regulamin - Dom Seniora GRZEŚ

Transkrypt

regulamin - Dom Seniora GRZEŚ
REGULAMIN
Domu Seniora "Grześ “ w Karpaczu
1. Mieszkańcy Domu mają prawo przebywać w atmosferze życzliwości przy zachowaniu
troskliwej opieki, będą wspierani aby umożliwić im godne życie w zakresie odpowiednim do
wieku i sprawności.
2. Zasadą relacji między mieszkańcami wzajemnie i między mieszkańcami z domem jest
życzliwość i pełne zrozumienie.
3. Mieszkaniec może korzystać z poszanowania godności osobistej własnej autonomii,
niezależności, kontaktu ze środowiskiem, o ile nie leży to w sprzeczności z interesami innych
mieszkańców Domu.
4. Dom zapewnia wyposażenie pokoi w zakresie niezbędnym do normalnego życia.
Mieszkaniec może wyposażyć pokój we własne meble i przedmioty po uzyskaniu zgody Domu.
5. Pokój jest pomieszczeniem prywatnym przebywających w nim mieszkańców. Wejście do
niego personelu Domu jest możliwe wyłącznie za przyzwoleniem Mieszkańca lub w
przypadkach uzasadnionych, a związanych z normalnym funkcjonowaniem Domu, np.
Bezpieczeństwo, kontrola czystości, kontrola prawidłowego funkcjonowania instalacji.
6. Dom określa następujące zasady przechowywania pieniędzy i drobnych
przedmiotów
wartościowych:
a) Dom nie ponosi odpowiedzialności za gotówkę i przedmioty wartościowe
pozostawione w pokojach.
b) Na życzenie pensjonariusza gotówka i wartościowe przedmioty mogą być
przechowywane w sejfie Domu Seniora.
7.Dom zapewnia całodzienne wyżywienie . Na terenie Domu dostępne są dodatkowo napoje i
drobne posiłki.
8.Mieszkaniec samodzielnie podejmuje decyzje o swoim leczeniu, uzgadniając sposób jej
realizacji z Domem, przy założeniu, że jest to ze wskazaniami i sztuką lekarską.
9.Na terenie Domu, poza miejscami wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu i zakaz spożywania alkoholu.
10. Dom zapewnia mieszkańcom prawo zaspokojenia potrzeb związanych z kultem religijnym.
11.Mieszkaniec może stosować prywatne urządzenia elektryczne wyłącznie po uzgodnieniu z
Domem.
12.Każde samodzielne wyjście poza teren ośrodka pensjonariusz winien zgłosić dyżurującej
opiekunce.
13.Opieka, którą zapewnia Dom nie obejmuje zakupu leków , pampersów i papierosów oraz
artykułów z prywatnych potrzeb jak rowniez artykułow potrzebnych do higieny osobistej i
czystosci/ mydła, szampony, zele , pasty , kremy. itd./ Mieszkaniec musi je zakupić z
własnych środków.
14.W przypadku śmierci Mieszkańca w trakcie trwania umowy , miesięczna opłata za pobyt nie
podlega zwrotowi.
15.Dodatkowe regulaminy, o których mowa w niniejszym dokumencie stanowią jego integralną
część.
16.Dom zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jego poszczególnych elementów i
regulaminów, o których mowa w pkt 16.
...................................................................
opiekun Mieszkańca / Mieszkaniec
...............................................................
Dom Seniora “ Grześ “

Podobne dokumenty