Dokumentacja projektowa -Solary

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja projektowa -Solary
JEDNOSTKA PROJEKTOW A
STA R O STW O PO W IATO W E
EG ZEM PLARZ
NR
3
sT*R° r " R° Ä
U l. A l. H l « p o d i « a l f
M n ie js z y p r o je k t b *
BIURO
PROJEKTOWE
A R A M E S A
J ACEK
MAZ UR
2 3 -2 1 0 K ra ś n ik , u l. K r a s ic k ie g o 4 /1 6
NIP 7 1 5 -1 S 0 -8 7 -0 S REGON
te l. 602-326-520 e -m a il: biuro#STgm esa.pl
w w W . a r a m e s a . p l
NAZW A OPRACOW ANIA
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
N A Z W ft IN W E S T Y C J I
Budowa instalacji solarnej wspomagającej proces przygotowania c.w.u.
dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie
A D R E S IN W E S T Y C J I
D om P om ocy Społecznej im . hr. Eligiusza S uchodolskiego w G ościeradow ie
23-275 G ościeradów , F olw ark 20
N A Z W A I A D R E S IN W E S T O R A
D om P om ocy S połecznej im . hr. Eligiusza S uchodolskiego w G ościeradow ie
23-275 G ościeradów , Folw ark 20
ZESPÓ L PROJEKTOW Y
Branża
Im ię i N azw isko
N r upr.
Inst. s a n ita rn e
m g r inż. H en ryk S tachula
368/Lb/01
S p ra w d z a ją c y
m g r inż. Jacek Jaruga
431 /Lb/01
A s y s te n t
KRAŚNIK, 07.2012
m g r inż. E lżbieta M a zu r
P odpis
SPIS Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N IA
A. OPIS TECHNICZNY
L Oświadczenie projektanta, zaświadczenie o przynależności do LOIIB i uprawnienia budowlane
II. Opis techniczny
B. ZAŁĄCZNIKI
1. Obliczenia instalacji solarnej
2. Dane techniczne kolektom próżniowego KSR10
3. Dane techniczne podgrzewacza VF-50O-2
4. Dane techniczne zespołu pompowo-stcrowniezego ZPS 28-01
5. Dane techniczne stacji uzdatniania wody AQAHOME 30
fi. Dane techniczne zaworu TacoSetter By pass Solar 130/185
B. CZEŚĆ RYSUNKOWA
1. Lokalizacja budynku, mapa skala 1:500
2. Instalacja solama - rzut kotłowni, skala 1:100
3. Instalacja solama - rozwinięcie instalacji, skala 1:100
4. Instalacja solama - rzut dachu, skala 1:100
5. Instalacja solama - przekrój A-A i B-B, skala 1:100
6. Instalacja solama - przekrój C-C i D-D, skala 1:100
3-5
6-9
10-11
12
13
14
15-16
17-19
- rys. nr 1
- rys. nr 2
- rys. nr 3
- rys. nr 4
- rys. nr 5
- rys. nr 6
I.
O św iadczenia projektanta, zaśw iadczenie o przynależności do LOIIB i uprawnienia
budow lane (kopie)
H enryk Stachula
ul. G raniczna 147e
23-204 Kraśnik
Kraśnik 09.07,2012r,
O Ś W IA D C Z E N IE - P R O J E K T A N T /S P R A W D Z A J Ą C Y
Zgodnie z art.20 ust.4 praw a budowlanego ( Dz. U, Nr 243 poz, 1623 z 201 Or. z późn. zmian,)
Oświadczam, że opracow any przeze mnie projekt branży sanitarnej w chodzący w skład projektu
budowlanego:
W ew nętrzna instalacja solarna wspom agającej
proces
przygotowania c.w.u. dla Bom u
Pomocy Społecznej w Gościeradowie
Dla:
Dom Pom ocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie
Gościeradów Folwark 20
23 - 275 Gościeradów
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzający:
m gr inź. Jacek Jaruga
upr.bud.431/Lb/2001
Projektant:
mgr inż, Henryk Stachula
upr. bud. 36&/Lb/2001
INWESTOR: DPS im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w G oś cier adowie, 2 3 - 2 7 5 Gościeradów, F o lw a r k 20
Strona 3
OPIS
TECHNICZNY
Wszystkie wskazane iv projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzeniu, technologie łuh rozwiązania techniczne, u
szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia mndełi produktów tub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na
rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku w stępow ania w tekście projektu ¡uh opinie rysunku takiego oznaczenia
indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że nystępuje ano kazdorazowo wraz ze zwrotem „iufr równoważny r . Rozumieć przez to
naie^y ze dopuszcza, się zastosowanie rozwiązań, urządzeń luh materiałów równoważnych, o nie gorszych nii opisane w projekcie parametrach
technicznych, spełniających oho wiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty- i certyfikat) dopuszczające do sumowania na obszarze Unii
Europejskie/. 11 przypadku zastosowania rozwiązań, marena łów fnh urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązani jest wykazać, że
proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.
1.0. Podstawa upracowania
Niniejszy projekt został opracow any na podstawie;
- podkładów architektoniczno budowlanych
- uzgodnień m iędzybranżowyeh
- zaleceń k o n se rw a to ra z a b y tk ó w
-o b o w iązu ją cy ch norm, przepisów i wiedzy technicznej
2.0. Dane ogólne
Istniejący budynek pralni i kotłowni wchodzący w skład kompleksu budynków D om u Pomocy
Społecznej w G ościeradow ie jest budynkiem jednokondygnacyjnym , w całości podpiwniczonym.
W ym iary budynku w osiach wynoszą 36x8,4m. Kotłownia przeznaczona jest do zaopatrzenia
w ciepło dla c .w it. następujących obiektów: Dom Pom ocy Społecznej (Pałac)* kuchnia, pralnia*
budynek administracyjny, budynek
mieszkalny.
Obecnie c.w.u. wytwarzana
jest w dwóch
podgrzewaczach pojem nościowych Verticell o pojemności 50Odm każdy* współpracujące z kotłem
gazowym.
3.0. Przedmiot opracow ania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna wewnętrznej instalacji solarnej do
w spom agania procesu podgrzew ania w ody w istniejącym budynku pralni i kotłowni D om u Pom ocy
Społecznej w Gościeradowie.
Inwestorem jest Dom Pomocy Społecznej im. hr* Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie*
Gościeradów Folwark 20, 23 - 275 Gościeradów.
4.0. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji solarnej mające na celu wykorzystanie energii
słonecznej do w spom agania procesu podgrzew u ciepłej wody użytkowej. Instalacja so lam a nie
pokrywa
w
100%
zapotrzebowania
na
c.w.u.,
służy je d y n ie ja k o
w spom aganie
procesu
podgrzewania.
W celu efektywnego pozyskiwania energii słonecznej zaprojektowano układ składający się
z 24 próżniowych kolektorów słonecznych, zam ontow anych na dachu płaskim, współpracujących z
dw om a zasobnikow ym i podgrzew aczam i solarnymi o pojem ności SOOdm'’ każdy. Jako elem enty
absorbujące energię prom ieniow ania słonecznego zaprojektowano kolektory próżniowe.
S-O.Opiś p r o je k to w a n y c h ro z w ią z a ń
5.1. Obieg podgrzewu cieplej w od y użytkowej
Energia słoneczna przekształcona w ciepło w instalacji kolektorów słonecznych zostaje
doprow adzona
rurociągami
miedzianymi
przez
zespół
pompowy
do
dw óch
zasobników
buforowych. Podgrzana w oda kierow ana bedzie do odbiorników c.w.u. Projektowane zasobniki
będą zasilana wodą zim ną z istniejącej instalacji wodociągowej, znajdującej się w budynku. W oda
zim na przed włączeniem do instalacji solarnej zostanie poddana uzdatnianiu w stacji uzdatniania
w ody A ąu ah o m e 30.
INWESTOR: DPS im. h r . Eligiusza Suchodolskiego w G oś cier adowie, 2 3 - 2 7 5 Gościeradów, F o lw a r k 20
Strona 6
5.2. Dobór urządzeń instalacji solarnej
5.2.1. Kolektory słoneczne
Dobrano kolektory próżniow e Hewale* typ K.SR10 o następujących parametrach:
- powierzchnia czynna absorpcyjna
0,932m~
- powierzchnia apertury
1,014m2
- po jem no ść c ieczo w a k o 1e k l o ra
1,8 d ni
- sprawność optyczna
79,0%
- waga kolektora
30kg
powierzchnia kolektorów słonecznych:
F = 24 x 1,014 = 24,3 4 m 2
ilość ciepła pozyskiwana z kolektorów słonecznych:
Q - 0 ,5 5kW /m 2 x 24,34m 2 = 13,39kW
*
przepływ łączny czynnika grzew czego przez kolektory:
G = 24,34ttT x 50dnvVm~ = 1217 dnrf/h = L,22mVh
zaprojektowano 6 baterii kolektorów, składające się układu: 4 baterie po 5 kolektorów oraz 2
baterie po 2 kolektory.
5.2.2. Dobór zasobników sotarnych
2!
r
r
i
ł
m
%
Założenie: Im “ powierzchni kolektora wytwarza ciepło do podgrzania 50dnV c.w.u.
V = 50dm3/nT x 24t34m~ = 1 2 1 7 dm3
Dobrano dw a zasobniki solarne VF-500-2 o pojem ności 500dm
5.2.3. D obór pompy obiegowej
W ydaj ność ponip y
Vp - l ,2 x G = 1,2 x 1,22 m 3/h - 1,46 mVh
Dobrano zespół pom pow o
- sterowniczy ZPS 28-01, będący standardowym
zespołem
przeznaczonym do instalacji z większa liczbą kolektorów słonecznych. Zespół posiada pompę
obiegową z silnikiem asynchronicznym do systemów solaraych W iło typ ST 15/1 1, oraz sterownik
G 422-P06, posiadający w budow aną funkcję automatycznej regulacji obrotów pompy obiegowej,
5.2.4. Zabezpieczenie układu solarnego
Instalacja układu solam ego jest typu zamkniętego ciśnieniowego zabezpieczona przeponowym
naczyniem zbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa /wchodzi w skład zespołu pompowo
sterującego/* M aksym alne ciśnienie pracy to 6 bar.
*
Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego:
- pojemność kolektorów słonecznych:
24x1,8 d m '
- pojemność rurociągów
- pojemność w ężów nicy w zasobnikach c.w.u.
= 43,20 dm ’
189,0 dm3
2x15,0 dm'1
- wysokość instalacji
= 30.0 dm '
10t0m
Obliczenie wielkości naczynia wzbiorczego dokonano przy użyciu następującego wzoru:
+ h) + Vk) x ( p m a x + 1 )
Pmax
Pl
gdzie:
Vc
pojemność całkowita naczynia przeponow ego, dm''
V tn—pojem ność cieczow a instalacji, d m 1
a
wskaźnik początkowej pojemności naczynia wzbiorczego, przyjęto 0,015
INWESTOR: DPS im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w G oś cier adowie, 2 3 - 2 7 5 Gościeradów, F o lw a r k 20
Strona 7
b
wskaźnik rozszerzalności objętościowej nośnika ciepła, przyjęto 0,13
Vk - pojem ność cieczow a kolektorów, dni ’
pi
Pmax = Pdop - 0,5bar = 6 - 0,5=5,5bar
nadwyżka ciśnienia statycznego w naczyniu, bar
Pdop “ ciśnienie otwarcia zaw oru bezpieczeństwa, 6 bar
h
wysokość instalacji, wynosi 10 ,0 rn
P l = l ?5bar+0,l x h = l,5-H0+1x10,0=2,5bar
„
Vc
1
{229x(Q,015 + 0,13) + 43,2)*(5,5 + 1 } 4 rn „ J ,
--------------------------------------------------------- 158,13rfm •
5,5 - 2 , 5
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex S200 o następujących parametrach:
- pojemność naczynia 200dm
- średnica 0 634m m
- wysokość 758mm
- ciśnienie wstępne 3,0bar
6.0. Projektow any system solarity
W proponow anym schemacie technologicznym przewiduje się układ solarny z zastosowaniem
zasobników buforow ych wody grzewczej oraz kolektorów próżniowych. System składa się
z sześciu baterii kolektorów próżniowych typ K SR 10 zam ontowanych na dachu płaskim. Z uwagi
na kształt i kąt pochylenia dachu W ykonaw ca wykona odpow iednie systemu mocowania w takich
warunkach.. Zm iany objętości wody będzie przejmować naczynie przeponowe Reflex typ S-200 o
pojemności 2 0 0 d m \ W przypadku braku odbioru energii słonecznej lub zaniku energii elektrycznej,
temperatura płynu solarnego m oże wzrosnąć do ok.200°C, w ówczas nadmiar cieczy* który nie
przejmie naczynie przeponow e zostanie wydalony za pom ocą zaworu bezpieczeństwa.
Każdorazowo po takim zdarzeniu należy uzupełnić płyn w instalacji za pom ocą zespołu pom pow ośterowniczego ZPS 28-01 /pom pa W ILO ST 15/6-3-PR*.
W układzie solarnym występują rurociągi obiegów glikolowych oraz ciepłej i zimnej wody.
Rurociągi instalacji glikolowej należy wykonać z rur miedzianych twardych łączonych lutem
twardym oraz zaizolować przy użyciu izolacji z kauczuku syntetycznego do instalacji so la m y c li o
grubości 13mm w ewnątrz budynku oraz 25mrn na zewnątrz budynku. Przewody prowadzone na
zewnątrz budynku narażone na działanie promieni słonecznych muszą posiadać odporność na
działanie UV.
Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych należy zastosować zaw ory kulow e
o połączeniach gw intow anych przystosowanych do pracy z czynnikiem glikolowym, W
najwyższych punktach rurociągów zamontować automatyczne odpowietrzniki pływ akow e
t natomiast w najniższym zaw ory spustowe. Pod każdą baterią kolektorów zamontować zawory
regulacyjne do instalacji solam ych Taco Set ter Bypass Solar 130/ 185z gwintem zewnętrznym.
Z obiegu solarnego zaw ór spustowy połączyć za p o m o cą węża elastycznego ze zbiornikiem
uzupełniającym. Do pomiaru ciśnień i temperatur zam ontow ać termometry, m anom etry
o odpowiednich zakresach podanych w zestawieniu urządzeń.
Płyn solam y będzie uzupełniany za pom ocą pom py W ILO typ ST15/6-3-PR z silnikiem
asynchronicznym do systemów solam ych tłoczącej mieszkankę glikolow ą ze zbiornika.
Praca automatyczna układu solarnego realizowana jest za pom ocą zespołu pompowośterowniczego ZPS 28-01 ze sterownikiem G422-P06.
INWESTOR: DPS im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w G oś cier adowie, 2 3 - 2 7 5 Gościeradów, F o lw a r k 20
Strona 8
7.0. Próba ciśnieniowa
Po zam ontow aniu rurociągów należy instalację wypłukać* a następnie poddać próbie na
ciśnienie 1,5 raza wyższe od m aksym alnego ciśnienia pracy - 9bar (odłączone naczynie
przeponow e i zaw ór bezpieczeństwa). Po w ykonaniu próby na zim no można przeprowadzić próbę
na gorąco na właściwe ciśnienie pracy 4 bary z regulacją przepływu. Całość prób przeprowadzić
zgodnie z obow iązującym i warunkami wykonania i odbioru robót.
Po wykonaniu prób ciśnieniowych instalację należy napełnić płynem d o instalacji solamych.
8.0. UwiiŁLi końcowe
8.1. W szystkie prace budowlane, m ontażow e m u szą być w ykonane pod nadzorem osób
posiadających upraw nienia budowlane oraz energetyczne w w ym aganym prawem zakresie.
8.2. Rury i kształtki m usza posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia d o stosowania w
budownictwie* atest i aprobatę techniczną, oraz oznaczenie CE.
8.3. Przy w ykonyw aniu robót i eksploatacji urządzeń należy ściśle przestrzegać obow iązujące
przepisy BHP.
8.4. Instalacja c.w.u. zapewniać będzie m ożliw ość przeprow adzenia okresowej dezynfekcji
termicznej przy temperaturze nie niższej niż 70°C.
8.4. Całość robót wykonać i przekazać do eksploatacji zgodnie z:
- „W arunkam i technicznymi w ykonania i odbioru robót budow lano-m ontażow ych cześć II Instalacje sanitarne i przem ysłow e”
Sprawdzający!
m gr inż. Jacek Jaruga
upr.bud.43 l/Lb/2001
Projektant:
mgr inż. Henryk Stachula
upr. bud. 368/Lb/2001
INWESTOR: DPS im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w G oś cier adowie, 2 3 - 2 7 5 Gościeradów, F o lw a r k 20
Strona 9
Nazwa projektu: Instalacja solama do wspomagania procesu przygotowania c.w.u.
¿ T A R O s lW O P O W IA T O W E
w K r a ś n ik u
Projektant/instalator: mgr inż. Henryk Stachula
2 3 - 2 1 0 K ra ś n ik
u l- A l. N ie p o d le g ło ś c i 20
T
- /n n io
p A l u r o f l/ O H
0 ^ - 9 7 ^ r i r \ ć / ' i p i ,i i r ł ń \ v
KO!eKXOfeK2.0
kolekcorek.pl, [email protected]
i> H O G ft ?. V K O V f U U « { O W V
O d ch yle n ie o d p o łu d n ia [°]
T e m p e ra tu ra w o d y w z a s o b n ik u [° C]
W sp. w ie lk o ś c i z a s o b n ik a d o d z ie n n e g o z u życia C .W .U .
C yrku la cja
50
1.5
N ie
/-------• - r ------ * r a
50
Liczb a osób
T e m p e ra tu ra c ie p łe j w o d y [° C l
D z ie n n e z u ż y c ie c ie p łe j w o d y p]
Izo la cja p rze w o d ó w
W s p ó łc z y n n ik p rze n ika n ia c ie p ła [W /m K ]
G ru b o ś ć izo la cji [m m ]
L iczb a k o le k to ró w
P o w ie rzc h n ia k o le k to ró w fm21
[
A .7.7:'____ ». 7 ...o i
30
Tak
0.04 2
32
24
Z I Z U Z I Z
------------ Ciepła woda
I
~ ~ ~
S u m a energii słonecznej na C .W .U .
1 33 85
[kW h/rok]
Z apo trzebow anie
25676
[kW b/rok]
Pokrycie C .W .U . (rok)
,
m :,i Basen
S u m a energii słonecznej na basen
Zapo trzebow anie
Pokrycie
y s p o m a c ja n ic C O
o
0
0
_ 7 7 _ 7 7 7 _ _ ___
11
.
(%
]
:•*.'
;*
-*?
0
(kW h/rok)
Z apo trzebow anie
0
Pokrycie
0
[kW h/rok]
ro/.
>■■■••
•
T-— — — ——-T—— — - ------ .
Zysk energetyczny w artości miesięczne
Straty
instalacji
[kWh]
Energia na
cw u
(kWh]
_____
Pokrycie
CWU
[%]
____________
Energia na
basen
(kVVh)
Sprawność
instalacji
(%l
Styczeń
22
5 2 .5 7 3
4 4 .5 2 9
4 3 .0 7
2 3 8 .4
1 2 .0 1 9
0
0
238.4
Luty
37
5 4 .4 6 6
4 6 .5 1
7 1 .6 4
4 1 8 .7 9
2 1 .1 1 3
0
0
4 1 8 .7 9
M a rze c
8 1 .4
5 6 .7 8 5
4 8 .4 9
164.1
9 5 9 .2 2
4 8 .3 5 8
0
0
9 5 9 .2 2
Kwiecień
118.6
5 8 .7 6 3
5 1 .2 8 5
2 1 5 .8
1 4 8 0 .2
7 4 .6 2 3
0
0
1 480.2
M aj
151
5 9 .1 8 9
5 3 .9 7 9
158.5
1 983.6
100
0
0
1 983.6
C zerw iec
175.6
5 9 .6 5 6
4 6 .4 1 7
3 0 4 .5
1 983.6
100
0
0
1 983.6
Lipiec
171
59.721
4 7 .6 6 6
2 9 6 .5
1 9 8 3 .6
100
0
0
1 983.6
Sierpień
145.3
5 9 .7 0 7
52 .5
2 5 4 .8
1 856.4
9 3 .5 8 8
0
0
1 856.4
W rzesień
102.3
5 8 .6 0 5
5 1 .3 5 7
180.4
1 2 7 8 .6
6 4 .4 5 7
0
0
1 278.6
P aździernik 63
5 7 .9 4 9
5 1 .1 4
1 0 4 .4
7 8 4 .0 6
3 9 .5 2 7
0
0
7 84.06
Listopad
2 3 .3
5 2 .6 3 6
4 5 .0 2 6
4 3 .1 5
2 55.31
12.871
0
0
255.31
G rudzień
16.3
5 0 .2
4 1 .2 3 7
3 5 .5 6
1 6 3 .5 8
8 .2 4 6 4
0
0
1 63.58
Rok
1 1 0 6 .8
5 6 .6 8 7
4 8 .3 4 5
1873
13385
5 6 .2 3 3
0
0
1 33 85
• * •
Data wydruku: 2012-07-30
K.OLEKTOREK.PL
•-~ •.“
Energia na Suma energii
CO
solamej
[kWh]
[kWh)
Nasło­
Sprawność
necznienie kolektorów
[kWh/m2/rokJ
[%]
Miesiąc
.
[kW h/rok]
n.iAfu
S u m a energii słonecznej na C O
—B
' ~~
Strona 1
1 0
O ¡ARO;-, fvYO r u WIATO WE
w K raśniku
2 3 - 2 1 G K ra śn ik
ui. AL Niepodległości 20
T e s p Ó ilP S 5B 01
Zesp« pwpW3-SrpWW?fi1ęiyZPS 28-01 jfs;sfcn4&r(k*ey<n
« ip o ie s n
p s g tz n & a a tr fm
f a s t ^ a c j i z wi^fc32$
ój
k>leźt&6& .sicfi&znjch Wypasiony 'jffit w p^>’=^vy
pnW p^W O -c^^B r^ p ^ y
p o ir.o -:y r & & r e ę o rfo k o n y rtB rty j f t i t
o r te r y t a k tL Ł a frw ^o n a t l e n i a fjr r ą & * y w y c fe r .jy w. r o t e i a f j i
A snntaK ow y p r z e p ły w w i i s t i a c l u stcd isn y j e s t rrtr.nuaJni-e
przez in s ta la to ra . \\i t e in z w ię ^ s s s n te w y d s jn o ś ti u M a ć u
a t i r s w n i f t G £ £ 2 ~ P 0 & p o s ia d a w b u - d a w a n a fu iflfc ę ft
s7 .itn.rT 3ryrm ej re-gulKf» o b ro tó w p a m p y o ^ i^ 7 v v ? j
Zesp-aS te r, r r a ż « być s to s o w a n y I * w s s y s tk ir d fetóefc&tsaiTii
Wfrfwc.^ HEWftLpf 7S wyj=jtfett koJ.ękfiOr^v
ip-eł/^r-i «fciipin b wraatosorbe rem (aaą£ M nie .¿lift*}
Vv;
f.r -'-*
» \B>V
3NRi
jKtfan^
Irru9fltt9^n'£:i.
2 -2 2
&aSŁcfeifcyiw«ysii *»Sukusngw Mn
V* '
•
2 - lS
: #«i* >
A p a g fó .>sga la q i p r ia p ^ - y / u
*«
<
Zaires fnmlsBft pt&pkftr-Ji. IkrtF
Ł&ctia]i^ctctenfc*wiomppr
• ---- . . • in i . i . ; i fiaty ct"gr-K^niM¡»isr.piK^TJi^
feoę»-cćłłcrj wifr*nega
> • <•
#
•
• •
P ły n r j* n ę : j \ u c fa a tc ic ru irn ? ^ r a m p y
SspacasarpurHW tras
2&*j6'
5 jr
» . ' J -
» % !,%
i
i
•- « 1 , «*4 * *
»
-
L
» •
ł fc w - l.
2-59
•f fl %»• i ' f ^
nuKKftltjeaty
»•
,■"• • . • 1
r
• •-' .
•
i : * v tjr y o A lf i^ ij ę c
1'* - * t- *
, JJB* 7
£*SjrP«!
TęCTy
«*1•«1i-•
COSi«k5-
ŁiTCi-akOttirtO fciŁ)
w«j&?rijMKS*i5i
•
.
j
: *'
9"27
pckMict?łtoiJ-Mwy
r^csny
r *♦• »'ji •* • *«<»»•»'1* .
ą - jg
‘1 •* ■• "1
Tl
fcfftiĆIOriiriH^Łj
WŁO ST25-fĆ^»
m o i7 iV (W 'P s
*
•; f- •
t
h
•r
♦
*
•f
• i-
U d t t M t t * s* « - if lW I ii* Ir 4 ft* ta £ M P y
2 M t9 t
.
■
:
w
»fcikuaMcŁny
Sjwiw tr -pan :k « ł ptnr ptywu
„■
•
J .520.00
l *9P,n>v
2 c i £ fiir=Łi#r a -» Jg*i 2i f c ł Se k’^ Ł 'iV K S 2 ^ »
••
Ł .W ..
>•&
V ~
'
1
1
HignnrJHKaflfl&iuffy
Ceresfca&£*gMraneno. 2)
,
M
.
+■/-
dTAR O Sł W O
POWIATOWE
w K raśniku
3 - 2 1 0 K ra ś n ik
N ie p o d le g ło ś c i 2 0
HEWALEX
KO LEKTO RY SŁO N EC ZN E
43-512 BesMnka ul.Witosa 14a
tel./fax (0-32)214-17-10, 214-17-11
NIP 652-000-13-45 Regon 003511221
e-mail: [email protected] hewalex.com.pl
A
T U V R h e in la n d '
Precisely Right.
Dane techniczne próżniowych kolektorów słonecznych KSR10
Lp
Dane
1
2
3
4
Całkowita długość
Całkowita szerokość
Całkowita wysokość
Waga
Powierzchnia brutto
kolektora
Powierzchnia absorbera
Powierzchnia apertury
(czynna)
Przyłącza kolektora
Pojemność cieczowa
Maksymalne ciśnienie pracy
Ciśnienie próby szczelności
Obudowa
Przykrycie
Materiał
Absorber
Pokrycie
Izolacja
Sprawność o ptyczna
Współczynniki
k1
strat
k2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sposób montażu
19
Gwarancja
KSR10
2130mm
860mm
111mm
31 kg
Typ kolektora słonecznego
4KSR10
2KSR10
3KSR10
2130mm
2130mm
2130mm
1720mm
2580mm
3440mm
111mm
111mm
111mm
93kg
124kg
62kg
5KSR10
2130mm
4300mm
111mm
155kg
1,82m2
3,64m2
5,46m2
7,28m2
9,10m2
0,931 m2
1,862m2
2,793m2
3,724m2
4.655m2
1,012m2
2,024m2
3,036m2
4,048m2
5,06m2
1,8 litr
dwa gwinty zewnętrzne %*
3,6 litr
5,4 litr
7,2 litr
6 bar
9 bar
blacha aluminiowa
rura szklana z pokryciem antyrefleksyjnym
Miedź
TiNOX classic
Pianka poliuretanowa
78,1%
1,117
0,004
uchwyty uniwersalne KSAL, KSOL
konstrukcja uniwersalna KSOL
5 lat
9,0 litr
>> H E V M L E X «
L e ^ f c S k ib a
4 3 -5 1 2 B e s ^ n k a . ul. W itosa 14a
te l.fo c 0 3 2 Z \ W 10.032 214 I? 11
NlfKÆ SZïCQfco 3 ^ 5
12
STAROSTWO POWIATOWE
w K raśniku
2 3 - 2 1 0 K ra ś n ik
u l. A i. N ie p o d le g ło ś c i 2 0
Podgrzewacz VF500-2
C ena netto: 4 540,00
Sym bol: 86.50.00
P odgrzew acz H E W A LE X V F500-2 w yposażony je s t w dw a w ym ienniki służące do ogrzew ania w ody
użytkow ej, dolny e n e rg ią ciepln ą z kolektorów słonecznych oraz górny e n e rg ią cie p ln ą z kotła. D odatkow o
podgrzew acz posiada króciec um ożliw iający w budow anie grzałki elektrycznej. Zbiornik podgrzew acza
w ykonany je s t ze stali od w ew nątrz pokrytej e m a lią ceram iczną, chroniąca stal przed korozją. Jest izolow any
cieplnie w a rstw ą sztyw nej pianki poliuretanow ej o grubości 50m m . Z ew nętrzne w ykończenie stanow i płaszcz
typu skay. P odgrzew acz w yposażony je s t w anodę m agnezow ą, która dodatkow o zabezpiecza zbiornik przed
korozją.
Średnica:
700
G warancja:
5
Pojem ność:
500 I
Średnica:
700 mm
W ysokość:
1961 mm
M aksym alna w ysoko ść w przechyle:
2082 mm
W aga:
160 kg
P ow ierzchnia w ym iennika górnego:
1,3 m2
P ow ierzchnia w ym iennika dolnego:
1,9 m 2
C iśnienie m aksym alne:
6 bar
óTAR O bTW U k u WIATO WE
w K raśniku
2 3 - 2 1 0 K ra ś n ik
u l. A l. N ie p o d le g ło ś c i 2 0
Elementy ze$taw6w sdarnych
Zesp6lZPS 2 8 - 0 i
Zespó* pofrpowo-itPfownłrjy Z P 5 2B-0 1 jw r rtancferdiMym
z?spo2em przeznaczonym do insadacji z większą !i<rb$
toteSrorów słonecjnych. Wrypojsżar.y }*it w pfywefecmy
p rrtf^ “A'orótr7. przy potr-ocy, liórego dokonywany ja it
odcryt aktusŁnpgo natężeni* prreptywu deczy w nstsiatji
PrsWidiowy przepływ w
usta\=ny jest rcaruainie
pr7<" instalatora. W c*?ki 7«flęfcs»nte wydsjnośd ul&du
G422-P 0 &
funkcją
auton«tyc7nej feguSacJięfofOtów potnpyobłegwej
i r s t a
S
t e
r o
w
n
i k
p
o
i a c p
s
i a
d
a
»
b
u
d
o
w
a
n
ą
Zespół ter. może być stosowany z* wszystkimi feołektorarri
■dost^prr/.^; w ofercie HEVWLEX sa w y jftk e n kole>'-tw«5w
zpetnym ahj miniowyn\absor be rero(ozn2C»nf*
^ V
F o r n ir
C e rc a
S c o w lc g p n y
« « ¿ L o g o w a
r e
c Ł i c b i Ł i ^ A
f x
t »
,
5 p < ) 5Ć
łr p O
c ó ic f c l^ W
f r ó r M
S p a tó fc
K 3
p r z & p ^ w
fc o d * a j ¿ « a o fc M
fc j
P ły n o m
^
C T --C
M
i o
0
)
ł
J W
o . y m
Z ą w ó * ł »
d n a t t e ir /
Z
^
r a
/
2
~
s t a
w
i w
t t K
W
v
* s ? m p y
y
2s -*i
f l c
g
7
1 4 2 0 .0 0
i
w
1
3
* 0
l 3
2
.f
y
* c c
L
••'
i ^
■
. . . '.
1
4
M
r ę c m
i
i 4
t a
* 0
C
S
T
l S
\
*
*
s
^
S
a
}
^
K
w
T C
a
G
U
K
f c O
o
s
o
1
-
1
«
l- S
I «
v « i i«
y
r * t «
b m
r i 5 / e
G A 2 2 -P Ó Ć
iŁ s r t )
+
?
»
K
m
S
C
iO
0
k O
łw
S 7 łS
r H
t t t J
/ « - 5 - P I!
■*
f
♦
<•
♦
*
i
y
2 8
T-
+
c iif lw
i y
-
a
2 4 W
'
i « ¿
4»
* / * •
y
— iS
T te K U o c \k 2 n y
.
y r r n y
u
.
6
2
to ^ M
r
1 2 0 .0 0
Ó * > B
s o ł^ r n c g s
€ t t t n f l t t * V
r i y
- 1
5
7
*
i r
> r c r .p t* r c c jr y
2 ; f c r z a t * f t * * e
M
2
G
o ę g u fo e jt o t c c ia r r c
A
*
& is p « a t o r p o - * * » t r a
ł w
K
p r t= ę r i* Y fu
F w iT r J K S c ó i c g - J
S
p r r e r i y * u
Z * > U e i p & j h Uj i m
o ly
3
1 2 9 0 . 0 0
z ł
* < o U tk v r 6 w
O
|T
m
„
S
w
*
* ■ / -
f
/
*
»
/ -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
U zdatnianie w o d y
clim ate ot in no va tion
AQUACARBON
AQUAHOME
A Q U A M IX
lo u r K o nsu m on ta O d krycie 2011
przyznany fiim io .V;8S&rn'ann;
?ą $y'3W^v/L-rdBtniająćB wodę
Aqu.6jy&xfóiŚcid6^aft?on
v , ^
N ic je s te ś z a d o w o lo n y z w o d y w T w o ir n ciomu?
W c za jn ik i) g ro m a d z i się k a m ie ń , a na b a te ria c h k u c h e n ­
nych i ła z ie n k o w y c h w c ią ż w id a ć u p o rc z y w e o s ad y?
I jeszcze ten d o k u c z liw y zap a ch c h lo ru ...
To tw a rd a w o d a p o w o d u je p o w s ta w a n ie u c ią ż liw y c h
o s a d ó w na u rz ą d z e n ia c h s a n ita rn y c h o ra z n is zc ze n ie
in s ta la c ji g rz e w c z y c h , a r m a tu r y ła z ie n k o w e j i u rzą d ze ń
A G D (p ra lk i, z m y w a rk i, e k s p re s y d o k a w y , c za jn ik i itp .).
P o w o d u je o n a ró w n ie ż w z ro s t k o s z tó w e k s p lo a ta c ji
tych. u rzą d ze ń n a w e t o 2 0 % . W o d a w o d o c ią g o w a
w P olsce m a ś re d n io ok. 2 0°d H (s to p n i n ie m ie c k ic h ) je s t w ię c b a rd zo tw a rd a . U ż y tk o w n ic y in d y w id u a ln y c h
u ję ć w o d y m a ją c zę s to d o d a tk o w y p ro b le m : ro zp u s z­
czo n e z w ią z k i ż e la z a p o w o d u ją c e rd z a w e za c ie k i oraz
w o d ę n ie z g o d n ą z p o ls k im i n o rm a m i. W o d a z u ję ć
k o m u n a ln y c h z w y k le z a w ie r a c h lo r lu b je g o z w ią z k i.
Ich o b e c n o ś ć w w o d z ie je s t n ie zb ę d n a ze w z g lę d u na
b e z p ie c z e ń s tw o b a k te rio lo g ic z n e , c h lo r s łu ż y b o w ie m
d o d e z y n fe k c ji w o d y . U b o c z n y m s k u tk ie m je g o o b e c n o ­
ści je s t s p e c y fic z n y i z a ra z e m n ie p rz y je m n y za p a c h ,
s m a k i w y g lą d w o d y o ra z s u c h a skóra.
S ta c je u z d a tn ia n ia w o d y A q u a n o m e i A q u a m ix to n o w o ­
czesn e u rzą d ze n ia , któ re p o m o g ą u p o ra ć się z p ro b le m e m
tw a r d e j w o d y , U rz ą d z e n ia A q u a m ix d o d a tk o w o u s u n ą
7 w o d y p o n a d n o r m a ty w n e ilości że la za , m a n g a n u /a m o ­
n ia k u i s u b s ta n c ji o rg a n ic z n y c h . 7. k o lei filtr A g u a c a rb o n
z a w ie ra s p e c ja ln e z ło ż a , k tó re e lim in u ją n ie p rz y je m n y
za p a c h c h lo ru o ra z p o p ra w ia ją s m a k i w y g lą d w o d y .
R z ą d z e n ia te z racji, k o m p a k to w e j o b u d o w y n ie z a jm u ją
W ie le ;m ie js c a ; P r a c u ją w tr y b ie a u to m a ty c z n y m i nic
w y m a g a ją o b s łu g i ze s tro n y u ż y tk o w n ik a , z w y ją tk ie m
o k re s o w e g o u z u p e łn ia n ia p o je m n ik a z s o lą w ta b le tk a c h
(d o t. A g u a h o m e i A q u a m ix ).
j fA R O S l vvu POW IATOW E
w K raśniku
U zdatnianie
Aquahom e
w ody
A quam ix
V I E | l M A N Wf:^c:'
usci 2 0
clim a te o f inn o va tio n
A quacarbon
V ie s s m a n n sp. z o.o.
u l. K a rkon oska 65
53-015 W ro c ła w
te l. 7 1 /3 6 07 TOO
In fo llm a : 801 0801 24
w w w .v le s s m a n n .p l
A Q U A H O M E l O - d o m ieszkań w d o m a ch
W oda do
o g ro d u
w ie lo ro d z in n y c h
A Q U A H O M E 2 0 - dla 3 -4 o s o b o w y c h
M a n o m e tr
g o s p o d a rs tw d o m o w y c h
A Q U A H O M E 3 0 - dla w ię k s z y c h g o s p o ­
W oda
u z d a tn io n a
Manometr
Manometr
M a n o m e tr
d a rs tw d o m o w y c h
A Q U A M I X - dla u ż y tk o w n ik ó w in d y w id u a l­
nych u ję ć w o d y za w ie ra ją ce j żelazo i m angan
A Q U A C A R B O N - f ilt r z e zło ż e m w ie lo ­
Zawór
zwrotny
W oda
s u ro w a
F iltr
<7
Z a w ó r do
fu n k c y jn y m d o m ie s ik a ń i d o m ó w je d n o ro ­
p o b o ru
próbek
<woda
suruwa)
dzin nych
P rz e g lą d z a le t s ta c ji u z d a tn ia n ia w o d y d o
w stęp n y
¿P
&
Zawór
s te ru ją c y
PO . •
p ró b e k
(w o d a
p o filtrz e !
N o w a g eneracja urządzeń specjalnie
za proje ktow a nych dla p o trze b uzdatniania
Bezpieczna i oszczędna eksploatacja bez
S ctem a t
w konw encjonalnych zm iękczaczach)
< * « acactf uzdatniania v%o<ty A q ualw n e
B
U rządzenia n ie w y m a g a ją c e o b s łu g i ze
s tro n y u ż y tk o w n ik a , z w y ją tk ie m o k re s o ­
•
»*v.' ł Korpus
urwdxenia
O d p ły w
popłuczyn A q u a h o m e
j* 2 łfruem 2« z to e m wielofunkcyjnym Aquacarbco
A q u a h o m G i A q u a m ix - sta cje u z d a tn ia n ia w o d y
Aquahom e
Ty p
W y m ia ry
R ozb ud ow a ny p ro g ra m o w o i za a w a n s o w a ­
w ysokość
szerokość
głębokość
mm
mm
mm
10
Aquahom e
20
832
324
432
762
368
532
,
A q u a m ix '1
1184
3 08
532
1184
368
532
2 ,8
0.8 -1 .2 "2
M a k s . n a tę ż e n ie p rz e p ły w u
m Vh
1.1
1.9
liczn ym w id o c z n y m n a w e t w cie m n ych
O b ję to ś ć z ło ż a
dm 3
.14
19
p o m ie szcze n ia ch (A q u a h o m e 3 0)
W y d a jn o ś ć w o d y m ię d z y re g e n e ­
ra c ja m i Iprzy tw ardości 18°dH)
litry
2 500
4 100
5800
3 1 00,?
Ś re d n ie 2 u z y d e s o li na re g e n e ra c ję
kg
7n
¿.u
2.8
3/ 9
•M
3.7
Z a k re s c iś n ie ń ro b o c z y c h m in ./m d x
bar
1 .4 - 8 .0
1 .4 - 8 , 0
1.4 -.8 ,0
1 .4 - 8 . 0
Ś re d n ic a p rz y łą c z a
cal
1
1
1
O p a te n to w a n y p rz e c iw p rą d o w y sys te m
p o b o ru np. w n ocy
K o m p le tn e w y p o s a ż e n ie - z a w ó r o b e jścia
Ib y-p a ss) z re g u la to re m tw a rd o ś c i w o d y .
filtr m echaniczny, za bezpieczenie a n ty p rz e -
1
w ysokość
szerokość
głębokość
mm
mm
mm
U rządzenia ko m p a k to w e , n ie zajm ujące
w ie le m ie jsca , o e s te ty c z n y m w yglą dzie,
M a k s . n a tę ż e n ie p rz e p ły w u
m 3/h
0 , 8 - 3 .0 '2
S u m a ry c z n a o b ję to ś ć z łó ż
dm 3
14
P rz e g lą d z a le t f i l t r a ze z ło ż e m w ie lo f u n k ­
c y jn y m d o m ie s z k a ń i d o m ó w
N a tę ż e n ie p rz e p ły w u w o d y
p o trz e b n e j d o p łu k a n ia
m */h
0.8
je d n o r o d z in n y c h A q u a c a rb o n
Z a k re s c iś n ie ń ro b o c z y c h m in /m ax
bar
M
Ś re d n ic a p rz y łą c z a
cal
In s ta lo w a n y na g łó w n y m w e jś c iu w o d y
25
860
340
. 260
W y m ia ry
k o m p le tn ie 2 m o m o w a n e
26
A q u a c a rb o n - f i l t r ze z ło ż e m w ie lo fu n k c y jn y m
le w o w e . w ą ż d o odp ro w ad zan ia p o p łu c z y n
«
Aquehom e
30
ny te ch n icz n ie e le k tro n ic z n y pan el s te ru ją ­
c y z p o d ś w ie tla n y m e kra n e m c ie k ło k ry s ta ­
re g e n e ra cji złoża w za le żn o ści o d p ro g ­
n o zo w a n e g o i rz e c z y w is te g o zuzycia w o d y
za w sze w g od zin a ch n a jm n ie jsze g o
e
hr-'w ttt/y ,'r
Ł a tw y d o b ó r łn p . w c p a rciu o k o lo r w o d y ).
w e g o u zupełniania p o je m n ika z so lą w
ta b le tka ch łś re d n io raz na kilka m ie s ię c y )
8
A q u a c a rb o n
użycia szko d liw ych ś ro d k ó w chem icznych
I urządzenia reg en erow a ne w yłą c z n ie w od ą
i sola w ilościach o o k. 5 0 % m niejszych niż
p ro s ty m on taż
B
1i [
t
O dpisy
pophi<ayn
w o d y w g o sp o d a rstw a ch d o m o w y c h
*
próbek
*
h o m e i A q u a m ix :
b
Z ^v6 r d»
poboru
(w o d a
m ięk/cał
m ie s z k a ń i d o m ó w je d n o r o d z in n y c h A q u a ­
■
Zawór
sterujący
2 .0 -8 ,0
1
zim n e j d o m ie szka n ia /d o m u .
B
S p ecja lny g ra n u lo w a n y w ę g ie l a k ty w n y ,
sto s o w a n y jako je d n o ze złó ż w filtrze
-l Gwarancja doprowadzenia param etrów w o d y pilnej po konsultacji z dostaw cą
" 2 W zależności od param etrów w o d y
A q uacarbon. za pe w n ia znaczna p o p ra w ę
sm aku, zapachu i w y g lg d u c h lo ro w a n e j
wody.
a
W y ją tk o w a ż y w o tn o ś ć złó ż - do 10 lat.
M
E konom iczny syste m regeneracji złóż
w yłą c z n ie w o d ą bez konieczności s to s o w a ­
nia d o d a tk o w y c h ś ro d k ó w chem icznych.
«
6
U nika ln y 1 za a w a n so w a n y te c h n o lo g ic z n ie
*■
z a w ó r s te ru ją c y n ie p o w o d u ją c y znaczne­
q> CM
g o sp ad ku ciśnienia w o d y.
i i
K o m p le tn e w y p o s a ż e n ie : z a w ó ł o be jścia
Ibypass). w ąż d o odprow adzania popłuczyn,
a
C
cfr
O
•H
D o s ta w a urządzenia ko m p le tn ie zm o n to ­
w a n e g o i g o to w e g o d o działania.
U
£,p'
ll
n
—
VTI
m
2 3 - 2 1 0 K ra ś n ik
u l. A l. N ie p o d le g ło ś c i 2 0
m
taconova
TacoSetter Bypass Solar 13 0/1 85
Zalety
• Wersja z gwintem zewnętrznym i
wewnętrznym
Zastosow anie
Regulacja, bezpośredni pom ia r i m ożliw ość
odcięcia przepływ u w system ach solarnych.
H yd raiiczn e
równoważenie
i
kon­
trola
prceplywu
w
systemach
solamych.
Zawory
regiiacyjno-pomiarowe
TacoSettor Bypass Scter 130/185 specjalnie
na waronki w urządzeniach solarnych
zoptymalizowane. Z zaworami regulacyjnopomiarowymi zostają potrzebne ilości wody
bezpośrednio na urządzeniu M> w części
systemu dokładnie i wygodnie nastawione.
Hydraulicznie
prawidłowo
zrównoważone
urządzenia zapewniają optymalny rozkfad
energii i tym samym ekonomiczną pracę w
sensie przez ustawodawcę uchwaloną ustawę
o Rozporządzeniu Poszanowania Energii
Z zaworami regulacyjno-pcmiarowymi TacoSelter Bypass Solar może każdy ekspert cd razu na
miejscu odczytać odpowiedni rozdział w d y bez
inwestycji w szkolenia i kosztowne urządzenia
pomiarowe.
Pozycja m ontażu
Zawory m ogą być montowane w pozycji
pionowej, poziomej lub pod kątem.
Zawór regulacyjno-pomiarowy potrzebuje
prostego odcinka o tej samej długości i średnicy
jak armatura.
Strzałka wskazuje kierunek przepływu.
• Zwiększona odporność na temperaturę,
krótkoterminowo do 135*0 w zależności
o j wersji
• Dokładna i S2ybka regulacja natężenia
przepływ.; b62 konieczności użycia dia­
gramów, tabel lub urządzeń pomiarowych
• Bezpośredni odczyt nasiatóooej objętości
przepływu w limin
• Dokładność pomiaru +/-1Ó % rzeczywistej
wartości
• Kontręte przepływy pray pomccy wziernika
• Zawór ra d u ją c y z możliwością odcięcia
(możliwość minimalnego wycieku)
• Zawór regulujący ze skalą nastawczą
• Montaż w dowolnej pozycji
• Niska utrata ¿śnienia
• Wymiana Bypassu przy pełnym cenieniu
urządzenia
Sposób działania
2/705/2011 p.
Natężenie przepływu bazuje na zasadzie
pływaka i sprężyny. Urządzenie wskazujące
przeżyw znajduje się na obejściu (Bypass). do
głównego i prądu i dlatego nie zostaje ciqgłe
przepływany. W razie potrzeby będzie on po­
przez otwarcie samozamykających się zaworów
odcinających, wskutek naciskania i przytrzy­
mywania uchwytu wciskającego dołączany. To
ciągle włączanie i wyłączanie nie ma żadnego
wpływu na przepływ głównego prądu. Przy
wersji z wysoką temperaturą zostaje Bypass
po naregulowaniu przez zestaw zamknięcia
zastąpiony.
Taconova GmbH I R udolf-D iesel-Straße 8 I 78224 Singen
T +49 773198 28 80 I F +49 7731 98 28 88 ! de utschland0taconova.com ! w w w .taconova.com
Taco Settsr Bypass Sdftf 130-t8&_po*i9ChiivJd 1
2tCfl.11 14:11
i
—
lÄ R ö b f
rxrasniKU
2 3 - 2 1 0 K ra ś n ik
ło ści 2 0
0 2 taconova
TacoSetter Bypass Solar 1 3 0 /1 8 5
Wersja z gwintom zewnętrznym
Dane techniczne
Przegląd typów TacoSetter Solar 130
Maksymalne parametry pracy
Połączenie z gwintem wewnętrznym
(zobacz wykres ciśnienia temperatury na
Numer katalogowy DN
GxG
Zakres pomiaru (l/min)
kvs (v=1mm2/s)
stronie 4)
Wartość współczynnika kvs i zakres pomiaru 223.2380.350
20
L 'x T
2 - 1 2 1 / min
2.2 m V h
przy lepkości medium n =1 mm ’/s zgodnie
3 - 20 l/m in
5.0 m3/h
obok stojącej tabeli, Rodzaje typów"
223.2482.350
25 l 1/ , - x l l / . ‘ 10 - 40 i/m in
8,1 m V h
Materiał korpusu z mosiądzu
Szybka wziernika ze szklą borosiSkatowego Strata ciśnienia przy innej lepkości medium zobacz dokument .Korektura krzywej"
Uszczelki z EPDM
Gwint zewnętrzny zgodnie wg. ISO 228
Dokładność pomiaru +/-10 %
(wartość wyświetlana)
Przepływające czynniki
- Woda zawera&a ogćfriie stosowane śrcdki an
tykorozyjne i chroniące przed zamarzaniem
OckumEnt .Kaektura tozywef na życzenie)
- Yfoda gtze/.cza (zctecz wersja podstewcwa)
- Woja lodowa (zobacz również wersja podstawo
wa)
Rysunek wymiarów
Tekst ogłoszenia
Rura regulująca i zawór odcinający (maźlwość
wycieku) z bezpośrednim wykazem nastawionej
Jośri przepływ w lilmin. Rćr.snofcgte do głównego
prądu prowadzący automatycznie odcinający
Bypass z częścią mecząca i wykazującą. Cześć
mierząca składa się z pływaka i sprężyny. Odczyt
wartości na wzierniku bez konieczności użycia dia­
gramów, tabel lub urządzeń pomiarowych.
Dokładność ponfaai
10 % (wartość
wyświetlana)
Optymalna wersja do użytku w zakresie sołamym.
Niski spadek ciśnienia.
Gwint wewnętrzny cylindryczny zgodnie wg.lSO
228.
Materiał tapusu: Mosiądz
Materiał część wewnętrznych: Stal nierdzewna
mcsiąjz i tworzywo sztuczne
Materiał szybki wziernika: Szkła borcsiBcatowe
Materiał uszczełek: EPDM
Temperatura pracy: 130°C
Ciśnienie pracy. 8 bar
$
AX Zostaw zamknięcia do TacoSetter Bypass 100/130/185
Numer katalogowy'
296.2340.003
przy wersji SOLAR HT dostępny w dostawie
AX System - śrubunek do TacoSetter z gwintem zewnętrznym
Połączenie śrubowe z gwintem zewnętrznym R (stożkowaty) zgodnie wg. DIN 299S
Numer katalogowy
210.6632.000
210.6633.000
Dodatkowe wykonania:
■ Wersja podstawowa do wody grzewczej,lodowej i pitnej z SVGW- certyfikatem
(zobacz karta informacyjna SETTER Bypass
SO)
• Wersja z gwintem wewnętrznym
(zobacz poprzednią stronę)
pasujący do
wszystkich wersji
Gx R
1‘ x 3lt
1 7 / x 3/ /
wykonanie do
rur gwintowych3/ /
rur gwintowych 1*
pasujące do
DN 20
DN 25
wykonanie do
mr miedzianych 018
rur miedzianych 022
pasujące do
ON 20
DN20
Śrubunek z łączeniem lutującym
Numer katalogowy
210.5331.019
210.5332.019
G xR
1‘ x 1 8
1* x 22
Taconova GmbH I R udolf-D iesel-S traße 8 I 78224 Singen
T +49 7731 98 28 80 I F +49 7 7 3198 28 88 de utschland ptacon ova.co m ! w w w .taconova.com
TacoSette*B>psi»Sol»13*MÄ5jxinlsckintfd 3
21.09.
" ii
i
w Kraśniku
2 3 - 2 1 0 K ra ś n ik
Ł _ i ^ L i i ; e££dle8tośc,' 20
taconova
TacoSetter Bypass Solar 130/185
223.23R1.350
223.23t1.M O O
DM 20
N2 03
V Gí
M 'R p
izumm
-.2 0 Umin
DN 20
-
3
Rp$
-30 !< m in
(BP
Natężenie przepływu l/min
223.2482. J50
223.2480,MQO
1Q...40 l'mín
223.24S2.WijO
Unia Ciémlewa * Temperatur/ TacoSetter Bypass 130
Unia Ciśmienla • temperatury TacoSettef Bypass 130
—
i l12
r
—
-
co
--------------- i— = CopuBZCla rtt
zakwaptteyxBflÄSs
OOfWC^Iny
«Kica pracy
Ú
Ni
o:
*0 1 )
1 X« 133
i i)
i * ł IS
Temperatura pracy TB (*C) krótkoterminowo z zestawem zamknięcia 195 *C
Temperatura pracy TB fC )
Zastrzega
sięmożliwośćZTiian
Taconova GmbH ! R udolf-D iesel-S traße 8 ! 78224 Singen
T +49 773198 28 80 I F +49 7731 98 28 88 I deutschland (9taconova.com w w w .taconova.com
TOCOSQtlßföypcsüSoiai 130-1Ö5_pO»r^chir<W 4
(jfy
21.09.11 14:11 |
¡
19
ATAROS IWO POWIATOWE
w1 Kraśniku
3 - 2 1 0 Kraśnik
Niepodległości 20
D HEWALEX
KOLEKTORY SŁU N EC ZN E
43-512 Bestwinka ul.Witosa I4 a
le W a x (0-32)214-17-10. 214-17-11
N IP 652-000-13-45 Regon 003511221
e-m ail;
h e w a le x @
hewalex.QQm.cl
A
T U V R h e în ia n d '
Precisely Right.
Dane techniczne próżniowych kolektorów słonecznych KSR10
LP
Dane
1
2
3
4
Całkowite długość
Całkowita szerokość
Całkowita wysokość
Waga
Powierzchnia brutto
kolektora
Powierzchnia absorbera
Powierzchnia apertury
(czynna)
Przyłącza kolektora
Pojemność cieczowa
Maksymalne ciśnienie pracy
Ciśnienie próby szczelności
Obudowa
Przykrycie
Material
Absorber
Pokrycie
Izolacja
Sprawność optyczna
Współczynniki
k1
strat
k2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sposób montażu
19
Gwarancja
KSR10
2130mm
860mm
111mm
31 kg
Typ kolektora słonecznego
3KSR10
4KSR10
2KSR10
2130mm
2130mm
2130mm
2580mm
3440mm
1720mm
111mm
111mm
111mm
124kq
62kg
93kg
5KSR10
2130mm
4300mm
111mm
155kg
1,82m2
3,64m2
5,46m2
7,28m2
9,10m2
0,931 m2
1,862m2
2,793m2
3,724m2
4,655m2
1,012m?
2,024m2
3,036m2
4,048m2
5,06m2
1,8 (itr
dwa gwinty zewnętrzne
3,6 litr
5,4 litr
7,2 litr
6 bar
9 bar
blacha aluminiowa
rura szklana z pokryciem antyrefłeksyjnym
Miedź
TiNOX classic
Pianka poliuretanowa
78,1%
1,117
0,004
uchwyty uniwersalne KSAL, KSOL
konstrukcja uniwersalna KSOL
5 lat
9,0 litr
>> H Ë V M i s x <<
L ć s s p jt S k ib c j
4 ^-512 B e stó fakŁ uj. W itosa 14a
ts łjfe i C ^ .2Í t f jf f 10 032 214 Ï 7 11
N J P S Ć € e ,C W 3 i> .i 3>>15
1
2
STAROSTWO POWIATOWE
w K raśniku
2 3 - 2 1 0 K ra ś n ik
u l. A L N ie p o d le g ło ś c i 2 0
Podgrzewacz VF500-2
Cena netto: 4 540,00
Symbot: 86.50.00
Podgrzew acz H EW ALEX V F500-2 w yposażony je st w dwa w ym ienniki służące do ogrzew ania w ody
użytkowej, dolny e n e rg ią cieplną z kolektorów słonecznych oraz górny e n e rg ią cieplną z kotła. D odatkow o
podgrzew acz posiada króciec umożSiwiający w budow anie grzałki elektrycznej. Zbiornik podgrzew acza
w ykonany je st ze stali od w ew nątrz pokrytej em alią ceram iczną, chroniąca staf przed korozją. Jest izolow any
cieplnie w a rstw ą sztyw nej pianki poliuretanow ej o grubości 50m m . Zew nętrzne w ykończenie stanow i płaszcz
typu skay. P odgrzew acz w yposażony je st w anodę m agnezow ą, która dodatkow o zabezpiecza zbiornik przed
korozją.
Średnica:
700
Gwarancja:
5
Pojem ność:
500 I
Średnica:
700 mm
W ysokość:
1961 mm
M aksym alna w ysokość w przechyle:
2082 mm
W aga:
160 kg
Pow ierzchnia w ym iennika górnego:
1,3 m2
Pow ierzchnia w ym iennika dolnego:
1,9 ms
C iśnienie m aksym alne:
S bar
O i A ft O,:, fvVO r u WIATO WE
w K raśniku
23-21G Kraśnik
ul. Al . Niepodległości 20
T e s p Ó ilP S 5B 01
Zesp« pwpW3-SrpWW?fi1ęiyZPS 28-01 jfs;sfcn4&r(k*ey<n
« ip o iesn psgtzn&aatrfm ó j fast^acji z wi^fc32$
k>leźt&6& .sicfi&znjch W y p w s ia n y 'j f l i t w p ^ > ’= ^ v y
pnW p^W O -c^^B r^ p ^ y p o ir.o -:y r & & r e ę o rfo k o n y rtB rty j f t i t
o r te r y t a k tL Ł a frw ^o n a t l e n i a fjr r ą & * y w y c fe r .jy w. r o t e i a f j i
AsnntaKowy przepływ w i i s t i a c l ustcdisny je s t rrtr.nuaJni-e
przez in s ta la to ra . W t e in z w ię ^ s s s n te w y d s jn o ś ti u M a ć u
a te ra -w n ifc
G ££2~P0&
p o s ia d a
w b u -d a w a n a
fu iflfc ę ft
s7.itn.rT3ryrm ej re g u ła ^ obrotów oom py c«bIe«;5Wig
Zesp-aS ter, rraż« być sło a a w a ry i* wsays-tfeiroi fetóefc&tiairii
dbtHlpff/NA W afer'& HEWftLpf ts w-^tkran kei.ęktOrfrvip-eł/^r-i «fciipin b w raatosorbe rem (aaą£ Mnie .¿lift*}
3N Ri
jKtfan^
Irru9fltt9^n'£:i.
V- -'-* v ;
f.r » \ B> V
M1Ł.W.. •
.
1
»U mt.An:*
H ig n n r J H K a flfl& iu ffy
J .5 2 0 .0 0
l * 9 P ,n > v
Ccrca « a tfL B jo w i n e z l
V- » .'J- »%!,% »
2ci£fiir=Łi<jiaryi2i fcł¿5k’^Ł'iVKS2^»
2 -2 2
& a S Ł t f e s i j y iw « y s i i * » 5u k u s n g w
2-lS
,
M n
V * •'
:#«i* >
„■
*«
<
Zaires fnmlsBft pt&pkftr-Ji. IkrtF
»•
MftKftltjesy
-V ■
*. * 1 i •
r
'
• •- .
•
£*SjrP«!
Ł & c tia ] i ^ ctc t e n f c * w i o m p p r
• ----- . . • i n i . i . ; i & < * $ ; C T"G
#
w«j&?rijMKS*i5i
•
••
Płynrj* nę: j\ ucfa atcicruirn?^rampy
•
SspacasarpurHW tras
2&*j6<
2-59
f^
p c k M ic t? ł t o i J - M w y
5jr
. j
: *'
i : * v tjr y o A lf i^ ij ę c
ncsr-Łiiy
TęCTy
r *♦ •
«*i•«1i-•
COSi«k5-
‘|
»'ji •* • ‘«<t»•»' i*
ą - jg
1
.
Tl
fcfftiĆIOriiriH^Łj
WŁO ST25-fĆ^»
m o i7 iV (W 'P s
*
•; f- •
t
h
•r
♦
*
•f
UdttMtt*s*«-iflWIii*Ir4ft*ta£MPy
2 M t9 t
9"27
, J JB* 7
ŁiTCi-akOttirtO fciŁ)
¡» is r.p iK ^ T J I^
feoę»-cćłłcrj wifr*nega
>• <•
:
» fc ik u a M c Ł n y
A p a g f ó .>sga la q i p r i a p ^ - y / u
' ••
i
i w L- .
»• ł fc w -l. i'*-*t - *
•f fl %»• i '
Sjwiw tr -pan:k«ł ptnrptywu
•- «1, «*4 * * ■
• y+■/-
Uzdatnianie wody
ciimatG of in n ova tio n
AQUACARBON
AQUAHOME
A Q U A M IX
L a u r K o p su m -o n t? O rik rv o p 2011
pfZVKràniy. firmie V* ess ¿nft
§f e e '
:usdB tńiająćs wàd&--
'Muâhcroe iAquacsfaon
* V • O C * 'i
’A
• •
•
5 î « / » v / -• •>
Nie
jesteś zadowolony 2# wody .w Twoim
clornu?
J . - j . .•*> - ( | •
i 1 ■•
» "H* ’
W czajniku gromadzi się kamień, 3 'na bateriach kuchen
nych i łazienkowych vyciąi widać uporczywe osady?
Ich obecność w wodzie jest hiezbgjna ze względu na
bezpieczeństwo bakteriologiczne, chlor służy bowiem
¿ci j e s t s p e c y fic z n y i z a r a z é ift n ie p r z y je m n y c a p a c h ,
s m a k i w y g lą d w o d y o r a z s u c h a s k ó ra .
’ »_#
o s -a d o w n a u ^ ą a z e o ic J C n s a n ita r n y c h o ra z n is z c z e n ie
in s ta la c ji g r z e w c z y c h ,.
tu r y ła z ie n k o w e j i u rz ą d z e ń
A G P : p ra lk i, z m y w a r k 1. e k s p re s y d o k a w y . c z a jn ik i ftp .)
P o w o d u ją o n a również w z r o s t k e s z tó w e k s p lo a ta c ji
ly ć h u rż ą d z o ń n a w e t o 2 0 % . W o d a w o d o c ią g o w a
w P o ls c e m a ś r e d n io o k . 2 0 ^ H <s to p n i n ie m ie c k ic h ) je s t w ię c b a r d z o tw a r d e . U ż y t k o w n ic y in d y w id u a ln y c h
u ję ć w o d y m a ja c z ę s to d o d a t k o w y p r o b le m : r o z p u s z ­
czone związki ż e liw a .
y/ o d u ją c a. r d z a w e zac;ek< o ra z
w o d ę n ie z g o d n ą z p o ls k im i n o r m a m i. W o d a z uj<?0
k o m u n a ln y c h z w y k le z a w ie r a chlor lu b je g o z w ią z k i.
■» • •*»
#■' •• •
■.in *■*; *ixv z 1 ’» i 1h V i l
•' *CO t
t.
«
•« • '¿i ■*•
-
.f r
j
S ta c je u z d a tn ia n ia w o d y A q u â h o m e i A q u a m ix to n o w o ­
c z e s n e u r a d z e n ia , k to r ę p o m o g ę u p o ra ć s ię l p r o b le m e m
t w a r d e j w o d y . U r z ą d z e n ia A q û a m b c d o d a tk o w o u s u n ^
7 w o ć iy p o n a d n o r m a t y w n e ilo ś c i ż o la z a , m a n g a n u , a m o fyi.afcu i $ u .ts ia iic ji b r p a h i’c ż n y c vi. 7 k o le i M tr À q u a c n r b o n
z a w ie r a s p e c ja ln e z ło ż a , k tó r e e lim in u ją n ie p r z y je m n y
'
* 22
*9
*
V1
9 i 0^
z a p a c h c h lo ru o ra z p o p r a w ia ją s m a k i w / r j l ^ d w o d y .
U r z ą d z e n ia lJe z ra c ji k o m p a k to w e j o b u d o w y n ic z a jm u ją
w ie le m ie js c a . Praę.ujg w i r y b i e a u to m a ty c z n y m i n ic
I
- 1 i
‘
*
' ^ J
“
-
* . *
- +• 0
•
• . •
• 1
i
.
*.
L â *
,•
*
•
J t
I •
•
.
.
.
.
.
.
.
«
.
• » *
.
» %
«
A
•
.
%m W ^ r I ^
^
. - * »
^ I
.
* *|
•
*
. . . .
&
+ *
w y m a g a ją o b s łu g i ze s tr o n y u ż y tk o w n ik a , ¿ w yjątkiem
o k r e s o w e g o u z u p e łn ia n ia p o je m n ik a 2 s o lą w ta b le tk a c h
(d o i. A q u a h o m e i A q u a m ix ) .
•
jTaRGSTJ vvu f ü y v lATOWE
Uzdatnianie
Aquahome
w ody
Aquamix
w K raśniku
_ _ _ 2 ' i -¿ .1 0 h ; .= .il
W
IE
20
M A 1*1 w i p e
clim a te of in n ovation
Aquacarbon
Vlesstnenn sp. 2 o.o.
uE. Karkonoska $B
53-015 W rocław
td . 71/36 07 ÏQQ
I n f o l i n i a : S t i l Û8Û1
M
w wrw.vie s smann. pi
A Q U A H O M E 10 - do mieszkań w dOrtfSCh
wielorodzinnych
A Q U A H O M E 2 0 -tfla 3-4 OSObOWych
vybdft do
■ • y io d u
gc& podarsiw ^om ow yęh
A Q U A H O M E
3 0
M a n o m c ir
2 a y r6 r
Woda
surowa
¿wromy.
BI\f Łiil
Zamjpr
sterujący
wstępny
Z a w o i do
ppbpru
dzinnycii
Z ń W iir .
Zavvcÿ ri»
W a r u ją c y
próbom
¡wŚbek
ptóbefc
(w o d a
{vroda
miękftał
śu ru w a)
Przfrglątf za le t Stacji u z d a tn ia n ia w o d y do
mie-sskań i d o m ó w je d n o ro d z in n y c h A ąuah o w e i A q u a m ix :
b
uzdatniona
M a n o m e lf
-d la większych gospo­
darstw □'■omowych
a q u a m i x - d li użytkow ników Sndywiduelnycłi Ujęć wody zewierotec^i *el07O i mangan
A Q U A C A R B O N - t iłt r z e 3toi:em w ielofunkcyjnym do mieszkań i dom ów jerfnoro
■
W adi
Mimom
F » ? a n e m a tf
Z c r iy ń r
pgtÿgru
¡ 'i
[woda
Nowa generacja urządzeń specjalni«
zaprojektowanych dla potrzeb uzdatniania
w ody w gospodarstwach dom owych
B&zpiaczna I osztsędna ■eksploatacja bez
użycia szkodliwych środków chemicznych
lurządzenia regenerowane wyfącznie-worią
i sola w iloiciach o ok. 50% mniejszych niż
w konwencjonalnych zwiękczac-z-achl1
po M us«!
Od^lyW
K oi pus
pnpfacryn 7
Acjuacarbon
i.» •.
r.
u x jS d x é n ia
Odpływ
ao^uczyr* Aquaïîome
ssriiS»»
..
HSDoncY)
1' n liit ir
StłwnatsnBtałiCił 2flttrem 71921329m wiGfcifynkęYinyrri Àquacaibon
o f « atôCHi uzdatniania svoôs AouałKKne
w Ł a tw y dobór (np. w cpsrciu o kolor wody*.
prosty montaż
b
Urządzenia nia wymagające obsługi ze
strony użytkownika, z w yjątkiem okreso­
w ego uzupełniania pojemnika z sola w
tabletkach średnio rsz na kilka miesięcy}
i
U Rosbudowany progra mOWO i zaaW&H40Wa ny techniczni* elektroniczny panel Sterują­
cy Z podawiotiaoyrti emanem cialrlckcystaliC2nyrn widocznym nawet w ciemnych
pomieszczeniach «¡Aquahome 30)
e
O patenw w any p rzeciw prądow y system
regeneracji źtoża w 2al52nośc-i od prog­
nozowanego i rzeczywistego zużycia w ody
- zawsze w godzinach najm niejszego
poboru np. w nocy
ta Kompletne w yposażenie: zaw ór obejścia
Iby-passl z regulatorem tw ardości w ody,
filtr mechaniczny, zabezpieczenie antyprzelew ow e, wąz do udprawadzania popłuczyn
3 Urządzenia kom paktowe, nic zajmujące
w iele m itjjica . o estetycznym wyglądzie,
ko m pi etnte i m ontow a ne
Aquahome 1 A q u a m ix-s ta e je uzdatniania wody
A^us-hcmfi AcjuGhome
mi
Typ
W ymiary
wysokość
szerokość
głębokość
&
632
324
432
mm
mm
mm
dm 3
14
19
W ydajność w ody m iędzy rogerte-
..
2 5GC
4100
Î.V80O
31 Od’2
2.0
2.&
3,9
3.7
1.4-8.C
1,4 - 8,0
»acjami Iprry twardości 1-8MH}
śre d n ie zu zyde soli na regenerację
kg
Zakres ciśniun roboczych nrun.Anax
bar
•
• • •
tF
• V
Średnica przyłącza
t t •
v *f •
Sr-
cel
1
•
1, 4 - 6 .0
1,4
1
i
1
A^uacarhon - f i l l t ze ziożenn w ielofunkcyjnym
wysokość
W ym iary
szerokość
głębokość
mm
rnm
moi
Maks. n atęienie przepływ u
mVh
Sumaryczna o'bjatosc złóż
cfm3
f -Î5È
eeo
340
. 260
0.3
P.--Î u
^ rid n ię a p riy łą c iA
cal
1
Kom pletne w yposażenie: zaw ór obejścia
(bypass), wąż do odprowadzania popłijczyn,
H D ostaw a urz^ąckenia kom pletnie 2mon 10w anago i ¡gotowego do działania.
• 4
■ •
B
S
25
O h j^ t ę ś i2 ^ ia
2-.Û-É.0
Unikalny i zaawansowany technologicznie
zawór sterujący nie powodujący znaczne­
go spadku ciśnienia wody.
26
1,9
b^r
«
o . a - 1.2 ’2
1,1
Zakres ciśnień roboczych m»n./rnax
Specjalny granulowany węgiel aktywny,
stosowany jako jedno ze złóż w filtrze
Aquacarbon, zapewnia znaczna poprawę
smaku, zapachu i wyglodu. chlojowanej
wody.
H W yjątkowa żyw otność z ió ł - do 10 lat.
H Ekonomiczny system regeneracji złóż
wyłącznie wodą bez konieczności: stosowa­
nie dodatkowych środków chemicznych.
2,8
11 tM
36ê
532
m 5/h
Natężenie przepływ u w ody
potrzebnej do płukania
e
Aquamix’1
Maks, n tężenie p rze pływ u
Prae-giąd ? a le t fiitr a ze złożem w ie lo fu n k ­
c y jn y m d o m ie szka ń i d o m ó w
je d n o ro d z in n y c h A q u a ca rb o n
Instalowany na głównym wejściu w o d y
2irnnei do mieszkania/domu.
Aqùfihornè
30
20
1 154
76Z
360
358
b32
532
pŁSfSi
Û.S
G w a ra n c ja d o p ro w a d z e n ia p a r a m e tr ó w w o d y p iln e j pO k o n s u lta c ji z d o s ta w c ą
W zależności orf parametrów wody
C
D
cÔ
•N
>.V C-l
>D-f—
wa
S »!-4
5
o O
U8 £
n Ol
i
Ifi
ZED
¡ i ;m
í
.a m
i
2 3 - 2 10 K ra ś n ik
- A l.
N ie p o d le g ło ś c i
20
SR*
CK
taconova
TacoSetter Bypass Solar 130/185
Zalety
• Wersja z gwintem zawietrznym i
wewnętrznym
Zastosowanie
Regulacja, bezpośredni pomiar i moitiwo&e
odcięcia przepływu w systemach solarnych.
Hydra if c n e
równoważenie
i
ficonjnala |xzeplymi w
systemach solamych.
Zawory
regiiacyjno-pomiarowe
TacoSeTt-er Bypass Soter 130(185 specjalnia
na warunki w urządzeniach &olarnych
zi0plymalizowan&- 1 ziimoramł regułacyfnoporniarowymi zosfają potrzelKK Jości wody
bezpośrednio na urząifcśrtiu lub W części
systemu dokładnie i wygodnie nastawione.
Hydra ulicznie prawidłowo
zrównoważone
urządzenia w pw m teją optymalny rozkład
energii \ tym samym ekonomiczną piaoę w
sensie przez ustawodawcę uchwaidtą ueiawę
o Rozpciiządzeniu Poszanowania Energii
Z zaworami regutocyjno-fwm ¡arowymi TacoSeltar fr/pass Sol&r (róże każdy ekspert od razu na
n»eiscu odczytać odpowiedni rozdział wody be2
inwestycji w szkolenia i kosztowne urządzenia
pomiarowe1.
Pozycja montażu
Zawcsy mogą tyć montowane w pozycji
pionowej, poziomej lub pod lugem.
Zawór regułacyjno-pomierowy ptfrzebuje
prostego odcinka o tej samej długości i średnicy
jak armatura.
Strzałka wskazuje kierunek płzepfywu.
' Zwiększona odporność na temper ałtff*?,
Scrótfegt&rniinowo tia i55°C w zależności
cd wersji
• Dśkładna I szybka regulacji n u ż e n ia
przepływu bez konieczności użycia dia­
gramów, tabel li-c- urządzeń ppm iaw/ycłi
• tópóśjredni odczyt n&tawfcńej objętości
pRepSywu w litni.n
■Dokładność pcmianl -«-MO % izaczywlstej
wartości
• Konlrcłs przepływ u przy pom ccy wziernika
• Zawórregiiujący z możliwościąedei^cia
(maSliwoK minimalnego wycieku}
*
i r l W j ri -.
.
* • nuTnTf jia
• Zav/5r reg dujący ze skalą nadawczą
• Wonlaż w dowolnej pozycji
- IN^Ka wreita cenienia
*■Wymiana Bypassu przy pełnym cenieniu
¿sądzenia
S p o s ó b działania
2/7 0S/2&11 p.
Natężenie przepływu bazuje na zasadzie
pływaka, i Sprężyny. Urządzeni? wskazujące
przepływ znajduje s lf na obejściu (3ypass), do
glciiwoego i prądu i (flalegc nia zostaje ciągle
przepływany. W razie potrzeby będteie on po­
przez otwarcie samozamykających się zaworów
odcinających, wskutek naciskania i przytrzy­
mywania uchwyt« wcfeMącego dołączany, To
ciągle włączanie i wyłączanie nie ma żadnego
Wpływu na przepływ głównego prądu. Przy
wersji i wysoką temperaturą zostaje Bypass
po naregulowaniu przez zestaw zamknięcia
zastąpiony-
Taconova GmbH l Rudolf-Diesel-StraBe 8 I 78224 Singen
T 4-^9 7731 98 28 80 I F +49 773198 28 88 ! [email protected] ! www.taconova.com
TiKO.SetterBypassScJari:»4te_jwH8ehindd 1
SI.Q?.ł1 «-łl j
i ?
I
W łv 3
2 3 -2 1 0
TacoSetter Bypass Solar 130/185
ciśnik
ści 2 0
Wersja z gwintem zewnętrznym
Dane techniczne
Przegląd typów TacoSetter Solar 130
Maksymalne parametry pracy
Połączenie z gwintem wewnętrznym
’ i
• . •
. . .
..
*
(zobacz wykres ciśnienia iemperaw/y na
Numer katalogowy DN
GxG
Zakres pom iaru (l/min)
kvs (v=1mm2/s)
stronie 4)
1
Wartość Współczynnika kvs i zakres pomiaru 2 2 3 .2 3 8 0 .3 5 0
20
r x 1'
.2 - 1 2 l^m in
2 ,2 m V ti
przy lepkości medium n =1 mm 3/s zgodnie 2 Ż 3 .2 3 S 1 .3 5 0
l'x i*
a- 2 0 l/m in
S ,0 m 3/n
30
obok stojącej (3b e li, Rodzaje typów*
2 2 3 ,2 ^ 0 2 .3 5 0
I I V , ' x i y ; Í C - -lO l/m in
Ö.1 m V h
Matenal korpusu z mosiądzu
Strata ciśnienia przy innej lepkośd medium zobacz dokument .Koreklura krzywej''
Szybka wziernika ze szkła borosiłkatowago
Uszczelki z EPDM
Gwint zewnętrzny zgodnie wg. ISO 22&
Tabefa wymiarów
Dokładność pomiaru +/-1G %
(wartość wyświetlana]
Numer katalogowy DN
2 2 3.2 38 0 .35 0.
Przepływające czynniki
2 2 3 .2 3 8 1 .3 5 0
- Woda zaweraftca c ą ik ie stosowane śrcdki an
2 2 3 .2 4 8 2 .3 5 0
tykorazypa i chronią» przed zamakaniem
Dokument ^CorsfcburakizyweT m życzenie)
- Woda grzewcza (źcbacz wersja pocłstewowa)
• Woda bitowa (zobacz również w&sja podstawc
wa)
Tekst ogłoszenia
Rura regulująca i zawór odcinający (możliwość
wycieku) z bezpośrednim wykazem nastawionej
kt? ri przepływu w l/min Rówwlegte do głównego
prąriu prowadzący automatycznie odcansjąęy
Bypass 2 częścią friercąca i wykazujący Czsść
mierzwa składa się 2 pfywaka i sprężyny. Odczyt
wartcsp na w w k u bez konieczności użycia cfiagramów, tatet k.b urządzeń pomiarowych.
Dokiacftioec pomom +}- 10 % (wartość
wyświeBana)
Optymalna wersja do ufyftu w zakresie salamym.
Niski spadek c&nteródL
Gwint wEfńnęlrzry cylindryczny zgodnie wg.|$Q
223,
Materiał korpusu: Kłosia,dz
Materaf części wewnętrznych: Std nierdzewna
mosiądz i tworzywo sztuczne
Materiał szybki wziernika: Szklą borosiłalowe
Materiał uszczelek. EPOM
Temperatura pracy 13C°C
Cenienie pracy, 8 bar
AX Zestaw zamknięcia do TacoSetter Bypass 100/130/165
Numer katalogowy________________ _________________pasujący do
296.2340.003
wszystkich wersji
przy wersji SOLAR HT dostępny w dostawie
AX System - śrubunek do TacoSetter z gwintem zewnętrznym
Połączenie śrubowe z gwintem zewnętrznym R (stożkowaty) zgo dni wg. DIN 2S$S
Numer katalogowy________G_x R
„w yk o n a n ie do___________pasujące do
21Q,&$32.()00
1‘ x % "
rur gwintowych
DN20
21O.6fi33.0QO
1 7 / x 3/ / njr gwintowych 1*
DM25
Dodatkowe wykonania:
- Wers^podsławuwa dowody grzewezej,todowej i ptnej z SVGW- certyfikatem
(zobacz k a la infcłmacyjna SETTER Bypass
SD]
- Wersja z gontem wewnętrznym
(zobacz poprzednią sironę}
•
.
.
.
.
^
Śrubunek z łączeniem lutującym
Numer katalogowy
210.5331.019
V x 18
210.5332.019
1x22
G xR
wykonanie do
mTmiedzianych 0 1 8
rur miedzianych 0 2 2
pasujące do
ON 20
DN 20
Taconova GmbH I Rudolf-Diesel-Straße 8 I 78224 Singen
T +49 773198 28 80 I F +49 773198 28 88 i deutschtand0taconova.eom ! WWW,t a c o n o v a . c o m
Taeo S eiler
Sötsr 13ł>-135_pdnlw:fwJnart 3
21.09.11
14.
§?äl
w Kraśniku
2 3 -2 1 0
5■ I
ul. Aft N iepodległości
TacoSetter Bypass Solar 130/185
223J30O,3W
2 2 S Jm ö E « S
*2U33Z.DW C
Q*r «
H2»
N I 03
1‘ 6 i
TRp
M“ R p
L23.2SI1.3SQ
223.23M-W0D
.-.121/rnm
DN 20
N2 03
taconova
,.30 limln
1° G4
M'‘R p
22J_2.l33.0iD
E
r
i«.
ife
i
■Hin
«ft
t
1IH
ia/i 2
:jr *
im
2Ö ,M *kW &
2 2 JJ4 3 2 .W O
N2 31
•Rp
'
Ö ¡(1
#
-
1 U -1 JP I
tu
UM .
Natężenie przepłym l lfm in
btt 32-1 1/4?F?d SÖ..7Wi'ri^'
; '• i m & m r - - ’ •
22Ł2BK3JJK
10...40 llm in
==Bsli
■ M illB
u.-is3
Natężenie przepływu l/min
Natężenie przepływu l/min
H f4*G
IUI
.d
* >’• » w lj .
DN 20
NS 51
- 3 0 1'min
/
O
22-J.2J82.iS)
- J f4 ‘ Rpt
Ż
PB
s
DN 20
pw?V*Ä*n1ju|Mr fcT.
VMl
i
K r a ś n ik
'
. V . - .' I M ,,
•-* p
• '
I*
Łttłl
.
<{i
g
r
7
IßK
.
V(**
~ != : z z : “ :3
'TO
I
3
rjErsssrs
c
Ś5
10
Tn
fä t j
10
3W
■ '
#
t
>«i
•* ^ N
I«
■»
^ W r .1 ^ • | ! i
ID O
*•i .» # i •.**
Natężenie przepływu lfm in
Natężenie przepływu l/m in
UriäCiSMlWüJ • Temswrrsiwr/ Taco Setter Bypass läfi
L in ia C ić m ie n la - te m p e ra tu ry TscaSefnar Bypaa& 120
MrM<
—-
>5
£
MT
1
C
ü
Q-
teWZSWin y
iskks prac
.2
'e
Ł
Jt
1
1
!
--------- 1 _
2jSM w s*i-ki i« rp v ł;tn i k :U * w i ¿xw te*
L
?
f!
sk ie s pracy ¿typass
— -
;B
ej
9
m
«
et
1»
TM jM fiffllM pracy TB fC )
121
Tifi
d •
sl
G5
}ö : i i)
i -o r n
i: Xi
i * •. s
T e n ^ r tiiittlM p ra c y T B (*C) k r& k tfW T n in o Y jo i x e s ta w a m r a m k n ię d * iÖ 5 ‘ C
OL
¿3
£»
h-IM
Zastrzega
możliwość ZTiisn
Taconova GmbH I Rudolf-Diesel-StrafteS I 78224 Singen
T +49 773198 28 80 l F +49 7731 98 28 88 I tfeutschlandßtaconova.com
T*W Sotlor dypoBG&ołai 1 3 9 - 1 8 5 4
www.taconova.com
21.M11 H II
1
9
ORIENTACJA
1 :25000
N
Legertda;
1 - budynek DPS - projektowana Instalacja adama
lA R A M E S Al
E JJ
1 KAZWAINWE$IYÇJt
i
BudowaInstalacji solamej wspomagającej proces
przygotowaniacw.ui. dla DomuPomocySpołecznej
wGościeradowie
adnbiNWESirat DomPamucySpołnmiJIm.hr. ElflTianSucbodolikłaiD
wGośdwadawta,23-275Gofcteradów,Fałwnrit20
BRANŻA:
HWKuwKSwnmrt**: DomPomocySpołeci!*)wGoideradowTe SANITARNA
23-275Gościeradów,Fołwart20
S
:
U47WAffftUNKLfc
LOKALIZAGA BUDYNKU
FKUKTRKT:
FflUm.:
POOTlSc
cala
1:500
DATA:
Û7-2Û12
Sphawixajvx :
NR RVŁ:
OPMCOWAME:
01
MSIR:
A R A M E S A
- p r o » e d y lr a h h c ta o ta n n i- UMf c * j kutofc im »« ito rw ccT ych
- p c o *« x ty lr W k P » * m ^ - p t * 7* z k * * * )ri> p b n e c z n y c h
- p ra w o d y z w * a rtA afam m illa
- p<z»MOdy zaM A rtlA I (M M tiu k e ia
1 - p o d g a w a t w . a rta nwf t r w r t n rw y V F -e 0P-2 Q pcjM Tino*Q i6QQ<>n5
2 - M H a ^ o t p o d ^ z M M s a a w ji. o«zaw »
i - h tn h fry tariol eto p q y M w l i a w.ii. ^ a o trf
4 ■nM zynti «abioran Rfctec typ 8300
5 -z a tp tf par^MMD - itorewnksjr 2P8 2WH
B - u z « 1z m * d o B r iif a n n k w o d y A G IM H O * 30
J
m
( Tf
■ PflDMDQf
MIIMI« II In L.y»U
^ |pi W
- UI..I.U,
M H IO An
r p ! Ti ■| u
WmmL..X V M Q • f-----I—
W I C |W
t
s
ill
Laganda:
- p cce w xly Irw b k ijw o d o o ly p w t-w o d iz lm n e
- p fiw o d y ln e b h £ jw o * * jly a w < -w x ta d ip h
pane«»
w O ofe*
«M BM M tsm D e o ftm o c y Spoiocm cj ¡m. hr. K tig iiim SacfaodoU dqp
nw w
i
GoMwwttw Fttwwk aq, 2W73 G o « **« *
H U M m H I;
RZUTKOTtOWNI
>«MUTANT
m flrin t.H e n rviS te ch ite
w w m **>CT:
>nK rlrtt JiccfcJarup
irrsram
mgr In i. d tfte ta Mazur
mapfu
PCMk
MTfc
0720121.
fW ftt
UIIML;
iBBAb/XXO.
wuhu
WCHi
UMTMM
MAI*
1100
S-02
4JlAb/20CH
KMSe
H itm i
I
22x1J&nm
» i2 x 1 ,0 m m
i
20*1rfmm
22x1Am
1Bt1,Qrwn
•%z)«<fah«n.in**Kf
U ganda:
- przewody Inatalacj wodocb&owoj-woda zfrnna
- przewody Ira ta t a j w ododtuow aj-w oda depta
- tatitajaoo przewody hataiacj wododagowaj - woda depta
- przewody Instalacji soiamej - zasilanie kołekłoniw słonecznych
p tt*w o d y
iłonecznych
- przewody zael lania sterow nila
- przewody zastleriB I powrotu kołła
-
¡nate^i wtemaj -p o ^ z
1 - podgrzew acz c .w .u . <tw gw % żow ricow y V F # X > 3 o p e j*m o & a 600dm 3
BIURO PROJEKTOWE
2 - Istniejące podgrzewacze aw .u . gazowa
3 - Istniejący kodoł do przygotowania o.woj. gazowy
4 -ze s p ó ł potnpow<Xtert>wniczy ZPS 2& 01
5 - naczynia wzfaloicze R a ia x typ S 20Q
B - urządzania do zm iękczanie wodyAOUAHOM E »
7 - bateria to ta to ró w składająca sł? z kolektorów próżniowych K S R 10
B - naczynia wzboncza R « tx D D ia
B- zaw ór bazpłocz£ńafewa&YR typ 2115N o Ir. 20tnm
ARAMESA
Budowa h * ie c #
pum i
payęotoMNrti a w ji A lt Donu Pan»? SpdKsntj
1
wMA*riiwh
Aimawłrtsnrji D esa Pom ocy Społoam rj b u lir. EHgtiŁH SochodoW dey)
m m m i m w m h b t o m : O m lPm m a r^ p iia etui
_________________(3oki**tow¥iim»±M,1M7S<M*a6br
HABMIMUMUi
pwOfcJtrUtTi
ROZWINIĘCIE INSTALAOI
miinu
mgr In2. Henryk S te c łiiifl
36B/Lb/20Q1
MUHl:
m jr ln£.Jic*fc Jarugi
IS T B B m
m p ln t . E łłW c ta M s u r
431/L b /Z O O l
UM TM M
1100
OTJ012r.
uirmLi
S-03
Ml STU:
w
A
-O N
Q
a
SI
V
V
\7 1
A
o
o
o
o
71
llllllll
-u
v
v
Q
-
Legendo:
- przewody Irotdaojl w iernej -z a e Harto kolektorów słonecznych
-przsw cdy Instalacji toiarnQ j-pow rót z kołektorów słonecznych
- DrzMVOdv zsailonki rtHWYrtka.
1 - baterie kolektorów sktadafąo* elę zko tekkjró w p ró żriw ycłi K S R 10
BIŁ!.RSLE K tfjS R B I
i
ii
payęoto
•mCtakdB
A i*i$w ń8rrf» Desn Ptznocy a p o ło m e j im . lir . E tjp u E a Socho!jU « a p
fm m
m m h M-y * • «w n < « _ o
iw * —
kazka lU U B ffra ro tt: DaaPtweoySpołoang
MffTWWA
Ookimrtm fth w fc t t. 2 « 7 5 < M *o « w
smuć
NAZMMRnRMUi
1100
RZUT DACHU
puCfcJtrJMTi
«unu
rtM St
OftTfe
J72012r.
m e rln ł. HernrfcStediula 36fl/Lb/2001
—m i i nu i
m jrln ż . JiM fcJam p
uisrem
m grlnż. Ettbłcta M n u r
WUWL-
ww;
mwi
PODfEć
« 4
UISTK:
451/Lb/Z001
PRZEKRÓJ A - Â
ELEWACJA WSCHODNIA
1:100
PRZEKRÓJ B - B
ELEWACJA ZACHODNIA
BIURO PROJEKTOWE
1:100
ARAMES A
Budnę IraAriaJI (Btan^
pns«
payęotoMNrti a w ji fik Donu Pomny ¿pdKKntj
w C tałdB iskM ti
A im aw łrtsnrji Dam P tn o cy S p o b a m j tm. lir . Ełąpm ca SocfaodoMócy)
M aM lK U H N D lM k D n aR a w y BpoiociDqj
_________________Qotei»(ti<wFałwiAao,2«730o**ndiw
UMTKJWA
NAZMMmUMUi
UDU*
PRZEKRÓJ A-AIB-B
PwûfcitrUtîi
mgr In2. Henryk K a c łiiia
MtUPRj
3GS/Lb/2001
MUHl:
m jr In*. J ic ifc Jarugi
ISTSTBm
m p -ln ł. Ettbłcta M s u r
431/Lb/ZOOl
1M0
E*T*
OTJ012r.
uirmLi
S-05
Ml STU:
ELEWACJA PÓŁNOCNA
PRZEKRÓJ 10 - B
WmftXMAMfiT'.
m ^T nŁJacak Jaruga
«WWÏ!
mgr InŁ E żb teti M o r
1
Iii
A R A M E S A
fOfWAInWetiMa
HZffOM
w O akta
AHSiNUBfK* Dom Pomocy S p A c z a ą i n . hr. B tip m e B u d io ik ilikisgp
w öoidaradow kv 23 tZ75 G o fo m d irw , F ołw nk 2
u AmżAj
iim f<i>am im w K M :D aaR ***7apu*xE*ä
SJÜVUMM
Q ckkaM w Fotwtcfc20. »-275 O o M m M t
Ü
HMLLA:
N nw am iN iu
1:100
P R Z E K R Ó J C -C i O -D
nAffrMTl
NRUrmj
PCM
DM
07JłM2r.
mgr k)L Henryk Stachu la 36fi/Lh/2D01
NHUWL
K sn
MPIIŁj
S-06
431/Lb/lOOl
PGUPIL
MRsnu

Podobne dokumenty