II sesja Rady Miejskiej

Transkrypt

II sesja Rady Miejskiej
II SESJA RADY MIEJSKIEJ
PRZEDSTAWICIELE WYBRANI
Uroczyste Êlubowanie Burmistrza Miasta i wybór przedstawicieli do zwiàzków i stowarzyszeƒ zdominowa∏y II sesj´ Rady Miejskiej. Radni ustalili te˝ harmonogram przyj´ç wyborców i interesantów.
Na poczàtku sesji decyzj´ o wyborze na urzàd Burmistrza Ciechocinka Leszkowi Dzier˝ewiczowi wr´czy∏ Jaros∏aw Jakubczak - przewodniczàcy Miejskiej
Komisji Wyborczej. Po oficjalnym otworzeniu sesji
przez przewodniczàcego Jerzego Sobierajskiego burmistrz z∏o˝y∏ Êlubowanie. W chwil´ po tym zdarzeniu
do sale wniesiono kosz kwiatów od pracowników
urz´du. ˚yczenia w imieniu zwiàzków zawodowych i
pracowników z∏o˝y∏ Marek Modrzejewski, który gratulujàc przypomnia∏ wypowiedê telewizyjnà jednego z
prominentnych polityków uznajàcà wynik uzyskany
Spó∏dzielcza Telewizja Kablowa
ul. Polna 8, tel. 416 16 10, fax 283 32 18
ZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAM
I OG¸OSZE¡
CA¸A STRONA ZA TYDZIE¡ EMISJI
NON STOP
24,00 Z¸ + 22% VAT
PRZY D¸U˚SZYM CZASIE EMISJI - DU˚E RABATY!
OG¸OSZENIA ZAMIESZCZONEGO U NAS
NIE ZMOCZY DESZCZ I NIE PORWIE WIATR.
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI grudzieƒ 2006
przez burmistrza Ciechocinka za jeden z najlepszych
w kraju. Po odebraniu gratulacji od radnych i zebranych na sali goÊci g∏os zabra∏ burmistrz, dzi´kujàc i
przedstawiajàc swojego zast´pc´ zarysowa∏ te˝ priorytety swojego dzia∏ania:
„6 grudnia jest dla mnie dniem szczególnym, dzisiaj bowiem kolejny raz mam zaszczyt i honor objàç
stanowisko burmistrza Ciechocinka kadencji 2006 2010. W dzisiejszym Êlubowaniu dope∏ni∏a si´ demokratyczna wola blisko 74% mieszkaƒców naszego
miasta, którzy zadowoleni z przeobra˝eƒ, jakie dokona∏y si´ w uzdrowisku na przestrzeni ostatnich lat
pozytywnie ocenili przemiany i rozwój Ciechocinka.
W tak szczególnym dla mnie dniu pragn´ ponownie zadeklarowaç wol´ partnerskiej wspó∏pracy z
wszystkimi, dla których dobro Ciechocinka jest celem
nadrz´dnym.
Twórzmy wspólnie nowe, dobre dla miasta projekty, budujmy nowà, coraz lepszà przysz∏oÊç Ciechocinka. Spierajmy si´ twórczo, zawsze pami´tajàc, ˝e
dzia∏amy dla dobra ciechocinian i goÊci uzdrowiska.
Wierz´, ˝e rozpoczynamy pracowite, wymagajàce
ogromnego zaanga˝owania 4 lata. Wierz´, ˝e program
obejmujàcy mi´dzy innymi;
- budow´ nowoczesnego parkingu przy obwodnicy,
- zagospodarowanie terenów oko∏ot´˝niowych,
- zagospodarowanie obszarów parkowych przy
wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej
- zagospodarowanie nowych obszarów inwestycyjnych,
- rozbudow´ i modernizacj´ istniejàcego uk∏adu
komunikacyjnego,
- budow´ pe∏nowymiarowej sali sportowej,
- realizacj´ programu mieszkaniowego,
Laboratorium fotograficzne Kodak - Express
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3, tel. 054 283 62 85
fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug
Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.
4
POLKORN
Ciechocinek, ul. Widok 46
CIASTKA
- remont muszli koncertowej,
- rozbudow´ i modernizacj´ budynku kina „Zdrój” na siedzib´ Miejskiego
Centrum Kultury
bez wàtpienia pozytywnie wp∏ynà na wzrost atrakcyjnoÊci i nowoczesnoÊci
Ciechocinka, a przecie˝ propozycji i pomys∏ów dobrze s∏u˝àcych rozwojowi uzdrowiska jest znacznie wi´cej.
Wykorzystajmy nasza wiedz´ i doÊwiadczenie po gospodarsku, wype∏niajmy
mandat zaufania naszych wyborców, godnie i odpowiedzialnie na rzecz naszej
ma∏ej Ojczyzny.
W celu usprawnienia kontaktów z Paƒstwem i stworzenia mo˝liwoÊci szybszego
reagowania na Paƒstwa sugestie, uwagi czy propozycje od nowego roku 2 razy
w tygodniu w ustalonych godzinach b´d´ pozostawa∏ do Waszej dyspozycji niezale˝nie od spotkaƒ na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, czy dy˝urach radnych. Wierz´, ˝e poprawi to przep∏yw informacji i wp∏ynie na sprawnoÊç dzia∏ania
podleg∏ych mi jednostek.
Widz´ tak˝e potrzeb´ aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Ciechocinka”
Opracowana w 2002 roku strategia w znacznej cz´Êci zrealizowana, pewnie we
fragmentach zdezaktualizowana (choçby ze wzgl´du na powstanie nowych uwarunkowaƒ wynikajàcych ze zmian przepisów, czy realizacji projektu Phare). Jestem przekonany, ˝e wspólnie przygotowane opracowanie kierunków rozwoju
Ciechocinka na najbli˝sze lata b´dzie okazjà do jeszcze wi´kszego zaanga˝owania
w dzia∏aniach na rzecz T´˝niopolis.”
Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz poinformowa∏ te˝, ˝e stanowisko wiceburmistrza
Ciechocinka zaproponowa∏ Marianowi Ogrodowskiemu (rozmowa z wiceburmistrzem na stronie 13).
W trakcie sesji radni wybrali przedstawicieli, którzy b´dà reprezentowaç Ciechocinek w zwiàzkach i stowarzyszeniach. Najwi´cej emocji wzbudzi∏ wybór przedstawicieli do Zwiàzku Gmin Ziemi Kujawskiej. Ze zg∏oszonych trzech kandydatur
wybrano Wojciecha Zie-liƒskiego, który uzyska∏ 14 g∏osów i Dariusza Jaworskiego, którego popar∏o 9 radnych. Jerzego Draheima, reprezentujàcy Ciechocinek
w Zwiàzku w trakcie poprzedniej kadencji uzyska∏ 6 g∏osów. Przedstawicielem do
sk∏adu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich zosta∏
wybrany jednog∏oÊnie Wojciech Marjaƒski. Za zgodà Rady, tak jak w poprzedniej
kadencji W Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych Ciechocinek reprezentowa∏
b´dzie burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. W Walnych Zebraniach cz∏onków Stowarzyszenia Zwiàzku Miast NadwiÊlaƒskich zasiadaç b´dzie Aldona Nocna.
Do publicznej wiadomoÊci podano tak˝e wyniki wyborów przewodniczàcych
komisji bran˝owych rady. Oprócz wybranego na I sesji przewodniczàcego komisji
rewizyjnej Piotra Szcz´snego na czele komisji stan´li: Dariusz Jaworski - Komisja
Finansowo – Bud˝etowa, Klara Drobniewska - Komisja OÊwiaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta, Teresa Mik∏aszewicz - Komisja Zdrowia oraz Jerzy Draheim - Komisja Komunalna i Porzàdku Publicznego. Radni przyj´li te˝ harmonogram
przyj´ç wyborców i interesantów, który stale b´dziemy publikowaç na naszych
∏amach.
Jakub Giza
5
BABECZKI MUFFIN
BABKA DRO˚D˚OWA
BABKA JOGURTOWA
BABKA PIASKOWA
BABKA KARMELOWA
BEZY KOKOSOWE
CIASTECZKA FITNESS
CHA¸KA
CHA¸ECZKA
CIASTO DRO˚D˚OWE
Z KRUSZONKÑ
Z OWOCAMI
CIASTKA KRUCHE
DRO˚D˚ÓWKA
FRANCUSKA
CIASTKO FRANCUSKIE
CIASTO JOGURTOWE
GRZEBIE¡
JAGODZIANKA
Z MIGDA¸AMI
KRAJANKA
KEKS
KOKOSANKI
MAKOWIEC
PÑCZEK
PRECEL
PÑCZUSIE
PIERNIK
PLECIONKI DRO˚D˚OWE
ROGAL MAÂLANY
ROGALIK DRO˚D˚OWY
ROGALIK FRANCUSKI
SERDUSZKO
SERNIK
SEROMAKOWIEC
STRUCLA
STOKROTKA
SZARLOTKA
SZNEK
W¢GIERKA
W¢ZE¸EK
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI grudzieƒ 2006

Podobne dokumenty