Pobierz BIM Luty 2014

Komentarze

Transkrypt

Pobierz BIM Luty 2014
ISSN 1506-8099
Nr 223
Luty 2014
wydawany od 1991 roku
Egzemplarz bezpłatny
Pasjonada - założenia projektu
Borowno Lan Party 2014
Dzień Babci i Dziadka w szkołach
Zapraszamy do Telewizyjnego Informatora Gminy Mykanów dostępnego na stronie: www.mykanow.pl
str. 14
str. 13
str. 6
Poszukujemy - tych co latają, tych co pływają, tych co czytają, biegają i śpiewają.
A także tych co zbierają, tworzą, dziergają, występują i robią coś na tyle ciekawego,
że mogą zainspirować innych.
Udział w Pasjonadzie to możliwość:
- zaprezentowania się
- poznania ciekawych osób i ich pasji/aktywności
- nawiązania nowych kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach
- rozwijania swojej pasji
- inspirowanie innych do rozwoju własnych zainteresowań
Dołącz do Nas, razem możemy zrobić coś naprawdę fajnego!
GOK Mykanów, tel: 34/374 00 42 do 44, e-mail: [email protected]
W numerze m.in.:
BiM
Informacja Wójta Gminy Mykanów . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.4
Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów
Spotkanie Noworoczne Przyjaciół Gminy Mykanów . . . . .s.6
Miesięcznik Samorządowy
Wieści z powiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 8
ISSN 1506-8099
nr 223
LUTY 2014 roku
Siedziba redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
42-233 Mykanów
ul. Samorządowa 1A
tel. 34 374 00 42, fax: 034 328 80 37
e-mail: [email protected]
www.gokmykanow.pl
Wydawca:
Rada Gminy Mykanów
Redaktor naczelny:
Adriana Moroń
Społeczne Kolegium Redakcyjne
Sylwia Kwiecień, Urszula Wróbel, Szymon Migoń, Konrad
Kokoszka, Ewa i Jarosław Polczykowie
Opracowanie graficzne okładki:
Ewa Polczyk
Skład: Jarosław Polczyk
Nakład: 1000 sztuk
Materiały informacyjne do kolejnego wydania należy
dostarczać do 25 dnia danego miesiąca.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
i skracania dostarczonych materiałów oraz nadesłanej
korespondencji.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja i wydawca
nie odpowiadają
2014 luty
Jasełka w Borownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 10
Świetlica w Kokawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 11
Dzień Babci i Dziadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 12
Borowno Lan Party 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 14
Dopłaty do materiału siewnego w 2014 . . . . . . . . . . . . . .s. 18
Pasjonada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 20
Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 20
Cennik ogłoszeń
Uwaga reklamodawcy!
Od września 2013 r.
wprowadziliśmy nowe rozmiary
modułów reklamowych:
Skala szarości:
wielkość modułu:
58 mm x 87 mm
15 zł
Kolor:
wielkość modułu:
102 mm x 145 mm
60 zł
Dla wcześniej zarezerwowanych
ogłoszeń cena i zamówiona
powierzchnia pozostaje bez zmian.
3
Wójt Gminy Mykanów
informuje
Krzysztof Smela
Inwestycje, remonty i zamówienia publiczne.
Informacja z realizacji zamówień publicznych, postępu
w realizacji inwestycji i remontów gminnych w okresie styczeń – luty 2014.
1) Firma PROSSPOL z Krzepic kontynuuje prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej w Woli Hankowskiej i Woli
Kiedrzyńskiej z przepompownią ścieków oraz niezbędną
infrastrukturą oraz odcinkiem odwodnienia przy ul.
Dworskiej. Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej przy ul.
Dworskiej oraz Akacjowej. Tu prace prowadzone są zgodnie
z harmonogramem.
2) Trwaja prace związane z budową targowiska
w Mykanowie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą
jest firma z najtańszą ofertą tj. Przedsiębiorstwo remontowobudowlane STEBUD. Zakończono prace projektowe uzysukując pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace budowlane polegające na pracach ziemnych, powstaje budynek
socjalny.
3) Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego
w Wierzchowisku: ul. Brata Alberta od Długiej do Tęczowej
i Szkolnej, od ul. Dębowej do granic gminy z firmą ATTYKA
z Częstochowy.
4) W dniu 13 lutego podpisano umowę na budowę hali
sportowej w Mykanowie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą jest firma PHU SZYMBUD Szymon Bartnik
z siedzibą w Widzowie z kwotą 3 674 010 zł
5) W dniu 14 lutego otwarto oferty w postepowaniu przetargowym na remont dróg gminnych w Woli Hankowskiej ul.
Dworska, Akacjowa i Kościelna oraz w Woli Kiedrzyńskiej
ul. Akacjowa. Wpłynęło 8 ofert, w tym 1 po terminie, która
nie była otwarta. Spośród 7 otwartych ofert najtańsza ma cene
1 174 253,55 zł a najdroższa 1 420 126,67 zł.
6) W dniu 18 lutego zostaną otwarte oferty w postepowaniu
przetargowym na projektowanie kanalizacji sanitarnej w Woli
Kiedrzyńskie przy ul. Mykanowskiej.
7) W dniu 21 lutego mija termin składania ofert na budowę
oświetlenia hybrydowego na placach publicznych (17 latarń)
8) W dniu 10 lutego złożono oferty na sporządzenie projektów planów zagospodarpowania przestrzennego (dla czterech
uchwał Rady Gminy) – złożono 11 ofert z cenami od 9 840 zł
do 67 650 zł. Wykonawcą będzie Parcownia NOVA z Gliwic,
która złożyła ofertę z najniższą ceną.
9) Na 5 marca zaplanowane jest składanie ofert w postepowaniu przetargowym na wykonanie nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych: Mykanów ul. Kasztanowa
i Akacjowa, Borowno ul. Częstochowska, Jamno ul.
Nadrzeczna, ul. Szkolna w Czarnym Lesie.
ogółu zarejestrowanych, natomiast dotychczas niepracujący –
4 027 osób tj. 15,9%.
W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 15
492 osoby i w porównaniu z listopadem zwiększyła się o 287
osób (o 1,9%).
W powiecie częstochowskim poziom bezrobocia wynosił
9 805 tj. o 313 osób więcej (o 3,3%) niż w poprzednim miesiącu.
Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15 gminach
powiatu: Blachownia o 59 osób, Kamienica Polska o 37,
Konopiska o 35, Mykanów o 26, Kłomnice o 23, Koniecpol
i Olsztyn po 22, Przyrów o 21, Poczesna o 18, Mstów i
Rędziny po 13, Kruszyna o 12, Lelów o 6, Starcza o 4,
Dąbrowa Zielona o 3. Spadek liczby bezrobotnych wystąpił
tylko w gminie Janów (o 1 osobę).
Liczba bezrobotnych w układzie gmin powiatu częstochowskiego.
Stan na koniec grudnia 2013 roku
Sytuacja dotycząca bezrobocia.
W końcu grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Częstochowa wynosiła 25 297 osób i była
wyższa niż przed miesiącem o 600 osób (o 2,4%). Bezrobotni
poprzednio pracujący, w liczbie 21 270 osób stanowili 84,1%
4
luty 2014
Gospodarkę odpadami za okres od 1 lipca do 31
grudnia 2013 przedstawiają poniżej zamieszczone
zestawienia.
PSZOK- wywóz odpadów – zestawienie ilościowe
RAZEM 6,26 ton
Zgodnie z obowiązującą umową ilości odpadów przyjętych
do realizacji to:
ilości minimalne: zmieszane - 1448 Mg segregowane - 757 Mg
ilości maksymalne: zmieszane - 1770 Mg segregowane - 925 Mg
Pismo do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej.
Samorząd Gminy Mykanów wystosował pismo do
Wicepremier Rządu Polskiego p. Elżbiety Bieńkowskiej dotyczące podjęcia działań w celu wybudowania bezkolizyjnych
wiaduktów nad przyszłą autostradą w ciągach dróg powiatowych Mykanów- Borowno, Grabowa- Borowno oraz
Mykanów- Koscielec. Skrzyżowania te pochłonęły już wiele
ofiar ludzkich a ich przekraczanie jest niezwykle niebezpieczne. Odkładanie po raz kolejny terminu budowy autostrady od
Częstochowy do Strykowa powoduje, że koszmar przekraczania DK-1 wymaga natychmiastowych działań na najwyższych
szczeblach władzy. Jesteśmy żywo zainteresowani wykorzystaniem przejazdów pod DK-1 (przejazdu gospodarczego) co
tymczasowo umożliwiłoby bezpieczne przemieszczanie się na
drugą stronę trasy. Zorganizowaliśmy w tej sprawie stosowną
naradę z przedstawicielami Gminy Mykanów, Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego oraz Radnych Gminy się do podjęcia
maksymalnych starań aby szybko doprowadzić do spotkań
z decydentami i wypracować bezpieczny sposób przekraczania trzech feralnych skrzyżowań. Oczekujemy na skuteczną
reakcję od Pani Wicepremier.
2014 luty
5
SPOTKANIE NOWOROCZNE
PRZYJACIÓŁ GMINY MYKANÓW
Styczeń to czas na dokonanie podsumowania minionego roku, dlatego w tym
okresie spotykają się przyjaciele Gminy
Mykanów na tradycyjnym spotkaniu
noworocznym. Odbyło się ono 17 stycznia
w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w
Mykanowie.
Na spotkanie przybyło dużo znanych
gości którzy uświetnili swoją obecnością
przebieg spotkania, a byli nimi: Biskup
Archdiecezji Częstochowskiej Antoni
Długosz, Poseł na Sejm RP Artur
Bramora, Wicemarszałek Województwa
Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Radny
Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Dzwonnik, Burmistrz Blachowni Anetta Ujma, Wójt Gminy Dąbrowa
Zielona Maria Włodarczyk, Księża parafii
dyrektorzy szkół sołtysi, naczelnicy
i Prezesi OSP, działacze sportowi, wybitni uczniowie i wielu innych wspaniałych
gości.
Podczas spotkania wręczono statuetki
Wójta Gminy Mykanów w czterech kategoriach: Pasjonat Roku, Instytucja Roku,
Przyjaciel Gminy i Uczeń Roku. poniżej
przedstawiamy listy wyróżnionych:
w Borownie Piotr Krzemiński i Mykanowie Marcin Bachorski, Dyrektor
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stanisław Gmitruk, Dyrektor
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Grzegorz Boski, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyna
Klamek, Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej Zbigniew Hibner, prorektor Politechniki częstochowskiej Jacek
Przybylski. przedstawiciele Wojewódzkiej
Komendy Uzupełnień, Związku Komunalnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji, Centralnej Szkoły Straży Pożarnej,
Komisariatu Policji w Kłomnicach,
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
Banku Spółdzielczego, lekarze, radni,
łalności społecznej, organizatora wielu
imprez na rzecz środowiska lokalnego;
Jacek Miernikiewicz – pasjonat
muzyki;
Tomasz Ancerowicz - pasjonat lokalnej historii, aktywny działacz na rzecz
renowacji zabytków na terenie Gminy
Mykanów;
Roman Popenda - pasjonat lokalnej
historii;
Jan Długosz - pasjonat muzyki, organizator imprez o znaczeniu ponadlokalnym;
Marta Mazur za działalność społeczną i aktywizację społeczności sołectwa
Wierzchowisko;
Aleksandra Gołda – pasjonatka muzyki
6
„PASJONAT ROKU 2013”
Stanisława Witkowska – pasjonatka
rękodzieła ludowego,
Marcin Burzyński pasjonat w zakresie
hodowli ptaków egzotycznych, organizatora imprez o charakterze regionalnym
Krzysztof Nabiałczyk - pasjonat dzia-
„PRZYJACIEL GMINY 2013” Stanisław Dąbrowa - za wieloletnią
owocną współpracę w zakresie rozwoju
Gminy Mykanów na szczeblu Samorządu
Województwa i Administracji Rządowej
Andrzej Kwapisz - za wieloletnią
owocną współpracę w zakresie rozwoju
Gminy Mykanów na szczeblu Samorządu
Powiatu Częstochowskiego i przyjazne
nastawienie przy realizacji wspólnych inwestycji na terenie Gminy
Teofil Jankowski - za wieloletnią
współpracę przy rozwoju ochotniczego
Pożarnictwa na terenie Gminy Mykanów
oraz pozyskiwaniu środków na modernizację obiektów i sprzętu
pożarniczego
Andrzej Szczeponek - za
wieloletnią współpracę przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych nawiedzających Gminę
Mykanów
Grażyna Klamek - za wieloletnią współpracę przy realizacji
programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie
Gminy Mykanów
Jerzy Motłoch - za wieloletnią współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych na
inwestycje współfinansowane z
środków UE
Julian Stącel - za wieloletnią
współpracę w zakresie budowy
samorządności i promocję Gminy poprzez
działalność w Krajowym Stowarzyszeniu
Sołtysów
Edyta Bauć - za wieloletnią współpracę oraz trud włożony w organizację i pracę Lokalnej Grupy Działania Razem na
Wyżyny
Adam Niemczyk - za wieloletnią
współpracę przy organizacji uroczystości
dożynkowych, oraz promocję Gminy poprzez działalność w Regionalnym Związku Ogrodników
Dorota i Krzysztof Sękowscy - za
udzielenie wsparcia dla Gminy Mykanów
przy organizacji Dożynek Powiatowych
oferując degustację wędlin wyrabianych
według receptur tradycyjnych a tym samym promowała Gminę Mykanów.
luty 2014
Gołębiowski, Bartosz Jabłoński,
Wiktoria Oleszczuk, Katarzyna
Cichoń, Aleksandra Szostek,
Kinga Jachymska, Klaudia
Worwąg,
Paulina
Perczak,
Kornelia Biskup, Adrianna Kulik,
Iga Krysiak, Sonia Rybaniec,
Bartosz Gołębiowski, Maciej
Krysiak, Tomasz Gallina, Agata
Kasprzyk, Stanisław Halkiewicz,
Konrad
Kowalczyk,
Kinga
Kowalczyk, Kacper Marszałek,
Marcel
Marszałek,
Dawid
Nabiałczyk, Weronika Szulc,
Dawid Kucharczyk, Tymon
Sapała, Igor Sapała, Weronika
Dębska.
Ponadto firma DOBROPOL Państwa
Sękowskich została wyróżniona podczas
XIII Konkursu pod hasłem „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów” pierwsze miejsce w kategorii przetwórców mięsnych. Firma została nominowana do ogólnopolskiego konkursu „Sposób
na sukces” pod patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Michał i Marek Dziewior - za wieloletnią współpracę przy organizacji
Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich
i promocję Gminy na tych imprezach
„INSTYTUCJA ROKU 2013”: Stowarzyszenie dla dobra wsi
Grabowa - za aktywizację społeczności
małej miejscowości, budowę postaw obywatelskich i promocję Gminy Mykanów
na dożynkach Powiatowych;
Zespół Mażoretek przy Młodziezowej Orkiestrze dętej OSP Mykanów za wieloletnią promocję Gminy Mykanów
podczas występów z Młodzieżową
Orkiestrą Dętą;
Drużyna Siatkarzy III ligi - za promocję Gminy Mykanów poprzez udział
w rozgrywkach regionalnych piłki siatkowej
Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w
Borownie - za promocję Gminy
Mykanów poprzez prowadzenie drużyn
młodzieżowych i dorosłych grających w
regionalnych rozgrywkach piłki siatkowej
Koło Związku Młodzieży Wiejskiej
w Borownie - za aktywizację młodzieży z
terenu Gminy mykanów oraz realizację
projektów poprawiających warunki życia
i wy- poczynku
Drużyna siatkarzy „RAD-POL”
Mykanów - za promocję Gminy
Mykanów poprzez prowadzenie czołowej
drużyny siatkarskiej w Amatorskiej Lidze
Siatkówki
2014 luty
Drużyna siatkarzy „liga 40-latków”za promocję Gminy oraz aktywizację społeczności 40+ w zakresi piłki siatkowej
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Mykanów - za promowanie Gminy na
arenie ogólnopolskij i światowej poprzez
występy na zanaczacych się festiwalach
i konkursach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji okręgu Częstochowskiego - za
wzorcowe prowadzenie Gospodarki Wodni Ściekowej na terenie Gminy oraz
wsparcie samorządu w zakresie edukacji
ekologicznej
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Mykanowie - za wieloletnią
pracę przy propagowaniu zrównoważonych form wędkowania, promocję Gminy
poprzez organizację
regionalnych i ogólnopolskich zawodów
wędkarskich dla dzieci i dorosłych
Gospodarstwo
Rolne Barbary i Edwarda Ciesielskich za promocję Gminy
Mykanów oraz zajęcie III miejsca w Województwie Ślaskim
w kategorii Najpiękniejsza
Zagroda
Województwa
Śląskiego
Po dekoracji wyróżnionych spotkanie
uświetnili swoimi wystąpieniami znakomici artyści, a wśród nich Biskup Antoni
Długosz,
Chór
parafialny
z
Wierzchowiska, Stowarzyszenie dla dobra
WSI Grabowa, soliści ze studia piosenki,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Mykanów wraz z Mażoretkami, zespół
śpiewaczy Borowianki, kapela Rybnianie
i Pan Jacek Miernikiewicz ze swoim
synem Karolem. Zaproszeni goście złożyli zebranym życzenia wszyscy mieli możliwość
do
wzajemnej
wymiany
doświadczeń i doskonałej zabawy. Za rok
kolejne spotkanie i kolejne możliwości
docenienia fantastycznych ludzi mieszkających i spółpracujących z Gminą
Mykanów.
„UCZEŃ ROKU
2013”:
Aneta Grabińska,
Kinga Woszczyńska,
Jan
Rybaniec,
Dawid
Mordal,
Oskar Włodarczyk,
Oskar
Bińczyk,
Radosław
7
WIEŚCI Z POWIATU
Adam Wochal - Radny Powiatu Częstochowskiego
19 grudnia 2013 r.
Budżet powiatu na 2014 r.
przyjęty
Po blisko 2-godzinnej dyskusji Rada
Powiatu Częstochowskiego przyjęła budżet powiatu na rok 2014 oraz uchwaliła
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata
2014 – 2027. Wcześniej oba te dokumenty
zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Komisję Budżetową i wszystkie
pozostałe komisje stałe Rady Powiatu.
Budżet powiatu częstochowskiego na
rok 2014 zakłada dochody w wysokości
88 413 470 zł i wydatki w kwocie 89 660
145 zł. Deficyt w wysokości 1 246 675 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Na inwestycje przewidziano 21 475
557 zł w tym na inwestycje drogowe
18 747 557 zł.
W planie wydatków inwestycyjnych
na 2014 r. znalazło się zadanie: Przebudowa mostu tymczasowego na rzece
Kocince na most klasy „A” leżący w ciągu drogi powiatowej Rybna-Nowy Kocin. Na w/w inwestycje zaplanowano
kwotę 1 500 000 zł. Natomiast 700 000 zł
przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań drogowych, które mają największą szanse
na realizację w ramach projektów unijnych w latach 2014 – 2020. W wśród
nich znalazły się trzy zadania na terenie
gminy Mykanów.
Radni przyjęli ponadto wszystkie przewidziane w porządku obrad XXVI sesji
projekty uchwał.Przewodniczący Rady
Jarosław Rydzek zaapelował do radnych
o zaniechanie praktyk przypisywania
określonemu ugrupowaniu politycznemu
zasług będących wynikiem pracy całej
Rady Powiatu. Uznał takie działania za
nieuczciwe i nieetyczne. Tłumaczył, że
każdy z radnych ma swój udział w każdym działaniu na rzecz powiatu i nikt nie
ma prawa przypisywać tylko sobie odniesionych sukcesów.
20 grudnia 2013 r. - Ranking
inwestycyjny - sukces powiatu
Pierwsze miejsce w województwie śląskim i ósme w kraju zajął powiat często-
8
chowski w rankingu inwestycji w infrastrukturę techniczną realizowanych przez
wszystkie powiaty w Polsce. Badania opublikowane w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” prowadzone były
pod kierunkiem prof. Pawła Swaniewicza
- kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki
Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Badacze pod uwagę brali nie wszystkie
inwestycje samorządów, ale tylko te, które
skierowane były na rozwój infrastruktury
technicznej, czyli: transport m.in. budowa
i remonty dróg, gospodarka komunalna
(kanalizacja i wodociągi, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka
mieszkaniowa.Ósma pozycja w tak prestiżowym rankingu jest dla naszego powiatu
nie lada sukcesem. Zwłaszcza, że w ubiegłych latach tak dobrze nie było.
Dla przykładu: w latach 2001–2003
powiat częstochowski zajmował 110
miejsce, w latach 2002–2004 miejsce 94,
w latach 2003 – 2005 miejsce 116, w
latach 2004 – 2006 miejsce 178, w latach
2005 – 2007 miejsce 204, w latach 2006 –
2008 miejsce 126. Znaczącą poprawę
odnotowano w latach 2007 – 2009, kiedy
to nasz powiat uplasował się na pozycji
48. Potem z roku na rok było coraz lepiej.
I tak: w latach 2008 – 2010 zajęliśmy 33
miejsce, w latach 2009 – 2011 miejsce 12,
a w najnowszych badaniach, obejmujących lata 2010 – 2012, zdobyliśmy 8 pozycję.Pierwsze miejsce w rankingu zajął
powiat lubelski, a za nim kolejno powiaty:
przasnyski, włodawski, ostrołęcki, strzyżowski, zduńskowolski i szczecinecki.
8 stycznia 2013 r.
Szpital w Blachowni –
weryfikacja plotek
Szpital w Blachowni nie został zdewastowany. Nikt nie powyrywał ze ścian kontaktów, nie potłukł umywalek, ani nie
zniszczył oświetlenia. A przede wszystkim
- nikt nie rozkradł sprzętu stanowiącego
własność powiatu. Mogli przekonać się
o tym radni, którzy z inicjatywy Zarządu
Powiatu w dniach 7 – 8 stycznia dokonali
oględzin szpitala.
Radni, w tym wszyscy członkowie
Komisji Rewizyjnej, mieli okazję zweryfikować plotki o rzekomej dewastacji szpitala. Oprowadzający ich po placówce
dyrektorzy Bernard Rajczyk (ds. medycznych) i Włodzimierz Płowiec (ds. technicznych) nie ukrywali oburzenia faktem,
że ktoś mógłby im zarzucić brak troski
o szpital.
– Jak moglibyśmy pozwolić na dewastację? – pytał z goryczą dr Rajczyk. Przecież to jest nasz szpital i ma służyć
naszym pacjentom. Sami możecie Państwo
stwierdzić, że nikt tu niczego nie zniszczył i
nikt nie zabrał niczego, co nie było jego
własnością.
Radni obejrzeli wszystkie oddziały i
przychodnie. Wszędzie panował ład i
porządek, bo po wyprowadzce poprzedniego dzierżawcy szpital został dokładne
posprzątany i obecnie lśni czystością
mimo trwającego w nim remontu prowadzonego przez wynajętą przez Polską
Grupę Medyczną firmę budowlaną.
Wcześniej architekci sporządzili bardzo
szczegółowe plany poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem ich przyszłego przeznaczenia. Obecnie prace remontowe idą „pełną parą”. Budowlańcy nie
opuszczają szpitala nawet na noc, gdyż
aby nie tracili czasu na dojazdy, zorganizowano im noclegi na terenie szpitala.
W międzyczasie PGM prowadzi intensywne działania zmierzające do zakupu aparatury medycznej i całkowitego wyposażenia szpitala w nowe sprzęty.Wszystko
więc wskazuje na to, że uda się zrealizować plan zakładający, że 15 lutego br.
szpital osiągnie stan pozwalający na zgłoszenie go do kontraktowania.
23 stycznia 2014 r.
Władze Powiatu bez zmian
Rada Powiatu w Częstochowie stosunkiem głosów 13:11 (jeden głos nieważny) odrzuciła wniosek o odwołanie
starosty częstochowskiego. Tym samym
starosta Andrzej Kwapisz i wszyscy
luty 2014
członkowie Zarząd Powiatu zachowali
swe stanowiska.
Wniosek o odwołanie starosty radni
opozycyjni złożyli podczas sesji nadzwyczajnej w grudniu ubiegłego roku. Zarzuty
opozycji dotyczyły rzekomo złej współpracy z gminami w zakresie inwestycji
drogowych, braku zaangażowania w opracowanie strategii transportu zbiorowego
i przerwy w funkcjonowaniu szpitala w
Blachowni. Zgodnie z obowiązująca procedurą wniosek został przekazany do
zaopiniowania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu. Ta zwróciła się do starosty i Zarządu Powiatu o pisemne wyjaśnienie
kwestii podnoszonych przez autorów
wniosku.
Po przeanalizowaniu dostarczonych
przez władze powiatu materiałów, Komisja Rewizyjna uznała, że brak jest uzasadnienia do odwołania starosty i negatywnie
zaopiniowała złożony wniosek.Także podczas sesji starosta Andrzej Kwapisz i wicestarosta Janusz Krakowian odnieśli się do
stawianych zarzutów wykazując ich bezzasadność. Jak można było się spodziewać, opozycji do swoich racji nie przekonali. Jednak opozycjonistom także nie
udało się przekonać radnych z innych niż
opozycyjne klubów Rady Powiatu,
w wyniku czego uzyskali tylko 11 głosów
poparcia, czyli o 4 za mało do odwołania
starosty i Zarządu Powiatu.
23 stycznia 2014 r.
Pożegnanie Komendanta
Gościem XXVII sesji Rady Powiatu,
która odbyła się 23 stycznia br. był m.in.
2014 luty
Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie Zbigniew Hibner, który przedstawił radnym informację
z działalności KM PSP i Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2013 r.
Z informacji wynika, że w ubiegłym
roku strażacy odnotowali znaczny (ponad
40-procentowy) spadek ilości pożarów
(głownie małych), wzrosła za to liczba
lokalnych zagrożeń – podtopień i powodzi, które miały miejsce na obszarze gmin
Lelów, Koniecpol, Przyrów i Kamienica
Polska.
Komendant w obecności wszystkich
radnych odznaczył starostę częstochowskiego Andrzeja Kwapisza brązową
odznaką „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” i podziękował mu za wieloletnią, dobrą współpracę.
Podziękowania skierował także do
Rady i Zarządu Powiatu, informując, że
jego obecność na sesji jest ostatnim oficjalnym wystąpieniem w roli komendanta,
gdyż w dniu 3 lutego br. kończy służbę w
Państwowej Straży Pożarnej i odchodzi na
emeryturę.
Starosta Kwapisz występując w imieniu władz powiatu podziękował komendantowi za wieloletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie, a współpracę
z nim ocenił jako wręcz wzorcową. Podkreślił jego profesjonalizm i zaangażowanie. Docenił także niezwykle skuteczną
pomoc komendanta i jego podwładnych
podczas zwalczania skutków powodzi
i trąb powietrznych, jakie w ostatnich
latach nawiedziły powiat częstochowski.
23 stycznia 2014 r.
Szczepienia przeciwko HPV
100 tys. zł przeznaczył powiat częstochowski na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepienia przeciwko
HPV (brodawczak ludzki odpowiedzialny
m.in. za zachorowania na raka szyjki
maciy).
Programem objęte zostaną 11-letnie
uczennice szkół podstawowych z terenu
naszego powiatu. Do chwili obecnej zgodę
na szczepienie wyrazili rodzice 350
dziewczynek.
W ramach programu na terenie powiatu
przeprowadzono akcję edukacyjno – informacyjną, w której wzięli także udział
radni powiatowi będący równocześnie
lekarzami. Do szkół dostarczono również
materiały informacyjne.
Przed szczepieniem dziewczynki zostaną poddane badaniom lekarskim mającym
na celu ustalenie, czy nie występują przeciwwskazania zdrowotne do przeprowadzenie tego typu zabiegu.
Warto dodać, że zgodę na realizację
przez powiat Populacyjnego Programu
Profilaktyki Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy radni powiatowi
wyrazili jednogłośnie podczas sesji w dniu
23 stycznia bieżącego roku.
9
„Maleńka miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.”
Jasełka w ZSP w Borownie
oprac. mgr Aleksandra Szczęsna - Cyprych
Zgromadzona podczas obu przedstawień publiczność obejrzała krótką historię przybywających do nowonarodzonego Jezusa
gości: dzieci, pastuszków, aniołków, diabełka, owieczki, osiołka
oraz oczywiście Trzech Króli. Akcenty muzyczne stanowiły pastorałki: „Do stajenki gdzie leży maleńki”, „Dziś w stajence”,
„Bosy pastuszek” oraz kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Przedszkolaki doskonale poradziły sobie z postawionymi przed
nimi zadaniami aktorskimi, a Rodzice i zaproszeni goście oraz
wyrozumiała publiczność byli pod ogromnym wrażeniem aktorskich talentów najmłodszych uczniów ZSP .
Kiedy część artystyczna dobiegła końca wszyscy występujący
na scenie dostali gromkie brawa, które były uznaniem za piękne
wystawienie przedstawienia. Na zakończenie Dyrekcja złożyła
wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, po czym
wszyscy podzielili się opłatkiem.
Wszyscy czekamy na Boże Narodzenie. Domowa krzątanina,
zakupy, porządki, zapach pierników i świerkowych gałązek,
błyszczącye kolorowe świecidełka i wystawy sklepowe towarzyszą grudniowym nastrojom. Ten wyjątkowy czas nie może obejść
się również bez tradycyjnych Jasełek. I tak również było i tym
razem. Jasełka mają wieloletnią tradycję w naszej placówce,
a w wykonaniu przedszkolaków nabierają szczególnego wdzięku.
W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Borownie przedstawienie przygotowały właśnie Przedszkolaki wraz z kolegami i koleżankami z klas I – III (Amelia Nowak, Antonina Grabińska, Maja
Deszcz, Katarzyna Wagner, Wiktoria Chrząstek, Zuzanna
Ślusarczyk, Mikołaj Tyrka, Mikołaj Karoń, Kacper Hutny, Julia
Hutna, Łukasz Ancerowicz, Julia Kosela, Filip Białas i Natalia
Leciak) pod opieką nauczycielek: mgr K. Dziubińskiej, mgr
Romy Pamuły, mgr A. Szczęsnej – Cyprych oraz mgr U. Soboniak.
Przedstawienie zostało zaprezentowane dwukrotnie. W czwartek 20 grudnia 2013, dla Rodziców przedszkolaków i zaproszonych gości. Jasełka rozpoczął Mikołaj Karoń zagraną na puzonie
kolędą „Cicha noc” . Następnie przedszkolaki zaprezentowały
przygotowywany od tygodni spektakl, urozmaicony śpiewami
i tańcami. Natomiast w piątek, 21 grudnia, odbyły się jasełka dla
wszystkich uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników ZSP. Występ wsparli starsi koledzy i koleżanki, tym razem
przedstawienie uświetniła Julia Kosela zagraną na fagocie kolędą
„Wśród nocnej ciszy”.
10
luty 2014
Kilka słów o świetlicy w Kokawie
W budynku komunalnym gminnym przy ul. Kopernika
w Kokawie do lat 90. istniała szkoła podstawowa obejmująca
klasy nauczania początkowego oraz zasadnicza szkoła zawodowa
o profilu rolniczym. W wyniku niżu demograficznego, placówkę
zamknięto, a sam budynek przez kilka lat wynajmowano – mieścił się tu (m.in.) punkt apteczny.
W kilka lat po opuszczeniu budynku przez byłego dzierżawcę,
zrodził się pomysł, by pomieszczenia byłej szkoły przywrócić
miejscowej społeczności – na początek w celu organizowania
zebrań wiejskich. Jednocześnie dzięki środkom z funduszu sołeckiego pojawiła się możliwość zagospodarowania placu znajdującego się za budynkiem szkolnym i w 2010 r. powstał tu plac
zabaw dla dzieci - wyposażony w huśtawki, zjeżdzalnię, karuzelę, bujaki i piaskownicę. Teren byłej szkoły znów stał się atrakcyjnym miejscem spotkań nie tylko dla dzieci i ich opiekunów,
ale i dla młodzieży.
Wkrótce młodzi ludzie z pomocą rodziców własnoręcznie
przygotowali boisko do gry w piłkę: wykarczowali i wyrównali
teren, wykonali bramki, a także odnowili pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na placu szkolnym, które służyły im za
tymczasowe miejsce spotkań w chłodniejsze dni. Potrzeba otwarcia swietlicy wiejskiej stawała się coraz bardziej wyraźna.
W 2011 roku
z funduszu sołeckiego sfinansowano ogrodzenie boiska i
zakupiono kosiarkę niezbędną do utrzymania zieleni.
W 2012 roku
zmodernizowano pomieszczenia w budynku byłej szkoły:
remont obejmował salę świetlicową, zaplecze sanitarne, wc i
korytarz. W pomieszczeniu świetlicowym zainstalowano piec
kominkowy i zakupiono krzesła. Środki na urządzenie świetlicy
pochodziły z funduszu sołeckiego oraz funduszy gminy.
W 2013 roku
fundusz sołecki wykorzystano na doposażenie świetlicy w billard, stół tenisowy, stoliki, telewizor i wyposażenie aneksu
kuchennego, zakup sprzętu sportowego oraz rekultywację boiska. Ponadto młodzież korzystająca ze świetlicy w 2013 roku
własnymi siłami rozpoczęła remont kolejnych dwóch sal budynku: wyburzono ścianki działowe i wykonano gipsowanie oraz
malowanie ścian.
pograć w tenisa stołowego, billard, czy darta; od 2012 r. odbywają się w niej zebrania wiejskie, a okazjonalnie służy ona też organizacji spotkań integracyjnych. W minionym roku odbyły się tu
m.in. spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zabawa andrzejkowa, młodzieżowa impreza sylwestrowa, a także kilka spotkań przy ogniskach.
Wszystkie te inicjatywy finansowane były wyłącznie ze składek uczestników.
Świetlica w Kokawie to przykład rozsądnie wydanych pieniędzy i sprawnej organizacji społecznej. Najczęściej z budynku
korzysta miejscowa młodzież, i to ona wraz z członkami Rady
Sołeckiej utrzymuje porządek w świetlicy, na przyległym placu
zabaw i boisku sportowym.
Młodzi ludzie nie tylko chętnie spędzają czas w świetlicy, ale
także trenują piłkę nożną i siatkową. Amatorski zespół sportowy
z Kokawy w latach 2012 -2013 brał udział w Turnieju Sołectw,
a także organizował mecze sparingowe, na których gościł drużyny z Lubojny i Radostkowa. Aktualnie młodzi sportowcy poszukują sponsora, który umożliwiłby zapis do ligi, ufundowałby
stroje sportowe i sprzęt niezbędny do dalszego rozwoju ich pasji.
Powołanie świetlicy w Kokawie przywróciło do życia budynek dawnej szkoły, będący niegdyś centrum życia społecznego tej
miejscowosci. Wokół tego miejsca znów organizuje się coraz
większa energia społeczna, są bowiem plany powołania organizacji, która podejmowałaby działania służące aktywizacji i integracji mieszkańców.
Opiekunowie zapraszają wszystkich mieszkańców do korzystania ze świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz boiska, organizowania spotkań integracyjnych i aktywnego włączania się w prace
grupy opiekującej się świetlicą.
Osoby, z którymi można się kontaktować:
Sebastian Łyko – społeczny opiekun świetlicy;
Włodzimierz Kazik – sołtys Kokawy;
Marian Bińczyk – radny gminy Mykanów.
W bieżącym roku
dzięki środkom z funduszu sołeckiego możliwe będzie podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej i kontynuacja remontu sal
świetlicowych. Niebawem planowane jest także wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, które
finansowane będzie z środków PROW "Odnowa i rozwój wsi".
Kolejne planowane, a zarazem niezbędne inwestycje, to
wykonanie odwodnienia i ocieplenia budynku, dokończenie
budowy ogrodzenia oraz budowa oddzielnego boiska do piłki
siatkowej.
Świetlica wiejska w Kokawie funkcjonuje z powodzenim już
drugi rok i cieszy się olbrzymią popularnością wśród dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców wsi. Na co dzień można w niej
2014 luty
11
Świętowali Dzień Babci i Dziadka
Przedszkole w Starym Cykarzewie
Magdalena Różycka
Przedszkolaki ze Starego Cykarzewa
tegoroczne obchody Dnia Babci i Dziadka świętowały w Zespole Szkół w Starym
Cykarzewie.
20 stycznia 2014 roku na godzinę 13.00
zostali zaproszeni dziadkowie naszych
przedszkolaków oraz specjalni goście.
Wśród nich byli: Wójt gminy Mykanów
Pan Krzysztof Smela, oraz radni : Władysław Tyfel, Jan Mądry i Józef Hombek.
Po serdecznym przywitaniu przez panią
dyrektor Barbarę Chyrzyńską nastąpiła
część artystyczna uroczystości. Imprezę
poprowadziła pani Agnieszka Kacprzak
Jako pierwsza wystąpiła grupa malusz-
ków pod czujnym okiem pani Dorotki
Kowalik. Maluchy śpiewały i recytowały wierszyki, a na końcu wraz ze
swoją panią odtańczyły
„Pingwinka”.
Następnie na scenie
pojawiła się grupa starszaków, która żywiołowo
odtańczyła „Poleczkę”.
Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie pod tytułem „
Bajka o babci i wilku
i dzieciach w kolorowych
czapkach". Na zakończenie starszaki
wykonały piosenki dla babci i dziadka.
Starszaków przygotowała pani Kasia
Błaszczyk.
Ostatnią grupą, która
pojawiła się na scenie
była grupa średniaków.
Dziewczynki - śnieżynki,
a chłopcy - pingwiny
w fantastycznych strojach wraz z panią Magdą
Różycką brawurowo odtańczyły taniec, jak również zaśpiewały piosenki
z okazji dnia Babci i
Dziadka.
Wszystkie grupy zos-
tały nagrodzone gromkimi brawami przez
zaproszonych gości a zachwytom nad
zdolnościami przedszkolaków nie było
końca.
Dziadkowie nie kryli wzruszenia, gdy
usłyszeli "Sto Lat" odśpiewane przez
wszystkie dzieci.
Gdy zakończyła się część oficjalna rozpoczął się bal karnawałowy, który poprowadził wodzirej przebrany za klauna. Na
parkiecie królowali: piraci, żółwie ninja,
Batman, Supermen, Spiderman, a także
pszczółki, motylki, wróżki i księżniczki.
W przygotowaniu tak pięknej uroczystości jak co roku pomagali z ogromnym
zaangażowaniem rodzice oraz wszyscy
pracownicy przedszkola a bawić się
w dużej sali mogliśmy dzięki uprzejmości
Dyrekcji Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie. Dziękujemy.
Kochamy Was całym sercem
16 i 17 Styczeń to wyjątkowy czas w
Przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
Kiedy za oknem ponuro i wszyscy z
utęsknieniem czekają na przyjście białej
zimy, u nas jest wesoło i gorąco ponieważ odwiedziły nasze przedszkole
kochane babcie i kochani dziadkowie .
Dwudniową imprez rozpoczęły 5-cio
latki. Dzieci czekały na ten dzień z niecierpliwością, ale też starannie się przygotowywały ,zaprezentowały programy
artystyczne. Przedszkolaki recytowały
wiersze tańczyły i śpiewały piosenki.
Występy te ogromnie przeżyły dzieci z
grupy 3-latków, zarówno dla małych
aktorów, jak i dla ukochanych babć
występ najmłodszej grupy był wzruszający. Występy grupy 6-cio latków zostały przyjęte przez zgromadzonych gości
12
gromkimi brawami.
Święto Babci i Dziadka to ważny
dzień dla dzieci w wieku przedszkolnym, pragną one okazać, wdzięczność i
podziękować za
bezwarunkową
miłość.Słowa wdzięczności mogą okazać się trudne dla małych dzieci, dlatego
po zakończonej części artystycznej
przedszkolaki wręczyły babciom i
dziadkom własnoręcznie przygotowane
upominki. Tradycją stał się wspólny
poczęstunek.
Myślę, że uroczystości na długo
pozostaną w pamięci dzieci oraz
naszych
kochanych
seniorów.
Szczególne podziękowanie składamy
wszystkim mamom za zaangażowanie i
pomoc w przygotowaniu poczęstunku.
luty 2014
NIECH OD BAŁTYKU,
AŻ PO SZCZYTY TATR
BABCIE I DZIADKOWIE
ŻYJĄ 100 LAT!
Anna Oberska-Wilk, Renata Paludkiewicz
Pod takim hasłem w dniu 17.01.2014r. W Zespole Szkół
w Czarnym Lesie uczniowie Szkoły Podstawowej obchodzili
jedno z najpiękniejszych świąt w roku: Dzień Babci i Dziadkadzień pełen uśmiechu, wzruszeń, łez i radości.
Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Adam Jaros wygłaszając krótkie przemówienie. Złożył w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli serdeczne życzenia wszystkim babciom
i dziadkom.
W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać
swoje wnuki w różnych formach artystycznych. Uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie
i taneczne. Wnukowie słowami wierszy i piosenek wyrazili
miłość i szacunek dla Kochanych Babć i Dziadków oraz
podziękowali za troskę i opiekę nad nimi. Czcigodni goście
z dumą patrzyli na swych wnuków i ze wzruszeniem odbierali
czułe słowa kierowane pod ich adresem.
Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że
ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale
posiadają także zdolności muzyczne i recytatorskie. Występy
nagrodzone zostały gromkimi brawami, a wnukowie wręczyli
gościom przygotowane własnoręcznie upominki i odśpiewali
„Sto lat”.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, który
był okazją do rozmów i wspomnień. Zaproszeni goście opuszczali naszą szkołę z uśmiechami na twarzach i serdecznymi
podziękowaniami za wszystko.
Mamy nadzieję, że nasza uroczystość pozostawiła miłe
wspomnienia w sercach Babć i Dziadków.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W RYBNEJ
opr. Katarzyna Dąbrowska
Tradycją jest już uroczyste obchodzenie Dnia Babci i Dziadka organizowane
przez uczniów, rodziców i nauczycieli
w PSP SPSK im. Dzieci Fatimskich
w Rybnej. W tym roku uroczystość ta
odbyła się 16 stycznia w remizie OSP
w Rybnej. Na uroczystość zaproszonych
zostało blisko 200 gości. Program Akademii oparty był na zdolnościach i pomysłowości uczniów. Zatem uroczystość
uświetniły występy wokalne, występy na
instrumentach, a także tańce, wiersze
i piękna inscenizacja. Dzięki dynamicznemu programowi uroczystości,
goście mogli się przenieść w czasy narodzin Jezusa, mogli śpiewać wspólnie
pastorałki, mogli poruszać się w rytm
tańczonej przez dzieci „Polki”, mogli
nucić kolędy w rytm wygrywanych
przez uczniów melodii na fletach,
2014 luty
dzwonkach i instrumentach perkusyjnych.
Wszystkiemu towarzyszyła niesamowita atmosfera. Po zakończeniu występów goście zostali zaproszeni na
poczęstunek. Rodzice, a także organizatorzy postarali się zapewnić maksymalny
komfort, tak by gościom niczego nie
zabrakło. Po posileniu się, wszystkich
czekała jeszcze jedna niespodzianka. Uczniowie własnoręcznie przygotowali blisko 200
prezentów dla Babć i Dziadków.
Goście zostali obdarowani:
bombkami, stroikami, koralami,
naszyjnikami, obrazkami, ramkami, ozdobami z gipsu i z masy
solnej, a także wieloma wymyślnymi i oryginalnymi podarkami.
Uroczystość spełniła wszelkie
oczekiwania zarówno organizatorów i zaproszonych gości,
zgodnie z założeniami kolejny
raz zbliżyła pokolenia, dostarczyła wielu
emocji a także uściśliła więzy między
szkołą a środowiskiem lokalnym.
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do wszystkich tych, którzy
swym działaniem wsparli tę uroczystość:
p. A. Majer (współpraca w kwestii
wynajmu sali), p. M. Bińczyk ( współpraca z lokalną świetlicą środowiskową),
p. S. Łyko (pomoc w transporcie krzeseł), a także wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację, a bez których
uroczystość ta nie byłaby tak wyjątkowa.
13
Borowno Lan Party 2014
W
okresie ferii zimowych, Koło
Związku Młodzieży Wiejskiej
w Borownie we współpracy z
kolegami z Koła w Mykanowie, zorganizowało ósmą już edycję turnieju gier
video o nazwie "Borowno Lan Party".
W grze w trzy popularne tytuły gier
na konsolach i komputerach PC rywalizowało łącznie ponad 150 uczestników
z całej Polski a miejsce rozgrywek odwiedziło ponad 200 osób.
14
Wydarzeniu towarzyszył po raz piąty
konkurs pt. "Ogólnopolska kampania
recyklingu komputerów - Technologia
przyjazna środowisku".
Turniej BLP, przeprowadzono z jeszcze większym rozmachem niż miało to
miejsce dotychczas w Borownie. W tym
celu, zgromadzono około 40 komputerów i kilka konsoli oraz telewizorów.
Zapewniono także szybkie łącze internetowe, które udostępniła nieodpłatnie
firma Alfanet24.
Zmagania
esportowe, odbywały się w przyjaznej
i miłej atmosferze
oraz przebiegły bez
większych problemów technicznych.
Po raz pierwszy
zorganizowaliśmy
rozgrywki w obecnie bardzo popularną grę „League of
Legends“.
O fenomenie tej gry świadczą chociażby takie fakty, jak to że została ona
uznana w USA za pełnoprawny sport
oraz rozgrywki najlepszych graczy
oglądają miliony ludzi. W tym roku
Finały Światowe największej imprezy w
świecie e-sportu "Intel Extreme Masters", na których LoL jest grą dominującą, odbędą się w Katowicach a Spodek
wypełni się po raz kolejny po brzegi
fanami gier.
Uczestnikami turniejów w Borownie
byli w dużej mierze mieszkańcy powiatu częstochowskiego. Nie zabrakło także graczy z odległych miast w całej
Polsce, jako że turniej miał zasięg ogólnopolski.
Rozgrywki w League of Legends
miały charakter lokalny w związku
z czym mieliśmy mieszkańców Gminy
Mykanów wśród laureatów.
Zwycięzcami poszczególnych turniejów byli:
Pro Evolution Soccer 2013
I miejsce - Kamil "Kruszan" Hruszka
II miejsce - Patryk "Góral" Górski
III miejsce - Marcin "mar27cin09"
Surma
League of Legends
I miejsce - Firmowe Liandry
II miejsce - Immortale5
III miejsce - Genius Factory
Counter Strike 1.6
I miejsce - Chakierzy
luty 2014
II miejsce - WIDZIMY TO INNIEJ
III miejsce - superclan
Najlepsi, otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, którymi był głównie
sprzęt gamingowy.
Sponsorami
nagród byli: Gmina
Mykanów,
HyperX, Kaspersky Lab Polska,
Cybertronik.pl
Patronat
Honorowy
Wójt Gminy
Mykanów
Krzysztof Smela.
Olbrzymie podziękowania
kierujemy do Partnerów, bez których
event by się nie odbył:
Dyrekcji i pracownikówZSP
w Borownie
Dyrektora i pracowników GOK
w Mykanowie
Dyrektora Śl. OR ARiMR
- Stanisława Gmitruka
firmy alfanet24.pl
sklepu internetowego: best-play.pl
Ogólnopolska kampania recyklingu komputerów Technologia przyjazna środowisku
W Zespole Szkół w Borownie, 1 lutego b.r. kampania recyklingu komputerów odbyła się już po raz piąty, a to- warzyszyła turniejowi gier video o naz- wie "Borowno Lan Party".
Korzystając z faktu iż to właśnie gry komputerowe i konsolowe przyciągają młodzież z całej Polski i może ona zmagać
się w grze w kilku rodzajach gier video, organizatorzy chcieli
podnieść świadomość tej właśnie grupy (mającej na co dzień
styczność z różnorakimi urządzeniami) na temat odpowiedniego gospodarowania elektro-śmieciami.
Zadanie
zostało
dofinansowane
ze
środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach i realizował je Związek Młodzieży
Wiejskiej.
Składało się z dwóch części: prelekcji na temat ekologii w
kontekście elektro-śmieci, obowiązujących przepisów, zasad
recyklingu, niebezpiecznych substancji zawartych w elektrośmieciach i gospodarowania nimi, oraz z części konkursowej przebiegającej w dwóch etapach. Zawodnicy mieli za zadanie
wypełnić test składający się z 30 pytań, a następnie przystępowali do części praktycznej - dziesięciu zadań odnoszących się
do częściowo rozmontowanego sprzętu komputerowego,
zgromadzonego w sali.
Gośćmi kampanii byli: Dyrektor Śl. OR ARiMR w
Częstochowie - Stanisław Gmitruk, Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, oraz Dyrektor Szkoły w Borownie - Artur
Rybaniec.
Organizatorem całego przedsięwzięcia był Związek
Młodzieży Wiejskiej.
W Kampanii uczestniczyło ponad 40 młodych osób z całej
Polski, a zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali:
I miejsce - Kamil Kokoszka z Gliwic
II miejsce - Arkadiusz Piński z Częstochowy
III miejsce - Daniel Łapa z Topolowa
IV miejsce - Marcel Gawron z Borowna
V miejsce - Cyprian Szwejda z Borowna
VI miejsce - Kamil Osuchowski z Wierzchowiska
Przewodniczącym jury była Pani Ewelina Sapała - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Częstochowie.
Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zdjęcia z imprezy wykonał Stanisław Joński
2014 luty
15
Bal karnawałowy w przedszkolu w Mykanowie
Kalina Kot
Już po raz kolejny, w pierwszy dzień ferii zimowych, tym
razem 20 stycznia, odbył się bal karnawałowy dla dzieci
i rodziców przedszkola w Mykanowie. Zgodnie z tradycją,
każdy gość w tym wyjątkowym dniu zaprezentował się
w przebraniu. Na chwilę przed balem, fotograf zamówiony
specjalnie na tę okoliczność sfotografował wszystkie dzieci.
Potem była już tylko szalona zabawa w rytmie dziecięcych
piosenek oraz najnowszych hitów list przebojów.
Obowiązkowym punktem balu było wybranie najciekawiej
przebranej rodziny. Z uwagi na szalenie trudny wybór, jury
złożone z trójki rodziców i nauczycielki, nagrody rzeczowe
przyznało trzem rodzinom: państwu Lisowskim, Piechowicz
i Mecner. Serdecznie gratulacje za nietuzinkowe stroje!
Nagrody powędrowały także do dzieci - dla 3 wyjątkowych
par tańczących w „ Konkursie tańca z balonem”. Brawo dzieciaki!
„Cudownych rodziców mam…”- można by zaśpiewać,
mając na myśli rodziców przedszkolaków z Mykanowa.
Dzięki ich zaangażowaniu i solidnej pracy, dzieci i dorośli cieszyli się atrakcyjnymi nagrodami, dobrą zabawą i słodkim
poczęstunkiem. Serdecznie dziękujemy! Dziękujemy także
panu Krzyśkowi Witczakowi za udostępnienie sprzętu grającego oraz chłopakom z gimnazjum- Kamilowi Witczakowi
i Kornelowi Pecht, za obsługę muzyczną.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż w folderze
okolicznościowym
wydanym z okazji 40-lecia
Szkoły Podstawowej im. 6
Pułku Piechoty w Starym
Broniszewie posłużyłam się
folderem okolicznościowym
wydanym
z okazji 30-lecia wskazanej
Szkoły, którego autorką jest
Pani Barbara Tomala,
kopiując jego treść
bez zgody autorki,
za co przepraszam.
Katarzyna Zbień.
16
luty 2014
Tam warto pojechać :
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Adam Wochal
„Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka wciąga.
Co się do tego przyczynia?
Może i to naturalne piękno krajobrazu,
który się stąd roztacza u progu polskich Beskidów …”
– Jan Paweł II, 7 czerwca 1979
To niewielkie miasteczko w wojewodzie małopolskim
u podnóży góry Żar, znane jest przede wszystkim z zabytkowego, pięknie położonego pomiędzy wzgórzami Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnego OO. Bernardynów.
Nazwa „kalwaria“ to określenie zespołu
kościołów i kaplic symbolizujących stacje
Męki Pańskiej, zakładanego na podobieństwo wzgórza w Jerozolimie. Sanktuarium
Zebrzydowskie ufundowane na początku
XVII wieku przez Mikołaja Zebrzydowskiego to najważniejszy po Jasnej Górze
cel pielgrzymek w Polsce. Ale miejsce to
ma znaczenie nie tylko religijne, to także
jeden z najciekawszych w kraju zespołów
krajobrazowo-architektonicznych oraz światowej klasy zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W jego skład wchodzi barokowa bazylika Matki Bożej
Anielskiej, klasztor OO. Bernardynów oraz kilkadziesiąt
pięknie położonych kaplic.
Szczególnym elementem zespołu zebrzydowskiego są tzw.
dróżki, czyli alejki spacerowe pomiędzy głównymi zabudowaniami sanktuarium a barokowymi i manierystycznymi
kaplicami. Dróżki ciągną się kilometrami w malowniczej sce-
nerii wzgórz i lasów. Tymi alejkami nieraz przechadzał się
Karol Wojtyła, szukając tu spokoju i modlitewnego skupienia.
Tak o powodach wpisania Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
pisze komitet: „Kalwaria Zebrzydowska stanowi wyjątkowy
zabytek kultury, w którym krajobraz przyrodniczy wykorzystano jako otoczenie dla symbolicznego przedstawienia w
postaci kaplic i dróg poszczególnych stacji Męki Chrystusa.
W wyniku tego powstał przepiękny krajobraz kulturowy
nacechowany wartościami duchowymi, w którym elementy
przyrodnicze i sztucznie stworzone przez człowieka łączą się
w harmonijną całość.”
Okazja aby zobaczyć to magiczne
miejsce już niebawem w pierwszą sobotę
po Wielkanocy 26 kwietnia br. - w przeddzień kanonizacji Jana Pawła II.
W tym właśnie dniu odbędzie się
wycieczka autokarowa do Kalwarii
Zebrzydowskiej a także pobliskich
Wadowic, na którą bardzo serdecznie zapraszam.
Wyjazd z Mykanowa o godz. 6.30. W
programie wycieczki: zwiedzanie Sanktuarium PasyjnoMaryjnego, przejście z przewodnikiem po Dróżkach
Kalwaryjskich Matki Bożej - ok. 4 godz., spacer po
Wadowicach (Dom Rodzinny Jana Pawła II, Bazylika, degustacja kremówek). Powrót do Mykanowa ok. 21-szej.
Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu:
693 542 216.
Wyjazd na Targi Techniki Rolniczej w Kielcach
Zapraszamy zainteresowanych rolników na autokarowy
wyjazd na XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH, który odbędzie się 8 marca 2014 r. (sobota).
Przybliżony koszt 30 zł od 1 osoby w tym: przejazd, ubezpieczenie i bilet wstępu na targi.
Wyjazd z Mykanowa o godz. 6.00 spod Urzędu Gminy.
Planowany powrót do Mykanowa około godz. 18.00.
Organizatorem wyjazdu jest Urząd Gminy w Mykanowie
oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Bliższe i informacje i zapisy w Urzędzie Gminy: pok nr 1
(rolnictwo). Osoba do kontaktu Adam Wochal
tel. 34 3288019 w.33, kom. 693 542 216
Prosimy zainteresowanych o podawanie adresu oraz
numeru pesel (konieczne do ubezpieczenia).
XX edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej
AGROTECH odbędzie się w dniach od 7 do 9 marca 2014 r.
To prawdziwe święto rolnictwa, na Targiw Kielcach przyjeżdżają wystawcy z całego świata. W ubiegłorocznej edycji
imprezy wzięło udział aż 630 wystawców z 19 krajów, w tym
z Polski, Włoch, Niemiec, Francji, RPA, Szwajcarii i Korei.
Wystawę odwiedziło ponad 55 tys. zwiedzających.
2014 luty
AGROTECH jest jedyną w Polsce okazją aby zobaczyć
w jednym miejscu setki traktorów, koparek, ładowarek,
a także dowiedzieć się w jaki sposób można kompleksowo
wyposażyć swoje gospodarstwa w najnowocześniejszy sprzęt.
Wystawa cieszy się uznaniem ze strony zwiedzających
i wystawców. AGROTECH to największa wystawa branży
rolniczej w Polsce, a także doskonałe miejsce do przedstawienia nowości rynkowych oraz nawiązania owocnych
kontaktów. Do tradycji imprezy należy uroczyste przyznawanie medali Targów Kielce, dzięki którym starania i wysiłki
wystawców są doceniane.Wystawie towarzyszy wiele ważnych ogólnopolskich wydarzeń. Wśród nich między innymi
wręczenie Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prestiżowej statuetki Maszyna Rolnicza Roku, czy Krajowy Finał
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.
W tym samym czasie odbędą się także Targi Przemysłu
Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO.
Na wystawie zostaną zaprezentowane narzędzia i maszyny
wykorzystywane w transporcie i obróbce drewna, środki
ochrony lasu przed szkodnikami oraz zaawansowane systemy
informatyczne.
17
Dopłaty do materiału siewnego
oprac. Adam Wochal na podstawie materiałów ARR
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie
od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące
materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub
sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca
2014 r.
UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU
o przyznanie dopłaty.
ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków znalezionych przy
użyciu wyszukiwarek internetowych oraz pobieranych z
innych portali internetowych niż strona internetowa Agencji
www.arr.gov.pl
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału
siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r.
18
Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje
wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje)
producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj.
w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć
15 000 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty
znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie” na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Pomoc w wypełnieniu wniosków o dopłaty do
materiału siewnego można uzyskać od doradców
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie, którzy w każdy czwartek pełnią
dyżury w Urzędzie Gminy w Mykanowie
tel. 34 3288019 w. 33.
luty 2014
ZAPROSZENIE
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie
i Urząd Gminy w Mykanowie
zapraszają na szkolenie, obejmując następujące tematy:
• Zmiany we Wnioskach
Obszarowych 2014,
• Projekt PROW 2014- 2020
po II konsultacjach społecznych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Szkolenie odbędzie się
13 marca 2014 roku
o godzinie 10:00
w Sali GOK w Mykanowie.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
i Urząd Gminy Mykanów
informują o szkoleniu chemizacyjnym
– kursie uzupełniającym
W dniu 20.03.2014 roku (czwartek)
o godzinie 09:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Mykanowie
odbędzie się szkolenie dla osób wykonujących zabiegi ochrony roślin sprzętem
naziemnym. Szkolenie skierowane jest
dla osób, które uczestniczyły wcześniej w
tego typu szkoleniu (szkolenie jednodniowe uzupełniające).
Szkolenie zakończy się wydaniem
zaświadczenia, które jest ważne przez
okres 5 lat.
Koszt szkolenia: 90 zł
Zapisy: doradca rolny Olga Susek
tel. 515 275 898
Ekonomia Społeczna to jedna z szans rozwoju mieszkańców
Na początku ubiegłego roku w Częstochowie powstał
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej
(JOWES), który zasięgiem swego oddziaływania obejmuje
Północny Subregion Województwa Śląskiego to jest powiaty:
częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto Częstochowę.
Celem działania Ośrodka jest stwarzanie przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej poprzez wsparcie dla
tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych jak i efektywne wsparcie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej
w tym również rozwoju organizacji pozarządowych.
Pierwszymi jaskółkami efektów współpracy JOWES-u
i mieszkańców Gminy Mykanów jest założona w Mykanowie
Spółdzielnia Socjalna PAKT oraz wsparcie (merytoryczne
i finansowe) realizowaneo przez GOK w Mykanowie wspólnie z pasjonatmi i społecznikami naszej gminy projektu
„Pasjonada - jarmark pasji i aktywności mieszkańców Gminy
Mykanów“.
Powstała Spółdzielnia Socjalna „Pakt“ łączy cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, czyli jest to przedsiębiorstwo społeczne. Założyciele Spółdzielni wystąpili
z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z projektu
„Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
2014 luty
Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Pomimo dużej
konkurencji (wnioskowało 15 spółdzielni z całego północnego subregiony a dofinansowanie otrzyma 7) udało się spółdzielni otrzymać dotację finansową.
Główną działalnością Spółdzielni będzie prowadzenie sali
zabaw dla dzieci „KULECZKOWO“, która będzie się mieściła w lokalu przy ul. Częstochowskiej w Mykanowie (nad
Marczakiem).
Każdy znajdzie tu coś dla siebie, zarówno maluchy jak
i starsze dzieci. W ramach atrakcji „Kuleczkowo“ proponuje
między innymi: labirynt, basen z piłeczkami, X Box Kinect,
bufet z przekąskami, bezprzewodowy internet. W ofercie
znajdzie się również: wypożyczalnia kostiumów, zajęcia
taneczne „Zatańcz z Wujesiem”, zajęcia plastyczne „Zaczarowane kredki”, organizacja uroczystości i rocznic dzieci
itp.
„Kuleczkowo“ będzie otwarte codziennie od 13.00
do 20.00, a w weekendy i święta od 10.00 do 20.00.
Przedszkola i szkoły zapraszają w od 9.00 do 12.00.
Otwarcie nastąpi już w marcu.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Spółdzielni Socjalnej
„Pakt“
19
PASJONADA - jarmark pasji i aktywności
mieszkańców Gminy Mykanów
Co to?
Kto realizuje?
Pasjonada to innowacyjny projekt mający na celu wspieranie
integracji mieszkańców naszej gminy poprzez odkrywanie i rozwój ich zainteresowań oraz wzmacnianie i promocja aktywności
pasjonatów, społeczników, hobbystów i ludzi „pozytywnie zakręconych.”
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie; Gmina Mykanów;
ZMW w Borownie, Kocinie Starym, Mykanowie; Fundacja
"Ankra", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie.
Dla kogo?
Poszukujemy - tych co latają,
tych co pływają, tych co czytają,
biegają i śpiewają. A także tych co
zbierają, tworzą, dziergają, występują i robią coś na tyle ciekawego, że
mogą zainspirować innych.
Co będzie robione?
Wspólnie zorganizujemy wiele
niezwykłych przedsięwzięć związanych z pasjami m.in. pokazy, konkursy, gry planszowe i nie tylko.
Zachęcimy przez to mieszkańców
naszej gminy do poszukiwania i rozwijania własnych zainteresowań.
Co na finał?
Po co?
Udział w Pasjonadzie to możliwość:
- zaprezentowania się - poznania
ciekawych osób i ich pasji/aktywności- nawiązania nowych kontaktów
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach- rozwijania swojej pasji
- inspirowanie innych do rozwoju własnych zainteresowań
Kiedy?
Projekt jest realizowany od stycznia do września 2014r.
Możesz do nas dołączyć w każdej chwili.
W sierpniu dwudniowe, plenerowe
wydarzenie artystyczno- rozrywkowe,
na którym pasjonaci i społecznicy
zaprezentują mieszkańcom swoje
pasje i aktywność.
Dołącz do Nas, razem możemy
zrobić coś naprawdę fajnego!
Osoby do kontaktu:
GOK - Magdalena Majewska, Elżbieta Janas,
tel: 34/374 00 42 do 44,
e-mail: [email protected]
Amatorska Liga Siatkówki po losowaniu ¼ Finału Pucharu Ligi
W ¼ finału zespół Rad-Polu Jedność Mykanów zagra z
zespołem KU AZS Politechniki, natomiast rywalem
LKPS-u Borowno będzie Grom Poczesna II. Lider II ligi
Hel/Metalurg powalczy o półfinał rozrywek z Happy
Teamem a Pepsi zagra z Budmarem. Rozgrywki 1/4
finału należy rozegrać do 14 marca 2014 roku.
LKPS Borowno
Imię i nazwisko
Jacek Staniewski
Marcin Skutnik
Mariusz Gębski
Piotr Smolarek
Rafał Czerwik
Patryk Jakubczak
Michał Hartman
Piotr Lampa
Kacper Boryś
Michał Lacek
Przemysław Błaszczyk
Błażej Nowak
Radosław Bladziak
Paweł Pietralik
Pozycja
rozgrywający
atakujący
rozgrywający
przyjmujący
przyjmujący
środkowy
atakujący
środkowy
środkowy
rozgrywający
libero
przyjmujący
uniwersalny
środkowy
OPIEKUN -JACEK STANIEWSKI
Rad-Pol Jedność Mykanów
Imię i nazwisko
Wojciech Stach
20
Kamil Maj
Mateusz Bera
Bartłomiej Cukier
Bartłomiej Działowski
Kacper Kordowski
Bartosz Konik
Aleksander Niczke
Radosław Dominiak
Dawid Żabicki
Adam Kubieniec
Maciej Malesieniu
Wojciech Kołdros
Łukasz Leśniak
Mateusz Kardas
Paweł Tomaszewski
Jakub Urbański
Patryk Urbański
Maciej Szczepanik
Bartosz Wojtal
Paweł Nowak
Wojciech Karoń
Rafał Bogus
Bartosz Kopytnik
Adam Lewko
rozgrywający
środkowy
przyjmujący
atakujący
libero
uniwersalny
przyjmujący
środkowy
przyjmujący
libero
przyjmujący
przyjmujący
uniwersalny
rozgrywający
libero
rozgrywający
przyjmujący
środkowy
atakujący
środkowy
atakujący
uniwersalny
atakujący
środkowy
TRENER - RAFAŁ BOGUS
OPIEKUN - STANISŁAW STEFAŃSKI
Pozycja
atakujący
luty 2014
Karnawałowe wariacje na temat pączków
Ewa Polczyk
Karnawał powoli dobiega końca, przed nami tłusty czwartek. Tego dnia
nie wyobrażamy sobie bez (choćby jednego) pączka do południowej
kawy. Dlatego proponuję trzy różne przepisy na pączki, te tradycyjne i ich
bardziej rozbudowaną wersję.
Pączki smażyć w głębokim tłuszczupo obu stronach, najlepiej z dużej ilości
smalcu (są najsmaczniejsze), ale może
to być także smalec zmieszany z olejem.
Przygotowanym lukrem polać pączki
i ozdobić pokrojonymi skórkami, zostawić do zaschnięcia lukru.
Serowe oponki
Delikatne pączki z lukrem
4 szklanki mąki pszennej
4 dag drożdży
1/4 szklanki cukru
1 szklanka ciepłego mleka
1 całe jajko
4 żółtka
5 dag stopionego masła
1 szczypta soli
1 łyżka spirytusu, wódki lub rumu
Lukier:
1 szklanka cukru pudru
kilka kropli soku z cytryny
Dodatkowo:
marmolada
olej do smażenia
smażone skórki z cytrusów
Mleko lekko podgrzać i wymieszać
z drożdżami, dodać 2 łyżki mąki i połowę cukru, odstawić do wyrośnięcia
w ciepłym miejscu. Pozostałą mąkę
przesiać i wymieszać z resztą cukru oraz
solą, dodać przestudzone masło, jajko,
żółtka oraz alkohol i wyrośnięte drożdże.
Z tych wszystkich składników zagnieść ciasto i odstawić do wyrośnięcia.
Wyrośnięte ciasto wyjąć na podsypaną
mąką stolnicę i rozciągnąć na dość cienki placek i szklanką wyciąć krążki, na
każdym kłaść porcję marmolady i uformować pączki. Gotowe zostawić pod
przykryciem na kilka minut do kolejnego podrośnięcia. W międzyczasie cukier
puder utrzeć z sokiem cytrynowym
i niewielką ilością wody do uzyskania
gładkiego lukru.
2014 luty
500g sera półtłustego
500g mąki pszennej
100g cukru
cukier waniliowy
4 żółtka
1 łyżeczka sody oczyszczonej
250ml kwaśnej śmietany lub jogurtugreckiego
tłuszcz do smażenia
mały kieliszek spirytusu lub wódki
cukier puder do posypania
Ser przecisnąć przez praskę. Mąkę
wysypać na stolnicę, dodać ser, cukier
i cukier waniliowy, żółtka,sodę i śmietanę. Zagnieść ciasto, następnie oprószyć
mąką i rozwałkować na grubość ok. 11,5cm. Z ciasta wykrawać szklanką
kółka, na każdym wykroić małą dziurkę
za pomocą kieliszka lub np. zakrętki.
Do zimnego oleju dodać spirytus
i mocno rozgrzać tłuszcz, smażyć oponki z obu stron na złoty kolor. Osączyć
z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym i posypać cukrem pudrem lub
udekorować polewą
Śnieżne pączki karnawałowe
7 szklanek mąki pszennej
50 g świeżych drożdży
3 żółtka
1 jajko całe
2 łyżki śmietany 18%
1/2 szklanki miałkiego cukru
2,5 szklanki ciepłego mleka
1/4 szklanki ciepłej przegotowanej
wody
1/3 szklanki roztopionej margaryny
lub masła
2 łyżki rumu lub spirytusu
1 łyżka zmielonej skórki cytrynowej
1/2 łyżeczki soli
Krem:
500 ml śmietanki kremowej 30%
60 g masła
200 g białej czekolady
50 g miodu prawdziwego
Z podanych składników wyrobić
ciasto, jak w przepisie tradycyjnym.
Usmażyć w głębokim tłuszczu.
Krem: Śmietanę kremówkę wlać do
rondelka dodając masło oraz miód i na
wolnym ogniu doprowadzić do wrzenia.
Gotujować cały czas energicznie mieszając, aż do powstania jednolitej masy,
następnie zestawić z ognia,wsypać połamaną lub startą białą czekoladę i mieszając rozpuścić ją w śmietanie.
Krem odstawić do przestygnięcia,
a następnie włożyć na całą noc do lodówki, aby mocno się schłodził.
Na drugi dzień masę śmietanowoczekoladową ubić mikserem na puszysto. Tak przygotowany krem nałożyć do
szprycy cukierniczej lub woreczka
z obciętym rogiem i przełożyć masą
przekrojone poziomo pączki. Na koniec
oprószyćy grubo cukrem pudrem.
21
22
luty 2014

Podobne dokumenty

BIM 227-2014 do sieci

BIM 227-2014 do sieci Powitanie lata w Radostkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 5 Wieści z Powiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 6 Pikniki, zabawy w naszej gminie ....

Bardziej szczegółowo