MIĘDZYNARODOWY MAGAZYN DLA BRANŻY NOWOCZESNEGO OGRZEWANIA POWIERZCHNIOWEGO I CHŁODZENIA Spis treści:

Komentarze

Transkrypt

MIĘDZYNARODOWY MAGAZYN DLA BRANŻY NOWOCZESNEGO OGRZEWANIA POWIERZCHNIOWEGO I CHŁODZENIA Spis treści:
MIĘDZYNARODOWY MAGAZYN DLA BRANŻY NOWOCZESNEGO OGRZEWANIA POWIERZCHNIOWEGO I CHŁODZENIA
Spis treści:
Informacja jest bezcenna – wstępniak Artusa Feista
strona 3
Hypokaustum, antyczne ogrzewanie powierzchniowe
strona 4
O zdrowie dba każdy, gościnny artykuł dra n. med. Henninga Jäschke
strona 7
Mądre ogrzewanie dokonuje wyborów: nowy hybrydowy system firmy MHG
strona 8
Seminaria w MULTIBETON
strona 9
Obiekt referencyjny – ogrzewanie powierzchniowe w gospodarstwie rolnym
strona 10
Odwracalna pompa ciepła powietrze / woda firmy Alpha-InnoTec
strona 12
Obiekt referencyjny: Royal Mansour Marrakesz
strona 13
Produkcja w firmie MULTIBETON, seria artykułów Björna Harrenbergera
strona 14
Omówienie książki „Wir gewinnen alle” (Wszyscy zwyciężymy) Alfrieda Vogdta
strona 16
1
Dystrybucja: cała Europa, cena za egzemplarz: 2,50 €. /B
Anons
Informacja dla inwestorów
Instalacja ogrzewania i chłodzenia budynków wymaga podjęcia przez inwestora kilku
ważnych decyzji jeszcze przed jej montażem.
Im niższa temperatura grzewcza, tym wyższa
skutecznośd i większa oszczędnośd.
Systemy ogrzewania podłogowego firmy MULTIBETON pracują przy możliwie najniższych
temperaturach i gwarantują oszczędną pracę
w trakcie całego swego cyklu życia.
Firma MULTIBETON oferuje 30-letnią gwarancję
materiałową na rury systemowe. Nasze systemy obejmujemy również 10-letnią całościową
gwarancją, której udziela nam renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe.
Prosimy o kontakt, jeżeli jesteście Paostwo zainteresowani:
- dokonaniem przez MULTIBETON niezbędnych obliczeo,
- otrzymaniem informacji o autoryzowanym wykonawcy
systemu grzewczego w Paostwa okolicy.
Multibeton Deutschland GmbH
Heuserweg 23
Telefon: +49(0)22 41/25 20 00
53842 Troisdorf-Spich Telefax: +49(0)22 41/25 20 099
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
Apel do naszych czytelników:
Jesteśmy zainteresowani Paostwa doświadczeniami!
Wasze projekty, wasza budowa, wasze ogrzewania podłogowe MULTIBETON są dla nas najważniejsze i chcemy
o nich opowiedzied na łamach naszego magazynu.
Prosimy o przesłanie do nas tekstu ze zdjęciami na wyżej
podany adres pocztowy lub mailowy.
Zdjęcie z lewej strony pokazuje naczepę MULTIBETON Polska południowa. Dziękujemy Panu Alfredowi Grygierczyk za oryginalną realizację.
2
MAGAZYN
Editorial
Informacja jest bezcenna
W dobie globalnej informacji nie łatwo jest, w porównaniu do czasów
wcześniejszych, zdobyd informację, która naprawdę jest nam potrzebna.
Jakie źródło energii chcecie Paostwo wykorzystad?
Do wyboru są w zależności od miejsca i dostępności:
1. olej opałowy, 2. gaz, 3. drzewo / węgiel, 4. energia elektryczna,
5. energia słoneczna.
W przypadku oleju opałowego ad. 1. możliwe jest zainstalowanie
normalnego kotła grzewczego, a dodatkowo istnieje „technologia”
maksymalnego wykorzystania wartości opałowej. Niezbędne jest
pomieszczenie na instalację grzewczą oraz zbiornik paliwa.
W przypadku gazu ad. 2. istnieje „technologia” maksymalnego wykorzystania wartości opałowej, warto wspomnied o niewielkich gabarytach instalacji. W razie podłączenia do sieci gazowej nie jest konieczne instalowanie zbiornika na gaz, wyjątek stanowią miejsca, gdzie
sied gazowa nie istnieje – koniecznośd korzystania z gazu płynnego
(który jest dużo droższy).
W przypadku ogrzewania drewnem / węglem ad. 3. niezbędna jest
kotłownia i suche pomieszczenie na materiał opałowy.
W przypadku ogrzewania elektrycznego ad. 4. konieczna jest pompa
ciepła, podłączana do prądu elektrycznego. Sprawnośd instalacji
pompy ciepła zależy również od zastosowanego wymiennika ciepła
w postaci sond w gruncie lub w wodzie (stosunkowo mała powierzchnia) lub wężownic w gruncie (duża powierzchnia). Najmniej powierzchni wymaga pompa ciepła powietrze / woda, charakteryzuje
się ona jednak większą głośnością.
Dom mieszkalny w Turyngii z ogrzewaniem podłogowym, kotłem na drewno
i instalacją kolektorów słonecznych na ciepłe pory roku!
W przypadku ogrzewania energią słoneczną ad. 5. istnieją systemy
kolektorów słonecznych produkujących ciepłą wodę i wytwarzających
prąd, który można wprowadzid do sieci.
Zamierzacie Paostwo rozpocząd budowę? Albo jesteście może właśnie w jej trakcie? Czy zastanawialiście się nad tym, który z etapów
jest szczególnie ważny, może nawet najważniejszy? W pierwszym
rzędzie naturalnie zapewnienie finansowania - to warunek konieczny,
aby w ogóle wszystko mogło się zacząd. Jak już zapewne zdążyliście
się zorientowad, warunki zaciągania kredytów budowlanych są obecnie niezwykle korzystne. A więc czekanie na jeszcze taosze oferty
może byd raczej tylko droższe. W tym miejscu chcielibyśmy się przyjrzed raczej technicznej stronie inwestycji budowlanej. Mury budynku,
instalacje elektryczne, dach, instalacje sanitarne, okna i drzwi muszą
byd dobrze zaplanowane i wykonane. Przyjrzyjmy się jednak dokładniej branży instalacji grzewczych. To na tym polu można popełnid
najwięcej błędów, i co więcej – są one popełniane!
Niskie koszty ogrzewania z MULTIBETON!
Z drugiej jednak strony można i tutaj osiągnąd najlepsze wyniki, przy
wykorzystaniu solidnej wiedzy (informacja jest bezcenna)!
W przypadku wszystkich źródeł energii niezwykle ważnym jest wybór
systemu grzewczego gwarantującego najniższą temperaturę grzewczą. Bardzo dobrze nadaje się do tego system ogrzewania podłogowego firmy MULTIBETON, pracujący przy zastosowaniu możliwie
najniższych temperatur.
Zastosowana technika grzewcza, już na etapie projektowania jak
i samej budowy, silnie uzależniona jest od rodzaju stawianych murów, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznych,
izolacji. Ważną rolę odgrywają tutaj również obliczenia obciążeo
grzewczych i ich realizacja. Tym samym technika grzewcza stanowi
centrum przedsięwzięcia budowlanego. Jeżeli chcemy ogrzewad lub
chłodzid nasz budynek, konieczne jest podjęcie decyzji dotyczących
planowanego zapotrzebowania cieplnego (obciążenie grzewcze). Już
na etapie planowania należy uwzględnid budowę stanu surowego
przy użyciu różnych materiałów, pokrycia dachowego i / lub ich izolacji. To samo odnosi się do wykonania dachu, okien i drzwi. Nie można
zapominad o instalacjach elektrycznych średnio i niskoprądowych,
odpowiedzialnych za nowoczesne systemy sterowania.
Wszystkie pompy ciepła mają zależnośd od temperatury grzewczej:
Im niższa temperatura grzewcza – tym wyższa sprawność –
tym większa oszczedność!
„Informacja jest bezcenna "
Na wszystkie pytania chętnie odpowiedzą nasi fachowi doradcy.
Szczegóły znajdują się na stronie 2 tego wydania.
Życzymy Paostwu dokonania pewnego i korzystnego cenowo wyboru
ogrzewania!
Przyjaciel ludzi oszczędzających energię, Artus Feist.
3
Hypokaustum – antyczne ogrzewanie podłogowe
Przy pomocy nowej wersji 5.0 możliwe jest obliczenie zapotrzebowania cieplnego WILLI RZYMSKIEJ. Jednakże oferowane przez
nas ogrzewanie podłogowe jest czterokrotnie bardziej efektywne, nie wymaga ani tak dużo miejsca, ani niewolników do jego
obsługi. Mimo to należy pamiętad, iż było to coś na miarę wyższej technologii, upowszechnionej w części Cesarstwa Rzymskiego, która wprawdzie leżała na obrzeżach Imperium Rzymskiego,
lecz dzięki sile swej gospodarki wcale „prowincją” nie była.
(Dzięki temu możliwe było, by Cesarstwo galijskie, ze stolicą nad
Renem, w niebezpiecznym okresie upadku limes *systemy rzymskich umocnieo granicznych wznoszonych na kraocach imperium
- przyp. tłum.+ samodzielnie ustabilizowało sytuację na północnej
granicy Cesarstwa Rzymskiego bez pomocy z Rzymu). To, że
MULTIBETON ma siedzibę w tym regionie, z całą pewnością nie
jest przypadkiem.
Przekrój hypokaustum, źródło: Roemervilla, ISBN 3-929645-01-7
Sposób działania Hypokaustum:
Na gładkiej posadzce, rozmieszczone były w regularnych odstępach filary ceglane o wysokości ok. 60 cm. Przykryte były one
dużymi płytami ceglanymi, tzw. suspensura, stanowiącymi szalunek i podporę dla 10 – 15 cm warstwy zaprawy murarskiej. Gorący dym z ogniska, palonego w praefurnium poza pomieszczeniami mieszkalnymi, rozprowadzany był pod podłogą, a następnie
poprzez pionowe zbudowane z cegły dziurawki ciągi w ścianach
(tubuli) wydostawał się do góry, by w koocu wylecied pod okapem na zewnątrz. W ten sposób ogrzewana była nie tylko podłoga, lecz również w dużej części ściany wewnętrzne pomieszczeo.
(Źródło: Roemervilla *Willa rzymska+, ISBN 3-929645-01-7).
Budowa posadzki hypokaustum w willi rzymskiej Ahrweiler
Kolejnym mistrzowskim osiągnięciem technologicznym jest sama
konstrukcja powierzchni grzewczej. O ile płyty ceglane stanowiły
swego rodzaju pływające podparcie posadzki posiadające zdolnośd magazynowania i rozprowadzania energii cieplnej, warstwa
zaprawy murarskiej stanowiła szczelne zamknięcie pomieszczenia. Ówcześni posadzkarze zapewne zaopatrywali się w budulec
w najbliższej okolicy. O ile dobra mieszanka na posadzkę stanowiła wtedy z całą pewnością dobrze chronioną tajemnicę rzemieślników, dzisiaj możemy skorzystad z wysokospecjalistycznych mieszanek posadzkowych produkowanych zgodnie z normami DIN.
Już rzymianie wiedzieli, iż wymagania jakościowe odnośnie posadzki dla celów ogrzewania podłogowego są o wiele wyższe:
rozgrzewanie – chłodzenie – rozgrzewanie – … Artus Feist, założyciel MULTIBETON przed laty zainteresował się bliżej tym problemem i wynalazł domieszki jastrychowe typu E i PVP. Polepszają one wytrzymałośd na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałośd na ściskanie, przyczepnośd, gładkośd powierzchni, jakośd
wykonania, rozkład temperatur oraz szybkośd schnięcia jastrychu / betonu. Transport ciepła odbywa się obecnie poprzez rury
grzewcze MULTIBETON, których cykl życia przy tego rodzaju
zmianach temperatur, jest wydłużony. Jako pionier rozwoju nowoczesnych systemów ogrzewania powierzchniowego firma
MULTIBETON stawia sobie ten sam cel, który przyświecał już
budowniczym systemów grzewczych w starożytnym Rzymie: nasi
klienci muszą czud się dobrze.
ma
Wybudowanie dobrze działającego hypokaustum musiało byd
Terma szeregowa z hypokaustum, malowidła ścienne w willi rzymskiej
Ahrweiler
nie lada sztuką. W którym miejscu zabudowad tubuli w ścianach,
tak, aby powstała konwekcja powodowała równomierne rozprowadzenie dymu, a tym samym równomierne ogrzanie posadzki?
Jak duże muszą byd tubuli, aby ruch konwekcyjny powstał i nie
zaniknął? Jakich użyd materiałów, aby dym nie przedostawał się
do pomieszczeo mieszkalnych?
Budowniczowie czasów rzymskich nie dysponowali przecież
zmyślnym oprogramowaniem firmy MULTIBETON.
4
Anons
5
Anons
25 Jahre CALO-bloc® Wärmespeicher
- Das Original –














Vollkunststoffspeicher
Intervallheiztechnik für Öl- / Gaskessel
korrosionsfrei
keine Opferanoden
Polyurethan-Kompaktisolierung
nur 1,5°C Temperaturverlust in 24 h
Isolierung TÜV-geprüft
montagefreundlich
geringes Transportgewicht
Wärmetauscher im Baukastensystem
große Speicherkapazität
ständig frisch erwärmtes Brauchwasser
keine Gesundheitsgefährdung durch Legionellen
Warmwasserbereitung ohne Risiko
Energieeffiziente Beleuchtung ist eine
der schnellsten und kostengünstigsten Möglichkeiten zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen LED- und Induktionsleuchtmitteln für nahezu jeden Anwendungsbereich.
Die Vorteile liegen auf der Hand:



Bis zu 90% Energieeinsparung
Bis zu 100.000 h Leuchtdauer
Schnelle Amortisation
Dein Wind! Deine Sonne! Dein Strom!
Kleinwindanlagen und Photovoltaik- Anlagen mit direkter Einspeisung in das
eigene Hausnetz erzeugen umweltfreundlich Strom. Mit diesen Anlagen
können Sie z. B. ihre Stromgrundlast
teilweise oder auch ganz decken.
www.eco-flex24.de
eco-flex24
Veilchenstraße 11
16356 Ahrensfelde
Tel.: 030-93662244
Fax: 030-93662255
E-Mail: [email protected]
6
O zdrowie
dba każdy
ków, z ich nakładem sił
i wydatkami energetycznymi.
Przejadanie się, którego następstwem są nadwaga, złe
obciążenia, deficyt ruchu,
skurcze mięśniowe oraz wynikające z tego bóle, tworzą
diabelski krąg.
W ostatnich latach nastąpił
znaczący rozwój medycyny
w dziedzinie diagnostyki
i terapii. Otwarły się nowe
możliwości, o których jeszcze
niedawno nikt nie ważył się
marzyd.
Bez diagnostyki obrazowej, takiej jak sonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, nowoczesna medycyna jest
obecnie już nie do pomyślenia. Dzięki specjalistycznym badaniom
laboratoryjnym można rozpoznad choroby już w ich najwcześniejszym stadium a nawet określid predyspozycje do ich rozwoju.
Na przestrzeni tysięcy lat człowiek rozszerzył swoją przestrzeo
życiową na cały glob ziemski. Zamieszkuje on nie tylko optymalne
klimatycznie i dobrze tolerowane zdrowotnie regiony, jak na przykład środkowa Europa. Osiedlił on się również w tak niegościnnych regionach jak zimne stepy Syberii czy ubogi w wodę region
Sahelu. Nawet Antarktyka, w której temperatura waha się stale
poniżej temperatury zamarzania, zasiedlona została przez człowieka – przynajmniej stacjami polarnymi.
W niektórych przypadkach, których leczenie jeszcze kilka lat temu
wymagało operacji chirurgicznych, można obecnie przy pomocy
specjalnych narzędzi i optyki dokonywad zabiegów mikrochirurgicznych minimalizujących obciążenie organizmu do niezbędnego
minimum.
Również wiedza o organizmie ludzkim jest obecnie bardzo szeroka, tak jak i zrozumienie organizmu oraz zachodzących w nim
związków funkcjonalnych. Wiedza ta i dobre wykorzystanie możliwości nowoczesnej medycyny dla dobra człowieka powinno byd
aktualnie celem profilaktyki zdrowotnej.
Dokonania tego nie można w żadnym wypadku przypisad jego
wytrzymałemu i odpornemu na ekstremalne temperatury organizmowi. Umożliwiły to wyłącznie osiągnięcia techniki. W odróżnieniu od innych istot żyjących człowiek ery nowożytnej nie jest zmuszony dopasowywad się do swego otoczenia. W dużo większym
stopniu może on dostosowad otoczenie do swoich potrzeb i wymagao.
Jestem wdzięczny firmie MULTIBETON za umożliwienie mi przedstawiania Paostwu, jako czytelnikom czasopisma „Freund der
Energiesparer“ (Przyjaciel ludzi oszczędzających energię) w regularnych odstępach czasu zarówno ogólnych informacji jak i najnowszych osiągnięd w dziedzinie ochrony zdrowia. Mam nadzieję,
iż dzięki moim sugestiom i praktycznym wskazówkom będziecie
Paostwo prowadzid jeszcze zdrowszy styl życia.
O ile człowiek pierwotny musiał szukad schronienia w jaskiniach,
grzad się przy otwartym ogniu czy też mozolnie zbierad pożywienie lub na nie polowad, o tyle miejsce zamieszkania przedstawicieli społeczeostw wysokorozwiniętych pod względem techniki są
przytulne i komfortowe. Dzisiejszy człowiek wyjmuje pożywienie
z lodówki, bieżąca woda, elektrycznośd i ogrzewanie należą do
oczywistego wyposażenia nowoczesnego gospodarstwa domowego. W przypadku budowy domów i modernizacji starszej substancji mieszkaniowej coraz większą popularnośd zyskuje opracowana
przez MULTIBETON innowacyjna technologia ogrzewania niskotemperaturowego.
Życząc zdrowia żegnam się do zobaczenia wkrótce!
Dr n. med. Henning Jäschke
Błogosławieostwo i przekleostwo postępu społecznego leżą jednak bardzo blisko siebie. Z jednej strony dostępne obecnie techniczne środki wiele ułatwiły. Zapotrzebowanie na siłę mięśni się
zmniejszyło, ruchomośd ciała straciła na znaczeniu. Jednoczenie
nasz aparat ruchu pobudzany jest najczęściej bardzo jednorodnie
i często przyjmuje nienaturalną, zestresowaną postawę.
Sposób odżywiania, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, związany
jest ciągle jeszcze zbyt mocno z obciążeniami fizycznymi robotni-
Zdjęcie lotnicze Bad Neuenahr, czerwona strzałka wskazuje poradnię Dr
Jäschke
7
Mądre ogrzewanie dokonuje wyborów
Nowy hybrydowy system przełomowy dla ekologicznego ciepła w starych budynkach
W większości domów mieszkalnych
działa jeszcze stara technika grzewcza:
Ponad trzy czwarte z 17,8 miliona instalacji grzewczych w niemieckich budynkach mieszkalnych jest przestarzałych. Zużywają one, zupełnie niepotrzebnie, dużo opału, czym powodują
wzrost kosztów ogrzewania oraz obciążenie środowiska naturalnego. Pytanie
brzmi zatem, w jaki sposób właściciele
tych instalacji mogą tanio i ekologicznie je odnowid?
Ogrzewanie o wielu talentach
Większośd ekspertów jest zgodna, że
włączenie energii odnawialnej będzie
odgrywad
kluczową
rolę
w zaopatrzeniu w ciepło w przyszłości.
Widoczne jest to również na rynku
Schemat instalacji z modułem EcoStar Hybrid, instalacją kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użyttechniki grzewczej, gdyż nowoczesne
kowej oraz do wspomagania centralnego ogrzewania.
systemy grzewcze bardzo się już rozwikonkurencyjne pod względem wydajności, wymagają jednak
nęły i wykazują wiele talentów. Te hybrydowe rozwiązania wykowiele miejsca i są drogie. Dla wielu właścicieli domów stanowi to
rzystują zarówno kopalne jak i odnawialne źródła energii i wpłypowód do odrzucenia tych propozycji. W przeciwieostwie do
wają tym samym na uniezależnienie się od niepewnych zmian
nich, rozwiązania hybrydowe takie, jak EcoStar Hybrid łączą najcenowych na rynku gazu i oleju opałowego. Najdoskonalszym
ważniejsze składniki na bardzo małej powierzchni, oszczędzając
systemem hybrydowym na rynku jest obecnie system EcoStar
tym samym koszty zakupu, miejsce i koszty instalacji bez strat
Hybrid firmy MHG Heiztechnik. Łączy ono wysokowydajną techodnośnie ich wydajności. System ten został rozwinięty specjalnie
nikę ogrzewania olejowego, pompę ciepła powietrze / woda oraz
z myślą o energetycznej renowacji istniejących instalacji olejozintegrowany system sterowania instalacjami w jednym kompakwych w domkach jedno- lub dwurodzinnych. Poza tym nadaje się
towym urządzeniu. Możliwe jest również podłączenie do urząon do starych niezbyt dobrze zaizolowanych budynków, w któdzenia instalacji kolektorów słonecznych. Aż do 80 procent zapotrzebowania na ciepło w gospodarstwie domowym może zatem
pokrywad darmowe ciepło pozyskiwane z powietrza i promieniowania słonecznego. Możliwe jest dokonanie oszczędności nawet
o 50% w porównaniu do przestarzałych instalacji.
Rozwiązania hybrydowe: kompaktowe, tanie, mądre
Wiele obecnie oferowanych systemów hybrydowych pomyślanych zostało, jako osobne instalacje systemowe. Mogą one byd
Dzięki inteligentnej regulacji systemu właściciele domów mogą elastycznie
reagowad na wahania cen oleju opałowego i energii elektrycznej
rych zainstalowanie pompy ciepła, jako jedynego źródła ciepła
spowodowałoby zbyt duży pobór prądu przy niskich temperaturach. Inteligentna regulacja systemu EcoStar Hybrid powoduje
stałe wykorzystanie najbardziej oszczędnej mieszanki energii.
W tym celu właściciel domu wybiera po prostu tzw. punkt biwa-
EcoStar Hybrid stworzona specjalnie do modernizacji istniejących rozwiązao
ogrzewania olejowego w starych budynkach
8
wraz z ewentualnie zainstalowanymi kolektorami słonecznymi
mogą zasadniczo przejąd całkowicie zaopatrzenie w ciepło.
Udział ciepła ekologicznego zależy jednak również od pożądanej
temperatury wody użytkowej, a także od rodzaju czynnika
grzewczego. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie EcoStar
Hybrid z ogrzewaniem podłogowym, powodującym dalsze zwiększenie udziału pracy modułu pompy wodnej w cyklu rocznym.
lencji, czyli indywidualną graniczną temperaturę, przy której
włącza się moduł instalacji olejowej. W momencie, gdy ceny
energii elektrycznej są obecnie szczególnie korzystne, dobre jest
obniżenie punktu biwalencji. Pompa ciepła przejmuje wtedy
większą częśd pracy grzewczej.
W kombinacji z ogrzewaniem powierzchniowym obowiązuje
ogólna zasada: latem i w okresie przejściowym pompa wodna
Seminaria: Przenieśd jakośd
Organizujemy seminaria, aby zapewnid planowe i optymalne pod względem jakości opracowywanie
naszych systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Na seminaria te zjeżdżają klienci z całej
Europy lub to my odwiedzamy naszych Klientów. Poniżej garśd wrażeo z tych seminariów.
Przedstawiciele firmy MULTIBETON
i przyjaciele z północnej części Niemiec
MULTIBETON-Italia
MULTIBETON-ROMANIA
MULTIBETON-POLSKA
9
Obiekt referencyjny
Ekologiczna farma hodowli
kurcząt
Interesujący projekt wykonała spółka partnerska MULTIBETON
"Ausbaugenossenschaft Anklam e.G." z Bresegradu koło miejscowości Schwerin: ekologiczna farma hodowli kurcząt z ogrzewaniem podłogowym zasilanym biogazem, którego spalarnia oddalona jest o ok. 100 m od dwóch hal hodowlanych. Obok hal znajduje
się wystarczająco dużo miejsca na wybieg dla starszych zwierząt.
Grzejący jastrych systemu ogrzewania MULTIBETON w krótkim czasie po
jego ukooczeniu
Widok zewnętrzny hal z wolnym wybiegiem dla kurcząt
Pierwsza z kilku zaplanowanych instalacji została otwarta w lipcu
2008 roku.
Osobliwością tej instalacji jest stosunkowo wysoka zadana temperatura powierzchni – w pierwszych trzech tygodniach życia kurczaki wymagają utrzymania stałej temperatury na poziomie 37,5 °C.
„Centrala“ ogrzewania podłogowego MULTIBETON
Montaż instalacji na izolowanej płycie podłogowej
W obu halach o powierzchni 408 m² zainstalowano MB - rurę systemową Mega , która przymocowana jest przy pomocy opasek
zaciskowych do mat stalowych i zalana warstwą betonu o grubości
16 cm. Rozdzielacze przemysłowe zostały zainstalowane poza
obrębem hal w pomieszczeniach technicznych.
Specjalistyczny zakład z ogrzewaniem powierzchniowym MULTIBETON:
Ausbaugenossenschaft Anklam e.G.
Demminer Straße 15
17389 Anklam
Telefon 039 71/292 00
Fax 039 71/ 83 14 12
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ausbau-anklam.de
10
Anons
11
Pompy ciepła powietrze / woda do ogrzewania i chłodzenia
Odwracalne pompy ciepła powietrze / woda firmy Alpha-InnoTec dają
przyjemne ciepło i chłód
trze / woda typu
LW 90 A/RX i LW
140 A/RX firmy
Alpha-InnoTec – 9
kW mocy grzewczej
i 14 kW mocy
chłodniczej oraz 14
kW mocy grzewczej
i 20 kW mocy
chłodniczej. Urządzenie sterowane jest modułem Luxtronik 2.0, który umożliwia
integrację systemu sterowania pompy ciepła z domową siecią
grzewczą bez dodatkowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Podłączenie urządzeo do systemu zdalnego nadzoru
Alpha Web umożliwia dokonywanie zmian ważnych ustawieo
przez serwisantów i klientów koocowych również przez Internet.
Nawet, gdy skooczy się zimna pora roku i letnie upały powodują
znaczny wzrost temperatury w pomieszczeniach, pompa ciepła
może przynieśd ulgę – oszczędnie i ekologicznie. Odwracalne
pompy ciepła powietrze / woda typu LW 90 A/RX i LW 140 A/RX
firmy Alpha-InnoTec mogą tanio i bezpiecznie dla środowiska
chłodzid pomieszczenia dzięki zmianie funkcji.
W trybie chłodzenia konwektory, stropy chłodzące lub ogrzewanie podłogowe przyjmują ciepło z pomieszczenia i przy pomocy
pompy ciepła powietrze / woda oddają do otoczenia. Sterowanie tym procesem odbywa się całkowicie automatycznie przy
pomocy przełącznika systemowego, który w razie potrzeby przełącza pomiędzy funkcją grzania i chłodzenia. Dzięki instalacji
higrometru unika się kondensacji pary wodnej w miejscach
szczególnie na to narażonych.
Instalując odwracalną pompę ciepła powietrze / woda typu LW
90 A/RX i LW 140 A/RX firmy Alpha-InnoTec można zrezygnowad
z dodatkowych urządzeo chłodniczych w pomieszczeniach
mieszkalnych i produkcyjnych. Mimo to delikatne chłodzenie
poprzez system ogrzewania podłogowego lub sufit chłodzący
wywołują przyjemniejszy klimat w pomieszczeniach, aniżeli konwencjonalne urządzenia klimatyzacyjne – i to przy znacznie niższych kosztach użytkowania.
Alpha-InnoTec GmbH, Industriestraße 3, D-95359 Kasendorf
Tel: +49 9228 9906-0; Fax: +49 9228 9906-149
E-Mail: [email protected]; Internet: www.alpha-innotec.de
Pressekontakt: Jürgen Koch, Kontaktwerk PR & Marketing
Tel: +49 9565 6162 – 35, E-Mail: [email protected]
Dostępne są dwie wielkości odwracalnych pomp ciepła powie-
Anons
12
Obiekt referencyjny
Royal Mansour Marrakesz
„Royal Mansour otwarty wiosną 2010 roku na Starym Mieście
w Marrakeszu, otwarł nowy wymiar pośród hoteli luksusowych. Kompleks hotelowy rozciąga się na obszarze 3,5 ha.
Stworzony on został w stylu marokaoskiej miejscowości i częściowo otoczony murami miejskimi. Na terenie hotelu znajdują
się w sumie 53 Riady – typowe domy miejskie w tym regionie.
Goście hotelu Royal Mansour zamieszkują jedną
z trzypiętrowych Riad, w których znajdują się od jednej do
trzech sypialni. W każdej z Riad, urządzonej w luksusowym
marokaoskim stylu, znajduje się prywatny dziedziniec wewnętrzny, własny basen, a jej goście obsługiwani są przez osobistego lokaja. Na parterze, obok salonu i lobby znajduje się
również bar i zewnętrzne patio. Luksusowo wyposażone sypialnie i łazienki znajdują się na piętrze. Taras na dachu budynku
oferuje wspaniałe widoki na góry Atlas lub miasto. Znajdujący
się tam basen i leżanki zachęcają do spędzania tam czasu.”
W ten sposób opisuje ten hotel w swojej ofercie biuro podróży
z Kolonii EWTC.
Budowa pomiędzy palmami: tu powstają 53 Riady
Selects-Magazine.de opisuje hotel tymi słowy: „…Król Mohammed VI, zaliczany do najbogatszych ludzi świata, bez fałszywej
skromności określa swój Royal Mansour, w którym ceny za noc
kształtują się pomiędzy 1.000 a 30.000 euro, domem pięknych
i bogatych. Dzięki stworzonej w kamieniu pułapce Wenus Marrakesz ma stad się na zawsze stałym punktem na mapie międzynarodowych luksusowych miejsc dla Hollywoodu, członków
rodzin królewskich, szejków i oligarchów”.
Ogrzewanie podłogowe w hotelu Royal Mansour zostalo zaplanowane przez MULTIBETON w Troisdorfie i wykonane przez
MULTITECH Climatisation S.A.R.L. (MULTIBETON - Generalne
Przedstawicielstwo Maroko). Jesteśmy dumni z wykonania
naszej pracy i życzymy Gościom przyjemnego klimatu pomieszczeo.
Prezes MULTIBETON Niemcy Werner Regh w Marrakeszu „na prawie zakonczonej budowie“
Hotel-pałac króla Maroko – Royal Mansour ręczna robota przy wykorzystaniu
najszlachetniejszych materiałów (zdjęcie: ETCW).
Goście hotelowi czują się w Royal Mansour jak osobiści goście
króla. Noc hotelowa ze śniadaniem w jednej z Riad sześciogwiazdkowego hotelu kosztuje biurze podróży EWTC od 614 euro
za osobę. W cenę wliczony jest naturalnie transfer w Marrakeszu
lub z lotniska w Casablance. Doradztwo i rezerwacje oferuje
EWTC – Ekskluzywne podróże: www.ewtc.de, Tel. 0221-8011120,
[email protected]
Royal Mansour dzisiaj: bardzo intymna atmosfera, 53 luksusowo wyposażone Riady z tarasami dachowymi i mini basenami (zdjęcie: ETCW).
Kontakt: EWTC GmbH
Emirates World Travel Cologne
Eigelstein 80-88
D-50668 Köln/Cologne
Web:
Email:
Fon:
Fax:
www.ewtc.de
[email protected]
+49 (0) 221. 80 11 12– 0
+49 (0) 221. 80 11 12- 13
13
Seria artykułów
Produkcja w firmie
MULTIBETON
Seria artykułów Björna Harrenbergera
Zapewnienie jakości na najwyższym poziomie – dla naszych
Klientów tylko to, co najlepsze – produkcja rur firmy MULTIBETON.
Wskazania konsoli Fail Save w trakcie produkcji
się na monitorze.
Po zakooczeniu fazy planowania i programowania rozpoczęliśmy przebudowę, przebudowa każdej linii produkcyjnej trwała
ok. 6 tygodni.
Na szafach sterowniczych zainstalowane zostały 3 lampy sygnałowe, umożliwiające podgląd stanu urządzenia z każdego miejsca hali produkcyjnej.
Nasze konsole Fail Save – łatwa obsługa bez przycisków wielofunkcyjnych
Celem modernizacji było podniesienie standardów produkcji rur
i umożliwienie kompleksowej obsługi urządzeo w możliwie najprostszy dla naszych pracowników sposób, aby jeszcze bardziej
zautomatyzowad, oferowany przez nas już teraz, najwyższy
standard.
Na początku fazy planowania konieczne było przemyślenie rozwiązao dotyczących sterowania i obsługi urządzeo. Po dokonaniu szeroko zakrojonej analizy rynku zdecydowaliśmy się na
stworzenie, w kooperacji z firmą G&M Wahlers Steuerungstechnik z Geilenkirchen, własnego systemu sterowania. W maszynie zabudowane zostało urządzenie sterujące na mikroprocesorach wraz ze zintegrowanym 15” monitorem i przyciskami;
dodatkowo praca każdego urządzenia sygnalizowana jest sygnałami akustycznymi i optycznymi.
Sygnały optyczne i akustyczne na konsoli Fail Save
Programowanie rozpoczęliśmy od ustalenia, wraz pracownikami obsługującymi maszyny, jakie informacje powinny pojawiad
Od dokonania przebudowy możliwe jest kontrolowanie stanu
urządzenia poprzez działającą w zakładzie sied WLan na komputerach znajdujących się w biurach kierowników produkcji i zakładu oraz dokonywanie stamtąd niezbędnych zmian. W razie
konieczności nasi dyżurni serwisanci mogą uzyskad dostęp do
maszyny z domu.
Pracownicy obsługujący maszyny nie muszą już tworzyd list
produkcyjnych ręcznie – obecnie są one sporządzane elektronicznie i drukowane.
Drodzy inwestorzy i architekci – na tym przykładzie możecie sobie teraz wyobrazid, dlaczego firma MULTIBETON od początku
istnienia linii produkcyjnej rur (od ponad 40 lat) jeszcze nigdy
nie korzystała z zawartego ubezpieczenia.
Wnętrze szafy sterowniczej - budowa modułowa
14
Dlaczego nie tanio? - Tanio, co to jest?
Komentarz
miany pieniądza czy też może by coś zarobid? Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca chce i musi osiągad zysk. Fala upadłości w branży
budowlanej, zarówno wśród producentów jak i wykonawców
usług, to bardzo wyraźny sygnał.
Nie zrozumiejmy się źle, wszyscy poruszamy się, wraz z oferowanymi przez nas produktami i systemami, w szerokich granicach kształtowania ceny.
I dobrze, gdyż w ten sposób wykorzystujemy pole manewru, którego tak bardzo potrzebuje nasza gospodarka. Każdy przedsiębiorca
i każde przedsiębiorstwo, obojętnie – duże czy małe, wybiera bardziej lub mniej świadomie, miejsce, które zajmuje w tych wytyczonych granicach. Niektórzy widzą swoją szansę w tym, iż produkując
po kosztach własnych oferują najniższą cenię i w ten sposób przebijają konkurencję. Tanimi produktami oraz tanią siłą roboczą sami
lokują się w dolnych rejestrach granicy cenowej. Obecnie działalnośd prawie 95 procentów zakładów opiera się na zasadzie oferowania najniższej ceny, a nie zachwalania własnego produktu.
W dzisiejszych czasach możemy utrzymad się na rynku tylko dzięki
proponowaniu dodatkowych usług i ofert, wykraczających poza
dostawę standardowego produktu. I właśnie „obsłudze Klienta”
poświęciliśmy się w pełni w naszej firmie. Wszystko w firmie MULTIBETON musi oferowad zalety i przynosid zysk naszym partnerom,
tak aby mogli oni wraz z kierownictwem budowy powiedzied:
„Za nasze pieniądze otrzymaliśmy najlepszą jakośd!“ WR/ma
Sprzedawad oferując najniższą cenę może jednak każdy!
Tylko około 5 procent przedsiębiorstw szczyci się posiadaniem
świetnego produktu i dobrze zna jego zalety. I tylko ta nieliczna
grupa przedsiębiorstw jest w stanie obronid swój produkt twardymi argumentami. Wysoka cena za produkt naprawdę wysokiej
jakości, niesie ze sobą duże korzyści dla konsumenta, i właśnie te
korzyści należy sprzedad, ale nie kosztem obniżki ceny. Niskie ceny
produktów oznaczają niskie marże zysku, a w połączeniu z występującymi w przypadku tanich produktów problemami jakościowymi i związanymi z tym często niemałymi kosztami reklamacji, zysk
producenta „tanich” produktów jest niewielki.
Dlaczego zatem prowadzimy nasze interesy? Czy tylko w celu wy-
Trwałośd i jakośd – 20 lat firmy MULTIBETON – Zakład Troisdorf
Anons
15
Omówienie książki:
Nasz magazyn chciałby dad Wam, drodzy Czytelnicy, możliwośd zaznajomienia się z dobrą książką. Zgodnie ze swoim
tytułem „Freund des Energiesparers“(Przyjaciel oszczędzacza
energii) również na tym polu stara się poszerzad horyzonty.
Kącik nasz rozpoczynamy recenzją książki „Wir gewinnen alle“ (Wszyscy zwyciężymy) Alfrieda Vogdta.
Poniżej rozdział trzeci:
WYSPA PRAW NATURALNYCH
W niniejszym rozdziale pozwólmy sobie na odrobinę swobody
i podejdźmy do opisywanych tutaj spraw na wesoło. Czy nie
mają Paostwo wrażenia, że pewne pierwotne zdarzenia mają
fundamentalny wpływ na to co następuje po nich? Jako przykład weźmy, dajmy na to tabliczkę mnożenia do stu. Najsilniejsza jednostka obliczeniowa wykonująca najbardziej skomplikowane obliczenia matematyczne ma swoje korzenie
w tabliczce mnożenia do stu. Ta z kolei wywodzi się z następujących po sobie pojedynczych, prostych wartości liczbowych. Gdyby przykładowo komputer przekłamał jedną tylko
liczbę jednocyfrową na początku, to cały program byłby bezwartościowy, a jego użytkowanie mogłoby doprowadzid do
wystąpienia szkody. Fakt ten dowodzi, iż nie możemy nigdy
zaniechad stosowania praw natury, jeżeli chcemy by nasze
decyzje odniosły zamierzony sukces. Często słyszymy: „To
nie jest takie proste, to dużo bardziej skomplikowane”.
I w tym miejscu stale popełniamy największy błąd! Ogromnym nakładem środków staramy się naprawid symptomy, co
powoduje zaciemnienie obrazu, a odniesione sukcesy są tylko
pozorne.
ną teraz w domu, nie będą nic robili, ale nadal otrzymają
pożywienie. Sprytniejsi z nich zabawią się dodatkowo z kobietami tych mężczyzn, którzy w tym czasie pracują! Przecież
dokładnie to robimy w naszym tak nowoczesnym i kulturalnym społeczeostwie. Dobrze zgadliście?
Jednak prymitywne społeczeostwo zabiłoby raczej obu tych
bezrobotnych rybaków, gdyby ci wysunęli takie żądania.
Dzięki Bogu ludzie tam na tej wyspie są dużo sprytniejsi od
nas, i byli rybacy robią teraz coś zupełnie innego, coś pożytecznego. Rozdrapują ziemię, wkładają w nią ziarna i uprawiają rolę. W ten sposób otrzymują zdrowe warzywa, a więc
znowu społecznośd coś zyskuje. Każdy, bez wyjątku, robi coś
dla innych! Nikt nie jest bez pracy. Koło się zamyka.
W celu rozwiązania problemów należy bezwzględnie przeprowadzid celową terapię u ich podstaw. Problem symptomów rozwiąże się wtedy najprawdopodobniej sam.
Aby zaznajomid się bliżej z powyższym, przyjrzyjmy się naszej
małej wyspie. Wyobraźcie sobie, dziesięciu rozbitków, którzy
na tej odległej wysepce muszą walczyd o przeżycie. W bardzo
prymitywny sposób każdy z nich będzie robił to co potrafi
najlepiej. Jedni będą łowid ryby, inni zbierad zioła i owoce,
kolejny upoluje jakieś zwierzęta, a jeszcze inni wybudują małe
chatki. W ten sposób każdy będzie miał coś do zrobienia
i przyczyni się do stworzenia najprostszej formy dobrobytu.
Jest co jeśd, pid i gdzie mieszkad.
Historię tą można by dowolnie kontynuowad. Moglibyśmy
przyjąd, że ludzie tam zachorują lub zestarzeją się. Moglibyśmy również założyd, że ciągle dokonuje się postęp. Ale tamci ludzie nigdy nie dopuściliby do tego, aby utrzymywad
zdolnych do pracy współtowarzyszy, którzy sami nie pracowaliby lub nie robili czegoś pożytecznego dla społeczności!
Ale teraz dopiero wszystko zaczyna się na dobre! Jeden z tych
trzech rybaków wpada na pomysł i z odpadków wykonuje
przynęty. Dzięki ich odpowiedniemu rozlokowaniu może teraz przy pomocy drewnianej lancy w prosty sposób złapad
wiele ryb! Rybak ten przy pomocy tej nowoczesnej techniki
złowi więcej ryb, aniżeli wcześniej wszyscy oni razem wzięci!
O czym mówi nam historia tej małej społeczności na małej
wyspie na koocu świata? Łatwo można ogarnąd przedstawione zdarzenia. Zrozumiałe jest dla nas postępowanie jej mieszkaoców, ponieważ wszystko jest tam przejrzyste i naturalne.
Ale czy panujący obecnie chaos uprawnia nas do tego, by nie
wracad do naturalnych źródeł ? Poza tym to małe społeczeostwo pokazuje nam, że istnieją pewne fundamentalne prawdy, dające człowiekowi nie tylko prawo do pracy, ale przede
wszystkim nakładają one na niego obowiązek jej wykony-
Zgadnijcie, co teraz będzie? Zgodnie z naszym obecnym rozumowaniem i sposobem postępowania pozostali rybacy zosta16
wania. Czy nie tak powinniśmy postępowad? Zbyt wysokie
wymagania?
godzin; podnoszenie
podatków / obniżanie podatków; podnoszenie składki socjalnej / obniżanie
składki
socjalnej;
podwyżka VAT jest
szkodliwa / podwyżka VAT jest dobra
z uwagi na dodatkowe koszty płacy; należy znieśd ryczałt na
dojazdy do pracy /
ryczałt na dojazdy do
pracy powinien zostad; „tak” dla programu Harz IV / „nie” dla programu Harz IV, i tak dalej. Wyliczenie wszystkiego byłoby po prostu nudne. Każdy
z „ekspertów” uzasadnia swoją wersję bardzo wiarygodnie
i zrozumiale, tworząc podstawę do zajmowania się wyłącznie
symptomami poważnych problemów. Dlaczego każdy ma
rację, a mimo to nic nie działa tak jak powinno? Przyjrzyjmy
się zatem temu rzeczowo i trzeźwo: ekonomii i matematyce
jest całkowicie obojętne, czy podjęte działania są sprawiedliwe czy też nie, socjalne czy asocjalne. Tylko takie podejście
do problemu przybliża nas do jego wyjaśnienia. Pieniądze są
tylko przesuwane z jednego miejsca w inne, i w ten sposób
jedna grupa społeczna ma więcej, a inna mniej.
Jeżeli nie stosujemy praw natury, które przedstawiono powyżej, nie powinniśmy się dziwid przerażającej liczbie bezrobotnych oraz nieodpowiedzialnie wysokiemu długowi publicznemu!
Oznacza to jednakże, iż nasi przedstawiciele powinni jak najszybciej przyjrzed się tym naturalnym związkom. Zachodzi
niestety obawa, że eksperci ci, z niewielkimi wyjątkami, nie
zastanawiali się poważnie nad tym, jak my na naszej „dużej
wyspie z 80 milionami mieszkaoców” moglibyśmy wprowadzid taką organizację lub podobną myśl w życie.
Szczególnie w ostatnich ośmiu latach, z dużą determinacją
podejmowano działania, które już po niedługim czasie okazywały się bezużyteczne. Dlatego podejmowano kolejne działania, dokładnie odwrotne w skutkach, które następnie również były zaniechiwane, bo nic nie dawały. Przykłady? Praca
w krótszym wymiarze godzin / praca w dłuższym wymiarze
I tylko jeden przykład z wielu:
Zwiększenie podatku VAT powoduje wzrost cen, a w efekcie
zmniejszenie siły nabywczej. Z drugiej jednak strony jest napisane: Obniżenie dodatkowych kosztów płacy powoduje
obniżenie cen, a w efekcie wzrasta siła nabywcza. Jak widad
– powyższe neutralizuje się! Ponieważ jednak paostwo pobiera wyższe podatki, wydatki obywateli wzrastają, co naturalnie
nie jest dla nich korzystne, ale paostwo też musi z czegoś żyd.
Tak odbywa się to we wszystkich najważniejszych obszarach
kierowania paostwem. Nic udad się nie może, gdy działa się
wyłącznie na zasadzie powierzchownej „sprawiedliwości”.
Najwyższy czas zająd się rzeczywistymi czynnikami, a więc
wrócid do źródeł.
Koniec rozdziału trzeciego.
Zaciekawił Paostwa ten fragment i chcielibyście czytad dalej
jeszcze przed ukazaniem się kolejnego numeru naszego czasopisma? - żaden problem, tutaj znajduje się numer ISBN:
978-3-87322-088-1 lub w internecie: www.wir-gewinnenalle.de.
17
Anons
Ford ECOnetic
Aktiver Umweltschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen sind für Ford eine Selbstverständlichkeit. Deshalb werden die Umwelteinflüsse der Ford Produkte ökologisch und ganzheitlich
betrachtet: von der Forschung und Entwicklung über die ressourcen- und umweltschonende Herstellung, die sparsame und saubere Nutzungsphase bis zur möglichst vollständigen und umweltfreundlichen Wiederverwertung - einige Verbesserungen in diesen Bereichen wurden auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt präsentiert .
Mehr Fahrspaß - weniger Emissionen! Zum Beispiel die zweite Generation des Ford Focus ECOnetic zählt in seinem Segment zu den effizientesten Fahrzeugen der Gegenwart. Er verfügt über das
optionale Ford Start-Stopp-System. Ergebnis: nur 99 g/km CO2-Emissionen und 3,8 Liter Verbrauch
auf 100 km (Dieselkraftstoff).
Das Ford Start-Stopp-System schaltet den Motor automatisch ab, wenn das Fahrzeug steht, z.B. an
einer Ampel. Sobald der Fahrer Vorbereitungen zum Weiterfahren trifft, startet der Motor wieder.
Das System stoppt und startet den Motor so ruhig und sanft, dass dieses fast unmerklich geschieht.
EcoBoost
Unsere neue Familie der technologisch hochentwickelten EcoBoost-Benzinmotoren reduziert den
Kraftstoffverbrauch und senkt die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen, größeren Motoren um bis zu 20% und das bei verbesserter Fahrleistung.
Diese Motoren sind eine attraktive Alternative zu Diesel- oder Hybridmotoren, da sie über eine konkurrenzfähige Kraftstoffbilanz und niedrige Betriebskosten verfügen. Das Angebot umfasst 1,6-LiterMotoren beim neuen Ford C-MAX und 2,0-Liter-Motoren für weitere Ford Fahrzeuge. Zusammenfassend bietet EcoBoost:
- kleine, leichte und effiziente Motoren mit der Leistung eines herkömmlichen, großen Motors
- optimierte Motorleistung und Reduktionen des Kraftstoffverbrauchs und der
CO2-Emissionen um bis zu 20%
- mehr Fahrvergnügen durch ein starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und hohe
Leistungsreserven über das gesamte Drehzahlband
18
Polska południe
Prosimy o kontakt telefoniczny.
MULTIBETON-POLSKA sp.z.o.o.
Tutaj spotkają się Paostwo z kompetentną i miłą obsługą:
Prosimy pytad o:
ul. Zagórska 159
40-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 (0) 32-750 57 76
Telefax: +48 (0) 32-750 57 54
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton-pl.com

Terminy seminariów

Zwiedzanie zakładu

Ogłoszenia

Opinie czytelników

Reklamę partnerów

Terminy wizyt
Prosimy napisad dla nas:

List od Czytelnika

Artykuł do magazynu
… lub email!
Serdeczne pozdrowienia od Paostwa
Miejsce na umieszczenie wizytówki!
przyjaciela energooszczędnych!
Stopka redakcyjna: Wydawca: MULTIBETON GmbH, redaktor naczelny i organizacja: Thomas Marr, redakcja zagadnieo technicznych: Romano Köllisch, redakcja zagadnieo
związanych z dystrybucją: Christoph Kämper, ogłoszenia i sprawy handlowe: Thomas Marr, Olga Krüger, marketing i kierownictwo ogólne: Werner Regh, Adres dla
wszystkich: Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Druk: Druckpartner Moser Druck + Verlag GmbH, Römerkanal 52-54, 53359 Rheinbach
19
Österreich
Algérie
België/Belgique
Česko/Slovensko
MULTIBETON Österreich Ges.m.b.H.
Weisslhofweg 14
5400 Hallein
Telefon: +43 62 45 88 100
Telefax: +43 62 45 88 180
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.at
PROCONSULTORES ALGERIE
Ilot La Provale
G08 Villa 154
Kouba - Alger
Téléphone: +213 21 28 76 64
Téléfax: +213 21 28 76 64
E-mail: [email protected]
CLIMA-TOTAL N.V.
MULTIBETON Belgique
Spookvliegerlaan 1131
3800 St-Truiden
Téléphone: +32 11 69 75 72
Téléfax: +32 11 67 33 50
E-mail: [email protected]
Internet: www.clima-total.be
EKIM MORAVIA s.r.o.
Pekarská 1639/79
74705 Opava
Telefon: +420 553 63 41 37
Telefax: +420 553 63 41 37
Email [email protected]
Internetu: www.multibeton-vytapeni.cz
España
France
Hellas
Ireland
MULTIBETON-ESPAÑA
C/ Bruc 63-67 Bajos
08240 Manresa
Teléfono: +34 938 75 40 10
Fax: +34 938 75 40 11
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.es
MULTIBETON FRANCE
Z.I. du Grand Bois
6, rue Charles Desgranges
57200 Sarreguemines
Téléphone: +33 387 98 69 11
Téléfax: +33 387 98 69 12
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton-france.fr
MULTIBETON HELLAS S.A.
Michalakopoulou St. 113
11527 Athens
Telefon: +30 10 779 06 52
Telefax: +30 10 777 75 57
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.gr
AML ARCHITECTURAL PRODUCTS LTD.
B3 Calmount Park
Ballymount Dublin 12
Phone: +353 1 450 15 14
E-mail: [email protected]
Internet: www.amlarchitectural.com
Italia
Luxembourg
Maroc
Nederland
EUROTECNICA S.r.l.
MULTIBETON Italia
Via Val dei Faveri, 24
31030 Bigolino di Valdobbiadene
Telefono: +39 423 98 53 42
Telefax: +39 423 98 95 59
E-mail: [email protected]
L'Habitation saine - Das gesunde Haus
MULTIBETON-Luxembourg
Route de Grosbois 6
B-4950 Thirimont-Waimes
Téléphone: +32 80 33 01 51
Numéro de portable: +32 4 95 51 03 81
E-mail: [email protected]
Internet: www.dasgesundehaus.be
Internet: www.habitationsaine.be
MULTITECH Climatisation S.A.R.L.
13, rue Brahim Moussili - ex rue Berlioz
Belvedere Casablanca
Téléphone: +212 522 24 24 33
Téléfax: +212 522 24 24 31
E-mail: [email protected]
MB-Buis B.V.
Bergweg 4A-2
NL 8271 CD IJsselmuiden
Telefoon: +31 38 344 70 96
E-mail: [email protected]
Internet: www.mb-buis.nl
Polska południe
Portugal norte
Portugal sul
România
MULTIBETON-POLSKA sp.z.o.o.
ul. Zagórska 159
40-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 32 750 57 76
Faks: +48 32 750 57 54
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton-pl.com
Bockemuehl, Lda.
Zona Industrial da Cooperativa
Apartado 32
P-3240-217 Ansião
Telefone: +351 236 670 110
Telefax: +351 236 670 118
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.com.pt
PROCONSULTORES Lda.
Av. Da República
Edifício Estoril Office, N° 3000,
Porta A, Esc - 26 (4.01)
2645-143 Alcoitão
Telefone: +351 214 60 74 20
Telefax: +351 214 60 74 21
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibetonportugal.com
MULTIBETON ROMANIA
24 Samuil Vulcan
Bucharest, 051702, Sect. 5
Telefon: +40 21 311 34 90
Fax: +40 21 311 70 13
Mobil: +40 723 54 87 54
E-mail: [email protected]
Slovenija
Tunisie
Ukrajina
United Kingdom
SEMONT, d.o.o.
Kotna ulica 001
3000 Celje
Telefon: +386 3 428 41 25
Telefaks: +386 3 428 41 21
E-mail: [email protected]
Internet: www.semont.si
MULTIBETON Tunisie S.A.R.L.
Hatem Belkhodja
Complexe Le Forum
1, Avenue de Carthage B 24
2080 Ariana
Téléphone: +21 61 70 97 70
Téléfax: +21 61 70 97 56
E-mail: [email protected]
AMP-Styl
Golosiyvska Str. 16, w. 112
03039 Kiev
Telefone: +38044 537 27 66
Faks: +38044 537 27 67
E-mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.in.ua
MULTIBETON U.K. LTD
15 Oban Court
Hurricane Way
Wickford Essex SS11 8YB
Phone: +44 12 68 56 16 88
Telefax: +44 12 68 56 16 90
E-mail: [email protected]
Deutschland
MULTIBETON Deutschland GmbH
Heuserweg 23
53842 Troisdorf-Spich
Telefon: +49 22 41 25 20 00
Telefax: +49 22 41 25 20 099
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
20

Podobne dokumenty

freund der energiesparer

freund der energiesparer Paostwa rzuty pionowe można przesyład w postaci pliku AutoCad w formacie .dwg lub .dxf, pliku obrazkowego .jpg, .bmp, .tif itp. i wszystkich pozostałych popularnych formatach. Teraz czas na „Dane b...

Bardziej szczegółowo