Pobierz katalog Brave Festival 2016

Transkrypt

Pobierz katalog Brave Festival 2016
brave
SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS
3
4
5
festival
WSTĘP / INTRODUCTION
Grzegorz BRAL Dyrektor Artystyczny / Artistic Director
IRINA BOKOVA Dyrektor Generalny UNESCO / Director-General of UNESCO
RAFAŁ DUTKIEWICZ PREZYDENT WROCŁAWIA / MAYOR OF WROCLAW
PAWEŁ POTOROCZYN Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza / Director of Adam Mickiewicz Institute
ROKPA INTERNATIONAL
PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre — “Crazy God”
Bakri Ki Mashak
Tresor Nzengu
DeafBeat
Teatr 21 / 21 Theater
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre — „Pieśni Leara” / “Songs of Lear”
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre — „Portrety Wiśniowego Sadu” / “Portraits of the Cherry Orchard”
Blind Ballet Company Fernanda Bianchini
Candoco Dance Company: “Let’s Talk About Dis / NOTTURNINO”
Musicians without Borders
Nalaga’at Theater — “Say Orange”
Iván Pérez / Korzo Producties — “Exhausting Space”
Informacje praktyczne / PRACTICAL INFORMATION
HARMONOGRAM / SCHEDULE
MIEJSCA FESTIWALOWE / FESTIVAL VENUES
BRAVE: FORBIDDEN CINEMA
21
22
23
24
25
FILM OTWARCIA
Purity
Konkurs Forbidden Cinema / Forbidden Cinema Competition
Ixcanul, Tanna, Grajmy dopóki nas nie zabiją
/ They Will Have To Kill Us First
To nie jest kraj dla głupich ludzi / No Place for Fools,
Fuocoammare. Ogień na morzu / Fuocoammare. Fire at Sea,
Raving Iran, Paryż 05:59 / Paris 05:59
Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s retrospective
Letni pałac / Summer Palace, Masaż niewidomych / Blind massage,
Noce wiosennego upojenia / Spring Fever, Tajemnica / Mystery
Półkowniki / Polish Banned Films
Na srebrnym globie / On the Silver Globe, Długa noc
/ The Long Night, Ósmy dzień tygodnia / The Eighth Day of the Week,
Ręce do góry / Hands Up
Forbidden Love
26
Tańczący Arabowie / Dancing Arabs,
Ojciec, syn i inne historie / Big father, small father and other stories
27
Świat Daniela / Daniel’s World, Zaprzysiężona dziewica / Sworn Virgin,
Armia zbawienia / Salvation Army, Strefa nagości / Nude Area
28
29
30
31
Brave Akademia / brave academy
Brave Akademia / brave academy
WARSZTATY / Workshops
konferencja / CONFERENCE
Brave Together | Brave Ekologia / Brave Together | Brave Ecology
32
33
KLUB FESTIWALOWY / FESTIVAL CLUB
Opowiadacze / Storytellers
Brave Meetings
34
BRAVE KIDS 2016
36
ZESPÓŁ / TEAM
PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS
fot. / phot. Hugo Glendinning
Grzegorz Bral
Dyrektor Artystyczny / Artistic Director
Czy czułeś się kiedykolwiek wykluczony lub odrzucony? Jeśli tak, to co wtedy czu-
Have you ever felt excluded or rejected? If so, what did you feel at the time? Was
łeś? Smutek, samotność, niesprawiedliwość? We Wrocławiu studiuje ponad tysiąc
it sadness, loneliness, injustice? There are more than a thousand dark-skinned
ciemnoskórych studentów. Czy widzisz ich często na ulicy? Sądzę, że nie ma niko-
students in Wrocław. How often do you see them in the streets? I believe that
go, kto przynajmniej raz w życiu nie czułby się zlekceważony, poniżony, odrzuco-
everyone feels slighted, humiliated, or rejected at least once in their lives. Many
ny. Wielu z nas żyje w niezwykle politycznie i kulturowo komfortowej sytuacji. Ale
of us enjoy living in a rather comfortable environment, politically and culturally
przecież jeszcze przed chwilą wielu innych również nie martwiło się o przysłowio-
speaking. A moment ago many others also did not have to worry about the prover-
wy dach nad głową, a teraz są jednymi z milionów poszukujących nowego miejsca
bial roof over head, yet now they have joined the millions looking for a new place
na ziemi. Równowaga gwarantująca nam stabilne życie jest dziś bardziej krucha,
on earth. The balance that guarantees us a stable life today is more fragile than
niż to sobie wyobrażamy.
we imagine.
Uchodźcy, niepełnosprawni, odmieńcy – lista tych „innych”, tych stygmatyzowa-
Refugees, the disabled, misfits: a list of those considered “different” – stigmatized,
nych, tych naznaczanych i piętnowanych jest nieskończona. Czy to o nich robimy
labeled and condemned – is endless. Are we making the festival about them? It is
festiwal? Trudno powiedzieć. W tym roku mówimy o ludziach, którym być może
hard to say. This year, we want to talk about people whose lives are in a way more
jest trudniej. Z różnych powodów. Z powodów politycznych, zdrowotnych, raso-
difficult, for various reasons: political, physical, racial, sexual. The group of deaf
wych, seksualnych. Grupa niesłyszących bębniarzy. Pomimo wszystko tworzą mu-
drummers. Despite all, they keep creating music. Despite all, they want to hear
zykę. Pomimo wszystko chcą słyszeć to, czego nie da się usłyszeć. Grupa akto-
what cannot be heard. The group of actors with genetic progressive loss of sight
rów z postępującą genetycznie utratą wzroku i słuchu. Żyć. Za wszelką cenę, jesz-
and hearing. To live. To live a meaningful life at all costs, even for a while. With
cze przez chwilę sensownie żyć. Wrażliwie i z radością, pomimo wszystko, pomimo
sensitivity and joy, despite everything, despite the massive disability. The lonely
potężnej niesprawności. Samotny mężczyzna wygnany z własnego kraju, skazany
man exiled from his country, condemned to a life in a refugee camp – without
na życie w obozie dla uchodźców. Bez możliwości pracy. Mężczyzna, który staje się
the possibility to work. The man who gives voice for tens of thousands other men
głosem dla dziesiątków tysięcy takich jak on. „Wykluczeni”, którzy mówią głośno
like him. “Outcasts”, who talk loudly about their fate, who do not speak only for
o swoim losie, nie mówią wyłącznie za siebie. O tym jest tegoroczna edycja Bra-
themselves. This is what this year’s edition of Brave is about: those who do not
ve. O tych, którzy nie mówią tylko za siebie. Zawsze starałem się unikać tak zwa-
speak only for themselves. I always tried to avoid so-called “entertainment”; to me
nej „rozrywki”, gdyż wydaje mi się, że rozrywka nie prowadzi do niczego sensow-
it does not lead to anything meaningful, it is just a way of avoiding responsibility.
nego, jest szczególnym rodzajem unikania odpowiedzialności. Wolę słuchać praw-
I prefer to listen to real, poignant stories.
dziwych i przejmujących historii.
It is year 2016. I write these words and I feel that I am quoting the title of a famous
Jest rok 2016. Piszę te słowa, a mam wrażenie, że cytuję tytuł słynnej powieści
novel by George Orwell: prophetic, grotesque, yet painful and true. A few days ago
Orwella. Profetycznej, groteskowej, a jakże bolesnej i prawdziwej. Kilka dni temu
I watched a movie. Three brothers were playing ball in the yard between buildings.
obejrzałem film. Trzech braci grało w piłkę na podwórku pomiędzy budynka-
They were eight, nine and ten years old. Suddenly, a bomb dropped and one of them
mi. Mieli osiem, dziewięć i dziesięć lat. Nagle spadła bomba i jeden z nich zginął
died on the spot. The others were stuck firm in what the professional language of
na miejscu. Pozostali długo tkwili w tym, co fachowo w języku specjalistów od woj-
war specialists refers to as “shell shock”. Who dropped the bomb on the children?
ny nazywa się „shell shock”. Kto zrzucił bombę na dzieci? Nawigatorzy przemocy.
The navigators of violence. I do not understand this. Outcasts speak of something
Ja tego nie rozumiem. Wykluczeni mówią o czymś kluczowym dla świata i o tej re-
crucial to this world, and this is what we want our festival to talk about this year.
fleksji opowiada nasz tegoroczny festiwal.
fot. / phot. Mateusz Bral
3
Mam przyjemność zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż założenia tego corocznego festiwalu,
przedstawiającego rozmaite kultury i tradycje, są zbieżne z priorytetami Organizacji mają­
cej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Co więcej jestem pewna, że przyczyni się on do
zwiększenia świadomości na temat znaczenia promowania dialogu, obopólnego zrozumienia
i pokoju.
IRINA BOKOVA
DYREKTOR GENERALNY UNESCO
/ DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO
RAFAŁ DUTKIEWICZ
PREZYDENT WROCŁAWIA
/ MAYOR OF WROClAW
I am pleased to note that this annual Festival, which presents various cultures and traditions,
is in line with the priorities of the Organization aimed at protecting cultural heritage. More­
over, I am confident that it will help raise awareness on the importance of promoting dialogue,
mutual understanding and peace.
Dlatego z przyjemnością ogłaszam patronat organizacji UNESCO nad 12. edycją Brave Festival.
It is with pleasure, therefore, that I grant UNESCO’s patronage to the 12th edition of the Brave
Festival.
Życzę Państwu wszelkich sukcesów podczas tego interesującego wydarzenia.
Wishing you every success for this worthwhile event, I remain.
Z poważaniem,
Yours sincerely,
Irina Bokova
Dyrektor Generalny UNESCO
Irina Bokova
Director-General of UNESCO
Szanowni Państwo,
Ladies and gentlemen,
serdecznie witam uczestników oraz organizatorów 12. edycji Brave Festival. Jestem przeko­
nany, że tegoroczna odsłona imprezy stanie się niezapomnianym wydarzeniem, które w tym
roku szczególnie silnie wplata się w tożsamość naszego Miasta. Czy istniałoby bowiem dosko­
nalsze miejsce, by podjąć próbę wyjścia naprzeciw różnorodności kulturowej, wrażliwości in­
nej od naszej, niż miasto otwarte, którym jest Wrocław? Dziś, w Europejskiej Stolicy Kultury
2016, zatrzymajmy się na chwilę. Spójrzmy i doceńmy ludzi, którzy nie zapominają o swojej
tożsamości. Wesprzyjmy tych, dla których tradycja ich przodków jest wartością, w którą wie­
rzą i o której pragną pamiętać. Ufam, że dzięki wysokiemu poziomowi zapewnionemu zarów­
no pod względem artystycznym, jak również organizacyjnym, tych kilkanaście dni stanie się
dla nas przyczynkiem do zauważenia człowieka, który tuż obok, tak jak i my, pragnie przeżyć
swoje życie godnie oraz z szacunkiem.
It is my pleasure to welcome all the participants and organizers of the 12th edition of Brave
Festival. I am convinced that this year’s event will be unforgettable, as it particularly strongly
relates to the identity of our town. In fact, is there a better place than a city as welcoming as
Wroclaw to discuss cultural diversity and different experiences? Today, in the European Capi­
tal of Culture 2016, let’s take a moment. Let’s have a look and appreciate people who do not
forget about their identity. Let’s support those who cherish the tradition of their ancestors,
believe in it and want to remember it. I know that, thanks to the great artistic value and great
organization of the event, over these several days we will learn to appreciate those, who right
here, just like us, want to live with dignity and respect.
Życzę, aby w programie tegorocznego Brave Festival, w którym znajdą się koncerty, spekta­
kle, dyskusje, spotkania z artystami, warsztaty i wystawy oraz pokazy filmowe, udało się od­
naleźć formę bliską Państwa gustom i zainteresowaniom.
I hope that in the program of this year’s Brave Festival, which will include concerts, perform­
ances, discussions, meetings with artists, workshops, exhibitions and movie screenings, you
will find something of interest.
Let’s meet in Wroclaw, European Capital of Culture 2016!
fot. Maciej Biedrzycki-FORUM
Spotkajmy się we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
PAWEŁ POTOROCZYN
DYREKTOR INSTYTUTU
ADAMA Mickiewicza
/ DIRECTOR OF THE ADAM
MICKIEWICZ INSTITUTE
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz
Mayor of Wroclaw
Instytut Adama Mickiewicza z prawdziwą przyjemnością po raz kolejny objął swoim patrona­
tem Brave Festival – to wyjątkowe, doroczne wydarzenie artystyczne poświęcone przedsta­
wianiu różnych kultur i tradycji z całego świata, w szczególności tych, które są rzadko spoty­
kane, marginalizowane lub prawie wymarłe. Współpraca przy tak wyjątkowym wydarzeniu
jest dla nas zaszczytem i wyróżnieniem.
The Adam Mickiewicz Institute has once again and with great pleasure taken Brave Festival
under its wing – that exceptional, annual artistic event dedicated to presenting different cul­
tures and traditions from across the world, in particular those rarely encountered, marginal­
ized, or nearly extinct. Cooperation in such a remarkable event is both an honor and a distinc­
tion for us.
To również festiwal ludzi, którzy nie akceptują wzorów promowanych przez kulturę masową,
ale starają się podtrzymywać własne, często zaniedbane i już zanikające tradycje oraz indy­
widualną wrażliwość.
This is also a festival of people who do not accept the norms promoted by mass culture, but
instead try to uphold their own often-neglected and disappearing traditions and their indi­
vidual sensitivity.
Uniwersalizm, kulturotwórczy i społeczny charakter festiwalu, w tym roku pod symbolicznym
hasłem „Outcasts – Wykluczeni”, dowodzą bliskości wizji i misji Instytutu Adama Mickiewicza.
Od ponad piętnastu lat stawiamy sobie pytania: Jak opowiadać Polskę światu? Jak pokazać
dbałość i poszukiwanie nowych idei dla Europy i świata, potrzebę spotkania, wymiany i dialo­
gu? W odpowiedzi, w trosce o udział i miejsce Polski w międzynarodowym obiegu kultury, sta­
rannie dobieramy działania będące ważnym impulsem prorozwojowym marki „Polska”.
The festival’s universalism, its culture-shaping and community character, this year under the
symbolic label of Outcasts – all of this proves how close it lies to the vision and the mission
of the Adam Mickiewicz Institute. For over fifteen years we have been asking ourselves: How
do we tell the story of Poland to the world? How do we show care and a search for new ideas
for Europe and the world, a need to meet, to exchange, and to talk? In response, mindful of Po­
land’s participation and place in the international cultural exchange, we carefully pick actions
that can be an important development stimulus for the brand that is Poland.
Organizatorom Brave Festival życzymy wielu sukcesów w realizacji tak znaczącego i wyjąt­
kowego przedsięwzięcia kulturalnego.
ROKPA INTERNATIONAL
We wish the organizers of Brave Festival plenty of success in their work on such a vital and
exceptional cultural undertaking.
Paweł Potoroczyn
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
Paweł Potoroczyn
Director of the Adam Mickiewicz Institute
Kupując bilet na wydarzenia Brave Festival pomagasz ubogim i osieroconym dzieciom.
By purchasing a ticket to the Brave Festival event, you support underprivileged children and
orphans.
Co roku cały przychód ze sprzedaży biletów przeznaczamy na wspieranie działalności hu­
manitarnej prowadzonej przez międzynarodową organizację charytatywną ROKPA. Podczas
ubiegłorocznej odsłony Brave Festival pozyskaliśmy 130 tysięcy złotych, które zostały w ca­
łości przeznaczone na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Do tej pory przekazaliśmy już bli­
sko 840 tysięcy złotych. Co roku ROKPA wspiera kształcenie około 8 tysięcy tybetańskich
uczniów i studentów z najuboższych środowisk, głównie sierot, dzieci samotnych rodziców
oraz nomadów. Wykształcenie daje szansę Tybetańczykom na przezwyciężenie ubóstwa
i lepszą przyszłość. Dzieci ze szkół prowadzonych przez ROKPA uczą się wyjątkowo pilnie
i mają lepsze wyniki w porównaniu z innymi uczniami. Szansa, jaką otrzymali, motywuje ich
do wytrwałej nauki.
Organizacja Charytatywna ROKPA International od ponad 35 lat, zgodnie ze swoją dewizą,
„pomaga tam, gdzie pomoc jest potrzebna”, wspierając ludzi w najuboższych rejonach świata,
do których często nie docierają inne organizacje pomocowe. Placówki ROKPA istnieją w Ne­
palu (od 1980), w Tybetańskiej części Chin (od 1990), w Południowej Afryce (od 1991) i Zimba­
bwe (od 1992). ROKPA prowadzi również darmowe jadłodajnie dla bezdomnych i potrzebują­
cych w Szkocji, Belgii i Polsce. Organizacja została założona w Zurychu przez dr Akonga Tul­
ku Rinpoche, lekarza i tybetańskiego mistrza medytacji; Leę Wyler, szwajcarską aktorkę oraz
jej ojca, Veita Wylera, prawnika. Dziś ich dzieło współtworzy 17 oddziałów na całym świecie,
również w Polsce. Rzesze wolontariuszy pracują na rzecz długofalowych programów pomo­
cowych, adresowanych do najbardziej potrzebujących w najuboższych rejonach świata. Or­
ganizacja nie ma charakteru politycznego ani religijnego, po prostu niesie pomoc tym, któ­
rzy jej potrzebują. W 2014 ROKPA zebrała środki w wysokości 3 395 023 franków szwajcar­
skich przeznaczając je na prowadzenie 120 projektów pomocowych w Tybecie, Nepalu, Zimba­
bwe i Południowej Afryce. Przedstawiciele organizacji co roku wizytują wspierane przez sie­
bie projekty i ich rozwój. Pomoc ROKPA jest zawsze zintegrowana ze środowiskiem kulturo­
wym danej społeczności w uznaniu dla miejscowej wiedzy, umiejętności, rzemiosła oraz trady­
cyjnej medycyny i religii, co zapewnia trwałość i akceptację dla współfinansowanych działań.
ROKPA wydaje około 50 tysięcy posiłków rocznie w jadłodajniach dla głodnych i potrzebujących.
ROKPA zapewnia podstawową opiekę medyczną około 20 tysiącom ludzi dotkniętych
ubóstwem.
ROKPA rocznie wspiera edukację średnio 10 tysięcy uczniów i studentów z najuboższych śro­
dowisk, od szkoły podstawowej po studia.
ROKPA wspiera kulturę tybetańską prowadząc projekty w Tybetańskiej części Chin.
Every year, the proceeds from tickets go to the ROKPA charity organization and their humani­
tarian efforts.
During last year’s edition of the Brave Festival, we gathered PLN 130,000. We’ve donated
all of that money to support earthquake victims in Nepal. Thus far, we’ve donated nearly
PLN 840,000. Every year, ROKPA helps in providing education to nearly eight thousands of the
most underprivileged pupils and students in Tibet — mostly orphans, children of single parents
and nomads. Proper education helps Tibetans overcome poverty and gives them a chance for
a better future. Kids in schools supported by ROKPA are very diligent — their scores are better
in comparison with other schools. This opportunity drives them to study hard.
The ROKPA International charity organization for 35 years now has stayed true to its motto
of “Helping where help is needed”. They serve those living in the most impoverished areas,
where assistance from other help organizations often cannot be attained. ROKPA branches
can be found in Nepal (since 1980), in the Tibet region of China (since 1990), South Africa (since
1991) and Zimbabwe (since 1992). ROKPA also hosts soup kitchens for the poor and the home­
less in Scotland, Belgium, and Poland. The organization was created in Zürich by Dr Akong
Tulku Rinpoche — a medical doctor and meditation master, Lee Wyler — a Swiss actress and
her father Veit Wyler — a lawyer. Today, their work is continued in 17 branches across the
world, including Poland. A multitude of volunteers assist in facilitating long-term help plans
for those living in areas of extreme poverty around the globe. The organization has no politi­
cal or religiouscharacter — they simply help those in need. In 2014, ROKPA raised a total of
CHF 3,395,023 to realize 120 help projects in Tibet, Nepal, Zimbabwe, and South Africa. Every
year, representatives of the organization visit places and institutions funded by ROKPA. Help
from ROKPA is always integrated with the cultural background of the community, respecting
their knowledge, skills and know-how, as well as traditional medicine and religion. As a result,
ROKPA initiatives and efforts are lasting and find approval among the population.
Every year, about 50 thousand meals are distributed to the needy in ROKPA soup kitchens.
ROKPA also provides basic medical care to over 20 thousand people suffering from extreme
poverty.
On a yearly basis, the organization helps provide education for 10 thousand impoverished
pupils and students — from elementary schools to institutions of higher education.
By facilitating projects in the Tibet region of China ROKPA helps cultivate the Tibetan culture.
Over the course of a year, about 120 different ROKPA projects are being realized.
ROKPA prowadzi rocznie około 120 różnych projektów.
4
program
główny
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Inspiracją do „Crazy God”, nowego spektaklu Teatru Pieśń
Kozła, jest Hamlet Williama Szekspira. Klasyczny tekst
zderzony został z brutalnym dziełem Heinera Müllera
HamletMachine oraz Skowytem Allana Ginsberga.
Spektakl bezkompromisowo stawia pytanie
o granice ludzkiej brutalności. Jak głęboko człowiek zanurza
się w szaleństwo, gdy jego celem staje się zysk i władza?
Zespół artystyczny, złożony z performerów czternastu
narodowości, szuka odpowiedzi na tak postawione
pytania, odnosząc się do różnych systemów społecznych,
religijnych oraz do figury człowieka, który wypełniony
pychą poczuł się bogiem na ziemi.
Spektakl łączy działania fizyczne z tekstem oraz
charakterystyczną dla Teatru Pieśń Kozła polifonią.
An inspiration for “Crazy God”, a new performance of the
Song of the Goat Theatre, is William Shakespeare’s Hamlet. The
classic text was clashed with a brutal work by Heiner Müller,
HamletMachine and with Allan Ginsberg’s Howl.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
„Crazy God” (PREMIERA/PREMIERE)
OTWARCIE BRAVE FESTIVAL 2016
BRAVE FESTIVAL 2016 OPENING CEREMONY
Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
The performance asks a hard-line question about the limits of
human brutality. How deep can a man immerse in madness when
profit and power become his goal?
Sprzedaż / Sale: 90/75* PLN (I miejsca/I seats), 60/45* PLN (II miejsca/II seats),
45/30* PLN (III miejsca/III seats)
2.07.2016, 19:00
3.07.2016, 19:00
4.07.2016, 19:00
The artistic team, consisting of performers of fourteen
different nationalities, searches for an answer to questions
posed this way, relating to different social and religious
systems and the figure of a man, who filled with pride felt to be
a god on the earth.
The performance joins physical actions with text and polyphony,
which is characteristic for the Song of the Goat Theatre.
1.07.2016, 20:00
Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
Sprzedaż / Sale: 90/75* PLN (I miejsca/I seats), 60/45* PLN (II miejsca/II seats),
45/30* PLN (III miejsca/III seats)
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
120 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
fot. / phot. Mateusz Bral
6
Bakri
Ki
Ma
shak
Grupa Bakri Ki Mashak to Cyganie zE wschodniego
Radżastanu w Indiach. Niegdyś tacy jak oni
wędrowali z wioski do wioski i odprawiali
tantryczne rytuały, dążąc do świętości. Żyli
z jałmużny. Byli koczownikami i ascetami
wykluczonymi ze społeczeństwa, bez dostępu
do edukacji i możliwości poprawienia swojego życia.
Oddawali cześć bogowi Bhajrawa, śpiewając pieśni
pochwalne i grając na tradycyjnych instrumentach.
Wierzenia mówią, że w trakcie rytuału Bhajrawa
wchodzi w ciało kapłana i przemawia jego głosem,
doprowadzając uczestników do ekstazy.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
The Bakri Ki Mashak group are Gypsies from
Eastern Rajasthan in India. Once, people like them
wandered from village to village, performing
tantric rituals and seeking sainthood. They lived
on charity. They were nomads and ascetics,
excluded from society, with no access to
education or any means to better their lot in
life. They worshipped the god Bhairava, singing
praise and playing traditional instruments. Their
beliefs say that during the ritual Bhairava enters
the body of the priest and speaks with his voice,
driving the participants to ecstasy.
2.07.2016, 18:00
Impart
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats),
25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
5.07.2016, 18:00
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim / Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage
pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
75 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
fot. / phot. Naveen Sharma
7
Tresor pochodzi z Demokratycznej Republiki
Konga, gdzie jego nawołującą do zmian
twórczość uznano za działalność przeciwko
rządowi. By ratować życie, musiał
uciekać z kraju. Po długiej wędrówce
trafił do Malawi i od tej pory mieszka
w obozie dla uchodźców Dzaleka. Jest
autorem utworów hip-hopowych i poezji,
skupiających się głównie na dramacie,
którego on i jego przyjaciele doświadczyli
jako uchodźcy. Zabiera głos w imieniu ludzi,
którzy boją się mówić o swoich losach.
TrEsor comes from the Democratic Republic
of the Congo, where his art, with its message
calling for change, was deemed an antigovernment activity. He had to flee the
country to save his life, and after a long
journey ended up in Malawi, where he lives
to this day in the Dzaleka refugee camp. He
is the author of hip-hop songs and poetry,
focusing mainly on the tragedy that he and
his friends had faced as refugees. He speaks
for people who are afraid to talk of their
experiences.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
2.07.2016, 21:00
Impart
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats),
25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
3.07.2016, 18:00
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim / Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage
pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25*PLN
Sprzedaż / Sale: 35/30*PLN
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
70 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
fot. / phot. Iordache
8
Niesłyszący muzycy
są zdeterminowani, aby „słyszeć”
swoje bębny, a ich wytrwałość
oraz ciężka praca otwiera
przed nimi nowe możliwości.
Działający od niemal 10 lat
w Kuala Lumpur zespół wykonuje
muzykę w chińsko-malezyjskim
stylu perkusyjnym, który opiera
się na tradycyjnym cyklu 24
świąt chińskiego kalendarza
księżycowego, przez tysiąclecia
wyznaczającego rytm życia
rolników.
Deaf musicians are determined to “hear” their own
drums, and their perseverance and hard work opens
new possibilities before them. The group, who have
worked in Kuala Lumpur for nearly 10 years now,
perform music in a Chinese-Malaysian percussion style,
based on the traditional cycle of 24 holidays of the
Chinese lunar calendar which has measured out the
farmer’s rhythm of life for thousands of years.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
5.07.2016, 21:00
6.07.2016, 21:00
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim / Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage
pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
45 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
9
Teatr swą nazwę wziął od dodatkowego
chromosomu 21, którym obdarzeni
są jego aktorzy — ludzie z zespołem
Downa. W Teatrze grają również osoby
z autyzmem. To jedyna tego typu grupa
w Polsce. Spektakle Teatru 21 burzą
społeczne stereotypy, demaskują iluzje,
wpuszczają dystans do świata. Aktorzy,
zawodowcy świetnie przygotowani
do swojego fachu, mają jeszcze to coś,
co oczarowuje, wręcz magnetyzuje
widza. Bez wątpienia jest w nich wielka
pasja tworzenia teatru, ale i życiowa
odwaga i umiejętność doceniania siebie
i postrzegania swojej inności jako daru.
Theater
The theater took its name from the additional 21st
chromosome which is carried by its actors — people
with Down syndrome. Their team also includes autistic
actors. The group is one of a kind in all of Poland. Theater
21’s performances tear down social stereotypes, dispel
illusions, and introduce a bit of detachment from the
world. The actors, all of them professionals well-versed in
their craft, also have that certain something that attracts
and enchants the audience. That, without a doubt, stems
from their immense passion for creating theater, as well
as their courage in life and their ability to appreciate
themselves and their difference as a gift.
fot. / phot. Marta Ankiersztejn
„Upadki. Odcinek 2” / “Falls. Episode 2”
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
6.07.2016, 18:00
Impart
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
„Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”
/ “Clowns, or about a family. Episode 3”
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
8.07.2016, 18:00
Impart
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
10
60 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Spektakl, który zachwycił
zagranicznych i polskich krytyków,
a także zdobył wiele prestiżowych
nagród teatralnych, czyni
z muzyki swojego najważniejszego
aktora. Każda kolejna pieśń,
stając się rzeczywistą postacią
lub zdarzeniem, otwiera kolejne
dramaty poematu. To właśnie dzięki
muzyce ujście znajdują przeróżne
emocje: od rozpaczy, tragedii, przez
szaleństwo i rozczarowanie, aż
do pasji i miłości.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
Spektakl to opowieść o „raju
utraconym”. Tytułowy,
roztrwoniony wiśniowy sad
z dramatu Czechowa, symbol
unicestwionych wartości,
poetycko mitologizuje się
w pamięci. We wspomnieniach
dawny świat przeistacza się
w nieosiągalną doskonałość.
Reżyser, Grzegorz Bral, snuje
historię bohaterów za pomocą
gestów, ruchu, tańca, na pierwszym planie pozostaje
jednak zawsze muzyka.
The performance, which
has impressed foreign and
Polish critics and received
many awards, makes music
the main actor. Each song,
becoming a real character
or event, is a starting
point for another
„dramatic poem”. It is music
that brings emotions to the
stage: despair, tragedy,
madness, disappointment,
passion and love.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
6.07.2016, 19:00
7.07.2016, 17:00
9.07.2016, 17:00
10.07.2016, 17:00
Sala Koncertowa Radia Wrocław / Concert Hall of Radio Wroclaw
ul. Karkonoska 10, Wrocław
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
ul. Purkyniego 1, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
60 min
70 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
fot. / phot. Z. Warzyński
This spectacle tells the story
of a “paradise lost”. The
eponymous squandered cherry
orchard from Chekhov’s drama
is a symbol of annihilated
values which poetically
mythologizes itself in memory.
In memories, the former
world is transformed into
an unobtainable perfection.
The director, Grzegorz Bral,
tells the protagonists’ story
through gestures, movement
and dance, but music is
constantly at the forefront.
11
Jedyny na świecie zawodowy balet
niewidomych. Bywa, iż widzowie
nieuprzedzeni, że oglądali tancerzy,
którzy nie widzą, po spektaklu są
kompletnie zaskoczeni tym faktem.
Zespół założyła Fernanda Bianchini,
tancerka i psychoterapeutka, autorka
pionierskiej metody nauki tańca dla
osób niewidomych, opartej na cielesnej
percepcji ruchu. By wytłumaczyć
lekkość, z jaką mają się poruszać,
podsuwa im pod dłonie palmowe liście.
Jej tancerze rozpoznają świat oczami
serc i dają dowód, że można pokonać
wszelkie bariery i uprzedzenia.
The world’s only professional ballet of the blind.
It is not uncommon for audiences to be utterly
stunned when they learn after the performance
that they had watched dancers who could not see.
The group was formed by Fernanda Bianchini, dancer,
psychotherapist, and author of a groundbreaking
method of teaching dance for the blind based on
the bodily perception of movement. To explain the
lightness with which they are supposed to move, she
gives them palm leaves to touch. Her dancers perceive
the world through the eyes of their hearts and prove
that any obstacle or prejudice can be overcome.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
7.07.2016, 18:00
Impart
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
9.07.2016, 21:00
Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
75 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
12
Ich spektakle to odkrycia choreograficzne, które
wciąż na nowo przesuwają granice definiujące taniec
i przełamują stereotypy myślenia o fizycznej sprawności
i perfekcji, zwłaszcza że solistami są także tancerze
z niepełnosprawnościami. Artyści z Candoco doprowadzili
do zmian w postrzeganiu tego, kto ma dostęp do świata
tańca oraz kto jest sprawny fizycznie. Wzbogacili sposoby
komunikacji, interakcji i kształtowania otaczającego nas
świata oraz postrzegania sztuki i jej różnorodności.
Their performances are a choreographic discovery that
constantly pushes back the boundaries defining dance
and breaks down stereotypes regarding physical ability
and perfection. This is all the more remarkable since the
group includes dancers with disabilities. The artists of
Candoco have brought about changes in thinking about
art and physical ability, and they have enriched the means
of communication, of interaction with and shaping of the
world around us, and of perceiving art and its diversity.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
7.07.2016, 21:00
8.07.2016, 21:00
Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
fot. / phot. Hugo Glendinning
85 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
13
Musi
cians
with
out
Bor
Halimeh, Mohammad, Alber i Shafeeq
— palestyńscy artyści mieszkający
na Zachodnim Brzegu Jordanu łączą
tradycyjne dźwięki muzyki quanun,
arabskich instrumentów perkusyjnych,
z rapem, śpiewem i recytacją. Spotkali
się w projekcie „Musicians without
Borders”. Halimeh była jego pierwszą
niesłyszącą uczestniczką. Ich sztuka
to forma pracy społecznej na rzecz
pokoju i zrozumienia. Ich twórczość
inspirowana jest doświadczeniem
niepełnosprawności i uchodźctwa.
Wierzą, że muzyka potrafi budzić
w ludziach człowieczeństwo.
Halimeh, Mohammad, Alber, and Shafeeq are Palestinian
artists living on the West Bank of the river Jordan.
They combine the traditional sounds of qanun music
and Arabic drums with rap, song, and recitation. They
met during the Musicians Without Borders project.
Halimeh was its first deaf participant. Their art is
a form of community work for the sake of peace and
understanding. Their work is inspired by experiences
of disability and of life as a refugee, and they believe
that music can awaken humanity in people.
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
10.07.2016, 21:00
Impart
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN
(I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats),
30/25* PLN (II miejsca/II seats)
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
14
12.07.2016, 21:00
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim
/ Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage
pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
60 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
Nalaga’at Theater
„Nalaga’at” po hebrajsku znaczy „dotknij”. Taką nazwę nosi
izraelski teatr aktorów niewidomych i niesłyszących.
Większość cierpi na zespół Ushera — schorzenie genetyczne,
za sprawą którego postępuje dysfunkcja wzroku lub słuchu.
Ich spektakle uświadamiają publiczności, że niepełnosprawność
nie stanowi przeszkody w wyrażaniu siebie, swoich potrzeb,
byciu kreatywnym. Każdy ma coś do ofiarowania drugiemu.
Wystarczy, by go szanował i chciał poznać. Sztuka ułatwia
to w sposób szczególny.
In Hebrew “nalaga’at” means “Please Touch”.
It is also the name of an Israeli theater with
deaf and blind actors. Most of them suffer
from Usher syndrome, a genetic disorder
leading to gradual loss of sight or hearing.
Their performances demonstrate to the
audience that a disability is no obstacle to
expressing yourself, your needs, or your
creativity. Everyone has something to
offer to someone else. All you need is some
respect and a desire to know one another.
Art facilitates that in a very unique way.
fot. / phot. Hofit Rauchberger
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
12.07.2016, 18:00
13.07.2016, 18:00
Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
45 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
15
Exhausting
Space
Młody hiszpański choreograf Iván Pérez na stałe pracuje
w Holandii, ale ceniony jest już na całym świecie za magnetyczny,
poetycki styl tańca, pełen emocjonalnej siły. Artysta związany
jest z teatrem tańca nowoczesnego Korzo w Hadze. Ich wspólny
spektakl „Exhausting Space” ukazuje relacje międzyludzkie
w różnych aspektach, od bliskości po agresję i poniżenie, intymnie
i w przestrzeni społecznej. Dotyka problemu przekraczania granic
między ludźmi zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie.
Young Spanish choreographer Iván Pérez normally works in
the Netherlands, but he is now valued across the world for
his style of dance: magnetic, poetic, and full of emotional
power. He works with the Korzo modern dance theater in
the Hague. Their performance “Exhausting Space” displays
interpersonal relations in multiple aspects, from closeness
to aggression and humiliation, from the intimate to the
public. He touches on the issue of overcoming boundaries
between people, both in the positive and negative sense.
fot. / phot. Robert Benschop
Data, miejsce i cena | Date, venue and price
14.07.2016, 21:00
15.07.2016, 21:00
FINAŁ BRAVE FESTIVAL 2016 / BRAVE FESTIVAL 2016 FINALE
Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats)
Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)
CZAS TRWANIA | RUNNING TIME
55 min
*Cena biletu ulgowego / Discount ticket
16
1—15 LIPCA 2016
INFORMACJE PRAKTYCZNE PRACTICAL INFORMATION
Informacja telefoniczna:
732 031 531, 509 058 204
Centrum Festiwalowe:
Dolnośląska Biblioteka Publiczna,
Rynek 58
27.06-15.07.2016, godz. 12:00-19:00
• sprzedaż biletów
• informacja
• biuro prasowe
• Strefa Brave przed Centrum
Klub Festiwalowy: Bułka z Masłem,
pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4
• Brave Meetings, godz. 15:00,
3-10.07.2016, 12.07.2016, 15.07.2016
• „Opowiadacze”, godz. 22:00,
2-6.07.2016 i 8-15.07.2016
Kino Festiwalowe:
Dolnośląskie Centrum Filmowe,
ul. Piłsudskiego 64a
• projekcje filmowe, 1-14.07.2016
• centrum informacyjne, otwarte
na godzinę przed pierwszym sean­
sem danego dnia: 1.07,
4-7.07, 11-14.07.2016, godz. 17:0020:30; 2-3.07, 8-10.07.2016, godz.
15:00-20:30
• sprzedaż biletów na seanse filmo­
we w kasach DCF: 27.06-6.07.2016,
godz. 9:30-20:30
SPRZEDAŻ BILETÓW
Miejsca sprzedaży biletów:
• punkty sprzedaży Ticketpro
(m.in. Empik, MediaMarkt, Saturn),
• online: www.bravefestival.pl
/ Ticketpro,
• Centrum Festiwalowe: 27.0615.07.2016, godz. 12:00-19:00,
• na seanse filmowe w kasach DCF:
27.06-14.07.2016, godz. 9:30-20:30,
• w miejscu wydarzenia na pół go­
dziny przed jego rozpoczęciem
w ramach dostępnych miejsc.
Ceny biletów:
*Cena biletu ulgowego przysługu­
je uczniom, studentom, rencistom
i emerytom oraz osobom niepeł­
nosprawnym za okazaniem legi­
tymacji.
Program Główny
Crazy God, Teatr Pieśń Kozła
– Teatr Polski, Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego:
Sprzedaż: 90/75* PLN (I miej­
sca), 60/45* PLN (II miejsca),
45/30* PLN (III miejsca)
Teatr Polski, Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego:
Przedsprzedaż: 30/25* PLN
(I miejsca), 25/20* PLN (II miejsca)
Sprzedaż: 35/30* PLN (I miejsca),
30/25* PLN (II miejsca)
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim:
Przedsprzedaż: 30/25* PLN
Sprzedaż: 35/30* PLN
Sala Koncertowa Radia Wrocław:
Przedsprzedaż: 30/25* PLN
Sprzedaż: 35/30* PLN
Impart:
Przedsprzedaż: 30/25* PLN (I miej­
sca), 25/20* PLN (II miejsca)
Sprzedaż: 35/30* PLN (I miejsca),
30/25* PLN (II miejsca)
www.bravefestival.pl
Teatr Pieśń Kozła:
Przedsprzedaż: 30/25* PLN
Sprzedaż: 35/30* PLN
BRAVE: Forbidden CINEMA:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
i Centrum Technologii
Audiowizualnych (CeTA)
Przedsprzedaż: 10 PLN
Sprzedaż: 12 PLN
Nie prowadzimy rezerwacji biletów.
Przedsprzedaż biletów trwa do 26
czerwca 2016.
Brave Akademia / Warsztaty:
Szkoła Tańca „No Limits”
• Relaksacja i kreatywność z wyko­
rzystaniem metody Tara Rokpa
/ Edie Irwin – 30 PLN / 1 zajęcia,
75 PLN / 4 zajęcia
• Taster Workshop – Techniki koor­
dynacji / Anu Almagro – 40 PLN
/ 1 zajęcia, 70 PLN / 2 zajęcia
• Intensive Workshop – Techniki
koordynacji / Anu Almagro –
80 PLN / 2-dniowe zajęcia
• Dervish in Progress / Ziya Azazi –
150 PLN / 5-dniowe zajęcia
• Zajęcia ruchowe / Iván Pérez –
105 PLN / 3-dniowe zajęcia
• Uwolnij się / Nehha Bhatnagar –
30 PLN / 1 zajęcia, 75 PLN
/ 4 zajęcia
• Warsztaty perkusyjne / Muji Lee
(DeafBeat) – 25 PLN / 1 zajęcia
• Warsztaty muzyczne / Musicians
wihout Borders – 25 PLN / 1 zajęcia
Finał Brave Kids 2016:
Hala Stulecia
– 35 zł (I strefa), 30 zł (rodzinny)
– 25 zł (II strefa), 20 zł (rodzinny)
Dzieci do 4 lat siedzące na kola­
nach opiekunów – wstęp wolny.
SPRZEDAŻ KARNETÓW
Miejsca sprzedaży karnetów:
– punkty sprzedaży Ticketpro
(m.in. Empik, MediaMarkt, Saturn),
– online: www.bravefestival.pl /
Ticketpro
Karnety sprzedawane są do wy­
czerpania puli.
3. 3.07, 18:00, Teatr Polski – Scena
Na Świebodzkim: Tresor Nzengu
4. 5.07, 21:00, Teatr Polski – Scena
Na Świebodzkim: DeafBeat
5. 6.07, 19:00, Sala Koncertowa
Radia Wrocław: Teatr Pieśń Kozła
– „Pieśni Leara”
6. 7.07, 21:00, Teatr Polski
– Scena im. Jerzego Grzegorzew­
skiego: Candoco Dance Company
– „Let’s Talk About Dis / Notturnino”
Telephone service:
732 031 531, 509 058 204
Karnet tygodniowy 2 obejmuje
wydarzenia:
1. 8.07, 18:00, Impart: Teatr 21 –
„Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”
2. 9.07, 21:00, Teatr Polski – Scena
im. Jerzego Grzegorzewskiego:
Blind Ballet Company Fernanda
Bianchini
3. 10.07, 21:00, Impart: Musicians
without Borders
4. 12.07, 18:00, Teatr Polski – Scena
im. Jerzego Grzegorzewskiego:
Nalaga’at Theater – „Say Orange”
5. 14.07, 20:00, DCF, sala Warsza­
wa: Finał Brave Festival, Wręcze­
nie Nagrody i Projekcja Filmu Na­
grodzonego w Sekcji Konkurs
BRAVE: Forbidden CINEMA
6. 15.07, 21:00, Teatr Polski: Scena
im. Jerzego Grzegorzewskiego:
Iván Pérez / Korzo Producties:
Exhausting Space
Festival Club: Bułka z Masłem,
pl. Solny 14/ul. Szajnochy 4
• Brave Meetings, 15:00,
3-10.07.2016, 12.07.2016,
15.07.2016
• “Storytellers”, 22:00, 2-6.07.2016
and 8-15.07.2016
Każdy karnet tygodniowy upoważnia do wejścia na 5 seansów
filmowych wybranych przez posiadacza karnetu.
Karnet dwutygodniowy obejmuje
wszystkie ww. wydarzenia i upoważnia do wejścia na 10 seansów
filmowych wybranych przez posiadacza karnetu.
Karnety można odebrać w Cen­
trum Festiwalowym w Dolnoślą­
skiej Bibliotece Publicznej.
W miejscu każdego wydarzenia
ze ścieżki karnetowej zostanie wy­
odrębniona strefa miejsc siedzą­
cych dla osób z karnetami. Po­
siadacze karnetów mogą ode­
brać bezpłatne bilety na wybra­
ne seanse filmowe w dniu projekcji
w Centrum Informacyjnym w Dol­
nośląskim Centrum Filmowym,
po uprzednim odebraniu karnetu
w Centrum Festiwalowym w Dol­
nośląskiej Bibliotece Publicznej.
Ceny karnetów
• Program główny: Karnet dwu­
tygodniowy (1-1614.07.2016):
190 PLN (według ścieżki karne­
towej)
• Program główny: Karnet tygo­
dniowy 1 (1-7.07.2016): 105 PLN
(według ścieżki karnetowej)
• Program główny: Karnet tygo­
dniowy 2 (8-15.07.2016): 105 PLN
(według ścieżki karnetowej)
• Karnet BRAVE: Forbidden
CINEMA: 120 PLN (na wszystkie
filmy przeglądu filmowego)
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA:
Karnet filmowy upoważnia do wej­
ścia na wszystkie seanse BRAVE:
Forbidden CINEMA. Bezpłatne bi­
lety na każdy wybrany film do od­
bioru w dniu jego projekcji w Cen­
trum Informacyjnym w Dolnoślą­
skim Centrum Filmowym.
Ścieżka karnetowa Programu
Głównego
Karnety sprzedawane są do wy­
czerpania puli.
Karnet tygodniowy 1 obejmuje
wydarzenia:
1. 1.07, 20:00, Teatr Polski
– Scena im. Jerzego Grzegorzew­
skiego, Otwarcie Brave Festival
2016: Teatr Pieśń Kozła – „Crazy
God” (premiera)
2. 2.07, 18:00, Impart: Bakri Ki
Mashak
Cały dochód ze sprzedaży
biletów i karnetów przekazywany jest międzynarodowej
organizacji charytatywnej
ROKPA niosącej pomoc ubogim
i osieroconym dzieciom
w Tybetańskiej części Chin.
www.facebook.com
/BraveFestival
www.twitter.com
/BraveFestivalPL
Festival Centre: Lower Silesian
Public Library, Rynek 58
27.06-15.07.2016,
time: 12:00-19:00
• ticket sales
• information
• press office
• Brave Zone in front of the Centre
Festival Cinema: Lower Silesia
Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a
• film screenings, 1-14.07.2016
• information centre, open one
hour before the first screening:
1.07, 4-7.07, 11-14.07.2016,
17:00-20:30; 2-3.07, 8-10.07.2016,
15:00-20:30
• ticket sales for film screenings at
the Film Centre: 27.06-14.07.2016,
9:30-20:30
TICKET SALES
Where to buy tickets:
• Ticketpro selling points
(e.g. Empik, MediaMarkt, Saturn),
• online: www.bravefestival.pl
/ Ticketpro,
• Festival Centre: 27.06-15.07.2016,
12:00-19:00,
• for film screenings, at the Film
Centre: 27.06-14.07.2016, 9:30-20:30,
• 30 minutes before each per­
formance, at the venue, subject
to availability.
Ticket prices:
*Reduced ticket price relates
to students, pensioners and the
disabled upon presentation of an
ID.
Main programme
Crazy God, Song of the Goat
Theatre — Polski Theatre,
Jerzy Grzegorzewski Stage
Sale: 90/75* PLN (I seats),
60/45* PLN (II seats), 45/30* PLN
(III seats)
Polski Theatre, Jerzy
Grzegorzewski Stage:
Advance sale: PLN 30/25*
(I seats), PLN 25/20* (II seats)
Sale: PLN 35/30* (I seats),
PLN 30/25* (II seats)
Polski Theatre, Świebodzki Train
Station Stage:
Advance sale: PLN 30/25*
Sale: PLN 35/30*
Concert Hall of Radio Wrocław:
Advance sale: PLN 30/25*
Sale: PLN 35/30*
Impart:
Advance sale: PLN 30/25*
(I seats), PLN 25/20* (II seats)
Sale: PLN 35/30* (I seats), PLN
30/25* (II seats)
www.instagram.com
/bravefestival
Song of the Goat Theatre:
Advance sale: PLN 30/25*
Sale: PLN 35/30*
BRAVE: Forbidden CINEMA:
Lower Silesia Film Centre
and Audiovisual Technology
Centre (CeTA)
Advance sale: PLN 10
Sale: PLN 12
Tickets cannot be booked in advance.
Advance sale prices valid until 26
June 2016.
Brave Academy/ Workshops:
“No Limits” Dance School
• Relaxation and Creativity Using
the Tara Rokpa Method
/ Edie Irwin – PLN 30 / 1 meeting,
PLN 75 / 4 meetings
• Taster Workshop – Coordination
Techniques / Anu Almagro – PLN 40 / 1 meeting, PLN 70
/ 2 meetings
• Intensive Workshop – Coordination
Techniques / Anu Almagro – PLN 80 / 2-day workshop
• Dervish in Progress / Ziya
Azazi – PLN 150 / 5-day workshop
• Motion Classes / Iván Pérez – PLN 105 / 3-day workshop
• Free Yourself / Nehha Bhatnagar –
PLN 30 / 1 meeting, PLN 75
/ 4 meetings
• Drum Workshops / Muji Lee
(DeafBeat) – PLN 25 / 1 meeting
• Musical Workshops / Musicians
without Borders – PLN 25
/ 1 meeting
Brave Kids 2016 Finale:
Centennial Hall
– PLN 35 (I zone), PLN 30 (family
ticket)
– PLN 25 (II zone), PLN 20 (family
ticket)
Children up to 4 years, sitting on
parent’s lap – free of charge.
PASS SALES
Where to buy passes:
– Ticketpro selling points
(e.g. Empik, MediaMarkt, Saturn),
– online: www.bravefestival.pl
/ Ticketpro
Passes are sold subject to availability.
Pass prices
• Main programme: 2-week pass
(1-14.07.2016): PLN 190 (according
to the pass path)
• Main programme: 1st-week pass
(1-7.07.2016): PLN 105 (according
to the pass path)
• Main programme: 2nd-week pass
(8-15.07.2016): PLN 105 (according
to the pass path)
• BRAVE Pass: Forbidden
CINEMA: PLN 120 (for all film
screenings of the film review)
Main Programme pass path
1st week pass includes:
1. 1.07, 20:00, Polski Theatre
– Jerzy Grzegorzewski Stage,
Opening of Brave Festival 2016:
Song of the Goat Theatre
– “Crazy God” (premiere)
2. 2.07, 18:00, Impart: Bakri Ki
Mashak
www.youtube.com
/bravefestival
3. 3.07, 18:00, Polski Theatre
– Świebodzki Train Station Stage:
Tresor Nzengu
4. 5.07, 21:00, Polski Theatre
– Świebodzki Train Station Stage:
DeafBeat
5. 6.07, 19:00, Concert Hall of
Radio Wroclaw: Song of the Goat
Theatre – “Songs of Lear”
6. 7.07, 21:00, Polski Theatre –
Jerzy Grzegorzewski Stage:
Candoco Dance Company – “Let’s
Talk About Dis / Notturnino”
2nd week pass includes:
1. 8.07, 18:00, Impart: 21 Theater –
“Clowns, or about a family. Episode 3”
2. 9.07, 21:00, Polski Theatre –
Jerzy Grzegorzewski Stage:
Blind Ballet Company Fernanda
Bianchini
3. 10.07, 21:00, Impart: Musicians
without Borders
4. 12.07, 18:00, Polski Theatre –
Jerzy Grzegorzewski Stage:
Nalaga’at Theater – “Say Orange”
5. 14.07, 20:00, DCF, room
Warszawa: Brave Festival Final,
Award Ceremony and Screening of
the Winning Film of the Competition
Section BRAVE: Forbidden CINEMA
6. 15.07, 21:00, Polski Theatre –
Jerzy Grzegorzewski Stage: Iván
Pérez / Korzo Producties: Ex­
hausting Space
Each one-week pass allows
attendance at 5 film screenings
selected by the pass holder.
2-week pass allows attendance
at all above events and 10 film
screenings selected by the pass
holder.
Passes may be collected at the
Festival Centre at the Lower
Silesian Public Library.
At the venue of each event on the
pass path, a separate seating zone
will be created for pass holders.
Pass holders may collect free
tickets for selected films on the
screening day at the Information
Centre at the Lower Silesia Film
Centre, having previously collected
a pass at the Festival Centre at the
Lower Silesian Public Library.
BRAVE: Forbidden CINEMA Pass:
The film pass allows attendance
at all films at BRAVE: Forbidden
CINEMA. Free tickets for every
selected film may be collected
on the day of its screening at the
Information Centre at the Lower
Silesia Film Centre.
Passes are sold subject to availability.
All proceeds from ticket and
pass sales are allocated to the
ROKPA international charity
organization, which provides
help to poor and orphaned
children in the Tibetan part
of China.
www.snapchat.com
/bravefestival
2016
9:00
9 am
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm
16:00
4 pm
17:00
5 pm
18:00
6 pm
19:00
7 pm
20:00
8 pm
1 lipca, piątek
/ July 1, Friday
22:00
10 pm
23:00
11 pm
Otwarcie / opening ceremony
brave festival 2016
Crazy God
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
PROGRAM
GŁÓWNY
/ MAIN
PROGRAMME
1.07
21:00
9 pm
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage
120 min
Tanna
Ojciec, syn i inne historie / Big father,
small father and other stories
[Konkurs / Competition]
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
DCF, sala Lwów / room Lwów
100 min.
[Forbidden Love]
DCF, sala Lwów / room Lwów, 102 min.
Fuocoammare. Ogień na morzu / Fire at Sea
[Konkurs / Competition]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 108 min.
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
Bakri Ki Mashak
impart
2.07
70 min
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage
Impart
Baśnie Właśnie
Baśnie o chłopach i babach
/ Tales about guys and gals
Klub Festiwalowy / Festival Club
120 min
Tajemnica / Mystery
2 lipca, sobota
/ July 2, Saturday
impart
Crazy God
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Żywa biblioteka
/The living library
program
klubowy / club
programme
Tresor Nzengu
75 min
[Retrospektywa Lou Ye
/ Lou Ye’s Retrospective]
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
DCF, sala Lwów / room Lwów, 98 min.
60 min
To nie jest kraj dla głupich ludzi
/ No Place for Fools
[Konkurs / Competition]
DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min.
Purity
[Gala otwarcia / Opening Ceremony]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 88 min.
Pokaz z muzyką na żywo / Film screening with live music
brave akademia
/brave academy
Warsztaty sensoryczne: Wrocław po omacku
/ Sensory Workshops: Wrocław by Touch
Ogród przy Ossolineum / Ossolineum garden
Tresor Nzengu
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski
Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 70 min
Brave Meetings:
BAKRI Ki Mashak
program
klubowy / club
programme
3.07
3 lipca, niedziela
/ July 3, Sunday
Crazy God
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Klub Festiwalowy / Festival Club
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage
60 min
Powrót do korzeni
/ Return to the roots
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
120 min
Ręce do góry / Hands Up
Świat Daniela / Daniel’s WorlD
DCF, sala Lwów / room Lwów, 76 min.
DCF, sala Lwów / room Lwów, 75 min.
Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A
[Półkowniki / Polish Banned Films]
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
Baśnie Właśnie
[Forbidden Love]
Tanna
[Konkurs / Competition]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 100 min.
brave akademia
/brave academy
Warsztaty sensoryczne: Kultura i język Głuchych
/Sensory Workshop: The Culture and Language of the Deaf
No Limits
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
Brave Kids Festival
IMPART
Brave Meetings:
Tresor Nzengu
program
klubowy / club
programme
4.07
4 lipca, poniedziałek
/ July 4, Monday
Crazy God
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Klub Festiwalowy / Festival Club
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage
60 min
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
Raving Iran
Zaprzysiężona dziewica / Sworn Virgin
DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min.
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 84 min.
Spotkanie z tworcą po filmie / Screening followed by Q&A
[Forbidden Love]
[Półkowniki / Polish Banned Films]
Centrum Technologii Audiowizualnych (Ceta) / Audiovisual Technology Center, 157 min.
Wernisaż wystawy kostiumów filmowych oraz spotkanie z twórcami / Exhibition of costumes and Q&A
Warsztaty: Edie Irwin
/ Workshop: Edie Irwin
ENG
No Limits
Bakri Ki Mashak
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski
Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 75 min
Deaf Beat
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski
Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 45 min
Brave Meetings:
Brave Togheter
program
klubowy / club
programme
Karawana Opowieści
On a sand carpet
Klub Festiwalowy
/ Festival Club
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
5 lipca, wtorek
/ July 5, Tuesday
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
brave akademia
/brave academy
Świat Daniela / Daniel’s World
Masaż niewidomych / Blind Massage
DCF, sala Lwów / room Lwów, 75 min.
DCF, sala Lwów / room Lwów, 117 min.
[Forbidden Love]
No Limits
[Konkurs / Competition]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 105 min.
ENG
Teatr 21 / 21 Theater: Upadki.
Odcinek 2 / Falls. Episode 2
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
Impart
Brave Meetings:
Deafbeat
program
klubowy / club
programme
Klub Festiwalowy / Festival Club
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
www.bravefestival.pl
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski
Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 45 min
Pieśni Leara / Songs of Lear
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Sala Koncertowa Radia Wrocław
/ Concert Hall of Radio Wroclaw
Karawana Opowieści
Ptaki bez skrzydeł
/ Birds without wings
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
Fuocoammare. Ogień na morzu
/ Fire at Sea
[Konkurs / Competition]
60 min
Tańczący Arabowie / Dancing Arabs
[Forbidden Love]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 104 min.
DCF, sala Lwów / room Lwów, 108 min.
To nie jest kraj dla głupich ludzi / No Place for Fools
Warsztaty: Edie Irwin
/ Workshop: Edie Irwin
[Konkurs / Competition]
DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min.
Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A
No Limits
brave akademia
/brave academy
Deaf Beat
60 min
60 min
6 lipca, środa
/ July 6, Wednesday
[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]
Grajmy dopóki nas nie zabiją
/ They Will Have To Kill Us First
Warsztaty: Edie Irwin
/ Workshop: Edie Irwin
Warsztaty: Ziya Azazi
/ Workshop: Ziya Azazi
ENG
60 min
No Limits
6.07
Podróż do kresu nocy
/ Journey to the end of the night
Na srebrnym globie / Over the Silver Globe
Warszaty:
DeafBeat
/ Workshop:
DeafBeat
No Limits
Baśnie Właśnie
120 min
[Konkurs / Competition]
brave akademia
/brave academy
5.07
180 min
Warsztaty: Ziya Azazi
/ Workshop: Ziya Azazi
No Limits
ENG
www.facebook.com
/BraveFestival
www.twitter.com
/BraveFestivalPL
www.instagram.com
/bravefestival
www.youtube.com
/bravefestival
www.snapchat.com
/bravefestival
2016
9:00
9 am
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm
16:00
4 pm
17:00
5 pm
18:00
6 pm
7.07
7 lipca, CZWARTEK
/ July 7, Thursday
Impart
Brave Meetings:
Teatr 21 / 21 Theater
Warsztaty: Edie Irwin
/ Workshop: Edie Irwin
Klub Festiwalowy / Festival Club
No Limits
Warsztaty: Nehha Bhatnagar
/ Workshop: Nehha Bhatnagar
brave akademia
/brave academy
Warsztaty: Ziya Azazi
/ Workshop: Ziya Azazi
No Limits
No Limits
Candoco Dance Company:
Let’s Talk About Dis / NOTTURNINO
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław:
Jerzy Grzegorzewski Stage
85 min
Paryż 05:59 / Paris 05:59
Raving Iran
DCF, sala Lwów / room Lwów, 98 min.
Debata po filmie / Screening followed by debate
Film tylko dla dorosłych / Adults only
ENG
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 84 min.
[Konkurs / Competition]
ENG
Teatr 21 / 21 Theater:
Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3
/ Clowns, or about a family. Episode 3
Impart
Candoco Dance Company:
Let’s Talk About Dis / NOTTURNINO
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław:
Jerzy Grzegorzewski Stage
60 min
Brave Meetings:
Candoco Dance company
Klub Festiwalowy / Festival Club
brave akademia
/brave academy
No Limits
9.07
8 lipca, sobota
/ July 8, Saturday
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
Warsztaty: Ziya Azazi
/ Workshop: Ziya Azazi
No Limits
Warsztaty: Ziya Azazi
/ Workshop: Ziya Azazi
No Limits
10 lipca, niedziela
/ July 10, Sunday
DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min.
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 100 min.
Blind Ballet Company Fernanda Bianchini
70 min
75 min
Sala Teatru Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre Hall
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław:
Jerzy Grzegorzewski Stage
Agnieszka Aysen Kaim i / and Albert Kwiatkowski
Księga Papugi: słodko-gorzkie opowieści o miłości
/ A parrot’s book: sweet and sour stories about love
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
Ixcanul
Paryż 05:59 / Paris 05:59
DCF, sala Lwów / room Lwów, 73 min.
DCF, sala Lwów / room Lwów, 100 min.
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 98 min.
Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A
Film tylko dla dorosłych / Adults only
[Forbidden Love]
ENG
[Konkurs / Competition]
[Konkurs / Competition]
Warsztaty: Anu Almagro
/ Workshop: Anu Almagro
ENG
No Limits
Warsztaty sensoryczne: OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI
/ Sensory Workshops: Limitations and Possibilities
- Agnieszka Rybak i Jakub Gontarski
No Limits
program
klubowy / club
programme
Warsztaty: Nehha Bhatnagar
/ Workshop: Nehha Bhatnagar
No Limits
Brave Meetings:
Musicians without Borders
ENG
Portrety Wiśniowego Sadu
/ Portraits of the Cherry Orchard
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Sala Teatru Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre Hall
Musicians without Borders
Impart
85 min
Michał Malinowski
Widzący uszami / Seeing with ears
70 min
Klub Festiwalowy / Festival Club
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
60 min
Długa noc / The Long Night
Armia zbawienia / Salvation Army Letni pałac / Summer Palace
DCF, sala Lwów / room Lwów, 90 min.
DCF, sala Lwów / room Lwów, 81 min.
[Półkowniki / Polish Banned Films]
BRAVE: Forbidden
CINEMA
Warsztaty: Iván Pérez
/ Workshop: Iván Pérez
[Forbidden Love]
[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 140 min.
Ojciec, syn i inne historie / Big father, small father and other stories
[Forbidden Love]
ENG
DCF, sala Lwów / room Lwów, 102 min.
Warsztaty: Anu Almagro
/ Workshop: Anu Almagro
ENG
No Limits
Warsztaty: Musicians without Borders
/ Workshop: Musicians without Borders
No Limits
Ósmy dzień tygodnia
/ The Eighth Day of the Week
[Półkowniki / Polish Banned Films]
ENG
Warsztaty: Iván Pérez
/ Workshop: Iván Pérez
brave akademia
/brave academy
Warsztaty: Anu Almagro
/ Workshop: Anu Almagro
No Limits
No Limits
Noce wiosennego upojenia / Spring FeveR
[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 115 min.
DCF, sala Lwów / room Lwów, 90 min.
program
klubowy / club
programme
Tańczący Arabowie
/ Dancing Arabs
[Forbidden Love]
ENG
DCF, sala Lwów / room Lwów, 104 min.
60 min
Nalaga’at Theater: Say Orange
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage 45 min
Brave Meetings:
Nalaga’at Theatre
Klub Festiwalowy / Festival Club
Musicians without Borders
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski Theatre
in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage
Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids 2016
/The Brave Kids Grand Finale 2016
Hala Stulecia /Centennial Hall
70 min
60 min
Warsztaty: Iván Pérez
/ Workshop: Iván Pérez
brave akademia
/brave academy
Warsztaty: Anu Almagro
/ Workshop: Anu Almagro
No Limits
No Limits
Mateusz Świstak, Marginesy codzienności,
czyli o sercu baśni – PRZETRWANIE / Everyday life
margins, i.e. about the heart of the story – SURVIVAL
Klub Festiwalowy / Festival Club
ENG
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
ENG
60 min
Strefa nagości / Nude Area
Tajemnica / Mystery
DCF, sala Lwów / room Lwów, 73 min.
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 110 min.
[Forbidden Love]
[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]
Nalaga’at Theater: Say Orange
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage 45 min
Jarek Kaczmarek
Garrincha – samba i śmierć
/ Garrincha – samba and death
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
Armia zbawienia / Salvation Army Masaż niewidomych / Blind Massage
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
[Forbidden Love]
DCF, sala Lwów / room Lwów, 81 min.
www.facebook.com
/BraveFestival
www.twitter.com
/BraveFestivalPL
www.instagram.com
/bravefestival
[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]
DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 114 min.
www.youtube.com
/bravefestival
60 min
Mateusz Świstak, Marginesy codzienności,
czyli o sercu baśni – GROZA / Everyday life margins,
i.e. about the heart of the story – THREAT
Klub Festiwalowy / Festival Club
ENG
program klubowy
/ club programme
www.bravefestival.pl
Portrety Wiśniowego Sadu
/ Portraits of the Cherry Orchard
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
Strefa nagości / Nude Area
PROGRAM GŁÓWNY
/ MAIN PROGRAMME
13 lipca, środa
/ July 13, Wednesday
DCF, sala Lwów / room Lwów, 140 min.
60 min
program
klubowy / club
programme
12 lipca, WTOREK
/ July 12, Tuesday
[Retrospektywa Lou Ye
/ Lou Ye’s Retrospective]
[Konkurs / Competition]
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
12.07
[Forbidden Love]
Klub Festiwalowy / Festival Club
ENG
No Limits
brave akademia
/brave academy
11 lipca, poniedziałek
/ July 11, Monday
Letni pałac / Summer Palac
Ixcanul
No Limits
11.07
DCF, sala Lwów / room Lwów, 105 min.
Brave Meetings:
Blind Ballet Company
Fernanda Bianchini
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
Zaprzysiężona dziewica
/ Sworn Virgin
ENG
Warsztaty: Nehha Bhatnagar
/ Workshop: Nehha Bhatnagar
brave akademia
/brave academy
10.07
Grajmy dopóki nas nie zabiją
/ They Will Have To Kill Us First
ENG
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
program
klubowy / club
programme
60 min
[Konkurs / Competition]
Warsztaty: Nehha Bhatnagar
/ Workshop: Nehha Bhatnagar
85 min
Agnieszka Aysen Kaim i / and Albert Kwiatkowski
Miniatury perskie / Persian miniatures
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
23:00
11 pm
60 min
[Konkurs / Competition]
program
klubowy / club
programme
8 lipca, piątek
/ July 8, Friday
13.07
75 min
22:00
10 pm
Sala Koncertowa Radia Wrocław
/ Concert Hall of Radio Wroclaw
60 min
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
21:00
9 pm
Pieśni Leara / Songs of Lear
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
8.07
20:00
8 pm
Blind Ballet Company
Fernanda Bianchini
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
program
klubowy / club
programme
19:00
7 pm
www.snapchat.com
/bravefestival
2016
9:00
9 am
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm
16:00
4 pm
17:00
5 pm
18:00
6 pm
19:00
7 pm
20:00
8 pm
21:00
9 pm
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage
55 min
program
klubowy / club
programme
14 lipca, CZWARTEK
/ July 14, Thursday
23:00
11 pm
Iván Pérez / Korzo Producties:
Exhausting Space
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
14.07
22:00
10 pm
Jarek Kaczmarek
Niezawodna metoda na szczęście!
/ A reliable method for happiness!
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
Noce wiosennego upojenia
/ Spring FeveR
BRAVE:
Forbidden
CINEMA
[Retrospektywa Lou Ye
/ Lou Ye’s Retrospective]
DCF, sala Lwów / room Lwów, 115 min.
PROGRAM
GŁÓWNY / MAIN
PROGRAMME
15.07
DCF, sala Warszawa / room Warszawa
FINAŁ / FINALE
brave festival 2016
Iván Pérez / Korzo Producties:
Exhausting Space
Brave Meetings:
Iván Pérez
/ Korzo Producties
program
klubowy / club
programme
15 lipca, piątek
/ July 15, Friday
Wręczenie Nagrody i Projekcja Filmu Nagrodzonego
w Sekcji Konkurs / Award Ceremony and Screening
of the Winning Film of the Competition Section
Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
/ Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage
Klub Festiwalowy / Festival Club
60 min
55 min
11
7
9
4
12
10
2
8
3
6
1
MIEJSCA FESTIWALOWE
FESTIVAL VENUES
5
Spektakle / rytuały / koncerty:
Plays / rituals / concerts:
1
Teatr Polski we Wrocławiu – Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław
– Jerzy Grzegorzewski Stage
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
2
3
4
5
Teatr Polski we Wrocławiu – Scena na Świebodzkim / Polski
Theatre in Wrocław – Świebodzki Train Station Stage
BRAVE: Forbidden CINEMA:
6
7
pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre
8
ul. Purkyniego 1 , Wrocław
ul. Piłsudskiego 64a, Wrocław
10
Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA)
/ Audiovisual Technology Centre (CeTA)
9
Bułka z Masłem
pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4, Wrocław
Konferencja „Wykluczeni”:
“Outcasts” Conference:
ul. Wystawowa 1, Wrocław
11
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego / Institute of Cultural Studies
of the University of Wrocław
ul Szewska 36, Wrocław
Szkoła Tańca „No Limits” / “No Limits” Dance School
ul. Kazimierza Wlk. 27, Wrocław
Finał Brave Kids:
Brave Kids Finale:
Centrum Festiwalowe / Festival Centre:
Sala Koncertowa Radia Wrocław
/ Concert Hall of Radio Wroclaw
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
/ Lower Silesian Public Library in Wrocław
12
Hala Stulecia / Centennial Hall
ul. Wystawowa 1, Wrocław
Rynek 58, Wrocław
ul. Karkonoska 10, Wrocław
www.bravefestival.pl
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
Brave Akademia / Warsztaty:
BRAVE ACADEMY / Workshops:
IMPART
Klub Festiwalowy:
Festival Club:
www.facebook.com
/BraveFestival
www.twitter.com
/BraveFestivalPL
www.instagram.com
/bravefestival
www.youtube.com
/bravefestival
www.snapchat.com
/bravefestival
BRAVE: FORBIDDEN CINEMA
BRAVE: BRAVE:
Forbidden CINEMA Forbidden CINEMA
wbrew wszystkiemu i wszystkim
against everything and everyone
W sekcji filmowej Brave Festival zaszły zmiany. Nawiązując do tematu tegorocznej edy­
cji festiwalu: „Outcasts – Wykluczeni”, skupiamy się na filmach zakazanych i tych ukazu­
jących niedozwolone praktyki, rytuały, uczucia. Filmy pokazujemy w czterech sekcjach,
a każda z nich snuje oddzielną opowieść, skoncentrowaną wokół wartości bliskich festi­
walowi: otwartości, dialogu, prezentowaniu zagrożonych kultur i postaw. Choćby wbrew
wszystkiemu i wszystkim.
A revolution in the Brave Festival’s film section. Heeding the title of this year’s edition:
“Outcasts”, we focus on forbidden films and ones presenting banned practices, rituals and
feelings. We present films in four sections, and each of them tells a different story, con­
centrated around values which are close to the festival’s spirit: openness, dialogue, pre­
senting endangered cultures and attitudes. Even if it is against everything and everyone.
W tym roku debiutuje sekcja konkursowa. Zobaczymy w niej siedem starannie wyselek­
cjonowanych na międzynarodowych festiwalach pereł światowej kinematografii, zreali­
zowanych w różnych zakątkach globu od Gwatemali po Mali. Tytuły te, niepokazywa­
ne jeszcze w Polsce w szerokiej dystrybucji, mierzące się z kulturowymi tabu i zakaza­
mi, powalczą o nagrodę w wysokości czterech tysięcy euro. O tym, który z nich zwycię­
ży zadecydujecie, głosując po seansach, Wy – widzowie BRAVE: Forbidden CINEMA. Nie
zabraknie też okazji, by porozmawiać z twórcami podczas spotkań i debat.
We are introducing an element of competition – this year we will have the debut of the
competition section. In this section, we will see 7 pearls of the world’s cinematography
carefully selected from world festivals, created in different parts of the globe, from
Guatemala to Mali. These titles, which have not been shown in wide distribution in Po­
land yet, and which speak about cultural taboo issues and bans, will compete for a prize
of the value of €4000. And it is you – the Brave audience, who will decide which one of
them will be the winner, by voting after the show. We will also have a chance to talk to
the directors at various meetings and debates.
W sześciu filmach prezentowanych w sekcji Forbidden Love odmalowane są różne wy­
miary zakazanej miłości. Znajdziecie tu erotykę, obrazy walki jednostek o przetrwanie
w świecie, z którego są wykluczane, ale i piękne historie miłosne. Jesteśmy też dumni
z organizacji pierwszej w Polsce retrospektywy Lou Ye – niepokornego chińskiego re­
żysera, którego każdy nowy obraz wywołuje sensację: zarówno na międzynarodowych
festiwalach, w Cannes, Berlinie, Wenecji czy Rotterdamie, jak i w ojczyźnie, gdzie więk­
szość jego dzieł, budząc opór władz, pozostaje zakazanymi. BRAVE: Forbidden CINEMA
to unikatowa okazja, by zrozumieć fenomen autora dzieł tak intensywnych, że nie spo­
sób o nich zapomnieć.
The 6 films presented in the Forbidden Love section depict different dimensions of for­
bidden love. You will find here hard eroticism, pictures of individuals fighting for survival
in the world from which they have been outcast, but also beautiful love stories. We are
also proud of the organization of the first Polish retrospectives of Lou Ye – a defiant
Chinese director, whose every new picture is a sensation: both at international festi­
vals, in Cannes, Berlin, Venice or Rotterdam and in his home country, where most of his
works remain banned as they raise the government’s opposition. BRAVE: Forbidden
CINEMA is a unique opportunity to understand the phenomenon of the director of such
intense works, that it is impossible to forget them.
Prócz tego czeka nas przegląd mniej znanych polskich „półkowników” – filmów niedo­
puszczonych przez cenzurę PRL do dystrybucji. Arcydzieła polskiej kinematografii, któ­
re zdecydowanie za długo dojrzewały na półkach, wreszcie zobaczymy tam, gdzie ich
miejsce – na wielkim ekranie. Trafi tam w końcu również – w stulecie powstania – legen­
darny pierwszy światowy „półkownik”, czyli Purity z 1916 roku w reżyserii Rae Bergera.
Dawniej szokował śmiałą erotyką, czy i dziś wywoła rumieniec na twarzach festiwalo­
wej publiczności?
There will also be a review of less known Polish “półkowniki / shelved films” – films
banned from distribution by the censorship of the People’s Republic of Poland. Finally,
we will be able to see masterpieces of Polish cinematography, which have been kept on
shelves way too long, in the place where they belong – on the silver screen. We will also
show the world’s first legendary banned film, i.e. Purity of 1916 directed by Rae Berger.
Earlier, it used to shock by bold erotic scenes. Will it make the festival’s audience blush
today also?
Wierzymy, że BRAVE: Forbidden CINEMA stanie się ucztą dla wszystkich pragnących
odkrywać odważne filmy z różnych zakątków świata, tworzone w rozmaitych językach
i technikach, przybliżające mniej lub bardziej odległe kultury, nieznane historie, cieka­
we zjawiska. Najważniejsze jest jednak nie co, ale jak pokazują prezentowane przez nas
filmy. Wyróżnia je przede wszystkim poszukiwanie idealnej formy, artystyczny kunszt
i odwaga w wyrażaniu własnej tożsamości.
We believe that BRAVE: Forbidden CINEMA will be a feast for everyone who wants to
discover brave films from different parts of the world, created in various languages and
techniques, presenting less or more distant cultures, unknown stories and interesting
phenomena. What is most important though is not what Brave’s films show, but how
they do it. First of all, they stand out in their search for the ideal form, artistic skill and
courage in expressing an own identity.
Adam Kruk i Lech Moliński
Kuratorzy BRAVE: Forbidden CINEMA
Adam Kruk and Lech Moliński
BRAVE Curators: forbidden CINEMA
Rok 1916 w historii kina zapisał się nie tylko monumentalną Nie­tolerancją
D.W. Griffitha, ale też pierwszym słynnym „półkownikiem”, czyli utwo­
rem przechowywanym w magazynach po zakazie wyświetlania. Był nim
Purity Rae Bergera, który rozjuszył stróżów moralności „skandalicz­
nym ukazywaniem nagości pod prowokującym tytułem”. Oprotesto­
wany i wycofany z kin, przez dekady uważany był za zaginiony. Dopie­
ro w 2004 został odnaleziony we Francji, skąd przyjedzie do Wrocła­
wia jego kopia, przechowywana i odnowiona przez Centre National du
Cinéma et de L’image Animée w Paryżu.
2.07.2016, 19:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Purity
Film, jak pisała Olga Katafiasz, opowiada historię „sielskiej dziewczy­
ny o imieniu Purity (czyli Czystość), której życie zostaje nieomal złama­
ne przez to, że zgodziła się być modelką malarza”. W tytułowej roli wy­
stąpiła Audrey Munson – nazywana amerykańską Wenus, bogini tam­
tych czasów, której wizerunek posłużył za ideał piękna zdobiący mo­
netę wybitą z okazji światowej wystawy w San Francisco w 1915 roku.
W stulecie powstania Purity, pokaz filmu uświetni otwarcie przeglą­
du BRAVE: Forbidden CINEMA. Seansowi towarzyszyć będzie muzyka
na żywo, skomponowana specjalnie na tę okazję i wykonana przez duet
Litwiniec/Gawlikowski.
Reżyseria / Direction: Rae Berger
Produkcja / Production: USA 1916/2004
Czas trwania / Duration: 88 min
Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
ul. Piłsudskiego 64a
21
The year 1916 was an important one in film history not only because it
saw the release of D.W. Griffith’s masterpiece Intolerance, but also be­
cause it witnessed the first well-known case of a movie being banned
from cinemas and shelved for years. The movie was Rae Berger’s Purity
and the reason it outraged the guardians of public morals was the scan­
dalous way in which it showed nudity despite its title suggesting the very
opposite. Having been censored and banned from cinemas, Purity was
considered to be lost for decades to come. It was only in 2004 that the
film was rediscovered in France and restored by the National Centre for
Cinema and the Moving Image in Paris. A copy of the movie will now be
brought from France to Wrocław.
Purity recounts the story of a country girl named Purity whose life was
nearly ruined after she agreed to pose for a painter. The title character
was played by Audrey Munson who was considered a screen goddess
and dubbed an “American Venus.” The actress was thought to embody
the ideal of beauty, and her likeness was featured on a coin minted on the
occasion of the 1915 San Francisco World’s Fair. Exactly 100 years after it
was created, Purity will be screened at the opening of the BRAVE Forbid­
den CINEMA review of films. The screening will be accompanied by live
music composed specifically for this unique occasion and played by the
Litwiniec/Gawlikowski duet.
Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN
Konkurs
Forbidden Cinema
Forbidden Cinema
Competition
Konkurs Forbidden Cinema to całkowita nowość i najważniejsza
sekcja filmowa podczas Brave Festival. Znalazło się w niej 7 wy­
jątkowych, starannie wyselekcjonowanych dzieł z całego świata
– od Gwatemali po Mali. Wszystkie one, niepokazywane w Polsce
w szerokiej dystrybucji, wzbudziły sensację na świecie, zdobywa­
ły nagrody na najważniejszych międzynarodowych festiwalach fil­
mowych, wywoływały zachwyt i dyskusje.
Filmy konkursowe – odważne formalnie lub tematycznie – prezen­
tują różne wymiary wykluczenia, dotykają palących problemów,
przekraczają tabu. Jedne zostały stworzone przez artystów-dysydentów, takich jak Rosjanin Oleg Mavromatti (To nie jest kraj
dla głupich ludzi), drugie wspierają walkę o swobodę w lokowaniu
uczuć bez względu na plemienne tradycje (Tanna) czy stan zdrowia
(Paryż 5:59). Jeszcze inne przybliżają brzmienia zakazane w Iranie
(Raving Iran) oraz w Mali (Grajmy dopóki nas nie zabiją) albo por­
tretują zakazanych czy raczej „nielegalnych” ludzi – wykluczonych
z dzisiejszego świata. Zobaczymy ich choćby w słynnym, nagro­
dzonym Złotym Niedźwiedziem w Berlinie Fuocoammare. Ogień
na morzu czy dotykającym procederu handlu ludźmi w Gwatemali,
poetyckim Ixcanulu.
Zwycięzcą zostanie film, który zyska największe uznanie w gło­
sowaniu publiczności. Powędruje do niego nagroda w wysokości
4000 Euro.
The Forbidden Cinema competition is a completely new undertak­
ing and makes up the most important segment of Brave Festival.
The section consists of 7 exceptional, carefully-selected works
from around the world – from Guatemala to Mali. Although none
of them have been screened in Poland for a broader audience, they
have stirred up attention around the world, won awards at major
international film festivals, gained admiration, and provoked dis­
cussions.
The films in the competition, brave in form or in subject matter,
present various dimensions of exclusion; they tackle sensitive is­
sues and break taboos. Some of them were created by dissident
artists, such as the Russian Oleg Mavromatti (No Place for Fools),
others support the struggle for being able to freely direct one’s
own feelings, regardless of tribal traditions (Tanna) or health (Paris
05.59). Other works deal with music forbidden in Iran (Raving Iran)
or Mali (They Will Have To Kill Us First), or portray forbidden, or “il­
legal”, people – those excluded from the modern world. We will see
them for example in the famous, Golden Bear-winning Fuocoammare / Fire at Sea, or the poetic Ixcanul, which touches on human
trafficking in Guatemala.
The Grand Prix will be awarded to the film with the strongest ap­
preciation from the audience. The winner will receive 4,000 euros.
14.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Wręczenie Nagrody i Projekcja Filmu
Nagrodzonego w Sekcji Konkurs
Award Ceremony and Screening of the
Winning Film of the Competition Section
8.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
9.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
1.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
3.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Ixcanul
Tanna
Plemię Indian Kakczikel żyje u podnóża wciąż aktywnego wulkanu, rozta­
czającego na poły magiczną aurę. Tam, na uboczu gwatemalskiego spo­
łeczeństwa, Majowie posługują się własnym językiem i kultywują daw­
ne tradycje. Poznajemy je dzięki młodziutkiej Marii, przygotowywa­
nej właśnie do ślubu z bogatym mężczyzną. Do serca przypada jej jed­
nak kto inny. Co zrobi, gdy wybranek czmychnie za granicę, pozostawia­
jąc ją brzemienną? Debiut reżyserski Jayro Bustamante wywołał sensa­
cję na całym świecie, zdobywając nagrody na festiwalach od Kartage­
ny po Berlinale. Autorowi zależało, by wszystko, co pokaże, zgodne było
ze stylem życia ludu Kakczikel, który odkrył przed nim swój świat. Ixcanul pokazuje i ciemną stronę kraju, w którym wciąż pełno jest pogardy,
segregacji rasowej, wyzysku – pokłosi kolonializmu.
Historię przedstawioną w filmie można by odczytywać jako nową wersję
Romea i Julii przeniesioną w realia jednej z wysp Oceanii – tytułowej Tan­
ny. Można by, gdyby pod koniec lat 80. XX wieku historia ta nie zdarzyła
się naprawdę. Bohaterka filmu, piękna Wawa, w celu zachowania poko­
ju na wyspie, oddana zostaje sąsiedniemu plemieniu. Dzieje się to jednak
wbrew jej woli – z wzajemnością kocha wojownika z własnej osady. Mło­
dzi buntują się przeciw odwiecznym tradycjom i zakazom, przeciwsta­
wiając im własną wielką miłość. Co zwycięży w tej konfrontacji? Uznani
australijscy dokumentaliści, Bentley Dean i Martin Butler, w fabularnym
debiucie zachowują dbałość o szczegół, korzystają z aktorów nieprofe­
sjonalnych i naturalnych plenerów. W zachwycającym wizualnie, nasyco­
nym kolorami i erotyką obrazie, który nagrodzony został podczas Tygo­
dnia Krytyki na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji, dzielą się ze światem
legendą plemienia Yakel.
The Kaqchikel Indian tribe lives at the foot of a still active volcano that
spreads around its half-magical aura. In this place, on the sidelines of
Guatemalan society, the Mayans speak their own language and cultivate
old traditions. We get to know them, as we watch very young Mary be­
ing prepared to be married to a rich man. But her heart beats for some­
one else. What will she do, when her beloved flees abroad, leaving her
pregnant? The directorial debut of Jayro Bustamante caused a sensation
around the world, winning awards at festivals from Cartagena to the Ber­
linale. The author wanted to maintain a full consistency with the actual
lifestyle of Kaqchikel peoples who had shown their world to him. Ixcanul
also shows the dark side of the country, full of contempt, racial segrega­
tion, exploitation – the aftermath of colonialism.
The story of this film could be seen as a new version of Romeo and
Juliet, carried over into the setting of one of the Oceanic islands – the
film’s namesake, Tanna. It could be, had it not happened in the 1980s for
real. The film’s heroine, the beautiful Wawa, is given over to a neighbor­
ing tribe in order to maintain peace on the island. This happens against
her will, however, as she is mutually in love with a warrior from her own
village. The youths rebel against ancient traditions and taboos, setting
against them their own great love. What will win out in such a confronta­
tion? Respected Australian documentary-makers Bentley Dean and Mar­
tin Butler debut with a feature film, keeping an eye for detail, using nonprofessional actors and natural scenery. They share the legend of the
Yakel tribe through this visually stunning film, full of color and eroticism,
which was lauded during Critics’ Week at last year’s Venice Film Festival.
Reżyseria / Direction: Jayro Bustamante
Produkcja / Production: Gwatemala, Francja 2015
Czas trwania / Duration: 100 min.
Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
ul. Piłsudskiego 64a
22
Reżyseria / Direction: Bentley Dean, Martin Butler
Produkcja / Production: Australia, Vanuatu 2015
Czas trwania / Duration: 100 min.
Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN
2.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
6.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A
To nie jest kraj dla głupich ludzi
No Place for Fools
Siergiej Asztanow, mieszkający z matką chłopak z nadwagą, prowadzi
wideobloga, będącego jego ulubioną formą interakcji ze światem. Wygła­
sza w nim peany na cześć „Rosiji, Rosijuszki”, cerkwi i Władimira Puti­
na, ale też daje porady życiowe, erotyczne i kulinarne, a także tańczy,
śpiewa, robi striptiz – dzieli się najintymniejszymi szczegółami swe­
go życia. Z jego przekazów wyłania się prawdziwie schizofreniczny ob­
raz współczesnej Rosji. To nie jest kraj dla głupich ludzi stworzony został
przez Olega Mavromattiego – rosyjskiego dysydenta i artystę mieszka­
jącego w Bułgarii – na podstawie materiałów, które znalazł w sieci. Trud­
no stwierdzić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia: wizualnym ese­
jem, dokumentem czy mockumentem? Bez względu na odpowiedź, jest
to dzieło niezwykle oryginalne. Może urzekać lub odrzucać, na pewno
jednak nie pozostawi widza obojętnym.
5.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
8.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Grajmy dopóki nas nie zabiją
They Will Have To Kill Us First
Historia muzyki w Mali to ponad tysiąc lat tradycji związanej z kultu­
rą griotów, przekazujących pamięć przy pomocy opowieści i dźwięków.
Zagrożeniem dla niej stał się szariat, którego radykalną wersję wpro­
wadzono w północnej części kraju po wojnie domowej w 2012 roku.
Zakazano wykonywania muzyki, zamknięto stacje radiowe – dla kultury,
w której dźwięki towarzyszą ludziom na każdym kroku i stanowią pod­
stawę edukacji, stanowiło to cios porównywany przez bohaterów doku­
mentu Johanny Schwartz z niemożnością oddychania. Muzyczna prohi­
bicja dotknęła m.in. Timbuktu i Gao, gdzie zagląda ze swoją kamerą bry­
tyjska reżyserka, pokazując różne strategie oporu prawdziwie odważ­
nych artystów. Jedni angażują się w działania w obozach dla uchodźców,
inni planują emigrację. Wśród bohaterów dokumentu znaleźli się człon­
kowie zespołu Songhoy Blues, któremu międzynarodowy rozgłos przy­
niosła płyta Music in Exile.
The history of music in Mali has over one thousand years of tradition
related to the griot tradition, which uses stories and sounds to keep
the memory alive. The sharia law became a threat to this tradition, as
its radical version was instituted in the northern part of the country
after the civil war of 2012. All music was banned, radio stations were
shut down – for a culture, where sounds accompany people at every
step of their lives and are the basis of education, this was a strike com­
pared by Johanna Schwartz’s documentary’s characters to the impos­
sibility to breathe. The music prohibition was present at places such as
Timbuktu and Gao, where the British director goes with her camera,
showing different resistance strategies of truly brave artists. Some of
them get involved in actions at refugee camps, others plan emigration.
Among the documentary’s character, we will see members of the Song­
hoy Blues band, which gained its international publicity by the Music in
Exile record.
Reżyseria / Direction: Johanna Schwartz
Produkcja / Production: Wielka Brytania / Great Britain 2015
Czas trwania / Duration: 105 min.
Sergei Ashtanov, an overweight young man living with his mother, runs
a video blog that is his favorite way of interacting with the world. In it,
he praises Russia, the Orthodox Church, and Vladimir Putin, but he also
gives advice in matters of life, love, and cooking; he dances, he strips – he
shares the most intimate details of his life. From these blogs emerges
a truly schizophrenic image of modern Russia. No Place for Fools was
made by Oleg Mavromatti, a Russian dissident and artist living in Bulgar­
ia, based on materials he had found online. It is hard to say what we are
truly dealing with here: a visual essay, a documentary, or a mockumen­
tary? Whatever the answer, this is a highly original work. It can enchant or
repulse, but it will definitely not leave its viewer indifferent.
Reżyseria / Direction: Oleg Mavromatti
Produkcja / Production: Rosja, Bułgaria / Russia, Bulgaria 2015
Czas trwania / Duration: 82 min.
Tylko dla
widzów
dorosłych /
Adults only
7.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
1.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
6.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
4.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
7.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Fuocoammare. Ogień na morzu
Fuocoammare. Fire at Sea
Raving Iran
Paryż 05:59
Paris 05:59
Reżyser filmu, Gianfranco Rosi, otwarcie mówi, że obecny exodus
z Afryki to największa tragedia od czasów Holocaustu. W dokumencie
Fuocoammare (tytuł zaczerpnięty z sycylijskiej piosenki oznacza „ogień
na morzu”) pokazuje zderzenie włoskich rybaków z falą imigrantów, do­
cierających do wybrzeży Europy w liczbie 150 tysięcy rocznie przez Lam­
pedusę – wyspę leżącą między Tunezją a Maltą. Rejs przeładowanymi
statkami, z których nie wszystkim jest dane zejść żywym na ląd, to tylko
początek batalii o przetrwanie. Włoski reżyser – po bezprecedensowym
zwycięstwie sprzed trzech lat z dokumentem Rzymska aureola na festi­
walu w Wenecji – nagrodzony został Złotym Niedźwiedziem w konkur­
sie głównym tegorocznego Berlinale. Wrażliwość, mądrość i humanizm
Fuocoammare podbiły serca nie tylko jury, ale i publiczności, która okla­
skiwała film na stojąco.
Anoosh i Arash są centralnymi postaciami sceny techno w Teheranie. Dzia­
łają w podziemiu, ponieważ w Iranie od czasu rewolucji islamskiej z 1979
roku, obowiązuje zakaz publicznych śpiewów i tańców, a za jego złamanie
można trafić do więzienia. Muzyka klubowa wydaje się władzom tym bar­
dziej demoniczna, jej fani tworzą więc rodzaj sekretnego plemienia, odpra­
wiającego swe rytuały na pustyni lub szemranych prywatkach. Gdy boha­
terowie próbują legalnie wydać własną płytę, natrafiają na opór – w kra­
ju Chameneiego podejrzana wydaje się już zamerykanizowana nazwa ich
kolektywu: Blade & Beard. Kiedy Anoosh i Arash otrzymują zaproszenie
na prestiżowy festiwal techno w Szwajcarii, otwiera się przed nimi szan­
sa, by trwale uwolnić się od ograniczających ich zakazów. Czy z niej skorzy­
stają? Raving Iran to niezwykły dokument, ukazujący z jednej strony „życie
pod nadzorem”, z drugiej pęd irańskiego społeczeństwa ku liberalizacji i fa­
scynację Zachodem. Przede wszystkim przepełniony jest muzyką łączącą
perskie tradycje z housowym rytmem.
Wirus HIV – o czym często woli się nie myśleć – nadal jest częścią naszego
świata i czyha na lekkomyślnych. Takich jak Hugo – jeden z bohaterów fil­
mu Paryż 05:59, który nie zabezpieczył się podczas przygodnego stosun­
ku. Choć epidemia AIDS w dużej mierze została w Europie powstrzyma­
na, a niegdysiejszy „rak homoseksualistów” jest już oswojony, kino wciąż
nieczęsto sięga po ten temat. Dzieło Oliviera Ducastela i Jacquesa Mar­
tineau – reżyserów, którzy wyjechali z tegorocznego Berlinale bogatsi
o nagrodę publiczności w konkursie Teddy Award dla filmów o tematy­
ce LGBTQ – stawia pytanie o szansę osób seropozytywnych na spełnio­
ne uczucie. O miłości opowiada niezwykle otwarcie – także fizycznej. Re­
żyserski duet snuje tu rozpoczętą o 4:27 opowieść w czasie rzeczywi­
stym. Okazuje się, że w ciągu półtorej godziny między ludźmi może wy­
darzyć się wszystko.
The director, Gianfranco Rosi, openly says that the current exodus from
Africa has been the greatest tragedy since the Holocaust. In his docu­
mentary film titled Fuocoammare – which means ‘fire at sea’ (the title is
taken from a Sicilian song), he shows the lives of Italian fishermen against
a wave of immigrants reaching the shores of Europe through Lampedusa
– an island between Tunisia and Malta – in the number of 150 thousand
a year. Cruising on overloaded vessels, where not all immigrants manage
to reach the shore alive, is merely the beginning of their battle for surviv­
al. The Italian director – after receiving an unprecedented award for the
documentary film Sacro GRA at the Venice Film Festival, was awarded
with the Golden Bear in the main competition of this year’s Berlinale. The
sensitivity, wisdom, and humanism of Fuocoammare won the hearts of
the jury and the audience, who gave the film a standing ovation.
Anoosh and Arash are central figures of the techno scene in Tehran. They
work underground because public dancing and singing have been forbidden
in Iran since the Islamic Revolution of 1979, and could land you in prison. Club
music seems all the more demonic to the authorities, so its fans form a sort
of secret tribe, carrying out their rituals out in the desert or during secret
parties. When the heroes try to legally publish a record of their own, they
run into resistance – in the country of Khamenei, suspicion is sparked just
by the americanized name of their collective: Blade & Beard. When Anoosh
and Arash are invited to a prestigious techno festival in Switzerland, they
see an opportunity open before them to finally be free of the restrictions
limiting them. Will they take it? Raving Iran is an exceptional documentary,
showing on the one hand life under the regime, and on the other hand the
rush of Iranian society towards liberalization and its fascination with the
West. It is filled with music; mixing Persian traditions with house rhythms.
Even though we prefer not to think about it, HIV is still a part of our world
and it’s waiting to catch the reckless. Like Hugo – one of the characters
in Paris 05:59, who did not use protection during a one night stand. Al­
though the AIDS epidemic has been pretty much stopped in Europe, and
the old “gay cancer” is not a stranger any more, cinema still rarely ex­
plores this subject. The work of Olivier Ducastel and Jacques Martineau
– directors who left this year’s Berlinale with the audience award earned
in the Teddy Award competition for movies about LGBTQ – raises the
question: do HIV positive people stand a chance of finding love? Their film
tells a love and sex story in a very open way. The directorial duo tells
a story, which starts at 4:27 a.m., in real time. It turns out that within an
hour and a half anything can happen between two people.
Reżyseria / Direction: Gianfranco Rosi
Produkcja / Production: Włochy / Italy 2016
Czas trwania / Duration: 108 min.
Reżyseria / Direction: Susanne Regina Meures
Produkcja / Production: Szwajcaria / Switzerland 2016
Czas trwania / Duration: 84 min.
Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
ul. Piłsudskiego 64a
23
Debata po filmie / Screening followed by debate
9.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A
Reżyseria / Direction: Olivier Ducastel, Jacques Martineau
Produkcja / Production: Francja / France 2015
Czas trwania / Duration: 97 min.
Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN
Retrospektywa Lou Ye
Lou Ye’s retrospective
Lou Ye – nonkonformista i wizjoner
Piąta generacja twórców kina chińskiego, która jako pierwsza za­
częła studiować po rewolucji kulturalnej, gdy na nowo otwar­
to szkołę filmową, dekonstruowała oficjalną politykę historycz­
ną. Szósta, jak chce sinolog Maciej Szatkowski, zajmuje się raczej
bolączkami dnia codziennego i stosuje mniejsze narracje. Lou Ye
to być może najznakomitszy przedstawiciel tego pokolenia – u nie­
go jednak prywatne historie często zyskują ostry polityczny pazur
i w Chinach trafiają na listy dzieł zakazanych. Tak było już z jego
wstrzymanym na dwa lata debiutem Weekendowi kochankowie
(1995) oraz Suzhou (2000), do dziś niepokazywanym w Chinach.
Reżyser uznawany za granicą za geniusza kina, w kraju wciąż musi
prowadzić skomplikowaną grę z cenzurą.
Aby móc cieszyć się wolnością twórczą, w 1998 roku Lou Ye za­
łożył Dream Factory – pierwszą w Chinach niezależną wytwórnię
filmową. Produkuje w niej własne filmy, takie chociażby jak epic­
ki Letni pałac (2006), na podstawie scenariusza napisanego z żoną
Ma Yingli. Film uznano nie tylko za współczesne arcydzieło, ale
i najbardziej kontrowersyjną rzecz, która przez ostatnie pięćdzie­
siąt lat wypłynęła z Państwa Środka. Po jego pokazie w Cannes
reżyser dostał od chińskich władz pięcioletni zakaz tworzenia. Nie
powstrzymało go to przed dalszą pracą – w kolejne produkcje an­
gażował środki hongkońskie (Noce wiosennego upojenia) czy fran­
cuskie (Miłość i blizny).
Podczas BRAVE: Forbidden CINEMA pokażemy cztery jego naj­
ważniejsze – i najodważniejsze – dzieła. To premierowy w Polsce
przegląd dokonań chińskiego reżysera i jedna z pierwszych okazji
do spotkania z filmami tego wybitnego twórcy. Poznajcie więc Lou
Ye – znakomitego malarza stanów emocjonalnych, pasji i namięt­
ności, także tych erotycznych, w których jego bohaterowie odnaj­
dują wolność, ale potrafią się i zatracić. Wejdźcie w świat naświe­
tlającego chińskie bolączki i stającego w obronie wykluczonych
wielkiego wizjonera i nonkonformisty.
Lou Ye – the nonconformist and visionary
Chinese movie directors of the fifth generation – the first to begin
their studies after the cultural revolution, when the film school was
reopened – deconstructed the official political history. According
to Maciej Szatkowski, a sinologist, the sixth generation deals with
the challenges of everyday life with reduced narration. Lou Ye may
be the finest director of that generation. However, the personal
stories he presents tend to become more politically inclined and,
as a result, they are often banned in China. Such was the fate of
his debut film Weekend Lovers (1995), which had been postponed
for two years, and Suzhou (2000), which, to this day, has not been
shown in China. While considered a genius on the international
scene, this director keeps playing a complicated game of cat and
mouse with censorship in his own country.
To enjoy creative freedom, Lou Ye founded DreamFactory in 1998
– the first independent film studio in China. The studio creates his
own movies, including the epic Summer Palace (2006) based on the
screenplay written with the help of his wife Ma Yingli. The mov­
ie was acclaimed as a modern masterpiece, but also as the most
controversial production that has come out of China in the past 50
years. After the film was presented at Cannes, Lou Ye was prohib­
ited from directing movies for 5 years by the Chinese authorities.
That, however, did not prevent him from continuing his work. In
his next movies, he used funds from Hongkong (Spring Fever) and
France (Love and Scars).
During the BRAVE: Forbidden CINEMA festival, we will present four
of his most important – and most daring – works. This is the pre­
miere preview of the works of the Chinese director in Poland and one
of the first occasions to experience the art of this fine creator. Meet
Lou Ye – the eminent portrayer of emotions, passion, desire, and lust
that both give freedom to his characters, but also enslave them. Em­
brace the world of a great visionary and nonconformist who presents
the political struggles of China and fights to protect the excluded.
8.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
10.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Letni pałac
Summer Palace
Pod koniec lat 80. śliczna i skomplikowana Yu wyjeżdża z rodzinnej wio­
ski na studia do Pekinu. Tam poznaje Zhou – rozpoczyna się intensywny
romans, jeden z najbardziej niezwykłych, jakie zna historia kina. Arcydzie­
ło filmowe Lou Ye, pokazane zostało w 2006 w canneńskim konkursie bez
zgody chińskich władz. Reżysera ukarano zakazem kręcenia filmów w kra­
ju. Cenzurze nie spodobała się nie tylko śmiała erotyka, ale przede wszyst­
kim oszałamiające sceny podczas zamieszek na Placu Tiananmen.
In the late 1980s, the beautiful and complicated Yu leaves her home village
to study in Beijing. That’s where she meets Zhou and begins an intense ro­
mance – which becomes one of the most unusual stories in the history of
film. Lou Ye’s masterpiece was presented in 2006 during the competition in
Cannes without approval from Chinese authorities. As a result, the director
was prohibited from making films in China. The censors did not appreciate
not only the bold depictions of sexuality in the movie, but, most importantly,
the stunning scenes of people rioting in Tiananmen Square.
Reżyseria / Direction: Lou Ye
Produkcja / Production: Chiny, Francja / China, France 2006
Czas trwania / Duration: 140 min.
5.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
13.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
11.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
14.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
2.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
12.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Masaż niewidomych
Blind massage
Noce wiosennego upojenia
Spring Fever
Tajemnica
Mystery
W centrum masażu w Nankinie pracują i uczą się niewidzący. Obserwu­
jemy ich, kiedy cieszą się smakiem mandarynek, podniecają zapachem
skradzionej bielizny, a przede wszystkim dotykiem ludzkiego ciała. Sta­
nowi on dla bohaterów oazę wolności, w której są całkowicie pełno­
sprawni i spełnieni. Dotyk może przynosić ukojenie, jednak może też ra­
nić... Ostatni jak do tej pory film Lou Ye ma wszystko, z czego słynie chiń­
ski mistrz: odważną erotykę, wrzące emocje, finezyjne portrety społecz­
nych outsiderów oraz przepiękne zdjęcia Jian Zenga i muzykę Jóhanna
Jóhannssona.
Po Letnim pałacu reżyser objęty został pięcioletnim zakazem kręcenia
filmów w ojczyźnie, dlatego Noce wiosennego upojenia zrealizował w ko­
produkcji hongkońsko-francuskiej. Początkowo widz ma wrażenie, że film
opowiada historię miłosnego trójkąta. Szybko jednak okazuje się, że do
czynienia mamy z osobliwym czworobokiem, a relacje między bohatera­
mi coraz mocniej się komplikują. Podziw budzi tu nie tylko – jak zawsze
zachwycająca u Lou Ye – strona wizualna, ale i podjęcie tematu homosek­
sualnych relacji, które w Chinach wciąż objęte są tabu.
Szczęśliwa żona biznesmena orientuje się, że małżonek prowadzi po­
dwójne życie. Jej świat się wali, a to dopiero początek... Tajemnica
– siódmy film w dorobku Lou Ye, jest dopiero drugim, który doczekał
się dystrybucji w jego ojczyźnie. Nie jest przez to bynajmniej bardziej
ugrzeczniony od wcześniejszych dzieł reżysera. Używając klasycznej
konwencji kryminału, podejmuje temat poligamii oraz jej psychologicz­
nych i społecznych konsekwencji. Tajemnicę uznano za najlepszy azjatyc­
ki film 2012 roku.
A massage parlor in Nankin is a place of education and work for the blind.
The viewers get to observe how they appreciate the taste of manda­
rin oranges, the smell of stolen underwear, and, most importantly, the
touch of a human body. This is the sanctuary for the main characters
– a place where they can be fully healthy and content. A human touch
can be soothing, but may also bring pain... This latest movie by Lou Ye
has everything that has made the director famous: unashamed eroticism,
boiling emotions, quirky portraits of social outcasts, as well as beautiful
photography by Jian Zenga and music by Jóhann Jóhannsson.
After Summer Palace, Lou Ye was prohibited from directing movies in
China for 5 years. Because of that, Spring Fever was co-produced with the
help of studios from Hong Kong and France. At first glance the movie ap­
pears to tell the story of a love triangle. However, it quickly becomes ap­
parent that it is actually an unusual square, while the relations between
the main characters complicate further. Stunning visuals – typical for Lou
Ye productions – are not the only intriguing aspect of the movie, but also
his attempt to discuss the matter of homosexuality, which is still consid­
ered a great taboo in China.
A happily married wife of a businessman finds out that her husband is liv­
ing a double life. Her world crumbles, and yet this is just the beginning...
Mystery – the seventh movie directed by Lou Ye – was only the second to
be distributed in his home country. By no means does it make it any more
reserved than his other works. Using the classical concept of a criminal
story, he investigates the phenomenon of polygamy and its psychological
and social repercussions. Mystery was acclaimed as the best Asian movie
of 2012.
Reżyseria / Direction: Lou Ye
Produkcja / Production: Chiny, Francja / China, France 2014
Czas trwania / Duration: 114 min.
Reżyseria / Direction: Lou Ye
Produkcja / Production: Hongkong, Francja / Hongkong, France 2009
Czas trwania / Duration: 115 min.
Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
ul. Piłsudskiego 64a
24
Reżyseria / Direction: Lou Ye
Produkcja / Production: Chiny, Francja / China, France 2012
Czas trwania / Duration: 110 min.
Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN
4.07.2016, 18:00
Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA)
/ Audiovisual Technology Centre (CeTA)
Spotkanie z twórcą przed filmem / Screening preceded by Q&A
Półkowniki
Polish Banned Films
Na srebrnym globie
On the Silver Globe
Grupa astronautów opuszcza Ziemię. Kiedy ich statek kosmiczny rozbija
się na tajemniczej planecie, zakładają nadmorską osadę. Swój pobyt do­
kumentują przy pomocy kamery wideo, jednak stopniowo tracą zmysły
i giną. Po latach, kiedy nowa cywilizacja wykształciła już własną formę
religii, nagrania zostają odnalezione w przestrzeni kosmicznej. Na planetę
wyrusza kolejna ekspedycja pod wodzą Marka Zwycięzcy.
Scenariusz pierwszej polskiej superprodukcji science-fiction, która – wedle
Piotra Kletowskiego – „opowiada przewrotnie i wysoce subiektywnie o lo­
sach Polski i Polaków za czasów panowania świeckiej religii komunistycz­
nego totalitaryzmu”, powstał na podstawie modernistycznej trylogii po­
wieściowej dziadka reżysera, Jerzego Żuławskiego. Decyzją PRL-owskich
władz produkcja została wstrzymana, a obłędne zdjęcia Andrzeja Jaro­
szewicza nakazano zniszczyć. Część z nich udało się jednak ocalić i deka­
dę później reżyser dograł do nich swój komentarz. Respektując narzuconą
przez historię fragmentaryczność, powstał rodzaj dokumentu walki jed­
nostki z systemem o prawo do niepohamowanej ekspresji twórczej.
Projekcja Na srebrnym globie odbędzie się w Centrum Technologii Audio­
wizualnych (CeTA) – dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocła­
wiu, gdzie kręcono część zdjęć do filmu. Pokazowi towarzyszyć będzie
wystawa kostiumów z filmu.
Dawno, dawno temu (a może wcale nie tak dawno?) w polskiej ki­
nematografii funkcjonowała cenzura prewencyjna. Stosowano ją nie
tylko na etapie oceny scenariusza. Niekiedy zamykano przed pu­
blicznością już zrealizowane filmy, jeśli uznano je za „nieprawomyśl­
ne” czy „szkodliwe społecznie”. Szpule taśmy filmowej leżakowa­
ły w metalowych futerałach na magazynowych półkach, cierpliwie
czekając na zmianę wiatru historii.
A long time ago (well, maybe not that long) Polish cinematogra­
phy was beleaguered by preventive censorship. It was used not
only during the screenplay verification stage. Sometimes a fin­
ished movie did not receive any viewing due to being branded as
“unorthodox” or “detrimental to the society”. Countless film reels
patiently waited in their metal boxes on warehouse shelves for the
coming of better days.
Najdłużej naczekał się Ósmy dzień tygodnia (1958), wprowadzony
do kin po dwudziestu pięciu latach. Niewiele krótszy „półkowniczy”
staż miała Długa noc (1967), która padła ofiarą nastrojów antyse­
mickich. W tym samym czasie zatrzymane zostały Ręce do góry –
ostre rozliczenie Jerzego Skolimowskiego ze stalinizmem w Polsce.
Szczególnie dramatyczny okazał się żywot filmu Andrzeja Żuław­
skiego Na srebrnym globie (1976/1987), którego produkcję przerwa­
no pod koniec zdjęć i ukończono dopiero po dwunastu latach.
The movie that waited the longest was Eighth Day of the Week
(1958), which had its cinema premiere after twenty five years.
The Long Night (1967), which fell victim to anti-Semitism, had
a slightly shorter waiting period. At the same time the movie
Hands Up, which was supposed to be a harsh criticism of Stalinism
in Poland by Jerzy Skolimowski, was canceled. The life of On the
Silver Globe (1976/1987) by Andrzej Żuławski turned out to be es­
pecially dramatic, as its production had been halted at the very
end of shooting and was only finished after twelve years.
A group of astronauts are leaving Earth. When their spaceship crashes
onto a mysterious planet, they set up a seaside settlement. They use
a video camera to document their stay but little by little they go mad and
die. Years later, when a new civilization has since formed a religion of their
own, the recordings are found in space. A new expedition led by Marek
Zwycięzca heads towards the planet.
On the Silver Globe was the first Polish science-fiction blockbuster.
According to Piotr Kletowski, it was a perverse, highly subjective story of
Poland and its people under the communist rule and its secular religion of
totalitarianism. The screenplay for the film was based on modernist nov­
els written by the director’s grandfather, Jerzy Żuławski. The authorities
of the Polish People’s Republic ordered the production to be stopped and
Andrzej Jaroszwicz’s brilliant camerawork to be destroyed. It was pos­
sible, however, to save at least some of it, and a decade later the director
provided a commentary to the saved pieces. Respecting the fragmentary
character of the story, he managed to create a sort of testimony to an in­
dividual’s fight against the system for the right to unrestrained freedom
of expression.
On the Silver Globe will be screened in the Audiovisual Technology Center
– formerly the building of the Wroclaw Feature Film Studio, where part of
the movie was filmed. The screening will be accompanied by an exhibition
of costumes used in the film.
Reżyseria / Direction: Andrzej Żuławski
Produkcja / Production: Polska / Poland 1977/1988
Czas trwania / Duration: 159 min.
10.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
11.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
3.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Długa noc
The Long Night
Ósmy dzień tygodnia
The Eighth Day of the Week
Ręce do góry
Hands Up
Jest 1943 rok, niemieccy okupanci wprowadzają stan wyjątkowy w mia­
steczku we wschodniej Polsce. Ślusarz Korsak (Józef Duriasz) ma się cze­
go obawiać – nie dość, że uzbraja stacjonujących w lesie partyzantów, to
w piwnicy ukrywa Żyda. Kiedy dowiadują się o tym mieszkańcy kamie­
nicy, do głosu dochodzi strach. Odkrywa on sprzeczne postawy i kipią­
ce emocje, powodując ostre starcia między bliskimi sobie wcześniej oso­
bami. Daleka od propagandowych przekazów, kameralna, a jednocześnie
pełna napięcia Długa noc uznawana jest za najwybitniejsze dzieło Janu­
sza Nasfetera. Powstała tuż przed antysemicką nagonką z marca 1968
roku, stąd – ze względu na podejmowaną tematykę żydowską – zosta­
ła przez władze odłożona na półkę. Doczekała się premiery dopiero po
przełomie ustrojowym.
Decyzję o realizacji scenariusza w oparciu o odzwierciedlające nastro­
je lat 50. opowiadanie Marka Hłaski podjął sam Aleksander Ford – „car”
polskiej kinematografii lat powojennych. Film powstał w koprodukcji pol­
sko-zachodnioniemieckiej, co dwanaście lat od zakończenia wojny stano­
wiło precedens. Ford złagodził ostrze polityczne tekstu i wprowadził opty­
mistyczne nuty, jednocześnie nawiązując do rewizjonistycznej czarnej serii
polskiego dokumentu. Nie tylko Hłasko nie był zadowolony z efektu, wła­
dze również. Ukończony w 1958 roku film powstał już zbyt późno, by wpi­
sać się w klimat przyzwolenia na krytykę systemu. Rozpowszechniany
w RFN, w Polsce pobił rekord „półkowania” – premiery doczekał się do­
piero w 1983 roku. Po latach jednak wciąż broni się rysunkiem atmosfe­
ry lat 50., hłaskowskimi dialogami oraz aktorstwem Cybulskiego i Ziemann
w przejmującym wątku miłosnym.
Fabularny pretekst do rozliczenia ze stalinizmem, którego dokonuje An­
drzej Leszczyc, porte-parole reżysera, daje zlot absolwentów Akademii
Medycznej. W dziesięciolecie ukończenia studiów bohaterowie wyrusza­
ją w podróż do nieobecnego kolegi. Całość roi się od metafor, gorzkich
obserwacji, krytyki PRL-u. Polityczny manifest Skolimowskiego nie trafił
od razu do kin. Władzy nie przypadł do gustu obraz pokolenia dawnych
ZMP-owców, a bezpośrednią przyczyną zatrzymania premiery była le­
gendarna scena z plakatem Stalina, któremu studenci dokleili drugą parę
oczu. Po wysłaniu filmu na półkę Skolimowski wyjechał z kraju. Czterna­
ście lat później dokręcił do czarno-białego filmu prolog na taśmie barw­
nej. W takiej wersji zobaczyli go widzowie na festiwalach w Gdańsku
i w Cannes – taką zobaczą też widzowie Brave.
Year 1943. German occupants declare a state of emergency in a small
town in eastern Poland. Korsak the metal-worker (played by Józef
Duriasz) has a lot to fear – not only does he equip the partisans stationed
in the local forest with weapons, but he also hides a Jew in the basement.
When the other residents of his building learn about it, everyone starts
to be driven by fear. Korsak experiences contrasting attitudes and the
surge of emotions which lead to fierce struggles between the people who
used to be close to each other. Far from showing any propaganda, this
intimate film, The Long Night, which is yet so filled with tension, has been
recognized as Janusz Nasfeter’s greatest work. The film was made before
the Jew hunt in March 1968. That is why, because of the way it presents
the subject of Jews, it was shelved by the authorities. Eventually, its pre­
miere had to wait until the political system transition.
The decision to execute this script, based on Marek Hłasko’s short story
that mirrored the climate of the 50s in Poland, was made by Aleksander
Ford himself – a director seen as “the tsar” of Polish post-war cinema. The
film was a co-production of Poland and the Federal Republic of Germany,
which was a precedent only twelve years after the war. Ford mitigated the
political message of the text and introduced some positive motifs. He also
made some references to the revisionist so-called “Black Series” of Polish
documentary films. It was not only Hłasko who had not been content with
the final version. The authorities were also not happy. The film itself, com­
pleted in 1958, was made too late to fit into the climate allowing for sys­
tem criticism. Immediately released in the FRG, in Poland it was a recordbreaker for how long it was “shelved” – its Polish premiere had to wait until
1983. However, after many years, it is still relevant for its picture of the 50s,
Hłasko’s dialogues, and the performance of Cybulski and Ziemann in their
intense love plot.
A narrative pretext to settle with Stalinism, done by Andrzej Leszczyc,
the director’s porte-parole, during a reunion of Medical Academy gradu­
ates. On the 10th anniversary of their graduation, the protagonists de­
cide to visit their absent friend. The movie is filled with metaphors, bitter
observations and criticisms of the Polish People’s Republic. Skolimowski’s
political proclamation did not hit the cinemas right away. The authority
did not like how the movie presented the generation of former ZMP [Un­
ion of Polish Youth] members, but the direct cause for the cancellation
of its premiere was the legendary scene in which students glue an extra
pair of eyes on a poster of Stalin. Skolimowski left the country right after
the movie had been locked away in the archives. Fourteen years later he
added a prologue in color to the black-and-white production. It is this ver­
sion that was shown at the festivals in Gdańsk and Cannes, and it will also
be screened to the audiences at Brave.
Reżyseria / Direction: Janusz Nasfeter
Produkcja / Production: Polska / Poland 1967/1989
Czas trwania / Duration: 78 min.
Reżyseria / Direction: Aleksander Ford
Produkcja / Production: Polska, RFN / Poland, FRG 1958/1983
Czas trwania / Duration: 83 min.
Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
ul. Piłsudskiego 64a
25
Reżyseria / Direction: Jerzy Skolimowski
Produkcja / Production: Polska / Poland 1967/1985
Czas trwania / Duration: 76 min.
Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN
Forbidden Love
Laurence Sterne pisał: „Ludzie nazbyt poważni nienawidzą miłości
za samą jej nazwę. Samoluby nienawidzą jej ze względu na samych
siebie, hipokryci – w imię nieba”. Zakazywano jej zawsze, z różnych
powodów, zazwyczaj bezskutecznie. W Tańczących Arabach – his­
torii nastoletniej miłości między Palestyńczykiem a Żydówką – jest
ona niemile widziana ze względów politycznych, w Strefie nagości
międzykulturowa fascynacja ma posmak zakazanego owocu. Nie­
kiedy bohaterowie sami rezygnują z prawa do miłości (w zamian
za więcej wolności w Zaprzysiężonej dziewicy) bądź prawa do po­
siadania dziecka, jak w opisującym zjawisko sterylizacji wiet­
namskich mężczyzn Ojcu, synu i innych historiach. Jedni wszelkimi
sposobami walczą o realizację nieuznawanej w obrębie własnej
kultury tożsamości (Armia zbawienia), inni dokonują samoog­
raniczenia, by nikogo nie krzywdzić, jak żyjący w celibacie czeski
pedofil ze Świata Daniela. Każdy z prezentowanych w sekcji For­
bidden Love tytułów jest nie tylko przejmującą historią, ale i do­
wodem niezwykle odważnych artystycznych poszukiwań. Brave
to przecież festiwal nieustraszonych.
Laurence Sterne wrote that people who are too serious hate love
even for its name, the selfish hate it because of themselves, hypo­
crites in the name of God. For different reasons love was always
being banned – usually without success. In Dancing Arabs – a teen­
age love story between a Palestinian boy and a Jewish girl – it’s un­
welcome for political reasons. In Naked area – intercultural fasci­
nation love tastes like a forbidden fruit. Sometimes the characters
themselves give up their right to love and be loved (in exchange for
more freedom in Sworn virgin) or the right to have children, like in
Big father, small father and other stories which describes the phe­
nomenon of male sterilization. Some fight by any means for their
identity to be recognized within their own culture (Salvation Army),
others impose restrictions to stop themselves from harming other
people, like the Czech paedophile from the World of Daniel, who
lives in celibacy. Each of the Forbidden Love category titles is not
only a poignant story, but also the evidence of extremely daring
artistic pursuits. After all, Brave is a festival for the fearless.
6.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
11.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
1.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
10.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Tańczący Arabowie
Dancing Arabs
Ojciec, syn i inne historie
Big father, small father and other stories
Eyad od najmłodszych lat jest dumą swojej arabskiej rodziny. Jako pierw­
szy jej przedstawiciel dostaje szansę, aby wyjechać z rodzinnej miejsco­
wości do prestiżowej szkoły w Jerozolimie. Nie ma tam łatwo, proble­
my sprawia mu mówienie po hebrajsku. Z czasem zaprzyjaźnia się jed­
nak z chorującym na zanik mięśni Jonathanem, poznaje też piękną Ży­
dówkę Naomi. Wybucha wielkie uczucie – tylko czy zostanie zaakcepto­
wane przez rodziny zakochanych? Palestyńczyk i Żydówka? Takie rzeczy
nie w Izraelu. Zrealizowani na podstawie prozy palestyńskiego pisarza
Sayeda Kashua’y Tańczący Arabowie łączą w sobie humor z krytyką pań­
stwa, w którym muzułmanie i chrześcijanie bywają traktowani jak oby­
watele drugiej kategorii. Ciepła i wzruszająca opowieść o pierwszej miło­
ści i przyjaźni oraz wykuwaniu – czasem w pocie i łzach – własnej toż­
samości.
Wietnam, koniec lat 90. Pochodzący z prowincji Vu studiuje fotogra­
fię w Ho Chi Minh. Na wsi ojciec próbuje swatać go z lokalną pięknością,
by wreszcie „zrobić z niego mężczyznę”. W mieście chłopak podgląda
przez obiektyw aparatu prowadzącego niebezpieczne życie współlokato­
ra Thanga oraz tancerki w nocnych klubach. Coraz mocniej rozdarty jest,
podobnie jak modernizujący się kraj, między biegunami tradycyjnych war­
tości i napierającej nowoczesności. Reżyser Dang Di Phan używa medium
fotografii nie tylko po to, by ukazać piękno doliny Mekongu i zmysłowość
tętniącej życiem miejskiej dżungli, ale i jako metafory poszukiwań głów­
nego bohatera. Ustawia ostrość także na niepokojące zjawiska społecz­
ne, takie jak ubezpładnianie – podczas gdy rodzina naciska na przedłuże­
nie rodu, młodzi ludzie gotowi są za parę groszy zrezygnować z tej możli­
wości. Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach – w czasie eksplo­
zji demograficznej dwie dekady temu, wietnamskie władze w celu kontroli
przyrostu naturalnego płaciły mężczyznom za sterylizację.
Eyad has been the pride of his Arab family since his youngest days. He is
the first among them to get the chance to leave his home town to attend
a prestigious school in Jerusalem. Life there is not without its challenges;
he has difficulty speaking Hebrew. Over time however, he makes friends
with Jonathan, who is suffering from muscular dystrophy, and also meets
the beautiful Jewish girl Naomi. A great passion is sparked – but will it be
accepted by the lovers’ families? A Palestinian and a Jew? Not in Israel.
Dancing Arabs, based on the prose of Palestinian writer Sayed Kashua,
combines humor with a criticism of a state where Muslims and Christians
are often treated as second-class citizens. A warm and touching story of
first love and friendship, and of forging one’s own identity, often through
sweat and tears.
Vietnam, the late 90s. Vu from the suburbs is studying photography in Ho
Chi Minh. In the countryside his father is trying to make him marry a local
beauty, to finally “make a man of him.” In town the boy, through the lens of
the camera, is peeping on the dangerous life of his room mate Thang and
dancers in nightclubs. He is becoming increasingly torn – just like the coun­
try undergoing change – between traditional values and modern trends.
Director Phan Dang Di uses the medium of photography not only to show
the beauty of the Mekong Delta and the sensuality of the vibrant urban jun­
gle, but also as a metaphor for the main character’s search. He focuses on
the alarming social phenomena of sterilisation. While the elders are push­
ing for an extension of the family line, young people are prepared to give up
this opportunity for a few pennies. The film is based on real events – dur­
ing the population ex-plosion two decades ago, the Vietnamese authorities
started paying men for sterilization to control the birth rate.
Reżyseria / Direction: Eran Riklis
Produkcja / Production: Izrael, Niemcy, Francja / Israel, Germany, France 2014
Czas trwania / Duration: 104 min.
Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
ul. Piłsudskiego 64a
26
Reżyseria / Direction: Dang Di Phan
Produkcja / Production: Wietnam, Dania, Francja, Niemcy / Vietnam, Denmark,
France, Germany 2015 | Czas trwania / Duration: 102 min.
Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN
4.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa
Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A
8.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Zaprzysiężona dziewica
Sworn Virgin
W górach Albanii obowiązują surowe patriarchalne zasady. Funkcjonuje
tam choćby tradycja zwana kanunu, pozwalająca burrneshom – jak po al­
bańsku nazywa się zaprzysiężone dziewice – wieść życie mężczyzn i cie­
szyć się wolnością niedostępną zazwyczaj kobietom. Ale i je obowiązuje
szereg tabu: mogą, tak jak mężczyźni, pić alkohol czy posługiwać się bro­
nią, ale muszą wyrzec się czułości, seksu, macierzyństwa. Nie mogą też
zerwać przysięgi – grozi to śmiercią, dlatego wiele z nich emigruje z kra­
ju. Niezwykły film Włoszki Laury Bispuri ukazuje przypadek Hany za­
mieniającej się w Marka (wielka rola Alby Rohrwacher), która po śmierci
przybranych rodziców postanawia odnaleźć na nowo własną kobiecość.
Jak mówi sama reżyserka: „Moi bohaterowie są mocno związani ze swo­
ją ziemią, ze swoją kulturą – kochają ją i bardzo im jej na emigracji braku­
je. Nie mogą jednak tam pozostać, bo nie potrafią spełniać wymagań, któ­
re im się stawia. Nie chciałam oceniać, tylko opisać świat, w którym pa­
nują surowe zasady – przede wszystkim w stosunku do kobiet”. Konfron­
tując bohaterkę ze współczesną Italią i tresurą, której poddawane są tam
dziewczynki, Zaprzysiężona dziewica stawia pytanie także o zachodnie
wyobrażenia o tym, czym kobiecość być powinna.
3.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A
5.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Świat Daniela
Daniel’s World
Nie każdy sprawca „złego dotyku” jest pedofilem – wiele aktów seksual­
nych między dorosłymi i małoletnimi zdarza się dlatego, że dzieci są ła­
twiejszym celem manipulacji i zaspokojenia żądzy. Z kolei nie każdy pe­
dofil molestuje dzieci. Świat Daniela dotyka przestrzeni objętej silnym
tabu, pokazując różnicę między molestowaniem seksualnym nieletnich
a pedofilią jako zaburzeniem preferencji seksualnych, które można kon­
trolować. Próbuje robić to tytułowy Daniel – zwyczajny 25-latek, u któ­
rego seksuolog diagnozuje nietypowe preferencje. Dokument Veroniki
Liskovej ucieka zarówno od oceny bohatera, jak i od szokujących obra­
zów. W zamian oferuje obserwację codziennego życia studenta z Pragi,
jego walki z samotnością i próby znalezienia swojego miejsca w społe­
czeństwie. Świat Daniela daje spojrzenie na pedofilię, jakiego w kinie nie
zaproponował nikt wcześniej.
Not every “bad touch” is driven by paedophilia – many sexual acts be­
tween adults and minors hap-pen because children are easier targets of
manipulation and a means of satisfying one’s sexual needs. On the other
hand, not every paedophile is a child molester. Daniel’s World addresses
a sensitive problem, a taboo, showing the difference between the sexual
abuse of minors and paedophilia as a disorder of sexual preference that
one is able control. The titular Daniel is trying to do just that. He is an
average 25-year-old who is diagnosed with atypical preferences by a sex­
ologist. In her documentary, Veronika Lisková refrains both from judg­
ing the main character and from showing any shocking images. Instead,
she offers an observation of a student from Prague and his daily life, his
struggle with loneliness while making attempts to find his place within
society. Daniel’s World provides a view on paedophilia that has never
been shown in theatres before.
Reżyseria / Direction: Veronika Lisková
Produkcja / Production: Czechy / Czech Republic 2015
Czas trwania / Duration: 75 min.
Life in the mountains of Albania is governed by strict patriarchal rules.
For instance, one may find there a rule called kanunu, which permits
burrneshas (Albanian: sworn virgins) to live as men and enjoy a freedom
usually inaccessible to women. However, even burrneshas have to obey
a series of taboos: they may, as men do, drink alcohol or use weapons, but
they have to renounce tenderness, sex and motherhood. Also, they may
not break their oath it –is punishable by death, and that is why many of
them emigrate from the country. An extraordinary film by Laura Bispury
(Italy) shows Hana becoming Mark (a great performance by Alba Rohr­
wacher), who after the death of her stepparents decides to rediscover
her femininity. As the director says herself: “My characters are strongly
bound with their land and culture, which they love very much, and they
miss them a lot in exile. However, they may not stay there, as they are
unable to meet the imposed requirements. I did not want to judge, but
to describe a world of strict rules – aimed mainly at women.” Confronting
the main character with contemporary Italy, along with the taming which
girls are subjected to, Sworn Virgin poses a question also about the West­
ern vision of what femininity should be.
Reżyseria / Direction: Laura Bispuri
Produkcja / Production: Albania, Włochy, Kosowo, Szwajcaria, Niemcy / Albania,
Italy, Kosovo, Switzerland, Germany 2015 | Czas trwania / Duration: 84 min.
9.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
12.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Strefa nagości
Nude Area
W Strefie nagości przyglądamy się fascynacji erotycznej nastoletniej Ho­
lenderki i równie młodej Arabki. Reżyserka, Urszula Antoniak, dotyka
dwóch tabu: uczucia między osobami tej samej płci oraz związków osób
różnych kultur i religii. Nie koncentruje się na społecznej diagnozie, dale­
ko bardziej zajmuje ją subtelna gra między bohaterkami, w której odwo­
łuje się do kategorii obcości i cielesnego wymiaru zderzenia dwóch kul­
tur. Dziewczęta spotykają się w różnych miejscach – na basenie czy w ka­
wiarni. Różni jej kolor skóry i rysy twarzy, ale też interpretacja kodów ko­
munikacyjnych, także tych związanych z flirtem. Tak wiele zawrzeć moż­
na w spojrzeniu, geście, ruchu, ale i tak opacznie je zrozumieć. Niespiesz­
na narracja Strefy nagości nad wyraz estetycznie i przenikliwie analizuje
wyzwania – także w miłości – jakie stawia przed nami wielokulturowość.
10.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
13.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów
Armia zbawienia
Salvation Army
Abdellah Taïa, mieszkający we Francji marokański pisarz, uchodzi za
pierwszego arabskiego literata otwarcie przyznającego się do homo­
seksualizmu. Armia zbawienia to jego reżyserski debiut, zrealizowa­
ny na podstawie autobiograficznej powieści pod tym samym tytułem.
Taïa wychował się w wielodzietnej rodzinie w Salé, skąd wyjechał na stu­
dia do Szwajcarii, potem do Paryża. W filmie dzieje się podobnie: miesz­
kający w Casablance młody Abdellah nie może odnaleźć swego miejsca
w wypełnionym licznym rodzeństwem domu. Miota się między ojcem
a matką, włóczy po spalonych słońcem ulicach, nawiązuje przygodne
znajomości z mężczyznami. Nastrojowy film, przepięknie sfotografowa­
ny przez Agnès Godard, podejmuje skomplikowany temat homoseksu­
alizmu w kulturze arabskiej oraz portretuje zew wolności, którą czasem
osiągnąć można tylko z dala od ojczyzny. Często płaci się jednak za nią
wysoką cenę wykorzenienia i melancholii, o czym przypomina śpiewana
w filmie piosenka egipskiego barda Abdela Halim Hafeza.
Abdellah Taïa – Moroccan writer living in France – is considered the first
Arab writer who openly admits his homosexuality. Salvation Army is
his directorial debut, produced on the basis of his autobiographic novel
of the same title. Taïa grew up in a numerous family in Salé. He studied
in Switzerland, and then in Paris. The film shows a similar story: young
Abdellah from Casablanca is unable to find his place in a dwelling filled
with numerous siblings. Torn between his father and mother, wandering
the sunburnt streets, he strikes up occasional acquaintances with other
men. A charming picture, beautifully photographed by Agnès Godard,
describes a complicated issue of homosexuality in Arab culture, as well
as portrays the call of freedom, which sometimes can only be achieved
away from one’s homeland. Often, however, one has to pay for it dearly
with rootlessness and melancholy, in which the work resembles a song
by Egyptian bard Abdel Halim Hafez.
Reżyseria / Direction: Abdellah Taïa
Produkcja / Production: Maroko, Francja, Szwajcaria / Morocco, France,
Switzerland 2013 | Czas trwania / Duration: 81 min.
In Nude Area we take a look at the erotic fascination of two teenage girls
of Dutch and Arab origin. The director, Urszula Antoniak, investigates two
taboos – feelings between people of the same sex, and relationships be­
tween people of different culture and religion. She does not focus on the
social diagnosis, but instead shows the subtle game between the charac­
ters, alienation and the physical dimension of the collision of two cultures.
The girls meet in different locations – at the swimming pool or in the
café. They have different skin colours and facial features, but they also
interpret the ways of communication, including those related to flirtation,
in a different way. So much can be conveyed in a glance, a gesture, or
a movement, but they wrongly understand them. The unhurried narra­
tive of Nude Area ex-tremely aesthetically and astutely analyses the chal­
lenges – also in love – that we face in a multi-cultural world.
Reżyseria / Direction: Urszula Antoniak
Produkcja / Production: Holandia, Polska / Holland, Poland 2014
Czas trwania / Duration: 73 min.
Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre
ul. Piłsudskiego 64a
27
Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN
Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN
BRAVE AKADEMIA
BRAVE ACADEMY
BR AVE
AKADEMIA
BRAVE AKADEMIA BRAVE ACADEMY
BR AVE
ACADEMY
Brave Akademia to wspólna nazwa dla działań edukacyjnych w ramach Brave Festival
i Brave Kids. Dzielenie się wiedzą zawsze było jednym z najważniejszych motorów ak­
tywności naszego festiwalu. Dlatego z roku na rok staramy się włączać coraz więcej
wątków edukacyjnych do naszego programu.
Brave Academy is the common name for educational activities taking place during the
Brave Festival and Brave Kids. Sharing our knowledge has always been one of the most
important goals for hosting the festival. That’s why every year we try to include more
and more initiatives focused around learning in our program.
Brave Akademia to projekty edukacyjne, warsztatowe, integracyjne i ekologiczne.
Brave Academy is all about educational activities, workshops and ecological integration.
Te pierwsze to przede wszystkim konferencje, współorganizowane z Instytutem
Kulturo­znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, które od 2015 roku towarzyszą Brave
Festival. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy, którym poświęcone są kolejne edy­
cje naszego festiwalu. W tym roku mówić będą o różnych aspektach wykluczeń.
The former means primarily conferences, co-organized with the Institute of Cultural
Studies at the University of Wroclaw, who has been accompanying the Brave Festival
since 2015. Researchers and practitioners discuss different matters, which are the main
topics of each edition of our festival. This year they will be talking about different as­
pects of exclusion.
Warsztaty obecne były na Brave Festival od samego początku, jednak podczas tego­
rocznej edycji zdecydowanie rozszerzamy ich program. Zaprosiliśmy artystów, którzy
pokażą, jak różnie można rozumieć ciało, ruch i muzykę, często przybliżając też kon­
tekst kulturowy i tradycyjny obszarów, z których się wywodzą.
Workshops have been a part of the Brave Festival from the very start. However, this
year we have more than ever. We have invited artists who will show how differently
you can understand the body, movement and music, often using the cultural and tradi­
tional context of the places they call home.
Działania integracyjne rozwijamy przede wszystkim dzięki „Brave Together – twórcze­
mu projektowi integracyjnemu”, który ma na celu uruchomienie aktywności kulturalnej
osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
We develop integration projects primarily through “Brave Together – a creative, inte­
grating project”, which aims to include people with physical and intellectual disabilities
in cultural activities.
Na polu ekologii działamy z kolei od 2015 roku, sadząc drzewa we Wrocławiu. Podczas
dotychczasowych akcji, z pomocą wrocławian, którzy chcą dbać o środowisko, udało
nam się zasadzić ponad 5000 drzew.
Since 2015 we have been actively promoting eco-initiatives by planting trees in Wro­
claw. Until now, with the help of residents of Wroclaw, who want to preserve the envi­
ronment, we have managed to plant over 5,000 trees.
Brave Akademię traktujemy jako pogłębienie i wzmocnienie naszych działań odbywa­
jących się w ramach Brave Festival i Brave Kids. Dzięki nim możemy zmieniać otaczają­
cą nas przestrzeń.
fot. / phot. Karolina Anglart
We use Brave Academy to expand and strengthen our efforts within the framework of the
Brave Festival and Brave Kids. Thanks to them, we can change the space surrounding us.
28
WARSZTATY WORKSHOPS
Podczas tegorocznej Brave Akademii / Warsztaty skupimy się na sposobach, jakimi moż­
na budować poczucia wspólnoty na różnych poziomach, a także odkrywać własną tożsa­
mość poprzez muzykę, taniec i ruch. Uczestnicy Brave Akademii nauczą się, między inny­
mi, jak w pełniejszy sposób wykorzystać potencjał własnego ciała – również w kontek­
ście pracy w grupie. Wszystko to, by lepiej zrozumieć siebie.
During this year’s Brave Academy / Workshops we will focus on ways through which
you can build a sense of community on various levels, as well as discover your own iden­
tity through music, dance, and movement. The participants of Brave Academy will learn,
among other things, how to more fully use the potential of their own bodies, also in the
context of group work, and all to better understand their own selves.
Warsztaty poprowadzone zostaną w języku angielskim i odbędą się w Szkole Tańca
„No Limits”.
The workshops will be in English and take place at the “No Limits” Dance School.
Edie Irwin
Relaksacja i kreatywność
z wykorzystaniem metody
Tara Rokpa
Terapia Tara Rokpa opiera się na za­
łożeniu, że ludzki umysł ma wła­
sną godność i zdolność uzdrawia­
nia, która nigdy nie zostanie trwale
uszkodzona lub zniszczona. Warsz­
taty skupiają się na wizualizacjach
pozwalających uzdrowić emocje
ciała i umysłu. Wybierając kolory
i czyniąc znaki, uczestnicy nauczą
się kontrolować swoje życie i lepiej
rozumieć siebie.
Cena: 30 PLN / 1 zajęcia,
75 PLN / 4 zajęcia
Data: 4.07.2016, 13:30-16:30;
5-7.07.2016, 10:00-13:00
Anu Almagro
Taster Workshop
– Techniki koordynacji
Podczas warsztatów uczestnicy
dowiedzą się, w jaki sposób ele­
menty takie jak energia, rytm, ruch
i dźwięk, powinny się ze sobą łą­
czyć i pobudzać wykonawców
do działania. Odkryją prawa rzą­
dzące wspólnotą i poznają wza­
jemne oddziaływanie między part­
nerami oraz całym zespołem.
Cena: 40 PLN / 1 zajęcia,
70 PLN / 2 zajęcia
Data: 9-10.07.2016, 13:30-16:30
Anu Almagro
Intensive Workshop
– Techniki koordynacji
Zajęcia skierowane do tancerzy
na poziomie zaawansowanym.
Osoby
zainteresowane
głęb­
szym poznaniem techniki koordy­
nacji mogą wziąć udział w inten­
sywnych warsztatach dwudnio­
wych. Punktem początkowym za­
jęć jest poznanie podstawowych
zasad szkolenia techniki koordyna­
cji. Ćwiczenia ruchowe i muzyczne
umożliwią doświadczenie więzi in­
dywidualnej i grupowej. Uczestnicy
spróbują też obudzić w sobie świa­
domość ciał i przestrzeni.
Cena: 105 PLN / Trzydniowe zajęcia
Cena: 80 PLN / Dwudniowe zajęcia
Data: 10-12.07.2016, 13:30-16:30
Data: 11-12.07.2016, 13:30-16:30
Ziya Azazi
Dervish in progress
Nehha Bhatnagar
Uwolnij się
Iván Pérez
Zajęcia ruchowe
Uczestnicy zajęć rozwiną świado­
mość ciała i zwiększą swój kre­
atywny potencjał dzięki reżyse­
rowanym improwizacjom. Pozna­
ją strukturę ciała, a następnie na­
uczą się wykorzystywać nieogra­
niczone możliwości jej modyfikacji.
Podczas pięciu dni warsztatów
uczestnicy zmierzą się z ogranicze­
niami i wyjdą poza strefę komfor­
tu w wirującym tańcu. Zajęcia roz­
wijają umiejętność oszczędzania
energii ciała, dzięki czemu uczest­
nicy nauczą się poruszać w opty­
malny sposób, zyskując większą
świadomość własnej fizyczności,
emocji i psychiki.
Cena: 150 PLN / Pięciodniowe
zajęcia
Data: 5-9.07.2016, 10:00-13:00
Nehha przedstawi tradycyjny in­
dyjski taniec klasyczny – Bharata­
natjam oraz typowe dla niego ru­
chy nóg i rąk oraz mimikę twarzy.
Uczestnicy będą mogli nauczyć
się, jak zachować stoicki spokój,
zarówno fizyczny, jak i duchowy.
Warsztaty są szczególnie przydat­
ne dla kobiet, które szukają swobo­
dy i pewności siebie, w czym może
pomóc poznanie sztuki tanecznej,
jogi i technik opowiadania historii.
Cena: 30 PLN / 1 zajęcia,
75 PLN / 4 zajęcia
Data: 7-10.07.2016, 10:00-13:00
Muji Lee (DeafBeat)
Warsztaty perkusyjne
Podczas warsztatów z Muji Lee
– instruktorem zespołu DeafBeat –
uczestnicy będą mogli poznać pod­
stawowe ścieżki rytmiczne male­
zyjsko-chińskiego stylu perkusyj­
nego, który opiera się na tradycyj­
nym cyklu 24 świąt chińskiego ka­
lendarza księżycowego, przez ty­
siąclecia wyznaczającego rytm ży­
cia rolników. Do wzięcia udziału
w warsztatach nie potrzeba żad­
nego przygotowania. Nie potrze­
ba również instrumentu, ponie­
waż uczestnicy będą uczyć się grać
na bębnach, których na co dzień
używają niesłyszący muzycy Deaf­
Beat.
Cena: 25 PLN / Jednodniowe zajęcia
Edie Irwin
Relaxation and Creativity
Using the Tara Rokpa Method
Anu Almagro
Taster Workshop
– Coordination Techniques
Tara Rokpa therapy is based on the
assumption that the human mind
has its own dignity and healing
ability that can never be perma­
nently damaged or destroyed. The
workshops focus on visualizations
intended to heal the emotions of
mind and body. By picking colors
and making signs, the participants
will learn to control their lives and
better understand themselves.
This workshop’s participants will
find out how elements such as en­
ergy, rhythm, motion, and sound
should combine with one another
and spur the performers into ac­
tion. They will discover the laws
that govern a community and learn
of the mutual relationship between
partners and the whole team.
Price: PLN 30 / 1 class, PLN 75 / 4
classes
Date: 9-10 Jul 2016, 13:30-16:30
Date: 4 Jul 2016, 13:30-16:30; 5-7
Jul 2016, 10:00-13:00
Anu Almagro
Intensive Workshop
– Coordination Techniques
Iván Pérez
Motion Classes
Data: 4.07.2016, 11:00-13:00
Classes intended for dancers of ad­
vanced skill level
Those interested in a deeper under­
standing of coordination techniques
can take part in intensive two-day
workshops. The starting point is
learning the basic rules of coordina­
tion technique training. Movement
and musical exercises will enable
the experiencing of individual and
group bonds. Participants will also
attempt to awaken in themselves
bodily and spatial awareness.
Price: PLN 105 / three-day class
Price: PLN 80 / two-day class
Date: 10-12 Jul 2016, 13:30-16:30
Date: 11-12 Jul 2016, 13:30-16:30
Ziya Azazi
Dervish in Progress
Nehha Bhatnagar
Free Yourself
Participants will be developing
their body awareness and increas­
ing their creative potential through
directed improvisations. They will
learn the structure of the body, and
then learn to use the inexhaustible
possibilities of its modification.
Musicians without
Borders
Warsztaty muzyczne
Warsztaty muzyczne z członkami
palestyńskiego projektu Musicians
Without Borders to okazja, żeby
poznać sposób pracy niezwykłych
muzyków, którzy muszą zmagać
z wieloma poziomami wyklucze­
nia. Dzięki muzyce mogą lepiej wy­
rażać siebie i służyć swojej spo­
łeczności. Warsztaty podczas Bra­
ve Festival będą składały się z ele­
mentów wykorzystywanych przez
trenerów z Musicians without Bor­
ders w ich codziennej pracy na Za­
chodnim Brzegu Jordanu.
Over the course of five days this
workshop’s participants will face
limitations and step outside of
their comfort zone in a whirling
dance. These classes will de­
velop the ability to conserve body
energy, allowing participants to
learn to move in an optimal way,
and through that gain a greater
awareness of their own physical­
ity, emotions, and psyche.
Cena: 25 PLN / Jednodniowe zajęcia
Data: 11.07.2016, 10:00-13:00
Bilety można kupić online na www.bravefestival.pl (za pośrednictwem sieci Ticketpro). Szczegółowy opis warsztatów znajduje się na naszej stronie internetowej. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy:
[email protected]
Price: PLN 40 / 1 class,
PLN 70 / 2 classes
Price: PLN 150 / five-day class
Date: 5-9 Jul 2016, 10:00-13:00
Nehha will be presenting the tra­
ditional Indian classic dance of
Bharathanatiyam, its typical arm
and leg movements and facial ex­
pressions. Participants will be able
to learn how to maintain a stoic
calm, both physically and mentally.
These workshops are particularly
useful for women who are looking
for freedom and self-confidence, as
this search can be helped by learn­
ing dance art, yoga, and storytell­
ing techniques.
Price: PLN 30 / 1 class,
PLN 75 / 4 classes
Muji Lee (Deaf Beat)
Drum Workshops
During the workshops with Deaf
Beat’s instructor, Muji Lee, partici­
pants will be able to learn the basic
rhythm patterns of the ChineseMalaysian drum style. This style
is based on the traditional 24 holi­
days of the Chinese lunar calendar,
which has marked out farmers’
rhythm of life for thousands of
years. Participation in the work­
shops does not require any earlier
preparations. No own instruments
are needed either, as participants
will be learning to play the drums
normally used by the deaf musi­
cians of Deaf Beat.
Price: PLN 25 / single-day class
Date: 4 Jul 2016, 11:00-13:00
Musicians Without
Borders
Musical Workshops
These musical workshops are run
with the members of the Pales­
tinian project Musicians Without
Borders, and are an opportunity to
learn the work methods of these
amazing musicians who must
struggle with multiple levels of ex­
clusion. Through their music they
can better express themselves and
serve their community. The Brave
Festival workshops will be made
up of segments used by the train­
ers of Musicians Without Borders
in their everyday work on the West
Bank of the river Jordan.
Price: PLN 25 / single-day class
Date: 11 Jul 2016, 10:00-13:00
Tickets can be purchased online at
www.bravefestival.pl (through the
Ticketpro network). A detailed description of the workshops can be
found on our website. Please direct
any questions to the e-mail address:
[email protected]
Date: 7-10 Jul 2016, 10:00-13:00
Warsztaty sensoryczne Sensory Workshops
Brave Akademia to również warsztaty sensoryczne. Będą miały charakter interaktywny
pozwalający uczestnikom na doświadczenie ograniczeń, których często nie uświadamia­
my sobie na co dzień.
Brave Academy also includes sensory workshops. These will have an interactive charac­
ter to them, allowing participants to experience limitations we might not be aware of in
everyday life.
Warsztaty są otwarte, bezpłatne i będą prowadzone w języku polskim. Obowiązują na
nie zapisy, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.
The workshops are open, free of charge, and held in Polish. Registration is required, as
the number of spots is limited.
Zapisy oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy:
[email protected]
Registration requests and any questions should be directed to
[email protected]
Kamil Pietrowiak,
Aleksandra Bohusz
Wrocław po omacku
Iwona Boguszyńska
/ Fundacja Rozwoju
Integracji Społecznej
Kultura i język
głuchych
Agnieszka Rybak,
Jakub Gontarski
Ograniczenia
i możliwości
Kamil Pietrowiak,
Aleksandra Bohusz
Wrocław by Touch
Iwona Boguszyńska
/ Fundation for Social
Integration Development
The Culture and
Language of the Deaf
Agnieszka Rybak,
Jakub Gontarski
Limitations
and Possibilities
Jak czuje się miasto pod stopami?
Co mówią dźwięki drzew, ludzi i sa­
mochodów? Co zmienia się w nas
samych, kiedy nie możemy prze­
glądać się w sklepowych witry­
nach? Te i inne pytania podejmie­
my podczas nietypowego spaceru
ulicami i zakamarkami Wrocławia…
nie otwierając oczu.
Podczas
spotkania
uczestni­
cy zmierzą się z psychofizyczny­
mi granicami ciała, by niemożliwe
uczynić możliwym, a ogranicze­
nie możliwością. Będzie to warsz­
tat pracy z ciałem, nie wymagający
doświadczenia ruchowego.
How do you feel the city beneath
your feet? What do the sounds
of cars, trees, and people say?
What changes in ourselves when
we cannot see ourselves in store
windows? These and other ques­
tions will be tackled during an unu­
sual walk through the streets and
nooks of Wrocław... without open­
ing our eyes.
This workshop is an opportunity
to learn about the deaf community
as a language minority in Poland.
Participants will learn what Deaf
Culture is, how Polish sign language
differs from the Polish language,
and how to communicate with the
deaf. The workshop will also intro­
duce basic sign language signs.
During this meeting participants
will face the mental and physical
bounds of the body to make the
impossible possible and turn limi­
tations into opportunities.This will
be a workshop working with the
body and will not require motor
skill experience.
Data: 2.07.2016, 10:00-13:00
Warsztat jest okazją do pozna­
nia środowiska osób głuchych jako
mniejszości językowej w Polsce.
Uczestnicy dowiedzą się, czym jest
Kultura Głuchych, czym różni się
polski język migowy od języka pol­
skiego, w jaki sposób komunikować
się z osobami niesłyszącymi. Zo­
staną także wprowadzone podsta­
wowe znaki języka migowego.
Miejsce: ogród przy Ossolineum
Data: 3.07.2016, 10:00-13:00
Date: 2.07.2016, 10:00-13:00
Venue: “No Limits” Dance School
Miejsce: Szkoła Tańca „No Limits”
Venue: Ossolineum garden
fot. / phot. Mateusz Bral
Data: 10.07.2016, 10:00-13:00
Miejsce: Szkoła Tańca „No Limits”
29
Date: 3.07.2016, 10:00-13:00
Date: 10.07.2016, 10:00-13:00
Venue: “No Limits” Dance School
KONFERENCJA CONFERENCE
Konferencje, współorganizowane z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocław­
skiego, towarzyszą Brave Festival od 2015 roku. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy,
którym poświęcone są kolejne edycje festiwalu. W tym roku, podczas dwóch dni poprze­
dzających festiwal, wprowadzą słuchaczy w świat wykluczonych.
Conferences, co-organized with the Institute of Cultural Studies at the University of
Wroclaw, have been a part of Brave Festival since 2015. Researchers and practitioners
discuss different matters, which are the main topics of each edition of our festival. This
year, over the two days preceding the festival, they will make the audience aware of the
excluded members of society.
Niepełnosprawność, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie etniczne, orientacja i tożsa­
mość seksualna, płeć, religia, pochodzenie społeczne, choroba, ubóstwo, używany język
– to najczęstsze przyczyny wykluczeń. Każda z nich kryje w sobie kolejne rodzaje cech,
przez które konkretni ludzie, a także całe społeczności są dyskryminowane.
Disability, skin colour, religion, ethnicity, sexual orientation and identity, gender, religion,
social origin, illness, poverty, language used – these are the most common causes of ex­
clusion. Each of them includes many other characteristics because of which specific peo­
ple and whole societies are discriminated against.
Do tego wciąż dochodzą nowe grupy, które z takich czy innych względów jawią się jako
obcy. Rodzą się nowe kategorie „innych”, których ci „normalni” nie rozumieją, boją się i nie­
nawidzą. Powstają nowe przestrzenie, gdzie można wykluczonym dać jasno do zrozumie­
nia, że w „naszym” świecie nie ma dla nich miejsca. Te obszary dają możliwość tworzenia
zupełnie nowych wykluczeń.
Every day members of another group are considered strangers. Society creates new
means to let the excluded know that there is no place for them in “our” world. The very
same means help create completely new exclusions.
There are different levels of discrimination: sanctioned by the law, originating from tradi­
tion, stemming from a lack of knowledge, unbound by borders and just local. What seems
natural to us, a few hundred kilometers away can cause someone to be excluded from
society. And vice versa, a difference that we feel fear and disgust towards, elsewhere may
be the most ordinary thing in the world.
Różne są poziomy dyskryminacji: sankcjonowane prawem, mające źródło w tradycji, wy­
nikające z braku wiedzy, nieograniczone przez granice polityczne i te całkiem lokalne.
To, co dla nas wydaje się rzeczą naturalną, kilkaset kilometrów stąd może być podstawą
do wyrzucenia kogoś poza nawias społeczności. I na odwrót, budząca w nas strach czy
obrzydzenie inność, gdzie indziej może być najzwyklejszą rzeczą pod słońcem.
This and many other issues will be discussed during the two-day Brave Festival “Excluded”
conference.
O tym i wielu innych sprawach będzie można posłuchać podczas dwudniowej konferencji
Brave Festival „Wykluczeni”.
SPEAKERS
PRELEGENCI
Prof. Valeria Campos
Salvaterra
Dr Dorota Koczanowicz
filozof z Universidad Católica de
Valparaíso w Chile, wprowadzi nas
w świat wykluczeń w Ameryce Po­
łudniowej widzianych z pewnego
niekonwencjonalnego punktu wi­
dzenia.
autorka publikacji dotyczących za­
gadnień estetycznych, sztuki i kul­
tury współczesnej, wybitna teo­
retyczka sztuki jedzenia, opowie
o wykluczeniach w kontekście ży­
wienia i przygotuje specjalne wy­
darzenie kulinarne.
Prof. Mirosław Kocur
Katarzyna Jewtuch
reżyser, historyk i teoretyk teatru,
dyrektor Instytutu Kulturoznaw­
stwa UWr, opowie o szaleńcach,
głupkach, błaznach i opętanych,
czyli o teatralnych konstruktach
osób wykluczonych.
Jacek Schindler
założyciel Stowarzyszenia Nowa
Idea, członek Ashoka Innovators
for the Public, autor publikacji do­
tyczących teorii kultury, procesów
aktywizacyjnych, ekologii, wraz
z grupą współpracowników opo­
wie o ścierających się we Wrocła­
wiu różnych punktach widzenia
dotyczących migrantów, uchodź­
ców, mniejszości narodowych, ob­
cych, innych.
doktorantka Instytutu Kulturo­
znawstwa UWr, podejmie temat
alienacji współczesnych pracowni­
ków branży porno. Aktorki, reży­
serki, badaczki, a nawet nieświa­
domie sfilmowane podczas seksu
dziewczyny padają ofiarą wyklu­
czenia i dyskryminacji.
Magda Podsiadły
dziennikarka, podróżniczka i dok­
torantka IAE PAN w Warszawie
opowie o społecznościach w Burkina
Faso, gdzie kobiety postrzegane
są jako winne różnych nieszczęść
przydarzających się członkom spo­
łeczności, oskarżane o czary i ska­
zywane na wygnanie, a nawet
na śmierć.
Aleksandra Bednarska
doktorantka Instytutu Kulturo­
znawstwa UWr, przerwie swo­
je wielomiesięczne badania tere­
nowe nad kultami opętania w Ke­
rali, żeby podczas konferencji za­
prezentować zebrane w Indiach
wstrząsające świadectwa wyklu­
czeń.
Professor Valeria
Campos Salvaterra
Dr Dorota Koczanowicz
Professor
Mirosław Kocur
Katarzyna Jewtuch
a philosopher at the Pontifical
Catholic University of Valparaíso,
Chile, will introduce us to the prob­
lem of exclusion in South America
as seen from a rather unconven­
tional point of view.
Lucyna Kościelniak
i Ewelina Moroń
a director, a theater theorist and
historian, as well as the head of the
Institute of Cultural Studies at the
University of Wrocław, will discuss
theatrical concepts of the excluded
as exemplified by jesters, lunatics,
fools, and possessed characters.
doktorantki Wydziału Filologiczne­
go Uniwersytetu Wrocławskiego,
specjalistki od komunikacji „w trud­
nych warunkach”, opowiedzą o sy­
tuacji osób głucho-niewidomych
w Polsce. Życie z wadą wzroku lub
słuchu wydaje się czymś niezwy­
kle trudnym, a co w sytuacji, gdy
obie niepełnosprawności występu­
ją równocześnie?
Together with a number of his col­
laborators, Jacek Schindler,
the founder of the Nowa Idea (New
Idea) association, a member of
Ashoka Innovators for the Public,
as well as the author of publica­
tions on the theory of culture,
ecology and activation proc­
esses, will talk about the clash of
various points of view concerning
migrants, refugees, minorities, for­
eigners and the other as observed
in Wrocław.
the author of publications on aes­
thetics, art and modern culture, as
well as a prominent theorist of the
art of eating, will give a talk about
exclusion in the context of eating.
She will also organize a special
culinary event.
a PhD candidate at the Institute of
Cultural Studies at the University of
Wrocław, will address the problem
of alienation in the context of those
involved in the sex industry. Not
only pornographic actresses, female
directors and researchers, but also
women unwittingly filmed during
sex often face the problem of being
excluded and discriminated against.
Magda Podsiadły
a journalist, traveler and PhD can­
didate at the Institute of Archeol­
ogy and Ethnology of the Polish
Academy of Sciences in Warsaw,
will deliver a speech about certain
Burkina Faso communities in which
women are considered guilty of all
sorts of misfortunes and accused
of witchcraft. As a consequence,
they are often sent into banish­
ment or even sentenced to death.
Aleksandra Bednarska
a PhD student at the Institute of
Cultural Studies at the University
of Wrocław, will take a break from
her many-months field research
on spirit-possession cults in Kerala
to participate in the conference
and present the rather shock­
ing stories of exclusion she has
witnessed in India over the past
months.
Lucyna Kościelniak
and Ewelina Moroń
doctoral candidates at the Faculty
of Philology of the University of
Wrocław, specialists in communi­
cation “in difficult conditions”, will
talk about the situation of deaf and
blind people in Poland. Life with
a sight or hearing defect seems
to be something very difficult,
but what happens in a situation
when both disabilities are present
together?
Miejsce konferencji:
Conference venue:
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 208,
ul. Szewska 36, Wrocław
Institute of Cultural Studies of the University of Wrocław, room 208,
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
Termin: 29-30.06.2016, 10:00-15:00
Dates: 29-30.06.2016, 10:00-15:00
Wstęp wolny
Free entrance
fot. / phot. Mateusz Bral
30
TOGETHER
fot. / phot. Paulina Wierzgacz
BR AVE
TOGETHER
BRAVE TOGETHER BRAVE TOGETHER
Założeniem projektu Brave Together, który rozpoczął się w kwietniu 2016 roku, jest in­
tegracja osób pełno- i niepełnosprawnych poprzez cykl warsztatów fotograficznych
i dźwiękowych. Chcemy ułatwić dostęp osób niepełnosprawnych do kultury również
dzięki ich aktywnemu uczestnictwu w Brave Festival. Działania Brave Together rozło­
żono na kilka miesięcy, co pozwoli na pogłębioną, realną integrację zaangażowanych lu­
dzi (uczestników niepełnosprawnych i pełnosprawnych, prowadzących spotkania, tera­
peutów i wolontariuszy) i wspólną pracę nad prezentacją efektów artystycznych projek­
tu, która odbędzie się w październiku 2016 roku. Brave Together to przedsięwzięcie wie­
lopłaszczyznowe: począwszy od wspólnych działań artystycznych niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi, poprzez ich aktywne uczestnictwo w kulturze, aż do możliwości pu­
blicznego pokazu efektów.
The intention of the Brave Together project, which started in April 2016, is the inte­
gration of people with and without disabilities through a series of photography and
sound workshops. We want to facilitate the access of disabled people to culture, also
through their active participation in the Brave Festival. Brave Together events will take
place over a few months, which gives an opportunity for in-depth, real integration of
all people involved (participants with and without disabilities, people conducting meet­
ings, therapists, and volunteers) and a chance to work together to present the artistic
results of the project in a show scheduled for October 2016. Brave Together is a multilevel initiative, ranging from the artistic activities of non-disabled and disabled people,
through their active participation in culture, up to the possibility of presenting their acts
in public.
EKOLOGIA /ECOLOGY
BRAVE EKOLOGIA BRAVE ECOLOGY
Chcemy mieć realny wpływ na to, co dzieje się z otaczającym nas środowiskiem, stąd
pomysł sadzenia drzew we Wrocławiu. Akcję rozpoczęliśmy w 2015 roku. W maju
i we wrześniu, na wrocławskich Osobowicach, powiększaliśmy tamtejszy las o nowe
drzewa. W kwietniu 2016 roku pomagaliśmy w posadzeniu nowego lasu na dziesięcio­
hektarowej działce na Świniarach. Dzięki wsparciu wielu wolontariuszy, firm i lokalnych
instytucji udało nam się posadzić ok. 5000 dębów, lip, wiązów i modrzewi. Dzięki nasze­
mu zaangażowaniu zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie „100 milionów drzew
do 2017”, organizowanym przez fińską instytucję ENO Programme Association. W ciągu
najbliższych lat będziemy dbać o posadzone drzewa, żeby mogły cieszyć kolejne pokole­
nia. W planach projektu Brave Ekologia jest też nasadzenie dużych drzew w samym cen­
trum Wrocławia, a wszystko po to, by wzmocnić świadomość ekologiczną mieszkańców
poprzez wspólne budowanie zielonej infrastruktury miasta, a także wziąć na siebie od­
powiedzialność za kształtowanie środowiska, w którym żyjemy.
fot. / phot. Mateusz Barwiński
We want to have our say in what happens to the surrounding environment, hence the
idea of planting trees in Wroclaw. The campaign began in 2015. In May and September
we planted additional trees in the forest in Wroclaw Osobowice. In April 2016 we helped
to plant a new forest on a ten-acre plot in Swiniary. With the support of many volun­
teers, companies and local institutions we were able to plant approximately 5000 oaks,
limes, elms and larches. Thanks to our commitment, we were invited to participate in
the project “100 million trees by 2017”, organized by the Finnish institution ENO Pro­
gramme Association. In the coming years we will take care of the planted trees, so the
next generation can enjoy them. Within the scope of the Brave Ecology project we also
want to plant large trees in the centre of Wroclaw, all in order to strengthen the envi­
ronmental awareness of citizens through building the green infrastructure of the city
together, as well as to claim responsibility for shaping the environment we live in.
31
KLUB FESTIWALOWY
F ESTI V AL CLU B
KLUB FESTIWALOWY FESTIVAL CLUB
Klub Brave Festival to wyjątkowa przestrzeń, którą co roku tworzymy wspólnie z naszą
publicznością. Dzięki temu jest to miejsce otwarte i sprzyjające wymianie wrażeń, kon­
frontacji doświadczeń oraz czerpaniu inspiracji. Podczas tegorocznej edycji, w samym
sercu Wrocławia, przy placu Solnym, ugości nas „Bułka z Masłem”.
The Brave Festival Club is a unique space, which we create every year together with
our audience. That is why it is an open place, where we can exchange our impressions,
confront our experiences and get inspired. This year, we will be hosted in the very heart
of Wrocław, in Solny square, by “Bułka z Masłem”.
Pragniemy spotykać się z Wami w ramach Brave Meetings. Cykl tych spotkań umoż­
liwia bliższy kontakt z artystami, bez ograniczeń narzucanych przez koncertowe i te­
atralne sceny. To niezwykła okazja, aby dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem – od­
krywać łączące nas podobieństwa i czerpać mądrość z dzielących nas różnic. Unikato­
wość oraz odmienność naszych gości skutkują często ich marginalizacją i stygmatyza­
cją. Brave Meetings, prowadzone przez dziennikarzy i osoby związane z danym rejonem
czy kulturą, są niecodzienną szansą, by wypowiedzieć głośno nurtujące nas pytania i ra­
zem poszukać na nie odpowiedzi. Sprawdźmy osobiście, czy sztuka może być sposobem
na przezwyciężenie wykluczenia.
We want to meet you at Brave Meetings. A series of these meetings allows a closer con­
tact with artists, with no limitations imposed by concert halls or theatres. It is an unusual
opportunity to find out more about each other – discover the similarities between us
and draw on the wisdom from the differences that separate us. The uniqueness and
otherness of our guests often result in their marginalisation and stigmatisation. Brave
Meetings, led by journalists or people related to a specific region or culture, are an excep­
tional opportunity to speak out loud the questions that bother us and together look for
answers to them. Let’s check ourselves if art may be a method to overcome exclusion.
Wraz z nadejściem zmroku zapraszamy ponownie na plac Solny do „Bułki z Masłem”,
bowiem po zeszłorocznym sukcesie gospodarzami naszego klubu festiwalowego znów
staną się Opowiadacze. Podczas festiwalowych wieczorów zabiorą gości w pasjonują­
cą, pełną barwnych historii podróż. Niektórzy z nich będą snuć opowiadania samodziel­
nie, inni w towarzystwie, jeszcze inni w takt dźwięków muzyki – wszyscy jednak pragną
przywrócić słowu jego dawną moc. Dajmy ponieść się ich magii i dzięki pokładom wy­
obraźni przenieśmy się (choć na chwilę) do innego świata.
With the falling of the dusk, we want to invite you again to Solny square, to “Bułka
z Masłem”, as after the last year’s success, our festival club will again by hosted by Sto­
rytellers. During the evening meetings, they will take their guests onto a passionate
journey, full of colourful stories. Some of them will tell their stories individually, others
will accompanied by other storytellers and still other ones with do it with the accompa­
niment of music – all of them however want to restore to the word its old power. Let’s
immerse in their magic and using our imagination, let’s move to another world (at least
for a while).
Wszystkie wydarzenia w Klubie Festiwalowym mają wstęp wolny.
All the vents at the Festival Club are free of charge.
Klub festiwalowy:
Bułka z Masłem, pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4, Wrocław
Festival Club:
Bułka z Masłem, pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4, Wrocław
fot. / phot. Mateusz Bral
32
OPOWIADACZE STORYTELLERS
BAŚNIE WŁAŚNIE
Grupa powstała, by nieść piękno kultury słowa i dzielić się mądrością minionych pokoleń.
Baśnie są dla nich przede wszystkim okazją do bycia razem. W podróż do kresu nocy za­
biorą nas: Martyna Rubinowska, Hubert Brychczyński, Vampek Król wraz z muzykami:
Julią Rauhut oraz Rafałem Zgodą.
A group formed to spread the beauty of verbal culture and to share the wisdom of past
generations. For them, fables are primarily an opportunity to be together. Taking us
on a journey to the edge of night are: Martyna Rubinowska, Hubert Brychczyński, and
Vampek Król, along with musicians: Julia Rauhut and Rafał Zgoda.
KARAWANA OPOWIEŚCI
Pasjonaci tworzący alternatywę dla świata ekranów, w którym coraz częściej się zamy­
kamy. Szymon Góralczyk podzieli się historiami zebranymi podczas pobytu w Palesty­
nie oraz opowieściami w języku angielskim! Oba spotkania zatopione będą w dźwiękach
oudu, którymi oczaruje nas Nidal Kalaboneh.
Passionate creators building an alternative to the world of screens in which we ever more
frequently enclose ourselves. Szymon Góralczyk will be sharing tales gathered during his
stay in Palestine and stories in English! Both meetings will be submerged in the enchant­
ing tunes of the oud, provided by Nidal Kalaboneh.
AGNIESZKA AYSEN KAIM I / AND ALBERT KWIATKOWSKI
Orientalistka i opowiadaczka „Grupy Studnia O.” ze szczególnym upodobaniem do trady­
cji ustnej Bliskiego Wschodu oraz iranista, archeolog i animator tradycyjnego tureckie­
go teatru cieni. Wspólnie przybliżą nam historie z manuskryptów perskiej klasyki, nie­
pozbawione pożądania i zdrady.
An orientalist and storyteller from “Grupa Studnia O.” with a particular fondness for the
oral tradition of the Middle East, alongside an Iranian studies major, archaeologist, and
puppeteer of traditional Turkish shadow theater. Together they will bring us stories from
classical Persian manuscripts, not devoid of desire and treachery.
MICHAŁ MALINOWSKI
Jest inżynierem wyobraźni oraz pomysłodawcą i kustoszem Muzeum Baśni, Bajek i Opo­
wieści – pierwszego na świecie muzeum poświęconego tradycjom ustnego przekazy­
wania historii i niematerialnego dziedzictwa. Stale szuka inspiracji i nowatorskich metod
opowiadania, próbując ocalić słowa od zapomnienia.
An engineer of imagination, as well as the originator and custodian of Museum of Fables,
Fairytales, and Stories – the world’s first museum of the oral tradition of sharing stories
and immaterial heritage. He continues to seek inspiration and innovative methods of sto­
rytelling as he tries to save words from being forgotten.
MATEUSZ ŚWISTAK
Opowiadacz i interpretator, który poda nam baśnie w lekkim sosie humorystycznego mo­
nologu z dodatkiem swobodnej wymiany myśli z publicznością. Dzięki jego opowieściom
dotykającym marginesów codzienności przeniesiemy się na paryski bruk, do afrykańskiej
dżungli czy wilgotnych lasów japońskich archipelagów.
A storyteller and interpreter who will be serving us fables in the flavor of a light humor­
istic monologue with a touch of free exchange of ideas with the audience. Through his
stories touching on the fringes of everyday life we will travel to Parisian streets, African
jungles, and the damp forests of the Japanese archipelago.
JAREK KACZMAREK
Członek „Grupy Studnia O.”, polonista i animator kultury. Będzie opowiadał, grał na gita­
rze i żonglował słowami. Przybliży nam niebywałą historię piłkarską w rytmie gorącej,
brazylijskiej samby oraz bajki filozoficzne, m.in. o próbach uporządkowania świata, które
zazwyczaj kończą się wielkim bałaganem.
A member of “Grupa Studnia O.”, a specialist in Polish studies and a driving force of culture.
He will be telling stories, playing the guitar, and juggling words. From him we will hear an
uncanny soccer story in the heated rhythm of Brazilian samba, as well as philosophical fa­
bles on subjects such as attempts to order the world which typically end in a great mess.
Harmonogram / Schedule:
2.07.2016, 22:00 – Baśnie Właśnie
Baśnie o chłopach i babach
/ Tales about guys and gals
opowiadacze / storytellers: Martyna Rubinowska,
Hubert Brychczyński
muzycy / musicians: Julia Rauhut, Rafał Zgoda
3.07.2016, 22:00 – Baśnie Właśnie
Powrót do korzeni / Return to the roots
opowiadacze / storytellers: Martyna Rubinowska,
Hubert Brychczyński
muzycy / musicians: Julia Rauhut, Rafał Zgoda
4.07.2016, 22:00 – Baśnie Właśnie
Podróż do kresu nocy
/ Journey to the end of the night
opowiadacz / storyteller: Vampek Król
muzycy / musicians: Julia Rauhut, Rafał Zgoda
Brave Meetings
5.07.2016, 22:00 – Karawana Opowieści
On a sand carpet
9.07.2016, 22:00 – Agnieszka Aysen Kaim
i/and Albert Kwiatkowski
Księga Papugi: słodko-gorzkie
opowieści o miłości / A parrot’s book:
sweet and sour stories about love
12.07.2016, 22:00 – Mateusz Świstak
Marginesy codzienności,
czyli o sercu baśni – GROZA
/ Everyday life margins, i.e. about
the heart of the story – THREAT
6.07.2016, 22:00 – Karawana Opowieści
Ptaki bez skrzydeł
/ Birds without wings
10.07.2016, 22:00 – Michał Malinowski
Widzący uszami / Seeing with ears
13.07.2016, 22:00 – Jarek Kaczmarek
Garrincha – samba i śmierć
/ Garrincha – samba and death
opowiadacz / storyteller: Szymon Góralczyk
muzyk / musician: Nidal Kalboneh
opowieść w języku angielskim / story in English
11.07.2016, 22:00 – Mateusz Świstak
Marginesy codzienności,
czyli o sercu baśni – PRZETRWANIE
/ Everyday life margins, i.e. about
the heart of the story – SURVIVAL
opowiadacz / storyteller: Szymon Góralczyk
muzyk / musician: Nidal Kalboneh
8.07.2016, 22:00 – Agnieszka Aysen Kaim
i/and Albert Kwiatkowski
Miniatury perskie
/ Persian miniatures
Miejsce / Venue:
14.07.2016, 22:00 – Jarek Kaczmarek
Niezawodna metoda na szczęście!
/ A reliable method for happiness!
Harmonogram / Schedule
Bułka z Masłem, pl. Solny 14
/ ul. Szajnochy 4, Wrocław
3.07.2016 – Bakri Ki Mashak, 15:00 / 3 PM
4.07.2016 – Tresor Nzengu, 15:00 / 3 PM
5.07.2016 – Brave Together, 15:00 / 3 PM
6.07.2016 – DeafBeat, 15:00 / 3 PM
7.07.2016 – Teatr 21 / 21 Theatre, 15:00 / 3 PM
8.07.2016 – Candoco Dance Company,
15:00 / 3 PM
33
9.07.2016 – Blind Ballet Company Fernanda Bianchini, 15:00 / 3 PM
10.07.2016 – Musicians without Borders,
15:00 / 3 PM
12.07.2016 – Nalaga’at Theater, 15:00 / 3 PM
15 .07.2016 – Iván Pérez, 15:00 / 3 PM
brave
kids
BRAVE KIDS BRAVE KIDS
Zastanawialiście się, dlaczego kwiat lotosu jest tak uwielbiany? Wyrasta spod po­
wierzchni wody i tuż nad jej taflą rozkwita. Chociaż swe korzenie ma w zanieczyszczo­
nych bagnach na dnie rzek, tuż nad powierzchnią wody, w świetle dziennym olśniewa
naturalnym pięknem. Mądra, młoda dziewczyna z Indii powiedziała mi, że ten kwiat jest
metaforą życia. Czasami na swej drodze napotykamy trudności i czujemy się bezwar­
tościowi. Jednak gdy osiągniemy stan oświecenia, stajemy się inspiracją dla wszystkich
wokół. Nieważne jak zaczynamy, zawsze możemy się czymś zainspirować, podnieść
z trudnych sytuacji i rozkwitnąć.
Ever wondered why the lotus flower is so loved? It grows from an underwater stem,
which after breaking the surface, blooms into a flower. It is born from the mud, dirt
and filth on the bottom of rivers. Yet, once above the water, it takes in the air and light
and becomes a natural beauty. A wise young girl from India once told me this flower is
a metaphor for life. Sometimes you encounter in your way difficult obstacles and you
feel worthless. But once you enlighten yourself, you become whole and an inspiration
to those around you. No matter how you begin, you can get inspired, rise above your
troubles and bloom.
Brave Kids jest miejscem spotkań ludzi z całego świata. Dotychczas w ten projekt zaan­
gażowały się tysiące ludzi. Sieć kontaktów jest bardzo rozległa i obejmuje osoby o róż­
nych doświadczeniach życiowych, które integrują wszystkich uczestników i stanowią
największy potencjał projektu.
Brave Kids is a platform for people from all over the world to meet. So far it has in­
volved thousands of people. The network created because of this project is enormous
and touches people from all different circumstances of life. These unexpected connec­
tions are, I believe, the biggest potential of this project.
Nie wiemy, jakie relacje się zrodzą każdego roku i które z nich przetrwają próbę czasu.
Every year, you never know which relationships will be born and which will survive over time.
Czasami są to relacje pomiędzy ludźmi z tej samej społeczności lokalnej, czasami po­
między dziećmi i „obcymi”, którzy goszczą je tu na miejscu, a czasem są to więzi pomię­
dzy uczestnikami z różnych regionów świata. Podczas spotkań, uczestnicy dzielą się
swoją kulturą, tożsamością i cennymi momentami. Inspirują się wzajemnie i odkrywa­
ją nowe zainteresowania i talenty, rozpoczynają nowe projekty w odległych miejscach
i pamiętają o tych, którzy odeszli. Zakochują się, pomagają sobie wzajemnie. Na koniec,
Brave Kids sprawia, że nasz świat staje się bardziej przytulny. Ludzie zbliżają się do sie­
bie. Poznają się bliżej. Okazują sobie szacunek. Jak dobrzy sąsiedzi mieszkający obok
siebie. Jak społeczność.
Sometimes it can be a relationship between people in the same local community, some­
times it’s between the children and the “strangers” who host them here, and sometimes
it’s a relationship between participants from opposite parts of the world. Once they
meet, these people share all kinds of things - their culture, identity and many precious
moments. They get inspired and discover new interests and talents, they start new
projects in distant places, and they remember together the ones who are gone. They
fall in love, and they help each other. In the end, I suppose, Brave Kids makes our world
a little cosier. People get a little closer. Know each other a little better. Respect one an­
other. Just like good neighbors living wall to wall. Just like a community.
Ana Cordeiro
Ana Cordeiro
WIELKI FINAŁOWY SPEKTAKL BRAVE KIDS 2016
THE BRAVE KIDS GRAND FINALE 2016
12.07.2016, 18:00
Hala Stulecia / Centennial Hall
Sprzedaż / Sale:
35 PLN (I miejsca / I seats), 30 PLN (bilet rodzinny, I miejsca / family ticket, I seats)
25 PLN (II miejsca / II seats), 20 PLN (bilet rodzinny, II miejsca / family tickest, II seats)
34
AKTIVIST.PL
ZWIERCIADŁO ➜ Kultura w najlepszym wydaniu
T E A T R Y
Co grają,
a co grać będą?
K S I Ą Ż K I
Co przeczytać?
Po te książki warto
sięgnąć
K I N O
Co ciekawego?
Nie przegapcie
tych filmów
MIASTO
MODA
DIZAJN
MUZYKA
LUDZIE
WYDARZENIA
M U Z Y K A
Płyty nośne czy tylko
głośne? Czego naprawdę
warto posłuchać?
#MIASTOJESTNASZE
CZYTAJ CO MIESIĄC
WSPÓŁORGANIZATOR PRZEGLĄDU
BRAVE: Forbidden CINEMA
BIBLIOTEKA WIELU KULTUR
Odra-Film:
– jest właścicielem kin na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego;
Otwórz się na świat! Korzystaj z biblioteki, w której znajdziesz księgozbiory
i kolekcje audiowizualne w językach angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim i... koreańskim!
– zajmuje się upowszechnianiem kultury filmowej;
– wspiera produkcję filmową w regionie.
Dolnośląska Biblioteka Publiczna prowadzi Bibliotekę Niemiecką,
Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury „American Corner”,
Centrum Informacji i Kultury „Biblioteka Romańska” oraz Bibliotekę
Koreańską. Dysponują one unikalnymi kolekcjami książkowymi
i audiowizualnymi oraz nowoczesnym sprzętem.
Dla nas filmy to coś więcej, niż tylko rozrywka. Dlatego w naszych kinach studyjnych
i lokalnych pokazujemy szeroki wybór światowej, europejskiej i polskiej kinematografii,
ważne, poruszające filmy, prowadzimy Dyskusyjne Kluby Filmowe i Filmowe Kluby Se­
niorów. We Wrocławiu od 2011 roku prowadzimy Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF),
4-salowe kino zrzeszone w sieci Europa Cinemas, powstałe na miejsce dawnego kina
Warszawa. Repertuar oparliśmy w dużym stopniu na studyjnych propozycjach fabularnych i dokumentalnych. Poza zwykłymi seansami, proponujemy cykle filmowe, spotkania z twórcami, zajęcia z edukacji filmowej, premiery i pokazy specjalne. Zapraszamy
też na festiwale i przeglądy, takie jak: Millennium Docs Against Gravity Film Festival,
Festiwal Aktorstwa Filmowego, Przegląd Filmowy Brave Festival, Watch Docs, AfryKa­
mera, Sputnik nad Polską, Festiwal Opowiadania, Obrazy Historii i inne.
Wśród dzieci wiedzę o różnych rejonach świata propaguje też stale
Biblioteka 7 Kontynentów, współpracująca z projektem Brave Kids.
Również inne działy Biblioteki uzupełniają swoje programy o działania
wielokulturowe – Wypożyczalnia udostępnia m.in. zbiory słowiańskie,
a Czytelnia publikacje związane z regionem.
W strukturze Odry-Film od 2008 roku działa Dolnośląski Konkurs Filmowy, współfi­
nansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Gminę Wrocław. Wspiera
on produkcje realizowane w regionie i związane z nim tematycznie, angażujące w re­
alizację lokalną branżę filmową. Jak dotąd dofinansowania otrzymało 57 filmów, m.in.
Sala samobójców Jana Komasy, Pokot Agnieszki Holland czy Wołyń Wojciecha Sma­
rzowskiego. Od 2013 r. Odra-Film prowadzi Wrocławską Komisję Filmową, która promuje region jako miejsce przyjazne filmowcom i zajmuje się wspieraniem producen­
tów, realizujących tu swoje filmy i produkcje telewizyjne. Komisja pomaga m.in. w wy­
szukiwaniu atrakcyjnych lokacji, uzyskiwaniu potrzebnych pozwoleń czy w kontaktach
z branżą filmową. WFC ma na swoim koncie współpracę m.in. ze Stevenem Spielber­
giem przy realizowanym we Wrocławiu w 2014 roku Moście szpiegów czy z BBC przy
szeregu programów dokumentalnych.
odrafilm.pl
dcf.wroclaw.pl
Dolnośląska Biblioteka Publiczna jest nowoczesna, dobrze wyposażona
i – co równie ważne – proponuje czytelnikom bogatą ofertę kulturalną,
ukierunkowaną na poznawanie świata.
CZYTAJ ŚWIAT! – PRZYCHODŹ DO BIBLIOTEKI WIELU KULTUR!
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu
Rynek 58, 58-116 Wrocław, tel. 0-71 344 39 03; e-mail: [email protected]
www.wbp.wroc.pl
www.wroclawfilmcommission.pl
35
zespół / team
GRZEGORZ BRAL
Dyrektor Artystyczny / Artistic Director
XAVIER ANDRZEJ MATAMOROS OCHMAN
Asystent ds. logistyki / Logistic Assistant
AGATA GRUDZIŃSKA
Warsztaty / Workshops
PIOTR MOTYL
Stage Manager
ADRIAN PODGÓRNY
Producent Wykonawczy
/ Executive Producer
Menedżer Programowy
/ Programme Manager
KAROLINA DUKIEL
Wolontariat / Volunteers
Brave Meetings i “Opowiadacze”
/ Brave Meetings and “Storytellers”
Opieka nad artystami / Artists Hospitality
KAROLINA NOWAK
Centrum i Klub Festiwalowy
/ Festival Centre and Festival Club
MOOD PRODUCTION
Kontakt z mediami / Public Relations
PAULINA ANNA GALANCIAK
Producent Wykonawczy
/ Executive Producer
Brave Akademia / Brave Academy
KAMILA MAGNOWSKA I AGNIESZKA JACHYM
Księgowość / Accounting
PASCAL PRODUCTION: MICHAŁ PAWLISZEWSKI
Dokumentacja filmowa / Film Documentation
MAGDA PODSIADŁY
Wsparcie merytoryczne / Factual Support
MATEUSZ BRAL
Dokumentacja fotograficzna
/ Photo Documentation
MIŁOSZ WIERCIOCH
Grafika / Graphic Design
AGNIESZKA JACHYM
ZOFIA GLUZIŃSKA
AGATA LIS
Sprzedaż biletów / Box Office
JUSTYNA RÓŻAŃSKA
Menedżer Administracji
/ Administrative Manager
ADAM KRUK I LECH MOLIŃSKI
Brave Cinema
URSZULA ANDRUSZKO
Obsługa widowni / Audience Services
MICHAŁ PATYNA
Menedżer ds. logistyki / Logistics Manager
ALICJA KANIA
Wsparcie Brave Cinema / Brave Cinema Support
MACIEJ PROKOPOWICZ
Menedżer techniczny / Technical Manager
AGNIESZKA HUSZKIEWICZ
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
/ Department of Culture, Municipal Office of
Wroclaw
BARBARA OPIEŁKA
DAWID SIKORA
MARTA MAZERANT
Szkoła Tańca „No Limits” / “No Limits” Dance School
RENATA SMOLEŃ
Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego
Wrocławia / Community Participation Office,
Municipal Office of Wroclaw
ANNA DYRDA
Menedżer Bułka z Masłem / Manager, Bułka z Masłem
MICHAŁ KOC
Zabezpieczenie medyczne / Medical Assistance
JUSTYNA WARECKA
ROKPA Polska / ROKPA Poland
TOMASZ KUC I MARCIN WIERZBICKI
Obsługa informatyczna / IT Services
PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS
RAFAŁ DUTKIEWICZ
Prezydent Wrocławia / Mayor of Wroclaw
PROF. PIOTR GLIŃSKI
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
/ Minister of Culture and National Heritage
MARIA PAMUŁA
Assistant Protection Officer, Przedstawicielstwo
UNHCR w Polsce / Assistant Protection Officer,
UNHCR Representation in Poland
DANIEL ZIĘTEK
Konsul RP | Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Bogocie / Consul of the Republic of Poland |
Embassy of the Republic of Poland in Bogota
BARBARA URBAN-NINO
Ekspert ds. polityki rozwojowej, Przedstawicielstwo
Rzeczypospolitej Polskiej przy Palestyńskiej Władzy
Narodowej w Ramallah / Development Policy
Expert, Representation of the Republic of Poland to
the Palestinian Authority in Ramallah
PROF. SŁAWOMIR RATAJSKI
Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds.
UNESCO / Secretary General of the Polish National
Commission for UNESCO
JOANNA MARKIEWICZ
Polski Komitet ds. UNESCO / Polish National
Commission for UNESCO
JAROSŁAW BRODA
Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
Wrocławia / Director, Department of Culture,
Municipal Office of Wroclaw
ANNA TATARSKA
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
/ Department of Culture, Municipal Office of Wroclaw
ZDZISŁAW KIEDROWSKI
Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Teatralnej
„Pieśń Kozła” / Vice-President, Song of the Goat
Theatre Association
KRZYSZTOF MIESZKOWSKI
Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu
/ Director, Polski Theatre, Wroclaw
JOANNA ŚLIWA
Specjalistka ds. organizacji pracy artystycznej
Teatru Polskiego we Wrocławiu / Artistic Production
Specialist, Polski Theatre, Wroclaw
ANDRZEJ BIAŁAS
Dyrektor Odra-Film / Director, Odra-Film
AGNIESZKA PRZYSTAŚ
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia
Center
ANDRZEJ TYWS
Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im.
Tadeusza Mikulskiego / Director, Public Library
of Dolnoslaskie Province, Wroclaw
PROF. DR HAB. MIROSŁAW KOCUR
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego / Director, Institute of
Cultural Studies, Universtity of Wrocław
GRZEGORZ STĘPIEŃ
AGNIESZKA MAREK
Netia Off Camera Festival
KATARZYNA PILARCZYK-MAŃKO
Galeria Wnętrz Domar / Domar Indoor Gallery
DR ROBERT BANASIAK
Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych
(CeTA) / Director, Audiovisual Technology Center
KRZYSZTOF DZIAŁA
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
/ Director, Urban Green Area Board, Wroclaw
ALICJA MUSIALSKA
Koordynator projektów artystycznych w Centrum
Technologii Audiowizualnych (CeTA)
/ Coordinator of Artistic Projects, Audiovisual
Technology Center
EWA PARTYKA
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Urban
Green Area Board, Wroclaw
KRZYSZTOF MAJ
Dyrektor Generalny Biura Festiwalowego Impart
2016 / Director-General, Impart 2016 Festival Office
MAŁGORZATA WIELEWICKA
Polskie Koleje Państwowe / Polish State Railways
DOROTA MOŁODYŃSKA-KÜNTZEL
Prezeska Stowarzyszenia Diversja / President,
Diversja Association
DARIUSZ KOSIARSKI
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
Biura Festiwalowego Impart 2016
/ Head, Administration and Technical Department,
Impart 2016 Festival Office
WOJCIECH KORNYŁO
Specjalista ds. Marketing, Dealer BMW Inchcape
Motor / Marketing Specialist, BMW Inchcape Motors
HERMINE COGNIE
Narodowe Centrum Kina i Obrazu Ruchomego
/ National Centre for Cinema and the Moving Image
GRAŻYNA GRABOWSKA
JAN SŁODOWSKI
Filmoteka Narodowa
JAKUB WALLNER
Dyrektor Galerii Wnętrz Domar / Director, Domar
Indoor Gallery
KONRAD KRYŁOWICZ
Centrum Lokalizacji CM
JAKUB TABISZ
Wrocławskie Gry Miejskie / Wrocław Urban Games
JOANNA WARECKA
Stowarzyszenie Żółty Parasol / Yellow Umbrella
Association
DOROTA SZAOR
MICHAŁ SZAOR
Diapol Catering
KATALOG / CATALOGUE
Redakcja / Editor
JUSTYNA RÓŻAŃSKA
Projekt graficzny, skład
/ Graphic Design & DTP
MIŁOSZ WIERCIOCH
Wsparcie merytoryczne
/ Factual Support
MAGDA PODSIADŁY
Autorzy tekstów
/ Text Authors
ADRIAN PODGÓRNY
ADAM KRUK
LECH MOLIŃSKI
AGATA GRUDZIŃSKA
KAROLINA DUKIEL
PAULINA ANNA GALANCIAK
JUSTYNA RÓŻAŃSKA
JUSTYNA WARECKA
ANA CORDEIRO
Korekta polska
/ Polish proofreading
NATALIA SZCZEPKOWSKA
Michał Wolski
Tłumaczenia i korekta angielska
/ Translations and English proofreading
CENTRUM LOKALIZACJI CM,
ANNA PROKOPOWICZ,
WADIM & CINZIA,
MICHAŁ WOLSKI
Druk / Printing
WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA
ISBN: 978-83-937515-6-3
www.bravefestival.pl
www.facebook.com
/BraveFestival
www.twitter.com
/BraveFestivalPL
www.instagram.com
/bravefestival
www.youtube.com
/bravefestival
www.snapchat.com
/bravefestival

Podobne dokumenty