zobacz aktualny numer

Komentarze

Transkrypt

zobacz aktualny numer
AGD AKCESORIA DODATKI
Numer 2 (02) jesie/zima 2014 r.
ISSN 2083-9030
CENA: 6,99 z
www.infomarket.pl
czytaj na str. 21
wtym VAT
AGD
Wnumerze:
LE DUVEL
Ocjalnym dystrybutorem OXO
Firma Le Duvel zostaa ocjalnym dystrybutorem marki OXO w Polsce. W jej portfolio, obok setki akcesoriów z linii Good Grips, mona
znale produkty takich marek jak Birkmann, Emile Henry, E-cloth,
Jansen+co, Lekue, Lava Cooking, Microplane, Nuance Denmark,
Nordic Ware, Prepara, Pulltex, Simplehuman, Tala.
str. 8
FISSLER
Wybiera ocjalnych przedstawicieli
Mój chemiczny
wiat
Wagi
kuchenne
Chemia gospodarcza to obowizkowe akcesoria w kadym domu. Proszki do prania, pyny do
pukania oraz produkty do czyszczenia np. azienek, to nieodzowne punkty listy zakupowej. Co
warto wiedzie o tych produktach i jak wyglda sytuacja na polskim rynku?
Oferta wag jest bogata i nie da si
ukry,
e ciesz si
one coraz wi
ksza popularnoci. Przede wszystkim gwarantuj du wygod
przygotowywania potraw –
zwaszcza ciast i rónego rodzaju wypieków. Co wi
cej, s bardzo wygodne
w uyciu i wyposaone w rozwizania, które sprawiaj, e s to urzdzenia
wyjtkowe i zaawansowane.
str. 18
Szko
W ostatnich miesicach przeprowadzono szereg spotka i szkole
zmierzajcych do stworzenia bardziej profesjonalnej sieci przedstawicieli handlowych rmy Fissler.
str. 8
Porcelana
O porcelanie po raz pierwszy usyszelimy dzi
ki znanemu podrónikowi i odkrywcy tradycji i bogactwa Chin. To wanie Marco Polo po
raz pierwszy uy tej nazwy w swoim dzienniku. Z chiskimi naczyniami zetkn si
podczas synnych
podróy w 2 poowie XIII wieku.
str. 22
AQUAPHOR
Otworzy now fabryk
Wrzesie 2014 r. to wana data w historii rmy Aquaphor. To wanie wtedy zostaa uruchomiona nowa fabryka ltrów do wody zlokalizowana w miecie Narva w Estonii.
str. 8
VINZER
Rozszerza zakres dziaalnoci
Serwis
Deski
do krojenia
Szwajcarska rma Vinzer Corporation AG – waciciel marki Vinzer
rozszerza zakres swojej dziaalnoci.
str. 8
reklama
Od kilkudziesi
ciu lat rma Brita specjalizuje si
w ltracji wody. W
jej ofercie mona znale m.in. dzbanki ltrujce, które dzi
ki specjalnym wkadom, redukuj kamie, chlor oraz inne zanieczyszczenia
typowe dla wody kranowej. Poprawiaj jej smak, zapach, barw
oraz
sprawiaj, e jest zdrowsza i smaczniejsza.
str. 37
Rynek chemii gospodarczej to stale rozwijajcy si
sektor, w którym z kadym rokiem pojawia si
coraz wi
cej nowoci. Oferta producentów jest bardzo szeroka i obejmuje coraz to nowsze produkty rónice si
np. przeznaczeniem i sposobem dozowania. wiatowy rynek chemii gospodarczej szacowany jest na ponad 150 mld USD rocznie. W ostatnich 5 latach
skumulowany roczny wskanik wzrostu tego rynku wyniós 4 proc. Do 2014 r. warto rynku rodków chemii gospodarczej
zwi
kszya si
do prawie 185 mld USD.
GERPOL
Perfekcja w kadym detalu
Termosy konferencyjne to produkty, które musz charakteryzowa si
trwaoci i rzetelnym wykonaniem. Lini
tego typu akcesoriów ma w
swojej ofercie rma Florina, która znana jest z wytwarzania produktów wysokiej jakoci.
str. 35
Szeroko poj
te akcesoria kuchenne i domowe tworz asortyment sieci sklepów Duka, które zachwycaj nie tylko bogat
ofert, ale te ciekawym wystrojem sprawiajcym, e rmowe
salony s miejscem wyjtkowym.
str. 47
Poradnik
Garnki i patelnie
grudzieñ 2013 r. Nr 45 (170)/2013
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
sierpieñ 2011 r. Nr 29(69)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
Monitory
Mo
Mon
n
arn
komputerowe
kom
m
Kino
K
Ki
in
n Gdomowe
k
_
_
_
.
DUPONT
Teon® jest tylko jeden!
Materia zosta opatentowany pod nazw Teon® i zarejestrowany jako znak towarowy ju wiele lat temu. Ale od tamtych czasów przey wielk ewolucj
, cho te dwie cechy: oboj
tno
chemiczna (nie wchodzi w reakcje z innymi, nawet najbardziej agresywnymi substancjami)
oraz niska energia powierzchniowa (nic do niego nie przywiera) i lisko wci stanowi o jego wyjtkowoci – mówi Jolanta Michalak, Teon® Consumer Finishes.
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK
poleca
Kino
K
Ki
n domowe
Gerpol to synonim dobrej jakoci i precyzji wykonania, nasze produkty s eleganckie, ponadczasowe i wyprodukowane z najlepszych materiaów. Misj marki jest wprowadzenie elegancji i stylu w kategorii nakry stoowych. Gerpol to praktyczne, bezpieczne i przyjazne produkty dla wszystkich amatorów kuchennych podbojów – od debiutanta do pasjonata. Poczenie
najlepszych materiaów i pomysowo polskich projektantów daj produkty w stylistyce od
klasyki do nowoczesnoci. Zespó FNS Gerpol zoony jest z pasjonatów tej brany. Kierujc
si
misj „tradycja jakoci”, tworzymy luksusowe, trwae produkty, przekazywane z pokolenia na pokolenie – mówi Julian Sobolewski, prezes rmy FNS Gerpol.
2/20
SZKO
LENIOWY 14 IM-G
DO MAG
AZYN
U INFO
MARKET
Monitory
komputerowe
ow
we
we
iip
atel
nie
2013-11-19 16:59:22
czytaj na str. 27
Ju od dawna producenci akcesoriów kuchennych stawiaj na design i wyjtkowo swoich produktów. Dotyczy to take desek do
krojenia. Nie wystarczy, by deska bya funkcjonalna, cz
sto musi by
take wielofunkcyjna, innowacyjna i po prostu adna. Chocia wydaje
si
, e w wypadku tak „banalnego” produktu jest to niemoliwe, to
wraz z zastosowaniem do produkcji nowych materiaów zwi
kszyy
si
moliwoci równie i w tej kwestii.
str. 24
Gotowanie
Naczynia
aroodporne
Tak naprawd
im bardziej „wcigamy si
”
w gotowanie, tym wi
cej akcesoriów i dodatków potrzebujemy. Ukoronowaniem
kuchennego wyposaenia s produkty do
pieczenia, które charakteryzuj si
du rónorodnoci i wyjtkowoci – nawet w wiecie garnków i patelni nie ma tylu ciekawych i niepowtarzalnych produktów. I o to wanie chodzi.
str. 26
Pojemniki
Kosze
na bielizn
Czasy koszy z tworzywa lub wikliny, które niczym si
nie wyróniay i we wszystkim byy
do siebie podobne na szcz
cie mamy ju za
sob. Coraz cz
ciej projektanci staraj si
„oywi” domowe akcesoria, które do tej pory
uznawane byy za mao atrakcyjne pod wzgl
dem wzornictwa. Ale nie tylko. Kosze stay si
te zdecydowanie bardziej praktyczne, dzi
ki czemu atwiej jest je dostosowa do rónego
rodzaju przestrzeni – zarówno tych mniejszych, jak i bardziej wymagajcych pod wzgl
dem aranacji wn
trza.
str. 34
SPIS TRECI
Wnumerze:
Rodzaje kompletów InfoMarket:
TEMAT CHEMIA
NUMERU
Temat numeru
AGD RTV IT FOTO LIGHT
Chemia gospodarcza to obowizkowe akcesoria w
kadym domu. Proszki do prania, pyny do pukania oraz produkty do czyszczenia np. azienek, to
nieodzowne punkty listy zakupowej. Co warto wiedzie o tych produktach i jak wyglda sytuacja na
polskim rynku?
Mój chemiczny
wiat
Fot. SXC
12
Chemia gospodarcza to obowizkowe akcesoria w kadym domu. Proszki do prania, pyny do pukania oraz produkty do czyszczenia np. azienek, to nieodzowne punkty listy zakupowej.
Co warto wiedzie o tych produktach i jak wyglda sytuacja na polskim rynku?
Rynek chemii gospodarczej to stale rozwijajcy si
sektor, w którym z kadym rokiem pojawia si
coraz wi
cej nowoci.
Oferta producentów jest bardzo szeroka i
obejmuje coraz to nowsze produkty rónice si
np. przeznaczeniem i sposobem dozowania. wiatowy rynek chemii gospodarczej szacowany jest na ponad 150 mld USD
rocznie. W ostatnich 5 latach skumulowany
roczny wskanik wzrostu tego rynku wyniós
4 proc. Do 2014 r. warto rynku rodków
chemii gospodarczej zwi
kszya si
do prawie 185 mld USD. Obecnie najwi
ksze dochody generuj rodki piorce, których udzia w
cakowitym obrocie artykuami chemii gospodarczej wyniós 31,8 proc. Do krajów,
które maj najwi
ksz sprzeda, zalicza si
Stany Zjednoczone z udziaem w sprzeday
wiatowej na poziomie ponad 36 proc. Rynek rodków chemii gospodarczej w Polsce w
porównaniu do krajów Europy Zachodniej cechuje si
stosunkowo niskim poziomem rozwoju. Powoduje to, e Polska stanowi atrakcyjny ze wzgl
dów konkurencyjnych rynek,
na którym istniej niezagospodarowane dotd nisze. Wanym czynnikiem, który wpyn na oywienie rynku chemii gospodarczej
w naszym kraju, byo wejcie Polski do Unii
Europejskiej, co jednak spowodowao podwyszenie wymaga dla producentów w kwestiach bezpieczestwa oferowanych produktów, ich oddziaywania na zdrowie ludzkie
oraz wpywu na rodowisko naturalne.
Wedug raportu opracowanego przez
firm
badawcz AC Nielsen rodzimy rynek
chemii gospodarczej mona podzieli na pi
kategorii produktowych, sporód których
nadal najwi
ksz rol
odgrywaj rodki do
prania, które generuj ponad poow
cz-
wi 15 proc. ogóu sprzeday rodków chemicznych. Eksperci oceniaj rodzimy rynek
chemii gospodarczej jako silnie zrónicowany pod wzgl
dem uczestników i oferowanych przez nich produktów. Oferta rodków
chemii gospodarczej dost
pnych na polskim
rynku jest zrónicowana i systematycznie
pojawiaj si
w niej nowe produkty, przeznaczone dla konkretnych grup odbiorców.
Na polskim rynku nie brakuje amerykaskich
producentów rodków chemii gospodarczej,
takich jak 3M Company, Church & Dwight,
Unijne prawodawstwo byo i nadal jest silnym
stymulantem dla producentów rodków chemii
gospodarczej, którzy staj przed wyzwaniem, jakim
jest ograniczanie niekorzystnego wpywu wyrobów
na rodowisko przy jednoczesnym zachowaniu ich
dotychczasowej funkcjonalnoci.
Sektor chemii gospodarczej to jedna z najprniej rozwijajcych si gazi rynku, które od lat notuje stay wzrost.
nej wartoci krajowej sprzeday, z czego ponad dwie trzecie stanowi tradycyjne rodki
do prania, za 20 proc. to pyny do pukania tkanin i pozostae rodki do prania, takie
jak rodki zmi
kczajce, wybielacze i odplamiacze. Drug znaczc kategori po rodkach do prania na polskim rynku chemii gospodarczej s rodki do mycia naczy, który
to segment dynamicznie si
rozwija, stymulowany przez systematycznie zwi
kszajcy
si
popyt na rodki do zmywarek, i stano-
Diversey, Ecolab, Kimberley-Clark, Procter
& Gamble, Fuller Brush, Clorox czy Zep Inc.
Znaczc pozycj
w Polsce odgrywaj take
niemiecki Henkel i brytyjski Reckitt-Benckiser. W kwestii dystrybucji i sprzeday rodków chemii gospodarczej pierwszoplanowe
role odgrywaj sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty, na które w 2011 r. przypadao ok. 37 proc. sprzeday artykuów chemii
gospodarczej, podczas gdy dwa lata wczeniej udzia ten wynosi niewiele ponad 30
nr 2 (02) jesie/zima 2014
12
InfoMarket
InfoMarket Sp.
Sp. z
o.o.
z
o.o.
Ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
Tel. (22) 835 19 17
Tel. (22) 835 19 17
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
LIGHT
AGD RTV IT FOTO
RTV
CENA: 11,99 zï
2014 r.
Numer 1 (57) styczeñ
www.infomarket.pl
wbtym VAT
ISSN 2083-9030
AGD – wolnostojÈce
umenta
Prawapokons
nowemu
Wbnumerze:
AMICA
Szkoli przyszïych pracowników
Suszarki do ubrañ
MARANTZ
Otwiera salon rmowy
grudzieñ 2013 r. Nr 45 (170)/2013
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
które zdobywaSuszarki do ubrañ to urzÈdzenia,
SÈ niezajÈ coraz wiÚksze grono zwolenników.
str. 32
odĂwieĝaniu ubrañ.
stÈpionÈ pomocÈ w suszeniu czy
i praktycznie egzekwowamennt byï zdecydowanie w defensywie nie) woli sprzedawcy.
ume
Przez wiele lat w Polsce konsument
czÚĂciej
tylko i wyïÈcznie od dobrej (lub
nie naleĝnych mu praw zaleĝaïo
„Nauka od Kuchni”, którego partW ramach programu edukacyjnego
siÚ cykl interdyscyplinarnych
nerem jest marka Amica, rozpoczÈï
szkóï technicznych. str. 8
warsztatów adresowanych do uczniów
Numer 43/2013
grudzieñ
KINO DOMOWE
ISSN 2083-9030
AGD – zabudowa
Okapy przyĂcienne
Okap to bardzo waĝny element wyposaĝenia ale gïównie ze wzglÚdów
kuchni – nie tylko pod wzglÚdem wzornictwa, dodatkiem
em designerciekawym
bezpieczeñstwa. Okap jest nie tylko
szczenia. NajwentylacjÚ pomieszczenia.
skim, ale teĝ odpowiada za prawidïowÈ
str. 42
przyĂcienne.
popularniejszÈ grupÚ stanowiÈ modele
Polsce, ale takĝe w Europie saOtwarty zostaï pierwszy, nie tylko w
Poznañskiej 24 w Warszawie, a
lon Marantza. MieĂci siÚ on przy ulicy
str. 10
wiÚc w samym centrum stolicy.
AGD – armatura
GORENJE
GPW
Debiut na warszawskiej
Zlewozmywaki
stalowe
w Sïowenii oraz Polsce
Firma Gorenje rozpoczÚïa ofertÚ publicznÈ WartoĂciowych. Oferta
i wchodzi na warszawskÈ GieïdÚ Papierów
str. 12
w Polsce rozpoczÚïa siÚ 6 grudnia.
st nie tylko do
jest
Zlewozmywak to centrum kuchni. Wykorzystywanyi owoców.
Okazuje
warzyw oców. Okaz
mycia naczyñ, ale czÚsto teĝ do obróbki
ni. str. 48
czÚĂÊ kuchni.
siÚ, ĝe jest to najbardziej eksploatowana
reklama
AGD – sprzÚt drobny
siÚ Linie wzornicze
ĝe przed sprzedawcami pojawiajÈ
znaÊ i umieÊ
sukcesywnie wzrasta, co powoduje,
czÚĂciej jedno z najObecnie ĂwiadomoĂÊ kupujÈcych tylko sprzedaÊ produkt – to dopiero poïowa sukcesu. Naleĝy
Stanisïawa Ba- Design to coraz
sada ta dotyczy
wyboru urzÈdzeñ AGD. Zasada
nowe wyzwania. DziĂ nie wystarczyprawa. Tak jak w sïynnym zdaniu z kultowej komedii „MiĂ”
nie bardzo waĝniejszych kryteriów
UrzÈdzenia
AGD. Urz
zastosowaÊ w praktyce przepisy i co pan nam zrobi?” konsumenci, ale i czÚsto sami sprzedawcyale kupujÈcy zarówno produktów z sektora duĝego, jak i maïegoteĝ
staÊÊ ssiÚ ozdoĝycie, ale eĝĝ sta
rei: „Nie mamy pañskiego pïaszczatowarem lub w sytuacji, kiedy urzÈdzenie jest w peïni sprawne,
majÈ nie tylko uïatwiaÊ nam codzienne
str. 54
Ú.
stylizacjÚ.
rozwiÈzujÈ spory na linii sprzedawwiedzÈ, co zrobiÊ z uszkodzonym
siÚ bÈ kuchni, która podkreĂli jej wyjÈtkowÈ
Owszem, istniejÈ instytucje, które
konsumenci coraz chÚtniej zwracajÈ
najzwyczajniej w Ăwiecie siÚ rozmyĂliï.
porady. Nie dziwmy siÚ wiÚc, ĝe
UrzÚdu Ochrony
ca – konsument i oferujÈ bezpïatne do powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
RTV – audio-wideo
np. w razie odmowy naprawy sprzÚtu Konsumenta czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
str. 26
Konkurencji i Konsumenta, Federacji
18 Wagi kuchenne
Aktual
na baz
(www.in
a
fomark280 model
i!
et.edu.
pl)
Zestaw
wielok ienie am
plitun
jedno anaïowych
eró
zestawkomponen oraz w
ów kin towych
a domo
wego!
110 wy
Sïuchawki
Redaktor naczelny
Piotr Krakowiak
[email protected]
Porcelana
Dzia AGD sprzt duy
Magda Strzykalska
[email protected]
Porcelana to nic innego jak najszlachetniejsza i najpi
kniejsza odmiana ceramiki.
Wynaleziona przez Chiczyków, od wieków jest ceniona za wyjtkow faktur
a take ciekawe zdobienia, które stanowi o jej wartoci. wiat porcelany jest delikatny,
wysublimowany i elegancki – jednym sowem wyjtkowy.
SHARP
W wielkim stylu iwformacie
Europe opowiada
Sharp Electronics Central Eastern
technologii, w którym pieAmica zaprasza do Ăwiata najnowszych
ekran dotykowy w noczenie nabiera innego wymiaru. Interaktywny
uĝytkownika przez kolorowe
wych piekarnikach Amica poprowadzi
zaprogramowaÊ pokaz zdjÚÊ.
menu, pomoĝe dobraÊ program czy
str. 3
Cezary Urynowicz – marketing manager trendach, historii oraz rozwoju elektroniki konsunowych
obtelewizorach wielkoformatowych,
str. 18
menckiej marki Sharp.
poïÈczyÊ wodÚ i detergent w rozFunkcja Mix Power System pozwala
zostaje wprowadzony do
twór o wysokim stÚĝeniu, który nastÚpnie to dokïadniejsze wnibÚbna za pomocÈ wtryskiwacza. Gwarantuje efekty prania.
lepsze
kanie detergentu w tkaniny i tym samym
str. 37
Zestawy
gïoĂnikowe
Stawiamy na urzÈdzenia mobilnei Michaïem Lesz-
Mariuszem Leszkiem – wiceprezesem
Ze Zbigniewem Leszkiem – prezesem,
rmy, drodze rozwoju
Lechpol rozmawiamy o poczÈtkach
kiem – dyrektorem marketingu rmy
polskim i europejskim.
str. 20
ibnowych perspektywach na rynku
Poradnik
Roboty sprzÈtajÈce
owe to niezwykle unigïoĂnikowe
Przeznaczone do komputerów zestawy
wymiarom
paktowym
kompaktowym
MT_GOT_LS_kino
MT_GOT_LS
kino domowe.indd
domowe indd
wersalne urzÈdzenia. DziÚki zazwyczaj ñ z powodzeniem
moĝurzÈdzeñ
oraz moĝliwoĂci podïÈczenia do wielu
zestaw audio. Z kolei zestawy
na je wykorzystaÊ np. jako przenoĂny
str. 82
omu
kina w domu.
wielokanaïowe dadzÈ nam namiastkÚ
O¥WIETLENIE – ěródïa Ăwiatïa
DODATEK styczeñ
2014 r.
SZKOLENIOWY
Nr 1(176)/2014
DO MAGAZYNU
INFOMARKET
GOT_IP_PORADNIK_SPRZEDAWC
_
DENON AVR-4520
SAMSUNG HT-F6550W
2013-11-19 16:59:22
.
_
Y_Roboty
sprzatajace.indd
1
IP kino .indd 1
2013-12-23
2013-12
23 11:50:43
2013-12-27 17:34:50
IM_styczen_2014.indb
2013-11-19 09:44:25
1
ARMATURA KUCHENNA AZIENKOWA
Dzia biae AGD armatura
Urszula Bajorek
[email protected]
PROMOCJA!
AGD
ARMATURA KUCHEN
NA AZIENKOWA
Numer 1 (01) marzec
2014
Naczynia aroodporne
Gotowanie, smaenie, duszenie to jedne z najcz
stszych sposobów obróbki termicznej potraw, z których korzystamy na co dzie. Wi
kszo z nas „od
wi
ta” korzysta z moliwoci, jakie daje pieczenie, które cz
sto schodzi na drugi plan. Niesusznie. Pieczenie moe dawa i cz
sto daje duo satysfakcji tym, którzy lubi tworzy niepowtarzalne kulinarne arcydziea.
GOTOWANIE NACZYNIA AROODPORNE
„Piekce” akcesoria
Dzia AGD sprzt drobny elektryczny
Izabela Pi
tka
[email protected]
naczynia aroodporne
i formy do pieczenia
Gotowanie, smaenie, duszenie to jedne z najczstszych sposobów obróbki termicznej potraw, z których korzystamy na co dzie. Wikszo z nas „od wita” korzysta z moliwoci, jakie
daje pieczenie, które czsto schodzi na drugi plan. Niesusznie. Pieczenie moe dawa i czsto daje duo satysfakcji tym, którzy lubi tworzy niepowtarzalne kulinarne arcydziea.
Tak naprawd
im bardziej „wcigamy
si
” w gotowanie, tym wi
cej akcesoriów i
dodatków potrzebujemy. Ukoronowaniem kuchennego wyposaenia s produkty do pieczenia, które charakteryzuj si
du rónorodnoci i wyjtkowoci – nawet w wiecie
garnków i patelni nie ma tylu ciekawych i niepowtarzalnych produktów. I o to wanie chodzi. Pieczenie to dla wielu prawdziwe wyzwanie i moliwo realizacji kulinarnych
wariacji. Dlatego te przyjrzymy si
temu, co
mona znale na polskim rynku.
Czym jest pieczenie?
Jak ju wspominalimy, jest to jedna z
najwaniejszych metod obróbki termicznej.
Ogólnie poj
te „gotowanie” to szerokie poj
cie, które mieci w sobie kilka typów obróbki
termicznej. W w
szym uj
ciu jest to wanie
jeden z typów obróbki polegajcy na poddaniu
produktów dziaaniu wrzcej wody lub gor-
traw, a po drugie, redukuje zapotrzebowanie
na nadtuszczanie naczynia.
cej pary. Smaenie, duszenie czy grillowanie
to kolejne sposoby na wyczarowanie fantazyjnych da majcych róne waciwoci. Pieczenie polega na poddawaniu produktów wyjciowych dziaaniu ciepa ze wszystkich stron
i dlatego te wymaga specjalnych naczy. To,
co sprawdzi si
podczas gotowania na pycie
indukcyjnej czy gazowej, moe nie mie racji
bytu w piekarniku. Dlatego tak wane s materia wykonania naczy i ich waciwoci.
Zasada ta dotyczy take innych akcesoriów.
W trakcie pieczenia ciepo powinno by równomiernie rozprowadzane ze wszystkich stron
tak, by odpowiednio szybko odparowa wilgo
i sok wasny przygotowywanych produktów.
Temperatura pieczenia, cho moe si
waha i by róna w zalenoci od rodzaju potrawy, która jest przygotowywana, jest zazwyczaj nisza od temperatury smaenia. Po
pierwsze, zmniejsza to ryzyko przypalania po-
ALTOM Naczynie aroodporne 2,4 L
26
pobiega ulatnianiu si
olejków eterycznych odpowiedzialnych za smak i zapach
potraw oraz soków wasnych produktów. W
tej grupie wyróniaj si
klasyczne brytfanny, najcz
ciej pozwalajce na przygotowanie wi
kszych porcji. Innym typem
s naczynia suce cile do zapiekania,
np. tart czy zapiekanek, które wykonane
s najcz
ciej z ceramiki i nie maj doczonej pokrywki;
Wane kwestie –
piekarniki, pieczenie,
naczynia
GRANCHIO 88513
Nieodczn kwesti zwizan z pieczeniem jest to, z jakich piekarników korzystamy. Podczas obróbki termicznej urzdzenie
nagrzewa si
do wysokich temperatur, co wymusza zastosowanie okrelonego typu naczy
– due znaczenie maj tutaj zarówno materia wykonania, jak równie ksztat i ich przeznaczenie. Z drugiej strony to, jakie naczynia/
akcesoria b
d uywane, zaley od tego, jaka potrawa b
dzie przygotowywana. Inne produkty stosuje si
do zapiekania potraw, a inne
do przygotowywania ciast czy tortów. Wanie
ta kwestia jest gównym kryterium podziau
artykuów do pieczenia.
Wyróniamy:
LEKUE Duo
TERMISIL PBSP290A
Ŷ naczynia do duszenia/zapiekania –
róni si
przede wszystkim materiaem wykonania. Zazwyczaj s to klasyczne brytfanny majce owalny ksztat. Ale
nie tylko. Coraz cz
ciej mona spotka
kwadratowe lub przypominajce prostokt. Wszystko zaley od konkretnego producenta. Su do przygotowywania m.in.
rónego rodzaju makaronów, faszerowanych warzyw czy mi
sa. Naczynia te musz by przede wszystkim aroodporne i
trwae. Wymagaj grubego dna, które lepiej rozprowadza i rozprasza ciepo. Mona je podzieli na te z pokrywk lub bez
niej. To, czy maj doczon pokrywk
czy nie, zaley ju od konkretnego modelu. Dzi
ki temu potencjalny uytkownik
moe atwo dostosowa naczynie do wasnych potrzeb. Jeeli ma ono pokrywk
,
due znaczenie ma jej szczelno. Warto
pami
ta, e oszcz
dza ona energi
i za-
Ŷ naczynia/formy do wypieków – to bardzo zrónicowana grupa produktów, które maj najróniejsze ksztaty i materiay wykonania. Do tej kategorii zaliczamy
wszelkiego rodzaju tortownice, blachy do
ciast, foremki do ciasteczek, formy do babek, pierników itd. Obok klasycznych modeli wykonanych z metalu ju kilka lat
temu na rynku pojawiy si
coraz popular-
LAVA COOKING LVOTC29K1ORG Folk
nr 2 (02) jesie/zima 2014
W
ch to jeden z najsilniejszych zmysów, którego wraliwo jest bardzo cz
sto porównywalna z wraliwoci receptorów wzrokowych. Czowiek jest w stanie rozróni kilka tysi
cy zapachów, które bardzo cz
sto wi si
z konkretnymi skojarzeniami i co wane wspomnieniami.
Kosze na bielizn
Kosze na bielizn
to kolejne akcesorium, którego nie moe zabrakn w adnym
domu. O ile suszarki pomagaj wysuszy gotowe ju pranie, o tyle kosze uatwiaj przechowywanie jeszcze zabrudzonych ubra. Coraz cz
ciej maj one nezyjne
ksztaty i elementy wykoczenia, dzi
ki czemu staj si
prawdziw ozdob azienki.
36 Suszarki na bielizn
Recykling
Prawidowa organizacja odpadów to jeden z najpopularniejszych obecnie tematów, który przekada
si
na rozwizania stosowane w gospodarstwach
domowych – ale nie tylko. Kosze na mieci, worki,
a take dodatkowe akcesoria uatwiaj segregacj
mieci oraz utrzymanie domowego porzdku.
Wprzygotowaniu numeru wykorzystano materiay iopracowania prasowe rm. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre oraz przekaz reklam. Wydawnictwa InfoMarket maj charakter informacyjny inie s ofert
handlow wrozumieniu prawa. Redakcja zastrzega sobie prawo do b
dów wynikajcych zopracowania, interpretacji technicznej oraz skadu idruku. InfoMarket nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikajce zniewaciwego wykorzystania danych, opracowa oraz materiaów zamieszczonych w wydawnictwach spóki.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
AZIENKA – aranacje
azienka w salonie
dodatki do azienki?
azienka – miejsce domowego
relaksu wymaga aranacji odpoczynku i
dostosowanej do
indywidualnych potrzeb i
upodoba.
tyki i dostarczenie luksusowych Komfort, podniesienie este-
Kolor, ksztat i materiay,
z jakich wykonane s elementy
dozna to podstawa.
mog diametralnie odmieni
designerskiej armatury
wntrze
azienkowej
ponoway si w ogóln koncepcj salonu kpielowego. Jak sprawi, by rozwizania
te wkom- Kolory w azience
wystroju a jednoczenie
nie zatraciy swojej oryginalnoci?
Kolor ma istotne znaczenie,
zarówno
Dzia telewizja cyfrowa
Jerzy Justat
[email protected]
Dzia IT, foto, telekom
Gabriel Niewiski
[email protected]
Systemy podtynkow
e
Urzdzajc azienk
warto
wizania podtynkowe. Taka wzi pod uwag
rozko praktyczna, ale równie armatura jest nie tylna estetyk
aranowanego wpywa pozytywnie
wn
trza.
str. 36
Ogrzewanie podogowe
W wielu domach miejsce
tradycyjnych grzejników
coraz cz
ciej zast
puje wodne
ogrzewanie podogowe. To obecnie jedno z
najbardziej popularnych
rozwiza w budownictwie
mieszkaniowym, które stwarza
moliwo osigni
cia komfortu
cieplnego.
str. 46
Aktualna baza
4732
(www.infomarket modeli!
.edu.pl)
932 wybranych
sterowanie,
Elektroniczne
moduï pamiÚci
ulubionych funkcji!
wyglÈd,
Minimalistycznykolorów!
szeroki wybór
KUCHNIA, AZIENKA
Zlewozmywaki
i baterie kuchenne
modeli!
kw
d i kwasy,
rud
brud
OdpornoĂÊ na powïoka!
k !
wïoka!
glazurowa ow
adnie urzdzone wn
trze
azienki zaley
nie tylko od dobrego projektu,
koci materiaów i elementów wysokiej japrzemylanych detali, które wyposaenia, ale take od
cz
sto przesdzaj o efekcie
kocowym.
Niepowtarzaln aranacj
azienki podkrelaj odpowiednio
kowe w duej mierze determinuj
styl wykoczenia salonu dobrane akcesoria azienkowe. Akcesoria
czas remontu, ale ju
azienkpielowego.
produktów dost
pnych na etapie tworzenia projektu wn
trz. Wbrew Warto o nich pomyle nie tylko pod- Mynki do odpadów
pozorom, wybór sporód
na rynku nie jest trudny.
aranacji.
Zwaszcza, jeli znamy
bogatej
zaledwie kilka podstawowych oferty Ekologia w kuchni to nie tylko
sortowanie mieci
zasad czy instalowanie
energooszcz
dnych
Stawiamy na form
str. 82
ARMATURA – akcesoria
i niezawodno
Marek Karniewski – prezes
i baterii w Polsce. WypytujemyAlveus Sp. z o.o. opowiada o rmie oraz rynku
zlewozmywaków
równie o nowoci oraz
armatury kuchennej.
unikatowe rozwizania w
segmencie
Sortowniki do odpadów
Segregacja odpadów to dzi
nie
zek. Nowa ustawa o segregacji fanaberia, ale obowich
ca do segregacji, ale te i porzdku nie tylko zaponiekd wymusza na nas
zastanowienie si
nad tym, co i jak
wrzucamy do kosza.
str. 86
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
DODATEK kwiecieñ
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
SZKOLENIOWY
2013
r. Nr
Y DO 12(137)/2013
MAGAZYNU
INFOMARKET
str. 20
629080 CHR
¥MIGIELSKI Hamilton
polec a
60
Monitory
Mon
Zlew
komputerowe
kom
m
KinoKi
Kin
ozm
Kino
MT_poradnik monitory
komputerowe.indd
1
poradnik piekarniki.indd
1
PZ_GOT_GN_Poradnik
Sprzedawcy Kino
Domowe 29 (69).indd
1
MT
Akcesoria
Monitory
in
domowe
domowe
i bat
komputerowe
ow
we
we
erie ywaaki
kuccheki
hen
nne
ne
poradnik piekarniki.indd
Zlewozmywak moe by
nie
w którym zmywamy naczynia.tylko miejscem,
jest to wielofunkcyjne centrum Coraz cz
ciej
kuchennymi pracami. Mycie, „dowodzenia”
ranie, suszenie – to tylko cieranie, obiewybrane czynnoci,
jakie moemy wykonywa
przy zlewie.
1
MT_poradnik monitory
komputerowe.indd
1
AGD NIEZMECHANIZOWANE AKCESORIA
PROMOCJA!
i zyskaj
Weź udział w promocji
zestaw dwóch odkurzaczy y.
– klasyczny i akumulatorow
promocji
Szczegóły i regulamin
l
na www.dajsiewciagnac.p
r.
2014
Numer 1 (01) marzec
www.infomarke
ISSN 2083-9030
wtym VAT
t.pl
KUCHNIA – akcesoria
Na ostrzu noa
naczy oraz akcesoriów kuchennych
Firma Fissler – znany producent razem zainteresowani klienci b
d
Tym
str. 8
rozpocz
a now promocj
.
w nowej, niszej cenie.
mogli kupi naczynia indukcyjne,
AGD
20 września
Promocja trwa od
r.
do 31 grudnia 2013
IA
ANE DODATKI AKCESOR
AGD NIEZMECHANIZOW
CENA: 6,99 z
który
element jej wyposaenia,
w kadej kuchni. To obowizkowy uwag na ich jako oraz rozwraca
Deski i noe znale mona
e potraw. Nie kady konsumentnam su. Zarówno noe, jak i deski wyuatwia przygotowywani
dobrze
dugi czas.
sie na to, jak dugo i jak
je w dobrym stanie przez
dzaj, które przekadaja
która pozwoli utrzyma
magaj odpowiedniej konserwacji,
GRUPA GRASS
Duka
Przeja sie
sklepów
jak Raofercie produkty takich marek
Grupa Grass, majca w swojej sie sklepów z artykuami kuchenzakupia
str. 12
vanson, Imperial czy Miloo,
i szka stoowego.
nych, porcelany, sztuców
do pieczenia
styczeñ 2012 r. Nr 01(85)/2012
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
W czym pieczemy?
to pieczenie jest arJeli gotowanie to sztuka,
akcesocydzieem, które wymaga odpowiednich
czy formy do
powinny pojawi si
stolnice str. 20
riów. Obowizkowo w kuchni
przygotowa róne typy ciast.
pieczenia, które pozwalaj
Numer 4/2012
styczeñ
Garnki i patelnie
ISSN 2083-9030
Na wag smaku
którego nie da
Waga kuchenna to akcesorium,
„na oko” nie zasi
zastpi. Odmierzanie skadników
wc sztuki
gdy nie jest si
znawc
wsze suy potrawom, zwaszcza
e, które pomoe
w urzdzenie,
gotowania. Dlatego warto zainwestowa skadników.
ów. str. 24
niezb
dnych
nam w dokadnym odmierzeniu
KUCHNIA – akcesoria
Pojemniki próniowe
SILIT
ofert
Stawia na bogat
i najtaszy
Pojemniki próniowe to najprostszy
Na pomoc przysposób przechowywania ywnoci. razem z pojemnikami
gwarantunikami gwa
który
str. 28
st
chodzi take sprz
t chodniczy,
produktów.
je waciw dbao o jako
swoje
i bogat ofert
stale poszerzajc akFirma Silit stawia na rozwój
take inne
jakoci naczy dost
pne s
str. 14
portfolio. Oprócz wysokiej
przygotowywanie potraw.
cesoria kuchenne, które uatwiaj
reklama
Mynki do mielenia
jest dosy duga.
Lista akcesoriów kuchennych
niezb
dne, inne sta-Cz
z nich mona uzna za
dla uytkownika. Jed-nowi jedynie uatwienie
s mynki – zarówno mechaniczstr. 30
nym z potrzebniejszych produktów
ne, jak i elektryczne.
Garnk
i, patel
nie, szy
bkowa
ry
KUCHNIA – rozwizania
dów
Sortowniki do odpadów
Wybra
ne 487
nie fanaberia, ale
Segregacja odpadów to dzi
zdsegregacji i porzdobowizek. Nowa ustawa o
ale te poku nie tylko zach
ca do segregacji, si
nad
niekd wymusza na nas zastanowienie str.r. 34
TARGI IFA DUE AGD
sprz
t
e elektronika uytkowa i
Zeszoroczne targi pokazay,
i dosi
do potrzeb uytkownika
AGD maksymalnie dopasowuj
wspóskonale wpisuj w charakter raz
czesnego wiata. Jak wynika
na targi
portu, jaki przygotowaa
staje si
marka Siemens, kuchnia
wi
ksymbolem statusu i dla coraz
desiszej liczby osób posiadanie
sprz
gnerskich i funkcjonalnych
wane.
tów w kuchni jest bardzo
si
Samochód, co ciekawe, znalaz
str. 76
na drugim miejscu.
tym, co i jak wrzucamy do kosza.
piel
gnacji, która warunkowana
wymagaj odpowiedniejdua. To, co jest dobre dla jednee równie te akcesoria
Bardzo cz
sto zapominamy, noy, tak jak i desek do krojenia, jest naprawd
we
najcz
ciej uywane narz
dzia Systemy próniowe
pomaga, szkodzi. S to
wykonania,
jest przez ich rodzaj. Oferta
wszystkim materiaem zapozna
w wypadku innego i zamiast
akcesorióww do
si
obej. Róni si
przede
go typu, nie sprawdza si
warto bliej
praktycznie nie mona
Systemy próniowe to zestawy
dobrze przemylany, dlatego
kuchenne, bez których
produktów. W zaIch wybór powinien by
próniowego przechowywania
str.18
awie
idealny.
s w zestawie
a co za tym idzie i waciwociami.
rynek, i stworzy zestaw
lenoci od oferty dost
pne tego typu
pu nnajcz
ciej skadaj si
si
z tym, co oferuje nam
i pomp
lub/i jako osobne cz
ci. Komplety pistoletu,
r
cznego tole pojemnikówstr. 38
z próniowej zgrzewarki folii,
pokrywek i korków.
próniowych oraz specjalnych
poradnik garnki i
patelnie.indd
LEIFHEIT
icielstwo
Ocjalne przedstaw
to by dobry pomys
planach na
opowiada o najbliszych Leifheit
sprzeday Leifheit Polska
oddziau
ukasz Mako – dyrektor AGD nielektrycznego i powstaniu ocjalnego
przyszo, specyce rynku
str. 16
w Polsce.
Poradnik
E
GARNKI I PATELNI
n
Mon
Monitory
no domowe
no
domowe
Kino
Kin
KinoKi
Kin
kom
komputerowe
2011-07-27 18:04:25
model
i!
Wielowarstwowe
powïoki
Teon, komfort
gotowania!
1
PRANIE – akcesoria domowe
aniaa
Deski do prasowani
Dwustopniowy
system
gotowania, system
blokady!
Równomierny
rozkïad ciepïa
ibograniczenie
zuĝycia energii!
20
wygodnego praDobra deska to gwarancja e zajmuje duo
wybór
sowania, które mimo tego,
uciliwe. Wbrew pozorom
czasu, wcale nie musi by prost, gownie ze wzgl
du na
deski wcale nie jest rzecz oferuj producenci. str. 40
to, jak wiele modeli i typów
Suszarki do ubra
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
INFOMARKET
8)/2011
28(68)
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
INFF
grudzieñ 2013 r. Nr 45 (170)/2013
GAZYYNU INFOMARKET
DO MAGAZYNU
INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY
sierpieñ 2011 r. Nr 29(69)/2011 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY
polec a
DO MAGAZYNU
DODATEK styczeñ 2012DODATEK SZKOLENIOWY
SZKOLENIOWY r. Nr
01(85)/2012
DO MAGAZYNU
INFOMARKET
nas, to i tak do nas
Chocia pralka pierze za
ubra. Tu z ponaley rozwieszenie czystych ubra, które
do
moc przychodz suszarki miejscu i które
mona rozoy w dowolnym do suszenia.
daj dodatkow powierzchni
Monitory
we
ow
row
komputer
komputerowe
ZELMER 654.00
KORKMAZ FlatLine
str. 50
4.0 L
FAGOR Zestaw
Silver
2011-07-27 17:12:52
2011-07-27 14:25:07
2013-11
6:59:22
2011-07-27 14:25:07
2011-07-27 17:12:52
poradnik
garnki
i patelnie.indd
1
garnki_i_patelnie.indd
1
2011-12-21
2011-12
2 19:24:55
2011-12-21 16:27:51
DIY – NARZDZIA DOM OGRÓD
Portale WWW
Rafa Wójcik (szef)
[email protected]
PROMOCJA!
I
DIY
Mariola Kuberska
[email protected]
DIY – NARZDZIA
Numer 1 (01) marzec
2014
ISSN 2083-9030
lipiec 2013 r. Nr 26(151)/2013
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
www.infomarke
Koszenie trawy dla jednych
jest
nych przykrym obowizkiem. relaksujc przyjemnoci, dla inBy
w traw, powinno si
dobra cieszy si
równo przyci
t i zdroodpowiednie narz
dzie.
str. 8
ISSN 2083-9030
HUSQVARNA
Kosy i podkaszarki
SKIL
Z wysok precyzj
Aktualna baza
311
(www.infomarket. modeli!
edu.pl)
DOM OGRÓD
r.
Wnumerze:
STIGA
Kosiarki do trawy
KOSIARKI
R
czne urzdzenia do piel
gnacji
to uzupenienie klasycznych
kosiarek, a czasem ich
penoprawny
tam, gdzie dost
p jest utrudniony. zamiennik – zwaszcza
Reklama
Artur Kurpiewski, Stanisaw Wojda,
Monika Gwiazda
[email protected]
[email protected]
[email protected]
str. 90
zlewy.indd 1
FISSLER
Rusza z kolejn promocj
Bazy danych
Kamil Galicki, ukasz Wyszyski
[email protected]
[email protected]
str. 68
równie przemylane minimalizowaniesprz
tów. To
iloci odpadów. Nieocenionym pomocnikiem
w kuchni s mynki do
padów, które zamontowane
przy zlewie pozwol atwo odzby si
odpadków organicznych.
po-
str.18
ALVEUS
Poradnik
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY
sierpieñ 2011 r. Nr 29(69)/2011
DO MAGAZYNU INFOMARKET
grudzieñ 2013 r. Nr 45 (170)/2013
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
SCHOCK Hyperion
80 POP-UP
ALVEUS Cubo
– rozwizania
Detal w azience
TARGI IFA DUE AGD
Zeszoroczne targi pokazay,
e elektronika uytkowa i
sprz
t
AGD maksymalnie dopasowuj
si
do potrzeb uytkownika
i doskonale wpisuj si
w charakter wspóczesnego wiata.
Jak wynika z raportu, jaki przygotowaa
targi marka Siemens, kuchnia na
staje
si
symbolem statusu i
dla coraz
wi
kszej liczby osób posiadanie
designerskich i funkcjonalnych
sprz
tów w kuchni jest bardzo wane.
Samochód, co ciekawe, znalaz
si
na
drugim miejscu.
str. 76
ZLEWOZMYWAKI
Wnumerze:
Redaktorzy wspópracujcy
Lidia Thompson, Micha Proniewski,
[email protected]
[email protected]
str. 28
ze wzgl
dów estetycznych, jak i edukacyjnych.
Dzieci znacznie ch
tniej ucz si
,
gdy stymuluje si
je wykorzystujc
kontrastujce ze sob ywioowe
podczas aranowania wn
trza barwy. Fakt ten uwzgl
dnijmy
domowej azienki.
str. 30
ARMATURA – monta
reklama
t.pl
CENA: 6,99 z
wtym VAT
Weź udział w promocji
i zyskaj
zestaw dwóch odkurzaczy
– klasyczny i akumulatorow
y.
Szczegóły i regulamin
promocji
na www.dajsiewciagnac.p
l
Promocja trwa od
20 września
do 31 grudnia 2013
r.
Wkrtarki
DIY – Narzdzia rczne
Klucze paskie
akumulatorowe
Paskie klucze to jedne z podstawowych
Kompaktowe wkrtarki
to coraz
i standardowe wyposaenie czciej spotykane urzdzenia w warsztatach
majsterkowiczów
profesjonalistów z wielu
urzdze to atut przemawiajcy
bran. Uniwersalno i
porczno tych
za ich popularnoci.
str. 28
Wkrtaki
str. 28
DIY – Elektronarzdzia
str. 15
stacjonarne
Piy ukonice
reklama
Zestawienie kosiarek
akumulatorowyc
automatycznych,
h,
oraz spalinowych!elektrycznych
narz
dzi
r
cznych wykorzystywanych w kadym warsztacie.
skrzynce narz
dziowej kadego Znajduj swoje miejsce take w
majsterkowicza. Nowe stopy
zrewolucjonizoway te narz
dzia
metali
jeli chodzi o trwao.
Poczenia rubowe to jedne
cze. Moemy je znale z najpopularniejszych typów
przedmiotów. Niezb
dnym w wi
kszoci otaczajcych nas
tacie jest zatem zestaw narz
dziem w domowym warszwkr
taków, zwanych popularnie
rubokr
tami.
str. 12
– wyrzynarki
Wyrzynarki zdobyy popularno
czów, jako uniwersalne narz
dzie.wród domowych majsterkowiW przypadku niektórych
wyrzynarka jest narz
dziem
prac
niezb
dnym.
Zwane inaczej kapówkami
wszechstronne, nadajce to maszyny
si
zyjnego ci
cia desek i innych do precymateriaów drewnopochodnych.
str. 28
Spawarki
inwertorowe
134 wybrane modele!
Najpopularniejsze urzdzenia
w klasie maszyn amatorskich.spawalnicze
s niewielkie rozmiary i atwo Ich zalet
linowym mog suy te jako obsugi. Zasilane silnikiem spageneratory prdu.
str. 28
DIY – Elektronarzdzia
rczne
Kosiarki
do trawy
Dïugi czas pracy, !
szybkie ïadowanie
Inteligentne koszenie
deszczu!
spiralne, czujnik
ko
i koszenia,
SzeĂÊ wysokoĂc na
! Poradnik sprzedawcy
PZ_GO_BS_Poradnik
PZ
GOÚBS
sprzedawcy_kosiarki.indd
awÚ
kosiarki indd
raw
trawÚ!
a tr
duĝy pojemnik
Szlierki
BUDMA 2013 ZA NAMI
Poznaskie targi Budma to
wi
to caej brany budowlanej,
take
dostawców i uytkowników
elektronarz
dzi. Jak zawsze
w halach
targowych moemy zapozna
si
z
tów tego typu urzdze. Najwi
k- ofertami wiodcych producensz uwag
przycigaj oczywicie nowoci, na których
brak w
tym roku nie moglimy narzeka.
Najwi
ksz niespodziank
bya
oczywicie premiera elektronarz
dzi FatMax marki Stanley,
ale
to nie wszystko co moglimy
zobaczy w Poznaniu.
str. 76
Fot. RYOBI
Chocia pralka pierze za nas, to i tak do nas naley rozwieszenie czystych ubra. Tu z
pomoc przychodz suszarki na bielizn
, które mona rozoy w dowolnym miejscu
i które daj dodatkow powierzchni
do suszenia – a o to wanie
a e chodzi!
c od
4
str. 12
PARADY
Nagrodzony
Promocja trwa od
20 września
do 31 grudnia 2013
r.
13 listopada podczas Europejskiego
Forum Gospodarczego – ódzkie
2013, ukasz Kardas Prezes
Zarzdu
prestiow Nagrod
Gospodarcz Spóek Grupy Parady odebra
Województwa ódzkiego.
str. 16
lipiec
Numer 25/2013
40
wtym VAT
Jak dobiera
Kludi zaprasza do odwiedzenia
kludi.com w wersji polskiej. swojej strony internetowej www.
Dostarcza ona wi
cej informacji
duktach i rmie oraz pozwala
o prona ich szybsze znalezienie.
str. 8
Róowa azienka to nie wymys
rmy Mattel, produkujcej
To styl dedykowany tym kobietom,
Barbie.
niu indywidualno i przytulno. które lubi czu w pomieszcze-
Zestawienie zlewozm
ywaków
i baterii kuchenn
ych !
Dzia audio-wideo
ukasz Sowiski
[email protected]
CENA: 6,99 z
t.pl
Weź udział w promocji
i zyskaj
zestaw dwóch odkurzaczy
– klasyczny i akumulatorow
y.
Szczegóły i regulamin
promocji
na www.dajsiewciagnac.p
l
2013-03-22 17:30:30
32 Zawieszki zapachowe
34
www.infomarke
Wnumerze:
KLUDI
Nowa strona internetowa
LAVEO
Ró w azience
Fot. Emile Henry
26
r.
ISSN 2083-9030
kwiecieñ 2013 r. Nr 12(137)/2013
DODATEK SZKOLENIOWYY DO MAGAZYNU INFOMARKET
ZLEWOZMYWAKINN
N
NNE
I BATERIE KUCHE
ISSN 2083-9030
Deska to krojenia to podstawowe akcesorium w kadej kuchni. Trudno obej si
bez
niej nie tylko na co dzie, ale i od wi
ta. Coraz cz
ciej na rynku dost
pne s produkty nie tylko praktyczne, ale i atrakcyjne wizualnie.
Bezprzewodowe
gïoĂniki, zintegrow
any
wzmacniacz lampowy!
PIONEER BCS-HF828
kwiecieñ
Numer 10/2013
24 Deski do krojenia
Technologia Audyssey
Volume, skalowani Dynamic
e obrazu
do rozdzielczoĂci
4k!
2013-11-19 16:59:22
i oprawy
lampy LED
Konsumenci coraz czÚĂciej wybierajÈ
za(i oprawy do nich) bÚdÈce energooszczÚdnymi
ĝarówek halogenowych na tymiennikami zwykïych ĝarówek lub
ksztaïtujÈ wiÈzkÚ Ăwiatïa
powych trzonkach E14 i E27, które
str. 86
ibtworzÈ nastrój w pomieszczeniu.
poleca
Monitory
n
Mon
Monitory
e
terrowe
komputerowe
Robo
domowe
domowe
Kino
m
KinoKin
Kin
komputerowe
kom
ty sprz
ÈtajÈ
ce
_
Wbudowany odtwarza
Blu-ray 3D, funkcja cz
Net Contents Mode!
1
Lampy LED E14 i E27
oraz oprawy
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
grudzieñ 2013 r. Nr 45 (170)/2013
INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU
sierpieñ 2011 r. Nr 29(69)/2011 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU
INFOMARKET
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU
INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU
branyc
h mo
deli!
Kino domowe
IT – foto, telekom
LECHPOL
1
Poradnik
KOSIARKI
PRZE
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY
sierpieñ 2011 r. Nr 29(69)/2011
DO MAGAZYNU INFOMARKET
grudzieñ 2013 r. Nr 45 (170)/2013
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET sierpieñ 2011 r. Nr 28(68)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
KONSWOD
UMENNIK
TA
Z\ELH
DODATEK
lipiec
UDP
2013
SZKOLENIOWY
r. Nr
Fot. Bosch
22
Dokadne odmierzenie skadników to podstawa udanego pieczenia i gotowania. Precyzja to jeden z warunków waciwego dobrania produktów, które musz by podane w odpowiednich proporcjach. Tu z pomoc przychodz wagi kuchenne – zarówno
te mechaniczne, jak i elektroniczne.
reneSïuchawki przeĝywajÈ prawdziwy
noĂci urzÈdzeñ tapopularnoĂci
sans. Jest to zasïuga m.in. niezwykïej siÚ wiÚc dobór
d sïuchastaje
kich jak smartfony czy tablety. Waĝny
d urzÈdzenia
ale teĝĝ do
wek nie tylko do preferencji uĝytkownika,
str. 74
mobilnego.
Poczenia rubowe spotyka
trycznym i elektronicznym si
praktycznie wsz
dzie. czenia w budynkach,
na spotka praktycznie opieraj si
gównie na rubach i wkr
tach. Tego meblach, pojazdach, sprz
cie elekw kadej dziedzinie wytwórczoci
typu sposób czenia materiaów
rónego rodzaju rub, wkr
tów,
koków, które wymagaj materialnej czowieka. Istnieje zatem ogromna mona r
cznie, lecz znacznie
w montau i demontau
wygodniej i szybciej robi
siy. Drobne ruby wkr
caliczba
si
to z uyciem elektronarz
dzia.
mostr. 18
Robert Bosch
Obecnie pracujemy
nad
samochodu bezobsug koncepcj
owego
Krystyna Boczkowska
–
cy” w plebiscycie tygodnikaprezes spóki Robert Bosch otrzymaa statuetk
„Zotej KierowniAuto wiat jako nagrod
zacyjnej w Polsce.
specjaln za zasugi dla
brany motory-
sierpieñ 2011 r. Nr 26(66)/2011
DODATEK SZKOLENIOWY
DO MAGAZYNU INFOMARKET
ļZLDG
INFOMARKET
RPLH
BOSCH Rotak
43 LI
Monitory
Mon
komputerowe
kom
m
KinoKi
Kino
idomowe
no
oKos
domowe
iark
do
tra i
wy
B
3003
3003-B
FIELDMANN FZR
MT_poradnik monitory
komputerowe.indd
1
poradnik piekarniki.indd
1
PZ_GOT_GN_Poradnik
Sprzedawcy Kino
Domowe 29 (69).indd
1
poradnik piekarniki.indd
Wydanie
2013-06-26 13:47:37
pierwsze,
2013
Monitory
Mo
komputerow
komputerowe
we
w
e
1
MT_poradnik monitory
komputerowe.indd
1
str. 28
Wiertarka to podstawowe
i najbardziej uniwersalne elektronarz
dzie w warsztacie
kadego
profesjonalisty i majsterkowicza.
Szeroka gama urzdze
sprawia, e kady znajdzie
siebie.
co dla
str. 28
26(151)/2013
DO MAGAZYNU
polec a
720 S
STIGA Autoclip
Szlifowanie to jedna z
najcz
stszych
prac zwizanych z obróbk
ni. Wybór mechanicznych powierzchurzdze do
tego przeznaczonych jest
duy, umoliwiajcy osigni
cie
zadowalajcego rezultatu
w krótkim czasie.
Wiertarki
str. 16
DIY – Maszyny ogrodowe
Myjki cinieniowe
Myjki wysokocinieniowe,
korzystywane gównie dotychczas wyprzez profesjonalistów, traaj coraz
cz
ciej do uytkowników indywidualnych,
domków jednorodzinnych. np. wacicieli
str. 28
Pilarki acuchowe
Pilarka acuchowa cz
sto
kojarzy
dem drwala, dzielnie pracujcego si
z zawoki spalinowe z racji coraz wi
kszejw lesie. Pilardost
pnoci s równie bardzo
popularne wród wacicieli
domków jednorodzinnych,
a zwaszcza budynków ogrzewanych
kominkami.
str. 28
Studio DTP/3D
Piotr Zagórowski (szef)
dt[email protected]
Maciej Trzebiecki, Marcin Milczarek
[email protected]
[email protected]
Korekta
ukasz Rokicki
2IP Kosiarki.indd
1
Tylko tyle kosztuje
nasza roczna
prenumerata.
Szczegóy na www.
infomarket.edu.pl.
199 z
Z RYNKU
Czarny ko
polskiego
rynku
Izabela Pitka
– redaktor prowadzca
Sektor nieelektrycznego AGD to czarny
ko polskiego rynku. Przez wielu niedoceniany, tak naprawd
doskonale wpisuje si
w promocj
polskich marek, które nie ma co ukrywa, stanowi duy procent tego, co moemy
znale w sklepach. Rodzime marki doskonale
odnajduj si
kategoriach naczy czy akcesoriów kuchennych i z powodzeniem rywalizuj
z zagranicznymi rmami. I o to wanie chodzi – o uczciw konkurencj
, która daje konsumentowi moliwo wyboru. Tym razem do
Pastwa rk traa drugie wydanie zielonego
„InfoMarketu” powi
conego wanie temu
segmentowi rynku. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, e nieelektryczne AGD to dua i
bardzo zrónicowana kategoria, w której nie
brakuje rónego rodzaju grup produktowych.
I dobrze. Obok takiego potencjau nie mona
przej oboj
tnie. Co wane, sektor ten wymaga pewnego usystematyzowania, zwaywszy na to, e polski konsument nie zawsze i
nie do koca wie czego szuka i gdzie moe to
znale. Co wi
cej, tak szeroka tematyka wymaga pewnego sprecyzowania i kategoryzacji
tego, co oferuj nam producenci. Nie ukrywajmy, e niektóre rozwizania dla wielu konsumentów po prostu nie istniej.
Za nami pierwsze wydanie „InfoMarketu
G”, który wprowadza w cz
sto niedocenian
kategori
rynku. Tym razem przedstawiamy
Pastwu kolejne kategorie produktowe, które warte s bardziej szczegóowego opisania i
które warto przybliy klientowi kocowemu.
Mam nadziej
, e i tym razem magazyn spotka si
z ciepym przyj
ciem z Pastwa strony i okae si
doskona okazj do prezentacji potencjau tego segmentu rynku i ukazania
wszystkich jego moliwoci. Drugie wydanie to
dopiero pocztek naszej duszej wspópracy,
która mam nadziej
usatysfakcjonuje kad
ze stron. Dla nas jest to szansa na sprawdzenie si
w nowych kategoriach, które na nowo odkrywamy razem z naszymi czytelnikami i które udaje si
nam pozna bliej take
dzi
ki Pastwu. Za zainteresowanie, pomoc,
wsparcie redakcyjne, reklamowe, pozytywne
i bardziej krytyczne komentarze, a take wyjanianie nurtujcych nas wtpliwoci serdecznie dzi
kuj
! Pastwa pomoc mobilizuje, dopinguje i pozwala z nadziej patrze w
przyszo – nie tylko na dalszy rozwój „InfoMarketu G”, ale take rozwój sektora nieelektrycznego AGD, który tak naprawd
jest
„czarnym koniem” polskiego rynku! Dzi
kuj
za ten zastrzyk optymizmu, który pozwoli
nam z kopyta ruszy w pocig za „InfoMarketem Red”, i zapraszam do wspópracy na naszych amach.
ycz
Pastwu miej lektury ipozostaj
do Pastwa dyspozycji.
Wspaniaych i penych radoci wit
Boego Narodzenia, a w Nowym Roku
pasma sukcesów i spenienia wszystkich
marze i planów.
Redakcja InfoMarket
6
nr 2 (02) jesie/zima 2014
Gospodarka
wliczbach
66 proc. – tylu Polaków uwaa, e jeste- 53 pkt. – do tego poziomu w listopadzie
my narodem innowacyjnym, a klimat w Polsce
sprzyja rozwojowi innowacyjnoci. To wynik raportu 3M „Innowacyjny Polak 2014”.
wzrós indeks PMI w Chinach, który dotd wynosi 52,9 pkt. W sierpniu wskanik by na najwyszym poziomie od 17 miesi
cy i wynosi 54,1 pkt.
1,6 proc.
– jak podaje GUS, o tyle zmniejszya si
w skali rok do roku liczba rm zatrudniajcych do 9 osób.
68 proc. – tylu Polaków jest przeciwnych
wejciu do strefy euro. Odsetek niech
tnych ronie. Jeszcze w 2002 r. 64 proc. respondentów
badanych przez CBOS byo „za”. Od lutego 2013
r. kolejne 5 proc. byych zwolenników zmienio zdanie.
9 proc.
– takiego wzrostu eksportu w 2014
r. spodziewa si
Ministerstwo Gospodarki. Z kolei
wzrost importu ma wynie 8 proc. Na progno-
Pod lup InfoMarketu
Polacy i oszczdzanie
Jak wynika z badania „Finansowy portret modych” Krajowego Rejestru Dugów modzi Polacy
oszcz
dzaj równie cz
sto jak poyczaj – przy
czym w obu wypadkach nie s to due kwoty. Duy wpyw na ten stan rzeczy maj trudna sytuacja
materialna, wysokie koszty ycia, bezrobocie i
niskie zarobki. Co ciekawe, odsetek oszcz
dzajcych maleje wraz z wiekiem, a z konta oszcz
dnociowego cz
ciej korzystaj mieszkacy wielkich miast. Jak podaje raport, 47 proc. modych
ludzi w Polsce posiada oszcz
dnoci, tyle samo
kiedykolwiek w swoim yciu skorzystao z poyczek lub kredytów. – Duy udzia oszcz
dnoci
do 5 tys. z wród osób do 25. roku ycia moe by pochodn „kapitau startowego” od rodziców albo powstawa przy podwójnym ródle nansowania. Modzi ju pracuj i zarabiaj, ale
jednoczenie otrzymuj wsparcie od rodziny i
nie ponosz kosztów ycia. Mae oszcz
dnoci,
to zazwyczaj oszcz
dnoci „na co”, na wakacje czy zakup samochodu – mówi prof. Magorzata Bombol ze Szkoy Gównej Handlowej. Posiadanie oszcz
dnoci cz
ciej deklaruj osoby
z wyksztaceniem wyszym (59 proc.) i rednim
(52 proc.) ni zawodowym (32 proc.). Wi
kszy odsetek oszcz
dzajcych stanowi single lub bezdzietne pary – w wypadku rodzin z dziemi o odkadaniu pieni
dzy moe mówi 44 proc. Na to
jak cz
sto i ile oszcz
dzamy duy wpyw ma take miejsce zamieszkania. Mimo wi
kszych kosztów utrzymania to wanie mieszkacy duych
miast oszcz
dzaj cz
ciej i, co wane, wi
cej.
Dlaczego? – Teoretycznie im miejscowo wi
ksza, tym wyszy poziom wiadomoci ekonomicznej, poprzez choby rosncy udzia w strukturze
demogracznej osób lepiej wyksztaconych. W
mniejszych miejscowociach zauwaalny jest
take efekt snoba charakterystyczny dla klasy
niszej oraz redniej-niszej. Jest to zachanny i
nadmierny konsumpcjonizm i budowanie swojego wizerunku na pokaz poprzez atrybuty marek i
produktów. W wi
kszych miastach, przez wi
ksz
anonimowo nie ma ju na to takiego nacisku
spoecznego. Ronie z kolei zapobiegliwo w budowaniu wasnego kapitau yciowego w postaci np. inwestycji w nieruchomo – dodaje prof.
Magorzata Bombol. W wypadku oszcz
dnoci nie
bez znaczenia jest take wyksztacenie. To wanie u osób z wyszym wyksztaceniem moemy
mówi o zwi
kszonej aktywnoci na tym polu i
zdecydowanie wi
kszych kwotach. Jedynie 18
proc. sporód modych ma oszcz
dnoci, które
wystarcz na „czarn godzin
”, czyli pozwol na
przeycie przez kilka miesi
cy w wypadku utraty pracy czy problemów zdrowotnych. Najcz
ciej
oszcz
dnoci modych to kwoty do 5 tys. z, które mog wystarczy tylko na dorane potrzeby.
Duy udzia oszcz
dzajcych dwudziestolatków,
nawet jeli s to mae kwoty, moe wiadczy
o tym, e ronie pokolenie rozsdnych Polaków,
które jeli tylko dostanie moliwo pracy i zarobku, dobrze je wykorzysta. Dzisiejsi dwudziesto- i trzydziesto-latkowie s wiadomi ekono-
handlowe wpisane do Krajowego Rejestru Dugów jako dunicy s winni kontrahentom 900 ml
z. Wedug badania przygotowanego przez KRD to
wanie ostatni kwarta roku ma by okazj do
zwi
kszenia obrotów w handlu detalicznym i odzyskania cz
ci strat.
– Zwi
kszenie obrotów w grudniu to due zyski
dla brany handlowej, na które ona bardzo czeka – mówi Adam cki, prezes zarzdu Krajowego Rejestru Dugów Biura Informacji Gospodarczej. – Handel w III kwartale 2014 roku o wiele
bardziej krytycznie podchodzi do oceny wasnej
sytuacji nansowej ni pozostae ankietowane
przedsi
biorstwa. Firm, które odczuy pogorszenie swoich nansów ni tych, które odczuy
ich popraw
, byo wród rm z brany handlowej o 5 punktów procentowych mniej w pozostaych. Jednak jeli patrze w przyszo, to
wanie handlowcy wykazuj najwyszy poziom
optymizmu. Tych, którzy wierz w popraw
sytuacji nansowej w IV kwartale byo a 42,1 proc.,
a tych, którzy przewiduj jej pogorszenie jedynie 10,8 proc. Bez wtpienia duy wpyw na tak ocen
maj zbliajce si
wi
ta – dodaje.
micznie i doskonale zdaj sobie spraw
z tego,
w jak trudnych czasach przyszo im y. Jeli ju
dostan prac
, w obawie przed jej utrat staraj
si
racjonalnie zarzdza swoim budetem.
Jak podkrelaj twórcy raportu poprawa sytuacji nie b
dzie dugotrwaa i pozwoli na pokrycie jedynie cz
ci kosztów. Jak pokazuj statystyki Krajowego Rejestru Dugów brana ma
olbrzymie wierzytelnoci. Jej dunicy zalegaj z
patnociami na ponad 1,2 mld z, co z pewnoci odbija si
gorzej na niszej ocenie sytuacji
nansowej. Trzeba pami
ta, e zalege nalenoci od kontrahentów w wielu wypadkach stanowi powan barier
dla dalszego rozwoju, a
nawet dziaalnoci rm. Brak wpywów ze strony
kontrahentów sprawia, e rmy nie s w stanie
uregulowa wasnych zobowiza, co w oczywisty sposób wpywa niekorzystnie na ich dalsz
dziaalno. Ten stan przekada si
take na podejmowan wspóprac
. Coraz cz
ciej przedsi
-
Handlowcy pilnuj portfeli
Grudzie to miesic, w którym kwitnie kada
dziedzina handlu. Zwi
kszona przedwiteczna
konsumpcja dobrze wpywa na sytuacj
na rynku i prowadzi do oywienia handlu. Z bada przygotowanych przez Deloitte wynika, e w tym roku
polska rodzina chce wyda z okazji wit rednio
1160 z. To dodatkowe pienidze, które w wi
kszoci tra wanie do tej brany. W tym roku brana handlowa ma do odzyskania od swoich kontrahentów 1,2 mld z. Przedsi
biorstwa
z
t
moe mie wpyw konikt handlowy mi
dzy
Uni Europejsk a Rosj.
rach jak edukacja, transport, telekomunikacja
i usugi.
457 mln z
7,3 proc.
1,3 mld euro
9,58 mld z – tyle wynosi warto kre-
– o tyle mog zwi
kszy si
inwestycje dzi
ki poszerzeniu tarnobrzeskiej SSE. Proponowana zmiana granic strefy da moliwo zwi
kszenia liczby oraz realizacji nowych inwestycji, które
pozytywnie wpyn na polski rynek.
– na tak kwot
planuje udzieli Polsce kredytu Europejski Bank
Inwestycyjny. Jego cel to wspófinansowanie
inwestycji w ramach unijnych funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 w takich sekto-
biorstwa szukaj rm rzetelnych patniczo, które
nie spowoduj spowolnienia pynnej dziaalnoci. Dlatego te to wanie rzetelno patnicza
obecnie uznawana jest za jedn z najwaniejszych wartoci w prowadzeniu biznesu.
– Handel jest bardzo mocno naraony na powstanie zatorów patniczych. Wielu hurtowników
oferuje swoje towary sklepom z odroczonym terminem patnoci. A to, moe skutkowa powstaniem zalegoci nansowych, jeli nasz kontrahent okae si
nieuczciwy. Jak pokazuj dane
Krajowego Rejestru Dugów, niespacone wierzytelnoci wobec brany handlowej s due. By
moe, jeli rmy dokadniej przewietlayby swoich kontrahentów przed rozpocz
ciem wspópracy, ta skala nie byaby a tak dua. Na szcz
cie,
rzetelno nansowa i jej werykowanie zyskuj na znaczeniu. Przedsi
biorcy coraz cz
ciej
przed rozpocz
ciem wspópracy sprawdzaj, czy
rma posiada Certykat Rzetelnoci, który powiadcza, e nie guruje jako dunik w Krajowym Rejestrze Dugów – mówi Waldemar Sokoowski, prezes Rzetelnej Firmy.
Wedug Krajowego Rejestru Dugów, obecne zaduenie brany handlowej wynosi 900 mln z, a
w porównaniu z lutym 2013 r. zwi
kszyo si
o
10 procent.
– Zmiana w poziomie zaduenia nie tylko wynika
z tego, e sytuacja handlu si
pogarsza. Wpyw
na to ma take wzrost wiadomoci wierzycieli, którzy poszukuj nowych metod na odzyskiwanie pieni
dzy. Ustawa o terminach zapaty w
transakcjach handlowych, która od pótora roku
umoliwia obcienie dunika kosztami windykacji sprawia, e wielu wierzycieli wpisuje takie
dugi do Krajowego Rejestru Dugów i zleca ich
odzyskanie rmom windykacyjnym – mówi Radosaw Koski, dyrektor Departamentu Windykacji
w rmie Kaczmarski Inkasso.
„Inteligentne” miasta powstan
dziki wspópracy rm i samorzdów lokalnych
Unijna polityka klimatyczna i energetyczna nie
pozostawia dzi zudze co do koniecznoci
zmiany systemu zarzdzania energi i funkcjonowania nie tylko przemysu, ale i caych miast.
Rozwizaniem tego problemu jest tworzenie „inteligentnych” systemów zarzdzania, tzw. smart
city, które mog powsta dzi
ki wspópracy rm
i wadz samorzdowych. W chwili obecnej miasta
stoj przed wanymi wyzwaniami, którym naley
sprosta, i to wanie o nich rozmawiali specjalici w zakresie zarzdzania energi i „inteligentnych” rozwiza w trakcie panelu „Inteligentne i
efektywne miasta dzi
ki wspópracy. Ju dzi!”,
który odby si
w trakcie XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Aktualnie obszar miast zajmuje zaledwie 2 proc.
powierzchni Ziemi, a zamieszkuje w nich 50 proc.
wiatowej populacji. Oczekuje si
, e do 2050 r.
w miastach b
dzie y 70 proc. ludzi. W chwili obecnej s one odpowiedzialne za 75 proc.
cakowitego zuycia energii. Zwi
kszenie efektywnoci energetycznej staje si
wi
c najwi
kszym wyzwaniem, z którym aglomeracje miejskie
musz si
zmierzy. Niezalenie od dost
pnoci
energii nie nadymy za zwi
kszajcym si
popytem na ni. Dlatego konieczne staj si
wyeliminowanie wszelkich moliwych strat, redukcja
zapotrzebowania na energi
i jednoczesne zwi
kszanie opacalnoci i wydajnoci surowców.
– o tyle spad indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA w Stanach Zjednoczonych. Indeks wyrównany sezonowo zmniejsza si
w tygodniu zakoczonym 28 listopada
o 7,3 proc.
dytów na mieszkanie udzielonych w drugim kwartale 2014 r. czna liczba udzielonych kredytów to
45 499. Liczba udzielonych kredytów wzrosa o 8,5
proc. kdk, a ich warto o 8,2 proc. kdk.
Rozwizania dla „inteligentnych” miast s wi
c
niezb
dne, gdy bez ich wdroenia miasta nie
b
d w stanie, szczególnie w Polsce, sprosta stojcym przed nimi wyzwaniom oraz zapewni odpowiedniego komfortu ycia swoim
mieszkacom z uwzgl
dnieniem aspektu ochrony rodowiska naturalnego. – Dzi
ki wiedzy i
dowiadczeniu zdobytemu przy realizacji kilku
pilotaowych projektów wdraania „inteligentnych” miast, których Schneider Electric jest
kluczowym partnerem, wiemy, e moliwa jest
dzi implementacja tych rozwiza na caym
wiecie, równie w Polsce. Nasze dowiadczenia pokazay równie, e tak wane dla funkcjonowania miast i gospodarki projekty mog by
zrealizowane z powodzeniem tylko dzi
ki wspópracy pomi
dzy firmami oferujcymi takie rozwizania a wadzami miast – mówi Jacek ukaszewski, prezes zarzdu Schneider Electric
Polska.
Specjalici biorcy udzia w panelu dyskusyjnym zgodnie potwierdzili, e stworzenie „inteligentnego” miasta to proces, który mona przeprowadzi wycznie dzi
ki kooperacji firm i
instytucji samorzdowych. Opierajc si
na dowiadczeniach z Parya, Lyonu czy Barcelony,
prezes Schneider Electric podkreli, e wspópraca ta musi by rozumiana jako partnerstwo i
wzajemne zaufanie podmiotów biorcych udzia
w projekcie. Ponadto istotna jest równie komplementarno stosowanych przez partnerów
rozwiza zaspokajajcych okrelone potrzeby miast. Jednym z przykadów, o którym mówiono podczas panelu, by projekt „Polskie Miasto Przyszoci”, którego Schneider Electric jest
partnerem. Jest to otwarta platforma rozwiza
dla miast, oferujca komplementarne wobec
siebie rozwizania w kluczowych dla budowy
„inteligentnego” miasta obszarach, takich jak
bezpieczestwo, transport, komunikacja, „inteligentne” systemy owietlenia, edukacja, a take kontakt z mieszkacami.
W trakcie panelu odniesiono si
równie do
przykadu Barcelony, gdzie zaimplementowane zostay rozwizania do zarzdzania wodocigami, parkingami, odpadami czy komunikacj miejsk, które pomagaj miastu oszcz
dza
rodki budetowe, jednoczenie polepszajc jako usug publicznych. Podczas panelu firma
Schneider Electric ujawnia równie plany utworzenia wraz z miastem Barcelona orodka Center of Excellence, którego dziaalno b
dzie
skupiona na „inteligentnych” rozwizaniach dla
miast. To pokazuje, e smart city jest nieuniknione, a nawet podane.
„Inteligentne” miasto przynosi korzyci wielu grupom odbiorców. Tymi, którzy w pierwszej
kolejnoci korzystaj z tych rozwiza, s zarzdcy miast.
– Tylko dzi
ki technologiom zdolnym w szybki
sposób analizowa sytuacj
w rónych obszarach ycia miasta b
dziemy w stanie w sposób
natychmiastowy reagowa na te potrzeby. Gdyby obsugiwa te procesy wycznie za porednictwem ludzi, naleaoby stworzy ogromn
ilo miejsc pracy, które w ostatecznoci mogyby nie sprosta temu zadaniu z czysto fizycznych ogranicze – mówi Jacek ukaszewski, prezes zarzdu Schneider Electric Polska.
ródo: Krajowy Rejestr Dugów, Schneider
Electric
nr 2 (02) jesie/zima 2014
7
AGD
NIEZMECHANIZOWANE
SERWIS KRAJOWY
LE DUVEL
FISSLER
Ocjalnym dystrybutorem
OXO
Wybiera ocjalnych przedstawicieli
Firma Le Duvel zostaa ocjalnym dystrybutorem marki OXO w Polsce. W jej portfolio, obok
setki akcesoriów z linii Good Grips, mona znale produkty takich marek jak Birkmann, Emile Henry, E-cloth, Jansen+co, Lekue, Lava Cooking, Microplane, Nuance Denmark, Nordic
Ware, Prepara, Pulltex, Simplehuman, Tala.
OXO to znany amerykaski producent akcesoriów kuchennych i domowych. Firma oferuje produkty wyjtkowe i zaprojektowane z myl
o wygodzie i atwoci gotowania czy sprztania.
Jej logo sygnowane s m.in. chochle, tarki, noe,
pojemniki na narz
dzia kuchenne czy szczotki do
mycia naczy. Teraz produkty z linii Good Grips
dost
pne s w sklepie internetowym Le Duvel.
SILIT
Dziaa charytatywnie
Firma Silit po raz kolejny wzia udzia w Midzynarodowym Kiermaszu Charytatywnym organizowanym przez stowarzyszenie maonków szefów placówek dyplomatycznych i konsularnych
dziaajcych w Warszawie.
Impreza, która odbya si
30 listopada
2014 r., zgromadzia przedstawicieli z prawie 50 krajów z caego wiata. W odpowiedzi na zaproszenie ambasadora Niemiec, jak
kadego roku, reprezentujca firm
Silit Irena Rybski przygotowaa do sprzeday charytatywnej kilkadziesit akcesoriów kuchennych marki Silit oraz Original Kaiser. Oferta
marki Silit bogata bya w naczynia z silarganu
made in Germany, które nie zawieraj niklu,
oraz designerskie akcesoria kuchenne. Z kolei
Original Kaiser reprezentoway formy do pieczenia z innowacyjn powok kairamic oraz
wiele innych pomocników kuchennych, take
niemieckiej produkcji. Na goci czekay stoiska, gdzie mona byo kupi produkty spe-
cyficzne dla danego regionu. Na stoisku firmy Silit mona byo spotka m.in. attache
Niemiec, pani ambasador czy znan z telewizji „Pani Gadet” – Ann
Nowak-Ibisz. Firm
Silit w Polsce reprezentowaa waciciel
Silit Polska – pani Irena Teresa Rybski. Zebrane rodki ze sprzeday zostay przeznaczone na zasilenie budetów takich instytu-
cji charytatywnych, jak SOS Wioski Dzieci
ce,
Fundacja Wsparcia Amicus, Centrum Praw Kobiet, Chleb ycia i wiele innych, cz
sto mniejszych stowarzysze.
Otworzy now fabryk
To ju drugi po fabryce w Sillamae zakad
produkcyjny Aquaphora w Estonii. Jest to dzi
jedna z najwi
kszych tego typu fabryk w Unii
Europejskiej zajmujcych si
produkcj domowych ltrów do wody pod mark Aquaphor oraz
marek wasnych sieci handlowych. Zakad zosta otwarty jako uzupenienie funkcjonujcych
ju licznych fabryk amerykaskiego producenta. W fabryce w Narvie produkowane s ltry do
wody i wkady ltrujce przeznaczone na rynki
Unii Europejskiej. Firma donosi, e w przyszo-
Wprowadzane zmiany maj na celu popraw
jakoci obsugi przez biec dost
pno produktów z póki oraz moliwie najwi
ksz wiedz
fachow o produktach, ich zastosowaniach i moliwociach oraz cz
ciach zamiennych do nich
(w szczególnoci w zakresie szybkowarów). Ju w
najbliszym czasie rma osignie pen dost
pno oferowanych produktów „od r
ki” w sklepie,
a nie – jak to si
wci zdarza – w okresie 10–
14 dni z magazynu producenta i to bez ostatecznej gwarancji ich dost
pnoci. Dystrybutorzy b
d musieli spenia nast
pujce warunki: wymóg
posiadania prezentacji produktów rmy na regaach rmowych lub wasnych speniajcych normy i standardy rmy Fissler, profesjonalna wiedz
o oferowanych produktach, oferowanie cz
ci zamiennych i akceptowanie polityki handlowej rmy
Fissler. Pena lista dystrybutorów znajduje si
na
stronie internetowej www.ssler.pl.
BEKO, ROYALTY
Kuchnia doprawiona nagrodami
Przy zakupie dowolnej kuchni wolnostojcej marki Beko mona otrzyma ciekawe
nagrody o wartoci ok. 200 z, m.in. mikser rczny czy komplet dobrej jakoci noy
marki Royalty Line.
AQUAPHOR
Wrzesie 2014 r. to wana data w historii rmy
Aquaphor. To wanie wtedy zostaa uruchomiona nowa fabryka ltrów do wody zlokalizowana
w miecie Narva w Estonii.
W ostatnich miesicach przeprowadzono
szereg spotka i szkole zmierzajcych do
stworzenia bardziej profesjonalnej sieci
przedstawicieli handlowych rmy Fissler.
ci zwi
kszajce si
moliwoci zakadu pozwol zaopatrzy w produkty wszystkich mioników
czystej wody w Europie. Marka Aquaphor naley do amerykaskiej korporacji Electrophor Inc.
oraz jej akcjonariuszy. Jest to rma mi
dzynarodowa, sprzedajca swoje produkty w 35 krajach wiata. Aquaphor posiada swoje oddziay
naukowo-badawcze, marketingowe i centra logistyczne w USA, Polsce, Niemczech, Rosji, Estonii, Chinach, Serbii, Rumunii. Gówne zakady
produkcyjne, zajmujce si
produkcj ltrów na
rynki europejskie znajduj si
w Estonii. W fabrykach przestrzegane s najbardziej restrykcyjne
normy jakoci produkcji, przyj
te i stosowane
w UE. Wi
cej informacji mona znale na www.
aquaphor.pl.
Akcja „Kuchnia doprawiona nagrodami”
trwa od 1 padziernika do 31 grudnia 2014 r.
W tym czasie uytkownik przy zakupie obj
tej
promocj kuchni wolnostojcej moe zyska
cenne nagrody. By wygra zestaw noy Royalty lub mikser r
czny marki Grundig HM 6280,
naley kupi wybrany modele kuchni wolnostojcej o szerokoci 60 cm: CSG 62020 DX, CSE
62120 DW, CSE 62120 DX, CSE 62321 DW, CSE
62321 DX, CSM 62320 DW, CSM 62320 DX, CSM
62321 DW, CSM 62322 DW, CSM 62322 DX, CSM
62323 DX, CSM 67300 GW, CSM 67300 GX lub
CSM 69300 GX. Aby wygra komplet noy Royalty Line Switzerland, naley zakupi model
kuchni o szerokoci 50 cm: CSG 52010 FW, CSG
52011 FW, CSG 52020 FW, CSG 52020 FX CSS
52020 DW, CSE 52020 DW, CSE 52020 DX, CSE
52320 DW, CSE 52320 DX, CSE 52321 DW, CSE
52321 DX, CSE 52322 DW, CSE 52325 DW, CSE
52620 DW, CSE 52620 DX, CSM 52020 DW, CSM
52021 DW, CSM 52320 DW, CSM 52320 DX, CSM
52321 DW, CSM 52321 DX, CSM 52322 DW, CSM
52322 DX, CSM 52323 DW, CSM 52323 DX, CSM
52324 DW, CSM 52324 DX, CSM 52325 DW, CSM
VINZER
Rozszerza zakres dziaalnoci
Szwajcarska rma Vinzer Corporation AG
– waciciel marki Vinzer rozszerza zakres
swojej dziaalnoci.
W sierpniu 2014 r. we wspópracy z wosk rm Granchio SRL otwarty zosta pierwszy
rmowy sklep w galerii handlowej w Kijowie (w
sklepie brandowanym znakiem towarowym Vinzer dost
pne b
d równie produkty Granchio).
W 2015 r. otwarcia kolejnych sklepów s planowane w Warszawie, Moskwie, Pradze, Wilnie oraz
Londynie. Firma chce by bliej klienta i wzmocni sw pozycj
na rynku europejskim, tumaczc to ogólnowiatow tendencj – konsumenci coraz cz
ciej jako miejsce zakupów w duych
miastach wybieraj galerie handlowe. Vinzer nie
zaw
a dziaalnoci – nadal b
dzie wspópracowa z innymi sklepami i sieciami handlowymi.
8
nr 2 (02) jesie/zima 2014
52325 DX, CSM 52326 DW, CSM 52326 DX, CSM
52327 DW, CSS 57000 GW, CSM 57300 GW, CSM
57300 GX0.
Aby zakwalikowa si
do udziau w promocji, naley w cigu 14 dni od daty zakupu zarejestrowa si
na stronie promocyjnej www.
programatorbeko.pl lub zadzwoni pod numer
infolinii (+48) 22 380 39 39 i poda dane osobowe, informacje o miejscu zakupu, a take
model zakupionej kuchenki i numer seryjny. Naley równie przedstawi dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Nagroda zostanie przesana w cigu 60 dni od daty poprawnej
werykacji rejestracji.
SERWIS KRAJOWY
AGD
NIEZMECHANIZOWANE
ALTOM
Zdobywa nagrod specjaln!
W warszawskim hotelu Gromada 29 listopada br. odbya si gala „25 lat Wolnoci dla Polskiej Przedsibiorczoci” podczas której przedstawiono Laureatów VIII edycji konkursu „Ory
Polskiego Budownictwa”, VIII edycji konkursu
„Pery Medycyny” oraz Plebiscytu Ory Polskiej
Przedsibiorczoci i Ory Polskiego Samorzdu.
Nagrod specjaln otrzyma Waldemar urowski,
prezes rmy Altom.
„Przedsi
biorca 25-lecia Wolnoci RP”
to nagroda przyznawana za wybitne zdolnoci
menederskie oraz du aktywno zawodow
przez ostatnie 25 lat, która przyczynia si
do
rozwoju gospodarczego Polski. Ale to nie koniec
nagród. I Nagrod
w plebiscycie Ory Polskiej
Przedsi
biorczoci w kategorii „wyposaenie
wn
trz” przyznan decyzj Rady Programowej
i Kapituy Plebiscytu otrzymaa Fabryka Nakry
Stoowych Gerpol, dystrybuowana przez rm
Altom. Tytu ten przyznawany jest przedsi
biorstwom, które poprzez nowoczesne produkty, usugi, technologie oraz zarzdzanie wyróniaj si
na tle konkurencji, dziaaj w oparciu
o najwysze standardy organizacji pracy oraz
przy penym poszanowaniu norm etyki biznesowej. Tegoroczna Gala bya wyjtkowa równie z
uwagi na wr
czone nagrody specjalne. Wyrónienia „Firmy 25-lecia”, „Przedsi
biorcy 25-lecia”, „Gminy 25-lecia”, „Polityk 25-lecia”, „Polityk Samorzdowy 25-lecia” oraz „Osobowo
25-lecia”, zostay przyznane podmiotom, które
na przestrzeni ostatnich 25 lat stay si
symbolem przemian.
HENKEL
W raporcie
„Wspóodpowiedzialny
Biznes 1989–2014”
Firma Henkel Polska zaangaowaa si w dyskusj nad rozwojem idei odpowiedzialnoci spoecznej przedsibiorstw w Polsce. Jej swoistym
zapisem jest raport „Wspóodpowiedzialny Biznes 1989–2014”, przygotowany przez orodek
dialogu i analiz Thinktank.
26 listopada br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbya si
konferencja,
która zainaugurowaa „Rok Odpowiedzialnoci”. Na imprezie zorganizowanej przez
Thinktank po raz pierwszy przedstawiono
raport, w którym znalazo si
take miejsce na przedstawienie czoowych korporacyjnych praktyk z zakresu odpowiedzialno-
ci spoecznej z ostatnich 25 lat. Podczas
debaty zatytuowanej: „Jak na rosnc zoono i wyzwania w otoczeniu odpowiadaj
firmy? Najlepsze praktyki polskich firm i organizacji. Spoeczna odpowiedzialno biznesu jako wzorzec dla administracji i innych
firm” zaprezentowane zostay dobre praktyki polskich przedsi
biorstw w rónych obszarach odpowiedzialnoci, takich jak zaangaowanie spoeczne, edukacja, obecno w
Internecie, innowacje, rodowisko, kampanie spoeczne, profilaktyka prozdrowotna,
wspópraca z NGO czy odpowiedzialno wobec pracowników. Uczestnikiem tej debaty
bya take firma Henkel Polska, która zaprezentowaa si
z perspektywy realizowanej z
sukcesem w firmie polityki rónorodnoci. W
jej imieniu gos zabraa Dorota Strosznajder,
penomocnik ds. odpowiedzialnoci spoecznej. – Dla Henkla, firmy dziaajcej na ponad
75 rynkach na wiecie i zatrudniajcej pracowników 125 narodowoci, rónorodno
jest zarówno rzeczywistoci dnia codziennego, jak i koniecznoci biznesow. Jest
take warunkiem sukcesu, gdy tylko dzi
ki wielokulturowoci i wielonarodowoci naszych pracowniczych zespoów jestemy w
stanie odnosi sukcesy na tak wielu odmiennych geograficznie i kulturowo rynkach. Ale
idea rónorodnoci oferuje take skuteczn odpowied na wyzwania demograficzne,
z którymi firma musi i b
dzie musiaa si
w
najbliszej przyszoci mierzy, a wród których s: wzrost roli spoecznej i ekonomicznej coraz lepiej wyksztaconych kobiet, starzenie si
spoeczestw i przesuwanie wieku
emerytalnego czy odmienne oczekiwania i
motywacje najmodszych grup pracowników
– mówia Dorota Strosznajder. W dalszej
cz
ci wypowiedzi zaprezentowaa projekt
spoeczny aktywizacji zawodowej dla kobiet
pozostajcych dugo poza rynkiem pracy zatytuowany „W drodze do pracy”, który Henkel Polska realizuje we wspópracy z fundacj Miejsce Kobiet.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
9
WYWIAD SYLWETKI
LUDZIE
Perfekcja w kadym detalu
Czy stylistyka i design produktów take maj znaczenie?
zwaszcza gdy konsumenci czsto stawiaj
na nisk cen, a nie na jako.
Oczywicie, to bardzo wany aspekt. Staramy si
,
aby design naszych produktów odpowiada polskim gustom i nawizywa do tradycji polskich
domów. W naszej ofercie znajduj si
modele
klasyczne, eleganckie, ale równie bardziej nowoczesne, zaskakujce oryginalnym ksztatem.
Sztuce Diamond zostay nominowane do konkursu „Design dla Konesera”, organizowanego
przez miesi
cznik „Dobre Wn
trze”. Trzecia ju
Pod wzgl
dem jakoci jestemy nieugi
ci. Bez
ustanku szukamy nowoczesnych rozwiza, które pozwalaj na utrzymanie doskonaej jakoci,
a jednoczenie sprawiaj, e produkty moemy
oferowa w atrakcyjnych cenach.
Czy dla polskich konsumentów to
cena jes t g ównym kr y terium w yboru
produktów?
O tym, e jako nie zna
kompromisów, e warto
inwestowa w nowe rozwizania,
a tradycja ma znaczenie,
rozmawialimy z Julianem
Sobolewskim, prezesem firmy
FNS Gerpol.
Redakcja: W 2014 r. rma zostaa nagrodzona „Laurem Konsumenta” w kategorii „Odkrycie Roku 2014”. To ogólnopolski
projekt, którego efektem jest wyonienie
kadego roku najpopularniejszych produktów i marek w danych kategoriach. Gratulujemy nagrody!
Julian Sobolewski: Dzi
kuj
. Bardzo cieszy
nas to wane wyrónienie. Jestemy wdzi
czni zarówno Wysokiej Kapitule Konkursu, która
docenia wzrost popularnoci i rozpoznawalnoci marki Gerpol, jak i uytkownikom sztuców,
noy, noyczek, którzy ch
tnie si
gaj po nasze
produkty kadego dnia.
waciwoci tnce. Noe dodatkowo
utwardzone s powok tytanow,
która sprawia, e ostrze jest wytrzymae i odporne na powstawanie
korozji, trwae i mniej podatne na
uszkodzenia. Nie przenosi zapachów
i smaków potraw, co jest wygodne
przy rónorodnym gotowaniu. Przy
produkcji sztuców wykorzystujemy
wycznie najlepsz stal szlachetn 18/10, która zapewnia doskonay wygld i znakomite waciwoci
uytkowe przez dugie lata.
Fabryka Nakry Stoowych Gerpol to
rma z wieloletni tradycj i zwizana z
Kunicami Drzewieckimi oraz Mikoajem I.
Prosz przybliy t histori.
Fabryka Nakry Stoowych Gerpol nawizuje do
tradycji si
gajcych ponad 250-letniej historii
Kunic Drzewickich, produkujcych w Drzewicy
wyroby tnce o dobrej jakoci. Znane s w Europie oraz na caym wiecie. Historyczne znaczenie ma korona w logo naszej Fabryki. Symbol
ten w godle Kunic Drzewickich i na sygnaturach
po raz pierwszy umieszczono w poowie XIX w.
Byo to wyrónienie przyznane jako nagroda za
znakomit jako wyrobów przez cara Mikoaja
I, który doceni jako i niepowtarzalny wygld
wyrobów drzewickich.
Produkty Gerpolu znane s nie tylko z
doskonaej jakoci, ale i wyjtkowego designu. Jak na przestrzeni lat zmieniay si
oczekiwania polskich konsumentów i jak
udaje si Pastwu poda za trendami?
Kiedy wane byo wycznie, aby zdoby produkt,
który by mao dost
pny. W latach 90. nastpi
konsumencki boom – klienci masowo kupowali
to, co pojawiao si
na rynku. Dzi sytuacja wyglda zupenie inaczej. Liczy si
stosunek ceny do jakoci produktu. Badamy rynek, znamy
potrzeby polskich konsumentów. Opierajc si
na tradycji, nie stronimy od nowych technologii. Wszystko po to, aby sprosta oczekiwaniom
najbardziej wymagajcych klientów.
10
edycja konkursu zrodzia si
z potrzeby promowania najlepszego wzornictwa, które jest odzwierciedleniem gustu Polaków. Wkrótce ogoszenie wyników.
Co wyrónia mark Gerpol sporód
innych producentów?
Gerpol to synonim dobrej jakoci i precyzji wykonania, nasze produkty s eleganckie, ponadczasowe i wyprodukowane z najlepszych materiaów. Misj marki jest wprowadzenie elegancji
i stylu w kategorii nakry stoowych. Gerpol to
praktyczne, bezpieczne i przyjazne produkty dla
wszystkich amatorów kuchennych podbojów –
od debiutanta do pasjonata. Poczenie najlepszych materiaów i pomysowo polskich projektantów daj produkty w stylistyce od klasyki
do nowoczesnoci. Zespó FNS Gerpol zoony jest
z pasjonatów tej brany. Kierujc si
misj „tradycja jakoci”, tworzymy luksusowe, trwae produkty, przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Pastwa motto brzmi „Jako bez
kompromisów”. W dzisiejszych czasach
chyba trudno nie i na kompromisy,
nr 2 (02) jesie/zima 2014
W najniszym segmencie rynku rzeczywicie to cena jest najwaniejsza.
Jednak w wyszym i najwyszym to jako i design oraz niepowtarzalno
produktów graj pierwsze skrzypce. Niezmiernie wana jest równie
wygoda uytkowania. Staramy si
zwi
kszy rozpoznawalno marki,
promujc nasze produkty w czasopismach kobiecych, lifestyleowych,
branowych, przez akcje samplingowe na popularnych blogach kulinarnych czy te podczas bezporednich degustacji.
Na Wasz ofert produktow skadaj trzy grupy produktowe, czyli sztuce,
noe kuchenne i noyczki. Ciekaw propozycj stanowi prezenty biznesowe.
Prezenty biznesowe to pochodne naszego gównego biznesu, którym s sztuce i noe. Doskonale wiemy, e prezent powinien by wiadectwem solidnoci i kompetencji, dawa do
zrozumienia, e darzymy drug osob
szacunkiem i powaaniem. Stylowa forma naszych
produktów oraz moliwo wygrawerowania
Ofer ta marki jest bardzo
bogata. Obok klasycznych noy kuchennych, mona w niej
znale take np. noe masarskie cz y r zenicze – krótko
mówic: produkty dla profesjonalistów. Czy przy ich produkcji wykorzystuje si takie same
materiay i technologie?
logo czy inicjaów gwarantuje, e obdarowana
osoba zawsze pami
ta b
dzie o darczycy.
Nasze produkty pakujemy w eleganckie opakowania, dzi
ki czemu staj si
doskonaym
pomysem na upominek, równie biznesowy.
Przy produkcji w ykorzystuj Pastwo nowoczesne technologie. Z których
jestecie najbardziej dumni?
To prawda, cigle poszukujemy nowych rozwiza. W naszej ofercie znajduj si
noe kute z
jednego kawaka stali nierdzewnej, dzi
ki czemu zyskuj one na wytrzymaoci i maj lepsze
Zarówno produkty dla profesjonalistów jak i te do codziennego uytku
w gospodarstwach domowych wykonane s zawsze z najlepszej jakoci materiaów. Wszystkie produkty traktujemy tak samo – maj by
doskonaej jakoci i suy uytkownikom
przez wiele lat. Za kadym razem uywamy
najlepszych produktów i technologii. Oczywicie, zwracamy uwag
na moliwoci dalszego
wykorzystania produktów – formujemy odpowiednio dugie ostrze, gadkie lub zbkowane,
dbamy o odpowiednie wywaenie itp., tak aby
dopasowa produkty pod ktem konkretnego
wykorzystania.
Rozmawiaa Izabela Pi
tka
SYLWETKI WYWIAD
LUDZIE
®
Teon jest tylko jeden!
przywiera) ilisko wci stanowi ojego wyjtkowoci.
Teflon „teflonowi” nierówny. Na polskim rynku a roi
si od patelni „te onowych”,
które kosztuj 20 z. Tak naprawd takie naczynia maj
niewiele wspólneg o z
t ymi
pokrytymi markow powok
Teflon®. A
jaka jest wiadomo polskiego konsumenta?
Czy Polacy tak naprawd wiedz, za co pac?
Wtym problem: sowo „teflon” stao si
w j
zyku polskim
nologii Teflon®, natomiast, udzielajc licencji, wymagamy odpowiedniej jakoci istale j
kontrolujemy. Nasz komunikacj
staramy si
kierowa do bardziej wiadomych konsumentów,
którzy wierz wjako produktów markowych
– niekoniecznie wycznie tych z najwyszej
póki. Czasami s to produkty ogólnodost
pne,
zawsze jednak trzymajce si
wysokich standardów, winnych przypadkach to naczynia
bardziej ekskluzywne, czy wr
cz niszowe, wykonane np. zbardzo drogiej stali
nierdzewnej pokrytej powok Teflon®
Platinum Plus.
To do proste – poprzez charakterystyczny logotyp znazw „Teon®” znajdujcy si
na
opakowaniu naczynia. Niestety po zdj
ciu opakowania jest ju troch
trudniej – laikom zostaje
ocena naczynia na podstawie gruboci, wagi iobserwacja cech uytkowych, takich jak wi
ksza
trwao, dlatego wane jest, eby zapoznawa
si
zinformacjami na opakowaniu.
Duo si mówi o
tym, e jest
to materia szkodliwy dla zdrowia.
Jak jest naprawd?
si
zdwóch warstw, który jednoczenie stanowi najbardziej popularn powok
Teflon®
na wiecie. To powoka polecana do naczy
zsegmentu „jako za rozsdn cen
”. Drugi
system to trójwarstwowa powoka Teflon® Select, przeznaczona do intensywnego uycia, do
naczy znieco grubszego metalu, tzw. wysza
rednia póka. Itrzeci – to najwyej pozycjonowany Teflon® Platinum Plus. Jest
to niezwykle trway trójwarstwowy
system powok, który jest do tego
stopnia odporny na zarysowania,
e pozwala na uycie metalowych
akcesoriów podczas gotowania. Tak
wi
c sprzedawcom rekomendujemy
do czytelne pozycjonowanie naczy wkontekcie powok Teflon®:
dobry, lepszy, najlepszy.
Ciekawostk w
ofercie rmy
DuPont s patelnie z
nadrukiem
„Print Designs”. Jak takie rozwizanie radzi sobie na polskim
rynku? W
jaki sposób nanoszona
jest taka powoka?
O
wiadomoci polskiego
konsumenta, jakoci, za któr
trzeba zapaci i
tym, co tak
naprawd oznacza „Teflon”
rozmawialimy z
Jolant
Michalak, Teflon® Consumer
Finishes.
Powoka poddawana jest wielu badaniom. Jak wypada Te on® w
porównaniu
z
innymi powokami nieprzywierajcymi?
Redakcja: Mona powiedzie, e rma DuPont „namieszaa” na rynku naczy,
wprowadzajc swoj innowacyjn powok.
Skd wzi si pomys na poszukiwanie nowych materiaów?
Jolanta Michalak: Jak to zwielkimi wynalazkami bywa Teflon® zosta wynaleziony
przypadkiem. Dr. Roy Plunkett, jeden z pracowników laboratorium DuPont, przeprowadza eksperyment dotyczcy czynników chodniczych iprzy okazji zauway, e na ciance
naczynia, wktórym przeprowadzane byo badanie powsta osad. Po zbadaniu okazao si
,
e ów osad odznacza si
zupenie niezwykymi
waciwociami, poniewa posiada bardzo nisk energi
powierzchniow ijest cakowicie
oboj
tny chemicznie. Cechy te okazay si
oczywicie bardzo przydatne wwielu dziedzinach,
mi
dzy innymi w produkcji zapobiegajcych
przywieraniu powok do naczy kuchennych.
Po pierwsze, oboj
tne chemicznie tworzywo
jest bezpieczne wkontakcie zywnoci, nie
dopuszczajc jednoczenie do bezporedniego
kontaktu przygotowywanych potraw zmetalowym korpusem naczynia. Po drugie, awzasadzie po pierwsze, zapobiegajc przywieraniu
uatwia zarówno gotowanie, jak i zmywanie!
Taki by pocztek, a przez lata pod mark
Teflon® powstaway coraz to bardziej doskonae iodporne na zuycie systemy powok.
Jego znakiem rozpoznawczym jest
bardzo szerokie zastosowanie. Co sprawia, e jest on w ykorzysty wany w
tak
wielu dziedzinach? W
cz ym tk wi jego
wyjtkowo?
Materia zosta opatentowany pod nazw Teon® izarejestrowany jako znak towarowy ju
wiele lat temu. Ale od tamtych czasów przey
wielk ewolucj
, cho te dwie cechy: oboj
tno
chemiczna (nie wchodzi wreakcje zinnymi, nawet najbardziej agresywnymi substancjami) oraz
niska energia powierzchniowa (nic do niego nie
Poza opiniami stwierdzajcymi pene bezpieczestwo powok Teon® wkontakcie zyw-
Teflon® Print Designs, czyli
opatentowana technika nanoszenia
permanentnych nadruków na powierzchni
powoki zapobiegajcej przywieraniu,
dopiero wchodzi na polski rynek. Print
Designs moe by stosowany tylko
wprzypadku systemów trójwarstwowych.
Po naoeniu i osuszeniu drugiej
warstwy na powierzchni
naczynia,
za pomoc specjalnego urzdzenia
nanosi si
wzór/ nadruk, anast
pnie nakada
si
trzeci przezroczyst warstw
powoki, czyli
Teon® kryjcy. Potem naczynie wraz zpowok
wypalane jest wpiecu wodpowiedniej, wysokiej
temperaturze. Wkrótce wPolsce b
dziemy mieli
na pókach pierwsze przykady wykorzystania
tej wyjtkowej technologii.
Ostatnio stawiacie na kolor ystyk. Co zadecydowao
o
w pr ow ad zeniu now ych linii
kolorystycznych?
synonimem prawie wszystkich powok zapobiegajcych przywieraniu.
Niewiadomi konsumenci sdz, e
wszystkie naczynia majce czarn lub
szar powok
, to patelnie „teflonowe”, agdyby wiedzieli, e prawdziwe
powoki Teflon® s wytwarzane przez
konkretnego producenta inakadane
na naczynia przez licencjonowane
fabryki naczy, wedug cile okrelonych norm, mogliby dokonywa
bardziej wiadomych wyborów. Ci,
którzy maj tak podstawow wiedz
, podczas dokonywania zakupu
patelni, czy garnka, szukaj znaku
towarowego Teflon® na opakowaniu. To wanie charakterystyczny
logotyp Teflon® informuje nas otym, e dane
naczynie jest wyposaone woryginaln, awi
c
sprawdzon ibezpieczn powok
.
Za jako trzeba zapaci. Jaka jest
grupa docelowa produktów z
powokami
Teflon®?
Rzeczywicie, naczynia wyposaone wpowoki Teflon® s z reguy nieco drosze od
naczy zpowokami niemarkowymi, ale cena
samej powoki ma na to mniejszy wpyw, ni
takie skadowe, jak grubo ijako metalu,
z jakiego wykonany jest korpus naczynia lub
materia, zktórego wykonany jest uchwyt. Zale one od samego producenta naczy, czyli
naszego licencjobiorcy, który korzysta ztech-
Podobnie jak w przypadku Print
Designs, wprowadzenie Teon® Colour
Collection podyktowane jest wzgl
dami
estetycznymi ipotrzeb urozmaicania
wygldu naczy. Konsumenci poszukuj
produktów wyróniajcych si
kolorystycznie. Przeprowadzilimy badania,
które wykazay, e konkretne kolory
s coraz bardziej podane w kuchni. Dlatego te wprowadzamy nowe kolekcje kolorów powok Teon® Select
iTeon® Platinum Plus.
Czy maj Pastwo jeszcze
jakie ciekawe propozycje dla
polskiego konsumenta?
Jak ju wspomniaam, Teon® jest oboj
tny
chemicznie, co oznacza, e nie wchodzi wreakcje
zadnymi substancjami. Zatem nawet wprzypadku
pokni
cia fragmentu powoki nie jest ona
przyswajany, system trawienny pozbywa si
go
wnaturalny sposób, dlatego Teon® jest wpeni
bezpieczny. Wanie dzi
ki swojej neutralnoci,
moe mie kontakt zarówno z ywnoci, jak
i ludzkim organizmem. Potwierdzaj to liczne
opinie specjalistów oraz atesty zniezalenych
instytucji, takich jak FDA, EFSA, Ministerstwa
Zdrowia Holandii.
Z
Pastwa materiaów korzysta wielu producentów naczy. Jak pozna, e
w
konkretnych produktach zastosowano
wanie powok marki Teon®?
noci, wykonywane s testy na wytrzymao.
Wtestach imitujcych prawdziwe uytkowanie
naczy, badajcych odporno na cieranie,
zuycie izarysowania Teon® (wposzczególnych klasach systemów non-stick – zapobiegajcych przywieraniu) osiga zawsze najwysze
noty. Atrójwarstwowy Teon® Platinum Plus
zpewnoci jest jednym znajtrwalszych inajbardziej wydajnych systemów powok, jakie do
tej pory wynaleziono.
Jakie rodzaje powok macie Pastwo
obecnie w
ofercie i
czym si one róni?
Obecnie oferujemy trzy gówne rodzaje powok Teflon®. Pierwszym podstawowym jest
Teflon® Classic, jest to system skadajcy
W tym roku zaprezentowalimy i komercjalizujemy systemy powok przypominajcych
kamie onazwie Teon® Innity Rock Series.
To teraz najnowszy trend, który zpowodzeniem
sprzedaje si
na przykad we Woszech. Nasz rynek naladuje trendy zachodnioeuropejskie, jest
wi
c wstosunku do nich nieco opóniony (najlepszym przykadem jest ju przemijajca we Woszech iFrancji moda na naczynia zpowokami
imitujcymi ceramik
– rynek wPolsce tzw. „patelniami ceramicznymi” dopiero si
nasyca). Na
najbliszych Targach Ambiente zaprezentujemy
zupenie now koncepcj
, ale szczegóy s na
razie obj
te tajemnic.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
Rozmawiaa Izabela Pi
tka
11
TEMAT CHEMIA
NUMERU
Fot. SXC
Mój chemiczny
wiat
Chemia gospodarcza to obowizkowe akcesoria w kadym domu. Proszki do prania, pyny do pukania oraz produkty do czyszczenia np. azienek, to nieodzowne punkty listy zakupowej.
Co warto wiedzie o tych produktach i jak wyglda sytuacja na polskim rynku?
Rynek chemii gospodarczej to stale rozwijajcy si
sektor, w którym z kadym rokiem pojawia si
coraz wi
cej nowoci.
Oferta producentów jest bardzo szeroka i
obejmuje coraz to nowsze produkty rónice si
np. przeznaczeniem i sposobem dozowania. wiatowy rynek chemii gospodarczej szacowany jest na ponad 150 mld USD
rocznie. W ostatnich 5 latach skumulowany
roczny wskanik wzrostu tego rynku wyniós
4 proc. Do 2014 r. warto rynku rodków
chemii gospodarczej zwi
kszya si
do prawie 185 mld USD. Obecnie najwi
ksze dochody generuj rodki piorce, których udzia w
cakowitym obrocie artykuami chemii gospodarczej wyniós 31,8 proc. Do krajów,
które maj najwi
ksz sprzeda, zalicza si
Stany Zjednoczone z udziaem w sprzeday
wiatowej na poziomie ponad 36 proc. Rynek rodków chemii gospodarczej w Polsce w
porównaniu do krajów Europy Zachodniej cechuje si
stosunkowo niskim poziomem rozwoju. Powoduje to, e Polska stanowi atrakcyjny ze wzgl
dów konkurencyjnych rynek,
na którym istniej niezagospodarowane dotd nisze. Wanym czynnikiem, który wpyn na oywienie rynku chemii gospodarczej
w naszym kraju, byo wejcie Polski do Unii
Europejskiej, co jednak spowodowao podwyszenie wymaga dla producentów w kwestiach bezpieczestwa oferowanych produktów, ich oddziaywania na zdrowie ludzkie
oraz wpywu na rodowisko naturalne.
Wedug raportu opracowanego przez
firm
badawcz AC Nielsen rodzimy rynek
chemii gospodarczej mona podzieli na pi
kategorii produktowych, sporód których
nadal najwi
ksz rol
odgrywaj rodki do
prania, które generuj ponad poow
cz-
wi 15 proc. ogóu sprzeday rodków chemicznych. Eksperci oceniaj rodzimy rynek
chemii gospodarczej jako silnie zrónicowany pod wzgl
dem uczestników i oferowanych przez nich produktów. Oferta rodków
chemii gospodarczej dost
pnych na polskim
rynku jest zrónicowana i systematycznie
pojawiaj si
w niej nowe produkty, przeznaczone dla konkretnych grup odbiorców.
Na polskim rynku nie brakuje amerykaskich
producentów rodków chemii gospodarczej,
takich jak 3M Company, Church & Dwight,
Unijne prawodawstwo byo i nadal jest silnym
stymulantem dla producentów rodków chemii
gospodarczej, którzy staj przed wyzwaniem, jakim
jest ograniczanie niekorzystnego wpywu wyrobów
na rodowisko przy jednoczesnym zachowaniu ich
dotychczasowej funkcjonalnoci.
Sektor chemii gospodarczej to jedna z najprniej rozwijajcych si gazi rynku, które od lat notuje stay wzrost.
12
nr 2 (02) jesie/zima 2014
nej wartoci krajowej sprzeday, z czego ponad dwie trzecie stanowi tradycyjne rodki
do prania, za 20 proc. to pyny do pukania tkanin i pozostae rodki do prania, takie
jak rodki zmi
kczajce, wybielacze i odplamiacze. Drug znaczc kategori po rodkach do prania na polskim rynku chemii gospodarczej s rodki do mycia naczy, który
to segment dynamicznie si
rozwija, stymulowany przez systematycznie zwi
kszajcy
si
popyt na rodki do zmywarek, i stano-
Diversey, Ecolab, Kimberley-Clark, Procter
& Gamble, Fuller Brush, Clorox czy Zep Inc.
Znaczc pozycj
w Polsce odgrywaj take
niemiecki Henkel i brytyjski Reckitt-Benckiser. W kwestii dystrybucji i sprzeday rodków chemii gospodarczej pierwszoplanowe
role odgrywaj sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty, na które w 2011 r. przypadao ok. 37 proc. sprzeday artykuów chemii
gospodarczej, podczas gdy dwa lata wczeniej udzia ten wynosi niewiele ponad 30
CHEMIA TEMAT
NUMERU
proc. Kolejny wany i rozwojowy kana dystrybucji rodków chemii gospodarczej stanowi sklepy chemiczne, które generuj 15
proc. sprzeday. Na stosunkowo stabilnym
poziomie utrzymuj si
z kolei udziay najwi
kszych sklepów (hipermarketów), które
odpowiadaj za ok. 1/4 sprzeday na rynku. Konkurencja ze strony duych marketów spowodowaa, e znacznemu osabieniu
ulega rola maych punktów detalicznych, w
wypadku których za rok ubiegy odnotowano dwucyfrowy spadek sprzeday chemii gospodarczej, a czna wartoci rynku zmalaa o 3 punkty procentowe i wyniosa nieco
ponad 23 proc. Nie mona, mówic o rynku chemii gospodarczej w Polsce, pomin
kwestii punktów handlowych, które oferuj
ju zabrudze i nieczystoci z odziey, naczy, domowych sprz
tów i wielu innych.
Sam detergent nie zdziaaby jednak wiele,
gdyby nie dodawane do niego substancje
pomocnicze, które nadaj tkaninom mi
kko, a naczyniom poysk i czysto. Unijne prawodawstwo byo i nadal jest silnym
stymulantem dla producentów rodków chemii gospodarczej, którzy staj przed wyzwaniem, jakim jest ograniczanie niekorzystnego wpywu wyrobów na rodowisko przy
jednoczesnym zachowaniu ich dotychczasowej funkcjonalnoci. Wymagania prawne UE
w kwestii ekologicznych aspektów produkcji
detergentów i rodków czyszczcych ewoluoway na przestrzeni ostatnich dwudziestu
lat i obecnie obejmuj nadzór nad kadym z
Oprócz charakterystycznej cechy Polaków, jak
jest dodawanie do prania wicej proszku, ni
zaleca producent, badania pokazuj take, e
czsto konsumentom wydaje si, e pralka jest ju
zapeniona, podczas gdy do penego zaadunku
jeszcze brakuje. Równie stopie zabrudzenia ubra
zaley od indywidualnej interpretacji uytkownika,
a to, co dla jednego bdzie wymagajc jedynie
odwieenia bluzk, innemu moe wyda
si ubraniem
bardzo brudnym i wymagajcym prania.
sprzeda proszków, pynów do prania i zmywania sprowadzanych zza zachodniej granicy, gównie z Niemiec, i które ciesz si
niesabncym zainteresowaniem.
Detergenty a
prawodawstwo
Detergenty stanowi grup
substancji
niezb
dnych w codziennym yciu, a ich budowa i skad chemiczny powoduj, e atwo
i efektywnie pozbywamy si
rónego rodza-
etapów cyklu „ycia” produktu – od produkcji i transportu surowców przez produkcj
i
dystrybucj
artykuów chemii gospodarczej
po ich wykorzystanie i utylizacj
. Najwaniejszym aktem prawnym regulujcym produkcj
i sprzeda rodków chemii gospodarczej oraz produktów z nich wytwarzanych
jest rozporzdzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów
(Rozporzdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z
dnia 20 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). REACH obowizuje od 1
czerwca 2007 r. i stanowi pakiet zakadajcy obowizkow rejestracj
substancji chemicznych, ocen
dokumentacji technicznej
oraz ocen
substancji, udzielanie zezwole
na ich wykorzystywanie, produkcj
i obrót
nimi. Skadniki proszków do prania i rodków czystoci podlegaj systemowi REACH i
w zwizku z tym przechodz systematyczn
i wnikliw kontrol
pod ktem ewentualnych
zagroe, jakie ze sob nios. Inny, bardziej
szczegóowy dokument to rozporzdzenie
UE w sprawie detergentów (Rozporzdzenie
648/2004/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004 r.), które obowizuje od 2005 r. i zapewnia swobodny obrót
detergentami na rynku wewn
trznym przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Rozporzdzenie to ulego rozszerzeniu o ograniczenie dotyczce stosowania
fosforanów w produktach konsumenckich do
prania we wszystkich krajach UE od 2013 r.
oraz idce w lad za nim ograniczenie stosowania fosforanów w tabletkach do zmywarek automatycznych (Rozporzdzenie UE nr
259/2012). Rozporzdzenie w sprawie detergentów okrela cise kryteria biodegradacji, jakim musz podlega rodki powierzchniowo czynne, i nakada na producentów
obowizek odpowiedniego informowania
konsumentów o skadzie i waciwociach
oferowanych produktów. Rozporzdzenie to
obliguje równie producentów do umieszczania konkretnych informacji o produkcie
na etykiecie, np. o obecnoci niewielkich
iloci alergenów. Natomiast dyrektywa Unii
Europejskiej w sprawie preparatów niebezpiecznych i rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin dotycz „mieszanin” substancji
chemicznych, takich jak proszki do prania.
Dokument ten zawiera wytyczne na temat
klasyfikowania wszystkich preparatów pod
ktem zagroe, jakie stanowi one dla zdrowia czowieka oraz rodowiska, takich jak
palno, toksyczno, skutki przedostania
si
do wód i inne. Zawiera równie wytyczne
na temat oznakowania i pakowania tych chemikaliów. Inne europejskie akty prawne to
dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie produktów biobójczych, która ma zastosowanie
m.in. do produktów owadobójczych i produktów o dziaaniu przeciwdrobnoustrojowym,
takich jak rodki dezynfekcyjne, oraz dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczestwa
produktów (Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r.), stanowica zestaw wskazówek
oraz wymaga dla producentów i dystrybutorów, zapewniajcy bezpieczestwo produktów konsumenckich w Europie, a dzi
ki
systemowi szybkiego powiadamiania Rapex
pozwalajcy byskawicznie wycofa niebezpieczne produkty ze sprzeday we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
O czym mowa?
Nikt chyba nie wyobraa sobie obecnie,
e moliwe byoby funkcjonowanie bez rónych rodków myjcych, piorcych i czyszczcych. rodki tzw. chemii gospodarczej,
nazywane te detergentami, wkroczyy na
stae do naszej codziennoci i s niezastpionymi pomocnikami, wród których najpopularniejsze s szampony, proszki do prania,
pyny do pukania, pyny do mycia naczy.
Zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2004 r. detergent jest substancj lub preparatem, który
zawiera mydo albo zwizek powierzchniowo czynny lub oba te zwizki naraz i który
jest przeznaczony do prania, mycia i czyszczenia. Cz
sto w j
zyku potocznym nazw
„detergent” utosamia si
wanie ze zwizkami powierzchniowo czynnymi, co nie za-
wsze jest suszne, gdy w grupie tej znajduj si
substancje wykazujce np. zdolno
emulgowania, a niemajce waciwoci detergencyjnych (zdolnoci usuwania brudu
z powierzchni cia staych i utrzymania go
w postaci zdyspergowanej w kpieli myjcej). Dziaanie detergentu moe by róne,
ale wynik zawsze jest ten sam: zniszczenie
czstek brudu. Wobec tego detergenty mog zachowywa si
jak tzw. surfaktanty, mog zmienia pH powierzchni cieczy i w ten
sposób zrywa wizania wodorowe brudu z
powierzchni albo powodowa rozkad substancji tworzcej brud. Mog take zmniejszy twardo wody i w ten sposób poprawi tzw. zwilalno powierzchni, mog
rozkada brud przez utlenianie albo katalizowa proces rozkadu. Inne mog dziaa pianotwórczo i w ten sposób zwi
ksza
powierzchni
styku brudu ze rodkiem myjcym. Gównym skadnikiem kompozycji detergentowych s zwizki powierzchniowo
czynne, inaczej zwane surfaktantami, które
dzi
ki temu, e maj w swych czsteczkach
grupy hydrofobowe i hydrofilowe, przejawiaj tendencj
do gromadzenia si
na granicach faz (np. ciao stae/woda). Dzi
ki ich
waciwociom adsorpcyjnym moliwe staje
si
lepsze zwilanie powierzchni oraz usuwanie i dyspergowanie czstek brudu. Oprócz
zwizków powierzchniowo czynnych kompozycje piorce lub myjce zawieraj wiele innych skadników pomocniczych. rodki chemii gospodarczej dziel si
na „light duty”
(lekkie) i „heavy duty” (ci
kie). rodki lekkie charakteryzuj si
agodnym dziaaniem,
a w literaturze przedmiotu okrelane s mianem „All purpose cleaning liquid” i przeznaczone do usuwania zabrudze takich jak py,
kurz, boto, resztki jedzenia itp. Do rodków
typu light duty zaliczamy pyny do r
cznego
mycia naczy oraz cieke preparaty do stosowania ogólnego. rodki heavy duty cechuj si
silniejszym dziaaniem, a stosowane
reklama
nr 2 (02) jesie/zima 2014
13
TEMAT CHEMIA
NUMERU
Warto wiedzie
Przede wszystkim wany jest skad danego preparatu, gdy od niego zaley zarówno
skuteczno dziaania rodka, co i „bezpieczestwo” naszych urzdze, a cz
sto nawet nas samych. Znane s przypadki ci
kiego zatrucia chemi gospodarcza wród osób,
które np. do mycia miski sedesowej stosoway – jeden po drugim – dwa róne preparaty
o zrónicowanym skadzie. W efekcie powsta
z ich „poczenia” silnie trujcy zwizek. Oto
przykady:
Ŷ rodek z wodorotlenkiem sodu (np. do przepychania rur) w reakcji ze zwyk, ale gorc wod moe poparzy drogi oddechowe, a
nawet spowodowa utrat
wzorku;
Ŷ chlor, podchloryn, amoniak, poniewa maj
dziaanie wybielajce oraz dezynfekujce;
Ŷ poczciwa cytryna i chlorowy wybielacz
mog doprowadzi nawet do mierci.
Tak naprawd
wszystkie te skadniki maj
swoje uzasadnienie w sprztaniu np. azienki. Dlaczego? Dzi
ki nim pozbywamy si
bowiem tzw. kamienia, grzybów i pleni, które atwo wprowadzaj
si
do wilgotnej azienki, zwaszcza gdy nie ma ona
okna lub szwankuje w niej wentylacja. Dobre rodki pomog nam usun wszystkie brudy, z odtuszczaniem wcznie, co równie bywa wane, bo jeli chcemy odwiey stalow emaliowan wann
,
musimy jej powierzchni
najpierw dokadnie odtuci. Podobnie, jeli robimy tzw. zaprawki, czyli
zamierzamy uzupeni niewielkie odpryski emalii.
Poza tym, co jeszcze istotniejsze, dopiero odpowiedni dobór preparatów uchroni nas przed uszkodzeniami powierzchni, co czasem moe spowodowa straty na miar
nawet… kilkuset zotych.
Cz
sto wcale sobie z tego nie zdajemy
sprawy aplikujc jeden rodek na drugi, bo
np. rdza czy osad nie daj si
usun. Na
pókach sklepowych spotkamy przeróne
preparaty do czyszczenia. Co takiego moemy w skadzie tych rodków mi
dzy innymi znale? S to np.:
Ŷ aktywny tlen, który uatwia usuwanie
brudu;
Ŷ ocet i ekstrakty cytrusowe, – gdy odtuszczaj powierzchnie;
Ŷ soda oczyszczana – usuwa przebarwienia.
Fot. Amica
Ŷ ten sam rodek po zetkni
ciu z preparatami do Szka i metalu (z amoniakiem w
skadzie) mog wywoa gaz, uszkadzajcy puca;
Ŷ wspomniane preparaty z amoniakiem w kontakcie z wybielaczami zawierajcymi chlor wywouj kopoty z
oddychaniem;
s zwykle do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni, naczy, kuchenek gazowych i elektrycznych garnków, ceramicznych
kafelków ciennych, a take wanien, zlewów
i innych urzdze sanitarnych.
Detergenty bliej
rodowiska
Chemiczne detergenty do prania lub
zmywania maj grono swoich zagorzaych
zwolenników i przeciwników. Obok wielu zalet i korzyci pyncych ze stosowania detergentów naley te wspomnie o szkodli-
wym oddziaywaniu na rodowisko wodne.
Niektórzy pewnie pami
taj jeszcze czasy, kiedy przed praniem naleao namacza
odzie w proszku. Dzi nie trzeba ju tego
robi, dzi
ki czemu zuywa si
mniej proszku i wody. Od niedawna zapanowa swoisty
trend na ekologiczne rodki czystoci, na
który wpyw miaa take polityka ochrony
zdrowia uytkownika oraz rodowiska naturalnego Unii Europejskiej.
Nowoczesne rodki chemii gospodarczej, nawet jeli nie maj specjalnego oznaczenia jako te przyjazne rodowisku, i tak w
porównaniu do rodków stosowanych jeszcze kilka lat temu s zdecydowanie mniej
szkodliwe dla rodowiska. Coraz cz
ciej w
rodkach czystoci stosowane s substancje pochodzenia naturalnego, np. rolinnego, czy te surowce odpadowe. Trudno byoby zrezygnowa ze stosowania detergentów,
ale pewnym grupom osób, szczególnie alergikom, mona poleci ekologiczne detergenty, które staj si
swoistym trendem. Wród
ekologicznych rodków do prania znajduj
si
naturalne orzechy piorce, przeznaczone do prania tkanin biaych i kolorowych w
Cz polskich konsumentów wybiera niemieckie detergenty, jednak wedug ekspertów rodzime rodki czystoci nie odbiegaj jakoci od tych produkowanych za granic.
14
nr 2 (02) jesie/zima 2014
kadej temperaturze. S to owoce pónocnoindyjskiego orzechowca myjcego. Podczas prania uwalniaj substancje podobne
do myda, które dokadnie usuwaj tuszcz i
plamy, nie niszczc przy tym kolorów i tkaniny. Orzechy piorce s równie bardzo wydajne – zwykle 1 kg wystarcza na rok (przy
2–3 praniach tygodniowo). Orzechy umieszcza si
w specjalnym woreczku, który dodawany jest do kompletu, a nast
pnie taki
pakunek lduje w b
bnie razem z ubraniami. Na rynku znajdziemy ca gam
ekologicznych detergentów, które nie wykazuj
negatywnego wpywu na rodowisko. Równie popularne s bezzapachowe saszetki do
prania i zmywania, dzi
ki którym nie musimy w ogóle uywa proszków ani pynów do
czyszczenia odziey i naczy. Co do rezultatów, jakie zapewniaj np. orzechy piorce, zdania s podzielone. Francuski miesi
cznik „60 millions de consommateurs”
opublikowa raport oparty na badaniu 16
proszków do prania (w tym orzechów piorcych) i 19 pynów do naczy. Wród badanych pynów ostatnie miejsce zaj oparty
na soku z cytryny Ecover, natomiast efektywno orzechów piorcych oceniono na
bardzo blisk lub wr
cz identyczn z praniem ubra w samej wodzie. Inny test skutecznoci orzechów piorcych opublikowa
niemiecki „Öko-Test”. Zachodni ssiedzi
poddali badaniu skuteczno orzechów piorcych na dziesi
ciu rónych plamach. Badania przeprowadzano w temperaturach 40,
60 i 95 °C. Wyniki testów w 40 i 60 °C pokazay, i po praniu wi
kszo plam nadal bya
widoczna. Nieco lepsze wyniki dao pranie w
temperaturze 95 °C. Renomowany Stiftung
Warentest take pochyli si
nad orzechami
piorcymi, które jednak nie zdobyy zaufania niemieckich badaczy. Zwrócili oni uwag
na szarzenie biaych tkanin oraz wpyw
orzechów na niszczenie b
bna pralki.
Wybierajc detergent, na pewno naley dobrze si
zastanowi i wzi pod uwag
nie tylko cen
, ale i wasne preferencje oraz
przyzwyczajenia. Ci za konsumenci, którzy pozostaj zwolennikami chemicznych
detergentów, powinni wybiera proszki do
prania i rodki do zmywania, które w swoim
skadzie nie zawieraj fosforanów, wywoujcych eutrofizacj
wód (masowy rozwój
Co na rynku?
Duga lista produktów do mycia azienek, naczy, kuchni, prania i sprztania.
Najcz
ciej spotykamy:
Ŷ pyny – w tradycyjnych butelkach (cz
sto zapachowe) – zwykle s to koncentraty, które dodaje si
do wody, na ogó
s przeznaczone do wielu rodzajów powierzchni, mog te by w sprayu (mona potem dokupi do nich tzw. wkad), do
rozpylania bezporednio na czyszczone
powierzchnie. Mog odtuszcza, jak te
usuwa brud, kamie i rdz
;
Ŷ ele – najcz
ciej s powierzchniowo
czynne (daj si
rozciecza) i su do
niwelowania mocniejszych zabrudze;
radz sobie z osadem wapiennym oraz
rdz, s przydatne do czyszczenia ceramiki sanitarnej;
Ŷ pianki – s równie powierzchniowo
czynne, duej trzymaj si
powierzchni;
czyszcz szko, pytki ceramiczne, a nawet eliminuj kamie oraz rdz
, tyle e
inne przeznaczone s do powierzchni ceramicznych, a inne do metalu;
Ŷ mleczka – to rodki do delikatnego szorowania – usuwaj plamy, wybielaj,
czyszcz, s dobre do ceramiki sanitarnej oraz stali;
Ŷ proszki – (czasem take pasty) – najlepsze do szorowania, mona ich uywa
do ceramiki sanitarnej, czyszcz, a cz
sto te wybielaj;
Ŷ pasty – te ostatnie rzadziej wyst
puj,
ale cigle s jeszcze w sprzeday.
Ŷ magiczne gbki – czyszcz w zasadzie
niemal wszystkie powierzchnie poza lakierowanymi i nie potrzebuj do tego adnych detergentów.
Rodzima czy zagraniczna?
Nieraz spotka si
mona z opini, e
sodycze i przekski pochodzce z Niemiec
s lepsze i tasze ni polskie przysmaki. Na
wielu internetowych forach spotka mo-
Nowoczesne rodki chemii gospodarczej, nawet jeli
nie maj specjalnego oznaczenia jako te przyjazne
rodowisku, i tak w porównaniu do rodków
stosowanych jeszcze kilka lat temu s zdecydowanie
mniej szkodliwe dla rodowiska. Coraz czciej
w rodkach czystoci stosowane s substancje
pochodzenia naturalnego, np. rolinnego, czy te
surowce odpadowe. Trudno byoby zrezygnowa
ze
stosowania detergentów, ale pewnym grupom osób,
szczególnie alergikom, mona poleci
ekologiczne
detergenty, które staj si swoistym trendem.
rolin wodnych, zwaszcza glonów, co prowadzi do gromadzenia sie muu, co w konsekwencji prowadzi moe do przeksztacenia
si
jeziora w staw, bagno lub torfowisko).
Fosforany dodawane do proszków maj za
zadanie zmi
kczy wod
i tym samym zapewni lepsze wyniki prania. W Europie Zachodniej (np. we Francji, Belgii lub Niemczech) producenci zaprzestali stosowania
fosforanów, które zastpiono zeolitami,
czyli zwizkami bardziej przyjaznymi rodowisku. Take biodegradowalno detergentów jest niezwykle istotna ze wzgl
du
na pewn toksyczno, jak wykazuj one w
stosunku do organizmów ywych. W ostatnich latach wycofuje sie z uycia rodki,
których okres rozkadu przekracza dwie doby. Dodatkowo w wielu krajach opracowano
regulacje prawne, które okrelaj stopie
degradacji detergentów wprowadzonych do
codziennego uytku.
na si
równie z podobnymi gosami na temat niemieckich detergentów. Dlaczego tak
si
dzieje? Czyby nadal tkwio w wielu z nas
zakorzenione przekonanie jeszcze z czasów,
kiedy w sklepach dost
pny by jeden rodzaj
proszku, a wszystko, co zagraniczne, byo
tak niedost
pne, jak podane? Jedno jest
pewne: handel niemieckimi rodkami do prania i zmywania jest opacalny. W Polsce na
kadym praktycznie bazarze czy rynku znajduje si
stoisko z niemieckimi rodkami, niektórzy handlarze przenosz nawet biznes do
Internetu. Coraz wi
cej klientów, którzy regularnie kupuj proszki i pyny do prania, kupuje inne rodki chemii gospodarczej, w tym
szampony, myda i rodki czyszczce. Czym
róni si
rodzime proszki od niemieckich?
Przede wszystkim mniejsz koncentracj. W
krajach zachodniej Europy proces koncentracji proszków rozpocz si
kilkanacie lat
temu, natomiast w Polsce, podobnie jak w
CHEMIA TEMAT
NUMERU
wi
kszoci pozostaych krajów Europy rodkowej, dopiero przed kilkoma laty. Koncentracja proszków zwizana jest z akcj prowadzon na terenie Unii Europejskiej, której
celem jest edukowanie konsumentów i zmiana ich przyzwyczaje, a take ochrona ro-
nia i w zwizku z tym zuywa mniej energii i
substancji chemicznych do ich produkcji oraz
generowa mniej odpadów opakowaniowych.
Mniejsze opakowania to nisze koszty transportu. Koncentracja przyniosa take korzyci dla konsumentów, którzy zyskali produkt,
Wybierajc detergent, na pewno naley dobrze
si zastanowi
i wzi
pod uwag nie tylko cen,
ale i wasne preferencje oraz przyzwyczajenia. Ci
za konsumenci, którzy pozostaj zwolennikami
chemicznych detergentów, powinni wybiera
proszki
do prania i rodki do zmywania, które w swoim
skadzie nie zawieraj fosforanów, wywoujcych
eutrozacj wód (masowy rozwój rolin wodnych,
zwaszcza glonów, co prowadzi do gromadzenia
sie muu, co w konsekwencji prowadzi
moe do
przeksztacenia si jeziora w staw, bagno lub
torfowisko).
dowiska naturalnego. W 2006 r. na pókach
sklepowych pojawiy si
nowe, skoncentrowane proszki do prania. W tym samym czasie w Polsce i w kilkunastu krajach Europy
rodkowej przeprowadzono kampani
informacyjn „Lejsze pranie”, której celem byo zwrócenie uwagi konsumentów na istot
zmian, jakie zachodz w kategorii proszków do prania, oraz zach
cenie do waciwego dozowania nowych, skoncentrowanych o 1/3 proszków. Kampania „Lejsze
pranie” stanowia cz
europejskiego projektu „Nowoczesne proszki do prania w zgodzie ze rodowiskiem”, realizowanego przez
A.I.S.E. (Mi
dzynarodowe Stowarzyszenie
Producentów Myde, Detergentów i rodków
Czystoci).
Koncentracja proszków spowodowaa,
e producenci mogli zmniejszy opakowa-
w którym pozostao tyle samo zwizków chemicznych odpowiedzialnych za skuteczno
prania, co jest wygodne zarówno jeli chodzi o samo pranie, jak i przechowywanie czy
zakupy. Kampania edukacyjna „Lejsze pranie” miaa take na celu uwiadomienie konsumentom m.in., e naley pra w najniszej
zalecanej temperaturze, wykorzystywa ca pojemnoci b
bna pralki oraz stosowa
si
do innych zalece dotyczcych dozowania w zalenoci od stopnia zabrudzenia tkaniny i twardoci wody, co pozwoli oszcz
dzi
wod
i energi
w gospodarstwie domowym,
a tym samym ograniczy koszty prania. Producenci detergentów, którzy uczestniczyli w
projekcie koncentracji, umieszczali na opakowaniach proszków znak „Eurocompact”.
rodowisku naturalnemu koncentracja przyniosa zmniejszenie nie tylko zuycia de-
tergentów (wedug szacunków przejcie na
skoncentrowane proszki do prania miao
ograniczy roczne zuycie proszków do prania w Polsce o 64 tys. ton), ale i energii i
wody, co w skali globalnej przyczynia si
do
zmniejszenia eksploatacji rodowiska i negatywnego oddziaywania na nie. Rosnca
wiadomo spoeczna w zakresie ich prawidowego uytkowania prowadzi do jego racjonalizacji, któr dodatkowo stymuluje dokonujcy si
w tym obszarze post
p techniczny
(wspóczesne proszki umoliwiaj okoo dwukrotnie mniejsze dozowanie ni jeszcze 8–10
lat temu). Kompaktyzacja proszków do prania przekada si
zatem na spadek wolumenu
ich sprzeday (w ubiegym roku wyniós on
1,7 proc. r/r). Na kadym opakowaniu proszku lub pynu do prania znajduje si
informacja, jak naley go dozowa w zalenoci od
twardoci wody, stopnia zabrudzenia ubra,
a take od liczby kilogramów prania. Cho
moe si
to wyda niektórym banalne, równie istotny jest take sposób mylenia konsumentów w rónych krajach. I tak niemiecki konsument zuyje do prania dokadnie tyle
gramów proszku, ile zaleca na opakowaniu
producent. Polacy natomiast maj tendencj
do dosypywania wi
cej proszku, ni potrzeba, tak na wszelki wypadek. Dlatego wanie
m.in. niemieccy konsumenci uywaj mniej
proszku na jedno pranie, a osigaj tak sam efektywno prania jak polscy uytkownicy. Obecnie uywamy do prania mniej proszku ni jeszcze kilka lat temu, kiedy stosowao
si
nawet 212 g na jedno pranie. Parafrazujc powiedzenie „Co kraj, to obyczaj”, moemy powiedzie: „Jaki kraj, tyle dozowanego
proszku”. I tak przykadowo, gdy polscy konsumenci stosuj na jedno pranie 100 g proszku, podobnie robi Czesi, W
grzy i Sowecy, natomiast Francuzi i Belgowie do prania
wsypuj 95 g, a Niemcy 75 g. Naduywanie
proszku do prania jest niewaciwe, ponie-
Proszek do prania – jak dozowa?
Kady wie, e podstawowym skadnikiem niezb
dnym do prania jest detergent.
Mao kto zastanawia si
, co tak naprawd
sypiemy do pralki i jaki to ma wpyw
na rodowisko, urzdzenie czy nas samych. Proszek do prania jest skomplikowan mieszanin wielu substancji (m.in.
s to substancje powierzchniowo czynne,
wypeniacze aktywne, soda i krzemiany,
wybielacze czy rozjaniacze chemiczne),
które wzajemnie wspódziaajc w kpieli piorcej, maj wpyw na kocowy efekt
prania. Na efekt ten skadaj si
take:
dziaanie mechaniczne, czyli ruch bielizny w b
bnie, tarcie przy praniu r
cznym,
temperatura i czas dziaania tych czynników. Na kocowy rezultat ogromny wpyw
ma te zyczne i chemiczne dziaanie
skadników rodka piorcego, dlatego te
tak wane s jego dobór i ilo. Dozowanie rodka piorcego to, wbrew pozorom,
wci problem wielu konsumentów. Jak
wskazuj badania, wi
kszo uytkowników nie wie, ile powinno sypa si
detergentu na jeden cykl prania. Okazuje si
, e
nie jest to takie atwe. Aby odpowiednio
wa powoduje, e pralka moe mie problem
z jego wypukaniem, jednake uycie zbyt
maej iloci moe spowodowa, e nie pozb
dziemy si
z zabrudzonych ubra wszystkich
plam. Naley take zdawa sobie spraw
, e
w rónych krajach receptury proszku róni
si
od siebie. Jest to po prostu kwestia odpowiedniego zaprojektowania receptury, która moe by inna w kadym kraju. Niektórzy
producenci stosuj te „sztuczki” w postaci dodatków, które nie maj jednak wpywu
na jako prania, a jedynie zwi
kszaj obj
-
wymierzy ilo proszku, naley zmierzy
twardo wody i okreli stopie zabrudzenia tkanin. Ponadto wi
kszo producentów podaje ilo proszku na peny
wsad pralki, wi
c jeli ilo wrzuconego
prania jest mniejsza, powinno si
uy od-
powiednio mniej proszku. Dla uatwienia
producenci proszków umieszczaj tabel
dozowania na opakowaniu. Warto przestrzega zawartych w niej zalece, poniewa zbyt dua ilo detergentu wymusza
dodatkowe pukanie, przez co tracimy wi
cej wody i prdu.
to proszku. Oprócz charakterystycznej cechy Polaków, jak jest dodawanie do prania
wi
cej proszku, ni zaleca producent, badania pokazuj take, e cz
sto konsumentom wydaje si
, e pralka jest ju zapeniona,
podczas gdy do penego zaadunku jeszcze
brakuje. Równie stopie zabrudzenia ubra
zaley od indywidualnej interpretacji uytkownika, a to, co dla jednego b
dzie wymagajc jedynie odwieenia bluzk, innemu
moe wyda si
ubraniem bardzo brudnym i
wymagajcym prania.
reklama
Patelnie Fissler –
WłaĞciwa patelnia dla właĞciwej potrawy
Patelnia to nie zawsze patelnia.
&]\]QDFLHSU]\SDGNLNLHG\PLĆVRSU]\NOHMDVLĆGRSDWHOQLQDOHĘQLNLVLĆ
SU]\SDODMüDVWHNSRSURVWXVLĆQLHXGDMH"7RWURFKĆGHQHUZXMüFH
$SU]HFLHĤVPDĤHQLHPRĤHE\þWDNLHSURVWH
3U]\]DVWRVRZDQLXZâDĘFLZHMSDWHOQLPRĤQDRVLüJQüþ]DPLHU]RQ\HIHNW7DN
VDPRMDNU\EDQLHMHVWVWHNLHPWDNVDPRSDWHOQLDQLHUyZQDVLĆSDWHOQL
3RVLDGDMüFGZLHUyĤQHSDWHOQLHEüGĢFLHSHZQLĤHMHVWHĘFLHZâDĘFLZLH
Z\SRVDĤHQL²ZSDWHOQLHVHULL&ULVS\GRVPDĤHQLDSRWUDZQDFKUXSNREH]
GRGDZDQLDWâXV]F]XRUD]ZSDWHOQLHVHULL3URWHFWGRVPDĤHQLDSRWUDZ
PLĆNNLFKMHGQRF]HĘQLHQLHSU]\ZLHUDMüF\FKGRGQD
nr 2 (02) jesie/zima 2014
Do kupienia u Autoryzowanych Dealerów Fissler w Polsce
www.fissler.pl
15
AGD
NIEZMECHNIZOWANE
RECENZJE, OPINIE, TESTY
Gotowanie na miar mistrzów
1
Naczynia Taurus
D
obór odpowiednich naczy to klucz do
sukcesu podczas kulinarnych zmaga,
które cz
sto wymagaj pomocy specjalistów.
Najwi
kszym sprzymierzecem s wysokiej
jakoci garnki i patelnie, które zapobiegaj przywieraniu i równomiernie rozprowadzaj ciepo.
W tym numerze postanowilimy przetestowa naczynia z linii Taurus marki Ambition,
które zwracaj uwag
nie tylko designem, ale
przede wszystkim zastosowan powok. W
skad kolekcji wchodz patelnie, garnki, rondle i brytfanny rónice si
parametrami 1 .
Wszystkie produkty wykonane s z litego aluminium i pokryte nieprzywierajc powok Teon® Platinum Plus 2 , która uatwia
zdrowe gotowanie. Skada si
ona z trzech
warstw: podkadu z mineraami, wzmocnionej
warstwy rodkowej oraz powoki kryjcej. Taka struktura materiaów wpywa na du odporno naczy na uszkodzenia, zapewnia
równomierne rozprowadzanie ciepa i pozwala na uywanie metalowych opatek bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Grube dno wielowarstwowe, przystosowane jest do uytku na
wszystkich rodzajach kuchenek, w tym pytach indukcyjnych (oprócz brytfanny owalnej).
Dodatkow zalet naczy s pokrywki oraz
nienagrzewajce si
uchwyty i rczki. To wanie one pozwalaj na bezpieczne i komfortowe gotowanie. W skad zestawu wchodz take
pokrywki wykonane z aroodpornego szka 3 ,
dzi
ki któremu mona stale kontrolowa etapy
przygotowywania potraw.
2
3
Fot. Ambition (4)
reklama
ju jest
nowe,
pewnie najlepsze,
ródo informacji
o urzdzeniach w sieci
i nie tylko w sieci...
16
nr 2 (02) jesie/zima 2014
RECENZJE, OPINIE, TESTY
Pod rk szefa kuchni
AGD
NIEZMECHNIZOWANE
1
Noe kuchenne Good Grips
L
ista przydatnych akcesoriów kuchennych jest
bardzo duga. Na jej szczycie znajduj si
noe,
których jako w duej mierze decyduje o atwoci i
szybkoci walki z kulinarnymi przepisami. Przygotowanie nawet najprostszych da nie jest moliwe bez
dobrego i ostrego noa.
Dobór waciwego modelu nie jest wcale taki
prosty, zwaszcza e na rynku mona znale wiele produktów rónicych si
nie tylko materiaem
wykonania, ale te parametrami i przeznaczeniem.
Dlatego te tak wane jest, aby w kadej kuchni znalazo si
kilka rodzajów noy. Tym razem przetestowalimy produkty rmy Oxo, której dystrybutorem
na terenie polski jest Le Duvel. Oxo debiutuje na
polskim rynku z lini akcesoriów kuchennych Good
Grips. Wane miejsce w tej kolekcji zajmuj wanie
noe. W skad kolekcji wchodzi siedem modeli, przeznaczonych m.in. do krojenia mi
sa, pieczywa, obierania owoców i warzyw czy nó santoku 1 . Znakiem rozpoznawczym wszystkich produktów jest
rczka wykonana z dobrej jakoci silikonu 2 . To
wanie ten materia sprawia, e uchwyt jest mi
kki i wygodny, co nie tylko zwi
ksza komfort krojenia,
ale te jego bezpieczestwo. Walory antypolizgowe
sprawiaj, e do nie zelizguje si
nawet wtedy,
gdy nó jest mokry. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej róni si
dugoci oraz ksztatem, które zale od ich przeznaczenia. Ich znakiem rozpoznawczym jest odpowiednie wywaenie, co ma
szczególne znaczenie w wypadku wszechstronnego noa szefa kuchni 3 , sucego do krojenia lub
szatkowania rónego rodzaju produktów. Charakterystycznym modelem jest nó santoku 4 (dost
pny w wersji klasycznej i mini), który na powierzchni
ma specjalne otwory uatwiajce siekanie zió i warzyw. Wan cech produktów rmy Oxo jest ich dobra jako. To wanie dzi
ki niej ostrza nie t
pi si
i radz sobie z porcjowaniem take twardych produktów. Aby jeszcze bardziej zwi
kszy ich skuteczno trzeba pami
ta o waciwej piel
gnacji. Noe
powinno my si
r
cznie w ciepej wodzie z pynem
do mycia naczy, a nast
pnie osuszy.
2
3
4
Fot. OXO (5)
reklama
nr 2 (02) jesie/zima 2014
17
AGD WAGI KUCHENNE
DROBNE
wagi kuchenne
Dokadne odmierzenie skadników to podstawa udanego pieczenia i gotowania. Precyzja to jeden z warunków waciwego dobrania produktów, które musz by podane w odpowiednich
proporcjach. Tu z pomoc przychodz wagi kuchenne – zarówno te mechaniczne, jak i elektroniczne.
Oferta wag jest bogata i nie da si
ukry,
e ciesz si
one coraz wi
ksza popularnoci. Przede wszystkim gwarantuj du wygod
przygotowywania potraw – zwaszcza ciast i
rónego rodzaju wypieków. Co wi
cej, s bardzo
wygodne w uyciu i wyposaone w rozwizania,
które sprawiaj, e s to urzdzenia wyjtkowe
i zaawansowane. Rónice pomi
dzy nimi dotycz materiau wykonania, maksymalnego obcienia, funkcji, budowy a take – a moe przede
wszystkim – sposobu obsugi. Na sklepowych
pókach mona spotka dwa typy wag: mechaniczne i elektroniczne.
wyposaone w mis
, do której mona przesypa
waone produkty. Najcz
ciej wykonane s z
tworzywa sztucznego, rzadziej ze stali. Oba materiay wykorzystywane s take przy produkcji mis, które mog by zrobione take ze szka.
Rodzaj oraz materia wykonania tego elementu
wpywaj na cen
. Wagi ze szklan mis mog
kosztowa nawet 140 z, co jest ju stosunkowo
duym wydatkiem za sprz
t mechaniczny.
Mechaniczna czy
elektroniczna?
To podstawowe pytanie, jakie powinien zada sobie konsument. Tak naprawd
na rynku
obecnie przewaaj modele elektroniczne. Wagi mechaniczne s coraz mniej popularne i duo
mniejsza jest take ich oferta. Z pewnoci pewien wpyw na ten stan rzeczy ma to, e coraz
cz
ciej zaley nam na wygodzie uytkowania,
precyzji a take rozwizaniach, które uatwiaj
moliwoci produktu – o designie nie wspominajc. A to wanie na te kwestie coraz cz
ciej
konsumenci zwracaj uwag
. Produkty musz
by atrakcyjne wizualnie, dobre jakociowo i
funkcjonalne. Zdecydowanie mniej moliwoci
daj wanie wagi mechaniczne, które nie nale
do zaawansowanych produktów. Ich cena zaczyna si
ju od 10 z, a najtasze modele elektroniczne kosztuj minimum dwa razy tyle. Modele mechaniczne s bardzo proste w obsudze i
18
TIROSS TS-1301
Modele mechaniczne to idealne poczenie
nowoczesnoci z klasyk. Produkty te s doskona propozycj dla tych konsumentów, którzy
ceni tradycyjne linie w cz
sto miaych i oryginalnych odsonach. Bardzo cz
sto w tej samej stylistyce utrzymane s wagi elektroniczne
majce naladowa elegancki i ponadczasowy design swoich poprzedniczek. Cz
urzdze to przykad stylów vintage czy retro, które ponownie wkraczaj „na salonu”. Ich znakiem
rozpoznawczym jest bardzo charakterystyczna
podziaka, która jest ozdob caej wagi. W nie-
nr 2 (02) jesie/zima 2014
których modelach spenia ona dodatkow funkcj
zegara, dzi
ki czemu zwi
ksza si
funkcjonalno produktu, który ma swoje zastosowanie
nawet wtedy, gdy nie jest uywany.
Inaczej wyglda to w przypadku wag elektronicznych, które znane s ze swojej dokadnoci. Ich cena waha si
od ok. 40 do nawet kilkuset zotych. Konsument paci za precyzj
mierzenia oraz dodatkowe rozwizania, których
w tych urzdzeniach nie brakuje. Wi
kszo modeli way produkty o masie 2–5 kg, chocia s
wagi majce nono np. 15 kg. Warto jednak
zaznaczy, e nie s to standardowe urzdzenia. Tak naprawd
przedzia 2–5 kg w warunkach domowych jest jak najbardziej wystarczajcy. Nowoczesna elektroniczna waga kuchenna
wyposaona jest w wiele funkcji, które nie tylko
uatwiaj wykonywanie pomiarów, ale take daj
uytkownikowi inne moliwoci. Przede wszystkim pomiar dokonywany jest byskawicznie. Ju
po kilku chwilach od umieszczenia produktu na
szalce na wywietlaczu pokae si
wynik pomiaru. Dost
pne s modele wczajce si
automatycznie pod wpywem nacisku produktu lub wagi wczane przyciskiem. Wagi elektroniczne s
ponadto lejsze od swoich poprzedniczek.
Rodzaje wag kuchennych
Jak ju wspominalimy, wagi kuchenne
mona podzieli m.in. ze wzgl
du na ich budow
. Wpywa ona na to, jak waymy i czy w
trakcie waenia potrzebujemy dodatkowych
akcesoriów.
Wagi dzielimy na:
Ŷ wagi z mis – wygldem przypominaj modele mechaniczne. Misa wykonana moe by
z tworzywa sztucznego, szka hartowanego
lub stali nierdzewnej. Mona j zdj, dzi
ki
czemu moe spenia take inne funkcje. Co
wi
cej, misa uatwia przechowywanie urzdzenia. Po jej zdj
ciu mona woy do niej
korpus, co pozwala na oszcz
dno miejsca
i wygodne przechowywanie;
ELDOM WK270
Ŷ wagi paskie – oferowane s przez wi
kszo producentów. Korpus urzdzenia spenia take funkcj
powierzchni do waenia.
Tym samym waga jest paska i zajmuje duo
mniej miejsca. Wi
kszo modeli wyposaona jest w specjalne haczyki, które umoliwiaj powieszenie ich na cianie lub wewntrz
szafki. Ten typ wag w wypadku waenia sypkich produktów wymaga zastosowania np.
dodatkowych misek. Rozwizaniem jest specjalna funkcja tary, która oblicza rzeczywist mas
produktów bez dodawania ma-
sy naczynia. Funkcja tary stosowana jest w
wi
kszoci urzdze, dzi
ki czemu s one
bardziej funkcjonalne i praktyczne;
Ŷ wagi z pojemnikiem do odmierzania –
przypominaj miarki suce do mierzenia
iloci pynów i na pozór niczym si
od nich
nie róni. Rónica jest jednak zasadnicza.
W wagach z miark na dnie dzbanka znajduje si
klasyczna waga umoliwiajca okrelanie masy produktów sypkich. Maj one
wskanik pojemnoci, podajcy ilo pynów
w kubkach i mililitrach, oraz umieszczon na
spodzie wag
elektryczn. Obowizkowymi
elementami budowy tego typu urzdze s
wygodny uchwyt i dzióbek uatwiajcy przelewanie mleka czy wody;
Ŷ wagi ykowe – to pereki na rynku. Wygldem przypominaj zwyk yk
stoow ze
szklan kocówk do nabierania. Ich gównym zadaniem jest precyzyjne odwaanie
niewielkich iloci przypraw, zió czy szafranu. Maksymalne obcienie takiej wagi moe wynosi np. 300 g. Najcz
ciej maj one
przecznik jednostek (g, oz) oraz funkcje tary i wskanik przecienia. Ich dokadno
wynosi np. 0,1 g. Waga ykowa, tak jak i
kada waga elektroniczna, wyposaona jest
w wywietlacz (wymiary np. 2,9 × 5,6 ×
1,2 cm), automatyczne wyczenie i wskanik przecienia. Urzdzenie, które gwarantuje atwe wyjmowanie z pojemników, ma
take moliwo zawieszenia;
Fot. Zelmer
Na wag smaku
WAGI KUCHENNE AGD
DROBNE
Wielu producentów dzieli wagi kuchenne
na klasyczne i tzw. wagi precyzyjne. Drug grup
stanowi te urzdzenia, które su do waenia niewielkich iloci produktów takich jak
przyprawy, barwniki czy proszki. Niektóre z nich
maj funkcj
kalibracji za pomoc odwanika
oraz wywietlacz widoczny tylko podczas pomiaru. Obowizkowym elementem kadej wagi
elektrycznej jest wywietlacz LCD, który pokazuje nie tylko mas
produktu, ale te i godzin
czy jednostk
pomiaru. Wan kwesti jest
tzw. bd pomiaru, który jest wynikiem niedoskonaoci przyrzdu pomiarowego i czynników zewn
trznych. Mona uzna, e najdokadniejsze wagi mierz z dokadnoci 1 g przy
masie ok. 2 kg waonego produktu. Przy wi
kszej masie wzrasta te tolerancja b
du, którego dopuszczalna warto zazwyczaj podawana
jest w opisie urzdzenia. Jest to istotna kwestia
zwaszcza w modelach wag precyzyjnych, które
wymagaj duej dokadnoci i nawet niewielki
bd pomiaru nie jest tolerowany.
Pokazuje wyniki pomiarów, jednostk
pomiaru czy
te godzin
. Niektóre wywietlacze mog by podwietlane, np. na niebiesko, czarno lub biao lub
mog mie matryc
punktow.
Ŷ wywietlacz LED/LCD – wywietla wyniki pomiarów, jednostk
pomiaru czy te
godzin
. W wagach zaawansowanych wywietlane s take m.in. liczba kalorii,
zawarto tuszczu, biaka, a nawet temperatura, data, wilgotno powietrza itp.
Niektóre wywietlacze mog by podwietlane, np. na niebiesko, czarno lub biao,
lub mog mie matryc
punktow;
E
I
J
do odmierzania. Modele te maj zdejmowan miark
z oson przeciwrozpryskow i
pokryw;
Ŷ skadana miska – to rzadkie rozwizanie. Misk
mona zdj z powierzchni wacej i po prostu zoy;
Ŷ zintegrowany termometr – stosowany
jest tylko w nielicznych modelach. Urzdzenie ma minutnik i zintegrowany termometr pokojowy;
Ŷ funkcja tablicy na notatki – to innowacja. Na rynku mona znale urzdzenie, które ma specjaln powierzchni
, po
której mona pisa doczon do urzdzenia kred;
który uatwia odlewanie pynów po skoczonym odmierzaniu;
Ŷ powoka anti-ngerprint – to standardowe rozwizanie stosowane w duym AGD,
np. w lodówkach i piekarnikach. Specjalna
powoka zapobiega powstawaniu odcisków
palców na powierzchni sucej do waenia. Dzi
ki temu atwiej jest utrzyma
urzdzenie w czystoci;
Ŷ zegar – najcz
ciej spotykany jest w wagach paskich. Waone produkty kadzie si
wanie na zegarze. Urzdzenia tego typu
mona take powiesi na cianie;
Ŷ radio – nie jest cz
stym rozwizaniem;
Ŷ migajcy wywietlacz – wyst
puje w zaawansowanych urzdzeniach. Jest on widoczny tylko podczas pomiaru;
Ŷ sterowanie dotykowe – w niektórych
wagach ustawienia wprowadza si
za pomoc przycisków dotykowych, które maj
specjalne czujniki;
Najciekawsze rozwizania
funkcjonalno-techniczne
Ŷ panele soneczne – perek na rynku
jest waga kuchenna zasilana ogniwami
sonecznymi, która jest zawsze gotowa do
pracy i nie wymaga kupowania ani wymiany
baterii. Dzi
ki temu rozwizaniu waga jest
gotowa do uycia ju po kilku sekundach;
Ŷ wyjmowany wywietlacz – to rzadkie
rozwizanie. Waga tego typu ma ksztat
koa. W rodku znajduje si
wywietlacz,
który mona wyj. Cae urzdzenie mona
take powiesi na cianie. Po wyj
ciu wywietlacza korpus wagi (który przypomina
oponk
) moe suy jako powierzchnia do
odmierzania produktów w duych miskach;
Kuchenna waga, wbrew pozorom, moe by
urzdzeniem cakiem ciekawym i wyposaonym
w rónego typu funkcje. S to m.in.:
Ŷ osona przeciwrozpryskowa – wyst
puje w kilku modelach wag z pojemnikiem
Ŷ miska z dzióbkiem – w niektórych wagach z misk ma ona specjalny dziobek,
Ŷ funkcja pomiaru objtoci pynów –
dost
pna jest nie tylko w wagach z miark, wyst
puje te w modelach paskich i
z mis;
Ŷ zdalne sterowanie – spotykane w modelach z najwyszej póki;
Ŷ misa na produkty sypkie – wagi z mis uatwiaj waenie produktów sypkich
oraz cieczy. Na misie cz
sto znajduje si
podziaka do odmierzania obj
toci. W
zestawie z wag znajdowa si
moe take pokrywka na mis
, dzi
ki czemu produkt mona np. schowa do lodówki bez
koniecznoci szukania odpowiedniego
pojemnika;
Ŷ automatyczny wcznik/wycznik
– waga moe uruchamia si
od nacisku oraz wycza po dokonaniu pomiaru automatycznie po upywie kilku minut
bezczynnoci;
Ŷ stacja meteorologiczna – ciekawostk s wagi kuchenne ze zintegrowan stacj meteorologiczn. Urzdzenie wywietla temperatur
w pomieszczeniu i na
zewntrz (°C/°F). Prognoza pogody ustalana jest na podstawie cinienia powietrza. W zestawie doczony jest czujnik zewn
trzny do postawienia lub zawieszenia;
GORENJE KT05KARIMB
Wskanik wietlny pokazuje dost
pne funkcje podczas pomiaru wagi i uatwia wybranie odpowiedniego ustawienia.
D
Fot. Gallet
Ŷ wskazywanie masy oraz objtoci w
rónych jednostkach – wiele modeli
wag moe pokazywa wyniki pomiarów w
rónych jednostkach. W wypadku pomiaru
masy s to kilogram oraz funt, natomiast
w wypadku pomiaru obj
toci cieczy s to
mililitry oraz uncje;
H Uchwyt do wieszania
J Wskanik wietlny
Fot. Beurer
F Stacja meteorologiczna
Fot. Zelmer
Fot. Zelmer
Kilka sów o wagach
kuchennych
Waga tego typu ma ksztat koa. W rodku znajduje
si
wywietlacz, który mona wyjc. Cae urzdzenie mona take powiesi na cianie.
H
G
Fot. Beurer
Ŷ wagi cienne – przede wszystkim pozwalaj na du oszcz
dno miejsca. Maj one
skadan powierzchni
waenia, która najcz
ciej wykonana jest ze szka, oraz osobny uchwyt do atwego montau na cianie.
Urzdzenie tego typu jest wyposaone w
zegar, funkcj
tary, wskanik przecienia
oraz automatyczne wyczenie. Jego maksymalne obcienie moe wynosi nawet 5 kg
przy dokadnoci 1 g. Niektóre modele maja dodatkowo moliwo wywietlania wyniku w ml oraz przecznik jednostek (g, lb:oz,
ml, .oz).
To rzadkie rozwizanie. Misk
mona zdj z powierzchni wacej i po prostu zoy.
C
B
F
G Wywietlacz
Fot. Tefal
A
Przypomina miarki suce do mierzenia iloci.
W wagach z miark na dnie dzbanka znajduje si
klasyczna waga umoliwiajca okrelanie masy
produktów sypkich.
E Wyjmowany wywietlacz
I Skadana miska
Fot. Beurer
B Przecznik jednostek
C Waga z pojemnikiem do odmierzania
Dzi
ki niemu urzdzenie nie wymaga kadorazowego chowania do szafki. W razie potrzeby jest
tu pod r
k, a ponadto zajmuje niewiele miejsca.
Fot. Gallet
Wagi z t funkcj obliczaj zawarto m.in. kalorii,
tuszczu, cholesterolu, bonnika czy protein. Niektóre modele maj dodatkowo przelicznik kalorii,
cholesterolu, tuszczu, jednostek chlebowych, biaka oraz w
glowodanów.
Pozwala na zmian
jednostek wagowych w zalenoci od potrzeb i tego, w jakich jednostkach w przepisie podana jest masa konkretnych produktów.
Na rynku mona znale urzdzenie, które ma specjaln powierzchni
, po której mona pisa doczon do urzdzenia kred.
Urzdzenie wywietla temperatur
w pomieszczeniu
i na zewntrz (°C/°F). Prognoza pogody ustalana
jest na podstawie cinienia powietrza. W zestawie
doczony jest czujnik zewn
trzny do postawienia
lub zawieszenia.
Fot. Beurer
A Funkcja pomiaru kalorii
D Funkcja tablicy na notatki
Fot. Beurer
Ciekawe rozwizania
stosowane wwagach kuchennych
Ŷ wskanik przecienia – informuje,
e waony produkt przekracza nono
urzdzenia;
ZELMER ZKS17500
Ŷ funkcja tary – polega na waeniu masy samych produktów bez masy ich
opakowania;
Ŷ funkcja pomiaru kalorii – w zalenoci
od typu produktu informuje o jego wartoci energetycznej. Wagi z t funkcj maj
baz
danych np. 999 produktów i obliczaj
zawarto m.in. kalorii, tuszczu, cholesterolu, bonnika czy protein. Niektóre modele maj dodatkowo przelicznik kalorii, cholesterolu, tuszczu, jednostek chlebowych,
biaka oraz w
glowodanów;
Ŷ przecznik jednostek – pozwala na
zmian
jednostek wagowych w zalenoci
od potrzeb i tego, w jakich jednostkach w
przepisie podana jest masa konkretnych
produktów;
Ŷ antypolizgowe nóki – jeden z podstawowych elementów budowy wagi kuchennej. Gumowe nóki zabezpieczaj przed
przesuwaniem si
urzdzenia po stole czy
blacie;
Ŷ uchwyt do wieszania – urzdzenie nie
wymaga kadorazowego chowania do szafki. W razie potrzeby jest tu pod r
k, a ponadto zajmuje niewiele miejsca.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
19
KUCHNIA NOWOCI
GRANCHIO
Kolekcja patelni
Primavera
Dla lubicych wygod –
brytfanna Steam & Roast
Do portofolio rmy Granchio doczyy nowe produkty. Kolorowa kolekcja
patelni Primavera ma wielowarstwow powok
non-stick Whitford QuanTanium wzmocnion czstkami tytanu,
dzi
ki czemu jest odporna na zadrapania i bezpieczna dla zdrowia. Nie
wytwarza zwizków toksycznych ani innych potencjalnie niebezpiecznych substancji nawet
Niepowtarzalne pomysy to znak rozpoznawczy
hiszpaskiej rmy Lekue, która jest producentem
ciekawych i unikatowych akcesoriów kuchennych. Kolejna propozycja rmy to brytfanna na
miar XXI wieku!
Steam & Roast to jedyne w swoim rodzaju naczynie wykonane z ceramiki i silikonu platinum, który jest
jednym z najcz
ciej wykorzystywanych przez t
rm
materiaów. Silikon tego typu wytrzymuje bardzo duy
zakres temperatury: od –60 do +280 °C, co pozwala na jego bardzo rónorodne zastosowanie. W naczyniu mona nie tylko piec, ale te gotowa na parze czy
mrozi. Podobnie jest z brytfann, która doskonale
sprawdza si
podczas przygotowywania w piekarniku
ryb, potrawek, gulaszu czy paelli dla trzech lub czterech osób. Produkt rmy Lekue to naczynie uniwersalne i wszechstronne. To wanie dzi
ki niemu uytkownik otrzymuje szeroki wachlarz zastosowa. Znakiem
rozpoznawczym Steam & Roast jest wanie materia
wykonania, zwi
kszajcy moliwoci naczynia. Brytfanna ma opywowy, ergonomiczny ksztat oraz funkcjonaln przezroczyst pokrywk
z silikonu platinum,
pozwalajca kontrolowa etapy pieczenia. Co wane,
materia ten jest bardzo trway i nie wchodzi w reakcje z ywnoci. Szczelno pokrywki oraz praktyczny uchwyt zapewniaj jako potraw oraz wygo-
JAN NIEZBDNY
d
ich przygotowywania. Brytfanna zostaa wykonana
z ceramiki HR. Wytworzona r
cznie z burgundzkiej gliny jest odporna na wysokie temperatury (do 270 °C)
i charakteryzuje si
idealnie gadk powierzchni. To
wszystko sprawia, e Steam & Roast jest doskona
propozycj dla osób szukajcych naczy pozwalajcych na szybkie i zdrowe gotowanie. Produkty gotuj
si
we wasnych sokach i zachowuj wszystkie skadniki odywcze. Ponadto nie wysuszaj si
i nie trac aromatu. Po wstawieniu naczynia do piekarnika
temperatura w nim wzrasta stopniowo. Ciepo i para wodna s równomiernie rozprowadzane, co umoli-
wia doskonae upieczenie oraz wydobycie peni smaku
i aromatu potrawy.
Pojemnik silikonowy
o pojemnoci 800 ml
Pojemniki do przechowywania ywnoci to jedne z najbardziej praktycznych akcesoriów kuchennych. Nowe
modele ma w swojej ofercie rma Jan
Niezb
dny. Pojemników mona uywa
w niskich i wysokich temperaturach –
zarówno do gotowania na parze w kuchence mikrofalowej, jak i mroenia pro-
TEFAL
DUKA
3,5 cm, szeroko 26,5 cm oraz rednic
41,2 cm. Na jej powierzchni znajduje si
12 wg
bie przystosowanych
do pieczenia mufnów.
Forma do pieczenia
mufnów 1210422
Dunkel
Holiday to nowa linia naczy rmy
Vinzer, skadajca si
z siedmiu elementów: trzech pokrywek, dwóch garnków i
dwóch patelni. W naczyniach wykorzy-
Foremki do wykrawania
ciastek 612805
OXO
Nakuwacz do mis
Good Grips
1269580MLNYK
stano wielowarstwow nieprzywierajc powok
Whitford QuanTanium. Zawiera ona unikatow mieszank
czstek
tytanu, zapewniajc niezawodno w
uytkowaniu. Dzi
ki zawartoci tytanu
powoka jest odporna na zarysowania
i wykazuje doskonae waciwoci antyadhezyjne. W skad zestawu wchodz:
garnek z pokrywk Ø 20 cm o pojemnoci 2,6 l, garnek z pokrywk Ø 24 cm –
4,5l, patelnia z pokrywk Ø 26 cm i patelnia Ø 24 cm.
Firma Oxo, której wycznym dystrybutorem jest Le Duvel, wprowadzia na rynek
lini
produktów Good Grips. Jednym z jej
elementów jest nakuwacz do mi
s, który
nie tylko je zmi
kcza, ale i zwi
ksza ich
krucho. Ponadto przyspiesza mrynowanie i sam proces pieczenia. Przyrzd
ma 50 ostrzy oraz wbudowan blokad
,
która uaktywnia si
za pomoc przecznika. Górn cz
mona zdemontowa,
co uatwia czyszczenie. Du zalet produktu jest atwo i bezpieczestwo ob-
IKEA
Miska z pokrywk
502.335.49 Allehanda
Ikea po raz kolejny stawia na ciekawe rozwizania. Tym razem warto zwróci uwag
na now misk
z pokrywk o
nazwie Allehanda. Miska ma specjalny
otwór, w którym mieci si
trzepaczka,
co zapobiega rozpryskiwaniu podczas
ubijania. Wykonana jest z wysokiej jakoci tworzywa sztucznego. Co wi
cej, ma w podstawie gumowy piercie,
który utrzymuje j w miejscu zapobiegajc przesuwaniu w trakcie pracy. Do-
20
nr 2 (02) jesie/zima 2014
duktów sezonowych, zió i caych potraw
w zamraarce. Róni si
pojemnoci i
kolorystyk. Dost
pne s take modele w wersjach o pojemnoci 350, 540 i
1200 ml. Cena pojemnika mieszczcego 800 ml wynosi 18 z.
gotowania. Zalet naczynia jest pi
cioelementowy system zabezpiecze a take doczony do niego koszyk umoliwiajcy gotowanie na parze.
Firma Tefal poszerzya swoj ofert
o
nowy model szybkowaru. Clipso Modulo
2 ma pojemno 6 l i jest przystosowany do uywania na wszystkich rodzajach
kuchenek, w tym indukcyjnych. Szybkowar wykonany jest ze stali nierdzewnej.
Ma trzywarstwowe dno i dwa programy
Firma Silit wprowadzia na rynek nowy zestaw foremek do wykrawania ciastek. W jego skad wchodzi osiem rónych
ksztatek, wykonanych ze stali nierdzewnej. Wszystkie s spi
te metalowym koem, co uatwia ich przechowywanie.
Dunkel to nowa linia produktów sygnowanych logo Duka. W jej skad wchodz m.in. tortownica, forma do pieczenia pizzy i forma do mufnów. Wszystkie
produkty zostay wykonane ze stali w
glowej – su zarówno do pieczenia,
jak i do zapiekania. Forma do mufnów
nadaje si
do uycia w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku w temperaturze
do 220 °C. Mona my j w zmywarce.
Jest idealna do wypieku ciast lub zapiekania da z warzywami. Ma g
boko
Zestaw naczy Holiday
Szybkowar P4280764
Clipso Modulo 2
SILIT
podczas dugotrwaego gotowania w
temperaturze ponad 260 °C. W patelniach zastosowano specjaln wkadk
indukcyjn umoliwiajc korzystanie
z naczy na pytach indukcyjnych oraz
chronic je przed odksztaceniami. Nienagrzewajce si
bakelitowe uchwyty
chroni przed poparzeniem, a szklane
pokrywki Pyrex z otworami, pozwalaj
na bezpieczne odprowadzanie pary.
sugi. Ostrza wysuwaj si
po nacini
ciu
górnej cz
ci akcesorium. Moliwo jej
demontau znacznie uatwia take mycie
– najlepiej r
czne. O bezpieczestwo dba
antypolizgowy uchwyt, por
czny ksztat
oraz blokada ostrzy.
Patelnia grillowa Como
Como to nazwa nowej patelni grillowej
rmy Ballarini. Naczynie ma kremowy, stonowany kolor powoki wewn
trznej oraz
ciemn, byszczc emali
zewn
trzn. Patelnie grillowe ceramiczne Como pokryte
s dobrej jakoci powok non-stick, zapobiegajc przywieraniu potraw. Naczynia s bardzo odporne na uszkodzenia i
zarysowania. Doskonale sprawdzaj si
w
beztuszczowym przygotowywaniu potraw,
co jest istotne dla osób dbajcych o zdrowe odywianie. Dno patelni grillowej Como
datkowo ma take odpowiednio wyprolowany dzióbek uatwiajcy nalewanie
pynu z miski. W komplecie znajduje si
pokrywka, dzi
ki czemu misk
mona
te wykorzysta do przechowywania.
Misk
mona my w zmywarce.
obione jest w charakterystyczne rowki,
które pozwalaj cieka nadmiarowi wytopionego tuszczu. Grubo dna pozwala
zmagazynowa ciepo, które potem oddawane jest potrawie. Z boku patelni znajduje si
wyobienie, które uatwia pozbycie
si
nadmiaru tuszczu z naczynia. Patelnia
wykonana jest z wielowarstwowego aluminium. Dobra jako materiau zapewnia
szybkie i równomierne nagrzewanie si
powierzchni oraz doskona dystrybucj
ciepa
w naczyniu. Wzmocnione dno magazynuje
temperatur
i oddaje potem energi
przyrzdzanej potrawie. Uchwyt wykonany jest
z nienagrzewajcego si
materiau. Dodatkowo jego czenie z patelni wzmocnione
zostao stal nierdzewn. Udogodnieniem
jest take moliwo zawieszenia naczynia
na haczykach kuchennych. Model Como
mona my w zmywarce. Wymiary patelni
to 27 cm × 27 cm, a grubo dna 2,7 mm.
NOWOCI KUCHNIA
Zawsze pod rk – linia akcesoriów
kuchennych Q!
O sukcesie w kuchni decyduj nie tylko nasze umiejtnoci i naczynia,
ale take akcesoria. To one pozwalaj szybko, wygodnie i, co wane,
bezpiecznie przygotowa ulubione dania. Teraz nowe akcesoria pojawiy si w ofercie rmy Fissler.
Przy caej swojej bogatej i bardzo znanej z jakoci i rónorodnoci
ofercie produktów – garnków, patelni i szybkowarów Fissler wprowadza absolutn nowo w postaci wykonanej z wysokiej klasy stali szlachetnej serii akcesoriów kuchennych. Q! to linia wyjtkowa. Jest nie
tylko dopracowana w kadym szczególe, ale i pena elegancji, nawizujca do bardziej klasycznych kolekcji. W skad serii wchodz yka
szumówka, opatka do przekadania potraw, trzepaczka, nó do pizzy,
obieraczka czy wreszcie sitko, czyli najwaniejsze i najpotrzebniejsze
akcesoria kuchenne. Wszystkie
produkty zostay wykonane z dobrej jakoci stali nierdzewnej.
Jej najwaniejszymi zaletami s
dua odporno na wysokie temperatury oraz wytrzymao. Co
AMBITION
Kolekcja naczy Stone
Stone to nowa kolekcja naczy rmy Ambition, w której wykorzystano innowacyjn powok
Puon Cookmark Marble. Powstanie linii oraz
wykorzystanie okrelonych materiaów byy inspirowane naturalnym kamieniem. Naczynia te wykonane s z odkuwanego aluminium, dzi
ki któremu
doskonale przewodz ciepo. Na zewntrz pokryte
Linia naczy Valdinox Rock
Firma Vittore Comforto ma w ofercie now
lini
naczy Valdinox Rock. Garnki, patelnie
i rondle zostay wykonane w technologii forged, która jest gwarancj trwaoci i funk-
wi
cej, stal nie wchodzi w reakcje z przygotowywanymi produktami,
tak wi
c nie odbarwia si
i nie poddaje dziaaniu rónych czynników.
Akcesoria ze stali doskonale sprawdzaj si
w tych domach, w których gotuje si
duo i cz
sto. Te wyprodukowane przez firm
Fissler
dodatkowo maj specjalne otwory pozwalajce na ich zawieszenie na
kuchennych haczykach, a co za tym idzie atwiejsze przechowywanie.
Wszystkie maj charakterystyczny ksztat rczek, dzi
ki czemu odcedzanie czy mieszanie jest prostsze i bezpieczniejsze.
zostay warstw o chropowatej powierzchni, która jest bardzo odporna na wysokie temperatury.
Nowe produkty nie tylko przywouj smak tradycyjnego gotowania na kamieniu, naturalnego i
penego aromatu, ale równie stanowi idealne
rozwizanie dla mioników lekkiej kuchni. Garnki
oraz ich pokrywy mona równie stosowa w piekarniku, gdy s one przystosowane do uywania
w temperaturze nawet do 180 °C. Dno indukcyjne jest grube, dzi
ki czemu jest równie odporne
na odksztacenia. Naczynia wyposaono w uchwyty ze stali nierdzewnej,
wykorzystywane w profesjonalnych
naczyniach gastronomicznych, rczki
patelni natomiast charakteryzuj si
pokryciem z antypolizgowego materiau Soft Touch, który ma chropowat
powierzchni
i zapewnia stabilne trzymanie w doni. Skad kompletu: rondel
z pokryw o rednicy 16 cm, garnek z
pokryw o rednicy 20 cm, garnek z
pokrywa o rednicy 24 cm.
cjonalnoci produktów. Naczynia powstae
w wyniku odkuwania maj grube cianki i
wzmocnione dno. To wanie dzi
ki temu s
jednoczenie trwae i szybko oraz równomiernie przewodz ciepo. To z kolei pozwala na
du oszcz
dno czasu i rachunków. Seri
produktów Valdinox Rock wewntrz pokryto
dobrej jakoci powok Dyflon o wygldzie
kamienia. Ma ona waciwoci nieprzywieralne, które s podstaw zdrowego gotowania z niewielk iloci tuszczu.
FISKARS
Deska do krojenia 1014212
Firma Fiskars powi
kszya portfolio o deski do krojenia. Tym razem na polskim rynku
zadebiutowa model 1014212, majcy cztery wymienne wkady. Nowoczesna deska do
krojenia wyposaona zostaa w dodatkowe
wymienne podkadki z tworzywa sztucznego.
Dzi
ki temu jedzenie mona przygotowywa
bezpiecznie i higienicznie. Ponadto zastosowano specjalny system blokowania gwarantujcy bezpieczne krojenie.
CHODZIE
Kolekcja porcelany
Maria Paula
Firma Porcelana Polska wypucia na rynek now kolekcj porcelany. Do produkcji linii MariaPaula
wykorzystano dowiadczenia pokole polskich mioników porcelany. Dekoracje zostay wykonane
r
cznie z niezwyk dokadnoci, z uyciem zota
i platyny. Kolekcj
cechuje gadko i przyjemno
w dotyku. Powierzchnie s wolne od nierównoci
i chropowatoci. Dobrej jakoci surowce uyte do
wyrobu porcelany i dekoracji gwarantuj trwao
i bezpieczestwo uytkowania.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
21
SZKO PORCELANA
Nie tylko chiska
Fot. Vittore Comforto
porcelana
Porcelana to nic innego jak najszlachetniejsza i najpikniejsza odmiana ceramiki. Wynaleziona przez Chiczyków, od wieków jest ceniona za wyjtkow faktur, a take ciekawe
zdobienia, które stanowi o jej wartoci. wiat porcelany jest delikatny, wysublimowany i elegancki – jednym sowem: wyjtkowy.
O porcelanie po raz pierwszy usyszelimy dzi
ki znanemu podrónikowi i odkrywcy tradycji i bogactwa Chin. To wanie Marco
Polo po raz pierwszy uy tej nazwy w swoim
dzienniku. Z chiskimi naczyniami zetkn si
podczas synnych podróy w 2 poowie XIII w.
Skd ta nazwa? Marco Polo w trakcie swojego
pobytu w Chinach oglda byszczc chisk
ceramik
i jej wygld skojarzy mu si
z niewielkimi muszlami pochodzcymi znad Morza
ródziemnego, uywanymi we Woszech jako
amulety. Zwano je „porceletta” i std nazwa
porcelany. Porceletta to okrelenie oznaczajce „ma wink
”, a ta z kolei nazwa pochodzi std, e wygld gowy limaka tego gatunku przypomina wiski ryjek. Nazwa ta w
Europie przyj
a si
stosunkowo póno, bo dopiero w XVI w.
Porcelana, podobnie jak jedwab czy kaszmir, kojarzy si
z dobr jakoci, elegancj i
delikatnoci. Co wane, materia ten ma bardzo szerokie zastosowanie – od serwisów ka-
FLORINA 2S3000
22
MANUFAKTURA Moniuszko
wowych, przez drobn galanteri
, po np. sprz
t
laboratoryjny. Ceniony jest przede wszystkim
za delikatno, ale i… si
! Porcelana to materia wyjtkowy i jedyny w swoim rodzaju.
Krótka historia porcelany
O tym, e wyroby z porcelany rozsawi
Marco Polo, ju wiemy. Jednak tak naprawd
jej
korzenie si
gaj ceramiki. Z czego si
skada
i jaki sposób jest wytwarzana? Porcelana jest
biaym materiaem ceramicznym, który jest
pokryty specjalnym szkliwem. Jej wynalazcami byli Chiczycy. Ju w staroytnoci, od II w
p.n.e., wytwarzali naczynia z masy porcelanowej, okrelane przez specjalistów „protoporcelan”. Okoo VII w. n.e. pojawiy si
pierwsze
naczynia porcelanowe. Swój „sukces” Chiczycy zawdzi
czaj temu, e wczeniej ni inni odkryli zoa kaolinu i potrali uzyska bardzo
wysok temperatur
, potrzebn do wypalania
materiau.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
Prawdopodobnie sztuka wytwarzania staroytnej chiskiej porcelany powstaa w okr
gu Deqing w prowincji Czeciang we wschodnich
Chinach. To wanie tam odkryto stanowiska
archeologiczne z pozostaociami staroytnych
pieców pochodzcych z okresu dynastii Szang-In, zachodniej dynastii Zhou i wschodniej dynastii Zhou (obejmujcych okres od ok. 1600
r. p.n.e. do 256 r. p.n.e.). Wczeniej uwaano,
e rozbudowane manufaktury tego typu pojawiy si
dopiero w latach 23–220 n.e. w okresie wschodniej dynastii Han. Najstarsze znane
przedmioty z porcelany pochodz z czasów dynastii Szang-In (ok. 1600–1100 r. p.n.e.).
Trzeba pami
ta, e porcelanowa zastawa czy lianki to produkty, które od pocztku
uznawane byy za prestiowe – tak jest zreszt
i do tej pory. Chocia nie ciesz si
tak popularnoci jak w XVIII czy XIX w., to nadal uznawane s za symbol elegancji i dobrego smaku.
R
cznie zdobione, wykonane z dobrej jakoci
materiaów mog kosztowa nawet kilka ty-
VILLA ITALIA Amaretti
si
cy zotych. O tym, jak bardzo byy cenione, wiadczy m.in. ich przydomek. „Biae zoto” przez wieki przekazywane z pokolenia na
pokolenie byo oznak dobrobytu i cz
sto stanowio o pozycji danej rodziny. Dzi cz
ciej
wybierane jest przez znawców i mioników
klasycznych i eleganckich zastaw. Co ciekawe,
równie i teraz najcz
ciej wycigana jest na
wyjtkowe okazje. Za kupnem prawdziwej porcelany przemawiaj jej waciwoci, a cz
sto
take zdobienia, które nadaj jej wyjtkowy
charakter. Porcelanowe naczynia czy galanteria to produkty dla wymagajcych konsumentów, lubicych celebrowa picie herbaty czy rodzinne obiady. Prawdziwy koneserzy doceniaj
jej styl i to, z czym si
kojarzy – elegancj
, dostojno i dobry smak.
Na rynku dost
pne s produkty gorszej jakoci lub „porcelanopodobne”, jednak konsumenci wybierajcy serwisy porcelanowe wiedz, co
i dlaczego kupuj. Najwaniejszym czynnikiem
jest temperatura wypalania materiau. Im wysza temperatura, tym wi
ksza twardo szkliwa, która równie wiadczy o dobrej jakoci.
Znakiem charakterystycznym porcelany jest
tzw. przezroczysto. Im ciesza, tym lepiej,
bo wi
ksza jest przepuszczalno wiata.
Wytwarzana jest na dwa sposoby: maszynowo i r
cznie. Warto pami
ta, e ta druga jest
znacznie ciesza, bardziej unikatowa i przez to
wyej ceniona. Due znaczenie i wpyw na cen
kocow ma take sposób zdobienia.
Porcelana powstaje po wypaleniu w bardzo wysokiej temperaturze mieszaniny specjalnych glinek – kaolinu i skalenia. Ze wzgl
du
na waciwoci moemy mówi o tzw. porcelanie twardej i porcelanie mi
kkiej. Czym si
róni? Pierwszy typ to porcelana, która nie
nasika i jest odporna na dziaanie rónych
Porcelana i jej waciwoci
BONE CHINA Nimfa Platin
Najwi
kszy wpyw na waciwoci porcelany maj jej skad i sposób wytwarzania.
CHODZIE Maria Paula biaa
PORCELANA SZKO
czynników chemicznych. Co wi
cej, jest gadka, trwaa, biaa i przewieca w cieszych warstwach. Ten typ materiau wykorzystuje si
do
produkcji ekskluzywnych zastaw stoowych,
ale nie tylko. Porcelana twarda sprawdza si
take podczas tworzenia porcelany artystycznej, przedmiotów dekoracyjnych czy porcelany
technicznej – ze wzgl
du na trwao jej zastosowanie jest naprawd
szerokie. Innymi waciwociami odznacza si
porcelana mi
kka,
która jest delikatniejsza, krucha i mao odporna zarówno na wstrzsy termiczne, jak i uszkodzenia mechaniczne. Dlatego te nie stosuje
si
jej do wytwarzania produktów uytkowych.
Jej gównym przeznaczeniem jest tworzenie
luksusowych wyrobów o charakterze zdobniczym. Porcelana mi
kka nie jest materiaem
jednorodnym. Równie w tej grupie wyróniamy
dodatkowe rodzaje: porcelan
frytow, porcelan
kostn, parian i vitreous china. To z porcelany kostnej, która wyrónia si
biaoci i
du przejrzystoci, produkuje si
kupowane
przez nas niezbyt drogie porcelanowe drobiazgi. Porcelan
t
wynalaz w roku 1748 Anglik
Thomas Frye. Swoj nazw
otrzymaa od jednego ze skadników uywanych do jej produkcji –
popiou ze spalonych koci bydl
cych. Stanowi
on od 10 do 40 proc. jej ogólnej masy. Dobrej
jakoci produkty b
d nieskazitelnie gadkie i
o jednolitym kolorze, bez charakterystycznych
czarnych plamek i naku, które wiadcz o zawartoci elaza. Skad porcelany pierwszej jakoci zostanie go dokadnie pozbawiony.
KRISTOFF S80287-G
Porcelana w Europie
Jak ju wspominalimy, na Starym Kontynencie „biae zoto” pojawio si
stosunkowo póno. Warto pami
ta, e duy udzia w jego produkcji
maj w take Polacy. To wanie na dworze elektora saskiego i króla Rzeczypospolitej Augusta II alchemik Johann Böttger opracowa proces produkcji
porcelany. W 1709 r. w Drenie podczas prób produkcji zota przypadkowo udao mu si
odkry receptur
twardej porcelany. August II zaoy take
pierwsz manufaktur
w Mini i da pocztek po-
Nie tylko porcelana
Jak ju wspominalimy, porcelana to jedna z
odmian ceramiki. Oprócz niej na rynku dost
pnych
jest kilka innych rodzajów wyrobów ceramicznych,
z których wykonane s zastawy stoowe, serwisy
obiadowe czy kawowe. Opisane poniej materiay róni si
przede wszystkim surowcem i tech-
BOGUCICE Carmen Gold
nik wypalania, która ostatecznie wpywa na ich
waciwoci.
Ŷ Porcelana – od wieków uznawana jest za najbardziej szlachetn odmian
ceramiki. Do jej
produkcji uywa si
bardzo delikatnej glinki kaolinowej ze skaleniem i kwarcem. Po wypaleniu
ma ona jasnobia barw
. Znakiem rozpoznawczym porcelany jest m.in. jej przejrzysto – jako jedyna przepuszcza wiato.
Zastawa w arystokratycznym stylu – porcelana
Bone China Porcellana Aristocratica
Porcelanowe zastawy czy serwisy
np. kawowe, to produkty dla wymagajcych konsumentów, którzy ceni przede
wszystkim elegancj
i dobry smak. Tego
typu produkty to prawdziwa ozdoba stou,
która pozwala na delektowanie si
czasem
sp
dzonym w przyjaznym gronie. Znanym
producentem porcelany jest firma Vittore
Comforto, której logo jest symbolem prestiu i elegancji. Wyroby z kolekcji Porcellana Aristocratica wykonane zostay z
najwyszej jakoci materiau zwanego Bone China lub porcelana kostna. Oryginalna receptura i tradycyjny sposób produkcji z wykorzystaniem naturalnego popiou
kostnego sprawiaj, e naczynia z niej wykonane s delikatne, maj pi
kny kolor i
przejrzysto, jednoczenie cechuj si
wi
ksz twardoci, mniejsz elastycznoci i nisz absorpcj wody ni klasyczna ceramika. W kolekcji Porcellana Aristocratica marki Vittore Comforto dost
pne
s dwie ekskluzywne linie – Desire Gold
i Platinum oraz Victoria Story. Obie charakteryzuj si
niezwyk barw, zblion
kolorystyk do koci soniowej, która doskonale eksponuje r
cznie wykonane zdobienia. Nowatorski styl zastawy Desire
Gold podkrela geometryczny ksztat naczy, a ekskluzywny charakter luksusowe
wykoczenie ozdobn lini 24-karatowego zota lub platyny. Pi
kny kolor porcelany z linii Victoria Story idealnie wspógra z
subteln dekoracj, a wykoczenie 24-karatowym zotem podkrela precyzyjne wykonanie zastawy. Klasyczny ksztat naczy, pomimo swej pozornej delikatnoci
wiadczy równie o sile i trwaoci kolek-
Ŷ Porcelit – czyli kolejna odsona ceramiki,
wykonana z troch
innych, gorszych jakociowo materiaów. Jest mniej wytrzymay mechanicznie, ale podobnie jak porcelana jest szklony. Wyroby tego typu nie s czysto biae – biae
jest szkliwo, którym si
je pokrywa. Porcelit
szkliwi si
najcz
ciej szkliwami kolorowymi i
wypala w temperaturze ok. 1325 °C.
Ŷ Fajans – powstaje z zanieczyszczonego kaolinu i wypalany jest w temperaturze ponad 1000
°C. Wyroby fajansowe maj kolor od biaego do
jasnokremowego, powleka si
je nieprzezroczystym szkliwem.
Ŷ Kamionka – charakteryzuje si
du wytrzymaoci. Jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, a take dziaanie kwasów. Wyrabiana
jest z mieszanki gliny i szamotu lub kwarcowego piasku.
Jak czyci
porcelan?
Porcelana to materia wymagajcy szczególnego traktowania. Dotyczy to
FLORINA 2S3005
zwaszcza bogato zdobionych serwisów. To
wanie zdobienia bardzo cz
sto z czasem
blakn i zostaj usuni
te podczas mycia,
np. w zmywarce. Kupujc zastaw
tego typu, trzeba zwraca uwag
na ich rodzaj, bo
to one maj najwi
kszy wpyw na to, w jaki
sposób powinno si
czyci porcelan
.
Podstawowa zasada mówi, e nie lubi ona gorcej wody. Naczy, które maj
r
cznie malowane zote i platynowe dekoracje, nie mona my w zmywarce. Uywa-
cji. Te zastawy stoowe powstay z myl o
ekskluzywnych i wytwornych bankietach,
podczas których wany jest kady detal –
zwaszcza ten mogcy mie wpyw na prezencj
stou. B
d one stanowi eleganck
ozdob
kadego stou, podkrelajc uroczysty charakter spotkania, a jednoczenie, dzi
ki bogactwu elementów, wiet-
dajcy si
z 41 cz
ci – oba dostosowane do potrzeb 12 osób. Talerze, pómiski,
salaterki, waza i sosjerka przydadz si
podczas serwowania obiadu czy kolacji.
W komplecie znajduje si
równie zestaw
do przypraw – solniczka i pieprzniczka –
ozdobiony takim samym motywem dekoracyjnym, jak pozostae naczynia. Do po-
nie speniajc funkcj
uytkow. W skad
kadej linii wchodzi 49-cio elementowy zestaw obiadowy oraz serwis kawowy ska-
dawania deseru przydadz si
natomiast
filianki ze spodkami, talerzyki deserowe,
czajnik, cukiernica oraz mlecznik.
Fot. Vittore Comforto
FLORINA 2S5961
wstawaniu kolejnych fabryk, m.in w Wiedniu czy
Paryu. W dziedzinie dekoracji barwnej istotne znaczenie miay osigni
cia malarza minieskiego J.
G. Hörolda, który opracowa technologie wielu ceramicznych farb i emalii. Pierwsze wyroby europejskie naladoway wzory chiskie, japoskie i koreaskie, jednak szybko wyksztaci si
styl wasny,
inspirowany panujcym wówczas gustem rokoka.
W tym stylu utrzymywano serwisy stoowe, gurki dekoracyjne, wieczniki, póniej te kompozycje
rzebiarskie. Obecnie w Polsce porcelan
wytwarza si
w kilku miejscach, m.in. w zakadach mielów i Chodzie SA.
ne w nich rodki czyszczce w poczeniu
z gorc wod i wysok temperatur niekorzystnie wpywaj na delikatne zdobienia.
Wystrzega trzeba si
take ostrych pynów do mycia naczy czy szorstkich gbek.
Trudno zmywalne osady (np. po herbacie)
usuwamy wilgotn szmatk z odrobin sody
oczyszczonej. Jeli zdobienia zostay wykonane tzw. metod wyszkliwn, czyli robiono je pod polew lub w polewie, to nie tylko
mona je my w zmywarce, ale te uywa
w kuchence mikrofalowej. O przeznaczeniu
i tym, jak uywa konkretnego serwisu, informuj ju sami producenci.
Warto si
ga take po sprawdzone, domowe sposoby, które powstaway na bazie
wieloletnich dowiadcze uytkowniczek.
Porcelan
uywan do potraw z jaj najlepiej
najpierw przepuka w chodnej wodzie, co
zapobiega przywieraniu resztek do naczynia. Dopiero póniej powinno si
j my w
cieplejszej wodzie. Najlepiej jest my j
r
cznie. Jeli korzystamy ze zmywarki, to
koniecznie trzeba przywizywa du wa-
ZEPTER Royal Gold
g
do tego, w jaki sposób naczynia s ukadane w urzdzeniu. Brak ostronoci moe
skutkowa zarysowaniami czy poszczerbieniami, a tego kady wolaby unikn. Plamy,
osad z kawy, herbaty czy papierosów mona usun, przecierajc zabrudzone miejsca wilgotn ciereczk, na któr wczeniej
naoylimy nieco sody oczyszczonej. Nie
wolno moczy naczy pozacanych lub naczy ze zota, gdy warstwa byszczca moe ulec uszkodzeniu.
reklama
POLSKA PORCELANA
.ROHNFMDSRUFHODQ\0DULD3DXODWRNZLQWHVHQFMDZV]\VWNLHJRFRSRO
VNLH3U]\MHMSURGXNFMLRGSURMHNWXDĝSRUHDOL]DFMÚZ\NRU]\VWDQRGR
ĂZLDGF]HQLDSROVNLFKSRNROHñPLïRĂQLNöZSRUFHODQ\7RSHïQDXURNX
Z\SURGXNRZDQDZ3ROVFHSRUFHODQRZD]DVWDZDVWRïRZD3RZLHU]FK
QLDQDF]\ñMHVWJïDGNDLSU]\MHPQDZGRW\NXV]NOLZLRQDEH]QLHUöZ
QRĂFL3ROVNLHHOHJDQFNLHLSRQDGF]DVRZHZ]RUQLFWZR:VSöïJUDMÈFH
1RZ\IDVRQSRUFHODQ\
]HVREÈHOHPHQW\PRĝQDNRPSOHWRZDÊWDNĝHSRMHG\QF]R
DXWRUVWZD$OWRP'HVLJQ6WXGLR
RGSURMHNWXSRSURGXNFMÚ
nr 2 (02)
jesie/zima 2014
3URGXNWGRVWÚSQ\ZGREU\FKVNOHSDFKEUDQĝRZ\FKLLQWHUQHWRZ\FK
]UHDOL]RZDQ\Z3ROVFH
23
SERWIS DESKI DO KROJENIA
deska do krojenia
Deska to krojenia to podstawowe akcesorium w kadej kuchni. Trudno obej si bez niej nie tylko na co dzie, ale i od wita. Coraz czciej na rynku dostpne s produkty nie tylko
praktyczne, ale i atrakcyjne wizualnie.
Ju od dawna producenci akcesoriów kuchennych stawiaj na design i wyjtkowo
swoich produktów. Dotyczy to take desek do
krojenia. Nie wystarczy, by deska bya funkcjonalna, cz
sto musi by take wielofunkcyjna,
innowacyjna i po prostu adna. Chocia wydaje si
, e w wypadku tak „banalnego” produktu jest to niemoliwe, to wraz z zastosowaniem
do produkcji nowych materiaów zwi
kszyy si
moliwoci równie i w tej kwestii.
Róne materiay
wykonania
FLORINA 7D7005
Materia wykonania ma pierwszorz
dne znacznie nie tylko dla samej deski, ale te
dla stanu noy. Jej rola nie ogranicza si
jedynie do ochrony blatu w trakcie krojenia czy
zapewnienia odpowiednio twardego podoa.
Wpywa ona przede wszystkim na stan noy i
ostrzy. W trakcie krojenia to wanie deska jest
w bezporednim kontakcie z ostrzem i, co cz
sto si
zdarza, z czasem moe je st
pi. Z dru-
giej strony, zbkowane noe w znacznie wi
kszym stopniu uszkadzaj powierzchni
desek,
dlatego warto rozpatrzy wszystkie za i przeciw oraz wybra najodpowiedniejszy zestaw
akcesoriów.
Na rynku dost
pnych jest kilka rodzajów
desek. Wyróniamy:
LEKUE 2510100R10U010
24
Ŷ deski drewniane – czyli produkty majce
najwi
ksze wymagania odnonie do czyszczenia i konserwacji. Jest to jedna z najliczniejszych grup produktowych, bardzo
róna pod wzgl
dem rodzaju powierzchni oraz zastosowanego materiau. Do produkcji desek wykorzystuje si
drewno bardzo mi
kkie (np. wierk, jod
, wierzb
lub
topol
), drewno mi
kkie (np. brzoz
, olch
,
sosn
, jaowiec), rednio twarde (np. lip
,
sosn
, orzech), twarde (np. db, jesion, wini
), drewno bardzo twarde (np. buk lub
cis) i drewno najtwardsze (np. heban, ko-
nr 2 (02) jesie/zima 2014
kos). Wi
ksz cz
oferty na rynku stanowi modele wykonane z d
bu. Mona spotka te deski zrobione z orzecha lub buku,
jednak s one raczej rzadkoci. Warto pami
ta, e im twardsze drewno, tym wysza cena deski, a im twardsza deska, tym
lepiej. Deski wykonane z drewna ciesz si
popularnoci z kilku powodów. S estetyczne, trwae, dost
pne w wielu rozmiarach, z uchwytem lub bez niego, o rónej
fakturze powierzchni. Ich du zalet jest
zdolno regeneracji. Ci
cia, które powstay na ich powierzchni podczas krojenia, o ile
nie s zbyt g
bokie, zostaj w sposób naturalny wypenione i zamkni
te. Dzi
ki temu
mimo cz
stego uywania deska przez dugi
czas zachowuje dobry i estetyczny wygld;
Ŷ deski z tworzywa sztucznego – s równie du grup produktow. Oprócz klasycznych modeli wykonanych z twardego tworzywa, ju jaki czas temu pojawiy
DUKA 8895302
rowa. Dlatego te wymagaj one wi
kszej
ostronoci podczas krojenia. Co wane, to
wanie modele z tworzywa s najbardziej
rónorodne, kolorowe i fantazyjne. Cz
sto
sprzedawane s w zestawie – kady kolor
oznacza desk
przeznaczon do krojenia innego rodzaju produktów. Ciekawym rozwizaniem s take specjalne bloki uatwiajce
ich przechowywanie;
SCHOCK 629036S
si
deski z bardziej elastycznych materiaów pozwalajcych na ich zgi
cie. Dzi
ki temu produkty te su nie tylko do krojenia,
ale te uatwiaj wsypywanie, np. do garnka, ju poszatkowanych skadników. Deski z
tworzywa zazwyczaj wykonane s z polietylenu, który jest odporny na dziaanie kwasów, alkoholi, wysokich i niskich temperatur, a co najwaniejsze, nie jest toksyczny.
W przeciwiestwie do desek drewnianych,
których kolorystyka i faktura zale od rodzaju drewna, deski z tworzywa sztucznego daj due moliwoci, jeli chodzi o kolorystyk
i powierzchni
. Na rynku dost
pne
s z modele z idealnie gadk powierzchni lub lekko chropowat, co ma za zadanie
uatwi krojenie. Równie i w tym wypadku
twardo materiau ma znaczenie. Mi
kkie
modele szybciej „przyjmuj” zarysowania
powstae podczas krojenia i w przeciwiestwie do drewna nie mog si
one zregene-
Ŷ deski szklane, granitowe, marmurowe
– s przede wszystkim bardzo higieniczne. Nie wsika w nie woda, mona je my w
zmywarkach i dobrze si
prezentuj na kuchennym blacie. Ich najwi
ksz wad jest
nietrwao i delikatno materiau. Kady upadek takiej deski moe okaza si
dla
niej zabójczy. Co wi
cej, zarówno szko, jak
i marmur szybko t
pi noe i cz
sto niszcz
ostrza. Piszc o tego typu deskach, trzeba
wspomnie, e ze wzgl
du na ich materia i
faktur
powierzchni noe cz
sto lizgaj si
GRANCHIO 88821 Tagliere
Fot. Joseph Joseph
Obowizkowa w kadej
kuchni
DESKI DO KROJENIA SERWIS
Innym typem desek s deski do krojenia
chleba, które maj specyczn budow
. Charakteryzuj je otwory w powierzchni, przez które przepuszczane s okruszki. Niektóre modele
skadaj si
z dwóch cz
ci. Pierwsza to deska
do chleba z dziurami, druga to standardowa deska, wykonana np. ze szka. Desk
mona my
w caoci lub wyj kady z elementów i wyczyci go osobno. Deski bambusowe take mog
by dost
pne w zestawach. Moe on skada
si
z trzech sztuk w rónych kolorach, np. czarnym, biaym i limonkowym. Mog by wyci
te
na ksztat trójkta z zaokrglonymi rogami, co
nadaje im adne, opywowe ksztaty.
Jaka deska?
ALESSI GAG02
Ŷ deski bambusowe – wykonane s ze specjalnie sprasowanej trawy, która jest poprzecznie uoona w stosunku do kierunku
krojenia. Deski tego typu nie gromadz pynów pozostaych po krojeniu, szybko schn,
nie wchaniaj wody i w wi
kszoci s przystosowane do mycia w zmywarce.
Dodatkiem take sucym do krojenia s
specjalne maty. Tak naprawd
trudno powiedzie, czy to jeszcze mata czy ju deska. Wykonane s z tworzywa sztucznego poczonego z grub warstw silikonu, który zapobiega
lizganiu si
maty po blacie. Cz
sto dost
pne s w rónokolorowym zestawie, np., czerwona przeznaczona jest do krojenia surowego
mi
sa, zielona do warzyw, a niebieska do ryb.
Do niektórych doczona jest szklana podstawka, do której przypina si
maty. W ten sposób
otrzymujemy tward i stabiln powierzchni
do krojenia. Z kolei sama podstawka doskonale sprawdzi si
jako ochrona blatu przed gorcym naczyniem. Oddzielne maty do krojenia
pomagaj zachowa higien
ywnoci w kuchni. Oprócz koloru mona je identykowa równie po indeksach, które umieszczone s na
nich. Wykonane s z elastycznego cienkiego
tworzywa (np. 2 mm), które uatwia wsypywanie pokrojonych produktów do naczy. Niewielka gabarytowo i wagowo mata umoliwia atwe przeniesienie i przesypywanie pokrojonych
produktów bez rozsypywania ich po kuchni. Z
drugiej strony maj one antybakteryjna powok
. Tworzywo jest wytrzymae i odporne na
zniszczenia, co sprawia, e na dugo zachowuj
swój estetyczny wygld. Cz
produktów mona my w zmywarce, cz
naley my r
cznie.
VIALLI DESIGN Fiore 8818
Ponadto niektóre maj specjalne miarki, bardzo przydatne w trakcie gotowania.
Nie tylko do krojenia
Jak ju wspominalimy, deski kuchenne nie su ju tylko do krojenia produktów.
Oprócz swojego podstawowego zadania su
take do serwowania czy krojenia konkretnych
produktów, np. chleba. Dlatego te warto przyjrze si
bliej ciekawym modelom, które mona
znale na polskim rynku.
Wariacje na temat desek dotycz take
kolorów i ksztatów. Propozycj wart uwagi
s deski jednoczenie speniajce funkcj
tacy do noszenia. Maj one wysuwan tack
na
okruszki i pozostaoci po krojeniu, a take
specjalne kanaliki odprowadzajce wod
i soki. Ich podstawy s umieszczone na stabilnych,
antypolizgowych nókach, które sprawiaj, e
taca nie przesuwa si
po blacie, a dodatkowe
uchwyty uatwiaj jej noszenie.
Jak ju wspomnielimy, oferta desek do
krojenia jest bardzo dua. Róna jest te ich
cena. Najprostsze modele mona kupi ju za
10–20 z. Cena za dobr desk
moe dochodzi nawet do kilkuset zotych. Oprócz typowych desek mona kupi take bardziej wyszukane propozycje. Tutaj warto wspomnie o tzw.
matach do krojenia, które speniaj funkcj
desek. Ciekawym rozwizaniem s tzw. skadane
deski do krojenia. S to specjalne maty, które dzi
ki mi
kkiemu materiaowi i charakterystycznym wyobieniom umoliwiaj „zoenie”
deski. Mata tego typu pozwala na bezpieczne
wrzucanie pokrojonych produktów bezporednio do garnka oraz na unikni
cie ich rozsypa-
Drewniane deski – jak dba?
Deski do krojenia to produkty stale majce kontakt z ywnoci. Podobno na desce do krojenia znajduje si
200
razy wi
cej bakterii ni na desce klozetowej… Podczas krojenia np. surowego mi
sa, warzyw czy owoców wydobywajce si
z
nich soki maj niekorzystny wpyw na materia, z którego s wykonane. Co wi
cej,
powoduj rozmnaanie si
bakterii, które
w konsekwencji mog doprowadzi do zatrucia pokarmowego. O ile modele wykonane ze szka czy marmury nie wymagaj
specjalnego traktowania, o tyle deski drewniane trzeba czyci nie tylko systematycznie, ale i we waciwy sposób. A z wiedza na
ten temat bywa rónie. Modele wykonane z
twardych materiaów (szko, marmur, granit) s oboj
tne i nie chon zapachów czy
wody. Ponadto szybko wysychaj i nie barwi krojonej ywnoci. Podobnie jest z modelami z tworzywa. Trzeba pami
ta, e nie
kada deska nadaje si
do mycia w zmywarce – o tym najlepiej dowiedzie si
z opisu konkretnego modelu. Jak ju wspominalimy sprawy komplikuj si
w wypadku
desek drewnianych. Jedn z ich zalet jest
to, e nie t
pi noy. Z drugiej strony w powstaych szczelinach gromadz si
resztki soków czy krojonych produktów. To z kolei sprzyja rozwojowi bakterii. Dlatego te
tak wane jest ich odpowiednie czyszczenie i… suszenie. To wanie wilgo jest
najwi
kszym wrogiem tego rodzaju desek.
Zarówno producenci, jak i znawcy tematu zalecaj stosowanie starych, dobrych,
domowych metod na ich czyszczenie. Aby
utrzyma drewno w dobrej kondycji raz w
tygodniu po umyciu i dokadnym wysusze-
nie desk
powinno si
naciera olejem spoywczym, która nie tylko przywraca drewnu
waciwy wygld, ale te zapobiega wchanianiu wilgoci. Sprawdzonym sposobem s
domowe mikstury robione z cytryny czy sody kuchennej. Aby pozby si
przykrego zapachu, po dokadnym umyciu deski trzeba
natrze j cytryn. Namaczana w wodzie z
octem i pozostawienie przez ca noc pozwala poradzi sobie z przebarwieniami a
nacieranie wilgotnej deski grub sol kuchenn lub sod skutecznie usuwa gromadzce si
w drewnie bakterie. W walce
z bakteriami pomagaj take roztwory z
sody oczyszczonej (yeczka sody na dwie
szklanki ciepej wody), którymi wystarczy
spryska desk
, a potem umy ja jak zwy-
kle. Zamiast sody doskonale sprawdza si
take np. woda utleniona. W codziennej
piel
gnacji trzeba pami
ta o kilku wanych zasadach.
Ŷ Po kadym uyciu desk
trzeba przetrze do sucha i pozostawi do
wyschni
cia.
Ŷ Drewnianych desek nie wolno czyci
chemikaliami – wnikaj one w drewno i wydostaj si
przy kontakcie z
ywnoci.
Ŷ Najlepiej jest je my r
cznie. Woda ze
zmywarki jest penia bakterii, które
mog wsikn w gb drewna.
Fot. Ikea
po nich, co nie tylko utrudnia krojenie, ale
te grozi skaleczeniem. Znawcy tematu podkrelaj, e idealnym zestawieniem s deski marmurowe i noe ceramiczne, które nie
t
pi si
na tym materiale. Jednak i jedne i
drugie wymagaj specjalnego traktowania;
FACKELMANN 31740
nia. Co wi
cej, deski skadane maj specjalnie
wyprolowane zakoczenie, które przypomina
rczk
. Takie rozwizanie sprawia, e atwiej
je zoy i wygodniej jest przesypywa pokrojone produkty.
Cena niestandardowych desek do krojenia moe wynosi nawet ponad 200 z. Kupujc je, oprócz fantazyjnych kolorów i ksztatów
konsument otrzymuje te ciekawe rozwizania.
Wydajc wi
ksz kwot
, moe si
skusi na desk
majc schowek na noe, które s w zestawie, dwustronn desk
wielofunkcyjn lub
ekologiczn.
Ciekawostk s zestawy skadajce si
z deski i okrgego noa do rozdrabniania. Po
obydwu stronach deski znajduje si
wg
bienie o rednicy noa. Jedno z nich przeznaczone
jest do siekania drobnych produktów, np. zió,
natomiast drugie do twardych produktów typu
orzechy. Nó wykonany jest z polerowanej stali
szlachetnej i ma rednic
13,5 cm, z kolei deska 20 cm.
wowania sera. W desce znajduje si
otwór, w
którym mieci si
miska na przyprawy, w którym mona w niej podawa np. maso i sosy.
Deska wraz z misk mieci si
w tacy, która z
kolei wyposaona jest w wygodne uchwyty i antypolizgowe nóki. Inn propozycj s zestawy skadajce si
np. z bambusowej deski, tacy
do serwowania, tacy porcelanowej oraz wkadki chodzcej. W obieniach na desce zbieraj
si
soki powstae np. w wyniku krojenia mi
sa lub warzyw. Podkadka suy do serwowania
potraw i peni funkcj
uzupeniajc do deski.
Deski do serwowania
FLORINA 7D7009
Innym przeznaczeniem deski jest serwowanie. Tutaj producenci proponuj róne rozwizania. Jednym z nich jest wielofunkcyjne
urzdzenie do przygotowywania i serwowania
serów oraz pieczywa. Skada si
z drewnianej
deski, wykonanej z melaminy tacy oraz miski
na przyprawy. Jedna strona deski przeznaczona jest do krojenia i podawania pieczywa i ma
g
bokie rowki na okruszki. Z kolei druga strona
deski jest gadka i suy do krojenia oraz ser-
PLAST TEAM 1109
Niektóre deski wyposaone s w wysuwan szuadk
. W zalenoci od potrzeby mog
one suy jako pojemnik na pokrojon ywno
albo resztki. Pozwala to zgromadzi w niej pokrojone produkty bezporednio po pokrojeniu.
Szuadk
mona te cakowicie odczy.
Dla lubicych nowoczesne i niestandardowe poczenia warte uwagi b
d deski czce drewno i szko. Drewniana cz
z kratk doskonale sprawdza si
w wypadku
krojenia i serwowania pieczywa oraz kruchych
wypieków. Szklana powierzchnia przeznaczona jest do krojenia i serwowania serów, warzyw i w
dlin.
na je my silnymi pynami czyszczcymi, my
w zmywarce i nie wchaniaj wody, dzi
ki czemu wszystkie bakterie pozostaj na zewntrz
i atwiej je usun. Z drugiej strony nie maj
tak dobrego „wpywu” na noe i pozostaj na
nich lady po ci
ciach. Dlatego te zaleca si
stosowanie rónych rodzajów desek do rónych
produktów.
Jak czyci
?
Sposób czyszczenia zaley od materiau wykonania. O ile w wypadku szklanych lub
Drewno a tworzywo
sztuczne
Zadaniem tacy jest serwowanie przystawek, z
kolei wkad zapewnia utrzymanie na odpowiednio dugo temperatury serwowanych potraw.
Desk, na któr warto zwróci uwag
,
jest model wykonany z polipropylenu, z antypolizgowymi obwódkami z tworzywa TRP (gumy termoplastycznej), które zapewniaj jej
stabilno podczas krojenia. Takie poczenie
zapewnia m.in. bezpieczestwo – na matowej
powierzchni siekana ywno nie przesuwa si
pod palcami, co ogranicza moliwo zaci
cia
si
noem podczas krojenia. Kolejn zalet s
dwie powierzchnie robocze (oznaczone bardzo
prosto – jedn i dwiema kropkami), które mog suy do rónych produktów – np. jedna
do owoców i warzyw, a druga do mi
sa i ryb.
Pochy cz
deski otacza rynienka, w której
zbieraj si
soki – zapobiega to kapaniu i brudzeniu blatu. Takie rozwizanie zapobiega przenikaniu zapachów i, co wane, zapewnia higieniczne krojenie.
Najcz
ciej wybór deski rozgrywa si
mi
dzy drewnianymi a tymi z tworzywa sztucznego. Jakie s ich zalety i wady? Za deskami z
drewna przemawiaj ich naturalne waciwoci bakteriobójcze oraz zdolno samodzielnego zasklepiania si
ci
. Z drugiej strony nie
mona ich my w zmywarkach, gdy wsikajca
w nie woda jest przyczyn powstawania w ich
wn
trzu bakterii. Ponadto po zbytnim nasikni
ciu wod deska tego typu moe si
wr
cz
rozlecie od rodka. Minusem jest te to, e
drewno przyjmuje zapachy i kolory, co wpywa
na jako deski i jej wygld.
Takich „kopotów” nie sprawiaj deski wykonane z tworzywa sztucznego, które s zdecydowanie atwiejsze w uytkowaniu
i nie wymagaj szczególnej piel
gnacji. Mo-
SCHOCK 629045 Premium
DUKA 1211151
plastikowych desek jest to do atwe, o tyle przy drewnianych moe to by kopotliwe.
Najwaniejsze jest to, aby my je zawsze po
uyciu i wyciera do sucha. Nie mona pozostawi ich do wyschni
cia. Co wi
cej, niektórzy polecaj ich impregnowanie. Nie wolno ich moczy ani my w zmywarkach, gdy
woda wnika w drewno i moe powodowa jego odksztacenia, a rodki chemiczne uywane w zmywarkach s praktycznie niemoliwe
do usuni
cia i wypukania. Dlatego te do ich
czyszczenia najlepiej uywa znanych domowych sposobów. Co jaki czas zaleca si
smarowanie deski olejem. Trzeba pami
ta,
e oliwa z oliwek nie jest dobrym rozwizaniem gdy powoduje p
kni
cia drewna. Jeli
chodzi o modele z tworzywa sztucznego, nie
wszystkie mona my w zmywarce, gdy moe to spowodowa ich odksztacenie. Dlatego
te tak wana jest odpowiednia konserwacja,
zgodna z instrukcjami producentów.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
25
GOTOWANIE NACZYNIA AROODPORNE
naczynia aroodporne
i formy do pieczenia
Gotowanie, smaenie, duszenie to jedne z najczstszych sposobów obróbki termicznej potraw, z których korzystamy na co dzie. Wikszo z nas „od wita” korzysta z moliwoci, jakie
daje pieczenie, które czsto schodzi na drugi plan. Niesusznie. Pieczenie moe dawa i czsto daje duo satysfakcji tym, którzy lubi tworzy niepowtarzalne kulinarne arcydziea.
Tak naprawd
im bardziej „wcigamy
si
” w gotowanie, tym wi
cej akcesoriów i
dodatków potrzebujemy. Ukoronowaniem kuchennego wyposaenia s produkty do pieczenia, które charakteryzuj si
du rónorodnoci i wyjtkowoci – nawet w wiecie
garnków i patelni nie ma tylu ciekawych i niepowtarzalnych produktów. I o to wanie chodzi. Pieczenie to dla wielu prawdziwe wyzwanie i moliwo realizacji kulinarnych
wariacji. Dlatego te przyjrzymy si
temu, co
mona znale na polskim rynku.
Czym jest pieczenie?
Jak ju wspominalimy, jest to jedna z
najwaniejszych metod obróbki termicznej.
Ogólnie poj
te „gotowanie” to szerokie poj
cie, które mieci w sobie kilka typów obróbki
termicznej. W w
szym uj
ciu jest to wanie
jeden z typów obróbki polegajcy na poddaniu
produktów dziaaniu wrzcej wody lub gor-
traw, a po drugie, redukuje zapotrzebowanie
na nadtuszczanie naczynia.
Wane kwestie –
piekarniki, pieczenie,
naczynia
GRANCHIO 88513
cej pary. Smaenie, duszenie czy grillowanie
to kolejne sposoby na wyczarowanie fantazyjnych da majcych róne waciwoci. Pieczenie polega na poddawaniu produktów wyjciowych dziaaniu ciepa ze wszystkich stron
i dlatego te wymaga specjalnych naczy. To,
co sprawdzi si
podczas gotowania na pycie
indukcyjnej czy gazowej, moe nie mie racji
bytu w piekarniku. Dlatego tak wane s materia wykonania naczy i ich waciwoci.
Zasada ta dotyczy take innych akcesoriów.
W trakcie pieczenia ciepo powinno by równomiernie rozprowadzane ze wszystkich stron
tak, by odpowiednio szybko odparowa wilgo
i sok wasny przygotowywanych produktów.
Temperatura pieczenia, cho moe si
waha i by róna w zalenoci od rodzaju potrawy, która jest przygotowywana, jest zazwyczaj nisza od temperatury smaenia. Po
pierwsze, zmniejsza to ryzyko przypalania po-
ALTOM Naczynie aroodporne 2,4 L
26
pobiega ulatnianiu si
olejków eterycznych odpowiedzialnych za smak i zapach
potraw oraz soków wasnych produktów. W
tej grupie wyróniaj si
klasyczne brytfanny, najcz
ciej pozwalajce na przygotowanie wi
kszych porcji. Innym typem
s naczynia suce cile do zapiekania,
np. tart czy zapiekanek, które wykonane
s najcz
ciej z ceramiki i nie maj doczonej pokrywki;
Nieodczn kwesti zwizan z pieczeniem jest to, z jakich piekarników korzystamy. Podczas obróbki termicznej urzdzenie
nagrzewa si
do wysokich temperatur, co wymusza zastosowanie okrelonego typu naczy
– due znaczenie maj tutaj zarówno materia wykonania, jak równie ksztat i ich przeznaczenie. Z drugiej strony to, jakie naczynia/
akcesoria b
d uywane, zaley od tego, jaka potrawa b
dzie przygotowywana. Inne produkty stosuje si
do zapiekania potraw, a inne
do przygotowywania ciast czy tortów. Wanie
ta kwestia jest gównym kryterium podziau
artykuów do pieczenia.
Wyróniamy:
LEKUE Duo
nr 2 (02) jesie/zima 2014
TERMISIL PBSP290A
Ŷ naczynia do duszenia/zapiekania –
róni si
przede wszystkim materiaem wykonania. Zazwyczaj s to klasyczne brytfanny majce owalny ksztat. Ale
nie tylko. Coraz cz
ciej mona spotka
kwadratowe lub przypominajce prostokt. Wszystko zaley od konkretnego producenta. Su do przygotowywania m.in.
rónego rodzaju makaronów, faszerowanych warzyw czy mi
sa. Naczynia te musz by przede wszystkim aroodporne i
trwae. Wymagaj grubego dna, które lepiej rozprowadza i rozprasza ciepo. Mona je podzieli na te z pokrywk lub bez
niej. To, czy maj doczon pokrywk
czy nie, zaley ju od konkretnego modelu. Dzi
ki temu potencjalny uytkownik
moe atwo dostosowa naczynie do wasnych potrzeb. Jeeli ma ono pokrywk
,
due znaczenie ma jej szczelno. Warto
pami
ta, e oszcz
dza ona energi
i za-
Ŷ naczynia/formy do wypieków – to bardzo zrónicowana grupa produktów, które maj najróniejsze ksztaty i materiay wykonania. Do tej kategorii zaliczamy
wszelkiego rodzaju tortownice, blachy do
ciast, foremki do ciasteczek, formy do babek, pierników itd. Obok klasycznych modeli wykonanych z metalu ju kilka lat
temu na rynku pojawiy si
coraz popular-
LAVA COOKING LVOTC29K1ORG Folk
Fot. Emile Henry
„Piekce” akcesoria
NACZYNIA
NIA AROODPORNE
AROODPORNE G
GOTOWANIE
OTOWANIIE
E
niejsze formy silikonowe. Ale to tylko jedne z kilku moliwoci;
Ŷ maty do pieczenia – wygldem przypominaj klasyczne paskie blachy do pieczenia lub silikonowe stolnice i su do
TERMISIL PNSP410A
pieczenia nie tylko ciast czy ciasteczek,
ale i zapiekania mi
s. Wykonane s z elastycznego, nieprzywieralnego silikonu
majcego podwyszone brzegi. To wanie
dzi
ki temu, e s plastyczne cz
sto wykorzystuje si
je do przygotowywania no.
Rolad wymagajcych zawini
cia. Wanym
elementem mat s podwyszone brzegi.
Rant zatrzymuje soki i pyny wydzielajce si
podczas pieczenia, zapobiegajc
kapaniu, co pozwala to utrzyma piekarnik w czystoci. Wielko maty jest dostosowana do standardowych póek w
piekarnikach.
W tym miejscu obowizkowo trzeba
wspomnie take o innych naczyniach, w których mona piec w piekarniku. Mowa m.in.
o klasycznych garnkach w peni przystosowanych do zapiekania czy duszenia potraw.
Wymagaj one szczególnego traktowania ze
wzgl
du na oddziaywanie wysokiej temperatury. Tego typu produkty charakteryzuj
si
przede wszystkim dobrej jakoci uchwytami – te wykonane ze zej jakoci tworzywa sztucznego w kontakcie z wysok temperatura ulegaj roztopieniu. Najcz
ciej
podczas zapiekania w piekarniku sprawdzaj
si
garnki majce uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej – zarówno te puste, jak i pene
w rodku. Praktycznym rozwizaniem s take te produkty, które maj odczane rczki.
Dopiero niedawno na rynku pojawiy
si
specjalne naczynia wykonane z silikonu,
umoliwiajce zarówno zapiekanie, jak i gotowanie na parze. Póki co mona zaliczy je
Mog by one wykonane z:
Ŷ tworzywa sztucznego – które coraz
cz
ciej stosuje si
w produkcji artykuów
kuchennych. W wypadku naczy do pieczenia i zapiekania wykorzystuje si
inne
tworzywa, majce okrelone waciwoci.
Przede wszystkim nie mog by one zbyt
elastyczne, co jest znakiem rozpoznawczym np. foremek do mufnów. Ich zalet
jest dua odporno na zmiany temperatury – upieczone potrawy mona zamrozi
w tym samym naczyniu, co przede wszystkim oznacza du wygod
. Naczy tych
mona take uywa w kuchence mikrofalowej; przystosowane s take np. do pieczenia chleba. Na rynku dost
pne s te
naczynia aroodporne wykonane z silikonu. Maj one charakterystyczn budow
i
waciwoci. Su do gotowania, pieczenia i praenia mi
sa, ryb, warzyw i owoców w sosie wasnym. Niektórzy producenci oferuj naczynia aroodporne wykonane
ze specjalnego silikonu, majcego faktur
np. przydymionego szka;
Ŷ szka hartowanego – to jeden z najlepiej znanych materiaów do produkcji
naczy do zapiekania czy duszenia. Do-
FISSLER Arcana
brej jakoci szko jest odporne na wysok
temperatur
, nie wchodzi w reakcje chemiczne z produktami spoywczymi, nie zabarwia si
i nie pochania zapachów. Ponadto zachowuje naturalne waciwoci
smakowe oraz odywcze przetwarzanych
produktów;
Ŷ ceramiki – naczynia ceramiczne przeznaczone s zarówno do uywania w piekarniku, jak i na kuchenkach. Charakteryzuj si
du odpornoci na zmiany
temperatury, dzi
ki czemu mona je wstawi do nagrzanego piekarnika prosto po
wyj
ciu z lodówki, cz
mona my take
w zmywarce. Ceramika sprawia, e duszone potrawy s nadal soczyste, nie trac
skadników odywczych, smaku i aromatu. Idealnie gadka ceramiczna powoka
nie chonie zapachów, tuszczu czy bakterii. Zamyka pory mi
sa, co sprawia, e
wszystkie witaminy i naturalne soki pozostaj we wn
trzu przygotowywanych
potraw;
,.# - 29*ü.
NCONQMNĖBH [email protected] VHDKD BYXMMHJ®V ƥYXJNBGDLHBYMXBG H [email protected] #[email protected] SDķ
[email protected] OQYDY 3$1,(2(+ [email protected]@
[email protected]À [email protected]Ô [email protected] ATSDKDJ
ķ@QNNCONQMD YD RYJý@ ANQNJQYDLNVDFN
H RýNI®V [email protected] OQYDýNLHD 7(7 H 77 VHDJT
RODý[email protected]À VHDKD [email protected] JQXSDQH®V
RONVNKMHýN [email protected] RHÔ SVNQYXV
[email protected]ĖBHNVXBG [email protected] DRSDSXBYMXBG
RYSTBYMXBG [email protected]@ý®V RJý@[email protected]ÀBXBG RHÔ
[email protected] Q®VMHDķ DJNKNFHBYMXBG [email protected] GTSX
Fý®VMHD Y ONKHLDQ®V RXMSDSXBYMXBG
NADILTID [email protected]@ CN OQYXQYÀ[email protected]@
.ADBMHD [email protected] VHÔBDI JNMRTLDMS®V
[email protected]@ [email protected] [email protected]@ [email protected]
V $TQNOHD [email protected] [email protected] 42 NCBGNCYH
%[email protected] [email protected] RHÔ [email protected] [email protected]@IÀB
NC ATSDKDJ /$3 H [email protected]@ CN RYJý@
RVNIÀNEDQSÔ[email protected]ý@
6/[email protected]@[email protected]@IBYÔĖBHDIJTOTIDTķXSJNVDFN /QYXJý@CDL IDRS RSVNQYDMHD
[email protected] [email protected]@[email protected] /NLHLN CNMHDRHDÿ 2XRSDLT &QHKK#QNO JS®QX [email protected] NAHDF
@[email protected]®V H [email protected] VNCMDI #YHÔJH SDLT
N [email protected] VOýXVHD [email protected] [email protected]
[email protected]@[email protected]@[email protected]@
[email protected]ÀVMHBGķXVMNĖÂ[email protected]
H [email protected]@ [email protected]@ YD RYJý@ 3$1,(2(+
[email protected]@ýÀ[email protected]ÔSXBGOQNCTJS®[email protected]À
[email protected] [email protected] NC MHDBHDRYÀRHÔ[email protected]ĖBHÀANRHÔMHD
CN n" [email protected]@IÀ RHÔ CN [email protected] H RÀ
SýTJÀ RÀ [email protected]ÿRYD H VXFNCMHDIRYD V TķXBHT
[email protected]ķ[email protected]
6 YVHÀYJT Y [email protected] NFQNLMÀ [email protected]ĖBHÀ
'[email protected] 2YJý@ 6NýNLHM NC VHDKT [email protected] VRO®ý[email protected] V [email protected] ADYONĖQDCMHL TķXBHT
[email protected] Y CNĖ[email protected] [email protected]@LH
BHÔķJNIDRSL®VHÂ[email protected]
JS®QYX [email protected]À N [email protected]@KMX H LHýX [email protected]
GTSMHBSVHDRYJý@
[email protected] CDRHFM OQNCTJS®V @AX V SDM RONR®A
6SQNRBDNYCQNVHDHNSNBYDMHDVRYXRSJHBG
[email protected]ÔBHÂ H [email protected]@VHÂ RONýDBYMNĖÂ MNVNJNMRTLDMS®V3$1,(2(+'[email protected]ý@6NýNĖ[email protected] YVHÀ[email protected] Y [email protected]À RYJý@
LHM [email protected]ý@ RVNID KHMHD OQNCTJTķXSJNVDFN H LNķKHVNĖ[email protected] IDFN VXJNBXIMD [email protected]ķ@IÀB [email protected]ĖMHDIRYD
[email protected]@ [email protected]ÀB LHM @JBIÔ ś
SDBGMNKNFHD AX [email protected]Â RHÔ VHNCÀBÀ ƥQLÀ
ONVNC®Vş@AX [email protected]Â ONKRJHD [email protected] QXMJT ONKRJHL [email protected]ÀBÀ RHÔ
SXŚ[email protected]@ONKRJÀ[email protected]Ô
[email protected]ķXRYJý@ķ@QNNCONQMD2TJBDRXOQNCTJS®VVNýNLHÿRJHDFNOQYDCFN 2O®ý[email protected] [email protected]@[email protected] OQYXVQ®BDMHDL
LNCX [email protected] RYJýN V JTBGMH [email protected]@ý@ RHÔ[email protected] [email protected] [email protected]@SDKMD [email protected]
RSTKDSMHDCNĖ[email protected]@MķXYNANVHÀw MNVÀKHMHÔOQNCTJBXIMÀ[email protected]@IMNVYTIÀ[email protected]@KMNĖ[email protected]Ė[email protected]À[email protected]@[email protected]
LNĖÂ RONýDBYMÀ CNSXBYÀBÀ [email protected]ÿ [email protected]
6 DEDJBHD [email protected]@MD [email protected] OQNCTJSX
9 JNKDH KHBYMD [email protected]@[email protected] [email protected]
[email protected]À [email protected] V [email protected] [email protected]@BG [email protected]
[email protected] SXBG [email protected] [email protected]À VOQNRS
[email protected]ýXLĖVHDBHD
[email protected] [email protected]@MHD [email protected]®V RYJý@
.ADBMHD RO®ý[email protected] [email protected]@ Vý@RMÀ [email protected]Ô
CN [email protected] BNCYHDMMXBG ONSQYDA RYJýN
RYJý@ANQNJQYDLNVDFN3$1,(2(+OQNCTJNANVHDL MHD VBGNCYH V [email protected] Y ķ[email protected] VDCýTF Vý@RMDI SDBGMNKNFHH
ĖBHÀ[email protected]@VDS
[email protected]@MDI [email protected] VHDKT [email protected] [email protected]ý@KMNNRNANL BHDQOHÀBXL [email protected] @KDQFHD 6RYXRSJHD
ĖBH 2YJýN ANQNJQYDLNVD [email protected]
SDOQYDRý@[email protected]@IÀķD3$1,(2(+BYTID
[email protected]ýÔ[email protected]ý[email protected]Ô [email protected] CN [email protected] [email protected]@ÿ
[email protected] [email protected] NABHÀķDÿ BHDOKMXBG
HVXRHýJ®VVJHDQTMJTOQYXVQ®[email protected]
6XJNMTID RHÔ Y MHDFN LHM [email protected]@
[email protected] BNCYHDMMD [email protected] Y OQNCTJS®V
[email protected]@SNQXIMDNRý[email protected]@[email protected]
RNVXBG [email protected] [email protected] NBGQNMMD V [email protected] RýNMDBYMXBG [email protected] IDRS YD RVNIDI
VINZER 89457
do produktów niszowych, które lepiej znane
s szukajcym innowacyjnych i niepowtarzalnych akcesoriów. Dzi
ki specjalnej budowie
naczynie zapewnia cyrkulacj
powietrza. To
wanie ona sprawia, e potrawy maj chrupicy wierzch, a jednoczenie pozostaj soczyste, zachowuj witaminy i wszystkie sole mineralne. S to produkty wielofunkcyjne,
majce nierzywieraln powok
, uatwiajc
pieczenie mi
sa, warzyw, ryb, a take chleba.
Ŷ kamionki – podobnie jak naczynia ceramiczne pokryte s specjaln powok zapobiegajc przywieraniu. Materia wykonania sprawia, e woda, któr garnek
nasiknie przed pieczeniem, oddawana
jest potrawie podczas pieczenia;
WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ
Ŷ ze stali nierdzewnej – materia ten
najcz
ciej stosowany jest przy produk-
Naczynia do duszenia/
zapiekania – materia
wykonania
Naczynia tego typu musz przede
wszystkim by wykonane z odpowiedniego
materiau, a take mie grube dno i cianki
pozwalajce duej zatrzyma ciepo. W ich
wypadku najwaniejszym kryterium podziau
jest wanie materia wykonania, który wpywa take m.in. na ich mas
.
DUKA 480454
www.termisl.com
nr 2 infolinia:
a 20
(02)
(0
2) jesie/zima
2014
14
801 044
844
www.zdroweparcienaszklo.pl
Produkt polski
27
GOTOWANIE NACZYNIA AROODPORNE
EMILE HENRY Classiques EH336000
ki, które mog by take wykorzystywane
jako naczynie do opiekania lub serwowania. Cz
z nich ma take dodatkowe stalowe wkady, umoliwiajce gotowanie na
parze, grillowanie lub gotowanie ryb. Niektóre modele w pokrywie maj wmontowany termometr, pozwalajcy stale kontrolo-
Naczynie aroodporne do zapiekania
wa temperatur
gotowanej lub pieczonej
potrawy.
inn potraw i przykryt naczyniem mniejszym) oraz gotowa w kpieli wodnej (pokrywk
wypenion wod umieszcza si
na
naczyniu gównym).
Warte uwagi s take naczynia wykonane z silikonu, suce m.in. do pieczenia i
gotowania mi
sa. Naczynia tego typu zosta-
Przede wszystkim to, e nie jest to grupa jednorodna. Chocia najcz
ciej kojarzone
s ze szkem aroodpornym, to coraz cz
ciej
mona spotka modele wykonane z tworzywa
sztucznego, które jest przede wszystkim bardzo lekkie i odporne na zmiany temperatury w
zakresie od -25 °C do 250 °C. Materia tego
typu doskonale przewodzi ciepo, dzi
ki czemu potrawy mona szybciej przygotowa bez
uycia tuszczu lub ograniczajc je do minimum. Pokrywka jest odpowiednio wyprolowana, co zapewnia system wentylacji, dzi
ki czemu potrawy s soczyste i zarumienione.
Tak naprawd
potrawy mona przygotowa na
kilka sposobów: z pokrywk lub bez niej, na
odwróconej pokrywce, która moe suy jako
oddzielne naczynie (np. do pieczenia drobiu),
mona przygotowywa dwie potrawy równoczenie, co umoliwia poczenie dwóch naczy (jedn potraw
umieszcza si
w naczyniu wi
kszym, na nim pokrywk
wypenion
Fot. Emily Henry
Fot. Tupperware
Forma do bagietek
Forma do babeczek
Forma do chleba
Co warto wiedzie
o naczyniach
aroodpornych?
Fot. Lekue
Tortownica
Naczynie aroodporne z tworzywa
Naczynie do zapiekania i serwowania
woda i soki, które wydzielaj si
w trakcie duszenia, spywaj przez otwory w tacy na dno
naczynia i pozostaj z dala od potraw. Ale to
niejedyne rozwizanie. Równie ciekaw propozycj s naczynia wielofunkcyjne, czce
zalety pieczenia i gotowania na parze.
Trzeba pami
ta, e cz
naczy aroodpornych jest przystosowana do uywania
na kuchenkach elektrycznych i gazowych –
zasada ta nie dotyczy wszystkich produktów,
dlatego te lepiej zapozna si
z informacjami
przekazywanymi przez producentów.
Fot. Fissler
Fot. DuPont
Fot. Vinzer
Fot. SNB
Forma z wyjmowan blach
Naczynie do pieczenia i gotowania na parze
Fot. Termisil
Foremki do wykrawania ciasteczek
Forma dzielona
cji klasycznych brytfann do duszenia potraw. Naczynia ze stali s bardzo atwe w
czyszczeniu, odporne na wysok temperatur
i trwae – cz
z nich przystosowana jest do uywania na pytach indukcyjnych oraz do mycia w zmywarce. Brytfanny
ze stali nierdzewnej cz
sto maj pokryw-
Fot. Lekue
Fot. Ikea
Fot. Lekue
Mata do pieczenia
Fot. Vinzer
Brytfanna emaliowana do zapiekania
Silikonowa forma do babek
Fot. Ikea
Fot. Lekue
Fot. Lava Cooking
Przykadowe naczynia aroodporne i formy do pieczenia
Brytfanna do zapiekania ze stali nierdzewnej
Ŷ foremki do ciasteczek – umoliwiaj
pieczenie ciasteczek majcych okrelone
ksztaty. Róni si
wielkoci czy materiaem wykonania. Zaliczamy do nich
m.in. foremki do babeczek czy muffinów.
W zalenoci od materiau wykonania
mog by jednokrotnego lub wielokrot-
Naczynia do pieczenia
MARINEX Brytfanna aroodporna 2,2 L
prostoktna
y wykonane np. z platynowego silikonu. Pozwalaj szybko przygotowa zdrowe i bogate
w mikroelementy potrawy, które praktycznie
przygotowuje si
bez tuszczu i folii. Cz
z
nich wyposaona jest w wyjmowan tac
, na
której mona uoy skadniki. Dzi
ki temu
Czyli najróniejszego rodzaju formy, tortownice czy blachy. Kategoria ta jest bardzo
rozbudowana, zwaszcza jeli chodzi o rodzaje produktów dost
pnych na rynku. Róni
si
one nie tylko materiaem wykonania, ale
przede wszystkim przeznaczeniem i ksztatem. Zwaszcza to ostatnie kryterium daje
producentom due pole manewru.
Grup
t
mona podzieli na:
FISSLER Country Saftomat
Ŷ tortownice i formy do ciast – wród
których wyróniamy m.in. tortownice, klasyczne blachy czy keksówki;
Ŷ foremki do wykrawania – to specjalne ksztatki majce tylko kraw
dzie – w rodku pozostaj puste. Jedna
nego uytku. Ich cech charakterystyczn jest to, e wlewa si
do nich pynne
ciasto;
ródo: Electrolux
Wskazówki dotyczce pieczenia ciast
28
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przyczyna
Rozwizanie
Spód ciasta nie jest odpowiednio przyrumieniony
Wybrano nieodpowiedni poziom piekarnika.
Umieci ciasto na niszym poziomie piekarnika.
Ciasto zapada si
, robi si
zakalcowate, wycieka z niego woda.
Temperatura piekarnika jest zbyt wysoka.
Ciasto zapada si
, robi si
zakalcowate, wycieka z niego woda.
Zbyt krótki czas pieczenia.
Ciasto zapada si
, robi si
zakalcowate, wycieka z niego woda.
Do ciasta wlano zbyt duo pynu.
Przy nast
pnym pieczeniu naley nieznacznie obniy temperatur
piekarnika.
Ustawi duszy czas pieczenia. Nie mona skraca czasu pieczenia poprzez ustawienie wyszej temperatury.
Uy mniej pynu. Naley przestrzega czasu mieszania ciasta, zwaszcza
w przypadku uycia robota kuchennego.
Ciasto jest zbyt suche.
Temperatura piekarnika jest zbyt niska
Przy nast
pnym pieczeniu naley zwi
kszy temperatur
piekarnika.
Ciasto jest zbyt suche.
Zbyt dugi czas pieczenia.
Przy nast
pnym pieczeniu naley skróci czas pieczenia.
Ciasto nierówno si
przyrumienia.
Temperatura piekarnika jest zbyt wysoka, a czas pieczenia zbyt krótki.
Ustawi nisz temperatur
piekarnika i wyduy czas pieczenia.
Ciasto nierówno si
przyrumienia.
Ciasto nie zostao równomiernie rozprowadzone.
Rozprowadzi ciasto równomiernie na blasze.
Ciasto nie jest gotowe po upywie podanego czasu pieczenia.
Temperatura piekarnika jest zbyt niska.
Przy nast
pnym pieczeniu naley nieznacznie zwi
kszy temperatur
piekarnika.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
NACZYNIA AROODPORNE GOTOWANIE
strona foremek jest ostrzejsza, co uatwia
wykrawanie ciasta.
Jeli piec to w czym?
GRANCHIO 88348
wodnej, a mae te otwierane do mniejszych wypieków. Ciekaw propozycj s
tortownice majce dno o rónej fakturze,
np. paskie, z wzorem czy z kominkiem. Nie
zajmuj one duo miejsca, a pozawalaj
przygotowa rónego rodzaju ciasta. Tortownice róni si
take materiaem wykonania. Niektóre od wewntrz s pokryte powok, która zapobiega przywieraniu
i przypalaniu si
ciasta, ale te uniemoliwia jego krojenie w tortownicy i atwo
mona porysowa blaszk
przy wyciganiu ciasta. Na sklepowych pókach mona
spotka take tortownice metalowe emaliowane na czarno, aluminiowe i stalowe.
Warto wspomnie take o formach wykonanych w caoci z elastycznego silikonu,
które jednak nie zawsze sprawdzaj si
przy pieczeniu wi
kszych ciast, które wymagaj sztywniejszej i trwalszej konstrukcji. Inn propozycj s tortownice majce
dno ceramiczne i cianki wykonane z platynowego silikonu;
Ŷ formy do babek – to kolejna grupa
form, która jest bardzo bogata pod wzgl
dem ksztatu. Wyróniamy formy klasyczne oraz z tzw. kominem. Pierwsza grupa
ksztatem przypomina okrg, zwini
t harmonijk
. Ciasto wlewa si
do rodka, a po upieczeniu babk
odwraca si
„do
góry nogami”. Uywajc formy z kominem,
ciasto rozlewa si
wokó niego. W rezultacie babka ma w rodku charakterystyczn dziur
;
Ŷ brytfanki – czyli inaczej blachy do pieczenia, to najprostszy typ form, w których mona przygotowywa ciasta. Maj one rón wysoko oraz powierzchni
KORKMAZ A1471
LEKUE 24122200B0410017 Crystal
pieczenia. Przekada si
to take na ich
przeznaczenie. Wyróniamy m.in. formy do
przygotowywania keksów czy chleba. Niektóre z nich tak jak tortownice maj zdejmowane brzegi oraz zacisk, inne wyposaone s tylko w trzy cianki. Dzi
ki temu
placek atwiej wyj z formy, z której po
prostu si
zsuwa. W zalenoci od modelu blachy do pieczenia mog mie idealnie
gadkie lub delikatnie ryowane dno. Specjalnym typem jest blacha do pieczenia
tzw. ciastek na patyku. Wygldem przypomina opiekacz lub gofrownic
. Ciasto wlewa si
do wg
bie, a nast
pnie zamyka
kolejn warstw blachy;
Ŷ specjalne formy do ciast – ta grupa zazwyczaj jest ujmowana jako element form
do babek lub tortownice. My wydzielamy
je z tej grupy ze wzgl
du na ich specyk
.
Maj one fantazyjne ksztaty – od serca
po choinki, a nawet domki. Ciekaw podgrup s tzw. formy do ciast 3D, w których podobnie jak w klasycznych formach
do babek ciasto jest pieczone „do góry
nogami”.
Foremki do ciasteczek i do
wykrawania
Ŷ Funkcja pieczenia chleba – to automatyczny program, który dobiera róne fazy
pieczenia, a take ustala waciwy czas i
temperatur
.
Ŷ Funkcja pieczenia na kamieniu – ta
opcja do niedawana dost
pna bya jedynie
w modelach profesjonalnych. Sposób dzia-
Ŷ Pizza – to program, który pozwoli wypiec idealn pizze, mi
kk na
górze i chrupk na dole.
Ŷ Pasteryzowanie – to program,
który wykorzystuje si
do pasteryzowania przetworów, np. ogórków czy grzybków.
Ŷ Wyrastanie ciasta – suy do
delikatnego podgrzewania ciast z
dodatkiem drody, które potrzebuj równomiernej temperatury.
nadto kad z potraw mona piec w rónej
temperaturze.
Oprócz tego w piekarnikach mona znale szereg rozwiza uatwiajacych przygotowywanie najróniejszych potraw. To wanie
dzi
ki nim pieczenie staje si
bardziej profesjonalne i co wane komfortowe.
Ŷ May grill o zmiennej powierzchni –
dzi
ki temu programowi moliwe jest stopniowanie mocy grzania, co pozwala uzyska
doskonae wyniki w grillowaniu nieduych
porcji mi
sa lub szaszyków.
Ŷ Duy grill o zmiennej powierzchni –
w urzdzeniach wyposaonych w ten program wykorzystywana jest specjalna górna grzaka grillowa, która sprawdza si
w
opiekaniu i zarumienianiu, m.in. mi
sa. Ponadto uytkownik moe grillowa równoczenie kilka da na jednym ruszcie na kilku rónych stopniach mocy.
Ŷ Automatyka wagowa – jest to rozwizanie b
dce duym uatwieniem dla po-
Róni si
nie tylko ksztatem, ale i materiaem wykonania. To on decyduje o tym, czy mówimy o foremkach jedno- czy wielokrotnego uytku.
Do pierwszej kategorii zaliczamy foremki, które wykonane s z papieru i najcz
ciej su do
przygotowywania babeczek czy mufnów. Piekc
w nich, warto pami
ta o nalaniu odpowiedniej
iloci ciasta. Gdy b
dzie go za duo, papierowa
foremka nie utrzyma go w rodku i ciasto wyleje
DUKA 480591
si
na blach
. Wykonane s z papieru odpornego
na tuszcz, temperatur
i zamoczenie.
Grup
foremek wielokrotnego uytku otwieraj modele wykonane z blachy, które jeszcze do
niedawna byy jedynymi dost
pnymi na rynku.
Nowoci, która cieszy si
coraz wi
ksz popularnoci, s foremki do ciasteczek wykonane z
mi
kkiego silikonu. Ich najwi
ksz zalet jest atwo wyjmowania gotowych ju babeczek. S
mi
kkie i spr
yste, dzi
ki czemu mona je zwin lub ciasno zoy i schowa w szafce. Foremki
tego typu daj due moliwoci. Na rynku dost
pne s ich dwa rodzaje. Mog by niezalene, czyli kada babeczka jest przygotowywana w osobnej foremce, lub poczone na wspólnej macie.
W drugim wypadku silikonowa mata ma po prostu wg
bienia, w które wlewa si
ciasto. Dzi
ki
temu foremek nie trzeba stawia na blasze – jej
funkcj
spenia wanie mata. Ostatni typ foremek do ciasteczek to foremki do wykrawania. Zazwyczaj wykonane s z blachy i maj najdziwniejsze ksztaty. Maj one jedynie cianki, które na
wierzchu nie s ostre, dzi
ki czemu nie ma ryzyka skaleczenia w trakcie wykrawania ciasteczek.
Ŷ Termosonda – nie jest to nowe rozwizanie, ale w nowoczesnych piekarnikach
powraca si
do niego, bowiem jest bardzo praktyczne. Termosonda pozwala
na sprawdzanie wewn
trznej temperatury pieczonego mi
sa lub ryb. Gdy zostanie osigni
ta dana temperatura, piekarnik wyczy si
automatycznie,
a sygna dwi
kowy poinformuje o tym
uytkownika.
Ŷ Zegar elektroniczny – daje moliwo
indywidualnego zaprogramowania piekarnika. Pozwala ustawi automatyczne wczenie/wyczenie urzdzenia.
Ŷ Elektroniczne sterowanie redukcj
wilgotnoci – specjalne czujniki kontroluj poziom wilgoci przygotowywanych potraw.
Ŷ Wskazanie aktualnej temperatury – umoliwia kontrol
temperatury wewntrz piekarnika, informuje równie o waciwym momencie na woenie
potrawy.
Ŷ Funkcja utrzymywania ciepa – dzi
ki niej po zakoczeniu gotowania potrawy
mog by utrzymywane w cieple jeszcze
przez ok. 15 min.
Fot. Bosch
Ŷ tortownice – maj rón rednic
i wysoko (ta pierwsza moe mie nawet 28
cm). Ich cechami charakterystycznymi s
zdejmowane dno i specjalny zacisk, który
przytrzymuje brzegi i uatwia wyciganie
ciasta. Wymiary tortownicy wpywaj na
to, jakie ciasta najlepiej w niej przygotowywa. Tortownice majce du rednic
i wysokie, otwierane brzegi doskonale
sprawdzaj si
podczas pieczenia biszkoptów, modele z du rednic, ale za to z
dnem poczonym z niskim brzegiem najlepiej wykorzysta do przygotowywania serników i innych ciast pieczonych w kpieli
Przede wszystkim w naprawd
dobrym
piekarniku. Nie ma co ukrywa, e rodzaj i funkcje piekarnika maj duy wpyw na efekt kocowy. Talent, dowiadczenie i odpowiednie akcesoria, to niestety nie wszystko. Do wyboru
mamy dwa typy urzdze: piekarniki do zabudowy oraz piekarniki b
dce elementem kuchni wolnostojcychy. Najbardziej rónorodna jest
pierwsza grupa. To wanie w niej wyróniamy
tradycyjne piekarniki elektryczne, modele, funkcj pary, parowe, z funkcj mikrofali, kompaktowe i o powi
kszonych rozmiarach. Decydujc
si
na zakup piekarnika warto wzi pod uwag
nie tylko typ urzdzenia, wymiary, czy zastosowane rozwizania, ale przede wszystkim dodatkowe programy uatwiajace pieczenie. A tych
jest naprawd
duo. Im bardziej zaawansowany
piekarnik, tym wi
cej dodatkowych funkcji posiada. Kada z nich sprawdza si
przy przygotowywaniu innego rodzaju potraw, wymagajcych
innych parametrów pieczenia. Stosuje si
take
tzw. programy automatyczne – to opcja, która
bardzo uatwia prac
w kuchni. Wystarczy wybra rodzaj potrawy, a piekarnik sam dobierze
odpowiednie parametry i poinformuje o koniecznoci obrócenia potrawy albo dolania wody. Dlatego te poniej przybliamy najciekawsze propozcyje producentów piekarników.
Fot. Gorenje
To jedna z najbardziej rónorodnych grup
produktowych. Wchodzce w jej skad akcesoria pozwalaj przygotowa ciasta o rónych
ksztatach i wymiarach.
Wyróniamy:
ania jest bardzo prosty. Piekarnik rozgrzewa kamie, który z kolei, oddajc ciepo,
piecze potraw
i pomaga utrzyma jej temperatur
. Pieczenie na kamieniu jest polecane do przygotowania np. pizzy.
cztkujcych kucharzy. Rol uytkownika
jest wybranie masy oraz rodzaju dania,
za piekarnik dostosuje automatycznie
waciwy czas i rodzaj pieczenia, a take odpowiedni temperatur
.
Ŷ Rozmraanie – po uruchomieniu aktywuje piekarnik wraz z odpowiedni temperatur, by rozmrozi porcj
mi
sa albo potraw
.
Ŷ Funkcja zapamitywania ustawie –
jest to opcja, w któr wyposaonych jest
wiele urzdze. Pozwala ona piekarnikom
zapami
tywa automatycznie wprowadzane przez uytkownika ustawienia, by odtworzy je w razie
potrzeby.
Ŷ Pieczenie ryb – to specjalna opcja do pieczenia delikatnych mi
s lub ryb. Dodatkowo warto wspomnie, e pieczenie ryby w
piekarniku jest znacznie zdrowsze ni smaenie na patelni, podczas którego potrawa
nasika tuszczem.
Ŷ Pieczenie misa – to program lub programy rozróniajce rodzaje mi
sa i dostosowujce czas i temperatur
do danego gatunku.
Ŷ Pieczenie wielofunkcyjne – to program
automatyczny, który czy w sobie kilka
funkcji. Gdy uytkownik nie ma szczególnych wymaga co do temperatury i rodzaju wykorzystanej funkcji (np. termoobieg,
para oraz grzaka górna), moe wybra ten
program.
Ŷ Suszenie – suy do suszenia pokrojonych
owoców, warzyw czy grzybów.
Ŷ Tabela potraw – niektórzy producenci umieszczaj na wewn
trznej stronie
drzwiczek piekarników praktyczn tabel
, dzi
ki której zawsze mona sprawdzi
temperatur
polecan do przygotowania
najpopularniejszych potraw.
Ŷ Roen obrotowy – to opcja, która jest
przydatna szczególnie podczas pieczenia drobiu. Roen obrotowy uatwia szybkie i wygodne przyrzdzanie duych porcji mi
sa, a potrawy przygotowane w ten
sposób s soczyste wewntrz i chrupice na zewntrz. Dlatego w nowych modelach piekarników cz
sto wraca si
do tego rozwizania.
Ŷ Pieczenie 3D – jest to nowa
metoda pieczenia, w której aktywowane s wszystkie elementy grzewcze, dzi
ki czemu dziaa
wielowymiarowo. Górna i dolna
grzaka oraz grzaka owalna w
poczeniu z wentylatorem funkcjonuj równoczenie, aby ciepo
byo równomiernie rozoone w
caym wn
trzu. Pieczenie 3D pozwala jednoczenie piec kilka potraw – nawet do trzech rónych
da. Niektórzy producenci oferuj piekarniki, w których mona przygotowa w jednym czasie
nawet cztery dania. Naley podkreli, e aromaty i smaki kadego z nich nie przenikaj si
. Po-
nr 2 (02) jesie/zima 2014
Fot. Amica
Rodzaje form do ciast
29
DOM NOWOCI
Zawsze pod rk – kosz szafkowy
CW1643
FABRYKA FORM
wa sztucznego dyskretnie przykrywa mieci i izoluje kuchni
od nieprzyjemnych zapachów. W koszu
znajduje si
wyjmowane wewn
trzne wiaderko, które umoliwia wykorzystywanie reklamówek ze sklepu jako worków na mieci, co z kolei jest bardzo
IKEA
wieca zapachowa
202.592.15 Lugga
Lugga to nowa wieca zapachowa w
ofercie rmy Ikea. Jej wysoko 10 cm
pozwala na palenie przez 50 godzin.
wieca o zapachu delikatnej wanilii ma
OXO
HARPER
HYGIENCS
Szczotka do naczy
z dozownikiem
1314480V7MLNYK
Good Grips
ciereczki do podóg
Presto
Naczynia, akcesoria kuchenne
czy produkty do zmywania stanowi ofert
firmy Oxo. Tym razem
w jej portfolio pojawia si
wyjtkowa szczotka do zmywania
wyposaona w dozownik na pyn
do naczy. Nacini
cie przycisku szczotki dozuje pyn do naczy, który wlewa si
do rczki.
Deski do prasowania
AirBoard
Szczotka ma wytrzymae, nylonowe wókna bezpieczne dla naczy
z nieprzywierajc powok oraz
umieszczon z drugiej strony skrobaczk
, umoliwiajc usuwanie
przypalonych resztek. Do szczotki
doczona jest podstawka do jej
przechowywania, majca kauczkowe dno, zapobiegajce przesuwaniu si
. Szczotk
i pojemnik
mona my w zmywarce.
30
wieczniki
Reect (3 czci)
W ofercie producenta pojawi si
nowy produkt, nie tylko praktyczny, ale równie niedrogi. ciereczki przeznaczone s
do czyszczenia rónych typów podóg, od
drewna lakierowanego, po panele i terakot
. Dzi
ki nim uytkownik w prosty sposób
usunie wszelkie zabrudzenia. Co bardzo
pomocne, producent zastosowa w nich
polimer, który uatwi kolejne mycie. Tworzy swoist warstw
zabezpieczajc powierzchni
przed wnikaniem brudu. Samo
uytkowanie jest komfortowe, poniewa
powierzchnia ciereczek zostaa zwi
kszo-
LEIFHEIT
AirBoard to linia nowych desek do prasowania rmy Leifheit. Ich powierzchnia
jest wykonana z ekstrudowanego polipropylenu (EPP), który odbija gorc par
, co
w poczeniu z pokrowcem deski z powok Thermo Reect znacznie przyspiesza
prasowanie. Dzi
ki precyzyjnemu mechanizmowi mona dogodnie ustawi wysoko, co pozwala na prasowanie zarówno
na stojco, jak równie w pozycji siedzcej (w wybranych modelach). Stabilno
deski gwarantuje blokada, która sprawia,
e po zoeniu nogi deski nie „rozjedaj
si
”. Perfekcyjne wyprasowanie ramion w
koszulach czy T-shirtach zapewnia spe-
nr 2 (02) jesie/zima 2014
Pojemnik
00711 Style 43 L
JULA
na. Ponadto produkt nie podrania skóry
doni (potwierdzone badaniami dermatologicznymi), przy tym adnie pachnie. Dost
pny jest w drogeriach, hipermarketach,
supermarketach, a take sklepach tradycyjnych. Opakowanie zawiera 16 sztuk.
W sieci sklepów Jula pojawi si
nowy produkt – wieczniki Reect
skadajce si
z trzech elementów.
Szklane r
cznie wykonane wieczniki
s idealnym rozwizaniem dla osób
szukajcych prostych i eleganckich
produktów. Przezroczyste szko pozwala na uzyskanie jasnego wiata. Do wieczników pasuj tealighty.
Tworzywo sztuczne to materia
wykonania nowych pojemników firmy Curver. Ich du zalet jest rónorodna pojemno pozwalajca na
przechowywanie rónego rodzaju produktów. Model 00711 ma pojemno
43 l. Jest to duy rattanowy pojemnik z pokryw, który moe posuy
do przechowywania pocieli, bielizny i innych domowych przedmiotów.
Uchylna pokrywa z atwoci ukryje
F&F HOME
Narzuta
VPN/2005106155416
VPN/2005106155416 to symbol
nowej narzuty, która pojawia si
w
ofercie F&F Home. Narzuta zostaa
wykonana ze sztucznego futra, które nie tylko gwarantuje ciepo, ale te
bardzo adnie si
prezentuje. Produkt
cigaczka do okien
Window Vacuum
cjalne prolowanie. Modele z tej linii s
wyposaone w gniazdka oraz prowadnice
do kabla od elazka bd stacji parowej. W
linii dost
pne s dwa modele: Premium M
Plus NF i Compact M.
upominku. Wn
trze pudeka jest biae. Produkt dost
pny jest w czterech
rozmiarach: S, M, L i XL.
CURVER
praktycznym rozwizaniem. Produkt utrzymany jest
w prostej i stonowanej kolorystyce. Czarna obudowa kosza poczona ze stalowym obramowaniem to
propozycja dla lubicych klasyczne i eleganckie zestawienia. Cena kosza CW1643 to 158 z.
szklany wiecznik i wykonana jest parany i wosku warzywnego. Dzi
ki temu,
e jest barwiona na wskro, zachowuje ten sam kolor przez cay okres palenia. Przykrywka na niezapalonej wiecy
utrzymuje duej jej zapach. Po wypaleniu si
wiecy soik z pokrywk moe by
wykorzystany do przechowywania drobnych przedmiotów.
rozmiarach. Wykonane z kartonu pokrytego biaym, perowym papierem
i ozdobione czarnym logo FF pudeka
Pudeko prezentowe
FF-0037255
Kosz na mieci to niezbdny element wyposaenia kadego domu, który sprawdza si praktycznie w kadym pomieszczeniu kuchni, sypialni czy
azience. Chocia na rynku dostpnych jest coraz
wicej interesujcych produktów, to niektórzy
konsumenci nadal stawiaj na minimalizm.
W tym wypadku oznacza on si
gni
cie po produkty, które po pierwsze: zajmuj jak najmniej
miejsca i daj wraenie przestronnoci, po drugie:
gwarantuj dyskrecj
i pozwalaj na ukrycie mao
przyjemnych dla oczu mieci. Ciekaw propozycj
s kosze szafkowe firmy Simplehuman, która postawia na jako poczon z funkcjonalnoci. Model CW1643 wykonany zosta ze stali nierdzewnej
poczonej z tworzywem sztucznym (polipropylen).
Jego pojemno wynosi 10 l przy wymiarach 74,2
× 41 × 75,5 cm (szer. × g. × wys.). Monta
kosza jest niezwykle prosty – mona powiesi go
na wewn
trznej stronie drzwiczek lub przykr
ci na
rub
– oba rozwizania s niezwykle praktyczne.
Dzi
ki temu uytkownik moe wybra bardziej odpowiadajcy mu sposób montau, dostosowany do
rodzaju zabudowy kuchennej. Rama kosza zostaa
wykonana z polerowanej stali nierdzewnej „heavy
duty”, która zapewnia mu wytrzymao i stabilno. Podnoszona pokrywka wykonana z tworzy-
Na stronie Fabryki Form pojawia si
kolejna nowo – pudeko prezentowe, które dost
pne jest w kilku
prezentuj si
szykownie i elegancko, co sprawia, e prezent dotrze do
obdarowywanego w estetycznej, zachwycajcej oprawie. Logo FF to natomiast potwierdzenie dobrej jakoci
produktu oraz starannoci i zaangaowania, z jakimi obdarowujcy podszed do wyboru tego odpowiedniego
Window Vacuum to bardzo ciekawa propozycja rmy Leifheit. Pod okreleniem „odkurzacz do okien” kryje si
produkt wielofunkcyjny, który sprawdzi
si
take przy czyszczeniu kabin prysznicowych, luster, kafelków, a take
blatów i szafek na wysoki poysk, pozostawi je lnice i bez smug. Elektryczna cigaczka dziaa w oparciu o
system mocowa Click. To rozwizanie
umoliwia wymian
kocówek „za jednym klikni
ciem”. W jednej chwili namydla si
okno myjk 3 w 1, robi „klik”,
aby po chwili odkurzy je za pomoc
odkurzacza przymocowanego do tego
samego drka. Urzdzenie, które usunie wod
wraz z mydlinami, pozostawi
idealnie czysta i lnic powierzchni
.
Dodatkowo odkurzacz moe zosta wyposaony w drek teleskopowy (w 3
rónych rozmiarach do wyboru), dzi
ki
któremu bez problemu mona umy np.
okna dachowe.
zawarto pojemnika, co bez problemu pozwoli utrzyma porzdek.
Nowoczesne wzornictwo, elegancja
i funkcjonalno to niewtpliwe atuty tych pojemników.
dost
pny jest w delikatnym, beowym
kolorze, który doskonale b
dzie pasowa do kadego wn
trza. Cena narzuty to 74,99 z.
NOWOCI DOM
nr 2 (02) jesie/zima 2014
31
PRZECHOWYWANIE ZAWIESZKI ZAPACHOWE
Domowy wiat
zapachów
zawieszki
zapachowe
Wch to jeden z najsilniejszych zmysów, którego wraliwo jest bardzo czsto porównywalna z wraliwoci receptorów wzrokowych. Czowiek jest w stanie rozróni kilka tysicy
zapachów, które bardzo czsto wi si z konkretnymi skojarzeniami i, co wane, wspomnieniami.
Znajomy zapach perfum czy kwiatów potra przenie nas w wiat wspomnie i sytuacji z przeszoci, które w jaki sposób zostay
zarejestrowane przez nasz pami
ta. To wanie w
ch, a nie aden inny zmys, dziaa na nas
pobudzajco i orzewiajco. Wo moe mie
zbawienny wpyw na nasz psychik
– pozwala
si
odpr
y, pomaga w walce ze stresem i leczeniu okrelonych dolegliwoci. Ale nie tylko.
Okrelone zapachy speniaj take inne funkcje
i tak naprawd
maj bardzo rónorodne zastosowanie, zwaszcza w naszych domach.
Oprócz wieczek, olejków czy saszetek
bardzo cz
sto korzystamy z zawieszek zapachowych, które umoliwiaj utrzymanie w pomieszczeniach konkretnej woni. I o to wanie
chodzi. Jednak to nie jest ich jedyne zadanie.
Na rynku dost
pnych jest wiele produktów
speniajcych róne funkcje. Oprócz klasycznych dost
pne s take np. zawieszki na mole ubraniowe, które wydzielaj specyczny za-
BROS 4 Pory Roku
32
PACHNCA SZAFA Pachnca saszetka Trawa
Cytrynowa
pach i doskonale sprawdzaj si
jako sposób
na ochron
naszych ubra. Ale zacznijmy od
pocztku.
Jak wany jest zapach?
Zawieszki zapachowe to jeden z wielu sposobów utrzymania okrelonego aromatu w domu, szae, samochodzie a nawet zmywarce czy
lodówce. Zastosowanie tego bodca jest naprawd
szerokie – na róne sposoby jest on te
rozprzestrzeniany. Najwi
kszy wpyw ma on na
stan emocjonalny czowieka – przywouje nie
tylko dodatnie, ale cz
sto i ujemne skojarzenia. Co wi
cej, odkryto, e aplikujc okrelony aromat w trakcie uczenia si
lub snu mona
poprawi zdolno zapami
tywania. Wykazano
zwi
kszon aktywno mózgu (gównie hipokampa) podczas snu, gdy do nozdrzy ochotników dociera przyjemny aromat. A to mówi samo za siebie.
nr 2 (02) jesie/zima 2014
Przyjemny zapach pobudza i uspokaja.
Poprawia koncentracj
uwagi, wpywa na zachowanie czowieka i jego reakcje, np. zakupowe. Bodce w
chowe wpywaj na ukad
dokrewny. Z tego powodu badania zalenoci mi
dzy substancjami zapachowymi a
emocjami u ludzi s bardzo skomplikowane,
udao si
opracowa niewiele modeli, dzi
ki którym mona mierzy zaleno mi
dzy
podanym do wchania zapachem a okrelon reakcj czowieka. Co wane, efekt bodca zapachowego modyfikuj genetycznie predyspozycje psychiczne oraz stan hormonalny
osoby odbierajcej dany sygna. Dlatego te
warto zadba o to, by w domu panowaa odpowiednia „atmosfera”.
Zawieszki i ich rodzaje
Zawieszki zapachowe nie s jednorodn
grup produktów. Róni si
nie tylko aromatem czy waciwociami, ale przede wszyst-
ELECTROLUX ESRO 4 S-Fresh Evening Rose
Ŷ do garderób i szaf,
Ŷ do toalety,
Ŷ do samochodów,
Ŷ do odkurzaczy,
Ŷ inne.
W garderobie i szae
INVEST Aroma
kim ksztatem, przeznaczeniem i kolorystyk. Trzeba pami
ta, e na rynku dost
pne
s rónego rodzaju produkty majce róne
zastosowanie i parametry. Do ich produkcji
najcz
ciej uywa si
specjalnie przygotowanego papieru, który dzi
ki swej charakterystyce chonie odpowiedni ilo substancji zapachowej.
Obok klasycznych zawieszek papierowych mona wyróni np. woreczki, w których umieszcza si
zapachowe suszki. Innym rozwizaniem s produkty elowe, które
take dost
pne s w wersji wiszcej. Jednak
wiat zapachów jest duo bardziej zrónicowany. Jak ju wspominalimy, oprócz produktów majcych na celu „popraw
atmosfery” dost
pne s produkty, które pochaniaj
nieprzyjemne zapachy czy odstraszaj, np.
mole.
Mona wyróni kilka rodzajów
produktów:
Stosuje si
róne rodzaje „odwieaczy”
– od klasycznych zawieszek, przez woreczki
zapachowe po specjalne granulki. Jest to najbardziej zrónicowana grupa gdy obejmuje
nie tylko te produkty, które po prostu umieszcza si
w szae. W tej kategorii mona wyróni take np. saszetki do bielizny czy do butów.
Pierwszy rodzaj zosta stworzony gównie z myl o kobietach, które lubi otacza si
przyjemnymi zapachami i przywizuj du wa-
HOME & YOU 22139-BE-SZ
Fot. Pachnca Szafa
– nie tylko
ZAWIESZKI ZAPACHOWE PRZECHOWYWANIE
ELECTROLUX ZE210
z waniejszych wyznaczników zakupu. Woreczki
najcz
ciej wykonane s z ekologicznych materiaów, np. lnu. Wypenione s np. drewnianymi
wiórkami nasczonymi olejkami zapachowymi.
Wo czereni, wanilii czy mango to tylko kilka
propozycji producentów. Jeli do tego dodamy
zapach lawendy, to otrzymamy produkt odstraszajcy mole. Standardem s poczenia zapachowe, np. lawendy z pomaracz, sosn czy
wanili. Zapach utrzymuje si
do kilku tygodni
i tak naprawd
ten czas w duym stopniu zaley nie tylko od rodzaju mieszanki, ale te umiejscowienia saszetki czy zawieszki, rozmiaru pomieszczenia, a take cyrkulacji powietrza.
Innym typem produktu s wspomniane saszetki do butów, które s dyskretnym sposobem na zachowanie wieoci obuwia. Biorc
pod uwag
fakt, e cz
osób obuwie przechowuje wanie w szafach, usuni
cie nieprzyjemnego zapachu ma szczególnie due znaczenie.
Pozostawione w butach na noc zapewniaj
wiey zapach na kolejny dzie, za umieszczone w tych, na które aktualnie nie pora, odwie je przed kolejnym sezonem.
Pachnce saszetki do butów w prosty i dyskretny sposób pozwalaj zachowa wieo
obuwia. Co ciekawe, wielu producentów dzieli je
na produkty dla pa, panów i dla dzieci, które róni si
rodzajem aromatu. Korzystajc z saszetek
tego typu trzeba pami
ta, e im duej znajduj si
one w butach, tym skuteczniejsze jest ich
dziaanie. Regularne stosowanie uchroni obuwie
przed nawrotem nieprzyjemnego zapachu.
HOME & YOU 21514-FIO-SZ
Wane kwestie
W wypadku zawieszek mona mówi o kilku sposobach zawieszania. Ale nie tylko. Wany
jest take typ produktu. Co przez to rozumiemy? Tego typu akcesoria bardzo cz
sto traktowane s jako dodatki reklamowe – umieszcza
si
na nich loga rmy i traktuje jako dodatkowe
gratisy. I tutaj producenci wychodz naprzeciw
konsumentom. Obok klasycznych, nazwijmy je
„gotowych” produktów, majcych okrelony
wygld, zapach i ksztat, na rynku dost
pne s
take zawieszki, które klient moe samodzielnie skomponowa. Mowa o tzw. wykrojnikach.
Klient sam wybiera ksztat sporód kilkunastu
dost
pnych lub sam go projektuje.
Równie istotne jest wykonanie okrelonego nadruku. Tutaj mona wyróni zawieszki jedno- lub dwustronne. Nadruk wykonuje si
metod offsetow lub sitodrukiem na papierze
powlekanym z lakierem UV lub na papierze nie-
powlekanym – wszystko zaley od potrzeb konsumenta. W zalenoci od wyobrani projektanta rmy drukuj zdj
cia umieszczone w grak
.
Do produkcji zawieszek zapachowych uywa
si
m.in. specjalnej bielonej celulozy, która pozwala zaoferowa produkt najlepszej jakoci.
Zawieszki róni si
m.in. sposobem mocowania. Standardowo mocowane s na gumce
lub na plastikowym haczyku – dotyczy to zarówno produktów do szaf, jak i do samochodów.
Czasami producenci stosuj yki lub woblery.
Zawieszki pakowane s pojedynczo w szczelne
woreczki z folii barierowej oraz w opakowania
zbiorcze. Zawieszki wykonane s np. z kartonu
dwustronnie kaszerowanego o cznej gramaturze ok. 800 g/m2. Nasczane s du iloci
kompozycji zapachowej i pakowane w torebki z przezroczystej folii barierowej. Do torebki moe by dodatkowo przymocowany kartonik
z zadrukiem dajcy dodatkow powierzchni
reklamow.
Co w azience?
Standardowo stosuje si
typowe odwieacze powietrza w postaci eli, olejków
czy aerozolu. Rzadziej klasyczne saszetki
czy woreczki. Tak naprawd
w duej mierze
jest to uzalenione od stylistyki pomieszczenia. Bardzo dua cz
produktów ma finezyjne ksztaty czy kolory, co sprawia, e staj si
one prawdziw ozdob. W azienkach
PACHNCA SZAFA DeMole
utrzymanych np. w stylu retro nowoczesne
odwieacze nie b
d mile widziane i nie
b
d wspógray ze stylistyk wn
trza. Zdecydowanie lepsz propozycj s produkty zapachowe utrzymane w okrelonej stylistyce
i przypominajce np. kamienie. Jeli chodzi
o tego typu produkty to na rynku wyst
puje
bardzo dua rónorodno.
Mona powiedzie, e takie akcesoria s
obowizkowe – bez wzgl
du na to czy mówimy o azienkach osobnych czy poczonych z
toalet. Zawieszki, olejki czy woreczki zapachowe, w poczeniu np. ze wieczkami pozwalaj stworzy nastrój, na którym zaley
wielu paniom domu. W wypadku takich pomieszcze jak azienka najcz
ciej stosuje si
zapachy orzewiajce. Wo morska
czy lena to standardowe rozwizania, które coraz cz
ciej ust
puj miejsca bardziej
wyszukanym i niepowtarzalnym mieszankom
zapachów, które nawizuj do konkretnych
skojarze i odwoa.
W podróy
Zapachy samochodowe na dobre zagociy w polskich pojazdach. Pozwalaj usun
nieprzyjemnych zapach benzyny, spalin a take tytoniu. Ich si s intensywno oraz trwao. Najcz
ciej maj posta klasycznych zawieszek, tzw. choinek. Ale nie jest to jedyna
moliwo. Dosy popularne s odwieacze
elowe oraz skoncentrowane rodki pachnce, które umoliwiaj regulacj
intensywnoci
zapachu. Choinki to klasyczne zapachy, które
Czego nie lubi mole?
Zawieszki czy woreczki zapachowe to
cz
sto produkty do tzw. zada specjalnych.
Maj nie tylko walczy z uciliwym zapachem, ale take (a moe przede wszystkim)
odstrasza nieproszonych goci, czyli mole ubraniowe. Mole, czyli...? Niewielki owady, o których obecnoci najlepiej informuj
dziury w ubraniach. Cz
sto trudno je zobaczy, jednak gdy ju si
pojawi, to z pewnoci szybko zauwaymy efekty ich „pracy”. Ich obecno bynajmniej nie oznacza
zaniedba ze strony pani domu – to pewne,
e mog pojawi si
w nawet najbardziej zadbanym mieszkaniu. Ci, którzy mieli ju z nimi do czynienia, wiedz, e walka z molami
wcale nie jest taka atwa. Oprócz sprawdzonych domowych sposobów coraz cz
ciej z
pomoc przychodz producenci np. produktów zapachowych, którzy tworz odstraszajce mole mieszanki zapachowe. Czego nie
lubi mole? Przede wszystkim naftaliny. O
ile jeszcze kilkanacie lat temu cz
sto stosowano to rozwizanie, o tyle teraz raczej
nie ma ono racji bytu. Cz
ciej si
gamy bowiem po zawieszki, lepy, woreczki czy aerozole zapachowe, które zdecydowanie maj mniej dranicy zapach. Sprawdzonym
sposobem jest umieszczanie w szae myda. Mole nie znosz jego zapachu, tak samo
jak naftaliny, lawendy, godzików, kasztanów czy ziela angielskiego i licia laurowego. Lista zapachów dziaajcych na nie odstraszajco jest stosunkowo duga, dlatego
te warto wiedzie, jakie produkty dobrze
jest mie pod r
k. Oprócz pokrojonego na
mniejsze kawaki myda sprawdza si
take
wyoenie póek w szae gazetami. W tym
wypadku insekty odstrasza zapach farby
drukarskiej. Skutecznym rozwizaniem jest
nie róni si
od tych stosowanych np. w szafach. Równie one wykonane s z nasczonej
aromatem tektury. Najcz
ciej zawiesza si
je na lusterku wewntrz samochodu. Wad takich drzewek zapachowych jest ich poruszanie
si
, które rozprasza kierowców. Drzewka samochodowe sprzedawane s równie w formie
choinki umieszczanej na kokpicie. Dua dowolno ksztatów, wielkoci oraz rodzaju nadruku pozwala kademu znale co dla siebie.
Bardziej „skomplikowane” s odwieacze elektryczne. Podcza si
je do zapalniczki, dzi
ki czemu uwalniaj okrelony zapach.
Taki produkt kupuje si
tylko jeden raz, a nast
pnie trzeba tylko wymienia wkady, które
s o wiele tasze od caego zestawu. Zapachy
do samochodów dodatkowo sprzedawane s w
postaci pojemnika z dozownikiem. Zatem zapach w aucie mona zmieni w dowolnej chwili, poprzez si
gni
cie po pojemniczek.
Nowoci s perfumy samochodowe oraz
zapachy montowane na klatce wentylacyjnej.
To ostatnie rozwizanie sprawia, e okrelona wo unosi si
w samochodzie nawet przez
60 dni. Istniej te specjalne zapachy samochodowe, które nasczane s aromatycznymi
perfumami z olki. Zapachy samochodowe tego typu utrzymuj si
we wn
trzu auta przez
bardzo dugi okres.
Jakie aromaty najcz
ciej wybieraj
konsumenci? Jeli chodzi o t
grup
produk-
take wysuszona skórka z cytryny. Walczc
z molami, trzeba pami
ta o tym, e wane
jest to, aby odkry miejsce, w którym maj
mi nawykami s systematyczne wietrzenie
i czyszczenie szaf a take okresowy przegld ubra.
Fot. SXC
g
do tego jak pachn ich ubrania a bielizna
w szczególnoci. Saszetki tego typu umieszcza
si
np. w szuadzie. Podobnie jak w wypadku
innych saszetek trzeba oderwa je od kartonika, zdj foliow torebk
i umieci saszetk
w
wybranym miejscu. Jeli chodzi o bielizn
, to
doskonale w tej roli sprawdzaj si
take wonne woreczki, które dodatkowo bardzo adnie
si
prezentuj – a dla wielu pa jest to jeden
gniazdo. Lubi one ciepe i ciemne zakamarki, dlatego te warto systematycznie wietrzy i czyci szaf
– najlepiej najpierw
detergentem, potem wod z octem. Mole
mog y nawet 300 dni, a to oznacza, e
s nie lada zagroeniem dla naszych ubra..
Latajca ciemka, któr najcz
ciej spotykamy, jest dla nas najmniej grona, najwi
ksze
spustoszenia czyni bowiem larwy, których
najcz
ciej nie zauwaamy. Dlatego dobrytow to najcz
ciej si
gamy po zapachy owocowe – pomaracz
, mango, jabko czy brzoskwini
. Dua popularnoci ciesz si
take
zapachy lene, morski czy neutralny. Producenci jednak deklaruj, e na zamówienie s
w stanie przygotowa dowoln kompozycj
zapachow wedug ycze klienta.
Zapachy do odkurzaczy
Coraz popularniejszym akcesorium s
zapachy majce odwiey powietrze w trakcie odkurzania. Tak naprawd
dost
pne s
one w kilku postaciach, co wpywa take na
sposób ich uytkowania. Usuwaj dranicy, nieprzyjemny zapach z odkurzacza, neutralizuj zapach tytoniu bd zwierzt. Najcz
ciej maj posta saszetek, granulek lub
klasycznych wkadów, które umieszcza si
np. w specjalnych pojemnikach w odkurzaczu. Wystarczy rozsypa granulki na pododze i wcign je. Po dostaniu si
do worka
zaczynaj one rozpyla zapach w caym domu za kadym razem, gdy odkurzacz jest uruchamiany. Niektórzy zalecaj umieszczenie
granulek, saszetek lub wkadów bezporednio wewntrz worka – oba sposoby s równie
skuteczne. Co wane, zaleca si
stosowanie
jednej saszetki przy kadej wymianie worka
w odkurzaczu lub oprónianiu pojemnika na
kurz. Zapachy róni si
przede wszystkim
aromatem. W tej kwestii wybór jest napraw-
Zioowa mieszanka
przeciw molom:
Ŷ 1 yka majeranku,
Ŷ 0,5 yki suszonego tymianku,
Ŷ 0,5 yki suszonej bazylii,
Ŷ 0,5 yeczki mi
ty.
d
duy – od intensywnych zapachów cytrynowych lub kwiatowych po morski czy zapach
górskiej ki. Co wi
cej, rozwizanie to stosowane jest te w odkurzaczach piorcych
lub z filtrem wodnym. W tym wypadku mona
je wsypa bezporednio do wody. W urzdzeniach tego typu obowizkowym dodatkiem s
odplamiacze i rodki piorce, które jeszcze
bardziej zwi
kszaj skuteczno odkurzaczy.
Co poza tym?
Przede wszystkim zapachy do koszy na
mieci, do torebek czy specjalne papiery zapachowe. Kady z tych produktów ma pomóc
w usuni
ciu nieprzyjemnego zapachu i zastpieniu go przyjemniejszym. Nowoci s saszetki do torebek, które sprawdzaj si
take
w walizkach czy plecakach. Dzi
ki kompaktowemu rozmiarowi zmieszcz si
nawet do
najmniejszej torebki. Praktycznym rozwizaniem s zapachy do koszy na mieci, które oparte s na bazie olejków eterycznych i
skutecznie zwalczaj nieprzyjemne zapachy
wydobywajce si
z kosza na mieci. Trzeba
pami
ta, e na rynku dost
pnych jest wiele produktów majcych pomóc w pozbyciu si
nieprzyjemnego zapachu. Nie chodzi tylko o
pomieszczenia. Rónego rodzaju odwieacze stosuje si
take np. w zmywarkach czy
lodówkach, jednak jest to ju temat na kolejny artyku.
Zrób to sam! – woreczki zapachowe
Woreczki zapachowe to jeden ze
sprawdzonych sposobów na stworzenie
domowego „klimatu”’, odwieenie szaf
czy nadanie pocieli i r
cznikom niepowtarzalnego zapachu. Wiele osób si
ga po
gotowe ju produkty, mniej decyduje si
na
samodzielne przygotowanie zawieszek. Na
szcz
cie ich zrobienie wcale nie jest takie
trudne i wymaga przede wszystkim zasto-
sowania odpowiedniej tkaniny i suszu. Aromat suszonych rolin nie b
dzie bowiem
wyczuwalny, gdy uyjemy materiaów, które w niewielkim stopniu s przepuszczalne dla powietrza. Najlepszym surowcem w
wypadku aromatycznych saszetek jest len
lub bawena, czyli tzw. tkaniny oddychajce. Oczywicie mona je dodatkowo pofarbowa lub ozdobi np. haftem. Jeli chodzi
o zawarto woreczka to zaley ju ona od
inwencji twórczej kreatora. Najlepiej roliny zebra samodzielnie i wysuszy. Zerwane roliny rozkada si
na papierowym
r
czniku, w suchym i chodnym miejscu, by
woda moga swobodnie odparowa. Gotowy susz naley umieci w przygotowanym
wczeniej woreczku, a cao przewiza
wstk
DENKMIT Multifunkcyjny
nr 2 (02) jesie/zima 2014
33
POJEMNIKI KOSZE NA BIELIZN
kosze na
bielizn
Kosze na bielizn to kolejne akcesorium, którego nie moe zabrakn w adnym domu. O ile suszarki pomagaj wysuszy gotowe ju pranie, o tyle kosze uatwiaj przechowywanie jeszcze
zabrudzonych ubra. Coraz czciej maj one finezyjne ksztaty i elementy wykoczenia, dziki czemu staj si prawdziw ozdob azienki.
To z kolei jest dobr wiadomoci dla
tych wszystkich, którzy stawiaj na ciekawy
i niepowtarzalny design. Czasy koszy z tworzywa lub wikliny, które niczym si
nie wyróniay i we wszystkim byy do siebie podobne,
na szcz
cie mamy ju za sob. Coraz cz
ciej
projektanci staraj si
„oywi” domowe akcesoria, które do tej pory uznawane byy za
mao atrakcyjne pod wzgl
dem wzornictwa.
Ale nie tylko. Kosze stay si
te zdecydowanie
bardziej praktyczne, dzi
ki czemu atwiej jest
je dostosowa do rónego rodzaju przestrzeni
– zarówno tych mniejszych, jak i bardziej wymagajcych pod wzgl
dem aranacji wn
trza.
czy zacigni
cie ubrania, co oznacza trwae
zniszczenie tkaniny. A tego na dobr spraw
nikt by nie chcia.
Wybór kwesti aranacji?
Poniekd tak. Wybór konkretnego kosza najcz
ciej zaley od wielkoci rodziny,
a przede wszystkim wielkoci azienki. Tutaj
producenci proponuj bardzo ciekawe rozwizania majce pomóc w zagospodarowaniu
34
twiajce przenoszenie. Modele wykonane z
tworzywa sztucznego s lekkie i pojemne.
Ich du zalet jest take rónorodna kolorystyka. W tej grupie mona wyróni take
specjalne miski wykonane nie ze sztywnego, a z mi
kkiego, elastycznego tworzywa.
Doskonale nadaj si
te do przenoszenia
mokrych ubra z pralki lub zbierania wysuszonych do prasowania. Z tworzywa wykonane s take modele wygldem przypo-
Materia wykonania to
podstawa
Kosze ju dawno przestay by jedynie
koszami. Róni si
one gównie materiaem
wykonania oraz pojemnoci. Tak naprawd
kady znajdzie co dla siebie i wybierze model o wielkoci dopasowanej do wasnych potrzeb. Kosze na bielizn
mona podzieli m.in.
ze wzgl
du na materia wykonania.
Wyróniamy:
Dlaczego taki niezbdny?
Przede wszystkim ze wzgl
du na praktyczno. Nie da si
ukry, e wi
kszo z nas
„gromadzi” brudne ubrania, przez co po prostu
trzeba je gdzie przechowywa. Podobnie jest
ju z upranymi rzeczami, które cz
sto czekaj na prasowanie. Dobry kosz powinien spenia kilka warunków. Przede wszystkim musi
zapewni ubraniom odpowiedni wentylacj
.
To dzi
ki np. otworom po bokach przechowywane rzeczy nie przejmuj zapachu st
chlizny.
Wane s take jego wymiary i materia wykonania, które w duej mierze wpywaj take na
jego wygld.
Wybierajc konkretny produkt, trzeba
zwraca uwag
na to, z jakiego materiau jest
wykonany – nie chodzi jedynie o wzgl
dy estetyczne. Materia zej jakoci czy niestaranne
wykoczenie mog spowodowa zafarbowanie
moliwo umieszczenia kosza w cigu mebli
azienkowych. Dzi
ki temu zyskujemy wi
cej
przestrzeni, a sam kosz nie jest ju na widoku. Nie zajmuje dodatkowego miejsca i wysuwa si
przy otwieraniu jednej z szafek. Jeeli
zmiana mebli nie wchodzi w gr
, rozwizaniem
jest kosz na bielizn
, przypominajcy niewielk szafk
na kókach. Dodatkowo kosz spenia
funkcj
siedziska. Kóka blokuj si
pod ci
arem osoby, która na nim usidzie.
PLAST TEAM 6011 White
przestrzeni, zwaszcza w mniejszych mieszkaniach. W domach, w których s przestronne azienki, takiego kopotu praktycznie nie
ma – mona wybra produkt jak najbardziej
fantazyjny i nie martwi si
ograniczeniami. Bardziej wymagajce s mae powierzchnie. Tutaj bardzo cz
sto sprawdzaj si
kosze
narone czy podune. Konsumenci cz
sto wybieraj produkty niskie, które mona zmieci
np. pod umywalk. Ciekaw propozycj, która
sprawdzi si
w tego typu przestrzeniach, jest
nr 2 (02) jesie/zima 2014
TONTARELLI Arianna
Ŷ kosze z tworzywa sztucznego – s bardzo
popularne wród konsumentów. Na rynku
dost
pne s modele klasyczne oraz z pokrywk. Róne s take ich ksztat oraz
faktura. Niektóre modele maj w caoci
zabudowane cianki, w innych stosuje si
dodatkowe otwory. W zalenoci od potrzeb mona wybiera wród modeli kwadratowych, okrgych, prostoktnych, a
nawet trójktnych. Te ostatnie peni funkcj
koszy naronych. Cz
koszy plastikowych wyposaona jest w uchwyty ua-
minajce torby, które take maj specjalne
otwory;
Ŷ kosze drewniane – s dosy rzadko spotykane. Podobnie jak w modelach z wikliny w
ich wn
trzu znajduje si
materiaowa wycióka, zapobiegajca zniszczeniu ubra.
Takie rozwizanie nie zawsze jest stosowane, jednak decydujc si
na zakup takiego produktu, warto zwraca na nie uwag
.
Drewno bardzo cz
sto spenia funkcj
sto-
jaka, w którym umieszczony jest worek na
pranie. Po zamkni
ciu pokrywy moe by
wykorzystywane jako stoek do siedzenia.
Mona z atwoci wyj torb
na pranie ze
stojaka, jeeli chce si
j upra lub przenie rzeczy do pralki. Uchwyty po bokach
uatwiaj przenoszenie;
Ŷ kosze stali – s bardzo rzadko spotykane.
Stal nierdzewna to materia, który cz
sto
wykorzystywany jest przy produkcji koszy,
ale na mieci. W wypadku bieliniarek jest
to bardziej innowacyjne rozwizanie, które wybieraj konsumenci szukajcy akcesoriów do azienek utrzymanych w nowoczesnym i minimalistycznym stylu. Jest on
wymarzonym dodatkiem do innych metalowych akcesoriów, takich jak kubek czy pojemnik na mydo. Kosze ze stali maj najcz
ciej pokrywk
wykonan z tworzywa
sztucznego. Cz
sto jest ono kolorowe, co
spenia nie tylko funkcj
estetyczn, ale i
praktyczn. Inne kolory pokrywek pozwalaj na segregacj
ubra i przyporzdkowanie im konkretnego modelu. W niektórych
koszach wewntrz umieszczone s worki,
np. lniane;
Ŷ kosze wiklinowe – s bardzo popularne i
coraz cz
ciej wykorzystywane jako element wystroju azienki. Zawdzi
czaj to
gównie kolorystyce i fantazyjnym ksztatom. Zazwyczaj wyposaone s w pokryw
oraz uchwyty do przenoszenia. Bez-
Fot. Plast Team
Z dala od ludzkich oczu
KOSZE NA BIELIZN POJEMNIKI
Ŷ kosze z tkaniny – nazywane take torbami na pranie, s przede wszystkim bardzo
SIMPLEHUMAN F-Frame LT1003
praktyczne. Kosze tego typu najcz
ciej
maj aluminiowy bd plastikowy stela.
Dzi
ki temu mona szybko je zoy i podobnie jak stojce suszarki na pranie nie
zajmuj duo miejsca. Róni si
przede
wszystkim ksztatem i rodzajem stelaa.
Niektóre przypominaj pionowe rury, które si
spaszcza. Kosze wykonane z tkaniny bardzo cz
sto zrobione s z poliestru,
dzi
ki czemu nie pochaniaj wilgoci ani
zapachów. Co wi
cej, torb
mona wyj
i wypra w pralce. Cz
z nich dodatkowo mona zamontowa, np. w szafce, co
sprawia, e s praktycznie niewidoczne.
Na rynku dost
pne s produkty wykonane
np. z lcu. Najcz
ciej stosuje si
poliester
lub mieszanki rónych materiaów, np. lnu,
baweny i poliestru.
Warto wiedzie
Kosze na bielizn
mona podzieli na dwa
rodzaje: jedno- i wielofunkcyjne. Czym si
róni? Oprócz produktów klasycznych, skadajcych si
z jednej komory, dost
pne s take
modele majce specjalne przegrody. To wanie
dzi
ki nim moliwa jest szybka i wygodna segregacja prania. Zazwyczaj spotykamy kosze majce dwie przegrody – na pranie ciemne i jasne.
Równie dobrze mona segregowa je wedug
gruboci tkanin, sposobu prania (r
czne lub
automatyczne) czy typu tkaniny (bielizna, swetry itp.).
Niektórzy producenci oferuj kosze np.
dwukomorowe, w których komory nie s podzielone przegrod, tylko skadaj si
z duego pojemnika i umieszczanego w nim mniejszego – róni si
one pojemnoci (np. 50 l i 10 l).
Wystarczy naoy jeden pojemnik na drugi. Ten
mniejszy jest doskonaym sposobem na przechowywanie bielizny czy delikatniejszych tkanin, wymagajcych prania r
cznego.
Bardzo ciekaw propozycj, o której nie zawsze pami
taj konsumenci, s specjalne szafki
na pranie z przegródkami. Im wi
cej przegródek,
tym dokadniej moemy posegregowa pranie.
Co jeszcze?
Kilka wanych drobiazgów. Kupujc kosz,
warto zwraca uwag
na tzw. drobiazgi, które cz
sto decyduj o funkcjonalnoci produktu.
Jednym z nich s nóki. Cz
producentów wyposaa kosze w elementy antypolizgowe, które
gwarantuj stabilno. Wysokie nóki ponadto
uatwiaj sprztanie i zapewniaj przepyw powietrza, jeli na dnie kosza znajduj si
otwory. Obok modeli z elementami antypolizgowymi producenci oferuj take kosze na kókach.
Ich zalet jest przede wszystkim wygoda. Duo
atwiej jest je przesuwa i sprzta. Niektóre z
nich mog suy jako may puf – kóka blokuj
si
pod ci
arem siedzcego.
Pranie – jak sortowa?
Z innej bajki – zsypy na
bielizn
Kosze na bielizn
to rozwizanie standardowe. Mao popularnym rozwizaniem s
tzw. zsypy na pranie, które zapewniaj porzdek w azience i zapobiegaj nieprzyjemnym zapachom. Instalacja tego typu systemu sprawdza si
najlepiej w wielopoziomowych domach
lub mieszkaniach, w których uytkownicy korzystaj z osobnej pralni. Zwaszcza w domach
wielorodzinnych jest to szczególnie przydatne. Dlaczego? Nie trzeba nosi koszy z brudnymi ubraniami czy mokrymi r
cznikami, atwiej
utrzyma porzdek w azience czy garderobie,
ALTOM DESIGN Kosze wiklinowe
atwiej unikn powstawania nieprzyjemnego
zapachu.
Instalacja zsypu na pranie przypomina instalacj
odkurzacza centralnego. Mona zaplanowa ja i wykona na etapie stanu surowego
budynku – moe, ale nie musi by planowana
przez architekta. W domu pi
trowym wejcie do
zsypu najlepiej zamontowa w górnej, ogólnodost
pnej azience. Bardziej rozbudowane rozwizanie to drzwiczki po obu stronach ciany, mi
dzy azienkami lub garderobami. Drugi koniec
tunelu powinien wychodzi w pralni.
Jeeli projektu nie da si
dostosowa do
tych zalece, zsyp moe by na korytarzu.
Fot. Siemens
pieczestwo ubra gwarantuje specjalny
materia znajdujcy si
wewntrz kosza.
Chroni on bielizn
przed przypadkowym
zadarciem lub powstaniem niechcianych
dziur. Coraz cz
ciej w koszach wiklinowych mona spotka gumowe elementy,
które zapobiegaj lizganiu si
i zapewniaj stabilno. Co wi
cej, zabezpieczaj te
kosz przed wilgoci. Modele wiklinowe s
bardzo rónorodne pod wzgl
dem ksztatu.
Moemy wyróni zarówno kosze okrge,
narone, jak i kwadratowe czy prostoktne. Dost
pne s take klasyczne skrzynie,
które jednak sprawdzaj si
w wi
kszych
azienkach;
Dla wielu osób pranie to tzw. „czarna
magia”. Waciwe sortowanie czy wieszanie ubra to podstawa ich waciwej piel
gnacji, a co za tym idzie utrzymania ich w
dobrym stanie przez wiele lat. Równie wany jest dobór waciwych programów prania, które w duym stopniu wpywaj na
stan pranych materiaów. Sortowanie powinno odbywa si
wedug kilku kategorii,
Tak naprawd
jednak w rzeczywistoci taki podzia jest mao realny. Przy rozdzielaniu prania zwracamy uwag
na kolory, temperatur
prania, rodzaj tkaniny, sposób
prania (r
czny lub w pralce) i stopie zabrudzenia. Dlaczego akurat taki podzia?
Pomieszanie kolorów moe skoczy si
w
oczywisty sposób – biae bluzki zrobi si
zielone, a óte b
d miay czerwone plamy. Dlatego trzeba pami
ta o kilku zasadach. Biaych ubra nie mona pra z innymi kolorami. Niektóre kolory farbuj i
naley je pra osobno. Podstawowy podzia
na jasne i szare moe nie wystarczy, wi
c
warto oddziela take jasne (pastele, bee), ciemne, kolory intensywne oraz delikatne. Niezwykle istotne jest zwrócenie
uwagi na wielko zabrudze. Nie wolno
miesza ubra, które maj due oraz niewielkie zabrudzenia, bowiem naley do
nich uy rónych temperatur oraz szybkoci wirowania. Trzeba je rozdzieli i na
pocztek powi
uwag
tym najbardziej
zabrudzonym. Tkaniny w zalenoci od ich
gatunku maj inn optymaln temperatur
prania, suszenia i szybko wirowania.
Gdy nie b
dziemy ich przestrzega, ubrania mog zafarbowa, skurczy si
, rozcign lub zmechaci. eby mie pewno,
jak pra dan rzecz, trzeba zapozna si
z informacjami umieszczonymi na metce,
które daj wskazówki, jak naley obchodzi
si
z konkretn tkanin. Rzeczy delikatne
lub weniane najlepiej pra w specjalnie do
tego przeznaczonych programach – dzi
ki
zmniejszonej liczbie obrotów i niszej temperaturze nie zniszcz one ubra.
reklama
nr 2 (02) jesie/zima 2014
35
SPRZTANIE SUSZARKI DO BIELIZNY
suszarki na
bielizn
Chocia pralka pierze za nas, to i tak do nas naley rozwieszenie czystych ubra. Tu z pomoc przychodz suszarki na bielizn, które mona rozoy w dowolnym miejscu i które daj
dodatkow powierzchni do suszenia – a o to wanie chodzi!
W kadym domu powinno si
znale kilka
akcesoriów uatwiajcych organizacj
codziennego ycia – suszarki wanie do nich nale. Na
rynku dost
pnych jest wiele modeli, rónicych
si
wielkoci, budow czy sposobem montau.
To wanie dzi
ki tak duej rónorodnoci kady
moe dobra produkt odpowiedni do swoich potrzeb i moliwoci.
Dla kogo suszarka?
Tak naprawd
dla kadego. W tym wypadku
nie ma znaczenia wielko mieszkania czy posiadanie dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Ze wzgl
du na swoj praktyczno suszarki sprawdz si
i w duych domach, i w maych
mieszkaniach. Ich najwi
ksz zalet jest moliwo zoenia. Dzi
ki temu z powodzeniem mona
je schowa za szaf
czy w rogu azienki, tak wi
c
nie zajmuj zbyt duo miejsca. Szczególnie przydatne s w mieszkaniach, których lokatorzy pior
cz
sto i duo. Standardowo nad wann w azienkach montuje si
sznurki do suszenia ubra. Co
BRABANTIA Lift-O-Matic
36
VILEDA Viva Air Ultra Light
jednak, gdy ich nie ma? Wtedy jedynym wyjciem
jest wanie zakup suszarki. Bardzo cz
sto zdarza si
te, e sznurki nad wann nie wystarczaj
i potrzebna jest dodatkowa powierzchnia do rozkadania wypranych ubra, i tutaj wanie z pomoc przychodz modele przenone.
Rodzaje suszarek na pranie
Na rynku mona znale kilka typów suszarek na pranie. Róni si
one gównie wielkoci
i zastosowaniem – nie kada przeznaczona jest
do uytku wewntrz domu czy mieszkania. Róna
jest te budowa, a nawet sposób montau. Jakie
rodzaje suszarek wyróniamy?
Ŷ Suszarki wewn
trzne – to najpopularniejsze
modele przeznaczone do uytku domowego. Róni si
one wielkoci oraz sposobem
montau. Wi
kszo z nich wykonana jest z
metalowych elementów z dodatkami z tworzywa. W zalenoci od rodzaju mona je ska-
nr 2 (02) jesie/zima 2014
da i rozkada lub montowa na stae. Ich
cena waha si
od kilkudziesi
ciu do ok. 200
z. Produkty te stanowi bardzo zrónicowan
grup
asortymentow, dlatego te atwo jest
wybra model odpowiadajcy konkretnym potrzebom. Wród tej grupy wyróni trzeba tzw.
suszarki elektryczne, czyli klasyczne modele przenone z moliwoci podczenia do
prdu, które duo szybciej osuszaj ubrania,
a take niewielkie suszarki wiszce, przypominajce karuzele, idealne do bielizny czy
skarpetek.
Ŷ Suszarki ogrodowe – s zdecydowanie wi
ksze i ci
sze. Maj te wi
ksz powierzchni
suszenia. W zalenoci od modelu mog,
ale nie musz by wbudowywane na stae. W wi
kszoci produktów stela wykonany
jest z aluminium. Rzadszym materiaem jest
stal. Bardzo cz
sto dodatkowo wykorzystuje si
elementy z tworzywa sztucznego, które maj za zadanie zabezpiecza ostre kra-
LEIFHEIT Varioline M
FLORINA 5S5271
w
dzie suszarki. Modele ogrodowe musz
by przede wszystkim trwae i odporne na
warunki atmosferyczne. Co wi
cej, im wi
ksza jest ich powierzchnia suszenia, tym lepiej
dla uytkownika.
Suszarki ogrodowe
Suszarki ogrodowe musz by wykonane z
trwaych materiaów. Dlatego tak cz
sto producenci si
gaj po aluminium i stal. Cz
sto stosuje si
take tworzywo sztuczne, które jest odporne na dziaanie promieni UV i odksztacenia pod
wpywem wysokich temperatur. W zalenoci od
modelu suszarki ogrodowe mog by mocowane
na dwa sposoby. Cz
z nich mona przymocowa do betonu. Pozostae maj w zestawie specjaln stop
do montowania w podou. Oba rozwizania maj zapewni stabilno konstrukcji
oraz zabezpieczy j np. przed silnym wiatrem.
Innym sposobem jest wykorzystanie tzw. uchwy-
tu do szybkiego montau (nie zawsze jest w komplecie). Uchwyt mocuje si
na poziomie gruntu, tak aby mona byo po nim jedzi kosiark
podczas koszenia trawy. Kiedy jest nieuywany,
zatyka si
go, chronic go przed deszczem lub
zanieczyszczeniami.
Praktyczno suszarki w duym stopniu zaley od wielkoci powierzchni suszenia. W tym
wypadku licz si
gównie liczba ramion oraz dugo wykorzystanej linki. Najcz
ciej mona spotka modele trzy- i czteroramienne. Z kolei dugo linki standardowo wynosi od 40 do 60 m.
Powierzchni
przelicza si
take na liczb
kompletów prania. Na suszarkach ogrodowych mona
powiesi od czterech do szeciu wkadów pralki.
Modele ogrodowe mona podzieli na modele stae i obrotowe. Druga grupa przez wielu uznawana
jest za bardziej praktyczn, gdy obracajca si
górna cz
, w której znajduj si
linki, uatwia i
przyspiesza wieszanie ubra.
Cho suszarki wydaj si
bardzo prostym
akcesorium, i tutaj producenci zastosowali kilka
GIMI Plast
Fot. Leifheit
Wany dodatek
SPRZTANIE SUSZARKI DO BIELIZNY
Fot. Electrolux
Niezastpiona
pomoc – suszarki do ubra
Jednym z urzdze, do którego przekonuje si
coraz wi
cej Polaków jest suszarka do ubra. O ile na Zachodzie s to
bardzo popularne produkty, o tyle w Polsce przez lata nie cieszyy si
zbyt du popularnoci. Na szcz
cie z czasem
ulego to zmianie. Mokre pranie rozwieszane wsz
dzie, gdzie si
da, to w wielu
domach przeszo. Jeszcze do niedawna suszarki do ubra traktowane byy jak
zb
dny dodatek. Dzi wielu konsumentów nie wyobraa sobie gospodarstwa
domowego bez tego urzdzenia. Do lamusa odeszy mity o tym, e suszarki zuywaj tylko prd czy niszcz ubrania…
Najnowsze rozwizania stosowane w suszarkach s tego dowodem. Mitów dotyczcych tych urzdze jest duo wi
cej.
Maj si
one jednak nijak do rzeczywistoci. Rozwizania proponowane przez producentów s naprawd
imponujce. Suszarki nie tylko efektywnie susz, ale te
maj dobroczynny wpyw nawet na bardzo delikatne tkaniny. Ponadto skracaj
czas suszenia, odwieaj, a dzi
ki specjalnym programom parowym ograniczaj prasowanie do minimum. Przeomem w
konstruowaniu suszarek okazay si
te
pompy ciepa, które do minimum ograniczaj zuycie energii. Suszarki do ubra
doskonale sprawdz si
w mieszkaniach
bez balkonów, gdzie rozwieszenie prania
moe by kopotem. Jednak nie tylko tam
znajdzie ona zastosowanie. Ze wzgl
du na
funkcje, jakie oferuj najnowsze modele,
suszarka to idealne rozwizanie dla kadego, kto ceni sobie efektywno, czas i
wygodne rozwizania. Suszenie mechaniczne, wbrew pozorom, zmi
kcza tkaniny, sprawiajc, e s mie w dotyku. Co
wi
cej, po wycigni
ciu z suszarki s
gadkie i pozbawione zagniece, dzi
ki czemu cz
sto nie wymagaj prasowania. Jednak oprócz klasycznych suszarek
na rynku dost
pne s take inne urzdzenia. Mowa o pralkosuszarkach czy pral-
kach ze specjalnym, wysuwanym blatem
suszcy. Pralkosuszarki to grupa urzdze, które tak naprawd
stanowi jedn bry
, ale wykonuj prac
zarówno suszarki, jak i pralki. Podobnie jak suszarki
wygldem przypominaj tradycyjne pralki
adowane od frontu. Wymiary i zaadunek
równie s zblione. Ich wysoko wynosi
ok. 85 cm, szeroko i g
boko ok. 60
cm. Na rynku dost
pne s równie pralkosuszarki typu slim, których g
boko
jest odpowiednio pomniejszona (ok. 45
cm). W tej grupie warto zwróci uwag
na
pojemno b
bna, poniewa inna warto
b
dzie podana w odniesieniu do prania, a
inna w stosunku do suszenia. Zatem jeli
maksymalny wsad dla prania wynosi 5 kg,
to wsad dla suszenia b
dzie wynosi ok.
2,5–3 kg. Ma to zwizek gównie z samym
procesem suszenia – aby dawao ono podany efekt i do ubra docierao ciepe
powietrze, musz one by luno rozoone. Dlatego po wypraniu penego wsadu w
pralkosuszarce cz
mokrej bielizny musimy rozwiesi tradycyjnie bd poczeka
na zakoczenie suszenia pierwszej partii.
Wilgotne powietrze jest schadzane za pomoc zimnej wody wodocigowej. W cyklu
prania i suszenia pralkosuszarka zuyje –
zalenie od marki – od 78 do 150 l wody
(z czego okoo 50–60 l do prania). Ciekawym rozwizaniem s take pralki z wysuwanym blatem, które oprócz podstawowych funkcji, jakie spenia pralka, moe
suy take jako urzdzenie do suszenia
dzi
ki specjalnemu wysuwanemu blatowi
do suszenia wszystkich rodzajów tkanin.
Powierzchnia suszca o wymiarach 60
× 60 cm znajduje si
na górze urzdzenia. Jest moliwo wysuni
cia dodatkowej cz
ci, dzi
ki czemu uytkownik zyskuje wi
cej powierzchni. Po pooeniu
mokrej tkaniny na blacie ciepe powietrze wydostaje si
z maych otworków
umieszczonych na caej powierzchni suszcej pralki.
przydatnych rozwiza. Jednym z nich s linki automatycznie chowane do korpusu (podstawy nonej). Dzi
ki temu mechanizmowi mimo brzydkiej
pogody czy deszczu po rozoeniu linki nadal pozostan czyste i nie b
d zostawiay ladów na
czystych ubraniach. Kolejnym uatwieniem jest
specjalny system uatwiajcy otwieranie suszarki. Nacini
cie odpowiedniego przycisku pozwala na jej szybkie zoenie i rozoenie. Co wane,
wi
kszo produktów ma moliwo regulacji wysokoci, co pozwala dostosowa ich wysoko do
wzrostu uytkownika, to z kolei zapewnia du
wygod
rozwieszania prania. Wartym uwagi rozwizaniem jest take specjalny uchwyt umoliwiajcy samodzielne ustawiane napr
enia linek.
Coraz cz
ciej producenci decyduj si
na
wyposaenie swoich produktów w dodatkowe
uchwyty bd zaczepy do wieszania wieszaków,
np. z koszulami, lub haki na wieszaki do suszenia
bielizny. Praktyczn propozycj s take modele
ze specjalnymi osonkami, które maj za zadanie
chroni linki przed zabrudzeniem, lub z systemem
indywidualnego napinania linek. Rozwieszanie
prania z pewnoci uatwi take obrotowa kon-
BRABANTIA Pull Out
strukcja. Z kolei przechowywanie suszarki uatwi
specjalny hak.
Ciekaw propozycj dla szukajcych suszarki ogrodowej s modele przeznaczone do
montowania na cianie, które powstay z myl o
jak najwi
kszej oszcz
dnoci miejsca. Rozoona
suszarka pozwala na wykorzystanie do zawieszenia bielizny na powierzchni o cznej dugoci ok.
24 m. Jej znakiem rozpoznawczym jest specjalna
obudowa, dzi
ki której, gdy suszarka nie jest uywana, staje si
praktycznie niewidoczna – suszark
„skada” si
podobnie jak klasyczne modele harmonijkowe z t rónic, e ca konstrukcj
umieszcza si
w obudowie montowanej do ciany.
Co wi
cej, nie wymaga demontau, co take jest
du wygod. Zazwyczaj w zestawie dost
pny
jest pokrowiec chronicy obudow
przed dziaaniem warunków atmosferycznych. Trzeba pami
ta, e produkty tego typu nie s zbyt popularne.
Z pewnoci pewien wpyw na ten stan rzeczy ma
ich cena mogca wynosi np. ponad 800 z.
Najcz
ciej mona montowa je na kaloryferach (ten typ okrelany jest take jako suszarki grzejnikowe) czy balkonach. Maj one
niewielk powierzchni
suszenia, mimo to doskonale sprawdzaj si
jako dodatkowe akcesorium. Jest to doskonae rozwizanie dla osób
posiadajcych niewielkie mieszkanie. Bardzo
cz
sto wykonane s z aluminium pokrytym ywic i cechuj si
du odpornoci na rdz
. Do
grupy tej niektórzy zaliczaj take modele, które mona rozoy na wannie.
Te ostatnie bardzo cz
sto maj moliwo
np. trzystopniowego rozoenia: pasko nad
wann, w ksztacie litery V o brzegi wanny lub w
ksztacie litery L o brzeg wanny i cian
.
Suszarki cienne
Jak sama nazwa wskazuje, montuje si
je
na cianie lub sucie. Modele cienne bardzo
cz
sto mona spotka w mieszkaniach – mocuje si
je w azience, najcz
ciej nad wann.
Ciekawostk s modele majce jedynie boczn
ciank
, w której ukryte s linki. Tak naprawd
s niewidoczne, gdy z nich nie korzystamy.
Modele sutowe róni si
przede wszystkim liczb pr
tów. Zazwyczaj waha si
ona od
pi
ciu do omiu. Suszarka skada si
z listew
mocujcych, pr
tów ze sznurkami oraz zaczepu sznurków. Pr
ty to rurki o rednicy np. 10–
12 lub 16 mm najcz
ciej wykonane z tworzywa
Rodzaje suszarek
wewntrznych
Jak ju wspominalimy, suszarki wewn
trzne to produkty przeznaczone do uytku domowego. W duej mierze s to modele przenone, które mona zoy, dzi
ki czemu nie zajmuj duo
miejsca i s bardzo praktyczne. Pozostaa cz
suszarek montowana jest na stae. Wród modeli
stworzonych z myl o mieszkaniach czy domach
mona wydzieli kilka grup, które znacznie róni
si
od siebie. Zasadniczo dzielimy je na:
Ŷ suszarki wiszce,
Ŷ suszarki cienne,
Ŷ suszarki harmonijkowe,
Ŷ suszarki elektryczne,
Ŷ wieszaki karuzele.
Ciekaw propozycj s tzw. suszarki/stojaki na buty, które jednak nie s zbyt popularne.
Fot. Miele
Suszarki stojce
nr 2 (02) jesie/zima 2014
kowych haczykach, pozwalajcych w atwy sposób zapina i odpina sznurek.
Suszarki harmonijkowe
Mona je zamocowa do ciany. Maj one
bardzo charakterystyczn budow
, od której te
wzi
a si
ich nazwa. Dzi
ki temu, e mona je
zwin tak jak harmonijk
zajmuj duo mniej
miejsca i s bardzo praktyczne – zwaszcza w
tych mieszkaniach, w których nie mona narzeka na zbyt due azienki. Najcz
ciej maj dwa
mocowania, które pozwalaj bardziej wszechstronnie wykorzysta suszark
, gdy moemy j
mocowa np. w azience i na balkonie. Rozwizanie to pozwala nam wybra miejsce suszenia
w zalenoci od pogody. W zalenoci od modelu
mog mie od ok. 50 do 100 cm szerokoci przy
obcieniu 8 kg.
Suszarki elektryczne
To produkty niszowe. Wygldem przypominaj klasyczne modele stojce z rozkadanymi
skrzydami. Pranie mona rozwiesi na elemencie grzejnym lub na skrzydach, które maj do-
Suszarki wiszce
Ŷ suszarki stojce,
38
dodatkowe, take skadane ramiona, które pozwalaj na suszenie wi
kszej liczby ubra. Jednak s to modele klasyczne. Na sklepowych pókach mona take znale modele mini, które nie
maj dodatkowych ramion, a ich wysoko wynosi kilkadziesit centymetrów. W zalenoci od
potrzeb mona te zamontowa je te na wannie.
Ich charakterystycznymi cechami s moliwo
ustawienia pod dowolnym ktem oraz wygodny
system blokowania. Innym typem suszarek stojcych s modele wygldem przypominajce rega.
Cz
z nich wyposaona jest w ociekacz, chronicy podog
przed zniszczeniem, oraz miejsce
do wieszania wieszaków. W niektórych modelach
mona dodatkowo regulowa wysoko i liczb
póek, dostosowujc je do iloci miejsca w mieszkaniu. Ponadto dost
pne s te modele majce
np. trzy poziomy suszenia oraz niezalene skadanie skrzyde, umoliwiajce suszenie jednoczenie dugich i krótkich ubra. Suszarki stojce
standardowo wyposaone s w gumowe elementy
zapobiegajce ich przesuwaniu si
, nie zawsze w
kóka i uchwyty na wieszaki. Cz
z nich ma blokad
po zoeniu.
To najcz
ciej spotykane modele. Ich zalet jest atwo rozkadania i skadania przy do
duej powierzchni suszenia. Najcz
ciej maj one
RÖRETS Ted Black Line
sztucznego. Standardowo maj specjalne kocówki mocujce sznurek do pr
ta, take z tworzywa, jednak coraz cz
ciej producenci rezygnuj z nich na rzecz zamocowania sznurka ju
bezporednio w pr
cie. Sznurek to gruba linka z
rdzeniem wewn
trznym o rednicy ok. 2,5 mm,
odpornym na UV i o zwi
kszonej odpornoci na
cieranie. Cz
sto jest on ju zaoony na pr
ty
(zwis sznurka to np. 3 m) i pozwala na uytkowanie suszarki w wysokich pomieszczeniach (do
3,5 m). Kolejnym elementem s rolki prowadzce. Kada rolka mocowana jest na dwie ruby,
co daje podparcie pr
ta a na cztery ruby do
sutu. Dzi
ki swej ruchomej obudowie podczas
podcigania i opuszczania pr
ta rolka wygina
si
w kierunku cigni
cia, wi
c sznurek cay
czas przesuwa si
po rolce, nie trc o obudow
,
co ma miejsce w wypadku klasycznej suszarki. Zastosowane rozwizanie znacznie wydua
eksploatacj
sznurka. Trzeba pami
ta take o
zaczepie sznurka, czyli metalowych lub plasti-
MELICONI Stendimeglio
datkowe zaczepy stabilizacyjne. Zaczepy stabilizacyjne zdecydowanie poprawiaj trwao
suszarki. Jak dziaa taka suszarka? Po rozoeniu podcza si
j do prdu. Urzdzenie ma
bardzo proste sterowanie – wystarczy nacisn wcznik, a potem ju tylko rozwiesi pranie. eby zwi
kszy efektywno suszenia, mona ustawi skrzyda w pozycji nad elementem
grzejnym. Po kilku godzinach (standardowo 4–6
godzin) pranie jest suche.
Stojce suszarki elektryczne bezcieczowe su do suszenia r
czników oraz cz
ci
garderoby itp. pranych tylko w wodzie. Urzdzenie naley uytkowa w pomieszczeniach
o normalnej wilgotnoci powietrza, w których
nie wyst
puj oddziaywania czynników powodujcych przyspieszon korozj
. Konstrukcja
suszarek gwarantuje sta, bezpieczn prac
oraz odpowiedni funkcjonalno. Przyrost
temperatury na nieosoni
tej powierzchni suszarek w cigej pracy nie przekracza 60 °C.
Suszarka elektryczna zbudowana jest z rozkadanej podstawy, cz
ci grzewczej, zaczepu stabilizujcego skrzyda, ruchomych skrzyde (cz
, która si
nie nagrzewa) i wcznika
z sygnalizacj wietln. Jej korpus wykonany
jest ze stalowych elementów lakierowanych
proszkowo. ródem ciepa jest odpowiednio
dobrany przewód grzejny, wprowadzony do
wn
trza cz
ci grzewczej korpusu suszarki.
Suszarka nie jest wypeniona adnym ciekym
medium. Suszarki tego typu maj dopuszczalne obcienie cakowite np. 20 kg, obcienie
skrzyde max po 5 kg na kade przy równomiernym rozoeniu.
Wieszaki karuzele
To suszarki mini przeznaczone do suszenia bielizny, skarpet czy drobnej garderoby. Wykonane s z dobrej jakoci tworzywa sztucznego. Mona umieci na nich do dwudziestu par
skarpetek, bielizny, ciereczek lub innych elementów garderoby. W niewielkich pomieszczeniach umoliwiaj dobre wykorzystanie przestrzeni. Mona je powiesi w azience, na
balkonie, w oknie itp. Ale nie tylko. Bardzo cz
sto docza si
je do innych rodzajów suszarek,
w tym ogrodowych. Ich znakiem rozpoznawczym
s klasyczne klipsy, którymi „apie si
” garderob
. Specjalny hak umoliwia wieszanie minisuszarki praktycznie wsz
dzie. Mog mie 28 cm
wysokoci, 49 cm szerokoci i 49 cm dugoci
(dotyczy najduszego z boków).
0\MRNQD]áDWZRĞFLą
=HVWDZGRZROQąP\MNĊGRRNLHQ.lUFKHULĞURGHNF]\V]F]ąF\
50DHIHNW\X]\VNDV]ZPLJ.DĪGąV]NODQąSRZLHU]FKQLĊ
ZGRPXXP\MHV]VSUDZQLHEH]]PĊF]HQLD
6]XNDMZGREU\FKVNOHSDFK:LĊFHMQDNDUFKHUSO
EKOLOGIA ORGANIZACJA ODPADÓW
Organizacja odpadów
Fot. Simplehuman
a ochrona rodowiska
Prawidowa organizacja odpadów to jeden z najpopularniejszych obecnie tematów, który przekada si na rozwizania stosowane w gospodarstwach domowych – ale nie tylko. Kosze na
mieci, worki, a take dodatkowe akcesoria uatwiaj segregacj mieci oraz utrzymanie domowego porzdku.
Liczba wytwarzanych w Polsce odpadów
jest zaskakujco dua. Z ok. 13 mln ton jestemy w stanie odzyska prawie poow
, przy
czym na obecn chwil
tak naprawd
przetwarzamy jedynie 4 proc. Duy wpyw na ten
stan rzeczy ma take wiadomo konsumentów, którzy nie do koca zdaj sobie spraw
z
tego, jak due znaczenie ma waciwa segregacja. To wanie ona przyspiesza i uatwia
dalsze przetwarzanie odpadów.
Oczywicie, oferta producentów stale
si
powi
ksza, co daje konsumentom wi
ksz
moliwo wyboru. Wanie dzi
ki temu moemy stworzy we wasnym domu mae centrum
dowodzenia, pozwalajce na lepsz organizacj
zarzdzania odpadami.
SANEL Ecoline 60 L
Trzeba pamieta
, e
W grudniu 2012 r. powstaa ustawa o odpadach. Jej zadaniem jest „okrelenie rodków sucych ochronie rodowiska, ycia i
zdrowia ludzi zapobiegajce i zmniejszajce
negatywny wpyw na rodowisko oraz zdrowie
ludzi wynikajcy z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz organizujce ogólne
skutki uytkowania zasobów i poprawiajce efektywno takiego uytkowania” (Dz.U.
2013 poz. 21). Ustawa reguluje przepisy do-
W domowym ognisku
… mieci i odpady mog by segregowane na wiele sposobów, a kosz koszowi nie
jest równy. Na rynku dost
pnych jest wiele
produktów rónicych si
nie tylko przeznaczeniem, ale i dodatkowymi rozwizaniami, co
w wypadku tego typu produktów wydaje si
prawie niemoliwe. A jednak. Pomysowo
producentów nie zna granic. Oprócz materiau wykonania i przeznaczenia w wypadku koszy na mieci due znaczenie maj ich rodzaj
i tzw. „uatwiacze”, decydujce o komforcie
uytkowania.
Kosze na mieci mona podzieli m.in.
ze wzgl
du na to, w jaki sposób podnoszona
ALDA 607B-606B-608B
W kadym gospodarstwie domowym
mona znale rozwizania majce zadba o
porzdek. Jak wiadomo, najpopularniejszym i
najcz
ciej stosowanym produktem s kosze
na mieci, które w bardziej zaawansowanej
wersji przyjmuj form
systemów segregacji odpadów. Osoby stawiajce na kompleksowe rozwizania bardzo cz
sto decyduj si
na zakup tzw. sortowników, które pozwalaj
na szybk i, co wane, skuteczn segregacj
.
Ciekaw propozycj wspóczesnego rynku s
rozdrabniacze odpadów (wi
cej o nich w jednej z ramek), czyli specjalne mynki pozwalajce eliminowa odpady organiczne.
SIMPLEHUMAN CW1372
Ustawowe obowizki
40
tyczce wywozu odpadów, opat za gospodarowanie odpadami, ich magazynowanie oraz
wiele innych wanych kwestii, które maj za
zadanie ochron
rodowiska.
Warto wspomnie równie, e od kilku lat
w Polsce obowizuje system segregacji mieci. Obywatele zobowizani s do segregowania ich w systemie: szko, papier i plastik. W
niektórych rejonach lub mieszkaniach mona spotka take podzia szka na szko bezbarwne i barwne.
nr 1 (01) wiosna/lato 2014
JAN NIEZBDNY Worki 120 L 10 szt.
jest pokrywa. Tutaj najcz
ciej wyróniamy
modele pedaowe i uchylne. Oba rozwizania
s bardzo cz
sto stosowane we wszystkich
typach produktów bez wzgl
du na ich przeznaczenie. W obu wypadkach liczy si
przede
wszystkim wygoda obsugi i, co wane, to,
aby uytkownik nie mia zbyt dugo kontaktu z brudnymi powierzchniami. Cenicy tradycyjn stylistyk
z pewnoci zainteresuj si
koszami majcymi klasyczn pokrywk
, któr uytkownik musi po prostu podnosi. Idealnym rozwizaniem dla osób stawiajcych
na higien
na najwyszym poziomie s modele bezdotykowe. Dziaaj one na zasadzie
zblienia r
ki do specjalnej diody, która automatycznie podnosi pokrywk
kosza, by mona byo wyrzuci odpady bez naraania si
na interakcje z bakteriami i drobnoustrojami. Ciekaw propozycj s kosze majce wewn
trzny zawias umoliwiajcy pozostawienie
otwartego wieka. Podobn funkcj
stosuje si
w modelach bezdotykowych. Przy duszych
pracach przecza si
on w tryb np. 30-sekundowego otwarcia, nawet gdy nie jestemy
w jego pobliu.
O funkcjonalnoci kosza na mieci decyduje take jego ksztat. Obok modeli okrgych czy prostoktnych na rynku mona
znale take tzw. kosze narone, majce charakterystyczny ksztat, pozwalajcy umieci
je w naronikach lub u styku mebli ze cian – krótko mówic, wsz
dzie tam, gdzie liczy si
oszcz
dno przestrzeni. Inne moliwoci ustawienia daj kosze póokrge lub
klasyczne kompaktowe, majce zmniejszone
wymiary.
Na co zwróci
uwag?
Kosze domowe to artykuy, które mog sta si
stylistycznym dopenieniem np.
kuchni. Wykonane ze stali lub kolorowego
tworzywa, majce ciekawe dodatki lub nawizujce do stylistyki retro, potrafi zwraca na siebie uwag
. Wybierajc konkretny
produkt, warto kierowa si
nie tylko stylistyk. Równie wane s dodatki, m.in. zapewniajce higieniczne przechowywanie
odpadków. Jednymi z nich s specjalne filtry umieszczone po wewn
trznej stronie pokrywki. To wanie dzi
ki nim moliwe jest
utrzymanie pod kontrol nieprzyjemnych zapachów. Oprónianie kosza i wymian
worka
uatwia wyjmowane wiaderko, a elementy antypolizgowe (peda czy podstawa) dodatkowo chroni przed przesuwaniem si
w trakcie uytkowania.
W niektórych koszach stosuje si
dodatkowe wyjmowane przegrody, które umoliwiaj korzystanie z kosza zarówno w wersji
jedno-, jak i dwukomorowej. Wszystko w zalenoci od potrzeb.
ORGANIZACJA ODPADÓW EKOLOGIA
Podzia ze wzgldu na
przeznaczenie
Istnieje tak wiele koszy na mieci, e
mona je umieszcza w kadym dogodnym
i odpowiednim miejscu. W zalenoci od tego,
gdzie kosz zostanie ustawiony, b
dzie róni
si
wielkoci, przydatnoci i pojemnoci.
W gr
wchodzi równie zrónicowana cena.
ŶKosze uliczne
JAN NIEZBDNY Power 60 L 10 szt.
s to kontenery i wszelkiego rodzaju kosze znajdujce si
poza
domem – poczynajc od tych najwi
kszych, sucych do segregacji odpadów
(kady kolor ma inne przeznaczenie), koczc na ekologicznych, wykonanych z drewna lub stali, ustawianych przy chodnikach.
Cz
sto spotykane s take kosze wyposaone dodatkowo w tzw. popielnice, dzi
ki
którym osoby palce mog spokojnie i bez
obawy o wywoanie poaru umieci niedopaek w koszu.
–
ŶKosze
parkowe – kosze ekologiczne bd wykonane z blachy ocynkowa-
spotykane. Przeznaczone s do skadowania w nich odpadów azienkowych.
ŶKosze kuchenne
– ich przeznaczeniem
jest utrzymywanie porzdku w kuchni.
Wykonane z tworzyw sztucznych, najcz
ciej umieszczane pod zlewozmywakiem.
Maj rón pojemno, tak aby kady
klient móg dopasowa kosz do swoich
potrzeb.
ŶKosz na parasole
– owalne kosze, stosunkowo wysokie, aby mona byo spokojnie umieci w nich parasole.
czenia, nie pozwala równie na rdzewienie
ani wgniatanie. Co wi
cej, mimo swoich duych gabarytów pojemniki nie s ci
kie i –
co wane – nie rdzewiej. Mog suy przez
lata. Wielu producentów, stawiajc na wygod
, wyposaa tego typu pojemniki w specjalne kóka, dzi
ki którym uytkownik moe bez
trudu przemieszcza akcesorium w dowolne
miejsce, nie m
czc si
przy tym. Dodatkowo wi
kszo z pojemników wyposaona jest
w specjalny uchwyt, który równie pomaga
uytkownikowi w przemieszczaniu pojemnika.
Zbiorniki pojemników na odpady s otwierane r
cznie. Pojemniki s stosunkowo szczelne,
dzi
ki czemu brzydkie zapachy nie wydostaj
si
na zewntrz, tylko s szczelnie przetrzymywane w jego wn
trzu. Na duych powierzchniach i w ogrodach idealnym rozwizaniem s
specjalne stojaki na odpady. Najcz
ciej maj one pojemno 120 l. Wyst
puj w postaci
pojedynczej, podwójnej lub potrójnej. Ich pokrywki maj róne kolory, odpowiadajce konkretnym rodzajom odpadów.
Warto mie
– rozdrabniacze odpadów
Ciekawym produktem, który mona zaliczy do systemów organizacji odpadów, i który doskonale sprawdzi si
w kadym domu, s mynki do rozdrabniania odpadów. Takie rozwizanie eliminuje z kuchni odpady organiczne,
zatem potrzebujemy wycznie koszy
na papier, szko lub plastik. Mynek
do odpadów, inaczej zwany rozdrabniaczem, to bardzo funkcjonalne urzdzenie, którego gównym zadaniem jest
minimalizowanie iloci odpadów organicznych. Mynki w prosty i szybki sposób usuwaj wszystkie mikkie odpadki organiczne, dziki czemu w kuchni
panuje porzdek, a z kosza nie wydobywaj si nieprzyjemne zapachy.
ŶKosze dla dzieci
– producenci nie zapominaj równie o najmodszych. Zgodnie
z zasad, e dzieci najlepiej ucz si
przez
zabaw
, producenci postawili na tworzenie
maych, kolorowych koszy, cz
sto ozdabianych postaciami z bajek. Dla wygody oraz
bezpieczestwa maluchów s one wykonywane gównie z tworzyw sztucznych, aby
dziecko nie mogo zrobi sobie krzywdy.
ŶKoszopopielnice
nej. Najcz
ciej spotka je mona w parkach, uliczkach i alejkach. Coraz cz
ciej
producenci tego typu koszy wyko nuj je z drewna. Wynika to gównie z mody
na bycie „eko” i panujcych trendów. Jest
to bardzo dobre rozwizanie, poniewa
ekologiczne kosze s bardzo oryginalne.
ŶKosze sanitarne
– najcz
ciej spotykane s w azienkach i toaletach publicznych.
Ich gównym materiaem jest tworzywo ABS
i najcz
ciej wyst
puj w kolorze biaym,
ecru lub kremowym. Najpopularniejsze s
kosze z przyciskiem pedaowym. Niektórzy
producenci stawiaj take na kosze ze specjalnym koszyczkiem, w którym umieszcza
si
wkad zapachowy, nadajcy przyjemny
zapach i niwelujcy ten niekorzystny.
Fot. Franke
SIMPLEHUMAN CW1260
– jest to poczenie kosza na mieci z popielniczk. Tego
typu akcesorium moemy spotka przed
budynkami uytku publicznego lub firmowymi wieowcami. Wykonane s ze
stali nierdzewnej i swoim ksztatem przypominaj kosze na parasole, poniewa
s do wysokie. Maj oddzielne miejsce na zwyke odpady oraz oddzielne na
niedopaki papierosów. Niektórzy producenci oferuj klientom take koszopopielniczki wraz z wyciganym plastikowym
pojemnikiem na parasol, tworzc kosz
„dwa w jednym”.
Worki – niezbdny
dodatek dla kosza
ŶKosze biurowe
– rónej wielkoci, wykonane z rónych materiaów. Najcz
ciej
jest to tworzywo sztuczne bd stal nierdzewna. Majc na uwadze tych, którzy
yj w popiechu, producenci stawiaj na
wygod
, dlatego wi
kszo tego typu koszy nie ma pokrywek. S to kosze „otwarte”. Przy wyborze warto zastanowi si
nad tym, jaka powinna by pojemno
kosza oraz jaki materia najbardziej odpowiada stanowisku pracy. Na rynku istniej równie kosze siatkowe. Wykonane s
ze specjalnej siatki stalowej, dzi
ki czemu
s bardzo praktyczne.
ŶKosze azienkowe
– produkowane ze
stali nierdzewnej. Istniej równie wykonane z tworzywa sztucznego, lecz s rzadziej
IKEA 100.964.17
waj do kanalizacji, co zapobiega zatykaniu zlewów i powstawaniu procesów
gnilnych w pomieszczeniach kuchennych. Ponadto rozdrabnianie odpadów
kuchennych eliminuje resztki poywienia ze mietników, co przeciwdziaa
rozprzestrzenianiu si gryzoni i insektów. Rozdrabniacz moe spenia te
dodatkow funkcj. cieki ze zmywarki do naczy mog by skierowane bezporednio do niego przez otwór wlotowy
w górnej czci rozdrabniacza. Po wewntrznej stronie rury wlotowej znajduje si korek wypychacza – jeeli zostanie on usunity, nie bdzie mona
go ju ponownie woy. Warto pamita te, e niektóre zlewozmywaki maj zabezpieczenie
przed przelaniem. W takim wypadku mynek powinien by podczony
do wlotu przelewu, który znajduje si na rurze
odpywowej. Rozdrabniacz naley podczy
do sieci elektrycznej za
pomoc uziemionego
przewodu, a rur odpywow podczy do rury
kanalizacyjnej. Dziaanie mynka jest bardzo proste i nie wymaga od uytkownika
dodatkowych czynnoci podczas tradycyjnych prac kuchennych.
Wystarczy podczas krojenia albo obierania warzyw lub owoców puci
strumie zimnej wody,
wczy mynek i wrzuci odpady do otworu odpywowego. Wielu
uytkowników myli, e
mynki do rozdrabniania
odpadów dziaaj jak
blendery z wirujcymi
ostrzami. Jest jednak
zupenie inaczej. Mynki,
jak zostao wspomniane, wykorzystuj si
odrodkow i za pomoc specjalnych
„wirujcych” talerzy jedzenie rozdrabniane jest na bardzo mae czstki, które nastpnie razem z wod spywaj do
kanalizacji. Fakt, e w urzdzeniu nie
ma noy, sprawia, e jest ono bezpieczne i nie ma ryzyka skaleczenia.
SANEL Mocne 60 L
ŶKontenery
– specjalne pojemniki na
mieci, które mona znale w kadym miecie. Mona je podzieli na kontenery na
mieci oraz gruz. Te pierwsze róni si
od
siebie kolorami. Kady z kolorów ma inne
przeznaczenie: na papier, na plastik lub na
szko. Kontenery na gruz s, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone do zbierania
gruzu. Stosowane najcz
ciej przy remoncie domów i mieszka.
Pojemniki na odpady
Prócz koszy na mieci, które s najpopularniejszym akcesorium do organizacji odpadów, istniej równie specjalne pojemniki na
odpady, które tak samo jak kosze maj zapewni lepsz ochron
rodowiska.
Tego typu pojemniki idealnie sprawdzaj
si
w domach jednorodzinnych. Maj do du pojemno, dlatego mog pomieci wiele
odpadów. Cz
sto wykorzystywane do skadowania w nich skoszonej trawy czy nieczystoci
z ogrodu. Ich materiaem wykonania jest tworzywo sztuczne, co zapewnia atwo czysz-
Posiadajc kosz, nie mona zapomnie
o najwaniejszym dodatku, czyli o workach
na mieci. Na rynku istnieje ich wiele rodzajów. Róni si
one pojemnoci, kolorem oraz przeznaczeniem. Kady klient moe
wybra odpowiedni worek dla siebie i dopasowa go do swojego kosza. Rynek oferuje
gównie worki z folii polietylenowej. Róni
si
one przede wszystkim wytrzymaoci.
Na rynku dost
pne s zarówno worki przeznaczone do umieszczania w nich niewielkich
mieci, jak i gruzu. Przy wyborze odpowiedniego produktu warto kierowa si
take dodatkowymi rozwizaniami. Dobrze jest wybiera worki ze specjaln tam, która po
jego zapenieniu pozwala na jego zamkni
cie. Dzi
ki temu rozwizaniu, brzydki zapach
nie wydostaje si
na zewntrz.
W mynkach mona mieli wszelkiego
rodzaju odpadki organiczne powstae
w kuchni, takie jak resztki i obierki z jarzyn, owoców, kawaki ryb, drobne koci i inne. Resztki pokarmów po zmieleniu s rozdrabniane do maych czstek
(nawet do 2 mm) i wraz z wod spy-
Rodzaje worków
Rynek oferuje swoim klientom wiele rozwiza jeli chodzi o typy worków na odpady. Wane, by wybra odpowiedni produkt do
konkretnego kosza. Nie moe on by zbyt may ani zbyt duy. Dobrze jest równie dokonywa wyboru patrzc na wytrzymao worka.
Chodzi przede wszystkim o to, by wytrzyma
on przy przemieszczaniu mieci do kontenerów. Ci, którzy segreguj mieci powinni
wybiera worki o zrónicowanych kolorach,
dzi
ki czemu rodzaje mieci si
nie pomieszaj ze sob. Producenci, aby uatwi ycie swoim klientom, proponuj take worki
z nazwami tworzyw, które powinny si
w nich
znale.
ŶWorki tradycyjne
CURVER 214973
– najpopularniejszy
rodzaj worków na mieci. Mona je znale w kadym hipermarkecie. Najcz
ciej
maj form
rolki z praktyczn perforacj.
Nie maj opcji zamkni
cia, ale za to mona je spotka w rónych kolorach. Niektórzy producenci wykonuj worki z folii re-
cyklingowej, dzi
ki czemu jeszcze bardziej
dbaj o rodowisko.
ŶWorki z tasiemk
– s podobne do worków tradycyjnych. Róni si
od nich tasiemk, która chroni przed wydostawaniem si
brzydkiego zapachu z wn
trza
worka oraz wysypaniem mieci w trakcie przenoszenia. Mona wyróni dwa
rodzaje tych worków: z tasiemk zawizujc, któr odrywa si
od worka i wykorzystuje do jego zamkni
cia, oraz z tasiemk cigajc, która po zapenieniu
mieciami jest cigana z obu stron, aby
uszczelni worek. Te drugie s wygodniejsze, poniewa po wrzuceniu odpadów
mona worek szczelnie zamkn i otwiera tylko wtedy, gdy chce si
do niego co
wrzuci. Daje to komfort i chroni przed
wdychaniem nieprzyjemnych zapachów.
Tego typu worki równie wyst
puj w formie rolek, dzi
ki czemu nie zajmuj zbyt
wiele miejsca i mona je schowa do kadej szuflady.
nr 1 (01) wiosna/lato 2014
41
EKOLOGIA ORGANIZACJA ODPADÓW
Jak prawidowo
segregowa mieci?
Prawidowa segregacja mieci to gwarancja efektywnego ponownego wykorzystania zuytych odpadów. Recykling to coraz
popularniejszy sposób wyraania troski
o rodowisko. Wraz z tak zwan ustaw mieciow segregacja dotyczy nas
wszystkich i kady z nas powinien widzie,
jak prawidowo segregowa zuyte odpady.
Do pojemnika
z oznaczeniem „plastik”
wrzucamy:
– butelki po napojach,
– butelki po rodkach czystoci,
– plastikowe zakrtki od butelek,
– plastikowe torebki i reklamówki,
– plastikowe pojemniki po ywnoci.
Nie wrzucamy:
– brudnego i tustego papieru,
– papieru z foli,
– papieru termicznego i faksowego,
– kartonów po mleku,
– pieluch,
– artykuów higienicznych,
– worków po materiaach budowlanych,
– tapet.
Do pojemnika
z oznaczeniem „szko”
wrzucamy:
– szklane butelki i soiki po napojach i jedzeniu (czyste),
– butelki po napojach alkoholowych,
– szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
Nie wrzucamy:
– plastikowych butelek i pojemników z ich zawartoci (kady pojemnik powinien by pusty i czysty),
– pojemników po substancjach tustych
(olejach, smarach),
– opakowa po lakach,
– zabawek,
– opakowa styropianowych,
– pojemników po wyrobach
garmaeryjnych.
– szka stoowego,
– starych naczy z fajansu, porcelany
i ceramiki,
– luster,
– szka okiennego,
– arówek,
– szka aroodpornego,
– doniczek,
– szklanych elementów lamp, telewizorów.
Do pojemnika
z oznaczeniem „papier”
wrzucamy:
– gazety i czasopisma,
– ksiki w mikkich okadkach (lub bez okadek),
– papierowe torby po zakupach,
– kartonowe i papierowe pudeka.
Co to jest sortownik?
ALDA 663P
trudno byoby je umieci w rolce. Przy
wyborze takich worków naley zwróci
uwag
, czy speniaj one wszystkie normy
bezpieczestwa. Dobrze jest równie, dbajc o rodowisko, wybiera te pozyskiwane
w procesie recyklingu.
ŶWorki na opony
– mocne worki wykonane równie z folii LDPE. Idealne dla posiadaczy pojazdów jedno- bd wieloladowych. Mona w nich przechowywa opony,
które wymienia si
na czas letni bd zimowy. S mocne i praktyczne. Najcz
ciej nie s wyposaone w tamy, mog
za to mie nadruki z nazwami producentów opon.
Wród koszy do segregacji znajdziemy
take pojemniki na odpady organiczne,
gdzie tak naprawd, najprociej mówic,
wrzucamy wszystko to, co jest pozostaoci po jedzeniu.
Jeszcze innym koszem jest „recykling
mix”, który moemy spotka w niektórych
wspólnotach mieszkaniowych. Do tego
pojemnika wrzucamy np. papier i szko.
CURVER 04022
Inne rozwizania?
Fot. Franke
Oprócz wyej wymienionych worków
istniej równie inne rozwizania w tym
zakresie. S one mniej popularne i, niestety, rzadko stosowane przez uytkowników, gównie z powodu niewiedzy. Jednak
w zwizku z tym, e temat ekologii i dbania o rodowisko coraz cz
ciej pojawia si
w mediach, warto zapozna si
z innymi,
specyficznymi rozwizaniami.
Na rynku ostatnio pojawiaj si
coraz
to nowsze propozycje dotyczce organizacji odpadów. Pojawiy si
specjalne worki,
których przeznaczeniem s róne tworzywa znajdujce si
w domach. Osoby, które
przestrzegaj zasad recyklingu, wiedz, jak
wane jest rozdzielanie od siebie rónych
materiaów. Dlatego producenci postanowili postawi na produkcj
specjalnych
worków, które mog sta si
wielkim uatwieniem dla klientów. Aktualnie na rynku
istniej worki przeznaczone do przechowywania metalu, szka, plastiku, bioodpadów,
gruzu czy materiaów budowlanych. Warto te zwróci szczególn uwag
na worki
przeznaczone do gromadzenia bioodpadów,
w których umieszcza si
obierki po owo-
– wygodne i bezpieczne worki
charakteryzujce si
specjalnymi „uszami”, które powstaj na skutek zawizania.
Uatwiaj one przenoszenie mieci do kontenerów. Uytkownik nie ma moliwoci zetkni
cia si
z odpadami i bakteriami. Worki
chroni take przed przykrymi zapachami
wydobywajcymi si
ze rodka.
Istniej take worki przeznaczone do
zada specjalnych. Warto zapozna si
z niektórymi rozwizaniami, które proponuj producenci.
42
ŶWorki na gruz
– s to specjalne, grube
worki, b
dce w stanie wytrzyma do
duy ci
ar. Przeznaczone s do przechowywania równie ostrych materiaów budowlanych. Wykonane s najcz
ciej
z folii LDPE o zwi
kszonej wytrzymaoci,
która jest trwaa i odporna na przecieranie. Co wi
cej, worki tego typu s odporne na dziaanie czynników zewn
trznych.
W przeciwiestwie do tradycyjnych worków nie s one pakowane w formie rolki,
lecz na pasko. Dlaczego? Dzieje si
tak,
poniewa s one do ci
kie i grube, wi
c
nr 1 (01) wiosna/lato 2014
wyrzuci do kosza odpady. Na rynku dostpne s równie szu
ady elektryczne,
co zapewnia cakowicie automatyczne
otwieranie szu
ady mocowanej do frontu. W samych sortownikach znajdziemy
takie rozwizania jak:
Ŷuchwyty uatwiajce wyciganie koszy
i stabilne umocowanie worków na mieci;
Ŷmetalowe prowadnice i stabilna konstrukcja, która pozwala udwign nawet
do 32 l odpadków;
Ŷmoliwo montau na pododze lub cianie szafki;
Ŷspecjalna konstrukcja, która ogranicza
wydobywanie si
zapachów (niektóre modele sortowników na pokrywie maj zamontowany aktywny ltr zapachów);
Ŷpojemniki wykonane z atwych w utrzymaniu czystoci materiaów przyjaznych
dla rodowiska naturalnego, które mog
by recyklingowane;
Ŷpokrywa, która moe by w caoci wysuwana, ze ci
ta kraw
dzi, która uatwia
utrzymanie w czystoci;
Ŷmoliwo mycia pojemników
w zmywarce;
Ŷspecjalny przycisk zwalniany stop, który
dopasujemy do wszystkich frontów. Mona bez dotykania brudn doni otworzy
szafk
z pojemnikami do mieci.
Niektórzy producenci maj w ofercie
specjalne szu
ady, przeznaczone do
szafek zlewozmywakowych. W tego typu
szu
adach mona zaaranowa wygodny schowek na praktyczne przedmioty przechowywane w kuchni. Dodatkowo pojemniki na odpady mog by
idealnie dopasowane do szu
ady. Niektórzy producenci rezygnuj z widocznych prowadnic, co optycznie dopasowuje pojemniki do szu
ady.
Fot. Franke
ŶZ uszami
Szafka zlewozmywakowa to najczstsze miejsce, w którym wikszo z nas
planuje umieszczenie koszy na mieci.
To jednak niejedyne wykorzystanie tej
szafki. Jest to miejsce, w którym obok
systemów sortowników przechowujemy
rónego rodzaju akcesoria do sprztania lub inne niezbdne kuchenne przedmioty, np. szufelki lub cierki. Dlatego
te sortowniki mona czy z innymi
akcesoriami, eby stworzy maksymalnie zaplanowane miejsce do przechowywania. Systemy sortowania odpadów
s zaprojektowane tak, aby umoliwi
najwygodniejszy sposób usuwania odpadów kuchennych z powierzchni roboczej. Modele proponowane przez producentów cz ergonomiczny ksztat,
umoliwiajcy wkomponowanie w kady rodzaj kuchni, z najwiksz funkcjonalnoci. Modele sortowników dostpne na rynku mog by montowane w ju
istniejcych szafkach, a take mog by
elementem zabudowanej kuchni. Sortowniki dopasowane s do szafek tradycyjnych o szerokoci 40, 45, 60 i 90
cm, a take do szafek naronych. Systemy do organizacji odpadów mona zaplanowa ju na etapie projektu,
ale równie mona doposay ju gotowe kosze na mieci. Sortowniki gwarantuj optymalne wykorzystanie przestrzeni, a take, co w kuchni bardzo wane,
uawiaj utrzymanie szu
ady w czystoci. Sortowniki do odpadów, wbrew pozorom, gwarantuj wiele ciekawych,
a przede wszystkim funkcjonalnych
rozwiza. Co wicej, wielu producentów proponuje cae systemy zintegrowane z szu
adami, co jeszcze bardziej
zwiksza komfort uytkowania. Szu
ady
s tak zaprojektowane, e mona w nich
z atwoci umieci nawet kilka elementów. Jednym z ciekawszych rozwiza, które uatwia korzystanie z szu
ady
zlewozmywakowej, jest system otwierania, np. za pomoc jednego dotknicia biodrem lub kolanem. Wystarczy dotkn, eby szu
ada si otworzya, nie
trzeba dotyka brudn rk frontu, eby
SIMPLEHUMAN ST2002
cach czy warzywach lub zepsute produkty. To idealne rozwizanie w restauracjach,
w których nie powinno zabrakn wanie
takich produktów. Rynek cay czas si
rozwija. By moe ju niedugo kady materia
b
dzie mia specjalny worek odpowiadajcy
potrzebom rynku. Warto jednak pami
ta,
e rodowisko mamy jedno, tote tak wana jest odpowiednia organizacja odpadów.
Dlatego przy wyborze odpowiedniego worka
uytkownik powinien kierowa si
nie tylko rodzajem kosza, ale take odpadów, które najcz
ciej pojawiaj si
w jego domu,
mieszkaniu czy ogrodzie.

Podobne dokumenty