Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu ciężarowego i przyczepy
rolniczej.
I.
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o.
34-650 Tymbark, Podłopień 276
tel/fax 18 33253- 343
II. Przedmiot przetargu:
1) Samochód ciężarowy.
Marka: Renault
Model pojazdu: Trafic
Nr rejestracyjny: KLI 43570
Rok produkcji: 2007
Nr identyfikacyjny (VIN): VF1FLAMA67Y194725
Kolor nadwozia; biały
Rodzaj zapłonu: ZS
Pojemność silnika/moc (cm3/Kw): 1995/66
Przebieg: 222328 km
Data pierwszej rejestracji: 16.02.2007
Cena wywoławcza: 18 000zł
2) Przyczepa ciężarowo rolnicza
Typ. Model: Autosan D-45 S
Nr. Rejestracyjny NSO 5148
Nr identyfikacyjny VIN: 334
Rok produkcji: 1987
Data pierwszej rejestracji: 17.06.1987
Cena wywoławcza: 3 000 zł
III.
Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty pisemnej osobiście w biurze Zakładu w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00
lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do dnia 06.11.2015 roku
do godziny 12.00.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną i ma zawierać:
- imię i nazwisko oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL oferenta
- datę sporządzenia oferty
- cenę ofertową i warunki jej zapłaty
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. 34-650 Tymbark, Podłopień 276 w dni robocze w
godzinach 7.00 - 15.00 do dnia 06.11.2015r.
Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową
najkorzystniejszej oferty .
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez
Kupującego ceny nabycia.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu, przyczepy do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.
Inne informacje:
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę jednak nie niższą niż
cena wywoławcza na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w inny niż podany sposób
- proponowana cena zakupu będzie niższa, od ceny wywoławczej
- nie zawiera danych, są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert w przypadku jednakowych propozycji
cenowych. Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania
przyczyn.
Marek Golonka

Podobne dokumenty