Numer 37/3 - Gimnazjum Nr 2 Warszawa Mokotów

Komentarze

Transkrypt

Numer 37/3 - Gimnazjum Nr 2 Warszawa Mokotów
GAZETKA GIMNAZJUM NR 2, ul. Narbutta 65/71, Warszawa, tel. 849 96 43
www.gimnr2.pl.pl
Numer 37/3/2006/2007
Przystanek Dwójka
Redakcja szkolnej gazetki „Przystanek Dwójka” składa wszystkim Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom naszej szkoły oraz
ich Rodzicom Ŝyczenia zdrowia, szczęścia i ciepłej, rodzinnej
atmosfery w czasie Świąt BoŜego Narodzenia.
śyczymy Wam, abyście ten niezwykły okres w roku spędzili
przy pachnącej choince i sypiącym iskrami kominku, a widok
wymarzonych prezentów był dla Was powodem do radości.
Natomiast Nowy Rok 2007 niech będzie dla Was wszystkich
nadzieją na lepsze 12 miesięcy od minionych i niech stanie się
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń .
Konkurs ,,Barwy Mokotowa” rozstrzygnięty!
Konkurs zakończony! 7 listopada 2006 r. o godz.1000 w naszym gimnazjum odbył się finał konkursu dzielnicowego dla szkół
gimnazjalnych ,,Barwy Mokotowa”. Mieliśmy zaszczyt gościć pana Roberta Soszyńskiego burmistrza Mokotowa, który wręczał
nagrody laureatom.
Organizatorem konkursu był Warszawski Hufiec Harcerek Mokotów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przy wsparciu
Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotów.
Celem konkursu było uczczenie 90. rocznicy przyłączenia Mokotowa do Warszawy i propagowanie wśród młodzieŜy historii,
zabytków i pamiątek architektury, sławnych ludzi zamieszkujących Mokotów oraz ukazanie Ŝycia
codziennego naszej dzielnicy. Tematyka konkursu była związana z wielowiekową historią Mokotowa. Uczestnicy mieli do wyboru jeden z trzech tematów – okresów historycznych: Mokotów
przedwojenny, w czasach okupacji oraz powojenny. Uczestnicy konkursu mogli rozwijać swoje
zainteresowania i pomysłowość w wielu dziedzinach takich jak: literatura, fotografia cyfrowa,
grafika komputerowa i prezentacja multimedialna.
W skład jury oceniającego prace konkursowe wchodzili:Artur Górski - poseł na Sejm RP,
Romuald Łanczkowski - zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Jolanta Mikulska - Obiegałka –
przewodnicząca jury, opiekun merytoryczny konkursu, nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2,
Anna Michalak - Pawłowska - dyrektor Domu Kultury "DoroŜkarnia”, ·Renata Szczepańska - doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie historii, phm. Alicja Dziewanowska - instruktorka
Warszawskiego Hufca Harcerek Mokotów ZHR, kierownik konkursu.
Nadesłano 33 prace z 7 gimnazjów mokotowskich. Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca oraz zdobyli liczne wyróŜnienia. Jury przyznało równieŜ nagrodę specjalną - Grand Prix Agacie Kierzkowskiej z klasy IIIa.
Nagrodą za I miejsce był aparat cyfrowy. Za II miejsce - odtwarzacz MP3 a laureat III
miejsca otrzymał album przedstawiający Warszawę przedwojenną, powojenną i współczesną.
Lista laureatów w kategoriach:
Mokotów przedwojenny – Uczniowie Gimnazjum nr 2
I miejsce - Agata Woźniak
II miejsce - Ewa Królak
III miejsce - Aleksandra Bełz
III miejsce - Maria Lipowiecka
„Mokotów walczył” - plakat informacyjny
Wojna i okupacja na Mokotowie
I miejsce - Maria Kubicz (Gimnazjum nr 2)
I miejsce - Krzysztof Wiśniewski (Gimnazjum nr 5)
II miejsce - Dorota Parczewska (Gimnazjum nr 6)
Mokotów powojenny i współczesny
I miejsce - Antoni Mere (Gimnazjum nr 59)
II miejsce - Weronika Granecka (Gimnazjum nr 2)
III miejsce - Julia Błaszczyk (Gimnazjum nr 2)
Wszystkim laureatom
gratulujemy i Ŝyczymy powodzenia
Pan Robert Soszyński,
Burmistrz Dzielnicy Mokotów
wręcza nagrody uczestnikom konkursu
Nasi Goście, nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum nr 2
Aleksandra Alex Bełz
Uroczyste wbijanie krzyŜy w miejscach upamiętniających Powstanie
Warszawskie (uczniowie klasy I c)
Wywiad z laureatką konkursu Weroniką Granecką
Co cię zainspirowało do wyboru tematu ,,Mokotów powojenny i współczesny”? Od kiedy się tym interesujesz?
Od czasu, gdy zamieszkałam na Mokotowie, zainteresowała mnie historia tej dzielnicy. Często chodzę na
spacery i lubię przyglądać się powojennym zabudowaniom, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe przez pewien okres
czasu mieszkałam w kamienicy. W trzecim temacie ,,Mokotów powojenny i współczesny” uwzględniłam
równieŜ nowoczesną część Mokotowa, jaką jest na przykład Galeria Mokotów, bo właśnie tam najbardziej
lubię spędzać wolny czas.
Dlaczego wybrałeś taką formę pracy?
Wybrałam formę albumu, gdyŜ znam swoje moŜliwości i miałam pewność, Ŝe w wykonaniu takiej pracy
nie popełnię błędu.
Z jakich źródeł korzystałeś?
Korzystałam z albumów i ksiąŜek dotyczących historii Mokotowa, z Internetu, a takŜe z własnej wiedzy.
Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Gratuluję zajęcia wysokiego miejsca i Ŝyczę wielu sukcesów.
Aleksandra Alex Bełz
2
Stanisław Moniuszko zawitał w naszych progach
podczas szkolnego przedstawienia
,,Mieć w miłości kraj ojczysty”
[Stanisław Moniuszko]
11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska
odzyskała wolność.
W tym roku przypada 88. rocznica tego waŜnego wydarzenia. Nasza szkoła - jak co roku - szczególnie obchodzi to święto. We wtorek 10 listopada br. odbyło się
przedstawienie, którego bohaterem był Stanisław Moniuszko (1819 - 1872), powszechnie uznawany za twórcę opery narodowej; autor pieśni, oper, operetek i baletów o rodowodzie ludowym.
Chór i aktorzy na szkolnej scenie
W przedstawieniu nawiązano do najciekawszych wydarzeń z jego Ŝycia. W spektaklu udział wzięli uczniowie klas II i III naszego gimnazjum, którym towarzyszył chór pod kierownictwem pani Katarzyny Bonieckiej. W pięknych strojach
aktorzy wcielali się w bohaterów z okresu, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. Moniuszkę z powodzeniem zagrał Filip Matusiak z klasy II c. Na pochwałę zasługuje równieŜ
uczeń klasy II e – Sebastian Kawka, który we fragmencie II części ,,Dziadów” wspaniale
wcielił się w postać guślarza i mistrzowsko zaśpiewał tekst Adama Mickiewicza.
Scenografię przygotowały uczennice klasy III c – Zuzanna Hencz i Anna Madeńska.
Jej uzupełnieniem była prezentacja multimedialna w ciekawy
sposób przybliŜająca nam istotne fakty z Ŝycia Stanisława Moniuszki. Opiekę nad całością przedsięwzięcia sprawowały panie
Anita Trawińska i Katarzyna Boniecka.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani odśpiewali
hymn polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”, następnie głos zabrał pan
dyrektor Andrzej Miller, który podziękował inscenizatorom za
ciekawy projekt i powiedział: ,,Czuliśmy się jak w operze”. Tak,
to prawda, a owacje po zakończeniu spektaklu świadczyły o tym,
Ŝe podobał się gościom - pani Katarzynie Zientarskiej, panu Andrzejowi Millerowi, nauczycielom i uczniom (delegacjom klas).
Spektakl został powtórzony we wtorek 14 listopada br. dla
uczniów klas pierwszych.
S. Kawka w znakomitej roli guślarza
(A. Mickiewicz „Dziady” cz. II)
Agata @[email protected]@ Lenartowicz
3
Zapłakana Halka (Basia Rudeńska)
„Wiwat wolny stan”
Pan dyrektor A. Miller,
który czuł się jak w operze
Halka w szalonym tańcu z Jontkiem
(Sebastianem Kawką)
Słynny zegar z opery S. Moniuszki
„Straszny dwór”)
A oto Miecznik z II a (Ernest Lorek)
4
Ludzie o wielkim sercu
JuŜ po raz szósty Towarzystwo „Nasz
Dom” zorganizowało akcję GÓRA GROSZA
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
Romana Giertycha. Pieniądze we wszystkich
polskich szkołach zbierane były od 16 do 27
października br. W naszym gimnazjum akcję
przeprowadził Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anity Trawińskiej.
MoŜemy być z siebie dumni. Suma zebranych w szkole monet od 1 gr. do 2 zł, wyniosła
391 zł i 84 gr. Widocznie los osieroconych dzieci nie jest uczniom obojętny. Łączna kwota, zebrana w całej Polsce, zostanie podana do publicznej wiadomości 25 listopada. Za najmniejszą nawet monetę serdecznie dziękujemy.
Redakcja gazetki szkolnej
Przystanek Dwójka
Kajcikowska
Wspomnienia wciąŜ Ŝywe ...
Obchody 80. rocznicy urodzin legendarnej łączniczki batalionu ,,Parasol” - ,,Kamy”.
24 października 2006 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego powstańcy warszawscy, harcerze, młodzieŜ szkolna uczcili 80.
rocznicę urodzin legendarnej łączniczki i sanitariuszki batalionu "Parasol"* Marii Chojeckiej - Stypułkowskiej pseudonim "Kama". Po
zakończeniu wojny pracowała w wydawnictwach pedagogicznych, a po przejściu na emeryturę rozpoczęła cykliczne spotkania z młodzieŜą, które prowadzi nieprzerwanie od kilkunastu lat, opowiadając młodym Polakom o historii walk powstańczych. Maria Chojecka
powiedziała, Ŝe najwaŜniejsze dla niej było zawsze to, by godnie Ŝyć jako Polka. Jej koledzy i koleŜanki z czasów powstania wspominają, Ŝe jest niezwykłą postacią, która potrafiła połączyć wielką odwagę i bohaterstwo z niezwykłą czułością, gdy opiekowała się rannymi
powstańcami. Podczas uroczystości mianowano ją na Przewodniczącą Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Patronem
spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Sekretarz rady - Andrzej Przewoźnik
odznaczył jubilatkę złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
W drugiej części uroczystości młodzieŜ ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju zaprezentowała program artystyczny nawiązujący do II wojny światowej. Na zakończenie pokazano dwa filmy: „Oddział do zadań specjalnych – Parasol” w reŜyserii K. Tchórzowskiego oraz „Autobiografię” – fragmenty wywiadu z „Kamą”.
Przywołane w czasie uroczystości wspomnienia z czasów II wojny światowej wywołały wzruszenie i pobudziły do refleksji
uczestników spotkania, w tym przedstawicieli naszego gimnazjum: Agnieszkę Kujawę, Agatę Lenartowicz, Weronikę Granecką i Aleksandrę Bełz, oraz opiekuna - p. Jolantę Mikulską.
*Batalion Parasol – harcerski batalion AK biorący udział
w powstaniu warszawskim, składający się przede wszystkim z członków
Szarych Szeregów.
Aleksandra Alex Bełz
Weronika wera Granecka
Agnieszka Agiszon Kujawa
Agata @[email protected]@ Lenartowicz
5
Wolontariat - inny cel życia
„By dostawać więcej od życia, dawaj więcej od siebie.”
H. Jackson Brown
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, Ŝe dzięki jednemu, choćby niewielkiemu gestowi wykonanemu w kierunku
niepełnosprawnego dziecka moŜesz uczynić go szczęśliwszym? MoŜesz sprawić, Ŝe na jego twarzy pojawi się uśmiech.
To tak niewiele, ale dla dziecka znaczy duŜo.
Wolontariusze z naszej szkoły, którzy naleŜą do Klubu Ośmiu, co piątek spotykają się ze swoimi podopiecznymi. Poprzez zabawę i rozmowę nawiązują z nimi kontakt i pomagają im otworzyć się na świat. Wspierają ich w
poszerzaniu zainteresowań i nabywaniu nowych umiejętności takich jak: wspinaczka na skałce, uczestniczenie w
grach zespołowych (siatkówka, koszykówka itp.). Sami rodzice przyznają, iŜ wolontariusze pomagają im w leczeniu
dzieci. Dzięki ochotnikom nie zamykają się one we własnym świecie.
Wolontariusze uczą się od podopiecznych wraŜliwości. Stają się bardziej tolerancyjni, ale czują się równieŜ
lepiej duchowo po spotkaniu z podopiecznymi. Nie Ŝałują, Ŝe poświęcili dzieciom swój czas, poniewaŜ wykorzystali go
w poŜyteczny sposób.
Rozejrzyjmy się wokół siebie i spróbujmy zauwaŜyć tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Bądźmy bardziej tolerancyjni. Znajdujmy czas dla tych osób, którym moglibyśmy pomagać. Zachęcam wszystkich do udziału w
wolontariacie. MoŜecie pomóc niepełnosprawnym, zrobić coś dla nich, ale równieŜ i dla siebie.
Zgłaszajcie chęć pracy z dziećmi do pani Anny Horoń i pani GraŜyny Sikorskiej.
karlusia
Niestety, ktoś musi posprzątać !
Uff, za chwilę ścianka wspinaczkowa !
Ale frajda !!!
Piłka jest okrągła…, a bramka tuŜ, tuŜ !
Joga? To nie takie trudne !
6
Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj!
Przyjaciele.
Nasze dziennikarki przeprowadzają wywiad z nowym kolegą.
Mundurek szkolny – czy to dobry pomysł?
Jak wszyscy wiemy, w nowym rządzie ministrem edukacji został Roman Giertych. Jego plany dotyczące
zmian w szkolnictwie odbiły się szerokim echem wśród uczniów. Wiele kontrowersji wywołał pomysł wprowadzenia jednolitych strojów szkolnych popularnie nazywanych mundurkami. Większość dorosłych popiera tę koncepcję, natomiast młodzieŜ, której dotyczy to bezpośrednio, jest w większości przeciwna. Przyjrzyjmy się temu problemowi bliŜej, spróbujmy rozpatrzyć argumenty „za i przeciw”.
Obecnie w szkołach panuje tzw. „rewia mody” dotyczy to głównie dziewczyn, które noszą bluzki odsłaniające brzuch i dekolt, biŜuterię, kolczyki w pępkach i nosach, a takie ozdoby mogą zagraŜać bezpieczeństwu. Zarówno chłopcy jak i dziewczyny starają się podąŜać za panującymi w modzie trendami, niestety, nie kaŜdego na to
stać. Status materialny rodzin uczniów jest bardzo zróŜnicowany, co widać na pierwszy rzut oka, chociaŜby po
markach ubrań, jakie noszą dzieci. Mundurki ujednoliciłyby wygląd uczniów i tym samym ukryły róŜnice społeczne między nimi.
W Polsce przedwojennej uczeń był dumny, Ŝe nosząc mundurek moŜe reprezentować swoją szkołę, pokazać swoją przynaleŜność do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego czy Gimnazjum im. Stefana Batorego.
Dzięki mundurkom łatwiej byłoby nam utoŜsamić się ze szkołą, nauczyć szacunku dla niej, nauczycieli i innych.
Jednak przeciwnicy mundurków uwaŜają, Ŝe jeŜeli wszyscy uczniowie będą wyglądać tak samo, wkrótce
stanie się to męczące i monotonne. Mundurki ograniczą wolność do wyraŜania własnych poglądów poprzez strój,
bo trudno sobie wyobrazić „metala” w spodniach w kant i krawacie, a przecieŜ dąŜymy do tego, aby nasz naród był
tolerancyjny dla ludzi o róŜnych poglądach.
Nie zapominajmy, Ŝe mundurek to dodatkowy wydatek dla rodziców. Wyprawka szkolna juŜ kosztuje kilkaset złotych, jeŜeli dodamy do tego koszt dwóch lub trzech mundurków, wyjdzie naprawdę duŜa kwota pieniędzy,
na którą nie kaŜdy moŜe sobie pozwolić.
Mundurki mają swoje dobre i złe strony. Uczniowie i minister edukacji, którzy stoją po róŜnych stronach
barykady, mają za sobą mocne argumenty. Warto dąŜyć do kompromisu, jednak, jeŜeli Ŝadna ze stron nie będzie
chciała pójść na ustępstwa, bardzo trudno będzie go wypracować. Wybór naleŜy do was.
Paliczek
7
SYLWETKA MOJEGO DZIADKA
W czerwcu 2007 roku planowane jest uroczyste nadanie naszej szkole imienia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na łamach „Przystanku Dwójka” będziemy prezentować sylwetki Kawalerów OWVM. Zaczynamy od kawalerów związanych z Mokotowem.
Kazimierz Grzybowski (pseud. „Misiewicz”) urodził się w 1918 roku w Warszawie. Trwała wtedy I wojna światowa. Dorastał juŜ w wolnej Polsce, uczył się w szkole prywatnej im. Św. Wojciecha. „Moimi oczami widziałem proces rozwoju społecznego i gospodarczego naszej ojczyzny.” – pisze. Szkołę średnią im. Stanisława Lorenca ukończył maturą w 1938 roku.
Zaraz potem został powołany do obowiązkowej słuŜby wojskowej w Szkole PodchorąŜych Artylerii. Potem posłano go do Tarnopola, gdzie uczył strzelania do nieprzyjaciela. 1 września zawieziono go wraz z innymi Ŝołnierzami w Góry Świętokrzyskie. Tworzono tam armię rezerwową, która stoczyła walkę z armią niemiecką.
Kazimierzowi wraz z kilkoma kolegami udało się przedostać na wschodni brzeg Wisły, aby walczyć dalej. Po wtargnięciu Armii Czerwonej do Polski udał się do Warszawy „zniszczonej, jakŜe innej, niŜ miesiąc temu”. Tam dowiedział się, Ŝe jego dwaj bracia takŜe uniknęli niewoli.
W stolicy zaczęli z kilkoma znajomymi tworzyć podziemny ruch oporu. Zbierali oraz magazynowali broń. Małe grupy bojowe organizowały samoobronę oraz dywersję. Szkolili
nowych ochotników. Uczyli ich strzelania, obsługi karabinu, karności i dyscypliny. Powstawały równieŜ oddziały sanitariuszek i łączniczek.
W pierwszej połowie 1943 roku kompania, w której słuŜył, dostała przydział do Mokotowa. Dowódcą został „Kot”(Antoni Figura), a „Misiewicz” - jego zastępcą. Obaj awansowali na podporuczników. W drugiej połowie tego samego roku wszyscy oficerowie i Ŝołnierze
zostali uroczyście zaprzysięŜeni wg nowej formuły obowiązującej dla Armii Krajowej.
Brzmiała ona:
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
kładę swe ręce na ten Święty KrzyŜ, znak Męki i Zbawienia i przysięgam być
wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straŜy jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aŜ do ofiary z mego
Ŝycia. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a
tajemnicy niezmiennie dochowam cokolwiek by mnie spotkać miało.”
„Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym
obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku, zwycięstwo będzie Twoją nagrodą, zdrada karana jest śmiercią.”
Przyjmujący przysięgę odpowiadał:
Kazimierz Grzybowski w czasie powstania warszawskiego przejął od cięŜko rannego ppor.
„Kota” dowództwo nad kompanią, którą od 2 sierpnia 1944 nazwano komp. 02 „Misiewicza” bat. „Olza” pułk AK „Baszta”. Dowodził
oddziałem powstańczym w dzielnicy Mokotów u zbiegu ulic Rakowieckiej, Racławickiej, Odyńca wzdłuŜ Alei Niepodległości (okolica
naszej szkoły), który był odcięty od centrum Warszawy przez oddziały niemieckie.
W jego oddziale zginęło 40 Ŝołnierzy, w tym jego brat Antoni Grzybowski (pseud. „Antoniewicz”). Przez cały okres powstania Kazimierz nie wiedział, co dzieje się z jego rodzicami i siostrami, a po kapitulacji został wywieziony wraz z innymi Ŝołnierzami do obozu
Sandbostel XD oflag X w Niemczech koło Hamburga. Był tam aŜ do wyzwolenia przez Amerykanów. Gdy wrócił do Warszawy, pojął
pracę i wyŜsze studia w Akademii Nauk Politycznych. „Były to dla mnie bardzo trudne lata, praca w księgowości od 700
– 1500, obiad, a potem wykłady i dojazdy od 1600 - 2100”. Po ukończeniu studiów został rozpoznany jako były Akowiec, tak, więc wyjechał z Warszawy, unikając aresztowania.
W okolice stolicy wrócił w roku 1956, lecz jako były oficer AK nie mógł znaleźć pracy. Zajął się ogrodnictwem, załoŜył własne
gospodarstwo. Zbudował dom mieszkalny dla siebie, Ŝony i dwóch córek oraz dwie szklarnie.
Teraz w wieku 88 lat ma siedmioro wnucząt oraz prawnucząt. śyje w małym mieszkanku przy ulicy Myśliwieckiej, gra na pianinie, chodzi na spacery, spotyka się ze szkolną młodzieŜą, opowiadając o latach wojny i bohaterach z tamtych dni, nagrywa audycje radiowe i telewizyjne. Jest bardzo szczęśliwym człowiekiem ceniącym wolność i pokój.
ODZNACZENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
Orderem Wojennym Virtuti Militari na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej w Londynie nr 512 z dn. 2.10.1944r.
KrzyŜem Walecznych 30.12.1949.
Za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Londyn 12.07.1977r.
Srebrnym KrzyŜem Zasługi z Mieczami 6.10.1982r.
KrzyŜem Partyzanckim 13.01.1982
Warszawskim KrzyŜem Powstańczym 9.01.1985r.
Julia (Julusia) Błaszczyk
KrzyŜem Armii Krajowej 17.11.1999r.
KrzyŜem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 07.2004r.
8
Andrzejkowy zawrót głowy
Andrzejki to święto obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada. Pierwotnie było to bardzo waŜne
wydarzenie dla młodych panien na wydaniu, które wróŜąc, odkrywały swoją przyszłość (tę małŜeńską równieŜ). Dopiero później ten wieczór stał się doskonałą zabawą zarówno dla dziewczyn
jak i chłopców.
Obecnie wigilię św. Andrzeja obchodzą wszyscy, niezaleŜnie od płci i wieku. Organizuje się imprezy doprawione odrobiną czarów i magii, na których nie moŜe zabraknąć andrzejkowych
wróŜb.
Na waszej zabawie teŜ powinny się znaleźć, więc oto najsłynniejsze z nich:
•
lanie wosku – rozpuśćcie kilka woskowych świeczek w garnuszku, przygotujcie najlepiej duŜy, stary klucz i do
dzieła. Wlejcie przez jego dziurkę wosk do pojemnika z wodą. Co przypomina wasza woskowa figurka?
•
filiŜanki – przygotujcie cztery filiŜanki, pod trzy schowajcie monetę, obrączkę i listek, czwartą zastawcie
pustą. Zmieńcie miejsca filiŜanek i wybierzcie jedną z nich, moneta oznacza bogactwo, listek-ślub, obrączkamiłość, a pusta filiŜanka to, Ŝe nowy rok nie przyniesie wielkich zmian.
•
magiczny ogień - pomyślcie o swoich najskrytszych Ŝyczeniach i zapalcie dwie zapałki. Trzymajcie je płonącymi łebkami do góry. JeŜeli zapałki będą palić się “ku sobie”, Ŝyczenie spełni się w ciągu roku, a jeśli nie – będziecie musieli dłuŜej poczekać na realizację swoich pragnień.
Martaux
śyczę wam miłej zabawy!!!
Szkolne wybory
Dnia 13 listopada odbyły się wybory od Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie, którzy chcieli starać się o stanowisko przewodniczącego szkolnego samorządu oraz jego zastępcy, musieli zdobyć poparcie co najmniej 30 osób. Następnie
wybrano 11 kandydatów. Byli to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Julia Błaszczyk IId
Dominika Bulska IIa
Filip Brzozowski Ic
Robert Frańczak Ib
Katarzyna Gelba IId
Weronika Granecka IId
7. Kamil Kulig IIb
8. Łukasz Kruk IIb
9. Ija Oleksiak Ie
10. Tomek Smołka Ic
11. Marlena Szerszeń IId
W wyznaczonych godzinach uczniowie poszczególnych klas schodzili do sali teatralnej. Każdy dostawał specjalnie
przygotowaną kartę z nazwiskami kandydatów do samorządu. Na karcie przy wybranym nazwisku należało postawić jeden krzyżyk. Jeżeli na liście znalazł się więcej niż jeden krzyżyk, głos uznawano za nieważny. Po wypełnieniu karty należało ją wrzucić do urny.
W komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegała głosowania zasiedli: Magdalena Węglińska, Artur Kozłowski i Katarzyna Kubrak. Całość przebiegła sprawnie
i bez zakłóceń.
Najwięcej głosów otrzymali następujący uczniowie:
1. Katarzyna Gelba IId
2. Marlena Szerszeń IId
3. Weronika Granecka IId
4. Łukasz Kruk IIb
5. Tomasz Smołka Ib
6. Dominika Bulska IIa
Nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała pani Anita Trawińska.
karlusia
9
Niezwykła dieta?
Dlaczego zostajemy wegetarianami?
W dzisiejszym świecie spotykamy coraz więcej wegetarian, czyli ludzi, którzy nie spoŜywają mięsa ani jego produktów.
Ich pokarm stanowią produkty zawierające wysoką ilość białka roślinnego.
Jak wegetarianizm wpływa na nasze zdrowie?
Wielu młodych ludzi zostaje wegetarianami, ale czy wiedzą, jaki wpływ moŜe wywrzeć na ich zdrowiu zmiana diety?
Gdy osoba 12-17- letnia pragnie zostać wegetarianinem, powinna skonsultować się z rodzicami lub lekarzem pierwszego
kontaktu. Nadal jednak wielu rodziców sprzeciwia się temu rodzajowi odŜywiania tłumacząc, Ŝe młody organizm ciągle rozwijający się potrzebuje wszystkich składników odŜywczych, a przede wszystkim właśnie tych zawartych w mięsie. Nie są to puste
słowa. Został potwierdzony fakt, iŜ u dzieci i młodzieŜy niewskazany jest wegetarianizm. U młodzieŜy moŜe on powodować niedobór witaminy D, co w przyszłości moŜe powodować m.in.: rozmiękczenie kości, osteoporozę, złamania, skrzywienia, złe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego, pogorszenie słuchu oraz wiele innych. Jest to więc właściwa i zdrowa dieta, ale
tylko dla osób dorosłych i - co najwaŜniejsze - musi być ona dobrze skomponowana, poniewaŜ moŜe pogorszyć ich stan zdrowia.
Wegetarianizm w Polsce
Wegetarianizm dotarł równieŜ do Polski. W naszym kraju powstały róŜne stowarzyszenia zrzeszające wegetarian np. Empatia, Fundacja Viva!, Towarzystwo Zwolenników Wegetarianizmu. Organizują one spotkania oraz demonstracje przeciwko firmom takim jak: KFC, McDonald’s czy sklepom sprzedającym futra. Co roku organizowany jest Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu, który odbywa się w ostatnim tygodniu maja. Ponadto dnia 1 października kaŜdego roku ma miejsce Międzynarodowy
Dzień Wegetarianizmu. Od 2003 roku obchodzony jest Dzień Ryby, który odbywa się 20 grudnia i propaguje wegetariańskie
święta BoŜego Narodzenia w Polsce. Natomiast od 1994 r. ukazuje się ogólnodostępny miesięcznik „Wegetariański Świat”.
Mam nadzieję, Ŝe po przeczytaniu tego artykułu kaŜdy z was dobrze się zastanowi, zanim podejmie decyzję zostania wegetarianinem.
Lenka
INFORMATOR KULTURALNY
przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2006 r.
Na deskach teatru
Teatr Studio Buffo ul. Konopnicka 6 (Śródmieście)
* „W obronie jaskiniowca” Piątek, 29 grudnia 2006r.
- Sobota, 30 grudnia 2006r. godz. 19:00
Błyskotliwy hit komediowy z Broadwayu. Opowieść o kobietach i
męŜczyznach. "Są róŜnice i to duŜe, ale musimy starać się, Ŝeby
Ŝyć w zgodzie razem, jak dawniej w jaskini (...)"
Teatr Współczesny ul. Mokotowska 13 (Mokotów)
*„Napis” Środa, 27 grudnia 2006r. - Czwartek, 28 grudnia 2006r
godz. 19:15
Historia mieszkańców kamienicy, do której wprowadzają się państwo Lebrun. Pojawienie się w windzie obelŜywego napisu "Lebrun =
ch..." przeradza się w wielką aferę, a lokatorzy, którzy uwaŜają się
za nowoczesnych i światłych Europejczyków, zmieniają się w stado
hien.
*„Udając ofiarę” Piątek, 29 grudnia 2006r. - Niedziela, 31 grudnia
2006r. godz 19:00
„MoŜna powiedzieć, Ŝe to jest taki "Hamlet", jakiego dzisiejsze
czasy są w stanie "wygenerować" - mówi reŜyser Maciej Englert.
Teatr Powszechny (DuŜa Scena) ul. Zamoyskiego 20 (Praga Południe)
*”Gwałtu, co się dzieje!” Wtorek, 26 grudnia 2006r. - Piątek, 29
grudnia 2006r. - Niedziela, 31 grudnia 2006r.
Komedia z 1826 roku. W Osieku wszystko stanęło na głowie: kobiety
przejęły władzę, a męŜczyźni poprzebierani w damskie stroje zajmują się domowymi obowiązkami.
Co na kinowych ekranach?
„HOLIDAY”
Dwie kobiety, które nigdy się nie spotkały i mieszkają w odległości
ponad 4 000 kilometrów, spotykają się w sieci, na stronie pomagającej aranŜować zamianę domów i pod wpływem impulsu wymieniają się
miejscami zamieszkania na okres świąt.
obsada: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black
reŜyseria: Nancy Meyers
gatunek: komedia romantyczna
„WESOŁYCH ŚWIĄT” to komedia dla całej rodziny o ludzkiej skłonności
do dominacji, skłóconych sąsiadach, dekorowaniu domu na święta i autentycznym świątecznym nastroju.
obsada: Danny DeVito, Matthew Broderick, Kristin Davis
reŜyseria: John Whitesell
gatunek: familijny/komedia
„CAŁE SZCZĘŚCIE”
Młoda dziewczyna Ashley ma największe szczęście na świecie. Przykładem
tego jest potrójna wygrana w loterii pienięŜnej. Jednak pewnego dnia na
jej drodze staje największy pechowiec. Jej los ulega zmianie.
Obsada: Lindsay Lohan, Chris Pine, Samaire Armstrong
reŜyseria: Donald Petrie
gatunek: fantasty, komedia romantyczna
wystawy
Comunico Ergo Sum - Komunikacja bez granic
WYSTAWA Z NEAPOLU
miejsce: WARSZAWA, PAŁAC KULTURY I NAUKI
termin: 16 listopada 2006 - 15 września 2007
Wystawa COMUNICO ergo SUM to innowacyjny typ popularnonaukowej
wystawy ukazującej proces komunikacji.
Szopka na Miodowej
Szopkę konstruujemy głównie z myślą o najmłodszych — mówi o. Franciszek
RoŜkowski, który od dwudziestu lat zajmuje się przygotowaniem kapucyńskiej szopki. Ale jej treści mają przypominać boŜonarodzeniowe prawdy równieŜ dorosłym, mają ich skłonić do refleksji nad głębią BoŜego Narodzenia,
jak równieŜ nad historią Polski.
Martaux
10
Święta BoŜego Narodzenia obchodzi się we wszystkich krajach chrześcijańskich, a takŜe tam, gdzie chrześcijanie stanowią
mniejszość. W kaŜdym domu, w kaŜdym państwie, na kaŜdym kontynencie istnieją róŜne tradycje. Oto niektóre z nich.
Europa – Skandynawia. Tak jak w innych krajach, przygotowania do Świąt BoŜego Narodzenia rozpoczynają się juŜ na kilka tygodni przed. Najczęściej obchodzi się Wigilię, która jest prawdziwym świętem rodzinnym. Jednak, co najwaŜniejsze, w skandynawskiej tradycji ludowej zachowały się pogańskie zwyczaje. Ludzie wierzą, bowiem, Ŝe w kaŜdym wiejskim gospodarstwie mieszka
ukryty w stodole gnom. JeŜeli gospodarz nie zadba o niego, moŜe go spotkać wiele psot i złośliwości ze strony małego potworka. Dlatego teŜ wielu ludzi wystawia miseczki z jedzeniem przed dom, aby gnom był zadowolony. Warto wspomnieć, Ŝe w tradycji skandynawskiej mówi się o wielu gatunkach gnomów, a jeden z najwaŜniejszych odgrywa podobną rolę jak Święty Mikołaj w innych krajach.
Australia. BoŜe Narodzenie na tym kontynencie jest wyjątkowo niezwykłe. Obchodzi się je bez śniegu, bez mrozu, za to w
pełnym słońcu i temperaturze ponad 30 stopni Celsjusza. Wtedy, bowiem trwa środek lata. Święta celebruje się w zaleŜności od tego, z
jakiego kraju wywodzą się korzenie danej rodziny, bo w końcu Australia to państwo imigrantów. Typowo australijskim zwyczajem jest
„Carols by Candle Light” – w wigilię BoŜego Narodzenia do najbliŜszego parku schodzą się całe rodziny, aby śpiewać razem kolędy
przy blasku świec.
Azja – Rosja. Rosja jest krajem prawosławnym, zatem według tradycji BoŜe Narodzenie jest obchodzone 7 stycznia, a nie jak
w katolickiej wierze - 25 grudnia. Zamiast Świętego Mikołaja do dzieci przychodzi Dziadek Mróz, który podróŜuje zwykle w towarzystwie ŚnieŜynki, a prezenty rozdaje dopiero 1 stycznia.
Ameryka Północna – Meksyk. Obchody Świąt BoŜego Narodzenia rozpoczynają się w Meksyku juŜ 16 grudnia - przez kolejnych dziewięć wieczorów, aŜ do Wigilii, są organizowane przedstawienia inscenizujące poszukiwanie schronienia przez Matkę Boską i Józefa. Biorą w nich udział wszyscy mieszkańcy wsi, miasteczek i dzielnic duŜych miast. Potrawy, oczywiście, są zupełnie inne
niŜ w polskiej tradycji boŜonarodzeniowej.
MoŜna byłoby wymienić jeszcze wiele przykładów celebrowania BoŜego Narodzenia (zwłaszcza w Afryce i Ameryce Południowej), jednakŜe ze względu na wymaganą ograniczoną objętość niniejszego artykułu jest to niemoŜliwe. Jakkolwiek zachęcam Was
wszystkich do zainteresowania się etnografią innych narodów. A moŜe w Waszej klasie jest ktoś pochodzący z innego kraju, ktoś, kto
mógłby się podzielić z Wami informacjami o świętowaniu BoŜego Narodzenia w jego domu?
Juanita
***
Wszystkim Nauczycielom i Uczniom naszego gimnazjum Ŝyczę świąt białych,
pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów, świąt dających
radość i odpoczynek oraz nadzieję na udany, dla niektórych lepszy,
Nowy Rok 2007.
Coraz bliŜej święta, coraz bliŜej święta...
Lista przebojów świątecznych
Święta BoŜego Narodzenia zbliŜają się wielkimi krokami. Świąteczne przygotowania idą pełną parą. Aby umilić domowe
porządki, ubieranie choinki, pakowanie prezentów, pieczenie przysmaków, przygotowałyśmy listę najlepszych świątecznych utworów.
1.Czerwone gitary ,, Dzień jeden w roku”
2.Paul McCartney ,,Wonderful Christmas Time”
3.The Jackson 5 ,, Frosty The Snowman”
4.Billie ,,Last Christmas”
5.Sinead O’Connor ,,Silent Night Holy Night”
6.Dean Martin ,, Let It Snow! Let It Snow”
7.The Beach Boys ,, Santa Claus Is Comin’ To Town”
8.Bing Crosby ,,Jingle Bells”
9.Al Martino ,,Silver Bells”
10.Louis Amstrong - ,,What A Wonderful World”
Agata @[email protected]@ Lenartowicz
Ania @[email protected] Nowakowska
11
KoleŜanki, czy pamiętacie piękne, wymalowane lalki na wzór modelek, które mogłyśmy
przebierać i czesać? Z pewnością kaŜda z Was miała jakąś lalkę Barbie wyczekiwaną pod choinką
lub z innej okazji, bo nawet swoją lalkę Barbie miała Marilyn Monroe, Diana Ross, Shakira i
członkowie zespołu Destyny’s Child!
Na największą na świecie wystawę lalek Barbie w Polsce w Pałacu Kultury i Nauki przychodzi: młodzieŜ, emeryci oraz
rodzice z małymi dziećmi. W tłumie oglądających moŜna usłyszeć wykrzykiwane przez dzieci słowa: „Mamo, tato chodź
zobacz!” albo „O matko! Ale ładna!”
Historia lalek sięga XVII wieku, kiedy to rzemieślnicy, zamieszkujący Europę, zaczęli rzeźbić drewniane lalki do
zabawy. Były to bardzo proste, małe figurki z malowanymi ręcznie twarzami i włosami z włóczki. W końcu XVIII wieku
duŜą popularność zdobył zupełnie nowy rodzaj lalek wykonywanych z grubego kartonu, ubranych w stroje z malowanych
kartek doczepianych za pomocą papierowych zakładek.
Pierwsza lalka Barbie pojawiła się w roku 1959. Miała piękne winylowe blond włosy
28 cm długości i nosiła biało-czarny kostium plaŜowy. WyróŜniały ją: jaskrawoczerwone usta i wyrazisty makijaŜ. W miarę upływu czasu jej wygląd się zmieniał. MakijaŜ, uczesanie i kreacje odzwierciedlały styl Ŝycia i modę kolejnych epok. W późniejszych latach miała ruchome ręce, nogi, głowę a
takŜe moŜna jej było dokupować nowe przedmioty np.: torebki, buty, kolczyki. Potem pojawił się
samochód i wyposaŜenie domu Barbie.
Na wystawie najbardziej podobała mi się lalka w peruwiańskim stroju o indiańskich rysach twarzy, z
dzieckiem na ręku. Zachęcam Was do obejrzenia tej wystawy, chociaŜby po to, Ŝeby przypomnieć
sobie klimat Waszego dziecinnego pokoju.
Ewa Królak „Królik”
Lektury, które czytamy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tytułowy bohater noweli Marii Dąbrowskiej.
Wdowa, która zaadoptowała Hucka w powieści Marka Twaina „Tomek Sawyer”.
Nazwisko głównego bohatera powieści K. Makuszyńskiego pt. „Szatan z siódmej klasy”.
„... Wyśmiewaczek” wyimaginowany przez Julię Duszyńską.
Przyjaciel Robinsona w powieści Daniela Defoe.
Siedziba bogów greckich.
Miasto, w którym rozgrywa się dramat „Romeo i Julia” W. Szekspira.
Imię słonia Nel z „W pustyni i w puszczy”.
Wróg Cześnika w komedii A. Fredry.
Tajemniczy mieszkaniec Samotnej Góry w powieści J.R.R. Tolkiena.
Paliczek i Kajcikowska
Opiekunka Ani z Zielonego Wzgórza.
Dowodził wojskiem polsko-litewskim podczas bitwy pod Grunwaldem.
12
Pierwsza dłuŜsza przerwa od szkoły tuŜ, tuŜ. Mam na myśli oczywiście święta BoŜego Narodzenia.
Czy jest ktoś taki, kto nie lubi tych świąt? JeŜeli znalazła się choć jedna taka osoba (której współczuję), to postaram się ją przekonać, Ŝe warto, choć odrobinę polubić te święta.
Oto zalety:
•
•
•
•
•
•
Sami widzicie, Ŝe świąt nie da się nie lubić. Ale Ŝeby nie
było tak cukierkowo są teŜ i minusy:
moŜna się porządnie najeść (duŜe, co nieco:
sałatka z warzywami, barszczyk z uszkami
•
cała rodzinka na głowie (w domu krzątanie, zmywanie i sprząitp., itd.)
tanie)
jest choinka, a pod nią prezenty (za cały rok
•
telewizyjne powtórki, (co roku te same filmy i programy wycięŜko przepracowany, od Mikołaja prezenty
świetlane!)
mamy!)
•
Nowy Rok (taka zmora, do szkoły pora!)
cały tydzień lenistwa (nie trzeba się wcześniej
kłaść i moŜna później wstać!)
Podsumowując:
na dworze pełno śniegu (sanki, buty, czapki,
kurtki i na górki)
Pierwsza gwiazdka spada z nieba,
integracja z rodziną (gry, zabawy, opowiadaGdy przy wigilii zasiąść trzeba.
my sobie kawały!)
Opłatkiem się dzielimy,
śpiewanie kolęd (hej, kolęda, kolęda!)
sylwester (łyczek szampana i zabawa do rana) Atmosferę umilamy, kolędami wesołymi!
W świątecznym nastroju
Mati
Ostatnio przeczytałem artykuł w ,,Metropolu” o błędach, jakie popełniają uczestnicy teleturniejów. Najczęściej
gracze potykają się na najłatwiejszych pytaniach. Spowodowane jest to stresem, koniecznością, nadmierną szybkością i udzieleniem celnej odpowiedzi.. Od razu porównałem odpowiedzi z teleturnieju do odpytywania na lekcjach w szkole. Moim zdaniem, między jednym a drugim nie ma Ŝadnej róŜnicy.
•
•
•
W konkursie telewizyjnym odpowiadasz przed publicznością, a
w szkole - przed klasą (jedna, dość oryginalna odpowiedź i zaraz
wszyscy w śmiech – moŜna się spalić ze wstydu).
W jednym przypadku i w drugim towarzyszy nam stres (nagle
w głowie robi się dziura – pamięć zablokowana).
Zarówno w teleturnieju jak i przy tablicy walczysz o nagrodę (w
programie o główną wygraną, jaką jest pewna kwota pienięŜna,
a w klasie - o dobrą ocenę).
Sznur bzdur
•
Zamknięte z powodu otwarcia
• Ucz się na uniwersytetach, a nie
na błędach
• Tonący brzydkiej się chwyta
• Ciemnota wiele wyjaśnia
Często jednak nasze pomyłki (te śmieszne) są tematem do Ŝartów wśród uczniów, a niektóre uwieczniane są
w Internecie.
Tak powstają anegdoty z Ŝycia szkoły, które potem miło
wspominamy.
Mati
13
Prosimy o przynoszenie zuŜytych baterii.
W ten sposób dbamy o środowisko i dajemy dobry przykład,
innym uczniom naszej szkoły.
śyjmy w zgodzie z naturą!
Baterie moŜna przynosić
do pani Beaty Siwiec, nauczycielki chemii,
do sali 214 (pracownia chemiczna).
Gazetka Gimnazjum nr 2
Przystanek Dwójka
Redakcja:
Weronika ”wera” Granecka
Aleksandra ”Alex” Bełz
Agata ”@[email protected]@” Lenartowicz
Karolina ”karluś” Zielińska
Anna ”Andzia” Nowakowska
Kaja ”Kajcikowska” Gumińska
Paulina ”Paliczek” Bronik
Mateusz ”Mati” Michalski
Urszula ”Ulcia” Gałkowska
Ewa ”Królik” Królak
Agnieszka ”Agiszon” Kujawa
Anita ”Juanita” Pajewska
Magdalena ”Lenka” Olechniewicz
Marta ”Martaux” Tuszyńska
Agnieszka ”Tubiś” Gajda
Paulina ”Linoosia” Mrass
Opieka:
p. Zofia Sławińska
Opieka techniczna:
p. Beata Siwiec
Dział techniczny:
Sandra Rawicz
Marta Jędroszkowiak
Barbara Rudeńska
Adam ”Santis” Skiba
Fotografie:
Łukasz Kruk
14

Podobne dokumenty