KESTER - rozwiązania bezołowiowe

Komentarze

Transkrypt

KESTER - rozwiązania bezołowiowe
Rozwi¹zania bezo³owiowe
Dystrybutor w Polsce:
Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek, POLAND
tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55
e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Technologia bezo³owiowa (Lead-Free) - lutowanie elektroniki
Ponad 100-letnie doœwiadczenie firmy Kester w ró¿nych technologiach lutowania,
sprawia ¿e jeszcze bardziej rozumie wyzwania zwi¹zane z przejœciem od lutowania o³owiowego
do bezo³owiowego (Lead-Free). Rozwi¹zania Lead-Free™ Kester zapewniaj¹ elektronikom
dostêp do najbardziej kompletnej linii materia³ów bezo³owiowych wspartych naszym
niezrównanym doœwiadczeniem w technologii lutowania.
Oferujemy szkolenia personelu w zakresie lutowania w bezo³owiowej technologii SMT,
lutowaniu na fali i monta¿u/demonta¿u. Kursy te daj¹ u¿ytkownikowi wiedzê praktyczn¹ i
doœwiadczenie, umo¿liwiaj¹c spe³nienie wymagañ szkoleniowych firm i szybkie wdro¿enie
niezawodnego monta¿u bezo³owiowego.
Rozwi¹zania Lead-Free™ Kester sk³adaj¹ siê z bezo³owiowej pasty lutowniczej zarówno
no-clean jak i wodno rozpuszczalnej; topniki do lutowania na fali, alkoholowe i bez organicznych
zwi¹zków lotnych (VOC-free), opracowanych dla lutowania bezo³owiowego, prac
monta¿owo/demonta¿owych oraz monta¿u rêcznego.
Rozwi¹zania Lead-Free™ to miêdzy innymi: sztaby lutownicze, kszta³tki lutownicze,
topniki do lutowania, kulki lutownicze i pasty.
Logo Kester RoHS Ready
Kester dostrzega koniecznoœæ wprowadzenia wielu zmian w celu skutecznego wdra¿ania
technologii bezo³owiowej bez zmniejszania wydajnoœci produkcji. Rozwi¹zania Lead-Free™
Kester zapewniaj¹ wiedzê (know-how), wspieraj¹c¹ klientów pragn¹cych dokonaæ zmian.
Kester dalej kontynuuje poszerzanie gamy produktów
dostosowanych do technologii bezo³owiowej. W tym celu te¿
stworzyliœmy logo RoHS Ready (Gotowy na RoHS).
Gdy to logo znajduje siê na kartach danych o produkcie Ketser,
mo¿esz byæ pewny, ¿e produkt spe³nia wymagania RoHS
(Restriction of Hazardous Substances) dyrektywa 2002/95/EC,
artyku³ 4 dla substancji ³¹cz¹cych.
Rozwi¹zania LEAD-FREE Kester - produkt, doœwiadczenie, wiedza
Pasty lutownicze
Kluczowymi zmiennymi w bezo³owiowej technologii SMT s¹ wy¿sze temperatury lutowania,
aktywnoœæ topnika, cechy pozosta³oœci, czyszczenie i sprawdzalnoœæ pin’ów.
Wolniejsze prêdkoœci zwil¿ania zwi¹zane ze stopami bezo³owiowymi wymagaj¹ wzmocnionego
systemu topnika. Pasty lutownicze Kester maj¹ innowacyjny system topnika, które s¹specjalnie
zosta³y zaprojektowane do monta¿u bezo³owiowego. Te nowe systemy topnika promuj¹ dobre
zwil¿anie i doskona³¹ integralnoœci po³¹czenia lutowniczego w wy¿szych temperaturach czêsto
spotykanych w wiêkszoœci stopów bezo³owiowych takich jak Sn-Ag-Cu (cyna-srebro-miedŸ).
Formu³a
Aplikacja
No-Clean - Drukowanie szablonowe
No-Clean - Drukowanie szablonowe
Charakterystyka
produktu
EM918 Kester to najnowsze osi¹gniêcie w dziedzinie
past lutowniczych Lead-Free No-Clean.
EM918 gwarantuje p³ynny proces drukowania.
Po³¹czenia lutownicze s¹ jasne i jednolite, bardzo
porównywalne do lutowania SnPb. EM918 wykazuje
doskona³e w³aœciwoœci rozp³ywu zarówno podczas
lutowania standardowego jak i w os³onie azotu.
EM907 jest zaprojektowany dla wysokich wymagañ
termicznych monta¿u stopami bezo³owiowymi takimi
jak rodzina SnAgCu (SAC). Po³¹czenia lutownicze s¹
kosmetycznie jasne tak jak po³¹czenia SnPb.
Drukuje tak¿e ma³e pady typu 0201. Wykazuje doskona³e
w³aœciwoœci rozp³ywu zarówno podczas lutowania
standardowego jak i w os³onie azotu.
Zapewnia optymaln¹ wydajnoœæ we wszystkich
typach aplikacji dozuj¹cych. Pakowana metod¹,
która zapewnia eliminacjê pêcherzyków powietrza
w celu lepszej wydajnoœci w procesach
automatycznego dozowania.
Doskona³e w³aœciwoœci dozowania przez ig³y
o szerokim zakresie œrednicy
Charakterystyka pozosta³oœci
Jasny kolor
Czyste, pin test
Jasny kolor, pin test
Korozja lustra miedzi
Niska
Niska
Niska
Test halogenków
Bez halogenków
Bez halogenków
Bez halogenków
Rezystancja izolacji powierzchni
Zaliczona (nieczyszczony)
Zaliczona (czyszczony)
Zaliczona (nieczyszczony)
Charakterystyka drukowania
Znakomity do rastra 16 mil (0,4 mm)
Znakomity do rastra 16 mil (0,4 mm)
Trwa³oœæ
60 minut w 70° - 77°F i 40-60% RH
90 minut w 20° - 25°F i 40-60% RH
Maksymalna prêdkoœæ drukowania
Do 150 mm/s
Do 180 mm/s
Typowa procentowoϾ metalu
88,5% Proszek typ III do drukowania szablonowego
88,5% Proszek typ III do drukowania szablonowego
Oczekiwana trwa³oœæ na szablonie
12+ godzin w 70° - 77°F i 40-60% RH
12+ godzin w 20° - 25°F i 40-60% RH
Atmosfera rozp³ywu
Powietrze lub azot
Powietrze lub azot
Dozowanie strzykawk¹
88,5% Proszek typ III do dozowania
Powietrze lub azot
ZgodnoϾ ze
specyfikacjami
Wodno rozpuszczalna pasta do drukowania na szablonie
Formu³a
Druty lutownicze
No-Clean
Aktywowana kalafonia
Procent halogenków
ZawartoϾ topnika
rdzeñ
i
i
ZgodnoϾ ze
specyfikacjami
rdzeñ
Aby promowaæ szybkie i ca³kowite zwil¿enie
powierzchni, która ma byæ lutowana bezo³owiowo,
niezbêdny jest system topnika z efektywny pakietem
aktywatora. Druty lutownicze Kester’a zosta³y
przetestowane i sprawdzone tak aby zapewniæ dobry
kontakt i b³yszcz¹ce po³¹czenie przy u¿yciu lutowi
bezo³owiowych. S¹ one dostêpne we wszystkich
popularnych stopach bezo³owiowych.
Stop / Rdzeñ
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
P³ynne topniki lutownicze.
Lutowanie bezo³owiowe na fali i lutowanie selektywne wymagaj¹ wystawienia topnika na nieznacznie wy¿sze
temperatury lutowania. Stopy bezo³owiowe tradycyjnie zwil¿aj¹ powierzchnie metalowe wolniej ni¿ cyna-o³ów.
P³ynne topniki Kester do monta¿u bezo³owiowego zawieraj¹ nowe pakiety aktywatorów, umo¿liwiaj¹ce
szybkie zwil¿anie i wype³nianie otworów, zapewniaj¹c niezawodne po³¹czenia.
* Formu³a
Aplikacja
Fluxer spray’owy i falowy
Fluxer spray’owy i pianowy
Fluxer pianowy
Zawartoœæ halogenków %
Bez halogenków
Bez halogenków
Bez halogenków
Ciê¿ar w³aœciwy
Cz¹stki sta³e %
ZgodnoϾ ze
specyfikacjami
* Produkty te zosta³y zaprojektowane szczególnie dla wysokiej wydajnoœci aplikacji bezo³owiowych.
Popularne stopy bezo³owiowemu³a
Sztaby lutownicze Kester K100LD
K100LD jest nowym opatentowanym, ekonomicznym bezo³owiowym stopem
lutowniczym do stosowania w lutowaniu na fali, lutowaniu selektywnym
i pobielaniu wyprowadzeñ. K100LD ma najni¿sz¹ rozpuszczalnoœæ miedzi
wœród wszystkich popularnych stopów lutowniczych, w tym SN63, SAC305
i innych. Kester K100LD zapewnia najni¿szy koszt lutowania na fali.
Zapewnia równie¿ lutowanie bez efektu kurczenia siê, doskonale penetruje
otwory i przelotki oraz zapewnia niski poziom osadów.
Temperatura topnienia
Stopy
Aplikacja
Fala/Lutowanie rêczne
Stop dope³niaj¹cy
SMT/Fala/Rêczne
Stop dope³niaj¹cy
do prac Lead-Free
Flux-Pen® Kester to unikalne narzêdzie do monta¿u/demonta¿u oraz drobnych prac
przy lutowaniu bezo³owiowym. Metoda pakowania (pisak) pozwala na kontrolowane
dozowanie topnika. Flux-Pen’y® idealnie nadaj¹ siê do napraw SMT, napraw
i lutowania na fali oraz innych rêcznych aplikacji lutowniczych.
Dostêpne s¹ trzy formu³y Flux-Pen® wymienione poni¿ej.
Sztaby lutownicze SAC305
SAC305 (Sn96,5Ag3,0Cu0,5) jest standardowym stopem bezo³owiowym
technologii dla SMT, lutowania na fali i rêcznego. SAC305 jest stopem
eutektycznym z punktem topnienia 217°C. Gdy lutujemy PCB
z miedzianym wykoñczeniem, wanna cynowa fali mo¿e byæ uzupe³niana
stopem SAC305.
Formu³a
950E Niska zawartoœæ cz¹steczek
sta³ych, na bazie alkoholu, No-Clean.
Optymalny do lutowania SnPb.
Opis
952-D6 Na bazie alkoholu, No-Clean.
Dodana aktywnoϾ i stabilnoϾ
termiczna do lutowania bezo³owiowego.
Formu³a
Topniki lutownicze w ¿elu
Monta¿-demonta¿ i przytwierdzanie
bezo³owiowych BGA, CSP, PGA wymaga
nowych systemów topnika,
mog¹cych wytrzymaæ wy¿sze wymagania
termiczne bez problemów usuwania
pozosta³oœci zwêglanego
lub renderowanego topnika.
Te lepkie topniki s¹ stworzone do aplikacji
bezo³owiowych.
Aplikacja
Zaprojektowany jako nisko voiding’owe rozwi¹zanie bezo³owiowe dla po³¹czeñ
aplikacji, takich jak przylutowywanie flip chip’ów, przylutowywanie sfer/kulek
i monta¿-demonta¿/naprawy CSP, BGA i SMD. Zoptymalizowana reologia
odpowiednia jest dla wiêkszoœci metod aplikacyjnych takich jak drukowanie,
dozowanie i obracaj¹ce siê bêben/slajd fluxer’y.
Charakterystyka
Produktu
TSF-6592 jest kompatybilny
z bezo³owiowymi stopami lutowniczymi
takimi jak SnAg, SnCu, SnAgCu,
SnAgBi i mo¿e byæ stosowany w
standardowym lutowaniu oraz w
os³onie azotu przy maksymalnej
temperaturze do 270°C. Agresywne
dzia³ania topnika na wielu rodzajach
powierzchni takich jak OSP-Cu, ENIG
i wykoñczeniach immersyjnych.
Pozosta³oœci s¹ czyste,
nie przewodz¹ce i niekoroduj¹ce.
TSF-6516 jest kompatybilny
z o³owiowymi stopami lutowniczymi,
takimi jak Sn63Pb37 i Sn62Pb36Ag02
i mo¿e byæ stosowany w
standardowym lutowaniu oraz w
os³onie azotu przy maksymalnej
temperaturze 235°C. TSF-6516
posiada optymaln¹ lepkoœci i si³ê
przyczepnoœci do aplikacji.
Zwiêkszona aktywnoœæ umo¿liwia
wzrost wydajnoœci przy lutowaniu
chip’ów.
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 231 10 05, 54 411 25 55, e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl
Solderforms® Kester s¹ to wyciskane, t³oczone, zagêszczane lub uformowane kawa³ki
czystego miêkkiego stopu lutowniczego produkowanego ze œciœle znan¹ tolerancj¹
zgodn¹ ze specyfikacjami klienta.
Kester mo¿e stworzyæ szerok¹ gamê kszta³tów takich jak podk³adki, dyski, granulki,
wst¹¿ki dla wszystkich aplikacji bezo³owiowych.
Solderforms® mog¹ byæ produkowane z zawartoœci¹ rdzenia topnika,
z dodatkiem lub bez topnika. U¿yte topniki mog¹ byæ No-Clean, rozpuszczalne w wodzie,
RMA i RA. Istnieje mo¿liwoœæ barwienia stopów aby u³atwiæ identyfikacjê lub w celu
pomocy okreœlenia punktów lutowniczych.
Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek, POLAND
tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55
e-mail: [email protected]
www.renex.com.pl

Podobne dokumenty