Pobierz plik pdf - Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik pdf - Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie
cyan magenta yellow black
8
SCHUDNIJ Z KURIEREM
Kurier Lubelski, pi¹tek 9 lutego 2007
Trener g³ówny Konrad Gaca % 081 469 15 02, 668 786 166
Raka mo¿na pokonaæ
NA Z£OŒÆ SWEMU CHOREMU CIA£U – TRENING I DIETA IDEALN¥ RECEPT¥ NA SZCZʌCIE
Nie wolno
siê poddawaæ
Konrad Gaca, pomys³odawca
akcji Schudnij z Kurierem.
Kochane Grubasy
J
est m³od¹, atrakcyjn¹ kobiet¹,
wysportowana
sylwetka,
uœmiech na twarzy. Nic nie
wskazuje na to, ¿e Monika doœwiadczy³a w swoim ¿yciu tragedii,
¿e na drodze jej szczêœciu stanê³a
choroba nowotworowa.
Nie podda³a siê. Podjê³a leczenie.
Uci¹¿liwa chemioterapia, radioterapia, ci¹g³e kontrole lekarskie, postawi³a sobie wyzwanie — pokonaæ chorobê, wróciæ do swej pasji, jak¹ jest
trening, nadal kszta³towaæ swe cia³o,
doskonaliæ je.
Jej recepta na ¿ycie jest prosta,
ka¿dy dzieñ prze¿yæ tak, jakby to
mia³ byæ ostatni. Monika znalaz³a
kolejn¹ pasjê — pomaga ludziom, daj¹c im swoj¹ energiê i zapa³.
Jest instruktorem w naszym Centrum Odchudzania KM Magnum
Sport. Przychodz¹c do nas bêdziecie
mogli przekonaæ siê, jak ³atwo mo¿na pokochaæ trening, pokonaæ w³asne s³aboœci, bêdziecie mogli podzieliæ siê swoimi problemami. Dostaniecie zastrzyk energii do ¿ycia. Dziêki
Monice w naszym Centrum Odchudzania rozpoczê³y treningi ju¿ trzy
osoby, które walcz¹ z rakiem, które
równie¿ przechodzi³y chemioterapiê
i które teraz chc¹ cieszyæ siê ¿yciem!
Rozmowa z Monik¹ Wójcick¹, instruktork¹ kulturystyki i fitness
w Centrum Odchudzania KM Magnum Sport.
Wiele osób, które w ¿yciu przesz³y to, co Pani, zamyka siê w sobie, izoluje od ludzi, nie mówi
o chorobie.
Ludzie boj¹ siê raka, wiedz¹, ¿e
jest to choroba œmiertelna. Nie
wiedz¹, w jaki sposób rozmawiaæ,
jak dotkn¹æ tego problemu. Przekonani s¹, ¿e rak to wyrok, ¿e to
ju¿ koniec.
Pani pokazuje, ¿e wcale tak nie
musi byæ!
Najwa¿niejsze to otworzyæ siê na ludzi, opowiedzieæ innym o problemie, wtedy jest du¿o ³atwiej walczyæ
z chorob¹, znosiæ jej ujemne efekty.
W walce z nowotworami w leczeniu
stosuje siê chemioterapiê, radioterapiê. Cykl z regu³y trwa pó³ roku. Jego skutkiem jest kiepskie samopoczucie spowodowane leczeniem.
Najgorzej, szczególnie kobiety znosz¹ zmiany w wygl¹dzie, chodzi
o utratê w³osów, brwi, rzês, a tak¿e
oczywiœcie i zmiany chirurgiczne.
Niektóre z kobiet trac¹ pierœ, powstaj¹ blizny, szramy, obrzêki po
usuniêciu wêz³ów ch³onnych. Zdecydowana wiêkszoœæ w³aœnie wtedy
boi siê wyjœæ na zewn¹trz, traci poczucie pewnoœci siebie, wydaje im
siê, ¿e s¹ gorsze. To bardzo z³e myœlenie, z³a postawa. Jak najszybciej musz¹ zmieniæ swoje postêpowanie,
wyznaczyæ sobie cele, znaleŸæ dzia³kê, w której mo¿na siê zrealizowaæ.
Pani postanowi³a æwiczyæ i pomagaæ w Centrum Odchudzania
ludziom maj¹cym k³opoty z nadwag¹.
Od zawsze by³am aktywna, interesowa³ mnie sport, szczególnie si³o-
wy, jak równie¿ trening wytrzyma³oœciowy. Wiedzia³am,
¿e coœ z tego wyjdzie, wi¹za³am
z tym przysz³oœæ, zbyt wiele
czasu mi to poch³ania³o,
abym to zarzuci³a. W czerwcu ubieg³ego roku, w trakcie kursu instruktorskiego,
dowiedzia³am siê, ¿e jestem
chora, ¿e mam raka. Przestraszy³am siê, ¿e to koniec
sportu, æwiczeñ w moim ¿yciu. Rzeczywiœcie, lekarze
tak powiedzieli. Operacja,
chemioterapia, radioterapia. To wszystko by³o bardzo mêcz¹ce.
I po tym wszystkim znalaz³a pani si³y, ¿eby wróciæ
do sportu?
Ba³am siê, ¿e jak przestanê,
to ju¿ nigdy nie wrócê.
Chcia³am mieæ ci¹g³y kontakt ze sportem. Jak nie
z æwiczeniami, to z ludŸmi, si³owni¹. Na pocz¹tku
musia³am
zapomnieæ
o treningu. Do æwiczeñ
powoli zaczê³am wracaæ
ju¿ w trakcie chemioterapii i trenujê do dzisiaj.
Dziêki Pani do klubu
trafi³y trzy osoby, które
podobnie jak Pani zmaga³y siê
z chorob¹ nowotworow¹. Jak uda³o siê je przekonaæ?
Oni nie s¹ inni, a nawet s¹ silniejsi,
bo ta choroba, walk¹, któr¹ podjêli,
ich wzmocni³a. To im powiedzia³am, ¿e musz¹ normalnie ¿yæ. W naszym klubie nikt z nikogo siê nie
naœmiewa, ¿e jest chudy czy bardzo
gruby. Akceptujemy siebie takimi,
jacy jesteœmy. Wspólnie walczymy
o szeroko rozumiane zdrowie, dobre samopoczucie.
ULUBIONE
ÆWICZENIE
Monika na stepperze. – To znakomite
æwiczenie na poœladki, ³ydki, spalanie
tkanki t³uszczowej. Fot. BAS
Kamil Krasnodêbski
æwiczy w klubie od po³owy listopada:
Monika ma znakomite podejœcie do trenuj¹cych, zawsze
znajdzie dla ka¿dego czas,
udzieli odpowiedzi na ka¿de pytanie.
Przychodz¹c tutaj nie mia³em pojêcia,
jak trenowaæ, dzisiaj dziêki jej cennym
wskazówkom ju¿ wiem. To bardzo mi³a, sympatyczna kobieta. To, co j¹ spotka³o, poruszy³o mnie. Nie spodziewa³em siê, ¿e osoba z takimi problemami
mo¿e tak ¿yæ, tak cieszyæ siê z tego, co
robi. Trening pod okiem Moniki dodatkowo mnie motywuje, zreszt¹ chyba
nie tylko mnie w tym klubie.
MONIKA WÓJCICKA
ma 28 lat. Jest absolwentk¹ filozofii
w UMCS w Lublinie, instruktork¹
kulturystyki i fitness, prowadzi codziennie zajêcia w Centrum Odchudzania KM Magnum Sport.
n NASI PILOCI
Czwórka pilotów trzeciej edycji akcji „Chudniesz-wygrywasz zdrowie” ma ju¿ za
sob¹ cztery miesi¹ce walki z nadmiarem t³uszczu. W sumie Edyta £ysiak, Dorota
Matwiejczyk, Janusz Zniszczyñski i Dariusz Czeranowski stracili ponad 110 kg.
Podobnie jak w ostatnim rankingu, tak¿e i w obecnym tyle samo wa¿y najstarszy i najciê¿szy z naszych pilotów Janusz Zniszczyñski. Czy¿by przesta³ chudn¹æ? Nie, po prostu
na wadze stanie dopiero w tym tygodniu. Z trójki pilotów najszybciej w dalszym ci¹gu
traci kilogramy Dariusz Czeranowski, od œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zrzuci³ ju¿ 27 kg.
JANUSZ ZNISZCZYÑSKI
Nauczyciel przysposobienia obronnego w II LO nie opuszcza zajêæ w Centrum Odchudzania. Z pewnoœci¹ lada
dzieñ bêdzie wa¿y³ poni¿ej 200 kg.
DARIUSZ
CZERANOWSKI
Nadal chudnie
w b³yskawicznym tempie.
SPONSOR NAGRODY G£ÓWNEJ
W odchudzaniu polecamy specjalny
rewolucyjny suplement odchudzaj¹cy SLIM Formu³a.
SLIM Formu³ê mo¿na kupiæ w Pa³acu
Parysów
ul. Bernardyñska 3,
II piêtro
tel. (0-81) 4691502
n KONKURS
Odpowiedz na pytanie: Jaki suplement powinien byæ stosowany po chemioterapii, który wzmacnia odpornoœæ organizmu, dodaj¹c si³y i energii do ¿ycia.
A L-karnityna, B Slim Caps, C Siberian Ginseng
Do wygrania karnet Vacu-Well (wartoœæ 250 z³), dwa karnety 10-dniowe do Centrum
Odchudzania oraz 60-minutowy do solarium. £¹czna suma nagród 400 z³otych! Na
poprawne odpowiedzi czekamy dzisiaj o godzinie 10 pod numerem 081 532-66-34.
PATRONI MEDIALNI
SPONSORZY
PATRONAT
HONOROWY
MARSZA£EK
WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
8
pt kolor
Agnieszka Antol
lublinianka, trenuje w Centrum Odchudzania w KM Magnum Sport od
paŸdziernika ubieg³ego roku:
Jestem pe³na podziwu dla Moniki. Nie ukrywam, ¿e ze
wszystkich instruktorów w klubie pod
jej skrzyd³ami æwiczy mi siê najlepiej.
Jest wymagaj¹ca, ale dobrze wie, kogo
na co staæ. Nie wiedzia³am, co j¹ spotka³o, nie da³a tego po sobie poznaæ.
Emanuje radoœci¹ ¿ycia i ¿yczliwoœci¹,
bardzo motywuje nie tylko mnie do
przychodzenia na zajêcia do Pa³acu Parysów.
n SUPLEMENT
EDYTA
£YSIAK
Dziennikarka
Radia Lublin
wa¿y ju¿ 87
kilogramów.
DOROTA
MATWIEJCZYK
Nie brakuje jej
determinacji
w walce z nadwag¹.
n MÓWI¥
KLUBOWICZE
PROMOCJA
120 kapsu³ek
99 z³
www.chudnieszwygrywasz.pl
Bezp³atnych konsultacji
uczestnikom akcji udziela
Lublin, Hempla 5
tel. 081-534-74-80
cyan magenta yellow black

Podobne dokumenty