KATARZYNA DOBRZYŃSKA Przywiązanie do miejsca w warunkach

Transkrypt

KATARZYNA DOBRZYŃSKA Przywiązanie do miejsca w warunkach
KATARZYNA DOBRZYŃSKA
Przywiązanie do miejsca w warunkach zmiany
a tranzycja do dorosłości.
cz.4. Analiza wyników własnych. Wnioski
4.1. Statystyki opisowe zmiennej zaleŜnej i zmiennych niezaleŜnych
Przed prezentacją wyników badań i weryfikacją hipotez została umieszczona Tab. 4.1.
przedstawiająca statystyki opisowe zmiennej zaleŜnej i zmiennych niezaleŜnych, które zostały
wyodrębnione w związku z hipotezami badawczymi.
Znaczenie poszczególnych nagłówków Tab. 4.1. jest następujące:
•
N – ilość przypadków w zmiennej, czyli ilość osób, które odpowiedziało na pytania w
danym kwestionariuszu
•
Minimum – najniŜsza wartość danej zmiennej w danej grupie
•
Maksimum – najwyŜsza wartość danej zmiennej w danej grupie
•
Średnia – średnia arytmetyczna wyników
•
Odchylenie standardowe – wartość odchylenia standardowego informuje nas, o ile
przeciętnie wartości cechy odchylają się od wartości średniej badanej cechy
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Tab. 4.1. Statystyki opisowe zmiennej zaleŜnej i zmiennych niezaleŜnych
Zmienne
N
Minimum
Maksimum
Średnia
Odchylenie
standardowe
34,16
5,01
Zmienna zaleŜna
Poczucie dorosłości
50
23,00
44,00
Zmienne niezaleŜne
Przywiązanie do miejsca
Poczucie toŜsamości z
Poznaniem
50
6,00
40,00
18,18
8,42
Poczucie zaleŜności od
Poznania
50
6,00
34,00
17,14
6,97
Poczucie toŜsamości z
miastem rodzinnym
50
7,00
42,00
28,30
7,87
Poczucie zaleŜności od
miasta rodzinnego
50
6,00
39,00
25,44
7,76
Altruizm oraz konformizm
50
125,00
208,00
164,40
20,84
Autodeterminacja,
nonkonformizm, ryzyko
50
76,00
136,00
104,74
12,85
Egalitaryzm i kolektywizm
50
32,00
92,00
62,72
13,67
Buntowniczość, beztroska
50
37,00
67,00
53,02
7,14
Smakowanie Ŝycia,
nienadweręŜanie nerwów
50
18,00
44,00
29,94
5,54
Wiek badanych
50
20,00
22,00
21,24
,69
Poczucie samotności
50
40,00
73,00
58,80
8,14
PoŜądane cele
Zmienne uboczne
Źródło: opracowanie własne
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
4.2. Statystyczny opis uzyskanych wyników oraz statystyczna weryfikacja hipotez
H1: Istnieje związek między poziomem poczucia przywiązania do miejsca a poziomem
poczucia samotności w nowym miejscu.
Tab. 4.2. Korelacje między poczuciem samotności a zmiennymi określającymi stopień przywiązania do miejsca
Zmienna niezaleŜna
uboczna
Poczucie samotności
Zmienna niezaleŜna
Poczucie toŜsamości z
Poznaniem
Metoda
Korelacja Pearsona
,254
Istotność (dwustronna)
,075
N
Poczucie zaleŜności od
Poznania
50
Korelacja Pearsona
,150
Istotność (dwustronna)
,297
N
Poczucie toŜsamości z
miastem rodzinnym
50
Korelacja Pearsona
,165
Istotność (dwustronna)
,251
N
Poczucie zaleŜności od
miasta rodzinnego
wynik
50
Korelacja Pearsona
,021
Istotność (dwustronna)
,886
N
50
Źródło: opracowanie własne
Zmienna poczucie samotności ma charakter ilościowy, zmienne: poczucie toŜsamości z
Poznaniem, poczucie zaleŜności od Poznania, poczucie toŜsamości z miastem rodzinnym oraz
poczucie zaleŜności od miasta rodzinnego maja charakter ilościowy, dlatego zastosowano
współczynnik korelacji liniowej R Perasona.
•
zaleŜność między poczuciem samotności a poczuciem toŜsamości z Poznaniem jest
nieistotna
•
zaleŜność między poczuciem samotności a poczuciem zaleŜności od Poznania jest
nieistotna
•
zaleŜność między poczuciem samotności a poczuciem toŜsamości z miastem
rodzinnym jest nieistotna
•
zaleŜność między poczuciem samotności a poczuciem zaleŜności od miasta
rodzinnego jest nieistotna
Nie moŜemy odrzucić hipotezy zerowej.
Poczucie toŜsamości z Poznaniem, poczucie zaleŜności od Poznania, poczucie toŜsamości z
miastem rodzinnym oraz poczucie zaleŜności od miasta rodzinnego nieistotnie wpływają na
poczucie samotności badanych.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
H2: Istnieje związek pomiędzy poŜądanymi celami a poziomem przywiązania do Poznania.
Tab. 4.3. Korelacje między zmiennymi określającymi stopień przywiązania do Poznania a zmiennymi określającymi
poŜądane cele
Zmienna niezaleŜna
przywiązanie do miejsca
(Poznań)
Poczucie toŜsamości z
Poznaniem
Zmienna niezaleŜna
poŜądane cele
Altruizm oraz konformizm
Metoda
Korelacja Pearsona
Istotność (dwustronna)
N
Autodeterminacja,
nonkonformizm, ryzyko
-,102
Istotność (dwustronna)
,481
50
Korelacja Pearsona
Istotność (dwustronna)
Altruizm oraz konformizm
,124
Istotność (dwustronna)
,391
50
Korelacja Pearsona
-,099
Istotność (dwustronna)
,496
50
Korelacja Pearsona
-,028
Istotność (dwustronna)
,847
N
Autodeterminacja,
nonkonformizm, ryzyko
50
Korelacja Pearsona
Istotność (dwustronna)
N
Egalitaryzm i kolektywizm
,002
Korelacja Pearsona
,092
Istotność (dwustronna)
,525
50
Korelacja Pearsona
-,026
Istotność (dwustronna)
,858
N
Smakowanie Ŝycia,
nienadweręŜanie nerwów
-,423(**)
50
N
Buntowniczość, beztroska
,017
Korelacja Pearsona
N
Poczucie zaleŜności od
Poznania
,337(*)
50
N
Smakowanie Ŝycia,
nienadweręŜanie nerwów
,012
Korelacja Pearsona
N
Buntowniczość, beztroska
,354(*)
50
N
Egalitaryzm i kolektywizm
wynik
50
Korelacja Pearsona
-,033
Istotność (dwustronna)
,823
N
50
* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie)
** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne
Zmienne: poczucie toŜsamości z Poznaniem i poczucie zaleŜności od Poznania mają
charakter ilościowy; zmienna poŜądane cele mają charakter ilościowy, dlatego zastosowano
współczynnik korelacji liniowej R Perasona.
1. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z Poznaniem a altruizmem i konformizmem
jest istotna.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
2. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z Poznaniem a egalitaryzmem i
kolektywizmem jest istotna.
3. ZaleŜność
między
poczuciem
zaleŜności
od
Poznania
a
autodeterminacją,
nonkonformizmem i ryzykiem jest istotna.
4. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z Poznaniem a autodeterminacją,
nonkonformizmem i ryzykiem jest nieistotna.
5. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z Poznaniem a buntowniczością i beztroską
jest nieistotna.
6. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z Poznaniem a smakowaniem Ŝycia i
nienadweręŜanie nerwów jest nieistotna.
7. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od Poznania a altruizmem i konformizmem
jest nieistotna.
8. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od Poznania a buntowniczością i beztroską
jest nieistotna.
9. ZaleŜność
między
poczuciem
zaleŜności
od
Poznania
a
autodeterminacją,
nonkonformizmem jest nieistotna.
10. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od Poznania a smakowaniem Ŝycia jest
nieistotna.
Im większe poczucie toŜsamości z Poznaniem tym większe poŜądane cele altruizmu i
konformizmu oraz egalitaryzmu i kolektywizmu.
Im większe poczucie zaleŜności od Poznania tym mniej poŜądany cel autodeterminacji,
nonkonformizmu i ryzyka.
Poczucie zaleŜności od Poznania i poczucie toŜsamości z Poznaniem nieistotnie wpływają
na cele: buntowniczości i beztroski oraz smakowania Ŝycia i nienadwyręŜania nerwów.
Poczucie toŜsamości z Poznaniem nieistotnie wpływa na cel autodeterminacji,
nonkonformizmu i ryzyka.
Poczucie zaleŜności od Poznania nieistotnie wpływa na cele: altruizmu i konformizmu oraz
egalitaryzmu i kolektywizmu.
H3: Istnieje związek pomiędzy poŜądanymi celami a poczuciem przywiązania do miasta
rodzinnego.
Tab. 4.4. Korelacje między zmiennymi określającymi stopień przywiązania do miasta rodzinnego a zmiennymi określającymi
poŜądane cele
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zmienna niezaleŜna
przywiązanie do miejsca
(miasto rodzinne)
Poczucie toŜsamości z
miastem rodzinnym
Zmienna niezaleŜna
poŜądane cele
Altruizm oraz konformizm
Metoda
Korelacja Pearsona
,052
Istotność (dwustronna)
,720
N
Autodeterminacja,
nonkonformizm, ryzyko
50
Korelacja Pearsona
,245
Istotność (dwustronna)
,086
N
Egalitaryzm i kolektywizm
50
Korelacja Pearsona
,215
Istotność (dwustronna)
,135
N
Buntowniczość, beztroska
50
Korelacja Pearsona
,097
Istotność (dwustronna)
,502
N
Smakowanie Ŝycia,
nienadweręŜanie nerwów
50
Korelacja Pearsona
-,139
Istotność (dwustronna)
,337
N
Poczucie przywiązania do
miasta rodzinnego
Altruizm oraz konformizm
50
Korelacja Pearsona
-,191
Istotność (dwustronna)
,184
N
Autodeterminacja,
nonkonformizm, ryzyko
50
Korelacja Pearsona
-,058
Istotność (dwustronna)
,690
N
Egalitaryzm i kolektywizm
50
Korelacja Pearsona
-,047
Istotność (dwustronna)
,744
N
Buntowniczość, beztroska
50
Korelacja Pearsona
,005
Istotność (dwustronna)
,971
N
Smakowanie Ŝycia,
nienadweręŜanie nerwów
Wyniki
50
Korelacja Pearsona
,100
Istotność (dwustronna)
,488
N
50
* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie)
** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne
Zmienne: poczucie toŜsamości z miastem rodzinnym i poczucie zaleŜności od miasta
rodzinnego mają charakter ilościowy; zmienne poŜądane cele mają charakter ilościowy, dlatego
zastosowano współczynnik korelacji liniowej R Perasona.
11. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z miastem rodzinnym a altruizmem i
konformizmem jest nieistotna.
12. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z miastem rodzinnym a autodeterminacją,
nonkonformizmem, ryzykiem jest nieistotna.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
13. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z miastem rodzinnym a egalitaryzmem i
kolektywizmem jest nieistotna.
14. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z miastem rodzinnym a buntowniczością i
beztroską jest nieistotna
15. ZaleŜność między poczuciem toŜsamości z miastem rodzinnym a smakowaniem Ŝycia
i nienadwyręŜaniem nerwów jest nieistotna.
16. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od miasta rodzinnego a altruizmem i
konformizmem jest nieistotna.
17. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od miasta rodzinnego a autodeterminacją,
nonkonformizmem, ryzykiem jest nieistotna.
18. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od miasta rodzinnego a egalitaryzmem i
kolektywizmem jest nieistotna.
19. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od miasta rodzinnego a buntowniczością i
beztroską jest nieistotna
20. ZaleŜność między poczuciem zaleŜności od miasta rodzinnego a smakowaniem Ŝycia i
nienadwyręŜaniem nerwów jest nieistotna.
Poczucie toŜsamości z miastem rodzinnym i poczucie zaleŜności od miasta rodzinnego
nieistotnie wpływają na poŜądane cele:
•
altruizmu i konformizmu
•
autodeterminacji, nonkonformizmu i ryzyka
•
egalitaryzmu i kolektywizmu
•
buntowniczości i beztroski
•
smakowania Ŝycia i nienadwyręŜania nerwów
Nie moŜemy odrzucić hipotezy zerowej.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
H4: istnieje związek pomiędzy poŜądanymi celami a poczuciem dorosłości.
Tab. 4.5. Uporządkowane odpowiedzi „tak” według rosnącej kolejności ich wybierania przez osoby badane w
Kwestionariuszu Poczucia Dorosłości
CZĘŚĆ A
Częstość wystąpienia odpowiedzi „tak”
Pytanie
0
0
0
0
20
23
50
dzieci
praca na pełnym etacie
mieszkanie na własnym gospodarstwie
mieszkanie z rodzicami
praca w niepełnym wymiarze godzin
praca dorywcza
Mieszkanie osobno
CZĘŚĆ B
Częstość wystąpienia odpowiedzi „tak”
Numer pytania
0
4
5
8
8
8
8
12
13
16
17
18
20
20
21
22
22
24
24
28
28
30
32
35
35
35
36
38
38
41
41
42
43
45
49
50
3
4
29
7
13
15
24
35
17
31
20
11
16
25
33
28
34
14
32
8
26
12
23
9
18
21
30
5
27
22
36
6
19
10
1
2
Źródło: opracowanie własne
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Tab. 4.6. Korelacje między poczuciem dorosłości a zmiennymi określającymi poŜądane cele
Zmienna niezaleŜna
poŜądane cele
Altruizm oraz konformizm
Zmienna zaleŜna
Poczucie dorosłości
Metoda
Wynik
Korelacja Pearsona
,358(*)
Istotność (dwustronna)
N
Autodeterminacja,
nonkonformizm, ryzyko
Egalitaryzm i kolektywizm
50
Korelacja Pearsona
,039
Istotność (dwustronna)
,790
N
50
Korelacja Pearsona
,165
Istotność (dwustronna)
,253
N
Buntowniczość, beztroska
50
Korelacja Pearsona
,210
Istotność (dwustronna)
,142
N
Smakowanie Ŝycia,
nienadweręŜanie nerwów
,011
50
Korelacja Pearsona
-,025
Istotność (dwustronna)
,861
N
50
* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie)
** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne
Zmienna poczucie dorosłości oraz zmienne określające poŜądane cele mają charakter
ilościowy dlatego zastosowano współczynnik korelacji liniowej R Perasona.
•
zaleŜność altruizmu i konformizmu a poczucia dorosłości jest istotna
•
zaleŜność autodeterminacji, nonkonformizmu i ryzyka a poczucie dorosłości jest
nieistotna
•
zaleŜność egalitaryzmu i kolektywizmu a poczucia dorosłości jest nieistotna
•
zaleŜność buntowniczości i beztroski a poczucia dorosłości jest nieistotna
•
zaleŜność smakowania Ŝycia i nienadweręŜania nerwów a poczucia dorosłości jest
nieistotna
Im waŜniejszy cel altruizmu i konformizmu tym większe poczucie dorosłości.
Cele: autodeterminacji, nonkonformizmu i ryzyka; egalitaryzmu i kolektywizmu;
buntowniczości i beztroski oraz smakowania Ŝycia i nienadweręŜania nerwów nieistotnie wpływają
na poczucie dorosłości.
Hipoteza badawcza potwierdziła się częściowo.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
H5: istnieje związek pomiędzy poczuciem dorosłości a przywiązaniem do miejsca.
Tab. 4.7. Korelacje między poczuciem dorosłości a poczuciem przywiązania do miejsca
Zmienna zaleŜna
Zmienna niezaleŜna
Metoda
Wyniki
Przywiązanie do miejsca
Poczucie dorosłości
Poczucie toŜsamości z Poznaniem
Korelacja Pearsona
,371(**)
Istotność (dwustronna)
N
Poczucie zaleŜności od Poznania
,202
Istotność (dwustronna)
,159
50
Korelacja Pearsona
,114
Istotność (dwustronna)
,430
N
Poczucie zaleŜności od miasta rodzinnego
50
Korelacja Pearsona
N
Poczucie toŜsamości z miastem rodzinnym
,008
50
Korelacja Pearsona
,004
Istotność (dwustronna)
,978
N
50
** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne
Zmienna poczucie dorosłości oraz zmienne określające poziom przywiązania do miejsca
mają charakter ilościowy dlatego zastosowano współczynnik korelacji liniowej R Perasona.
•
związek poczucia dorosłości i poczucia toŜsamości z Poznaniem jest istotny
•
związek poczucia dorosłości i poczucia zaleŜności od Poznania jest nieistotny
•
związek poczucia dorosłości i poczucia toŜsamości z miastem rodzinnym jest
nieistotny
•
związek poczucia dorosłości i poczucia zaleŜności od miasta rodzinnego jest nieistotny
Im większe poczucie dorosłości tym większe poczucie toŜsamości z Poznaniem.
Poczucie dorosłości nieistotnie wpływa na poczucie zaleŜności od Poznania, poczucie
toŜsamości z miastem rodzinnym i poczucie zaleŜności od miasta rodzinnego.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
4.2. Wnioski
Pierwszą moją hipotezą badawczą była hipoteza dotycząca związku między poziomem
poczucia przywiązania do miejsca osób badanych, a poziomem ich – ogólnie mówiąc – poczucia
samotności w nowym miejscu. Wbrew mym oczekiwaniom, hipoteza H1 została odrzucona na
rzecz hipotezy H01. Wniosek z tego taki, iŜ poczucie toŜsamości i zaleŜności w stosunku do miasta
Poznania, jak i miasta rodzinnego, nieistotnie wpływają na poczucie samotności osób badanych,
jako reakcji na spostrzeganą rozbieŜność pomiędzy poŜądanym, a osiąganym stopniem kontaktów
społecznych. Brak kontaktów społecznych wpływa w sposób oczywisty na poczucie osamotnienia,
ale jego poziom nie ma związku z tęsknotą, gdyŜ tęskniąc moŜna być otoczonym mnóstwem ludzi i
być zadowolonym z kontaktów z nimi. Po głębszym przeanalizowaniu problemu moŜna dojść do
wniosku, Ŝe poczucie samotności moŜe być wynikiem róŜnorakich czynników, i to, Ŝe – jak
zauwaŜył Burt (1993, w: P. A. Bell, Th. Greene, J. D. Fisher, A. Baum 2004, str. 499) – tęsknota
studentów za domem wynika z ich przywiązania do miejsca – nie oznacza, Ŝe poczucie tęsknoty
naleŜy traktować jako czynnik wywołujący zawsze poczucie osamotnienia – jak wcześniej
sądziłam. W związku z tym i zgodnie z wynikami badań przyjmującymi hipotezę H01, nasuwa się
wniosek, Ŝe poczucie osamotnienia w nowym miejscu nie jest wynikiem poziomu przywiązania do
miejsca zarówno rodzinnego, jak i nowego. Ponadto, nie naleŜy bezpośrednio łączyć tych dwóch
zjawisk na zasadzie przyczynowo—skutkowej.
Następnymi hipotezami były te dotyczące związków pomiędzy hierarchią poŜądanych
celów, a poczuciem przywiązania do miejsca.
Jako pierwsza, została przeanalizowana hipoteza H2, mówiąca o związku pomiędzy
poŜądanymi celami, a poczuciem przywiązania do miasta Poznania. Wyniki badań mówią o tym, Ŝe
wysoki poziom toŜsamości z miastem Poznań wpływa istotnie na hierarchię celów osób badanych,
gdzie prym wiodą cele związane z altruizmem, konformizmem, egalitaryzmem i kolektywizmem.
Nie mniej jednak waŜny wniosek niesie ze sobą stwierdzenie, Ŝe im większe poczucie
zaleŜności od miasta Poznania, tym mniej poŜądany cel autodeterminacji, nonkomformizmu i
ryzyka. Zatem, im mniej jednostka jest przywiązana do nowego miejsca na zasadzie zaleŜności, tym
bardziej jest podatna na róŜnego rodzaju sugestie zawierające wyzwania, niosące ze sobą ryzyko
oraz zaspakajające potrzeby związane z dąŜeniem do rozwoju. Jest nastawiona na eksplorację
nowych przestrzeni i miejsc, dzięki czemu zdobędzie nowe doświadczenia w róŜnych dziedzinach
Ŝycia.
Osoby, które brały udział w badaniu mieściły się w granicach wiekowych 20—22 lata, a
zatem były w okresie wschodzącej dorosłości, opisanym w części teoretycznej. Zgodnie z
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
koncepcją tego okresu, jest to apogeum zmienności, jeśli chodzi o miejsce zamieszkiwania (Arnett
2000, w: Bańka 2006, str. 6), co jest zgodne z weryfikacją hipotezy H2 mówiącej, Ŝe im większe
poczucie zaleŜności od miasta Poznania, tym mniej poŜądane cele autodeterminacji,
nonkomformizmu i ryzyka. MoŜna to wyjaśnić w ten sposób, Ŝe jednostka w okresie wschodzącej
dorosłości nastawiona jest na podróŜowanie i planowanie kariery na niespotykaną w innych
okresach rozwojowych skalę. To nastawienie w efekcie prowadzi do ograniczenia tworzenia
związków emocjonalnych z danym miejscem, gdyŜ jednostka ma świadomość potrzeby eksploracji
i doświadczania nowych. TakŜe wedle słów Zaleśkiewicz (2005, w: Bańka 2006, str. 8),
eksperymentowanie z karierą w wymiarze nieograniczonej przestrzeni jest wynikiem potrzeby
przeŜywania zachowań ryzykownych w róŜnorakich miejscach, co nie mogłoby mieć racji bytu w
momencie silnych powiązań z nim. Wynika to równieŜ z weryfikacji statystycznej hipotezy H2
zawartej w słowach: „im większe poczucie toŜsamości osób badanych z miastem Poznań, tym
większe poŜądane cele altruizmu i konformizmu oraz egalitaryzmu i kolektywizmu”. Z tym
stwierdzeniem związana jest weryfikacja hipotezy H4 i H5, ale zanim ukaŜę te powiązania,
przedstawię wyniki weryfikacji hipotezy H3.
OtóŜ, poprzez treść zawartą w hipotezie H3 zostały zbadane związki pomiędzy hierarchią
poŜądanych celów osób badanych, a ich poczuciem przywiązania do miasta rodzinnego. W tym
przypadku przyjęta została hipoteza H03, mówiąca o braku związku między badanymi aspektami.
Hipoteza H4 natomiast badała związek między hierarchią poŜądanych celów, a poczuciem
dorosłości. Z badań wynika, Ŝe im waŜniejszy cel altruizmu, tym większe poczucie dorosłości. Zaś
hipoteza H5 badała związek między poczuciem dorosłości osób badanych a przywiązaniem do
miejsca, gdzie istotny wpływ na poczucie dorosłości ma poczucie toŜsamości z miastem Poznań.
Wnioski z weryfikacji hipotez H2, H4 i H5 moŜna połączyć w sposób następujący: im
większe poczucie dorosłości, tym większe poczucie toŜsamości z miastem Poznań (hipoteza H5);
im większe poczucie toŜsamości z miastem Poznań, tym większa potrzeba celów altruizmu,
konformizmu oraz egalitaryzmu i kolektywizmu (hipoteza H2), a im waŜniejszy cel altruizmu, tym
większe poczucie dorosłości (hipoteza H4).
Altruizm jest postawą, w której osoba bezinteresownie troszczy się o dobro innych, moŜna
go traktować jako jedną z wielu wartości, które człowiek wybiera jako reprezentatywne dla swojej
osoby. Havighurst (1983, w: Brzezińska 2000, str. 234) zakłada, Ŝe jednym z wyznaczników
rozwojowych osób w okresie dorosłości jest obranie pewnych zbiorów wartości toŜsamych z
systemem etycznym, które stają się przewodnikiem zachowań. Natomiast konformizm pomaga
osobom podporządkować się nowym wartościom i zasadom oraz normom postępowania. Osobę
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
dorosłą cechuje egalitaryzm, czyli osiągnięcie społecznie odpowiedzialnego zachowania, rozwijanie
kompetencji
obywatelskich
oraz
dojrzałego
światopoglądu
mówiącego
o
równości
i
sprawiedliwości. Te właśnie cechy charakteryzują osobę z wysokim poczuciem dorosłości, co w
konsekwencji oznacza równieŜ wysoką toŜsamość z danym miejscem zamieszkania, co
udowodniono w wyŜej wymienionych weryfikacjach hipotez.
Weryfikacja wszystkich hipotez doprowadziła do modyfikacji wcześniej załoŜonego
schematu, co pokazano na Rys. 4.1.
Rys. 4.1. Interakcje między zmiennymi po weryfikacji hipotez
Źródło: opracowanie własne
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zakończenie
Problem przywiązania do miejsca w dzisiejszych czasach jest bardzo rozpowszechniony.
Dotyczy on prawie kaŜdej grupy wiekowej; ja w mojej pracy skupiłam się na młodych w okresie
wschodzącej dorosłości. Weryfikacja niektórych hipotez zaskoczyła mnie, mianowicie hipotezy H1,
mówiącej o braku związku między poziomem przywiązania do miejsca, a poczuciem samotności
oraz hipotezy H3, gdzie wniosek przedstawił się następująco, iŜ nie ma związku między hierarchią
poŜądanych celów, a poczuciem przywiązania do miejsca. Skłoniło mnie to do ponownego
przemyślenia problemu, co zaowocowało w efekcie chęcią przeprowadzenia w nieokreślonej
przyszłości kolejnych badań uszczegóławiających ten problem, a głównie znalezienia odpowiedzi
na pytanie „jakie czynniki powodują poczucie samotności u osób, które zmieniły miejsce
zamieszkania?”.
UwaŜam, Ŝe warto równieŜ zrobić podobne badania u osób powyŜej 35. roku Ŝycia, które są
naraŜone na zmianę pracy, a tym samym równieŜ często i na zmianę miejsca zamieszkania.
Temat jest bardzo ciekawy i wręcz nurtujący, więc uwaŜam, Ŝe jest niezwykle godny
zwrócenia uwagi.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Literatura
Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Bańka, A. (2005). Psychologia jakości Ŝycia. Warszawa: SPiA.
Bańka, A. (2006). Globalizacja pracy i kariery, a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej. Poznań.
(maszynopis referatu).
Bell, P. A., Greene, Th. C., Fisher, J. D. (2004). Percepcja i wiedza środowiskowa.
W: Bell, P. A., Greene, Th. C., Fisher, J. D. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Bell, P. A., Greene, Th. C., Fisher, J. D. (2004). Projektowanie mieszkań i środowisk instytucjonalnych.
W: Bell, P. A., Greene, Th. C., Fisher, J. D. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Brzezińska, A. (2000). Czym jest i czego dotyczy rozwój.
W: Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar.
Brzezińska, A. (2000). Jak przebiega zmiana rozwojowa?
W: Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar.
Brzezińska, A. (2000). Jak zmienia się człowiek w ciągu Ŝycia?
W: Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar.
Kielar—Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu Ŝycia.
W: Strelau, J. (2000). Psychologia - podręcznik akademicki. Tom I. Podstawy psychologii. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kowalik, S., Brzeziński, J. (1998). Ekologiczny kontekst procesu diagnostycznego.
W: Sęk, H. (1998). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mietzel, G. (2002). Psychologia ludzkiego rozwoju.
W: Mietzel, G. (2002). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Sęk, H. (2001). Psychologia kliniczna. Wybrane formy patologii zjawisk społecznych.
W: Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar.
Teluk, T. (2005). Między globalizacją a regionalizacją. Międzynarodowy Przegląd Polityczny, 11-2005.
Internetowa encyklopedia: pl.wikipedia.org.
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Załączniki
Zał. Nr 1. Kwestionariusz Poczucia Dorosłości Arnetta
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zał. Nr 2. Skala Poczucia Samotności UCLA Robins’a, Shaver’a i Wrightsman’a
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zał. Nr 3. Skala Przywiązania Do Miejsca William’a
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zał. Nr 4. Inwentarz PoŜądanych Celów (Conceptions of the Desirable – Lorr, Suziedelis,
Tomesk)
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zał. Nr 5. Procedura wyliczeniowa poziomu α Cronbacha dla Kwestionariusza Poczucia
Dorosłości.
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
_
Mean
34,7200
R E L I A B I L I T Y
A N A L Y S I S
Variance
27,5118
-
S C A L E
N of
Variables
49
Std Dev
5,2452
A N A L Y S I S
-
(A L P H A)
S C A L E
(A L P H A)
Item-total Statistics
DZIECI
PR_ETAT
PR_DORYW
PR_NIEPE
WL_GOSP
M_RODZ
M_OSOBNO
FINAN_RO
MALZENST
DZIE_PLA
RELI_WAZ
PEW_RELI
DOJRZAL
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
34,7200
34,7200
34,2600
34,3200
34,7200
34,7200
33,7200
33,3000
32,1400
32,0400
32,1400
32,1800
31,9800
33,7400
33,7200
34,7200
34,6400
33,9600
33,8800
34,5600
34,1600
34,0200
33,8200
34,3600
34,1200
34,5600
34,2400
34,5600
34,3200
34,4600
34,0200
33,8600
34,3800
34,0200
27,5118
27,5118
27,2984
27,9771
27,5118
27,5118
27,5118
26,6224
26,6943
25,8351
30,7759
29,6200
24,5098
27,5841
27,5118
27,5118
26,4800
27,4678
27,9445
26,0065
25,4433
26,3465
26,8853
24,7657
25,7404
26,5780
25,4106
27,1902
24,7935
26,2127
26,7139
27,8780
25,0976
25,6527
Corrected
ItemTotal
Correlation
,0000
,0000
-,0076
-,1357
,0000
,0000
,0000
,1246
,0525
,2047
-,4456
-,3039
,4800
-,0621
,0000
,0000
,3392
-,0314
-,1455
,3622
,3592
,2001
,1701
,5203
,3040
,2087
,3629
,0478
,5019
,2431
,1220
-,1321
,4558
,3508
Alpha
if Item
Deleted
,6622
,6622
,6688
,6771
,6622
,6622
,6622
,6597
,6685
,6541
,7207
,7133
,6315
,6638
,6622
,6622
,6511
,6685
,6727
,6468
,6430
,6546
,6573
,6320
,6472
,6548
,6427
,6631
,6329
,6520
,6596
,6714
,6369
,6447
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
_
33,9000
34,0800
34,5600
34,3200
34,1600
33,9600
34,2800
R E L I A B I L I T Y
26,6224
26,7282
27,3943
25,2016
26,8718
26,5698
25,2261
,1845
,1094
-,0051
,4157
,0747
,1700
,4039
A N A L Y S I S
-
S C A L E
,6559
,6606
,6657
,6392
,6632
,6566
,6398
(A L P H A)
Item-total Statistics
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
34,6200
34,0000
34,4000
34,2400
34,3000
34,2800
34,4800
33,9000
27,5057
26,0816
25,6327
24,9616
25,1939
24,4098
25,4792
26,7449
Corrected
ItemTotal
Correlation
-,0270
,2643
,3473
,4552
,4135
,5753
,4240
,1535
Alpha
if Item
Deleted
,6655
,6505
,6447
,6359
,6392
,6270
,6410
,6576
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items = 49
,6619
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zał. Nr 6. Procedura wyliczeniowa poziomu α Cronbacha dla Skali Przywiązania Do Miejsca
Poczucie toŜsamości - Poznań
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
18,1800
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
6
Variance
70,8853
Std Dev
8,4193
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
15,0400
15,1400
15,3000
14,9800
15,3600
15,0800
52,7331
51,1433
48,2143
46,3057
52,9290
47,7078
Item-total Statistics
PO1
PO3
PO5
PO7
PO9
PO11
Alpha
if Item
Deleted
,7575
,7986
,8795
,8597
,7407
,8604
,9331
,9282
,9178
,9211
,9349
,9203
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items =
6
,9377
Poczucie zaleŜności – Poznań
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
17,1400
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
6
Variance
48,6127
Std Dev
6,9723
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
Alpha
if Item
Deleted
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
PO2
PO4
PO6
PO8
PO10
PO12
14,2600
14,3400
14,4200
14,1400
14,4000
14,1400
34,7678
33,1678
32,7792
34,4494
35,5510
35,4290
,7553
,7840
,8320
,7862
,7178
,6464
,8951
,8908
,8835
,8909
,9003
,9109
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items =
6
,9113
Poczucie toŜsamości – miasto rodzinne
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
28,3000
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
6
Variance
61,8878
Std Dev
7,8669
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
23,6000
23,3400
23,7200
23,5000
24,0400
23,3000
45,6327
43,4943
41,0220
40,8265
46,9371
43,6429
Item-total Statistics
R1
R3
R5
R7
R9
R11
Alpha
if Item
Deleted
,7740
,8271
,8552
,8272
,6442
,8376
,9181
,9108
,9067
,9112
,9334
,9097
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items =
6
,9285
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Poczucie zaleŜności – miasto rodzinne
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
25,4400
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
6
Variance
60,2514
Std Dev
7,7622
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
21,4200
21,1200
21,0600
21,1400
21,0800
21,3800
44,0853
43,0873
40,4657
44,1637
42,1567
42,1180
Item-total Statistics
R2
R4
R6
R8
R10
R12
Alpha
if Item
Deleted
,7215
,6484
,8034
,7190
,7554
,7291
,8834
,8950
,8700
,8838
,8779
,8819
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items =
6
,8998
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zał. Nr 7. Procedura wyliczeniowa poziomu α Cronbacha dla Kwestionariusza Poczucia
Samotności
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
58,8000
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
20
Variance
66,2857
Std Dev
8,1416
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
56,0000
55,9800
55,8600
56,0600
55,7600
55,9200
55,9400
55,9400
55,6200
55,8000
55,7200
55,9800
55,8800
55,7000
56,0000
55,9200
55,9200
56,0800
55,6400
55,4800
61,6735
59,5710
58,9392
57,5678
57,7780
61,3404
59,6902
63,8127
61,1384
59,1837
60,6955
60,0608
58,5976
61,3571
60,6122
60,6465
61,0139
60,6873
58,6841
59,4792
Item-total Statistics
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
,4775
,5578
,5739
,7157
,6403
,5297
,5155
,2349
,4832
,5863
,5587
,5980
,6464
,5051
,4335
,6125
,3567
,4922
,6237
,6337
Alpha
if Item
Deleted
,9005
,8984
,8980
,8938
,8960
,8994
,8997
,9057
,9003
,8976
,8986
,8975
,8959
,8999
,9020
,8976
,9049
,9001
,8965
,8965
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items = 20
,9036
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Zał. Nr 8. Procedura wyliczeniowa poziomu α Cronbacha dla Inwentarza PoŜądanych Celów
Czynnik 1
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
_
Mean
164,4000
R E L I A B I L I T Y
A N A L Y S I S
Variance
434,4898
-
S C A L E
N of
Variables
45
Std Dev
20,8444
A N A L Y S I S
-
(A L P H A)
S C A L E
(A L P H A)
Item-total Statistics
P1
P2
P4
P10
P13
P14
P15
P16
P18
P24
P27
P30
P35
P36
P37
P49
P54
P55
P68
P69
P70
P72
P78
P79
P87
P94
P95
P97
P101
P104
P105
P108
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
160,9400
162,1000
161,0400
160,4800
161,0400
160,5200
159,8000
160,5200
161,0200
160,6800
160,4000
160,7200
160,2400
160,3800
160,5000
160,2400
160,5600
160,4600
161,7400
160,5400
160,5800
161,0200
160,7000
160,7000
160,2800
160,8400
160,7600
160,7000
160,7000
160,7000
160,1600
160,7600
411,2412
413,7653
416,3657
412,4996
405,5902
421,2751
425,9184
411,6833
420,9588
413,3649
416,0408
419,2669
414,8800
414,6078
417,6020
415,8596
421,3943
419,0290
411,0535
410,9065
417,1465
411,7343
420,9082
418,0102
416,0016
421,1576
422,8392
419,6837
411,1939
414,5408
412,5453
401,9004
Corrected
ItemTotal
Correlation
,5179
,3244
,4725
,4915
,7205
,4979
,3279
,7648
,4564
,6438
,5398
,4838
,6603
,6961
,5044
,4663
,4518
,5634
,4497
,6997
,5294
,6169
,3866
,7856
,6134
,5163
,4592
,4388
,6852
,6236
,6818
,7835
Alpha
if Item
Deleted
,9489
,9516
,9491
,9491
,9474
,9489
,9497
,9475
,9491
,9480
,9486
,9489
,9480
,9479
,9488
,9491
,9491
,9486
,9497
,9477
,9487
,9481
,9495
,9480
,9483
,9488
,9491
,9492
,9478
,9482
,9478
,9469
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
P109
P111
P112
P113
P121
P124
P126
P128
P129
_
160,4800
160,3400
160,5000
160,4400
161,8600
160,3200
161,2200
162,1800
160,7400
R E L I A B I L I T Y
412,7853
416,6371
412,4184
416,6188
402,0412
420,5894
421,5629
411,1710
421,8290
A N A L Y S I S
,7200
,5514
,7208
,6710
,6771
,4933
,4389
,5086
,4523
,9477
,9486
,9477
,9481
,9477
,9489
,9492
,9490
,9491
-
(A L P H A)
S C A L E
Item-total Statistics
P136
P34
P39
P88
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
160,4600
161,2600
161,2400
160,7400
421,8861
423,3800
416,4718
415,7065
Corrected
ItemTotal
Correlation
,4800
,2690
,4499
,4350
Alpha
if Item
Deleted
,9490
,9504
,9492
,9494
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items = 45
,9498
Czynnik 2
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
104,7400
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
29
Variance
165,1351
Std Dev
12,8505
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
100,7600
101,1200
100,9600
152,8800
149,9037
147,5086
Item-total Statistics
P3
P6
P7
,5049
,6725
,6441
Alpha
if Item
Deleted
,9119
,9090
,9093
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
P8
P9
P19
P21
P26
P29
P33
P38
P40
P44
P47
P51
P65
P80
P84
P86
P91
P102
P106
P119
P115
P117
P127
P131
P135
P138
_
100,8200
100,7200
101,2400
101,5000
101,1200
101,1200
101,4000
100,7800
100,8600
101,0800
101,1800
101,2600
101,3000
101,0200
101,2400
101,0400
101,0800
102,0200
100,8800
101,5800
101,0400
100,8400
101,2000
101,2400
101,4200
100,9000
R E L I A B I L I T Y
155,2935
154,5322
155,4922
154,2959
155,6588
158,4343
158,4898
154,9914
154,0004
154,6465
157,0486
154,9310
158,1327
152,4282
150,9616
152,9780
155,9935
153,7751
152,3935
156,1669
150,8147
158,1780
151,0204
156,1045
155,4731
155,3980
A N A L Y S I S
,4151
,5236
,6046
,4394
,4945
,4180
,2989
,4562
,5293
,4962
,3649
,4880
,3672
,4914
,6751
,5518
,5041
,3544
,6057
,4564
,6404
,3630
,6968
,4433
,4739
,6071
,9134
,9116
,9110
,9131
,9121
,9132
,9151
,9127
,9115
,9120
,9141
,9122
,9139
,9123
,9092
,9111
,9120
,9159
,9103
,9126
,9096
,9139
,9089
,9128
,9124
,9109
-
(A L P H A)
S C A L E
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items = 29
,9148
Czynnik 3
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
104,7400
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
29
Variance
165,1351
Std Dev
12,8505
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
Alpha
if Item
Deleted
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
P3
P6
P7
P8
P9
P19
P21
P26
P29
P33
P38
P40
P44
P47
P51
P65
P80
P84
P86
P91
P102
P106
P119
P115
P117
P127
P131
P135
P138
_
100,7600
101,1200
100,9600
100,8200
100,7200
101,2400
101,5000
101,1200
101,1200
101,4000
100,7800
100,8600
101,0800
101,1800
101,2600
101,3000
101,0200
101,2400
101,0400
101,0800
102,0200
100,8800
101,5800
101,0400
100,8400
101,2000
101,2400
101,4200
100,9000
R E L I A B I L I T Y
152,8800
149,9037
147,5086
155,2935
154,5322
155,4922
154,2959
155,6588
158,4343
158,4898
154,9914
154,0004
154,6465
157,0486
154,9310
158,1327
152,4282
150,9616
152,9780
155,9935
153,7751
152,3935
156,1669
150,8147
158,1780
151,0204
156,1045
155,4731
155,3980
A N A L Y S I S
,5049
,6725
,6441
,4151
,5236
,6046
,4394
,4945
,4180
,2989
,4562
,5293
,4962
,3649
,4880
,3672
,4914
,6751
,5518
,5041
,3544
,6057
,4564
,6404
,3630
,6968
,4433
,4739
,6071
,9119
,9090
,9093
,9134
,9116
,9110
,9131
,9121
,9132
,9151
,9127
,9115
,9120
,9141
,9122
,9139
,9123
,9092
,9111
,9120
,9159
,9103
,9126
,9096
,9139
,9089
,9128
,9124
,9109
-
(A L P H A)
S C A L E
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items = 29
,9148
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Czynnik 4
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
53,0200
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
15
Variance
50,9588
Std Dev
7,1385
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
49,1800
49,8800
49,5000
49,2800
49,4600
49,5400
49,7800
49,3600
50,1600
49,2600
49,5600
49,3200
49,5000
49,2400
49,2600
45,8649
45,4547
41,3980
43,5935
45,1514
43,8045
47,6037
43,5412
44,7902
44,2780
46,5371
45,3241
42,7041
46,2269
46,1963
Item-total Statistics
P11
P43
P59
P60
P61
P62
P64
P74
P76
P83
P89
P110
P122
P123
P134
,3705
,3604
,7256
,5896
,4716
,5809
,2595
,5604
,5097
,5114
,4073
,5393
,6071
,5198
,5492
Alpha
if Item
Deleted
,8596
,8612
,8392
,8477
,8540
,8483
,8640
,8493
,8521
,8520
,8569
,8511
,8465
,8527
,8518
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items = 15
,8611
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl
Czynnik 5
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y
Statistics for
SCALE
Mean
29,9400
A N A L Y S I S
-
S C A L E
(A L P H A)
N of
Variables
10
Variance
30,7106
Std Dev
5,5417
Scale
Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance
if Item
Deleted
Corrected
ItemTotal
Correlation
27,3200
26,8200
26,8600
27,1000
27,1000
26,7600
26,6800
26,1600
27,4600
27,2000
26,3853
25,5792
23,6331
22,9082
26,2551
23,2882
27,5282
26,9127
24,9882
27,0612
Item-total Statistics
P17
P46
P66
P75
P77
P85
P92
P96
P103
P125
,3415
,5341
,6194
,6949
,3880
,6449
,2745
,5024
,3842
,2920
Alpha
if Item
Deleted
,7873
,7655
,7518
,7410
,7812
,7479
,7929
,7724
,7856
,7922
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =
50,0
N of Items = 10
,7908
Centrum DEMOSTENES www.centrum-demostenes.pl

Podobne dokumenty