RB 34/2009 Wypowiedzenie przez Deutsche Bank PBC

Transkrypt

RB 34/2009 Wypowiedzenie przez Deutsche Bank PBC
Wypowiedzenie przez Deutsche Bank PBC S.A. umowy dot. kredytu
Raport bieŜący nr 34/2009
Data 2009-06-16
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd „MONNARI TRADE”
S.A. informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2009 r., otrzymał od Deutsche Banku PBC S.A.
wypowiedzenie umowy ramowej linii wielozadaniowej nr 7054 – 0003 z dnia 13 sierpnia 2004 r. z limitem
12.350.000 zł , w ramach której udostępniono:
•
•
kredyt w rachunku bieŜącym w wysokości 5.000.000 zł ,
linię gwarancyjną w wysokości 7.350.000 zł.
Według stanu na 10 czerwca 2009 r. zadłuŜenie z ww. umowy wynosi:
•
•
kredyt w rachunku bieŜącym 5.000.000 zł,
limit wykorzystany w ramach linii gwarancyjnej 5.683.865,88 zł, w tym gwarancje zrealizowane
1.268.661,96 zł.
Wypowiedzenie nastąpiło w związku ze stwierdzeniem przez Bank naruszeń umowy dotyczących:
1.
2.
Niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania pienięŜnego
wobec banku w dniu jego wymagalności,
Wystąpienia w sytuacji prawnej, finansowej lub sposobie zarządzania przedsiębiorstwem Spółki takich
zmian, które w ocenie banku zagroŜą terminowej spłacie zobowiązań związanych z korzystaniem z
kredytowania.
Wierzytelność banku wynikająca z umowy ramowej linii wielozadaniowej nr 7054 – 0003 zabezpieczona jest:
•
sądowym zastawem rejestrowym na towarach handlowych na kwotę 7.000.000 zł wraz z cesją praw z
polisy ubezpieczeniowej,
• hipoteką kaucyjną ustanowioną na nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 101 do
5.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości; wartość nieruchomości,
wg dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny ze stycznia 2008 r., wynosi 2.414.000,00 zł;
• wekslem „In blanco”,
• pełnomocnictwem do rachunku bieŜącego Spółki prowadzonego w Deutsche Banku PBC S.A.
Termin wypowiedzenia wyŜej wskazanej umowy wynosi 7 dni.

Podobne dokumenty