Konkurs na nauczyciela - Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow

Transkrypt

Konkurs na nauczyciela - Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM. LOTNIKÓW POLSKICH PRZY AMBASADZIE RP W
LONDYNIE
Ogłasza konkurs na stanowisko:
1. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
2. nauczyciela języka polskiego
3. nauczyciela wiedzy o Polsce
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wymagania niezbędne:
 Wykształcenie kierunkowe - magister edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania
zintegrowanego,
 Przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
 ukończone kursy kwalifikacyjne przygotowujące do nauczania w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej, języka polskiego lub wiedzy o Polsce zgodnie z rozporządzeniem
Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można
zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakłady kształcenia
nauczycieli ( Dz.U. z 2009r. pozycja 400 z poźn. zm.)
Wymagania pożądane:
 praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
 wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
 doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
 praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi.
Wymagania dodatkowe:
 dobra znajomość języka angielskiego,
Nauczyciel języka polskiego
Wymagania niezbędne:
 wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską
lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami
podyplomowymi w zakresie filologii polskiej,
 przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
 ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie
edukacyjnym zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli
posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka
polskiego w szkolnych punktach konsultacyjnych,
Wymagania pożądane:
 praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
 wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
 doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
 praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi.
Wymagania dodatkowe:
 dobra znajomość języka angielskiego,
Nauczyciel wiedzy o Polsce
Wymagania niezbędne:
 wykształcenie kierunkowe – magister historii ze specjalnością nauczycielską
lub magister geografii ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe kierunkowe o
specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie historii lub
geografii,
 przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
 ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania wiedzy o Polsce na II, III i IV etapie
edukacyjnym, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli
posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wiedzy o Polsce w
szkolnych punktach konsultacyjnych.
Wymagania pożądane:
 praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
 wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
 doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
 praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi,
 studia podyplomowe z geografii.
Wymagania dodatkowe:
 dobra znajomość języka angielskiego,
Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny i życiorys
 zaświadczenie o niekaralności z KRS
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela
 kopia dowodu osobistego
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy
doskonalenia zawodowego
 kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego ( jeśli dotyczy)
 kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn.
zm.) w celach przeprowadzenia postępowania .
Dokumenty należy przesłać w terminie do 20 lipca 2014 roku na adres:
[email protected]
„Konkurs na stanowisko nauczyciela”
Kierownik SPK im. Lotników Polskich w Londynie z osobami zakwalifikowanymi do drugiego
etapu rekrutacji przeprowadzi
rozmowy kwalifikacyjne.