Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658

Transkrypt

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658
Instrukcja obsługi
Elektroniczny czujnik ciśnienia
PL
701962/00 05/05
PL2658
Spis treści
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................2
Funkcje i własności..................................................................................................3
Użytkowanie z ustawieniami fabrycznymi ...............................................................4
Montaż ..................................................................................................................4
Podłączenie elektryczne .......................................................................................5
Montaż i ustawienie / Praca / Konserwacja ..........................................................6
Programowanie / użytkowanie z interfejsem EPS RS232 .......................................7
Okablowanie czujnika i interfejs EPS ...................................................................8
Programowanie ...................................................................................................8
Informacje techniczne / Funkcjonowanie / Parametry .............................................9
Parametry nastawialne .........................................................................................9
Dane techniczne ....................................................................................................10
Skalowanie zakresu pomiarowego ..................................................................... 11
Rysunek wymiarowy ..............................................................................................12
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać instrukcję przed uruchomieniem urządzenia, oraz upewnić
się, że urządzenie bez zastrzeżeń może zostać zastosowane w Państwa aplikacji.
Ignorowanie instrukcji obsługi lub danych technicznych może doprowadzić do
szkód materialnych lub skaleczenia.
Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność materiałów, zastosowanych w
urządzeniu, z medium, którego ciśnienie chcemy mierzyć.
2
Funkcje i własności
Czujnik mierzy wartość ciśnienia w systemie oraz przetwarza zmierzoną
wartość na analogowy sygnał wyjściowy (4...20 mA). Zakres pomiarowy można
wyskalować do co najmniej 25% końcowej wartości skali.
Sygnalizowane są również:
• Ciśnienie powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego: sygnał wyjściowy >
20 mA.
• Ciśnienie poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego: sygnał wyjściowy
osiąga najmniejszą wartość 3,2 mA (w zależności od współczynnika skalowania).
Zastosowanie (rodzaj ciśnienia: ciśnienie względne):
Zakres pomiarowy
mbar
kPa
inH2O
mmH2O
-12,5 ... 250,0
-1,25 ... 25,00
-5,0 ... 100,4
-125 ... 2550
Dopuszczalne
ciśnienie przeciążenia
10 000 (10 bar)
1 000 (1 MPa)
4 000
102 000
PL
Ciśnienie rozrywające
30 000 (30 bar)
3 000 (3 MPa)
12 000
306 000
Należy unikać statycznych i dynamicznych nadciśnień, które przekraczają
ciśnienie dopuszczalne.
Nawet chwilowe ciśnienie większe od ciśnienia rozrywającego może
spowodować zniszczenie urządzenia (niebezpieczeństwo skaleczenia)!
Urządzenie po dostarczeniu jest od razu gotowe do pracy.
Ustawienia fabryczne: nie skalowany (ASP = 0 bar, AEP = 100% wartości
końcowej zakresu pomiarowego).
3
Użytkowanie z ustawieniami fabrycznymi
Montaż
Przed montażem czujnika należy sprawdzić, czy w instalacji nie znajduje się
medium będące pod ciśnieniem.
1. Przykręcić urządzenie do przyłącza
procesowego G1.
2. Używając klucza dokręcić
urządzenie.
Moment dokręcający: 20 Nm.
Urządzenie może zostać przystosowane do różnych przyłączy
procesowych G1 (adaptery G1
41
zamawiane oddzielnie jako akcesoria).
Adapter do wspawania
Najpierw wspawać adapter. Następnie zamontować czujnik.
Adapter procesowy ifm
Wpierw należy zamontować adapter
(B) do urządzenia, a następnie przy
pomocy nakrętki, kołnierza zaciskowego lub podobnego (A) czujnik z
adapterem do przyłącza procesowego.
Uwaga: Gwarantowana wysoka
trwałość uszczelnienia jest zachowana
wyłącznie w przypadku jednokrotnego
montażu.
A
B
4
Montaż adaptera
Krok 1
Wkręcić czujnik do adaptera.
I
PL
Krok 2
Czujnik wraz z adapterem należy
zapiąć do urządzenia mocującego
(C). Należy zwrócić uwagę, by nie
uszkodzić przy tym powierzchni
uszczelniających (D).
Używając klucza dokręcić urządzenie.
Moment dokręcający: 20 Nm.
41
C
D
Podłączenie elektryczne
Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów
dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych.
Napięcie zasilnia spełniające wymogi EN50178, SELV, PELV.
Przed podłączeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie:
Podłączenie 2-przewodowe
1 BN
2 WH
4 BK
3 BU
L+
Ln.c.
n.c.
Podłączenie 3-przewodowe
1 BN
L+
2 WH
4 BK
3 BU
Widok konektora (czujnik)
1
4
2
n.c.
L-
3
Kolory przewodów w konektorach ifm:
1 = BN (brązowy), 2 = WH (biały), 3 = BU (niebieski), 4 = BK (czarny); n.c. = nie podłączony.
5
Montaż i ustawienie / Praca / Konserwacja
Po zamontowaniu, podłączeniu i ustawieniu parametrów należy sprawdzić, czy
urządzenie działa prawidłowo.
Czyszczenie pokrywy filtra
Jeśli media lepkie lub zawierające
cząstki stałe przytkają pokrywę filtra
(tym samym nieznacznie pogorszają
dokładność pomiaru), można
przeczyścić pokrywę filtra.
Odkręcić pokrywę filtra (B) (używać
kleszczy o szczękach pokrytych
tworzywem sztucznym). Wyczyścić
dokładnie pokrywę.
A B
Odpowietrznik (A) powinien zostać
staranie przeczyszczony wyłącznie
przez wykwalifikowane osoby.
Pozostałości po medium nie wolno wpychać do odpowietrznika. Mogą one
zatkać układ filtrujący i pogorszyć dokładność pomiaru.
Zakręcić z powrotem pokrywę filtra.
Stopień ochrony IP 67 zapewnia wystarczającą ochronę czujnika przed trudnymi
warunkami otoczenia. Stosując specjalne akcesoria można zwiększyć stopień
ochrony czujnika (nr katalogowy E30043).
6
Programowanie / użytkowanie z interfejsem EPS
RS232
RS232
PC
EPS-RS232Interface
EPSSensor
Power
Out/SPS
Power-Supply
Output / SPS
EPS-Sensor
1
PL
L+
OUT
L-
1: Interfejs EPS RS232
Podłączyć czujnik do komputera za pomocą interfejsu EPS-RS232 (nr katalogowy
E30066).
• Czujnik zasilany jest z napięcia roboczego interfejsu.
• Przesyła swoje dane (zmierzone wartości, sygnał analogowy i ustawienia
parametrów) w sposób ciągły poprzez interfejs.
Udostępnia on następujące opcje:
• Zdalne wyświetlanie
Wskazanie aktualnego ciśnienia w systemie za pomocą komputera lub
wyświetlacza
• Zdalne przetwarzanie
Wyjście aktualnej wartości analogowej.
• Programowanie / programowanie zdalne czujnika
Skalowanie zakresu pomiarowego, tłumienie wyjścia analogowego, kalibracja
czujnika.
Parametry mogą być ustawiane przed zamontowaniem czujnika lub podczas
jego pracy.
Jeżeli parametry zostaną zmienione podczas pracy, wpłynie to na
funkcjonowanie obiektu. Proszę upewnić się, że nie doprowadzi to do
nieprawidłowego działania.
7
Okablowanie czujnika i interfejs EPS
W celu użycia czujnika z interfejsem EPS przed jego montażem: Należy użyć
odpowiedniego zasilacza (zasilacz 24 V, nr katalogowy E30080).
W celu używania interfejsu w sposób mobilny po zainstalowaniu czujnika:
Przed podłączeniem urządzenia do instalacji należy odłączyć źródło
zasilania.
Nie odłączać urządzenia w czasie działania.
L+
Ln.c.
BN
WH
BU
BK
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
5
Rx
Tx
GND 2
RS232
1
1: Interfejs EPS RS232
Kolory przewodów w konektorach ifm:
1 = BN (brązowy), 2 = WH (biały), 3 = BU (niebieski), 4 = BK (czarny).
n.c. = nie podłączony
Programowanie
Do zaprogramowania czujnika należy użyć oprogramowania serwisowego FDT ifm
container (nr katalogowy E30110).
Interfejs EPS RS-232, oprogramowanie serwisowe FDT, zasilacz i kabel
połączeniowy dostępne są również jako zestaw (nr katalogowy ZZ0050).
8
Informacje techniczne / Funkcjonowanie / Parametry
Parametry nastawialne
ASP
AEP
Początkowa wartość wyjścia analogowego
Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 4mA.
Końcowa wartość wyjścia analogowego
Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 20mA.
Minimalna odległość pomiędzy ASP i AEP wynosi 25% końcowej wartości skali.
Zakresy nastaw:
mbar
kPa
inH2O
mmH2O
HI
LO
COF
CAr
dAA
Uni
ASP
-12,5 ... 100,0
-1,25 ... 10,00
-5,0 ... 40,2
-125 ... 1020
AEP
50,0 ... 250,0
5,00 ... 25,00
20,2 ... 100,4
515 ... 25505
w krokach co
0,5
0,05
0,2
5
PL
Zapis najmniejszej i największej wartości ciśnienia
• HI: wyświetla największą wartość mierzonego ciśnienia.
• LO: wyświetla najmniejszą wartość mierzonego ciśnienia.
Kalibracja punktu zerowego
Przesunięcie wewnętrznej wartości mierzonej (wartości roboczej czujnika)
względem rzeczywistej wartości mierzonej.
• Zakresy nastaw: -5 ... +5% wartości zakresu (z ustawieniem fabrycznym
skalowania (ASP = 0 bar i AEP = końcowa wartość wyjścia analogowego),
• w krokach co 0,1% zakresu pomiarowego.
Kasowanie kalibracji
Kasuje kalibrację ustawioną poprzez COF.
Tłumienie sygnału wyjścia analogowego
Zastosowanie tej funkcji eliminuje wpływ impulsowych zmian ciśnienia oraz
pików o wysokiej częstotliwości.
dAA = czas odpowiedzi pomiędzy zmianą ciśnienia, a zmianą stanu przełączenia
w milisekundach (ms).
• Zakres nastaw: 0 (= dAA nie jest aktywne) / 0,1 s / 0,5 s / 2 s.
Wyświetlana jednostka
Wartości mierzone i wartości dla ASP / AEP mogą być wyświetlane w
następujących jednostkach:
mbar, kPA, inH2O, mmH2O.
Obowiązującą jednostkę należy wybrać przed nastawą wartości granicznych
analogowych sygnałów wyjściowych (ASP, AEP). Pozwala to na uniknięcie
błędów zaokrągleń podczas przeliczania jednostek i umożliwia dokładną
nastawę wartości granicznych wyjściowego sygnału analogowego.
9
diS
Ustawienia wyświetlacza
- d1 / d2 / d3 = odświeżanie mierzonych wartości co 50 ms / 200 ms / 600 ms.
Odświeżanie dotyczy wyłącznie wyświetlacza
- ph = chwilowe wskazanie zmierzonej chwilowej wartości ciśnienia (peak
hold).
- rotated = wyświetlacz obrócony o 180°.
- OFF = W trybie pracy normalnej wyświetlacz pozostaje wyłączony.
Dane techniczne
Napięcie zasilania [V] ........................................................................................ 14 ... 30 DC
Napięcie zasilania interfejsu EPS z czujnikiem [V] ......................................... 15,5 ... 30 DC
Wyjście analogowe .............................................................................................. 4 ... 20 mA
Skalowalny zakres pomiarowy (współczynnik skalowania turn down 1:4 wartości zakresu
pomiarowego)
Max. obciążenie [Ω] ........................................................(UB - 13) x 50; 550 przy UB = 24 V
Czas narastania (z tłumieniem dAA = 0) [ms] .....................................................................3
Dokładność / odchylenia (w % dla całego zakresu)1)
- Odchylenie od charakterystyki
(liniowość, wliczając histerezy oraz powtarzalność)2) ..........................................< ± 0,6
- Liniowość ...............................................................................................................< ± 0,5
- Histereza ..............................................................................................................< ± 0,10
- Powtarzalność (z fluktuacjami temperatury < 10K)..............................................< ± 0,10
- Stabilność (w % dla całego zakresu) ...................................................................< ± 0,10
- Współczynnik temperaturowy (TEMPCO) w skompensowanym
zakresie temperaturowym 0 ... +80°C (w % dla całego zakresu na 10K)
Największy współczynnik TEMPCO punktu zerowego ..........................................< ± 0,1
Największy współczynnik TEMPCO w zakresie ....................................................< ± 0,4
Temperatura robocza [°C]..................................................................................... -25 ... +80
Temperatura medium [°C]..................................................................................... -25 ... +80
Stopień ochrony ...................................................................................................... IP 67, III
Rezystancja izolacji [MΩ] ...........................................................................> 100 (500V DC)
Odporność na udar [g] ........................................................... 50 (DIN / IEC 68-2-27, 11 ms)
Odporność na wibracje [g] .............................................. 20 (DIN / IEC 68-2-6, 10-2000 Hz)
Materiał obudowy ........................... stal kwasoodporna (316S12); PEI; PBTP; FPM (Viton)
Materiały (części mające kontakt z medium) ..........................stal kwasoodporna (316S12);
ceramika (99,9 % AI203); PTFE
1)
2)
wszystkie wskazania odnoszą się do wyskalowania "turn down 1:1"
wartość graniczna nastawy zgodnie z DIN 16086
10
Skalowanie zakresu pomiarowego
• Za pomocą parametru “Początkowa wartość wyjścia analogowego” (ASP - Analogue Start Point) definiuje się wartość mierzoną, dla której sygnał wyjściowy
wynosi 4 mA.
• Za pomocą parametru “Końcowa wartość wyjścia analogowego”(AEP - Analogue End Point) definiuje się wartość mierzoną, dla której sygnał wyjściowy
wynosi 20 mA.
• Minimalna odległość pomiędzy ASP i AEP wynosi 25% końcowej wartości skali
(współczynnik skalowania turn down 1:4).
PL
Ustawienie fabryczne
Skalowalny zakres pomiarowy
I [mA]
I [mA]
20
20
4
4
-1
0 (ASP)
MEW (AEP)
P
-1
0 ASP
AEP MEW
P
MEW = końcowa wartość zakresu pomiarowego
Sygnał wyjściowy wynosi od 4 do 20 mA w nastawionym zakresie pomiarowym.
Sygnalizowane są również:
• Ciśnienie powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego: sygnał wyjściowy >
20 mA.
• Ciśnienie poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego: sygnał wyjściowy
osiąga najmniejszą wartość 3,2 mA (w zależności od współczynnika skalowania).
11
Rysunek wymiarowy
27
85,3
99,5
48,5
34
M12 x1
25,4
G1
1: Moment dokręcający 20 Nm
12
41
1
20°

Podobne dokumenty