Wartość firm

Komentarze

Transkrypt

Wartość firm
RZECZPOSPOLITA (DODATEK)
2014-04-23
Najcenniejsze przedsiębiorstwa
Wartość firm
wzrosła przez rok o 14 procent
Analiza I Wartość 500 firm czwarty raz w historii przekroczyła bilion złotych
śmy na 3,7 mld zł - dziś wycena
przekracza 4 mld zł. Energę wyce­
nialiśmy na 6,5 mldzł - dziś wartość
spółki jest o 16 proc. wyższa.
O tym, jak silna jest pozycja
Wyliczenia dla giełdy
giełdowych firm na Liście, może
Z roku na rok na Liście powiększa świadczyć fakt, że pierwsze 12
się liczba spółek notowanych na największych polskich firm to
GPW. W ubiegłym roku było ich 138, spółki notowane na GPW.Ich łącz­
czyli 12 więcej niż rok wcześniej.
na wartość odpowiada 55 proc.
Wśród spółek, których nie było wartości wszystkich firm z Listy.
na Liście przed rokiem, najcenniej Ale ten rok może nie być już tak
szym debiutantem jest Newag, udany. W wyniku zmian w OFE zmarwyceniany na prawie 920 mln zł. W ginalizowana została pozycja bardzo
ubiegłym roku należąca do Zbi­ ważnego z punktu widzenia przy­
gniewa Jakubasa spółka sprzedała szłych emitentów inwestora, jakim są
akcje w ofercie pierwotnej za 400 fundusze emerytalne.Jest toistotne,
mln zł i udanie zadebiutowała na bo mówimy o ewentualnych emi­
GPW. Kurs w pierwszym dniu sjach największych polskich firm, a
potencjalnych przedsiębiorstw,które
wzrósł o 20 proc.
Do grona giełdowych firm dołą­ mogłyby się pojawić na GPW, jest na
czyły: Tarczyński - spółka z branży Liście całkiem sporo. Brak stabilnego,
spożywczej wyceniana na 135 mln długoterminowego inwestora powo­
zł, i Elemental Holding zajmujący duje, że cena akcji będzie w znacznej
się recyklingiem wart 421 mln zł. mierze zależnaodinwestorów zagra­
Wyraźna poprawa przychodów w nicznych, którzy - jak wiadomo - dziś
2013 r. wprowadziła na listę giełdo­ są, a jutro ich nie ma.
wą spółkę Robyg. Akcje dewelope­
ra warte są 637 mln zł.
Do grona giełdowych firm dołą­ Rośnie udział zagranicy
czyły też obecne od lat na Liście
spółki: PKP Cargo i Energa. Pierw­
Od lat podział pod względem
szą w poprzedniej edycji wycenili­ własności najcenniejszych firm nie
wać dalszego wzrostu wartości firm
z Listy 500.
CEZARY ADAMCZYK
N
asza gazeta 11. już raz
oszacowała
wartość
przedsiębiorstw Listy
500. Z naszych wyliczeń
wynika, że w ubiegłym roku ich
łączna wartość wzrosła o blisko 14
proc. i przekroczyła 1 bln zł. Ma­
giczny bilion w historii wycen
przekroczony był tylko cztery
razy. Średnia wartość przedsię­
biorstwa z Listy to ponad 800 mln
zł. Odpięciu lat liderem jest bank
PKO BP, którego wartość w ubie­
głym roku wzrosła o jedną czwar­
tą, do prawie 54mld zł, co stanowi
przeszło 5 proc. wartości wszyst­
kich spółek z Listy. Stawkę zamy­
ka Fota, której giełdowa wycena to
13 mln zl.
W tym roku na Liście pojawiło
się 88 firm, których nie było w
poprzedniej edycji rankingu. Ich
łączną wartość to ponad 58 mld zł.
Najcenniejsze są Polskie Sieci
Elektroenergetyczne wyceniane
na ponad 12 mld zł. Kolejne miej­
sca zajęły Volkswagen Poznań,
Poczta Polska, NGK Ceramics
Polska i Zakłady Farmaceutyczne
Adamed Pharma. Wśród nowych
spółek 11jest wycenianych na po­
nad 1mld zł.
Na poprawę wycen wpływ miała
dobra sytuacja na giełdzie oraz
powolna, acz systematycznapopra­
wa wyników finansowych firm.
Szacunki ekonomistów mówią, że
na koniec 2014 r. polska gospodar­
ka będzie się rozwijać w tempie
przekraczającym 3 proc.
Widać poprawę w handlu odpo­
wiedzialnym za konsumpcję oraz
wzrost inwestycji. Jeśli te trendy
zostaną utrzymane, można oczeki­
ulega zmianie. Największy odsetek
(51 proc.) stanowią te z większościo­
wym kapitałem zagranicznym. Z ze­
branych przez nas danych wynika, że
ich udział w wartości wszystkich firm
sięga 51proc. W porównaniu z rokiem
poprzednim oznacza to wzrost o 2
pkt proc. Średnia wartość kontrolo­
wanej przez zagranicznegowłaścicie­
la firmy przekracza 800 mln zł.
10 proc. firm na Liście to firmy
kontrolowane przez państwo, ale są
to perełki. Średnia wartość pań­
stwowej spółkiprzekracza 2mld zł,
a ich udział w wartości wszystkich
firm Listy to 31proc.
W zestawieniu jest prawie 40
proc. firm z prywatnym kapitałem
polskim. W większości są to spółki
mniejsze (przeciętna wartość - 300
mln zł), działające w tradycyjnych
gałęziach gospodarki (handel,
przemysł spożywczy).
W tym roku nastąpiła zmiana na
pozycji lidera najbardziej warto­
ściowych przedsiębiorstw z pol­
skim kapitałem, którym została
spółka LPP. Systematyczna popra­
wa wyników finansowych pocią­
gnęła wycenę rynkową LPP do 15,6
mld zł. Tuż za nią są należące do
Zygmunta Solorza-ŻakaPolkomtel
i Cyfrowy Polsat.
Metodologia i oznaczenia w tabelach
Szacunek wartości firm przeprowadziliśmy przy
użyciu wskaźników liczonych przez „Rz" na podsta­
wie notowań spółek z poszczególnych branż na
warszawskiej giełdzie. Wartość rynkowa firm była
liczona na podstawie trzech danych: sprzedaży,
wartości księgowej i EBITDA (zysk operacyjny po­
większony o amortyzację). Na podstawie tych da­
nych i giełdowych wskaźników „Rzeczpospolitej"
ustalaliśmy szacunkowe wartości. Dla firm, które
przesłały niepełne sprawozdania, wartość rynkowa
obliczona jest tylko na podstawie danych o sprze­
daży W takich przypadkach wartość postanowili­
śmy podać w widełkach (+-) 25 procent.
Ponieważ na GPW nie są reprezentowane wszystkie
sektory gospodarki, przy niektórych firmach mu­
sieliśmy polegać na wycenach firm-przedstawicieli
danej branży z danego sektora notowanych na
giełdach europejskich.
Dla banków punktami odniesienia były: wielkość
aktywów, osiągane zyski oraz wartość księgowa, dla
spółek ubezpieczeniowych: składka brutto, zysk
netto i wartość księgowa. Dla spółek publicznych
podaliśmy wycenę rynkową z 9 kwietnia. Na potrze­
by tej publikacji obliczyliśmy wartość firm wcho­
dzących w skład grup kapitałowych. Przykładem TP
SA, gdzie w giełdowej wycenie zawiera się wycena
PTK Centertel.
Spółki, których wartość wzrosła lub spadła oponad
30 procent, oznaczyliśmy dwiema strzałkami, a
kiedy zmiana wynosiła od 10 do 30 procent - jedną.
Gwiazdka oznacza, że spółki nie było na Liście w
ubiegłym roku.
RZECZPOSPOLITA (DODATEK)
2014-04-23
1
11
PKO BP SA GK, Warszawa
145
6512
63
2
20
Bank Pekao SA GK, Warszawa
540
6512
64
52
3
25
Bank Zachodni WBK SA GK, Wrocław
540
6512
65
130 Netto sp. z o.o., Kobylanka
4
8
PZU SA GK, Warszawa
154
6512
66
72
5
50
LG Electronics Wrocław sp. zo.o., Kobierzyce
Philips Lighting Poland SA, Piła
Swedwood Poland sp. z o.o., Goleniów
4
Grupa Kapitałowa PGE SA GK, Warszawa
140
3514
67
74
Grupa Saint-Gobain w Polsce, Warszawa
6
3
PGNiG SA GK, Warszawa
140
3523
68
65
Cargill Poland sp. z o.o., Warszawa
7
6
KGHM Polska Miedź SA GK, Lubin
415
0729
69
252 MPWiK SA, Warszawa
8
49
mBank SA GK, Warszawa
540
6512
70
9
1
Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK, Płock
410
1920
71
94
10
51
ING Bank Śląski SA GK, Katowice
540
6512
72
109 Ferrero Polska sp. zo.o., Warszawa
11
70
LPP SA GK, Gdańsk
450
4771
73
71
12
105 Bank Handlowy w Warszawie SA GK, Warszawa
540
6512
74
73
Katowicki Holding Węglowy SA GK, Katowice
13
32
Polkomtel SA, Warszawa
400
6110
75
87
Inter Cars SA GK, Warszawa
33
14
T-Mobil Polska SA, Warszawa
500
6120
76
26
PSH Lewiatan, Włocławek
35
PTK Centertel sp. z o.o., Warszawa
500
6120
77
34
Samsung Electronics Polska sp.z o.o., Warszawa
Orange Polska SA GK, Warszawa
540
6110
78
83
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Puławy
79
115 Mondi Świecie SA GK, Świecie
80
417 Globe Trade Centre SA GK, Warszawa
41
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA,
Konstancin-Jeziorna
inn
1UU
Bank Millennium SA GK, Warszawa
540
6512
19
2
Jeronimo Martins Polska SA, Kostrzyn
500
5212
20
62
Getin Noble • SA, Warszawa
540
6512
21
12.369
7
Tauron Polska Energia SA GK, Katowice
415
3514
22
77
P4sp. z o.o., Warszawa
500
6120
23
12
Fiat Auto Poland SA, Bielsko-Biała
500
2910
24
27
PGL Lasy Państwowe, Warszawa
100
0210
25
17
Energa SA GK, Gdańsk
140
6420
26
16
Grupa PKP SA, Warszawa
100
4910
27
112 Cyfrowy Polsat SA GK, Warszawa
450
6020
28
66
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa
140
5221
29
24
Enea SA GK, Poznań
145
3014
30
47
Synthos SA GK, Oświęcim
450
2416
31
114 Raiffeisen Polbank SA GK, Warszawa
500
6512
32
54
500
2120
33
196 Deutsche Bank SA, Warszawa
500
6512
34
154 Alior Bank SA, Warszawa
500
6512
35
203 TVN SA GK, Warszawa
540
6020
36
21
Grupa Azoty SA GK, Tarnów
415
2014
37
23
Volkswagen Poznań sp. z o.o., Poznań
500
2910
38
156 OGP Gaz-System SA, Warszawa
100
4950
39
28
Jastrzębska Sp. Węglowa SA GK, Jastrzębie-Zd.
140
0510
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA GK, Poznań
81
428 Echo Investment SA GK, Kielce
83
198 Sudzucker Polska SA, Wrocław
241 BNP Paribas Bank SA, Warszawa
85
209 Telewizja Polska SA, Warszawa
86
139 Aviva TUnŻ SA, Warszawa
540
87
31
500
4719
88
164 Getin Holding SA GK, Wrocław
400
6420
89
135 Avon Operations Polska sp. z o.o., Garwolin
90
132 Delphi Poland SA, Kraków
91
Carrefour Polska, Warszawa
57
Rossmann SD Polska sp. z o.o., Łódź
92
79
Warta TUiR SA, Warszawa
93
179 ZF Polpharma SA, Starogard Gdański
94
36
Auchan Polska sp. z o.o., Warszawa
95
80
Media Saturn Holding Polska sp. zo.o. GK, Warszawa
96
184 Sanofi Aventis sp. z o.o., Warszawa
97
134 Grupa Europa SA, Wrocław
98
104 Grupa Maspex, Wadowice
142 Philip Morris International w Polsce SA, Kraków
500
1200
38
500
4711
246 Fabryka Maszyn Famur SA GK, Katowice
140 Grupa Magneti Marelli w Polsce, Sosnowiec
Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sk., Wrocław
9
Eurocash SA GK, Poznań
540
4690
10
Grupa Metro AG w Polsce, Warszawa
500
4729
103
86
200 Grupa Kęty SA GK, Kęty
1.580-
BSH Sprzęt Gosp. Domowego sp. zo.o., Warszawa
42
60
2592
104
43
192 CCC SA GK, Polkowice
400
4772
105
201 Black Red White SA GK, Biłgoraj
44
5
140
1920
106
147 ABB sp. z o.o., Warszawa
45
212 Santander Consumer Bank SA, Wrocław
540
6512
107
397 Wawel SA, Kraków
46
22
100
0510
108
102 Flextronics International Poland sp. z o.o., Tczew
47
151 Credit Agricole Polska SA, Wrocław
500
6512
109
363 Orbis SA GK, Warszawa
189 Polska Żegluga Morska PP GK, Szczecin
Kompania Węglowa SA, Katowice
6601
101
41
500
6020
99
40
Grupa Can-Pack SA, Kraków
100
100
102
Grupa Lotos SA GK, Gdańsk
2.140
258 Telewizja Polsat sp. z o.o. GK, Warszawa
82
84
48
89
Grupa Żywiec SA GK, Żywiec
540
1105
110
49
82
Kompania Piwowarska SA GK, Poznań
500
1105
111
100 Grupa Sokołów SA, Sokołów Podlaski
50
152 Bank BPH SA GK, Kraków
540
6512
112
141 International Paper-Kwidzyn sp. zo.o., Kwidzyn
51
169 Lubelski Węgiel Bogdanka SA GK, Puchaczów
451
0510
113
364 Żywiec Zdrój SA, Węgierska Górka
52
1.500
56
PKP Cargo SA, Warszawa
250
4920
114
93
Indesit Company Polska sp. z o.o., tódź
53
40
Asseco Poland SA GK, Rzeszów
400
6201
115
64
Grupa Ergo Hestia SA, Sopot
54
67
Grupa Skanska SA, Warszawa
500
4120
116
232 NGKCeramics Polska sp. z o.o., Gliwice
55
144 Krajowa Spółka Cukrowa SA, Toruń
140
1081
117
158 Grupa Kapitałowa Remontowa Holding SA, Gdańsk
56
18
500
4711
118
88
Grupa Mlekovita, Wysokie Mazowieckie
57
153 Bank BGŻ SA GK, Warszawa
540
6512
119
91
Grupa Valeo w Polsce, Skawina
58
58
Budimex SA GK, Warszawa
540
4211
120
389 PERN Przyjaźń SA GK, Płock
59
19
Tesco sp. z o.o., Kraków
500
4729
121
85
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, Grajewo
1051
60
39
Poczta Polska SA GK, Warszawa
100
6410
122
75
LG Electronics Mława sp. z o.o., Mława
3230
124 AmRest Holdings SE GK, Wrocław
97
Lidl Polska Sklepy Spoż.sp.z o.o. sk., Tarnowo Podgórne
61
131 Grupa TZMO SA, Toruń
400
4649
123
62
45
500
4754
124
Castorama Polska sp. z o.o., Warszawa
2.310-
Anwil SA GK, Włocławek
13
84
3600
Animex sp. z o.o. GK, Warszawa
15
18
1091
255 Nordea Bank Polska SA, Gdynia
16
17
11
2.350500
300
Electrolux Poland sp. z o.o., Warszawa
1.430-;
RZECZPOSPOLITA (DODATEK)
2014-04-23
Netia SA GK, Warszawa
Zakłady Farmaceutyczne Adamed Pharma SA GK,
Ksawerów
1.340 -;
Wix-Filtron sp. zo.o., Gostyń
1.057
PPHU Specjał sp. z o.o. GK, Warszawa
1.049
1.044
Sitech sp. z o.o., Polkowice
Ciech SA GK, Warszawa
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Warszawa
RWE Polska SA, Warszawa
PCC Rokita SA GK, Brzeg Dolny
Shell Polska sp. z o.o, Warszawa
Emperia Holding SA GK, Lublin
1.040
770 -1.280
1.027
Grupa Muszkieterów, Poznań
EFL SA, Wrocław
Orlen Paliwa sp. z o.o., Płock
Grupa Fakro, Nowy Sącz
750-1.250
BP Europa SE, Kraków
Kopex SA GK, Katowice
994
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, Kruszwica
ZEW Kogeneracja SA GK, Wrocław
983
Węglokoks SA, Katowice
Bank Pocztowy SA, Warszawa
979
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Police
EDF Polska SA, Warszawa
Toyota Motor Industries Poland sp. z o.o., Jelcz-Laskowice
TRW Polska sp. z o.o., Częstochowa
TUiR Allianz Polska SA, Warszawa
Grupa Raben sp. z o.o., Gądki
Provident Polska SA, Warszawa
ZRP Farmutil HS SA GK, Śmiłowo
Pfleiderer Grajewo SA GK, Grajewo
1621
Real sp. z o.o. i spółka SK, Warszawa
4719
710 -1.180
Grupa Nowy Styl sp. z o.o., Krosno
710-1.180
3M Poland sp. z o.o., Kajetany
CMC Poland sp. z o.o., Zawiercie
SGB-BankSA, Poznań
Nexteer Automotive Poland sp. z o.o.,Tychy
941
700 -1.170
931
923
Work Service SA GK, Wrocław
Polski Holding Obronny sp. z o.o., Warszawa
Nestle Polska SA, Warszawa
1089
Ikea Retail sp. z o.o., Raszyn
Stalprodukt SA GK, Bochnia
2432
NewagSA, Nowy Sącz
690-1.150
918
680 -1.140
BASF sp. z o.o., Warszawa
Totalizator Sportowy sp. z o.o., Warszawa
NSG Group w Polsce, Sandomierz
1.010 -1
Kofola SA GK, Kutno
1.000-
Schenker sp. z o.o., Warszawa
990-
Grupa Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o., Płock
902
898
AIR Products sp. z o.o., Warszawa
4211
UPC Polska sp. z o.o., Warszawa
650-1.080
865
Ronal Polska sp. z o.o.,Wałbrzych
640-1.070
Sobieski sp. z o.o., Warszawa
Amplico Life PAP TUnŻiR SA, Warszawa
980-
Grupa Lux Med, Warszawa
Solaris Bus S Coach SA, Owińska
Apator SA GK, Toruń
Action SA GK, Warszawa
4639
960-
2811
827
Faurecia Wałbrzych sp. z o.o., Wałbrzych
Firma Oponiarska Dębica SA, Dębica
820
814
Grupa Kapitałowa Bauer Media, Warszawa
610-1.020
Górażdże Cement SA GK, Chorula
610-1.010
805
Alstom Power sp. zo.o., Warszawa
Procter & Gamble Operations Polska sp. z o.o., Warszawa
Amica Wronki SA GK, Wronki
Rovese SA GK, Kielce
Agri Plus sp. zo.o., Poznań
801
600-1.000
795
CNH Industrial Polska sp. z o.o., Płock
Volvo Polska sp. z o.o., Wrocław
Idea Bank
959
710 -1.180
E. Leclerc Polska, Warszawa
Stocznia Remontowa Shipbuilding SA, Gdańsk
Toyota Motor Manuf. Poland sp. z o.o., Wałbrzych
Pojazdy Szynowe PESA SA GK, Bydgoszcz
972
JTI Polska sp. z o.o., Gostków Stary
Żabka Polska sp. z o.o., Poznań
Polomarket Grupa sp. zo.o., Pakość
973
720-1.200
Pelion SA GK, Łódź
Grupa Empik Media & Fashion SA, Warszawa
Strabag sp.z o.o., Pruszków
1.004
930-
590-980
Polskie Linie Lotnicze LOT SA, Warszawa
ZGH Bolesław SA GK, Bukowno
Dom Development SA GK, Warszawa
783
PKP Energetyka SA, Warszawa
H & M Hennes&Mauritz sp. z o.o., Warszawa
590-980
Nordzucker Polska SA, Opalenica
Grupa Generali Polska, Warszawa
570-960
Farmacol SA GK, Katowice
Stock Polska sp. z o.o., Warszawa
Henkel Polska sp. zo.o., Warszawa
Mennica Polska SA GK, Warszawa
400
3211
752
Kolporter sp. z o.o. sk.a., Kielce
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, W-wa
100
1812
Zespół Elektrowni PAK SA GK, Konin
Open Finance SA, Warszawa
500
6419
Imperial Tobacco Polska SA, Tarnowo Podgórne
Leaseplan Fleet Management sp. z o.o., W-wa
500
6491
744
734
717
570-950
PCC Exol SA, Brzeg Dolny
400
2014
711
Stora Enso Poland SA, Ostrołęka
Kirchhoff Polska sp. z o.o., Mielec
500
2932
530-880
Lafarge Cement, Małogoszcz
ComArch SA GK, Kraków
400
6201
Selgros sp.z o.o., Poznań
Bayersp. z o.o., Warszawa
500
4646
681
Neuca SA GK, Toruń
Drosed SA GK, Siedlce
540
1012
500-830
Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski
SZPG Stomil Sanok SA GK, Sanok
701
Autoliv Poland sp. z o.o., Oława
500
1399
658
Grupa Velux, Gniezno
DS Smith Packaging GK, Kielce
500
1721
649
Alchemia SA GK, Warszawa
Gates Polska sp. z o.o., Legnica
500
2219
646
Miejskie Zakłady Autobusowe sp.z o.o., W-wa
300
4931
644
SGL Carbon Polska SA, Racibórz
Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Sitkówka-Nowiny
500
2351
644
Bank Ochrony Środowiska SA GK, Warszawa
Robyg SA GK, Warszawa
500
4110
Fabryka Mebli Forte SA GK, Ostrów Maz.
Polmax SA ska, Warszawa
400
4730
627
Neonet SA, Wrocław
400
4743
470-780
Glencore Polska sp. z o.o., Gdańsk
500
4621
460 - 770
PHP Polski Tytoń SA, Radom
Statoil Fuel & Retail Polska sp. z o.o GK., Warszawa
Boryszew SA GK, Sochaczew
810-
800-
637
tt
RZECZPOSPOLITA (DODATEK)
2014-04-23
249
315
Cargotec Poland sp. z o.o., Jawczyce
500
2932
613
Grupa Brenntag, Kędzierzyn-Koźle
500
4675
250
243
Fermy Drobiu Woźniak sp. z o.o., Rawicz
400
0147
611
Carservis SA GK, Warszawa
400
7415
411
251
263
Pruszyński sp. z o.o. GK, Warszawa
400
2599
611
Benefia TuNŻ SA, Warszawa
540
6601
300-500
252
259
412
TU Compensa SA, Warszawa
500
6603
610
Gaspol SA GK, Warszawa
530
4671
403
253
353
Multimedia Polska SA GK, Gdynia
540
6020
610
Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA, Miasteczko Śląskie
421
2443
390
254
460
ZPUE SA GK, Włoszczowa
400
2712
609
HDS Polska sp. z o.o. GK, Warszawa
500
4711
388
255
310
Akwawit - Wratislavia SA GK, Wrocław
400
1101
460 - 760
BWI Poland Technologies sp. z o.o., Kraków
500
2910
290-480
256
199
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Łowią
400
1051
599
OT Logistics SA GK, Wrocław
450
6120
388
257
296
Faurecia Automotive Polska sp. z o.o., Grójec
500
2932
594
Warbud SA, Warszawa
540
4120
387
258
436
Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA, Radom
510
1200
593
Deichmann Obuwie sp. z o.o., Wrocław
500
4772
290-480
259
123
lmpexmetal SA GK, Warszawa
400
2442
592
Polmleksp. z o.o., Warszawa
400
1051
260
472
Cementownia Warta SA, Działoszyn
540
2351
592
DPD Polska sp. z o.o.GK, Warszawa
500
5320
383
261
392
AesculapChifasp. z o.o., Nowy Tomyśl
500
3250
578
Grupa Impel SA, Wrocław
400
8020
383
262
331
Gedia Poland sp. z o.o., Nowa Sól
500
2932
430-710
ZM Henryk Kania SA, Pszczyna
400
1011
383
263
319
Fortum GK, Wrocław
450
3530
430-710
Rafako SA GK, Racibórz
400
2530
377
264
271
Tenneco Automotive Polska sp. z o.o., Rybnik
500
2932
563
Wielton SA GK, Wieluń
400
2920
377
265
270
Agora SA GK, Warszawa
450
5813
560
Exide Technologies SA, Poznań
540
2720
374
266
186
Trakcja SA GK, Warszawa
540
4212
559
Rawlplug SA GK, Wrocław
400
2223
267
148
ThyssenKrupp Energostal SA, Toruń
540
4690
420-700
DBKsp. z o.o. GK, Olsztyn
540
4519
372
268
317
Faurecia Gorzów sp. z o.o., Gorzów Wlkp.
500
2932
555
Bać-Pol SA GK, Rzeszów
450
4639
371
269
396
Ericsson sp. z o.o., Warszawa
500
2630
410-680
Stalprofil SA GK, Dąbrowa Górnicza
400
4672
365
413
Ałuprof SA, Bielsko-Biała
400
Lotos Asfalt sp. z o.o., Gdańsk
200
270
2512
542
384
373
4690
270-450
MZCh Organika SA GK, Malbork
400
2016
270-450
Erbud SA GK, Warszawa
540
4120
528
Polskie Młyny SA, Warszawa
400
1061
260-440
523
Cinkciarz PL sp. z o.o., Zielona Góra
400
4600
260-440
260-440
271
247
Robert Bosch sp. z o.o., Warszawa
500
4531
530
272
177
Louis Dreyfus Commod. Polska sp. z o.o., Warszawa
500
4621
400-660
273
320
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Piątnica
400
1051
274
402
Koleje Mazowieckie-KM sp. zo.o., Warszawa
300
4910
354
275
207
Piotr i Paweł SA GK, Poznań
400
4719
390-650
Ernst & toung Polska sp. z o.o., Warszawa
540
6920
276
55
ABC Data SA GK, Warszawa
450
4651
519
Comp SA GK, Warszawa
400
4651
345
277
410
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, Lubzina
400
2030
517
Anwim SA, Warszawa
400
4671
345
278
46
AB SA GK, Wrocław
400
4690
516
Coroplastsp.zo.o.,Dylaki
500
2931
344
279
262
Selena FM SA GK, Wrocław
400
7022
516
Open Life TUŻ SA, Warszawa
540
6601
344
280
443
Sempertrans Bełchatów sp. z o.o., Rogowiec
500
2219
515
Oknoplast sp. z o.o., Ochmanów
400
2223
260-430
281
235
Hewlett-Packard sp. z o.o., Warszawa
500
6209
510
Pekaes SA GK, Błonie
400
5229
335
282
394
NDI SA, Sopot
400
4741
508
Danfoss Poland sp. z o.o., Grodzisk Maz.
500
2521
335
283
358
Paged SA GK, Warszawa
400
4673
507
Warta TUnŻ SA, Warszawa
500
6601
334
284
462
Zakłady Lentex SA GK, Lubliniec
400
2223
502
Grupa Meblowa Szynaka, Lubawa
400
3109
285
181
Brenntag Polska sp. z o.o., Kędzierzyn-Kożle
500
4675
500
Uniqa TU SA, Łódź
500
6603
329
286
303
Elektrobudowa SA GK, Katowice
450
4321
496
Renault Polska sp. zo.o., Warszawa
500
4511
326
287
393
Philips Polska sp. z o.o., Warszawa
500
4643
370-610
Nicrometsp.zo.o.sk,Bestwinka
400
2442
240 - 410
288
160
330
ING TUnŻ SA, Warszawa
500
6511
370-610
Oracle Polska sp. z o.o., Warszawa
500
5829
240-400
289
350
CapGemini Polska sp. z o.o., Warszawa
450
6449
487
Grupa Solid, Warszawa
400
8020
240-400
290
149
Slovnaft Polska SA, Kraków
500
4671
476
TU Allianz Życie Polska SA, Warszawa
500
6601
322
291
349
Kimball Electronics Poland sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
500
2931
469
PwC sp. z o.o. GK, Warszawa
500
6920
240-400
292
342
Johnson Controls Siemianowice sp.z o.o., Siemianowice
500
2511
467
Grupa Polskie Składy Budowlane SA, Busko-Zdrój
450
4673
293
464
Asseco South Eastern Europe SA, Rzeszów
500
6201
462
Seco/Warwick SA GK, Świebodzin
540
2821
314
294
98
Leroy Merlin Polska sp. z o.o., Warszawa
500
4759
350-580
WSK PZL Świdnik SA, Świdnik
243
3530
240-390
295
379
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., Toruń
500
1061
458
Pol-Miedź Trans sp.z o.o., Lubin
400
4920
310
321
296
229
Jysksp. z o.o., Gdańsk
500
4759
340-570
Barlinek SA GK, Kielce
400
1610
297
341
Hortex Holding SA GK, Warszawa
500
1032
340-570
Pronarsp.zo.o., Narew
400
2830
306
298
326
Colian SA GK, Opatówek
400
7010
453
Nordea Polska TUnŻ SA, Warszawa
500
6601
230-380
310
299
222
Nowa Itaka sp. z o.o., Opole
400
7912
453
Trasko-lnvestsp. z o.o., Ostrzeszów
400
4120
299
300
302
Budmat Bogdan Więcek GK, Płock
400
4674
450
Hoogwegt Poland sp. z o.o., Warszawa
500
4690
220-370
301
439
Przeds. Budowy Kopalń PeBeKa SA, Lubin
245
4399
447
Mostostal Zabrze-Holding SA GK, Zabrze
400
4399
297
302
481
Famot Pleszew sp. z o.o., Pleszew
500
2841
444
SM Spomlek, Radzyń Podlaski
400
1051
294
303
242
AXA ŻTU SA, Warszawa
540
6601
435
Multiserwis sp. z o.o., Krapkowice
540
4329
292
500
2453
290
2222
290
289
304
420
Rehau sp. z o.o., Baranowo
500
2223
330-540
Nemak Poland sp. z o.o., Bielsko-Biała
305
456
Toyota Tsusho Europe SA, Wałbrzych
500
4669
330-540
CeDosp. z o.o., Kąty Wrocławskie
500
306
470
Drutex SA, Bytów
400
2223
433
Infra sp. z o.o., Warszawa
400
4646
307
268
TU InterRisk SA, Warszawa
540
6512
320-540
Marvipol SA GK, Warszawa
450
4110
Unibep SA GK, Bielsk Podlaski
400
4500
288
288
308
174
Rafineria Trzebinia SA GK, Trzebinia
420
1920
320-540
309
314
Elemental Holding SA, Grodzisk Mazowiecki
500
6920
421
Orlen Asfalt sp. z o.o., Płock
400
1920
210-360
Hochland Polska sp. z o.o., Kaźmierz
500
1051
284
Gdańskie PEC sp. z o.o. GK, Gdańsk
530
3530
283
310
380
Huta Łabędy SA, Gliwice
241
2410
417
311
461
GTS Poland sp. z o.o., Warszawa
500
6400
310-520
RZECZPOSPOLITA (DODATEK)
2014-04-23
375
465
Sanden Manufacturing Poland., Polkowice
500
2825
277
438
Schneider Electric Polska sp. z o.o., Warszawa
500
4618
181
376
210
Barter SA, Białystok
400
4671
277
439
435
Fiten SA GK, Katowice
400
3514
140 - 230
377
290
Huta Pokój SA, Ruda Śląska
514
4672
277
440
339
Sun Garden Polska sp. z o.o., Malanów
500
1392
180
378
474
Astellas Pharma sp. z o.o.,Warszawa
500
4618
275
441
168
Polski Koncern Mięsny Duda SA GK, W-wa
400
1011
178
379
433
Barry Callebaut Manufacturing Polska sp. z o.o., Łódź
500
1082
275
442
496
Orzeł Biały SA GK, Piekary Śląskie
540
3832
177
448
380
450
MPEC Kraków SA, Kraków
300
3530
272
443
343
Onninen Polska sp. z o.o.,Warszawa
500
4690
130 - 220
381
111
KGHM Metraco SA, Legnica
420
4677
269
444
197
Alma Market SA GK, Kraków
450
4719
130-220
382
266
Hurtap SA, Łęczyca
400
4646
268
445
103
Arctic Paper Kostrzyn SA GK, Poznań
500
7010
168
383
483
Deloitte Advisorysp. z o.o., GK, Warszawa
500
6920
200-330
446
422
Agrosimexsp. z o.o., Błędów
400
4675
120-210
384
444
Dajarsp. z o.o., Koszalin
400
4644
265
447
254
Incom SA, Wrocław
400
4666
120-210
385
346
Przewozy Regionalne sp. z o.o., Warszawa
400
4910
200-330
448
409
Compensa TU na Życie SA, Warszawa
500
6601
165
386
454
Husqvarna Poland sp. z o.o., Warszawa
500
4661
259
449
145
Polimex-Mostostal SA GK, Warszawa
450
4120
161
387
295
Procter S Gamble DS Polska sp. z o.o., Warszawa
500
4619
259
450
432
C&A sp. z o.o., Warszawa
500
5242
160
388
357
Enter AIR sp. z o.o., Warszawa
400
5110
190-320
451
280
Konsorcjum Stali SA GK, Warszawa
400
4690
158
389
237
Osadkowski SA, Bierutów
400
4675
255
452
248
Grupa Polska Stal SA, Kraków
400
4672
390
497
EC Zielona Góra SA, Zielona Góra
430
3511
190-320
453
306
PHPMercussp. z o.o., Polkowice
450
4690
158
391
427
Gothaer TU SA, Warszawa
500
6603
253
454
390
PPH Standard sp. z o.o., Lublin
400
4675
120-200
392
473
ZM Silesia SA, Katowice
400
1013
252
455
373
Ergis-Eurofilms SA GK, Warszawa
540
2416
155
393
359
Stanchem sj, Lublin
400
4690
190-310
456
453
ZPC Mieszko SA GK, Warszawa
500
1082
155
394
414
Blue Media SA, Sopot
400
4618
190-310
457
480
JAS-FBG SA, Katowice
450
5229
154
395
329
Rainbow Tours SA GK, Łódź
400
7912
247
458
244
Cefetra Polska sp. z o.o., Gdynia
500
4621
152
396
230
Agroloksp.zo.o., Golub-Dobrzyń
400
4621
246
459
424
Qumak SA, Warszawa
400
4690
150
397
468
Intersnack Poland sp. z o.o., Słomniki
450
1061
245
460
431 Coty Polska sp. z o.o., Warszawa
500
4645
148
398
289
Cemex Polska sp. z o.o., Warszawa
500
2351
245
461
337
Graal SA GK, Wejherowo
450
4639
145
399
133
EDF Paliwa sp. z o.o., Kraków
400
4671
244
462
333
Novatek Polska sp. z o.o., Kraków
500
4671
145
400
356
Tchibo Warszawa sp. z o.o., Warszawa
500
4637
180-300
463
499
Instal Kraków SA GK, Kraków
400
4322
401
286
Aegon TUnŻ SA, Warszawa
500
6601
180-300
464
384
Nova Trading SA, Toruń
400
4674
144
402
351
Handlopex SA, Rzeszów
400
4531
180-290
465
415
Antalis Poland sp. z o.o., Warszawa
500
4690
100-170
403
304
AHC Krotoski- Cichy sj GK, Wysogotowo
400
4511
233
466
411
PBDiM sp. z o.o., Kobylarnia
400
4211
137
158
144
404
260
Petrodom Vennasp. z o.o. sk, Biała Podlaska
400
4671
170-280
467
479
Tarczyński SA GK, Trzebnica
540
1511
135
405
388
Tetra Pak sp. z o.o., Warszawa
500
4690
170-280
468
486
Farutexsp. z o.o., Szczecin
540
4639
134
406
250
Mota-Engil Central Europe SA, Kraków
500
4211
221
469
231 Cognor SA GK, Poraj
540
7010
124
407
256
Havi Logistics sp. z o.o.,Warszawa
500
4639
160-270
470
494
SBSsp.ZO.O.,ŁÓdŹ
400
4673
124
408
120
Orlen Petrotanksp.zo.o.,Widełka
400
4671
219
471
476
Lerg SA, Pustków
400
2016
122
409
226
PGF Urticasp. z o.o., Wrocław
400
4646
218
472
294
Mirbud SA GK, Skierniewice
400
4120
118
410
457
Accenture sp. z o.o. GK, Warszawa
500
6209
214
473
284
Hutmen SA GK, Warszawa
450
2444
118
411
292
PHUP Gniezno sp. z o.o. Hurtownia sk, Gniezno
400
4690
160 - 270
474
477
Drobimexsp. z o.o.,Szczecin
500
1012
117
412
385
Heilit •Woerner sp. z o.o., Wrocław
500
4211
214
475
318
Petraxsp. z o.o., Warszawa
400
4671
117
413
488
TFPsp. z o.o., Kórnik
400
1721
213
476
419
PHUAgro-Assj, Grodków
400
4621
111
414
406
Osadkowski-Cebulski sp. z o.o., Legnica
400
4690
160-260
434
Medicaresp. z o.o., Katowice
400
4646
110
415
459
Sygnity SA GK, Warszawa
400
6201
160-260
477
194
Mostostal Warszawa SA GK, Warszawa
540
4211
110
416
334
Konsalnet SA, Warszawa
500
7560
160 - 260
478
417
344
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Sopot
450
6602
207
479
316
Navo Polska Grupa Dystrybucyjna sp. z o.o.,Tychy
400
4690
107
418
267
Orlen Oil sp. zo.o., Kraków
400
1920
206
480
368
Onico SA, Warszawa
400
4612
104
419
377
Moto-Profilsp. Z O.O., Chorzów
400
4531
481
281
Indykpol SA GK, Olsztyn
400
1012
205
104
420
277
AlumetalSAGK, Kąty
540
2442
482
330
Komagra sp. z o.o., Warszawa
450
2059
102
204
421
180
Orlen Gaz sp. zo.o., Płock
400
4671
203
483
495
Target Polska sp. zo.o. sp.k., Warszawa
400
4633
99
Novo Nordisk Pharmaceutical Services sp. z o.o.,
Warszawa
,nn
484
421
CronimetPLsp. z o.o., Inowrocław
500
4677
92
500
711Q
7219
200
485
449
PWPieprzyksp.zo.o., Rawicz
400
4671
89
zo-i
/ n-7
422
487
423
307
Konimpex sp. z o.o., Konin
400
4690
200
486
321
Pol-Oil-Companysp. z o.o., Czosnów
400
4671
424
482
MPK SA, Kraków
300
4931
198
487
195
Komputronik SA GK, Poznań
400
4741
80
425
251 Sawexsp. z o.o., Warszawa
400
4675
197
488
492
Stalprodukt-Centrostalsp. z o.o., Kraków
400
4674
60-100
426
275
Continental Opony sp. z o.o., Warszawa
500
4531
197
489
395
Komsa Polska sp. z o.o., Wrocław
500
4.652
69
85
427
382
Hochtief Polska SA, Warszawa
500
4120
196
490
355
Bowim SA GK, Sosnowiec
400
4672
62
428
452
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Warszawa
400
6512
150-240
491
467
Redan SA GK, Łódź
400
4642
61
429
490
Rywal-RHC GK sp. z o.o., Warszawa
400
4690
195
492
475
Pamapol SA GK, Rusiec
400
1013
54
430
437
RohligSuus Logistics SA, Warszawa
400
5229
150-240
493
405
Krakchemia SA, Kraków
400
4675
54
431
328
SOTPM, Białystok
400
4633
194
494
211
PC Guard SA GK, Poznań
400
7220
50
432
298
Liberty Poland SA, Chorzów
500
4690
192
495
441
Procam Polska sp. z o.o.,Tczew
400
4675
49
433
257
Dalgety Agrasp. z o.o., Poznań
500
4621
189
496
430
Delko SA GK, Śrem
400
4645
434
323
Grupa PGD sp. zo.o. sk, Kraków
400
4511
140-240
497
354
NTT System SA GK, Warszawa
400
2620
38
435
313
Interfood Polska sp. z o.o., Warszawa
540
4729
140-230
498
227
PBG SA GK, Przeźmierowo
400
7112
30
436
458
Gefco Polska sp. z o.o., Warszawa
500
4941
140-230
499
498
Drop SA, Warszawa
400
3822
24
437
335
BZ WBK-Aviva TUnŻ SA GK, Poznań
540
6601
140-230
500
442
Fota SA GK, Gdynia
450
4531
13
44

Podobne dokumenty

Monitoring mediów

Monitoring mediów oprzeć się na wycenach przedstawicieli danej branży z danego sektora notowanych na giełdach europej­ skich. Dla banków punktem odniesienia była wielkość ak­ tywów, osiągane zyski oraz wartość księg...

Bardziej szczegółowo