Produkty VAV

Komentarze

Transkrypt

Produkty VAV
co m f o r t
vav
VAV
About Lindab
1
Comfort and Design
2
Product overview / symbols
3
Theory
4
Ceiling diffusers
5
Ceiling diffusers - visible
6
Plenum boxes
7
Wall diffusers
8
Nozzles
9
Ventiduct
10
Grilles
11
Displacement diffusers
12
VAV
13
Fresh air valves/overflow units 14
Contents
15
16
17
18
© 01.2008 Lindab Ventilation A/S. All forms of copying without written permition are forbidden.
is Lindab AB’s registered trademark.
Lindab’s products, systems and product group and product designations are protected by intellectual property rights (IPR).
485
c omf o rt
vav
VAV
1
2
Produkty VAV
Produkt
Funkcje
Strona
Informacje ogólne na temat VAV
488
PKV
LKV
497
PCV
LCV
498
LKPV
LCPV
501
REGULA
COMBI
504
8
VRU
FRU
505
9
VRA
FRA
506
PR
508
DCT
509
DJP
513
FMI
516
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
486
Zastega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
comfort | vav
VAV
Optymalne użytkowanie
Wentylacja stanowi znaczną część w kosztach energii
użytkowania budynku. Jednocześnie istnieją przepisy,
określające ile energii ma zużywać instalacja
wentylacyjna. W zasadzie w większości instalacji
wentylacyjnych uzasadnione jest stosowanie zmiennego
strumienia powietrza (VAV), gdyż pozwala to na
obniżenie kosztów wentylacji, w zależności od potrzeb
poszczególnych pomieszczeń. Obniżenie kosztów
eksploatacji jest możliwe poprzez zmniejszenie
wydajności powietrza, a co za tym idzie kosztów jego
transportu oraz schłodzenia lub ogrzania.
Oprócz aspektu ekonomicznego, instalacje VAV
umożliwiają utrzymanie wymaganej temperatury w
danym pomieszczeniu przy zmiennym obciążeniu
cieplnym. Udokumentowane testy i badania pokazują,
że istnieje pewna zależność pomiędzy temperaturą w
pomieszczeniu, a wydajnością pracujących w nim ludzi.
Jeśli temperatura nie jest odpowiednia, wówczas
wydajność spadnie, co w wielu wypadkach przekłada
się na straty finansowe dla użytkownika obiektu.
W świetle tych argumentów, nie ma wątpliwości, że
systemy VAV są opłacalne, pomimo wyższych
kosztów inwestycyjnych.
Kompletny program
Typoszeregi regulatorów VAV firmy Lindab zawierają
kilka typów nawiewników powietrza z przepustnicami
z siłownikiem, pozwalających na zmniejszenie
strumienia powietrza ze 100% do 20%.
Jednocześnie zachowany jest stały zasięg strumienia,
w celu wytworzenia efektu Coanda i uniknięcia ryzyka
opadania powietrza do strefy pracy.
Tak jak regulatory przepływu służą do regulacji
strefowej, tak przepustnice z siłownikami służą do
regulacji ciśnienia w kanałach
rozdzielczych.
Dodatkowo
dostępne są też regulatory
pomieszczeniowe REGULA
Combi i regulatory ciśnienia
PR.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
487
comfort | vav
VAV
Ogólne informacje o systemie VAV
Regulacja ciśnienia
VAV stanowi skrót od angielskiego ”Variable Air Volume”
(zmienny strumień powietrza). VAV jest zmiennoprzepływowym
systemem sterowanym, przeznaczonym do budynków o
zmiennych zyskach ciepła. W pomieszczeniach o zmiennej
ilości osób optymalną ilość powietrza można wprowadzać
poprzez sterowanie strumieniem powietrza w zależności od
stężenia CO2, stanowiącego dobry wyznacznik jakości
powietrza. Często jednak kryterium wymiarującym instalację
wentylacyjną są zyski ciepła, takie jak zyski od ludzi,
komputerów i słońca. Te zyski są w większości przypadków
różne w ciągu dnia i nocy. System VAV doprowadza powietrze
o stałej temperaturze nawiewu, niższej niż temperatura
pomieszczenia, zwiększając lub zmniejszając strumień
powietrza i odbierając tym samym zyski ciepła.
Zmienność przepływu jest uzyskiwana dzięki przepustnicom
regulacyjnym z siłownikami lub sterowanymi nawiewnikami z
funkcją dławienia przepływu. Jednostki VAV mogą być
wykonane z przeznaczeniem do systemów mieszających jak i
wyporowych.
Zazwyczaj ciśnienie regulowane jest w kanale nawiewnym.
Regulacja ciśnienia pozwala na uzyskanie stałego ciśnienia
statycznego w kanale. Ciśnienie statyczne jest mierzone przez
czujkę zamontowaną wewnątrz kanału. Czujka jest połączona
przewodami do jednostki elektronicznej (regulatora ciśnienia),
która rejestruje ciśnienie statyczne poprzez czujnik
membranowy.
Opis sposobów regulacji
Wymogiem dla systemów VAV jest konieczność wyposażenia
instalacji w wentylatory o zmiennych obrotach. Jednostki VAV
są przydzielone dla poszczególnych stref, zazwyczaj
odpowiadających danemu odgałęzieniu instalacji. Regulacja
strefowa opierać się może na dwóch zasadach: regulacji
strumienia powietrza i regulacji ciśnienia.
Regulacja strumienia powietrza
W wypadku regulacji strumienia powietrza, wydajność
przepływu jest mierzona i regulowana w kanale rozdzielczym.
Jednostki VAV są zaprogramowane do doprowadzania
strumienia powietrza pomiędzy wartością minimalną, a
maksymalną. Elektroniczny sygnał sterujący z czujnika
(temperatury, CO2, czujnika ruchu) lub CTS reguluje dopływ
powietrza o wartości między minimalną, a maksymalną.
W wypadku regulacji strumienia
przepływ uzyskuje się niezależnie
kanałach, gdyż regulator przepływu
ciśnienia (wymagane jest tylko
ciśnienie statyczne).
powietrza, odpowiedni
od zmian ciśnienia w
jest nieczuły na zmiany
odpowiednie minimalne
Ten rodzaj regulacji jest stosowany zazwyczaj przy regulacji
strefowej w połączeniu z nawiewnikami bez regulacji, zarówno
dla systemów mieszających jak i wyporowych.
W wypadku wentylacji mieszającej z nawiewnikami bez
regulacji, należy liczyć się z dużą różnicą temperatur.
(ΔT = -8 to 10 K) między temperaturą nawiewu, a temperaturą
w pomieszczeniu, może spowodować ryzyko opadania
strumienia zimnego powietrza do strefy pracy.
W wypadku instalacji z regulowanymi nawiewnikami powietrza,
należy stosować regulację stałego ciśnienia w kanale.
Nawiewniki powietrza są wykalibrowane dla odpowiedniego
przepływu przy danym ciśnieniu statycznym w kanale.
Regulacja ciśnienia umożliwia też utrzymanie odpowiedniego
spadku ciśnienia na nawiewnikach, co pozwala uniknąć
niepożądanych szumów na przydławionych do minimum
nawiewnikach.
Jeśli zastosuje się nawiewniki bez regulatorów, regulacja
przepływu jest regulowana poprzez regulatory w kanale.
Regulatory te umożliwiają utrzymanie stabilnych warunków
ciśnienia w danej strefie, co zapewnia dobre warunki do
sterowania przepustnicami w kanałach.
Niezależnie od typu zastosowanego regulatora należy
uwzględniać opory przepływu powietrza przez kanały w danej
strefie, tak by ich wartość była zbliżona dla poszczególnych
odgałęzień w strefie.
Należy przyjmować, że spadek ciśnienia na przewodach
rozdzielczych nie może przekraczać około 40% ciśnienia
statycznego.
Zasadniczo możliwe jest uzyskanie zmienności strumienia w
zakresie 0-100%. Możliwa zmienność strumienia powietrza
jest zależna jedynie od typu zastosowanych przepustnic lub
jednostek VAV.
Regulacja ciśnienia w kanałach rozdzielczych przy pomocy
nawiewników powietrza może być powiązane z regulacją
przepływu powietrza wywiewanego. Stosując funkcję Master /
Slave oraz układy pomiarowe przepływu na nawiewie, można
wykorzystać sygnał z regulatora nawiewu do sterowania
regulatorem wywiewu. Dzięki temu zapewnia się usunięcie z
pomieszczenia strumienia powietrza równego nawiewowi.
Bardziej prostą, lecz mniej precyzyjną metodą uzyskania
takiego samego strumienia nawiewu i wywiewu w danej strefie
VAV jest zastosowanie podrzędnego sterowania (slave)
przepustnicą wywiewu. Przepustnica wywiewu przyjmuje
identyczny stopień otwarcia jak przepustnica nawiewu.
Regulacja przepustnicy wywiewu odbywa się na bazie prostego
dopasowania elektronicznego, poprzez otwarcie się o
odpowiedni kąt.
Ponieważ pomiarowi podlega strumień powietrza, ustawiona
jest wartość strumienia minimalnego. Strumień minimalny nie
powinien być ustawiany poniżej prędkości przepływu około
1,75 m/s. Regulacja strumienia powietrza może być
realizowana zarówno dla kanału nawiewnego, jak i dla obu
kanałów równolegle, przy czym sterowanie dla obu regulatorów
jest równoległe z czujnika, CTS lub poprzez funkcję Master /
Slave. Na przykład jeśli w pomieszczeniu jest wymagane
podciśnienie lub nadciśnienie w stosunku do sąsiednich
pomieszczeń, zalecane jest wykorzystanie funkcji Master /
Slave.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
488
comfort | vav
VAV
Wybór rodzaju regulacji
W wypadku mniejszych stref, w których ciśnienie w kanale
nawiewu
jest stabilne (początkowe odcinki instalacji
nawiewnej), zaleca się stosowanie systemu VAV z regulacją
ciśnienia, zarówno w kanale nawiewu jak i wywiewu. Jeśli
stosowane są nawiewniki regulowane, wówczas zastosowanie
regulacji ciśnienia jest obowiązkowe.
W instalacjach o bardzo zmiennych warunkach ciśnienia w
instalacji, zaleca się wykonanie regulacji przepływu dla każdej
ze stref.
W strefach o wydłużonych kanałach rozdzielczych, np. w
dużych przestrzeniach biurowych, gdzie brak jest znacznych
zmian w wielkości zysków ciepła, zaleca się stosowanie
regulację strumienia powietrza.
Regulacja strumienia powietrza
+ pełna regulacja poprzez strumień powietrza
+ pomiar aktualnego przepływu
+ sygnał do CTS z informacją o przepływie
+ brak zmienności przepływu przy zmianach ciśnienia w
instalacji kanałowej
- minimalny przepływ jest ograniczony do 1.75 m/s
- aby zmienić nastawy wymagane są specjalne akcesoria
(model kompaktowy)
Regulacja ciśnienia
+ bardzo niski przepływ minimalny
+ może być ustawiony bez pomocy specjalnych narzędzi
+ wyrównuje wahania ciśnienia z instalacji
+ zapewnia niski poziom hałasu generowany na nawiewnikach i
przepustnicach
+ możliwość powiązania z instalacją stałego przepływu
powietrza (CAV)
- brak kontroli przepływu powietrza
- istotny jest mały spadek ciśnienia w kanale rozdzielczym
Wybór nawiewnika
Wentylacja mieszana
1) Nawiewniki regulowane (z siłownikami)
Zalety:
Przepustnica zabudowana w nawiewniku, nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych przepustnic.
Stały zasięg powietrza pomimo zmiennego strumienia
powietrza, co daje w rezultacie dobre mieszanie powierza
nawet przy minimalnym przepływie. Odpowiednie również przy
nawiewie o niższej temperaturze.
Strumień minimalny ma standardowo wielkość około 20%
strumienia maksymalnego, w zależności od ciśnienia w kanale.
Możliwe są rozwiązania specjalne o mniejszym przepływie
minimalnym.
2) Nawiewniki bez regulacji
Zalety:
Proste nawiewniki bez elementów ruchomych.
Niski poziom hałasu, szczególnie przy
przepływie powietrza.
zredukowanym
Istniejące instalacje wentylacyjne mogą być przerobione na
VAV bez potrzeby zmiany nawiewników.
Brak potrzeby wykonania instalacji elektrycznej do
nawiewników. Możliwość sterowania przepływu przez wiele
nawiewników przez jedną przepustnicę z siłownikiem.
Całkowite odcięcie przepływu jest możliwe przy pomocy
przepustnicy w kanale lub regulatora przepływu.
Ograniczenia:
Prędkość powietrza nawiewanego odpowiednio zredukowana
w wypadku redukcji strumienia powietrza.
Prowadzi to do obniżonego mieszania powietrza nawiewanego
z powietrzem z pomieszczenia, oraz ryzyko przeciągów lub
niepożądanej
recyrkulacji
pomiędzy
nawiewnikami,
a
wywiewnikami w wypadku nawiewu izotermicznego lub
nawiewu ogrzewającego.
Nie powinno się projektować minimalnego strumienia powietrza
na wielkość mniejszą niż 50% dla nawiewników perforowany
lub nieperforowanych, oraz nie mniej niż 40% dla nawiewników
wirowych, jeśli instalacja wentylacyjna pracuje w funkcji
chłodzenia przy różnicy temperatury (ΔT = -8 to -10 K) między
temperaturą nawiewu i temperaturą w pomieszczeniu.
Wentylacja wyporowa
Wszystkie elementy instalacji wyporowej są odpowiednie do
stosowania z systemami VAV. Elementy powinny być
zwymiarowane pod kątem przepływu maksymalnego. Jeśli
strumień powietrza jest zredukowany, zredukowany jest też w
sąsiednich strefach, a także zredukowany jest poziom hałasu.
Z tego powodu brak jest ograniczenia dolnego wielkości
strumienia powietrza, zatem strumień może zmieniać się w
zakresie 0-100%.
Należy przeanalizować wady i zalety
poszczególnych rozwiązań, indywidualnie
przypadku instalacji.
zastosowania
dla każdego
Ograniczenia:
Ze względu na generowanie hałasu w nawiewnikach, ciśnienie
w kanałach powinno być utrzymywane na stałym (względnie
niskim) poziomi. Całkowite zamknięcie przepływu jest możliwe.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
489
comfort | vav
VAV
Jakość rozwiązań
Regulacja przepływu
powietrza
VRU
tak
Regulator VAV
nie
Przepustnica
nie
Funkcje liniowe
tak
nie
nie
Stabilność przepływu
tak
w zależności od zmienności
ciśnienia
w zależności od
zmienności ciśnienia
Max:
tak (standardowo do 7
m/s)
w zależności od ciśnienia
w zależności od ciśnienia
Min:
tak (standardowo do 1.75
m/s)
tak
około 20% wart. maks.
(standard)
nie
kąt otwarcia przepustnicy
nie
tak
nie
nie jest potrzebna
(nawiewniki są sterowane)
poprzez ustawienie
ciśnienia statycznego lub
przez ustawienie pozycji
przepustnicy
poprzez ustawienie
ciśnienia statycznego lub
przez ustawienie pozycji
przepustnicy
NAWIEW
Pomiar przepływu – sygnał o przepływie
do CTS
Ograniczenie
przepływu
Możliwość zamknięcia przepływu
Stały przepływ powietrza (tylko wentylacja
mieszana)
Regulacja instalacji
WYWIEW
Regulacja ciśnienia
tak
Regulacja przepływu powietrza
Podrzędne sterowanie mechaniczne
VRU
Przepustnice
Wymagania co do instalacji nawiewnej
VRU/FRU
siłownik do sterowania podrzędnego
Pomiar przepływu (wywiew) – sygnał o
przepływie do CTS
tak
nie
Stabilność przepływu
tak
silnie zależne od ciśnienia, przez co
niedokładność
Sterowanie poziomem nadciśnienia,
podciśnienia lub zrównoważenia w
pomieszczeniu
Regulacja instalacji
tak
nie
nie jest potrzebna (wywiewniki są
sterowane)
poprzez ustawienie ciśnienia statycznego lub
przez ustawienie pozycji przepustnicy
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
490
comfort | vav
VAV
Opis systemu
Opis elementów
PR: Regulacja ciśnienia wraz z czujnikiem ciśnienia
FRU: Urządzenie pomiarowe
VRU-2: Regulator przepływu (model kompaktowy)
PKV-TM: jednostka VAV z siłownikiem
şC: Regula Combi
DCT-RU: przepustnica z siłownikiem sterowana z regulatora
DCT-SU: modulowana przepustnica z siłownikiem
DCT-SP: modulowana przepustnica z siłownikiem, do
zaprogramowania.
DJP-RP: przepustnica z siłownikiem sterowana z
regulatora, do zaprogramowania.
DJP-SP: modulowana przepustnica z siłownikiem, do
zaprogramowania
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
491
comfort | vav
VAV
System nr 1
W kanale nawiewnym regulowane jest stałe ciśnienie. Szczegółowe
informacje zawarto na stronie 488 w rozdziale „Regulacja ciśnienia”,
„opis sposobów regulacji”. Strumień powietrza nawiewanego do
pomieszczenia jest regulowany przez jednostki VAV z siłownikami,
sterowanymi przez Regula Combi.
Wywiew ze strefy jest regulowany poprzez regulator przepływu, w
oparciu o połączenie Master / Slave z urządzeniem pomiarowym w
strumieniu nawiewu. Dzięki temu utrzymuje się równy strumień
powietrza nawiewanego i wywiewanego, lub też w razie potrzeby
utrzymuje się te strumienie z pewną procentową różnicą.
System nr 2
W kanale nawiewnym regulowane jest stałe ciśnienie. Szczegółowe
informacje zawarto na stronie 488 w rozdziale „Regulacja ciśnienia”,
„opis sposobów regulacji”.
Strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest regulowany
przez nawiewniki bez siłowników. Zmiana strumienia powietrza
uzyskiwana jest poprzez sterownik Regula Combi, który steruje
przepustnicami w kanałach rozdzielczych, dzięki czemu kilka
nawiewników może być obsługiwanych przy pomocy jednej
przepustnicy.
Wywiew ze strefy jest regulowany poprzez regulator przepływu, w
oparciu o połączenie Master / Slave z urządzeniem pomiarowym w
strumieniu nawiewu. Dzięki temu utrzymuje się równy strumień
powietrza nawiewanego i wywiewanego, lub też w razie potrzeby
utrzymuje się te strumienie z pewną procentową różnicą.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
492
comfort | vav
VAV
System nr 3
W kanale nawiewnym regulowane jest stałe ciśnienie. Szczegółowe
informacje zawarto na stronie 488 w rozdziale „Regulacja ciśnienia”,
„opis sposobów regulacji”.
Strumień powietrza
nawiewanego
do pomieszczenia
jest
doprowadzany przez nawiewniki bez siłowników.
Zmiana strumienia powietrza w pomieszczeniu po prawej uzyskiwana
jest poprzez sterownik Regula Combi, który steruje regulatorami
przepływu w kanałach rozdzielczych, zarówno nawiewnym jak i
wywiewnym. W pomieszczeniu po lewej zrealizowana jest regulacja
stałego przepływu (CAV), co jest możliwe dzięki zastosowaniu
regulatora ciśnienia na kanale rozdzielczym.
Możliwe zmiany ciśnienia spowodowane przez regulatory przepływu
w pomieszczeniu po prawej, są regulowane w kanale nawiewnym.
Wywiew powietrza ze strefy jest regulowany przez regulator
przepływu, podłączony w funkcji Master / Slave do urządzenia
pomiarowego w kanale nawiewnym. Dzięki temu utrzymuje się równy
strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego, lub też w razie
potrzeby utrzymuje się te strumienie z pewną procentową różnicą.
System nr 4
W kanale nawiewnym regulowane jest stałe ciśnienie. Szczegółowe
informacje zawarto na stronie 488 w rozdziale „Regulacja ciśnienia”,
„opis sposobów regulacji”.
Przepustnica regulująca ciśnienie jest wyposażona w programowalny
siłownik, z sygnałem zwrotnym o stopniu otwarcia przepustnicy.
Zmiana strumienia powietrza nawiewanego uzyskiwana jest poprzez
sterownik Regula Combi, który steruje regulatorami VAV.
Wywiew ze strefy jest sterowany przez przepustnicę podrzędną
(slave), co oznacza, że przepustnica wywiewu przyjmuje ten sam
stopień otwarcia, co przepustnica nawiewu.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
493
comfort | vav
VAV
System nr 5
W kanale nawiewnym regulowane jest stałe ciśnienie. Szczegółowe
informacje zawarto na stronie 488 w rozdziale „Regulacja ciśnienia”,
„opis sposobów regulacji”.
Przepustnica
regulująca
ciśnienie
jest
wyposażona
w
programowalny siłownik, z sygnałem zwrotnym o stopniu otwarcia
przepustnicy. Strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia
jest doprowadzany przez nawiewniki bez siłowników.
Zmiana strumienia powietrza nawiewanego uzyskiwana jest
poprzez sterownik Regula Combi, który steruje przepustnicą w
kanale rozdzielczym, co pozwala na sterowanie przepływem przez
kilka nawiewników przy pomocy jednej przepustnicy.
Wywiew ze strefy jest sterowany przez przepustnicę podrzędną
(slave), co oznacza, że przepustnica wywiewu przyjmuje ten sam
stopień otwarcia, co przepustnica nawiewu.
System nr 6
W kanale nawiewnym regulowane jest stałe ciśnienie. Szczegółowe
informacje zawarto na stronie 488 w rozdziale „Regulacja ciśnienia”,
„opis sposobów regulacji”.
Przepustnica
regulująca
ciśnienie
jest
wyposażona
w
programowalny siłownik, z sygnałem zwrotnym o stopniu otwarcia
przepustnicy. Strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia
jest doprowadzany przez nawiewniki bez siłowników.
Zmiana strumienia powietrza nawiewanego uzyskiwana jest
poprzez sterownik Regula Combi, który steruje przepustnicą w
kanale rozdzielczym, co pozwala na sterowanie przepływem przez
kilka nawiewników przy pomocy jednej przepustnicy.
Równolegle Regula Combi reguluje przepustnice na wywiewie,
ustawiając ją w określoną pozycję otwarcia.
Wywiew ze strefy jest sterowany przez przepustnicę podrzędną
(slave), co oznacza, że przepustnica wywiewu przyjmuje ten sam
stopień otwarcia, co przepustnica nawiewu.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
494
comfort | vav
VAV
System nr 7
W kanale nawiewnym i wywiewnym regulowany jest stały przepływ.
Szczegółowe informacje zawarto na stronie 488 w rozdziale
„Regulacja ciśnienia”, „opis sposobów regulacji”.
Strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest
doprowadzany przez zwykłe nawiewniki. Temperatura w strefie jest
utrzymywana przez sygnał z Regula Combi, a sygnał ten jest
wykorzystywany równolegle dla obu regulatorów na nawiewie i
wywiewie.
Dzięki temu utrzymuje się równy strumień powietrza nawiewanego i
wywiewanego, lub też w razie potrzeby utrzymuje się te strumienie
z pewną różnicą wartości. Jeśli konieczne jest utrzymanie różnicy
wyrażonej w procentach, wówczas należy zastosować połączenie
Master / Slave.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedniej informacji
495

Podobne dokumenty