Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w

Transkrypt

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Do użytku służbowego
Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Kołobrzegu
R e g u l a m i n
porządku domowego
Kołobrzeg, dnia 24.05.2005r.
-2I. Przepisy ogólne
§1
Budynki i ich otoczenie oraz urządzenia w osiedlach spółdzielni są własnością wszystkich członków i właścicieli lokali. Z tych względów powinny
być one otaczane troskliwą opieką.
§2
1.Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielni,
utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia
oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
2.Przepisy regulaminu określają obowiązki administracji , członków
spółdzielni i wszystkich mieszkańców .
3.Członek spółdzielni, właściciel lokalu mieszkalnego niebędący członkiem,
najemca lokalu oraz lokatorzy zajmujący lokal mieszkalny bez tytułu prawnego zwani dalej „użytkownikami lokalu” zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4.Z podmiotami określonymi w ust. 3, odpowiedzialność na podstawie niniejszego regulaminu ponoszą również osoby z praw ich korzystające
( członkowie rodziny, domownicy, podnajemcy, goście itp.).
II.Przepisy w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznych
budynków, urządzeń i instalacji oraz mieszkań
Obowiązki Administracji
§3
Administracja obowiązana jest do:
1)dbania o stan techniczny i sanitarno-porządkowy budynków i ich otoczenia, pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze, klatki schodowe (partery),korytarze piwniczne, strychy, pralnie domowe, suszarnie, place zabaw
-3oraz elementy małej architektury,
2)zabezpieczenia wyposażenia budynków w sprzęt sanitarno-porządkowy,
przeciwpożarowy, oraz oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych do
wspólnego użytku mieszkańców,
3)zapewnienia mieszkańcom dogodnych dojść do budynków i mieszkań,
4)zapewnienia wyposażenia budynków w odpowiednie zbiorniki do składania odpadków i nieczystości oraz zabezpieczenia ich opróżniania,
utrzymania w należytym stanie pomieszczeń i osłon na pojemniki, z zachowaniem wymagań sanitarno-porządkowych,
5)zabezpieczenia właściwego ogrzewania mieszkań w okresach grzewczych oraz interweniowania we właściwych przedsiębiorstwach w wypadkach zakłóceń w dostawach wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
gazu.
Obowiązki mieszkańców
§4
1.Lokal mieszkalny może być użytkowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. W lokalu mieszkalnym dopuszcza się wykonywanie zawodu,
który nie zagraża bezpieczeństwu i higienie oraz nie zakłóca spokoju.
Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej o charakterze
przemysłowym, handlowym lub rzemiosła bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zbronione.
2.Zabrania się prowadzenia w lokalu mieszkalnym działalności uciążliwej
dla pozostałych mieszkańców oraz działalności gospodarczej w wyniku
której w lokalu przebywałyby osoby w nim nie zamieszkałe.
3.Zabrania się prowadzenia działalności handlowej na terenie spółdzielni
bez stosownego zezwolenia Zarządu Spółdzielni, bądź zawartej umowy ze spółdzielnią.
4.Wszyscy mieszkańcy obowiązani są utrzymywać czystość na klatkach
schodowych i korytarzach poprzez ich systematyczne zamiatanie i mycie
wg grafiku wywieszonego na tablicy ogłoszeń.
-4§5
1.Użytkownik lokalu ma obowiązek dbać o należytą konserwację zajmowanego mieszkania i innych przydzielonych mu pomieszczeń (garaże,
piwnice, pomieszczenia na wykonywanie zawodu) oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych i wyposażenia mieszkania w zakresie ustalonym „Regulaminem określającym obowiązki spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń
spółdzielni z użytkownikami lokali zwalniającymi lokale, obejmującym
również zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali”.
2.W razie niedokonywania niezbędnych napraw przez użytkownika lokalu
spółdzielnia – po bezskutecznym wezwaniu – ma prawo wykonać te naprawy na jego koszt.
§6
Użytkownik lokalu obowiązany jest do odnawiania lokalu mieszkalnego
Odnowienie mieszkania polega na:
a)malowaniu sufitów i ścian mieszkania wraz z usunięciem uszkodzeń
tynku,
b)malowaniu drzwi, okien, podłóg drewnianych, grzejników, rur i innych
urządzeń.
1.Wszelkie przeróbki w mieszkaniach (wstawianie lub rozbieranie ścianek
działowych, zakładanie krat i rolet zewnętrznych w oknach, na loggiach
i balkonach,a także demontaż i montaż dodatkowych grzejników itp.)
mogą być wykonywane jedynie za pisemną zgodą spółdzielni
2.Zabrania się bez zgody KSM umieszczania na elewacjach budynków,
balkonach bądź ramach okiennych anten oraz rozprowadzania kabli.
W przypadku nie zastosowania się do w/w zakazu, przywrócenia stanu
pierwotnego i naprawy powstałych uszkodzeń.
-53.Zabrania się przemalowywania elewacji budynku szczególnie wnęk
i loggi oraz malowania ram okiennych zewnętrznych na kolor inny,
niż w zatwierdzonej – aktualnej dokumentacji budynku.
§8
1.Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, regulatorach centralnego ogrzewania i innych instalacjach
znajdujących się w mieszkaniach, klatkach schodowych oraz innych
pomieszczeniach.
Osoby nie przestrzestrzegające tego zakazu, w przypadku spowodowania
awarii będą obciążane kosztami ich usunięcia.
2.W piwnicach nie wolno instalować – bez zgody dodatkowych punktów
świetlnych, ani żadnych urządzeń elektrycznych.
3.W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawory odcinające przy gazomierzu i odbiornikach (kuchnia, junkers). Otworzyć szeroko okna, nie włączać i wyłączać światła, urządzeń elektrycznych, nie zapalać zapałek, zapalniczek – należy pilnie
wezwać pogotowie gazowe – tel. Nr 992 i pracowników KSM.
4.Zabrania się zaklejania kratek wentylacyjnych oraz nawiewów drzwiowych i okiennych.
§9
1.Celem zapobieżenia marnotrawstwu:
a) nie należy pozostawiać w piwnicach i korytarzach piwnicznych
włączonych punktów świetlnych,
b) należy bezwłocznie usuwać przecieki spłuczek i kranów,
2.Zaleca się, by nie otwierać domofonem drzwi wejściowych osobom
niepożądanym.
-6§10
Na okres zimy użytkownicy mieszkań (lokalu) powinni zabezpieczyć
mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnienie okien i drzwi w
stopniu umożliwiającym infiltrację powietrza oraz dokonać zabezpieczenia okienek piwnicznych w swoich piwnicach.
§11
1.O awariach urządzeń i instalacji w mieszkaniach należy nezwłocznie
zawiadomić administrację KSM lub pogotowie techniczne spółdziellni, w przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi odpowie dzialność za szkody i straty wywołane awarią.
2.W przypadku awarii, użytkownik lokalu zobowiązany jest do natychmiastowego udostępnienia mieszkania pracownikom spółdzielni celem stwierdzenia przyczyn powstania awarii i jej usunięcia.
3.Pracownicy administracji lub osoby przez nich upoważnione
uprawnione są do kontrolowania urządzeń i instalacji w mieszkaniach.
4.Użytkownik mieszkania ponosi pełną odpowiedzialność materialną
za wszelkie szkody powstałe wskutek zaniedbań lub winy osób zamieszkałych w lokalu.
§12
Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni
oraz higienę w budynkach spółdzielni, każdy z użytkowników mieszkań obowiązany jest umożliwić w określonym przez administrację
terminie, wejście do mieszkania komisji powołanej przez spółdzielnię
w celu skontrolowania stanu wewnętrznych urządzeń ogólnego stanu
mieszkania.
-7III. Przepisy w zakresie higieny i estetyki osiedla
§13
1.Mieszkańcy obowiązani są utrzywać czystość na klatkach schodowych,
korytarzach piwnic, kabinach dźwigów oraz na zewnątrz budynku.
2.Nie należy wyrzucać z okna, z loggi lub balkonów: śmieci, niedopał ków, papierów itp.; wykładać na parapetach okien pożywienia dla ptactwa ze względu na brudzenie przez nie ścian budynków, chodników
oraz ubrań przechodniów.
3.Śmieci i odpadki należy wynosić w zawiązanych woreczkach do zbiorników lub śmietników zainstalowanych przez administrację .
Śmieci przed wyrzuceniem należy segregować, jeśli pojemniki są podzielone ze względu na rodzaj wyrzucanych odpadów. W przypadku
rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, użytkownik obowiazany uprzątnąć zanieczyszczone miejsc.
4.Nie wolno rozciągać sznurów między drzewami i suszyć bielizny na
terenach zielonych.Ze względu na estetykę budynków, sznury lub suszarki na balkonach lub loggiach powinny być instalowane najwyżej
do wysokości balustrady balkonu lub loggi.
5.Zabrania się montowania suszarek poza oknami i balustradą balkonów
lub loggi.
§14
1.Urządzenia sanitarne w mieszkaniach winny być użytkowane zgodnie
z ich przeznaczeniem i utrzymywane w należytej czystości.
2.W przypadku rozlania wody w łazience należy ją niezwłocznie zebrać
aby zapobiec przeciekaniu na niższe kondygnacje.
3.Krany wodociągowe winny być zawsze dokręcone dla zabezpieczenia
przed zalaniem mieszkań, szczególnie w wypadku przerw w dostawie wody, względnie przy zwiększonym ciśnieniu w sieci miejskiej
Wszystkie odpływy w wannach, zlewozmywakach, umywalkach,
w okresie ich nieużywania winny być otwarte.
-84.Do muszli klozetowych nie wolno wrzucać śmieci, kości, szmat,
obierzyn, itp. części stałych, które powodują zatkanie przewodów
kanalizacyjnych.
§15
1.Czyszczenie, w szczególności trzepanie dywanów, pościeli, ubrań
itp. może odbywać się w miejscach na ten cel przeznaczonych w
godzinach 800 – 2000.
2.Zabrania się trzepania w/w przedmiotów przez okna, balkon lub
loggię i na klatkach schodowych.
3.Dla umożliwienia mieszkańcom pełnego wypoczynku, zabrania
się trzepania w niedzielę i święta.
§16
1.Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się w taki sposób, aby strugi wody z ziemią nie
ściekały po ścianie niszcząc elewację i brudząc położone niżej
okna, balkony lub loggie.
2.Do obowiązków lokatora należy odnowienie lub wymiana zniszczonych skrzynek kwiatowych na nowe.
3.Dbanie o trawniki, kwietniki , krzewy i drzewa jest obowiązkiem
wszystkich mieszkańców osiedla.
4.Zabrania się bez uzgodnienia z pracownikami administracji osiedla dokonywania nasadzeń drzew i krzewów na terenie osiedla.
-9IV.Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
§17
1.W razie wybuchu pożaru, bez względu na jedgo rozmiar należy
natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i policję,
wskazując dokładnie miejsce pożaru.
2.W celu swobodnego porusznia się w pomieszczeniach ogólnego
użytku oraz zapewnienia drogi ewakuacji, zabrania się zastawiania
korytarzy i przejść meblami, opakowaniami, wózkami dziecięcymi
itp.
3.Zabrania się przechowywania w piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów żrących, łatwopalnych i wybuchowych (kwasy,
paliwa płynne, itp. ).
4.Zabrania się palenia papierosów i używania otwartego ognia na klatkach schodowych, w kabinach dźwigów, piwnicach i innych pomieszczeniach.
5.Zabrania się korzystania z dźwigów osobowych i towarowych w czasie pożaru.
V.Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców osiedla
§18
1.Warunkiem dobrego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla
jest wzajemna życzliwość, pomoc, nie zakłócanie spokoju oraz zachowanie ciszy nocnej.
2.Dzieci powinny bawić się na terenach placów zabaw.
-10Należy przestrzegać, aby zabawy dzieci nie odbywały się obok
śmietników, na klatkach schodowych lub korytarzach piwnic. Za
niewłaściwe zachowanie się dzieci jak: brudzenie ścian, niszczenie
zieleńców, urządzeń i instalacji, tak na placach zabaw, jak i w budynkach, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
3.W godzinach od 2200 do 600 obowiązuje w budynku i na terenie osiedla bezwzględna cisza nocna.
W godzinach od 600 do 2200 w budynku i na terenie osiedla nakazuje się zachowanie względnej ciszy.
4.Z aparatów radiowych i telewizyjnych należy korzystać w taki sposób aby, nie zakłócać spokoju innym mieszkańcom budynku lub
osiedla.
5. a) Głośne prace remontowe jak kucie, wiercenie itp. należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 800 do 1800 . Zabrania
się wykonywania głośnych prac remontowych w niedzielę i święta.
b) Prace remontowe należy wykonywać w taki sposób aby nie
naruszyć konstrukcji budynku. W przypadku naruszenia konstrukcji budynku administracja KSM obligatoryjnie powiadomi
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem wszczęcia postępowania administracyjnego.
c) Gruz który powstał w trakcie remontu należy usunąć we wła snym zakresie lub zamówić w administracji KSM odpowiedni
pojemnik. Zabrania się wsypywania gruzu do śmietników.
d) W przypadku zabrudzenia klatki schodowej na skutek remontu
należy niezwłocznie zabrudzenie posprzątać.
6.W budynkach mieszkalnych wolno trzymać zwierzęta domowe i
ptaki w rozsądnej ilości o ile nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarnoporządkowych.
7.Niedozwolone jest trzymanie jakichkolwiek zwierząt lub ptactwa
na balkonach lub loggiach, w piwnicach, na strychach, jak również
w łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych mieszkania.
- 118.Psy domowe należy wyprowadzać na smyczy. Spuszczanie ich ze
smyczy na terenach osiedla jest niedozwolone. Przestrzegać należy
„Przepisów porządkowych dla osób posiadających psy” - uchwalonych przez Radę Miejską.
9.W piwnicach i innych pomieszczeniach, dla zabezpieczenia warunków higieny, zabrania się przechowywania materiałów i artykułow cuchnących.
§19
1.Motocykli, skuterów, rowerów, wózków nie należy przechowywać
na klatkach schodowych ani w korytarzach piwnic – ze względu na
tarasowanie przejść i brudzenie podłóg i ścian.
2.Przejeżdżając samochodami i motocyklami ulicami osiedla w godzinach ciszy nocnej (2200 - 600), należy tak je prowadzić, aby nie
powodować nadmiernego hałasu.
3.Parkowanie samochodów osobowych na terenach osiedli może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Za szkody wyrządzone niewłaściwym parkowaniem, pełną odpowiedzialność
ponosi właściciel lub użytkownik pojazdu.
4.Naprawa i mycie samochodów lub motocykli może odbywać się w
miejscach wyznaczonych do tego celu.
VI.Przepisy różne
§20
Użytkownik lokalu powinien zgłosić w administracji Spółdzielni za miar dłuższej nieobecności w lokalu i wskazać osobę, upoważnioną
do opieki nad mieszkaniem na wypadek awarii lub innych zdarzeń lo sowych.
-12§21
Drzwi do korytarzy piwnicznych winny być zamykane na klucz celem
zachowania bezpieczeństwa i porządku.
§22
Reklamy, szyldy w bramach na ścianach budynków mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zgody administracji KSM.
§23
1.Zabrania się bez zgody administracji wyrażonej na piśmie,
kolportażu ulotek i ogłoszeń na terenie i w budynkach spółdzielni.
2.W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, właściciele firm, których materiały reklamowe są rozprowadzane,
będą zobowiązani do ponoszenia kosztów ich usunięcia, bądź
uiszczenia kary pieniężnej w wysokości ustalonej przez zarząd.
§ 24
Sprawca szkód wyrządzonych w mieniu spółdzielni ponosi pełną
odpowiedzialność finansową za wyrządzoną szkodę oraz przywrócenie do stanu pierwotnego.
§25
W stosunku do użytkowników mieszkań nie przestrzegających
postanowień niniejszego regulaminu – Zarząd Spółdzielni może
stosować upomnienia. W razie uporczywego i złośliwego przekracznia postanowień regulaminu – Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski o ukaranie winnych do właściwego organu porządkowego oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie
członka ze spółdzielni.
-13§26
1.Uwagi, skargi i wnioski mieszkańców , dotyczące nieprzestrzegania niniejszego regulaminu mogą być składane do administracji,
a związane z pracą administracji spółdzielni do Zarządu Spół dzielni.
2.Uwagi, skargi i wnioski powinny być rozpatrywane przez
administrację lub Zarząd Spółdzielni, a zainnteresowany
powinien być zawiadomiony o sposobie ich załatwienia.
§ 28
1.Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą
Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu Uchwałą nr.16/2005 z dnia 24.05.2005r.

Podobne dokumenty