Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii E. E. Gordona wiek

Transkrypt

Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii E. E. Gordona wiek
Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii
E. E. Gordona
wiek uczestników:
od 6 do 36 miesięcy (2 grupy wiekowe)
spotkania:
1 x w tygodniu 40 minut
(terminy do ustalenia)
grupa:
max 5 par (dziecko + opiekun)
Osoby prowadzące:
Katarzyna Sukiennicka
Koszt zajęć: 25 zł (w karnecie) lub 30 zł jednorazowo (dziecko z opiekunem).
Karnet na 4 spotkania, ważny przez 6 tygodni kosztuje 100 PLN.
JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?
Na zajęcia zapraszamy dzieci z osobą dorosłą (rodzice, dziadkowie, opiekunka). Zabieramy ze sobą
wygodny strój (większość czasu spędzamy na dywanie) i obuwie na zmianę.
Zajęcia prowadzone są w formie przyjaznej dziecku , czyli zabawy.
Rodziców zachęcamy do czynnego uczestnictwa, bo nikt nie ma tak dobrego kontaktu z dzieckiem,
jak rodzic.
CEL
Zasadniczym celem zajęć jest rozwój zdolności muzycznych i kształcenie języka muzycznego małego
dziecka oraz uświadomienie rodzicom ich roli i znaczenia w prawidłowym przebiegu tego procesu.
KILKA SŁÓW O TEORII I GORDONIE
Każde dziecko rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych, ale jak w przypadku innych cech
tak i tutaj poziom ten jest różny u różnych dzieci. Tak jak nie ma dzieci pozbawionych inteligencji,
tak i nie ma takich, które w ogóle nie miałyby uzdolnień muzycznych. Uzdolnienia muzyczne dziecka
są wrodzone, ale to środowisko wywiera na nie olbrzymi wpływ. Ubogie środowisko muzyczne dzieci,
powoduje, że przyniesiony na świat poziom uzdolnień, od momentu narodzin zaczyna się stopniowo
obniżać. Istnieje przekonanie, że poziom uzdolnień muzycznych, z jakim rodzi się dziecko, jego
wrodzony potencjał, jest w pewnym stopniu rezultatem jego prenatalnej reaktywności na muzykę,
a także typu środowiska muzycznego, w jakim przebywała jego matka w okresie ciąży. Można zatem
zrozumieć, dlaczego w niektórych kulturach uważa się, że nowo narodzone dziecko ma już rok.
Dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych. NIGDY PÓŹNIEJ TAK NIE
SŁUCHA! Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z
rozwojem muzycznym. Ok. 2 roku obserwujemy najwcześniejsze przejawy zbliżania się do
muzycznych zachowań. Reasumując: Pierwsze lata życia dziecka (łącznie z okresem prenatalnym) są
najważniejsze w kształtowaniu języka muzyki!
Przeciętne małe dziecko od czasu do czasu słucha muzyki nadawanej przez media i raczej rzadko ma
okazję odbierać ją „na żywo”. Jeszcze rzadziej zdarza się, aby dorośli próbowali nauczyć je
posługiwania się głosem śpiewu, tak jak uczą używać go w mowie. Właśnie tak, jak wszystkie dzieci
uczą się mówić, tak i wszystkie powinny uczyć się korzystania z głosu śpiewu.
Umuzykalnianie dziecka we wczesnym okresie życia wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki,
ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i rozwija zdolność
komunikowania. Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie
procentował przez całe życie. Każdy uważny rodzic spostrzega u swego dziecka wyraźne
zainteresowanie muzyką we wczesnym dzieciństwie. Śpiew stanowi ważny punkt wyjścia przede
wszystkim dla rozwoju muzykalności, ale także innych umiejętności, ponieważ kształcenie języka
muzycznego ma związek ze środkami komunikowania się – słuchaniem, gestykulowaniem, mową oraz
czytaniem i pisaniem.
Mówiąc o rozwoju muzycznym od najwcześniejszego momentu, mamy również na myśli kobiety
spodziewające się dziecka. Niemowlęta cechuje wrażliwość muzyczna, która istnieje już w okresie
płodowym, a więc zanim dziecko przyjdzie na świat, można otoczyć je czułością i nawiązać pierwszy
muzyczny kontakt. Wybitni edukatorzy muzyczni, Zoltan Kodály czy Edwin E. Gordon, twierdzą, że
rozwój języka muzycznego zaczyna się na długo przedtem, zanim dziecko zaśpiewa pierwsze motywy.
Śpiew jest pierwszą i najważniejszą umiejętnością możliwą do zdobycia przez każdego we wczesnym
dzieciństwie, a wyprzedzającą wszystkie inne rodzaje muzycznej aktywności. Indywidualny sposób
komunikowania się za pomocą głosu wywiera głęboki wpływ na naszą edukację, możliwości twórcze
oraz relacje z innymi ludźmi w wielu aspektach naszego życia. Aby zrozumieć, co wyśpiewano,
potrzebna jest umiejętność formułowania własnych wypowiedzi, co wymaga opanowania
dostatecznego zasobu słownictwa muzycznego – ważny jest porządek ułożenia dźwięków, motywów i
fraz muzycznych. Dziecko musi się tego wszystkiego nauczyć, by mogło swobodnie wypowiadać się
muzycznie.
W proponowanych przez nas zajęciach wykorzystywane będą elementy teorii muzyki Eliasa E.
Gordona, muzyka, pedagoga oraz wybitnego specjalisty - współtwórcy własnej, oryginalnej teorii i
koncepcji wychowania muzycznego. Zdaniem Gordona zdolności muzyczne kształtują się przez
pierwsze 9 lat życia, a potem osiągają ustabilizowany poziom. Im młodsze jest dziecko, tym więcej
korzysta z oddziaływań muzycznych środowiska, którego wpływ systematycznie maleje i jest
niepomiernie mniejszy u dziecka w drugiej lub trzeciej klasie szkoły podstawowej niż u dziecka w
wieku przedszkolnym i wcześniej.
KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Katarzyna Sukiennicka - absolwentka Rytmiki Akademii Muzycznej w Poznaniu, ukończyła studia
podyplomowe w zakresie „ Sztuka – plastyka – muzyka”, kurs kwalifikacyjny z
oligofrenopedagogiki oraz kurs dla nauczycieli rytmiki „Metoda E.E Gordona”. Uczestniczka wielu
kursów i warsztatów doskonalących.

Podobne dokumenty