Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych

Komentarze

Transkrypt

Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych
Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA
Źródło:
http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/fundusz-azylu-migracji/13021,Mozliwosc-finansowania-szkolen-i-stazy-dl
a-cudzoziemcow-ze-srodkow-Europejskiego.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 03:26
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Możliwość finansowania szkoleń i staży dla cudzoziemców ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
W związku z niekwalifikowalnością wydatków na staże i szkolenia zawodowe dla cudzoziemców w ramach
Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) informujemy, że w perspektywie finansowej 2014–2020 istnieje
możliwość finansowania powyższych działań w ramach programów operacyjnych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).
Z EFS mogą być finansowane projekty kierowane do grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a w przypadku
przedsięwzięć wskazujących inną grupę docelową, konieczne będzie zachowanie zasady niedyskryminacji m.in. w
odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych. W związku z tym osoby posiadające status cudzoziemca w Polsce mogą
korzystać ze wsparcia EFS w zakresie aktywizacji zawodowej, np. w formie szkoleń czy staży zawodowych.
Cudzoziemcy mogą korzystać zarówno ze wsparcia powiatowych urzędów pracy, które zgodnie z Ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kierują wsparcie do obywateli polskich poszukujących pracy oraz do cudzoziemców
zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne oraz ze wsparcia realizowanego przez inne podmioty wybrane w drodze konkursów przez wojewódzkie urzędy
pracy. Ponadto, w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym, cudzoziemcy mogą skorzystać również ze
wsparcia, o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na zasadach określonych w stosownych
wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Lista usług, które będą wspierane w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i ilość środków przeznaczona na
poszczególne rodzaje pomocy leżą w gestii poszczególnych urzędów marszałkowskich pełniących funkcję Instytucji
Zarządzających RPO. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się zatem do odpowiedniego urzędu
marszałkowskiego.
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 462

Podobne dokumenty