otwórz plik - POLIKLINIKA MSWiA OLSZTYN

Komentarze

Transkrypt

otwórz plik - POLIKLINIKA MSWiA OLSZTYN
nasz personel
SŁOWO DYREKTORA
Od 70 lat Mieszkańcy Warmii i Mazur, funkcjonariusze służb
mundurowych oraz turyści odwiedzający Olsztyn otrzymują
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie wszechstronną pomoc medyczną
w chorobie i stanach zagrożenia życia. Kompleksowa dbałość o zdrowie naszych Pacjentów oparta jest na profilaktyce, edukacji, diagnostyce i leczeniu z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia
kadry medycznej Polikliniki oraz nowoczesnych urządzeń i technologii medycznych.
Siedemdziesiąt lat dynamicznego rozwoju Polikliniki to zasługa władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych. Ale przede wszystkim to zasługa wszystkich Pracowników Szpitala.
Jesteśmy dumni, że Mieszkańcy Warmii i Mazur doceniają i akceptują naszą pracę i służbę
Społeczeństwu.
Dyrektor SP ZOZ MSW
z W-MCO w Olsztynie
DYREKCJA SZPITALA NA PRZEŁOMIE LAT
ppłk lek. Amelia Bronwald
lek. med. Marek Zał´ski
(2000 - 2001)
ppłk dr n. med. Tadeusz Kołodziejczyk
lek. med. Ireneusz Wojciechowski
(2001 - 2002)
ppłk lek. Stefan Formella
lek. stom. Bohdan Michniewicz
(2002 - 2004)
płk lek. Władysław Wysocki
dr. in˝. Janusz Chełchowski
(2000, 2004 - 2014)
płk lek. Jerzy Horaczuk
in˝. Marian Stempniak
(2014 - )
płk lek. Antoni Celmer
(1979 - 2000)
DYREKcjA szpitala
Dyrektor in˝. Marian Stempniak
Zast´pca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Magdalena Sapryka
Zast´pca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Jacek Owczarczyk
Zast´pca Dyrektora ds. Piel´gniarstwa
mgr piel. Beata Siwik
Antoni Celmer – Uśmiechnięty Dyrektor
Urodzony w Kikóle w 1935 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, a następnie
podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukończył
w 1961 r. Został specjalistą I st. z zakresu chorób wewnętrznych i II st. z organizacji ochrony
zdrowia.
Od początku kariery związany z SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie. W latach 1961–
1971 pracował jako asystent na oddziale wewnętrznym, w latach 1971–1979 jako zastępca
dyrektora do spraw lecznictwa, a od 1980 r. pełnił funkcję dyrektora naczelnego. Obecnie
pracuje w szpitalu jako pełnomocnik ds. pacjenta. Uważany za ojca Polikliniki.
Był prezydentem Rotary Club w latach 1991–1992, członkiem
zarządu klubu sportowego „Gwardia” Olsztyn, wiceprzewodniczącym komisji zdrowia MRN w Olsztynie w latach 1982–1985.
Od lat związany z Domem Dziecka w Szymonowie. Jego dobroczyńca, troskliwy opiekun,
przyjaciel dzieci. Swoim zaangażowaniem i wrażliwością „zaraża” wielu znajomych lekarzy,
członków klubu „Rotary” i biznesmenów z zagranicy, zachęcając do włączenia się w działania
na rzecz dzieci, które z uśmiechem nazywają go „wujek Tolek”. Za wielkie serce, pomoc, przyjaźń, zgłoszony przez wychowanków Domu do odznaczenia Kawalera Orderu Uśmiechu, którego wręczenie nastąpiło 22.06.1995 r. właśnie w Szymonowie.
Prywatnie pasjonat, filantrop, podróżnik, skromny człowiek z wielkim sercem.
Antoni Celmer – Uśmiechnięty Dyrektor
Oddział Kliniczny Chemioterapii
z ośrodkiem Chemioterapii jednodniowej
Lekarz kierujàcy oddziałem
lek. med. Anna Słowiƒska
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr piel. Irena Bil
Zajmujemy si´ leczeniem systemowym nowotworów złoÊliwych, które obejmuje chemioterapi´, leczenie hormonalne i wspomagajàce, a tak˝e nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemioterapià, jak i radioterapià. W zakresie naszych kompetencji le˝y równie˝ leczenie powikłaƒ zwiàzanych z terapià nowotworów.
Zało˝eniem jest szybka i całoÊciowa
diagnostyka, krótkotrwała hospitalizacja,
a nast´pnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradni Chemioterapii zintegrowanej z Oddziałem. Oddział prowadzi
leczenie w ramach kontraktu z NFZ, realizuje eksperymentalne metody leczenia,
w ramach procedury leczenia niestandardowego, jak równie˝ w ramach mi´dzynarodowych badaƒ klinicznych.
Od 2008 roku, dzi´ki nowopowstałemu
Wydziałowi Nauk Medycznych przy Uniwersytecie Warmiƒsko-Mazurskim, Oddział Chemioterapii zyskał status Oddziału
Klinicznego.
Od dołu od lewej: Irena Bil, Anna Słowiƒska, Marzenna Ziomek
II rzàd od lewej: Mateusz Malik, Karolina ˚ukowska, Bo˝ena Struzik, Jolanta Nyt,
Małgorzata Czerniawska-Meler, Marta Szwajkiewicz-Puza, Karolina Modrzejewska,
El˝bieta Lipska-Kozłowska, Katarzyna Szymaƒska
III rzàd od lewej: Joanna Gosik, Iwona Nosek, Iwona Jankowska-Grzyb, El˝bieta Abramczyk,
Beata Bogdan-Lemecha, Walentyna Baczul-Kuciejewska, Adriana Oleszkiewicz, Dawid Sigorski
ośrodek Chemioterapii jednodniowej
Kierownik OÊrodka
lek. med. Małgorzata Czerniawska-Meler
Piel´gniarka Koordynujàca
Barbara Pstràgowska
Osobom zamieszkałym w Olsztynie, b´dàc w odległoÊci, z której dojazd nie sprawia problemu, jesteÊmy w stanie zapewniç
podawanie leków przeciwnowotworowych w trybie hospitalizacji jednodniowej w pododdziale – OÊrodku Chemioterapii Jednodniowej.
Od dołu od lewej: Maria Zacheja-Gàtarz, Krystyna Krajewska, Mariola Butkiewicz, Aldona Wykowska
I rzàd od lewej: Karolina ˚ukowska, Anna Jakubczak, Iwona Jankowska-Grzyb,
Barbara Pstràgowska, Małgorzata Czerniawska-Meler
II rzàd od lewej: Urszula Lasota, Patrycja PodleÊ, Joanna Lipnicka, Dawid Sigorski, Iwona Sudoł
zakład radioterapii i oddziały kliniczne radioterapii
z pododdziałem onkologicznym
Kierownik Zakładu i Lekarz kierujàcy Oddziałem Klinicznym
Radioterapii prof. dr hab. med. Lucyna K´pka
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr Beata Szeszko
Radioterapia to obok chirurgii najstarsza metoda leczenia nowotworów. Dysponujemy nowoczesnà aparaturà medycznà.
W Zakładzie Radioterapii posiadamy trzy akceleratory liniowe, tomograf komputerowy, aparat do brachyterapii HDR,
trzy niezale˝ne systemy przestrzennego planowania leczenia oraz precyzyjnà aparatur´ kontrolnà i pomiarowà.
Zainstalowany w 2012 roku akcelerator Trubeam firmy Varian to najnowoczeÊniejsze
na rynku urzàdzenie do radioterapii i drugie takie w Polsce.
Realizujemy procedury wysokospecjalistyczne w technikach IMRT, radioterapii stereotaktycznej mózgu, stercza, płuc, oraz
radioterapii sterowanej obrazem (IGRT). Do
okreÊlania ruchomoÊci guzów nowotworowych wykorzystujemy bramkowane oddechowo badania tomografii komputerowej.
W napromienianiu nowotworów stercza
wszczepiamy pacjentom specjalne złote
markery pod kontrolà USG, umo˝liwiajàce
bardzo precyzyjnà lokalizacj´ prostaty podczas radioterapii.
Od lewej siedzà: Hanna SzczeÊniak, Joanna Minczewska, Lucyna K´pka, Beata Szeszko,
Małgorzata Karpicz, Ewa Wasilewska-TeÊluk, Gra˝yna Ibron
Od lewej stojà (I rzàd): Urszula Jakoƒczuk, Katarzyna Pawłów-Pyrka, Małgorzata Filipiak,
Beata Czeremszyƒska, Katarzyna Białas, Alina PłucyÊ, Agnieszka Ounap-Karnak, Barbara Połubiƒska,
II rzàd od lewej: El˝bieta Czajkowska, Katarzyna Szczepan, Iwona Trzciƒska, Łukasz Niesporek,
Karolina Osowiecka, Irena Rzatkiewicz, Marzena Strzelecka, Monika Ruciƒska,
Danuta Domaƒska, Krzysztof Gliƒski, Grzegorz Wołàkiewicz, Jarosław Kołb-Sielecki
zakład radioterapii i oddziały kliniczne radioterapii
z pododdziałem onkologicznym
Piel´gniarka Koordynujàca Oddziałem Klinicznym
Radioterapii III Małgorzata Karpicz
Piel´gniarka Koordynujàca Oddziałem Klinicznym
Radioterapii II mgr Anna Maczuga
Piel´gniarka Koordynujàca Zakładu Radioterapii,
Brachyterapii i Poradni Radioterapii
mgr Alina PłucyÊ
Kierownik Zespołu Techników Radioterapii
mgr Gra˝yna Ibron
Siedzà od lewej: El˝bieta Markiewicz, Iwona Warchoł, Kinga Chyła, Monika Prokopiak
Stojà od lewej: Zbigniew Budzyƒski, Joanna Ruciƒska, Gra˝yna Ibron, Marta Gła˝ewska,
Ewa Kacprzak, Marta Kazimierska, Magdalena Mizura, Joanna Gumiƒska,
Ilona Rokicka, Izabela Jasiƒska, Angelika Tyborska
oddział kliniczny chirurgii onkologicznej
Lekarz kierujàcy oddziałem
lek. med. Andrzej Lachowski
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr El˝bieta Grzeszczak
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ramach Szpitala Ministerstwa Spraw Wewn´trznych z WarmiƒskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 2004 roku. Rocznie w Oddziale leczonych jest około 3600 pacjentów z chorobami nowotworowymi. Od stycznia 2015 roku realizowana jest Szybka Âcie˝ka Onkologiczna.
DziałalnoÊç kliniczna oddziału skupia si´ na
nast´pujàcych zagadnieniach chirurgii
onkologicznej i urologii:
• nowotwory piersi – du˝à uwag´ przywiàzuje si´ do leczenia oszcz´dzajàcego
gruczołu piersiowego w przypadku raka
piersi,
• nowotwory przewodu pokarmowego
ze szczególnym uwzgl´dnieniem raka
˝ołàdka, trzustki, wàtroby, jelita grubego
i przełyku,
• nowotwory tkanek mi´kkich, gruczołów
dokrewnych, skóry (w tym czerniak),
a tak˝e guzy Êlinianek, wargi dolnej, nosa
i mał˝owiny usznej,
• nowotwory układu moczowo-płciowego:
rak nerki, p´cherza moczowego, jàder
i pràcia,
• nowotwory tarczycy i nadnercza.
Profesjonalnà opiek´ nad pacjentami zapewnia doÊwiadczony i wykwalifikowany
personel medyczny (lekarze, piel´gniarki
i opiekunki medyczne).
I rzàd od lewej: Gra˝yna Licznerska, Beata Cichocka, Olga Gawryluk, Bo˝ena Laskowska-Kaczmarczyk
II rzàd od lewej: Małgorzata Dzi´cioł, Danuta Szok, Henryka Hrycyna, Gra˝yna Kuciel-Lisieska,
El˝bieta Grzeszczak, Sławomira Urban, Renata Łukaszewicz
III rzàd od lewej: Zbigniew Masłowski, Andrzej Lachowski, Janusz Godlewski, Janina Łojewska,
Konrad Wroƒski, Sylwia ˚ołnierczyk, Sylwia Woltman
oddział Hematologii
Lekarz kierujàcy oddziałem
dr n. med. Wanda Knopiƒska-Posłuszny
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Nojkampf
Oddział Kliniczny Hematologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie rozpoczàł działalnoÊç 1 paêdziernika 2012 roku jako odzew na rosnàce potrzeby w zakresie intensywnego
leczenia hematologicznego w województwie warmiƒsko-mazurskim.
Celem działalnoÊci Oddziału jest nowoczesna diagnostyka oparta na badaniach
immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych, leczenie całej gamy schorzeƒ
hematologicznych, takich jak ostre białaczki,
chłoniaki złoÊliwe, szpiczaki mnogie czy
przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne oraz
działalnoÊç dydaktyczna w zakresie hematologii i transplantologii w ramach Katedry
Chorób Wewn´trznych UWM.
Diagnostyka i leczenie oparte na standardach europejskich i Êwiatowych to dewiza
działania Oddziału.
Jednym z celów strategicznych oddziału
jest dalszy rozwój specjalistycznej diagnostyki hematologicznej, w tym cytometrii
przepływowej, diagnostyki cytogenetycznej
i molekularnej oraz utworzenie na bazie istniejàcego ju˝ oddziału oÊrodka transplantacji szpiku kostnego.
Od lewej stojà: dr. Wanda Knopiƒska-Posłuszny, Wioletta Dràg, Katarzyna Niezgoda,
Dorota Staszyƒska, Małgorzata W´der-Trzeciak, Elwira Cichowicz-Stankiewicz,
Waldemar Kulikowski, Katarzyna Jasiƒska, Przemysław Kwiatkowski
Od lewej siedzà: Beata Grajewska, Katarzyna Nojkampf, Ewa Tyllo, Edyta Cichocka
Oddział ginekologiczny i ginekologii onkologicznej
Lekarz kierujàcy oddziałem
dr n. med. Leszek Fràckowiak
Piel´gniarka Oddziałowa
Jolanta Janowska
To nowoczesny oddział z pełnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym i kadrà wyszkolonà we wszystkich nowoczesnych
technikach diagnostyki i leczenia chorób kobiecych. Oddział jest ukierunkowany na niesienie pomocy zarówno w przypadku
leczenia niepłodnoÊci, patologii, schorzeƒ wieku pomenopauzalnego jak i leczenia nowotworów narzàdów płciowych kobiety.
Wykonujemy operacje przy pomocy nowoczesnych technik małoinwazyjnych – laparoskopii i histeroskopii oraz w tradycyjny
sposób przy leczeniu mi´Êniaków macicy
i torbieli jajników. Przeprowadzamy równie˝
operacje w schorzeniach nowotworów:
raka trzonu macicy, raka szyjki, raka sromu
z wykorzystaniem nowoczesnej metody
oznaczenia w´zła wartownika.
Na oddziale dbamy równie˝ o komfort ˝ycia
kobiety przy schorzeniach nietrzymania
moczu – zakładamy podcewkowo taÊmy
metodà TOT. Naszym pacjentkom zapewniamy nie tylko profesjonalnà opiekà lekarskà i poło˝niczà, ale tak˝e rodzinnà
atmosfer´, która szybciej pozwala powróciç
do zdrowia.
Od lewej siedzà: Jolanta Szczupakowska, Leszek Fràckowiak, Justyna Brzeziƒska-Stankiewicz
Od lewej stojà: Mariola Po∏oƒska, Beata Szcz´sna, Jolanta Stypu∏kowska, Teresa Lipowska,
Jolanta Janowska, Maria Bestecka, Iwona Dziermaƒska
oddział chorób wewnętrznych i diagnostyki onkologicznej
z pododdziałem kardiologicznym
Lekarz kierujàcy oddziałem
lek. med. Krzysztof Antoniak
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr piel. Danuta Zalewska
Piel´gniarka Koordynujàca
Beata Lipka
Oddział Chorób Wewn´trznych leczy miesi´cznie około 250 osób. W skład oddziału wchodzi Pododdział Kardiologiczny.
Dysponuje on salà Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z 4 doskonale wyposa˝onymi łó˝kami. Posiadamy nowoczesnà pracowni´ endoskopowà gdzie wykonujemy pełny zakres badaƒ endoskopowych przewodu pokarmowego oraz
bronchofiberoskopi´.
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej posiada nowoczesny echokardiograf, zestaw do prób wysiłkowych
z bie˝nià i cyklergometrem, holtery do badaƒ
EKG i ciÊnienia.
Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç naszych specjalizacji lekarskich wykonujemy pełen zakres badaƒ diagnostycznych w dziedzinie
chorób wewn´trznych.
Oddział posiada akredytacj´ Ministerstwa
Zdrowia umo˝liwiajàc specjalizacj´ lekarzy
w zakresie chorób wewn´trznych.
Osoby siedzàce od lewej: Zalewska Danuta, Lipka Beata, Skowroƒska Wiesława
Osoby stojàce od lewej (I rzàd): Wilczek-Katkowska Wiesława, Domagała Barbara, Przybysz Violetta,
Socha-Romanek Agnieszka, Góralczyk Izabela, Onopa Halina, Sobotko Małgorzata
II rzàd: Glinka Maciej, Janiszewski Jacek, Guzikowska Kamila, Woêniak Joanna,
Wierzbowska Katarzyna, Roszkowski Marek, Białczak Tomasz, Górczyƒski Łukasz
oddział kliniczny chirurgii ogólnej
z pododdziałem otolaryngologicznym
Lekarz kierujàcy oddziałem
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr Bogusława Bigus
Klinika Chirurgii Ogólnej powstała w czerwcu 2008 roku na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie.
Jest to aktualnie jednostka nie tylko diagnostyczno-lecznicza, ale i naukowo-dydaktyczna o bogatych tradycjach z zakresu
chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej.
Dzi´ki nowoczesnej diagnostyce obrazowej
i endoskopowej mamy mo˝liwoÊç precyzyjnego ustalenia rozpoznania chorób
chirurgicznych z uwzgl´dnieniem nowotworów ju˝ we wczesnym okresie.
Dotychczas Oddział Chirurgii Ogólnej, a aktualnie Klinika jest w regionie północnowschodniej Polski wiodàcym oÊrodkiem
w leczeniu chirurgicznym schorzeƒ gruczołu
tarczowego z uwzgl´dnieniem nowotworów
i chorób przytarczyc, z poszerzeniem zakresu zabiegów o inne gruczoły dokrewne
(nadnercza). Operacje przepuklin wykonywane sà nowoczesnymi metodami
beznapi´ciowymi z u˝yciem wysoko gatunkowych implantów siatek. Zajmujemy
si´ tak˝e diagnostykà i leczeniem skojarzonym ci´˝kich postaci ostrego zapalenia
trzustki z zastosowaniem całkowitego ˝ywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz
chorób jelita grubego.
Od lewej na ∏awce: Bogus∏awa Bigus, Jadwiga Snarska, Rafa∏ Suszkiewicz, Ma∏gorzata Budzi∏ek.
I rzàd od lewej: Danuta Pszczo∏a, Magda Pejs, Maria Stankiewicz, Katarzyna Kondrat,
Halina Szyd∏owska, Irena Zdrojewska-Suszkiewicz, El˝bieta Biedrzycka,
Agnieszka Nowicka, Maciej Kuciel, Artur Krzywicki
II rzàd od lewej: Artur Zalewski, Bart∏omiej Biedziuk, Krzysztof Jacyna
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Lekarz kierujàcy oddziałem
dr n. med. Zbigniew ˚´gota
Piel´gniarka Oddziałowa
Wiesława Pakulska
Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej istnieje w Szpitalu MSW od 2005 roku. Funkcj´ koordynatora Oddziału pełni
dr n. med. Zbigniew ˚´gota, a piel´gniarki oddziałowej – Wiesława Pakulska. Oddział posiada akredytacj´ Ministerstwa
Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz sta˝y kierunkowych w zakresie ortopedii i traumatologii narzàdu ruchu.
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
wykonuje procedury obejmujàce cały zakres leczenia pourazowych uszkodzeƒ narzàdów ruchu, z u˝yciem nowoczesnych
technik osteosyntezy, jak równie˝ zabiegi
protezoplastyki du˝ych stawów. Jako jedyny w regionie wykonuje zabiegi implantacji protez jednoprzedziałowych stawu
kolanowego i stawu rzepkowo-udowego.
Dodatkowo wykonuje szeroki wachlarz zabiegów z zakresu ortopedii onkologicznej,
w tym protezoplastyki poresekcyjnej stawów. Pracownicy Oddziału uczestniczà
w licznych sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych podnoszàcych ich
kwalifikacje. Ponadto sà oni autorami wielu
publikacji w czasopismach medycznych.
W 2015 roku w Oddziale wykonano pierwszy w makroregionie zabieg wszczepienia
protezy koÊci wykonanej w technologii 3D.
Stojà od lewej: Anna Pawłowska, Dorota Piotrkowska, Małgorzata Sobotko, Przemysław Jackowski,
Marek Gojło, Kamil Cyganiuk, Jolanta Jatczak, Piotr Iwulski.
Siedzà od lewej: Wiesława Pakulska, Zbigniew ˚´gota, El˝bieta Mandryto, Danuta Raszewska
oddział neurologii z pododdziałem udarowym
Lekarz kierujàcy oddziałem
lek. med. Aniela Minicz-Płatek
Piel´gniarka koordynujàca
mgr Wioletta Szempliƒska
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym dysponuje 28 łó˝kami, z których wi´kszoÊç stanowià łó˝ka do leczenia ostrej
i podostrej fazy udaru. Posiadamy wysokospecjalistyczny sprz´t niezb´dny do opieki w postaci kardiomonitorów, respiratora,
USG-Dopplera, EKG, EEG, Holtera EKG.
Profil Êwiadczeƒ opiera si´ na:
• całodobowym dy˝urze, z pełnà diagnostykà w nagłych zachorowaniach neurologicznych,
• diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrymi
zespołami bólowymi, ostrymi procesami
zapalnymi CUN, padaczki, SM, choroby
zwyrodnieniowe CUN oraz diagnostyka
choroby nowotworowej układu nerwowego,
• pełnej diagnostyki neurologicznej (TK,
MRI, Doppler domózgowy, pełna diagnostyka laboratoryjna),
• wst´pnej rehabilitacji neurologicznej w
ramach Oddziału w oparciu o działania
logopedy, psychologa, fizjoterapeuty –
kontynuowanej równie˝ ambulatoryjnie,
II rzàd: Wioletta Szempliƒska, Ewelina Szczepanek, Anna ˚ebrowska, Krzysztof Musiatowicz,
• działalnoÊci przyszpitalnej Poradni NeuWioletta Wojtyra-Michalak, Izabela Sadłowska, Katarzyna ˚uk, Paweł Plachta
rologicznej prowadzonej przez asystenI rzàd: Aniela Minicz-Płatek, Magdalena Kamiƒska, Bo˝ena Wesołowska, Anna Fiszer,
Andrzej Bamburek, Marzena Białach
tów Oddziału Neurologii.
Oddział współpracuje z Klinikà Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie oraz Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Posiadamy akredytacj´ Ministra Zdrowia, umo˝liwiajàcà szkolenie dla lekarzy specjalizujàcych si´ w zakresie chorób układu nerwowego.
kliniczny szpitalny oddział ratunkowy
Lekarz kierujàcy oddziałem
lek. med. Jacek Tyllo
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr Aleksandra Wałdowska-Oszako
Ratownik medyczny
koordynujàcy pracà ratowników KSOR
mgr Tadeusz Miłowski
Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w roku 2004, odpowiadajàc na zapotrzebowanie społeczne rozwijajàcej
si´ aglomeracji miejskiej. Jego ordynatorem został lek. med. Jarosław Parfianowicz, którego w 2011 roku zastàpił
lek. med. Jacek Tyllo; funkcj´ piel´gniarki oddziałowej pełni Aleksandra Wałdowska-Oszako, a koordynatora pracy
ratowników Tadeusz Miłowski.
Od poczàtku istnienia Oddział szedł własnà, unikalnà
na skal´ kraju drogà. Jako pierwszy w Polsce powołał
do ˝ycia Patrol Reanimacyjny zapewniajàcy bezpieczeƒstwo wewn´trzne szpitala, jako pierwszy zatrudnił
ratowników medycznych, stworzył namiastk´ laboratorium zapewniajàcà błyskawicznà diagnostyk´ przy
łó˝ku chorego i uruchomił przy OÊrodku Szkoleƒ Ratowniczych pracowni´ do çwiczeƒ symulowanych
z zaawansowanymi technicznie fantomami. W 2012
roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliÊmy system
oceny ryzyka przy przyj´ciu pacjenta do oddziału –
Manchester Triage System. Dzi´ki temu Oddział zapewnia bezpieczeƒstwo pacjentom, realizuje procedury ratujàce ˝ycie i zdrowie, a tak˝e jest pr´˝nym
Od lewej stojà: Tadeusz Miłowski, Cezary Stefaƒczyk, Jarosław Kołakowski,
oÊrodkiem szkoleniowym.
Daniel Grabowski, Jacek Lipczyƒski, Michał Mysakowski, Jan Ossowski,
Kadr´ medycznà Oddziału stanowià instruktorzy wielu
Krzysztof Ràkowski, Katarzyna Zar´ba, Cezary Pasternak, Wioletta Czarnecka, Damian
Kardymowicz, Aleksandra Wałdowska-Oszako, Jacek Tyllo
organizacji mi´dzynarodowych zajmujàcych si´
od lewej siedzà: Mariusz Gra˝ewicz, Alina Wàdołkowska, Alicja Majek,
kształceniem z zakresu ratownictwa, m.in: BLS AED,
Joanna Cary, Paulina Sosnowska, Karolina Maczulska
ITLS, PHTLS, ALS, ACLS, PALS. Dà˝enie do perfekcji
znajduje potwierdzenie w znaczàcych osiàgni´ciach. Co roku zespół uczestniczy w rywalizacji w ramach Mistrzostw Polski
w Ratownictwie Medycznym, wygrywajàc lub zajmujàc wysoko punktowane miejsca. W 2013 zdobyliÊmy tytuł wicemistrza
Polski w ratownictwie medycznym. Od 2008 roku Oddział stał si´ Klinicznym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, tym samym
tworzàc zaplecze dla kształcenia studentów Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.
oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Lekarz kierujàcy oddziałem
lek. med. Danuta Dàbrowska-Parfianowicz
Piel´gniarka Oddziałowa
mgr Danuta Jurkowska
JesteÊmy wyspecjalizowanym oddziałem szpitalnym zajmujàcym si´ diagnostykà i leczeniem chorych w stanie zagro˝enia
˝ycia, niezale˝nie od jego przyczyny. Opiekà otaczamy pacjentów zarówno przebywajàcych ju˝ w szpitalu, jak i tych którzy
trafiajà do nas w trybie nagłym.
Sprz´t i wyposa˝enie nale˝à do najnowoczeÊniejszych technologii medycznych.
Ka˝de z 8 stanowisk intensywnego nadzoru
wyposa˝one jest w aparatur´ i sprz´t medyczny charakterystyczny dla tego typu oddziałów. Dwie sale połàczone sà ze sobà
systemem nowoczesnego monitorowania
i klimatyzacji.
Âwiadczone pacjentom usługi wykonywane
sà zgodnie z najwy˝szym i aktualnym poziomem wiedzy medycznej. Jest to mo˝liwe
dzi´ki współpracy i zaanga˝owaniu całego
personelu oddziału.
od lewej: Małgorzata Bła˝ejczyk, Barbara Warot, Anna Dajnowska, Ewa Pasternak, Anna Trzaska
Małgorzata Suchocka, Danuta Orłowska-Kołtun, Urszula Kowalewska, Danuta Jurkowska,
Arletta Pozorska, Danuta Dàbrowska-Parfianowicz, Agata Kamiƒska-Milik, Marta Waszkiewicz
blok operacyjny
Kierownik
lek. med. Danuta Orłowska-Kołtun
Piel´gniarka kierujàca Blokiem
mgr El˝bieta Kutryb
Piel´gniarka koordynujàca Anestezjologii
mgr Iwona Margalska
Blok operacyjny SP ZOZ MSW z W-M CO istnieje od 1948r. W latach 1977- 2007 funkcje kierownika Bloku operacyjnego
pełnił lek. med. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, a od 2007r. Kierownikiem bloku operacyjnego jest
lek. med. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Danuta Orłowska-Kołtun. Piel´gniark´ oddziałowà Krystyn´
Wilczewskà w 2015 r. zastapiła mgr piel´gniarstwa i specjalista piel´gniarstwa
operacyjnego El˝bieta Kutryb. Praca piel´gniarek anestezjologicznych koordynowana jest przez specjalist´ anestezjologii
i intensywnej terapii Iwon´ Margalskà.
Blok operacyjny to nowoczesny kompleks
czterech sal operacyjnych z salà pooperacyjna na 5 stanowisk, wyposa˝onych
w profesjonalny sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy bezpieczne wykonywanie skomplikowanych procedur operacyjnych z zakresu
chirurgii onkologicznej, ogólnej, urologicznej, torakochirurgicznej, otolaryngologicznej, chirurgii plastycznej, ginekologicznej
i urazowo-ortopedycznej.
Wyposa˝enie wszystkich stanowisk opeOd lewej siedzà: Mariola Âpiewankiewicz, Danuta Orłowska-Kołtun, Iwona Margalska, El˝bieta Kutryb
racyjnych w klimatyzacj´ z nawiewem laOd lewej stojà (I rzàd): El˝bieta Milewska, Cecylia Budny, Mariola Prychacz, Małgorzata Voss,
Małgorzata Bałazy, Teresa Gaca, Alina Szurmiƒska, Anna Malec, Danuta Gregorczyk
minarnym, centralnà instalacj´ gazów
medycznych, mobilne stoły operacyjne, II rzàd: Adam Kluczyk, Jacek Langowski, Marek Szurmiƒski, Paweł Bogucki, Danuta Nowacka, Anna Tyl
nowoczesne i profesjonalne instrumentarium oraz sprz´t anestezjologiczny, stwarza warunki do realizowania najbardziej
skomplikowanych procedur medycznych w komfortowych warunkach zarówno dla pacjentów jak i personelu.
Wysoko wykfalifikowany i przyjazny pacjentom zespół lekarzy i piel´gniarek zapewnia całodobowe Êwiadczenie usług lekarskich i piel´gniarskich realizowanych wg obowiàzujàcych zasad i standardów medycznych.
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik
dr n. med. Maciej Michalak
Kierownik zespołu techników
El˝bieta Lipiƒska
Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposa˝ony jest w nowoczesny sprz´t diagnostyczny, spełniajàcy normy unijne w zakresie
jakoÊci sprz´tu i ochrony radiologicznej pacjenta. Na wyposa˝eniu zakładu znajdujà si´: aparat rezonansu magnetycznego,
spiralny tomograf komputerowy, cyfrowy mammograf z opcjà tomosyntezy, aparaty rentgenowskie, ultrasonografy.
Istnieje mo˝liwoÊç konsultacji medycznych
badaƒ obrazowych w systemie teleradiologii. Wykonujemy biopsje cienko- i gruboigłowe, w tym mammotomiczne narzàdów
powierzchownych i gł´boko poło˝onych
pod kontrolà USG, tomografu oraz mammografii.
Od lewej strony I rzàd: El˝bieta Lipiƒska, Maciej Michalak, Maria Chilczuk
Od lewej strony II rzàd: Regina Hładyniuk, Sylwia Pacewicz, Natalia J´drzejczyk, Agnieszka Wieczorek,
Sylwia Pazerska, Katarzyna, Zmysłowska, Tomasz Milewski, Paula SzczeÊniak, Arkadiusz Łuchowski,
Anna ˚urada, El˝bieta Pabjaƒczyk, Agnieszka Ołdziej, Agnieszka Parafiniuk
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Kierownik MLD
mgr Ewa Hołownia-Puczel
Osoba koordynujàca prac´ techników
in˝. Teresa Saba
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne pracuje w systemie całodobowym oferujàc usługi pacjentom hospitalizowanym oraz
ambulatoryjnym. Laboratorium wykonuje badania z zakresu hematologii, koagulologii, immunochemii, biochemii, analityki
ogólnej, immunologii transfuzjologicznej oraz mikrobiologii.
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
bierze udział w zewn´trznej, krajowej i mi´dzynarodowej kontroli jakoÊci badaƒ potwierdzonej licznymi certyfikatami.
W laboratorium pracujà diagnoÊci laboratoryjni, technicy analityki medycznej, piel´gniarki, rejestratorka. Sà to pracownicy
z du˝ym sta˝em zawodowym i wysokimi
kwalifikacjami.
Od lewej (siedzà): Teresa Saba, Ewa Hołownia-Puczel, Justyna Chwała, Kinga Krzysztanowska
Od lewej (stojà): Katarzyna Kamiƒska, Anna Szumowska, Blanka Wolszczak-Biedrzycka, Marianna Kida,
Maria Krzysztanowska, Beata Fiedorowicz, Maria Tunowska, Teresa Woêniak, Agnieszka Adamczyk
Oddział Rehabilitacji Dziennej i Zakład Usprawniania Leczniczego
Lekarz kierujàcy oddziałem
spec. rehab. med. Bo˝ena Idêkowska
Piel´gniarka Koordynujàca
mgr El˝bieta Jary
W ramach oddziału leczymy chorych z dysfunkcjami neurologicznymi ( po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych,
urazach rdzenia, z SM) , ortopedycznymi, reumatologicznymi, po urazach narzàdu ruchu oraz po mastektomii. Opierajàc si´
na Polskim Modelu Rehabilitacji, propagujàcym zasad´ wczesnoÊci, ciàgłoÊci i kompleksowoÊci usprawniania, przyjmujemy
pacjentów z oddziałów szpitalnych lub w ostrej fazie schorzenia.
Oddział wyposa˝ony jest w nowoczesny
sprz´t do kinezyterapii i fizykoterapii.
Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu
o najnowsze metody neurofizjologiczne.
Wykorzystujemy równie˝ urzàdzenia pracujàce na zasadzie sprz´˝enia zwrotnego
(biofeedback). Posiadamy wydzielonà pracowni´ terapii funkcji poznawczych i funkcji
mowy.
Zakład Usprawniania Leczniczego prowadzi
ambulatoryjnà rehabilitacj´ chorych po
udarach mózgu i w innych schorzeniach
neurologicznych, w chorobach onkologicznych, reumatologicznych, schorzeniach
i urazach narzàdu ruchu.
Zakład Usprawniania Leczniczego oferuje
zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym w działach: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masa˝u
leczniczego i terapii manualnej
W pierwszym rz´dzie od lewej: Włodarska Jadwiga, Skonieczna Agata, ˚ukowska Marta,
Sadowska Izabella, Kunert Dorota, Wykusz ŁukaszW drugim rz´dzie od lewej stojà:
Czubkowska Marzena, Szubzda Maciej, Tall Anna, Goł´biewska Agnieszka, Bołàdê Justyna
W trzecim rz´dzie od lewej: Kochan Marcin, Olszewski Sebastian,
Grygo Agnieszka, Rochna Marcin, Paginowski Przemysław
Na ławeczce od lewej: Jary El˝bieta, Idêkowska Bo˝ena, Âliwiƒska Katarzyna
Centrum Zdrowia Psychicznego
Kierownik CZP
lek. med. Tomasz ˚yÊko
Od lewej: Magdalena Rokicka, Małgorzata Kirpsza, Tomasz ˚yÊko, Wiesława Kiełek
zakład usług Psychologicznych
Kierownik
mgr Bo˝ena Rychlik
Beata Jakóbowska, Bo˝ena Rychlik
apteka szpitalna
Kierownik Apteki Szpitalnej
mgr Helena Ludwiniak
Rzàd II od lewej: Małgorzata Staƒczak, Joanna Kłodawska, Katarzyna Âwiderska, Marta Sobek-Karolak
Rzàd I od lewej: Ewa Kuêma, Anita Adamiuk, Iwona Podlewska, Monika Borkowska, Mariusz Starostka
Siedzà od lewej: Teresa Stankiewicz, Janina Lewicka, Helena Ludwiniak, Justyna Pniewska
Pracownia Cytologii i Histopatologii
Koordynator pracowni
dr n. med. Zygmunt Kozielec
Stojà od lewej: Paweł Podliƒski, Sylwia Mowiƒska, Beata Jurewicz,
Ewelina Zdanowicz, Jacek Cylwik, Agnieszka Mróz, Anna Milczarek
Siedzà od lewej: Beata Nowosielska, Zygmunt Kozielec, Anna Orodziƒska
centralna sterylizatornia
Kierownik Centralnej Sterylizatorni
mgr Joanna Wyszomirska
Od lewej stojà: Małgorzata Pomianowska, Barbara KapuÊciƒska, Sylwia Bednarska,
Magdalena Stefaƒczyk, Katarzyna Gancewska, Joanna Wyszomirska
rejestracja ogólna
Piel´gniarka koordynujàca Przychodnie
mgr piel. Danuta Tkacz
Od lewej: Wioleta Mackiewicz, Katarzyna Kostyra, El˝bieta Raczatnik,
Danuta Tkacz, Beata Stodolniak
przychodnia onkologiczna
Od lewej stojà: El˝bieta Kołłàtaj, Joanna Smoleƒska, Bo˝ena Cekalska,
Danuta Podliƒska, Barbara Podgórska, Anna WiÊniewska, Marta Białczak, Malwina Iwaƒska
Od lewej siedzà: Mirosława Pawlus, Danuta Tkacz, Katarzyna Kozłowska
medycyna pracy
Od lewej: El˝bieta Chodêko-Horny, Teresa K´dziora, Maria Sielczak
gabinety podstawowej opieki zdrowotnej
Od lewej stojà: Anna Płecha, Zdzisława Brzózka, Lucyna Wolf
Od lewej siedzà: Maria Sielczak, Danuta Tkacz
gabinet szczepień
Od lewej: Justyna Pàczyƒska, Danuta Tkacz, Jolanta Kowalska
stanowiska samodzielne
Pełnomocnik ds. Pacjenta
lek. med. Antoni Celmer
Przeło˝ona Piel´gniarek
mgr Magdalena Radłowska
Pełnomocnik ds. Kontroli Dokumentacji
Medycznej i Akredytacyjnej
lek. med. Jarosław Parfianowicz
stanowiska samodzielne
Pełnomocnik Dyrektora ds. ZSZ
mgr in˝. Patrycja Pajàczkowska
Administrator Bezpieczeƒstwa Informacji
mgr Jarosław Ł´gowski
Audytor wewn´trzny
mgr Monika Podsiad
stanowiska samodzielne
Starszy Specjalista ds. bhp, p.po˝.
mgr Edmund Preuss
Starszy Specjalista ds. bhp
mgr in˝. Ewa Dudziec
ks. Andrzej Zieliƒski
stanowiska samodzielne
Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr Beata Deka
Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr Gra˝yna Ibron
Pracownik Socjalny ds. Pacjentów
mgr Jolanta Gabrycka
stanowiska samodzielne
Psycholog-Psychoonkolog
Emilia Piskorz-Jary, Marta Ustach
Piel´gniarki epidemiologiczne
Iwona Flohr-Banaszek, Beata Zarzycka
Koordynatorki Szybkiej Terapii Onkologicznej
Renata ˚ukowska, Ewa Zajàc
Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik
mgr Magdalena Sapryka
Od lewej stojà: Dorota Wybraƒska, Aneta Giza, Agnieszka Mikulska,
Barbara Lipiƒska, Anna MorgaÊ, Magdalena Fogel-Zabłocka
Od lewej siedzà: Agnieszka Portała, Magdalena Sapryka, Barbara Zybowska
Dział Organizacji i Kadr
Kierownik
mgr Kamila Królik-Baumann
Patrycja Pajàczkowska, Małgorzata Dàbrowska, Justyna Górnecka, Kamila Królik-Baumann,
Beata Małecka, Magdalena Piàtek, Hanna Sdun
Dział Kontraktowania i Rozliczeń
Kierownik
mgr Joanna Eljasiak
Góra od lewej: Anna Smyk, Marzena Zacharska, Bogumiła Łuksza,
Beata Wejkowska, Marzena Malczuk, Maria ˚elechowska
Dół od lewej: El˝bieta Spakowska, Joanna Eljasiak,
Agnieszka Grabowska, Agnieszka Abramczyk
Dział Zamowień Publicznych i zaopatrzenia
Kierownik
mgr Przemysław Grzyb
Stojà od Lewej: Jacek Ogonowski, Przemysław Grzyb, Kondrad Piotrowski, Tomasz Jary
Siedzà od lewej: Małgorzata Wojteczko, Karol Rogalla, Marzena Prucheƒska
Dział Statystyki Medycznej i Rachunku Kosztów Leczenia
Kierownik
mgr Dorota Gierz-Gierszewska
Od lewej: Patrycja G´bska, Mira Gadzikowska,
Dorota Gierz-Gierszewska, Martyna Sobociƒska
sekcja Eksploatacji i Inwestycji
Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych
mgr Renata Kaim
Od lewej I rzàd: Tomasz Marynowski, Irena Zmudziƒska, Leszek Pichalski, Renata Kaim
Od lewej II rzàd: Marian Piàtek, Małgorzata Tyc, Maria Tomporowska, Iwona Bukowska,
Trzeci rzàd: Rafał Bo˝yczko, Andrzej Smarkiewicz, Grzegorz Pakulnicki, Waldemar Rogalla,
Józef Ruczyƒski, Wiesław Szlubowski, Jan Kucharski
Dział Transportu Wewnętrznego i Usług Pomocniczych
Kierownik
Andrzej Olszewski
Siedzà od lewej: Marzena Kodzik, Aneta Rutecka, Ewa Ràczkowska
Stojà od lewej: Andrzej Olszewski, Anna Winiarczyk, Beata Szczepkowska
Jadwiga Kucharska, Zofia Ł´czak, Katarzyna Malinowska, Agnieszka Tymiƒska
Gra˝yna Gadomska, Danuta Sachaj, Wojciech Sachaj, Cezary Pasztaleniec
biuro badań klinicznych
Kierownik
mgr Iwona Chrostek
od lewej stojà: Marzena Kolesiƒska, Anna Nasiƒska
od lewej siedzà: Iwona Chrostek, Agnieszka Ornatowska
Zespó ł Informatykó w
Kierownik
mgr Gabriel Bertolassi
Od lewej: Kamil Gałàzka, Tomasz Maciuk, Gabriel Bertolassi, Kamil Krawiec
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY
Kierownik
mgr Kamila Marchlewicz
Od lewej stojà: Artur Guzewicz, Małgorzata Górska
Od lewej siedzà: Kamila Marchlewicz, Katarzyna Janysz, Anna Ziółkowska
nasz szpital

Podobne dokumenty