„Półkowniki III RP” w TVP Historia. Telewizja pokaże filmy

Transkrypt

„Półkowniki III RP” w TVP Historia. Telewizja pokaże filmy
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
„Półkowniki III RP w TVP Historia. Telewizja poka
dokumentalne zakazane za poprzedniej władzy
e filmy
30 stycznia br. wystartowało nowe pasmo dokumentalne TVP Historia „Półkowniki III RP , w
którym widzowie obejrz filmy, maj ce w przeszło ci problemy z emisj w Telewizji Polskiej.
W pierwszym odcinku z tego cyklu mo na było obejrze dokumentalny film w re yserii Roberta
Kaczmarka i Grzegorza Brauna „Towarzysz generał idzie na wojn , opowiadaj cy o
funkcjonuj cym po 1989 roku micie o konieczno ci wprowadzenia stanu wojennego, który
rzekomo ochronił Polaków przed sowieck interwencj militarn . Rozpowszechniona jest opinia,
e Jaruzelski, wypowiadaj c wojn swojemu narodowi, dokonał wyboru mniejszego zła.
Tymczasem dokumenty ‒ szczególnie ujawnione stenogramy z posiedze Biura Politycznego
KPZR ‒ wskazuj , e Sowieci nie planowali zbrojnej interwencji w Polsce, manewry wojskowe
były blefem i demonstracj siły, a sowieccy towarzysze dopuszczali „utrat Polski .
‒ „Półkowniki III RP to lista filmów, które w ró nych okresach miały problemy z emisj w
Telewizji Polskiej. Nie z merytorycznych przyczyn, bo wszystkie przeszły kolaudacje. Jako
dziennikarz uwa am, e jedynymi kryteriami dopuszczania do emisji powinny by kryteria
merytoryczne oraz opinia widzów, którzy maj prawo obejrze i oceni te obrazy ‒ mówi
Piotr
Gursztyn, dyrektor TVP Historia. ‒ Czułbym si głupio, odpowiadaj c widzom, e nie
wyemitujemy jakiego filmu, bo jest on poddany cenzurze ‒ dodaje Gursztyn.
Kolejnym obrazem, który b dziemy mogli zobaczy na antenie TVP Historia b dzie
„Raport
WSI . Na antenie 6 i 13 lutego od godz. 21.30. Lista dalszych filmów do emisji jest jeszcze
ustalana.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty