Kolejna odsłona konkursu MSI Polska luty 2009

Transkrypt

Kolejna odsłona konkursu MSI Polska luty 2009
Produkty
i rozwiązania
dla poszczególnych branż przemysłowych
Informator 2008
Budowlana
Chemiczna
Elektroniczna
Energetyczna
Farmaceutyczna
Metalowa
Odzieżowa
Papiernicza
Samochodowa
Spożywcza
IT
www.msipolska.pl
INFORMATOR
B
c
E
E
f
Branża budowlana
4
Branża chemiczna
6
Branża elektroniczna
10
Branża energetyczna
13
Branża farmaceutyczna
16
Alfabetyczny indeks firm
2008
m
o
p
s
s
I
Branża metalowa
19
Branża odzieżowa
22
Branża papiernicza
26
Branża samochodowa
28
Branża spożywcza
31
Branże inne
34
Wykaz firm występujących w informatorze; podane są numery stron, na których pojawiają się informacje o produktach
dla określonych branż przemysłowych
3F Vision ............................................................4
7milowy sp. z o.o............................... 4, 6, 10,
.......................... 15, 16, 19, 22, 26, 28, 33, 34
D
Digitland ........................4, 11, 20, 29, 32, 35
DS Software sp. z o.o. ......... 5, 6, 11, 19, 34
DST sp. z o.o. .............................................7, 16
A
ABC Data Centrum
Edukacyjne sp. z o.o......................... 4, 6, 10,
.......................... 15, 16, 19, 22, 26, 28, 33, 34
ABIS SC ...............................................6, 10, 16,
.........................................19, 22, 26, 28, 31, 34
AEC Design sp. z o.o.......................4, 10, 15,
.............................................. 16, 19, 26, 28, 33
Apator Rector............................................... 15
Apriso............................................6, 10, 16, 19
Asseco Business Solutions, Pion
Biznesowy Incenti ...................................... 34
Asseco Business Solutions, Pion
Biznesowy Safo............................................ 34
Asseco Business Solutions, Pion
Biznesowy Softlab ...................................... 35
Asseco Business Solutions, Pion
Biznesowy WA-PRO.................................... 35
ASTOR sp. z o.o. ...........6, 10, 13, 19, 28, 31
Autodesk ...................................................4, 28
AutoR KSI ................6, 10, 15, 19, 22, 28, 34
B
BCS Polska sp. z o.o. .................. 4, 6, 10, 15,
................................. 16, 19, 22, 26, 28, 31, 34
Bonair.............................................................. 15
BPSC SA ...............4, 6, 10, 13, 19, 22, 28, 31
BRZ Polska ........................................................4
bs4 business solutions sp. z o.o. ..............4,
....................................... 10, 19, 22, 26, 28, 34
Buknet.pl ............................................. 4, 6, 10,
..................................15, 16, 19, 22, 26, 28, 33
Butorg ................................................................4
C
CAD-Projekt .....................................................4
CAIRO-soft..................................................... 28
Centrum Edukacji Nowoczesnej .............4,
................................................ 6, 10, 15, 16, 19,
................................................22, 26, 28, 33, 34
Centrum Komputerowe
ZETO SA ................................6, 10, 22, 33, 34
Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO w Jeleniej Górze........ 22
Chandney Software ......................................5
Columbus Polska ........................................ 16
Computec SA ............................................... 10
Controlling Systems ..............................6, 16
E
e-Business Solutions ............ 11, 16, 19, 34
Econproject .....................................................5
Embedos sp. z o.o. ...................................... 34
Epicor Software Poland .............. 11, 19, 28
EuroSoft Invent .......................................6, 16
EUROSOFT.............................................. 22, 33
F
FBD .....................................................................6
G
Globema sp. z o.o. ...................................... 13
GM System Integracja Systemów
Inżynierskich sp. z o.o. ................................5,
.............................................. 11, 15, 19, 29, 34
GramSoftware sp. z o.o. ..............................5,
.............. 6, 11, 15, 16, 20, 22, 26, 29, 33, 34
H
HDF sp. z o.o. ...................................... 5, 7, 11,
...........................15, 16, 20, 22, 26, 29, 33, 34
HEUTHES sp. z o.o. .............5, 11, 20, 29, 35
Hogart Business Systems sp. z o.o. ....... 32
I
IDS Scheer ........................................... 5, 7, 11,
.......................... 15, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 35
IFS Poland...........................................5, 15, 23
IGE+XAO ........................................................ 11
INF ENERG ..................................................... 15
InForum Business Intelligence............... 23
Infovide-Matrix............................................ 15
Insoft sp. z o.o. ............................................. 20
INTERsoft ..........................................................5
ISL Innowacyjne
Systemy Logistyczne sp. z o.o. .................5,
.......................................... 7, 11, 17, 23, 29, 33
IT.integro sp. z o.o. ...........................7, 17, 22
itelligence...........................................5, 20, 29
Komtech ....................................................7, 17
Konica Minolta............................................. 15
L
Lawson Software .......................... 23, 29, 32
Logica Poland sp. z o.o.............................. 13
Logisys ..............7, 11, 17, 20, 23, 26, 29, 33
Logotec Enterprise SA ................................5,
...............7, 11, 15, 17, 20, 23, 27, 29, 33, 35
M
Macrologic SA ....................... 4, 8, 17, 23, 32
MGX Infoservice ................................ 5, 7, 12,
.......................... 15, 17, 20, 23, 27, 29, 33, 35
Mitek Industries Polska................................5
MMgeo ..............................................................5
more7 Polska sp. z o.o. .................... 5, 7, 12,
.......................... 15, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 35
MT Prokhard ................................................. 23
MTM Digital .....................................................5
N
NetCRM Polska ............................................ 35
Numeron sp. z o.o....................................... 14
O
ODL sp. z o.o. ....................................7, 12, 15,
................................. 17, 20, 23, 27, 30, 33, 35
OPTeam .......................................................... 15
Oracle Polska .................................. 12, 18, 21
Orgbud-Serwis ...............................................5
P
Panda Security Polska ..................... 5, 8, 12,
.......................... 15, 17, 21, 24, 27, 30, 33, 35
Parasoft ................................................... 12, 30
PC Guard SA ....................................... 5, 8, 12,
.......................... 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
Pivotal Polska ................. 5, 8, 12, 18, 21, 24
Programowanie Maszyn Cyfrowych
Piotr Chyliński .................................................5
PSI Produkty i Systemy
Informatyczne....................................... 21, 30
J
Junisoftex sp. z o.o. ....7, 15, 20, 23, 29, 35
Q
QAD Polska sp. z o.o.................................. 11,
...................................................... 17, 20, 29, 33
Quantum software SA .............................. 27
K
Kelvin IT.......................................................... 23
Kom-Pakt ............................................7, 15, 17
R
RavNet .................................................. 5, 8, 12,
.......................... 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
REKORD Systemy
Informatyczne sp. z o.o. ........................... 12,
...................................................... 20, 24, 29, 33
Robobat ............................................................5
Rodan Systems SA ...................................... 27
S
Sabur ....................................12, 15, 18, 30, 36
Sage Symfonia sp. z o.o. .........5, 27, 30, 36
SAP Polska ........................................................5
SAS Institute ...............................8, 15, 18, 27
SATO Polska ........................................ 5, 8, 12,
................................. 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
ScandiSoft sp. z o.o. ......................... 5, 8, 12,
................................. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33
SENTE Systemy
Informatyczne sp. z o.o. ..............................8,
....................11, 15, 18, 21, 23, 26, 30, 33, 36
Siemens PLM
Software (PL) sp. z o.o. .................... 5, 8, 12,
...........................15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
SILPOL SJ ................................................ 12, 27
Simex sp. z o.o.............................................. 12
SKK – Systemy Kodów Kreskowych .8, 18
SMARTTECH sp. z o.o................................. 12
Soldis................................................. 12, 21, 30
StatConsulting sp. z o.o. ...... 12, 18, 27, 36
Symantec ....................................................... 15
T
T Komp Tomasz Kruszewski ............. 24, 27
TCDS ...................................................................5
Technodat ....................................... 12, 21, 27
Tekom ............................................................. 21
TETA SA ........5, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
TQMsoft ......................................................... 30
Transition Technologies SA ..................... 14
Trax ........................................................... 12, 21
U
Usługi Informatyczne i Projektowe,
Bogdan Rozwenc...........................................5
V
Varico Rałał Łożyński ................................. 36
VIX Automation sp. z o.o. ..............8, 26, 33
W
Wydawnictwo Verlag Dashofer ................5
Z
ZEP-INFO........................................................ 15
INFORMATOR
2008
Informatyka
w przekroju pionowym
Informator 2008
Redaktor naczelna
Elżbieta Jaworska
[email protected]
Współpraca
Andrzej Czerwiec,
Marek Młynarski,
Cezary Pochrybniak,
Jerzy Szyller
Tłumaczenia
Michał Andrzejczak
Projekt graficzny okładki,
skład i łamanie
Grzegorz Solecki
[email protected]
Reklama
Aleksandra Krajewska
[email protected]
Administracja
Anna Pacek
[email protected]
Marketing/prenumerata
Marta Stefańska
[email protected]
Druk i oprawa
Drukarnia Taurus
WYDAWNICTWO
Trade Media International Holdings
sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 59A
02-661 Warszawa
tel. +48 22 852 44 15
faks +48 22 899 29 48
www.trademedia.us
Prezes zarządu
Michael J. Majchrzak
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy tekstów niezamówionych.
Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń. Magazyn jest
wydawany na licencji Reed Business Information.
W
edług raportu IDC z grudnia 2007 r. polscy przedsiębiorcy zwiększyli inwestowanie w rozwiązania IT – wartość inwestycji oszacowano na ok. 8 miliardów
USD, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do 2006 r. IDC przewiduje wzrost
wydatków w zakresie IT na poziomie 12,8% przez następnych pięć lat, najszybszy
w sektorze MSP (małych i średnich przedsiębiorstw).
W badaniach IDC sektor produkcyjny uplasował się na drugim miejscu pod względem
wydatków na IT (między telekomunikacją a branżą finansową), z udziałem 21,5% (wzrost
o prawie 20% w stosunku do 2006 r.). Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestują w rozwiązania ERP, w logistykę i usługi informatyczne.
Światowe trendy
Aberdeen Group, badająca trendy w sektorze IT, w raporcie z lipca 2008 r. poddaje analizie wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness), jeden z mierników stosowanych
w obliczaniu efektywności produkcji. Posługiwanie się miernikiem OEE jest szczególnie
ważne dla zakładów produkcyjnych, ponieważ informacja o procentowej wartości OEE
daje wiedzę na temat efektywności produkcji, a zwiększenie tego wskaźnika o kilka procent przynosi przedsiębiorstwu ogromne korzyści finansowe. OEE łączy informacje
o jakości produktów, dostępności sprzętu i wydajności produkcji.
Według Aberdeen Group większość przedsiębiorstw wskazuje poprawę wydajności
produkcji jako sposób na zredukowanie kosztów operacyjnych. 77% firm uważa potrzebę redukowania kosztów operacyjnych za najwyższą konieczność i priorytet
w działaniach. W związku z tym niezbędne stają się inwestycje w zakresie systemów IT
do zarządzania produkcją i wydajnością.
Jak wynika z raportu, w najlepszych przedsiębiorstwach wskaźnik OEE wynosi 91%,
najgorzej wypada sektor spożywczy z przeciętnym wskaźnikiem na poziomie 76%.
Według analityków w celu poprawy OEE przemysł spożywczy powinien skupić się m.in.
na zdobywaniu danych w czasie rzeczywistym oraz automatycznym przekazywaniu
informacji do systemów biznesowych oraz zapewniać wizualizację i analizę danych
w czasie rzeczywistym.
Istotne jest także inwestowanie w systemy wspomagające rozwiązywanie najważniejszych zagadnień pojawiających się w procesie produkcji – MES (Manufacturing Execution
System), EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) i SPC (Statisitcal Process Control).
Na naszym podwórku
Opublikowana przez firmę badawczo-analityczną DiS w lipcu br. analiza informatyzacji
100 największych polskich przedsiębiorstw (oparta na Liście 500 dziennika Rzeczpospolita) wykazuje relatywnie niewielką dynamikę wydatków tego sektora w porównaniu
z całym rynkiem. Wynika z niej, że łączne wydatki 100 największych przedsiębiorstw na
informatykę wyniosły w 2007 r. ok. 5,7 mld zł (ok. 4,5 mld zł w uznawanym za kryzysowy
roku 2002). W odniesieniu do ogólnych oszacowań DiS dla rynku informatyki w 2007 r.
oznacza to, że nakłady na informatykę wśród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce
stanowiły ok. jednej czwartej wszystkich nakładów na informatykę na terenie kraju (w
2002 r. pierwsze 100 przedsiębiorstw generowało ok. jednej trzeciej rynku IT w Polsce).
Wartość rynku IT w 2007 r. wg wstępnych ocen DiS wynosiła 22,8 mld zł.
Przeciętne nakłady roczne na informatykę w grupie 100 największych stanowiły
w 2007 r. – według ocen DiS – 0,97% łącznych przychodów analizowanych 100 przedsiębiorstw, a zatem mniej niż w roku 2002 (1,3%). Największy udział nakładów na informatykę, liczony jako procent przychodów ogółem, odnotowano w 2007 r. w bankowości
– 5,3% (3,3% w 2002 r.). W 2007 r. bankowość wyprzedziła dominującą przez kilka lat
telekomunikację, której poziom nakładów na informatykę jest bardziej wyrównany
i rzadko spada poniżej 4% przychodów rocznych. Następne branże notujące wysokie
udziały nakładów na informatykę w przychodach za 2007 r. to: sektor mediów i rozrywki,
ubezpieczenia oraz przemysł spożywczy. Najmniejsze względne nakłady na informatykę
ponoszą sektor wydobywczy oraz budownictwo.
Według danych DiS blisko milion zatrudnionych
w 2007 r. w przedsiębiorstwach z listy 100 największych
przedsiębiorstw w Polsce miało do dyspozycji ok. 326 tys.
stanowisk komputerowych (w 2002 r. 274 tys.). Oznacza to
przeciętny wskaźnik 35,7 komputera na 100 zatrudnionych
(w 2002 r. 35,2). W wielu branżach liczba komputerów
w latach 2002–2007 wzrastała. Spadek wystąpił przede
wszystkim w bankowości, transporcie i kolportażu oraz
przemyśle drzewnym i meblarskim.
Realna oferta
Jak wygląda rynek IT dla sektora przemysłowego? Przygotowując informator o produktach i rozwiązaniach IT
dla konkretnych branż, sugerowaliśmy się danymi, jakie
branże reprezentują nasi czytelnicy. W ten sposób wybraliśmy 10 branż. Przedstawiamy dla nich ofertę ogólną, którą
łatwo zaimplementować w każdej branży, oraz rozwiązania specjalistyczne, uwzględniające ich specyfikę. Prezentujemy rozwiązania kompleksowe, o szerokim zakresie
funkcji, np. ERP, MRP II, BI, CRM, oraz o ściśle zdefiniowanych zadaniach, np. MES (Manufacturing Execution System),
CAQ (Computer Aided Quality).
W naszym zestawieniu najliczniej reprezentowana jest
kategoria „systemy klasy ERP”. Rozwiązania te obejmują
wszystkie procesy produkcji i dystrybucji, integrują różne
obszary działania przedsiębiorstwa, usprawniają przepływ
krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i zapewniają błyskawiczne reagowanie na zmiany popytu. Zintegrowany system ERP umożliwia symulację różnorodnych
działań, analizę ich przebiegu oraz skutków, co pozwala
na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.
Nie ma systemów przeznaczonych dla przedsiębiorstw
określonej wielkości: małych, średnich czy dużych, ale są
systemy pomagające zarządzać działalnością. Przedsiębiorstwo handlowe potrzebuje sprawnego systemu CRM,
przedsiębiorstwo produkcyjne – systemu do zarządzania
produkcją MES, do planowania potrzeb materiałowych
MRP; działające w łańcuchu dostaw – SCM (Supply Chain
Management).
Każda branża produkcyjna ma trochę inne wymagania.
Na przykład w branży farmaceutycznej najważniejsza jest
kontrola jakości produktu, czyli potrzebne są systemy do
monitorowania parametrów środowiska produkcyjnego,
wizualizacji produkcji, zarządzania produkcją wsadową
(recepturową) itd. W branży motoryzacyjnej przydatne są
systemy PLM (zarządzanie cyklem życia produktu) zawierające oprogramowanie do projektowania produktów (CAD),
a także rozwiązania lean zapewniające skracanie drogi od
producenta do klienta. W branży energetycznej niezbędne
są systemy billingowe oraz GIS...
Każda branża ma swoją specyfikę i potrzebuje dostosowanych do niej rozwiązań. Mamy nadzieję, że w przygotowanym przez nas zestawieniu systemów IT dla poszczególnych branż przemysłowych czytelnicy znajdą dla siebie coś
odpowiedniego.
Sektor przemysłowy jest ciągle chłonnym rynkiem.
Szuka rozwiązań, sam inspiruje pomysły na nowe...
Redakcja
B
BRANŻA BUDOWLANA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
Digitland
www.digitland.com.pl
Kraków
Krzysztof Rutkowski
[email protected]
tel. 012 636 24 66, 636 74 79
Macrologic SA
www.macrologic.pl
Warszawa
[email protected]
Jarosław Witwicki
tel. 022 511 81 81
ERP/MRP II
ERP/MRP II/WMS
ERP/MRP II
Impuls 5
System Zarządzania Firmą
DIGITLAND ENTERPRISE
Xpertis
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP, pracujący
w architekturze klient-serwer lub
terminalowej. Służy do strategicznego i operacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem lub grupą
podmiotów skonsolidowanych.
System jest wielomodułowy – złożony z ponad 90 modułów funkcjonalnych, co pozwala na precyzyjne dopasowywanie go do strategii
biznesowej przedsiębiorstwa.
Może objąć działaniem strategiczne sfery działalności, takie jak:
sprzedaż, dostawy, księgowość,
rachunkowość zarządcza, BI,
kadry, płace, import, eksport,
gospodarka magazynowa, logistyka, serwis, gwarancje, produkcja,
zarządzanie magazynem wysokiego składowania, zarządzanie
układami rozproszonymi
Xpertis jest połączeniem wiedzy,
umiejętności i doświadczenia w
wykorzystaniu technologii informatycznych do efektywnego prowadzenia biznesu. Obejmuje metodę
wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania
w podstawowych obszarach
działalności:
planowania zasobów (ERP)
zarządzania wiedzą (KM)
analiz zarządczych (BI)
Firma wspólnie z klientem analizuje procesy przebiegające w jego
firmie. Doradza, jak dostarczane
przez nią narzędzia mogą pomóc
w realizacji założonych celów
biznesowych.
Mechanizmy zarządzania projektami (sprawami), wspieranie procesów planowania i budżetowania
z kontrolą realizacji, zarządzanie
produkcją (TPP, bilansowanie
zapotrzebowań materiałowych,
rozwiązywanie problemu wąskich
gardeł, zarządzanie zleceniami,
harmonogramowanie), rozliczanie
kosztów zleceń oraz projektów,
zarządzanie środkami transportu
w tym sprzętem budowlanym, karty pracy oraz rozliczanie kosztów
robocizny na zleceniach, zarządzanie dokumentacją techniczną
oraz obsługa procedur elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzanie bazą klientów, zarządzanie
serwisem, umowami, kontraktami
System znajduje zastosowanie w
przedsiębiorstwach handlowych,
produkcyjnych i usługowych.
Zawiera mechanizmy umożliwiające obsługę firm o specyficznych
wymaganiach, jak magazyny
wysokiego składowania, hurtownie
alkoholi, handel hurtowy paliwami,
sieci serwisowe, dystrybutorzy
broni czy salony samochodowe.
Aplikacja zapewnia tworzenie rozbudowanych, definiowanych przez
użytkownika raportów i analiz.
Dzięki wbudowanym w system
mechanizmom ETL może stanowić podstawowe źródło danych
operacyjnych dla narzędzi analitycznych BI oraz hurtowni danych.
Harmonogramowanie planów
realizacji Nadzorowanie terminów realizacji Kontrola kosztów
realizacji projektów z kontrolą
wykorzystania budżetu Rezerwacja maszyn, urządzeń i innych
zasobów potrzebnych w realizacji
projektu Zarządzanie remontami
i przeglądami urządzeń budowlanych Ewidencjonowanie i kontrola pracy podwykonawców
Bieżąca kontrola czasu pracy,
zużycia materiałów Ewidencjonowanie dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych Obieg
dokumentacji generowanej
w przedsiębiorstwie budowlanym
Analiza rentowności projektu
budowlanego
Baza danych: Oracle 9i i 10g;
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
HP
IBM, Sun, HP, Intel Pentium;
Windows 2003, 2005, Sun Solaris,
IBM AIX, HP-UX, Linux; Oracle,
IBM DB2
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Novell NetWare; klient:
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Vista
Dryvit Systems USA (Europe),
Eteron, Holding Okfens, Mostostal
Warszawa
Pronox-Technology, Statoil PoPonad 2000 firm w całej Polsce
land, Grupa Suder & Suder, Mekorzysta z rozwiązań firmy
rida, Chemirol, Hydrosolar, AgroMacrologic
simex, Dajar, Rovita, Komandor,
Euro-Trade, Opel Szpot, Budinpol,
Stalexport Serwis Centrum
4
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
3F Vision
KitchenDraw
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data
Centrum Edukacyjne
Szkolenia informatyczne
i wdrożenia
AEC Design sp. z o.o
3DS MAX Design
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD LT
Revit Architecture
Autodesk
AutoCAD Architecture 2008
Revit Architecture 2008
Revit Structure 2008
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
BRZ Polska
BRZ
bs4 business solutions
bs4 intranet
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision – monitorowanie
pracy pracowników biur
Butorg
Beton
CAD-Projekt
DesignCAD 3D Max 18 PL
DesignCAD Express 18 PL
FloorPlan 3D 11.1 PL
TurboCAD DeLuxe 14 PL
TurboCAD Pro 14 PL
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
B
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Chandney Software
WINBUD Kosztorys Prof
i Start
WINBUD Inwestycja
WINBUD Rysunek
WINBUD GMB Harmonogram
DS Software sp. z o.o.
Polaris
Econproject
Visual Manager Project
GM System Integracja
Systemów Inżynierskich
sp. z o.o.
Teamcenter Express
INTERsoft
Allplan
ArCADia-IntelliCAD 2008
ArCon-Wizualna Architektura
Ceninwest
DuoCad
Interaktywne Tablice Inżynierskie
Konstruktor
MicroFe
NetMan
PlaTo
R3D3
ISL Innowacyjne Systemy
Logistyczne sp. z o.o.
AutoMAG
itelligence
SAP ERP
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business Intelligence MicroStrategy
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7
Robobat
ROBOT Office
MTM Digital
Deweloper System
EDBUD
FOBOS WKI
Sage Symfonia sp. z o.o.
Symfonia
Orgbud-Serwis
INWEST wersja 2.0
KOBRA wersja 9.0
SAP Polska
SAP dla Przedsiębiorstw
Projektowych, Budowlanych
i Inżynieryjnych
Panda Security Polska
Panda GateDefender Integra
Panda GateDefender Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security for Enterprise
TrustLayer Mail
SATO Polska
Drukarki etykiet
PC Guard SA
Graffiti.ERP
Ascent.DBI
TCDS
LT-Extender 2000 Plus v 1.9
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
MCX Systems sp. z o.o.
Systemy telekomunikacyjne
HEUTHES sp. z o.o.
ISOF (Internetowy System
Obsługi Firmy)
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
IFS Poland
IFS Applications
MGX Infoservice
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six Sigma
Minitab Statistical Software
Programowanie Maszyn
Cyfrowych Piotr Chyliński
Planista
Usługi Informatyczne
i Projektowe,
Bogdan Rozwenc
DROGA
RavNet
Audyt IT
Outsourcing IT
Projekty IT
Wydawnictwo
Verlag Dashofer
Uprawnienia elektryczne
na CD
Mitek Industries Polska
RoofCon/TrussCon Projekt
MMgeo
GEO5
Potrzeby branży
I
TETA SA
TETA Constellation
Pivotal Polska
Pivotal CRM
nformatyka w branży budowlanej wspomaga etap projektowania, kosztorysowania, nadzorowania, normowania,
zarządzania procesami, finansami, kadrami itd.
Najbardziej potrzebne są oczywiście systemy wspomagające projektowanie – wszelkie aplikacje typu CAD pomagające
architektom szybko i efektywnie stworzyć projekt uwzględniający obliczenia inżynierskie, normy budowlane oraz gamę
znormalizowanych produktów dostępnych na rynku. Równie
ważne są systemy wspomagające proces inwestycyjny – za-
równo od strony zarządzania projektami budowlanymi, jak
i przepływów finansowych.
Wdrożenie systemu informatycznego znacznie usprawnia
pracę, a ponadto wymusza przejrzysty i efektywny obieg
informacji. Zanim dane zostaną wprowadzone do systemu,
musi być przeprowadzona analiza pod kątem ich rodzaju i trybu wprowadzania. Nad pełnym obiegiem informacji w firmie
budowlanej czuwają systemy typu ERP.
Usprawnienia uzyskane dzięki informatyce to przede
wszystkim zmniejszenie kosztów inwestycji oraz czasu ich
trwania - już od momentu pierwszych prac projektowych.
Redakcja
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
5
C
BRANŻA CHEMICZNA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
ASTOR sp. z o.o.
www.astor.com.pl/wonderware
Kraków
Jarosław Gracel
[email protected]
tel. 012 428 63 30
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
MES
MES
ERP/MRP II
(Manufacturing Execution System) (Manufacturing Execution System)
Zarządzanie produkcją
Wonderware MES
Impuls 5
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe
i wsadowe)
Zarządzanie wydajnością
Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji
Zarządzanie specyfikacjami
użytkowników
Zarządzanie jakością
Automatyczne gromadzenie
i akwizycja danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dokumentami
(receptury, instrukcje robocze)
Zarządzanie raportami produkcyjnymi
Rozwiązanie Wonderware MES
jest ściśle zintegrowane z Platformą Systemową Wonderware zbudowaną w architekturze ArchestrA.
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Integracja z systemami biznesowymi (np. ERP, BI)
Integracja z systemami klasy
CMMS, LIMS, GIS, SCADA
Projektowanie przemysłowych
systemów klasy BI, MI (Manufacturing Intelligence)
Pełna automatyzacja komunikacji z urządzeniami wykonawczymi, np. sterownikami PLC,
systemami DCS
Możliwość zarządzania programami obrabiarek CNC
Mechanizmy kontroli jakości przez
zdefiniowane procedury kontrolne
i pełnej identyfikacji wyrobów,
laboratorium, techniczne przygotowanie produkcji, bilansowanie
zapotrzebowań materiałowych,
rozwiązywanie wąskich gardeł,
zarządzanie zleceniami, karty
pracy, interaktywny wykres Gantta,
rozliczanie kosztów produkcji,
kalkulacja planowanego kosztu
wytworzenia, wyliczanie rzeczywistego kosztu wytworzenia partii
wyrobów, obsługa produkcji planowanej, zleceniowej, powtarzalnej,
na zlecenie, najnowocześniejsze
metody optymalizacji, elementy
JiT, Lean, SCM, obsługa opakowań, zarządzanie transportem
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Systemy operacyjne: Windows XP, Baza danych: Oracle 9i i 10g;
2003 Server, Vista
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
Bazy danych: Microsoft SQL
HP
Server 2005
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
Ponad 4000 firm na świecie.
Kilkadziesiąt systemów wdrożonych w Polsce, m.in. Multilayer
Pipe Company, Amica Wronki,
Tymbark SA, ArcelorMittal Poland,
Herkules sp. z o.o.
6
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
POCH, Orion, Boryszew ERG
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data
Centrum Edukacyjne
sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
Apriso
FlexNet
AutoR KSI
Autodesk Inventor
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision – monitorowanie
pracy pracowników biur
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
Centrum Komputerowe
ZETO SA
InForum Business Intelligence
Controlling Systems
Eureca
DS Software sp. z o.o.
Polaris
EuroSoft Invent
EuroConnector
FBD
SUR-FBD – System Utrzymania Ruchu CMMS
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence MicroStrategy
C
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
DST sp. z o.o.
www.dst.com.pl
Ruda Śląska
Iwona Wolańska-Stachurska
[email protected]
tel. 0607 928 341
DST sp. z o.o.
www.dst.com.pl
Ruda Śląska
Iwona Wolańska-Stachurska
[email protected]
tel. 0607 928 341
IT.integro sp. z o.o.
www.IT.integro.pl
Poznań
[email protected]
Paweł Przybylski
tel. 061 861 43 51
System do zarządzania
personelem
System do zarządzania
personelem
ERP
Baan HR
AX People
Microsoft Dynamics NAV + TECTURA Process Manufacturing
Ewidencja kadrowa Ewidencja
płacowa Moduł podatkowy
Moduł socjalny Ubezpieczenia
społeczne Wartościowanie stanowisk i pracy Śledzenie ścieżek karier Miękki HR Elastyczne definiowanie struktur organizacji oraz wartościowanie stanowisk
pracy Wspomaganie procesów
naboru personelu Analiza
kompetencyjna i zarządzanie
szkoleniami Narzędzia do oceny
pracowników oraz zespołów
Obsługa wszystkich zagadnień
związanych z zatrudnieniem
osób niepełnosprawnych (SOD)
Kompletny moduł płacowy i
podatkowy Obsługa Pracowniczych Programów Emerytalnych
Wielopoziomowe narzędzia do
raportowania Planowanie zatrudnienia i budżetowanie
Ewidencja kadrowa Ewidencja
płacowa Moduł podatkowy
Moduł socjalny Ubezpieczenia
społeczne Wartościowanie stanowisk i pracy Śledzenie ścieżek karier Miękki HR Elastyczne definiowanie struktur organizacji oraz wartościowanie stanowisk
pracy Wspomaganie procesów
naboru personelu Analiza
kompetencyjna i zarządzanie
szkoleniami Narzędzia do oceny
pracowników oraz zespołów
Obsługa wszystkich zagadnień
związanych z zatrudnieniem
osób niepełnosprawnych (SOD)
Kompletny moduł płacowy i
podatkowy Obsługa Pracowniczych Programów Emerytalnych
Wielopoziomowe narzędzia do
raportowania Planowanie zatrudnienia i budżetowanie
Microsoft Dynamics NAV to jeden
z najpopularniejszych systemów
ERP na świecie. Jest zintegrowanym rozwiązaniem biznesowym
dla dynamicznych i rozwijających
się firm średniej wielkości.
System Microsoft Dynamics NAV
wspomaga: zarządzanie finansami, produkcją, dystrybucją,
relacjami z klientami, serwisem,
wspiera e-biznes, oferuje analizy
biznesowe.
Korzystając z elastyczności
rozwiązania, IT.integro dostosowuje je do unikatowych potrzeb
klientów. Każda branża ma swoją
specyfikę, jednak przedsiębiorstwa, nawet z tego samego sektora, mają zupełnie inne modele
działania i inne potrzeby.
Automatyzacja procesu naboru
ESS Szeroka współpraca
z urządzeniami zewnętrznymi typu
RCP i PDA Współpraca
z Internetem Wielopoziomowe
planowanie i harmonogramowanie
czasu pracy Integracja
z oprogramowaniem sterującym
procesami produkcji Gromadzenie informacji o przebiegu pracy
za pomocą kolektorów danych,
czytników kodu kreskowego
Specjalizowane karty pracy z funkcją rozproszonego wprowadzania
danych Funkcja samoobsługi
pracowniczej Personalizacja
systemu, portale pracownicze
Integracja z oprogramowaniem
biurowym, Intranetem i Internetem
Automatyzacja procesu naboru
ESS Szeroka współpraca
z urządzeniami zewnętrznymi typu
RCP i PDA Współpraca
z Internetem Wielopoziomowe
planowanie i harmonogramowanie
czasu pracy Integracja
z oprogramowaniem sterującym
procesami produkcji Gromadzenie informacji o przebiegu pracy
za pomocą kolektorów danych,
czytników kodu kreskowego
Specjalizowane karty pracy z funkcją rozproszonego wprowadzania
danych Funkcja samoobsługi
pracowniczej Personalizacja
systemu, portale pracownicze
Integracja z oprogramowaniem
biurowym, Intranetem i Internetem
TECTURA Process Manufacturing
obejmuje: Specyficzne wymagania branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych oraz branży chemicznej, w tym farbiarskiej i lakierniczej
Planowanie szczegółowe i kontrolę produkcji Wycenę kosztów
w zależności od wielkości partii
Ułatwione przezbrojenie urządzeń
oraz planowanie konserwacji urządzeń Zarządzanie narzędziami
Zarządzanie niebezpiecznymi
substancjami Zarządzanie
transportem
Sprzęt dowolny, system operacyjny dowolny: Windows, Unix, Linux
itd., baza danych: Oracle, DB2,
Sybase, MS SQL itp.
Sprzęt dowolny, system Windows,
system bazy danych MS SQL
System operacyjny: Microsoft
Windows Server; baza danych:
Microsoft SQL Server
ArcelorMittal Poland, Alstom
Power, Hoop, Indykpol SA, Agros
Nova, Heinz Glass, Grupa Kęty,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Pekaes, Bank Pocztowy
Multimedia Polska, Suzuki Motor
Poland, Sudzucker Polska SA,
Spinko sp. z o.o., Inco-Veritas SA,
Hilton (HGC SA)
Becker Farby Przemysłowe –
korzyści z wyboru TECTURA
Process Manufacturing: obsługa
specyficznej produkcji procesowej,
połączenie marszruty technologicznej z BOM-em oraz wspomaganie rejestracji materiałów łatwopalnych i substancji lotnych
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007
– program do generowania
etykiet
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
ISL
Innowacyjne Systemy
Logistyczne sp. z o.o.
AutoMAG
Junisoftex sp. z o.o.
Perfect-Ekspert SQL
Kom-Pakt
Dynamisc AX
Komtech
Prekon
Logisys
Platforma Agilero
(Process Execution
System)
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MGX Infoservice
iGrafx Enterprise
Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process
for Six Sigma
Minitab Statistical
Software
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7 – system
do zarządzania relacjami
z klientem
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
7
C
BRANŻA CHEMICZNA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
Macrologic SA
www.macrologic.pl
Warszawa
Jarosław Witwicki
[email protected]
tel. 022 511 81 81
SENTE Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.sente.pl
Wrocław
Małgorzata Nowaczyk
tel. 071 784 79 00; 783 992 962
VIX Automation sp. z o.o.
www.vix.com.pl
Katowice
Paweł Czepiel
[email protected]
tel. 032 358 20 24
ERP/MRP II
ERP/MRP II/CRM/WMS
MES
(Manufacturing Execution System)
Xpertis
SENTE eSystem
Proficy Plant Applications
Xpertis jest połączeniem wiedzy,
umiejętności i doświadczenia w
wykorzystaniu technologii informatycznych do efektywnego prowadzenia biznesu. Obejmuje metodę
wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania
w podstawowych obszarach
działalności:
planowania zasobów (ERP)
zarządzania wiedzą (KM)
analiz zarządczych (BI)
Firma wspólnie z klientem analizuje procesy przebiegające w jego
firmie. Doradza, jak dostarczane
przez nią narzędzia mogą pomóc
w realizacji założonych celów
biznesowych.
Sprzedaż i Dystrybucja Logistyka Transport Technologia
Produkcja Harmonogramowanie
Operacji Produkcyjnych Kontrola
Jakości Gospodarka remontowa
Finanse i Księgowość Środki
Trwałe Kadry i Płace Intrastat
Controlling i Budżetowanie
Magazyn Wysokiego Składowania
CRM Serwis Zarządzanie
projektami Mobilny Handlowiec
Sprzedaż marketowa Witryna
Handlowa eHRM Elektroniczne przelewy i wyciągi bankowe
Kody kreskowe RFID EDI
Dokumenty elektroniczne
Moduł Efficiency: śledzenie i
monitorowanie efektywności
produkcji, przestojów oraz strat;
zliczanie i analiza kluczowych
wskaźników wydajności (KPI),
kalkulacje OEE
Moduł Quality: analizy i kontrola
jakości produktów; specyfikacje
dla produktów, zmiennych, maszyn oraz receptury powiązane
z możliwościami alarmowania
Moduł Production: harmonogramowanie i genealogia produkcji
– zarządzanie produkcją; śledzenie produkcji w toku
Moduł BatchAnalysis: raportowanie, analiza oraz tworzenie
trendów dla produkcji wsadowej
Zarządzanie produkcją, rozliczanie w zadanym okresie czasu,
ustalanie i kontrola Technicznego Kosztu Wytworzenia, analizy
rentowności
Zarządzanie recepturami i ich
wersjami, dostawami surowców,
partiami wyrobów
Śledzenie zmian produkcyjnych
(aktualizacja dokumentów
rejestracyjnych – obieg dokumentów)
E-faktury
Planowanie zakupu surowców
Tworzenie budżetu dla procesu,
analizy sezonowości
Gospodarka odpadami i opakowaniami
Analizy OLAP
Zarządzanie produkcją (produkcja
planowana, zleceniowa, JiT), zlecenia produkcyjne, karty technologiczne wielowariantowe, operacje
równoległe, szeregowe bądź
alternatywne, obsługa zamienników, kalkulacja planowanego
kosztu wytworzenia, zarządzanie
przewodnikami produkcyjnymi, obsługa dyspozytorni, narzędziowni,
odzieży roboczej, wydania z magazynu surowców, rejestrowanie
raportów produkcyjnych, obsługa
przewodników na urządzeniach
mobilnych, harmonogramowanie
operacji produkcyjnych, interaktywny wykres Gantta, znakowanie i etykietowanie
Integracja z pozostałymi produktami rodziny Proficy – iFIX,
Historian, Portal
Rozbudowane możliwości
raportowe (z wykorzystaniem
przeglądarki IE)
Aplikacja Proficy Client – narzędzie ułatwiające analizę procesu
produkcyjnego i reagowanie na
występujące zdarzenia
Zaawansowane narzędzia typu
Excel Add-In
Możliwość integracji z oprogramowaniem innych producentów
oraz systemami ERP
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Novell NetWare; klient:
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Vista
Stacje robocze: Windows; terminale, serwer: Windows, Linux
Serwer: Windows 2000, 2003
Server; klient: Windows XP, 2000,
2003 Server
Ponad 2000 firm w całej Polsce
korzysta z rozwiązań firmy
Macrologic
ZTIF Złoty Stok, AiB, Ferrpol,
Aquator, Syntex, Profilex,
Mardom, Saba, Masterchem,
Meprozet, Gryphon, Comes
Około 500 wdrożeń na całym
świecie, w tym. m.in. InBev Interbrew UK, Gumlink, Gallo Glass
Company, Nissan, Browar Warka
8
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security
for Business
Panda Security
for Business
with Exchange
Panda Security
for Enterprise
TrustLayer Mail
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
Pivotal Polska
Pivotal CRM
RavNet
Audyt IT
Projekty IT – migracje
i wdrożenia IT
SAS Institute
System do Optymalizacji
Procesów Produkcji
SATO Polska
Drukarki etykiet
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
SKK – Systemy Kodów
Kreskowych
SKK WMS
SKK Sequence
TETA SA
TETA Constellation
E
BRANŻA ELEKTRONICZNA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
ASTOR sp. z o.o.
www.astor.com.pl/wonderware
Kraków
Jarosław Gracel
[email protected]
tel. 012 428 63 30
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
MES
MES
ERP/MRP II
(Manufacturing Execution System) (Manufacturing Execution System)
Zarządzanie produkcją
Wonderware MES
Impuls 5
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe
i wsadowe)
Zarządzanie wydajnością
Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji
Zarządzanie specyfikacjami
użytkowników
Zarządzanie jakością
Automatyczne gromadzenie
i akwizycja danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dokumentami
(receptury, instrukcje robocze)
Zarządzanie raportami produkcyjnymi
Rozwiązanie Wonderware MES
jest ściśle zintegrowane z Platformą Systemową Wonderware zbudowaną w architekturze ArchestrA.
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Integracja z systemami biznesowymi (np. ERP, BI)
Integracja z systemami klasy
CMMS, LIMS, GIS, SCADA
Projektowanie przemysłowych
systemów klasy BI, MI (Manufacturing Intelligence)
Pełna automatyzacja komunikacji z urządzeniami wykonawczymi, np. sterownikami PLC,
systemami DCS
Możliwość zarządzania programami obrabiarek CNC
Zaawansowane mechanizmy
kontroli jakości przez zdefiniowane
procedury kontrolne i identyfikacji
wyrobów, techniczne przygotowanie produkcji, bilansowanie
zapotrzebowań, rozwiązywanie
wąskich gardeł, zarządzanie
zleceniami, karty pracy, interaktywny wykres Gantta, rozliczanie
kosztów produkcji, definiowanie
narzutów dla stanowisk, gniazda,
wydziału, obsługa produkcji planowanej, zleceniowej, powtarzalnej,
na indywidualne zlecenie, elementy JiT, Lean, SCM, mechanizmy
ułatwiające opisanie struktury
złożeniowej i marszrut technologicznych, wyliczanie jednostkowego koszu wytworzenia
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Systemy operacyjne: Windows XP, Baza danych: Oracle 9i i 10g;
2003 Server, Vista
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
Bazy danych: Microsoft SQL
HP
Server 2005
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
Ponad 4000 firm na świecie.
Kilkadziesiąt systemów wdrożonych w Polsce, m.in. Multilayer
Pipe Company, Amica Wronki,
Tymbark SA, ArcelorMittal Poland,
Herkules sp. z o.o.
10
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
Sonel, Introl, Zakład Elektroniki
i Mechaniki Precyzyjnej R&G,
Teletra Komtrans, Elektromet,
Czmuda
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data
Centrum Edukacyjne
sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AEC Design sp. z o.o
AutoCAD
AutoCAD Electrical
AutoCAD LT
Apriso
FlexNet
AutoR
Autodesk AutoCAD
Electrical 2008
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
bs4 business solutions
sp. z o.o.
bs4 intranet
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision – monitorowanie
pracy pracowników biur
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
Centrum Komputerowe
ZETO SA
InForum Business
Intelligence
Microsoft Dynamics AX
Computec SA
Produkcja ciągła
dla SAP
Business One – FSE
Produkcja dyskretna
dla SAP Business One
– FSE PPS
E
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Digitland
www.digitland.com.pl
Kraków
Krzysztof Rutkowski
[email protected]
tel. 012 636 24 66, 636 74 79
QAD Polska sp. z o.o.
www.qad.com, www.qad.pl
Wrocław
[email protected]
Jarosław Jaśkiewicz
tel. 071 782 02 51
SENTE Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.sente.pl
Wrocław
Małgorzata Nowaczyk
tel. 071 784 79 00; 783 992 962
ERP/MRP II/WMS
ERP
ERP/MRP II/CRM/WMS
System Zarządzania Firmą
DIGITLAND ENTERPRISE
QAD Enterprise Applications
SENTE eSystem
Zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP, pracujący
w architekturze klient-serwer lub
terminalowej. Służy do strategicznego i operacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem lub grupą
podmiotów skonsolidowanych.
System jest wielomodułowy – złożony z ponad 90 modułów funkcjonalnych, co pozwala na precyzyjne dopasowywanie go do strategii
biznesowej przedsiębiorstwa.
Może objąć działaniem strategiczne sfery działalności, takie jak:
sprzedaż, dostawy, księgowość,
rachunkowość zarządcza, BI,
kadry, płace, import, eksport,
gospodarka magazynowa, logistyka, serwis, gwarancje, produkcja,
zarządzanie magazynem wysokiego składowania, zarządzanie
układami rozproszonymi
Obsługiwane obszary: QAD
Financials QAD Customer Management QAD Manufacturing
QAD Supply Chain QAD Service
& Support QAD Enterprise Asset
Management QAD Analytics
QAD Interoperability
QAD Enterprise Applications stanowi zintegrowany pakiet rozwijany w celu usprawniania procesów
wytwórczych, dystrybucyjnych,
finansowych, doskonalenia obsługi
klientów, technologii produktów i
wydajności.
Rozwiązanie zostało oparte na
modelu architektury zorientowanej
na usługi (SOA). Dostarcza najlepsze praktyki produkcyjne i logistyczne, uwzględniające międzynarodowe standardy obowiązujące
w poszczególnych branżach.
Sprzedaż i Dystrybucja Logistyka Transport Technologia
Produkcja Harmonogramowanie
Operacji Produkcyjnych Kontrola
Jakości Gospodarka remontowa
Finanse i Księgowość Środki
Trwałe Kadry i Płace Intrastat
Controlling i Budżetowanie
Magazyn Wysokiego Składowania
CRM Serwis Zarządzanie
projektami Mobilny Handlowiec
Sprzedaż marketowa Witryna
Handlowa eHRM Elektroniczne przelewy i wyciągi bankowe
Kody kreskowe RFID EDI
Dokumenty elektroniczne
System znajduje zastosowanie w
przedsiębiorstwach handlowych,
produkcyjnych i usługowych.
Zawiera mechanizmy umożliwiające obsługę firm o specyficznych
wymaganiach, jak magazyny
wysokiego składowania, hurtownie
alkoholi, handel hurtowy paliwami,
sieci serwisowe, dystrybutorzy
broni czy salony samochodowe.
Aplikacja zapewnia tworzenie rozbudowanych, definiowanych przez
użytkownika raportów i analiz.
Dzięki wbudowanym w system
mechanizmom ETL może stanowić podstawowe źródło danych
operacyjnych dla narzędzi analitycznych BI oraz hurtowni danych.
BI, Shared Services, Enhanced
Controls, Fixed Assets, Logistics
Accounting, Sales and Use Tax
API, Warehousing, JiT Sequencing, Lean Manufacturing, Production Scheduler, Demand
Management, Project Realization
Management, PRO/PLUS, Customer Self Services, Transportation
Management, Enterprise Asset
Management, Supply Visualization, Product Configurator, Distributed Order Management, Trade
Mgnt, Consignment Inventory,
Release Mgnt, Service & Support
Mgnt, Mobile Field Services, .NET
UI, Dashboards/Reporting, EDI
eCommerce, Data Collection,
QXtend, Data Synchronization
Zarządzanie produkcją (produkcja
planowana, zleceniowa, JiT), zlecenia produkcyjne, karty technologiczne wielowariantowe, operacje
równoległe, szeregowe bądź
alternatywne, obsługa zamienników, kalkulacja planowanego
kosztu wytworzenia, zarządzanie
przewodnikami produkcyjnymi, obsługa dyspozytorni, narzędziowni,
odzieży roboczej, wydania z magazynu surowców, rejestrowanie
raportów produkcyjnych, obsługa
przewodników na urządzeniach
mobilnych, harmonogramowanie
operacji produkcyjnych, interaktywny wykres Gantta, znakowanie i etykietowanie
IBM, Sun, HP, Intel Pentium;
Windows 2003, 2005, Sun Solaris,
IBM AIX, HP-UX, Linux; Oracle,
IBM DB2
Windows (Intel), Unix (IBM, Sun,
HP, Linux); Progress, Oracle, MS
SQL; interfejsy: znakowy, graficzny, internetowy (.NET)
Stacje robocze: Windows; terminale, serwer: Windows, Linux
Pronox-Technology, Statoil Poland, Grupa Suder & Suder, Merida, Chemirol, Hydrosolar, Agrosimex, Dajar, Rovita, Komandor,
Euro-Trade, Opel Szpot, Budinpol,
Stalexport Serwis Centrum
Wdrożenia w Polsce: Kontakt-Simon, TIM SA, Vector, Radmor;
wdrożenia za granicą: Philips,
Xerox, NEC, Celestica, Jabil,
Tyco, FCI, Marconi, Rockwell
Automation, Akzo Nobel
ZTIF Złoty Stok, AiB, Ferrpol,
Aquator, Syntex, Profilex,
Mardom, Saba, Masterchem,
Meprozet, Gryphon, Comes
DS Software
sp. z o.o.
Polaris
e-Business Solutions
e-Business Solutions
Epicor Software Poland
Epicor iScala
Epicor Vantage
GM System Integracja
Systemów Inżynierskich
sp. z o.o.
Teamcenter Express
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence
MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007
– program do generowania
etykiet
HEUTHES sp. z o.o.
ISOF (Internetowy System
Obsługi Firmy)
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SOA Architect
IGE+XAO
CAD Elektryczny SEE
Electrical
ISL Innowacyjne Systemy
Logistyczne sp. z o.o.
AutoMAG
Logisys
Agilero (Process Execution
System)
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
11
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
MGX Infoservice
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six Sigma
Minitab Statistical Software
SATO Polska
Drukarki etykiet
more7 Polska sp. z o. o.
CRM7 – system do zarządzania relacjami z klientem
Siemens PLM Software (PL)
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
Oracle Polska
Oracle Discrete Manufacturing – ODM
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security for Enterprise
TrustLayer Mail
SILPOL SJ
Mapping
PowerLock
Quick-EDD
(High Availability)
Tango/04
Simex sp. z o.o.
Rejestrator danych
SRD-99
SMARTTECH sp. z o.o.
– Ekspert pomiarów 3D
Oprogramowanie
CAD/CAE
Systemy kontroli jakości
Bezdotykowe
skanery 3D
Soldis
proALPHA
Parasoft
C++Test
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
Pivotal Polska
Pivotal CRM
RavNet
Audyt IT
Projekty IT – migracje
i wdrożenia IT
REKORD
Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
Rekord.ERP
Sabur
Dream Report
StatConsulting sp. z o.o.
AdvancedMiner
– system do analizy danych
StatDQ – aplikacja
do zarządzania jakością
danych
StatOR – zarządzanie
ryzykiem operacyjnym
StatRisk – system
zarządzania ryzykiem
StatScore – aplikacja
do modeli scoringowych
Technodat
Emrm
TETA SA
TETA Constellation
Trax
Infor ERP SL
Infor ERP XA
E
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
BRANŻA ENERGETYCZNA
ASTOR sp. z o.o.
www.astor.com.pl/wonderware
Kraków
Jarosław Gracel
[email protected]
tel. 012 428 63 30
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
Globema sp. z o.o.
www.globema.pl
Warszawa
[email protected]
Krzysztof Kołodziejczyk
tel. 022 848 73 13
Logica Poland sp. z o.o.
www.logica.com/poland
Kraków
[email protected]
Bogusław Gofroń
tel. 012 422 62 49
MES
ERP/MRP II
(Manufacturing Execution System)
GIS
(Geographic Information System)
System billingowy
Wonderware MES
Impuls 5
Smallworld
TP-THERMO
Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe
i wsadowe)
Zarządzanie wydajnością
Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji
Zarządzanie specyfikacjami
użytkowników
Zarządzanie jakością
Automatyczne gromadzenie
i akwizycja danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dokumentami
(receptury, instrukcje robocze)
Zarządzanie raportami produkcyjnymi
Rozwiązanie Wonderware MES
jest ściśle zintegrowane z Platformą Systemową Wonderware zbudowaną w architekturze ArchestrA.
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Pełna ewidencja infrastruktury
sieciowej (i obiektów towarzyszących, np. budynki, działki, adresy)
Wspomaganie pracy dyspozytora Wspomaganie prac eksploatacyjnych Analiza stanu sieci
Analiza skutków awarii Planowanie rozbudowy i modernizacji
sieci Obliczenia sieci
Gospodarka transformatorami
(tylko EL.GIS) Analizy sieciowe
i biznesowe Praca w terenie (tablet i PDA) Integracja z innymi
systemami Przeglądarka WWW
Logica Poland sp. z o.o. (dawniej
WM-data Techno-Progress
sp. z o.o.) funkcjonuje na polskim
rynku od 20 lat. Oferuje zintegrowany system informatyczny
TP-THERMO dla branży ciepłowniczej, obejmujący cztery główne
pakiety: TP-ADMINISTRATOR
(TPA) – pakiet systemów ekonomicznych: billing z Biurem Obsługi
Klienta, moduły ERP System
Informacyjny Kierownictwa
Elektroniczny System Obiegu
Dokumentów ZIT – pakiet
systemów technicznych: System
Informacji Przestrzennej (GIS),
System Monitoringu i Sterowania
(SCADA), Zarządzanie Awariami
i Remontami, Planowanie Sieci
Ciepłowniczych
Integracja z systemami biznesowymi (np. ERP, BI)
Integracja z systemami klasy
CMMS, LIMS, GIS, SCADA
Projektowanie przemysłowych
systemów klasy BI, MI (Manufacturing Intelligence)
Pełna automatyzacja komunikacji z urządzeniami wykonawczymi, np. sterownikami PLC,
systemami DCS
Możliwość zarządzania programami obrabiarek CNC
Narzędzia do pełnej paszportyzacji obiektów, integralne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
planowanie, rozliczanie działań
związanych z eksploatacją, inwestycjami, remontami, integracja
z modułem inwestycyjno-remontowym, współpraca z systemami
opomiarowania, GIS, dyspozytorskimi, billingowymi, analiza
kosztów wytwarzania, dystrybucji,
obrotu, obsługa klienta – historia
umów, pełna konsolidacja i elektroniczna wymiana danych pomiędzy centralą a oddziałami
EL.GIS – nakładka branżowa
dla energetyki EC.GIS – nakładka branżowa dla ciepłownictwa
TWP – wspomaganie wydawania technicznych warunków
przyłączenia KOD – System
Kompleksowej Obsługi Dystrybucji
(wspierający procesy biznesowe w
zakresie projektowania i realizacji
nowych inwestycji sieciowych i
modernizacji, planowania i prowadzenia bieżącej eksploatacji sieci
oraz obsługi sytuacji awaryjnych
i kryzysowych) IWO – Inwentaryzacja Weryfikacja Oględziny
(rozwiązanie dla obchodów sieci
na dwóch rodzajach urządzeń
przenośnych: tablet PC lub PD)
Billing z Biurem Obsługi Klienta
obejmuje: fakturowanie usług,
rozrachunki z modułem windykacji
należności (tworzenie szablonów
dokumentów rozrachunkowych,
ewidencja spraw skierowanych na
drogę sądową, ugody i decyzje
o rozłożeniu należności na raty),
gospodarkę licznikami, przenośny Inkasent CE, obsługę umów,
homebanking z automatyczną
obsługą masowych płatności.
Billing umożliwia rozliczanie różnych usług w jednolity sposób i
wystawianie wspólnej lub oddzielnej faktury, na przenośnym zestawie inkasenckim, z wykorzystaniem wspólnej bazy kontrahentów.
Serwer: HP, IBM, Sun, Intel;
system operacyjny: HP-UX, AIX,
Solaris, Windows; klient: Windows
System Windows, jedna wspólna
baza danych SQL Server
Systemy operacyjne: Windows XP, Baza danych: Oracle 9i i 10g;
2003 Server, Vista
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
HP
Bazy danych: Microsoft SQL
Server 2005
Ponad 4000 firm na świecie.
Kilkadziesiąt systemów wdrożonych w Polsce, m.in. Multilayer
Pipe Company, Amica Wronki,
Tymbark SA, ArcelorMittal Poland,
Herkules sp. z o.o.
Enion, Elektrociepłownia Zduńska Dalkia Polska, MPEC Kraków,
Wola, PEC Tychy, PEC Jastrzębie, MPEC Rzeszów, LPEC Lublin,
LPEC, Enion Energia
EPEC Elbląg, MPEC Białystok,
ENION Tarnów, Energetyka Cieszyńska, ŁZE Dystrybucja, PGE
Dystrybucja Rzeszów, RWE
STOEN, ENERGA Operator Kalisz
Grupa Fortum Heat Polska, Energetyka Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna sp. z o.o., Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Krośnie sp. z o.o.,
Miejski Zakład Komunalny
sp. z o.o. w Leżajsku
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
13
E
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
BRANŻA ENERGETYCZNA
Numeron sp. z o.o.
www.numeron.pl
Częstochowa
[email protected]
Tomasz Zachariasz
tel. 034 361 00 86
Transition Technologies SA
www.tt.com.pl
Warszawa
Marek Mościcki
[email protected]
tel. 022 331 80 20
Transition Technologies SA
www.tt.com.pl
Warszawa
Zbigniew Zasieczny
[email protected]
tel. 022 331 80 20
Transition Technologies SA
www.tt.com.pl
Warszawa
Konrad Wojdan
[email protected]
tel. 022 331 80 20
Odczyt, akwizycja, przetwarzanie
i wizualizacja danych
pomiarowych
BI (Business Intelligence)
Integracja danych i programów
Zaawansowane przetwarzanie
i regulacja
Program ENERGIA
LUXtrading – system wspomagania handlu na REE
Enterprise Server System II
(ESSII)
Stochastical Immunological
Layer Optimizer (SILO)
Moduł zdalnej akwizycji danych
pomiarowych
Moduł eksportu danych w ustalonych formatach
Moduł taryfowy
Moduł wirtualnego sumatora
Moduł analizy i wizualizacji
zgromadzonych danych pomiarowych
Moduł bilansowania punktów
pomiarowych online
Moduł strażnika mocy
Moduł planowania i prognozowania
Moduł grafikowania
Moduł wspomagania kontraktowania
System LUXtrading to kompleksowy system wspomagania handlu
na rynku energii elektrycznej
składający się z następujących
modułów: wymiana informacji handlowych z Operatorem Systemu
Przesyłowego (OSP), wymiana
informacji technicznych z OSP,
zarządzanie kontraktami, prognozowanie szeregów czasowych,
grafikowanie, raportowanie i analiza danych handlowych, rozliczanie
kontraktów i usług systemowych,
zarządzanie ryzykiem, internetowa
platforma wymiany danych.
Enterprise Server System II (ESS
II) ma strukturę modularną. Można
dowolnie konfigurować system
i tym samym rozłożyć inwestycje
w czasie. Podstawowe moduły
systemu ESS II:
ESS II Serwer
ESS II Terminal
program administracyjny – ESS
DbAccess
programy narzędziowe
moduł kalkulacyjny – ESS Calc
ESS Database View
Excel plug-in
Szybki i niezawodny dostęp do
danych pomiarowych
Obsługa dużej ilości punktów
pomiarowych
Rozliczanie zgodnie z zasadami
taryfowymi
Kontrola i rozliczanie kosztów
mediów energetycznych
Grafikowanie mocy godzinowej, wymiana grafików między
stronami, raportowanie o wykonaniu, rozliczanie mocy i jej
monitorowanie
Wspieranie zarządzania konsumpcją energii elektrycznej
LUXtrading to system współpracujących ze sobą modułów
oprogramowania zapewniającego
kompleksową obsługę działań na
Rynku Energii. System przeznaczony jest dla działów handlowych
Operatorów Handlowych i Handlowo-Technicznych działających na
Rynku Energii.
Uwzględniana jest specyfika
OHT Wytwórców, Spółek Dystrybucyjnych, a także Operatorów
Handlowych.
Enterprise Server System II (ESS
II) to nowoczesny, wydajny system
zbierania i przetwarzania danych
procesowych.
Wspiera działalność przedsiębiorstw różnych branż, w tym
energetycznej
Stanowi doskonałe źródło danych do optymalizacji procesów
technologicznych
Umożliwia śledzenie procesów
technologicznych w oparciu
o rejestrowane i archiwizowane
pomiary oraz na podstawie
automatycznie wyliczanych
wskaźników
System SILO przeznaczony jest
do bieżącej optymalizacji punktu
pracy procesów przemysłowych
oraz projektowania i testowania
przemysłowych układów regulacji.
Umożliwia:
optymalizację procesu produkcji
poprawienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła na blokach energetycznych przy równoczesnym minimalizowaniu emisji szkodliwych
NOX, CO i SO2
System SILO zapewnia również:
optymalizację samego procesu
spalania, poprawę regulacyjności obiektu oraz jednostkowego
zużycia ciepła bloku.
Windows NT, 2000, XP, 2003,
Vista
System operacyjny: Windows,
Linux lub Solaris
baza danych: Oracle
System operacyjny: Windows,
Linux, Solaris
baza danych: MySQL
Platformy PC z systemem operacyjnym Windows NT lub Linux
oraz Sun Solaris 2.5+; baza danych: MySQL
PKN Orlen SA, PKE ZEC Bielsko-Biała, Areva T&D sp. z o.o., International Paper Kwidzyn sp. z o.o.,
Elektrownia Skawina, ISD Huta
Częstochowa sp. z o.o., Metro
Warszawskie
BOT GiE, PKP Energetyka, El.
Połaniec, El. Kozienice, E.ON, El.
Rybnik, Mercuria, Tauron Polska
Energia, PKE, Polska Energia
PKH, ZE Pątnów-Adamów-Konin,
Atel, Dalkia Łódź, Vattenfall, EGL,
Polenergia, PKP Energetyka
PKE, Vattenfall, El. Połaniec, El.
Kozienice, El. Wodna Żarnowiec,
PGNiG, ZE Ostrołęka, ZE Pątnów-Adamów-Konin, Xcel Energy
(USA), China Huadian (Chiny),
Duke Power (USA), Wisconsin
Electric Power (USA)
ZE Ostrołęka, El. Połaniec, El.
Newton (USA), El. Wyman (USA),
El. Danscame (USA), El. Duke
Allen (USA), El. Huntington (USA),
El. Nearman (USA), El. Tajchung
– w trakcie wdrożenia (Tajwan)
14
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
E
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
7milowy sp. z o.o.
SAP ERP
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
ABC Data
Centrum Edukacyjne
sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AEC Design sp. z o.o.
AutoCAD
AutoCAD Electrical
AutoCAD LT
Apator Rector
System Informacji
o Dystrybucji (SID)
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
OPTeam
OPTIpass – karta korporacyjna
Sabur
Dream Report
ScandiSoft
sp. z o.o.
Visma CRM
INF ENERG
PROGEN v.1.2
SOTES
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Managed Office
Protection
Panda Malware Radar
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security for Enterprise
TrustLayer Mail
Infovide-Matrix
Oracle Utilities Customer
Care & Biling
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
Junisoftex sp. z o.o.
Perfect-Ekspert SQL
RavNet
Audyt IT
Projekty IT – migracje
i wdrożenia IT
TETA SA
TETA Constellation
SAS Institue
Analiza klientów i ofertowanie
Analizator Taryf Energetycznych
Segmentacja klientów
ZEP-INFO
Selen
System CRM
System e-BOK
Telefoniczne Centrum
Zgłoszeniowe
IFS Poland
IFS Applications
dla Energetyki
i Przedsiębiorstw
Użyteczności Publicznej
SENTE Systemy
Informatyczne
sp. z o.o.
SENTE eSystem
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
Symantec
Symantec Endpoint
Protection 11
AutoR KSI
Autodesk Inventor
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision
– monitorowanie pracy
pracowników biur
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
GM System Integracja
Systemów Inżynierskich
sp. z o.o.
Teamcenter Express
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence
MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
Konica Minolta
PReS i bizhub PRO 1050e
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
a:
) rok V
Nr 4 (33
8
MGX Infoservice
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six
Sigma
Minitab Statistical Software
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7 – system do zarządzania relacjami z klientem
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
miesiąc
Raport
uz
kim rynk
BA na pols
Systemy
pracy 22
wym tele yki 27
napędo
rget
motorem
IT dla ene racj 46
Oferta
ży i ope
50
sprzeda
stwa
nie
dsiębior
Planowa
cią prze
nie treś
Zarządza
Technika
Maj 200
pl
sipolska.
www.m
-0985
Bonair
Microsoft Dynamics AX 4.0
Kom-Pakt
Centralny system obsługi
procesu zmiany sprzedawcy
oraz zarządzania danymi
pomiarowymi i rozliczeniowymi Uczestników Rynku
Detalicznego
ISSN 1734
BCS Polska
bcsTiger – system obsługi
magazynu
w wersji
cyfrowej
IT w… urody
×wiecie
ania
zarzàdz
rawnego
cyzji
ie do sp
ania de
Narzúdz
dejmow
gania po
ma
po
i ws
Magazyn
wydawany
ki.indd
dd I
000_1_Oklad
I-IV.in
I
jest na
licencji
10
l firmy
właścicie
f Pop
Krzyszto z o.o.
sp.
Trzebnica
Panda
:5
:51
14:0007
5-08 16:21:
2008-009-04
2008-
Szybki dostĘp
do wiedzy,
której potrzebujesz
Szczegóây na temat e-wydania na www.msipolska.pl
F
BRANŻA FARMACEUTYCZNA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
DST sp. z o.o.
www.dst.com.pl
Ruda Śląska
Iwona Wolańska-Stachurska
[email protected]
tel. 0607 928 341
DST sp. z o.o.
www.dst.com.pl
Ruda Śląska
Iwona Wolańska-Stachurska
[email protected]
tel. 0607 928 341
MES
System do zarządzania
(Manufacturing Execution System) personelem
System do zarządzania
personelem
Zarządzanie produkcją
Baan HR
AX People
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Ewidencja kadrowa Ewidencja
płacowa Moduł podatkowy
Moduł socjalny Ubezpieczenia
społeczne Wartościowanie stanowisk i pracy Śledzenie ścieżek karier Miękki HR Elastyczne definiowanie struktur organizacji oraz wartościowanie stanowisk
pracy Wspomaganie procesów
naboru personelu Analiza
kompetencyjna i zarządzanie
szkoleniami Narzędzia do oceny
pracowników oraz zespołów
Obsługa wszystkich zagadnień
związanych z zatrudnieniem
osób niepełnosprawnych (SOD)
Kompletny moduł płacowy i
podatkowy Obsługa Pracowniczych Programów Emerytalnych
Wielopoziomowe narzędzia do
raportowania Planowanie zatrudnienia i budżetowanie
Ewidencja kadrowa Ewidencja
płacowa Moduł podatkowy
Moduł socjalny Ubezpieczenia
społeczne Wartościowanie stanowisk i pracy Śledzenie ścieżek karier Miękki HR Elastyczne definiowanie struktur organizacji oraz wartościowanie stanowisk
pracy Wspomaganie procesów
naboru personelu Analiza
kompetencyjna i zarządzanie
szkoleniami Narzędzia do oceny
pracowników oraz zespołów
Obsługa wszystkich zagadnień
związanych z zatrudnieniem
osób niepełnosprawnych (SOD)
Kompletny moduł płacowy i
podatkowy Obsługa Pracowniczych Programów Emerytalnych
Wielopoziomowe narzędzia do
raportowania Planowanie zatrudnienia i budżetowanie
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Automatyzacja procesu naboru
ESS Szeroka współpraca
z urządzeniami zewnętrznymi typu
RCP i PDA Współpraca
z Internetem Wielopoziomowe
planowanie i harmonogramowanie
czasu pracy Integracja
z oprogramowaniem sterującym
procesami produkcji Gromadzenie informacji o przebiegu pracy
za pomocą kolektorów danych,
czytników kodu kreskowego
Specjalizowane karty pracy z funkcją rozproszonego wprowadzania
danych Funkcja samoobsługi
pracowniczej Personalizacja
systemu, portale pracownicze
Integracja z oprogramowaniem
biurowym, Intranetem i Internetem
Automatyzacja procesu naboru
ESS Szeroka współpraca
z urządzeniami zewnętrznymi typu
RCP i PDA Współpraca
z Internetem Wielopoziomowe
planowanie i harmonogramowanie
czasu pracy Integracja
z oprogramowaniem sterującym
procesami produkcji Gromadzenie informacji o przebiegu pracy
za pomocą kolektorów danych,
czytników kodu kreskowego
Specjalizowane karty pracy z funkcją rozproszonego wprowadzania
danych Funkcja samoobsługi
pracowniczej Personalizacja
systemu, portale pracownicze
Integracja z oprogramowaniem
biurowym, Intranetem i Internetem
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Sprzęt dowolny, system operacyjny dowolny: Windows, Unix, Linux
itd., baza danych: Oracle, DB2,
Sybase, MS SQL itp.
Sprzęt dowolny, system Windows,
system bazy danych MS SQL
ArcelorMittal Poland, Alstom
Power, Hoop, Indykpol SA, Agros
Nova, Heinz Glass, Grupa Kęty,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Pekaes, Bank Pocztowy
Multimedia Polska, Suzuki Motor
Poland, Sudzucker Polska SA,
Spinko sp. z o.o., Inco-Veritas SA,
Hilton (HGC SA)
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
16
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data Centrum
Edukacyjne sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AEC Design sp. z o.o.
AutoCAD
AutoCAD LT
Inventor
Apriso
FlexNet
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision – monitorowanie
pracy pracowników biur
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
Columbus Polska
Columbus IT Pharma Suite
Controlling Systems
Eureca
e-Business Solutions
e-Business Solutions
EuroSoft Invent
EuroConnector
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007
– program do generowania
etykiet
F
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
IT.integro sp. z o.o.
www.IT.integro.pl
Poznań
[email protected]
Paweł Przybylski
tel. 061 861 43 51
Macrologic SA
www.macrologic.pl
Warszawa
Jarosław Witwicki
[email protected]
tel. 022 511 81 81
QAD Polska sp. z o.o.
www.qad.com, www.qad.pl
Wrocław
[email protected]
Jarosław Jaśkiewicz
tel. 071 782 02 51
ERP
ERP/MRP II
ERP
Microsoft Dynamics NAV
+ TECTURA Life Sciences
Xpertis
QAD Enterprise Applications
Microsoft Dynamics NAV to jeden
z najpopularniejszych systemów
ERP na świecie. Jest zintegrowanym rozwiązaniem biznesowym
dla dynamicznych i rozwijających
się firm średniej wielkości.
System Microsoft Dynamics NAV
wspomaga: zarządzanie finansami, produkcją, dystrybucją,
relacjami z klientami, serwisem,
wspiera e-biznes, oferuje analizy
biznesowe.
Korzystając z elastyczności
rozwiązania, IT.integro dostosowuje je do unikatowych potrzeb
klientów. Każda branża ma swoją
specyfikę, jednak przedsiębiorstwa, nawet z tego samego sektora, mają zupełnie inne modele
działania i inne potrzeby.
Xpertis jest połączeniem wiedzy,
umiejętności i doświadczenia w
wykorzystaniu technologii informatycznych do efektywnego prowadzenia biznesu. Obejmuje metodę
wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania
w podstawowych obszarach
działalności:
planowania zasobów (ERP)
zarządzania wiedzą (KM)
analiz zarządczych (BI)
Firma wspólnie z klientem analizuje procesy przebiegające w jego
firmie. Doradza, jak dostarczane
przez nią narzędzia mogą pomóc
w realizacji założonych celów
biznesowych.
Obsługiwane obszary: QAD
Financials QAD Customer Management QAD Manufacturing
QAD Supply Chain QAD Service
& Support QAD Enterprise Asset
Management QAD Analytics
QAD Interoperability
QAD Enterprise Applications stanowi zintegrowany pakiet rozwijany w celu usprawniania procesów
wytwórczych, dystrybucyjnych,
finansowych, doskonalenia obsługi
klientów, technologii produktów i
wydajności.
Rozwiązanie zostało oparte na
modelu architektury zorientowanej
na usługi (SOA). Dostarcza najlepsze praktyki produkcyjne i logistyczne, uwzględniające międzynarodowe standardy obowiązujące
w poszczególnych branżach.
TECTURA Life Sciences obejmuje: Specyficzne wymagania
kontroli jakości Wykrywalność
– w przypadku wykrycia przez
użytkowników wady surowcowej możliwe jest prześledzenie
danej partii w całym systemie,
począwszy od zakupów przez
KJ, produkcję aż po sprzedaż
Bezpieczeństwo danych i podpis
elektroniczny – spełniają wymagania FDA w zakresie podpisów
elektronicznych i zapisów (FDA 21
CFR Part 11) System zarządzania informacjami laboratoryjnymi
Zarządzanie materiałami niebezpiecznymi Logistykę sterylizacji,
w tym wszystkie procesy składowe
Zarządzanie produkcją, rozliczanie w zadanym okresie czasu,
ustalanie i kontrola Technicznego Kosztu Wytworzenia, analizy
rentowności
Zarządzanie recepturami i ich
wersjami, dostawami surowców,
partiami wyrobów
Śledzenie zmian produkcyjnych
(aktualizacja dokumentów
rejestracyjnych – obieg dokumentów)
E-faktury
Planowanie zakupu surowców
Tworzenie budżetu dla procesu,
analizy sezonowości
Gospodarka odpadami i opakowaniami
Analizy OLAP
BI, Shared Services, Enhanced
Controls, Fixed Assets, Logistics
Accounting, Sales and Use Tax
API, Warehousing, JiT Sequencing, Lean Manufacturing, Production Scheduler, Demand
Management, Project Realization
Management, PRO/PLUS, Customer Self Services, Transportation
Management, Enterprise Asset
Management, Supply Visualization, Product Configurator, Distributed Order Management, Trade
Mgnt, Consignment Inventory,
Release Mgnt, Service & Support
Mgnt, Mobile Field Services, .NET
UI, Dashboards/Reporting, EDI
eCommerce, Data Collection,
QXtend, Data Synchronization
System operacyjny: Microsoft
Windows Server; baza danych:
Microsoft SQL Server
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Novell NetWare; klient:
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Vista
Windows (Intel), Unix (IBM, Sun,
HP, Linux); Progress, Oracle, MS
SQL; interfejsy: znakowy, graficzny, internetowy (.NET)
Nepentes SA – system Microsoft
Dynamics NAV z rozwiązaniem
Life Sciences pomaga przedsiębiorstwu w dbaniu o jakość i osiągnięciu maksymalnej rentowności
Ponad 2000 firm w całej Polsce
korzysta z rozwiązań firmy
Macrologic
Wdrożenia w Polsce: WZF Polfa,
Sanfarm, Profarm, 3M Poland;
wdrożenia za granicą: Medtronic,
BARD, Invacare, Johnson & Johnson, Datex-Ohmeda, Rexal Sundowan, Allegrance, UCH Pharma
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SOA Architect
ISL Innowacyjne Systemy
Logistyczne sp. z o.o.
AutoMAG
Kom-Pakt
Dynamisc AX
Komtech
Prekon
Logisys
Agilero (Process Execution
System)
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MGX Infoservice
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six
Sigma
Minitab Statistical Software
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7 – system
do zarządzania relacjami
z klientem
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security
for Business
Panda Security
for Business with Exchange
Panda Security
for Enterprise
TrustLayer Mail
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
17
F
BRANŻA FARMACEUTYCZNA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Oracle Polska
Oracle Discrete
Manufacturing – ODM
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
Pivotal Polska
Pivotal CRM
RavNet
Audyt IT
Outsourcing IT
Projekty IT
– migracje i wdrożenia IT
Sabur
Dream Report
SAS Institute
Zaawansowana Analityka
SATO Polska
Drukarki etykiet
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
SENTE Systemy
Informatyczne sp. z o.o.
SENTE eSystem
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
SKK – Systemy Kodów
Kreskowych
SKK WMS
SKK Sequence
StatConsulting
AdvancedMiner
TETA SA
TETA Constellation
18
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
M
BRANŻA METALOWA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
ASTOR sp. z o.o.
www.astor.com.pl/wonderware
Kraków
Jarosław Gracel
[email protected]
tel. 012 428 63 30
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
MES
MES
ERP/MRP II
(Manufacturing Execution System) (Manufacturing Execution System)
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data Centrum
Edukacyjne sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
Zarządzanie produkcją
Wonderware MES
Impuls 5
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe
i wsadowe)
Zarządzanie wydajnością
Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji
Zarządzanie specyfikacjami
użytkowników
Zarządzanie jakością
Automatyczne gromadzenie
i akwizycja danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dokumentami
(receptury, instrukcje robocze)
Zarządzanie raportami produkcyjnymi
Rozwiązanie Wonderware MES
jest ściśle zintegrowane z Platformą Systemową Wonderware zbudowaną w architekturze ArchestrA.
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Integracja z systemami biznesowymi (np. ERP, BI)
Integracja z systemami klasy
CMMS, LIMS, GIS, SCADA
Projektowanie przemysłowych
systemów klasy BI, MI (Manufacturing Intelligence)
Pełna automatyzacja komunikacji z urządzeniami wykonawczymi, np. sterownikami PLC,
systemami DCS
Możliwość zarządzania programami obrabiarek CNC
Zaawansowane mechanizmy
kontroli jakości i identyfikacji partii
wyrobów, TPP, bilansowanie zapotrzebowań, rozwiązywanie wąskich
gardeł, zarządzanie zleceniami,
karty pracy, interaktywny wykres
Gantta, rozliczanie kosztów produkcji, kalkulacja planowanego
kosztu, definiowanie narzutów dla
stanowisk, gniazda, wydziału, obsługa produkcji planowanej, zleceniowej, powtarzalnej, na indywidualne zlecenie, najnowocześniejsze
metody optymalizacji, elementy
JiT, Lean, SCM, mechanizmy
ułatwiające opisanie struktury złożeniowej i marszrut technologicznych, zarządzanie lokalizacjami na
magazynach (MWS)
AEC Design sp. z o.o
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Mechanical
Inventor
Apriso
FlexNet
AutoR KSI
Autodesk Inventor
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
bs4 business solutions
sp. z o.o.
bs4 intranet
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision - monitorowanie
pracy pracowników biur
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
DS Software sp. z o.o.
Polaris
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Systemy operacyjne: Windows XP, Baza danych: Oracle 9i i 10g;
2003 Server, Vista
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
HP
Bazy danych: Microsoft SQL
Server 2005
e-Business Solutions
e-Business Solutions
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
Ponad 4000 firm na świecie.
Kilkadziesiąt systemów wdrożonych w Polsce, m.in. Multilayer
Pipe Company, Amica Wronki,
Tymbark SA, ArcelorMittal Poland,
Herkules sp. z o.o.
Epicor Software Poland
iScala Industrial Machinery
Zakłady Wyrobów Metalowych,
IMES Poland, Gonar,
Poland Alloys, Nova Trading
GM System
Integracja Systemów
Inżynierskich sp. z o.o.
Teamcenter Express
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
19
M
BRANŻA METALOWA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
QAD Polska sp. z o.o.
www.qad.com, www.qad.pl
Wrocław
[email protected]
Jarosław Jaśkiewicz
tel. 071 782 02 51
REKORD Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.rekord.com.pl,Bielsko-Biała
[email protected]
Marek Wychowaniec
tel. 033 497 83 00
ERP/MRP II/WMS
ERP
ERP/ERP II
Nazwa
System Zarządzania Firmą
DIGITLAND ENTERPRISE
QAD Enterprise Applications
Rekord.ERP
Zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP, pracujący
w architekturze klient-serwer lub
terminalowej. Służy do strategicznego i operacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem lub grupą
podmiotów skonsolidowanych.
System jest wielomodułowy – złożony z ponad 90 modułów funkcjonalnych, co pozwala na precyzyjne dopasowywanie go do strategii
biznesowej przedsiębiorstwa.
Może objąć działaniem strategiczne sfery działalności, takie jak:
sprzedaż, dostawy, księgowość,
rachunkowość zarządcza, BI,
kadry, płace, import, eksport,
gospodarka magazynowa, logistyka, serwis, gwarancje, produkcja,
zarządzanie magazynem wysokiego składowania, zarządzanie
układami rozproszonymi
Obsługiwane obszary: QAD
Systemy dziedzinowe:
Financials QAD Customer MaProdukcja
nagement QAD Manufacturing
Logistyka
QAD Supply Chain QAD Service
Sprzedaż
& Support QAD Enterprise Asset
Finanse
Management QAD Analytics
Zasoby Ludzkie
QAD Interoperability
Systemy Analityczne
QAD Enterprise Applications staZarządzanie Dokumentami
nowi zintegrowany pakiet rozwijany w celu usprawniania procesów Systemy Internetowe
ALERT – system informowania
wytwórczych, dystrybucyjnych,
i ostrzegania o zdefiniowanych
finansowych, doskonalenia obsługi
klientów, technologii produktów i
przez użytkownika zdarzeniach
wydajności.
LIDER – internetowy system
Rozwiązanie zostało oparte na
analityczny
modelu architektury zorientowanej
eCRM
na usługi (SOA). Dostarcza najlepeSprzedaż (B2B, B2C)
sze praktyki produkcyjne i logiePrzedstawiclel
styczne, uwzględniające międzyeDostawca
narodowe standardy obowiązujące
Portal Kadrowy
w poszczególnych branżach.
System znajduje zastosowanie w
przedsiębiorstwach handlowych,
produkcyjnych i usługowych.
Zawiera mechanizmy umożliwiające obsługę firm o specyficznych
wymaganiach, jak magazyny
wysokiego składowania, hurtownie
alkoholi, handel hurtowy paliwami,
sieci serwisowe, dystrybutorzy
broni czy salony samochodowe.
Aplikacja zapewnia tworzenie rozbudowanych, definiowanych przez
użytkownika raportów i analiz.
Dzięki wbudowanym w system
mechanizmom ETL może stanowić podstawowe źródło danych
operacyjnych dla narzędzi analitycznych BI oraz hurtowni danych.
BI, Shared Services, Enhanced
Controls, Fixed Assets, Logistics
Accounting, Sales and Use Tax
API, Warehousing, JiT Sequencing, Lean Manufacturing,
Production Scheduler, Demand
Management, Project Realization
Management, PRO/PLUS, Customer Self Services, Transportation
Management, Enterprise Asset
Management, Supply Visualization, Product Configurator, Distributed Order Management, Trade
Mgnt, Consignment Inventory,
Release Mgnt, Service & Support
Mgnt, Mobile Field Services, .NET
UI, Dashboards/Reporting, EDI
eCommerce, Data Collection,
QXtend, Data Synchronization
Monitoring online procesu
wytwarzania (rejestracja zadań
na hali produkcyjnej) Dokładne
rozliczanie pracowników z wykonywanej pracy Harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem
bilansowania zasobów produkcyjnych oraz potrzeb materiałowych
Graficzna i tabelaryczna kontrola wykorzystania (obciążenia)
poszczególnych zasobów produkcyjnych z analizą wąskich gardeł
procesu Analiza kosztów na
każdym etapie procesu wytwarzania Elastyczne narzędzia analityczne zapewniające dostarczanie
informacji z różnych obszarów
przedsiębiorstwa
IBM, Sun, HP, Intel Pentium;
Windows 2003, 2005, Sun Solaris,
IBM AIX, HP-UX, Linux; Oracle,
IBM DB2
Windows (Intel), Unix (IBM, Sun,
HP, Linux); Progress, Oracle, MS
SQL; interfejsy: znakowy, graficzny, internetowy (.NET)
Baza danych: Firebird SQL (open
source); serwer: Linux lub Windows 200X; stacje robocze: Windows 2000, Windows XP
Pronox-Technology, Statoil Poland, Grupa Suder & Suder, Merida, Chemirol, Hydrosolar, Agrosimex, Dajar, Rovita, Komandor,
Euro-Trade, Opel Szpot, Budinpol,
Stalexport Serwis Centrum
Wdrożenia w Polsce: ZM Postęp,
Elterma, AXA-MAG, FAM Technika
Odlewnicza, GEA Polska, Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych Damel, Oras Olesno, HUF
Polska, Drumet, Caterpillar, Koelner, Bester Lincoln Electric
Automex – Częstochowa, Bumar-Łabędy (ZPS) – Gliwice, Famed
– Żywiec, Inofama – Inowrocław,
LYS Fusion Poland – Istebna,
Skoczów, Metchem – Wadowice,
PMP Poland Ltd. – Radom,
Seco/Warwick – Świebodzin,
Trepko – Gniezno
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Digitland
www.digitland.com.pl
Kraków
Krzysztof Rutkowski
[email protected]
tel. 012 636 24 66, 636 74 79
Podstawowe moduły produktu
Firma / produkty
20
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007
– program do generowania
etykiet
HEUTHES sp. z o.o.
ISOF (Internetowy System
Obsługi Firmy)
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
Insoft sp. z o.o.
Insoft CRM
itelligence
it.metal
Junisoftex sp. z o.o.
Perfect-Ekspert SQL
Logisys
Agilero
(Process Execution System)
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MGX Infoservice
iGrafx Process
iGrafx FlowCharter
Minitab Statistical Software
iGrafx Process
for Six Sigma
iGrafx Enterprise Modeler
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7 – system
do zarządzania relacjami
z klientem
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
M
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
SENTE Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.sente.pl
Wrocław
Małgorzata Nowaczyk
tel. 071 784 79 00; 783 992 962
ERP/MRP II/CRM/WMS
SENTE eSystem
Sprzedaż i Dystrybucja Logistyka Transport Technologia
Produkcja Harmonogramowanie
Operacji Produkcyjnych Kontrola
Jakości Gospodarka remontowa
Finanse i Księgowość Środki
Trwałe Kadry i Płace Intrastat
Controlling i Budżetowanie
Magazyn Wysokiego Składowania
CRM Serwis Zarządzanie
projektami Mobilny Handlowiec
Sprzedaż marketowa Witryna
Handlowa eHRM Elektroniczne przelewy i wyciągi bankowe
Kody kreskowe RFID EDI
Dokumenty elektroniczne
Zarządzanie produkcją (produkcja
planowana, zleceniowa, JiT), zlecenia produkcyjne, karty technologiczne wielowariantowe, operacje
równoległe, szeregowe bądź
alternatywne, obsługa zamienników, kalkulacja planowanego
kosztu wytworzenia, zarządzanie
przewodnikami produkcyjnymi, obsługa dyspozytorni, narzędziowni,
odzieży roboczej, wydania z magazynu surowców, rejestrowanie
raportów produkcyjnych, obsługa
przewodników na urządzeniach
mobilnych, harmonogramowanie
operacji produkcyjnych, interaktywny wykres Gantta, znakowanie i etykietowanie
Stacje robocze: Windows; terminale, serwer: Windows, Linux
ZTIF Złoty Stok, AiB, Ferrpol,
Aquator, Syntex, Profilex,
Mardom, Saba, Masterchem,
Meprozet, Gryphon, Comes
Oracle Polska
Oracle Discrete
Manufacturing – ODM
Product Lifecycle
Management (d. Agile)
Flow Manufacturing
(Lean Manufacturing)
Manufacturing Execution
System (MES)
Advanced Supply Chain
Planning (ASCP)
Inventory
Demantra (planowanie
i prognozowanie popytu)
SOP – Sales
and Operations Planning
Order Managment (zarządzanie zamówieniami)
EAM (zarządzanie
majątkiem przedsiębiorstwa,
remonty i utrzymanie ruchu)
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security
for Enterprise
TrustLayer Mail
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
Pivotal Polska
Pivotal CRM
Soldis
proALPHA
PSI Produkty i Systemy
Informatyczne
PSImes
PSImetals
PSIpenta
Technodat
emrm
RavNet
Audyt IT
Projekty IT - migracje
i wdrożenia IT
SATO Polska
Drukarki etykiet
Tekom
Progress 500
TETA SA
TETA Constellation
Trax
Infor ERP SL
Infor ERP XA
Kolejna odsłona konkursu MSI Polska
luty 2009
Najlepszy
dostawca IT
dla przemysłu 2008
w kategoriach dostawcy sprzętu i systemów IT
O
BRANŻA ODZIEŻOWA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
IT.integro sp. z o.o.
www.IT.integro.pl
Poznań
[email protected]
Paweł Przybylski
tel. 061 861 43 51
MES
ERP/MRP II
(Manufacturing Execution System)
ERP
Zarządzanie produkcją
Impuls 5
Microsoft Dynamics NAV
+ LS Retail
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Microsoft Dynamics NAV to jeden
z najpopularniejszych systemów
ERP na świecie. Jest zintegrowanym rozwiązaniem biznesowym
dla dynamicznych i rozwijających
się firm średniej wielkości.
System Microsoft Dynamics NAV
wspomaga: zarządzanie finansami, produkcją, dystrybucją,
relacjami z klientami, serwisem,
wspiera e-biznes, oferuje analizy
biznesowe.
Korzystając z elastyczności
rozwiązania, IT.integro dostosowuje je do unikatowych potrzeb
klientów. Każda branża ma swoją
specyfikę, jednak przedsiębiorstwa, nawet z tego samego sektora, mają zupełnie inne modele
działania i inne potrzeby.
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Identyfikacja wyrobów z dokładnością do rozmiaru, koloru, kolekcji,
informacje o wielkości sprzedaży,
dostępnych towarach, rezerwacjach, zamówieniach, dowolna
liczba cenników, cenniki okresowe, rabaty, promocje, informacje
o rozrachunkach, przyznanych
limitach zadłużenia, ich przekroczeniu, zarządzanie transportem, wielowymiarowe analizy
– sprzedaż, budżety, kampanie
promocyjne, wymiana informacji
pomiędzy sklepami a centralą,
efektywna polityka odświeżania
zapasów, sprzedaż przez Internet,
wyliczanie jednostkowego kosztu
wytworzenia partii wyrobów
LS Retail to kompletne rozwiązanie do zarządzania sprzedażą
detaliczną: Komunikacja offline
i online pomiędzy centralą a sklepami Rekonstrukcja i śledzenie
transakcji sprzedaży Dokładne
wyniki z każdego sklepu/zmiany
roboczej/zapasu/grupy zapasów,
Wielowymiarowa struktura cen
dla każdego zapasu, grupy zapasów, sklepu i grupy sklepów,
Zintegrowany system zarządzania
przestrzenią Funkcja szczegółowych rabatów i specjalnych ofert
z automatycznym harmonogramem Kontrola PS (punktów
sprzedaży)
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Baza danych: Oracle 9i i 10g;
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
HP
System operacyjny: Microsoft
Windows Server; baza danych:
Microsoft SQL Server
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
Big Star, Kama, Polo
Marketing Investment Group
(sklepy Sizeer) – dzięki Microsoft
Dynamics NAV i LS Retail firma
może rozwijać się w sposób nieograniczony, co dla sieci sklepów
jest podstawową wartością, oraz
zwiększać wydajność.
22
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
7milowy sp. z o.o.
SAP ERP
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
ABC Data Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AutoR KSI
Autodesk Inventor
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
bs4 business solutions sp.
z o.o.
bs4 intranet
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision – monitorowanie
pracy pracowników biur
Centrum Edukacji Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
Centrum Komputerowe
ZETO SA
Graffiti ERP
InForum Business Intelligence
Microsoft Dynamics AX
Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO
w Jeleniej Górze
Agility
EUROSOFT
GM Soft
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business Intelligence MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Labels 2007 – program
do generowania etykiet
HDF Inwentaryzacja 2007
O
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Lawson Software
www.lawson.com/poland
Warszawa
Dagmara Kotlarska
[email protected].
com, tel. 022 851 23 00
Macrologic SA
www.macrologic.pl
Warszawa
Jarosław Witwicki
[email protected]
tel. 022 511 81 81
SENTE Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.sente.pl
Wrocław
Małgorzata Nowaczyk
tel. 071 784 79 00; 783 992 962
ERP/MRP II
ERP/MRP II
ERP/MRP II/CRM/WMS
Lawson Fashion
Xpertis
SENTE eSystem
Lawson Fashion to kompleksowy,
zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujący główne
procesy biznesowe firmy: rozwój
produktów, zarządzanie popytem,
zarządzanie kontaktami z klientem, planowanie, wybór dostawców, zaopatrzenie w surowce,
produkcję, zarządzanie magazynem, dystrybucję i finanse.
Rozwiązanie Lawson Fashion
zostało zaprojektowane specjalnie
na potrzeby świata mody i oferuje
zaawansowane, zintegrowane
funkcje wykraczające poza standardowe możliwości systemu
ERP.
Xpertis jest połączeniem wiedzy,
umiejętności i doświadczenia w
wykorzystaniu technologii informatycznych do efektywnego prowadzenia biznesu. Obejmuje metodę
wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania
w podstawowych obszarach
działalności:
planowania zasobów (ERP)
zarządzania wiedzą (KM)
analiz zarządczych (BI)
Firma wspólnie z klientem analizuje procesy przebiegające w jego
firmie. Doradza, jak dostarczane
przez nią narzędzia mogą pomóc
w realizacji założonych celów
biznesowych.
Sprzedaż i Dystrybucja Logistyka Transport Technologia
Produkcja Harmonogramowanie
Operacji Produkcyjnych Kontrola
Jakości Gospodarka remontowa
Finanse i Księgowość Środki
Trwałe Kadry i Płace Intrastat
Controlling i Budżetowanie
Magazyn Wysokiego Składowania
CRM Serwis Zarządzanie
projektami Mobilny Handlowiec
Sprzedaż marketowa Witryna
Handlowa eHRM Elektroniczne przelewy i wyciągi bankowe
Kody kreskowe RFID EDI
Dokumenty elektroniczne
Pojedyncza definicja produktów
należących do jednego fasonu na
poziomie tzw. stylu Dostęp do
stylu i związanych z nim jednostek
magazynowych w macierzy trójwymiarowej Efektywne zarządzanie zarówno produktami należącymi do fasonów, jak i niezależnymi,
takimi jak dodatki Obsługa
zróżnicowanego asortymentu
produktów z wykorzystaniem
elastycznych technik planowania
Możliwość pracy na poziomie
produktów zgrupowanych według
fasonów lub fasonów w określonym kolorze Obsługa produktów
sezonowych o krótkim cyklu życia
Kontrola partii
Obsługa kodów kreskowych
Obieg dokumentów
Zarządzanie produkcją (przygotowanie produkcji, wyznaczanie
kosztów produkcji, terminarz
produkcji)
Planowanie zakupu surowców
Zarządzanie stanami magazynowymi, ruchami towarów
Analizy sezonowości
CRM oraz analizy sprzedaży,
konstruowanie programów
lojalnościowych
Zarządzanie cenami i rabatami,
akcjami promocyjnymi
Konsolidacja informacji sieci
handlowych
Śledzenie aktywności klientów
Zarządzanie produkcją (produkcja
planowana, zleceniowa, JiT), zlecenia produkcyjne, karty technologiczne wielowariantowe, operacje
równoległe, szeregowe bądź
alternatywne, obsługa zamienników, kalkulacja planowanego
kosztu wytworzenia, zarządzanie
przewodnikami produkcyjnymi, obsługa dyspozytorni, narzędziowni,
odzieży roboczej, wydania z magazynu surowców, rejestrowanie
raportów produkcyjnych, obsługa
przewodników na urządzeniach
mobilnych, harmonogramowanie
operacji produkcyjnych, interaktywny wykres Gantta, znakowanie i etykietowanie
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
IFS Poland
IFS Applications
InForum Business
Intelligence
InForum
ISL Innowacyjne
Systemy Logistyczne
sp. z o.o.
AutoMAG
Junisoftex sp. z o.o.
Perfect-Ekspert SQL
Kelvin IT
Pebblestone Fashion
IBM eServer iSeries, IBM eServer
xSeries, Sun
OS/400, Windows 2000, Solaris
DB2, SQL, Oracle
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Novell NetWare; klient:
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Vista
Stacje robocze: Windows; terminale, serwer: Windows, Linux
TAL, Pringle, McGregor, Gucci,
Propper International,Van de
Velde, Cintas Corporation
Ponad 2000 firm w całej Polsce
korzysta z rozwiązań firmy
Macrologic
ZTIF Złoty Stok, AiB, Ferrpol,
Aquator, Syntex, Profilex,
Mardom, Saba, Masterchem,
Meprozet, Gryphon, Comes
Logisys
Agilero (Process Execution
System)
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MGX Infoservice
iGrafx
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six
Sigma
Minitab Statistical
Software
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7 – system
do zarządzania relacjami
z klientem
MT Prokhard
Hetman
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
23
O
BRANŻA ODZIEŻOWA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Panda Security Polska
Panda GateDefender Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security for Enterprise
TrustLayer Mail
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
Pivotal Polska
Pivotal CRM
RavNet
Audyt IT
Projekty IT
REKORD
Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
Rekord.ERP
SATO Polska
Drukarki etykiet
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
T Komp Tomasz Kruszewski
NND 9000 – elektroniczny
nadzór nad dokumentacją
NND Dynamic – kreator
elektronicznych formularzy
NND Integrum
NND Tools Management
– wypożyczalnia narzędzi
Program – Ewidencja
Narzędzi Kontrolno-Pomiarowych
TETA SA
TETA Constellation
24
Potrzeby branży
W
branży odzieżowej widać wyraźny
związek między wymaganiami klienta a produkcją. To nabywca wpływa
na kształt wyrobu, decydując o zakupie takiego czy innego towaru. Ma on specyficzne
wymagania dotyczące jakości, wyboru oraz
momentu zakupu odzieży, co jest związane
z sezonowością.
W branży tekstylnej występuje zjawisko
kreowania mody. To wielkie firmy odzieżowe
za pośrednictwem projektantów kreują modę
na określone wzory ubrań. Dzięki temu mogą
chociaż w części ograniczyć ryzyko podaży
wzorów, które nie znajdą nabywcy. Wielu
mniejszych wytwórców odzieży dużo ryzykuje, wprowadzając kolekcje na rynek, gdyż
nietrafione decyzje przynoszą ogromne straty.
Z kolei bardzo trudno przewidzieć modę
i zachowanie nabywców z niemal rocznym
wyprzedzeniem. A zdarza się, że czas „od pomysłu do przemysłu” może wynieść nawet
półtora roku. Dlatego bardzo ważne jest maksymalne skrócenie tego czasu, eliminowanie
wszelkich błędów oraz solidne przygotowanie
wzorów. W skróceniu czasu od pojawienia
się projektu do dostawy towaru do sklepów
pomagają narzędzia informatyczne oraz
wypracowane procedury, np. umożliwiające
produkcję w trybie Just in Time.
Wiele wyrobów w branży tekstylnej produkowanych jest w Azji, głównie w Chinach,
ale także w Indiach, Bangladeszu, Pakistanie,
Malezji. Przeniesienie produkcji na Daleki
Wschód wymaga odpowiedniej organizacji
pracy i sprawnej wymiany informacji między
zleceniodawcą a wykonawcą oddalonym
o tysiące kilometrów. Istotne znaczenie ma
w takim przypadku łączność telefoniczna oraz
narzędzia informatyczne, które ułatwiają przesyłanie projektów i zamówień. Gotowy projekt
wysyłany jest w postaci elektronicznej i może
być natychmiast wykorzystany na ploterach
tnących bezpośrednio na produkcji.
Ponieważ znaczna część produkcji wykonywana jest poza Polską, firma-matka zajmuje
się głównie projektowaniem oraz dystrybucją
wyrobów gotowych. Gdy zamówienie zostanie wysłane, transport gotowych wyrobów
rozładowywany jest w magazynach firmy
na terenie kraju, a następnie w miarę zamówień wysyłany do sklepów.
Taka struktura przedsiębiorstw ma odbicie
w stosowanych w nich systemach informatycznych. Na pierwszy plan wysuwają się
wszelkiego rodzaju systemy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. Ich najmocniejszymi
punktami są moduły magazynowe oraz związane z dystrybucją. Ważna jest także sprawna
obsługa klientów, dlatego potrzebne są systemy CRM. Na etapie projektowania przydają
się programy ułatwiające wykonywanie szablonów i automatyzujące pracę krojni, bazujące na narzędziach typu CAD lub Easy Cut
do bezpośredniej obsługi ploterów. Natomiast
w firmach zajmujących się produkcją (część
producentów tekstyliów i odzieży) egzamin
zdaje wszelkiego typu oprogramowanie
do zarządzania łańcuchem dostaw, optymalizacji produkcji, utrzymania ruchu i wizualizacji
produkcji.
Wyzwania stojące przed firmami branży odzieżowej:
zarządzanie szerokim wachlarzem produktów o krótkim cyklu życia, duże zamówienia
i spora szybkość transakcji,
planowanie mieszanych łańcuchów dostaw zawierających produkty o różnej (styl, kolor,
rozmiar) i takiej samej stylistyce,
sprostanie oczekiwaniom klientów (dostawy z wyprzedzeniem i na czas),
zarządzanie zasobami magazynowymi w sposób zapewniający wysoki poziom satysfakcji
klienta przy jednoczesnej kontroli kapitału zaangażowanego w dobra magazynowe,
śledzenie informacji finansowych podczas przepływu materiałów przez kolejne ogniwa
łańcucha dostaw (mierzenie rentowności i zgodności z zapisami księgowymi),
zwiększanie przejrzystości łańcucha dostaw w celu lepszego informowania klientów
i ułatwienia podejmowania decyzji w odpowiednim czasie,
stworzenie jednego, wspólnego, aktualnego źródła danych,
lepsza organizacja czasu i wdrażanie nowych technologii w obliczu braków surowcowych
i sezonowych szczytów popytu.
Źródło: Lawson 2007
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
Seminaria dla sektora produkcji
Wydawnictwo
Trade Media International Holdings
zaprasza na bezpłatne seminaria
organizowane w samym sercu
zagłębia przemysłowego
y Katowice
y Poznań
y Wrocław
Luty 2008
y Od pomysłu do przemysłu – systemy PLM
y Bezpieczeństwo w automatyce
przemysłowej
Marzec 2008
y Techniki AutoID – kody kreskowe, RFID
y Lean w produkcji i łańcuchu dostaw
Kwiecień 2008
y Integracja MES z ERP
y Monitorowanie i diagnostyka
w procesach produkcyjnych i utrzymaniu ruchu
Maj 2008
y Systemy wizyjne – monitoring przemysłowy
y IT w logistyce – najlepsze praktyki
Czerwiec 2008
y Narzędzia dla Działu Utrzymania Ruchu:
ręczne, elektryczne, pneumatyczne,
hydrauliczne
y Inteligentny budynek od A do Z
Patronat medialny:
Nie przegap takiej okazji!
Więcej informacji:
Agnieszka Lewandowska
Event Manager
tel. + 48 (22) 852 44 15 w. 113
faks + 48 (22) 852 44 15 w. 101
e-mail: [email protected]
www.trademedia.us
P
BRANŻA PAPIERNICZA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
SENTE Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.sente.pl
Wrocław
Małgorzata Nowaczyk
tel. 071 784 79 00; 783 992 962
VIX Automation sp. z o.o.
www.vix.com.pl
Katowice
Paweł Czepiel
[email protected]
tel. 032 358 20 24
MES
ERP/MRP II/CRM/WMS
(Manufacturing Execution System)
MES
(Manufacturing Execution System)
Zarządzanie produkcją
SENTE eSystem
Proficy Plant Applications
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Sprzedaż i Dystrybucja Logistyka Transport Technologia
Produkcja Harmonogramowanie
Operacji Produkcyjnych Kontrola
Jakości Gospodarka remontowa
Finanse i Księgowość Środki
Trwałe Kadry i Płace Intrastat
Controlling i Budżetowanie
Magazyn Wysokiego Składowania
CRM Serwis Zarządzanie
projektami Mobilny Handlowiec
Sprzedaż marketowa Witryna
Handlowa eHRM Elektroniczne przelewy i wyciągi bankowe
Kody kreskowe RFID EDI
Dokumenty elektroniczne
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Zarządzanie produkcją (produkcja
planowana, zleceniowa, JiT), zlecenia produkcyjne, karty technologiczne wielowariantowe, operacje
równoległe, szeregowe bądź
alternatywne, obsługa zamienników, kalkulacja planowanego
kosztu wytworzenia, zarządzanie
przewodnikami produkcyjnymi, obsługa dyspozytorni, narzędziowni,
odzieży roboczej, wydania z magazynu surowców, rejestrowanie
raportów produkcyjnych, obsługa
przewodników na urządzeniach
mobilnych, harmonogramowanie
operacji produkcyjnych, interaktywny wykres Gantta, znakowanie i etykietowanie
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Stacje robocze: Windows; terminale, serwer: Windows, Linux
Serwer: Windows 2000, 2003
Server; klient: Windows XP, 2000,
2003 Server
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
ZTIF Złoty Stok, AiB, Ferrpol,
Aquator, Syntex, Profilex,
Mardom, Saba, Masterchem,
Meprozet, Gryphon, Comes
Około 500 wdrożeń na całym
świecie, w tym. m.in. InBev Interbrew UK, Gumlink, Gallo Glass
Company, Nissan, Browar Warka
Moduł Efficiency: śledzenie i
monitorowanie efektywności
produkcji, przestojów oraz strat;
zliczanie i analiza kluczowych
wskaźników wydajności (KPI),
kalkulacje OEE
Moduł Quality: analizy i kontrola
jakości produktów; specyfikacje
dla produktów, zmiennych, maszyn oraz receptury powiązane
z możliwościami alarmowania
Moduł Production: harmonogramowanie i genealogia produkcji
– zarządzanie produkcją; śledzenie produkcji w toku
Moduł BatchAnalysis: raportowanie, analiza oraz tworzenie
trendów dla produkcji wsadowej
Integracja z pozostałymi produktami rodziny Proficy – iFIX,
Historian, Portal
Rozbudowane możliwości
raportowe (z wykorzystaniem
przeglądarki IE)
Aplikacja Proficy Client – narzędzie ułatwiające analizę procesu
produkcyjnego i reagowanie na
występujące zdarzenia
Zaawansowane narzędzia typu
Excel Add-In
Możliwość integracji z oprogramowaniem innych producentów
oraz systemami ERP
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data Centrum
Edukacyjne sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AEC Design sp. z o.o.
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Mechanical
Inventor
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
bs4 business solutions
sp. z o.o.
bs4 intranet
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision - monitorowanie
pracy pracowników biur
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007
– program do generowania
etykiet
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
Logisys
Agilero
(Process Execution System)
26
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
P
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH
BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MGX Infoservice
iGrafx
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six
Sigma
Minitab Statistical
Software
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security
for Business
Panda Security
for Business with Exchange
Panda Security
for Enterprise
TrustLayer Mail
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
Quantum software SA
Qguar
RavNet
Audyt IT
Outsourcing IT
Projekty IT
– migracje i wdrożenia IT
Rodan Systems SA
OfficeObjects
– Document Manager
OfficeObjects – e-Forms
OfficeObjects – WorkFlow
Sage Symfonia sp. z o.o.
Symfonia
SAS Institute
SAS Customer Relationship
Management
SAS Financial Intelligence
SAS Manufacturing
Intelligence Solution
SAS Production and Service
Intelligence
SAS Supplier Intelligence
SATO Polska
Drukarki etykiet
NOWOŚĆ!
katalog 2009
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
Siemens PLM Software (PL)
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
SILPOL SJ
Mapping
PowerLock
Quick-EDD
(High Availability)
Tango/04
StatConsulting sp. z o.o.
AdvancedMiner
– system do analizy danych
StatDQ – aplikacja do zarządzania jakością danych
StatOR – zarządzanie
ryzykiem operacyjnym
StatRisk – system zarządzania ryzykiem
StatScore – aplikacja
do modeli scoringowych
T Komp Tomasz Kruszewski
NND 9000 – elektroniczny
nadzór nad dokumentacją
NND Dynamic – kreator
elektronicznych formularzy
NND Integrum
NND Tools Management
– wypożyczalnia narzędzi
Program – Ewidencja
Narzędzi Kontrolno-Pomiarowych
Technodat sp. z o.o.
emrm – system
wspomagający zarządzanie
TETA SA
TETA Constellation
Dostawcy sprzętu i infrastruktury IT
dla sektora przemysłowego
Bądź wśród nich
W ramach oferty sprzętowej zaprezentujemy:
komputery przemysłowe, panelowe
komputery mobilne
terminale
panele operatorskie
tablety
serwery
skanery przemysłowe
drukarki heavy duty
drukarki kodów kreskowych i etykiet
czytniki
systemy wizyjne
UPS
urządzenia peryferyjne i akcesoria
macierze dyskowe, napędy i biblioteki taśmowe
infrastrukturę sieciową
inne
Zgłoszenia do katalogu na stronie
www.msipolska.pl
S
BRANŻA SAMOCHODOWA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
ASTOR sp. z o.o.
www.astor.com.pl/wonderware
Kraków
Jarosław Gracel
[email protected]
tel. 012 428 63 30
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
MES
MES
ERP/MRP II
(Manufacturing Execution System) (Manufacturing Execution System)
Zarządzanie produkcją
Wonderware MES
Impuls 5
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe
i wsadowe)
Zarządzanie wydajnością
Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji
Zarządzanie specyfikacjami
użytkowników
Zarządzanie jakością
Automatyczne gromadzenie
i akwizycja danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dokumentami
(receptury, instrukcje robocze)
Zarządzanie raportami produkcyjnymi
Rozwiązanie Wonderware MES
jest ściśle zintegrowane z Platformą Systemową Wonderware zbudowaną w architekturze ArchestrA.
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Integracja z systemami biznesowymi (np. ERP, BI)
Integracja z systemami klasy
CMMS, LIMS, GIS, SCADA
Projektowanie przemysłowych
systemów klasy BI, MI (Manufacturing Intelligence)
Pełna automatyzacja komunikacji z urządzeniami wykonawczymi, np. sterownikami PLC,
systemami DCS
Możliwość zarządzania programami obrabiarek CNC
Techniczne przygotowanie produkcji, bilansowanie zapotrzebowań
materiałowych, rozwiązywanie
wąskich gardeł, zarządzanie zleceniami, karty pracy, interaktywny
wykres Gantta, rozliczanie kosztów
produkcji, kalkulacja planowanego
kosztu wytworzenia, możliwość
zdefiniowania narzutów dla stanowisk, gniazda, wydziału, obsługa
produkcji planowanej, zleceniowej,
powtarzalnej, na indywidualne zlecenie, najnowocześniejsze metody
optymalizacji, elementy filozofii JiT,
Lean, SCM, mechanizmy ułatwiające opisanie struktury złożeniowej
i marszrut technologicznych,
kontrola jakości przez mechanizmy
badań laboratoryjnych
Systemy operacyjne: Windows XP, Baza danych: Oracle 9i i 10g;
2003 Server, Vista
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
HP
Bazy danych: Microsoft SQL
Server 2005
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
Ponad 4000 firm na świecie.
Kilkadziesiąt systemów wdrożonych w Polsce, m.in. Multilayer
Pipe Company, Amica Wronki,
Tymbark SA, ArcelorMittal Poland,
Herkules sp. z o.o.
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
ABC Data Centrum
Edukacyjne
sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AEC Design sp. z o.o.
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Mechanical
Inventor
Autodesk
AliasStudio 2009
AutoCAD Electrical 2009
AutoCAD Mechanical 2009
Autodesk
Productstream 2009
Autodesk Showcase 2009
Inventor 2009
AutoR KSI
Autodesk Inventor
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
28
7milowy sp. z o.o.
SAP ERP
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
FPT Prima, Pro-Cars, Die-Tech,
Części TIR Chlebek,
FTT Stomil Wolbrom
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
bs4 business solutions
sp. z o.o.
bs4 intranet
Buknet.pl
– partner HansaWorld,
Axence, Kaspersky
nVision
– monitorowanie pracy
pracowników biur
CAIRO-soft
Falcon4
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
Epicor Software Poland
Epicor Vantage
iScala
S
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Digitland
www.digitland.com.pl
Kraków
Krzysztof Rutkowski
[email protected]
tel. 012 636 24 66, 636 74 79
QAD Polska sp. z o.o.
www.qad.com, www.qad.pl
Wrocław
[email protected]
Jarosław Jaśkiewicz
tel. 071 782 02 51
REKORD Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.rekord.com.pl,Bielsko-Biała
[email protected]
Marek Wychowaniec
tel. 033 497 83 00
ERP/MRP II/WMS
ERP
ERP/ERP II
System Zarządzania Firmą
DIGITLAND ENTERPRISE
QAD Enterprise Applications
Rekord.ERP
Zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP, pracujący
w architekturze klient-serwer lub
terminalowej. Służy do strategicznego i operacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem lub grupą
podmiotów skonsolidowanych.
System jest wielomodułowy – złożony z ponad 90 modułów funkcjonalnych, co pozwala na precyzyjne dopasowywanie go do strategii
biznesowej przedsiębiorstwa.
Może objąć działaniem strategiczne sfery działalności, takie jak:
sprzedaż, dostawy, księgowość,
rachunkowość zarządcza, BI,
kadry, płace, import, eksport,
gospodarka magazynowa, logistyka, serwis, gwarancje, produkcja,
zarządzanie magazynem wysokiego składowania, zarządzanie
układami rozproszonymi
Obsługiwane obszary: QAD
Systemy dziedzinowe:
Financials QAD Customer MaProdukcja
nagement QAD Manufacturing
Logistyka
QAD Supply Chain QAD Service
Sprzedaż
& Support QAD Enterprise Asset
Finanse
Management QAD Analytics
Zasoby Ludzkie
QAD Interoperability
Systemy Analityczne
QAD Enterprise Applications staZarządzanie Dokumentami
nowi zintegrowany pakiet rozwijany w celu usprawniania procesów Systemy Internetowe
ALERT – system informowania
wytwórczych, dystrybucyjnych,
i ostrzegania o zdefiniowanych
finansowych, doskonalenia obsługi
klientów, technologii produktów
przez użytkownika zdarzeniach
i wydajności.
LIDER – internetowy system
Rozwiązanie zostało oparte na
analityczny
modelu architektury zorientowanej
eCRM
na usługi (SOA). Dostarcza najlepeSprzedaż (B2B, B2C)
sze praktyki produkcyjne i logiePrzedstawiclel
styczne, uwzględniające międzyeDostawca
narodowe standardy obowiązujące
Portal Kadrowy
w poszczególnych branżach.
System znajduje zastosowanie w
przedsiębiorstwach handlowych,
produkcyjnych i usługowych.
Zawiera mechanizmy umożliwiające obsługę firm o specyficznych
wymaganiach, jak magazyny
wysokiego składowania, hurtownie
alkoholi, handel hurtowy paliwami,
sieci serwisowe, dystrybutorzy
broni czy salony samochodowe.
Aplikacja zapewnia tworzenie rozbudowanych, definiowanych przez
użytkownika raportów i analiz.
Dzięki wbudowanym w system
mechanizmom ETL może stanowić podstawowe źródło danych
operacyjnych dla narzędzi analitycznych BI oraz hurtowni danych.
BI, Shared Services, Enhanced
Controls, Fixed Assets, Logistics
Accounting, Sales and Use Tax
API, Warehousing, JiT Sequencing, Lean Manufacturing,
Production Scheduler, Demand
Management, Project Realization
Management, PRO/PLUS, Customer Self Services, Transportation
Management, Enterprise Asset
Management, Supply Visualization, Product Configurator, Distributed Order Management, Trade
Mgnt, Consignment Inventory,
Release Mgnt, Service & Support
Mgnt, Mobile Field Services, .NET
UI, Dashboards/Reporting, EDI
eCommerce, Data Collection,
QXtend, Data Synchronization
Monitoring online procesu
wytwarzania (rejestracja zadań
na hali produkcyjnej) Dokładne
rozliczanie pracowników z wykonywanej pracy Harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem
bilansowania zasobów produkcyjnych oraz potrzeb materiałowych
Graficzna i tabelaryczna kontrola wykorzystania (obciążenia)
poszczególnych zasobów produkcyjnych z analizą wąskich gardeł
procesu Analiza kosztów na
każdym etapie procesu wytwarzania Elastyczne narzędzia analityczne zapewniające dostarczanie
informacji z różnych obszarów
przedsiębiorstwa
IBM, Sun, HP, Intel Pentium;
Windows 2003, 2005, Sun Solaris,
IBM AIX, HP-UX, Linux; Oracle,
IBM DB2
Windows (Intel), Unix (IBM, Sun,
HP, Linux); Progress, Oracle, MS
SQL; interfejsy: znakowy, graficzny, internetowy (.NET)
Baza danych: Firebird SQL (open
source); serwer: Linux lub Windows 200X; stacje robocze: Windows 2000, Windows XP
Pronox-Technology, Statoil Poland, Grupa Suder & Suder, Merida, Chemirol, Hydrosolar, Agrosimex, Dajar, Rovita, Komandor,
Euro-Trade, Opel Szpot, Budinpol,
Stalexport Serwis Centrum
Wdrożenia w Polsce: Magna
Automotive, ZM Postęp, Tower
Automotive, GKN Driveline, Melex,
TRW Steering Systems, TRW Braking Systems, Johnson Controls
International, Lear Automotive;
wdrożenia za granicą: Ford,
Visteon, Eaton, Textron, Lear
Automex – Częstochowa, Bumar-Łabędy (ZPS) – Gliwice, Famed
– Żywiec, Inofama – Inowrocław,
LYS Fusion Poland – Istebna,
Skoczów, Metchem – Wadowice,
PMP Poland Ltd. – Radom,
Seco/Warwick – Świebodzin,
Trepko – Gniezno
GM System Integracja
Systemów Inżynierskich
sp. z o.o.
Teamcenter Express
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007 - program
do generowania etykiet
HEUTHES sp. z o.o.
ISOF (Internetowy System
Obsługi Firmy)
IDS Scheer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ISL Innowacyjne Systemy
Logistyczne sp. z o.o.
AutoMAG
itelligence
it.automotive
Junisoftex sp. z o.o.
Perfect-Ekspert SQL
Lawson
Lawson M3 Automotive
Logisys
Agilero (Process Execution
System)
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MGX Infoservice
iGrafx
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six Sigma
Minitab Statistical Software
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
29
S
BRANŻA SAMOCHODOWA
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
SENTE Systemy Informatyczne
sp. z o.o.
www.sente.pl
Wrocław
Małgorzata Nowaczyk
tel. 071 784 79 00; 783 992 962
TQMsoft
www.tqmsoft.com.pl
Kraków
Łukasz Dragun
[email protected]
tel. 012 397 18 83
ERP/MRP II/CRM/WMS
CAQ (Computer Aided Quality)
SENTE eSystem
QDA
Sprzedaż i Dystrybucja Logistyka Transport Technologia
Produkcja Harmonogramowanie
Operacji Produkcyjnych Kontrola
Jakości Gospodarka remontowa
Finanse i Księgowość Środki
Trwałe Kadry i Płace Intrastat
Controlling i Budżetowanie
Magazyn Wysokiego Składowania
CRM Serwis Zarządzanie
projektami Mobilny Handlowiec
Sprzedaż marketowa Witryna
Handlowa eHRM Elektroniczne przelewy i wyciągi bankowe
Kody kreskowe RFID EDI
Dokumenty elektroniczne
FlowChart
Analiza FMEA
Plany kontroli
Instrukcje kontroli
Sterowanie procesem
i kontrola SPC
MSA – analiza systemów pomiarowych
APQP
PPAP
Zarządzanie reklamacjami
Kontrola dostaw
Fixture Plot – zaawansowane
raporty graficzne
Zarządzanie środkami
kontrolno-pomiarowymi
Zbieranie danych: kolektory,
CMM, LMI, LVDT, Air Gauge,
cyfrowe, OPC, RS 232
Zarządzanie produkcją (produkcja
planowana, zleceniowa, JiT), zlecenia produkcyjne, karty technologiczne wielowariantowe, operacje
równoległe, szeregowe bądź
alternatywne, obsługa zamienników, kalkulacja planowanego
kosztu wytworzenia, zarządzanie
przewodnikami produkcyjnymi, obsługa dyspozytorni, narzędziowni,
odzieży roboczej, wydania z magazynu surowców, rejestrowanie
raportów produkcyjnych, obsługa
przewodników na urządzeniach
mobilnych, harmonogramowanie
operacji produkcyjnych, interaktywny wykres Gantta, znakowanie i etykietowanie
Zaawansowane planowanie jakości połączone z kontrolą dostaw,
kontrolą końcową, kontrolą produkcji w toku, wyrywkową kontrolą
jakości.
Obsługa reklamacji, zarządzanie
dokumentacją, obsługa działań
korekcyjnych, planów kontroli, analizy przyczyn i skutków wad.
Obsługa wielu sterowników dla
przyrządów i systemów pomiarowych, akwizycja danych, statystyczna analiza danych, statystyczna kontrola jakości, raporty
graficzne, analiza.
Stacje robocze: Windows; terminale, serwer: Windows, Linux
Platformy działające z systemem
Windows dla stacji roboczych
i serwerów; bazy danych: SQL
Server, Oracle.
ZTIF Złoty Stok, AiB, Ferrpol,
Aquator, Syntex, Profilex,
Mardom, Saba, Masterchem,
Meprozet, Gryphon, Comes
Audi, BASF, BMW, Bosch,
Continental, DaimlerChrysler,
GM Opel, Goodyear, GE, IBM,
Kodak, Lego, MAN, Porsche,
Thyssen Krupp, Siemens,
Tetra Pak, Volkswagen
30
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7 – system do zarządzania relacjami z klientem
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security
for Enterprise
TrustLayer Mail
Parasoft
C++Test
PC Guard SA
Graffiti.ERP
Ascent.DBI
PSI Produkty i Systemy
Informatyczne
PSImes
RavNet
Audyt IT
Projekty IT
– migracje i wdrożenia IT
Sabur
Dream Report
Sage Symfonia sp. z o.o.
Symfonia
SATO Polska
Drukarki etykiet
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
Soldis
proALPHA
TETA SA
TETA Constellation
Potrzeby branży
W
2007 r. w Polsce wyprodukowano ok. 870 tys. aut
osobowych i dostawczych, a wartość eksportu
samochodów i części wyprodukowanych w Polsce
przekroczyła 16,6 mld euro. Branża motoryzacyjna wyśrubowała wszystkie wskaźniki ekonomiczno-produkcyjne niemal
do granic możliwości. To właśnie tu wprowadza się na masową skalę wszelkiego rodzaju usprawnienia organizacyjne
i technologiczne, m.in. Just in Time, Kanban czy Lean Manufacturing, czyli produkcję w trybie on demand.
Koncepcje te zapewniają oferowanie produktu spersonalizowanego już na etapie produkcji, w jak najkrótszym
terminie, gwarantując przy tym możliwie najwyższą jakość.
Kluczem do sukcesu jest dokładne wielopłaszczyznowe planowanie, zabezpieczenie zasobów na czas, precyzja wykonania, utrzymanie płynności i nadzoru wszystkich etapów
produkcji. Osiągnąć to można dzięki maksymalnej automatyzacji procesów produkcji.
Redakcja
S
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
BRANŻA SPOŻYWCZA
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
ASTOR sp. z o.o.
www.astor.com.pl/wonderware
Kraków
Jarosław Gracel
[email protected]
tel. 012 428 63 30
BCS Polska sp. z o.o.
www.bcspolska.pl
Nowy Sącz
[email protected]
Dział Handlowy
tel. 018 440 02 22
BPSC SA
www.bpsc.com.pl
Chorzów
Agnieszka Tendyra
[email protected]
tel. 600 062 914
MES
MES
WMS (Warehouse Management
(Manufacturing Execution System) (Manufacturing Execution System) System)
ERP/MRP II
Zarządzanie produkcją
Wonderware MES
bcsTiger
– system obsługi magazynu
Impuls 5
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Zarządzanie wykonaniem produkcji (procesy dyskretne, ciągłe
i wsadowe)
Zarządzanie wydajnością
Śledzenie (traceability) i genealogia produkcji
Zarządzanie specyfikacjami
użytkowników
Zarządzanie jakością
Automatyczne gromadzenie
i akwizycja danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dokumentami
(receptury, instrukcje robocze)
Zarządzanie raportami produkcyjnymi
Rozwiązanie Wonderware MES
jest ściśle zintegrowane z Platformą Systemową Wonderware zbudowaną w architekturze ArchestrA.
Hierarchiczna struktura magazynu, trójwymiarowa struktura
miejsc składowania, definiowalne
atrybuty artykułów i nośników oraz
form opakowań, automatyczna
identyfikacja artykułów, nośników,
lokalizacji i operatorów (kody kreskowe/RFID), zwroty wewnętrzne
i zewnętrzne, automatyczny lub
ręczny przydział miejsc składowania, dopełnianie miejsc składowania i/lub nośników, przesunięcie
wewnątrz i międzymagazynowe,
zamówienia i wysyłki towarów,
kompletacja wysyłek, cross-docking, inwentaryzacja, śledzenie partii i nośników logistycznych
(zgodność z GS1), klient mobilny,
interfejsy do systemów zewnętrznych
Finanse – Księgowość – Koszty
Kadry Płace Środki Trwałe
Zarządzanie Produkcją (MRP)
Zarządzanie Produkcją Procesową Gospodarka Materiałowa
Gospodarka Remontowa
Dystrybucja Transport CRM
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Magazyn Wysokiego
Składowania Budżetowanie
Impuls Business Intelligence
System Wagowy Intrastat
Odzież Robocza i Wyposażenie
Pracownika Kontrola Jakości
– Laboratorium B2B Kody
Kreskowe RFID EDI mHR
System Kasy Centralnej
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Integracja z systemami biznesowymi (np. ERP, BI)
Integracja z systemami klasy
CMMS, LIMS, GIS, SCADA
Projektowanie przemysłowych
systemów klasy BI, MI (Manufacturing Intelligence)
Pełna automatyzacja komunikacji z urządzeniami wykonawczymi, np. sterownikami PLC,
systemami DCS
Możliwość zarządzania programami obrabiarek CNC
Moduły dodatkowe: Analizy
i symulacje – obrazowanie stanu
magazynu, analiza przepływu
(ABC) Opakowania zwrotne –
obsługa wydania/przyjęcia opakowań zwrotnych Optymalizacja
– przydział lokalizacji, planowanie
tras zbiórki Produkcja – nadzorowanie procesów produkcyjnych
Traceablity – wizualizacja
pochodzenia partii towarowych
Transport wewn. – optymalizacja
wykorzystania transportu wewn.
Transport zewn. – powiązanie
operacji ze zleceniami spedycyjnymi oraz zewn. środkami transportu
WWW – dostęp do danych za
pomocą interfejsu web Kontrola
jakości
Rejestracja przepływu materiałowego w oparciu o dane z systemów wagowych, obsługa typowych procesów: przyjęcie żywca z
rozliczeniem wg WBC, klasyfikacja
poubojowa z pomiarem mięsności,
rozbiór, naważanie przypraw, obróbka termiczna, konfekcjonowanie, kompletacja wysyłki z obsługą
kodów kreskowych i wydrukiem
dokumentów, system receptur
powiązany z narzędziami kalkulacyjnymi, rzeczywisty przebieg
produkcji, traceability, obsługa
HACCP, obrót opakowaniami
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Systemy operacyjne: Windows XP,
2003 Server, Vista
Bazy danych: Microsoft SQL
Server 2005
Serwer: WinServer 2003, MS
SQL 2005 lub Oracle; klient stacjonarny: WinXP; klient mobilny:
WinCE 5.0
Baza danych: Oracle 9i i 10g;
platformy sprzętowe: Sun, IBM,
HP
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
Ponad 4000 firm na świecie.
Kilkadziesiąt systemów wdrożonych w Polsce, m.in. Multilayer
Pipe Company, Amica Wronki,
Tymbark SA, ArcelorMittal Poland,
Herkules sp. z o.o.
Binder International Warszawa (2
lokalizacje), Esca Food Solutions,
Fario, Aste, Splast
Morliny, Kler, WSP Społem
(Majonez Kielecki), Family Frost,
ZM Mysław, ZM Duda,
ZM Tarczyński, ZM Viola,
OSM Piątnica, Osmofrost, Sokpol,
Rolnik
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
31
S
Hogart Business Systems sp. z o.o.
www.hogart.com.pl
Warszawa
Kamila Czubek
[email protected]
tel. 022 639 26 00
Lawson Software
www.lawson.com/poland
Warszawa
Dagmara Kotlarska
[email protected].
com, tel. 022 851 23 00
Macrologic SA
www.macrologic.pl
Warszawa
[email protected]
Jarosław Witwicki
tel. 022 511 81 81
ERP/MRP II/WMS
ERP
ERP/MPR II
ERP/MRP II
RAPID – rozwiązanie prekonfigurowane Oracle JD Edwards
Lawson Food & Beverages
Xpertis
System Zarządzania Firmą
DIGITLAND ENTERPRISE
Zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP, pracujący
w architekturze klient-serwer lub
terminalowej. Służy do strategicznego i operacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem lub grupą
podmiotów skonsolidowanych.
System jest wielomodułowy – złożony z ponad 90 modułów funkcjonalnych, co pozwala na precyzyjne dopasowywanie go do strategii
biznesowej przedsiębiorstwa.
Może objąć działaniem strategiczne sfery działalności, takie jak:
sprzedaż, dostawy, księgowość,
rachunkowość zarządcza, BI,
kadry, płace, import, eksport,
gospodarka magazynowa, logistyka, serwis, gwarancje, produkcja,
zarządzanie magazynem wysokiego składowania, zarządzanie
układami rozproszonymi
Obszar Finansów i Kontrolingu
– Księga Główna, Należności,
Zobowiązania, Środki Trwałe,
Budżetowanie i Kontroling,
Przetwarzanie Podatków
Obszar Dystrybucji i Logistyki
– Zarządzanie Zapasami, Zakupy, Sprzedaż i Marketing, Zarządzanie Rabatami i Promocjami
oraz Planowanie Zakupów
Obszar Produkcji – Zarządzanie Danymi Technologicznymi,
Wprowadzenie Nowego Wyrobu, Zarządzanie Produkcją,
Planowanie Materiałowe, Kontrola Jakości
Obszar Książka Adresowa
– Zarządzanie Klientami, Zarządzanie Dostawcami, Zarządzanie Pozostałymi Typami
Kontrahentów
Lawson Food & Beverage umożliwia: poprawę współdziałania
w zakresie prognozowania
i planowanie popytu skuteczne
planowanie promocji i monitorowanie ich wyników przetwarzanie
dużych ilości produktów zamawianych przez klientów produkcję
procesową na skład (make-to-stock) aktywne planowanie
potrzeb materiałowych i mocy
produkcyjnych wydajne planowanie zaopatrzenia zarządzanie
magazynami z obsługą okresów
przydatności dystrybucję powtarzalną i niepowtarzalną według
tras zarządzanie paletami
i kontenerami zwrotnymi restrykcyjne przestrzeganie przepisów
dotyczących jakości.
Xpertis jest połączeniem wiedzy,
umiejętności i doświadczenia w
wykorzystaniu technologii informatycznych do efektywnego prowadzenia biznesu. Obejmuje metodę
wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania
w podstawowych obszarach
działalności:
planowania zasobów (ERP)
zarządzania wiedzą (KM)
analiz zarządczych (BI)
Firma wspólnie z klientem analizuje procesy przebiegające w jego
firmie. Doradza, jak dostarczane
przez nią narzędzia mogą pomóc
w realizacji założonych celów
biznesowych.
System znajduje zastosowanie w
przedsiębiorstwach handlowych,
produkcyjnych i usługowych.
Zawiera mechanizmy umożliwiające obsługę firm o specyficznych
wymaganiach, jak magazyny
wysokiego składowania, hurtownie
alkoholi, handel hurtowy paliwami,
sieci serwisowe, dystrybutorzy
broni czy salony samochodowe.
Aplikacja zapewnia tworzenie rozbudowanych, definiowanych przez
użytkownika raportów i analiz.
Dzięki wbudowanym w system
mechanizmom ETL może stanowić podstawowe źródło danych
operacyjnych dla narzędzi analitycznych BI oraz hurtowni danych.
Kontrola jakości dedykowana
branży spożywczej
Traceability (śledzenie partii)
Obsługa produkcji procesowej
(obok produkcji dyskretnej)
Kontraktowanie (w zakupach
i sprzedaży)
Dedykowane rodzaje rabatów
(do współpracy z sieciami handlowymi)
Obrót opakowaniami zwrotnymi
Pełna obsługa elektronicznej
wymiany danych (EDI) Możliwość prognozowania z dokładnością do dnia Łatwe, oparte na
współdziałaniu planowanie popytu
Szczegółowe planowanie
i optymalizacja łańcucha dostaw
Zarządzanie promocjami
i tworzenie odnośnych raportów
Konfigurowalne zarządzanie zapasami przez dostawcę Śledzenie
pochodzenia poszczególnych
partii towarów Zaawansowane
funkcje planowania i kontroli okresów przydatności Odwrócone
zestawienia materiałowe Nadawanie atrybutów/gradacja
w przypadku zarządzania zróżnicowaną jakością
Rozliczanie dopłat oraz akcyzy
Opakowania zwrotne
Gospodarka magazynowa
Zarządzanie jakością (HACCP)
Kontrola pochodzenia surowców
Kontrola partii
Obieg dokumentów
Zarządzanie produkcją (przygotowanie, wyznaczanie kosztów
produkcji, ustalanie terminarza)
Zarządzanie recepturami
E-faktury
Planowanie zakupu surowców
do produkcji
Tworzenie budżetu dla każdego
procesu, analizy sezonowości
CRM oraz analizy OLAP
Zarządzanie cenami i rabatami
IBM, Sun, HP, Intel Pentium;
Windows 2003, 2005, Sun Solaris,
IBM AIX, HP-UX, Linux; Oracle,
IBM DB2
Windows, OS/400, Red Hat Linux,
AIX, HP-UX, Solaris; Oracle, IBM
DB2, Microsoft SQL; web serwery:
OAS (Oracle), WAS (Websphere)
IBM eServer iSeries, IBM eServer
xSeries, Sun
OS/400, Windows 2000, Solaris
DB2, SQL, Oracle
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Novell NetWare; klient:
Linux, Windows NT, 2000, XP,
2003, Vista
Wilbo, Brasco, Patties Food,
Heinz
Ponad 2000 firm w całej Polsce
korzysta z rozwiązań firmy Macrologic
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Nazwa
Digitland
www.digitland.com.pl
Kraków
Krzysztof Rutkowski
[email protected]
tel. 012 636 24 66, 636 74 79
Podstawowe moduły produktu
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
BRANŻA SPOŻYWCZA
Pronox-Technology, Statoil PoKulinaria SA
land, Grupa Suder & Suder, Merida, Chemirol, Hydrosolar, Agrosimex, Dajar, Rovita, Komandor,
Euro-Trade, Opel Szpot, Budinpol,
Stalexport Serwis Centrum
32
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
S
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
QAD Polska sp. z o.o.
www.qad.com, www.qad.pl
Wrocław
[email protected]
Jarosław Jaśkiewicz
tel. 071 782 02 51
VIX Automation sp. z o.o.
www.vix.com.pl
Katowice
Paweł Czepiel
[email protected]
tel. 032 358 20 24
ERP
MES
(Manufacturing Execution System)
QAD Enterprise Applications
Proficy Plant Applications
Obsługiwane obszary: QAD
Financials QAD Customer Management QAD Manufacturing
QAD Supply Chain QAD Service
& Support QAD Enterprise Asset
Management QAD Analytics
QAD Interoperability
QAD Enterprise Applications stanowi zintegrowany pakiet rozwijany w celu usprawniania procesów
wytwórczych, dystrybucyjnych,
finansowych, doskonalenia obsługi
klientów, technologii produktów
i wydajności.
Rozwiązanie zostało oparte na
modelu architektury zorientowanej
na usługi (SOA). Dostarcza najlepsze praktyki produkcyjne i logistyczne, uwzględniające międzynarodowe standardy obowiązujące
w poszczególnych branżach.
Moduł Efficiency: śledzenie i
monitorowanie efektywności
produkcji, przestojów oraz strat;
zliczanie i analiza kluczowych
wskaźników wydajności (KPI),
kalkulacje OEE
Moduł Quality: analizy i kontrola
jakości produktów; specyfikacje
dla produktów, zmiennych, maszyn oraz receptury powiązane
z możliwościami alarmowania
Moduł Production: harmonogramowanie i genealogia produkcji
– zarządzanie produkcją; śledzenie produkcji w toku
Moduł BatchAnalysis: raportowanie, analiza oraz tworzenie
trendów dla produkcji wsadowej
BI, Shared Services, Enhanced
Controls, Fixed Assets, Logistics
Accounting, Sales and Use Tax
API, Warehousing, JiT Sequencing, Lean Manufacturing,
Production Scheduler, Demand
Management, Project Realization
Management, PRO/PLUS, Customer Self Services, Transportation
Management, Enterprise Asset
Management, Supply Visualization, Product Configurator, Distributed Order Management, Trade
Mgnt, Consignment Inventory,
Release Mgnt, Service & Support
Mgnt, Mobile Field Services, .NET
UI, Dashboards/Reporting, EDI
eCommerce, Data Collection,
QXtend, Data Synchronization
Integracja z pozostałymi produktami rodziny Proficy – iFIX,
Historian, Portal
Rozbudowane możliwości
raportowe (z wykorzystaniem
przeglądarki IE)
Aplikacja Proficy Client – narzędzie ułatwiające analizę procesu
produkcyjnego i reagowanie na
występujące zdarzenia
Zaawansowane narzędzia typu
Excel Add-In
Możliwość integracji z oprogramowaniem innych producentów
oraz systemami ERP
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data Centrum
Edukacyjne sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AEC Design sp. z o.o.
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Mechanical
Inventor
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MGX Infoservice
iGrafx
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process for Six Sigma
Minitab Statistical Software
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
Buknet.pl
nVision
Centrum Komputerowe
ZETO SA
Graffiti ERP
InForum BI
Microsoft Dynamics AX
Panda Security Polska
GateDefender Performa
Panda GateDefender Integra
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security for Enterprise
TrustLayer Mail
EUROSOFT
GM Soft
PC Guard SA
Ascent.DBI Graffiti.ERP
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence MicroStrategy
RavNet
Audyt IT
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007 – program
do generowania etykiet
Projekty IT
REKORD Systemy
Informatyczne sp. z o.o.
Rekord.ERP
SATO Polska
Drukarki etykiet
Windows (Intel), Unix (IBM, Sun,
HP, Linux); Progress, Oracle, MS
SQL; interfejsy: znakowy, graficzny, internetowy (.NET)
Serwer: Windows 2000, 2003
Server; klient: Windows XP, 2000,
2003 Server
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SmartPath
ARIS SOA Architect
Wdrożenia w Polsce: Farm Frites
Poland, FoodCare (Gellwe), Hoop,
HFP (Sonco), Nutricia, Zakład
Mięsny Dobrowolscy; wdrożenia
za granicą: Coca-Cola, Pepsi,
Heinz, Hormel, Cargill, Kraft, Sun
Maid, Dakota Growers, Sara Lee,
Bakkersland
Około 500 wdrożeń na całym
świecie, w tym. m.in. InBev Interbrew UK, Gumlink, Gallo Glass
Company, Nissan, Browar Warka
ISL Innowacyjne Systemy
Logistyczne sp. z o.o.
AutoMAG
Logisys
Agilero
ScandiSoft sp. z o.o.
Visma CRM
SENTE Systemy
Informatyczne sp. z o.o.
SENTE eSystem
Siemens PLM Software (PL)
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
33
I
BRANŻE INNE
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Przykłady wdrożeń
Środowisko
sprzętowe
Funkcje specjalistyczne
Podstawowe moduły produktu
Nazwa
Kategoria
produktu
Nazwa firmy
Firma / produkty
ABIS SC
www.abis.krakow.pl
Kraków
[email protected]
Piotr Bistroń
tel. 012 429 55 08
Asseco Business Solutions,
Pion Biznesowy Incenti
www.assecobs.pl/incenti
Warszawa, Edyta Glinka
[email protected]
tel. 022 533 99 00
Asseco Business Solutions,
Pion Biznesowy Safo
www.assecobs.pl/safo, Lublin
Grzegorz Gieroba
[email protected]
tel. 081 745 88 88
MES
Outsourcing, e-learning
(Manufacturing Execution System)
ERP
Zarządzanie produkcją
Usługi outsourcingu
i e-learningu marki Incenti
Systemy Safo
Wydajność – Wonderware
Performance Software, DT
Analyst, EPM, Efficiency Mang
Przestoje – Wonderware Performance Software, DT Analyst,
EPM, Efficiency Mang Kontrola
jakości – QI Analyst, Quality Mang
Genealogia – Production Event
Module, Equipment Operation
Module EOM Archiwizacja –
Historian Procesy wsadowe –
InBatch, Batch Analysis Procesy
ciągłe – InTrack, Manufacturing
Execution Module, Production
Mang Wizualizacja – InTouch,
Proficy, iFix, Win CC Industrial
Aplication Server Product Mang
Portal raportowy – Information
Server, Dashboard Client, Proficy
Portal SCADA Alarm Simatic
PDM Simatic PCS 7
Outsourcing Incenti to nie tylko
kontrolowanie kosztów związanych z rozwojem infrastruktury IT,
ale też optymalne wykorzystanie
zasobów oraz zarządzanie procesami informatycznymi w firmie.
Usługi outsourcingu świadczone
są w oparciu o własne data center, posiadające certyfikowanych
specjalistów oraz infrastrukturę
techniczną, która gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa
danych Produkty e-learningowe
Incenti służą do zarządzania
kompetencjami, szkoleniami oraz
wiedzą w firmie. Pozwalają też
wskazywać luki kompetencyjne.
E-learning, dzięki wspomaganiu
rozwoju kompetencji strategicznych w przedsiębiorstwach, wspiera realizację celów biznesowych
klientów.
Systemy Safo doskonalą procesy
zarządzania średnim i dużym
przedsiębiorstwem, pokrywając
większość obszarów działalności
firmy. Wśród oprogramowania
Safo znajdują się systemy: safo.
biz (system ERP/MRP wspomagający zarządzanie), safo.mag
(system WMS), safo.express
(aplikacja BI), safo.auto (rozwiązanie dla branży motoryzacyjnej),
safo.retail (program dla sieci
handlowych), safo.prod (aplikacja
do zarządzania produkcją), safo.
hr (system do zarządzania kapitałem ludzkim), safo.web (aplikacje
internetowe), safo.tech (oferta
sprzętowa integracji systemów),
koma.eHR (system HRM)
Wizualizacja procesów, maszyn
i urządzeń Analiza wydajności
maszyn i ciągów technologicznych
Analiza wydajności pracowników Raportowanie produkcji
Wskaźniki OEE, KPI Śledzenie
produkcji w toku Śledzenie
parametrów wytwarzania Genealogia produktu Archiwizacja
pomiarów i stanów Zarządzanie
wsadami Aplikacje klient serwer
Komunikacja ze sterownikami
PLC Wykrywanie przyczyn
awarii Receptury produkcyjne
Nadzór nad zleceniami w toku
Kolejkowanie zadań
Kolokacja Hosting Storage
Sieć Monitoring Kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa
chroniące zasoby IT Usługi
Microsoft obejmujące m.in. utrzymanie i rozwój infrastruktury,
dostarczanie narzędzi usprawniających komunikację między
pracownikami firmy Konsulting
informatyczny Projektowanie i
wdrażanie systemów do zarządzania szkoleniami i kompetencjami
w przedsiębiorstwach Dedykowane szkolenia e-learningowe
Gotowe kursy elektroniczne
Platformy e-learningowe Usługi
wsparcia mentorskiego Konsulting w ramach realizacji projektów
wykorzystujących e-learning
Zarządzanie procesami związanymi z zaopatrzeniem i produkcją,
ze szczególnym uwzględnieniem
mleczarstwa Zarządzanie
centrami logistycznymi, magazynami wysokiego składowania,
magazynami surowców i wyrobów
gotowych Analiza danych i
wspomaganie w podejmowaniu
decyzji Zarządzanie sieciami
handlowymi, w skład których może
wchodzić wiele geograficznie odległych, działających niezależnie
sklepów czy punktów sprzedaży
Wspomaganie prac prowadzonych
w dziale personalnym w zakresie
twardego HR oraz elementów
miękkich Tworzenie aplikacji
internetowych
MS Windows, MS SQL Server
Wonderware, GE Fanuc, Siemens
Amica, Bakoma, Biogran, BSH,
Scandinavian Tobacco (BAT),
Felix, Herkules, Huta Szopienice,
ICN Polfa, Kosmepol ( L’Oreal),
MARS, Pliva
34
HP, IBM, Dell, SUN; HP-UX, IBM
AIX, Windows, Solaris, SUSE
Linux; Oracle, Microsoft
ADP Polska, Agencja Rozwoju i
Modernizacji Rolnictwa, Dominet
Bank, Drosed, Górnośląska Spółka Gazownictwa, HDI Asekuracja,
ING Bank Śląski, Marketplanet,
Money.pl, PKP Energetyka, Ster-Projekt, Telekomunikacja Polska,
Wirtualna Polska
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
Grupa Ambra, Grupa Atlas,
Lithuanian Snack, Black Red
White, SM Ryki, Lubelski Węgiel
„Bogdanka”, Lubelskie Zakłady
Przemysłu Spirytusowego Polmos,
Cezex sp. z o.o., Emperia Holding,
Sklepy Komfort, Kosser AD
7milowy sp. z o.o.
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
SAP ERP
ABC Data Centrum
Edukacyjne sp. z o.o.
Szkolenia informatyczne
Wdrożenia
AutoR KSI
Autodesk Inventor
BCS Polska sp. z o.o.
bcsTiger – system obsługi
magazynu
bs4 business solutions
bs4 intranet
Centrum Edukacji
Nowoczesnej
Szkolenia informatyczne
Centrum Komputerowe
ZETO SA
Graffiti ERP
InForum Business Intelligence
Microsoft Dynamics AX
DS Software sp. z o.o.
Polaris
e-Business Solutions
e-Business Solutions
Embedos sp. z o.o.
Platforma sprzętowo-programowa ethernus 2
GM System Integracja Systemów Inżynierskich sp. z o.o.
Teamcenter Express
GramSoftware sp. z o.o.
Platforma Business
Intelligence MicroStrategy
HDF sp. z o.o.
HDF Inwentaryzacja 2007
HDF Labels 2007 – program
do generowania etykiet
S
PRODUKTY I ROZWIĄZANIA IT
DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEMYSŁOWYCH
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Firma / produkty
Asseco Business Solutions,
Pion Biznesowy Softlab
www.assecobs.pl/softlab, Warszawa,
Jakub Fandrejewski
[email protected]
tel. 022 533 23 45
Asseco Business Solutions,
Pion Biznesowy WA-PRO
www.assecobs.pl/wapro
Piaseczno, Rafał Wnorowski
[email protected]
tel. 022 702 89 02
Digitland
www.digitland.com.pl
Kraków
Krzysztof Rutkowski
[email protected]
tel. 012 636 24 66, 636 74 79
ERP
ERP dla MSP
ERP/MRP II/WMS
SOFTLAB SQL
Oprogramowanie WA-PRO
System Zarządzania Firmą
DIGITLAND ENTERPRISE
SOFTLAB SQL to system informatyczny wspomagający zarządzanie
całością działania średniego i
dużego przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych
do specyfiki i potrzeb firmy klienta,
zapewniając łatwy dostęp do
zasobów informacyjnych, wsparcie
obsługi i optymalizację procesów
biznesowych. System posiada budowę modułową. Bogate funkcje
programu obejmują takie obszary
działania firmy jak: logistyka i
sprzedaż, produkcja, transport i
spedycja, finanse i księgowość,
środki trwałe, kadry i płace, serwis
i remonty, CRM, projekty, Business Intelligence
Programy WA-PRO to komplet
aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MSP, wspierający pracę działów: sprzedaży,
finansów i księgowości, kadr oraz
pracowników mobilnych. Oprogramowanie można wykorzystać
w każdej branży. Systemy cechuje
prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa.
Dostępne programy: Sprzedaż
i magazyn WF-Mag, Fakturowanie
WF-Fakturka, Mobilna firma
WF-Mag dla Windows Mobile,
Finanse i księgowość WF-FaKir,
Księga podatkowa i ryczałt WFKaPeR, Ewidencja środków trwałych i amortyzacji WF-bEST, Kadry
i płace WF-GANG, Analizy wielowymiarowe WF-Analizy
Zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP, pracujący
w architekturze klient-serwer lub
terminalowej. Służy do strategicznego i operacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem lub grupą
podmiotów skonsolidowanych.
System jest wielomodułowy – złożony z ponad 90 modułów funkcjonalnych, co pozwala na precyzyjne dopasowywanie go do strategii
biznesowej przedsiębiorstwa.
Może objąć działaniem strategiczne sfery działalności, takie jak:
sprzedaż, dostawy, księgowość,
rachunkowość zarządcza, BI,
kadry, płace, import, eksport,
gospodarka magazynowa, logistyka, serwis, gwarancje, produkcja,
zarządzanie magazynem wysokiego składowania, zarządzanie
układami rozproszonymi
Wspomaganie logistyki
wewnętrznej i zewnętrznej
Zarządzanie technologiami i
recepturami, planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie
produkcji Zarządzanie spedycją
i planowanie oraz optymalizacja
transportu Zarządzanie finansami i księgowością z budżetowaniem i kontrolingiem Wsparcie
serwisów oraz zarządzanie gospodarką remontową Zarządzanie
relacjami z klientem, wsparcie
działań marketingowych Zarządzanie dokumentacją wewnętrzną
i zewnętrzną oraz obiegiem dokumentów Zarządzanie i rozliczanie projektów, funkcje billingowe
Elastyczne zarządzanie kadrami
Systemy WA-PRO dostępne są
w liniach produktowych, co pozwala na wybór odpowiedniego pakietu do zarządzania zgodnie
z wielkością i potrzebami przedsiębiorstwa. W ofercie linie:
WA-PRO Start, WA-PRO Biznes,
WA-PRO Prestiż, WA-PRO Biuro,
WA-PRO Mobile. W miarę rozwoju
firmy istnieje możliwość rozbudowania użytkowanego programu
poprzez dokupienie licencji na
kolejne stanowiska, a także
zwiększenie funkcjonalności dzięki
przejściu do bardziej zaawansowanej linii.
System znajduje zastosowanie w
przedsiębiorstwach handlowych,
produkcyjnych i usługowych.
Zawiera mechanizmy umożliwiające obsługę firm o specyficznych
wymaganiach, jak magazyny
wysokiego składowania, hurtownie
alkoholi, handel hurtowy paliwami,
sieci serwisowe, dystrybutorzy
broni czy salony samochodowe.
Aplikacja zapewnia tworzenie rozbudowanych, definiowanych przez
użytkownika raportów i analiz.
Dzięki wbudowanym w system
mechanizmom ETL może stanowić podstawowe źródło danych
operacyjnych dla narzędzi analitycznych BI oraz hurtowni danych.
PC; Windows XP, Vista; Microsoft
SQL Server 2005, 2008
PC, PDA; Windows; Microsoft
SQL Server
IBM, Sun, HP, Intel Pentium;
Windows 2003, 2005, Sun Solaris,
IBM AIX, HP-UX, Linux; Oracle,
IBM DB2
Agito.pl, Polbita, Topex, Soudal,
Play, Browar Kiper (Sulimar),
Pago, Blachy Pruszyński, POLNORD, EURO-net (RTV Euro
AGD), ZPW Trzuskawica, Bakalland, Marcpol, O-W, Remo-car,
CCS, Fawor, Kramel, Faktor
Firmy z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej. Od początku
istnienia marki (1994 r.) z programów WA-PRO skorzystało ponad
63 tysiące firm, a liczba sprzedanych licencji oprogramowania
przekroczyła 187 tysięcy.
Pronox-Technology, Statoil Poland, Grupa Suder & Suder, Merida, Chemirol, Hydrosolar, Agrosimex, Dajar, Rovita, Komandor,
Euro-Trade, Opel Szpot, Budinpol,
Stalexport Serwis Centrum
HEUTHES sp. z o.o.
ISOF (Internetowy System
Obsługi Firmy)
IDS Scheer
ARIS Busines Architect
ARIS Busines Designer
ARIS Process Performance
Manager
ARIS SOA Architect
Junisoftex sp. z o.o.
Perfect-Ekspert SQL
Logotec Enterprise SA
Logotec PDM/DDM/CRM
9000 Web Edition
MCX sp. z o.o.
Systemy
wideokonferencyjne
MGX Infoservice
iGrafx
iGrafx Enterprise Modeler
iGrafx FlowCharter
iGrafx Process
iGrafx Process
for Six Sigma
Minitab Statistical Software
more7 Polska sp. z o.o.
CRM7 - system do zarządzania relacjami z klientem
NetCRM Polska
Imprenta
ODL sp. z o.o.
PolkaSQL
Panda Security Polska
Panda GateDefender
Integra
Panda GateDefender
Performa
Panda Malware Radar
Panda Managed Office
Protection
Panda Security for Business
Panda Security for Business
with Exchange
Panda Security
for Enterprise
TrustLayer Mail
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
35
I
BRANŻE INNE
Pozostali dostawcy
w kolejności alfabetycznej
Słowniczek nazw kategorii produktów
Firma / produkty
PC Guard SA
Ascent.DBI
Graffiti.ERP
RavNet
Audyt IT
Outsourcing IT
Projekty IT - migracje
i wdrożenia IT
Sabur
Dream Report
Sage Symfonia sp. z o.o.
Symfonia
SATO Polska
Drukarki etykiet
SENTE Systemy
Informatyczne sp. z o.o.
SENTE eSystem
Siemens PLM Software (PL)
sp. z o.o.
Oprogramowanie NX
Teamcenter
Teamcenter Express
Velocity Series
StatConsulting sp. z o.o.
AdvancedMiner
– system do analizy danych
StatDQ – aplikacja
do zarządzania jakością
danych
StatOR – zarządzanie
ryzykiem operacyjnym
StatRisk – system
zarządzania ryzykiem
StatScore – aplikacja
do modeli scoringowych
TETA SA
TETA Constellation
Varico, Rałał Łożyński
KPiR Książka Przychodów
i Rozchodów
KsH Księga Handlowa
ObSp Obsługa Sprzedaży
Varico Persona
– Zarządzanie zasobami
ludzkimi
INFInet System – CRM,
CMS, eSklep, eLearning
36
ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie
zasobów przedsiębiorstwa. Zintegrowany system informatyczny, który zapewnia optymalne
wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie
procesów wewnętrznych
MRP II (Manufacturing Resource Planning) – standard zarządzania produkcją, rozbudowany o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania wytwórstwem
CRM (Customer Relationship Management) –
zarządzanie kontaktami z klientem. Obejmuje
marketing, sprzedaż i serwis, jednoczy działania
partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw
PLM (Product Lifecycle Management) – zarządzanie cyklem życia produktu, od pomysłu po wycofanie z rynku. Tworzenie planów produktu,
projektowanie, wytwarzanie... aż po utylizację
SCM (Supply Chain Management) – zarządzanie
łańcuchem dostaw, m.in.: obsługa magazynów,
zarządzanie przepływem towarów; planowanie
popytu i podaży, zarządzanie wymianą informacji między partnerami
BI (Business Intelligence) – zbiór koncepcji, metod i procesów służących do optymalizacji decyzji biznesowych. Zbieranie i zarządzanie danymi
oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
DMS (Document Management System) – system
zarządzania dokumentami
MES (Manufacturing Execution System) – system do śledzenia oraz nadzorowania produkcji
i przepływu materiałów, gromadzenia informacji o przebiegu produkcji oraz udostępniania ich
w celach analitycznych lub dokumentacyjnych
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – oprogramowanie do zbierania danych
dotyczących sterowanego procesu, przesyłające je do centralnego komputera, w którym
są wykorzystywane do zarządzania i sterowania
INFORMATOR MSI 2008 www.msipolska.pl
HMI (Human-Machine Interface) – interfejs
zapewniający bezpośredni dialog człowieka
(operatora) i maszyny (systemu sterowania)
Billing – rozliczanie (m.in. fakturowanie) usług
i produktów taryfowych na podstawie rekordów (CDR – Call Data Record) pobieranych
z systemów mediacji (zbierających i przetwarzających dane o usługach)
GIS (Geographic Information System) – sytem
informacji przestrzennej, służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych
WMS (Warehouse Management System) – system do zarządzania magazynem nadzoruje
procesy magazynowe od chwili przyjęcia towaru, przez cały okres jego przebywania w magazynie, aż do momentu wydania
CAQ (Computer Aided Quality) – zaawansowane
planowanie jakości połączone z kontrolą dostaw, kontrolą produkcji w toku i wyrywkową
kontrolą jakości
Integracja IT – stworzenie spójnego systemu
łączącego wysokiej jakości sprzęt, oprogramowanie i myśl techniczną
Outsourcing IT (outside – zewnętrzny, resource
– zasoby, środki) – przekazanie zewnętrznej firmie określonych funkcji, najczęściej w ramach
stałej umowy
Consulting IT – usługi doradcze, w tym: analizy i syntezy, planowanie zmian, wprowadzanie
innowacji
Szkolenia IT – w zakresie podstawowych
aplikacji oraz specjalistyczne; często element
dodany przy zakupie sprzętu lub aplikacji; elearning
Bezpieczeństwo IT – zabezpieczenia systemów
IT, w tym: programy antywirusowe, firewalle,
systemy back-up i do archiwizacji danych
KATALOG 2009
Luty 2009
Dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora
przemysłowego
Systemy:
ERP/MRP II
CRM
PLM
SCM
BI
GIS
SCADA, MES, HMI
billingowe, finansowe
zarządzanie
dokumentami
z infrastruktura IT
z oprogramowanie
użytkowe
z oferta sektora
telekomunikacji
ERP/MRP II
CRM
PLM
SCM
BI
ECM/DMS
GIS
MES, SCADA, HMI
Billing
Finanse
Logistyka
Oprogramowanie użytkowe
Infrastruktura IT
Telekomunikacja, Internet
Integratorzy
Outsourcing
Consulting
Szkolenia
Bezpieczeństwo
DODATEK DO
www.msipolska.pl
Okladka 2009.indd 1
z integratorzy IT
z firmy konsultingowe
z usługi outsourcingu IT
2008-09-03 15:42:51
Katalog będzie dystrybuowany na wszystkich targach
i konferencjach dla sektora przemysłowego w 2009 r.
Zgłoszenia przyjmowane do 12.12.2008 r.
z rynek szkoleń
z bezpieczeństwo IT
z oferta dla logistyki
www.msipolska.pl

Podobne dokumenty

Pobierz raport w pliku PDF

Pobierz raport w pliku PDF IFS Poland (IFS Industrial and Financial Systems Poland) sp. z o.o. ....................45 Oracle Polska sp. z o.o. ....................................................................................

Bardziej szczegółowo