Wniosek o zamknięcie Konta SGB24

Transkrypt

Wniosek o zamknięcie Konta SGB24
Wniosek o zamknięcie Konta SGB24
Nazwa banku – placówki SGB24, prowadzącej Konto:
Dane Posiadacza Konta
Konto prywatne SGB24:
Imiona
Nazwisko
Konto firmowe/ korporacyjne* SGB24:
Nazwa firmy
Proszę o zamknięcie Konta oraz lokat terminowych w ramach Konta:
Numer Konta
16101188
Środki wraz z odsetkami proszę:
wypłacić w gotówce
przekazać na rachunek o numerze:
Nazwa Banku
Zdaję/ zobowiązuję się zdać * w terminie do: (dd-mm-rrrr) |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Karty płatnicze o numerach:
Tokeny o numerach seryjnych:
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
S/N |__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
S/N |__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
S/N |__|__|__|__|__|__|__|__|
łącznie
sztuk
łącznie
Karty chipowe o numerach:
sztuk
czytniki o numerach:
# |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
S/N |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
# |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
S/N |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
# |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
S/N |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
łącznie
łącznie
sztuk
sztuk
Przyczyna zamknięcia Konta
Podpis Posiadacza Konta SGB24 i pieczęć firmowa
Podpis pracownika przyjmującego Wniosek w Oddziale
Miejscowość, data
Miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić
W przypadku wyboru opcji prosimy o zaznaczenie znaku X we właściwym polu

Podobne dokumenty