Kamil Hempel gra dla Włochów

Komentarze

Transkrypt

Kamil Hempel gra dla Włochów
Per sapere
TUTTO
sui tuoi diritti
166.105.612
www.stranieriinitalia.it
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa
Polski
twardziel:
Bogusław
Linda
Polska
muzyka
w Rzymie
strona 20
strona 16
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
WŁOSZECH
ROK IV NR 3 (41) 01-15 LUTY 2007 ! ANNO IV N° 3 (41) 01-15 FEBBRAIO 2007 ! CENA 1.00 EURO
R e d a k c j a : v i a V i r g i l i o M a r o s o , 5 0 0 0142 R o m a - It a l i a ! t e l . 0 6 8 7410 618 f a x 0 6 8 7410 52 8 ! e - m a i l : n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Wolnoć Tomku
w swoim
domku, czyli
o mandatach
drogowych
po włosku
Kamil Hempel
gra
dla Włochów
Wychowanek Miedzi
Legnica na początku stycznia br. w został nowym
zawodnikiem
włoskiej
Perugii grającej w Serie C.
Piłkarz urodził się 12 maja 1988 roku. Jest wychowankiem Miedzi Legnica,
w której grał do 2003 roku. Później przeniósł się do
Amiki Wronki. Zawodnik
jest wielokrotnym reprezentantem Polski w kategoriach młodzieżowych.
Już kilka dni po przybyciu
Kamila do Włoch, redakcji
„Naszego Świata” udało
się z nim porozmawiać.
W świetle włoskich
przepisów mandaty za wykroczenia drogowe można
płacić w momencie jego
wystawienia lub poczekać,
aż protokół wykroczenia
przyjdzie nam do domu.
Wyjątkiem w przepisach
dotyczących mandatów
jest art. 207 , który dotyczy wykroczeń drogowych
spowodowanych przez
osoby prowadzące pojazd
zarejestrowany za granicą
strona 3
POLSKA
Kyrill zebrał
śmiertelne
żniwo
strona 15
POLONIA
SPORT
Polacy
w Reggio
Calabria
Polacy
w
Turynie
Telefony komórkowe
Koniec z dopłatami za doładowanie
Minister
ds.
Rozwoju
Gospodarczego, Pier Luigi
Bersani obiecał, że już niedługo doładowując konto nie będziemy ponosić dodatkowych
kosztów.
W najbliższym czasie, problemem tym zajmie się rząd
włoski. Dla wszystkich włoskich operatorów sieci komórkowych zmiany te oznaczać
będą cięcia na sumę 1miliarda
i 700 milionów euro
strona 4
Włoska służba zdrowia
Jak korzystać z jej usług (cz.II)
Tessera sanitaria,
czyli legitymacja zdrowotna
© AP/LAPRESSE strona 9
strona 13
strona 19
© AP/LAPRESSE strona 21
Vodafone One Nation.
Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech.
Life is
www.vodafone.it
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nowe reguły
dla obywateli UE
19 stycznia br. Rada Ministrów zaaprobowała nowe normy dotyczące
swobodnego przepływu obywateli Unii
Europejskiej we Włoszech.
Według teksty dekretu, który wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku
Ustaw Gazzetta Ufficiale, obywatele UE mogą zamieszkiwać na terenie
Włoch przez okres trzech miesięcy bez
dokonywania jakichkolwiek formalności.. Jedynym wymogiem jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości
(paszport, dowód osobisty).
Mogą przebywać na Półwyspie
Apenińskim, dłużej niż trzy miesiące,
pracownicy autonomiczni i etatowi,
studenci i wszyscy ci, którzy mogą
wykazać zabezpieczenie majątkowe i
mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne.
Obywatel Unii Europejskiej, który
zamieszkuje legalnie w Italii od 5 lat
ma prawo do stałego prawa pobytu.
Prawo pobytu mają również rodziny obywatela Wspólnoty Europejskiej,
gdzie przez rodzinę rozumie się: małżonka, osoby żyjące w konkubinacie
(musi być zarejestrowany przez pań-
stwo obywatela UE), krewni w linii
prostej (chodzi o stopień pokrewieństwa), które są pod opieką obywatela
UE, dzieci do lat 21 oraz krewni w linii
prostej pozostające pod opieką współmałżonka lub konkubina.
Według nowego dekretu zostanie
również ułatwiony „wjazd” oraz pobyt
innych członków rodziny pozostających pod opieką obywatela Unii oraz
ich konkubentów (w tym przypadku
należy udokumentować trwałą między
nimi relację).
Podczas parlamentarnych debat nad
nowym dekretem doszło do szeregu
dyskusji, dotyczących przede wszystkim tzw. zarejestrowanych nieformalnych związków oraz udokumentowanych konkubinatów. Według opozycji, nowy rząd pragnie w ten sposób
zalegalizować „podstępnie” tego typu
związki.
Więcej informacji na temat nowego dekretu można znaleźć na stronie
www.stranieriinitalia.it
Elvio Pasca
tłum. Anna Malczewska
Nr 3
01-15 luty 2007
W prowincji Pavia
żyje 20 tysięcy
cudzoziemców
Wśród najbardziej licznych
wspólnot etnicznych zamieszkałych na terenie prowincji Pavia przeważają
obywatele rumuńscy. Polacy
natomiast stanowili w ubiegłym roku najliczniejszą grupę wśród obywateli UE
Według danych Biura ds. Imigracji
prowincji Pavia w ubiegłym roku
zostało wydanych 14638 pozwoleń
na pobyt.
Najwięcej pozwoleń wydano obywatelom Rumunii (2963). Na drugim miejscu znaleźli się Albańczycy
(2566) i Marokińczycy (1364 pozwoleń).
Kwestura w Pavia wydała 916
permessi di soggiorno obywatelom
Ukrainy, 848 Egicpjanom i 460
Tunezyjczykom.
Wśród
obywateli
Unii
Europejskiej, na dzień 31 grudnia 2006, przeważali Polacy (160).
Na drugim miejscu znaleźli się
Hiszpanie (43), Francuzi (39) i
Niemcy (26).
Anna Malczewska
PAGARE LE BOLLETTE?
VELOCE COME BERE UN CAFFÈ!
Pagale in tabaccheria!
Nelle tabaccherie ricevitorie del Lotto PuntoLis sta
diventando un’abitudine per tantissimi italiani.
È semplice e veloce. Non si fanno file e
costa solo 1 euro.
E ricorda che puoi pagare anche il bollo auto,
il canone tv, le multe, ricaricare il cellulare e
le tessere per il digitale terrestre.
www.puntolis.it
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
AKTUALNOŚCI
3
▪ Gorący temat
Wolnoć Tomku w swoim domku,
czyli o mandatach drogowych po włosku
W świetle włoskich przepisów mandaty za wykroczenia drogowe można płacić w
momencie jego wystawienia
przez strażnika porządku drogowego lub poczekać, aż protokół wykroczenia przyjdzie
nam do domu. W przypadku,
kiedy otrzymaliśmy mandat do
domu, mamy 60 dni na jego
zapłacenie lub złożenie odwołania. Mandat drogowy możemy zapłacić w jednym z autoryzowanych urzędów (np. na
poczcie lub w autoryzowanym
sklepie „Tabacchi”).
Jedynym wyjątkiem w przepisach dotyczących mandatów
jest artykuł 207 , który dotyczy
wykroczeń drogowych spowodowanych przez osoby prowadzące pojazd zarejestrowany
za granicą i z zagraniczną
tablicą rejestracyjną (dotyczy
to zarówno pojazdów zarejestrowanych w jednym z krajów członkowskich UE jak i w
kraju spoza Unii).
Kierowca prowadzący pojazd nie zarejestrowany we
Włoszech zatrzymany przez
policję za naruszenie przepiso
drogowych ma dwie możliwości:
1. Zapłacić mandat „na miejscu” funkcjonariuszowi policji. Wysokość kary w takim
przypadku będzie najniższą
stawką wg taryfikatora mandatów za popełnienie danego
wykroczenia.
2. Wpłacić kaucję za mandat. Dla obywateli Unii
Europejskiej wysokość kaucji
równa się najniższej stawce
mandatowej za zarzucane mu
wykroczenie. Kaucję wpłaca
kierowca, który uważa, że nie
popełnił wykroczenia lub z innych powodów chce złożyć
odwołanie. Jeżeli sąd przychyli się do odwołania, kaucja ta
zostanie kierowcy zwrócona.
Funkcjonariusz policji lub
strażnik ruchu drogowego jest
zobowiązany wystawić pokwitowanie na wpłaconą mu sumę
pieniędzy oraz do zaprotokołowania płatności.
Jeżeli kierowca odmówi za-
płacenia mandatu lub wpłacenia kaucji jego pojazd zostanie
skonfiskowany i odstawiony
do depozytu miejskiej policji.
Jeżeli dojdzie do skonfiskowania pojazdu, kierowca będzie musiał zapłacić dodatkową sumę pieniędzy chcąc go
odebrać z depozytu (suma ta
wzrasta z każdym dniem postoju w depozycie).
Wspomniany powyżej artykuł 207 kodeksu drogowego
jest niezgodny z normatywą
unijną, gdyż zakłada dyskryminację łamiących przepisy ze
względu na obywatelstwo.
Trybunał Sprawiedliwości
UE nie jednokrotnie upominał Włochy za tę dyskryminację, podkreślając, że art. 207
kodeksu drogowego stanowi
naruszenie 6. art. Traktatu o
Unii zakłada zasadę równego
traktowania wszystkich obywateli Unii oraz zawiera zakaz
dyskryminacji z powodu obywatelstwa obywateli krajów
członkowskich UE.
Z punktu widzenia włoskiej
policji wprowadzenie nakazu
natychmiastowego płacenia
mandatu lub wpłacenia kaucji było konieczne ze względu
na problemy administracyjne.
Włoscy ustawodawcy uznali również za zbyt kosztowne
wysyłanie mandatów zagranicę.
Wniosek na dzień dzisiejszy
możemy wysunąć jeden: mimo, że artykuł 207 włoskiego
kodeksu drogowego jest niezgodny z prawem unijnym,
kierowca, prowadzący samochód zarejestrowany zagrani-
cą, jeśli popełni wykroczenie
drogowe w Italii musi zapłacić
mandat lub wpłacić kaucję.
W przeciwnym wypadku jego pojazd zostanie skonfiskowany.
Andrea De Rossi
Stranieri in Italia
Drodzy czytelnicy! Druga część artykułu
o zasiłkach rodzinnych
ukaże się w następnym
numerze naszego pisma.
Przepraszamy za opóźnienie.
SCHEDE TELEFONICHE
INTERNAZIONALI?
Comprale in tabaccheria!
Richiedi le schede internazionali a PIN nelle tabaccherie ricevitorie del
Lotto PuntoLis. Troverai sempre il prodotto che fa per te e le migliori
tariffe presenti sul mercato: PhoneAll di Freecom, Best Card di Tele2,
Bonus di IDT, la nuovissima DreamCard di BT Italia, New Welcome,
New Columbus e No Distance di Telecom Italia.
Provale, sono semplici da usare e non ne vorrai più fare a meno!
www.puntolis.it
4
naszświat
ŻYĆ W EUROPIE
Nr 3
01-15 luty 2007
Telefony komórkowe
Koniec z opłatami za doładowanie
Opłaty za doładowanie konta, nałożone przez wszystkich włoskich
operatorów sieci telefonii komórkowej już niedługo przestaną
istnieć
M
inister ds. Rozwoju
Gospodarczego,
Pier Luigi Bersani
obiecał, że już niedługo doładowując konto nie będziemy
ponosić dodatkowych kosztów.
W najbliższym czasie, problemem tym zajmie się rząd włoski. Dla wszystkich włoskich
operatorów sieci komórkowych zmiany te oznaczać będą
cięcia na sumę 1miliarda i 700
milionów euro, które równają się około 12% całkowitego
zysku.
Minister Bersani powiadomił również o łamaniu prawa przez operatorów telefonii
komórkowej odpowiednie organy, które zapowiedziały natychmiastowe zmiany.
Brane są pod uwagę trzy
możliwości:
1. Likwidacja kosztów doładowania konta. Operatorzy
będą musieli gwarantować
klientom całkowitą sumę doładowania. Oznacza to, że kupując kartę o wartości 10 euro
będziemy mogli rozmawiać na
taką samą kwotę. W tym przypadku, ryzykiem może być to,
że operatorzy sieci komórkowych mogą podnieść ceny za
usługi.
2. Wprowadzenie proporcjonalnych kryteriów. Oznacza to,
że koszty za doładowanie konta równać się będą realnym
kosztom, które ponosi operator
sieci. W tym przypadku będzie
jednak trudno stwierdzić prawdziwe koszty ponoszone przez
operatorów.
3. Trzecią możliwością jest
wprowadzenie przez okres
12 miesięcy dwóch ww.
Możliwości. W ten sposób konsumatorzy oraz Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni
będą mogli zorientować się,
która z nich jest najlepsza.
Stowarzyszenia konsumatorów są bardo zadowolone z nowości. W ten sposób również
Włochy podporządkują się dyrektywom obowiązującym w
Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że kilka miesięcy temu do Komisji Europejskiej
została wysłana w tej sprawie
petycja, którą podpisało kilka
tysięcy klientów.
Melania Giacò
tłum. Anna Malczewska
Zanieczyszczenie powietrza:
wprowadzono ograniczenia
Uwaga
kierowcy!
W trosce o ochronę środowiska Parlament europejski przegłosował w Strasburgu nowe
przepisy dotyczące produkowania pojazdów. Wprowadzone zostaną nowe standardy dla
samochodów i motorów. Pojazdy ekologiczne o standardzie euro 5 zostaną wprowadzone
w 2009 r. a w 2014 roku pojazdy euro 6.
A jak wygląda sytuacja we Włoszech?
Ograniczenia we Włoszech
W tegorocznej kampanii anty-smog
przewidziano, że zanieczyszczenie
powietrza nie może przekroczyć 50
mikrogramów na metr sześcienny.
Aby temu zapobiec wprowadzone
zostały od stycznia br. w większych
miastach Włoch ograniczenia dla ruchu pojazdów.
W wybrany dzień tygodnia, w każdym z miast, które wprowadziły tego
typu ograniczenia, samochody będą
mogły poruszać się w określonych
obszarach miasta rotacyjnie: raz dopuszczone będą do ruchu pojazdy o
nieparzystych numerach rejestracyjnych a w następnym tygodniu te o nu-
merach parzystych. W dni te nie będą
mogły poruszać się pojazdy Euro 0 i
disel Euro 1.
Ponadto, w tym roku zostały wprowadzone ponownie tzw. niedziele
ekologiczne, kiedy to będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu pojazdów.
Uwaga motocykliści!
Od tego roku w większości miast
włoskich motocykle euro 0 nie mogą poruszać się po mieście w strefie
wewnątrz ringu wyznaczonego przez
linię kolejową. W praktyce oznacza
to, że zakaz obejmuje motory i motorynki homologowane przed 1999
rokiem.
Od bieżącego roku
wzrosły opłaty za bollo
auto czyli podatek drogowy. Wysokość opłaty zależy od zanieczyszczenia
powietrze jakie powoduje
dany pojazd. Stawki podatku wyliczane są w zależności od rodzaju silnika. Bez zmain pozostają
ceny dla samochodów z
silnikem motori euro 4 i
euro 5, elekrycznym lub
na gaz.
www.stranieriinitalia.it
portal imigracji
Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich
cudzoziemców we Włoszech
Stranieri in Italia
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
KRONIKA
5
Polscy przedsiębiorcy
kochają Unię
Polscy przedsiębiorcy chwalą
sobie dobrodziejstwa unijnego
rynku wewnętrznego, jakie im
przyniosło wstąpienie Polski do
UE - wynika z przedstawionego
kilka
dni
temu
przez
Komisję Europejską sondażu
Eurobarometru - czytamy na
stronie interia.pl.
70 procent przedsiębiorców uważa, że zniesienie kontroli na granicach miało pozytywny wpływ na ich
firmy. 69 proc. respondetów zadowolona jest z wyeliminowanie procedur i dokumentów celnych, 49
proc. z ujednolicenia standardów dotyczących produktów w UE. 65 proc.
przedsiębiorców chwali sobie po prostu dostęp do nowych rynków.
47 proc. polskich przedsiębiorców
jest zadowolonych z unijnego prawodawstwa regulującego pobieranie
podatku VAT od sprzedaży towarów
- to największy odsetek w całej UE.
Jednak zaledwie 15 proc. dostrzega korzyści płynące z unijnych przepisów o zamówieniach publicznych,
a 10 proc. - ze swobody otwierania
działalności gospodarczej w innym
kraju UE.
Według Komisji Europejskiej polscy przedsiębiorcy należą do największych entuzjastów wspólnego
rynku w 10 nowych krajach UE i w
największym stopniu dostrzegają je-
go pozytywny wpływ na prowadzoną przez ich firmy działalność.
91 proc. oczekuje dalszego ujednolicania zasad, 83 proc. - konsekwentnego znoszenia istniejących
jeszcze barier.
Fachowcy z Polski poszukiwani Polacy w Irlandii
Brytyjczycy wciąż poszukują budowlańców rodem z Polski. Dlatego
też zdecydowali się niebawem uruchomić pilotażowy program
ułatwiający polskim fachowcom zatrudnienie w Wielkiej Brytanii
Program został stworzony w celu przeszkolenia pracowników
budowlanych
z zakresu BHP, dzięki czemu będą mogli uzyskać certyfikat CSCS (Construction
Skills Certification Scheme),
który wymagany jest przez
większość firm budowlanych
w Wielkiej Brytani - podała
“Rzeczpospolita”.
Poza tym program ma ułatwić selekcję pracowników o
pożądanych kwalifikacjach.
Brytyjczycy szukają osób o
wszelkich specjalnościach,
mogących się przydać na budowach: murarzy, tynkarzy, malarzy, elektryków itp.
Wielka Brytania przygotowuje
się do ogromnych inwestycji
budowlanych związanych z organizacją igrzysk olimpijskich
w 2012 r. Potrzebna jest każda
para rąk, ponieważ plany są
ogromne.
Pracownicy służby zdrowia uciekają
W placówkach ochrony zdrowia już brakuje ponad 7,3 tys. lekarzy i
pielęgniarek. Młodzi lekarze najchętniej wyjeżdżają za granicę lub
szukają pracy w firmach farmaceutycznych. Do końca stycznia resort
zdrowia opracuje nowe zasady zatrudnienia i wynagradzania – czytamy
na interia.pl.
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad raportem o wyjazdach lekarzy, pielęgniarek i
położnych od momentu przystąpienia Polski do UE. Jest to
pierwsza próba zebrania danych na ten temat oraz oceny
przyczyn i skutków tego zjawiska.
Z danych zawartych w raporcie wynika, że do połowy
2006 r. ponad 5 tys. lekarzy
pobrało zaświadczenia z okręgowych izb lekarskich, które
potwierdzają ich prawo wykonywania zawodu. O podobne
dokumenty wystąpiło również
prawie 6 tys. pielęgniarek i
położnych.
Z informacji uzyskanych
od Naczelnej Izby Lekarskiej
i Związku Zawodowego
Anestezjologów wynika, że
znaczna część lekarzy podejmuje pracę w zagranicznych
szpitalach na czas określony,
np. 3 miesiące. W praktyce
są również stosowane takie
umowy z zagranicznymi pracodawcami, że np. kilku lekarzy podpisuje jeden kontrakt.
Wówczas, kiedy dany lekarz
po trzech miesiącach pracy za
granicą wraca do kraju, to na
jego miejsce jedzie kolejny,
który również podpisał umo-
wę.
Decyzję o opuszczeniu kraju
i podjęciu pracy w innym państwie najczęściej podejmują
wysoko wykwalifikowani specjaliści ze szpitali klinicznych.
Za granicę najczęściej wyjeżdżają anestezjolodzy, chirurdzy plastyczni oraz specjaliści
z zakresu medycyny ratunkowej.
Emigracja zarobkowa lekarzy oraz ograniczony dopływ
młodych lekarzy do zawodu
powoduje, że coraz więcej
szpitali odczuwa braki w zatrudnieniu. W kraju już brakuje ponad 7 tys. lekarzy i pielęgniarek. Najgorsza sytuacja
jest w województwie mazowieckim. W tym regionie brakuje prawie 900 lekarzy - najbardziej anestezjologów, chirurgów ogólnych, specjalistów
chorób wewnętrznych oraz lekarzy rodzinnych.
Co piąty Polak mieszkający w Irlandii
planuje pozostać tu na zawsze. Irlandia
spodobała się rodakom wynika z sondażu
przeprowadzonego przez firmę konsultingową
Kinoulty Reaserch
Z badań wynika, że
75 proc. Polaków pracujących w Irlandii jest
zadowolonych z pracy.
Natomiast około 20 proc.
z nich planuje pozostanie w tym kraju na zawsze. Miastem, w któ-
rym mieszka najwięcej naszych rodaków to
Dublin.
Polacy najbardziej zadowoleni są z zarobków,
nawet do 4 razy wyższych, niż w Polsce.
18 proc. imigrantów
znad Wisły pragnie zostać na wyspie na stałe, zaś prawie połowa zamierza mieszkać tam “tak
długo, jak to będzie możliwe”.
Co trzeci Polak mieszkający w Irlandii posiada
dyplom wyższej uczelni,
jednak aż połowa z nich
wykonuje prace fizyczne.
Polscy policjanci emigrują
Po pracownikach sektora budowlanego, spożywczego i lekarskiego nasz kraj zaczynają
opuszczać polscy policjanci.
Najprawdopodobniej już za
pół roku w polskiej policji zabraknie 12, a nawet 16 tysięcy funkcjonariuszy. Okazuje
się, że będą oni chronić
Brytyjczyków i Irlandczyków
Część z tych, którzy już porzucili polski policyjny mundur - nikt nie wie dokładnie,
ilu - od kilku miesięcy szkoli
się na Wyspach Brytyjskich
– pisze „Dziennik”. Zostaną
policjantami w Irlandii lub
ochroniarzami w Anglii.
PSNI (czyli Police Service of
Northern Ireland) bardzo chętnie przyjmuje Polaków. Także
policja w sąsiedniej Republice
Irlandzkiej, zwana Garda
Siochana (Strażnicy Pokoju),
potrzebuje ludzi.
Do wyjazdu polskich stróżów prawa zmuszają niskie zarobki za często niebezpieczną
pracę. W Irlandii Północnej i
Anglii mogą oni zarobić kilkakrotnie więcej niż ich koledzy
w Warszawie czy Poznaniu.
6
naszświat
KRONIKA
Potknięcie
Nr 3
01-15 luty 2007
KTOKOLWIEK
WIDZIAŁ
kosztowało ją życie
HALINA LITKOWIEC
40 lat
wzrost 160 cm
oczy piwne
Adres w Polscewoj. lubelskie
Od 3 lat pracuje we Włoszech
(w okolicach
Sieny).
Miała wrócić do
domu 13.09.06.
MARZENA GLADYSZ
37 lat
wzrost 170 cm
oczy brązowe
Palermo: 57-letnia Polka potknęła się na ulicy, upadając uderzyła głową w felgę koła samochodu. W
wyniku urazu kobieta zmarła.
Jak poinformowała agencja Adnkronos do zdarzenia doszło 11 stycznia br. na via Croce Rossa w pobliżu przystanku autobusowego. Przechodząc prze ulicę kobieta poślizgnę la się i upadając uderzyła głową
w felgę samochodu.
Na miejsce wypadku w ciągu kilku minut przyjechało pogotowie. Jednak lekarzom nie udało uratować
się życia 57-letniej Polki, która zmarła w drodze do szpitala.
Policja aresztowała Aresztowano Polkę
przemytników
Skonfiskowano 286 kartonów papierosów:
aresztowano dwóch Polacy
Papierosy zostały ukryte pod
tapicerką siedzeń samochodu
Peugot 605, którym podróżowali dwaj obywatele Polski.
Przemytnicy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy
Guardia di Finanza z
Udine przy zjeździe z
autostrady w pobliżu
Treviso.
Jak doniosła agencja
prasowa Adnkronos
policjanci
musieli
praktycznie „rozebrać”
siedzenia, aby dotrzeć
do ukrytych w nich papierosow?
Przemytnikom grozi
kara od 2 do 5 lat pozbawienia wolności.
Policja Finansowa w Udine
poinformowała media o zdarzeniu 15 stycznia br., chociaż
do zdarzenia doszło kilka dni
wcześniej.
Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez polonijnych piszcie na
adres redakcji:
„Nasz Świat”
Via Virgilio Maroso, 50 00142
Roma
e-mail: [email protected]
Catanzaro: Karabinierzy z Soviereto aresztowali
4 osoby, w tym jedną nieletnią, pod zarzutem handlu narkotykami i nielegalnego posiadania broni. W
nocy z 13 na 14 stycznia br. funkcjonariusze policji
aresztowali mieszkańca Catanzaro Giuseppe Turrà
(38 lat).
Policjanci otrzymali nakaz przeszukania mieszkania mężczyzny. Mieszkaniec Catanzaro na widok
funkcjonariuszy rzucił się na nich z bronią w ręku.
Policjanci otoczyli mężczyznę i zmusili do oddania
pistoletu. Schwytany mężczyzna próbował rzucić
się do ucieczki w momencie, gdy jego konkubina
zaatakowała policjantów kopniakami i uderzeniami. Mężczyznę i kobietę udało się obezwładnić. W
mieszkaniu aresztowanego Giuseppe Turrà znaleziono 30 gram marihuany. Policja skonfiskowała również trzymaną bez zewzolenia broń: półautomatyczny pistolet Beretta, kalibru 6,5. Konkubinie aresztowanego, 42-letniej.
Pochodzi ze
Śląska
W sierpniu
2004 pojechała do zbierania
pomidorów na
płd. Włoch.
Ostatni kontakt z rodziną
25.08.2005
ROMAN CWALIŃSKI
40 lat
wzrost 170 cm
oczy niebieskie
Pochodzi z
Łomży
Zaginął
14.09.2006,
prawdopodobnie jest we
Włoszech.
Wiadomości o zaginionych prosimy
przekazywać do Fundacji ITAKA
tel: 0048/226547070
e-mail: [email protected]
Wiecej informacji na
www.zaginieni.pl
Ukarany za pijaństwo i wandalizm
B
olonia: 34-letni Polak zamieszkały w
Imolii został zatrzymany przez policję
pod zarzutem wandalizmu oraz po tym jak w
nocy 10 stycznia br. na via Cavour powybijał
szyby w niektórych zaparkowanych przy ulicy
samochodach.
Mężczyzna był wyraźnie pijany. Zatrzymany
przez policję początkowo zapewniał, że nie ma
nic wspólnego z zarzucanym mu aktem wandalizmu, później jednak przyznał się do winy.
Polak próbował się usprawiedliwić faktem, że
nie był w stanie kontrolować swojego zachowania, gdyż znajdował się pod silnym wpływem
alkoholu.
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
Vodafone One Nation.
Rozmowa z Twoim krajem kosztuje
tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech.
Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100€ na po!"czenia.
Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile
lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do
100€ na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie
po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których
mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer 42942 lub odwied( sklep Vodafone.
Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa.
Life is
7
8
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
Nr 3
01-15 luty 2007
Paszporty polityki rozdane
Jacek Dehnel, Sławomir Fabicki, Agata Szymczewska, Maja Kleczewska, Grupa Twożywo, oraz
duet Fisz i Emade i Maria Janion to tegoroczni laureaci Paszportów „Polityki” za rok 2006
Jacek Dehnel
P
aszporty przyznaje
Kapituła, w skład której wchodzą redaktorzy „Polityki” (kierownictwo
redakcji oraz redaktorzy działu kultury), stoi jednak za nimi
autorytet polskiej kultury.
Poproszeni przez redakcję
tygodnika krytycy mogli zgłosić trzy kandydatury. Artyści,
których nazwiska pojawiały
się najczęściej zostali nominowani do nagrody.
W kategorii literatura zwyciężył Jacek Dehnel za powieść „Lala”. Urodził się w
1980r. Poeta, tłumacz, prozaik, malarz. Absolwent
Międzywydziałowych
Indywidualnych
Studiów
Humanistycznych
na
Uniwersytecie Warszawskim.
Laureat licznych konkursów
poetyckich. Autor książek poetyckich, powieści i opowiadań.
Publikował m.in. w “Studium”,
“Toposie”,
“Tytule”,
“Kwartalniku Artystycznym”.
Jego wiersze tłumaczone m.in.
na baskijski, francuski, gaelic,
łotawski, słowacki, słoweński.
Pochodzi z Gdańska. Mieszka
w Warszawie.
Sławomir Fabicki Paszport
„Polityki” w kategorii film
otrzymał za obraz „ Z odzysku”. Sławomir Fabicki urodził się w
1970 r. Reżyser, scenarzysta i
Sławomir Fabicki
Maja Kleczewska
członek Europejskiej Akademii
Filmowej. Ukończył Studium
Scenariuszowe PWSFTviT
w Łodzi, i Wydział Reżyserii
łodzkiej PWSFTviT. Zwrócił
na siebie uwagę filmem dokumentalnym „Wewnętrzny
55”. Za nakręcony w 2001
r. obraz „Męska sprawa”
otrzymał wiele nagród, m.in.
na festiwalu w no- w y m
Y o r k u ,
ymc
ta Sz
ka
zews
Aga
Monachium,
Paryżu i Barcelonie.
Jago najnowszy film „Z odzysku” pokazujący moralne wybory młodego Polaka dorastającego we współczesnej rzeczywistości jest polskim kandydatem do Oscara.
Reżyser Maja Kleczewska
zwyciężyła w kategorii teatr.
Paszport „Polityki” otrzymała
za „bezkompromisowe, ale i
mądre, wpisywanie w klasycz-
ne fabuły zagubienia współczesnego człowieka oraz za
malarską wyobraźnię pozwalające budować na scenie fascynujące światy” – uzasadniają redaktorzy tygodnika.
Kleczewska skończyła reżyserię na krakowskiej PWST.
Wystawiała m.in. w krakowskim Teatrze im. Juliusza
Słowackiego i Teatrze im.
Szaniawskiego w Wałbrzychu.
Ostatnia premiera w jej reżyserii to spektakl “Fedra” na
deskach warszawskiego Teatru
Narodowego.
Młodziutka skrzypaczka
Agata Szymczewska zwyciężyła w kategorii muzyka
poważna. Nagrodę otrzymała za „upór, bezpretensjonalność i znakomite przygotowanie warsztatowe – cechy,
dzięki którym odnosi sukcesy na międzynarodowych
koncertach skrzypcowych”.
Agata
Szymczewska
urodziła się w 1985 w
Koszalinie. Absolwentka
Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz
w
Koszalinie,
studentka Akademii Muzycznej w
Poznaniu oraz Hochschule
für Musik und Theater w
Hanowerze, uczennica profesorów Bartosza Bryły i
Krzysztofa Węgrzyna. W 2006
Fisz i Emade (Bartosz i Piotr Waglewscy)
roku zdobyła I nagrodę na XIII
Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. Henryka
Wieniawskiego w Poznaniu.
Wcześniej zdobywała nagrody w konkursach w Kanadzie,
Niemczech i Austrii, a także
w wielu ogólnopolskich konkursach.
W dziedzinie sztuk plastycznych doceniono Grupę
Twożywo, w skład której wchodzi dwóch artystów – Mariusz
Libel (1978)
i Krzysztof
Sidorek(1976). Grupa została powołana w 1995 roku.
W obecnym, dwuosobowym
składzie istnieje od 1998 r.
Twożywo tworzy prace o silnym zaangażowaniu społecznym, miejscem
ich prezenta-
Gru
pa T
woż
ywo
cji czyniąc
przede
wszystkim
przestrzeń publiczną lub jej
otoczenie, by z przekazem
móc dotrzeć do jak najszer-
szej grupy odbiorców. Tworzą
plakaty, billboardy, murale,
ilustracje prasowe. Rozwijają
intensywnie również projekty internetowe (m.in. “Kapitan
Europa” - seria przewrotnych
animacji na cześć integracji
europejskiej), traktując internet jako równie istotny fragment przestrzeni publicznej co
miejska ulica.
Paszport „Polityki” w kategorii muzyka pop-rock-estrada otrzymali Fisz i Emade,
czyli bracia Bartosz i Piotr
Waglewscy to zdaniem redakcji “Polityki” jedni z ciekawszych przedstawicieli rodzimego hip hopu, którzy „nie
powielają konwencji, ale z
sukcesem starają się ją wykorzystywać w oryginalnych, autorskich projektach”.
Nagrodę specjalną za wybitne zasługi dla kultury, przyznanwaną od 4 lat, otrzymała
prof. Maria Janion – historyk literatury i idei, profesor
w Instytucie badań Literackich
PAN, Zajmuje się przede
wszystkim romantyzmem i
jego dziedzictwem w kulturze współczesnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. W 1994 otrzymała
tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Gdańskiego.
Danuta Wojtaszczyk
Rewolucyjny wynalazek z Wrocławia
W
ynalazek
naukowców z Politechniki
Wrocławskiej może zrewolucjonizować wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet
- pisała w grudniu ubiegłego roku „Rzeczpospolita”.
Zespół dr hab. inż. Tadeusza
Gudra, kierownika Pracowni
Techniki Ultradźwiękowej
Instytutu Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki
skonstruował pierwszy na
świecie ultradźwiękowy tomograf transmisyjny (UTT).
Prof. Michał Jeleń z Katedry
Anatomii Patologicznej wrocławskiej Akademii Medycznej
jest urządzeniem zachwycony.
Mamografia wykorzystuje szkodliwe promieniowanie
rentgenowskie. Ultrasonografy
dają jedynie 50% skuteczności i spełniają jedynie funkcję
pomocniczą w diagnostyce.
UTT wykorzystuje bezpieczne
ultradźwięki. Kobieta kładzie
się na brzuchu, zanurza pierś
w wodzie, a resztę wykonuje
UTT.
Komputer na podstawie
wyników pomiarów generuje
obraz przestrzenny, dokładnie
tak, jak w przypadku tomografu komputerowego czy rezonansu magnetycznego.
W odróżnieniu od zwykłych
ultrasonografów, które mierzą
jedynie odbite fale ultradźwiękowe, UTT wykorzystuje wiele metod pomiarowych i wykorzystuje również inne zjawiska zachodzące w tkankach
podczas przechodzenia przez
nie wiązki fal ultradźwiękowych.
W efekcie na zwykłym komputerze typu PC modelowany
jest trójwymiarowy obraz ukazujący strukturę wewnętrzną
badanego organu. Od zestawu
laboratoryjnego do egzemplarza technologicznego jeszcze
pewna droga.
Powód - pieniądze, i to nie
tylko na miniaturyzację i samo projektowanie, ale jak dla
urządzenia medycznego na
uzyskania różnych atestów i
homologacji.
Takimi pieniędzmi uczelnie
nie dysponują.
Irena Wachowska
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
9
Kyrill zebrał
śmiertelne żniwo
Sześć osób zginęło z powodu wichury, która przeszła nad Polską w nocy z
18 na 19 stycznia br. Kilkadziesiąt zostało rannych, a kilkaset tysięcy nie
miało w domu prądu. Najmocniej wiało na Śnieżce - aż 250 km na godz.
W
Foto © AP/LAPRESSE
Foto © AP/LAPRESSE
iejący z prędkością do 200 km/h
wiatr Orkan Kyrill
był jedną z najsilniejszych
burz, jakie nawiedziły Europę
w ostatnich 20 latach - twierdzą synoptycy.
W Polsce wichura spowodowała śmierć 6 osób.
W Wielkopolsce na tira jadącego z Wrześni do Poznania
przewróciło się drzewo, zabijając kierowcę. W Zaborowie na
Mazowszu mężczyznę przygniótł dach zerwany z jego domu. W okolicach Bełchatowa
kierowca samochodu osobowego, chcąc ominąć upadający konar drzewa, zjechał
z trasy i uderzył w drzewo.
Zginęła 20-letnia pasażerka.
W Katowicach zginął operator 25-metrowego dźwigu zła-
manego przez wiatr, a jego
zmiennik został ranny. Dwie
inne osoby zginęły w kolizji
drogowej, gdy kierowca jednego z aut omijał przeszkodę
na drodze.
Huragan naruszył konstrukcję nowego terminalu pasażerskiego na Okęciu.
Z
doniesień
„Życia
Warszawy” wynika, że wiatr
zerwał ponad dwadzieścia elementów blachy elewacyjnej.
„Konstrukcja oddanego niedawno budynku nie jest dostosowana do polskich warunków.
Zaprojektowali ją hiszpańscy
architekci, którzy nie wzięli
pod uwagę naszych czynników pogodowych” – powiedział stołecznej gazecie jeden
z dyrektorów PPL.
W Wielu krajach zapanował
kompletny chaos komunikacyjny, gdyż ruch samolotowy,
a niekiedy nawet kolejowy
został czasowo zawieszony.
Porywisty wiatr zrywał dachy,
przewracał drzewa i ciężarówki, blokując autostrady.
W wyniku wichury w
Europie zginęło co najmniej
40 osób. Silne wiatry spowodowały także ogromne straty
materialne.
Szalejący nad Niemcami huraganowy wiatr osiągający w
porywach prędkość 200 km
na godzinę zabił co najmniej
10 osób.
Federacja niemieckich firm
ubezpieczeniowych oceniła straty spowodowane w
Niemczech przez huragan
Kyrill na 1 mld euro.
Danuta Wojtaszczyk
Amnestia maturalna: do kosza!
Trybunał Konsytytucyjny uznał, że tzw. amnestia
maturalna jest sprzeczna z konstytucją i ustawą o
systemie oświaty, jednak świadectwa dojrzałości wydane
na mocy amnestii są ważne i nadal są dokumentem
upoważniającym do wstąpienia na studia wyższe
eksperyment, który Konferencja
Rektorów Akademickich Szkół
Polskich krytykowała od początku”.
Tzw. amnestia weszła w życie
we wrześniu 2006 r. wraz z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i
W maju ubiegłego roku ucziowie i nauczyciele demonstrowali w wielu miastach egzaminów. Zgodnie z nią osoPolski przeciwko Ministrowi Edukacji Romanowi Giertychowi
ba, która zdawała egzamin w
Foto © AP/LAPRESSE
roku szkolnym 2004-2005 i
2005-2006, otrzymała świadeTrybunał uznał za sprzeczne z kon- aby podał się do dymisji. Minister
ctwo dojrzałości, nawet jeśli
stytucją i ustawą o systemie oświaty Edukacji Narodowej opowiedział na z jednego przedmiotu obowiązkoprzepisy nowelizacji, wprowadzające słów krytyki : „kto nic nie robi, nie wego w części ustnej lub pisemrozdzielenie poziomów egzaminu ma- popełnia błędów”. Powiedział rów- nej nie uzyskała minimalnej liczby
turalnego oraz sposób porównywania nież, że z pokorą przyjmuje orzeczenie punktów.
wyników z poziomu podstawowego i Trybunału.
Amnestia od samego początrozszerzonego są. Jednocześnie ogłosił,
Dymisji Romana Giertycha domaga- ku budziła wiele kontrowersji.
że niekonstytucyjny przepis traci moc ją się m.in. przedstawiciele opozycji i Przedstawiciele uczelni i szkół
po 12 miesiącach od ogłoszenia orze- Związek Nauczycielstwa Polskiego.
średnich ostro krytykowali karkoczenia w Dzienniku Ustaw.
Jak doniosła PAP Rektor Uniwersytetu łomną logikę ministra edukacji, wg
Po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Jagiellońskiego prof. Karol Musioł de- której wprowadzającą pojęcie, że
Konstytucyjnego posypały się wezwa- cyzję TK nazwał przywróceniem zdro- „maturę można zdać, lub nie zdać
nia pod adresem Romana Giertycha, wego rozsądku. “Skończył się pewien oraz oblawszy zdać.
Nowelizację rozporządzenia zaskarżył do TK Rzecznik Praw
Obywatelskich. Trybunał rozpoznał
skargę w 3-osobowym składzie.
Danuta Wojtaszczyk
Dott.ssa Katarzyna Litwicka
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Ginecologia
ed Ostetricia
Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419
Via Andrea Doria 16 C
00192 Roma
Studio: 06 39740233
Fax: 06 7612656
Cell: 338 3673369
10
POLACY WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 3
01-15 luty 2007
Santo Subito!
Betayfikacja
Jana Pawła II
Pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego Jana
Pawła II, jego faza diecezjalna, zakończy się do
kwietnia tego roku. Proces diecezjalny przebiega
w prawdziwie rekordowym tempie. Przesłuchano
wszystkich 130 świadków, powołanych przez trybunał kanoniczny, dobiegają również końca prace
komisji historycznej, która zajmowała się m.in. osobistymi notatkami Jana Pawła II.
Postulator procesu betayfikacyjnego ks. Sławomir
Oder nie wyklucza, że proces diecezjalny może zakończyć się przed drugą rocznicą śmierci papieża.
Jak podkreśla jednak, nie zapadła żadna decyzja w
tej sprawie.
Danuta Wojtaszczyk
Foto © AP/LAPRESSE
Łowcy skór:
ludzie, którzy polowali na ludzi
Dożywocie i 25 lat dla sanitariuszy za zabicie pacjentów pavulonem dla zysku z handlu skórami. Dwaj lekarze
zostali skazani na kary 6 i 5 lat więzienia
B
yły sanitariusz łódzkiego
pogotowia
Andrzej N. za dcztery moderstwa został skazany na dożywocie. Za każde z
abójstw sąd wymierzył mu karę 25 lat więzienia.
Były sanitariusz Karol B.
za zabójstwo pacjenta został
skazany na 25 lat więzienia.
Kary 6 i 5 lat więzienia sąd
wymierzył lekarzom oskarżonym o nieratowanie chorych i
doprowadzenie do śmierci 14
pacjentów.
Dodatkowo wszyscy oskarżeni mają 10-letni zakaz wykonywania zawodu.
Sąd uznał b. sanitariuszy
także za winnych fałszowania
recept na pavulon oraz wyłu-
dzenia na szkodę rodzin zmarłych i przyjęcia 30 tys. i 10 tys.
złotych od firm pogrzebowych
za informacje o zgonach pacjentów.
Wyrok nie jest prawomocny.
Spraw łowców skór wyszła
na jaw po tym jak w styczniu 2002 r. “Gazeta Wyborcza”
i Radio Łódź ujawniły że w
łódzkim pogotowiu handlowano informacjami o zgonach,
a być może celowo zabijano
pacjentów.
Tomasz Patora i Marcin
Stelmasiak w swoim reportażu ujawnili wstrząsającą informacje o handlu ciałami zmarłych:
W łódzkim pogotowiu od
PRENUMERATA
Roczna prenumerata (23 numerów) kosztuje 50,00 euro.
Wpłaty dokonuje się na poczcie:
conto corrente postale nr 50655786
intestato a Stranieri in Italia srl
causale: abbonamento „Nasz Swiat”
Na kwicie wpłaty należy wpisać Wasze dane
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
Dodatkowe informacje:
e-mail: [email protected]
Tel. 06/87410592 fax 06/87410528
ponad dziesięciu lat handlowano zwłokami zmarłych pacjentów.
Kto sprzedawał?
Niektórzy lekarze, sanitariusze, kierowcy karetek i dyspozytorzy.
Kto kupował?
Łódzkie zakłady pogrzebowe. Ciało zmarłego w pogotowiu nazywano “skórą”. Za jedną skórę płacono 1200-1800
zł.
Czy żeby zdobyć skórę,
można zabić pacjenta?
„Są takie poszlaki” - donieśli autorzy artykułu.
Media podały, że prawdopodobnie niektórym chorym podawano pavulon - lek powodujący zwiotczenie mięśni, które
w niektórcyh przypadkach powodowało śmierć.
Śledztwo w tej sprawie, po
doniesieniu dyrekcji pogotowia, wszczęła Prokuratura
Apelacyjna w Łodzi.
Przeprowadzono kontrole
we wszystkich pogotowiach
ratunkowych w kraju i kontrole skarbowe we wszystkich
zakładach pogrzebowych.
Minister zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu stosowania pavulonu w punktach pogotowia
ratowniczego.
Kim są łowcy skór?
za „Gazetą Wyborczą” z
20.01. 2007
40-letni Karol B. skazany
na 25 lat więzienia
Były
sanitariusz, bliski kolega Andrzeja N.
Według biegłych
bardzo inteligentny. “Ebrantil” tak
mówił o nim kolegom z celi: „Ma na
koncie dwa razy
tyle pacjentów co
ja. Wymienialiśmy
się doświadczeniami. Żeby przyspieszyć uduszenie, siadaliśmy
okrakiem na przeponie pacjenta. Karolowi zawsze się udawało, bo ważył ponad 90 kilo.
Ja miałem gorzej, bo jestem
lekki. Karol dobijał pacjentów
po wypadkach, z obrażeniami
głowy, bijąc ich drewnianym
trepem. Ja chodziłem w tenisówkach, to nie mogłem. Raz
zrobiłem to gaśnicą, ale zabryzgałem krwią całą karetkę”
Karola B. zatrzymano dzięki pierwszym zeznaniom
“Ebrantila”. Opowiedział on
prokuratorowi, że wspólnie
z B. opracowali sposób na
zwiększenie zysków z handlu
“skórami”. Od lekarzy dowiedzieli się, że najlepiej robić
to pavulonem, bo szybko rozkłada się w organizmie i nie
zostawia żadnych śladów. B.
też kradł garściami pavulon,
kiedy “Ebrantilowi” go brakowało, pożyczał od kolegi. I
odwrotnie.
51-letni Janusz K., lekarz
skazany na sześć lat więzienia.
Umyślnie nie ratował (lub
robił to źle) dziesięciu pacjentów. Wszyscy zmarli. Na
nekrobiznesie zarobił co najmniej 16,7 tys. zł.
Jak zeznali współoskarżeni, był szczególnie pazerny na
pieniądze za “skóry”.
35-letni Paweł W., lekarz
ps. “Don Wasyl” skazany na
pięć lat więzienia
Umyślnie naraził życie czterech pacjentów, wszyscy zmarli. Na sprzedaży ciał zarobił
najmniej 13,3 tys. zł.
Nigdy nie przyznał się do
winy, twierdził nawet przed
sądem, że nie wziął ani grosza
pod zakładów pogrzebowych.
Ale to właśnie z jego telefonu
informowano firmy funeralne
o zgonach pacjentów. Jak wynika z zestawienia billingów,
Paweł W. robił to nawet, gdy
pacjenci jeszcze żyli.
oprac. Danuta Wojtaszczyk
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
11
12
naszświat
POLSKA
Nr 3
01-15 luty 2007
Podwyżki i obniżki w nowym roku
Jak doniosła „Gazeta Prawna” w pierwszych dniach stycznia nowego roku najwięcej mogą zdrożeć mieszkania, w
niektórych miastach o ponad 20 proc. W górę pójdą również ceny energii, tym samym zdrożeje żywność, koszty
produkcji i podróży. Nie powinny zdrożeć opłaty bankowe. Analitycy zapowiadają natomiast, że w 2007 roku
potanieją usługi telekomunikacyjne
W palnie budżetowym na
2007 r. rząd założył, że średnioroczna inflacja wyniesie niecałe 2 proc., to trzeba
się przygotować na znacznie
większe podwyżki cen i to już
nawet od początku nowego roku. Tam jednak, gdzie konkurencja będzie wysoka, ceny
usług powinny być na tym samym poziomie, co w tym roku
lub nawet spadać.
Pocieszające jest jednak to,
że w przyszłym roku powinny
wzrosnąć płace. Z badań przeprowadzonych prze „Gazetę
Prawną” wynika, że średnia
płaca w gospodarce wzrośnie
o 5 proc., a w niektórych branżach nawet o kilkanaście procent.
Oto jaki będą kształtowały się ceny w Polsce w 2007
roku (na podstawie „Gazety
Prawnej” z 01.01.2007 r.).
Mieszkania
W 2007 roku ceny ziemi,
domów i mieszkań nadal będą
rosły. To powód do radości dla
właścicieli gruntów i nieruchomości i zgryzoty dla tych,
którzy planują zakup nieruchomości.
Dlaczego ceny rosną?
Powodem cen mieszkań w
Polsce nie są spekulacje na
rynku nieruchomości, jak to
ma miejsce we Włoszech, ale
przede wszystkim jest on uwarunkowany popytem na mieszkania wyższym niż podaż oraz
wysoką dostępnością kredytów
hipotecznych. Prawie 80 proc.
firm budowlanych narzeka na
brak pracowników. Powoduje
to wzrost płac w tym sektorze.
Ponadto wpływ na wzrost cen
ma również drożyzna materiałów budowlanych, brak atrakcyjnych terenów pod inwestycje i planów zagospodarowania terenów.
Szacuję, że średni wzrost
cen nieruchomości wyniesie
7-10 proc, a w niektórych dużych miastach nawet 20 proc.
Ekonomiści zapowiadają również wzrost oprocentowania
kredytów mieszkaniowych
w złotych do poziomu ok. 6
proc., z obecnego średniego
poziomu 5,5 proc. O pół punktu procentowego (z 3,5 do 4
proc.) podrożeją kredyty we
frankach.
Żywność
Ceny pieczywa i mleka w
nowym roki mogą wzrosnąć
nawet o kilkanaście procent. a
cena zbóż może być wyższa o
10 proc. Niższe plony w 2006
roku wpłyną na wzrost cen warzyw i owoców. Stabilne powinny pozostać ceny mięsa.
Wyższa składka zdrowotna
Składka zdrowotna od 2007
roku wzrasta o 0,25 proc i
osiągnie docelowy poziom 9
proc. Wysokość odliczenia jej
od podatku pozostanie taka sama, jak w roku ubiegłym (7,75
proc.). Pozostała część tej
składki jest finansowana z naszych pieniędzy. Oznacza to,
że w przyszłym roku Polacy
będą płaci z własnej kieszeni
1,25 proc. składki zdrowotnej.
Zimniejszą się przez to zarob-
ki w netto.
Lekarstwa
Pod koniec 2007 roku mogą wzrosnąć ceny lekarstw
na receptę z powodu nowelizacji prawa farmaceutycznego prazygotowaną przez
Ministerstwo Zdrowia.
Pacjenci będą musieli zapłacić za leki na receptę średnio 0
10 proc. więcej.
Energia
Podwyżki w skali roku w
ramach zatwierdzanych taryf
przez prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nie mogą być wyższe niż 3 proc. plus inflacja.
Ceny energii elektrycznej mogą przełożyć się na wzrost innych cen.
Paliwa
Od 1 stycznia 2007 roku została przywrócona wyższa o 25
groszy akcyza. Ministerstwo
Finansów obniżyło ją we
wrześniu 2005 r. do 1315 zł, z
1565 zł za 1000 litrów z powodu gwałtownie rosnących cen
paliw na rynkach światowych.
Podwyżka akcyzy przełoży się
na rozłożoną w czasie 30-groszową podwyżkę na stacjach.
Autogaz tanieje w sprzedaży
hurtowej. W pierwszym trymestrze roku cena autogazu
będzie wynosić nieco ponad
2 zł.
Olej napędowy jest nadal
stosunkowo tani, jego cena w
ciągu pierwszych miesięcy roku nie powinna przekraczać
wynosi 3,63-3,70 zł. Na ewentualny wzrost ceny może mieć
wpływ nadejście mrozów.
Płaca minimalna w górę
W 2007 roku wzrosną koszty zatrudniania pracownika.
Wyższa będzie tzw. płaca minimalna (936 zł). W ślad za
wzrostem płacy minimalnej
wzrosną także inne wydatki
pracodawcy, których wysokość jest od niej uzależniona.
Potaniej telefon i internet
Eksperci spodziewają się,
że 2007 rok przyniesie spadek
cen abonamentu telefonicznego, obniżenie cen szerokopasmowego dostępu do internetu
oraz spadek średniej ceny minuty rozmowy w sieciach komórkowych.
Gaz
Od początku nowego roku
ceny gazu ziemnego wzrosną
o 4-8 proc. Najbardziej, bo o
prawie 9 proc., wzrosną ceny
dla odbiorców hurtowych, a o
około 6 proc. dla gospodarstw
domowych. W kwietniu może dojść do kolejnej podwyżki cen.
Transport
W 2007 roku nie można wykluczyć podwyżki cen biletów kolejowych. Taką możliwość zastrzegli przedstawiciele spółki PKP Przewozy
Regionalne, prezentując nowy
rozkład jazdy.
Ceny biletów lotniczych na
trasach europejskich w przyszłym roku mogą spaść nawet
o 10 proc., w efekcie ostrej
konkurencji tanich linii lotniczych. Ceny mogą wzrosnąć
jedynie w przypadku tych tras,
gdzie konkurencja zawęża się
do dwóch przewoźników, i to
tradycyjnych,.
Papierosy
Paczka papierosów podrożeje średnio o 80-90 groszy.
W styczniu stawka akcyzy na
papierosy wzrosła średnio o 13
proc., a akcyza razem z podatkiem VAT stanowi prawie 80
proc. ceny papierosów.
Danuta Wojtaszczyk
Lotnisko w Modlinie:
kiedy?
P
odróże samolotami tanich linii
lotniczych z Warszawy (lotnisko Etiuda) stają się istnym
piekłem!
Kolejka do rejestracji (check-in), następna do oddania bagażu, przejście
przez bramki bezpieczeństwa.. Po odstaniu wszystkich kolejek, podróżnych
czeka znowu niemiła niespodzianka
– tłum w sali odlotów. Brak klimatyzacji powoduje, że nawet zimą temperatura dochodzi tam do 25-30 stopni i
wszystkim brakuje „świeżego” powietrza. Miejsc siedzących wystarcza dla
pasażerów jednego samolotu... Kiedy
ta sytuacja się zmieni?
Podobno już w październiku
przyszłego roku zostanie otwarte nowe lotnisko w Modlinie.
O tym projekcie poinformował
na konferencji prasowej - Artur
Bujak z firmy Ernst&Young,
która opracowała biznesplan
dla tego lotniska. Ma być ono
lotniskiem regionalnym, uzupełniającym ofertę lotniska im.
F. Chopina na Okęciu.
Głównym klientem w ruchu
pasażerskim mają być tam tzw.
tanie linie lotnicze. Lotnisko
ma również obsługiwać przewóz towarów przez pełną dobę.
Rozwój lotniska został podzielony na
trzy etapy. W pierwszym etapie, w latach 2006-2008, ma być między innymi
zbudowany terminal na 1,5 mln pasaże-
rów, zmodernizowana i rozbudowana
zostanie droga startowa, a także drogi
kołowania, płyty postoju samolotów,
przeprowadzony ma być remont hangarów, remont i rozbudowa budynków
na lotnisku. Koszty tego etapu są obliczane na 256,6 mln zł.
W drugim etapie (w latach 2009 2017) terminal ma być rozbudowany
do 3 mln pasażerów, ma też zostać zbudowany terminal cargo.
W trzecim etapie do roku 2019 przewidziana jest między innymi budowa
drugiego terminala pasażerskiego na
1,5 mln pasażerów rocznie.
Zaplanowano także budowę parkingów oraz uruchomienie połączenia kolejowego nowego lotniska z
Warszawą.
Anna Malczewska
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
POLSKA
13
▪ Calabria
Polacy w Reggio Calabria
Dorota Sylla Crucitti
wspólna polska
modlitwa
Wspólnota polska obecna jest od lat w
rzeczywistości Reggio Calabria; to
„organizm” otwarty na wszystkich chcących
być razem; to osoby mające dusze wrażliwe
na potrzeby innych, osoby chętne do
bezinteresownej pomocy, wybiegającej
poza polską grupę narodowościową; to
Polacy pragnący poznać i zrozumieć kraj, w
którym przyszło im żyć (czy to na stałe, czy
też okresowo), jednocześnie pielęgnując
i propagując polskie tradycje; to wierni
potrzebujący wspólnej polskiej modlitwy.
Polacy w Reggio Calabria
mają wieloletnie doświadczenie w staraniu się o przyjazd księdza polskiego, chociażby raz, dwa razy do roku. Pierwszym był oczywiście
ks. Marian Burniak (już dziesięć lat temu) i dzięki niemu
wszystko się zaczęło i duchowo, i organizacyjnie.
Od 1997 roku, od czasu
do czasu, udało się organizować mszę św. w języku polskim. Dzięki ks. Burniakowi
poznaliśmy
ks.
Artura
skiej, ale i poznawanie innych
kultur, przejawia się przez
utrzymywanie stałych kontaktów z różnymi wspólnotami
narodowościowymi w mieście,
uczestniczenie w spotkaniach
międzyetnicznych, ekumenicznych, poprzez zapraszanie
Włochów na nasze świateczne spotkania, poprzez np. wystawę na 60-lecie Powstania
Warszawskiego i jej późniejsze oddźwięki w prelekcjach
szkolnych i w kontaktach,
także międzynarodowych, w
świecie filatelistyki (dzięki
okolicznościowemu stęplowi
pocztowemu).
Od wielu lat Wspólnota ma
stały kontakt ze Związkiem
Polaków we Włoszech
Warto podkreślić członkowstwo
przedstawicielek Comunità Polacca w
Reggio Calabria w Consiglio
Pastorale
Diocesano,
Fondazione Migrantes, Gruppo
Interreligioso Donne.
Biorą one również czynny
udział w pracach i w spotkaniach: Centro d’Ascolto per
Immigrati “G.B.Scalabrini”,
“Sportello Amico” - Istituto
Superiore di Formazione
Politico-Sociale
“Mons.
Lanza”.
działalność
Działalność w ramach
Comunità to bezinteresowne
udzielanie informacji o istniejących ośrodkach dla imigrantów, informacji o pomocy
prawnej i medycznej, to informacja o kursach j. włoskiego,
to współdziałanie w organizacji kursu dla opiekunek nad
ludźmi starszymi oraz, po prostu, ludzkie wsparcie w potrzebie. Święta bożonarodzeniowe
i wielkanocne są jednymi z
okazji utrzymywania polskich
tradycji.
Propagowanie kultury pol-
Katolo, który był wykładowcą w Seminarium w Rende
(Cosenz). Systematycznie, od
marca 2003 roku do stycznia
2006 r., ks. Katolo odprawiał
polskie nabożeństwa w Reggio
Calabria.
Niestety rok temu musiał
wyjechać. Ponownie wróciliśmy do sytuacji sprzed lat – są
polscy wierni, ale bez polskiego duszpasterza.
Mimo to dzięki gościnności
proboszcza parafii San Giorgio
al Corso, don Santoro, co miesiąc odbywają się msze wło-
Człłonkinie Comunità Polacca podczas
Cz
tegorocznego Światowego Dnia Migracji
Światowy Dzień Migracji 14 stycznia 2007
Dzień Migracji, do roku 2004, obchodzony był we
Włoszech zawsze w trzecią
niedzielę listopada. Od wielu
lat, w Reggio Calabria, Polacy
brali czynny udział w organizowaniu tego święta.
W roku ubiegłym, zgodnie
z postanowieniem Santa Sede,
zmieniła się forma i kalendarz
tego święta – Dzień Migracji
stał się „Giornata Mondiale
delle Migrazioni” i obchodzony jest na całym świecie tego
samego dnia, w drugą niedzielę poTrzech Królach.
W ubiegłym roku, we
Włoszech, Kalabria została regionem wybranym na
główne obchody pierwszego
Światowego Dnia Migracji.
Tu, w listopadzie 2005, odbyły się główne spotkania
przygotowujące do święta
(spotkali się przedstawiciele
emigrantów włoskich za granicą, imigrantów mieszkających
w Italii, cyganów, pracowników cyrkowych i wesołych
miasteczek oraz marynarzy).
W roku bieżącym, w
Reggio Calabria, przedstawicielki Comunità Polacca ponownie, wraz z przedstawi-
sko-polskie.
Comunità Polacca w Reggio
Calabria na nowo podjęła starania o księdza polskiego. W tej
sprawie, do rąk Arcybiskupa
Reggio Calabria i Bova mons.
Vittorio Mondello, został
przekazany list z podpisami
Polaków. Tym razem znaczącego wsparcia udzielił nam
ks. Adam Dalach, koordynator
krajowy duszpasterstwa polskiego we Włoszech.
Mamy więc nadzieję, że połączone starania, tym razem,
przyniosą konkretne owoce.
cielami innych narodowości,
pracowały w zespole organizatorskim tegorocznych obchodów Swiatowego Dnia
Migracji pod hasłem “La famiglia parabola di Comunione
nella Diversita” (patronat Fondazione Migrantes i Centro
d’Ascolto “Giovannibattista
Scalabrini”).
Miesięczne przygotowania
zostały zwieńczone w niedzielę, 14 stycznia br., świętowaniem na jednym z centralnych
placów Reggio (S.Agostino).
Przy licznym udziale imigrantów obecnych w mieście (Filipińczycy, Polacy,
Ukraińcy, Rosjanie, Rumuni,
Marokańczycy, z Konga, z
Brazylii, i Boliwii) zorganizowano degustację potraw
różnych narodowości (oferty
za degustację przeznaczone
zostaną na Centro d’Ascolto
“Giovannibattista Scalabrini”);
Comunità Polacca na swym
kolorowym stanowisku serwowała tradycyjne polskie wypieki, były też niektóre przepisy (powodzeniem cieszyły się
szczególnie: sękacz, piernik,
sernik i makowiec); dołączyła
się i pani ze Związku Polaków
w Kalabrii. Na placu odbyły się też występy artystyczne
– śpiewy, tańce; strona polska zaprezentowała fragmenty
poezji Karola Wojtyły „Myśląc
Ojczyzna”, w obu wersjach
językowych. Swiatowy Dzień
Migracji w Reggio zakończyła uroczysta msza św. celebrowana przez Arcybiskupa
Metropolitę mons. Mondello;
akcentem polskim były stroje krakowskie, tradycyjny polski bochen chleba i, już prawie zwyczajowo na zakończenie, pieśń po polsku „Czarna
Madonno”.
Zmęczenie po przygotowaniach – tak, ale potem pozostają miłe wspomnienia wspólnego spędzenia tego dnia i ...
ciekawi jesteśmy jak go organizują inne miasta?
Aby korzystać z serwisu sieci telefonów komórkowych Wind niezbędny jest telefon Dual Band.
Opcja Noi Wind jest darmowa dla nowych klientów do 30 września 2006.
CALL YOUR COUNTRY
&
NOI WIND.
´ PRZESTAŁY ISTNIEC´
ODLEGŁOSCI
DZWOŃ DO POLSKI ZA JEDYNE 20 CENTÓW ZA MINUTĘ.
Wystarczy wybrać odpowiedni plan taryfowy, aby poczuć się w domu. Z CALL YOUR COUNTRY dzwonisz do kraju po specjalnych
cenaci, przez 12 miesięcy. Cena połączenia wynosi 15 centów, taryfikacja liczona jest co 60 sekund.
Ponadto, jeżeli uaktywnisz NOI WIND, co miesiąc za jedyne 5 euro masz 200 darmowych
minut na rozmowy z numerami Wind.
Dla wszystkich nowych klientów aktywacja CALL YOUR COUNTRY i NOI WIND
jest darmowa.
Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do Autoryzowanego Punktu sprzedaży Wind.
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
15
Kamil Hempel
gra dla Włochów
Wychowanek Miedzi Legnica na początku stycznia br. w został
nowym zawodnikiem włoskiej Perugii grającej w Serie C. Już kilka
dni po przybyciu Kamila do Włoch, redakcji „Naszego Świata”
udało się z nim porozmawiać
Redakcja:
Jesteś
wychowankiem
Miedzi Legnica, od 15 roku
życia grałeś w Amika Wronki.
Wronecki klub znany jest efektywnego szkolenia młodzieży.
Jak to się stało, że trafiłeś do
AC Perugia?
Kamil Hempel:
Prawdopodobnie zostałem
przez kogoś z klubu włoskiego zauważony. Zaproszono
mnie na testy, po których AC
Perugia stwierdziła, że chcieliby mnie widzieć u siebie w
drużynie.
Testy odbyły się we
Włoszech?
K.H.: Tak we Włoszech.
Czy jest to prawda, że Amika
Wronki szkoli doskonale młodych piłkarzy?
K.H.: Szkółka Amiki zawsze słynęła z dobrego szkolenia polskich zawodników.
Jak na polskie warunki jest
to na pewno klub „z górnej
półki”.
Polska prasa pisała, że jesteś nową, obiecującą gwiazdą?
K.H.: Nie jestem zawodnikiem medialnym. Chcę robić
swoje, to, co kocham od zawsze.
Czego oczekujesz po pobycie we Włoszech?
K.H.: Przede wszystkim
chcę się rozwijać piłkarsko. Na
razie jest mi ciężko, nie znam
włoskiego, a po angielsku mało, kto mówi we Włoszech.
Jak sobie radzisz w tej nowej rzeczywistości?
K.H.: Powoli staram się to
wszystko ogarnąć, ale początki są ciężkie. Na boisku radzę
sobie coraz lepiej. To poza
nim mam więcej problemów.
Przyjeżdżając do Włoch, miałem nadzieję, że będę mógł
porozumiewać się po angielsku. Niestety tak nie jest. Mam
w tej chwili jedną osobę, która
się mną zajmuje, pomaga mi.
Jak długo będziesz grał w
Perugi?
K.H.: W tej chwili podpisałem kontrakt na okres 6 miesięcy. Po tym czasie, jeżeli
klub i ja będziemy zadowoleni
ze współpracy, kontrakt zostanie przedłużony na kolejne
3 lata.
Czy miałeś okazję zagrać
już mecz z AC Perugia?
K.H.: Zagrałem dzisiaj mecz
sparingowy. Jestem zadowolony, ponieważ kiedy tu przyjechałem po sparingach byłem
wykończony. Trener robi mi
indywidualne treningi, dlatego
też dzisiaj moja kondycja się
poprawia.
Wracając do Polski, czy
uważasz, że młodzi piłkarze
mają szansę rozwoju w kraju?
Wielu z nich woli wyjechać z
ojczyzny za granicę. W czym
leży problem?
K.H.: W Polsce młodzi piłkarze nie są doceniani, dlatego
z niej wyjeżdżają. Nie pielęgnuje się tych zawodników, nie
podchodzi się do nich, tak jak
za granicą.
W Polsce hartujemy własne
charaktery, jest naprawdę trudno się wybić.
Tobie jednak się udało. W
czym tkwi tajemnica twojego
sukcesu oprócz hartu ducha?
K.H.: Myślę, że najwięcej udziału w moim sukcesie zawdzięczam rodzinie.
Chciałbym w tym miejscu podziękować moim rodzicom za
wsparcie, za to, że zawsze dodawali mi otuchy i nigdy nie
przestali we mnie wierzyć.
Życzymy Ci wielu sukcesów
i powodzenia
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
współpr. Pierpaolo Festa
Urodzony piłkarz
Dorota Hempel, mama Kamila, opowiedziała nam o pasji syna
Z
amiłowanie do piłki nożnej
Kamil odziedziczył po ojcu Jacku
Hempelu i dziadku. Tata Kamila był w
młodości uznawany za utalentowanego piłkarza, jednak mimo namów trenerów, nie chciał poświęcić się piłce
zawodowo. Duży udział w rozbudzeniu pasji Kamila miał też jego dzia-
dek, zapalony kibic piłki nożnej. To on
właśnie zabrał ośmioletniego wówczas
wnuka na pierwszy w jego życiu mecz.
Kamil już od najmłodszych lat marzył, aby zostać piłkarzem. Jako mały chłopiec grając z kolegami na podwórku, co chwilę mnie wołał i mówił:
„Mamusiu patrz na mnie jak gram!”.
Chciał się dzielić swoją radością z gry,
chciał, abym go podziwiała „w akcji”.
Piłka wymagała od Kamila wielu wyrzeczeń. Już jako 15 latek musiał zamieszkać poza domem, kiedy zaczął
grać w Amice-Wronki. Treningi pochłaniały też niemal cały jego wolny czas.
Piłka od zawsze była jego pasją.
Kiedy stawał przed wyborem: wyjście
z kolegami lub trening nigdy nie miał
wątpliwości – trening!
Piłkarz urodził się 12 maja 1988 roku. Jest wychowankiem
Miedzi Legnica, w której grał do 2003 roku. Później przeniósł
się do Amiki Wronki. Zawodnik jest wielokrotnym reprezentantem Polski w kategoriach młodzieżowych.
AC Perugia
włoski klub piłkarski założony w 1905
roku.
Słynni gracze
Renato Curi
Paolo Rossi
Marco Materazzi
Fabio Grosso
Milan Rapaić
Biuro rachunkowe i doradztwa prawnego
„dott. Tadeusz Krzysztofiak – avv. Paola Remigi”
▪Pomoc prawna
▪Sprawy cywilne
▪Upadłość firm
▪Wypadki
▪Rozliczenia podatkowe
▪Prowadzenie księgowości
otwieranie działalności
gospodarczej (partita Iva)
▪Roczne rozliczenia
Podatkowe
▪Praktyki INPS, INAIL
▪Zaświadczenia o
zarobkach
▪Doradstwo prawne w
sprawach pracy
Via Nicolò III, 2 00165 Rzym (niedaleko Watykanu)
tel. / fax. 06.6380949 - 06.39388737 ; kom. 3337764064 – 3939877484
Dott. Tadeusz Krzysztofiak jest wpisany
do Albo dei Dottori Commercialisti w Rzymie;
nr w rejestrze 8120
Avv. Paola Remigi jest wpisana
do Albo degli Avvocati w Rzymie, nr w rejestrze A/25474
16
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 3
01-15 luty 2007
▪ Lacjum
Polska muzyka w Rzymie
Ivan&Delfin
18 lutego br. do Wiecznego
Miasta przyjedzie ponownie grupa Ivan&Delfin.
Zespół powstał w 2002 roku w Warszawie. Wokalistą i
współautorem tekstów jest pochodzący znad Bajkału, Ivan
Komarenko. Kompozytorami
piosenek są Łukasz Lazer i
Wojciech Olszewski.
Ivan w krótkim czasie stał
się bardzo popularną postacią. Pojawił się on m.in. w
serialu „M jak miłość” oraz w
licznych programach telewizyjnych.
Tego samego dnia przed
Polonią rzymską wystąpi także
Bartek Wrona, który zadebiutował w 1997 roku w boybandzie
Just 5. Zespół odniósł sukces
i zdobył wiele nagród, m.in.
Złote Mikrofony “Popcornu”
w kategorii “Najpopularniejszy
zespół roku” w 1997 roku oraz w 1998 roku, Złote
Mikrofony “Popcornu” w kategorii “Przebój roku” za piosenkę “Kolorowe sny” (1997
r.) oraz “Gdzie nie ma róż” (w
1998 r.), dwie nagrody czasopisma “Bravo”: “Srebrne
Otto” w kategorii “Najlepszy
zespół” 1997 roku oraz 1998
roku. Otrzymał też złote, platynowe i multiplatynowe płyty. Łączny nakład sprzedanych
krążków Just 5 przekroczył pół
miliona egzemplarzy.
Jako wokalista Wrona zdobywał też indywidualne wyróżnienia, w tym “Idola roku”
od “Bravo Girl” i stacji TVN
w 1999 roku - pokonując m.
in. Tomasza Lisa, czy Natalię
Kukulską.
W 2001 roku, kiedy istniał
jeszcze zespół Just 5, Bartek
Wrona wydał swoją solową
płytę. Od 2002 roku występuje solo.
W 2004 roku, tuż powrocie z
dwumiesięcznej trasy koncertowej po USA, Bartek pojawił
się w reality show Bar VIP.
Publiczność miała okazję mu
towarzyszyć non stop przez
prawie dwa miesiące.
Koncert odbędzie się o godzinie 18.00, tradycyjnie w
dyskotece Alpheus, niedaleko
stacji metra B (Piramide).
Więcej informacji można
uzyskać dzwoniąc pod numer
3385945593 (Mariusz)
Bartek
Wrona
▪ Emilia Romagna
Czas na polską sztukę
Galeria Sztuki Polskiej „Il
Tempo” powstała pod koniec roku 2005. Na przestrzeni 2005 i 2006 roku w
swojej siedzibie mieszczącej
się w centrum Bolonii przy
via Morgagni 7 zorganizowała trzy wystawy malarzy
polskich: Andrzeja Tobisa,
Elżbiety Kozery, Jacka Rykały
jak również wystawę grafiki
Krzysztofa Skórczewskiego.
Poza tym gościła czeskiego
artystę Pavla Piekara oraz grupę bolońskich fotografików
„Guarda”. W grudniu gościła
wystawę malarstwa włoskiego
pisarza Enzo Pellegrino.
Obecność galerii prezentowanej jako „galeria sztuki polskiej” stała się już zauważalna, szczególnie, że jestto jedyna tego typu instytucja w
Bolonii (jak do tej pory żadna inna nacja nie może pochwalić się galerią prezentującą dorobek własnego narodu).
Równocześnie coraz więcej
osób odwiedzających galerię
zaczyna doceniać sztukę polską, a to dzięki wysokiemu
poziomowi prezentowanych
prac oraz pozytywnym opiniom krytyków.
Na terenie Bolonii działa
kilka zorganizowanych grup
Polaków skupiających wokół siebie liczną grupę włoskich sympatyków. Warto tu
wymienić Stowarzyszenia:
„Dom
Polski”,
„Arco”,
“Nicolò Copernico” oraz „San
Vittore”.
Od wielu lat w Bolonii istnieje Konsulat Honorowy, wokół którego od lat gromadzą
się Polacy. Poza tym od niedawna działa w Bolonii szkoła
polska oraz misja katolicka.
Wszystkie te instytucje i organizacje dzięki stałej współpracy i są w stanie przeprowadzić akcję promującą kulturę
polską w szerokim tego słowa
znaczeniu. Trzeba tu dodać,
że od lat w Cenobbio di San
Vittore organizowane są koncerty muzyki polskiej, które
przyciągają bardzo dużą liczbę
miłośników muzyki, a z inicjatywy konsulatu honorowego
co kilka lat organizowane są
wystawy malarstwa.
Na przestrzeni ostatniego roku Galeria „Il Tempo” nawiązała bardzo interesujące kontakty z organizacjami kulturalnymi na terenie innych miast
Emilii Romagni oraz Toskanii.
Wśród nich należy wymienić stowrzyszenia: „Lo sguardo dell’altro” z Modeny oraz
„Ferrara Pro Art.” z Ferrary.
Stowarzyszenie z Modeny
posiada swoją salę wystawową, ale najczęściej korzysta z
dużego obszaru wystawowego udostępnionego jej przez
miasto w obrębie „Chiostri di
Santa Chiara”, gdzie równocześnie z wystawami malarstwa organizowane są koncer-
ty muzyczne, pokazy tańca,
recytacje poezji itp.
W Modenie działa prężne
stowarzyszenie włosko-polskie mająca duże poparcie u
władz miasta i właśnie , które
wraz z „Lo sguardo dal’altro”
stawai sobie za cel propagowanie kultury polskiej na terenie
Modeny.
Stowarzyszenie z Ferrary
poza swoją salą wystawową
dysponuje bez ograniczeń pomieszczeniami będącymi w
gestii miasta, w tym salami
Zamku Estense o powierzchni
około 1500 m2 oraz Palazzo
dei Diamanti.
Obecnie trwają rozmowy
mające na celu stworzenie stałej ekspozycji wystawienniczo
– handlowej polskich wyrobów w Bolonii i włoskich w
Krakowie.
Na terenie Polski zostały
nawiązane kontakty z wieloma instytucjami, z których
najważniejszą jest Akademia
Sztuk Pięknych z Katowic,
którą ukończyli wszyscy dotychczas prezentowani malarze
oraz Galerią Czas z Będzina,
której właściciel Edward
Szczepańczyk, był współautorem pomysłu założenia galerii
„Il Tempo”. Nawiązano również kontakty z działającą przy
Marszałku Śląskich instytucją
noszącą nazwę Ars Cameralis,
zajmującą się promocją sztuki
województwa śląskiego za granicą, oraz z Biurem Promocji
Polskiej Sztuki Współczesnej
- Galerią Labirynt z Krakowa
organizującą liczne wystawy
zagraniczne artystów krakow-
Edward Szczepańczyk i Dariusz Kmiotek
skich.
Galeria „Il Tempo” planuje
zorganizowanie na przestrzeni 2007 roku szeregu wystaw
indywidualnych i zbiorowych
artystów z Polski*:
Marzec – pierwsza z cyklu
trzech wystawa zbiorowa prezentująca artystów z Krakowa
związana z obchodami 750-lecia uzyskania praw miejskich
przez Kraków
Kwiecień – wystawa indywidualna Zbigniewa Blukacza
- profesora ASP z Katowic.
Czerwiec – druga wystawa
zbiorowa prezentująca artystów z Krakowa
Wrzesień – wystawa indywidualna Anny Doroty
Potockiej
Październik – wystawa indywidualna Grzegorza
Bieniasa
Listopad – trzecia wystawa zbiorowa prezentująca artystów z Krakowa
Grudzień – wystawa szopek
krakowskich
Wszystkie wystawy, o których mowa była wcześniej od-
bywać się będą w salach galerii „Il Tempo a następnie,
jeżeli będzie to możliwe pokazywane w innych miejscach
na terenie Emilii Romagni”
- po uzgodnieniu z włoskimi
partnerami.
Ponieważ Nasz Świat jest
najważniejszym czasopismem
ukazującym się w języku polskim we Włoszech chcieliśmy
prosić o objęcie naszego programu patronatem medialnym
i o ile jest to możliwe informowania na bieżąco Polonię o
naszych wystawach.
Z poważaniem
Dariusz Kmiotek
* terminy wystaw z przyczyn
organizowanych wystaw mogą
ulec zmianie. Szczegółowy i
ukatualniony program ekspozycji organizowanych przez
galerię „Il Tempo” będzie publikowany na łamach „Naszego
Świata” oraz na stronie internetowej www.inforoma.info
Galeria “Il Tempo”
Via Morgagni, 7
40122 Bolonia
galeriailtempo.com
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
17
Kolejne zwycięstwo
młodej tłumaczki
Dorota Michalska - uczennica III
klasy Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego przy Ambasadzie
RP w Rzymie po raz drugi została
laureatką konkursu „Młodzi
Tłumacze” ogłoszonego przez
Polski Ośrodek międzynarodowego
Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci
i Młodzieży ASITEJ
potrzebą zajmowania się literaturą, chęcią rozpowszechnienia jej i jednocześnie personalnym
wyzwaniem.
Z Dorotą Michalską o jej pasji i planach na
przyszłość i rozmawia Danuta Wojtaszczyk
D.W. : Od jak dawna mieszkasz we
Włoszech?
D. M. : Przyjechałam do Włoch gdy miałam 7
lat, w odległym 1995r. W okresie od 1995-2006
spędziłam tutaj 9 lat.
Jak to się stało, że zaczęłaś tłumaczyć poezję?
Zainteresowanie poezją przyszło stosunkowo późno, a samym tłumaczeniem zajmuję się
dopiero od 2 lat .Można powiedzieć, że było
ono naturalnym następstwem pasji literackiej,
Co, Twoim zdaniem, jest najtrudniejsze w
zawodzie tłumacza?
Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się najwybitniejsi tłumacze polscy (Staff,
Barańczak) i można powiedzieć, że jest to zagadnienie uniwersalne.
Mówiąc w skrócie, trudnym zadaniem tłumacza jest znalezienie odpowiedniej równowagi między treścią i formą, to znaczy starać się
przekazać myśl autora nie pozbawiając jednocześnie utworu całej struktury formalnej: rymów czy gier słownych.
Jakie są Twoje zainteresowania i plany na
przyszłość?
Obecnie pierwszym i najważniejszym etapem
jest zdanie matury. A potem jak to się mówi
,,coś się skończy i coś się zacznie”.
Dziękuję za rozmowę
Jeden dzień w redakcji
Stranieri in Italia
Uczniowie Zespołu Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie w ramach
„Warsztatów Dziennikarskich” odwiedzili wydawnictwo Stranieri in Italia i redakcję
„Naszego Świata”. Aspiranci-dziennikarze mieli okazję zobaczyć w jaki sposób powstają
czasopisma wielojęzyczne wydawane przez Stranieri in Italia, portal internetowy o
homonimicznej nazwie oraz uczestniczyli w przygotowaniach serwisów informacyjnych
dla cudzoziemców nadawanych w 6 językach przez Roma Radio w rzymskim metrze.
Zbigniew Herbert
„Przesłanie
Pana Cogito”
Idź dokąd poszli tamci do
ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją
ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród
tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami
i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać
świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
a Gniew twój bezsilny niech
będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych
niech nie opuszcza ciebie
twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy
- oni wygrają
(...) powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych
strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
(...) czuwaj - kiedy światło
na górach daje znak - wstań
i idź
dopóki krew obraca w piersi
twoją ciemną gwiazdę
powtarzaj stare zaklęcia
ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro
którego nie zdobędziesz
(..) idź bo tylko tak będziesz
przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków:
Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów
Bądź wierny Idź
(fragment wiersza)
Zbigniew Herbert
“Il messaggio
di Signor Cogito”
Vai ove sono andati coloro
all’oscuro confine
per il vello d’oro del nulla la
tua ricompensa finale
vai eretto tra quelli che in
ginocchio
tra quelli voltati di spalle e
distrutti in polvere
non ti sei salvato per vivere
hai poco tempo, dobbiamo
dar testimonianza
sii coraggioso ove la mente
fallisce sii coraggioso
solo questo conta nell’ ultimo
giudizio
e la tua Rabbia sia impotente come il mare
ogni talvolta che ti giungerá
la voce dei umiliati e dei feriti
non ti abbandoni mai tuo
fratello il Disprezzo
per i traditori, i carnefici, i
codardi -loro trionferanno
(...) ripeti: sono stato prescelto- forse fra altri migliori
guardati dal trasformare il
tuo cuore in arido deserto
sii pieno d’amore per la
sorgente del mattino
(...) veglia -quando la luce
sui monti ti chiamerà - alzati e vai
finche il sangue tessera il
tuo ombroso destino
sussurra i antichi misteri
di quest umanità le favole e
le leggende
(...)Vai, perché solo cosi sarai accolto nel cerchio di freddi teschi
nel cerchio dei tuoi antenati:
Gilgamesz, Ettore, Rolando
protettori di regni senza confini
di citta in polvere
Sii pieno di fede , Vai
tłum. Dorota Michalska
WARTO PRZECZYTAĆ
Czy czujecie niechęć mając przeczytać książkę gruba
jak cegła i dwa razy cięższą?
Na pewno tak...
Więc polecam Wam ciekawą książkę, której przeczytanie zajmie Wam co najwyżej dwa dni.
Książka ta nosi tytuł
„Oskar i Pani Róża” i napisał
ją Eric-Emmanuel Schmitt.
To tylko około 70 stron
przyjemnej lektury bez długich i nudnych opisów. Jest
to opowieść o uczuciu 10 letniego Oskara do Pani Róży,
wolontariuszki pracującej w szpitalu, jego bardzo interesujących przemyśleniach i rozmowie z Bogiem. Wszystko
napisane jest lekkim, młodzieżowym językiem. Czyta się
ją jednym tchem.Mnie się spodobała, myślę, że Wam też
się spodoba!
Maciej Lachewicz
*Książka ta zainspirowała Otylię Jędrzejczak, do przekazania złotego medalu olimpijskiego na licytację. Pieniądze
z niej uzyskane zostaną przeznaczone dla dzieci chorych na
białaczkę
(przypis Redakcji)
18
naszświat
ROZMAITOŚCI
Nr 3
01-15 luty 2007
WARTO ZOBACZYĆ
“Genua w obiektywie Diany Lapin”
“GIRLS”
w Borgo San Dalmazzo (CN)
28 stycznia br. w Palazzo Bertello
w Borgo San Dalmazzo została otwarta wystawa fotograficzna
Agnieszki Lewszy pt. „Girls”.
Zaprezentowane na wystawie zdjęcia 27-letniej artystki z
Warszawy mają jedną wspólną cechę: są biało-czarne oraz wykonane w stylu lat dwudziestych i trzydziestych poprzedniego wieku.
Kobiety jak lalki, intrygujące
spojrzenia, przedmioty codziennego użytku przedstawione w ironicznych kompozycjach „HomeStyle”, stają się głównymi bohaterami w twórczości Agnieszki
Lewszy.
Artystka urodziła się w 1979
roku w Warszawie. Ukończyła
Akademię Sztuk Pięknych w
Poznaniu. Przez kilka lat mieszkała i pracowała w Stanach Zjednoczonych. Pracowała także dla najważniejszych agencji fotograficznych i graficznych w Polsce i we Włoszech.
Wystawa została zorganizowana pod patronatem Assessorato alla Cultura
del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) i czynna jest do 11 lutego br.
Autoportret
11 stycznia br. w Beriocafè w Genui została otwarta wystawa fotograficzna
Diany Lapin pt. “Genua widziana obiektywem Diany Lapin”. To nie pierwszy
pobyt artystki w Genui, kilka lat temu przyjechała tu jako studentka Erasmusa
i współpracowała z pismem uniwersyteckim “L’Orma”.
Wystawę zainaugurował dyrektor artystyczny Beriocafè, Paolo Vanni.
Diana Lapin urodziła się w 1986 roku w Bielsko-Białej. Od trzech lat zajmuje się fotografią, nie zapominając przy tym o pozostałych dwóch swoich
pasjach: literaturze i poezji. W chwili obecnej studiuje filologię klasyczną
i kulturę śródziemnomorską na uniwersytecie wrocławskim. Brała udział
w kilku konkursach. W 2006 r. zajęła II miejsce w Międzynarodowym
Konkursie Fotograficznym “No Borders”. Brała udział w wielu wystawach
zbiorowych.
Wystawa czynna jest do 11 lutego br.
Więcej informacji na stronie www.beriocafe.it
Z PinCard TELE2,
400 minut to 400 minut
Bez opłaty za poła˛czenie
Rozmawiasz do ostatniej
minuty
POLSKA
EUTELIA
WIND/INFOSTRADA
TELE2
minuty rozmowy
zu telefonu
Edicard Europa
Dialoga
Europa
STACJONARNEGO
280
90
400
PinCard za 5, 10, 20, i 50 euro
PinCard: jest najbardziej ekonomicznym
i bezpiecznym sposobem, by dzwonić
Bezpłatna informacja
do Polski znajdziesz ja˛ we wszystkich
w je˛ zyku ojczystym
·
punktach sprzedazy SISAL.
Wie˛cej informacji uzyskasz pod bezpłatnym numerem
800.951080 lub pisza˛c na [email protected]
Jez·eli ja˛ ku
pis
28/02/07*z do
otrzymasz
1 euro
w prezenc
ie
Wyła˛cznie w wybranych
·
punktach sprzedazy
Konfrontacji dokonano dnia 15 stycznia 2007 roku na podstawie karty i numeru mie˛dzynarodowego pin o wartości 10 euro (z IVA zapłacona˛ przez operatorów) spośród Edicard Europa Eutelia, Dialoga sieci Wind/Infostrada i PinCard Europa
TELE2. Oprócz trwaja˛cych ewentualnych promocji. * 1 euro na bezpłatne rozmowy w prezencie otrzymasz zakupuja˛c karte˛ za 10 euro; 0,50 euro za karte˛ za 5 euro; 2 euro zakupuja˛c karte˛ za 20 euro; 5 euro za karte˛ za 50 euro.
Nasz_Polonia.indd 1
22-01-2007 15:50:22
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
ROZMAITOŚCI
19
WŁOSKA SŁUŻBA ZDROWIA
Jak korzystać z jej usług (Cz. II)
Tessera sanitaria, czyli legitymacja zdrowotna
K
ażda osoba, która zapisała się
do włoskiego narodowego
funduszu zdrowia (SSN) otrzymuje
legitymację zdrowotną.
Legitymacja ta ma postać małej
plastikowej karty. Nanoszone są na
nią następujące dane:numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale),
imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, oraz numer rejestracyjny w
SSN.
Legitymację otrzymuje się bezpłatnie lub po zapłaceniu tzw. ticket.
Legitymacja ta będzie nam potrzebna przy wyborze lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry dla
dziecka, aby wykonać badania w
przychodni lub szpitalu (np. badania
krwi, ekografia, prześwietlenie, itp.).
Legitymację należy również okazać
lekarzowi w razie lekarskiej wizyty
domowej lub hospitalizacji.
Osoby zamieszkujące poza miejscem stałego zameldowania przez
okres przekraczający 3
miesiące nie podlegają
regionalizacji
W razie utraty legitymacji zdrowotnej, po zgłoszeniu faktu na policji, należy wystąpić o wydanie nowego dokumentu w przychodni rejonowej (ASL di zona).
Legitymacja zachowuje ważność
przez okres czasu określony kartą
pobytową. To oznacza, że jeżeli nasza karta pobytowa została wydana
na okres 5 lat, również legitymacja
zdrowotna zostanie wydana na 5 lat.
Cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt we Włoszech na
okres jednego roku, a którzy nie są
zmuszenie do zapisania się do SSN
(o tym, kiedy rejestracja w SSN
jest obowiązkowa, a kiedy nieobo-
wiązkowa pisaliśmy w poprzednim
numerze naszego pisma) otrzymują
legitymację ważną do dnia 31 grudnia roku, w którym dokonujemy rejestracji.
W przypadku rejestracji dobrowolnej składkę ubezpieczeniową należy
wpłacić za okres jednego roku, (nawet jeśli w momencie zapisu okres
ważności naszej karty pobytowej
upływa wcześniej).
Ubezpieczenie zdrowotne w SSN
obejmuje również krewnych pozostających na naszym utrzymaniu (nie
dotyczy to jedynie studentów i osób
„alla pari”).
Kto nie może zarejestrować się
w SSN?
Do włoskiego funduszu zdrowia
nie mogą zapisać się cudzoziemcy
będący w posiadaniu pozwolenia na
pobyt z powodu leczenia (per motivi di cura) lub przebywający we
Włoszech turystycznie (motivi turistici).
Nie dotyczy to kobiet w ciąży oraz
matek, których dziecko urodziło się
w Italii. Przypominamy, że w świetle włoskiego prawa cudzoziemka w
ciąży, nawet jeśli przebywa w Italii
nielegalnie, nie może zostać z Włoch
wydalona, ponadto, ma zagwarantowane prawo do opieki lekarskiej w
okresie ciąży, na czas porodu i po
urodzeniu dziecka.
Kiedy wygasa ważność legitymacji zdrowotnej?
Tessera sanitaria traci ważność
wraz z upływem ważności zezwolenia na pobyt oraz w przypadku
odesłania cudzoziemca do kraju pochodzenia.
Wybór lekarza rodzinnego
We Włoszech każda osoba zarejestrowana w funduszu zdrowia (SSN)
samodzielnie dokonuje wyboru lekarza rodzinnego, czyli lekarza pierwszego kontaktu (medico di base).
Lekarza możemy wybrać z listy
lekarzy rodzinnych dostępnej w rejonowej przychodni zdrowia (niektóre przychodnie publikują takie listy na swoich stronach internetowych).
Zamiast jednak wybierać
lekarza „w ciemno” wskazując na nazwisko lekarza
z listy warto wybrać się do
rejonowej przychodni zdrowia, aby poznać pracujących w niej lekarzy i wybrać osobę, która wzbudza
nasze zaufanie.
Warto też popytać wśród
sąsiadów z usług jakiego
lekarza rodzinnego korzystają. Należy pamiętać, że
we Włoszech wielu lekarzy
pierwszego kontaktu, których usługi
opłacone są z kasy funduszu zdrowia
przyjmuje w prywatnych gabinetach.
To oznacza, że wybierając lekarza
pierwszego kontaktu możemy sugerować się wygodą i zapisać się do
osoby, która przyjmuje w gabinecie
w pobliżu naszego domu lub miejsca pracy.
Wybierając lekarza rodzinnego należy też zwrócić uwagę na godziny przyjęć przychodni lub gabinetu
(w prywatnych gabinetach lekarze
przyjmują często do późnych godzin
wieczornych).
Uwaga! Studenci oraz osoby oddelegowane ze względu na pracę zamieszkujące poza miejscem stałego
zameldowania przez okres przekraczający 3 miesiące nie podlegają tzw.
regionalizacji. To znaczy, że mogę
wybrać lekarza pierwszego kontaktu
w miejscu czasowego zamieszkania.
Jeżeli wybraliśmy lekarza rodzinnego zgodnie z rejonizacją, wybór
ten pozostaje ważny aż do momentu utraty ważności legitymacji zdrowotnej.
Jeżeli natomiast zapisaliśmy się do
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego
o swoich prawach, zadzwoń:
166.105.612
lekarza poza miejscem zameldowania, ze względu na pracę lub studia
po upływie jednego roku musimy
powtórnie zgłosić się do ASL i powtórnie dokonać wyboru lekarza rodzinnego.
Rodzice oprócz lekarza rodzinnego
mogą też wybrać pediatrę dla swojego dziecka. Do pediatry zapisujemy
dzieci w wieku do 6 lat (u pediatry
dziecko będzie mogło się jednak leczyć aż do 14 roku życia).
Dzieci w wieku powyżej 14 lat zapisujemy do lekarza nie pediatry.
Lekarz pierwszego kontaktu to osoba, do której zgłaszamy się w pierwszej kolejności w razie choroby. To
on, o ile to możliwe stawia pierwszą
diagnozę, przepisuje nam lekarstwa
lub wypisuje skierowanie na badania
specjalistyczne lub skierowania na
wizytę u lekarza specjalisty.
Stranieri in Italia
Część trzecia przewodnika ukaże się w następnym
numerze naszego pisma
PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA
ODPOWIEDZĄ OD RAZU
NA TWOJE PYTANIA:
Decreto ussi
Pozwolenie na pobyt
Karta pobytowa
Sanatoria
Wydalenie
Wizy (nie dla Polaków)
Unia Europejska
Łączenie rodzin
Obywatelstwo
Meldunek
Małżeństwo
Prawo jazdy i „patentino”
Mandaty
Ubezpieczenia
Partita IVA
Oświadczenia podatkowe
„Contributi” dla pomocy
domowych
Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
Stranieri in Italia
naszświat
20
Nr 3
01-15 luty 2007
W szkole teatralnej nazywano go “Dużym Bobem”. Dla widzów jest Franzem lub Psem. Dla najbliższych przyjaciół
jest po prostu Bogusiem - czytamy w „Życiu na gorąco”.
Polski twardziel: Bogusław Linda
P
odobno jest najbogatszym polskim aktorem.
Ma przepiękny dom w
podwarszawskim Komorowie,
który otoczony jest wysokim
murem. Mieszka w nim z żoną
i 13-letnią córką.
Urodził się w 1952 roku w
Toruniu. Jest absolwentem
PWST w Krakowie, tam też
w grudniu 1975 r. debiutował na scenie Teatru Starego
im. Heleny Modrzejewskiej.
Później występował w Teatrze
Polski we Wrocławiu oraz
Współczesnym i Studio w
Warszawie.
W latach 1977-1981 był
wykładowcą we wrocławskiej filii krakowskiej PWST.
W filmie debiutował w roku
1973 niewielką rolą w serialu
“Czarne chmury”. Od początku skupił na sobie uwagę krytyków i publiczności zyskując
wiele pochlebnych recenzji.
Niestety, wiele z jego filmów,
które zrobił w okresie 198182 zostało zatrzymanych przez
cenzurę i wyemitowano je dopiero po roku 1987.
Druga połowa lat 80. była
najgorszym okresem w karierze aktora. Często grywał w
trzeciorzędowych koprodukcjach, w związku, z czym nie
zarabiał zbyt wiele.
Ta sytuacja zmieniła się
po otrzymaniu roli w debiutanckim filmie Władysława
Pasikowskiego pt. „Kroll”.
Obraz stał się przebojem, a
sam Linda okrzyknięty został
„twardym facetem” polskiego
kina.
W 1988 r. aktor debiutował po drugiej stronie kamery
reżyserując film “Koniec”, a
trzy lata później zrobił obraz
“Seszele”. Linda również okazyjnie zajmuje się muzykowaniem. W 1997 r. nagrał piosenkę “I’m your man”, która
znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu “Sara”.
A jaki jest w życiu
prywatnym?
Przyjaciele
mówią
o
Bogusiu, że jest człowiekiem o
niebywałej wrażliwości. Ponoć
jest też pesymistą. Uwielbia
adrenalinę i sporty ekstremal-
Mamut
w podwarszawskim
Garwolinie
Podczas prac
z w iąz anych
z
budową
obwodnicy
Garwolina
odnaleziono
szczątki prehistorycznego zwierzęcia
– czytamy w
„Życiu na gorąco”
Koparka niwelująca teren natrafiła na potężne kły, a potem na
równie olbrzymią czaszkę. Wezwani natychmiast archeolodzy,
orzekli z wielką euforią, że są to szczątki mamuta.
Ale co mamut robił w okolicach Garwolina?
Tego jeszcze nie odkryto. Jednak to wykopalisko może rzucić
nowe światło, na to, co działo się na tych terenach przed 150 tysiącami lat.
Archeolodzy liczą na to, że na trasie przebiegu kolejnych obwodnic i autostrad zostaną odnalezione kolejne szczątki zwierząt.
ne. Chociaż jak sam dziś przyznaje, nie jest już tak szalony i
bezkompromisowy, jak przed
kilku laty. Przyznaje się do lenistwa.
Polski playboy?
Pomimo tego, że o jego podbojach krążą legendy, naprawdę w jego życiu liczyło się
kilka kobiet. Przez kilka lat
związany był z Polą Raksą. Na
początku lat 90. poznał swoją
obecną żonę, Lidię Popiel.
Co ceni u kobiet?
U płci żeńskiej ceni klasę.
Odstrasza go głupota, agresja i
zgorzknienie!
12 stycznia br. na ekrany
polskich kin wszedł ostatni film
w reżyserii Bogusława Lindy
pt. „Jasne błękitne okna”.
Jest to opowieść o dwóch
przyjaciółkach, które po latach ponownie się spotykają.
Budzi się pomiędzy nimi uśpioną przyjaźń, która wkrótce zostanie wystawiona na ciężką
próbę...
Anna Malczewska
Leonardo Di Caprio
poszukiwaczem diamentów
Pod koniec stycznia br. na ekrany włoskich kin wejdzie Blood
Diamond (Krwawy Diament), wielka przygoda, opowiadająca o
przemycie diamentów w Sierra Leone
Akcja rozgrywa się w wielkim chaosie,
spowodowanym rebelią w Sierra Leone,
która miała miejsce w latach ’90. W filmie
Leonardo Di Caprio zagrał rolę Danny’ego
Archera, południowoafrykańskiego przemytnika, gotowego zrobić wszystko, aby
zdobyć niesamowity różowy diament.
Na swojej drodze Archer spotyka
Solomona (Djimon Hounsou), rybaka, którego nieszczęściem było znalezienia właśnie
tego diamentu. Obydwaj bohaterowie zawierają porozyumienie i postanawiają wywieźć drogocenny kamień z kraju. Ruszają
na wyprawę przez tereny objęte rebelią, poza tym muszą uwolnić rodzinę Solomona,
która została w międzyczasie porwana.
Krwawy Diament został nakręcony w całości w Mozambiku i Południowej Afryce.
Di Caprio recytuje z akcentem południowoafrykańskim.
Z dwoma filmami, które wyszły w przeciągu kilku miesięcy, poprzedni to The
Departed Martina Scorsese, Leonardo Di
Caprio kontunuje swoją interesyującą przygodę w zawodzie aktora, akceptując przy
tym również role niewygodne: Danny, czło-
wiek poszukujący wyzwolenia po przestępstwach, których dokonał, może Was w pewien sposób do siebie zniechęcić
Blood Diamond (Krwawy Dimaent)
wszedł na ekrany polskich i włoskich kin
26 stycznia br.
Pierpaolo Festa
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
SPORT
Polacy w Turynie
17 stycznia br. w Turynie
rozpoczęła się 23. Zimowa
Uniwersjada, podczas której
wystartowali także polscy
zawodnicy
Po blisko roku, odkąd Justyna Kowalczyk
zdobyła brązowy medal olimpijski w biegu
klasycznym na 30 km, 18 stycznia nasza zawodniczka powróciła do Pregalato i została mistrzynią 23. Zimowej Uniwersjady na dystansie
5 km.
To czwarty medal Kowalczyk zdobyty w zimowych igrzyskach studentów. Przed dwoma
laty w Innsbrucku była najlepsza na 15 km techniką klasyczną, druga na 5 km techniką dowolną i trzecia w sprincie.
Tego samego dnia drugi złoty medal dla
Polski wywalczyła panczenistka Katarzyna
Wójcicka, która była najlepsza w wyścigu na
1500 metrów, który jest jej koronnym dystansem. Polka uzyskała czas 2.00,69 i o 0.09.
sek wyprzedziła Koreankę Yu-Soon Lee oraz
Holenderkę Moniek Kleinsman (2.02,32).
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens
20, 00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax:
06 321 78 95
ambasciatapolonia.it
Wydział Konsularny
Ambasady RP
w Rzymie
Via San Valentino,12
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 300
consolatopolacco.it
Katarzyna Wójcicka / Foto © AP/LAPRESSE
Gdzie będzie grać Radosław Matusiak jeszcze nie
wiadomo. Nie wiadomo także, czy sam zawodnik wie,
czego naprawdę chce...
W
Minister
sportu Tomasz
Lipiec podjął
decyzję
o zawieszeniu
zarządu Polskiego
Związku Piłki
Nożnej. Do
czasu nowych
wyborów do związku zostanie wprowadzony kurator, którym będzie Andrzej
Rusko. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Jako jeden z powodów podjęcia decyzji o ustanowieniu kuratora minister wymienił zaniechanie aktywnych działań w
zwalczaniu korupcji w polskim futbolu.
Wcześniej, na nadzwyczajnym posiedzeniu, mimo nalegań ministra zarząd
PZPN nie podał się do dymisji.
Foto © AP/LAPRESSE
Kubica
wreszcie w nowym bolidzie
Foto © AP/LAPRESSE
Adresy placówek
polskich we Włoszech
Ambasada RP przy
Stolicy Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958,
066994168
Fax.: 066990978
W kręgu Matusiaka! Władze PZPN
Niekończąca się opowieść... zawieszone
numerze grudniowym naszego dwutygodnika napisaliśmy, że włoski klub AC
Roma był zainteresowany naszym piłkarzem. Do transferu jednak nie doszło, a
już na początku stycznia br., polska prasa pisała o włosko-greckiej wojnie o napastnika polskiej reprezentacji. Chodziło
tu o włoski klub Serie A - US Palermo i
Panathinakos Ateny.
Kilka dni temu natomiast, okazało
się, że o Matusiaka starają się także
Anglicy.
Które z miast przypadnie wreszcie do
gustu Radkowi?
Polacy zaczynają być zmęczeni tą telenowelą i wszyscy mają nadzieję, że ta
sytuacja wyjaśni się już niedługo...
Anna Malczewska
21
17 stycznia br. w Walencji został
przedstawiony nowy model bolidu
BMW-Sauber. Właśnie takim egzemplarzem będzie jeździł w tym sezonie
jedyny polski kierowca w F1 Robert
Kubica.
Następnego dnia polski kierowca
po raz pierwszy zasiadł za kierownicą
nowego bolidu.
22-latek na torze w Walencji przejechał zaledwie 39 okrążeń, ze względu
na problemy z ustawieniami F1.07.
Kubica skupił się na dopracowaniu
ustawień nowego bolidu, do których
pewne zmiany wprowadził już wczoraj bardziej doświadczony z dwójki kierowców BMW Sauber Nick
Heidfeld.
Polski zawodnik uzyskał najlepszy czas 1.12,310, a jego kolega z
zespołu, który przejechał 88 okrążeń
- 1.13,490.
Konsulat Generalny RP
Mediolan
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
milanokg.it
Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji
Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it
Wydział EkonomicznoHandlowy Konsulatu
Generalnego RP
w Mediolanie
via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan
Tel.: 02487131 64
Fax: 02405303
Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
Zespół Szkół im. G.
Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
naszświat
22
Nr 3
01-15 luty 2007
3. urodziny „Naszego Świata”
Tak wyglądał pierwszy numer
naszego pisma, który ukazał
się w lutym 2004 roku.
DRODZY CZYTELNICY!
W tym miesiącu „Nasz
Świat” obchodzi 3. urodziny.
Świętujemy je wspólnie,
bowiem pismo jest naszym
wspólnym dziełem, naszymredakcji i Waszym!
„Nasz Świat” to pismo dla
nas wszystkich - Polaków zamieszkałych lub czasowo przebywających we Włoszech.
„Nasz Świat” to miejsce naszego spotkania, forum na który opowiadamy sobie nasze
losy, dowiadujemy się o tym,
co dzieje się w kraju oraz służymy radą jak poruszać się w
gąszczu włoskiej i unijnej biu-
rokracji.
Chociaż każdy jest z nas
inny (tak wynika z zapisu w
kodzie genetycznym) czujemy
się sobie bliscy.
Łączy nas wspólny język,
poczucie przynależności do tej
samej kultury i tradycji.
Mimo tej bliskości w naszych kontaktach często brakuje życzliwości.
Kto wie czy to za sprawą
narodowej tendencji do narzekania, czy za sprawą innego,
niewyjaśnionego mechanizmu,
kiedy spotykamy się na emigracji patrzymy na siebie wilkiem.
Zamiast cieszyć się z sukcesu naszego współziomka, jesteśmy podejrzliwi, wszędzie
węszymy cwaniactwo, fałsz i
korupcję.
Z zazdrością patrzymy na
tych, którym się powiodło, czy
to w życiu osobistym, czy zawodowym. Mówimy: „miał
plecy”, „cwaniactwem się w
życiu ustawił”, itp.
Prawda jest chyba jednak
inna.
Większość z nas ciężko pracuje. Niejednokrotnie odkłada-
my na bok osobiste ambicje i
harujemy w pocie czoła, niekiedy jak niewolnicy, zaciskając zęby i odkładając każdy
zarobiony cent, aby zapewnić
lepsze życie najbliższym.
Dlatego z okazji urodzin
naszego pisma życzmy sobie
przede wszystkim życzliwości
i abyśmy pozbyli się naszej
niezbyt pozytywnej cechy narodowej: mani porównywania
się z innymi.
Prowadzi nas bowiem ona
do dwóch skrajnych zachowań: pychy lub zgorzknienia,
zawsze bowiem znajdujemy
kogoś lepszego i gorszego od
siebie.
Nie zawsze możemy służyć
sobie pomocą, zawsze jednak
możemy się wspierać.
Słuchajmy się wzajemnie,
dzielmy się naszymi radością
i smutkami.
Pamiętajmy: „radości dzielona jest podwójną radością,
boleść dzielona połową boleści”.
Czego sobie i Wam życzymy
Danuta Wojtaszczyk
i Anna Malczewska
Kartka z historii
Pierwszy numer „Naszego
Świata”, trzynastego tytułu
wydawnictwa Stranieri in
Italia, specjalizującego się w
prasie obcojęzycznej, liczył
16 stron i był w całości dziełem Agnieszki Bladowskiej i
Joanny Pachli. Ukazał się on
w lutym 2004 r.
Pismo powstało w szczególnym momencie w historii
Polski – parę miesięcy przed
przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.
W lutym 2006 r. redagowaniem pisma zajęły się
Danuta Wojtaszczyk i Anna
Malczewska. Pragnieniem
redaktorek było stworzenie gazety, która byłaby
płaszczyzną spotkania dla
Polaków we Włoszech – zarówno tych zamieszkałych
na stałe jak pracujących sezonowo. W ich zamierzeniu pismo powinno być tworzone dla i przy współpracy z czytelnikami. Idea ta
została pozytywnie przyjęta
przez czytelników. Wielu z
nich nadesłało do redakcji
obszerną odpowiedź na ankietę dotyczącą kształtu pisma. Ponadto coraz częściej i
chętniej czytelnicy nadsyłali
swoje historie, dzielili się
swoimi spostrzeżeniami. Na
apel odpowiedzieli również
najmłodsi czytelnicy : kilku
i kilkunastoletni, którzy na
łamach strony dla dzieci i
młodzież publikowali próbki swojej twórczości literackiej.
W październiku „Nasz
Świat” stał się dwutygodnikiem. Wszyscy życzymy sobie jednak, żeby dystrybucja funkcjonowała lepiej,
(zwłaszcza ci, którzy zaprenumowali nasze pismo) i
żeby z czasem polepszyła
się jakość papieru i druku.
Miejmy nadzieję, że 2007 r.
przyniesie wiele pozytywnych zmian.
ie.
b
ie
C
la
d
,
h
ic
k
t
s
y
z
s
la w
D
.
y
w
io
n
a
k
z
s
ie
m
t
y
d
k i niezależnych.
e
ja
r
k
ch
ny
m
%
je
0
na
0
w
kó
1
ni
ow
ie
Nareszc
iemców, zarówno dla prac
dający potrzebom cudzoz
NASZ KORESPON
DENT
iegła
adomość, która ob
To już oficjalna wi
eszkał 100% kredyt mi
cały świat. Powsta
poróww
łatwiej dostępny
niowy, elastyczny i
rą był
cią, kiedy to barie
naniu z przeszłoś
nika.
na sytuacja pracow
język lub niestabil
caiem
ł z myślą o cudzoz
Nasz kredyt powsta
cych
milionerami, pragną
ch, którzy nie są
zakupić mieszkanie.
w
wszystkich szczegółó
Nie podano jeszcze
, że
erty, ale wydaje się
tej niesamowitej of
Na
a.
ion
zostanie ujawn
wkrótce tajemnica
nie
ta adomo jedynie, że
dzień dzisiejszy, wi
infort prawdziwa. Więcej
jes
ta
er
of
ta
wi
mo
sa
ny nuwoniąc pod bezpłat
macji uzyskasz dz
mer: 800 900 300.
ebie.
prawda, 100% dla Ci
100% kredyt, 100%
gnij po
runki umowy się
Aby poznać wa
dziesz w
yjne, które znaj
ulotki informac
jących z
lub u współpracu
naszej siedzibie
kredytowych.
nami doradców
zebraniu
ga to pomoc w
Oferowana usłu
mentacji.
niezbędnej doku
10e0dy%
t
kr
y
w
o
i
n
a
mieszk
e.
i
b
e
i
C
a
l
d
e
i
n
l
ja
Powstał spec
y
Artykuł reklamow
szkaniowy odpowia
Powstał 100% kredyt mie
Numero Verde
zymać
tr
o
o
g
k
ja
,
s
a
n
j
ta
y
Zap
800.900.300
8.30
do piątku 9.30-1
: od poniedziałku
go
we
rko
mó
ko
- Iscr. UIC n. 38317
efonu
ISI Financial S.p.A.
wa również z tel
Bezpłatna rozmo
Nr 3
01-15 luty 2007
naszświat
STRONA CZYTELNIKÓW
Czytelnicy polecają
23
HOROSKOP
BARAN (21.03.-19.04.)
Myśl pozytywnie. Masz szansę rozszerzyć swoje terytorium. Znajdziesz to, czego ci potrzeba.
Konieczna jest jednak równowaga pomiędzy
pragnieniem bycia sobą, a chęcią dominowania.
Łódki pełne
krewetek
BYK (20.04.-20.05.)
Całkowita odnowa psychiczna, może zmienić
twoje życie na lepsze. Wzrośnie szansa logicznego uzasadnienia swoich decyzji. O otwarta
postawa do świata prowadzi do przekroczenia
barier.
Składniki:
2 średnie ładne cykorie
1 pęczek szczypiorku
1 opakowanie krewetek deserowych
1 opakowanie mascarpone
sól, pieprz
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)
Sposób przygotowania:
Z cykorii wybieramy najładniejsze liście, które
myjemy i zostawiamy aż wyschną .
Do mascarpone dodajemy pocięty drobno szczypiorek (dużo) oraz sól i pieprz do smaku.
Następnie tak przygotowana masę z mascarpone
nakładany na liść cykorii a na wierzch posypujemy
krewetkami deserowymi. Wszystko ładnie układamy na liściach sałaty. Jest do danie wyjątkowo szybkie i smaczne doskonale na przystawkę.
Smacznego
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI
ROMA
n. 203/2004 del 07-05-2004
Via V. Maroso, 50 - 00142 Roma
[email protected]
Tel. 06.8741.0618
Fax 06.8741.0528
DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Talamo
DIRETTORE EDITORIALE
Federica F. Gaida
CAPOREDATTORE
(REDAKTOR NACZELNY)
Danuta Wojtaszczyk
VICECAPOREDATTORE
Anna Malczewska
COLLABORATORI
Milena Trezzani, Agnieszka Wilk,
Irena Wachowska,
Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Andrea de
Rossi, Stefano Camilloni, Andrea Gagliardi
SEGRETARIO DI REDAZIONE
Stephen Ogongo
IMPAGINAZIONE
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
EDITORE
Stranieri in Italia srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0333 fax 06.8741.0528
E-mail: [email protected]
PUBBLICITA’
ISI Etnocommunication srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0999 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUZIONE LOCALE
E ABBONAMENTI
Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim)
Stranieri in Italia srl
Tel. 06.8741.0507 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUTORE NAZIONALE
MESSAGGERIE INTERNAZIONALI
Via Manzoni, 8 - 20089 Rozzano Numero
verde 800827112
CSQ
Centro Stampa Quotidiani S.p.A.
Via dell’Industria, 52
25030 - Erbusco (BS)
Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń
Numer oddano do druku 23.01.2007
RAK (22.06.-22.07.)
Sprawdź, czy wykorzystałeś wszystkie możliwości. Warto stawiać na swój intelekt, ale możliwa dekoncentracja. Nieoczekiwane sploty wydarzeń prowadzą do sukcesu, ale przemyśl formę swojej autoprezentacji.
LEW (23.07.-22.08.)
Andrzej
naszświat
Zrozumiesz plusy i minusy skomplikowanych
spraw. Pociągniesz za sobą innych. Zdobędziesz
uznanie poprzez zmianę sposobu życia i większą elastyczność. Możesz osiągnąć zamierzony
cel.
Droga Redakcjo,
(…) Jestem we Włoszech od 3
miesięcy i dopiero w styczniu br.
przypadkiem natrafiłem na Wasz
dwutygodnik, który bardzo mi się
spodobał.
(...) Przyjechałem do Włoch prosto z Irlandii. Powodem zmiany
mojego miejsca zamieszkania była po prostu „miłość”. Zakochałem
się we Włoszce, która studiowała w
Dublinie.
Od momentu wejścia Polski do
Unii Europejskiej, w Irlandii wydawany jest „Polski Express”,
gazeta, która jest bardzo przydatna polskiemu emigrantowi.
Ucieszyłem się bardzo, kiedy znalazłem w kiosku „Nasz
Świat”, w którym jest tak wiele interesujących mnie i Polaków
zamieszkałych w Italii (myślę) artykułów.
Życzę powodzenia i oby tak dalej
Pozdrawiam serdecznie całą Polonię Włoską
Krzysztof
Szanowny Panie,
dziękujemy za słowa pochwały dla naszego dwutygodnika.
Cały czas staramy się ulepszyć nasze pismo. Dlatego też kilka
miesięcy temu zamieściłyśmy na łamach „Naszego Świata” kilka pytań do Czytelników z prośbą o wypowiedzenie się na temat
kształtu i zawartości gazety. Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi i
dzięki temu nasze pismo „krok po kroku” staje się , naszym zdaniem, coraz bardziej interesujące dla Polaków mieszkających
we Włoszech.
Wiemy, że jest jeszcze dużo do zrobienia, mamy jednak nadzieję, że Czytelnicy będą nam również sygnalizować o ewentualnych błędach i niedociągnięciach.
Redakcja
Jeśli pojawi się u ciebie chęć dokonania zmian
życiowych i zrobisz to bez wysiłku, Sprzyja
odwaga w nowych przedsięwzięciach. Nie
poddasz się zwątpieniu i odkryjesz w sobie
nowe moce.
PANNA (23.08.-22.09.)
Nowe perspektywy rozwoju. Spotkania towarzyskie mogą przebiegać w inny sposób niż to
było planowane. Nie poddasz się naciskom ludzi nerwowych.
WAGA (23.09.-22.10.)
Sprzyja spokój i dystans do świata. Konieczne
jest wewnętrzne rozluźnienie i radość życia.
Sprzyjające okoliczności pomogą ci zrealizować ukryte pragnienia. Nie odgradzaj się od
nowych ludzi.
SKORPION (23.10.-21.11.)
Przystosuj się do ewentualnych zmian. Kontroluj
swoje reakcje. Chwilowo trzeba będzie wykazać
się większą elastycznością. Obudzi się w tobie
nadzwyczaj twórcza siła, ale sprawy obowiązkowe muszą zostać zrealizowane.
STRZELEC (22.11.-21.12.)
Wzrastają twoje siły witalne. Dobry czas dla
nowości. Swe wizje możesz śmielej wcielać w
życie. Pojawią się zwolennicy twoich koncepcji. Obierzesz nową obiecującą strategię działań. Odrzucisz schematy.
KOZIOROŻEC (22.12.-19.01.)
Dzięki trafnym decyzjom przyjmiesz lepszy
kierunek działania. Pozytywnie rozwiążesz
trudne sprawy. Pojawią się propozycje ustabilizowania w nowy sposób dotychczasowego
sposobu życia.
WODNIK (20.01.-18.02.)
Tutaj kupisz “Nasz Świat”
LOMBARDIA
Busto Arsizio:
Piazza Trento-Trieste
Piazza Garibaldi
C.so XX Settembre
•
Legnano:
kiosk na Via Ferruccio
Nie zniechęcaj się, jeśli ważne dla ciebie sprawy ulegną przesunięciu w czasie. Uważaj, aby
nadmiar energii połączony z mało trafną oceną
sytuacji nie spowodował, że się przestaniesz liczyć z realiami życia. Zrelaksuj się.
RYBY (19.02.-20.03.)
Szansa na spotkanie z ciekawymi ludźmi.
Zwiększy się twoja aktywność i spontaniczność.
Możliwa inspiracja ze strony osób trzecich.
Bądź dobrej myśli. Odkryjesz wagę stabilnych
kontaktów z przyjaciółmi.
aut min rich.
* minutaggio calcolato rispetto ad una telefonata verso Lima/Perù non comprensiva di surcharge. Surcharge da fisso € 0,02 , surcharge da cabina € 0,14 , surcharge da mobile (non Wind) € 0,23 , surcharge da mobile Wind € 0,15 , surcharge da geografico
€ 0,01. I minuti e le tariffe sono soggetti a variazione con preavviso di 7 gg. I nuovi termini e condizioni sono disponibili presso i nostri punti vendita. Per le tariffe complete consultare www.unioncard.it
** quick pay o receive money o send money.
Ti regaliamo
20
minuti
*
di telefonate!
• Fai un SEND
**
• Invia un SMS al 348 011 7895
con il tuo MTCN e “SI”
• Ricevi subito sul tuo cellulare un
PIN telefonico in regalo!
Per partecipare alla nuova promozione lanciata dalla Angelo Costa s.r.l., ogni cliente interessato a prendervi parte dovrà effettuare una transazione di Money Transfer (Send,
Receive, Quick Pay) nel periodo 22 dicembre 2006 - 31 marzo 2007 e dovrà inviare solo una volta un SMS con l’MTCN (Money Transfer Control Number) della transazione al
numero 348 011 78 95, aggiungendo la scritta: “SI” per ottenere subito € 0,50 di telefonate gratuite, per autorizzare il trattamento dei dati personali oltre che per la manifestazione
in oggetto anche per ricevere informazioni in merito a successive iniziative promozionali.
Consultate il regolamento completo sul sito www.angelocosta.it
Numero Verde
800.22.00.55
www.angelocosta.it

Podobne dokumenty

Wzrosły składki INPS dla opiekunek Pracujesz we

Wzrosły składki INPS dla opiekunek Pracujesz we świadczeń rodzinnych. Ze strony można pobrać również formularz potrzebny do złożenia podania o przyznanie zasiłku rodzinnego. Druk nosi nazwę ANF. 42. Uwaga! Pamiętajmy, aby wszystkie zaświadczenia...

Bardziej szczegółowo