Część B SIWZ_opis techniczny cz. IV

Komentarze

Transkrypt

Część B SIWZ_opis techniczny cz. IV
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Część B SIWZ – Cześć IV
Opis przedmiotu zamówienia
Spis treści
1. Przedmiot zamówienia - informacje ogólne ....................................................................... 2
2. Dane techniczne urządzeń i oprogramowania - wymagania .............................................. 2
2.1. Serwer typ 2 - 10 szt................................................................................................ 2
2.2. Serwerowy system operacyjny - 10 szt. ...................................................................... 3
2.3. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 75 szt..................................................... 5
3. Warunki dostawy ..............................................................................................................11
1. Przedmiot zamówienia - informacje ogólne
W ramach zamówienia w części IV zostaną zakupione:
1. Serwer typ 2 - 10 szt.
2. Serwerowy system operacyjny - 10 szt.
3. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 75 szt.
Wykonawca dostarczy we wskazane poniŜej lokalizacje urządzenia wraz ze
sterownikami, dokumentacją oraz oprogramowanie wraz z licencjami.
2. Dane techniczne urządzeń i oprogramowania - wymagania
2.1. Serwer typ 2 - 10 szt.
•
Serwer fabrycznie nowy
•
Obudowa o wysokości 1U lub 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19”
z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania w celach serwisowych.
•
Procesor
który
w
rankingu
umieszczonym
pod
adresem
http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single
CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik min. 8 485 pkt.
Zamawiający informuje, Ŝe zaoferowany procesor musi co najmniej 1 raz - w okresie
od momentu wszczęcia postępowania do momentu upływu terminu składania ofert osiągnąć w rankingu wynik min. 8 485 pkt. Do oferty musi zostać dołączony
i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk z ww. strony internetowej.
•
Pamięć RAM: 32 GB z moŜliwością rozbudowy do minimum 144 GB.
•
MoŜliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror.
•
Płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach.
•
Porty Minimum:
- 2 porty RJ-45 sieciowe 1Gb Ethernet,
- 1 port RJ-45 dedykowany do interfejsu zdalnego zarządzania,
- 4 porty USB (w tym co najmniej jeden wewnętrzny),
- 1 port VGA (15-pin video),
- 1 port szeregowy,
- porty do podłączenia klawiatury i myszy (PS/2),
OA-XVI.272.4.2013
Str. 2 z 13
- 1 wbudowany slot na karty SD (Secure Digital),
- min. dwa sloty PCI-Express, minimum jeden slot pozwalający na instalację karty
pełnowymiarowej.
•
Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do nagrywania.
•
Wbudowany
kontroler
RAID
SAS
obsługujący
poziomy
RAID
0/1/1+0,
z podtrzymaniem bateryjnym.
•
MoŜliwość instalacji min. 8 dysków SAS,
•
2 dyski po 300 GB o prędkości obrotowej minimum 10 000 rpm, interfejsie SAS, HotPlug.
•
Redundantne zasilacze Hot-Plug o minimalnej mocy 750W.
•
Wiatraki: Ilość wiatraków wymagana do zapewnienia redundancji N+1.
Redundantne wentylatory wewnątrz obudowy serwera.
•
Serwer musi być wyposaŜony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej
na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera
i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŜnie od jego stanu (takŜe
podczas startu, restartu OS) oraz moŜliwości podłączenia wirtualnych napędów DVD
i FDD jak równieŜ moŜliwość bootowania systemu z tych napędów.
•
Musi być dostępna moŜliwość wykonania upgradu karty zarządzającej.
Wszystkie powyŜsze funkcjonalności muszą być dostępne bez konieczności
dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express.
•
Pozostałe
wymagania:
panel
serwisowy,
prezentujący
poprawność
pracy
poszczególnych elementów serwera.
•
Systemy operacyjne: serwer musi posiadać wsparcie dla następujących systemów
operacyjnych: MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows
Server 2012, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware ESX w wersji co najmniej 5,
•
Gwarancja i serwis 3 lata gwarancji na części, z naprawą w miejscu instalacji
serwera, czas reakcji: następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii. W przypadku
awarii dysku twardego uszkodzony dysk nie będzie oddawany do serwisu w celu
naprawy i po wymianie na nowy zostanie u Zamawiającego.
2.2. Serwerowy system operacyjny - 10 szt.
Windows SRV 2012 standard OLP NL Gov 2Proc. wraz z 10 licencjami CAL per User
lub równowaŜny. Przez produkt równowaŜny w takim przypadku naleŜy rozumieć
oprogramowanie, które spełnia następujące parametry:
OA-XVI.272.4.2013
Str. 3 z 13
1. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony
połączeń internetowych i intranetowych.
2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.
3. Wsparcie dla większości powszechnie uŜywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play)
4. Graficzny interfejs uŜytkownika.
5. Obsługa systemów wieloprocesorowych.
6. Obsługa platform sprzętowych x86, x64.
7. MoŜliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
8. MoŜliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania
dodatkowych produktów (oprogramowania):
a. podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP
b. usługi
katalogowe
pozwalające
na
zarządzanie
zasobami
w
sieci
(uŜytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)
c. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze
d. praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub
odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej
e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)
f.
szyfrowanie plików i folderów
g. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami
i stacjami roboczymi (IPSec)
h. moŜliwość rozłoŜenia obciąŜenia serwerów
i.
serwis udostępniania stron WWW
j.
serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital
Rights Management)
k. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)
9. Poprawne działanie programów (aplikacje uŜytkowe wykonane na zamówienie
Zamawiającego lub zakupione jako produkt gotowy) Zamawiającego, działające
w środowisku Microsoft Windows opartym na domenie Active Directory. Poprawne
działanie oprogramowania Zamawiającego w środowisku równowaŜnym musi być
moŜliwe bez wykonania dodatkowych czynności (np. kompilacji), obecności
programów pomocniczych i nie moŜe powodować obniŜenia wydajności aplikacji.
OA-XVI.272.4.2013
Str. 4 z 13
2.3. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 75 szt.
Nazwa (parametr/wymagane)
Sprzęt fabrycznie
nowy
Płyta główna
Gniazda rozszerzeń
pyty głównej
Procesor
Pamięć RAM
Porty
Wnęki rozszerzeń
Dysk twardy (HDD)
Napędy
Karta dźwiękowa
Karta graficzna
Karta sieciowa
Mysz
Klawiatura
Obudowa
OA-XVI.272.4.2013
Tak
umoŜliwiająca zdalny dostęp do komputera podłączonego do
sieci LAN niezaleŜnie od stanu włączenia lub wyłączenia
komputera (komputer musi być podpięty do sieci elektrycznej)
oraz niezaleŜnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego
(nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego
lub są wyłączone), udostępnienie informacji o podzespołach i
oprogramowaniu, wykorzystująca w pełni moŜliwości procesora
WyposaŜona w co najmniej złącze PCI Express x16, PCI
Express x4, min. złącze PCI lub PCI Express x1
Procesor który w rankingu umieszczonym pod adresem
http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model ->
CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark)
osiąga wynik min. 6 604 pkt.
Zamawiający informuje, Ŝe zaoferowany procesor musi co
najmniej 1 raz - w okresie od momentu wszczęcia
postępowania do momentu upływu terminu składania ofert
- osiągnąć w rankingu wynik min. 6 604 pkt. Do oferty musi
zostać dołączony i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk
z ww. strony internetowej.
pojemność min. 4 GB ;
moŜliwość rozbudowy do min 16 GB
min. 6 x USB 2.0 w tym min. 2 dostępny z przodu obudowy oraz
min. 4 x USB 2.0 dostępne z tyłu obudowy, wyjście słuchawek;
min. 1 x VGA, wyjście audio, wejście audio, min. 1 x RJ-45 ,
min. 2 x PS/2, czytnik kart pamięci SD, SDHC, MultiMediaCard,
CopmactFlash, Memory Stick PRO
min. 2 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz.
min. 500 GB 7200 rpm SATA
Nagrywarka DVD+-RW Dual Layer wraz z oprogramowaniem
do nagrywania
Zintegrowana lub jako karta rozszerzeń
jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną, w pełni
wykorzystująca moŜliwości oferowanego monitora.
jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną;
10/100/1000 (RJ-45)
Wymagany interfejs do komunikacji z bezprzewodową siecią
LAN w standardzie co najmniej 802.11 g/n
Mysz PS/2 lub USB optyczna; scroll; długość przewodu min. 1,4
m; przeznaczona dla komputerów stacjonarnych
pełnowymiarowa na złącze PS/2 lub USB; układ klawiszy
QWERTY
MiniTower lub MicroTower
Str. 5 z 13
Bezpieczeństwo
Zasilacz
Głośność
Zintegrowany z płytą główną system TPM 1.2 umoŜliwiający
bezpieczne logowanie i szyfrowanie danych; pozwalający na:
skonfigurowania hasła „Power On", ustawienie hasła dostępu
do BIOSu (administratora),blokadę portów USB, COM i
Centronics, wyłączenie w BIOS-ie portów USB, wyłączenie
w BIOS-ie portu szeregowego, wyłączenie w BIOS-ie portu
równoległego, kontrolę sekwencji boot, start systemu z
urządzenia USB; zabezpieczenie antykradzieŜowe jednostki
centralnej typu Kensington Lock
co najmniej 265W Active PFC umoŜliwiający poprawną pracę
i rozbudowę
Głośność jednostki w stanie IDLE max. 28dB; pomiar zgodny z
normą ISO 9296 lub ISO 7779 lub równowaŜnymi; wykonawca
dołączy do oferty wyniki z przeprowadzonych badań. Na
Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy szczegółową
dokumentację wykonania pomiarów
Dokumentacja
techniczna
Do kaŜdego zestawu wraz z kompletem sterowników
Certyfikaty i normy
Jednostka centralna wyprodukowana zgodnie z wymaganiami
normy ISO 9001 lub równowaŜnymi; certyfikat CE lub
równowaŜny dla oferowanego sprzętu; oferowane komputery
powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną
współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (na Ŝyczenie
zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający
zgodność); zasilacz zgodny z normą ENERGY STAR (na
Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument
potwierdzający zgodność)
System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny i oprogramowanie.
Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze komputery
osobiste z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft
Windows 7 Professional podłączonym do serwera usług
katalogowych Microsoft ActiveDirectory. Zamawiający wymaga
aby na oferowanych komputerach był zainstalowany taki sam
system operacyjny w celu zachowania pełnej kompatybilności z
pozostała infrastrukturą Zamawiającego.
36 miesięcy on site (u klienta) z czasem reakcji serwisowej następny dzień roboczy oraz zapewnieniem naprawy sprzętu
lub dostarczeniem sprzętu zamiennego w terminie do trzech dni
roboczych od daty zgłoszenia, świadczona przez serwis
producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę;
podwykonawca musi posiadać ISO 9001 lub równowaŜny na
Gwarancja na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
jednostkę centralną
producenta komputera (na Ŝyczenie zamawiającego dostawca
wraz z klawiaturą i
dostarczy dokument potwierdzający autoryzację producenta
myszką
i posiadanie ISO 9001 lub równowaŜny);
W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk nie
będzie oddawany do serwisu w celu naprawy i po wymianie na
nowy - zostanie u Zamawiającego; WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU
OFEROWANEJ GWARANCJI.
OA-XVI.272.4.2013
Str. 6 z 13
Monitor
Gwarancja na
monitor
Podkładka pod
mysz Ŝelowa
Monitor : LCD lub LED; 22” lub 21,5" panoramiczny; fabrycznie
nowy; rozdzielczość min. 1920x1080; częstotliwość pozioma
przynajmniej 80 kHz; częstotliwość pionowa przynajmniej 75
Hz; kontrast min. 1000:1; jasność min. 250 cd/m2; czas reakcji
max. 5 ms; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; wejścia
analogowe D-Sub; cyfrowe HDMI; kąt widzialności poziomo i
pionowo min. 170°/160°; zgodny z norm ą CE (na Ŝyczenie
zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający
zgodność), zgodny z normą ENERGY STAR lub
równowaŜnymi; wbudowane głośniki
36 miesięcy typu door to door lub on-site (u klienta - z czasem
reakcji serwisowej - następny dzień roboczy) oraz
zapewnieniem naprawy sprzętu lub dostarczeniem sprzętu
zamiennego w terminie do trzech dni roboczych od daty
zgłoszenia, świadczona przez serwis producenta lub jego
autoryzowanego podwykonawcę; podwykonawca musi
posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta monitora (na Ŝyczenie
zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający
autoryzację producenta i posiadanie ISO 9001); WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU
OFEROWANEJ GWARANCJI.
śelowa podkładka fabrycznie nowa pod mysz i nadgarstek
pomagająca utrzymać nadgarstek w naturalnej pozycji w
czasie pracy przy komputerze; podstawa zapobiega
przesuwaniu się podkładki po blacie stołu; kolorystyka
zgodna z kolorystyką zestawu komputerowego lub w
stonowanych odcieniach kolorów: niebieskiego,
granatowego lub szarego.
Zainstalowany pakiet biurowy. KaŜdy komputer musi posiadać zainstalowany pakiet biurowy
najnowszy dostępny na rynku. Zainstalowany pakiet biurowy ma zostać dostarczony jako
licencja Microsoft Office Standard w wersji polskiej. Licencja ma być bezterminowa
z moŜliwością automatycznego pobierania poprawek z Internetu.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równowaŜnego pakietu biurowego, który musi
zawierać następujące funkcjonalności:
Wymagania odnośnie interfejsu uŜytkownika:
•
Pełna polska wersja językowa interfejsu uŜytkownika
•
MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŜytkowników z usługą katalogową (Active
Directory lub funkcjonalnie równowaŜną) – uŜytkownik raz zalogowany z poziomu
systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we
wszystkich
modułach
oferowanego
rozwiązania
bez
potrzeby
oddzielnego
monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Oprogramowanie musi umoŜliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych
w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
OA-XVI.272.4.2013
Str. 7 z 13
•
posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
•
ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)
•
umoŜliwia wykorzystanie schematów XML
•
wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z rozporządzenia
w sprawie
minimalnych
wymagań
dla
systemów
teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)
Oprogramowanie musi umoŜliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb
instytucji oraz udostępniać narzędzia umoŜliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do
właściwych odbiorców.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umoŜliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język
makropoleceń, język skryptowy).
Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
•
Edytor tekstów
•
Arkusz kalkulacyjny
•
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
•
Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
•
Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
•
Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na
ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
Edytor tekstów musi umoŜliwiać:
•
Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością
słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
•
Wstawianie oraz formatowanie tabel
•
Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
•
Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)
•
Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków
•
Automatyczne tworzenie spisów treści
•
Formatowanie nagłówków i stopek stron
•
Sprawdzanie pisowni w języku polskim
•
Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŜytkowników
OA-XVI.272.4.2013
Str. 8 z 13
•
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
•
Określenie układu strony (pionowa/pozioma)
•
Wydruk dokumentów
•
Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących
z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną
•
Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów
i atrybutów dokumentu
•
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji
•
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umoŜliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów
Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŜliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z
obowiązującym prawem.
•
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umoŜliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
•
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umoŜliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i
pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach
Normatywnych i Prawnych.
Arkusz kalkulacyjny musi umoŜliwiać:
•
Tworzenie raportów tabelarycznych
•
Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
•
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
•
Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
•
Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
•
Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŜliwiających dynamiczną zmianę
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
OA-XVI.272.4.2013
Str. 9 z 13
•
Wyszukiwanie i zamianę danych
•
Wykonywanie analiz danych przy uŜyciu formatowania warunkowego
•
Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
•
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
•
Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
•
Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
•
Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z
uwzględnieniem
poprawnej
realizacji uŜytych w nich funkcji specjalnych i
makropoleceń..
•
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŜliwiać:
•
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
•
Prezentowanie przy uŜyciu projektora multimedialnego
•
Drukowanie w formacie umoŜliwiającym robienie notatek
•
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
•
Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
•
Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
•
Umieszczanie i formatowanie tekstów,
obiektów graficznych,
tabel,
nagrań
dźwiękowych i wideo
•
Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
•
OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
•
MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
•
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
•
Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umoŜliwiać:
•
Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
•
Tworzenie materiałów przy uŜyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur,
biuletynów, katalogów.
•
Edycję poszczególnych stron materiałów.
•
Podział treści na kolumny.
•
Umieszczanie elementów graficznych.
OA-XVI.272.4.2013
Str. 10 z 13
•
wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej
•
Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
•
Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
•
Wydruk publikacji.
•
MoŜliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umoŜliwiać:
•
Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
•
Filtrowanie
niechcianej
poczty
elektronicznej
(SPAM)
oraz
określanie
listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców
•
Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
•
Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
•
Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy
•
Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
•
Zarządzanie kalendarzem
•
Udostępnianie kalendarza innym uŜytkownikom
•
Przeglądanie kalendarza innych uŜytkowników
•
Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach
•
Zarządzanie listą zadań
•
Zlecanie zadań innym uŜytkownikom
•
Zarządzanie listą kontaktów
•
Udostępnianie listy kontaktów innym uŜytkownikom
•
Przeglądanie listy kontaktów innych uŜytkowników
•
MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŜytkowników
3. Warunki dostawy
Kod
Opis wymagania
wymagania
WD.01
Do koordynowania dostaw sprzętu ze strony PUW upowaŜnione są
następujące osoby:
Pan Artur Słowik tel. 664786317.
OA-XVI.272.4.2013
Str. 11 z 13
Pan Leszek RoŜkiewicz tel. 17 8671545
Pan Piotr Szular tel 17 8671543
WD.02
Wykonawca na co najmniej 7 dni przed planowana dostawą ma obowiązek
uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin dostawy oraz potwierdzić
ustalenia w formie pisemnej najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Dostawy
zostaną potwierdzone protokołem odbioru.
Dostawy sprzętu naleŜy dokonać do lokalizacji zgodnie z poniŜszą tabelą:
L.p.
1
Osoba odpowiedzialna – tel.
Serwer
Zest.
Kontaktowy
Typ 2.
komp.
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
4
1
3
1
3
Nazwa podmiotu
Miejsce instalacji
Kuratorium Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
Tomasz Kwiatkowski
35-959 Rzeszów
[email protected]
17 8671103
2
3
Wojewódzki Inspektorat
ul. Lubelska 46
Tomasz Pióro
Jakości Handlowej
35-233 Rzeszów
[email protected]
Artykułów Rolno-
509440452
SpoŜywczych
17 8533438
Wojewódzki Inspektorat
ul. Langiewicza 28
Ochrony Roślin
35-101 Rzeszów
i Nasiennictwa
Krzysztof Cieszyński
[email protected]
178500390
178500370
4
Wojewódzki Inspektorat
ul. 8 Marca 5
Damian Guska
Inspekcji Handlowej
35-959 Rzeszów
[email protected]
17 8621453 wew.19
5
Wojewódzki Inspektorat
ul. Ks.
Sławomir Jędrzejczyk
Weterynarii
Ściegiennego 6a
[email protected]
38-400 Krosno
l
13 4325923
6
Wojewódzki Urząd
ul. Jagiellońska 29
Iwona Cygan
Ochrony Zabytków
37-700 Przemyśl
[email protected]
16 6786178
7
Wojewódzki Inspektorat
ul. 8 Marca 5
Tomasz Ruszała
Nadzoru Budowlanego
35-065 Rzeszów
[email protected]
17 8527829
8
Wojewódzki Inspektorat
ul. Hanasiewicza 21
Tomasz Cierpisz
Transportu Drogowego
35-103 Rzeszów
[email protected]
505181965
17 8504671
OA-XVI.272.4.2013
Str. 12 z 13
9
Wojewódzka Stacja
ul. Wierzbowa 16
Jacek Koczyjan
Sanitarno-
35-959 Rzeszów
[email protected]
Epidemiologiczna
10
ul. Langiewicza 26
Ochrony Środowiska w
35-101 Rzeszów
1
6
10
35
Sławomir Wróbel
[email protected]
17 8543841 wew.310
RAZEM
OA-XVI.272.4.2013
4
17 8522111 wew.320
Wojewódzki Inspektorat
Rzeszowie
1
Str. 13 z 13

Podobne dokumenty