Publikacja w Tygodniku Kujawskim (23.04.2010r.)

Transkrypt

Publikacja w Tygodniku Kujawskim (23.04.2010r.)
6
TYGODNIK KUJAWSKI • www.ekujawy.pl • 23-29.04.2010
7
TYGODNIK KUJAWSKI • www.ekujawy.pl • 23-29.04.2010
{ Baruchowo
Baruchowo }
Podsumowanie inwestycji gminy Baruchowo w 2009 roku
W 2009 roku rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Baruchowo”, w ramach którego powstanie 119 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Realizacja, zgodnie z umową podpisaną
z wykonawcą, zaplanowana jest na
lata 2009-2010. Całkowita wartość
przedmiotowej inwestycji wynosi ponad 953 tys. zł. Gmina Baruchowo w
celu realizacji powyższego zadania
wystąpiła z wnioskiem w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Poziom
dofinansowania to kwota opiewająca
na 546 tys. zł, co stanowi 75% wartości netto całego zadania. W związku
z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Baruchowo budową
przydomowych oczyszczalni gmina
przymierza się do realizacji podobnej
inwestycji w 2011 roku.
Kolejna inwestycja rozpoczęta
w 2009 roku to „Budowa boiska do
piłki nożnej - etap II Budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą
i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo”. Umowa z
wykonawcą została podpisana 12
października 2009 roku a całkowita
wartość zadania to 560 tys. zł. Poziom
dofinansowania w ramach działania
313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi
PROW” to 75% całkowitej wartości
netto – 334.738 tys. zł. Zadanie zostanie zakończone z końcem maja 2010
roku.
Jednym z elementów kompleksu
sportowo-rekreacyjnego jest zrealizowane w 2009 roku zadanie pn.
„Budowa trybuny wraz z zapleczem
socjalno-szatniowym dla graczy na
boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej”. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Wsparcia
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kwocie 350 tys. zł.
W Gminie Baruchowo nie zapomniano o inwestycjach w infrastrukturę drogową, w ramach której zostały wykonane:
– „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Zakrzewo”, zakończona
w lipcu 2009 roku. Projekt został dofinansowany w wysokości 70.800,00
tys. zł w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Całkowity koszt to
540 tys. zł.
– „Przebudowa drogi gminnej
Kłótno-Kurowo”. Realizacja nastąpiła
w okresie marzec-październik 2009
r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
944.754,35 zł. Projekt dofinansowany został w wysokości 464.443,26 zł
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy Baruchowo.
– „Przebudowa jezdni i chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265
Brześć Kujawski-Gostynin w miejscowości Świątkowice”. Zakres prac
ze strony gminy obejmował budowę
chodnika wraz z odtworzeniem lewej
strony pobocza, Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził przebudowę
nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz
z odtworzeniem prawej strony pobocza. Koszt zadania ze strony gminy
wyniósł 130.825,00 zł. Kwota pochodziła z środków własnych gminy.
Najważniejszą inwestycją zakończoną w 2009 roku była Budowa Hali
Sportowej w Baruchowie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 18 listopada
2009 roku. Budowa Hali rozpoczęła się w 2006 roku. Całkowita wartość inwestycji opiewała na kwotę
5 000 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło 350 000,00 zł, dofinansowanie z Samorządu Województwa to
945.000,00
zł,
dofinansowanie
z Funduszu Wsparcia Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zamknęło się
w kwocie 300 000,00 zł, a środki własne gminy to 3 405 000,00 zł.
Tuż przy budynku Hali Sportowej
w Baruchowie można podziwiać kącik rekreacyjny. Gmina Baruchowo
otrzymała dofinansowanie w ramach
ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu pn. „Place zabaw dla dzieci oraz
miejsca rekreacji i wypoczynku na
terenach wiejskich”. Całkowity koszt
zagospodarowania wyniósł 39 tys. zł,
kwota dofinansowania to 20 tys. zł. W
związku z tym do dyspozycji mieszkańców jest stół pingpongowy, stolik
rekreacyjny szacho-chińczyk a także
funkcjonalna altana.
Całkowity koszt inwestycji realizowanych w 2009 roku wyniósł 5 188
239,43 zł, przy całkowitym budżecie
gminy wynoszącym ponad 11 mln zł.
INWESTYCJE PLANOWANE
NA 2010 ROK
W roku 2010 przewidziane są do
realizacji następujące zadania z zakresu infrastruktury drogowej:
– przebudowa drogi gminnej
Baruchowo-Więsławice za kwotę
125.000,00 zł,
– przebudowa nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości Grodno –
Etap II, za kwotę 300.0 00,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Zawada-Kurowo za
kwotę 1.000.000,00 zł.
Gmina Baruchowo w kwietniu
2010 r. złożyła wniosek o dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej
Goreń-Skrzynki” o długości 1230,32
km w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego a także planuje
wnioskować o dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej BaruchowoKretki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
tzw. „schetynówek”.
Wykonany został również projekt
na termomodernizacje, rozbudowę
i zmianę konstrukcji dachu Zielonej
Szkoły w Goreniu Dużym. Na realizacje tej inwestycji zostanie złożony
wniosek do „LGD Aktywni Razem”
w ramach Leadera działanie: „Odnowa i rozwój wsi”.
W trakcie przygotowań jest również
projekt pn. „Budowa przedszkola 4-ro
oddziałowego z przeznaczeniem części budynku na bibliotekę gminną,
z placem zabaw, ścieżką edukacyjną
oraz niezbędną infrastruktura techniczną”.
W 2010 roku rozpocznie się również realizacja zadania pn. „Adaptacja budynku Remizy OSP na świetli-
cę wiejską w Grodnie”. Zakończenie
realizacji inwestycji przewidziano na
2011 rok.
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców naszej gminy w 2010 roku
planowana jest inwestycja polegająca
na budowie przyłącza wodociągowego
biegnącego przez miejscowości Goreń
Duży i Lipianki.
W ramach prac polegających na
zagospodarowaniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego zostaną wykonane poniższe zadania:
– oświetlenie boiska do piłki nożnej
o nawierzchni trawiastej w Baruchowie za kwotę 93.700 zł. Umowa na
realizację tego zadania została podpisana w kwietniu br., zakończenie
realizacji zadania nastąpi pod koniec
maja br., zgodnie z zapisami ww.
umowy,
– ogrodzenie Hali Sportowej w
Baruchowie – montaż bram i przęseł w postawionych już w 2009 roku
słupkach klinkierowych. Zadanie
będzie wykonane do końca maja 2010
roku. Jego koszt zamknie się kwotą
24.156,00 zł.
– wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki polbrukowej,
– wykonanie nasadzeń drzew i
krzewów wokół kompleksu sportowego. Na zakup krzewów i drzew Gmina
Baruchowo złożyła wniosek na kwotę
10.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie – gmina otrzymała już promesę.
Prace przy zagospodarowaniu terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego wykonywane są przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
we Włocławku, w ramach wniosków
składanych na
promowanie zatrudnienia, aktywizacji zawodowej
bezrobotnych i łagodzenia skutków
bezrobocia poprzez organizowanie
stażu zawodowego, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
W marcu zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne dla 25 osób,
w większości kobiet, które wykonują
prace porządkowe na terenie gminy
oraz przy budynku Urzędu Gminy
i kompleksie boisk sportowych w Baruchowie.
W ramach robót publicznym na
okres 5 miesięcy zatrudnionych zostało 26 osób, które wykonują prace remontowe i budowlane przy
kompleksie sportowo-rekreacyjnym
w Baruchowie. Ponadto w ramach łagodzenie skutków bezrobocia Urząd
Gminy Baruchowo, po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku przez PUP we
Włocławku, zorganizował dla 5 osób
powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne, staż zawodowy.
Pamiętając także o osobach młodych,
które chcą nabyć umiejętności praktyczne, do podległych Urzędowi Gminy jednostek organizacyjnych zostało
przyjętych kolejnych pięć osób do
25 roku życia, które z ramach wykonywanych prac będą nabywać umiejętności praktyczne.
Powiatowy Konkurs Twórczości Dziecka
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu
powiatu włocławskiego w wieku od 7 do 15 lat do udziału
w konkursie plastycznym pn. „Powiatowy Konkurs Twórczości Dziecka”, który odbędzie się 28 maja o godz. 10.00
w siedzibie GOKSiR w Baruchowie.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
I ETAP – nadsyłanie prac plastycznych na adres Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
do 18 maja. Temat pracy - „MÓJ DOM”.
Prace powinny być podpisane - na odwrocie należy zamieścić adres oraz wiek uczestnika.
Spośród nadesłanych prac jury wybierze uczestników
drugiego etapu konkursu.
II ETAP – 28 maja, godz. 10.00, sala konferencyjna
GOKSiR w Baruchowie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem zamieszczone zostały na stronie internetowej
Gminy Baruchowo. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie, Baruchowo 19B, 87-821 Baruchowo,
Tel. 54 2845 542, e-mail: [email protected]
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Dla autorów najlepszych prac zostały przewidziane atrakcyjne nagrody.
Regulamin powiatowego Konkursu Twórczości Dziecka „Mój Dom” Baruchowo 2010
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Baruchowie Baruchowo 19B, 87-821 Baruchowo, tel. 54 2845 542,
e-mail: [email protected]
WSPÓŁORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe we Włocławku
Urząd Gminy w Baruchowie
TERMIN
I etap korespondencyjny – nadsyłanie prac przez uczestników do 18 maja
II etap – odbędzie się 28 maja (piątek) o godz. 10.00 w
Baruchowie (sala konferencyjna Hali Sportowej). Prace
konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat.
I ETAP KORESPONDENCYJNY
Temat tegorocznego konkursu – „Mój Dom”.
Uczestnicy nadsyłają prace do 18 maja na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, Baruchowo 19B, 87-821 Baruchowo.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę
malarską (plakatówka, gwasz, akwarela, pastel) w dowol-
WIOSENNA PROMOCJA
OKNA
W SUPER CENIE
ROLETY, DRZWI, PARAPETY,
PANELE PODŁOGOWE,
LISTWY WYKOŃCZENIOWE
Włocławek
ul. Reymonta 15 v/v Witeksu
tel. 54/ 232 76 65, 444 72 88
501 573 640
nym formacie.
Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, datą urodzenia, adresem domowym oraz instytucji delegującej a także numerem
telefonu kontaktowego. Spośród nadesłanych prac jury
wybierze najciekawsze, a ich autorzy zostaną pisemnie
zaproszeni do II etapu konkursu.
II ETAP KONKURSU
Odbędzie się 28 maja (piątek) o godz. 10.00 w Baruchowie. Podczas spotkania przewidziana jest wystawa nadesłanych prac, oraz wspólne malowanie. Po zakończeniu
II etapu konkursu jury przyzna nagrody i wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Organizator zapewnia uczestnikom komplet farb oraz
papier. Osoby biorące udział w konkursie przyjeżdżają
na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizator
zapewnia obiad dla wszystkich uczestników (akredytacja
5 zł od osoby - płatna w dniu konkursu).
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować
bezpośrednio do organizatora

Podobne dokumenty

Rodział II - Baruchowo

Rodział II - Baruchowo Wiadomo też, że pranie złamał ich ówczesnej wo niemieckie, czyli z urzępotęgi. Okolice Baruchodem sołtysa, nadano wsi wa i sama wieś Baruchowo Kłótno. Stało się to w 1365 przez 11  lat, do 1343 rok...

Bardziej szczegółowo

Rozdział III

Rozdział III W  obrębie dworu znajdowały się też: niewielki sad oraz dwa ogrody, zapewne warzywne. Lustratorzy wspomnieli o sadzawkach, na których być może zbudowano obecne stawy. Na uwagę zasługuje również ówc...

Bardziej szczegółowo