nauka i praca - Study Travel

Komentarze

Transkrypt

nauka i praca - Study Travel
NAUKA I PRACA
za granic¹
Au Pair
Nauka
Praca
Praktyki
www.praktyki.com.pl
GWEA
W o r k Ex p e r i e n c e
OSBAP
PAPA
Au Pair Care
PI M
Au pair Nauka Praca Praktyki zawodowe
Wielka Brytania Europa USA Australia
kraj
kod
nazwa programu
uwagi
strona
Europa
APE
Au Pair Europa
praca jako opiekunka do dzieci plus nauka języka
2-3
USA
APA
Au Pair America
praca jako opiekunka do dzieci plus nauka języka
4-5
Kanada
APC
Au Pair Canada
praca jako opiekunka do dzieci plus nauka języka
6
Kanada
WSCA
Work & Study Canada
praca w holiday resorts po ukończeniu kursu
6
Anglia
praca w hotelach, gastronomii i turystyce
7-8
Anglia
WATUK Work & Travel UK
Hospitality
Work & Travel UK
Amusement Parks
Work & Travel UK
Agriculture Programme
Work & Travel UK
Manufacturing Programme
WSUK
Work & Study UK
praca po ukończeniu kursu językowego
9-12
Anglia
E2WUK English2Work
praca w hotelach, barach + kurs językowy
13
Anglia
Internship + Work Placement Programme UK
praca plus praktyki w firmach – niepłatne
14
Anglia
INTWP
UK
PEPUK
Professional English Programme
kurs + praktyki w firmach - niepłatne
15
Anglia
IWTUK
International Work Trial
praktyki w firmach - niepłatne
16
Anglia
INTUK
Internship UK
profesjonalne praktyki w firmach - niepłatne
17
Irlandia
WATIE
Work and Travel Irlandia
praca w sklepach, barach, gastronomii itp.
18
Irlandia
INTIE
Internship Ireland
praktyki w firmach - niepłatne
19
Irlandia
WSIE
Work/Study Irlandia
praca plus kurs językowy
20
Irlandia
DPIE
Demi Pair Irlandia
praca jako opiekunka plus kurs językowy
21
Francja
INTF
Work Placement Programme
płatne praktyki w hotelach
internet
Niemcy
INTD
Kurs Niemieckiego & Praktyka
niepłatne praktyki w firmach
internet
USA
WTUS
Work and Travel
wakacyjna praca plus zwiedzanie
22
USA
INTUS
Internship Program
niepłatne staże w firmach
internet
USA
HTUS
Hotel Traineeship
płatne staże w hotelach
23
Australia PTAU
Paid Traineeship 416 VISA
praktyki w firmach - płatne
internet
Australia WSAU
Work/Study
praca podczas kursu lub studiów
24-25
Australia INTAU
Internship Australia
praktyki w firmach - niepłatne
24-25
Cypr
HAP
Professional Development Programme
płatne praktyki w hotelach, usługach itp
26-27
Azja, AP
VOL
Volunteer Programme
Wolontariat, nauka języka, podróże – Azja, Ameryka Płd
internet
praca w parkach rozrywki
praca na farmach i przy zbiorach
praca w fabrykach, magazynach, składach itp.
Karta zgłoszeniowa, umowa
internet
Cennik programów
internet
Lista oddziałów, biur i agentów
internet
AU PAIR AMERICA
jest uczęszczanie na kurs językowy lub zawodowy do collegu
podczas pobytu.
Warunki udziału:
•
wiek 18 – 26 lat, ukończona szkoła średnia
•
doświadczenie w
opiece nad dziećmi ( u rodzin
prywatnych, praca w harcerstwie, na obozach dziecięcych
STUDY TRAVEL przy współpracy fundacji AuPairCare
lub młodzieżowych, itp. )
zaprasza młode osoby do wyjątkowo atrakcyjnego programu
AU PAIR AMERICA, dającego szansę na wyjazd do USA,
poznania stylu życia amerykańskich rodzin, spotkania nowych
•
dobra znajomość języka angielskiego
•
odpowiedzialny/a,
dojrzały/a,
niepalący/a,
dostosować się do nowego środowiska i
przyjaciół oraz doskonałego opanowania języka angielskiego.
umiejący/a
nawiązywać
kontakty z nowymi ludźmi, stanu wolnego
Au-pair pracuje jako opiekunka do dzieci i zarabia na swoje
•
utrzymanie i naukę. Au-pair jest członkiem rodziny, wspólnie je
prawo jazdy
posiłki, obchodzi święta, wyjeżdża na wakacje. Po zakończeniu
programu ma miesiąc na zwiedzanie Stanów. AuPairCare jest
jedną z sześciu fundacji uprawnionych przez rząd amerykański
do organizowania programów au-pair. Do tej pory wzięło w nim
udział kilkanaście tysięcy młodych osób z całego świata, od
kilku lat w programie mogą brać również osoby z Polski.
Fundacja zatrudnia ponad 200 regionalnych koordynatorów
Warunki pracy:
programu z całych Stanów, którzy na miejscu przeprowadzają
rekrutację rodzin zainteresowanych przyjęciem au-pair z
•
zagranicy. Po przyjeździe koordynatorzy spotykają się z au-pair
praca ok. 45 godzin tygodniowo, max. 10 godzin dziennie,
wolne soboty i niedziele
i jej rodziną sprawdzając warunki na miejscu. Rolą
•
regionalnego koordynatora jest ciągła pomoc i monitorowanie
obowiązki au-pair to: opieka nad dziećmi oraz proste prace
domowe
przebiegu programu, a także organizowanie cyklicznych
spotkań i imprez kulturalnych dla wszystkich operek
Warunki programu:
pozostających pod ich opieką. Program au pair America
rozpoczyna się od 4 dniowego pobytu w Nowym Jorku, gdzie
spotykają się operki z całego świata. Hotel oraz częściowe
wyżywienie jest opłacone przez fundację amerykańską. W
trakcie warsztatów przeprowadzane jest intensywne szkolenie
dotyczące aspektów pedagogicznych opieki nad dzieckiem,
kultury i stylu życia rodzin amerykańskich, udzielania pierwszej
pomocy, itp., jest również czas wolny na zwiedzanie Nowego
Jorku. Po zakończeniu programu szkoleniowego uczestnicy
wyjeżdżają do swoich rodzin i są przez nie odbierani na
•
samodzielny pokój, pełne wyżywienie
•
ubezpieczenie medyczne
•
opłacony bilet lotniczy w obie strony
•
stypendium na kurs językowy lub zawodowy – 500 $
•
kieszonkowe miesięczne – 560 $
•
4 - dniowe szkolenie w Nowym Jorku
•
opieka lokalnego koordynatora
•
udział w spotkaniach i zajęciach organizowanych dla
wszystkich au-pair
lotnisku. Warunkiem uczestnictwa w programie au-pair America
•
wiza pobytowa „J-1 cultural exchange visa ‘’
•
miesiąc na zwiedzanie USA
2
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
•
przeczytanego artykułu. Ostatnia część to rozmowa w języku
2 tygodnie płatnego urlopu
angielskim na tematy rodzinne, zainteresowania, motywy
wyjazdu do USA, plany na przyszłość, ok. Całość trwa ok. 3-4
Okres wyjazdu: 12 miesięcy
godziny
Etap II: wypełnianie dokumentów. Następnie osoba pobiera z
Lista wymaganych dokumentów:
naszego biura komplet oryginalnych dokumentów. Prosimy o
staranne
i kompletne wypełnienie dokumentów czarnym
•
karta zgłoszeniowa
długopisem i przycięcie wszystkich dodatkowych stron do
•
6 zdjęć paszportowych "uśmiechniętych"
formatu papieru amerykańskiego. Pamiętaj, rodzina Cię nie zna
•
karta zdrowia i szczepień
i na podstawie otrzymanych dokumentów ocenia Ciebie i
•
2 listy referencyjne dotyczące opieki nad dziećmi, listy
podejmuje decyzje o zatrudnieniu. Wszystkie dokumenty
mogą pochodzić od rodziców dzieci, którymi kandydat/ka
wypełnia się w języku angielskim na oryginalnych drukach biura
się opiekowała
au-pair. Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z
1 list referencyjny –opinia - opinia osoby dobrze znającej
amerykańską instrukcją.
kandydata/kę
Etap III: rozmowa telefoniczna z rodziną. Po wypełnieniu i
list do rodziny opisujący twoją rodzinę, rodzeństwo,
złożeniu dokumentów, zostają one wysłane do naszego biura
zainteresowania, obecne zajęcie, plany na przyszłość, opis
za granicą, a dalej do regionalnych przedstawicieli, którzy
doświadczeń w kontaktach z dziećmi, cel wyjazdu jako au-
przedstawiają aplikacje potencjalnym rodzinom. Jeśli rodzina
pair
jest
•
•
•
album rodzinny
to 3-5 zdjęć kandydata/ki z
dziećmi i
zainteresowana
zatrudnieniem
kandydata/ki,
bezpośrednio do domu. W tym okresie
dzwoni
kandydat/ka może
rodziną: w trakcie zabaw, czytania książki, z rodzicami i
spodziewać się telefonów od zainteresowanych rodzin, warto
rodzeństwem - z krótkim opisem
więc przygotować się wcześniej na taką rozmowę.
•
zaświadczenie o niekaralności
Etap IV: formalności wizowe i wyjazdowe. Jeśli rodzina
•
kserokopie dokumentów:
zdecyduje się przyjąć kandydata/kę przysyłany jest przydział
ostatniego świadectwa lub
dyplomu, aktu urodzenia, paszportu (strona ze zdjęciem),
do
rodziny ( placement )
oraz druk wizowy IAP-66, na
prawa jazdy
podstawie którego osoba ubiega się o wizę J-1. Study Travel
pośredniczy w wizowaniu paszportów do USA uczestników
programu. Po ustaleniu daty rozpoczęcia programu przysyłany
jest bilet lotniczy. Pobyt w USA rozpoczyna się od 4 dniowego
szkolenia, na którym spotykają się au-pairki z całego świata.
Procedura kwalifikacyjna:
Etap I: test i rozmowa. Jeśli osoba zdecyduje się na wyjazd
prosimy o umówienie się na
test psychologiczny i językowy
Opłaty:
oraz rozmowę w języku angielskim. Test psychologiczny w
języku angielskim to seria pytań-sytuacji na które należy
wybrać jedną odpowiedź (można korzystać ze słowników). Test
językowy to pytania, tłumaczenie, streszczenie wcześniej
•
opłata za postępowanie kwalifikacyjne płatna jest w ratach
•
warunkiem udziału w programie jest wpłacenie
zwracanej
po
zakończeniu
3
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
kaucji
programu
AU PAIR EUROPA
Au- pair dosłownie znaczy „do pary” i jest powszechnie
Warunki udziału:
przyjętym terminem określającym pobyt młodych osób za
•
wiek min. 18 lat, ukończona szkoła średnia
granicą. Podczas pobytu u rodziny goszczącej au-pair zarabia
•
osoba znająca język w stopniu średnim (co najmniej 2-3
na swoje utrzymanie i naukę pracując jako opiekunka do
lata nauki )
dzieci i wykonując proste prace domowe około 30-35
•
lubiąca dzieci i posiadająca doświadczenie w kontaktach z
godzin tygodniowo za co otrzymuje kieszonkowe w
nimi
ustalonej z rodziną wysokości. Program au-pair to wyjazdy w
obozach dziecięcych lub młodzieżowych )
celu nauki i doskonalenia języka obcego, doskonała szansa
•
na poznanie kultury, obyczajów i obcego języka, dlatego też
( opieka nad dziećmi, praca w harcerstwie, na
niepaląca, umiejąca dostosować się do nowego środowiska
i nawiązywać kontakty z nowymi ludźmi
w trakcie pobytu au-pair ma możliwość uczęszczania na kurs
języka obcego, który z reguły sama opłaca. Koszt kursu to ok.
Warunki pracy:
¼ miesięcznego kieszonkowego. Podczas pobytu za granicą
•
au-pair pozostaje pod opieką miejscowego biura au-pair. Wizy
praca ok. 30-35 godzin tygodniowo - opieka nad dziećmi
oraz proste prace domowe
au-pair wydawane są przez konsulaty poszczególnych
państw na podstawie dokumentów, które au-pair otrzymuje od
rodziny zagranicznej. Wyjazdy odbywają się na podstawie
zasad określonych przez konwencję Rady Europy pt.
European Agreement on Au-Pair Placement.
•
samodzielny pokój, pełne wyżywienie
•
ubezpieczenie medyczne (oprócz Hiszpanii i Włoch)
•
wiza au-pair
•
kieszonkowe ok. 200-350 euro; 180-240 funtów na miesiąc
•
urlop 1-2 tygodnie ( przy wyjeździe na rok )
Okres wyjazdu: wyjazdy krótkie 2-5 miesięcy
wyjazdy długie: 6-12 miesięcy
UWAGA ! wyjazdy wakacyjne do dowolnego kraju z zadeklarowanym
językiem; wyjazd powinien nastąpić w okresie od połowy czerwca do
połowy października, kiedy kandydatka musi być dyspozycyjna;
kandydatki muszą umieć pływać i jeździć na rowerze, wskazane prawo
jazdy; ubezpieczenie we własnym zakresie;
zawsze
jest
możliwy.
Liczba
miejsc
udział w kursach nie
ograniczona.
Zgłoszenia
przyjmujemy do końca marca.
Warunki programu w poszczególnych krajach:
Znając język
kraj
max. wiek
angielski
Wielka Brytania, Irlandia
27
Belgia, Holandia
26
Dania, Szwecja
29
Włochy
29
Majorka/Hiszpania
29
niemiecki
Niemcy/ Austria
24/ 28
francuski
Francja
29
Belgia
26
włoski
Włochy
29
hiszpański
Majorka, Hiszpania
29
Adresatki:
Au-pair to przede wszystkim maturzystki, absolwentki szkół
średnich, szkół pomaturalnych, kolegiów językowych, studentki,
osoby dobrze znające język obcy i chcące podnieść swoje
kwalifikacje językowe. W programie mogą uczestniczyć również
chłopcy.
4
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
obcym,
•
karta zgłoszeniowa
•
list do rodziny opisujący twoją rodzinę, rodzeństwo,
formularzach
czarnym
Procedura kwalifikacyjna:
zainteresowania, obecne zajęcie, plany na przyszłość,
•
doświadczenia w kontaktach z dziećmi, itp
•
1 zdjęcie paszportowe "uśmiechnięte"
•
album rodzinny
Jeśli osoba zdecyduje się na wyjazd wypełnia skróconą
kartę zgłoszeniową, podpisuje umowę i pobiera z naszego
biura komplet oryginalnych dokumentów do wypełnienia. W
to 2-3 zdjęcia kandydatki z
dziećmi i
międzyczasie umawiamy kandydatkę na test językowy i
rodziną: w trakcie zabaw, czytania książki, z rodzicami i
rozmowę.
rodzeństwem - z krótkim opisem
•
Po złożeniu wypełnionych dokumentów, zostają one
1-2 listy referencyjne dotyczące opieki nad dziećmi, listy
wysłane do naszego biura za granicą, który przedstawia
mogą pochodzić od rodziców dzieci, którymi kandydatka się
podanie potencjalnym
opiekowała. Mile widziane są zaświadczenia o opiece nad
zainteresowana kandydatką dzwoni do niej do domu lub
grupą kolonijną, pracy w szkole lub przedszkolu i inne.
umawia się na rozmowę telefoniczną.
Ważne jest by listy te były napisane lub przetłumaczone na
•
rodzinom. Jeżeli rodzina jest
Jeżeli wynik rozmowy jest pozytywny i rodzina chce
język obcy (niekonieczne tłumaczenie przysięgłe - można
zatrudnić dziewczynę przysyła swoją ofertę, z którą zostaje
poprosić
zapoznana kandydatka. Po obopólnej akceptacji rodzina
nauczyciela
tłumaczeniu
języka
powinny
o
przetłumaczenie,
znajdować
się
dane
na
osoby
przysyła
tłumaczącej), może być również opinia nauczyciela lub
akt
wraz
urodzenia
z
•
tłumaczeniem
oficjalne zaproszenie, z którym kandydatka
zgłasza się do ambasady po wizę.
wychowawcy albo pracodawcy
•
oryginalnych
długopisem.
Lista wymaganych dokumentów:
•
na
przysięgłym
Po ustaleniu daty wyjazdu zawiadamiamy biuro au-pair za
granicą o dacie i miejscu przyjazdu dziewczyny. Rodzina
(wymagane przez niektóre kraje, przy staraniu się o wizę
odbiera au-pair z dworca.
au-pair )
•
zaświadczenie
o
niekaraloności
(wymagane
przez
niektóre kraje przy ubieganiu się o wizę )
•
zaświadczenie o stanie zdrowia - wydane w języku
obowiązującym w danym kraju, stwierdzające dobry stan
zdrowia fizycznego i psychicznego,
•
kserokopie dokumentów:
ostatniego świadectwa lub
dyplomu, paszportu (strona ze zdjęciem), prawa jazdy
( jeśli się je posiada )
Opłaty:
Prosimy o staranne i kompletne wypełnienie dokumentów.
•
Pamiętaj, rodzina Cię nie zna i na podstawie otrzymanych
dokumentów
ocenia
Ciebie
i
podejmuje
decyzje
opłata
za postępowanie kwalifikacyjne i znalezienie
rodziny płatna jest w ratach
o
zatrudnieniu. Wszystkie dokumenty wypełnia się w języku
•
dodatkowe koszty: bilet na podróż, opłaty wizowe i koszty
tłumaczenia
przysięgłego,
jeśli
5
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
konieczne
PRACA W KANADZIE – WORK & STUDY / AU PAIR
Informacje o programie WORK & STUDY CANADA:
Informacje o programie AU PAIR CANADA:
intensywny kurs języka angielskiego w szkole w
Kandydaci na au-pair do Kanady otrzymują wizę Live –in
Vancouver
Caregiver visa ( wiza dla opiekunów ). Warunki wizy nie
•
odbiór z lotniska, test materiały do nauki
przewidują maksymalnego limitu wiekowego, ale najczęściej
•
8 tygodniowy kurs Set up to Work and Study (
akceptowane są osoby w wieku 22-40 lat. Program przewiduje
•
przygotowanie do pracy, interview, konsultacje itp.)
również wyjazdy do opieki nad osobami starszymi,
•
zakwaterowanie u rodziny podczas szkolenia
niepelnosprawnymi itp. Po 24 miesiącach pracy, osoba może
•
przejazd z Vancouver do miejsca pracy
starć się o pobyt staly w Kanadzie.
•
znalezienie pracodawcy ( głównie w holiday resorts Rocky Mountains)
Warunki udziału:
praca ok. 30-40 godzin tygodniowo ( stawka 8-12 $ za
wiek ok. 22-40 lat, ukończona szkoła średnia
godzinę); w szczycie sezonu do 52 godzin,
doświadczenie w opiece nad dziećmi min. 1 rok w przeciągu
zakwaterowanie odliczane od pensji ok. 6-13 $ za
ostatnich 3 lat
dobę
dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego
•
czas trwania programu: 8-10 miesięcy
doskonale referencje, dobry stan zdrowia
•
wiek: 18-35 lat, znajomość -10 języka na poziomie
•
•
komunikatywnym ·
Warunki programu:
•
przelot do Vancouver opłaca uczestnik
• praca ok. 45 godzin tygodniowo, max. 10 godzin dziennie,
•
W wariancie średnio - optymistycznym zarobić można
wolne soboty i niedziele
• obowiązki au-pair to: opieka nad dziećmi oraz proste prace
ok. 750 $ miesięcznie po potrąceniu podatków i
domowe
kosztów utrzymania; w wariancie optymistycznym
•
zarobić można ok. 1150 $ miesięcznie po potrąceniu
• samodzielny pokój, pełne wyżywienie
podatków i kosztów utrzymania
• ubezpieczenie medyczne kandydat opłaca we własnym
zakresie
Oferujemy podobny program z nauka w Toronto
• bilet lotniczy kandydat opłaca we własnym zakresie
• opieka lokalnej agencji au-pair
• pomoc w zalegalizowaniu pobytu i emigracji do Kanady
• wiza pobytowa Live –in Caregiver Visa
• zarobki ok. 8 $ brutto na godzinę - po opłaceniu podatków I
utrzymania zostaje ok. 800-900 $ miesięcznie ( w niektórych
przypadkach rodziny mogą zaoferować wyższe
wynagrodzenie do 1200 $ , jeśli kandydat posiada wyjątkowe
doświadczenie )
• Okres wyjazdu: 12 -24 miesiące ( po tym okresie osoba
może ubiegać się o pobyt stały – emigrację)
6
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
PRACA W ANGLII – WORK & TRAVEL UK
Informacje o programie:
Program ten przygotowany jest dla młodych ludzi z dużą chęcią
do pracy oraz rozszerzenia znajomości języka angielskiego.
Program daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń
zawodowych i umiejętności językowych, a także poznania
kultury Wielkiej Brytanii. Stanowisko uzależnione jest od
wcześniejszego doświadczenia zawodowego, a także od
znajomości języka angielskiego. Program oferowany jest
głównie w sektorach:
Oferujemy pracę, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie
medyczne, urlop i wynagrodzenie.
Hotele oferują pracę na następujących stanowiskach:
Receptionist, Reservations, Shift Leaders, Head Receptionist;
Waiting Staff, Bar Staff, Restaurant Supervisors; C&B Porters,
Supervisors, C&B coordinators, Banqueting Staff; Duty
Housekeepers, Assistant Housekeepers, Chambermaids;
Sports and Leisure, Security, Lifeguargs. Na farmach
rodzaj
najczęściej oferowane stanowiska to picker ( zbieracz), ale
wymagany poziom
również operator maszyn rolniczych. W fabrykach oferowane
znajomości języka
Hospitality and Catering
stanowiska to assembly line worker, technik. W parkach
średniozaawansowany
rozrywki uczestnicy najczęściej pracują jako: bileter, opiekun
Sektor hotelarsko
obiektów rozrywkowych, sprzedawca, w kasynach, punktach
gastronomiczny
Manufacturing
gastronomicznych itp.
podstawowy
Zakłady, fabryki
Warehouse
podstawowy
Składy, magazyny
Agriculture
podstawowy
farmy
Amusement Parks
średniozaawansowany
Parki rozrywki
Warunki udziału:
wiek : 18–35 lat
znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym lub
średniozaawansowanym
przygotowanie i chęć do pracy
umiejętność dostosowania się do nowego środowiska
7
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
UWAGA ! w przypadku wyjazdów wakacyjnych do hoteli
MANUFACTURING PROGRAMME ( FABRYKI)
wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego ( IELTS
min. 5.0) oraz doświadczenie w branży hotelarsko –
W ramach programu oferujemy pracę w fabrykach,
gastronomicznej ( np. praca w pubie ). Najszybciej oferty
hurtowniach, przy liniach produkcyjnych.
znajdują osoby, które spełniają powyższe warunki oraz gotowi
Wyjazdy od sierpnia – października na 3-6 miesięcy
są do wyjazdu w pierwszej połowie czerwca / od sierpnia na
min. 3 miesiące. W przypadku wyjazdów dłuższych
Warunki programu:
doświadczenie nie jest wymagane, gdyż pracodawcy mają czas
zaoferować odpowiednie przeszkolenie. Wyjazdy do ośrodków
wypoczynkowych możliwe są tylko w sezonie, natomiast do
hoteli przez cały rok.
Warunki programu:
Miejsce
Wielka Brytania
Praca
Prace fizyczne, manualne
Zarobki
Ok. 5-7 funtów na godzinę
Daty rozpoczęcia
Sierpień - październik
Czas trwania
3-4-6 miesięcy w zależności od
pracodawcy
Zakwaterowanie
• czas pracy: ok. 30-45 godzin tygodniowo
45-60 funtów na tydzień
• zmiany: większość stanowisk wymaga pracy na zmiany
AMUSEMENT PARKS (PARKI ROZRYWKI)
• kwalifikacje: niektóre stanowiska wymagają kwalifikacji, w
niektórych oferowane jest przeszkolenie; wcześniejsze
Program skierowanych jest do ludzi modych w wieku 19-28 lat
doświadczenie i poziom języka ma wpływ na rodzaj
z dobrą znajmością języka angielskiego, komunikatywnych,
stanowiska
pogodnych i otwartych na ludzi oraz dzieci. Oferujemy pracę w
• dojazd: uczestnik pokrywa koszty dojazdu do Anglii
jednym z największych parków rozrywki w Europie. Stanowiska
• ubezpieczenie: uczestnicy objęci są publiczną opieką
pracy sa oferowane w nastepujących departamentach: Park
Catering, Casino, Theater, Retail, Ticket Sales, Children’s’
zdrowotną w ramach NHS
Rides, Ride Operations and Arenas. Obiekt jest czynny od
• urlop: okres i długość urlopu zależy od pracodawcy i
lutego do poczatku listopada. W sezonie zatrudnia ok. 1500
zajmowanego stanowiska
osób i jest odwiedzany przez ok. 6 milionów turystów rocznie.
• zakwaterowanie: większość hoteli/farm oferuje
zakwaterowanie na miejscu lub w pobliżu miejsca pracy;
Na jego terenie znajduje się ok. 140 obiektów rozrywkowych,
możliwe jest również zakwaterowanie poza miejscem pracy;
50 punktów gastronomicznych oraz 20 sklepów. Uczestnicy są
niektóre hotele nie pobierają opłaty tylko odciągają pewną
zakwaterowani w pomieszczeniach dla personelu;
opłatę od wynagrodzenia, hotele które oferują
zakwaterowanie kosztuje ok. 40-50 funtów tygodniowo.
zakwaterowanie na miejscu mogą pobierać opłatę ok. 23
Uczestnicy otrzymuja wynagrodzenie w kwocie 4.85 funta na
funty na tydzień za zakwaterowanie i ok. 25 funtów za
godzine plus bonus 0.35 Ł za każdą przepracowasna godzinę.
wyżywienie
Wyjazdy są od czerwca do poczatku listopada. Podania
uczestników, którzy zadeklarują wyjazd do 6 listopada będą
• wynagrodzenie: stawka godzinowa to ok. 5-6 funtów na
godzinę dla osób powyżej 21 lat; zarobki zależą od wieku,
rozpatrywane w pierwszej kolejności.
doświadczenia, ilości godzin, stanowiska, napiwków,
AGRICULTURE PROGRAMME ( FARMY)
wydajności itp.
Program przeznaczony jest dla młodych osób w wieku od 19 do
35 lat. Praca na farmach w Wielkiej Brytanii przy zbiorze
Czas trwania: wyjazdy wakacyjne: min. 3 miesiące
truskawek od 9 do 16 tygodni. Praca ok. 40 godzin tygodniowo;
wyjazdy w ciągu roku min. 6 miesięcy
zarobki ok. 4-5 funtów na godzinę w zależności od wydajności.
hotele min. 4 miesiące; holiday villages/parks min. 3 miesiące
Pracodawca zapewnia zakwaterowanie przy farmie w
przyczepach kampingowych lub pomieszczeniach dla
Lista dokumentów:
pracowników. Zakwaterowanie kosztuje ok. 25 funtów na
karta zgłoszeniowa, 1 zdjęcie paszportowe
tydzień plus 8 funtów na energię elektryczną, TV, sprzęt, social
curriculum vitae, list motywacyjny
club. Nie jest wymagana znajomość języka angielskiego oraz
1-2 listy referencyjne ( konieczne w przypadku wyjazdów na
doświadczenie, jedynie predyspozycje i zdolność do pracy
min. 6-12 miesięcy)
fizycznej. Cena zależy od terminu zgłoszenia. Liczba miejsc
zaświadczenie o stanie zdrowia
ograniczona.
8
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK & STUDY LONDON
PAKIETY/OFERTA PRACA-NAUKA
Pakiet Brazowy
Kurs wieczorowy w akredytowanej szkole : 4 tygodnie
Rejestracja pracownicza w Home Office
Pomoc w otwarciu rachunku bankowego w Angli
Pomoc w uzyskaniu National Insurance Number
Pomoc w znalezieniu pracy
1 tygodniowe zakwaterowanie i dalsza porada
Informacje o programie:
Program umożliwia połączenie kursu językowego
z pracą. Wiele osób przybywających do Londynu
nie zdaje sobie sprawy, że bez wsparcia i pomocy
na początku trudno jest znaleźć pracę. Nasza
szkoła oferuje pomoc nie tylko w nauce języka
angielskiego,
ale
również
znalezienie
zakwaterowania w apartamentach studenckich,
znalezienie pracy, pomoc w wyrobieniu National
Insurance Number czy CIS, zniżki na transport,
pomoc w otwarciu rachunku bankowego, zniżki w
opłatach lokalnych itp. Renomowana szkoła
języka angielskiego w Londynie proponuje
ciekawe
rozwiązanie
dla
wszystkich
zainteresowanych pobytem w Anglii. Jest to
specjalna oferta dla osób w każdym wieku,
chcących podjąć naukę na kursie języka
angielskiego, zdobyć pracę oraz rozpocząć życie w
Wielkiej Brytanii. Szkoła przygotowała trzy
pakiety, które służą pomocą w załatwieniu
formalności związanych z przyjazdem do Anglii,
znalezieniu ciekawej oferty pracy czy podjęcia
dalszej nauki w Londynie. Taka pomoc ułatwi
każdemu z uczestników programu szybkie
zaklimatyzowanie się w nowym miejscu.
Pakiet Srebrny
Kurs wieczorowy w akredytowanej szkole : 14 tygodni I
dodatkowe sobotnie lekcje- “Angielski dla pracujacych”
Rejestracja pracownicza w Home Office
Pomoc w otwarciu rachunku bankowego w Angli
Pomoc w uzyskaniu National Insurance Number
30% znizka na transport (oszczedzasz rocznie £430!)
Pomoc w znalezieniu pracy
1 tygodniowe zakwaterowanie i dalsza porada
Pakiet Zloty
Kurs wieczorowy w akredytowanej szkole : 14 tygodni i
dodatkowe sobotnie lekcje - “Angielski dla pracujacych”
Rejestracja pracownicza w Home Office
Pomoc w otwarciu rachunku bankowego w Angli
Pomoc w uzyskaniu National Insurance Number
30% znizka na transport (oszczedzasz rocznie £430!)
Pomoc w znalezieniu pracy
1 tygodniowe zakwaterowanie i dalsza porada
Profesjonalne doradztwo w zakresie dalszej nauki
uniwersyteckiej i pouniwersyteckiej kariery zawodowej
Czy chcesz zdobyc lepsza prace?
Albo myslisz o tym aby podszkolic swoj
angielski po to aby zdobyc lepsza prace?
Nie wiesz co robic i gdzie zaczac?
Zapisz sie teraz a my poradzimy ci co robic
dalej. Specjalna oferta dla ciebie:
9
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK & STUDY EXETER
rozmów kwalifikacyjnych, informacje dotyczące studiów w
Wielkiej Brytanii, zajęcia z zakresu języka specjalistycznego,
szkolenie z zakresu BHP i Professional Training Basic Food
(wymaganego przy pracy w hotelach i restauracjach)
Warunki programu:
•
ukończone 18 lat
•
ukończenie
•
daty rozpoczęcia: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
•
znajomość
2
tygodniowego
obowiązkowego
kursu
językowego
języka
angielskiego
na
poziomie
średnio
zaawansowanym
•
zakwaterowanie na czas trwania kursu w hostelu
Czas trwania:
Minimalna długość obowiązkowego kursu językowego to 2
tygodnie.
Po kursie uczestnik rozpoczyna pracę.
Informacje o programie:
Lista wymaganych dokumentów:
- CV ze zdjęciem i list referencyjny w języku angielskim (jeśli
Program przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje
umiejętności językowe nie tylko
w
student je posiada)
szkole ale także w
- list motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia pracy w
codziennym życiu i pracy. Podjęcie pracy po lub podczas nauki
Anglii
pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania. Studenci mogą zarobić
- dojrzałość i motywacja do pracy
od 180 do 200 funtów na tydzień na różnych stanowiskach:
- karta zgłoszeniowa
Catering and Hospitality, Kitchen Porters, Room Service,
Waiting
Staff,
House
Keeping,
General
assistance
Opłata
in
Care
rozpoczyna
się
Assistance
kursem
in
nursing
homes.
przygotowującym
do
językowy
(60
godzin);
kwalifikacyjne z pracodawcami, znalezienie pracy, dowóz do
Program
pracy
kurs
zakwaterowanie w hostelu na czas trwania kursu, rozmowy
Restaurant, Bars & Pubs, Shop and Supermarket work, Office
Assistance,
obejmuje:
miejsca pracy oraz szkolenie BHP oraz Basic Food Hygiene
i
zakończone uzyskaniem odpowiednich certyfikatów.
podnoszącym znajomość języka. W trakcie kursu uczestnicy
programu biorą udział w dwóch szkoleniach zakończonych
Oferujemy
uzyskaniem certyfikatu: Basic Health and Safety Requirements
podobne
programy
w
Bournemouth, Edynburgu, Londynie.
oraz Basic Food Hygiene, ułatwiających znalezienie pracy.
Zajęcia dopasowane są do potrzeb pracujących studentów i
odbywają
się
rano,
popołudniu,
wieczorem i w
soboty.
Organizator pomaga w zdaniu egzaminów Cambridge lub
IELTS, wymaganych przy przyjęciu na brytyjskie uczelnie oraz
udziela informacji nt. możliwości podjęcia dalszych studiów.
Informacje o szkole:
Szkoła znajduje się w Exeter, uniwersyteckim mieście na
południu Anglii;
posiada nowoczesne pracownie, wspólną
świetlicę, kuchnię, barek, dostęp do internetu. Kurs obejmuje
60 godzin lekcyjnych i zawiera 30 godzin szkolenia wszystkich
umiejętności językowych oraz dodatkowo pisanie CV, techniki
10
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
Brighton,
WORK & STUDY LONDON
•
rozpoczęcie programu raz w miesiącu:
Lista dokumentów:
•
karta zgłoszeniowa
•
list do rodziny składający się
co najmniej ze 100 słów
(opisujący osobę kandydata, posiadane doświadczenie w
opiece nad dziećmi i w prostych pracach domowych,
wyjaśniający dlaczego będzie on dobrym kandydatem na
studenta tego programu).
•
dwie
poprawnie
wypełnione
przez
znajome
osoby
deklaracje (listy referencyjne) w j. angielskim.
Opłata obejmuje: naukę na kursie 15 lekcji w tygodniu
podczas trwania programu, zakwaterowanie u rodziny z pełnym
wyżywieniem
Procedura kwalifikacyjna:
•
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
przedpłatę na poczet kosztów programu
•
Informacje o programie:
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
Program Work/Study adresowany jest do młodych, aktywnych
planowanym rozpoczęciem programu
osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Program ten
•
łączy możliwość nauki języka angielskiego w londyńskiej szkole
są
tylko
za
kurs
i
wpisowe
do
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
posiadającej rekomendację British Council i pracy. Opłaty
pobierane
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
szkoły.
zgłoszeniowej);
Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem uczestnik kursu
•
otrzymuje w zamian za drobne prace domowe i opiekę nad
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
dziećmi.
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
dokonać pozostałej wpłaty
Warunki programu:
•
•
19 - 28 lat
•
kurs j. angielskiego (15 lek./tydz.)
•
praca ok. 15 godzin/tydzień - proste prace domowe,
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne
dokumenty do rozpoczęcia programu.
okazjonalnie opieka nad dziećmi, od poniedziałku do piątku
raz w tygodniu - wieczorem (może być w weekendy)
•
doświadczenie w opiece nad dziećmi
i w wykonywaniu
prostych prac domowych
•
dobra znajomość języka angielskiego
•
samodzielny pokój, pełne wyżywienie - 3 posiłki
•
własne kieszonkowe
Czas trwania:
•
8/12 tygodni
11
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK & STUDY EDYNBURG
- CV ze zdjęciem kolorowym i 2 referencje w języku
angielskim
- list motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia
pracy w Anglii
- dojrzałość i motywacja do pracy
- karta zgłoszeniowa
Opcje programu:
I opcja:
- 20 lekcji tyg. kursu języka angielskiego (45 min = 1
lekcja)
- pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia
- pomoc w zdobyciu umiejętności przechodzenia
rozmów kwalifikacyjnych
- zakwaterowanie na czas trwania kursu (rodzina lub
akademik) oraz pomoc w znalezieniu zakwaterowania
na czas trwania praktyk
- pomoc w otwarciu konta bankowego
II opcja:
- 30 lekcji tyg. kursu języka angielskiego (45 min = 1
lekcja)
- pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia
- pomoc w zdobyciu umiejętności przechodzenia
rozmów kwalifikacyjnych
- zakwaterowanie na czas trwania kursu oraz pomoc w
znalezieniu zakwaterowania na czas trwania praktyk
- pomoc w otwarciu konta bankowego
Informacje o programie:
program jest przeznaczony dla studentów szukających
połączenia kursu językowego z płatnymi lub nie
płatnymi praktykami z dziedziny: Accounting / Finance,
Activity Instructors, Administration, Building and
Construction, Healthcare, Media, Travel and Tourism,
Childcare, Hotel and Catering, Retail, Computing and
I.T., Law, Sales and Marketing. Program jest dla ludzi
pragnących zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności
językowe.
Co 4 tygodnie uczestnicy otrzymują raporty ze szkoły i
od pracodawcy o ich postępach w nauce i pracy. Na
zakończenie
programu
otrzymują
certyfikaty
ukończenia kursu i praktyk.
III opcja:
- 30 lekcji tyg. kursu języka angielskiego (45 min = 1
lekcja)
- pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia
- pomoc w zdobyciu umiejętności przechodzenia
rozmów kwalifikacyjnych
- zakwaterowanie na czas trwania kursu oraz pomoc w
znalezieniu zakwaterowania na czas trwania praktyk
- pomoc w otwarciu konta bankowego
- minimalna długość kursu i praktyk to 6 tygodni.
Uczestnicy programu podczas trwania kursu zostają
przedstawieni różnym pracodawcom.
- w niektórych przypadkach (np. praca w finansach)
wymagane jest zaświadczenie o nie karalności, które
będzie weryfikowane przez szkołę.
Warunki programu:
- ukończone 18 lat
- znajomość języka angielskiego na poziomie średnio
zaawansowanym (w przypadku praktyk wymagany jest
poziom wyższy średnio zaawansowanym, który będzie
sprawdzony przed rozpoczęciem praktyk)
- zakwaterowanie na czas trwania kursu u rodzin lub w
akademikach
IV opcja:
- dostępna między 23 maja a 9 lipca
- 20 lekcji tyg. kursu języka angielskiego (45 min = 1
lekcja)
- co tydzień spotkanie z osobą zajmującą się płatnymi
praktykami (minimum 5 tyg.) na międzynarodowej
letniej szkole lub na letnim obozie
- pełna integracja uczniów i nauczycieli
- szkoła pokrywa koszt dojazdu ze szkoły lub obozu do
miejsca pracy
- wymagane jest zaświadczenie o nie karalności
Czas trwania:
Minimalna długość obowiązkowego kursu językowego
to 4 tygodnie. Minimalna długość niepłatnych praktyk
to 2 tyg. Uczestnik programu chcący wziąć udział w
programie płatnych praktyk sam ustala z pracodawcą
czas ich trwania.
W trakcie kursu poprzedzającego praktyki studenci
spotykają
się
nie
interview
z
potencjalnymi
pracodawcami
Opłaty:
Wszystkie opcje zawierają opłaty za min. 4 tyg. kursu i
zakwaterowanie podczas trwania kursu.
Lista wymaganych dokumentów:
12
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
ENGLISH2WORK ANGLIA
·
·
·
·
·
wynagrodzenie w wysokości ok. 220-450 funtów na
miesiąc (w zależności od liczby godzin i wieku uczestnika)
wieczorny kurs w trakcie pracy (20 lekcji/tydz)
podczas stażu uczestnicy zakwaterowani są w hotelu, w
którym pracują
certyfikaty potwierdzające udział w kursach oraz odbyciu
stażu
opieka koordynatora programu
Czas trwania:
I opcja: 10 lub 16 tygodni; rozpoczęcie programu raz w
miesiącu
II opcja: minimum 16 tygodni; rozpoczęcie programu raz w
miesiącu
Lista dokumentów:
·
karta zgłoszeniowa, listy referencyjne, test językowy
·
curriculum vitae
Informacje o programie:
Ten program to doskonała droga do poszerzenie znajomości
języka angielskiego w jego naturalnym środowisku, a także
zdobycie nowych, cennych doświadczeń zawodowych.
Skierowany jest do osób młodych, poważnie myślących o
zdobyciu stażu pracy, odpowiedzialnych, otwartych na nowe
doświadczenia. Program oferowany jest w dwóch opcjach.
Jedna rozpoczyna się 3-tygodniowym intensywnym kursem
języka angielskiego, po czym następuje tygodniowy kurs
Essential Food Service prowadzony w ekskluzywnym hotelu
przez specjalistów. W ramach innej opcji student uczęszcza na
2-tygodniowy kurs języka angielskiego. Po ukończeniu tych
szkoleń uczestnicy odbywają staż w restauracjach lub hotelach
na stanowiskach: kelner, barman, portier, asystent,
recepcjonista. Podczas stażu uczestnicy uczestniczą również
we wieczornym kursie języka angielskiego ( dotyczy tylko opcji
drugiej).
Opłaty obejmują:
I opcja: kurs przed rozpoczęciem pracy, zakwaterowanie u
rodziny z dwoma posiłkami, znalezienie pracodawcy i nadzór
podczas programu
II opcja: kurs przez cały czas trwania programu,
zakwaterowanie przez 4 tygodnie u rodziny z 2 posiłkami,
znalezienie pracodawcy, opiekę podczas programu
Warunki udziału:
·
minimum 20 lat
·
znajomość języka minimum na poziomie
średniozaawansowanym
·
umiejętność dostosowania się do nowego środowiska
·
odpowiedzialność, pracowitość
Procedura kwalifikacyjna:
•
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
przedpłatę na poczet kosztów programu
•
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
planowanym rozpoczęciem programu
•
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
zgłoszeniowej); następnie skontaktujemy się z kandydatem
w celu umówienia rozmowy telefonicznej z przyszłym
pracodawcą i wkrótce poinformujemy czy kandydat został
zaakceptowany do programu
•
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
dokonać pozostałej wpłaty
•
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne
dokumenty do rozpoczęcia programu.
Warunki programu ( opcja I ):
·
rozpoczęcie 2-tygodniowym intensywnym kursem języka
angielskiego (28 lekcji/tydz.)
·
praca w hotelach, restauracjach, sklepach, centrach
konferencyjnych, supermarketach
·
wymiar godzinowy pracy 30-45 godzin/ tydz.
·
praca może być w systemie zmianowym
·
wynagrodzenie w wysokości ok. 220-720 funtów na
miesiąc (w zależności od liczby godzin i wieku)
·
certyfikaty potwierdzające udział w kursach oraz odbyciu
stażu
·
opieka koordynatora programu
Warunki programu ( opcja II ):
·
3-tygodniowym intensywnym kursem językowym (28
lekcji/tydz.)
·
tygodniowy kurs Essential Food Service (33 lekcje/tydz.)
·
praca w hotelu/restauracji na różnych stanowiskach
·
wymiar godzinowy pracy: 15-25 godzin/tydz.
13
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK PLACEMENT + INTERNSHIP ANGLIA
Informacje o programie:
•
Program ten przygotowany jest dla młodych ludzi z dużą chęcią
Czas trwania: uczestnik sam dostosowuje czas trwania np. 3-
do pracy oraz rozszerzenia znajomości języka angielskiego, jak
6 miesięcy pracy + 3 miesiące praktyk niepłatnych
zakwaterowanie opłaca sam uczestnik
również zainteresowanych profesjonalnym rozwojem
zawodowym, ale nie dysponującymi na początku
Zakwaterowanie:
wystarczającymi środkami aby utrzymać się w Wielkiej Brytanii.
·
Program daje możliwość zdobycia pieniędzy pozwalających
u rodziny angielskiej- w pokoju 1/2-osobowym, możliwość
korzystania z kuchni lub wyżywienia
odbyć niepłatne praktyki w firmie. Stanowisko uzależnione jest
·
od wcześniejszego doświadczenia zawodowego, a także od
akademik, mieszkanie, staff houses w hotelach,
mieszkania na farmach
znajomości języka angielskiego. Na początku oferujemy pracę
w następujących sektorach:
•
•
•
Lista dokumentów:
hospitality and catering ( hotele, pensjonaty, bary
•
karta zgłoszeniowa
restauracje, puby itp. na stanowiskach: barman, kelner,
•
2 zdjęcia
recepcjonista, pokojówka, porter itp.)
•
curriculum vitae, list motywacyjny
farms and musroom picking ( praca na farmach, zbiór
owoców, warzyw, sortowanie, grzybobranie )
Opłata obejmuje: znalezienie pracodawcy i nadzór podczas
factories ( prace nie wymagające kwalifikacji w fabrykach i
programu
warsztatach )
Procedura kwalifikacyjna:
·
Po jakimś czasie, gdy kandydat zdobędzie wystarczające
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
przedpłatę na poczet kosztów programu
fundusze rozpoczyna praktykę w firmie ( niepłatną); po jakimś
·
czasie pracodawca może zaoferować płatną pracę
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
planowanym rozpoczęciem programu
·
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
zgłoszeniowej); następnie skontaktujemy się z kandydatem
w celu umówienia rozmowy telefonicznej z przyszłym
pracodawcą i wkrótce poinformujemy czy kandydat został
zaakceptowany do programu
·
Warunki udziału:
•
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
znajomość języka angielskiego na poziomie
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
średniozaawansowanym
dokonać pozostałej wpłaty
•
przygotowanie i chęć do pracy
•
chęć dalszego doskonalenia zawodowego
•
umiejętność dostosowania się do nowego środowiska
•
otwartość, odpowiedzialność
·
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne
dokumenty do rozpoczęcia programu.
Warunki programu:
•
wymiar godzinowy pracy: 40-45 godz.; praktyk: 37,5 godz.
tygodniowo
•
wynagrodzenie w wysokości ok. 600- 800 funtów/miesiąc (
w zależności od wieku, ilości godzin i rodzaju pracy i np.
ewentualnych napiwków )
•
wcześniejsze doświadczenie i poziom języka ma wpływ na
rodzaj stanowiska
14
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
PROFESSIONAL ENGLISH PROGRAMME ANGLIA
Informacje o programie:
Jest to połączenie kursu językowego z niepłatnymi praktykami
w firmach zgodnie z profilem studiów.
Kurs obejmuje 15 tygodni nauki i 15 tygodni praktyk. Ten rodzaj
praktyk jest odpowiedni dla osób znających język angielski w
średnim stopniu. Program rozpoczyna się od 10 tygodniowego kursu języka angielskiego, po którym uczestnik
trafia do firmy zgodnie z profilem swoich studiów. Praktyka trwa
15 tygodni i jest niepłatna. Wymagana jest dobra znajomość
języka angielskiego. Po zakończeniu praktyki uczestnicy
odbywają 5 tygodniowy kurs, po którym mogą zdawać egzamin
Business English Cambridge Examination (BEC 1 - 3). Po
zakończeniu programu uczestnicy otrzymują Certificate of Work
Experience wydawany przez University of Cambridge.
Warunki programu:
•
Opłata obejmuje: kurs i praktyki
studenci i niedawni absolwenci studiów wyższych i
licencjackich, policealnych i pomaturalnych
•
znajomość języka w stopniu średnio zawansowanym
•
dojrzałość i motywacja do pracy
•
własne kieszonkowe
•
karta zgłoszeniowa
•
CV i list motywacyjny
•
zakwaterowanie u rodzin angielskich lub w mieszkaniach,
Procedura kwalifikacyjna:
•
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
przedpłatę na poczet kosztów programu
•
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
planowanym rozpoczęciem programu
•
akademikach
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
zgłoszeniowej)
Czas trwania:
•
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
15 tygodni kursy ogólnego i 15 tygodni niepłatnych praktyk
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
(razem 30 tygodni)
dokonać pozostałej wpłaty
•
Lista dokumentów:
•
karta zgłoszeniowa
•
3 zdjęcia
•
cv, list motywacyjny
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne
dokumenty do rozpoczęcia programu.
•
w trakcie kursu poprzedzającego praktyki studenci
spotykają się na interview z potencjalnymi pracodawcami
15
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
INTERNATIONAL WORK TRIAL ANGLIA
•
Informacje o programie:
II opcja: 1 tydzień kursu językowego + 3 tygodnie
niepłatnej pracy w prywatnej firmie
Program ten jest przeznaczony dla młodych osób w wieku
Lista dokumnetów:
16 - 19 lat, chcących doskonalić znajomość języka
angielskiego oraz mających małe lub wcale nie posiadających
•
karta zgłoszeniowa
doświadczenia zawodowego. Program ten jest bardzo
•
pisemne pozwolenie na pracę od rodziców
przydatny a jego efekty przynoszą korzyści w dalszej edukacji i
pracy zawodowej. Jest to niezwykła okazja do sprawdzenia
Opłaty obejmują:
swoich umiejętności językowych w prawdziwej pracy.
•
Program oferowany jest w dwóch opcjach:
I opcja: znalezienie pracodawcy, nadzór podczas
programu
I opcja: niepłatna praca w prywatnej firmie bez kursu
•
II opcja: kurs języka angielskiego i niepłatna praca w prywatnej
II opcja: j.w. oraz tygodniowy kurs, zakwaterowanie i
wyżywienie u rodziny podczas przez 4 tygodnie
firmie
Procedura kwalifikacyjna:
•
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
przedpłatę na poczet kosztów programu
•
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
planowanym rozpoczęciem programu
•
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
zgłoszeniowej
•
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
dokonać pozostałej wpłaty
•
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne
dokumenty do rozpoczęcia programu.
Warunki programu:
•
16 - 19 lat
•
znajomość języka na poziomie średniozawansowanym
•
własne kieszonkowe
•
proponowane stanowiska pracy to: pomocnik w sklepie,
pomocnik w biurach podróży i innych
•
uczestnicy tego programu nie mogą wybierać stanowiska
pracy, muszą zaakceptować oferowane przez szkołę
propozycje
•
dobra znajomość języka angielskiego
Czas trwania:
•
od 2 do 6 tygodni
•
I opcja: niepłatna praca w prywatnej firmie bez kursu
16
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
INTERNSHIPS ANGLIA
•
zakwaterowanie u rodziny angielskiej lub w akademikach
Informacje o programie:
Program niepłatnych praktyk jest przeznaczony dla studentów,
czas trwania:
absolwentów oraz młodych pracowników chcących nauczyć się
•
od 1 do 12 miesięcy
języka obcego oraz zdobyć doświadczenie zawodowe i
•
program jest dostępny przez cały rok
umiejętności niezbędne w dalszej karierze zawodowej.
Warunkiem udziału jest dobra znajomość języka obcego. Jeżeli
Lista dokumentów:
praktyki są częścią programu studiów potrzebne jest
•
karta zgłoszeniowa
zaświadczenie z uczelni. Celem programu jest: doskonalenie
•
3 zdjęcia
•
curriculum vitae, list motywacyjny
znajomości języka obcego w profesjonalnym środowisku,
zdobycie cennych zawodowych umiejętności praktycznych w
międzynarodowym biznesie, podniesienie własnych kwalifikacji
Opłaty obejmują:
niezbędnych w poszukiwaniu pracy, praktyka w tzw.
•
international business culture, szkolenie umiejętności
I opcja: znalezienie pracodawcy i nadzór podczas
programu
interpersonalnych i poznanie nowych ludzi, szkolenie
•
znajomości języka obcego. Firmy w jakich można podjąć pracę
II opcja: j.w oraz tygodniowy kurs przed rozpoczęciem
programu
to: marketing and sales, travel and tourism, banking and
economics, hotel and catering, import/export, engineering,
Procedura kwalifikacyjna:
finance and accounting, advertising, public relations,
·
administration and clerical, information technology, human
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
przedpłatę na poczet kosztów programu
resources, languages, medical, design, insurance, law, fashion,
·
media, itp. Praktykant jest kierowany do firmy zgodnie z
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
kierunkiem studiów lub wykonywaną pracą. W opcji przed
planowanym rozpoczęciem programu
rozpoczęciem praktyk studenci mogą odbyć kurs języka
·
angielskiego na którym poznają nie tylko techniki
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
międzynarodowego biznesu ale także zagadnienia kulturalno
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
społeczno - gospodarcze współczesnej Wielkiej Brytanii. Kurs
zgłoszeniowej); następnie skontaktujemy się z kandydatem
trwa min. 1 tydzień.
w celu umówienia rozmowy telefonicznej z przyszłym
pracodawcą i wkrótce poinformujemy czy kandydat został
Program jest oferowany w dwóch opcjach.
zaakceptowany do programu
I opcja: same praktyki
·
II opcja: kurs + praktyki
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
Warunki programu:
dokonać pozostałej wpłaty
·
•
studenci i niedawni absolwenci szkół wyższych,
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne
dokumenty do rozpoczęcia programu.
licencjackich, pomaturalnych, policealnych
•
odbycie tygodniowego kursu praktycznego j. angielskiego
(techniki rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznej,
terminologia z dziedziny biznesu itp.)
•
zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach
•
podczas trwania kursu student odbywa rozmowy
kwalifikacyjne (starając się o praktyki w firmach)
•
dobra znajomość j. angielskiego (na poziomie
komunikatywnym)
•
własne kieszonkowe
17
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK & TRAVEL IRLANDIA
•
Uczestnik zobowiązany jest do przyjęcia oferty jeśli wynik
rozmowy jest pozytywny i pracodawca chce go zatrudnić;
organizator przedstawi max. 3 rozmowy kwalifikacyjne
•
Latem obowiązuje dopłata sezonowa; czsami jest możliwa tylko
praca w niepełnym wymiarze godzin
Czas trwania: min. 12 tygodni; wyjazdy przez cały rok
Lista dokumentów:
•
karta zgłoszeniowa, 1 zdjęcie paszportowe
•
curriculum vitae, list motywacyjny
Informacje o programie:
Program ten przygotowany jest dla młodych ludzi z dużą chęcią do
pracy oraz rozszerzenia znajomości języka angielskiego. Program daje
możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności
językowych, a także poznania kultury Irlandii. Praktykanci skierowani
Opłata obejmuje:
zostają do pracy w hotelach, sklepach, supermarketach, restauracjach,
Proces rekrutacyjny i przedstawienie ofert/y pracy
barach, pubach, fabrykach, warsztatach, na różnych stanowiskach.
Zakwaterowanie u rodziny irlandzkiej z 2 posiłkami na pierwsze 4
Stanowisko uzależnione jest od wcześniejszego doświadczenia
tygodnie
zawodowego, a także od znajomości języka angielskiego.
Odbiór z lotniska w Dublinie i dowóz do rodziny
Dowóz na rozmowy z pracodawcą , jeśli konieczne
Warunki udziału:
•
wiek min. 18 lat
Procedura kwalifikacyjna:
•
znajomość języka angielskiego na poziomie
· dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić przedpłatę na
średniozaawansowanym
poczet kosztów programu
•
przygotowanie i chęć do pracy
· wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z wymaganymi
•
umiejętność dostosowania się do nowego środowiska
dokumentami min. 10 tygodni przed planowanym rozpoczęciem
•
otwartość, odpowiedzialność
programu
· na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy procedurę
poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs, zakwaterowanie,
przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie zgłoszeniowej); następnie
Warunki programu:
•
czas pracy: 30-45 godzin/ tydz. w pełnym wymiarze; 12-25
skontaktujemy się z kandydatem w celu umówienia rozmowy
godzin/tydz. W niepełnym wymiarze
telefonicznej z przyszłym pracodawcą i wkrótce poinformujemy czy
•
zmiany: większość stanowisk wymaga pracy na zmiany
•
kwalifikacje: niektóre stanowiska wymagają kwalifikacji, w
kandydat został zaakceptowany do programu
· ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po otrzymaniu oferty
pracy/praktyki/akceptacji do programu przesyłamy kosztorys, na
niektórych oferowane jest przeszkolenie; wcześniejsze
podstawie którego należy dokonać pozostałej wpłaty
doświadczenie i poziom języka ma wpływ na rodzaj stanowiska
·przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do
•
dojazd: uczestnik pokrywa koszty dojazdu
•
ubezpieczenie: uczestnicy objęci są publiczną opieką zdrowotną
rozpoczęcia programu
w ramach NHS
•
urlop: okres i długość urlopu zależy od pracodawcy i
zajmowanego stanowiska
•
zakwaterowanie: najczęściej wybierane zakwaterowanie przy
rodzinie z 2 posiłkami: ok. 140 euro na tydzień
•
wynagrodzenie: stawka godzinowa waha się od 7,5 do 8,5
euro/godz. brutto
18
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
INTERNSHIPS IRLANDIA
Czas trwania: od 3 do 12 miesięcy
Informacje o programie:
Program jest skierowany do młodych osób, studentów,
absolwentów i pracowników firm chcących zdobyć
Zakwaterowanie:
doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem studiów lub
•
u rodziny irlandzkiej- w pokoju 1-osobowym, 2 posiłki
pracy jaką wykonują. Proponowane praktyki dotyczą wszystkich
•
akademik/mieszkanie- w pokoju 1/2-osobowym, możliwość
rodzajów firm, głownie z branż związanych z marketingiem,
korzystania z kuchni, salonu z TV
finansami, informatyką, prawem, turystyką, administracją itp.
Stały kontakt z językiem angielskim umożliwia poszerzanie jego
Lista dokumentów:
znajomości oraz praktykę. Daje on również szansę poznania
•
karta zgłoszeniowa
kultury irlandzkiej, spotkania nowych ludzi, poszerzenia
•
2 zdjęcia
horyzontów.
•
curriculum vitae, list motywacyjny
Program oferowany jest w 3 opcjach:
Opłaty zależą od długości programu i obejmują znalezienie
•
•
•
rozpoczęcie programu kursem językowym (20 lekcji/tydz.),
pracodawcy i nadzór podczas programu. Opłata nie obejmuje
a następnie praca w wybranej firmie
kursu językowego
praca wraz z popołudniowym kursem językowym
(5 lekcji/tydz.) jednocześnie
Procedura kwalifikacyjna:
same praktyki
•
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
przedpłatę na poczet kosztów programu
•
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
planowanym rozpoczęciem programu
•
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
zgłoszeniowej); następnie skontaktujemy się z kandydatem
w celu umówienia rozmowy telefonicznej z przyszłym
pracodawcą i wkrótce poinformujemy czy kandydat został
zaakceptowany do programu
•
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
Warunki udziału:
dokonać pozostałej wpłaty
•
student, absolwent, pracownik firmy
•
znajomość języka angielskiego na poziomie
•
dokumenty do rozpoczęcia programu.
średniozaawansowanym lub wyższym
•
doświadczenie zawodowe lecz niekoniecznie
•
chęć do nauki i zdobywania nowych doświadczeń
•
otwartość, odpowiedzialność, komunikatywność
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne
Warunki programu:
•
praktykanci odbywający praktykę powyżej nie otrzymują
wynagrodzenia
•
zakwaterowanie i dojazdy opłaca sam uczestnik; niekiedy
pracodawca może dofinansować koszty utrzymania
19
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK / STUDY IRLANDIA
•
dojazd: uczestnik pokrywa koszty dojazdu
•
ubezpieczenie: uczestnicy objęci są publiczną opieką zdrowotną w
ramach NHS
•
urlop: okres i długość urlopu zależy od pracodawcy i
zajmowanego stanowiska
•
zakwaterowanie: najczęściej wybierane zakwaterowanie przy
rodzinie z 2 posiłkami: ok. 140 euro na tydzień
•
wynagrodzenie: stawka godzinowa waha się od 7,5 do 8,5
euro/godz. brutto
•
Uczestnik zobowiązany jest do przyjęcia oferty jeśli wynik rozmowy
jest pozytywny i pracodawca chce go zatrudnić; organizator
przedstawi max. 3 rozmowy kwalifikacyjne
•
Latem obowiązuje dopłata sezonowa; czasami jest możliwa tylko
praca w niepełnym wymiarze godzin
Czas trwania: wyjazdy przez cały rok
min. 12 tygodni opcja A
min. 14 tygodni opcja B
min. 16 tygodni opcja C, D
Informacje o programie:
Informacje o programie nauki - opcje:
Program przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje
umiejętności językowe nie tylko w szkole ale także w codziennym życiu
Program oferowany jest w kilku kombinacjach; kurs ogólny obejmuje 4
i pracy. Podjęcie pracy po lub podczas nauki pozwoli zmniejszyć koszty
lekcje tygodniowo, zajęcia odbywają się po południu lub wieczorem;
utrzymania. Studenci mogą zarobić od 7,5 do 8,5 euro na godzinę. .
kurs intensywny obejmuje 20 lekcji tygodniowo , zajęcia odbywają się w
Praktykanci skierowani zostają do pracy w hotelach, sklepach,
ciągu dnia:
supermarketach,
restauracjach,
barach,
pubach,
fabrykach,
warsztatach, na różnych stanowiskach. Stanowisko uzależnione jest od
A.
12 tygodni kursu ogólnego
wcześniejszego doświadczenia zawodowego, a także od znajomości
B.
2 tygodnie kursu intensywnego + 8 tygodni kursu ogólnego
języka angielskiego
C.
4 tygodnie kursu intensywnego
D.
4 tygodnie kursu intensywnego + 8 tygodni kursu ogólnego
Zajęcia dopasowane są do potrzeb pracujących studentów i odbywają
się rano, popołudniu, wieczorem i w soboty. Organizator pomaga w
Podczas kursu intensywnego praca nie jest z reguły możliwa i
zdaniu egzaminów Cambridge lub IELTS, TOEIC wymaganych przy
znajdywana jest po zakończeniu kursu. Możliwe są również inne opcje
przyjęciu na brytyjskie uczelnie oraz udziela informacji nt. możliwości
kursu na życzenie
podjęcia dalszych studiów.
Lista dokumentów:
Warunki udziału:
•
wiek min. 18 lat
•
znajomość języka angielskiego na poziomie
•
karta zgłoszeniowa, 1 zdjęcie paszportowe
•
curriculum vitae, list motywacyjny
Opłata obejmuje:
średniozaawansowanym
przygotowanie i chęć do pracy
•
Proces rekrutacyjny i przedstawienie ofert/y pracy
•
umiejętność dostosowania się do nowego środowiska
•
Zakwaterowanie u rodziny irlandzkiej z 2 posiłkami na
•
otwartość, odpowiedzialność
•
pierwsze 4 tygodnie
Warunki programu:
•
czas pracy: 30-45 godzin/ tydz. w pełnym wymiarze; 12-25
•
Odbiór z lotniska w Dublinie i dowóz do rodziny
•
Dowóz na rozmowy z pracodawcą , jeśli konieczne
•
4 lekcje przy kursie ogólnym lub 20 lekcji przy kursie
godzin/tydz. W niepełnym wymiarze
intensywnym przez wybrana ilość tygodni w odpowiedniej
•
zmiany: większość stanowisk wymaga pracy na zmiany
opcji
•
kwalifikacje: niektóre stanowiska wymagają kwalifikacji, w
•
w miesiącach czerwiec –wrzesień obowiązuje dopłata do
kursu intensywnego
niektórych oferowane jest przeszkolenie; wcześniejsze
doświadczenie i poziom języka ma wpływ na rodzaj stanowiska
20
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
DEMI PAIR IRLANDIA
Opcje programu:
1.
20 lekcji tygodniowo
2.
10 lekcji tygodniowo
Lista dokumentów:
taka jak przy programie Au Pair Europa
Opłata obejmuje:
Odbiór z lotniska i dowóz do rodziny
Przedstawienie oferty rodziny
Karnet na komunikację miejską ( jeśli szkoła jest w innej
dzielnicy niż rodzina
Zakwaterowanie w pok. 1- osobym z pełnym wyżywieniem
Kurs w wymiarze 10 lub 20 lekcji tygodniowo
Test, certyfikat, materiały do nauki
Procedura kwalifikacyjna:
Informacje o programie:
•
Program Demi Pair adresowany jest do młodych, aktywnych
przedpłatę na poczet kosztów programu
osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej, głównie
dziwczat.
Program
ten
łączy
możliwość
nauki
•
języka
do
szkoły.
Zakwaterowanie
wraz
z
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z
wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed
angielskiego w i pracy. Opłaty pobierane są tylko za kurs i
wpisowe
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić
planowanym rozpoczęciem programu
pełnym
•
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy
wyżywieniem uczestnik kursu otrzymuje w zamian za drobne
procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs,
prace domowe i opiekę nad dziećmi.
zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie
zgłoszeniowej);
Warunki programu:
•
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po
•
19 - 28 lat
otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu
•
kurs j. angielskiego w wymiarze 10 lub 20 lekcji tygodniowo
przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy
•
praca ok. 20 godzin/tydzień - proste prace domowe, oraz
dokonać pozostałej wpłaty
opieka nad dziećmi oraz 2 wieczory w miesiącu babysitting
•
doświadczenie w opiece nad dziećmi
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do
rozpoczęcia programu.
i w wykonywaniu
prostych prac domowych
•
dobra znajomość języka angielskiego
•
samodzielny pokój, pełne wyżywienie - 3 posiłki
•
własne kieszonkowe
Czas trwania:
•
8 tygodni ( wyjazdy wakacyjne)
•
12 tygodni ( wyjazdy w ciągu roku)
•
rozpoczęcie programu raz w miesiącu:
21
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK AND TRAVEL USA
•
wynagrodzenie: stawka godzinowa to ok. 7-10 $ na godzinę
Czas trwania: od 3 do 4 miesięcy; dodatkowy miesiąc na zwiedzanie
Informacje o programie:
terminy: grudzień - kwiecień; maj-listopad
Program Work & Travel umożliwia
studentom z całego świata
uczestniczenie w wymianie
Lista dokumentów:
kulturalnej w Stanach Zjednoczonych
•
karta zgłoszeniowa, zdjęcie paszportowe
w czasie wakacji po korzystnej cenie.
•
curriculum vitae, list motywacyjny
Uczestnicy mają możliwość
zapoznać się z kulturą amerykańską
Opłata obejmuje: znalezienie pracodawcy i nadzór podczas
i udoskonalić znajomość języka
programu; dokumenty wizowe J-1, ubezpieczenie medyczne podczas
angielskiego poprzez mieszkanie i
trwania programu, odbiór z lotniska w niektórych stanach, pomoc w
pracę z Amerykanami i innymi
załatwieniu zakwaterowaniu, wyrobienia social security number,
studentami z całego świata oraz
otwarcia konta itp.
spędzić miło i pożytecznie wakacje.
Oferujemy pracę od 3 do 4 miesięcy
plus miesiąc na zwiedzanie Stanów
Zjednoczonych; oferowane miejsca
pracy to: hotele, resorts, fast foody,
restauracje.
Warunki udziału:
•
wiek 18-30 lat ( czasami
akceptowane są osoby między
30-35 rokiem życia )
•
dobra znajomość języka
angielskiego
•
ukończona szkoła
hotelarstwa/turystyki ( min. 2
letnia); lub co najmniej
dwuletnie doświadczenie w
Procedura kwalifikacyjna:
branży hotelarskiej ( może być
·
poczet kosztów programu
również: business
·
administration, public relations,
•
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić przedpłatę na
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z wymaganymi
marketing, culinary arts, tourism
dokumentami min. 10 tygodni przed planowanym rozpoczęciem
)
programu
·
co najmniej 12 miesięczne
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy procedurę
doświadczenie w branży
poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs, zakwaterowanie,
hotelarskiej lub ukończona
przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie zgłoszeniowej);
szkoła
następnie skontaktujemy się z kandydatem w celu umówienia
rozmowy telefonicznej z przyszłym pracodawcą i wkrótce
poinformujemy czy kandydat został zaakceptowany do programu
Warunki programu:
·
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po otrzymaniu
•
czas pracy: 35-40 godzin/ tydz.
•
zmiany: większość stanowisk wymaga pracy na zmiany
oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu przesyłamy
•
dojazd: uczestnik pokrywa koszty dojazdu do USA; organizator
kosztorys, na podstawie którego należy dokonać pozostałej wpłaty
·
oferuje w niektórych stanach odbiór z lotniska
•
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do
rozpoczęcia programu.
ubezpieczenie: uczestnicy objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym
w ramach polisy ubezpieczeniowej
•
zakwaterowanie: organizator oferuje pomoc w znalezieniu
zakwaterowania
22
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
HOTEL TRAINEESHIP PROGRAM USA
Czas trwania: od 12 do 18 miesięcy
Informacje o programie:
Lista dokumentów:
Program Hotel Traineeship
umożliwia studentom i absolwentom
•
karta zgłoszeniowa, zdjęcie paszportowe
z całego świata uczestniczenie w
•
curriculum vitae, list motywacyjny ( cover letter + statement of
purpose )
profesjonalnych praktykach w
Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy
Opłata obejmuje: znalezienie pracodawcy i nadzór podczas
mają możliwość zdobyć
programu; dokumenty wizowe J-1, ubezpieczenie medyczne podczas
doświadczenie w pracy w hotelach i
trwania programu, odbiór z lotniska w niektórych stanach, pomoc w
resortach na stanowiskach
załatwieniu zakwaterowaniu, wyrobienia social security number,
kierowniczych, zapoznać się z
otwarcia konta itp.
kulturą amerykańską i udoskonalić
znajomość języka angielskiego
Procedura kwalifikacyjna:
poprzez mieszkanie i pracę z
·
Amerykanami Oferujemy pracę od 12
dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić przedpłatę na
poczet kosztów programu
do 18 miesięcy w najlepszych
·
hotelach takich jak Marriott, Hiltons,
wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z wymaganymi
dokumentami min. 12 tygodni przed planowanym rozpoczęciem
Hyatt, Renaissance, Intercontinental,
programu
Sheraton itp.
·
na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy procedurę
poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs, zakwaterowanie,
Hotele oferują pracę na
przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie zgłoszeniowej);
następujących stanowiskach:
następnie skontaktujemy się z kandydatem w celu umówienia
rozmowy telefonicznej z przyszłym pracodawcą i wkrótce
· Front Office GSA / Rooms Division
poinformujemy czy kandydat został zaakceptowany do programu
Management
·
· Food & Beverage Management
ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po otrzymaniu
oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu przesyłamy
· Culinary Management
kosztorys, na podstawie którego należy dokonać pozostałej wpłaty
· Horticulture and Landscaping
·
· Engineering/Maintenance
przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do
rozpoczęcia programu.
Warunki udziału:
•
wiek 20-35 lat
•
dobra znajomość języka
angielskiego
•
student lub absolwent szkoły
pomaturalnej lub wyższej
ewentualnie dwuletnie
doświadczenie w branży
hotelarskiej
•
mile widziana 3 - 6miesięczna
praktyka w hotelarstwie
Warunki programu:
·
czas pracy: 35-40 godzin/ tydz.; godziny nadliczbowe płatne po
wyższych stawkach
·
·
zmiany: większość stanowisk wymaga pracy na zmiany
dojazd: uczestnik pokrywa koszty dojazdu do USA; organizator
oferuje w niektórych stanach odbiór z lotniska
·
ubezpieczenie: uczestnicy objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym
w ramach polisy ubezpieczeniowej
·
zakwaterowanie: organizator oferuje pomoc w znalezieniu
zakwaterowania
·
wynagrodzenie: stawka godzinowa to ok. 7-10 $
23
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
WORK/STUDY INTERNSHIPS AUSTRALIA
znajdzie własnego zakwaterowania np. w mieszkaniu czy
Australia stała się bardzo popularnym miejscem dla studentów
apartamentach z innymi studentami. Cena za zakwaterowanie
z różnych krajów. Powodów jest kilka: jest bezpiecznie,
u rodziny z 2 posiłkami to
przyjaźnie i chociaż standard życia należy do najwyższych na
świecie, zaskakuje fakt, że koszty utrzymania nie są wysokie.
ok. 220 AUD w Sydney oraz 150-180 AUD w innych miastach
Australii.
Wiza australijska. Osoby wyjeżdżające na kursy językowe lub
Sydney Cambridge College wiek: min. 17 lat
zawodowe, do collegy oraz na studia powyżej 3 miesięcy
otrzymują wizę studencką. Warunkiem jej uzyskania jest
poddanie się badaniom lekarskim. Do ambasady należy zgłosić
•
akredytacje rządu australijskiego
się 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.
•
uznawalność dyplomów VETAB, AQRF
•
wszystkie poziomy nauczania
Studenci wyjeżdżający do szkół w Australii mogą
Praca.
•
przestronne, klimatyzowane sale
studencką.
•
kursy General English
Warunkiem uzyskania wizy studenckiej jest podjęcie nauki w
•
kursy egzaminacyjne Cambridge, IELTS, TOEFL
•
doskonała kadra
•
sale komputerowe, 2 biblioteki
•
miejsce do samodzielnej pracy
•
rok założenia 1934
podjąć
legalną
szkole
pracę
posiadając
tzw.
wizę
( kurs językowy, nauka w collegu lub na uniwersytecie
), która trwa nie krócej niż 13 tygodni. Czas pracy nie może
przekraczać 20 godzin tygodniowo. Zarobki kształtują się w
granicach 8 A$ za godziną; najczęściej wykonywane zajęcia to
praca w barach, pubach, restauracjach opieka nad dziećmi,
praca
na
stacjach
benzynowych
oraz
inne
prace
nie
English Courses 25 lekcji/tydz
od 10-52 tygodni
wymagające kwalifikacji. Przy collegu działa Job Search Unit,
który pomaga w znalezieniu pracy, załatwia numer identyfikacji
Szkoła oferuje kursy ogólne, przygotowujące do egzaminu
podatkowej, ubezpieczenie, sprawy związane z wizą itp.
IELTS wymaganego przy przyjęciu na wyższe uczelnie), EAPEnglish for Academic Purposes, kursy egzaminacyjne
Ubezpieczenie. Studenci starający się o wizę studencką
Cambridge: FCE, Advanced.
muszą wykupić australijskie ubezpieczenie medyczne OSHC (
cena w zależności od długości programu ok. 78 AUD na 3
Business Administration od 6 miesięcy do 2 lat
miesiące).
uzyskuje się Advanced Diploma of Business Management
Zakwaterowanie: szkoła pomaga w znalezieniu najbardziej
Studenci mający ukończoną szkołę średnią oraz posiadający
ekonomicznego sposobu zakwaterowania tj. pokoju przy
znajomość języka angielskiego na poziomie
rodzinie,
średniozaawansowanym mogą podjąć studia w zakresie
biznesu
w akademiku czy samodzielnego pokoju lub mieszkania;
niewystarczająca muszą ukończyć kurs języka angielskiego) .
można zrezygnować z zakwaterowania proponowanego przez
Studenci uczą się następujących przedmiotów: communication,
szkołę; na początek szkoła proponuje zakwaterowanie u
rodziny przez pierwszy miesiąc do czasu jak student nie
www.STUDY.TRAVEL.PL
( studenci, których znajomość języka jest
business finance,
24
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
enterprise development, information, pisanie biznesplanów,
Daty rozpoczęcia kursów:
prawo gospodarcze, zarządzanie, analiza rynku itp. Dodatkowe
Business/IT: raz w miesiącu; English : każdy poniedziałek
moduły nauczania to np. poszukiwanie pracy i pisanie c.v.,
podstawy marketingu. W ramach studiów studenci mogą
PRAKTYKI W FIRMACH AUSTRALIA
nieodpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć z języka
angielskiego Business English. Po zakończeniu nauki studenci
otrzymują państwowe dyplomy: Certificate in Business ( po 6
miesiącach), Diploma in Business Administration ( po roku
nauki ), Advanced Diploma of Business Administration ( po 2
latach nauki). Studenci mogą wybrać jedną z następujących
·
praktyki w firmach australijskich
·
studenci otrzymują occupational training visa
·
długość programu: 1-12 miesięcy
·
praktyki w wymiarze ok. 40 godzin tygodniowo
specjalizacji: Management, Marketing, Human Resources,
Administration, Frontline Management.
Information Technology
od 6 miesięcy do 2 lat
uzyskuje się Diploma of Information Technology
Studenci mający ukończoną szkołę średnią oraz posiadający
znajomość języka angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym mogą podjąć studia w zakresie
informatyki ( studenci, których znajomość języka jest
niewystarczająca muszą ukończyć kurs języka angielskiego) .
Studenci uczą się przedmiotów związanych z informatyką i
Uczestnicy programu mają możliwość odbycia praktyk w wielu
zarządzaniem systemami informatycznymi, po ukończeniu
renomowanych międzynarodowych firmach australijskich
kursu osoby posiadają umiejętności i wiedzę w zakresie
zgodnych z wykształceniem kandydata Praktyki są niepłatne i
zarządzania systemami informatycznymi i mogą zajmować
trwają od 4 do 52 tygodni. Uczestnicy programu otrzymują OT
stanowiska administratorów systemów. W ramach studiów
occupational training visa, o którą stara się nasz partner w
studenci mogą nieodpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć z
Australii.
języka angielskiego Business English. Po zakończeniu nauki
Opłaty za program zależą od czasu jego trwania. Podania
studenci otrzymują państwowe dyplomy: Certificate in IT po 6 –
przyjmujemy min. 3 miesiące przed planowanym wyjazdem.
8 miesiącach, Diploma of Information Technology po 2 latach
Powinny one zawierać: c.v., list motywacyjny, wykaz ocen z
nauki. Do wyboru są m.in. takie specjalizacje jak: Network
uczelni, zaświadczenie - skierowanie z uczelni na praktykę.
Admin, Multimedia, Software Applications/Development,
Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
Systems Analysis and Design, Network Engineering i inne.
Uczestnicy programu mają możliwość wzięcia udziału w kursie
języka angielskiego przed rozpoczęciem pracy.
Sydney Hurstville
Ceny w AUD dolarach australijskich ( 1 AUD = 2,8 PLN)
kurs
6 m-cy
rok
2 lata
1550
3100
6200
szkolenia w holiday resorts, z których słynie Australia, wówczas
mają zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie.
Business Administration
Information Technology
English
W ramach hospitality internships praktykanci odbywają
150 / tydz. min. 10 tygodni
Sydney Centrum Ceny nauki w AUD
kurs
Business
3 m-ce 6 m-cy
rok
2 lata
1250
2500
5000
10000
Information Technology
1400
2800
5600
11200
Financial Services
2250
4500
9000
11200
Administration
English
230 /tydz. min. 4 tygodnie
25
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
PRACA NA CYPRZE – PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM
Warunki programu:
•
umowa o pracę i ubezpieczenie
•
prawo pobytu na Cyprze i prawo pracy
•
trzytygodniowe szkolenie AMTB, potwierdzone unijnym certyfikatem
•
kontrakt na min 6 mies.
•
wynagrodzenie min. 600$ / mies.( w trakcie szkolenia min. 400 $ na
miesiąc)
•
zakwaterowanie i wyżywienie bezpłatne
•
opieka polskojęzycznego rezydenta
Warunki udziału:
•
Wiek preferowany od 18 do 30 lat, powyżej w zależności od
specjalności
•
Znajomość języka angielskiego – min. komunikatywna, w zależności od
specjalności
Informacje o programie
•
Niekaralność
•
Dobry stan zdrowia
•
Możliwość pobytu za granicą min. 6- m-cy – 1 rok
•
Gotowość do uczestniczenia w praktykach zmianowych,
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS ma w swoim przesłaniu
kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenie teoretyczne i
czas trwania: min. 6 miesięcy; wyloty przez cały rok dwa razy w tygodniu
praktyczne. Ich celem jest uzyskanie możliwie najwyższych kwalifikacji i
umiejętności zawodowych poprzez zdobywanie doświadczenia w
Lista wymaganych dokumentów:
środowisku międzynarodowym. Programy skierowane są do osób
niewykwalifikowanych, jak również do wykwalifikowanej kadry
•
karta zgłoszeniowa
menedżerskiej. Program oparty na idei integracji europejskiej i
•
CV, zdjęcie paszportowe
•
Zdjęcie całej sylwetki (10x15)
•
Dokument poświadczający znajomość języka, w przypadku jego braku
wzajemnego poznawania krajów wchodzących obecnie do Unii,
oferowany jest we współpracy z AMTB – cypryjską instytucją szkoleniową.
Obok poznawania kultury i historii Cypru, doskonalenia znajomości języka
wynik testu jw.
angielskiego i greckiego, program umożliwia zdobywanie i podnoszenie
•
praktycznych kwalifikacji poprzez odbycie praktyk w środowisku
cypryjskim w najlepszych hotelach i restauracjach na Cyprze. Program
realizowany jest od 1 stycznia 2004 i skierowany jest dla wszystkich osób
pragnących zdobywać i podnosić swoje kwalifikacje w sektorze hotelarsko
– turystycznym. W pierwszej fazie szkolenie obejmujące uzupełnienie
znajomości języka oraz wstępne szkolenie zawodowe będzie się
Kopia paszportu
•
Świadectwo/ dyplom ukończenia szkoły/ świadectwo kwalifikacji (kopia)
•
Zaświadczenie o niekaralności
•
Świadectwo zdrowia
•
Co najmniej 1 rekomendacja instytucji, osoby
Opłata: obejmuje: postępowanie kwalifikacyjne, znalezienie pracodawcy
odbywało w kraju. Natomiast podstawowe szkolenie obejmujące zarówno
oraz świadczenia zawarte w warunkach programu
część teoretyczną, jak i praktyczną,, będzie realizowane przez AMTB na
Cyprze. W chwili obecnej przygotowywany jest przez AMTB program dla
sektora hotelarsko – turystyczno-usługowego, do którego włączają się
takie znakomitości jak pięciogwiazdkowy LE MERIDIEN itp., gdzie
uczestnicy będą mogli odbywać staż. W ramach szkolenia przewiduje się
następujące zawody i kwalifikacje niezbędne w funkcjonowaniu hoteli:
•
Animator
•
Kucharz, piekarz, cukiernik,
•
Recepcjonista
•
Barman, kelner
•
Steward, pomoc hotelowa, obsługa pokoi hotelowych
•
Ogrodnik
•
instruktor ćwiczeń ruchowych
•
Elektryk, Mechanik urządzeń chłodniczych,
•
Pracownicy supermarketów, fast foodów, tawren itp.
HAWAII HOTEL, Limassol, Cypr , HAP 2005
1. SZKOLENIE
a) Szkolenie teoretyczne składające się ze 166 godzin zajęć
(60godz. serwowanie potraw, 30godz. serwowanie napojów,
30godz. serwowanie win, 30godz. rozwój umiejętności
26
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
personalnych, 8godz. podnoszenie efektywności pracy, 8godz.
ZATRUDNIENIE na CYPRZE przez okres minimum 6 miesięcy
a) Kandydaci wyłonieni w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podpisują z
instytucja szkolącą AMTB umowę udziału w programie szkoleniowym.
HAWAII Hotel zadecyduje, którzy kandydaci zostaną zatrudnieni przez
hotel najpóźniej do 15 dni przed ukończeniem szkolenia, dla pozostałych
kandydatów AMTB zapewni zatrudnienie u innych pracodawców z branży
hotelarsko-gastronomicznej na Cyprze. Oczekuje się iż 20 osób po
ukończeniu szkolenia zostanie zatrudnionych w HAWAII Hotel
(recepcjoniści, kelnerzy, kelnerki, bagażowi, osoby sprzątające) a 4 osoby
znajdą zatrudnienie w innych hotelach i restauracjach na Cyprze.
b) Szczegóły zatrudnienia dla kandydatów którzy pozytywnie ukończą
szkolenie:
i. Godziny pracy: max 6 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie
ii. Wynagrodzenie netto (po odliczeniu opłat obowiązujących w cypryjskim
prawie pracy): min.CY£300 (około US$600)
iii. Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – częściowo opłaca
pracodawca
iv. Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe – opłaca pracodawca
v. 20 dni PŁATNEGO urlopu rocznie (zgodnie z prawem europejskim)
vi. 30 dni PŁATNEGO zwolnienia lekarskiego (po potwierdzeniu przez
lekarza pracodawcy)
vii. Inne opłaty uzgodnione z pracownikiem (będę potrącane z
wynagrodzenia brutto): zakwaterowanie, posiłki w pracy, częściowo opłata
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego).
efektywność sprzedaży). Szkolenie odbywać
się będzie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8:00 do 12:00 lub od 15:00 do 19:00. W czasie trwania szkolenia
kursanci zapoznają się z zagadnieniami zawodowymi dotyczącymi
tematów jak powyżej. Niezbędne wyposażenie szkoleniowe (sztućce,
zastawa, szkło, itp.) zostanie zapewnione przez instytucję szkolącą.
b) Szkolenie praktyczne będzie odbywało się przez 6 dni w tygodniu,
przez 4 godziny dziennie (192godz. w trakcie całego programu
szkoleniowego). Szkolenie praktyczne nie będzie kolidowało ze
szkoleniem teoretycznym.
c) Uczestnikom szkolenia przysługuje jeden dzień wolny w tygodniu
(zazwyczaj w weekend), chyba że organizator poprosi o udział w
dodatkowych zajęciach, a uczestnicy wyrażą na to zgodę. W takim
przypadku uczestnikom należy się dodatkowa rekompensata.
d) Certyfikat ukończenia szkolenia otrzyma każdy uczestnik, który
pozytywnie ukończy program szkoleniowy zgodny z założeniami i
wymogami AMTB oraz Urzędu ds Rozwoju Zasobów Ludzkich na Cyprze.
e) Zawody w których odbywać się będzie szkolenie: kelner, kelnerka,
barman, recepcjonista, bagażowy, pokojówka, pracownik gospodarczy.
2. Czas trwania programu: od 1go kwietnia (przylot), 4go kwietnia
(rozpoczęcie zajęć) do 27 maja 2005
3. Ilość miejsc: 24 kandydatów do HAWAII Hotel i innych oraz restauracji
hoteli na Cyprze.
4. Podstawowe wymagania:
a. Wiek 18-30 lat
b. Dobra prezencja.
c. Języki: minimum średnia znajomość angielskiego
d. Osoby bez nałogów (alkohol, narkotyki)
e. Zaświadczenie o niekaralności
f. Zaświadczenie lekarskie
g. Możliwość pracy za granicą przez okres minimum pół roku lub roku.
ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie dla uczestników szkolenia w pokojach 2- i 3-osobowych
w zależności od wielkości pomieszczenia.
WYŻYWIENIE
Uczestnicy szkolenia otrzymywać będą przynajmniej dwa posiłki dziennie
w stołówce dla pracowników hotelu; w trakcie przerwy w czasie zajęć
teoretycznych zapewniona będzie kawa lub herbata.
5. Opłaty ponoszone przez uczestnika szkolenia:
a. Koszt zakwaterowania, maksymalnie CY£50.00 miesięcznie,
b. Opłaty rejestracyjne w Urzędzie Imigracyjnym (Immigration Department
in Cyprus); badania lekarskie (maximum CY£30.00).
c. Bilet lotniczy na Cypr ( ok. 800 PLN)
d. Opłata za program: 400 USD
e. Wpisowe: 750 PLN
KIESZONKOWE
Uczestnicy szkolenia beda otrzymywać 50 CY£ kieszonkowego
miesięcznie oraz napiwki w czasie odbywania cześci praktycznej
szkolenia. Napiwki będą dzielone zgodnie z zasadami panującymi w
miejscu odbywania praktyk.
6. obowiazania uczestnika szkolenia względem hotelu:
W trakcie programu szkoleniowego uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania zasad i regulaminu obowiązującego w hotelu (podobnie
jak stali pracownicy). W wypadku poważnego naruszenia regulaminu
Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia praktykanta ze szkolenia. W
takim wypadku AMTB ma prawo do natychmiastowego rozwiązania
umowy udziału w szkoleniu.
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
TRANSPORT
a) Organizacja przelotu z Polski na Cypr (przelot opłaca praktykant)
b) Transport lokalny komunikacją miejską z miejsca praktyk od
zakwaterowania i z powrotem.
Harmonogram przebiegu programu:
a. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w Polsce: 20/02 – 10/03/2005 b.
przylot na Cypr, transfer do miejsca zakwaterowania, zakwaterowanie:
01/04/2005
c. wprowadzenie do programu: 01/04/2005
d. rozpoczęcie programu: 04/04/2005
e. wybór kandydatów którzy zostaną zatrudnieni: 12/05/2005
f. zakończenie programu: 27/05/2005
UBIÓR
Uniformy wymagane w miejscu odbywania praktyk będą zapewnione
przez hotel. Uczestnicy szkolenia powinni mieć ze sobą ubiór
standardowy (czarne buty, czarne skarpety, czarne spodnie, białe
koszule).
OPŁATY SZKOLENIOWE
HAWAII Hotel we współpracy z Urzędem ds Rozwoju Zasobów Ludzkich
na Cyprze pokrywa całkowity koszt szkolenia (CY£830.00) około
US$1,600.00.
27
www.STUDY.TRAVEL.PL
www.study.com.pl
www.praktyki.com.pl
www.jezyki.net.pl
The World of Adventure
Adventure - Culture – Rafting – Trekking – Safari – Mountain
Expeditions - Palaces - Villages – Rainforests - Voluntary Work
2 –6 Months in:
• Nepal
• India
• Venezuela
• Ecuador
”The Travelling Classroom” in Venezuela - 12 or 24 Weeks
This course offers the unique combination of learning
Spanish while experiencing the amazing culture, nature
and people of Venezuela. Each day is packed with
adventure: jeep safaries, trekking, fishing for piranhas,
jungle walks, salsa, and Spanish lessons. Here is a
programme example (6 months):
2 weeks Playa Colorada - Mochima Intensive Spanish, trips to islands, waterfalls and
neighboring villages. Introduction to navigation and survival skills, salsa, merenguege
and local cooking. 3 day Kayaking expedition and Dolphin encounter.
1 weeks Caripe Close by is the “Eden of the East”, the lush and mountanous Caripe
region famous for its coffee plantations and farming culture. Exploration of the Guachero
cave and it’s inhabitants. Mountain treks, horeseriding and camping. Ongoing Spanish
lessons.
2 weeks Orinoco Delta Kayak expedition. Explore the watarways, jungles and sabanas
and being amongst an amazing abundance of wildlife and flora. Ongoing spanish class.
Staying at bush camp and sleeping in hammocks.
1 week Playa Colorada Stay at Jakera Lodge for intensive Spanish, history and culture
classes. Plenty of time for volley ball, cooking classes, diving etc.. Visits to local sites and
museums in Barcelona and Cumana
2 weeks Gran Sabana, the Lost World and Roraima Jeep safari to the mysticaland ancient
highlands, visiting various indigenous Permon settlements, spectacular waterfalls and a
week’s roundtrip hiking to the top of Roraima. Ongoing Spanish
4 weeks Playa Colorada Volunteer programme. Working on a community project with
local people. This is a chance to give something back to the hosting country. Spanish
classses in the morning and voluntary work in the afternoon.
2 x 4 weeks. Personal Development Programmes Teaching English, National Parks, wild
life conservation, photography, tour guiding, adventure sport training, journalism,
tourism, bar and restaurant, hotel management, building and construction, sailing etc.
2 weeks Canaima & Angel Falls One week hike into Canaima and trip to Angel Falls.
Sleeping in the wilderness. The second week is spent in Pemon village of Canaima,
exploring the area and learning Spanish. Flight back to La Paragua.
2 Weeks Playa Colorada Plenty of chill time, fun on the beach and farewell party.
Relaxation, sunbathing and sleeping in hammocks.
A Great Combination
With our partners´ expertise coupled with the peculiarities of the country we can offer
customized tours to suit all budgets and requirements.
Explore Ecuador - 12 or 16 Weeks
An amazing adventure of Spanish, wildlife, jungle, rafting,
surfing and much more. Every week you visit a different part
of Ecuador and spend the last month doing something for the
country while practising the Spanish you learnt on your way.
A programme can consist of following elements:
1 Week - Arrival Qutio and a trip to the rain forest Spanish lessons, waterfalls, bathing
in the river, helping the village with daily routines and discovering wild life! You will be
staying in huts in the treetops or overlooking the river.
1 Week – Otavalo Exploring the Andes from horseback or visiting the local “Otavalos” .
Excursions to waterfalls and lakes and time to relax and shop at the wonderfull markets.
1 Week – Quito Intensive Spanish lessons and practising the language in the evening
with your Ecuadorian hostfamily. In the afternoons you will learn the art of Salsa and
cooking Ecuadorian style.
2 Weeks - Tena and the Oriente Time for some jungle adventure with kayaking, rafting,
canyoing and discovering the ancient Indian tribes. The first days are spent in the jungle
town of Tena, next is real camping in tents next to the Amazone rivers.
2 Weeks – The Coast It is time for Spanish classes again! But this time living in a nice
hostel with swimmingpool - at the sea shore. One part of the day will consist of classes,
and the other part of the day you can go horseback riding, play beach volley, go
birdwatching or take surfing classes – the waves are good in Montañita
1 Week - The Highlands Visit Cuenca, according to the Ecuadorians the most beautiful
city of Ecuador. Sightseeing and trekking in the National Park Las Cajas. Alausí is the
next destination, from where you will take the train to Riobamba. These 2 days we will be
mountain biking in and around the mountains and volcanoes. We start biking down the
Chimborazo from 4800 meters.
4 or 8 weeks Volunteer Programmes Teaching English in local schools or working in
ecolligal projects in the rainforest or jungle on the mainland or on the Galapagos Islands.
An Outdoor Adventure
Ecuador is a wonderful destination for travellers who are
interested in the outdoors and nature-related activities. A
must for wildlife enthustiasts. Departure in international
groups several times per year.
Experience India - 12 Weeks
The program is a unique combination of education,
adventure and humanitarian work. The group explores the
Northern part of the country, where they will experience
the magnificent Taj Mahal, offerings on the banks of River
Ganga, Marble palaces, sightseeing from the back of a
rickshaw, painting lessons and river rafting. In between all
these experiences, the program also offers lessons of
cultural interest, such as religion, music & dance, Indian
history, art, yoga and much more.
3 Weeks Delhi – Agra - Haridwar – Rishikesh – Devpryag Roundtrip in the Northern
part of India. Experience Delhi. See the Taj Mahal in Agra and kayak on the holy river of
Ganges. Explore the country while learning about its culture and people. Lessons include
yoga, religion, history and plenty of social activities. Excursions include, hiking trips in the
mountains, visit to National Wildlife Park, evening prayers to mother Ganges, river
rafting and much more.
1 week in JAIPUR Lessons in various exciting subjects and cultural activitites give you a
sense of Indian life in Rajasthan, which is known as the Lectures on different Indian
religions, history, philosophy, economics, music, political process, art, dance, music,
culture and tradition. You will be staying with an Indian host family and will maybe
experience a local ceremony, such as a wedding or a festival.
8 weeks Voluntary Work in Rajasthan You will spend the days teaching school children
English, helping the village people, assisting the local health worker carrying out regular
immunisation of the infants and pregnant women, and participate in different rural life.
The group stays in a camp of their own. The work stay includes weekend excursions to
Jodphur, Jaisalmer, Bikaner and Mandawa.
A Spiritual Journey
India is a country full of colours, contrasts and flavours. The
combination of adventure, travel and humanitarian work gives you
a deep knowledge of the country, its culture and its people.
Departure in international groups several times a year.
Discover Nepal - 12 Weeks
The Nepal programme is a part of our new concept, that combines
voluntary work with cultural experiences beyond the usual. The
Nepalese children really needs help with their English abilities. If you
have basic knowledge of the English language you will be seen as
highly qualified in that part of the world. Before the teaching starts,
you will be introduced to the Nepalese culture, religion, traditions and
school system. You will be teaching in local schools, primary in small
villages.
We are co-operating with a local organisation, which will be in charge of finding the right
schools for each student. Apart from the teaching, you will discover this wonderful
country through trekking, jungle safaris and much more. You will experience nature,
animal life and the highest mountains in the world. The group travels together, but the
work experience will normally take place in pairs. Individual request regarding work
experience, can on special occasions be arranged.
1 week Introduction Subjects taught during this course are Nepalese Culture, History,
Teaching methods and Meditation. Among other things, you will know more about
Nepalese people and lifestyle, religion, geography, flora & fauna, festivals and traditions.
2 weeks Trekking After 12 days of orientation class, the volunteers go on a week’s trek in
the Annapurna region, where they will experience the Himmalayas and the many
contrasts in the Nepalese landscape. On the way they will stay in cosy little tea houses.
After trekking it is time for rafting. A 2-day jungle safari of Chitwan National Park is also
arranged.
9 weeks Humanitarian Work The work takes place in schools or children’s homes in
Kathmandu. You will primarily teach the childen in practicing the English language, but
will also take part in playing and drawing with the children, and other school-related
activities.
A Magnificent Adventure
Nepal has a lot to offer the adventurer. And not just
for the mountaineers. Beside the fascinating
mountains and rich nature, there is also a culture so
diverse and so different from ours that just living and
working there is an adventure in itself. Departures in
international groups several times a year.
Prices on Aventure Programmes
Travel, all excursions, adventures and activities, acommodation and meals
according to programme, Spanish classes and teaching material, transfer from airport and
all transportation the first 8 weeks. For the ones staying for 4 months, also flight ticket to
Galápagos and accommodation during volunteer project.
Not included: Flight ticket, travel insurance, airport taxes, visa, vaccination, entrance to
national parks, public transportation during work stay, drinks and personal necessities.
Venezuela 3 months Dkr. 24.900 ($ 3.831) - 6 months Dkr. 38.500 ($5.924)
Included in price: Travel, excursions, all adventure activities, acommodation and meals
according to programme, Spanish classes and teaching material and transfer from airport.
Not included: Flight ticket, travel insurance, airport taxes, visa, vaccination, excursion to
Angel Falls, entrance to national parks, public transportation during work stay, drinks
and personal necessities.
India 3 months Dkr. 19.900 ($ 3.062)
Included in price: Travel, excursions, adventures, accommodation and meals according to
programme, introductioncourse, transfer from airport and transportation during
programme.
Not included: Flight ticket, travel insurance, airport taxes, visa, drinks and personal
necessities.
Nepal 3 months Dkr. 11.500 ($ 1.770)
Included in price: Travel, Introductioncourse, trekking, rafting, acommodation and meals
according to programme, transfer from airport and transportaton during travel.
Not included: Flight ticket, travel insurance, airport taxes, visa, vaccination, dinner during
the first month, entrance to national parks, public transportation during work period,
drinks and personal necessities.
India
Adventure in Rajasthan
& Northern India
3 months travel, adventure and voluntary work
Taj Mahal · The golden triangle · The pink city · palaces
rafting · Hindu tempels · elephants · camels · desert · rickshaws
henna painting · dance · yoga · colorful markets
India is half the size of Europe and with its approximately 1 billion
inhabitants, it is one of the most populated countries in the world. The
dominant religion of India is Hinduism. India is a huge country with a
wide range of contrasts: from the highly developed IT companies in
the cities to the small villages where cows, carts, camels and buses
move about in the streets. Wherever you go, your senses will be
overwhelmed by the life, the swarm of people, the markets and the
bright colors on the women’s saris.
The program is a combination of travel, sightseeing, rafting and
voluntary work. The Northern part of India offers the participants a
wide range of experiences such as, the magnificent tomb of Taj
Mahal, sacrificial ceremonies at the banks of River Ganges, national
parks, castles in the desert and much more. In between these
exciting adventures the participants have classes in various subjects:
Hindu, religion, music, history, art and yoga. Excursions to schools,
children’s homes and other places of interest is also a part of the
experience.
The voluntary work takes place in a small village close to Udaipur in
Rajasthan. You get your hands full during the eight weeks. You will
be participating in a NGO project where the schools have a great
need for education. A good educational background is a solid
foundation for teaching and helping in the small villages.
Rajasthan is where all the country's colours and metaphors appear
to have come together. Sand dunes, hills and amazing lakes, palaces
and rugged forts, men and women in colourful turbans and skirts,
bustling towns and quiet villages, camels, elephants and tigers, harsh
sunlight and the cool evening breeze are all there in abundance. But
they form only part of an intricate tapestry.
Beneath the surface, expect to find many contradictions. Wherever
you travel, particularly when you escape from the popular tourist
destinations, you will come across the unexpected, whether it is a
local fair or a breathtaking view. The mood and the rhythm of the
countryside changes from one region to another, and from season to
season.
Northern India & Rajasthan
Week 1. Sightseeing in Old and New Delhi. Excursions to the Red
Fort, Jama Masjid, the biggest Mosque in India, the Lotus Temple,
Rajghat, Humayun’s grave, Qutab Minar, President House, India Gate,
Pariament, Rajpath and Connaught Circus, where you get to make a
good bargain.
Transport to Agra where you get to see amazing Taj Mahal at sunrise.
Taj Mahal means "Crown Palace" and is in fact the most well
preserved and architecturally beautiful tomb in the world.
Week 2. Train departs for Haridwar early in the morning. Departure by
bus to Rishikesh. Here you will see evening arti by the River Ganges
and go on to the camp situated on the banks of the Ganges. After
check-in and briefing a campfire dinner is arranged.
Starting early morning, you will be river rafting to Rishikesh. A bus will
bring you back to the camp, where lunch is served. The afternoon
gives you some time off to play beach volley or relax. Sightseeing in
Rudraprayag and river rafting on the Madakini River. Lunch at the
camp. You will be rafting along temple rapids and past Erstwhile
capital of British Garhwal. Camping at the village of Maletha.
A trekking trip from Beas Ghat to Riviera Beach. The journey goes on
to Singtalli and you will be rafting from Singhalli pupmp station, where
exciting discoveries will be made. Back at camp there is dinner on the
beach.
Yoga session in the morning and we spend two days doing voluntary
work in a small village. The evenings are spent in camp.
Week 3. Sightseeing tour of Jaipur. We visit Amber Fort and enjoy
your ascent on elephant back. Later in the day visit City Palace.Jantar
Mantar and Hawa Mahal.
In Jaipur you will be living with an Indian host family. Classes in Indian
history, music, dance and painting is also part of this week. We will
visit an Indian college, a wedding or another local ceremony. In the
evening we spend time with the families.
Week 4 -12. The voluntary work begins in village schools close to
Udaipur in Rajasthan.
Workshops during the evenings and a three day weekend trip to the
desert villages of Jaisalmer and Jodhpur. We go sightseeing, camel
riding and camping in the desert.
A farewell dinner takes place at the Lake Palace Hotel – well known
from James Bond´s Octopussy.
This is an example of a program. Changes may occur.
Highlights in India
Delhi is a city with a magnificient past. Amongst the oldest cities of
the world, it has lots to offer. From museums, theatres, art galleries
and festivals to handicraft, designer wear, cuisines from various part
of the globe. Delhi is divided into two regions Old and New.
Agra was the capital of India during the 16th and 17th Century. This
was during the Mogul regime, and a lot of monuments from this period
are still preserved. The famous attraction Taj Mahal is believed to be
the most extravagant monument built for love. It was constructed by
Emperor Shah Jahan in memory of his second wife Mumtaz Mahal.
Haridwar located in the foothills of the Himalayas, represents the
point where the river Ganges reaches the plains. Haridwar is an
ancient pilgrimage site where you find many temples and ashrams.
Rishikesh is world-famous for its many yoga centres at both sides of
the river Ganges. Rishikesh is a charming and picturesque town.
Everyday life is displayed on both sides of the holy river where one
can observe the many booths and shops.
Jaipur is he throbbing capital of Rajasthan is popularly known as The
Pink City. As a welcome greeting to Prince Albert who visited in 1953,
the city was painted pink. During this week you will be accommodated
with local host families and we are going sightseeing to the many
fantastic and historical buildings and on an elephant ride up the hill to
the impressive Amber Palace.
Jaisalmer is a golden sandstone city with a magnificent fortress and
exquisitely carved stone and wooden houses. Jaisalmer's impressive
fort crowns an 80m (260ft) high hill, and about a quarter of the city's
40,000 inhabitants reside within its walls.
Jodphur is a bustling desert city and the second largest city in
Rajasthan. The landscape is dominated by the massive Meherangarh
Fort topping a sheer rocky ridge. The old city is fenced by 10 km long
wall with eight Gates. The new city is outside the walled city. Rao
Jodha, a chief of the Rathore clan, founded the city in 1459 and it is
named after him.
Udaipur is the most romantic city in Rajasthan, built around the lovely
Lake Pichola, has been named 'Venice of the East'. Founded in 1568
by Maharana Udai Singh, the city is a harmonious Indian blend of
whitewashed buildings, marble palaces, lakeside gardens and
temples.
“The sightseeing was amazing, especially the Taj Mahal
at sunrise. Next was rafting on the river Ganges! We
had some fantastic days and enjoyed the view of
villages and people along the way. Regards from Tine
The voluntary work
You will be volunteering in the field of education where you will be
helping teachers in primary schools. The general pattern is to work five
days a week for approximately three to four hours per day. Work
schedules will generally be fixed and regular but changes may occur,
especially during the holiday season. While we are committed to support
you throughout your volunteer placement and will assist whenever
necessary, our ability to offer support will be dependant on your
engagement, initiative and communication.
Your assistance would not only ease the over worked teachers but it
would also add to the educational experience of the children. Teaching
provides you with an opportunity to develop your skills in a very different
environment. Class size varies in India. Sometimes a single teacher has
to manage a mass of students. So volunteers can lessen the workload
on a teacher by teaching or playing with the students. This also provides
children a new and richer experience in learning.
Main responsibilities:
•
•
•
•
Teaching English and math skills
Creating a fun and playful environment with games
Working with teachers to create low cost materials
Monitoring student health and hygiene
During the volunteer work you will have time for other activities. You
can take part in our workshops or go sightseeing. There is also a
weekend excursion in the middle of the 8-week volunteer program to
Jaisalmer and Jodphur.
The workshops are generally held during the evenings and the subjects
are: Hindu, yoga, cooking and henna painting. While all of the
workshops are optional, most volunteers find that they provide easy and
fun ways to relax after work and learn something about Indian culture.
Volunteering in India can be filled with challenges. As challenges are
part of the experience, overcoming them will provide you with the sense
of accomplishment at the same time. We will work hard to ensure that
your volunteer placement isn’t just about struggle and success. Though
you will be working in extremely low resource communities, we will
provide you with clean, comfortable accommodation and healthy
hygienic food.
“People know us by our first names in the village, and
swarm around us when we walk down the streets. It is
peculiar when people know that there are letters for you
at the post office even before you know it. A lot of the
men in the village know my name even though I have
never seen them before...” Regards Henrik
Peru
A journey full of adventure, history
& spectacular sights
From 1-3 months
Land of the Incas · The Lost City · Travel · Spanish · Trekking
Beaches · Nature · Wildlife · Salsa · Sandboarding
Mountains · Pyramids · Ruins · Mystery
Indians · Colonial Cities
Peru in South America is a fascinating country. Geographically, Peru
encompasses an arid coastal desert, the rugged snow-capped peaks of
the Andes, and steamy rainforests that form part of the vast Amazon
basin. Historically, the region has seen the development of cultures
such as the Incas whose legacies remain to mystify travelers and
archaeologists to this day. The Inca culture was the last to arise in
Peru before the arrival of adventurers from overseas.
The program will show you the very best Peru has to offer - incredible
Inca ruins, breathtaking mountain scenery, tranquil beaches, wildlife,
desert mysteries, colourful markets, fascinating history and culture. On
top of all this you will be studying Spanish as you travel and have lots
of opportunities to practise with the locals. This means you develop a
good understanding of the language in a short time.
Peru is a country rich in history - from the mysteries of the early
civilisations, to the powerful empire of the ingenious Inca, to the
colonial days under Spanish rule - all have left their legacy on the
country. For many though the highlight is the 4 day Inca trail trek to
Machu Picchu - lost city of the Incas high in the Andes. You will literally
walk in the footsteps of the Incas on your pilgrimage!
Voluntary work can be arranged for you if you wish to stay in Peru
after the 8 weeks. Peru is a very poor country with many children and
youngsters without education and proper care. A lot of projects have
been arranged in order to improve their circumstances – and your help
is really needed! You can work in differnet projects: schools, orphanage
or in national parks. If you are interested in doing voluntary work, we
can provide you with further information
Cuzco is the oldest continuously inhabited city on the continent and is
now an important link in the South American travel network. Its legacy
as the hub of the Inca empire is readily apparent: Most of the city
streets are lined with Inca-built stone walls and crowded with Quechaspeaking descendants of the Incas. The city has magnificent
repositories of colonial art such as the catedral (begun in 1559) and La
Merced Church. There is also the Coricancha ruins, east of the city
centre.
Peru in 8 Weeks
Facts
Week 1. City tour of Lima old town (central plazas, architecture,
catacombs). Boat tour to the Ballestas Islands where we visit the
sealion colonies & wealth of birdlife. We continue to Huacachina,
huge sand dunes surrounding an oasis in the desert. In this beautiful
setting we begin our Spanish study.
Week 2. At Ica we visit a vineyard famous for both wine & Pisco.
Next we visit Nasca to see the famous desert lines. – these are
huge, mysterious drawings in the desert left thousands of years ago.
Next stop is Arequipa, the beautiful white city with perfect climate
and interesting museums. Here we continue our Spanish study. We
will also have a cooking class to learn how to prepare some local
dishes
Week 3. Lake Titicaca, the highest navigable lake in the world, is a
real highlight of the tour. We visit Uros Islands, floating reed islands
inhabited by the local Indians. The on to Cusco, famous for it’s mix of
Spanish architecture and Inca ruins & for it’s history. We start our 4
day Inca Trail trek which takes us as high as 4100m with spectacular
views of the Andes on route. Trekking 4 to 7 hours per day is a
demanding but rewarding group experience.
Week 4. The incredible lost Inca city in the clouds, Machu Picchu,
awaits us at the end of our trek. We head to Chinchero for a
homestay with local Quechua Indian families, a unique opportunity to
see the traditional way of life in the Andes. We visit the Chinchero
market, where you get a chance to buy handicrafts.
The Spanish lessons during your
journey will give you a chance to
practise along the way.
Week 5. We visit an area of Peru to which few tourists venture. First
we stop at Andahuaylas for a visit to the beautiful nearby lake where
we enjoy a picnic and some short walks. Next we head to Ayacucho
– a city with a famous reputation for local art.
Week 6. This week if for intensive Spanish study whilst enjoying the
idyllic beach setting, sun, surf, swimming & relaxation. We also have
a 1day horse-riding tour to visit nearby mud-pools.
Week 7. We spend two days at the Northeast biosphere national
reserve of Tumbes where depending on the season we can visit the
mangrove park or the tropical dry forest. This area is rich in wildlife
and plant species and makes an adventurous two days of
exploration. Huanchaco is another beach town famous for surfing
and stunning sunsets. We spend time relaxing here as well as
visiting the nearby Chanchan ruins.
Week 8. We spend 5 days in the Huascaran National Park, the most
spectacular part of the Andes mountain range. We are surrounded
by incredible mountains and glaciers & lakes. We partake in glaciertrekking, trekking to stunning mountain lakes, and a relaxing visit to
the natural hotsprings. Finally we return to Lima for some last-minute
souvenir shopping.
Week 9 - ? Option of volunteer work
Program example (changes may occur).
You can choose 4, 6 or 8 weeks
travel and combine with voluntary
work.
Highlights of Peru
Machu Picchu is a mysterious place built in a staggering landscape
for reasons forgotten with the passing of the Inca empire. It is
believed to have been constructed by the great ruler Pachacuti
around the middle of the 15th century. The Spanish conquistadors
never found the site, probably because it was abandoned before the
conquest. Because the Incas left no written records, historians can
only speculate on the purpose of Machu Picchu. Some believe that
the dramatic location may have held geographical or astronomical
significance to the Incas.
Lake Titicaca is over 170 kilometers long and lies almost 4000
meters above sea level. The sun shines brightly through the thin air
at this altitude and the lake appears to be a deep blue. The Titicaca
area is steeped in tradition and folklore and is the center of Inca
creation legends. One Inca myth tells how the god Viracocha created
the sun and moon at Titicaca before fashioning humans from stone
Arequipa is located at a height of 2325 m in the Desert Mountains of
the Andes. This beautiful city is built out of sillar, a kind of white
volcanic stone. This is why Arequipa is called the white city. With its
one million inhabitants, it is the second biggest city of Peru. The main
square, the Plaza de Armas is the most beautiful of the country. The
city is a restingplace before going to the Colca Cañon, the deepest
valley in the world and home for the famous condor
The Nazca Lines an elevated plateau called the Nazca Pampa is
covered by these mysterious markings. From the air we can wonder
at a multitude of long straight lines, geometric shapes and outlines of
animals and birds that have been marked into the dry, stony ground.
Most markings were made by removing the top layer of dark stones
from the ground. The longest straight lines run for several kilometers
while most of the animal drawings are around 100 - 200 meters
across. Why these designs were made is an enduring mystery,
particularly since they can only been seen properly from the air.
The Cordillera Blanca is without question one of the most
magnificent mountain ranges in the world. And no other range
combines its easy access and generally excellent climate with such
an alpine wonderland of towering, ice-covered peaks. The Cordillera
Blanca, the Parque Nacional Huascarán, is truly a treasure of the
natural heritage of Peru and the entire world, a great living outdoor
museum, and the goal every year of thousands of mountain climbers,
scientists, and other wilderness lovers from all around the globe.
What an awesome sight it was. A magnificent
plateau of old Inca ruins, dropping off into large
terraces, which ran down each side of the
mountain like giant green steps. Whole stone walls
and parts of a long abandoned city all around us
surrounded by magical mist covered mountains. It
was certainly a sight for sore eyes and well worth
the four-day journey to get there….Greetings from
Allen
Highlights in Ecuador
Quito is situated in a valley in the Andes in a height of 28,000 meters,
surrounded by high volcanoes and with a population of approx. 1,5
mill. The city is divided in two: the old town and the new town. The old
town is very charming with its colonial architecture and its narrow
cobble-covered streets. Quito is a very lively city with plenty of
restaurants, cafés, clubs etc. Backpackers from all over the world visit
this town which a certain area bears the impress of. As the town is
placed very high the temperature can be expected around 10-25
Celsius (during dry period from July to September). Quito has a lot to
offer, among others the many beautiful old churches and the colorful
markets.
Otavalo is a small and quiet town, situated in a mountainous
landscape with green valleys and beautiful lakes. The Otavalo Indians
have really left their mark on handicraft in South America and travels
all over the world selling their goods. This, and especially the
Saturday market is a major tourist attraction, and festivities and
cultural activities also take place here. The region around Otavalo is
very has good possibilities for excursions, for example Lago San
Pablo, a lake in the Highlands and for horseback riding,
Tena is a small jungle town with approx. 13,000 inhabitants and is the
perfect starting point for the oncoming jungle adventures. Tena has a
lot to offer, for example river rafting, kayaking, wildlife and the
beautiful lakes. In spite of the modernization of the former colonial
trading station a large number of the original population still stays
here, among these the Quichua and Chibana Indians.
Oriente/National Cuyabeno Park consists of approx. 600,000
hectares of land which was preserved in 1979. The area is a tropical
rain forest with lagoons and swamps. The park has an amazingly rich
wildlife, and is the home of the Cofans, Secoyas and Sionas Indians.
Montañita by the coast is the best place in Ecuador for surfing. You
will be staying at the Kamala hostel, which has bungalows on the
beach, swimming pool and 29 horses. The nearest town is Puerto
López, where a trip to Isla de la Plata National Park can be arranged,
and where you can see the local fishermen bring in their catch. From
July till October there is a good possibility of seeing humpback
whales.
Baños which means ‘bath’ has, according to the locals, healing
powers. It is filled with melt water from volcanoes or water from
underground sources. The baths are not the only attraction of this
town. Baños is situated in a highland valley which gives the town a
mild climate and rich green surroundings, with a great number of
waterfalls.
Cuenca was built on an ancient Inca town. Today, only a few ruins
are left by the river, marking the presence of Tomebamba, the great
town of Inca. Cuenca is a beautiful colonial town. Parque Nacional
Cajas is about 30 kilometres West of Cuenca and is known for its
over 200 lakes.
The voluntary work
Ecuador is a very poor country with many uneducated children and
youngsters. A lot of projects have been arranged in order to improve
their circumstances – and your help is really needed! If you are prepared
for a culture chock you have a great opportunity to bring home some
extraordinary adventures.
Aldea Salamandra, Golondrias, Bellavista and Rio Mochacha
Deforestation in Ecuador is very fast but with efforts from organisations a
large area has been claimed as organic conservation. Volunteers are
needed here, but you have to be into animals and plants and be able to
stand high temperatures. Daily work will take place in plantations, by
repairing wooden huts etc. A number of these places also needs tutors
in English at the local school.
Mercado Mayorista San Roque is a kind of nursery where Indians
leave their children while selling goods at the market. The center
consists of approx. 30 children aged 1-5. There is plenty of space but
they need someone to activate the children. The employees have no
training and need help in teaching and playing with the children.
Buen Pastor is a rehabilitation-institute with 30 girls from the age of 12
till 18 years. The institute was founded in 1959, and the purpose is to
help young girls who got in trouble with the law, to get on the 'right track'
again. The centre is managed by two religious nuns. Volunteers can
help with workshops in the morning, and in the afternoon with doing
homework. They always need English teachers, psychologists, socialworkers and people who are sportive! It is possible to live in the institute,
so if you want a real Ecuadorian experience.
Galapagos Islands needs volunteers for English tuition for young
people at college level (aged 12-16), for daycare centers (aged 1-5) or
at a home for handicapped, activation of the local boy scouts, where
English and sports will make out most of the work.
If you happen to be a biologist or a veterinarian, your help is needed at
the Darwin Research Center. Likewise, your help will be most
appreciated at the hospital if you have experience in nursing.
The voluntary work takes place on San Cristobal and Santa Cruz which
are the only populated islands in the national park. Voluntary work on
the islands is for a period of min. 4 weeks.
During the past couple of months I have met a lot of nice
people. Locals and of course other travellers. We‘ve been
on a lot of trips and seen so much of the country. I really
can say, that the Ecuadorians are very friendly and
helpful. Just try to speak Spanish! I recommend Ecuador
to all and encourage everyone to do some volunteer
work. Even just 4 weeks can help to make a difference.
Best wishes from Peter

Podobne dokumenty