Miesięcznik Inwestycyjny

Komentarze

Transkrypt

Miesięcznik Inwestycyjny
Miesięcznik
Inwestycyjny
Numer 11 (14) ● Listopad 2013
Komentarz listopad 2013
Rynek akcji
Listopad był kolejnym wzrostowym miesiącem na GPW, choć skala
wzrostów nie była duża jak w poprzednich miesiącach. Tym razem lepiej
zachowywały się duże spółki - indeks WIG20 wzrósł 2,2%, podczas, gdy
indeksy małych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 wzrosły o 0,6%.
Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 2,05%.
Z zagranicznych parkietów liderem wzrostów okazała się giełda japońska
(Nikkei225 +9,3%). Osłabiający się jen do dolara sprzyja japońskim
eksporterom windując ich ceny na tamtejszej giełdzie. Wzrosty
odnotowaliśmy także na giełdach amerykańskich, indeks S&P500 wzrósł
o 2,8%. Z głównych rynków europejskich w listopadzie wzrósł tylko
niemiecki DAX (+4,1%), francuski CAC40 i londyński FTSE100 spadły
odpowiednio o -0,1% i -1,2%. Na giełdach rynków rozwijających się
dominowały natomiast spadki. Najmocniej spadł indeks akcji rosyjskich
RTS -5,2%, w Turcji ISE100 spadł -2,4%, a brazylijska Bovespa -3,3%.
Wyjątkiem była giełda w Chinach gdzie indeks wzrósł o +3,7%. Być może
była to zasługa ogłoszonych przez przywódców Chin planowanych na
najbliższe 10 lat zmian w gospodarce Państwa Środka. Zgodnie
z ogłoszonymi reformami decydującą rolę w gospodarce odgrywać mają
siły rynkowe, a wsparcie dla państwowych przedsiębiorstw ma być
ograniczane. Poprawie ma ulec system zabezpieczeń socjalnych, co ma
przekonać Chińczyków do zwiększenia wewnętrznej konsumpcji.
Reformy obejmą również tzw. „system jednego dziecka” oraz umożliwią
większej liczbie obywateli migrację do miast. Dzięki pobudzeniu popytu
wewnętrznego wzrost gospodarki Chin będzie stabilny, bo oparty na
dwóch silnych nogach - konkurencyjnym eksporcie i konsumpcji.
Rynek obligacji
Dla rynku długu najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca była
decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o obniżeniu stopy
procentowej do najniższego poziomu w historii 0,25%. Obniżka była
kompletnym zaskoczeniem dla inwestorów i spowodowała spadki
rentowności na rynku niemieckim, co przyczyniło się do spadku
rentowności również na polskim rynku. Jednak w kolejnych dniach
opublikowane znacznie lepsze dane makro z rynku amerykańskiego
wywołały gwałtowne wzrosty rentowności na rynkach bazowych. W skali
całego miesiąca rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych
wzrosła z 4,1% notowanych na koniec października do poziomu 4,5% na
koniec listopada.
Sytuacja makroekonomiczna
W listopadzie poznaliśmy dane na temat wzrostu PKB w III kwartale 2013
(wcześniej opublikowany był tylko szacunek) oraz jego dekompozycję.
Wzrost wyniósł 1,9% w porównaniu z III kwartałem 2012. Zgodnie
z oczekiwaniem gospodarkę napędzał głównie eksport netto, ale coraz
wyraźniej zaczyna rosnąć popyt krajowy. Dodatkowo minimalnie wzrosły
inwestycje, co wydarzyło się pierwszy raz od kilku kwartałów.
Poprawiająca się struktura wzrostu daje nadzieje, że ożywienie
gospodarcze, którego jesteśmy świadkami, nie jest chwilowe, ale jest to
dłuższy trend.
Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 3,2% r/r, co było wynikiem
gorszym niż we wrześniu i gorszym od oczekiwań, ale wzrost
odnotowano we wszystkich kategoriach poza paliwami i kategorią
„pozostałe”. Poznaliśmy także dane o produkcji przemysłowej, które
okazały się nieco słabsze niż przed miesiącem. Roczna dynamika
wyniosła 4,4% r/r. Zaskoczyły dane o inflacji, która wyniosła jedynie 0,8%
r/r, znacznie poniżej prognoz. Utrzymująca się niska inflacja stanowi silny
argument dla RPP za utrzymaniem stóp procentowych na
dotychczasowym poziomie przez kolejne kwartały.
Najlepsze fundusze w listopadzie
Fundusz
Stopa zwrotu 1 m-c (%)
UFK Generali - JPMorgan Funds
- Greater China Fund (USD)
UFK Generali - Templeton
Asian Smaller Companies (USD)
5,38
4,39
UFK Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
UFK Generali - Fidelity
European Smaller Companies Fund (EUR)
UFK Generali – JPMorgan
Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
3,99
3,21
2,48
Kompozycja wzrostu PKB Polski
7,5%
Zapasy
Export netto
Inwestycje
Spożycie indywidualne
Popyt krajowy
5,0%
2,5%
0,0%
-2,5%
2009
2010
2011
2012
2013
-5,0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Źródło: opracowanie własne
Podsumowanie
Kontynuowana jest poprawa w gospodarkach europejskiej i przede wszystkim
amerykańskiej. Indeksy akcji na głównych rynkach rozwiniętych (USA
i Niemcy) systematycznie notują nowe historyczne rekordy. Niskie stopy
procentowe oraz zapowiedź utrzymania ich na niskich poziomach w dłuższej
perspektywie skutecznie zachęcają inwestorów do kupowania akcji. Także
polska gospodarka jest w coraz lepszej formie. Poprawiające się z miesiąca
na miesiąc wartości głównych wskaźników wyprzedzających, potwierdzają, że
dołek spowolnienia jest już za nami. Dlatego też uważamy, że pomimo
wzrostów indeksów nadal mamy dobry okres do inwestycji w akcje w średnim
i długim terminie.
Departament Inwestycji
Generali Życie T.U. S.A.
Najpopularniejsze UFK - wybór Klientów Generali w listopadzie 2013
(lista wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępna jest na
http://www.generali.pl/klienci-indywidualni/inw-i-ochrona/notowania)
UFK Generali Akcyjne
UFK Generali Mieszane
UFK Generali Bezpieczne
(% całości aktywów)
(% całości aktywów)
(% całości aktywów)
9,00%
9%
8%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
6%
5%
4,80%4,80%4,60%
3,50%
4%
3,60%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
7,20%
6,80%
5,20%
4,90%
4,40%
4%
2,20%
2,10% 2,10%
1,80%
3%
2%
1%
0%
Legg Mason Akcji
Generali Global Absolute Return Fund
Legg Mason Pieniężny
Generali Agresywny PLUS
Noble Mieszany
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Portfel Polski Specjalistyczny
Templeton Global Total Return Fund (USD)
Noble Akcji
Mieszany PLUS
Generali Gwarantowany PLUS
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Obligacji PLUS
Źródło: opracowanie własne
Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży, zachęty ani porady inwestycyjnej ze strony Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej
„Towarzystwo”). Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Towarzystwa. Pomimo dołożenia należytej
staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie. Ubezpieczający musi liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych lub zainwestowanych środków.
Wszelkie szczegółowe zasady zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Towarzystwo, określone są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej „OWU”)
oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia. W zależności od umów zawartych z klientami Towarzystwa, w przypadku inwestowania środków (w tym także zmianą jego sposobów)
Towarzystwo informuje, iż z tego tytułu mogą zostać pobrane opłaty m.in. wskazane w tabelach opłatach i prowizji stanowiących załącznik do OWU.

Podobne dokumenty