
204 900
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
615 x 355 x 280 (h)
9
cena
549,00 PLN
Podgrzewacz elektryczny Silver Line okràg∏y
– w ca∏oÊci wykonany ze stali nierdzewnej
– pokrywa wykonana ze szk∏a
– termostat od 65 do 95 0C
– grza∏ka z termostatem
– lampka kontrolna, wy∏àcznik
– w zestawie pojemnik Ø 400 mm, 65 mm
– moc 1000 W, 230 V
Kod
239 902
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 400 x 250 (h)
6,8
cena
399,00 PLN
Podgrzewacz elektryczny Silver Line – okràg∏y
– wykonany w ca∏oÊci ze stali nierdzewnej
– pokrywa wykonana ze szk∏a
– p∏ynna regulacja temperatury do 95 °C
– w zestawie pojemnik Ø 300 mm, 65 mm
– wy∏àcznik, lampka kontrolna
– moc 500 W, 230 V
Kod
239 919
62
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 330 x 223 (h)
3,8
cena
299,00 PLN
Profesjonalne dyspensery do soków i muesli
Profesjonalne dyspensery do soków i muesli
Dyspenser do soku – 8 litrów
– obudowa wykonana z wysokopolerowanej stali nierdzewnej
– niekapiàcy kranik
– ∏atwy do czyszczenia ze zdejmowalnà kratkà Êciekowà
– posiada specjalnà rur´ umieszczonà w Êrodku dozownika
przeznaczonà na lód sch∏adzajàcy napój
Kod
425 299
wymiary (mm)
cena
360 x 260 x 560 (h)
379,00 PLN
Dyspenser do muesli 1-grupowy
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnik na musli wykonany z tworzywa
– posiada elastyczny dozownik
– szczelna pokrywa pozwala zachowaç d∏ugo Êwie˝oÊç
– wolnostojàcy lub do zawieszenia na Êcianie
Kod
557 402
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
180 x 150 x 385 (h)
3,5
cena
220,00 PLN
Dyspenser do muesli 2-grupowy
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnik na musli wykonany z tworzywa
– posiada elastyczny dozownik
– szczelna pokrywa pozwala zachowaç d∏ugo Êwie˝oÊç
– wolnostojàcy lub do zawieszenia na Êcianie
Kod
557 501
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
180 x 320 x 385 (h)
2 x 3,5
cena
399,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
63
Dyspensery do zimnych sosów
Dyspensery do zimnych sosów
Dyspenser 1-cz´Êciowy Profi Line
– stal nierdzewna 18/10
– zawiera pojemnik GN i wysokiej jakoÊci pompk´
– wy∏àcznie do zimnych sosów
– pojemnoÊç: 7,8 l (GN 1/3, 200 mm (h))
Kod
203 408
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
185 x 330 x 450 (h)
7,8
cena
699,00 PLN
Dyspenser 2-cz´Êciowy Profi Line
– stal nierdzewna 18/10
– zawiera pojemniki GN i wysokiej jakoÊci pompk´
– wy∏àcznie do zimnych sosów
– pojemnoÊç: 2 x 7,8 l (2 x GN 1/3, 200 mm (h))
Kod
203 507
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
370 x 330 x 450 (h)
2 x 7,8
cena
1299,00 PLN
Dyspenser 3-cz´Êciowy Profi Line
– stal nierdzewna 18/10
– zawiera pojemniki GN i wysokiej jakoÊci pompk´
– wy∏àcznie do zimnych sosów
– pojemnoÊç: 3 x 7,8 l (2 x GN 1/3, 200 mm (h))
Kod
203 606
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
555 x 330 x 450 (h)
3 x 7,8
cena
1899,00 PLN
Dyspenser do sosów Eco Line
– wykonany z polietylenu
Kod
557 808
557 815
557 822
557 907
557 914
557 921
pojemnoÊç (l)
wymiary (mm)
kolor
0,35
0,35
0,35
0,70
0,70
0,70
Ø 55 x 205 (h)
Ø 55 x 205 (h)
Ø 55 x 205 (h)
Ø 70 x 240 (h)
Ø 70 x 240 (h)
Ø 70 x 240 (h)
˝ó∏ty
czerwony
bia∏y
˝ó∏ty
czerwony
bia∏y
cena
1,99 PLN
1,99 PLN
1,99 PLN
2,49 PLN
2,49 PLN
2,49 PLN
Pompka do sosów – zestaw 2 szt.
– wykonana z tworzywa
– do ka˝dej pompki rurka o d∏ugoÊci 125 mm
64
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Kod
wymiary (mm)
cena
999 829
110 x 260 (h)
28,00 PLN
Pojemniki na sztuçce Eco Line
Po j e m n i k i n a s z t u ç c e
Pojemnik na sztuçce GN 1/1 6-cz´Êciowy
– wykonany z tworzywa
Kod
552 353
wymiary (mm)
kolor
cena
530 x 325 x 105 (h)
szary
18,00 PLN
UWAGA: Pojemnik nie zawiera sztuçców.
Pojemnik na sztuçce GN 1/1 4-cz´Êciowy
– wykonany z tworzywa
Kod
552 308
wymiary (mm)
kolor
cena
530 x 325 x 100 (h)
szary
16,00 PLN
UWAGA: Pojemnik nie zawiera sztuçców.
Pojemniki na sztuçce Profi Line
Po j e m n i k i n a s z t u ç c e Pr o f i L i n e
Pojemnik na sztuçce – 3-cz´Êciowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
552 452
wymiary (mm)
380 x 150 x 175 (h)
cena
118,00 PLN
UWAGA: Pojemnik nie zawiera wk∏adów.
Prosimy zamawiaç oddzielnie.
Pojemnik na sztuçce – 4-cz´Êciowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
552 407
wymiary (mm)
255 x 295 x 215 (h)
cena
134,00 PLN
UWAGA: Pojemnik nie zawiera wk∏adów.
Prosimy zamawiaç oddzielnie.
Pojemnik na sztuçce – 6-cz´Êciowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
552 414
wymiary (mm)
375 x 295 x 215 (h)
cena
199,00 PLN
UWAGA! Pojemnik nie zawiera wk∏adów.
Prosimy zamawiaç oddzielnie.
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
65
Pojemniki na sztuçce Eco Line
Po j e m n i k i n a s z t u ç c e E c o L i n e
Pojemnik na sztuçce – 8 cz´Êciowy
– wykonany z tworzywa
Kod
871 102
wymiary (mm)
430 x 210 x 155 (h)
cena
48,00 PLN
Wk∏ad na sztuçce
– wykonany z tworzywa
Kod
871 201
wymiary (mm)
Ø 97 x 13,7 (h)
cena
3,50 PLN
Wk∏ad na sztuçce
– wykonany z tworzywa
Kod
871 300
wymiary (mm)
110 x 110 x 140 (h)
cena
10,00 PLN
Wk∏ad na sztuçce Profi Line
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
552 490
66
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
Ø 97 x 13,7 (h)
cena
18,00 PLN
Przybory do serwowania Profi Line
Przybory do serwowania Profi Line
Chochla
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
721 308
720 509
cena
70 x 285
90 x 315
26,00 PLN
26,00 PLN
¸y˝ka do serwowania
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
720 806
cena
325
26,00 PLN
Chochla do sosów
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
290
0,3
720 400
cena
26,00 PLN
Widelec do sa∏atek
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
720 608
305
cena
26,00 PLN
Widelec do mi´s
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
720 103
325
cena
26,00 PLN
Szpatu∏a
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
721 001
d∏ugoÊç (mm)
235
cena
26,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
67
Przybory do serwowania Profi Line
Przybory do serwowania Profi Line
¸y˝ka cedzakowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
720 905
wymiary (mm)
110 x 365
cena
26,00 PLN
¸y˝ka do sa∏atek
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
721 407
325
cena
26,00 PLN
¸y˝ka do spaghetti
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
721 209
325
cena
26,00 PLN
Nó˝ do mi´s z zàbkowanym ostrzem
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
720 004
315
cena
26,00 PLN
Nó˝ do ciast z zàbkowanym ostrzem
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
721 100
290
cena
26,00 PLN
Podstawka pod przybory bufetowe
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
722 107
68
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
120 x 240
cena
24,00 PLN
Przybory do serwowania Eco Line
Chochla do zup
– wykonana ze stali nierdzewnej
– ràczka z polipropylenu
– specjalny uchwyt do zawieszania
Kod
wymiary (mm)
cena
529 003
Ø 90 x 335 (h)
20,00 PLN
¸y˝ka do potraw
– wykonana ze stali nierdzewnej
– ràczka z polipropylenu
– specjalny uchwyt do zawieszania
Kod
529 300
wymiary (mm)
350 (h)
cena
16,00 PLN
Przybory do serwowania Eco Line
Przybory do podgrzewaczy dzi´ki swojej ró˝norodnoÊci, stanowià wyposa˝enie uzupe∏niajàce do podgrzewaczy na past´ lub
elektrycznych. Ka˝dy element posiada specjalny uchwyt u∏atwiajàcy zawieszanie na ràczce od podgrzewacza.
¸y˝ka cedzakowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
– ràczka z polipropylenu
– specjalny uchwyt do zawieszania
Kod
529 201
wymiary (mm)
345 (h)
cena
16,00 PLN
Widelec
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ràczka z polipropylenu
– specjalny uchwyt do zawieszania
Kod
529 102
wymiary (mm)
345 (h)
cena
16,00 PLN
Szpatu∏a
– wykonana ze stali nierdzewnej
– ràczka z polipropylenu
– specjalny uchwyt do zawieszania
Kod
529 409
wymiary (mm)
355 (h)
cena
16,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
69
¸y˝ki do sa∏atek, chochle z tworzywa
¸y˝ki do sa∏atek, chochle z tworzywa
¸y˝ka do sa∏atek
– wykonana z tworzywa
Kod
564 103
564 158
kolor
d∏ugoÊç (mm)
bia∏a
czarna
235
235
cena
6,00 PLN
6,00 PLN
¸y˝ka do sa∏atek
– wykonana z tworzywa
Kod
564 400
564 455
kolor
d∏ugoÊç (mm)
bia∏a
czarna
335
335
cena
10,00 PLN
10,00 PLN
¸y˝ka do sa∏atek
A
– wykonana z melaminy
Kod
B
563 908
564 004
kolor
d∏ugoÊç (mm)
bia∏a (A)
bia∏a (B)
305
305
cena
10,00 PLN
10,00 PLN
¸y˝ka do spagheti
– wykonana z melaminy
Kod
565 759
kolor
d∏ugoÊç (mm)
czarna
310
cena
10,00 PLN
Chochla
– wykonana z melaminy
Kod
563 502
563 557
563 601
563 656
563 700
563 755
70
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
kolor
d∏ugoÊç (mm)
pojemnoÊç (ml)
bia∏a
czarna
bia∏a
czarna
bia∏a
czarna
235
235
255
255
300
300
70
70
100
100
140
140
cena
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
Porcelana
Po r c e l a n a
Taca
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
783 054
cena
570 x 390
98,00 PLN
Miska – zestaw 6 szt.
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
cena
783 115
Ø 120 x 55 (h)
39,00 PLN
Miska – zestaw 2 szt.
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
783 108
cena
Ø 260 x 118 (h)
69,00 PLN
Taca do sushi – zestaw 3 szt.
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
783 306
783 313
cena
260 x 180
330 x 230
54,00 PLN
94,00 PLN
Taca japoƒska
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
783 405
783 412
783 429
wymiary (mm)
iloÊç w zestawie
290 x 100 x 20 (h)
340 x 115 x 25 (h)
385 x 135 x 30 (h)
3
2
2
cena
39,00 PLN
39,00 PLN
52,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
71
Porcelana
Po r c e l a n a
Taca owalna
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
783 207
783 214
cena
458 x 322 x 32 (h)
565 x 388 x 45 (h)
52,00 PLN
99,00 PLN
Pó∏misek japoƒski
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
783 504
cena
460 x 250 x 50 (h)
62,00 PLN
Taca do sushi
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
783 320
cena
350 x 350 x 45 (h)
52,00 PLN
Talerz japoƒski – zestaw 3 szt.
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
wymiary (mm)
783 559
cena
250 x 250 x 40 (h)
39,00 PLN
Taca japoƒska
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– odpornoÊç na temperatur´ do 600 0C
– nadaje si´ do zmywarek i kuchenek mikrofalowych
– mo˝na pi´trowaç
Kod
783 566
783 573
72
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
iloÊç w zestawie
300 x 125 x 32 (h)
360 x 140 x 35 (h)
3
2
cena
36,00 PLN
34,00 PLN
Porcelana Andaluzja
Pó∏misek owalny
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
Kod
784 006
784 013
784 020
wymiary (mm)
165 x 105 x 30 (h)
215 x 140 x 35 (h)
270 x 180 x 40 (h)
cena
6,00 PLN
10,00 PLN
12,00 PLN
Pó∏misek prostokàtny
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
Kod
784 105
784 112
784 129
wymiary (mm)
100 x 140 x 45 (h)
120 x 190 x 50 (h)
185 x 260 x 55 (h)
cena
Po r c e l a n a A n d a l u z j a
Porcelana Andaluzja-najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku. Odporna na temperatur´ do 600 ºC.
Mo˝na u˝ywaç w kuchenkach mikrofalowych oraz wyparzaç w zmywarkach.
6,00 PLN
10,00 PLN
20,00 PLN
Talerz – fala
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 2 szt.
Kod
wymiary (mm)
784 204
784 211
784 228
200 x 200
250 x 250
300 x 300
cena
20,00 PLN
34,00 PLN
69,00 PLN
Salaterka – muszla
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
wymiary (mm)
784 303
Ø 100
cena
14,00 PLN
Salaterka – prostokàtna
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
784 327
wymiary (mm)
80 x 80 x 35 (h)
cena
14,00 PLN
Salaterka – ∏ódka
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
784 334
wymiary (mm)
90 x 50 x 20 (h)
cena
14,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
73
Porcelana Andaluzja
Po r c e l a n a A n d a l u z j a
Salaterka
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
784 341
wymiary (mm)
90 x 105 x 25 (h)
cena
18,00 PLN
Salaterka – okràg∏a
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
784 358
wymiary (mm)
Ø 90
cena
14,00 PLN
Salaterka – okràg∏a
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
wymiary (mm)
cena
784 365
Ø 75 x 30 (h)
14,00 PLN
Salaterka
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
wymiary (mm)
cena
784 372
Ø 65 x 15 (h)
14,00 PLN
Salaterka
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
wymiary (mm)
cena
784 389
Ø 60 x 25 (h)
12,00 PLN
Talerz – trójkàt
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
784 396
74
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
100 x 100 x 25 (h)
cena
16,00 PLN
Porcelana Andaluzja
Po r c e l a n a A n d a l u z j a
Salaterka
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 6 szt.
Kod
wymiary (mm)
cena
784 402
Ø 90 x 120 (h)
16,00 PLN
Talerz
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 2 szt.
Kod
784 600
784 617
784 624
wymiary (mm)
330 x 330
300 x 300
250 x 250
cena
54,00 PLN
46,00 PLN
30,00 PLN
Pó∏misek
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 4 szt.
Kod
784 709
wymiary (mm)
140 x 140
cena
28,00 PLN
Talerz dzielony – 3 cz´Êciowy
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 2 szt.
Kod
784 501
wymiary (mm)
295 x 295
cena
52,00 PLN
Talerz dzielony – 4 cz´Êciowy
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 2 szt.
Kod
784 518
wymiary (mm)
350 x 350
cena
78,00 PLN
Talerz
– bia∏a porcelana – wysoka jakoÊç hotelowa
– zestaw 2 szt.
Kod
784 525
wymiary (mm)
320 x 320
cena
56,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
75
Tace antypoÊlizgowe – mahoƒ
Ta c e a n t y p o Ê l i z g o w e
Taca antypoÊlizgowa – mahoniowa
UWAGA: nie wyparzaç!
– antypoÊlizgowa
– odpornoÊç termiczna od -10 0C do 100 0C
Kod
507 216
507 117
507 018
507 469
507 865
507 933
kszta∏t
wymiary (mm)
cena
prostokàt
prostokàt
prostokàt
prostokàt
okràg∏a
owalna
325 x 530 GN
370 x 530 EN
430 x 610
330 x 430
Ø 380
210 x 290
38,00 PLN
40,00 PLN
46,00 PLN
30,00 PLN
28,00 PLN
18,00 PLN
Tace antypoÊlizgowe – teak
Ta c e a n t y p o Ê l i z g o w e
Taca antypoÊlizgowa – teak
UWAGA: nie wyparzaç!
– antypoÊlizgowa
– odpornoÊç termiczna od -10 0C do 100 0C
Kod
591 002
591 026
591 019
591 033
kszta∏t
wymiary (mm)
cena
prostokàt
prostokàt
okràg∏a
owalna
325 x 530 GN
370 x 530 EN
Ø 380
210 x 290
38,00 PLN
40,00 PLN
28,00 PLN
18,00 PLN
Ta c e a n t y p o Ê l i z g o w e
Tace antypoÊlizgowe – orzech
76
Taca antypoÊlizgowa – orzech
UWAGA: nie wyparzaç!
– antypoÊlizgowa
– odpornoÊç termiczna od -10 0C do 100 0C
Kod
591 040
591 069
591 057
591 071
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
kszta∏t
wymiary (mm)
cena
prostokàt
prostokàt
okràg∏a
owalna
325 x 530 GN
370 x 530 EN
Ø 380
210 x 290
38,00 PLN
40,00 PLN
28,00 PLN
18,00 PLN
Tace kelnerskie antypoÊlizgowe
Ta c e k e l n e r s k i e a n t y p o Ê l i z g o w e
Taca drewniana z wysokim rantem – antypoÊlizgowa –
kolor mahoƒ
UWAGA: nie wyparzaç!
– antypoÊlizgowa
– odpornoÊç termiczna od -10 0C do 100 0C
Kod
507 711
507 773
kszta∏t
Êrednica (mm)
okràg∏a, kelnerska z wysokim rantem
okràg∏a, kelnerska z wysokim rantem
Ø 320
Ø 420
cena
32,00 PLN
58,00 PLN
Taca poliestrowa kauczukowana z wysokim rantem –
– antypoÊlizgowa – kolor czarny
UWAGA: nie wyparzaç!
– antypoÊlizgowa
– odpornoÊç termiczna od -50 0C do 140 0C
Kod
951 139
951 147
kszta∏t
Êrednica (mm)
kolor
cena
okràg∏a z wysokim rantem
okràg∏a
Ø 320
Ø 360
czarny
czarny
34,00 PLN
38,00 PLN
wet & dry
*
Taca poliestrowa kauczukowana z wysokim rantem –
– antypoÊlizgowa – kolor granit
UWAGA: nie wyparzaç!
– antypoÊlizgowa
– odpornoÊç termiczna od -50 0C do 140 0C
Kod
879 603
879 405
kszta∏t
Êrednica (mm)
kolor
cena
okràg∏a z wysokim rantem
okràg∏a z wysokim rantem
Ø 320
Ø 360
granit
granit
34,00 PLN
38,00 PLN
* wet & dry – taca jest antypoÊlizgowa na mokro i na sucho.
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
77
Tace kauczukowane antypoÊlizgowe
Ta c e k a u c z u k o w a n e a n t y p o Ê l i z g o w e
Taca laminowana powlekana kauczukiem –
– antypoÊlizgowa, kolor czarny
powlekana kauczukiem „wet & dry“ – idealna do restauracji i barów
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
– antypoÊlizgowa na mokro i sucho
– odpornoÊç termiczna od -10 0C do 100 0C
Kod
wet & dry
*
508 626
508 633
508 800
508 817
508 824
kszta∏t
wymiary (mm)
kolor
cena
prostokàt
prostokàt
okràg∏a
okràg∏a
okràg∏a
325 x 530 GN
360 x 460
Ø 400
Ø 350
Ø 280
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
54,00 PLN
42,00 PLN
38,00 PLN
22,00 PLN
18,00 PLN
* wet & dry – taca jest antypoÊlizgowa na mokro i na sucho.
Taca laminowana powlekana kauczukiem –
– antypoÊlizgowa, kolor bràzowy
– powlekana kauczukiem „wet & dry“ – idealna do restauracji i barów
– antypoÊlizgowa na mokro i sucho
– odpornoÊç termiczna od -10 0C do 100 0C
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
Kod
wet & dry
*
951 088
951 095
951 123
951 118
951 101
kszta∏t
wymiary (mm)
kolor
prostokàt
prostokàt
okràg∏a
okràg∏a
okràg∏a
325 x 530 GN
360 x 460
Ø 430
Ø 380
Ø 320
bràzowy
bràzowy
bràzowy
bràzowy
bràzowy
cena
54,00 PLN
48,00 PLN
50,00 PLN
44,00 PLN
38,00 PLN
* wet & dry – taca jest antypoÊlizgowa na mokro i na sucho.
78
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Taca poliestrowa
Ta c a p o l i e s t r o w a
Taca poliestrowa g∏adka
idealna do sto∏ówek i barów samoobs∏ugowych, kolor granit
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
– odpornoÊç termiczna od -50 0C do 140 0C
Kod
876 619
kszta∏t
wymiary (mm)
cena
prostokàt
325 x 530 GN
31,00 PLN
system wentylacji
Tace g∏adkie – mahoƒ
Ta c e g ∏ a d k i e
Taca g∏adka – mahoƒ
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
– odpornoÊç termiczna od -10 0C do 100 0C
Kod
951 171
951 172
951 173
951 174
kszta∏t
wymiary (mm)
kolor
prostokàt
prostokàt
owalna
okràg∏a
325 x 530 GN
370 x 530 EN
210 x 290
Ø 380
mahoƒ
mahoƒ
mahoƒ
mahoƒ
cena
20,00 PLN
22,00 PLN
12,00 PLN
17,00 PLN
Taca kelnerska
Ta c a k e l n e r s k a
Taca kelnerska
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
480 106
wymiary
Ø 320
cena
22,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
79
Tace polipropylenowe – Fast Food
Ta c e p o l i p r o p y l e n o w e – F a s t F o o d
Taca polipropylenowa – Fast Food
idealna do barów szybkiej obs∏ugi
UWAGA: mo˝na wyparzaç!
Kod
878 804
878 811
878 828
878 835
878 842
878 859
kszta∏t
wymiary (mm)
kolor
prostokàt
prostokàt
prostokàt
prostokàt
prostokàt
prostokàt
360 x 460
360 x 460
360 x 460
360 x 460
360 x 460
360 x 460
szary
czerwony
niebieski
zielony
bràz
czarny
cena
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
Tace do serwowania – stalowe
Ta c e d o s e r w o w a n i a
Taca do serwowania – stalowa
80
– chromowana
– wygodna w u˝yciu
– tania
– ozdobiona atrakcyjnym dekorem
– pomaga elegancko serwowaç dania, napoje, przekàski i desery
Kod
496 107
496 206
496 305
496 404
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
kszta∏t
410 x 310
455 x 340
Ø 350
530 x 325 – GN 1/1
prostokàt
owalna
okràg∏a
prostokàt
cena
9,00 PLN
9,00 PLN
9,00 PLN
16,00 PLN
Tace do serwowania – stalowe
Ta c e d o s e r w o w a n i a – s t a l o w e
Taca stalowa – okràg∏a z rantem
– idealna do obs∏ugi imprez cateringowych
– wysoka jakoÊç
– wykonana ze stali chromowej
– ozdobny wzór
Kod
481 301
481 509
481 707
481 905
481 929
wymiar (mm)
Ø 500
Ø 600
Ø 700
Ø 800
Ø 955
cena
89,00 PLN
99,00 PLN
109,00 PLN
189,00 PLN
239,00 PLN
Taca do serwowania – okràg∏a
– idealna do obs∏ugi imprez cateringowych
– wysoka jakoÊç
– wykonana ze stali chromowej
– ozdobny wzór
Kod
480 205
480 304
480 403
wymiar (mm)
Ø 300
Ø 350
Ø 400
cena
22,00 PLN
32,00 PLN
42,00 PLN
Pó∏misek do mi´s i w´dlin – owalny
– idealny do obs∏ugi imprez cateringowych
– wysoka jakoÊç
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
404 003
404 102
404 201
404 300
404 409
404 508
404 607
404 706
404 805
404 904
wymiary (mm)
190 x 140
250 x 180
300 x 220
350 x 220
400 x 260
450 x 290
500 x 350
560 x 380
600 x 420
650 x 455
cena
10,00 PLN
12,00 PLN
14,00 PLN
19,00 PLN
30,00 PLN
42,00 PLN
48,00 PLN
62,00 PLN
67,00 PLN
89,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
81
Tace bankietowe, witryny
Ta c e b a n k i e t o w e , w i t r y n y
Taca z rantem dekoracyjnym – okràg∏a
– wykonana ze stali chromowej
Kod
wymiar (mm)
411 704
Ø 350
cena
36,00 PLN
Taca z rantem dekoracyjnym – prostokàtna
– wykonana ze stali chromowej
Kod
412 008
412 107
412 206
412 404
wymiary (mm)
350 x 240
420 x 310
500 x 360
600 x 400
cena
28,00 PLN
40,00 PLN
58,00 PLN
100,00 PLN
Taca z ràczkami z rantem dekoracyjnym – prostokàtna
– wykonana ze stali chromowej
Kod
410 103
410 202
wymiary (mm)
520 x 310
600 x 360
cena
62,00 PLN
88,00 PLN
Taca z rantem dekoracyjnym – prostokàtna
– wykonana ze stali chromowej
Kod
807 804
wymiary (mm)
530 x 325 – GN 1/1
cena
64,00 PLN
Taca z ràczkami z rantem dekoracyjnym – prostokàtna
– wykonana ze stali chromowej
Kod
807 903
82
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
530 x 325 – GN 1/1
cena
90,00 PLN
Tace bankietowe, witryny
Ta c e b a n k i e t o w e , w i t r y n y
Taca z rantem dekoracyjnym
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
427 002
427 200
wymiary (mm)
530 x 325 x 15 (h) – GN 1/1
265 x 325 x 15 (h) – GN 1/2
cena
112,00 PLN
68,00 PLN
Taca z g∏adkim rantem
– wykonana ze stali chromowej
Kod
wymiary (mm)
415 207
415 405
420 x 310
500 x 380
cena
48,00 PLN
68,00 PLN
Taca z g∏adkim rantem
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
807 705
wymiary (mm)
530 x 325 x 10 (h) – GN 1/1
cena
62,00 PLN
Pokrywa
– wykonana z przezroczystego tworzywa
– pasuje do tac 410 103 i 412 107
Kod
410 400
wymiary (mm)
365 x 265 x 65 (h)
cena
26,00 PLN
Pokrywa uchylna
– zawiasy umieszczone w Êrodkowej cz´Êci pokrywy
– wykonana z przezroczystego tworzywa
Kod
427 415
wymiary (mm)
533 x 328 x 76 (h)
cena
52,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
83
Tace bankietowe, witryny
Ta c e b a n k i e t o w e , w i t r y n y
Taca bankietowa z g∏adkim rantem
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
436 004
436 059
wymiary (mm)
Ø 350
Ø 400
cena
36,00 PLN
52,00 PLN
Taca bankietowa z dekoracyjnym rantem
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
436 011
wymiary (mm)
Ø 350
cena
36,00 PLN
Taca bankietowa z uchwytami
– wykonana ze stali nierdzewnej
– z mocnymi silikonowymi uchwytami
Kod
436 028
wymiary (mm)
Ø 350
cena
108,00 PLN
UWAGA: mo˝liwoÊç pi´trowania.
Taca bankietowa z g∏adkim rantem
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
436 103
wymiary (mm)
GN 1/1 – 530 x 325 x 17 (h)
cena
50,00 PLN
Taca bankietowa z uchwytami
– wykonana ze stali nierdzewnej
– z mocnymi silikonowymi uchwytami
Kod
436 158
wymiary (mm)
GN 1/1 – 530 x 325 x 17 (h)
UWAGA: mo˝liwoÊç pi´trowania.
84
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena
112,00 PLN
Tace bankietowe, witryny
Ta c e b a n k i e t o w e , w i t r y n y
Witryna Rolltop – ch∏odzona
– wykonana z p∏yty drewnianej
– wk∏ad z tworzywa
– 2 elementy ch∏odzàce
– taca GN 1/1, wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
428 801
wymiar (mm)
630 x 410 x 330 (h)
cena
1390,00 PLN
Taca ch∏odzona – GN 1/1
– wykonana z tworzywa
– w zestawie ozdobna taca ze stali nierdzewnej GN 1/1
– mo˝na pi´trowaç
– w zestawie 2 elementy ch∏odzàce
– mo˝na myç w zmywarkach
– utrzymuje temp. od 7 do 10 0C przez 6 godzin
– odpowiada regulacjom HACCP
Kod
424 124
wymiary (mm)
530 x 325 x 105 (h)
cena
389,00 PLN
Taca ch∏odzona – okràg∏a
– wykonana z tworzywa
– w zestawie ozdobna taca ze stali nierdzewnej
– mo˝na pi´trowaç
– w zestawie 2 elementy ch∏odzàce
– mo˝na myç w zmywarkach
– utrzymuje temp. od 7 do 10 0C przez 6 godzin
– odpowiada regulacjom HACCP
Kod
wymiary (mm)
cena
424 131
500 x 105 (h)
389,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
85
Tace bankietowe, witryny
Ta c e b a n k i e t o w e , w i t r y n y
Taca pi´trowalna
– pasuje do pojemnika termoizolacyjnego
– wykonana ze stali nierdzewnej
– mo˝liwoÊç pi´trowania
– odleg∏oÊç pomi´dzy spi´trowanymi tacami 50 mm
Kod
663 202
wymiary (mm)
530 x 325 – GN 1/1
cena
149,00 PLN
Taca ch∏odzona z pokrywà
– pokrywa i podstawa wykonane z tworzywa
– w zestawie taca ze stali nierdzewnej
– 2 elementy ch∏odzàce
Kod
424 155
wymiary (mm)
430 x 290 x 150
cena
78,00 PLN
Taca ch∏odzona z pokrywà
– pokrywa wykonana z tworzywa
– w zestawie taca i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej
– 2 elementy ch∏odzàce
Kod
wymiary (mm)
cena
424 018
380 x 240 (h)
200,00 PLN
Taca z pokrywà
– pokrywa wykonana z tworzywa
– podstawa ze stali nierdzewnej
86
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Kod
wymiary (mm)
cena
424 001
380 x 240 (h)
138,00 PLN
Tace bankietowe, witryny
Ta c e b a n k i e t o w e , w i t r y n y
Pokrywa GN 1/1
– pokrywa wykonana z tworzywa z otwieranà klapà
– pasuje do tacy ch∏odzonej GN 1/1 (424 124)
Kod
427 408
wymiary (mm)
530 x 325 x 120 (h)
cena
300,00 PLN
Pokrywa Rolltop – GN 1/1
– wykonana z tworzywa
– uchwyt w kolorze z∏otym
Kod
427 507
wymiary (mm)
530 x 325 x 180 (h)
cena
280,00 PLN
Pokrywa okràg∏a
– wykonana z tworzywa
– uchwyt w kolorze z∏otym
– pasuje do tacy ch∏odzonej (424 131)
Kod
wymiary (mm)
cena
427 804
400 x 200 (h)
188,00 PLN
Taca z pokrywà
– pokrywa wykonana z tworzywa
– taca z ràczkami wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
980 101
300 x 110 (h)
36,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
87
Tace bankietowe, witryny
Ta c e b a n k i e t o w e , w i t r y n y
Witrynka pojedyncza
– idealna do dro˝d˝ówek i pàczków
– wykonana z tworzywa
– szeroko otwierana pokrywa
Kod
871 706
wymiary (mm)
465 x 310 x 190 (h)
cena
119,00 PLN
Witrynka podwójna
– idealna do dro˝d˝ówek i pàczków
– wykonana z tworzywa
– szeroko otwierana pokrywa
Kod
871 713
wymiary (mm)
465 x 310 x 410 (h)
cena
219,00 PLN
¸y˝eczka do przekàsek – zestaw 4 szt.
– wykonana ze stali nierdzewnej
– cena za zestaw (4 szt.)
Kod
770 306
wymiary (mm)
45 x 120
cena
24,00 PLN
¸y˝eczka do przekàsek – zestaw 4 szt.
– wykonana ze stali nierdzewnej
– cena za zestaw (4 szt.)
Kod
770 207
wymiary (mm)
45 x 115
cena
24,00 PLN
¸y˝eczka do przekàsek – zestaw 4 szt.
– wykonana ze stali nierdzewnej
– cena za zestaw (4 szt.)
Kod
770 108
88
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
50 x 40 x 110 (h)
cena
20,00 PLN
Tace ekspozycyjne do lad ch∏odniczych
Ta c e e k s p o z y c y j n e d o l a d c h ∏ o d n i c z y c h
Taca ekspozycyjna z nó˝kami
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
407 202
wymiary (mm)
240 x 170
cena
24,00 PLN
Taca ekspozycyjna
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
407 400
wymiary (mm)
345 x 245
cena
56,00 PLN
Taca ekspozycyjna
– wykonana ze stali chromowej
Kod
408 308
wymiary (mm)
310 x 230
cena
28,00 PLN
Pojemnik na mi´so
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
508 107
508 206
508 305
508 404
wymiary (mm)
260 x 200 x 48 (h)
310 x 240 x 48 (h)
360 x 275 x 52 (h)
410 x 315 x 55 (h)
cena
38,00 PLN
48,00 PLN
62,00 PLN
78,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
89
Lampki Romantica
Lampki Romantica
Lampki zasilane za pomocà wymiennego wk∏adu. Czas spalania wk∏adu
– 60 godzin.
Zastosowane paliwo jest bezwonne, bezdymne i mo˝e byç u˝ywane wewnàtrz
pomieszczeƒ.
Lampka stalowa
Kod
999 999
999 998
999 997
kszta∏t
cylinder
prostopad∏oÊcian
ozdobny
cena
70,00 PLN
70,00 PLN
70,00 PLN
Lampka ceramiczna
Kod
999 996
999 995
999 994
999 993
999 992
kolor
granatowy
kremowy
bia∏y
˝ó∏ty
bordowy
cena
46,00 PLN
46,00 PLN
46,00 PLN
46,00 PLN
46,00 PLN
Wk∏ad do lampek
dzin
o
g
0
6
LN
za 9 P
90
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Kod
999 991
d∏ugoÊç palenia
60 godzin
cena
9,00 PLN
Koszyki z polirattanu
Koszyki z polirattanu
Koszyk owalny
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
426 500
wymiary (mm)
250 x 160 x 65 (h)
cena
5,00 PLN
Koszyk okràg∏y
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
wymiary (mm)
cena
426 609
Ø 200 x 65 (h)
8,00 PLN
Koszyk owalny
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
426 708
wymiary (mm)
230 x 100 x 60 (h)
cena
5,00 PLN
Koszyk prostokàtny
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
426 807
wymiary (mm)
230 x 180 x 70 (h)
cena
8,00 PLN
Koszyk owalny d∏ugi
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
426 906
wymiary (mm)
375 x 150 x 75 (h)
cena
9,00 PLN
Koszyki drewniane
Koszyki drewniane
Koszyk owalny
– nie mo˝na myç w zmywarkach
Kod
425 503
425 602
wymiary (mm)
200 x 140
230 x 180
cena
6,00 PLN
8,00 PLN
Koszyk okràg∏y
– nie mo˝na myç w zmywarkach
Kod
wymiary (mm)
cena
425 701
425 800
Ø 150 x 40 (h)
Ø 200 x 50 (h)
3,00 PLN
6,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
91
Koszyki z rattanu
Koszyki z rattanu
Koszyk do pieczywa okràg∏y
– wykonany z rattanu
– rant z chromowanego drutu
– z ràczkami
Kod
423 905
wymiary (mm)
250 x 50 (h)
cena
29,00 PLN
Koszyk do pieczywa owalny
– wykonany z rattanu
– rant z chromowanego drutu
– z ràczkami
Kod
423 929
wymiary (mm)
280 x 140 x 50 (h)
cena
29,00 PLN
Koszyk do pieczywa okràg∏y
– wykonany z rattanu
– rant z chromowanego drutu
Kod
wymiary (mm)
cena
423 981
280 x 150 (h)
79,00 PLN
Koszyk do pieczywa prostokàtny – GN 1/1
– wykonany z rattanu
– rant z chromowanego drutu
Kod
423 943
wymiary (mm)
530 x 325 x 80 (h)
cena
89,00 PLN
Koszyk do pieczywa prostokàtny – GN 1/1
– wykonany z rattanu
– rant z chromowanego drutu
– z ràczkami
Kod
423 967
92
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
600 x 325 x 80 (h)
cena
99,00 PLN
Koszyki z polirattanu – wzmocnione
Koszyki z polirattanu – wzmocnione
Koszyk do pieczywa owalny
– wykonany ze wzmocnionego polirattanu
Kod
wymiary (mm)
561 003
cena
380 x 270 x 90 (h)
30,00 PLN
Koszyk do pieczywa prostokàtny
– wykonany ze wzmocnionego polirattanu
Kod
wymiary (mm)
561 102
cena
530 x 320 x 90 (h)
48,00 PLN
Koszyki do pieczywa prostokàtne – zestaw 2 szt. ze stela˝em
– wykonany ze wzmocnionego polirattanu
Kod
wymiary (mm)
561 201
cena
360 x 280 x 90 (h)
72,00 PLN
Koszyki ze stali
Koszyki ze stali
Koszyk do pieczywa i owoców – okràg∏y
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
426 005
426 203
426 302
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
175
205
255
70
85
95
cena
34,00 PLN
40,00 PLN
42,00 PLN
Koszyk do pieczywa i owoców – owalny
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
426 104
wymiary (mm)
205 x 145 x 65 (h)
cena
36,00 PLN
Koszyk do owoców
– wykonany ze stali chromowanej
Kod
wymiary (mm)
cena
426 418
215 x 205 (h)
16,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
93
Patera do ciastek 3 stopniowa – sk∏adana
Ø 166
320
Pa t e r y
Patery
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
Ø 220
wymiary (mm)
429 914
cena
Ø 268 – 220 – 166 x 320 (h)
120,00 PLN
Ø 268
Patera do owoców 3 stopniowa – sk∏adana
– wykonana ze stali nierdzewnej
Ø 220
550
Kod
Ø 300
wymiary (mm)
429 921
cena
Ø 380 – 300 – 220 x 550 (h)
240,00 PLN
Ø 380
Patera 2 stopniowa – sk∏adana
– wykonana ze stali chromowej
Ø 110
160
Kod
wymiary (mm)
428 269
cena
Ø 140 – 110 x 160 (h)
24,00 PLN
Ø 140
Te r m o s b a n k i e t o w y
Termos bankietowy
94
Termos bankietowy
– idealny do ciep∏ych i zimnych napojów
– niet∏ukàcy
– wysokiej jakoÊci, niekapiàcy kurek
– wykonany z wysokiej jakoÊci PP
– nadaje si´ do cateringu, bufetów,
transportu napojów
– sk∏adane nó˝ki
– ràczka u∏atwiajàca przenoszenie
Kod
449 905
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
240 x 430 (h)
10
cena
99,00 PLN
Âwieczniki
Âwieczniki
Âwiecznik 5-ramienny – sto∏owy
– niklowany
– sk∏adany
Kod
466 070
466 087
466 117
466 124
466 131
wysokoÊç (mm)
380
520
780
960
1200
cena
220,00 PLN
260,00 PLN
420,00 PLN
620,00 PLN
720,00 PLN
Âwiecznik 7-ramienny – wolnostojàcy
– niklowany
– sk∏adany
Kod
466 148
wysokoÊç (mm)
1500
cena
920,00 PLN
Âwieczki ∏adowane indukcyjnie
– Êwieczki ∏adowane indukcyjnie sà doskona∏à alternatywà tradycyjnych
Êwieczek z wosku, które mogà byç u˝ywane w miejscach, gdzie
tradycyjne Êwieczki nie sà dozwolone
– Êwieczki wytwarzajà ciep∏e Êwiat∏o z efektem mrugania p∏omienia
porównywalnym do tradycyjnych Êwieczek, dzi´ki czemu tworzà ciep∏à
atmosfer´
– Êwieczki majà wysokoÊç 25 cm i Êrednic´ 2 cm przez co pasujà do
wi´kszoÊci Êwieczników
– wyposa˝one w niepsujàce si´ diody LED o ˝ywotnoÊci porównywalnej
do 100.000 godzin Êwiecenia Êwieczek woskowych
– Êwieczki mo˝na wielokrotnie ∏adowaç poniewa˝ zasilane sà przez
baterie wielokrotnego ∏adowania
– mo˝na u˝ywaç jedynie z ∏adowarkà HENDI 466 902
– ∏adowarka HENDI mo˝e równoczeÊnie ∏adowaç 12 Êwieczek
Kod
466 902
466 919
cena
3 Êwiece z ∏adowarkà
3 Êwiece
190,00 PLN
100,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
95
Akcesoria sto∏owe ze stali
Akcesoria sto∏owe ze stali
Waza na zup´ z pokrywà
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pokrywka z wyci´ciem na chochl´
Kod
434 109
434 208
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
210 x 115 (h)
245 x 130 (h)
1,7
3
cena
74,00 PLN
104,00 PLN
Waza na zup´ bez pokrywki
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
435 205
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
245 x 130 (h)
3
cena
68,00 PLN
Pokrywka do wazy
– wykonana ze stali nierdzewnej
– wyci´cie na chochl´
Kod
wymiary (mm)
435 212
cena
240
32,00 PLN
Bulionówka
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
430 002
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
120 x 50 (h)
0,35
cena
9,00 PLN
Bulionówka z podstawkà
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
431 009
96
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
120 x 60 (h)
0,35
cena
20,00 PLN
Akcesoria sto∏owe ze stali
Akcesoria sto∏owe ze stali
Sosjerka z ràczkà
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
432 006
432 105
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
135 x 70 (h)
160 x 90 (h)
0,15
0,25
cena
10,00 PLN
13,00 PLN
Miseczka z ràczkami na warzywa/surówk´
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
401 002
401 101
401 200
401 309
401 408
401 606
Ø 120 x 30 (h)
Ø 140 x 35 (h)
Ø 160 x 40 (h)
Ø 180 x 45 (h)
Ø 200 x 50 (h)
Ø 220 x 50 (h)
10,00 PLN
12,00 PLN
14,00 PLN
16,00 PLN
22,00 PLN
26,00 PLN
Miseczka do deseru „BANANA SPLIT“
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
400 104
cena
210 x 110 x 13 (h)
9,00 PLN
Maselniczka z pokrywkà
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pasuje do kostki mas∏a 250 g
Kod
wymiary (mm)
441 008
cena
185 x 115
28,00 PLN
Pucharek do lodów
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
441 107
Ø 90 x 50 (h)
0,15
cena
6,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
97
Akcesoria sto∏owe ze stali
Akcesoria sto∏owe ze stali
Jajecznik z rantem
– wykonany ze stali nierdzewnej
– mo˝na pi´trowaç
Kod
441 404
wymiary (mm)
85 x 15 (h)
cena
6,00 PLN
Jajecznik – kieliszek
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
441 305
wymiary (mm)
50 x 45 (h)
cena
2,00 PLN
Âmietniczka sto∏owa
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
421 550
wymiary (mm)
cena
120 x 165 (h)
28,00 PLN
Podgrzewacz sto∏owy na 2 Êwieczki
– wykonany ze stali nierdzewnej
– p∏yta grzewcza wykonana z hartowanego aluminium
– z ràczkami
Kod
463 000
wymiary (mm)
330 x 180 x 65 (h)
cena
90,00 PLN
W zestawie 2 Êwieczki.
Podgrzewacz sto∏owy na 3 Êwieczki
– wykonany ze stali nierdzewnej
– p∏yta grzewcza wykonana z hartowanego aluminium
– z ràczkami
Kod
463 109
W zestawie 3 Êwieczki.
98
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
450 x 180 x 65 (h)
cena
110,00 PLN
Akcesoria sto∏owe ze stali
Akcesoria sto∏owe ze stali
Klipsy do obrusów – zestaw 4 sztuk
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
444 023
wymiary (mm)
50 x 40
cena
8,00 PLN
Dzwonek recepcyjny
– podstawa wykonana z tworzywa
– dzwonek wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
595 008
wymiary (mm)
cena
Ø 85 x 60 (h)
18,00 PLN
Serwetnik
– wykonany ze stali nierdzewnej
– poz∏acany drà˝ek dociskowy
Kod
428 504
wymiary (mm)
180 x 180
cena
120,00 PLN
Stojak na torebk´ typu ro˝ek
– wykonany ze stali nierdzewnej
– do serwowania np. torebek z frytkami
Kod
wymiary (mm)
cena
630 907
Ø 115 x 80 (h)
36,00 PLN
Ekspozytor na herbat´ – 12 cz´Êciowy
– pude∏ko wykonane z drewna
– pokrywka z akrylowym okienkiem
Kod
456 514
wymiary (mm)
300 x 280 x 90 (h)
cena
110,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
99
Akcesoria do owoców morza
Akcesoria do owoców morza
Szczypce do Êlimaków
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
wymiar (mm)
402 504
170
cena
7,00 PLN
Widelczyk do Êlimaków
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
wymiar (mm)
402 207
140
cena
2,00 PLN
Talerzyk do Êlimaków
– wykonany ze stali nierdzewnej
– na 6 Êlimaków
Kod
402 009
wymiary (mm)
cena
150 x 20 (h)
10,00 PLN
Widelce i szczypce do homarów
– w zestawie 1 szczypce i 4 widelce
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
403 709
205
cena
64,00 PLN
Widelec do homarów – zestaw 6 szt.
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
403 716
205
cena
34,00 PLN
Nó˝ do ostryg
– wykonany ze stali chromowej
Kod
781 906
100
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
d∏ugoÊç (mm)
190
cena
16,00 PLN
Dzbanki ze stali
Dzbanki ze stali
Dzbanek do kawy z pokrywkà
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
453 100
453 209
453 308
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
0,5
1
1,5
123
142
158
74
97
120
cena
20,00 PLN
28,00 PLN
34,00 PLN
Dzbanek do herbaty z pokrywkà
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
454 107
454 206
454 305
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
0,5
1
1,5
100
120
140
85
115
125
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
0,15
0,30
60
75
60
75
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
0,5
1
1,5
110
120
130
85
100
120
cena
20,00 PLN
28,00 PLN
34,00 PLN
Dzbanek do Êmietanki
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
450 406
450 505
cena
10,00 PLN
14,00 PLN
Dzbanek do mleka i wody
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
451 007
451 106
451 205
cena
20,00 PLN
24,00 PLN
28,00 PLN
Dzbanek do spieniania mleka
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
458 204
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
0,7
105
95
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
0,3
80
85
cena
34,00 PLN
Cukiernica z pokrywà
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
452 103
cena
12,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
101
Te r m o s y
Termosy
Termosy stalowe do kawy i herbaty:
– wykonane ze stali nierdzewnej
– doskona∏a izolacja dzi´ki podwójnym Êciankom
– trwa∏a odkr´cana pokrywka
– dost´pne w 2 kolorach (˝ó∏ty – herbata, czarny – kawa)
UWAGA: odkr´cana pokrywka jest
trwalsza ni˝ pokrywka z przyciskiem!!!
Termos do herbaty
– wykonany ze stali nierdzewnej
– podwójne Êcianki
– doskona∏e w∏aÊciwoÊci izolacyjne
– odkr´cana pokrywka
Kod
448 632
448 731
448 830
pojemnoÊç (l)
wymiary (mm)
kolor
cena
1
1,5
2
Ø 130, 180 (h)
Ø 130, 240 (h)
Ø 130, 280 (h)
˝ó∏ty
˝ó∏ty
˝ó∏ty
44,00 PLN
46,00 PLN
48,00 PLN
Termos do kawy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– podwójne Êcianki
– doskona∏e w∏aÊciwoÊci izolacyjne
– odkr´cana pokrywka
Kod
448 601
448 700
448 809
pojemnoÊç (l)
wymiary (mm)
kolor
cena
1
1,5
2
Ø 130, 180 (h)
Ø 130, 240 (h)
Ø 130, 280 (h)
czarny
czarny
czarny
44,00 PLN
46,00 PLN
48,00 PLN
Termos z pompkà
– wykonany ze stali nierdzewnej
– podwójne Êcianki
– doskona∏e w∏aÊciwoÊci izolacyjne
– zabezpieczenie przed kapaniem
Kod
448 908
102
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 150 x 340 (h)
2,5
cena
69,00 PLN
Przyprawniki
Przyprawniki
Zestaw do przypraw – 5 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ocet, oliwa, sól, pieprz, wyka∏aczki
Kod
465 363
wymiary (mm)
130 x 110 x 185 (h)
cena
30,00 PLN
Zestaw do przypraw – 4 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ocet, oliwa, sól, pieprz
Kod
465 356
wymiary (mm)
130 x 110 x 185 (h)
cena
28,00 PLN
Zestaw do przypraw – 3 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– sól, pieprz, wyka∏aczki
Kod
465 325
wymiary (mm)
90 x 90 x 115 (h)
cena
12,00 PLN
Zestaw do przypraw – 3 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– sól, pieprz, serwetnik
Kod
465 318
wymiary (mm)
85 x 75 x 115 (h)
cena
12,00 PLN
Zestaw do przypraw – 3 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– sól, pieprz, musztarda
Kod
465 332
wymiary (mm)
100 x 95 x 115 (h)
cena
16,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
103
Przyprawniki
Przyprawniki
Zestaw do przypraw – 2 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– ocet, oliwa
Kod
465 349
wymiary (mm)
120 x 75 x 185 (h)
cena
20,00 PLN
Zestaw do przypraw – 2 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– sól, pieprz
Kod
465 301
wymiary (mm)
85 x 55 x 115 (h)
cena
10,00 PLN
Zestaw do przypraw – 2 cz´Êci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– sól, pieprz
Kod
wymiary (mm)
cena
465 387
Ø 40 x 70 (h)
5,00 PLN
Pieprzniczka
Kod
wymiary (mm)
cena
461 105
Ø 40 x 70 (h)
3,50 PLN
Solniczka
Kod
wymiary (mm)
cena
461 204
Ø 40 x 70 (h)
3,50 PLN
Pojemnik na wyka∏aczki
104
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Kod
wymiary (mm)
cena
468 807
Ø 40 x 70 (h)
5,00 PLN
Przyprawniki
Przyprawniki
Solniczka kuchenna
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
630 136
Ø 80 x 175 (h)
26,00 PLN
Pieprzniczka kuchenna
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
630 235
Ø 65 x 115 (h)
16,00 PLN
Dyspenser kuchenny
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
631 201
631 102
631 300
przeznaczenie
wymiary (mm)
cena
pieprz
sól
cukier puder
Ø 55 x 75 (h)
Ø 55 x 75 (h)
Ø 55 x 75 (h)
14,00 PLN
14,00 PLN
14,00 PLN
Zestaw m∏ynków do pieprzu i soli
– wykonane ze stali nierdzewnej
– m∏ynek do pieprzu – mechanizm stalowy
– m∏ynek do soli – mechanizm z tworzywa
Kod
wymiary (mm)
cena
980 316
Ø 55 x 140 (h)
52,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
105
Przyprawniki
Przyprawniki
Cukiernica
– pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
452 400
Ø 80 x 140 (h)
8,00 PLN
Cukiernica z ∏y˝eczkà
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
465 370
Ø 130 x 90 (h)
24,00 PLN
Dyspenser do parmezanu
– pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
cena
452 417
Ø 80 x 115 (h)
4,00 PLN
Dyspenser do miodu z przyciskiem
Kod
wymiary (mm)
cena
452 424
Ø 80 x 115 (h)
8,00 PLN
Musztardówka
– pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej
– w zestawie ∏y˝eczka
106
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Kod
wymiary (mm)
cena
462 102
Ø 55 x 80 (h)
20,00 PLN
Popielnice
mo˝na pi´trowaç
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
Êrednica (mm)
440 803
440 858
440 902
Po p i e l n i c e
Popielnica
75
95
120
cena
12,00 PLN
13,00 PLN
14,00 PLN
Popielnica z rynnà na popió∏
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
Êrednica (mm)
440 001
140
cena
9,00 PLN
Popielnica z pokrywkà do ogródków restauracyjnych
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
Êrednica (mm)
440 407
90
cena
9,00 PLN
Popielnica
– wykonana ze stali chromowej
Kod
Êrednica (mm)
440 308
110
cena
9,00 PLN
Popielnica z przyciskiem
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pokrywa obrotowa
Kod
wymiary (mm)
cena
440 209
Ø 90 x 45 (h)
14,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
107
Syfony do bitej Êmietany
Syfony do bitej Êmietany
Syfony pozwalajà przygotowaç bità Êmietan´, kremy, sosy, musy w sposób ∏atwy, wygodny, atrakcyjny i tani. Syfony sà
idealnym rozwiàzaniem dla wszelkiego typu punktów gastronomicznych – kawiarni, barów, restauracji, lodziarni, bistro,
punktów z goframi...
Syfony z powodzeniem zast´pujà drogi automat do bitej Êmietany, a uzyskana Êmietana jest smaczna, puszysta, stabilna i przez
d∏ugi czas Êwie˝a – w warunkach ch∏odniczych nawet do 2 tygodni. Najwa˝niejsza jest bardzo wysoka jakoÊç bitej Êmietany,
jakà mo˝na osiàgnàç przy zastosowaniu syfonu.
Przygotowanie bitej Êmietany jest wyjàtkowo ∏atwe. Wystarczy wlaç odpowiednio 0,5 litra lub 1 litr sch∏odzonej Êmietany
kremówki (30%) oraz wbiç odpowiednio 1 lub 2 naboje i wstrzàsnàç syfonem – bita Êmietana jest ju˝ gotowa!
Bardzo wa˝ny jest równie˝ czynnik ekonomiczny: Êmietana z syfonu jest dwukrotnie taƒsza od Êmietany w aerozolu i to przy
zachowaniu nieporównywalnie wy˝szej jakoÊci!
Syfon Eco Line – aluminiowy
– wykonany z aluminium (butla) i tworzywa (g∏owica)
– koƒcówka prosta i tulipan w zestawie
– nie mo˝na wyparzaç w zmywarkach
– przeznaczony do ma∏ych i Êrednich punktów
– elegancki design
– idealny do dozowania bitej Êmietany w obecnoÊci klienta
Kod
588 109
588 110
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
0,5
1
270
330
cena
140,00 PLN
180,00 PLN
Syfon Profi Line – stalowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– g∏owica wykonana z anodowanego aluminium
– koƒcówka prosta w zestawie
– elegancki design
– idealny do dozowania bitej Êmietany w obecnoÊci klienta
Kod
588 000
588 055
pojemnoÊç (l)
wysokoÊç (mm)
0,5
1
245
340
Uwaga: g∏owica nie nadaje sie do mycia w zmywarkach.
108
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena
220,00 PLN
240,00 PLN
Naboje do bitej Êmietany
Kod
588 208
588 246
588 253
iloÊç naboi
w opakowaniu
iloÊç opakowaƒ
w kartonie
cena
za nabój
cena
za opakowanie
10
24
50
40
25
12
1,10 PLN
1,08 PLN
1,07 PLN
11,00 PLN
26,00 PLN
53,50 PLN
Naboje do bitej Êmietany
Naboje do bitej Êmietany
1
Nr
wP
olsc
e
Ide
a
do lnie p
a
wsz
ystk sujà
typ
ó
ic
na w syfo h
ryn
ku nów
Cz´Êci zamienne do syfonów Profi Line
588 918
588 932
588 949
588 963
588 970
588 987
nazwa
symbol
koƒcówka prosta + szczoteczka
uchwyt na nabój
wentyl
uszczelka
g∏owica
nak∏adka
A+B
C
D
E
F
G
cena
32,00 PLN
40,00 PLN
26,00 PLN
6,00 PLN
200,00 PLN
12,00 PLN
C
F
A
B
G
D
E
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Cz´Êci zamienne
Kod
109
Formy silikonowe
Formy silikonowe
Forma silikonowa
– wykonana w 100% z nieprzywierajàcego silikonu
– wymiary ca∏kowite formy – GN 1/3
– odpowiednia do pieców, kuchenek mikrofalowych, itp
do temp. max 260 0C
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
676 103
676 806
677 001
677 209
677 506
677 605
kszta∏t
wymiary wypieków (mm)
iloÊç otworów form
Piramida
Brioszki
Mini Cake
Muffin
Canelle Bordelais
Barquette
74 x 74 x 42
82 x39
85 x 33 x 33
69 x 41
28
14
6
6
9
6
8
9
676 103 Piramida
cena
36,00 PLN
36,00 PLN
39,00 PLN
39,00 PLN
39,00 PLN
36,00 PLN
676 806 Brioszki
677 209 Muffin
677 001 Mini Cake
677 506 Canelle Bordelais
677 605 Barquette
Mata silikonowa do wypieków
– wykonana w 100% z nieprzywierajàcego silikonu
– odpowiednie do pieców, kuchenek mikrofalowych,
mroêni, itp do temp. max 260 0C
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
677 803
110
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
400 x 300
cena
49,00 PLN
Ga∏kownice
Ga∏kownice
Ga∏kownica Profi Line – z ràczkà z tworzywa
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
759 202
759 233
759 240
759 257
759 264
pojemnoÊç (l)
Êrednica (mm)
1/12
1/24
1/30
1/36
1/40
66
53
50
48
46
cena
62,00 PLN
62,00 PLN
62,00 PLN
62,00 PLN
62,00 PLN
Ga∏kownica Eco Line
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
572 009
572 405
572 504
572 603
572 702
pojemnoÊç (l)
Êrednica (mm)
1/10
1/24
1/30
1/36
1/40
70
53
50
48
44
cena
38,00 PLN
37,00 PLN
36,00 PLN
35,00 PLN
34,00 PLN
Ga∏kownica Profi Line – owalna
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
759 189
pojemnoÊç (l)
Êrednica (mm)
1/30
62 x 43
cena
58,00 PLN
Porcjoner Profi Line – aluminium
UWAGA: nie wyparzaç w zmywarkach!
– wykonany z aluminium
– ekstra d∏uga ràczka
Kod
759 301
pojemnoÊç (l)
Êrednica (mm)
Ø 49 x 225
1/30
cena
29,00 PLN
Porcjoner Profi Line – ceramiczny
UWAGA: nie wyparzaç w zmywarkach!
– wykonany z aluminium z pow∏okà ceramicznà
– ekstra d∏uga ràczka
Kod
759 400
pojemnoÊç (l)
Êrednica (mm)
Ø 49 x 225
1/30
cena
29,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
111
Kuweta do lodów
Kuweta do lodów
Kuweta do lodów ze stali
–
–
–
–
–
najwy˝sza profesjonalna jakoÊç
wykonana ze stali nierdzewnej o gruboÊci 0,8 mm
bardzo solidna konstrukcja
łagodne kraw´dzie pozwalajàce utrzymaç czystoÊç
mo˝e byç stosowana w lodówkach i mroêniach
Kod
806 690
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
360 x 165 x 120 (h)
5
cena
48,00 PLN
Wo r k i d o s z p r y c o w a n i a
Worki do szprycowania
Worek do szprycowania z nylonu
– wykonany z super nylonu
– do wielokrotnego u˝ytku
– z zawieszkà
– elastyczny i cienki
– bezpieczny dla ˝ywnoÊci
– bardzo wytrzyma∏y
Kod
wymiary (mm)
550 106
550 304
550 502
550 700
550 908
cena
300
400
500
600
700
14,00 PLN
15,00 PLN
20,00 PLN
26,00 PLN
32,00 PLN
Worki do szprycowania – jednorazowe HACCP
– wykonane z polietylenu
– gruboÊç folii 90 mikronów
– opakowanie – rolka 100 szt.
Kod
557 204
kolor
d∏ugoÊç (mm)
przezroczysty
550
cena
42,00 PLN
Znacznik rozstawny jednostronny
– wykonany ze stali nierdzewnej
– 6 no˝y
– maksymalny rozstaw no˝y to 600 mm
– max. odległoÊç mi´dzy no˝ami 120 mm
Kod
523 932
112
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
Ø 50 x 240
cena
129,00 PLN
Koƒcówki do worków – tylki
Koƒcówki do worków – tylki
Koƒcówki do r´kawów karbowane – zestaw 7 szt.
– wykonane ze stali nierdzewnej
– wymiary koƒcówek: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm
Kod
551 714
cena
52,00 PLN
Koƒcówki do r´kawów proste – zestaw 7 szt.
– wykonane ze stali nierdzewnej
– wymiary koƒcówek: Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Kod
551 615
cena
52,00 PLN
Koƒcówki do r´kawów karbowane – zestaw 7 szt.
– wykonane z nylonu
– wymiary koƒcówek: Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Kod
551 110
cena
25,00 PLN
Koƒcówki do r´kawów proste – zestaw 7 szt.
– wykonane z nylonu
– wymiary koƒcówek: Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Kod
551 011
cena
25,00 PLN
Koƒcówki do r´kawów ró˝ne – zestaw 12 szt.
– wykonane z nylonu
– wymiary koƒcówek: Ø 6, 8, 10, 12 mm
Kod
551 400
cena
59,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
113
Formy do wycinania
Formy do wycinania
Forma do wycinania okràg∏a – zestaw 14 sztuk
Kod
673 409
674 406
model
wymiar (mm)
cena
g∏adki
karbowany
Ø 21 – 112
Ø 20 – 100
46,00 PLN
64,00 PLN
Forma do wycinania owalna – zestaw 9 sztuk
Kod
673 706
674 703
model
wymiar (mm)
g∏adki
karbowany
25 – 86
25 – 80
cena
46,00 PLN
64,00 PLN
Akcesoria piekarniczo-cukiernicze
Akcesoria piekarniczo-cukiernicze
Nó˝ do ciasta
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
553 404
wymiary (mm)
150 x 110
cena
10,00 PLN
Skrobka prostokàtna
– wykonana z tworzywa
Kod
554 302
wymiary (mm)
120 x 96
cena
3,00 PLN
Skrobka pó∏okràg∏a
– wykonana z tworzywa
Kod
554 104
wymiary (mm)
120 x 88
cena
3,00 PLN
Skrobka trapezowa
– wykonana z tworzywa
Kod
554 401
114
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
2116 x 128
cena
6,00 PLN
Akcesoria piekarniczo-cukiernicze
Akcesoria piekarniczo-cukiernicze
Szufelka aluminowa
UWAGA: Nie wyparzaç!
Kod
d∏ugoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
180
210
250
310
400
0,125
0,20
0,30
0,65
2
521 205
521 304
521 403
521 601
521 809
cena
16,00 PLN
18,00 PLN
20,00 PLN
32,00 PLN
64,00 PLN
Szufelka z tworzywa
Kod
d∏ugoÊç (mm)
pojemnoÊç (l)
187
250
0,125 l
0,25 l
562 000
562 017
cena
8,00 PLN
10,00 PLN
Miarka z polietylenu z podzia∏kà
Kod
567 203
567 302
567 401
567 500
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
pojemnoÊç (l)
170
215
240
270
110
140
160
190
1
2
3
5
wysokoÊç (mm)
Êrednica (mm)
pojemnoÊç (l)
110
135
175
90
120
140
0,5
1
2
cena
16,00 PLN
25,00 PLN
27,00 PLN
29,00 PLN
Miarka stalowa z podzia∏kà
Kod
516 102
516 201
516 300
cena
34,00 PLN
44,00 PLN
62,00 PLN
R´kawice piekarskie – zestaw 2 szt. do 350 0C
Kod
556 603
d∏ugoÊç (mm)
400
cena
32,00 PLN
P´dzelek cukierniczy
Kod
515 204
515 303
d∏ugoÊç (mm)
35 x 190
45 x 240
cena
5,00 PLN
7,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
115
Wa∏ki do ciasta
Wa ∏ k i d o c i a s t a
Wa∏ek do ciasta
– wykonany ze stali nierdzewnej
– na ∏o˝yskach kulkowych
– wymiary: d∏ugoÊç wa∏ka 250 mm
d∏ugoÊç wa∏ka z ràczkami 470 mm
Ø wa∏ka 65 mm
Kod
515 006
waga (kg)
1,8
cena
52,00 PLN
Wa∏ek do ciasta nieprzywierajàcy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– powierzchnia wa∏ka powlekana materia∏em nieprzywierajàcym
– na ∏o˝yskach kulkowych
– w zestawie stojak chromowany
– wymiary: d∏ugoÊç wa∏ka 250 mm
d∏ugoÊç wa∏ka z ràczkami 470 mm
Ø wa∏ka 60 mm
Kod
515 013
waga (kg)
1,65
cena
68,00 PLN
Wa∏ek drewniany
– na ∏o˝yskach kulkowych
– wymiary: d∏ugoÊç wa∏ka 398 mm
d∏ugoÊç wa∏ka z ràczkami 670 mm
Ø wa∏ka 100 mm
Kod
524 390
waga (kg)
3
cena
180,00 PLN
Pa l n i k d o C r e m e B r u l é e
Palnik do Creme Brulée
116
Palnik gazowy do Creme Brulée
Kod
wymiary (mm)
cena
198 209
Ø 50 x 190 (h)
98,00 PLN
Wk∏ad z gazem do palnika – zestaw 4 szt.
– zawiera butan
Kod
199 046
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
pojemnoÊç (ml)
cena (4 szt.)
200
32,00 PLN
Akcesoria barmaƒskie
Akcesoria barmaƒskie
Wiadro do szampana
– wykonane ze stali nierdzewnej
– z uchwytami
Kod
wymiary (mm)
593 202
cena
Ø 190 x 190 (h)
28,00 PLN
Wiadro do szampana – kolorowe
– wykonane z polipropylenu
Kod
593 110
593 127
593 134
wymiary (mm)
kolor
Ø 200 x 200 (h)
Ø 200 x 200 (h)
Ø 200 x 200 (h)
niebieskie
pomaraƒczowe
zielone
cena
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
Termos do wina
– wykonany ze stali nierdzewnej
– podwójne Êcianki
Kod
wymiary (mm)
593 806
cena
Ø 120 x 200 (h)
56,00 PLN
Shaker do koktajli
– 3 cz´Êciowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
593 004
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 90 x 260 (h)
0,75
cena
32,00 PLN
Misa do szampana/ponczu
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
471 500
370 x 260 (h)
13,5
cena
140,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
117
Akcesoria barmaƒskie
Akcesoria barmaƒskie
Misa do szampana/ponczu
– wykonana z poliw´glanu
– podstawa wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
471 579
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 440 x 250 (h)
15
cena
180,00 PLN
Stojak do wiadra do szampana
– chromowany
– mocowany do sto∏u
Kod
wymiary (mm)
593 905
cena
Ø 195 x 510 (h)
45,00 PLN
UWAGA! Nie zawiera wiadra do szampana!
Prosimy zamawiaç oddzielnie.
Kruszarka do lodu
– chromowana
– nó˝ ze stali nierdzewnej
– ∏opatka na lód w zestawie
Kod
wymiary (mm)
695 708
cena
160 x 140 x 270 (h)
89,00 PLN
Pojemnik do lodu – 5 litrów
– wykonany ze stali nierdzewnej
– podwójne Êcianki
Kod
594 704
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 200 x 230 (h)
5
cena
190,00 PLN
Szczypce do lodu
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
523 506
118
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
180 (h)
cena
8,00 PLN
Akcesoria barmaƒskie
Akcesoria barmaƒskie
Pojemnik barmaƒski na dodatki do drinków – 5-cz´Êciowy
– obudowa ze stali
– przezroczysta pokrywa
Kod
wymiary (mm)
552 100
cena
75 x 375 x 140 (h)
64,00 PLN
Miara barmaƒska
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç: 25 ml + 35 ml
Kod
wymiary (mm)
cena
596 708
Ø 40 x 75 (h)
7,00 PLN
Kratka barmaƒska – zestaw 5 szt.
– wykonana z tworzywa
– idealna do osuszania szklanek i kieliszków
– HACCP
Kod
597 958
wymiary (mm)
cena
313 x 209
19,00 PLN
Mata barmaƒska HACCP
– wykonana z polietylenu
– idealna do osuszania szklanek i kieliszków
– umo˝liwia cyrkulacj´ powietrza
– chroni przed powstawaniem smug
Kod
521 095
wymiary (mm)
cena
610 x 5000
64,00 PLN
Dystrybutor do piwa – sto∏owy
– wykonany z tworzywa
– wysokiej jakoÊci, niekapiàcy kran
Kod
598 955
598 962
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 100 x 850 (h)
Ø 100 x 1150 (h)
3
5
cena
180,00 PLN
200,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
119
Akcesoria barmaƒskie
Akcesoria barmaƒskie
Wyciskarka do cytrusów Profi Line
– chromowana
– prasa wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
695 906
cena
220 x 270 x 600 (h)
149,00 PLN
Stojak na wiadro do szampana
– wykonany ze stali nierdzewnej
– sk∏adany – 5 cz´Êci
– wygodny do magazynowania
Kod
wymiary (mm)
593 608
cena
Ø 185 x 740 (h)
189,00 PLN
Dyspenser barmaƒski – 2-cz´Êciowy
– wykonany z twardego polietylenu
– do dozowania i magazynowania
– odkr´cana górna cz´Êç
Kod
557 600
557 617
557 624
557 631
557 648
557 709
557 716
557 723
557 730
557 747
kolor
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
czerwony
niebieski
zielony
bràzowy
˝ó∏ty
czerwony
niebieski
zielony
bràzowy
˝ó∏ty
Ø 90 x 300 (h)
Ø 90 x 300 (h)
Ø 90 x 300 (h)
Ø 90 x 300 (h)
Ø 90 x 300 (h)
Ø 20 x 350 (h)
Ø 120 x 350 (h)
Ø 120 x 350 (h)
Ø 120 x 350 (h)
Ø 120 x 350 (h)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
cena
13,00 PLN
13,00 PLN
13,00 PLN
13,00 PLN
13,00 PLN
17,00 PLN
17,00 PLN
17,00 PLN
17,00 PLN
17,00 PLN
Szczotki do szklanek
Kod
696 002
696 040
696 002
120
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
696 040
wymiary (mm)
190 x 100 x 180 (h)
190 x 100 x 180/250/180 (h)
cena
20,00 PLN
24,00 PLN
Dozowniki
Dozowniki
Dozownik czarny
– wykonany z tworzywa
Kod
cena
599 303
3,00 PLN
Dozownik chrom
– wykonany z tworzywa
Kod
cena
599 358
8,00 PLN
Dozownik – niekapiàcy
– wykonany z tworzywa
Kod
pojemnoÊç (ml)
598 009
598 207
598 405
20
35
50
cena
30,00 PLN
30,00 PLN
30,00 PLN
Dozownik z kulkà
– wykonany z tworzywa
Kod
pojemnoÊç (ml)
599 006
599 105
599 204
cena
20
35
50
30,00 PLN
30,00 PLN
30,00 PLN
typ
cena
Dozownik z korkiem
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
590 003
590 102
590 201
krótki (A)
d∏ugi (B)
d∏ugi z pokrywkà (C)
8,00 PLN
8,00 PLN
10,00 PLN
Dozownik z nakr´tkà
– wykonany ze stali nierdzewnej
Kod
590 300
590 409
typ
krótki (A)
d∏ugi (B)
cena
10,00 PLN
12,00 PLN
Stojak do dozowników
– mocowany do pó∏ki
– wykonany z tworzywa
– wysokoÊç butelki od 23 do 35 cm
Kod
598 702
d∏ugoÊç (mm)
310
cena
20,00 PLN
Stojak do dozowników
– mocowany do Êciany
– wykonany z tworzywa
– wysokoÊç butelki od 23 do 35 cm
Kod
598 801
d∏ugoÊç (mm)
310
cena
20,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
121
Otwieracze
Otwieracze
Korkociàg Profi Line – blatowy
– chromowany
Kod
695 104
kolor
d∏ugoÊç
chromowany
500
cena
169,00 PLN
Otwieracz
– chromowany
Kod
wymiar (mm)
597 507
170
cena
20,00 PLN
Otwieracz barmaƒski PULLTAP do ∏atwego otwierania
– nó˝ wykonany ze stali nierdzewnej
– ràczka wykonana z tworzywa
– 3 funkcyjny
Kod
wymiar (mm)
597 309
120
cena
34,00 PLN
Otwieracz
– wykonany ze stali nierdzewnej
– 3 funkcyjny
Kod
597 200
wymiar (mm)
110
cena
10,00 PLN
Otwieracz
– 4 funkcyjny
– ràczka wykonana z tworzywa
– nó˝ wykonany ze stali chromowej
Kod
596 807
122
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
140
cena
6,00 PLN
Elektryczna profesjonalna wyciskarka do cytrusów
Wyciskarka do cytrusów
Wyciskarka elektryczna do cytrusów
UWAGA: Wszystkie elementy oprócz obudowy mo˝na myç w zmywarkach!
– wykonana specjalnie dla firmy HENDI
– obudowa z odlewanego ˝elaza
– pojemnik na sok ze stali nierdzewnej
– w zestawie 3 nak∏adki do wyciskania
– moc 250 W, 230 V
Kod
wymiary (mm)
221 204
cena
300 x 200 x 350 (h)
380,00 PLN
Nak∏adka do wyciskarki
– wykonana z tworzywa
Kod
221 211
221 228
221 235
opis
cena
du˝a
Êrednia
ma∏a
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
Blendery elektryczne
Blendery
Blender elektryczny Profi Line HENDI
– niet∏ukàcy pojemnik z poliw´glanu z pokrywà z twardej gumy
– pojemnoÊç 2 litry
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– p∏ynna regulacja pr´dkoÊci
– dodatkowo w∏àcznik pulsacyjny
– nó˝ wykonany ze stali – nadaje si´ do kruszenia lodu
– gumowe antypoÊlizgowe nó˝ki
– moc 850 W, 230 V
Kod
230 633
wymiary (mm)
waga (kg)
200 x 230 x 510 (h)
5
cena
690,00 PLN
Blender elektryczny Eco Line Hamilton Beach
– pojemnik wykonany z poliw´glanu z podzia∏kà
– pojemnoÊç 1,25 l
– 2 zakresowa pr´dkoÊç miksowania
– 4-cz´Êciowy nó˝ ze stali nierdzewnej nadaje si´ równie˝ do kruszenia lodu
– pokrywka z korkiem do nape∏niania
– antypoÊlizgowe nó˝ki
– moc 300 W, 230 V
Kod
999 826
wymiary (mm)
waga (kg)
162 x 200 x 380 (h)
4,1
cena
499,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
123
Kostkarki
Kostkarki
Kostkarka Eco Line 15
– produkcja kostek lodu metodà zalewowà
– wykonana z twardego tworzywa
– obudowa ze stali nierdzewnej
– bez pod∏àczenia do wody
– 3 wielkoÊci kostek
– 12 kostek na cykl
– pojemnoÊç zasobnika 4,5 l (ok. 150 kostek)
– moc 200 W, 230 V
Kod
271 551
wymiary (mm)
produkcja lodu
360 x 400 x 420 (h)
15 kg/24 h
cena
1099,00 PLN
Kostkarka Eco Line 12
– produkcja kostek lodu metodà zalewowà
– wykonana z twardego tworzywa
– bez pod∏àczenia do wody
– 3 wielkoÊci kostek
– 9 kostek na cykl
– pojemnoÊç zasobnika 3,2 l (ok. 100 kostek)
– moc 130 W, 230 V
Kod
271 568
wymiary (mm)
produkcja lodu
297 x 367 x 378 (h)
12 kg/24 h
cena
799,00 PLN
Kostkarka KP23/8/A
–
–
–
–
–
–
–
wykonana ze stali nierdzewnej
pojemnoÊç zasobnika 8 kg (ok. 400 kostek)
18 kostek w cyklu
kostka pe∏na, przezroczysta: Ø 29,5 – Ø 34,5 x 30,3 (h) mm, waga 20 g
czynnik ch∏odniczy R134a
waga 31 kg
moc 6 kW, 230 V
Kod
ch∏odzenie
271 001
999 619
powietrze
389 x 515 x 640 (h)
23 kg/24 h
390 x 510 x 500 (h) podstawa pod kostkark´
wymiary (mm)
produkcja lodu
cena
3199,00 PLN
500,00 PLN
Kostkarka KP23/8/W
–
–
–
–
–
–
–
wykonana ze stali nierdzewnej
pojemnoÊç zasobnika 8 kg (ok. 400 kostek)
18 kostek w cyklu
kostka pe∏na, przezroczysta: Ø 29,5 – Ø 34,5 x 30,3 (h) mm, waga 20 g
czynnik ch∏odniczy R134a
waga 31 kg
moc 6 kW, 230 V
Kod
271 056
999 619
124
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
ch∏odzenie
wymiary (mm)
produkcja lodu
woda
389 x 515 x 640 (h)
23 kg/24 h
390 x 510 x 500 (h) podstawa pod kostkark´
cena
3199,00 PLN
500,00 PLN
Dzbanki do napojów
Dzbanki do napojów
Dzbanek z poliw´glanu
– niet∏ukàcy
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
567 906
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 125 x 215 (h)
1,8
cena
17,00 PLN
Dzbanek z akrylu
– niet∏ukàcy
– z pokrywà
– posiada specjalny wk∏ad na kostki lodu
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
425 121
Ø 150 x 290 (h)
3
cena
84,00 PLN
Dzbanek z akrylu
– niet∏ukàcy
– z pokrywà
– mo˝na myç w zmywarkach
Kod
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
425 138
Ø 120 x 250 (h)
2
cena
64,00 PLN
Syfon do wody sodowej
Syfon do wody sodowej
Syfon – 2 litrowy
– wykonany z polerowanej stali nierdzewnej
– idealny do przygotowywania Êwie˝ej wody sodowej oraz do drinków
– pojemnoÊç 2 litry
Kod
pojemnoÊç (l)
588 111
cena
2
200,00 PLN
Naboje CO2 (dwutlenek w´gla)
– do syfonu do wody sodowej
– dozowanie 1 nabój na 1 litr wody
Kod
588 406
opakowanie
iloÊç opakowaƒ w kartonie
10 szt.
40
cena
14,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
125
Piece do pizzy Profi Line
Piece do pizzy Profi Line
Piec do pizzy Profi Line 4 1-poziomowy
4 x Ø 35 cm
– wykonany ze stali nierdzewnej
– iloÊç komór: 1, oÊwietlona
– posiada p∏yt´ szamotowà
– 2 grza∏ki w komorze pieca (górna i dolna)
– regulacja grza∏ek za pomocà 2 niezale˝nych termostatów
– wymiary wewn´trzne komory: 720 x 720 x 140 (h) mm
– masa 115 kg
– temperatura od 50 do 500 0C
Kod
999 954
wymiary (mm)
moc
1000 x 875 x 430 (h)
6 kW, 400 V
Piec do pizzy Profi Line 44 2-poziomowy
cena
4200,00 PLN
2 x 4 x Ø 35 cm
– wykonany ze stali nierdzewnej
– iloÊç komór: 2, oÊwietlone
– posiada p∏yt´ szamotowà
– ka˝da z komór posiada 2 grza∏ki (górnà i dolnà)
– regulacja grza∏ek za pomocà 4 niezale˝nych termostatów
– wymiary wewn´trzne komory: 720 x 720 x 140 (h) mm
– masa 200 kg
– temperatura od 50 do 500 0C
Kod
999 953
wymiary (mm)
moc
1000 x 875 x 750 (h)
12 kW, 400 V
cena
6450,00 PLN
Podstawa do pieców Profi Line
– wykonana ze stali
Kod
999 948
126
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
model pieca
PL 4 lub PL 44
cena
850,00 PLN
Piece do pizzy Profi Line
Piece do pizzy Profi Line
6 x Ø 35 cm
Piec do pizzy Profi Line 6 1-poziomowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– iloÊç komór: 1, oÊwietlona
– posiada płyt´ szamotowà
– 2 grzałki w komorze pieca (górna i dolna)
– regulacja grzałek za pomocà 2 niezale˝nych termostatów
– wymiary wewn´trzne komory: 720 x 1080 x 140 (h) mm
– masa 165 kg
– temperatura od 50 do 500 0C
Kod
999 952
wymiary zewn´trzne (mm)
moc
1000 x 1240 x 430 (h)
9 kW, 400 V
Piec do pizzy Profi Line 66 2-poziomowy
cena
4950,00 PLN
2 x 6 x Ø 35 cm
– wykonany ze stali nierdzewnej
– iloÊç komór: 2, oÊwietlone
– posiada płyt´ szamotowà
– ka˝da z komór posiada 2 grzałki w komorze pieca
(górna i dolna)
– regulacja grzałek za pomocà 4 niezale˝nych termostatów
– wymiary wewn´trzne komory: 720 x 1080 x 140 (h) mm
– masa 300 kg
– temperatura od 50 do 500 0C
Kod
999 951
wymiary zewn´trzne (mm)
moc
1000 x 1240 x 750 (h)
18 kW, 400 V
cena
7550,00 PLN
Podstawa do pieców Profi Line
– wykonana ze stali
Kod
999 947
model pieca
PL 6 lub PL 66
cena
1150,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
127
Piece do pizzy Eco Line
4 x Ø 32 cm
Piece do pizzy Eco Line
Piec do pizzy Eco Line 4 1-poziomowy
– front wykonany ze stali nierdzewnej
– obudowa wykonana ze stali
– iloÊç komór: 1
– wskaênik temperatury
– wewn´trzne oÊwietlenie
– wymiary wewn´trzne komory: 660 x 660 x 150 (h)
– masa 88 kg
– temperatura od 0 0C do 450 0C
Kod
999 859
wymiary zewn´trzne (mm)
moc
980 x 930 x 420 (h)
4,5 kW, 400 V
cena
2880,00 PLN
UWAGA: szamot dopuszczony do kontaktu z ˝ywnoÊcià.
Piec do pizzy Eco Line 44 2-poziomowy
2 x 4 x Ø 32 cm
– front wykonany ze stali nierdzewnej
– obudowa wykonana ze stali
– iloÊç komór: 2
– wskaênik temperatury
– wewn´trzne oÊwietlenie
– wymiary wewn´trzne komory: 660 x 660 x 150 (h)
– masa 152 kg
– temperatura od 0 0C do 450 0C
Kod
999 860
wymiary zewn´trzne (mm)
moc
980 x 930 x 750 (h)
9 kW, 400 V
cena
4990,00 PLN
UWAGA: szamot dopuszczony do kontaktu z ˝ywnoÊcià.
Podstawa do pieców Eco Line
– wykonana ze stali
Kod
970 331
128
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
model pieca
EL 4 lub EL 44
cena
780,00 PLN
Piece do pizzy Eco Line
Piece do pizzy Eco Line
6 x Ø 32 cm
Piec do pizzy Eco Line 6 1-poziomowy
– front wykonany ze stali nierdzewnej
– obudowa wykonana ze stali
– iloÊç komór: 1
– wskaênik temperatury
– wewn´trzne oÊwietlenie
– wymiary wewn´trzne komory: 660 x 990 x 150 (h)
– masa 115 kg
– temperatura od 0 0C do 450 0C
Kod
999 857
wymiary zewn´trzne (mm)
moc
980 x 1220 x 420 (h)
6,8 kW, 400 V
cena
3680,00 PLN
UWAGA: szamot dopuszczony do kontaktu z ˝ywnoÊcià.
2 x 6 x Ø 32 cm
Piec do pizzy Eco Line 66 2-poziomowy
– front wykonany ze stali nierdzewnej
– obudowa wykonana ze stali
– iloÊç komór: 2
– wskaênik temperatury
– wewn´trzne oÊwietlenie
– wymiary wewn´trzne komory: 660 x 990 x 150 (h)
– masa 218 kg
– temperatura od 0 0C do 450 0C
Kod
999 858
wymiary zewn´trzne (mm)
moc
980 x 1220 x 750 (h)
13,6 kW, 400 V
cena
6370,00 PLN
UWAGA: szamot dopuszczony do kontaktu z ˝ywnoÊcià.
Podstawa do pieców Eco Line
– wykonana ze stali
Kod
970 332
model pieca
EL 6 lub EL 66
cena
860,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
129
Miesiarki
Miesiarki
Miesiarka spiralna – 20 l
– obudowa wykonana z wysokiej jakoÊci stali lakierowanej na bia∏o
– dzie˝a, pokrywa, spirala wykonane ze stali nierdzewnej 18/10
– pojemnoÊç dzie˝y 20 litrów
– wymiary dzie˝y: Ø 360 x 210 (h) mmm
– maksymalna masa ciasta 17 kg
– masa 59 kg
Kod
999 945
wymiary (mm)
moc
400 x 630 x 700 (h)
750 W, 400 V
cena
3999,00 PLN
Elektryczna wa∏kownica
Elektryczna wa∏kownica
Elektryczna wałkownica do ciasta
130
– wykonana ze stali nierdzewnej
– łatwa obsługa i utrzymanie czystoÊci
– jednakowa jakoÊç ciasta o ró˝nej gramaturze i Êrednicy
– kształt pizzy okràgły
– masa ciasta 80 – 210 g
– Êrednica pizzy 14 – 30 cm
– masa 27 kg
Kod
999 628
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
moc
440 x 365 x 640 (h)
250 W, 230 V
cena
3400,00 PLN
Sto∏y ch∏odnicze i nadstawy
Sto∏y ch∏odnicze i nadstawy
Stó∏ ch∏odniczy z nadstawà
– wykonany ze stali nierdzewnej
– 2-drzwiowa komora ch∏odzàca w standardzie GN 1/1
– granitowy blat
– wyposa˝ony w cyfrowy termostat i wyÊwietlacz LCD
– automatyczne rozmra˝anie
– ciecz ch∏odzàca – R134A
– ch∏odzenie wspomagane wentylatorem
– pojemnoÊç nadstawy max 5 x GN 1/6
– maksymalna wysokoÊç pojemnika 150 mm
Kod
232 859
wymiary (mm)
900 x 698 x 1100 (h)
temperatura (0C) napi´cie
+2/+10
230 V
cena
3520,00 PLN
UWAGA: cena nie obejmuje pojemników GN.
Stó∏ ch∏odniczy z pokrywà uchylnà
– wykonany ze stali nierdzewnej
– 2-drzwiowa komora ch∏odzàca w standardzie GN 1/1
– cz´Êç blatu wykonana z polietylenu – przeznaczona do krojenia
– wyposa˝ony w cyfrowy termostat i wyÊwietlacz LCD
– automatyczne rozmra˝anie
– ciecz ch∏odzàca – R134A
– ch∏odzenie wspomagane wentylatorem
Kod
232 804
wymiary (mm)
900 x 698 x 850 (h)
temperatura (0C) napi´cie
+2/+8
230 V
cena
3420,00 PLN
UWAGA: cena nie obejmuje pojemników GN.
Nadstawa ch∏odnicza
– wykonana w ca∏oÊci ze stali nierdzewnej
– z witrynà ze szk∏a hartowanego
– regulowane nó˝ki
– fukcja automatycznego rozmra˝ania
– wyposa˝ony w cyfrowy termostat i wyÊwietlacz LCD
– odpowiednia do pojemników GN
– maksymalna wysokoÊç pojemnika 150 mm
Kod
232 903
232 910
232 927
wymiary (mm)
iloÊç pojemników
moc
335 x 1200 x 425 (h)
335 x 1500 x 425 (h)
335 x 1800 x 425 (h)
5 x GN 1/4
7 x GN 1/4
9 x GN 1/4
230 V
230 V
230 V
cena
1990,00 PLN
2190,00 PLN
2440,00 PLN
UWAGA: cena nie obejmuje pojemników GN.
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
131
To r b y t e r m o i z o l a c y j n e
Torby termoizolacyjne
Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur´ 70 0C
torba osiàga ju˝ po 120 sekundach. Opakowania izotermiczne Hendi nie tylko pozwolà zaoszcz´dziç czas i pieniàdze, pozwolà
równie˝ poprawiç jakoÊç Paƒstwa us∏ug. Produkt dotrze do klienta goràcy i zachowa walory smakowe. Mo˝liwoÊç utrzymania
temp. do 85 0C. Dzi´ki oszcz´dnoÊci czasu zyskacie Paƒstwo mo˝liwoÊç obsługi wi´kszej liczby klientów. Ró˝ne rozmiary
dostosowane do indywidualnych wymagaƒ klientów.
Przezroczysta kieszeƒ
na rachunki
Rzep do regulowania
napi´cia w zale˝noÊci
od iloÊci kartonów
Boczne kieszenie
na napoje
Mocne, ∏atwo
zmywalne materia∏y
Podgrzewanie z do∏u i z góry
pod∏àczane do gniazda
zapalniczki samochodowej
Dodatkowe rzepy
do szczelnego zamykania
Torba do pizzy – karton o rozmiarze 350 x 350 mm
Kod
999 875
999 877
999 876
typ
pojemnoÊç
podgrzewana
torba T2S
torba T435
torba T435 P
2 kartony
4 kartony
4 kartony
nie
nie
tak
cena
110,00 PLN
145,00 PLN
340,00 PLN
Torba do pizzy – karton o rozmiarze 400 x 400 mm
Kod
999 871
999 870
typ
pojemnoÊç
podgrzewana
torba T440
torba T440 P
4 kartony
4 kartony
nie
tak
cena
160,00 PLN
380,00 PLN
Torba do pizzy – karton o rozmiarze 450 x 450 mm
Kod
999 869
999 868
typ
pojemnoÊç
podgrzewana
torba T445
torba T445 P
4 kartony
4 kartony
nie
tak
cena
180,00 PLN
400,00 PLN
Torba do pizzy – karton o rozmiarze 500 x 500 mm
Kod
999 867
999 866
typ
pojemnoÊç
podgrzewana
torba T450
torba T450 P
4 kartony
4 kartony
nie
tak
cena
190,00 PLN
420,00 PLN
Torba typu Lunchbox
– opakowania o wymiarach 200 x 250 mm
Kod
999 864
999 863
999 862
999 861
132
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
typ
pojemnoÊç
podgrzewana
torba Lunchbox 6
torba Lunchbox 6 P
torba Lunchbox 12
torba Lunchbox 12 P
6 kartonów
6 kartonów
12 kartonów
12 kartonów
nie
tak
nie
tak
cena
160,00 PLN
340,00 PLN
180,00 PLN
380,00 PLN
Blachy do pizzy
Blachy do pizzy
Blacha do pizzy
– wykonana z niebieskiej stali
– idealna do równego wypieku pizzy
UWAGA: nie mo˝na wyparzaç w zmywarkach.
Kod
Êrednica (mm)
wysokoÊç (mm)
200
240
280
300
320
360
400
25
25
25
25
25
25
25
617 102
617 104
617 106
617 205
617 304
617 403
617 404
cena
8,00 PLN
10,00 PLN
12,00 PLN
13,00 PLN
14,00 PLN
20,00 PLN
24,00 PLN
WA˚NE: po u˝yciu blach´ nale˝y wymyç, wytrzeç do sucha i nat∏uÊciç.
Siatki do pizzy – beznitowe
Siatki do pizzy
Siatka do pizzy
– wykonana z aluminium
– idealna do równego wypieku pizzy
– solidna, beznitowa konstrukcja
UWAGA: nie mo˝na wyparzaç w zmywarkach.
Kod
617 502
617 526
617 533
617 540
617 557
617 564
Êrednica (mm)
230
280
300
330
360
400
cena
12,00 PLN
16,00 PLN
17,00 PLN
18,00 PLN
21,00 PLN
23,00 PLN
beznitowa konstrukcja
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
133
Akcesoria do pizzy
Akcesoria do pizzy
Piecyk do pizzy 300
– wykonany ze stali nierdzewnej
– osiàgana temp. od 250 0C do 300 0C
– odpowiedni do pizzy do max. Ø 300 mm
– nadaje si´ do wypieku pizzy Êwie˝ej i mro˝onej oraz zapiekanek
– idealne rozwiàzanie dla barów szpitalnych, szkolnych, pubów i fast food
– timer do 15 minut
– moc 1300 W, 230 V
Kod
220 306
wymiary (mm)
480 x 420 x 195 (h)
cena
499,00 PLN
¸opata do pizzy
– wykonana z aluminium
– ràczka wykonana z drewna
Kod
617 601
999 823
wymiary (mm)
305 x 356 x 1320 (h)
405 x 455 x 1000 (h)
cena
58,00 PLN
68,00 PLN
¸opata do pizzy drewniana
– wykonana z drewna
Kod
999 825
wymiary (mm)
285 x 350 x 1100 (h)
cena
68,00 PLN
Szczotka do czyszczenia pieca do pizzy
– szczotka wykonana z mosi´˝nego drutu
– stalowy skrobak
– odkr´cany drewniany uchwyt zakoƒczony Êrubà
Kod
523 922
134
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
250 x 1030
cena
132,00 PLN
Akcesoria do pizzy
Akcesoria do pizzy
Chwytak do blach
– wykonany z niklowanej stali
– pasuje do wszystkich typów blach
Kod
d∏ugoÊç (mm)
617 700
190
cena
15,00 PLN
Rade∏ko do pizzy
– nó˝ wykonany ze stali nierdzewnej
– r´kojeÊç z twardego tworzywa
Kod
Êrednica (mm)
617 007
100
cena
11,00 PLN
Szpatu∏a do ciast/pizzy
– wykonana ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Kod
d∏ugoÊç (mm)
523 902
260 x 60
cena
10,00 PLN
Szpatu∏a do pizzy
– wykonana ze stali nierdzewnej
– ràczka z tworzywa
Kod
d∏ugoÊç (mm)
523 912
380 x 75
cena
36,00 PLN
Nó˝ do ciasta – skrobka
– ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
– drewniany uchwyt
Kod
999 824
wymiary (mm)
150 x 114
cena
12,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
135
Opiekacze do kebaba
Opiekacz do kebaba
Kebab elektryczny – Robax
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– 3 grza∏ki
– nastawny ro˝en
– dwie temperatury pieczenia: niska i wysoka
– u góry silnik z mo˝liwoÊcià zmiany kierunku
– ruchoma dolna półka na mi´so (regulacja odległoÊci od palnika)
– wk∏ad mi´sa do 50 kg
– waga 25 kg
Kod
999 896
wymiary (mm)
moc
470 x 550 x 990 (h)
4,2 kW, 400 V
cena
5199,00 PLN
Szeroka powierzchnia grzewcza skraca
czas pieczenia mi´sa
Robax – szk∏o ceramiczne os∏aniajàce grza∏ki,
zabezpiecza przed wysuszeniem mi´sa
Kebab gazowy
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– pracuje na gaz butlowy oraz ziemny
– posiada wentyl bezpieczeƒstwa
– 3 palniki
– nastawny ro˝en
– u góry silnik z mo˝liwoÊcià zmiany kierunku
– ruchoma dolna pó∏ka na mi´so (regulacja odleg∏oÊci od palnika)
– zu˝ycie gazu ok. 0,86 m3/h
– wk∏ad mi´sa do 50 kg
– waga 25 kg
Kod
999 974
wymiary (mm)
moc
515 x 550 x 980 (h)
8,3 kW, 230 V
Szeroka powierzchnia grzewcza skraca
czas pieczenia mi´sa
136
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena
3899,00 PLN
Akcesoria do kebaba
Akcesoria do kebaba
Nó˝ elektryczny do kebaba
– w zestawie: nó˝ do kebaba, zasilacz, podstawa pod nó˝, ostrzałka,
Êrubokr´t oraz instrukcja obsługi
– nó˝ przykryty całkowicie osłonà zapewnia bezpieczeƒstwo w czasie krojenia
– ∏atwa regulacja gruboÊci krojenia
– szybkoÊç 5000 obr./min
– dzienna wydajnoÊç 40 kg
– Êrednica ostrza 80 mm
– waga całego opakowania 7 kg
Kod
999 651
999 615
wymiary (mm)
napi´cie
Ø 80 x 220
230 V
zapasowe ostrze no˝a – Ø 80
wydajnoÊç
40 kg/dob´
cena
2449,00 PLN
126,00 PLN
Szufelka do kebaba
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
113 101
wymiary (mm)
280 x 235 x 90 (h)
cena
150,00 PLN
Nó˝ do kebaba – 350 mm
Kod
842 904
d∏ugoÊç (mm)
350
cena
26,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
137
Szatkownica elektryczna
Szatkownica elektryczna
Szatkownica do warzyw, sera i pieczarek
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– pokrywa z anodowanego aluminium
– wydajnoÊç od 100 do 300 kg (zale˝y od tarczy
i rodzaju warzywa)
– masa 18 kg
– moc 380 W, 230 V
Kod
232 705
wymiary (mm)
cena
570 x 240 x 470 (h)
2699,00 PLN
UWAGA! Tarcze do kostek i frytek muszà byç
u˝ywane z tarczami do plastrów.
MADE IN ITALY
Tarcza do kostek
Kod
999 944
999 943
Tarcza do frytek
gruboÊç (mm)
cena
8x8
10 x 10
295,00 PLN
295,00 PLN
Tarcza do wiórków
Kod
cena
2
4
7
180,00 PLN
180,00 PLN
180,00 PLN
Tarcza do sera
Kod
999 925
gruboÊç (mm)
cena
8
250,00 PLN
999 941
Tarcza do s∏upków
gruboÊç (mm)
999 928
999 927
999 926
Kod
Kod
gruboÊç (mm)
cena
2,5
4
6
250,00 PLN
250,00 PLN
250,00 PLN
999 933
999 932
999 931
Tarcza do ziemniaków V
gruboÊç (mm)
cena
5
380,00 PLN
– nó˝ do tarcia ziemniaków
Kod
999 627
999 939
999 938
999 937
999 936
999 935
138
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
180,00 PLN
Stojak na tarcze
Tarcza do plastrów
Kod
cena
gruboÊç (mm)
cena
2
4
6
8
10
170,00 PLN
170,00 PLN
170,00 PLN
170,00 PLN
170,00 PLN
– na 18 tarcz
Kod
999 626
cena
60,00 PLN
Wilk do mi´sa
Wilk do mi´sa
Wilk do mi´sa TS-12
– przeznaczony do sklepów rzeêniczych, hoteli, restauracji
– wykonany ze specjalnego stopu aluminium, odpowiadajàcemu
mi´dzynarodowym zasadom ochrony przed kwasami
– korpus, lej i pojemnik na mi´so wykonane ze stali nierdzewnej
– ko∏ek dociskowy wykonany z tworzywa
– wyciszona przek∏adnia z´bata pracujàca w kàpieli olejowej
(bardzo cicha)
– wa∏ek Êlimakowy
– przeznaczony do pracy ciàg∏ej
– masa 22 kg
– moc 750 W, 230 V
Kod
999 923
wymiary (mm)
wydajnoÊç (kg/h)
240 x 400 x 400 (h)
160
cena
1799,00 PLN
Sitko do wilka
– wykonane ze stali nierdzewnej
Kod
999 849
999 848
999 847
999 846
999 845
999 844
999 843
Êrednica otworów sitka (mm)
Ø2
Ø3
Ø 4,5
Ø6
Ø8
Ø 10
Ø 12
cena
170,00 PLN
120,00 PLN
120,00 PLN
120,00 PLN
120,00 PLN
120,00 PLN
120,00 PLN
Nó˝ do wilka
– wykonany ze stali
Kod
999 832
cena
59,00 PLN
Wa∏ek Êlimakowy
– wykonany z polerowanego anodowanego aluminium
Kod
999 831
cena
150,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
139
Krajalnice Eco Line
Krajalnice Eco Line
Krajalnica Eco Line 220
– silnik ch∏odzony powietrzem umo˝liwia ciàg∏à prac´
– bezpieczne w∏àczanie i wy∏àcznie (oddzielne przyciski – CE)
– odkr´cana prowadnica u∏atwiajàca czyszczenie z resztek pozosta∏ych
po krojeniu
– os∏ona na nó˝
– wysokiej jakoÊci nó˝
– Êrednica no˝a 220 mm
– wbudowana ostrza∏ka
– gruboÊç plastrów od 0 do 13 mm
– ch∏odzony silnik
– moc 210 W, 230 V
Kod
210 048
wymiary (mm)
410 x 400 x 350 (h)
cena
1090,00 PLN
Krajalnica Eco Line 250
– silnik ch∏odzony powietrzem umo˝liwia ciàg∏à prac´
– bezpieczne w∏àczanie i wy∏àcznie (oddzielne przyciski – CE)
– odkr´cana prowadnica u∏atwiajàca czyszczenie z resztek pozosta∏ych
po krojeniu
– os∏ona na nó˝
– wysokiej jakoÊci nó˝
– Êrednica no˝a 250 mm
– wbudowana ostrza∏ka
– gruboÊç plastrów od 0 do 10 mm
– ch∏odzony silnik
– moc 180 W, 230 V
Kod
210 000
wymiary (mm)
380 x 490 x 380 (h)
cena
1190,00 PLN
Krajalnica Eco Line 300
– silnik ch∏odzony powietrzem umo˝liwia ciàg∏à prac´
– bezpieczne w∏àczanie i wy∏àcznie (oddzielne przyciski – CE)
– odkr´cana prowadnica u∏atwiajàca czyszczenie z resztek pozosta∏ych
po krojeniu
– os∏ona na nó˝
– wysokiej jakoÊci nó˝
– Êrednica no˝a 300 mm
– wbudowana ostrza∏ka
– gruboÊç plastrów od 0 do 15 mm
– ch∏odzony silnik
– moc 250 W, 230 V
Kod
210 017
140
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
500 x 620 x 435 (h)
cena
2190,00 PLN
Krajalnice Profi Line
Krajalnice Profi Line
Krajalnica Profi Line 250
– silnik ch∏odzony powietrzem umo˝liwia ciàg∏à prac´
– bezpieczne w∏àczanie i wy∏àcznie (oddzielne przyciski – CE)
– odkr´cana prowadnica u∏atwiajàca czyszczenie z resztek pozosta∏ych
po krojeniu
– os∏ona na nó˝
– wysokiej jakoÊci nó˝
– Êrednica no˝a 250 mm
– wbudowana ostrza∏ka
– gruboÊç plastrów od 0 do 15 mm
– ch∏odzony silnik
– moc 154 W, 230 V
Kod
210 307
wymiary (mm)
530 x 420 x 350 (h)
cena
1590,00 PLN
CE professional
Krajalnica Profi Line 300
– silnik ch∏odzony powietrzem umo˝liwia ciàg∏à prac´
– bezpieczne w∏àczanie i wy∏àcznie (oddzielne przyciski – CE)
– odkr´cana prowadnica u∏atwiajàca czyszczenie z resztek pozosta∏ych
po krojeniu
– os∏ona na nó˝
– wysokiej jakoÊci nó˝
– Êrednica no˝a 300 mm
– wbudowana ostrza∏ka
– gruboÊç plastrów od 0 do 10 mm
– ch∏odzony silnik
– moc 220 W, 230 V
Kod
210 604
wymiary (mm)
620 x 520 x 520 (h)
cena
2890,00 PLN
CE professional
Krajalnica Profi Line 350
– silnik ch∏odzony powietrzem umo˝liwia ciàg∏à prac´
– bezpieczne w∏àczanie i wy∏àcznie (oddzielne przyciski – CE)
– odkr´cana prowadnica u∏atwiajàca czyszczenie z resztek pozosta∏ych
po krojeniu
– os∏ona na nó˝
– wysokiej jakoÊci nó˝
– Êrednica no˝a 350 mm
– wbudowana ostrza∏ka
– gruboÊç plastrów od 0 do 15 mm
– ch∏odzony silnik
– moc 220 W, 230 V
Kod
999 616
wymiary (mm)
710 x 510 x 470 (h)
cena
3890,00 PLN
CE professional
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
141
Obieraczki do ziemniaków
Obieraczki do ziemniaków
Obieraczka do ziemniaków Eco Line – malowana
– urzàdzenie do obierania ziemniaków, marchwi, buraków itp.
– solidna konstrukcja
– prosta obs∏uga
– masa Êcierna zapewnia dok∏adne obieranie produktów
bez ich kaleczenia
– zu˝ycie wody – 2,5 l/min.
– czas obierania ok. 1,5 – 3 min. (zale˝y od jakoÊci ziemniaków)
Kod
wsad
(kg)
masa
(kg)
wymiary
(mm)
wydajnoÊç moc
(kg/h)
(kW)
cena
999 964
6
51
550 x 750 x 670 (h)
100
0,35
2950,00 PLN
999 963
999 962
12
20
62
72
700 x 950 x 700 (h)
750 x 950 x 800 (h)
200
300
0,55
0,75
3450,00 PLN
3950,00 PLN
przezroczysta pokrywa
umo˝liwiajàca kontrol´ pracy
cyfrowy wielofunkcyjny timer
Obieraczka do ziemniaków Profi Line
– wykonana ze stali nierdzewnej
– przezroczysta pokrywa
– separator ustawiony bezpoÊrednio pod urzàdzeniem
– tarcza tràca
– Êciany wy∏o˝one materia∏em Êciernym, ∏atwe do zdemontowania,
wyczyszczenia lub wymiany przez u˝ytkownika
– wy∏àcznik bezpieczeƒstwa
– skonstruowana zgodnie z wymogami EC
Kod
999 644
999 645
tor
a
r
a
p
se
S
I
GRAT
separator ustawiony
bezpoÊrednio pod urzàdzeniem
142
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wsad
(kg)
masa
(kg)
wymiary
(mm)
10
18
36
42
530 x 660 x 850 (h)
530 x 660 x 990 (h)
wydajnoÊç moc
(kg/h)
(kW)
100
300
0,55
0,90
cena
5200,00 PLN
6200,00 PLN
Miksery r´czne
– obudowa silnika wykonana z tworzywa o wysokiej wytrzymałoÊci
– stała pr´dkoÊç obrotowa
– rami´ rozdrabniajàce z osłonà wykonane ze stali nierdzewnej
– prosty demonta˝ ramienia o długoÊci 270 mm
– łatwoÊç czyszczenia i utrzymania higieny
– moc 250 W, 230 V
Miksey r´czne
Mikser r´czny HENDI 250 ze stałà pr´dkoÊcià
75
0
Kod
999 827
pr´dkoÊç (obr./min.)
wymiary (mm)
sta∏a, 15.000
Ø 75 x 250
25
cena
720,00 PLN
0
27
75
Mikser r´czny HENDI 350 ze zmiennà pr´dkoÊcià
– obudowa silnika wykonana z tworzywa o wysokiej wytrzymałoÊci
– kratki przewietrzania w górnej cz´Êci silnika
– ergonomiczny uchwyt
– zespół nap´dowy o zmiennej pr´dkoÊci
– w zestawie rami´ miksujàce o długoÊci 430 mm
– mo˝liwoÊç tworzenia zestawu z ramieniem ubijajàcym jako opcja
– elektroniczny panel sterowania (9 pr´dkoÊci)
– moc 350 W, 230 V
Kod
pr´dkoÊç (obr./min.)
wymiary (mm)
cena
zmienna od 2.500 do 11.000
Ø 130 x 360
1300,00 PLN
0
36
43
0
999 646
130
95
Rami´ ubijajàce do miksera HENDI 350
Kod
wymiary (mm)
cena
999 647
Ø 120 x 360
500,00 PLN
36
0
– wykonane ze stali nierdzewnej
– składa si´ z dwóch rózg
– łatwe i bezpieczne mocowanie do bloku nap´dowego
Ø
12
0
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
143
Miksery r´czne
Miksery r´czne
Mikser Bamix Gastro
– posiada w zestawie 3 koƒcówki
a) nó˝ gwiazka – do krojenia, siekania i rozÊcierania (np. puree, owoce,
warzywa)
b) nó˝ ubijajàcy – do mieszania, miksowania i ubijania (np. bita Êmietana,
koktajle, sosy)
c) nó˝ miksujàcy – do mieszania, miksowania i ubijania (np. sosy, dresingi,
majonezy)
– d∏ugoÊç ramienia 165 mm
– moc 200 W, 230 V
Kod
999 906
144
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
pr´dkoÊç (obrot./min)
10.000, 17.000
cena
599,00 PLN
Kloce masarskie
Kloce masarskie
Kloc masarski – drewniany, na podstawie drewnianej
– wykonany z drewna bukowego
– kloc wzmocniony stalowà obr´czà
– wysokoÊç kloca 850 mm
Kod
999 834
999 980
999 979
999 978
999 977
999 976
999 975
wymiary kloca (mm)
400 x 400 x 100 (h)
400 x 400 x 150 (h)
400 x 400 x 200 (h)
400 x 500 x 150 (h)
400 x 500 x 200 (h)
500 x 500 x 200 (h)
500 x 600 x 200 (h)
cena
380,00 PLN
420,00 PLN
460,00 PLN
540,00 PLN
560,00 PLN
680,00 PLN
800,00 PLN
Kloc masarski – drewniany, na podstawie stalowej
– wykonany z drewna bukowego
– podstawa ze stali nierdzewnej
– kloc wzmocniony stalowà obr´czà
– wysokoÊç podstawy 750 mm
Kod
wymiary kloca (mm)
cena
999 973
999 972
400 x 500 x 150 (h)
400 x 500 x 200 (h)
1020,00 PLN
1090,00 PLN
Kloc masarski – polietylen, na podstawie stalowej
– wykonany z polietylenu PE 500
– podstawa ze stali nierdzewnej
– wysokoÊç podstawy 750 mm
Kod
wymiary kloca (mm)
cena
999 971
999 970
400 x 500 x 50 (h)
400 x 500 x 80 (h)
840,00 PLN
1040,00 PLN
Kloc drewniany bez podstawy
– wykonany z drewna bukowego
Kod
wymiary kloca (mm)
cena
999 969
999 968
400 x 500 x 150 (h)
400 x 500 x 200 (h)
430,00 PLN
470,00 PLN
Kloc z polietylenu bez podstawy
– wykonany z polietylenu HDPE 500
Kod
wymiary kloca (mm)
cena
999 967
999 966
500 x 400 x 50 (h)
500 x 400 x 80 (h)
250,00 PLN
450,00 PLN
Podstawa ze stali nierdzewnej z nó˝kami
– wykonana ze stali nierdzewnej
– wzmocniona konstrukcja
Kod
999 965
wymiary (mm)
500 x 400 x 750 (h)
cena
620,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
145
Termos na ˝ywnoÊç
Te r m o s y n a ˝ y w n o Ê ç
Termos na ˝ywnoÊç z pokrywà szczelnie zamykanà na 4 klamry.
Wykonany z polietyleny, odpornego na plamy i zarysowania.
Wype∏niony bardzo grubà izolacjà z pianki, w celu zapewnienia
maksymalnie d∏ugiego utrzymywania temperatury.
Termos na ˝ywnoÊç z klamrami GN 1/1 – 200 mm
– utrzymuje temperatur´ o wiele d∏u˝ej ni˝ tradycyjne termosy
– samoodpowietrzajàca si´ pokrywa zapewnia lepszà Êwie˝oÊç potraw
– odpowiedni do pojemników 1 x GN 1/1, 2 x GN 1/2, 3 x GN 1/3
– maksymalna wysokoÊç pojemnika 200 mm
Kod
wymiary zew. (mm)
wymiary wew. (mm)
cena
999 902
648 x 427 x 268 (h)
528 x 301 x 223 (h)
699,00 PLN
UWAGA: maksymalna temperatura potraw 90 0C.
Termos na p∏yny
Te r m o s y n a p ∏ y n y
Termos na ˝ywnoÊç z pokrywà szczelnie zamykanà na 4 klamry.
Wykonany z polietyleny, odpornego na plamy i zarysowania.
Wype∏niony bardzo grubà izolacjà z pianki, w celu zapewnienia
maksymalnie d∏ugiego utrzymywania temperatury.
Termos do napojów z klamrami 9,4 litra
– utrzymuje temperatur´ o wiele d∏u˝ej ni˝ tradycyjne termosy
– wyjàtkowa pokrywka wyposa˝ona jest uszczelk´ typu o-ring,
zapewniajàcà transport bez przecieków
– samoodpowietrzajàca si´ pokrywa zapewnia lepszà Êwie˝oÊç potraw
– bez metalowych cz´Êci – idealne dla wi´ziennictwa
– kranik zapewnia szybkie nalewanie bez kapania
– 2 por´czne uchwyty
– g∏adkie Êcianki wewn´trzne
Kod
999 901
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
419 x 229 x 457 (h)
9,4
UWAGA: maksymalna temperatura napojów 90 0C.
146
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
cena
699,00 PLN
Pojemnik termoizolacyjny
Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 200
– wykonany z pianki polipropylenowej
– szary korpus, czarna pokrywa
– posiada ergonomiczne uchwyty transportowe
– wymiary wewn´trzne: 530 x 340 x 215 (h) mm
Kod
707 906
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
600 x 400 x 275 (h)
50
cena
159,00 PLN
Po j e m n i k t e r m o i z o l a c y j n y
Pojemniki termoizolacyjne stanowià idealne rozwiàzanie do profesjonalnego transportu pojemników ze stali nierdzewnej lub
poliw´glanu z ró˝nymi rodzajami potraw. Pojemniki wykonane sà z pianki polipropylenowej, która nie zawiera freonu.
Mogà byç pi´trowane oraz myte w zmywarkach.
Pojemnik do transportu ˝ywnoÊci
Po j e m n i k i d o t r a n s p o r t u ˝ y w n o Ê c i
Pojemnik z pokrywà do transportu ˝ywnoÊci
– wykonany z polipropylenu
– odpowiada normom HACCP
Kod
873 304
873 403
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
530 x 396 x 159 (h)
530 x 396 x 225 (h)
30
40
cena
109,00 PLN
119,00 PLN
Pojemnik z pokrywà do transportu ˝ywnoÊci, na kó∏kach
– wykonany z polipropylenu
– odpowiada normom HACCP
Kod
873 908
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
530 x 396 x 378 (h)
60
cena
199,00 PLN
Ociekacz
– wykonany z polipropylenu
– odpowiada normom HACCP
– pasuje do pojemników 873 304, 873 403, 873 908
Kod
873 809
wymiary (mm)
430 x 330
cena
28,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
147
Termosy stalowe do transportu ˝ywnoÊci dla wojska, szpitali i szkó∏
Te r m o s y s t a l o w e d o t r a n s p o r t u ˝ y w n o Ê c i d l a w o j s k a , s z p i t a l i i s z k ó ∏
Termos stalowy – malowany
148
– wk∏ad wykonany ze stali nierdzewnej
– do transportu ˝ywnoÊci i p∏ynów
– hermetycznie zamykany
– uchwyty transportowe
– idealny dla szpitali i wojska
Kod
999 987
999 986
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 250 x 410 (h)
Ø 300 x 410 (h)
10
20
cena
459,00 PLN
599,00 PLN
Termos stalowy z kranem – malowany
– wk∏ad wykonany ze stali nierdzewnej
– do transportu ˝ywnoÊci i p∏ynów
– hermetycznie zamykany
– kran spustowy
– uchwyty transportowe
– idealny dla szpitali i wojska
Kod
999 983
999 982
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 250 x 410 (h)
Ø 300 x 410 (h)
10
20
cena
559,00 PLN
699,00 PLN
Termos stalowy do transportu ˝ywnoÊci
– wykonany ze stali nierdzewnej
– podwójne Êcianki zapewniajà izolacj´ i utrzymanie wysokiej
temperatury od 6 do 8 godzin
– podwójna pokrywa zabezpieczona uszczelkà wyposa˝ona
w 4 zatrzaski
– uchwyty transportowe
– mo˝liwoÊç stawiania termosów jeden na drugim
– wentyl odpowietrzajàcy
Kod
112 016
112 015
112 021
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 320 x 170 (h)
Ø 320 x 300 (h)
Ø 320 x 350 (h)
10
20
33
cena
655,00 PLN
795,00 PLN
950,00 PLN
Wózki
Wó z k i
Wózek 2-pó∏kowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– posiada 4 skr´tne kó∏ka, 2 hamulce
– wymiary pó∏ek: 830 x 510 mm
– do samodzielnego monta˝u
– maksymalne obcià˝enie pó∏ki – 75 kg
– odleg∏oÊç pomi´dzy pó∏kami – 550 mm
Kod
810 002
wymiary (mm)
900 x 590 x 930 (h)
cena
309,00 PLN
Wózek 3-pó∏kowy
– wykonany ze stali chromowej
– posiada 4 skr´tne kó∏ka, 2 hamulce
– wymiary pó∏ek: 830 x 510 mm
– do samodzielnego monta˝u
– maksymalne obcià˝enie pó∏ki – 85 kg
– odleg∏oÊç pomi´dzy pó∏kami – 260 mm
Kod
810 101
wymiary (mm)
900 x 590 x 930 (h)
cena
369,00 PLN
Wózek 15-pó∏kowy do transportu pojemników GN
– wykonany ze stali nierdzewnej
– 15 pó∏ek x GN 1/1
– odleg∏oÊci pomi´dzy pó∏kami 80 mm
– posiada zabezpieczenie przed wypadni´ciem pojemników GN
– posiada 4 skr´tne kó∏ka z hamulcami
– do samodzielnego monta˝u
Kod
810 613
wymiary (mm)
380 x 550 x1735 (h)
cena
889,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
149
Rega∏y
Rega∏y
Rega∏ magazynowy 4-pó∏kowy
– udêwig na jednà pó∏k´ 300 kg
– chromowany
– cztery pó∏ki
– do samodzielnego monta˝u
Kod
812 204
wymiary (mm)
910 x 455 x 1840 (h)
cena
279,00 PLN
Rega∏ na wino 5-pó∏kowy
– chromowany
– ka˝da pó∏ka pomieÊci 9 butelek
– do samodzielnego monta˝u
Kod
812 105
wymiary (mm)
910 x 355 x 1370 (h)
cena
289,00 PLN
Stó∏ cateringowy
Stó∏ cateringowy
150
Stó∏ cateringowy
– mocna, stabilna konstrukcja
– blat wykonany z polietylenu
– sk∏adane nogi
Kod
810 903
810 910
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
1220 x 610 x 750 (h)
1820 x 740 x 740 (h)
cena
180,00 PLN
260,00 PLN
Wózek do talerzy Plate Mate
– rama, podwozie oraz obracane koła z hamulcami wykonane
ze stali nierdzewnej
inalny
g
y
r
o
– elementy podtrzymujàce talerze wykonane sà z czarnego,
y
jedyn Plate Mate
twardego tworzywa
kt
u
produ y na rynk
– antypoÊlizgowe nasadki wykonane z gumy
n
p
– solidna podstawa
dost´
– zajmuje 0,36m2 powierzchni
– pojemnoÊç 84 talerze
– na stojaku mo˝na ustawiç ka˝dy typ talerza lub miski do wysokoÊci 5 cm
– kształt naczyƒ mo˝e byç okràgły, owalny, prostokàtny lub kwadratowy
Kod
999 613
wymiary (mm)
iloÊç talerzy
600 x 600 x 1850 (h)
84
Wó z e k d o t a l e r z y
Wózek do talerzy Plate Mate
cena
1999,00 PLN
prosta regulacja
wysokoÊci talerzy
Pakowarka pró˝niowa
Pa k o w a r k a p r ó ˝ n i o w a
Pakowarka pró˝niowa
– przeznaczona do pakowania produktów spo˝ywczych i technicznych
– konstrukcja i komora wykonane z wysokiej jakoÊci stali nierdzewnej
– 1 komora o wymiarach 280 x 365 x 125 mm
– listwa zgrzewajàca wyposa˝ona w taÊm´ zgrzewajàcà i drut odcinajàcy
– d∏ugoÊç listwy 262 mm
– wydajnoÊç pompy pró˝niowej 6 m3/h
– masa 46 kg
Kod
999 648
wymiary (mm)
moc
330 x 460 x 370 (h)
0,55 kW, 230 V
cena
6200,00 PLN
Worki do pakowarki pró˝niowej
– wykonane z folii barierowej o gruboÊci 80 mikronów
– opakowanie 100 szt.
Kod
999 649
999 650
wymiary (mm)
iloÊç w opakowaniu
250 x 350
160 x 230
100 szt.
100 szt.
cena
45,00 PLN
20,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
151
Szafy ch∏odnicze
Szafy ch∏odnicze
Szafy chłodnicze i mroênicze Hendi Sine wykonane sà z materiału
VAR-PET. Innowacyjny materia∏ VAR-PET:
– składa si´ z oÊmiu warstw tworzàcych najlepszà izolacj´ z poliuretanu
porowatego o gruboÊci 75 mm
– jest odporny na korozj´, uszkodzenia mechaniczne oraz wysokà
temperatur´ otoczenia – klasa klimatyczna +43 0C
– zewn´trzna powierzchnia „antyodciskowa” ułatwia czyszczenie
i gwarantuje zawsze lÊniàcà powierzchni´
folia ochronna
VAR-PET (kolaminat)
folia PET
farba
podk∏ad
ochrona chemiczna
podk∏ad
blacha bazowa
ochrona chemiczna
Szafa ch∏odnicza HEDNI Shine 700 C
– wn´trze szafy wykonane z aluminium
– układ chłodzenia z wentylatorem zapewnia równomierny rozkład temperatury
w całej komorze
– klasa klimatyczna +43 0C
– płyta sterowania wyposa˝ona w cyfrowy wyÊwietlacz temperatury, nastawny
termostat i wyłacznik
– automatyczne rozmra˝anie i odprowadzanie skroplin
– drzwi odwracalne prawo- i lewostronne – otwieranie do 900
– drzwi wyposa˝one w urzàdzenie samodomykajàce – zamek z kluczem w zestawie
– prowadnice teleskopowe w odst´pach co 60 mm
– wyposa˝ona w 3 ruszty 2/1 powleczone tworzywem sztucznym
– 130 kg
Kod
999 632
wymiary
zew. (mm)
wymiary
wew. (mm)
moc i napi´cie
(kW/V)
zakres
temp. (0C)
750 x 835 x 2040 (h)
600 x 670 x 1440 (h)
0,45/230
0/+10
cena
5899,00 PLN
zintegrowana ràczka na całà wysokoÊç drzwi
regulowana wysokoÊç nó˝ek od 115 mm do 165 mm
Szafa ch∏odnicza HEDNI Shine 1500 C
– wn´trze szafy wykonane z aluminium
– układ chłodzenia z wentylatorem zapewnia równomierny rozkład temperatury
w całej komorze
– klasa klimatyczna +43 0C
– płyta sterowania wyposa˝ona w cyfrowy wyÊwietlacz temperatury, nastawny
termostat i wyłacznik
– automatyczne rozmra˝anie i odprowadzanie skroplin
– drzwi odwracalne prawo- i lewostronne – otwieranie do 900
– drzwi wyposa˝one w urzàdzenie samodomykajàce – zamek z kluczem w zestawie
– prowadnice teleskopowe w odst´pach co 60 mm
– wyposa˝ona w 6 rusztów 2/1 powleczone tworzywem sztucznym
– 200 kg
Kod
wymiary
zew. (mm)
wymiary
wew. (mm)
999 633 1500 x 835 x 2040 (h) 1350 x 670 x 1440 (h)
zintegrowana ràczka na całà wysokoÊç drzwi
regulowana wysokoÊç nó˝ek od 115 mm do 165 mm
152
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
moc i napi´cie
(kW/V)
zakres
temp. (0C)
0,65/230
0/+10
cena
9499,00 PLN
Szafy mroênicze
folia ochronna
VAR-PET (kolaminat)
folia PET
farba
podk∏ad
ochrona chemiczna
podk∏ad
blacha bazowa
ochrona chemiczna
Szafa mroênicza HEDNI Shine 700 M
Szafy mroênicze
Szafy chłodnicze i mroênicze Hendi Sine wykonane sà z materiału
VAR-PET. Innowacyjny materia∏ VAR-PET:
– składa si´ z oÊmiu warstw tworzàcych najlepszà izolacj´ z poliuretanu
porowatego o gruboÊci 75 mm
– jest odporny na korozj´, uszkodzenia mechaniczne oraz wysokà
temperatur´ otoczenia – klasa klimatyczna +43 0C
– zewn´trzna powierzchnia „antyodciskowa” ułatwia czyszczenie
i gwarantuje zawsze lÊniàcà powierzchni´
– konstrukcja zewn´trzna wykonana z innowacyjnego materiału VAR-PET
– wn´trze szafy wykonane z aluminium
– układ chłodzenia z wentylatorem zapewnia równomierny rozkład temperatury
w całej komorze
– klasa klimatyczna +43 0C
– płyta sterowania wyposa˝ona w cyfrowy wyÊwietlacz temperatury, nastawny
termostat i wyłacznik
– automatyczne rozmra˝anie i odprowadzanie skroplin
– drzwi odwracalne prawo- i lewostronne – otwieranie do 900
– drzwi wyposa˝one w urzàdzenie samodomykajàce – zamek z kluczem w zestawie
– prowadnice teleskopowe w odst´pach co 60 mm
– wyposa˝ona w 3 ruszty 2/1 powleczone tworzywem sztucznym
– 130 kg
Kod
999 634
wymiary
zew. (mm)
wymiary
wew. (mm)
moc i napi´cie
(kW/V)
zakres
temp. (0C)
cena
750 x 835 x 2040 (h)
600 x 670 x 1440 (h)
0,75/230
-15/-22
6999,00 PLN
zintegrowana ràczka na całà wysokoÊç drzwi
regulowana wysokoÊç nó˝ek od 115 mm do 165 mm
Szafa mroênicza HEDNI Shine 1500 M
– konstrukcja zewn´trzna wykonana z innowacyjnego materiału VAR-PET
– wn´trze szafy wykonane z aluminium
– układ chłodzenia z wentylatorem zapewnia równomierny rozkład temperatury
w całej komorze
– klasa klimatyczna +43 0C
– płyta sterowania wyposa˝ona w cyfrowy wyÊwietlacz temperatury, nastawny termostat
i wyłacznik
– automatyczne rozmra˝anie i odprowadzanie skroplin
– drzwi odwracalne prawo- i lewostronne – otwieranie do 900
– drzwi wyposa˝one w urzàdzenie samodomykajàce – zamek z kluczem w zestawie
– prowadnice teleskopowe w odst´pach co 60mm
– wyposa˝ona w 6 rusztów 2/1 powleczonych tworzywem sztucznym
– 200 kg
Kod
wymiary
zew. (mm)
wymiary
wew. (mm)
999 635 1500 x 835 x 2040 (h) 1350 x 670 x 1440 (h)
moc i napi´cie
(kW/V)
zakres
temp. (0C)
cena
1,1/230
-15/-22
9999,00 PLN
zintegrowana ràczka na całà wysokoÊç drzwi
regulowana wysokoÊç nó˝ek od 115 mm do 165 mm
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
153
Linia kuchenna 650
Linia kuchenna 650
Linia Snack Line firmy Hendi jest ciàgiem kuchennym, który mo˝na z∏o˝yç z wi´kszej iloÊci modu∏ów. Pozwala to na dok∏adne
przystosowanie systemu do wymagaƒ obiektu gastronomicznego. Mo˝na go równie˝ póêniej odpowiednio dopasowaç. Modu∏
szaf i szuflad nadaje linii Snack Line praktyczny, a zarazem estetyczny wyglàd. Dzi´ki regulacji w nó˝kach i pasach wykoƒczeniowych poszczególnych elementów urzàdzenie mo˝na odpowiednio ustawiç.
Wszystkie elementy posiadajà masywnà, wytrzyma∏à konstrukcj´ ze stali szlachetnej 18/10. Nó˝ki pó∏ek dolnych mo˝na
przestawiaç o 5 cm, a strona tylna nie jest zamkni´ta w celu umo˝liwienia ró˝nych pod∏àczeƒ. Wysoka kraw´dê na tylnej stronie
chroni Êcian´ lub inne modu∏y, w przypadku gdy z modu∏ów tworzy si´ wysp´. Dzi´ki niewielkim wymiarom linia Snack Line
nadaje si´ doskonale do ma∏ych restauracji, barów itp.
Frytownica Snack Line – 10 litrów
– wykonana ze stali nierdzewnej, elementy grzewcze wykonane
z hartowanej stali
– pojemnoÊç 10 litrów
– p∏ynna regulacja temperatury do 195 0C
– system „zimnej strefy“ – oddziela pozosta∏oÊci sma˝enia poni˝ej
poziomu grza∏ek zwi´kszajàc wydajnoÊç t∏uszczu
– dok∏adny termostat z lampkà kontrolnà – zabezpieczenie grza∏ek
przed w∏àczeniem na sucho
– zbiorniki na olej i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej
– kran spustowy do oleju
– w zestawie koszyk do sma˝enia
– moc 6000 W, 400 V
Kod
250 020
154
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
2799,00 PLN
Linia kuchenna 650
Linia kuchenna 650
Podgrzewacz do frytek Snack Line – 20 litrów
– wykonany ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç 20 litrów
– termostat do 85 0C
– z ceramicznà spiralà cieplnà i antenà parabolicznà
– perforowany ruszt
– moc 650 W, 230 V
Kod
250 075
wymiary (mm)
370 x 640 x 485 (h)
cena
1799,00 PLN
Kuchenka elektryczna Snack Line – 2-p∏ytowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
– 2 niezale˝ne termostaty
– 2 p∏ytki grzewcze x Ø 180 mm
– termostat z lampkà kontrolnà
– moc 1 x 2000 W, 1 x 1500 W, 230 V
Kod
250 006
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
1299,00 PLN
Kuchenka gazowa Snack Line – 2-palnikowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
– 2 palniki gazowe
– przystosowana do gazu ziemnego
– moc 5,2 kW + 3,7 kW, gaz ziemny
Kod
250 099
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
2299,00 PLN
Bemar Thermosystem Snack Line – 2-cz´Êciowy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç 2 x 4,2 litra
– 2 stalowe wk∏ady z pokrywami
– 2 termostaty z lampkami kontrolnymi
– moc 400 W, 230 V
Kod
250 068
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
1499,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
155
Linia kuchenna 650
Linia kuchenna 650
P∏yta grillowa Snack Line – pojedyncza
– wykonana ze stali nierdzewnej
– regulacja temperatury do 300 0C
– p∏yta do grillowania wykonana z hartowanej stali
– pojemnik na zu˝yty t∏uszcz
– termostat z lampkà kontrolnà
– moc 3600 W, 400 V
Kod
250 013
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
2049,00 PLN
P∏yta grillowa Snack Line – podwójna
– wykonana ze stali nierdzewnej
– regulacja temperatury do 300 0C
– p∏yta do grillowania wykonana z hartowanej stali
– pojemnik na zu˝yty t∏uszcz
– 2 termostaty z lampkami kontrolnymi
– moc 7200 W, 400 V
Kod
250 082
wymiary (mm)
740 x 640 x 415 (h)
cena
3499,00 PLN
Bemar Snack Line – GN 1/1
– wykonany ze stali nierdzewnej
– p∏ynna regulacja temperatury do 100 0C
– kran spustowy
– termostat
– odpowiedni do pojemników GN do 200 mm g∏´bokoÊci
– moc 1200 W, 230 V
Kod
250 037
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
1499,00 PLN
Element neutralny Snack Line
– wykonany ze stali nierdzewnej
– zawiera w zestawie desk´ do krojenia
Kod
250 044
156
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
849,00 PLN
Linia kuchenna 650
Linia kuchenna 650
Zlewozmywak Snack Line
– wykonany ze stali nierdzewnej
– w zestawie bateria
Kod
250 051
wymiary (mm)
370 x 640 x 415 (h)
cena
1499,00 PLN
Szafka jednodrzwiowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
– regulowane nó˝ki
Kod
250 105
wymiary (mm)
370 x 600 x 610 (h)
cena
1099,00 PLN
Szafka dwudrzwiowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
– regulowane nó˝ki
Kod
250 129
wymiary (mm)
740 x 600 x 610 (h)
cena
1599,00 PLN
Szafka z 2-szufladami
– wykonana ze stali nierdzewnej
– regulowane nó˝ki
Kod
250 112
wymiary (mm)
370 x 600 x 610 (h)
cena
1699,00 PLN
Listwa wykoƒczeniowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
250 143
wymiary (mm)
595 x 17
cena
69,00 PLN
Listwa ∏àcznikowa
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
250 136
wymiary (mm)
595 x 17
cena
69,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
157
Kuchnia gazowa
Kuchnia gazowa
Kuchnia gazowa – 5-palnikowa z piecem konwekcyjnym
– wykonana ze stali nierdzewnej
– na gaz ziemny
– zestaw adaptacyjny na gaz butlowy
– 3 palniki x 3 kW, 1 palnik x 1,8 kW, 1 palnik wok x 3,5 kW
– elektryczny zap∏on
– piecyk konwekcyjny GN 1/1, moc 2,4 kW
– 2 wentylatory
– termostat do 275 0C
– timer
– dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW umo˝liwiajàcy grillowanie
– regulowana wysokoÊç nó˝ek
Uwaga: kuchenka nie zawiera rusztów.
Kod
wymiary (mm)
225 707
cena
900 x 600 x 900 (h)
5900,00 PLN
Kuchnie gazowe i elektryczne – Linia 700
Kuchnie gazowe i elektryczne – Linia 700
Kuchnia gazowa – 4-palnikowa z piecem elektrycznym GN 1/1
158
– wykonana ze stali nierdzewnej
– moc palników 4 x 3,7 kW
– palniki wyposa˝one w iskrowniki elektryczne
– czujnik zapobiegajàcy ulatnianiu si´ gazu
– ruszty wokó∏ palników wykonane z ˝eliwa
– piec elektryczny konwekcyjny o mocy 2,5 kW
– maksymalna liczba blach: 4 x GN 1/1
Kod
wymiary zew. (mm)
moc
999 807
800 x 700 x 900 (h)
14,8 kW, 230 V
cena
6600,00 PLN
Kuchnia gazowa – 6-palnikowa z piecem elektrycznym GN 1/1
– wykonana ze stali nierdzewnej
– moc palników 6 x 3,7 kW
– palniki wyposa˝one w iskrowniki elektryczne
– czujnik zapobiegajàcy ulatnianiu si´ gazu
– ruszty wokó∏ palników wykonane z ˝eliwa
– piec elektryczny konwekcyjny o mocy 2,5 kW
– maksymalna liczba blach: 4 x GN 1/1
Kod
999 629
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary zew. (mm)
moc
1000 x 700 x 900 (h)
22,2 kW, 230 V
cena
7600,00 PLN
Kuchnie gazowe i elektryczne – Linia 700
–
–
–
–
–
–
Kuchnie gazowe i elektryczne – Linia 700
Kuchnia gazowa – 4-palnikowa
wykonana ze stali nierdzewnej
ustawiona na podstawie otwartej
moc palników 4 x 3,7 kW
palniki wyposa˝one w iskrowniki elektryczne
czujnik zapobiegajàcy ulatnianiu si´ gazu
ruszty wokó∏ palników wykonane z ˝eliwa
Kod
wymiary zew. (mm)
moc
999 631
800 x 700 x 900 (h)
14,8 kW
cena
4200,00 PLN
Kuchnia elektryczna 4-p∏ytowa z piecem elektrycznym GN 1/1
–
–
–
–
–
wykonana ze stali nierdzewnej
Êrednica p∏yt grzewczych: 180 mm
moc p∏yt grzewczych 4 x 2 kW
piec elektryczny konwekcyjny o mocy 2,5 kW
maksymalna liczba blach: 4 x GN 1/1
Kod
wymiary zew. (mm)
moc
999 813
800 x 700 x 900 (h)
10,5 kW, 400 V
cena
6600,00 PLN
Kuchnia elektryczna 6-p∏ytowa z piecem elektrycznym GN 1/1
–
–
–
–
–
wykonana ze stali nierdzewnej
Êrednica p∏yt grzewczych: 180 mm
moc p∏yt grzewczych 6 x 2 kW
piec elektryczny konwekcyjny o mocy 2,5 kW
maksymalna liczba blach: 4 x GN 1/1
Kod
999 630
wymiary zew. (mm)
moc
1000 x 700 x 900 (h)
14,5 kW, 400 V
cena
7600,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
159
Frytownice Fry System – o du˝ej wydajnoÊci
Frytownice Fry System – o du˝ej wydajnoÊci
Frytownice sto∏owe Fry System wykonane sà ze stali szlachetnej 18/10. Demontowalny element sterujàcy posiada dodatkowe
zabezpieczenie, które w momencie zdj´cia go wy∏àcza frytownice. Dla zwi´kszenia wygody u˝ytkowania z przodu umieszczono
czytelny panel sterowania z pokr´t∏em termostatu i lampkami kontrolnymi, który dzi´ki konstrukcji nie jest nara˝ony na zabrudzenie
pryskajàcym t∏uszczem. Maksymalna temperatura pracy do 195 0C. Termostat chroni frytownic´ przed przegrzaniem.
Termostat mo˝na ponownie uruchomiç za pomocà znajdujàcego si´ na dole przycisku resetujàcego. Mo˝liwoÊç wyj´cia pojemnika
na t∏uszcz u∏atwia czyszczenie. Pojemnik posiada stref´ zimnà, która optymalizuje jakoÊç oleju. To znakomite urzàdzenie jest
dost´pne w dwóch wersjach: pojedynczej oraz podwójnej (do intensywnego u˝ytku). Wszystkie frytownice dostarczane sà
z koszykiem i pokrywà. Frytownice wyposa˝one sà w specjalny uchwyt do zawieszania koszyka po wyj´ciu z t∏uszczu w celu
odsàczenia jego zawartoÊci.
Frytownica 10 litrów Profi Line
– moc 3400 W, 230 V
Kod
205 105
wymiary (mm)
475 x 300 x 275 (h)
cena
1399,00 PLN
Frytownica 2 x 10 litrów Profi Line
– moc 2 x 3400 W, 230 V
Kod
205 112
160
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
475 x 605 x 275 (h)
cena
2699,00 PLN
Frytownice Master Cook
Frytownica 4 litrowa Master Cook
Kod
207 000
wymiary (mm)
moc/napi´cie
185 x 420 x 310 (h)
2500 W, 230 V
cena
599,00 PLN
Frytownice Master Cook
Frytownice Master Cook wykonane sà ze stali chromowej. Elementy grzewcze frytownic wykonane sà ze stali hartowanej.
Płynna regulacja temperatury do 195ºC. System „ zimnej strefy” oddziela pozostałoÊci sma˝enia poni˝ej poziomu grzałek,
zwi´kszajàc wydajnoÊç tłuszczu. Demontowany element sterujàcy posiada dodatkowe zabezpieczenie, które w momencie
zdj´cia go wyłàcza frytownic´. Termostat z lampkà kontrolnà chroni frytownic´ przed przegrzaniem. Termostat mo˝na
ponownie uruchomiç za pomocà znajdujàcego si´ na dole przycisku resetujàcego. Mo˝liwoÊç wyj´cia pojemnika na tłuszcz
ułatwia czyszczenie.
Wszystkie frytownice posiadajà w zestawie koszyk do sma˝enia oraz pokryw´. Posiadajà specjalny uchwyt do zawieszania
koszyka po wyj´ciu z tłuszczu w celu odsàczenia jego zawartoÊci.
Frytownica 2 x 4 litrowa Master Cook
Kod
207 109
wymiary (mm)
moc/napi´cie
420 x 370 x 310 (h)
2 x 2500 W, 230 V
cena
1159,00 PLN
Frytownica 8 litrowa Master Cook
Kod
207 208
wymiary (mm)
moc/napi´cie
270 x 420 x 310 (h)
3250 W, 230 V
cena
669,00 PLN
Frytownica 4 + 8 litrów Master Cook
Kod
207 406
wymiary (mm)
moc/napi´cie
460 x 420 x 310 (h)
2500+3250 W, 230 V
cena
1249,00 PLN
Frytownica 2 x 8 litrów Master Cook
Kod
207 307
wymiary (mm)
moc/napi´cie
550 x 420 x 310 (h)
2 x 3250 W, 230 V
cena
1299,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
161
Frytownice Master Cook
Frytownice Master Cook do d∏ugich potraw
IDEALNE DO SMA˚ENIA RYB I INNYCH
D¸UGICH POTRAW!!!
WY¸ÑCZNIE W HENDI!!!
D¸U
G
POT OÂå
DO RAWY
35 C
M!!
!
Frytownica 8 litrowa do ryb Master Cook
Kod
209 004
wymiary (mm)
moc/napi´cie
215 x 525 x 300 (h)
3500 W, 230 V
cena
829,00 PLN
Frytownica 2 x 8 litrów do ryb Master Cook
Kod
209 103
wymiary (mm)
moc/napi´cie
430 x 525 x 300 (h)
2 x 3500 W, 230 V
cena
1599,00 PLN
Frytownice Master Cook z kranem
Frytownice Master Cook z kranem
162
Frytownica 8 litrowa z kranem spustowym Master Cook
Kod
209 202
wymiary (mm)
moc/napi´cie
270 x 420 x 360 (h)
3250 W, 230 V
cena
799,00 PLN
Frytownica 2 x 8 litrowa z kranem spustowym Master Cook
Kod
209 301
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
moc/napi´cie
550 x 420 x 360 (h)
2 x 3250 W, 230 V
cena
1549,00 PLN
Bemary Standard
Bemary Standard
Bemar Standard – GN 1/1
– wykonany ze stali nierdzewnej
– regulacja temperatury do 90 0C
– zbiornik na wod´ ze stali nierdzewnej, z ∏agodnie wyprofilowanymi
naro˝nikami wewn´trznymi u∏atwiajàcymi utrzymanie urzàdzenia
w czystoÊci
– maksymalna g∏´bokoÊç pojemników 150 mm
– posiada w∏àcznik i wy∏àcznik
– termostat
– bez pojemników GN
– moc 1200 W, 230 V
Kod
238 905
wymiary (mm)
340 x 540 x 250 (h)
cena
335,00 PLN
Bemar Standard z kranem – GN 1/1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
wyposa˝ony w kran spustowy
wykonany ze stali nierdzewnej
regulacja temperatury do 90 0C
zbiornik na wod´ ze stali nierdzewnej, z ∏agodnie wyprofilowanymi
naro˝nikami wewn´trznymi u∏atwiajàcymi utrzymanie urzàdzenia
w czystoÊci
maksymalna g∏´bokoÊç pojemników 150 mm
posiada w∏àcznik i wy∏àcznik
termostat
bez pojemników GN
moc 1200 W, 230 V
Kod
238 912
wymiary (mm)
340 x 540 x 250 (h)
cena
399,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
163
Bemary Thermosystem
Bemary Thermosystem
Bemar Thermosystem 1
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– wyposa˝ony w pojemnik z pokrywkà
– regulator temperatury z lampkà kontrolnà
– pojemnoÊç 4,2 l
– moc 200 W, 230 V
Kod
201 107
wymiary (mm)
265 x 265 x 245 (h)
cena
699,00 PLN
Bemar Thermosystem 2
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– wyposa˝ony w 2 pojemniki z pokrywkami
– 2 regulatory temperatury z lampkami kontrolnymi
– pojemnoÊç 2 x 4,2 l
– moc 400 W, 230 V
Kod
201 206
wymiary (mm)
505 x 265 x 245 (h)
cena
1199,00 PLN
Bemar Thermosystem 3
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– wyposa˝ony w 3 pojemniki z pokrywkami
– 3 regulatory temperatury z lampkami kontrolnymi
– pojemnoÊç 3 x 4,2 l
– moc 600 W, 230 V
Kod
201 305
wymiary (mm)
765 x 265 x 245 (h)
cena
1699,00 PLN
Bemar Thermosystem 4
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– wyposa˝ony w 4 pojemniki z pokrywkami
– 4 regulatory temperatury z lampkami kontrolnymi
– pojemnoÊç 4 x 4,2 l
– moc 800 W, 230 V
Kod
201 404
164
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
505 x 505 x 245 (h)
cena
2349,00 PLN
Podgrzewacze do parówek
Po d g r z e w a c z e d o p a r ó w e k
Podgrzewacz do parówek – pojedynczy
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– regulator temperatury do 100 0C
– 2 lampki kontrolne, termostat
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– pojemnoÊç 9,5 l, GN 1/2 – 150 mm
– moc 800 W, 230 V
Kod
206 102
wymiary (mm)
305 x 405 x 250 (h)
cena
1099,00 PLN
Podgrzewacz do parówek – podwójny
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– regulator temperatury do 100 0C
– 4 lampki kontrolne, 2 termostaty
– zabezpieczenia przed przegrzaniem
– pojemnoÊç 2 x 9,5 l, 2 x GN 1/2 – 150 mm
– moc 2 x 800 W, 230 V
Kod
206 201
wymiary (mm)
600 x 405 x 250 (h)
cena
1999,00 PLN
Kuchenki elektryczne
Kuchenki elektryczne
Kuchenka elektryczna – 1-polowa
– wykonana ze stali nierdzewnej 18/10
– Êrednica p∏yty grzewczej Ø185 mm
– regulator temperatury
– lampka kontrolna, termostat
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– moc 2000 W, 230 V
Kod
204 108
wymiary (mm)
265 x 265 x 245 (h)
cena
549,00 PLN
Kuchenka elektryczna – 2-polowa
– wykonana ze stali nierdzewnej 18/10
– Êrednica p∏yt grzewczych 2x Ø185 mm
– 2 niezale˝ne regulatory temperatury
– 2 lampki kontrolne, 2 termostaty
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– moc 1500 + 2000 W, 230 V
Kod
204 207
wymiary (mm)
265 x 505 x 245 (h)
cena
1049,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
165
P∏yty grillowe Profi Line
P∏yty grillowe Profi Line
Wysokiej jakoÊci profesjonalne p∏yty grillowe – wykonane ze stali 18/10. Idealne do zdrowych potraw z grilla: mi´sa, kie∏basek,
jajecznicy, warzyw. Lepsze od tradycyjnych grilli na w´giel – nie emitujà szkodliwego dymu. P∏ynna regulacja temperatury od
100 do 300 0C. Dok∏adny termostat z lampkà kontrolnà. P∏yta grillowa wykonana ze specjalnego hartowanego ˝elaza –
Êwietne w∏aÊciwoÊci grzewcze, odporna na uszkodzenia, bardzo trwa∏a – du˝o lepsza od p∏yt ˝eliwnych i p∏yt ze stali w´glowej.
Specjalna szuflada na t∏uszcz i pozosta∏oÊci grillowania.
P∏yta grillowa M46 Profi Line
– p∏yta grillujàca ze specjalnego hartowanego ˝elaza – lepsza ni˝
˝eliwo i stal w´glowa
– termostat do 300 0C
– szuflada na t∏uszcz
– moc 3200 W, 230 V
Kod
203 002
wymiary (mm)
450 x 460 x 280 (h)
cena
1299,00 PLN
specjalne, hartowane ˝elazo,
lepsze ni˝ ˝eliwo i stal w´glowa
P∏yta grillowa M65 Profi Line
– p∏yta grillujàca ze specjalnego hartowanego ˝elaza – lepsza ni˝
˝eliwo i stal w´glowa
– termostat do 300 0C
– szuflada na t∏uszcz
– moc 4000 W, 400 V
Kod
203 309
166
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
450 x 650 x 290 (h)
cena
1799,00 PLN
Grille kontaktowe
DO
MO WSZY
DEL
S
I S TKIC
GRA ZCZO H
TIS! TKA
!!
Pojedynczy grill kontaktowy
– wymiary: 290 x 370 x 210 (h) mm
– powierzchnia grillujàca 220 x 230 mm
– moc 1800 W, 230 V
Kod
263 501
263 600
typ
góra i dó∏ ryflowane
góra ryflowana, dó∏ g∏adki
Grille kontaktowe
Wysokiej jakoÊci profesjonalne grille kontaktowe:
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– powierzchnia grzewcza wykonana z ˝eliwa z pow∏okà ceramicznà
– korytko na t∏uszcz i resztki pozosta∏e po grillowaniu
– p∏ynna regulacja temperatury do 300 0C
– lampka kontrolna, termostat
cena
585,00 PLN
639,00 PLN
Grill kontaktowy PANINI
– idealny do kanapek grillowanych
– wymiary: 430 x 370 x 210 (h) mm
– powierzchnia grillujàca 340 x 230 mm
– moc 2200 W, 230 V
– szczotka do czyszczenia w zestawie
Kod
263 655
263 662
typ
góra i dó∏ ryflowane
góra ryflowana, dó∏ g∏adki
cena
725,00 PLN
749,00 PLN
Podwójny grill kontaktowy
– wymiary: 570 x 370 x 210 (h) mm
– powierzchnia grillujàca 475 x 230 mm
– moc 2 x 1800 W, 230 V
Kod
263 709
263 808
263 907
typ
góra i dó∏ ryflowane
góra ryflowana, dó∏ g∏adki
prawa strona ryflowana, lewa g∏adka
cena
989,00 PLN
1099,00 PLN
1099,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
167
Salamandry
Salamandry
Wysokiej jakoÊci profesjonalne salamandry:
– wykonane ze stali nierdzewnej 18/10
– p∏ynna regulacja górnej cz´Êci umo˝liwia obróbk´ potraw ró˝nych rozmiarów
– p∏ynna regulacja temperatury do 300 0C
– idealne do grillowania, do zapiekanek i do podgrzewania potraw
– lampka kontrolna
– termostat
– wysuwany pojemnik na t∏uszcz
– ruszt w zestawie
Salamander 450
– wykonany ze stali nierdzewnej – waga 40 kg
– regulacja temperatury od 50 do 300 0C
– wymiary rusztu: 440 x 320 mm
– moc 2800 W, 230 V
Kod
264 607
wymiary (mm)
450 x 520 x 525 (h)
cena
1790,00 PLN
Salamander 600
– wykonany ze stali nierdzewnej – waga 45 kg
– regulacja temperatury od 50 do 300 0C
– 2 strefy grzewcze
– wymiary rusztu: 590 x 320 mm
– moc 3600 W, 230 V
Kod
264 706
168
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
600 x 520 x 525 (h)
cena
1890,00 PLN
Opiekacze
Opiekacze
Opiekacz typ 270
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– p∏ynna regulacja temperatury od 50 do 250 0C
– idealny do grillowania, do zapiekanek i do podgrzewania potraw
– grza∏ka umieszczona na górze
– lampka kontrolna
– termostat
– timer do 15 minut
– regulacja wysokoÊci rusztu – 4 pozycje
– ruszt z ràczkami oraz blacha w zestawie
– wymiary powierzchni roboczej: 455 x 260 x 160 (h) mm
Kod
264 102
wymiary (mm)
moc/napi´cie
610 x 310 x 275 (h)
2000 W, 230 V
cena
649,00 PLN
Opiekacz typ 580
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– p∏ynna regulacja temperatury od 50 do 250 0C
– idealny do grillowania, do zapiekanek i do podgrzewania potraw
– grza∏ka umieszczona na górze
– lampka kontrolna
– termostat
– timer do 15 minut
– regulacja wysokoÊci rusztu – 4 pozycje
– ruszt z ràczkami oraz blacha w zestawie
– wymiary powierzchni roboczej: 425 x 345 x 260 (h) mm
Kod
264 201
wymiary (mm)
moc/napi´cie
480 x 430 x 390 (h)
2200 W, 230 V
cena
990,00 PLN
Opiekacz typ 800
– wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
– p∏ynna regulacja temperatury od 50 do 300 0C
– idealny do grillowania, do zapiekanek i do podgrzewania potraw
– grza∏ka umieszczona na górze
– lampka kontrolna
– termostat
– timer do 15 minut
– regulacja wysokoÊci rusztu – 4 pozycje
– ruszt z ràczkami oraz blacha w zestawie
– wymiary powierzchni roboczej: 645 x 410 x 340 (h) mm
Kod
264 300
wymiary (mm)
moc/napi´cie
800 x 450 x 465 (h)
4000 W, 230 V
cena
1290,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
169
Tostery
To s t e r y
Najwygodniejsze do przygotowywania tostów, zapiekanek i kanapek na ciep∏o.
Toster Milan-Toast + 3 klamry na tosty
– 1-poziomowy
– 2 górne i 2 dolne kwarcowe elementy grzejne niezale˝nie sterowane
– timer
Kod
262 108
wymiary (mm)
moc/napi´cie
445 x 230 x 225 (h)
1900 W, 230 V
cena
749,00 PLN
Toster Milan-Toast + 4 klamry na tosty
– 1-poziomowy
– 2 górne i 2 dolne kwarcowe elementy grzejne niezale˝nie sterowane
– timer
Kod
262 207
wymiary (mm)
moc/napi´cie
570 x 300 x 265 (h)
3000 W, 230 V
cena
959,00 PLN
Toster Milan-Toast + 6 klamer na tosty
– 2-poziomowy
– 4 elementy grzejne (górny i dolny sterowane niezale˝nie)
– timer
Kod
262 214
wymiary (mm)
moc/napi´cie
445 x 235 x 345 (h)
2700 W, 230 V
cena
999,00 PLN
Toster Milan-Toast + 9 klamer na tosty
– 3-poziomowy
– 4 elementy grzejne (górny i dolny sterowane niezale˝nie)
– timer
Kod
262 306
170
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
moc/napi´cie
450 x 230 x 345 (h)
2700 W, 230 V
cena
1099,00 PLN
Szafki do podgrzewania talerzy
Szafki do podgrzewania talerzy
Wysokiej jakoÊci profesjonalne szafki do podgrzewania talerzy. Najlepsze
rozwiàzanie dla lokali gastronomicznych, które chcà zachowaç najwy˝szà
jakoÊç serwowanych potraw.
– ogrzewane ciep∏ym powietrzem!
– podane potrawy zachowujà wysokà temperatur´
– wykonane z najwy˝szej jakoÊci stali 18/10
– ma∏e wymiary
– solidna obudowa
– 3 ruchome pó∏ki
– termostat do 85 0C z lampkà kontrolnà
– wbudowany wentylator u∏atwia dosuszanie talerzy wyjmowanych ze
zmywarki i pozwala na równomierne rozprowadzanie ciep∏a
– niskie zu˝ycie energii
– ràczki ze stali nierdzewnej
Szafka do podgrzewania talerzy – pojedyncza
– wykonane ze stali nierdzewnej (podwójne Êcianki)
– termostat do 85 0C
– 3 pó∏ki
– niskie zu˝ycie energii
– pojemnoÊç 60 talerzy x Ø 300
– moc 2000 W, 230 V
Kod
250 204
wymiary (mm)
cena
420 x 460 x 920 (h)
1599,00 PLN
Ogrzewanie nawiewowe
Szafka do podgrzewania talerzy – podwójna
– wykonane ze stali nierdzewnej (podwójne Êcianki)
– termostat do 85 0C
– 3 pó∏ki
– niskie zu˝ycie energii
– pojemnoÊç 120 talerzy x Ø 300
– moc 2000 W, 230 V
Kod
250 211
wymiary (mm)
420 x 760 x 920 (h)
cena
2399,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
171
Kuchenka mikrofalowa
Kuchenka mikrofalowa
Kuchenka mikrofalowa z funkcjà grilla
– osprz´t firmy Panasonic
– podwójne Êcianki ze stali nierdzewnej
– regulator mocy
– masa 16 kg
– pojemoÊç 23 l
– pasuje do talerzy o maks. Êred. 310 mm
– timer do 30 min.
– wymiary wew.: 330 x 325 x 205 (h) mm
– moc kuchenki 900 W
– moc grilla 1000 W
– moc 1400 W, 230 V
Kod
281 307
wymiary (mm)
510 x 360 x 300 (h)
cena
499,00 PLN
Kuchenka mikrofalowa – sterowana cyfrowo
–
–
–
–
–
–
–
–
–
wykonana ze stali nierdzewnej
pojemnoÊç 25 l
masa 17,7 kg
cyfrowy panel sterujàcy – 10 przycisków numerycznych
do uruchamiania programów
20 programów w 3 krokach
odpowiednie do pojemników GN 1/2 oraz do talerzy
do Êrednicy 320 mm
równomierne rozprowadzenie energii przez dno przy u˝yciu
rotujàcego magnetronu
wymiary wew. 335 x 364 x 212 (h) mm
moc 1500 W, 230 V
Kod
281 406
wymiary (mm)
520 x 375 x 310 (h)
cena
890,00 PLN
Piecyk parowy – steamer
Piecyk parowy
Piecyk parowy – steamer
– podwójne Êcianki ze stali nierdzewnej
– pojemoÊç 22 l
– cyfrowy panel sterujàcy
– wyÊwietlacz cyfrowy
– wbudowany pojemnik na wod´ (do r´cznego nape∏niania)
– w zestawie ruszt, taca i pojemnik
– wymiary wew.: 315 x 310 x 220 (h) mm
– moc 2000 W, 230 V
Kod
225 905
172
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
450 x 350 x 290 (h)
cena
799,00 PLN
Kuchenki indukcyjne
Kuchenki indukcyjne
Wszystkie garnki HENDI nadajà si´ do kuchenek indukcyjnych.
Kuchenka indukcyjna Profi Line model 3500
– oryginalny model wykonany wy∏àcznie dla firmy Hendi
– cyfrowa regulacja mocy, temperatury i czasu
– ochrona przed przegrzaniem
– automatyczne w∏àczanie i dostosowanie powierzchni grzewczej do
podstawy garnka lub patelni
– odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych od 12 do 26 cm Êrednicy
– wykonana ze stali nierdzewnej
– moc 3500 W, 230 V
Kod
239 711
wymiary (mm)
340 x 440 x 120 (h)
cena
629,00 PLN
Wok indukcyjny Profi Line
– doskonały do przyrzàdzania potraw
– obudowa w całoÊci wykonana ze stali nierdzewnej z łatwym do
czyszczenia filtrem tłuszczu
– cyfrowy programator mocy, temperatury oraz czasu
– natychmiastowa reakcja na ustawienie Hi lub Lo
– do u˝ytku jedynie z patelnià wok 239 773
Kod
239 766
wymiary (mm)
340 x 440 x 120 (h)
cena
699,00 PLN
Patelnia Wok
– wykonany z 3 warstw stali nierdzewnej
– mi´kka ràczka
– pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej
– patelnia odpowiednia do woka indukcyjnego 239 766
Kod
239 773
wymiary (mm)
Ø 360 x 180 (h)
cena
349,00 PLN
Kuchenka indukcyjna Eco Line
– cyfrowa regulacja temperatury
– ochrona przed przegrzaniem
– odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych od 12 do 26 cm Êrednicy
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– wskaênik mocy
– timer
– moc 2700 W, 230 V
– automatyczne dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy
garnka lub patelni
Kod
239 308
wymiary (mm)
340 x 440 x 120 (h)
cena
479,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
173
Tace grzewcze i patelnie
Ta c e g r z e w c z e i p a t e l n i e
Taca grzewcza Profi Line
– wykonana ze stali nierdzewnej 18/10
– p∏ytka grzewcza wykonana z anodowanego aluminium
– termostat z 2 stopniami temperatury 75 i 90 0C
– moc 570 W, 230 V
Kod
wymiary (mm)
209 707
cena
530 x 325 x 40 (h)
999,00 PLN
Taca grzewcza Eco Line
– potrzebuje tylko 8 minut na rozgrzanie
– po od∏àczeniu od sieci podgrzewa przez 60 minut
– wyposa˝ona w automatycznà kontrol´ temperatury i zabezpieczenie
przed przegrzaniem
– posiada nienagrzewajàce sie ràczki oraz p∏yt´ grzejnà ze stali nierdzewnej
– moc 800 W, 230 V
Kod
wymiary (mm)
239 858
239 865
cena
600 x 200 x 65 (h)
460 x 200 x 65 (h)
159,00 PLN
129,00 PLN
Taca grzewcza – ceramiczna
– szklana podstawa, wykoƒczenie ze stali nierdzewnej
– szk∏o hartowane
– regulator temperatury w zakresie od 60 0C do 105 0C
Kod
239 742
239 759
wymiary (mm)
moc/napi´cie
cena
500 x 350 x 35 (h)
400 x 250 x 35 (h)
250 W, 230 V
110 W, 230 V
399,00 PLN
369,00 PLN
Multipatelnia 400 mm
– pow∏oka teflonowa
– moc 1500 W, 230 V
– termostat
Kod
239 506
wymiary (mm)
Ø 400 x 150 (h) x 50 g∏.
cena
89,00 PLN
Multipatelnia JUMBO 550 mm
– pow∏oka teflonowa
– moc 1600 W, 230 V
– termostat
Kod
239 605
wymiary (mm)
Ø 550 x 150 (h) x 60 g∏.
cena
199,00 PLN
P∏yta grillowa Tepanyaki
– idealna do ryb, owoców morza, mi´s oraz warzyw bez t∏uszczu
– solidne uchwyty, regulowany termostat
– moc 1800 W, 230 V
Kod
238 608
174
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
440 x 230
cena
99,00 PLN
Perkolatory do kawy Profi Line
Pe r k o l a t o r y d o k a w y Pr o f i L i n e
Perkolator do kawy 5 litrów
– obudowa ze stali nierdzewnej
– niekapiàcy kran z twardego tworzywa
– wbudowany filtr do grubo mielonej kawy
– jeden cykl (ok. 40 fili˝anek) 30 minut
– moc 1500 W, 230 V
Kod
208 007
208 700
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 230 x 450 (h)
filtry papierowe Ø 160 – 1000 szt.
6
cena
359,00 PLN
200,00 PLN
Perkolator do kawy 10 litrów
– obudowa ze stali nierdzewnej
– niekapiàcy kran z twardego tworzywa
– wbudowany filtr do grubo mielonej kawy
– jeden cykl (ok. 80 fili˝anek) 50 minut
– moc 1500 W, 230 V
Kod
208 106
208 717
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 280 x 510 (h)
filtry papierowe Ø 220 – 1000 szt.
10
cena
469,00 PLN
300,00 PLN
Perkolator do kawy 15 litrów
– obudowa ze stali nierdzewnej
– niekapiàcy kran z twardego tworzywa
– wbudowany filtr do grubo mielonej kawy
– jeden cykl (ok. 100 fili˝anek) 60 minut
– moc 1500 W, 230 V
Kod
208 205
208 717
wymiary (mm)
Ø 280 x 580 (h)
filtry papierowe Ø 220 – 1000 szt.
pojemnoÊç (l)
15
cena
539,00 PLN
300,00 PLN
Warnik do wody
Wa r n i k d o w o d y
Warnik do wody
–
–
–
–
–
obudowa ze stali nierdzewnej
niekapiàcy kran z twardego tworzywa
termostat bezpieczeƒstwa
kontrolka sygnalizujàca koniecznoÊç oczyszczenia
moc 2200 W, 230 V
Kod
209 905
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 450 x 500 (h)
30
cena
579,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
175
Zaparzacze przelewowe
Zaparzacze przelewowe
Zaparzacz przelewowy do kawy + 2 dzbanki
– wykonany ze stali nierdzewnej
– temp. pracy od 93 do 96 0C
– 2 p∏yty grzejne, kontrolka pracy
– czas przygotowania 1 dzbanka (1,8 l) – 5 minut
– moc 2100 W, 230 V
Kod
208 304
208 656
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
195 x 370 x 430 (h)
1,8
filtry papierowe Ø 250 x 110 (h) – 1000 szt.
cena
789,00 PLN
90,00 PLN
Zaparzacz przelewowy do kawy
+ termos stalowy (1,5 l)
– wykonany ze stali nierdzewnej
– 1 p∏yta grzejna, kontrolka pracy
– czas przygotowania 1 dzbanka (1,5 l) – 5 minut
– moc 1450 W, 230 V
Kod
208 502
208 663
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
170 x 300 x 380 (h)
1,5
filtry papierowe Ø 250 x 84 (h) – 250 szt.
cena
499,00 PLN
40,00 PLN
Dzbanek ze szk∏a – 1,8 litra
– hartowane szk∏o
– ràczka z czarnego tworzywa
Kod
445 907
wymiary (mm)
Ø 145 x 179 (h)
cena
28,00 PLN
P∏ytka grzewcza do dzbanków z kawà i herbatà
– na 2 dzbanki
– pasujà do dzbanków
– wykonane ze stali nierdzewnej
– p∏ytki grzewcze pokryte teflonem
– moc 180 W, 230 V
Kod
208 809
176
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
380 x 200 x 55 (h)
cena
249,00 PLN
Filtry do zaparzaczy
Filtry do zaparzaczy
Filtr papierowy do zaparzaczy przelewowych
– pasuje do zaparzaczy do kawy 208 502
Kod
208 663
filtr papierowy
do zaparzacza
wymiary
(mm)
iloÊç
w opakowaniu
przelewowy 208 502
Ø 220 x 84 (h)
250
cena
40,00 PLN
Filtr papierowy do zaparzaczy przelewowych
– pasuje do wi´kszoÊci zaparzaczy dost´pnych na rynku
Kod
208 656
wymiary (mm)
iloÊç w opakowaniu
Ø 250 x 110 (h)
1000
cena
90,00 PLN
Filtr papierowy do perkolatorów
– pasuje do perkolatora 208 007 (5 litrów)
Kod
208 700
wymiary (mm)
iloÊç w opakowaniu
Ø 160
1000
cena
200,00 PLN
Filtr papierowy do perkolatorów
– pasuje do perkolatora 208 106 (10 litrów), 208 205 (15 litrów)
Kod
208 717
wymiary (mm)
iloÊç w opakowaniu
Ø 220
1000
cena
300,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
177
Ta b o r e t y
Taborety
Taborety – wysokiej jakoÊci taborety kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej.
Idealne do sto∏ówek i du˝ych kuchni. Dost´pne w wersji elektrycznej i gazowej (na gaz butlowy i ziemny).
Taboret gazowy na gaz z butli
– do garnków o max Êrednicy 40 cm
– wykonany ze stali nierdzewnej
– zu˝ycie gazu 466 g/h
– moc 6 kW
– elektroniczny zap∏on
– wà˝ do gazu z reduktorem w zestawie
Kod
147 108
wymiary (mm)
425 x 425 x 400 (h)
cena
1299,00 PLN
Taboret elektryczny
– wykonany ze stali 18/10
– wbudowany termostat
– do garnków o max Êrednicy 31 cm
– 6 stopniowa regulacja temperatury
– moc 3,5 kW, 230 V
Kod
147 702
wymiary (mm)
420 x 420 x 370 (h)
cena
1999,00 PLN
Stojak do taboretów 147 108 i 147 702
Kod
147 306
178
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
400 x 430 x 420 (h)
cena
299,00 PLN
Grille gazowe Fiesta
Grill gazowy Fiesta – 600 (z patelnià do paelli)
– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
– w zestawie patelnia do paelli o Êrednicy 60 cm
– zu˝ycie gazu 334 g/h
– moc 4,3 kW
– elektroniczny zap∏on
– przewód gazowy z reduktorem
– na gaz butlowy
Kod
146 002
wymiary (mm)
Grille gazowe Fiesta
Wysokiej jakoÊci grille gazowe Fiesta – idealne do supermarketów i przy organizacji du˝ych imprez. Ka˝de urzàdzenia
zawiera w zestawie stalowà patelni´ do potraw z uchwytami.
cena
600 x 600 x 870 (h)
999,00 PLN
patelnia gratis
Grill gazowy Fiesta – 800 (z patelnià do paelli)
–
–
–
–
–
–
–
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
w zestawie patelnia do paelli o Êrednicy 80 cm
zu˝ycie gazu 489 g/h
moc 6,3 kW
elektroniczny zap∏on
przewód gazowy z reduktorem
na gaz butlowy
Kod
146 804
wymiary (mm)
800 x 800 x 900 (h)
cena
1599,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
179
Pa t e l n i e g a z o w e B a k e M a s t e r
Patelnie gazowe Bake Master
Patelnie gazowe Bake Master – idealne do restauracji, barów i innych punktów gastronomicznych. Wyst´pujà w wersji sto∏owej
oraz w dwóch rozmiarach GN 1/1 i GN 2/1. Ka˝de urzàdzenie Bake Master zawiera w zestawie emaliowanà patelni´.
Patelnia gazowa Bake Master MINI GN 1/1 – sto∏owa
– wykonana ze stali nierdzewnej
– elektroniczny zap∏on
– w zestawie:
emaliowana patelnia (290 x 480 mm) z ràczkami
przewód gazowy z reduktorem
– moc 4,6 kW
– zu˝ycie gazu 357 g/h
– na gaz butlowy
Kod
154 601
wymiary (mm)
340 x 540 x 300 (h)
cena
399,00 PLN
Patelnia gazowa Bake Master MAXI GN 2/1 – sto∏owa
– wykonana ze stali nierdzewnej
– elektroniczny zap∏on
– w zestawie:
emaliowana patelnia (590 x 480 mm) z ràczkami
przewód gazowy z reduktorem
– moc 9,2 kW
– zu˝ycie gazu 720 g/h
– na gaz butlowy
Kod
154 618
180
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
650 x 540 x 300 (h)
cena
599,00 PLN
Grille gazowe Grill Master
Grill gazowy Grill Master MINI GN 1/1 – wolnostojàcy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– elektroniczny zap∏on
– w zestawie:
• emaliowana patelnia (290 x 480 mm) z ràczkami
• stalowy ruszt (290 x 480 mm)
• przewód gazowy z reduktorem
– moc 4,6 kW
– zu˝ycie gazu 357 g/h
– na gaz butlowy
Kod
154 700
wymiary (mm)
340 x 540 x 840 (h)
cena
Grille gazowe Grill Master
Grille gazowe Grill Master – wysokiej jakoÊci grille gazowe. Idealne do restauracji, barów i innych punktów gastronomicznych.
Wyst´pujà w wersji wolno stojàcej oraz w dwóch rozmiarach GN 1/1 i GN 2/1. Ka˝dy grill Bake Master zawiera w zestawie
emaliowanà patelni´ oraz stalowy ruszt.
599,00 PLN
Grill gazowy Grill Master MAXI GN 2/1 – wolnostojàcy
– wykonany ze stali nierdzewnej
– elektroniczny zap∏on
– w zestawie:
• emaliowana patelnia (590 x 480 mm) z ràczkami
• stalowy ruszt (590 x 480 mm)
• przewód gazowy z reduktorem
– moc 9,2 kW
– zu˝ycie gazu 714 g/h
– na gaz butlowy
Kod
154 717
wymiary (mm)
650 x 540 x 840 (h)
cena
799,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
181
Grille elektryczne
Grille elektryczne
Grill elektryczny – wolnostojàcy
– w ca∏oÊci wykonany ze stali nierdzewnej
– dwa niezale˝nie kontrolowane elementy grzewcze
– z odczepialnymi nogami
– grillowanie odbywa si´ bezpoÊrednio na elementach grzewczych
– wybrana temperatura osiàgana w krótkim czasie
– nadmiar t∏uszczu i wilgoci sp∏ywajà do pojemnika na wod´ co u∏atwia
czyszczenie
– grill posiada funkcj´ samooczyszczania
Kod
155 004
wymiary (mm)
moc
423 x 631 x 842 (h)
3,2 kW, 230 V
cena
2599,00 PLN
Grill elektryczny – sto∏owy
– w ca∏oÊci wykonany ze stali nierdzewnej
– dwa niezale˝nie kontrolowane elementy grzewcze
– model sto∏owy
– grillowanie odbywa si´ bezpoÊrednio na elementach grzewczych
– wybrana temperatura osiàgana w krótkim czasie
– nadmiar t∏uszczu i wilgoci sp∏ywajà do pojemnika na wod´ co u∏atwia
czyszczenie
– grill posiada funkcj´ samooczyszczania
Kod
155 011
wymiary (mm)
moc
422 x 631 x 320 (h)
3,2 kW, 230 V
cena
2499,00 PLN
Lampa grzewcza na tarasy
Lampa grzewcza
Lampa grzewcza na gaz
182
– idealna do ogródków restauracyjnych
– na gaz butlowy
– elektroniczny zap∏on
– wà˝ gazowy z reduktorem
– posiada uchwyty do mocowania w pod∏o˝u
– zu˝ycie gazu 1048 g/h
– moc 13,5 kW
Kod
272 602
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
Ø 770 x 2200 (h)
cena
799,00 PLN
Akcesoria do grilli gazowych
Kod
145 531
d∏ugoÊç (mm)
630 x 500
T ak fceel sgoerrieai d o g r i l l i g a z o w y c h
A
Ruszt na kamieƒ lawowy
cena
299,00 PLN
Kamieƒ lawowy
Kod
opakowanie
152 706
152 805
3 kg
5 kg
cena
24,00 PLN
36,00 PLN
Kamieƒ lawowy
Kod
opakowanie
152 904
9 kg
cena
44,00 PLN
Szpila do szasz∏yków – opak. 100 szt.
– wykonana ze stali chromowej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
170 038
210
cena
82,00 PLN
Szpila do szasz∏yków
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
d∏ugoÊç (mm)
170 106
170 304
250
350
cena
2,00 PLN
3,00 PLN
Szpila do szasz∏yków zaokràglona
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
170 502
d∏ugoÊç (mm)
285
cena
3,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
183
Zmywarki profesjonalne
Zmywarki profesjonalne
Zmywarka do naczyƒ
– 4 ramiona myjàco-p∏uczàce (po 2 na górze i dole)
– wykonana ze stali nierdzewnej
– czas trwania cyklu 3 minuty
– mo˝liwoÊç mycia zimnà wodà
– automatyczne dozowanie nab∏yszczacza poprzez wbudowany dozownik
– t∏oczona komora
– zbiornik na wod´ 26 l
– bojler 7 l
– zu˝ycie wody na cykl 2,4 l
– w zestawie: 1 kosz na talerze, 1 kosz na sztuçce, 1 kosz na szk∏o
– maksymalna wysokoÊç talerza 320 mm
– wymiary kosza: 500 x 500 mm
Kod
231 418
999 617
wymiary (mm)
580 x 610 x 840 (h)
590 x 565 x 500 (h)
moc
cena
4,9 kW, 400 V
5299,00 PLN
podstawa pod zmywark´ 460,00 PLN
Zmywarka do szk∏a
– 3 ramiona myjàco-p∏uczàce (1 na górze i 2 na dole)
– wykonana ze stali nierdzewnej
– czas trwania cyklu 2 minuty
– wbudowany dozownik do nab∏yszczacza
– t∏oczona komora
– zbiornik na wod´ 10 l
– bojler 2,7 l
– zu˝ycie wody na cykl 2 l
– w zestawie: 1 kosz na sztuçce, 2 kosze na szk∏o
– maksymalna wysokoÊç talerza 205 mm
– wymiary kosza: 350 x 350 mm
Kod
231 203
999 618
wymiary (mm)
420 x 470 x 580 (h)
420 x 470 x 500 (h)
moc
cena
2,9 kW, 230 V
3399,00 PLN
podstawa pod zmywark´ 460,00 PLN
Zmywarka kapturowa
– 4 ramiona myjàco-p∏uczàce (po 2 na górze i dole)
– wykonana ze stali nierdzewnej
– czas trwania cyklu 2 minuty
– mo˝liwoÊç mycia zimnà wodà
– automatyczne dozowanie nab∏yszczacza poprzez wbudowany dozownik
– t∏oczona komora
– zbiornik na wod´ 32 l
– bojler 9 l
– zu˝ycie wody na cykl 3,5 l
– w zestawie: 1 kosz na talerze, 1 kosz na sztuçce, 1 kosz na szk∏o
– maksymalna wysokoÊç talerza 380 mm
– wymiary kosza: 500 x 500 mm
Kod
999 955
184
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
moc
640 x 730 x 1440 (h)
6,75 kW, 400 V
cena
9390,00 PLN
Wyposa˝enie do zmywarek gastronomicznych
Wyposa˝enie do zmywarek gastronomicznych
Zmi´kczacz wody
– przeznaczony do zmywarek do naczyƒ
– zu˝ycie soli: 1 kg na 500 l wody
Kod
231 258
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 180 x 405 (h)
8
cena
285,00 PLN
Zmi´kczacz wody
– przeznaczony do zmywarek do naczyƒ
– zu˝ycie soli: 1 kg na 500 l wody
Kod
231 357
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 190 x 610 (h)
16
cena
395,00 PLN
Dozownik p∏ynu myjàcego z regulacjà
– elektroniczny dozownik p∏ynu myjàcego
– zestaw monta˝owy, który sk∏ada si´ z:
• 4 metrów gumowej, przezroczystej rury
• z∏àczki wtrysku detergentu (ze stali nierdzewnej) – 1szt.
• plastikowego filtra – 1 szt.
• ci´˝arku (balastu) utrzymujàcego filtr we w∏aÊciwej pozycji
(ze stali nierdzewnej) – 1 szt.
Kod
231 358
wydajnoÊç (litr/h)
od 0 do 1,5
cena
299,00 PLN
Zestaw monta˝owy GRATIS!!!
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
185
Kosze do zmywarek gastronomicznych
Kosze do zmywarek gastronomicznych
Kosz uniwersalny
–
–
–
–
wykonany z polipropylenu
do zmywarek gastronomicznych
do fili˝anek, garnków, misek itp.
konstrukcja pozwala na optymalny przep∏yw wody mi´dzy naczyniami
we wszystkich p∏aszczyznach
Kod
877 005
wymiar (mm)
500 x 500 x 100 (h)
cena
38,00 PLN
Kosz na talerze
– wykonany z polipropylenu
– konstrukcja pozwala na optymalny przep∏yw wody mi´dzy talerzami
we wszystkich p∏aszczyznach
– s∏upki zapobiegajà przewracaniu si´ i przechylaniu talerzy podczas
mycia i transportu
– odleg∏oÊci mi´dzy s∏upkami powodujà optymalne nachylenie talerzy
potrzebne do skutecznego mycia
Kod
877 104
wymiar (mm)
500 x 500 x 100 (h)
cena
40,00 PLN
Kosz na sztuçce
– wykonany z polipropylenu
– g´sta struktura zapobiega przedostawaniu si´ ma∏ych sztuçców
przez dno kosza
– mo˝liwoÊç mycia du˝ych iloÊci sztuçców
– konstrukcja pozwala na optymalny przep∏yw wody we wszystkich
p∏aszczyznach
Kod
877 203
186
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiar (mm)
500 x 500 x 100 (h)
cena
38,00 PLN
Chemia
Chemia
Profesjonalny preparat do mycia naczyƒ w zmywarkach
gastronomicznych
– polecany przy silnych zabrudzeniach
– mo˝e byç stosowany do mycia wszystkich naczyƒ wykonanych
z porcelany, szkła, stali szlachetnej, oraniny/melaniny i tworzyw
sztucznych oraz innych dopuszczonych do mycia w zmywarkach
Kod
999 821
999 820
opakowanie
opakowanie zbiorcze
waga
cena/szt.
kanister
kanister
1 szt.
1 szt.
12 kg
25 kg
110,00 PLN
225,00 PLN
Profesjonalny preparat do p∏ukania i nab∏yszczania naczyƒ
mytych w zmywarkach gastronomicznych
– gwarantuje prawidłowe nabłyszczenie oraz brak Êladów na
powierzchniach mytych
– zapobiega powstawaniu osadów kamienia wodnego w strefie płuczàcej
maszyny
– mo˝e byç stosowany do wszystkich rodzajów szkła i porcelany mytych
maszynowo
Kod
999 817
999 816
opakowanie
opakowanie zbiorcze
waga
cena/szt.
kanister
kanister
4 szt.
1 szt.
5 kg
10 kg
62,00 PLN
120,00 PLN
Profesjonalny koncentrat myjàcy i dezynfekujàcy do Êcian i pod∏óg
– zawiera zwiàzki o działaniu bakteriobójczym
– roztwór koncentratu wykazujà lekkie właÊciwoÊci pieniàce dlatego
polecany jest do mycia r´cznego lub metodà natryskowà
Kod
999 819
opakowanie
opakowanie zbiorcze
waga
cena/szt.
kanister
4 szt.
5 kg
65,00 PLN
Profesjonalny preparat myjàcy do grilli, pieców i piekarników
– skoncentrowany, silnie alkaiczny preparat myjàcy o właÊciwoÊciach
pianotwórczych
– przeznaczony do mycia powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej
i tworzyw sztucznych
– nie nadaje si´ do mycia powierzchni aluminiowych
Kod
999 818
opakowanie
opakowanie zbiorcze
waga
cena/szt.
butelka
10 szt.
1 litr
12,00 PLN
Profesjonalny silnie kwasowy preparat do odkamieniania
zmywarek gastronomicznych
– roztwór preparatu doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia nieorganiczne
i utlenia zanieczyszczenia organiczne
– mo˝na stosowaç na powierzchniach wykonanych ze stali kwasoodpornej,
aluminium oraz wi´kszoÊci wykładzin zbiorników takich jak szkło czy
emalie
– nie pieni si´
Kod
999 815
opakowanie
opakowanie zbiorcze
waga
cena/szt.
butelka
10 szt.
1 litr
10,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
187
Tabliczki informacyjne ze stali
Ta b l i c z k i i n f o r m a c y j n e z e s t a l i
Tabliczka informacyjna
SAMOP
RZYLE
PNE
– wykonana ze stali nierdzewnej
– samoprzylepna
Kod
663 608
663 615
663 622
663 646
663 653
663 639
opis
Êrednica (mm)
m´˝czyêni
kobiety
toaleta
niepe∏nosprawni
telefon
zakaz palenia
Ø 75
Ø 75
Ø 75
Ø 75
Ø 75
Ø 75
cena
6,00 PLN
6,00 PLN
6,00 PLN
6,00 PLN
6,00 PLN
6,00 PLN
Tabliczka sto∏owa – zakaz palenia
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
wymiary (mm)
663 660
52 x 40
cena
6,00 PLN
Tabliczka sto∏owa – rezerwacja (zestaw 4 szt.)
– wykonana ze stali nierdzewnej
Kod
663 714
wymiary (mm)
52 x 40
cena
18,00 PLN
200
Potykacz informacyjny – Êliska pod∏oga – wet floor
670
– wykonany z tworzywa
– opisy w j´zyku polskim i angielskim
280
188
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Kod
wymiary (mm)
cena
999 652
280 x 670 (h)
60,00 PLN
Akcesoria hotelowe
Akcesoria hotelowe
Suszarka do ràk
– w∏àcznik elektroniczny, sensorowy
– metalowa obudowa, malowana na bia∏o
– moc 1500 W, 230 V
Kod
221 808
wymiary (mm)
240 x 210 x 265 (h)
cena
369,00 PLN
Maszyna do polerowania butów
– 2 bawe∏niane g∏owice polerujàce
(1 x do jasnych butów, 1 x do ciemnych butów)
– moc 70 W, 230 V
Kod
274 002
wymiary (mm)
185 x 390 x 800 (h)
cena
129,00 PLN
Maszyna do czyszczenia butów
– 2 bawe∏niane g∏owice polerujàce
(1 x do jasnych butów, 1 x do ciemnych butów)
– automatyczny dozownik do pasty
– moc 90 W, 230 V
Kod
274 019
wymiary (mm)
210 x 270 x 230 (h)
cena
179,00 PLN
Krem do polerowania butów
– kolor neutralny
– pasuje do maszyn do czyszczenia butów
Kod
274 033
pojemnoÊç (l)
1
cena
59,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
189
Lampa owadobójcza z lepem HACCP
Lampa owadobójcza HACCP
Lampa owadobójcza HACCP
– idealna dla sklepów, cukierni, piekarni, masarni, barów, kuchni
– obudowa wykonana z metalu
– w zestawie dwie Êwietlówki (2 x 15 W)
– w zestawie taÊma klejàca na owady
– maksymalna powierzchnia 30 m2
– moc 45 W, 230 V
Kod
270 004
270 059
wymiary (mm)
475 x 65 x 300 (h)
taÊma klejàca do lampy 10 szt.
cena
189,00 PLN
79,00 PLN
Âwietlówki do lampy – zestaw 2 szt.
Kod
moc W
270 028
cena
15
58,00 PLN
Pojemnik na odpadki z pokrywà
Po j e m n i k n a o d p a d k i z p o k r y w à
Pojemnik na odpadki z pokrywà – zakres temp. -29 0C – 60 0C
190
–
–
–
–
–
–
wykonany z polietylenu, odpornego na zarysowania i wgniecenia
2 wbudowane uchwyty
wzmocnione brzegi
zaciskowa pokrywa umo˝liwia pi´trowanie pojemników
masywne, podwójne dno zapewnia stabilnoÊç
mo˝liwoÊç przykr´cenia podstawy na kółkach (typ twist) – ułatwia
transport ci´˝kich pojemników
Kod
999 610
999 611
999 612
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
wymiary (mm)
pojemnoÊç (l)
Ø 568 x 705 (h)
Ø 610 x 796 (h)
Ø 451 x 152 (h)
121
166
podstawa na kó∏kach
cena
219,00 PLN
359,00 PLN
189,00 PLN
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie
Piec gastronomiczny 25 GX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
25 GX VAPOR
pojemnoÊç
5 x GN 2/3
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
80 mm
wymiary wewn´trzne
335 x 370 x 425 (h) mm
wymiary zewn´trzne
610 x 685 x 710 (h) mm
moc zasilanie
3,2 kW, 230 V
liczba wentylatorów / liczba nawil˝aczy z regulacjà mocy
1/1
timer
5 – 60 min.
termostat
0 – 290 0C
waga
50 kg
kod
999 001
cena
5599,00 PLN
a
∏atw a
g
u
∏
obs
Piec wielofunkcyjny 31 GX UMI
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
31 GX UMI
pojemnoÊç
3 x GN 1/1
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
80 mm
wymiary wewn´trzne
690 x 515 x 280 (h) mm
wymiary zewn´trzne
960 x 780 x 530 (h) mm
moc zasilanie
4 kW, 230 V
liczba wentylatorów / liczba nawil˝aczy z regulacjà mocy
1/1
timer
5 – 60 min.
termostat
0 – 290 0C
waga
40 kg
kod
999 002
cena
5499,00 PLN
a
∏atw a
g
u
obs∏
Piec gastronomiczny 45 GX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
45 GX VAPOR
pojemnoÊç
4 x GN 1/1
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
80 mm
wymiary wewn´trzne
645 x 490 x 360 (h) mm
wymiary zewn´trzne
920 x 760 x 780 (h) mm
moc zasilanie
6,6 kW, 400 V
liczba wentylatorów / liczba nawil˝aczy z regulacjà mocy
2/2
timer
5 – 60 min.
termostat
0 – 290 0C
waga
70 kg
kod
999 918
cena
8999,00 PLN
a
∏atw a
g
u
∏
s
ob
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
191
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie
192
Piec gastronomiczny 61 GX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– manualna regulacja mocy zaparowania
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
a
∏atw a
g
u
∏
s
ob
tory
a
l
y
t
n
3 we
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
liczba nawil˝aczy z regulacjà mocy
timer
termostat
waga
kod
cena
6 x GN 1/1
80 mm
645 x 490 x 520 (h) mm
920 x 760 x 860 (h) mm
8 kW, 400 V
2
2
5 – 60 min.
0 – 290 0C
80 kg
999 917
9999,00 PLN
Piec gastronomiczny 101 GX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– manualna regulacja mocy zaparowania
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
a
∏atw a
g
u
∏
obs
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
61 GX VAPOR
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
liczba nawil˝aczy z regulacjà mocy
timer
termostat
waga
kod
cena
101 GX VAPOR
10 x GN 1/1
80 mm
645 x 490 x 840 (h) mm
920 x 750 x 1120 (h) mm
12 kW, 400 V
3
3
5 – 60 min.
0 – 290 0C
120 kg
999 916
14999,00 PLN
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– sonda temperatury w zestawie
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
waga
kod
cena
25 EX VAPOR
5 x GN 2/3
80 mm
335 x 370 x 425 (h) mm
610 x 685 x 710 (h) mm
3,2 kW, 230 V
1
50 kg
999 915
6999,00 PLN
– sonda w zestawie
Piec gastronomiczny 31 EX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– sonda temperatury w zestawie
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
waga
kod
cena
31 EX VAPOR
3 x GN 1/1
80 mm
690 x 515 x 280 (h) mm
960 x 780 x 530 (h) mm
4 kW, 230 V
1
40 kg
999 003
6899,00 PLN
– sonda w zestawie
Piec gastronomiczny 45 EX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– sonda temperatury w zestawie
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
waga
kod
cena
31 EX VAPOR
4 x GN 1/1
80 mm
645 x 490 x 360 (h) mm
920 x 760 x 780 (h) mm
6,6 kW, 400 V
2
70 kg
999 914
10499,00 PLN
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo
Piec gastronomiczny 25 EX VAPOR
– sonda w zestawie
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
193
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo
Gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo
194
Piec gastronomiczny 61 EX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– sonda temperatury w zestawie
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
– sonda w zestawie
3
ry
o
t
a
l
y
went
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
waga
kod
cena
61 EX VAPOR
6 x GN 1/1
80 mm
645 x 490 x 520 (h) mm
920 x 760 x 860 (h) mm
8 kW, 400 V
2
80 kg
999 913
11999,00 PLN
Piec gastronomiczny 101 EX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– halogenowe oÊwietlenie
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– sonda temperatury w zestawie
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
waga
kod
cena
– sonda w zestawie
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
101 EX VAPOR
10 x GN 1/1
80 mm
645 x 490 x 840 (h) mm
920 x 750 x 1120 (h) mm
12 kW, 400 V
3
120 kg
999 912
15999,00 PLN
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie
Piec piekarniczo-cukierniczy 46 PX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– boczne otwierane drzwi
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
zaparowanie
timer
termostat
waga
kod
cena
46 PX VAPOR
4 blachy 600 x 400 mm
80 mm
645 x 490 x 360 (h) mm
920 x 760 x 780 (h) mm
6,6 kW, 400 V
2
0 – 100 %
5 – 60 min.
0 – 290 0C
70 kg
999 007
8999,00 PLN
a
∏atw a
g
u
∏
obs
Piec piekarniczo-cukierniczy 64 PX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– halogenowe oÊwietlenie
– boczne otwierane drzwi
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
zaparowanie
timer
termostat
waga
kod
cena
64 PX VAPOR
6 blach 600 x 400 mm
80 mm
645 x 490 x 520 (h) mm
920 x 760 x 860 (h) mm
8 kW, 400 V
2
0 – 100 %
5 – 60 min.
0 – 290 0C
80 kg
999 008
9999,00 PLN
a
∏atw a
ug
obs∏
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
195
Piekarnicze piece
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane manualnie
Piec piekarniczo-cukierniczy 104 PX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– halogenowe oÊwietlenie
– boczne otwierane drzwi
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
tory
a
l
y
t
n
3 we
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
zaparowanie
timer
termostat
waga
kod
cena
104 PX VAPOR
10 blach 600 x 400 mm
80 mm
645 x 490 x 840 (h) mm
930 x 750 x 1120 (h) mm
12 kW, 400 V
3
0 – 100 %
5 – 60 min.
0 – 290 0C
120 kg
999 009
15999,00 PLN
a
∏atw a
g
u
obs∏
Piekarnicze piece
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo
196
Piec piekarniczo-cukierniczy 46 EX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– boczne otwieranie drzwi
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
zaparowanie
waga
kod
cena
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
46 EX VAPOR
4 blachy 600 x 400 mm
80 mm
645 x 490 x 360 (h) mm
920 x 760 x 780 (h) mm
6,6 kW, 400 V
2
0 – 100 %
70 kg
999 012
10999,00 PLN
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo
– wykonany ze stali nierdzewnej
– halogenowe oÊwietlenie
– sterowany cyfrowo
– boczne otwieranie drzwi
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
zaparowanie
waga
kod
cena
64 EX VAPOR
6 blach 600 x 400 mm
80 mm
645 x 490 x 520 (h) mm
920 x 760 x 860 (h) mm
8 kW, 400 V
2
0 – 100 %
80 kg
999 013
12999,00 PLN
Piec piekarniczo-cukierniczy 104 EX VAPOR
– wykonany ze stali nierdzewnej
– halogenowe oÊwietlenie
– sterowany cyfrowo
– boczne otwieranie drzwi
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
– mo˝liwoÊç programowania (20 programów, po 6 kroków)
Model
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
zaparowanie
waga
kod
cena
tory
a
l
y
t
n
3 we
104 PX VAPOR
10 blach 600 x 400 mm
80 mm
645 x 490 x 840 (h) mm
930 x 750 x 1120 (h) mm
12 kW, 400 V
3
0 – 100 %
120 kg
999 014
18999,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
Piekarnicze piece konwekcyjno-parowe – sterowane cyfrowo
Piec piekarniczo-cukierniczy 64 EX VAPOR
197
Konwekcyjne piece piekarniczo-cukiernicze z nawil˝eniem
Konwekcyjne piece piekarniczo-cukiernicze z nawil˝aniem
Piec wielofunkcyjny z grillem 43 MX UMI
– wykonany ze stali nierdzewnej
– halogenowe oÊwietlenie
– sterowany manualnie
Model
a
∏atw a
g
u
obs∏
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
nawil˝anie
grill
timer
termostat
waga
kod
cena
Piec piekarniczo-cukierniczy 36 PX UMI
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
a
∏atw a
g
u
∏
s
ob
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
nawil˝anie
timer
termostat
waga
kod
cena
36 PX UMI
3 blachy 600 x 400 mm
80 mm
690 x 515 x 280 (h) mm
860 x 780 x 580 (h) mm
4 kW, 230 V
1
TAK
5 – 60 min.
0 – 290 0C
45 kg
999 015
4999,00 PLN
Piec piekarniczo-cukierniczy 44 PX UMI
– wykonany ze stali nierdzewnej
– wentylator o zmiennym kierunku obrotów
– manualny system nawil˝ania Direct Stream (para wytwarzana metodà
bezpoÊredniego natrysku)
Model
a
∏atw a
g
u
∏
obs
198
43 MX UMI
4 blachy 433 x 333 mm
70 mm
445 x 415 x 355 (h) mm
595 x 605 x 610 (h) mm
3,2 kW, 230 V
1
TAK
TAK
5 – 60 min.
0 – 290 0C
35 kg
999 921
3199,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
pojemnoÊç
odleg∏oÊç mi´dzy pó∏kami
wymiary wewn´trzne
wymiary zewn´trzne
moc zasilanie
liczba wentylatorów
nawil˝anie
timer
termostat
waga
kod
cena
44 PX UMI
4 blachy 600 x 400 mm
80 mm
690 x 515 x 360 (h) mm
860 x 780 x 655 (h) mm
6,6 kW, 400 V
2
TAK
5 – 60 min.
0 – 290 0C
60 kg
999 920
5999,00 PLN
Komory rozrostu
Komory rozrostu
Komora rozrostu 83 LIX
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç: 8 blach 433 x 333 mm
– odst´p pomi´dzy pó∏kami 65 mm
– maksymalna temperatura do 90 0C
– wewn´trzny zbiornik na wod´
– waga 25 kg
– pasuje pod nast´pujàce piece: 999 001, 999 915, 999 921
Kod
wymiary zew. (mm)
wymiary wew. (mm)
napi´cie
999 911
590 x 550 x 920 (h)
530 x 445 x 873 (h)
230 V
cena
2999,00 PLN
Komora rozrostu 95 LIX
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç: 12 blach 600 x 400 mm w dwóch rz´dach
– odst´p pomi´dzy pó∏kami 65 mm
– maksymalna temperatura do 90 0C
– wewn´trzny zbiornik na wod´
– waga 40 kg
– pasuje pod nast´pujàce piece: 999 002, 999 918,999 917,
999 916, 999 003, 999 914, 999 913, 999 912, 999 007,
999 008, 999 009, 999 012, 999 013, 999 014, 999 015,
999 920
Kod
wymiary zew. (mm)
wymiary wew. (mm)
napi´cie
999 620
925 x 675 x 730 (h)
925 x 650 x 650 (h)
230 V
cena
4999,00 PLN
Podstawy pod piece
Po d s t a w y p o d p i e c e
Podstawa pod piec – ma∏a
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç: 6 x GN 2/3 lub 6 blach 433 x 333 mm
– pasuje do nast´pujàcych pieców: 999 001, 999 915, 999 921
Kod
999 907
wymiary (mm)
610 x 680 x 880 (h)
cena
1599,00 PLN
Podstawa pod piec – Êrednia
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç: 6 x GN 1/1 lub 6 blach 600 x 400 mm
– pasuje do nast´pujàcych pieców: 999 015, 999 920
Kod
999 909
wymiary (mm)
850 x 695 x 880 (h)
cena
2199,00 PLN
Podstawa pod piec – du˝a
– wykonana ze stali nierdzewnej
– pojemnoÊç: 6 x GN 1/1 lub 6 blach 600 x 400 mm
– pasuje do nast´pujàcych pieców: 999 002, 999 918,999 917,
999 916, 999 003, 999 914, 999 913, 999 912, 999 007,
999 008, 999 009, 999 012, 999 013, 999 014
Kod
999 908
wymiary (mm)
920 x 760 x 880 (h)
cena
2199,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
199
Akcesoria do pieców konwekcyjnych
Akcesoria so pieców konwekcyjnych
Ruszt stalowy
Kod
wymiary (mm)
801 134
801 901
801 135
cena
GN 2/1 – 530 x 650
GN 1/1 – 530 x 325
GN 2/3 – 354 x 325
135,00 PLN
69,00 PLN
60,00 PLN
Pojemnik GN „Konwektomat“ (do 800 0C)
Kod
rozmiar
g∏´bokoÊç (mm)
411 120
411 140
411 160
412 320
412 340
412 360
GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1
GN 2/3
GN 2/3
GN 2/3
20
40
60
20
40
60
cena
90,00 PLN
100,00 PLN
110,00 PLN
80,00 PLN
90,00 PLN
100,00 PLN
Prysznic myjàcy
– sk∏ada si´ z 4 elementów:
– s∏uchawka
– wà˝
– zawór
– uchwyt monta˝owy
Kod
cena
999 636
780,00 PLN
Pompa cateringowa
Kod
999 637
200
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
moc
16 W, 230 V
cena
399,00 PLN
Akcesoria do pieców konwekcyjnych
Akcesoria do pieców konwekcyjnych
Blacha wypiekowa
– wykonana z aluminium
– blacha pe∏na
– 3 ranty
Kod
411 001
wymiary (mm)
600 x 400
cena
42,00 PLN
Blacha wypiekowa
– wykonana z aluminium
– blacha perforowana
– 3 ranty
Kod
411 002
wymiary (mm)
600 x 400
cena
46,00 PLN
Blacha wypiekowa
– wykonana z aluminium z pokryciem silikonowym
– blacha perforowana
– 3 ranty
Kod
411 003
wymiary (mm)
600 x 400
cena
68,00 PLN
Blacha do bagietek
– wykonana z aluminium
– blacha perforowana
– 5 rowków
Kod
411 004
wymiary (mm)
600 x 400
cena
70,00 PLN
Blacha do bagietek
– wykonana z aluminium z pokryciem silikonowym
– blacha perforowana
– 5 rowków
Kod
411 005
wymiary (mm)
600 x 400
cena
89,00 PLN
Blacha wypiekowa
– wykonana z aluminium
– blacha perforowana
Kod
411 006
wymiary (mm)
433 x 330
cena
28,00 PLN
do cen nale˝y doliczyç VAT 22%
201
Informacje ogólne
Przedstawione w katalogu produkty sprzedajemy w ca∏ej Polsce
wy∏àcznie poprzez sieç dystrybutorów oraz sieç supermarketów
cash & carry. Dane kontaktowe wielu z nich znajdziecie Paƒstwo
w rozdziale pt. „Gdzie kupiç produkty Hendi”.
W firmach przez nas wskazanych uzyskacie Paƒstwo szczegó∏owe
informacje dotyczàce produktów, sposobu ich dostarczenia, monta˝u
i serwisowania.
Od marca 2008 roku na naszej stronie internetowej b´dzie mo˝liwoÊç
pobrania instrukcji obs∏ugi poszczególnych produktów.
Ceny w katalogu sà cenami netto do których nale˝y doliczyç podatek
VAT w wysokoÊci 22%.
Hendi Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny
i wycofania wyrobów ze sprzeda˝y, informacja o w/w zmianach
zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Legalizacja wyrobów pomiarowych u˝ywanych w celach komercyjnych nale˝y do klienta.
Wszelkie prawa zastrze˝one: naruszanie ich bez zezwolenia zabronione.
Zdj´cia w katalogu majà charakter poglàdowy. Niektóre wyroby
zosta∏y pokazane na zdj´ciach z wyposa˝eniem dodatkowym
nie wchodzàcym w ich sk∏ad. W∏aÊciwe produkty mogà si´ ró˝niç
od przedstawionych na zdj´ciach.
Przedstawione w katalogu produkty spe∏niajà wszystkie wymagania
dotyczàce higieny i bezpieczeƒstwa.
HACCP
202
dystrybutor

Podobne dokumenty